Előterjesztés A képviselőtestület szeptember 1-jén tartandó ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére"

Átírás

1 Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése előírja az önkormányzat részére a gazdasági program meghatározását, amelyet a Képviselőtestület egyik át nem ruházható hatásköreként is nevesít. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzati Képviselőtestület ciklusának időtartama alatt az önkormányzati feladatok ellátása egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint történjen. A gazdasági programban kell helyi szinten meghatározni az önkormányzat részére mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Orgovány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete február 1-jén fogadta el a évekre szóló gazdasági programját. Az akkori programban foglaltak mára részben megvalósultak, részben aktualitásukat vesztették, részben továbbra is vállalható célkitűzéseket jelentenek a Képviselőtestület számára. A gazdasági program a következő választási ciklusig öleli fel azokat a fontosabb tennivalókat, melyeket a képviselőtestület szeretne megvalósítani. A választás óta eltelt időszak elegendő volt ahhoz, hogy reális lehetőségek függvényében kerülhessenek megfogalmazásra a jövőbeni célok. A gazdasági program összeállítására az alábbiak figyelembevételével kerül sor: - a Képviselőtestület és a polgármester elképzelései, - az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, - az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselőtestületnek két irányba is koncentrálnia kell: - egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről - a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

2 - 2 - A célkitűzések megvalósításakor a Képviselőtestületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselőtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van: - a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. Ezen program generális elve az, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindenek felett arra törekedjen, hogy a településen élők életminősége, életkilátásai, a község élhetősége javuljon. Ennek a fő célnak és ezen belül természetesen a kötelező alapfeladatoknak rendeli alá valamennyi erőforrását, illetve szabad kapacitását. Emlékeztetőül a polgármesteri program idevonatkozó részei: A polgármesteri programom ismertetésével ismételten meg kívánok maradni a realitásoknál, nem bocsátkozom felelőtlen ígérgetésekbe. Programomban fontosnak tartom: - a biztonságos anyagi háttér megőrzését, - a pénzügyi ellensúly fenntartását, - a megkezdett beruházások befejezését, - az útépítési program folytatását, - lakosság bevonását a járdaépítésekbe, - a köztisztasági program folytatását, - a lakosság és a képviselőtestület széleskörű tájékoztatását és bevonását a döntéshozatalokba, - a sport, a civilszervezetek és az egyházak támogatását A vagyoni helyzet 2. Az önkormányzat gazdasági helyzete Az Önkormányzat vagyona a évi zárómérleg alapján ezer forint. A vagyon összességében az elmúlt 4 év során kis mértékű emelkedést mutat, amely tendenciát szükséges tartani. Az önkormányzat ingatlan vagyonának értéke közel 5 %-kal nőtt az elmúlt ciklusban, amely a sikeres pályázatokkal megvalósított felújítások, beruházások eredménye A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: - az Önkormányzat fizetőképessége fenntartását a fejlesztési célú pénzmaradványa tette lehetővé, - a működési költségvetés soha nem volt forráshiányos, - működési, illetve fejlesztési célú hitel felvételére az elmúlt 4 év során nem került sor.

3 - 3 - A évi költségvetési tervezéskor a lakosságszám fő, amelyből külterületen él 805 fő. Ebből megállapítható, hogy a finanszírozásnál az előző évihez képest 78 fővel kevesebb lakossal számolhatunk, külterületen a csökkenés 80 fő. Az egyéb mutatószámok lényegében nem változtak, ugyanakkor a költségvetési normatívák folyamatosan csökkentek. A korcsoportos és foglakoztatási problémák mellett a település jövőképét mindenképpen befolyásolja az a körülmény is, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. rendeletben felsoroltak között szerepel Orgovány. Községünkben egy helyi adónemben történik adóztatás ez pedig az iparűzési adó. A képviselőtestület a 17/1999.(X.8.)önkormányzati rendeletével élt a helyi szabályozás jogával, a bevezetés óta az adó mértéke nem változott, ma is 1,2 % a maximum 2 % helyett. A település gazdasági helyzete a mezőgazdaság jövedelmezőségének csökkenése miatt a képviselő testület nem élt vagyoni típusú adó bevezetésének lehetőségével. Az Önkormányzat költségvetésének rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben millió forint között alakult. Az elmúlt 4 évben a működési kiadások összege ezer Ft volt. Ugyanakkor meghatározónak bizonyult a felhalmozási tevékenység, ezer Ft-ot fordítottunk fejlesztésre Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztési projektek 1.) A kiemelt támogatások: Ezer Ft-ban! Fejlesztés megnevezése forrás összesen ebből: megnevezése kiadása támogatás önerő Ságvári utcai útépítés TEKI Tavasz utcai útépítés TEKI Ált. iskola Petőfi utcai vizesblokk CÉDE Attila utcai útépítés DARF TFC Hunyadi, Munkácsy, Vörösmarty DARF TEUT Sport utcai útfelújítás TEKI Ady-Jókai utcai burkolat-felújítás DARF TEUT Új út építési projekt DAOP Óvodai-iskolai projekt DAOP ÖSSZESEN: ) A rendelkezésre álló elnyert pályázati lehetőségek: Ezer Ft-ban! Fejlesztés megnevezése forrás összesen ebből: megnevezése kiadása támogatás önerő Falumegújítás és fejlesztés MVH Leader Tanyagondnoki jármű MVH IKSZT (műv. ház bővítés) MVH ÖSSZESEN:

4 - 4-3.) Elnyert Európai Uniós önerőalap támogatások: Ft-ban! Támogatott projekt Óvoda-iskola felújítás és bővítés Orgoványon Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint Önkormányzati külterületi közutak fejlesztése ÖSSZESEN: elnyert önerő Ft Ft Ft Az összeg lehívásra a projekt bonyolító hatóságnak az igazolása alapján kerül sor. 4.) Folyamatban lévő fejlesztések - A Szemünk fénye program végrehajtása, amely intézményi villany-hálózat energiatakarékossági fejlesztést tartalmaz.. Az elvégzett fejlesztés költségét az előző rendszer és az új hálózat fogyasztási megtakarításából kell 15 év alatt megfizetni. A megtakarítás fenntartói szinten 34,03 %-os. A beruházás összköltsége ,-Ft. - Az Ágasegyháza Izsák Orgovány települések közös tulajdonában lévő szennyvíz-rendszer iszaptárolójának elkészítése. A munkát szakhatóságok írták elő, a költségekből településünket 5,6 millió Ft terheli. - A KÉK VÍZ Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló víztisztító-mű megépítése. Jelenlegi terv szerint a program Orgovány település egyedül fogja megvalósítani a fejlesztést. Eddig több mint 2 millió Ft-ot kellett befizetnünk azonban a Bács-Víz Zrt. pénzeszköz átadás útján megfizette az önkormányzat helyett. - Befejeződtek a szeméttelep rekultivációs munkái, melyhez pályázati támogatást nyert el a feladat végrehajtására alakult konzorcium Intézményhálózat A község az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalon kívül rendelkezik a településkategóriáknak megfelelő intézményi hálózattal. a.) Napközi Otthonos Óvoda (bölcsőde) b.) Általános Iskola (napközis ellátás, könyvtár) c.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, d.) Községi Könyvtár, e.) Művelődési Ház A felsorolt intézmények Általános Művelődési Központ keretében szeptember 1-jétől Orgovány gesztorságával az Ágasegyháza-Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása fenntartásában működnek. f.) Egészségház (ahol 2-2 háziorvosi, illetve védőnői körzet és vérvételi hely működik) g.) Fogorvosi szolgálat( 1 fő orvos és asszisztens.) Az intézmények fenntartásával - különösen az óvoda és iskola esetében - kapcsolatotos működési kiadások meghaladják a központi költségvetésből származó bevételeket, így jelentős teher hárul az önkormányzatra. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a társulási támogatás és a helyi takarékossági intézkedések mérsékelték a korábbi évek önerejét. A társulási megállapodás meghosszabbítása újabb egy évvel határidőben megtörtént és a jelenlegi állapotok szerint augusztus 31-ig mindenképpen működik a mikrotársulás.

5 - 5 - Az egészségügyi ellátás területén egy háziorvos és a fogszakorvos vállalkozásban végzi munkáját, míg a 2. számú háziorvosi körzet orvosa és két dolgozója, továbbá a védőnő, a vérvételt végző asszisztens és a takarítónő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. A két háziorvosi körzet finanszírozása és fenntartása várhatóan nem kerül veszélybe, de a kórházi átszervezések átcsoportosítások létszámok felszabadulása adta lehetőségek között vizsgálni kell a 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátásának lehetőségét is. A jelenlegi költségvetésben 3.3 millió támogatást (és a fenntartási kiadásokat ez együtt 6 millió Ft) ad az Önkormányzat a feladat végrehajtásához a MEP finanszírozás kiegészítéseként. A Kecskemét és Környéke Egészségügyi Társulás létrehozásával átalakult az ügyeleti rendszer. A szociális jellegű feladatok területén szinte valamennyi feladat ellátása beépült a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulásba. Egyedül a tanyagondnoki szolgálat működik az önkormányzat fenntartásában a pályázaton nyertes tanyabusz üzemeltetése miatt Az önkormányzat érintettsége társulásokban A település az alábbi társulásokban vesz részt: Társulás megnevezése, székhelye ellátott feladatok 1.) Ágasegyháza - Orgovány Községek a társult önkormányzatok közigazgatási Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása területén az óvodai nevelés, az általános (gesztor: Orgovány) iskola 1-8. évfolyamán az oktatás fenntartása, kulturális tevékenység ellátása 2.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás logopédiai és szakmai tanácsadói szolgálat (gesztor: Kecskemét) fenntartása, településfejlesztési, pályázati lehetőségekben együttműködés, belső ellenőrzési feladatok ellátása 3.) Helvécia és Mikrotérsége Szociális és családsegítés, támogató szolgálat, Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás gyermekjóléti ellátás, szociális étkeztetés, (gesztor: Helvécia) házi segítségnyújtás, 4.) Kecskemét és Térsége Egészségügyi Társulás ügyeleti rendszer( háziorvos, fogorvos) (gesztor: Kecskemét) 5.) Közép-Homokhátsági Kistérségi Bűnmeg- országos tanyavédelmi mintaprogram előzési és Közbiztonsági Társulás folytatása, polgárőrségek működési (gesztor: Orgovány) feltételeinek biztosítása, közbiztonság javítása 6.) KÉK VÍZ Észak-Bács-Kiskun Megyei Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Ivóvízminőség-javító Önkormányzati beruházásának lebonyolítása Társulás (gesztor: Kecskemét) 7.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati felhagyott lerakók teljes körű Társulás (gesztor: Izsák) rekultivációja

6 - 6 - A közszolgáltatások területén mindenképp szólni kell az önkormányzati tulajdonban lévő IZSÁK-KOM Kft. tevékenységéről, amely 14 településre kiterjedően biztosítja a szilárd települési hulladék begyűjtését, elhelyezését és ártalmatlanítását. Orgovány község tulajdonrésze a pontosítás után %. Koncessziós szerződés útján működik az Ágasegyháza-Izsák-Orgovány települések közös tulajdonát képező szennyvízelvezetési és tisztítórendszer. 3. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: - Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. - A Képviselőtestület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megvalósítani, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). - Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. - A polgármester rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzat befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a lehetséges hozamokat, hasznokat. - A Képviselőtestület törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. - A Képviselőtestület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg. A Képviselőtestület rögzíti: csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályáza ti pénzeszközből, vagy törvényesen felvehető hitelből megvalósítható. 4. Fejlesztési elképzelések A Képviselőtestület évekre a következő fejlesztési elképzeléseket határozza meg: 4.1. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. Különösen Bugac lehet hatással településünk turisztikai fejlődésére, ki kell használni az ebből adódó lehetőségeket. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó képessége is jelentős lehet. Pályázati lehetőség esetén szükséges a tanyai, illetve falusi turizmus fejlesztésének elősegítése, ifjúsági szálláshelyek kialakítása.

7 Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. A Képviselőtestület ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás fenntartását, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások létesítését. Pályázati lehetőség esetén szükséges a Csillag utcában, a Majsai úton, az Akácfa utcában, a Fenyves utcában, a Nyár utcában és a Dobó utcában szilárd burkolatú út építése; A Joó Mária utcában, a Rákóczi utcában, a József Attila utcában és a Szent István utcában elengedhetetlen a szilárd burkolatú út felújítása; Szükség szerinti cél belvízelvezető rendszer kialakítása fokozatosan; Nélkülözhetetlen a Kossuth utca mindkét végén autóbuszöblök és buszvárók építése; Fontos lenne évente legalább egy-egy járda megépítése a lakosság bevonásával; Folytatni kell a külterületi utak karbantartását, illetve a jelentős mértékű csapadék miatt a már meglévő vízelvezető csatornák tisztítását; Ugyancsak folytatni kell a három év óta folyamatban lévő gazdátlan villanyhálózat felújítását Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése A Képviselőtestület az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: - Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok. - A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya decemberi adat szerint 15,6 %. Ez az arány a közfoglalkoztatásból kikerülők létszámát figyelembe véve tovább emelkedett. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - vállalkozásbarát környezet kialakításával, közművesített ipari terület létrehozásával munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését kívánja támogatni; - a költségvetési lehetőségek függvényében a közfoglalkoztatás bővítését kívánja megvalósítani; - központi műhely és közfoglalkoztatási központ létrehozása A településfejlesztési politika célkitűzései A Képviselőtestület településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A Képviselőtestület fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

8 - 8 - A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. Mivel a Képviselőtestület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon a pályázati tevékenység Településfejlesztési célok: - a Faluközpont felújítása keretében a községháza külső homlokzatának rekonstrukciója és a közpark megújítása, - a Petőfi utcai volt konyha épületének belső felújítása, majd itt egy emlékszoba, kézműves műhely, galéria és ifjúsági klub kialakítása, - garázs építése a tanyagondnoki busz részére, - rendőrségi szolgálati lakás felújítása, - óvodai kerítés létesítése, - a művelődési ház felújítása, - informatikai közháló kialakítása a Polgármesteri Hivatalban, - pályázati lehetőség esetén a sportöltöző bővítése és felújítása, - a Víztoronynál lévő park építése, játszótér kialakítása, - erdei iskola létesítése (Kápolnai iskola), - alternatív energia hasznosítás az önkormányzati intézményeknél. Orgovány Község Önkormányzatának a évekre szóló építési beruházási tervét a gazdasági program mellékletét képező külön táblázat tartalmazza. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1), (6) és (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évekre előterjesztett gazdasági programját jóváhagyja. Orgovány, július 25. Maszlik István polgármester

9 Orgovány Község Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület augusztus 26-án tartandó ülésére. Tárgy: A gazdasági program végrehajtásának értékelése, beszámoló a Képviselő-testület évi munkájáról. Tisztelt Képviselő-testület! Ismét eltelt egy választási ciklus, így lezáráshoz közeledik megbízásunk egy időszaka. E beszámoló keretében próbálom meg áttekinteni az elmúlt négy év történéseit, értékelni kívánom a gazdasági program megalapozottságát, annak végrehajtásának körülményeit és végül a közösen végzett munka eredményességét. I. A gazdasági program végrehajtásának értékelése A évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény tervezés, számvitel, információ részét a 91. (6) - (7) bekezdések esetében az alábbiak szerint: (6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat (ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat (ok) által nyújtott kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a területfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetébe n a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. (7) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklusra szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A bevezetőben megjelölt jogszabály úgy rendelkezik, hogy első alkalommal a évi önkormányzati választások után kell ezeket, a szabályokat alkalmazni. Orgovány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a február 1-én tartott ülésén fogadta el gazdasági programját, mely maximálisan ráépült a polgármesteri programra: Programom ismertetésénél most is mereven ragaszkodom a négy évvel ezelőtti választási gyűlésen elhangzottakhoz ismételten, megkívánok maradni a realitásoknál, nem bocsátkozom felelőtlen ígéretekbe annál is inkább, mert az önkormányzatok anyagi helyzetének jövőbeli alakulása a megszorítások programja keretében még nem körvonalazódott.

10 Programomban fontosnak tartom: - A biztonságos anyagi háttér megőrzését - A pénzügyi egyensúly fenntartását - A megkezdett beruházások befejezését és az útépítési program folytatását - Lakosság bevonását a járda építés végre hajtásába - A köztisztasági program folytatását - A lakosság és a képviselő testület széles körű tájékoztatását és bevonását a döntés hozatalokba - A sport a civilszervezetetek és az egyházak támogatását -2- A. Biztonságos anyagi háttér megőrzése A választási időszakban ezer Ft költségvetési bevétellel gazdálkodott az önkormányzat, melyből működési célra ezer Ft-ot fejlesztési feladatok végrehajtására ezer Ft-ot fordított, ezek együttes összege pedig: ezer Ft így, számított pénz maradvány összege ezer Ft. A gazdasági programunkban a évekre ezer Ft bevételt számolunk, s már ekkor hangsúlyozásra került, hogy: sok biztonsági tényező van, melyek helyben és országos, vagy újabban regionális szinteken is meghatározzák az önkormányzat jövőjét. Mind ezekre tekintettel egy óvatosabb program készítését kezdeményeztem, ahol ezer Ft működési és ezer Ft fejlesztési kiadást tervezünk, melyből önerő ezer Ft, ami majdnem megfelelt az iparűzési adó és a helyben maradó személyi jövedelemadó összegének. A beszámolási időszak bevételi és kiadási tervteljesítés az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, melyből megállapítható, hogy jelentős növekedés következett be a bevételi és kiadási előirányzatok vonatkozásában. Itt azonban azonnal jelezni kell, hogy látványos emelkedés két fő okra vezethető vissza: - ebből az egyik az Ágasegyháza Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulás megalakulása, melyből következően az oktatási szakterület kiadási Orgovány község költségvetésében jelennek meg Ágasegyháza vonatkozásában is és ennek éves előirányzata 100 millió Ft körül van évente. - a másik ok pedig az erőteljes fejlesztési vonal, hiszen az óvoda iskola projekt és az utakkal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések nyomán 2009.december 31. napjáig ezer Ft fejlesztés valósult meg jelentős állami és EU s támogatással. A részletes fejlesztéseket a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza. Az előterjesztéshez elkészített számítási anyag négy lezárt évet tartalmaz, míg a év terv szintjén szerepel az elkészített anyagban, mivel ez év augusztusában is csak az I. félévi teljesítéséről tudunk számot adni. Amit az elmúlt négy évről meg lehet állapítani: - A működési kiadások összege ezer Ft volt, ami a két fő kiemelésére figyelemmel azt mutatja, hogy a gazdasági program alapos számítások után megalapozottan került elfogadásra,

11 -3- - Az elmúlt négy évben meghatározó volt a felhalmozási tevékenység, ami azt mutatja, hogy éltük fel tartalékainkat, nem működésre költöttünk a lakosságtól származó adóbevételeket, hanem eddig ezer Ft ot költöttünk fejlesztésre, ami a programban tervezett összeg 161% - a. Természetesen mindig és mindent lehet jobban csinálni, de figyelemmel az Integrált Közösségi Tér, a falumegújítási és a tanyagondnoki pályázatok újabb elnyert támogatási összegre megállapítható, hogy a tervezett és megvalósuló pályázatokkal közel félmilliárd forintot tudunk felmutatni település fejlesztés területén. - A település vagyona december 31.- én ezer Ft volt, míg ugyanez négy évvel később ezer Ft, ami ezer Ft növekedést mutat. A kimutatás az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Itt fontos kiemelni, hogy a településnek nincsen hosszú lejáratú kötelezettsége a szennyvízberuházás kapcsán készfizető kezességgel szerepeltetett ezer Ft hitel visszafizetése megtörtént. Értékpapírjainkat a fejlesztéseknél feláldoztuk, az értékcsökkenések elszámolása jelentős negatív változást hozott, mégis van vagyongyarapodás, ami a kiemelt felhalmozási politikának köszönhető. Figyelemreméltó, hogy az önkormányzat és intézményeinek működése folyamatosan biztosított és zavartalan volt. Hitellel nem rendelkezünk. Az intézményi struktúra a finanszírozási elvek és a jogszabályi feltételek függvényében változott. Sok kritikát kellett végighallgatni a kis labor és a fizikoterápia megszűntetése miatt, azonban itt elsősorban a jogszabályi megfelelőség hiányzott, azonban született megnyugtató megoldás. A vérvételi hely fenntartásával a laboratóriumi szolgáltatások biztosítottak, melyre kevés környező településen van példa. Az óvoda iskola könyvtár művelődési ház Általános Művelődési Központ keretében történő összevonása, valamint szeptember 1.- től Ágasegyházával történő Társuláson belüli működtetése évente több mint 10 millió Ft finanszírozási többletet hozott a település javára. A gazdasági programban szerepelt célkitűzést: - Megfelelő odafigyeléssel a biztonságos anyagi háttér megteremthető az önkormányzati intézmények szakmai színvonalának megtartásához, a zavartalan működési feltételek biztosításához - sikerült teljesíteni. B. Pénzügyi egyensúly fenntartása. A gazdasági program szerint: Ezt talán csak a hangsúlyozás miatt választottam külön az első ponttól. Alapelvem volt és marad, hogy csak azt a pénzt költsük el, amit pótolni lehet. Erre nagy valószínűséggel a beruházások utólagos elszámolása miatt a hitelek képzései a fedezetet, de amíg vagyonnal és felhalmozási gyarapodással kimutatható a forrás szükségessége és okszerűsége, akkor egy ésszerű mértékig millió Ft ig élhetünk is a lehetőséggel, úgy hogy költségvetésünk egyensúlya biztosított maradjon. célt sikerült maradéktalanul megtartani, mivel csak egy alkalommal éltünk a támogatás megelőzési hitel felvételének lehetősége (kényszerével) két hónap erejéig. A besorolt számítási anyagok, a könyvvizsgáló által felülvizsgált és országosan közzétett (Belügyi Közlöny, Cégközlöny) mérleg adatok egyértelműen mutatják, hogy a tervezett pénzügy egyensúly megvolt és a futó projekt pénzügyi elszámolása után is megmarad.

12 - 4 - C. A megkezdett beruházások befejezése és a útépítési program folytatása. A programelem beépítést a következők indokolták: Az utolsó három évben a pályázati támogatások több évre megosztva adják és így mindig voltak olyan kifizetések, melyek elváltak a tényleges teljesítéstől. A beruházás elkészült, az utólag valósult meg. Ilyen utólagos elszámolás volt a beszámolási időszakban a Ságvári és Attila utcák útépítési ügye, de valójában csak elszámolás szintjén került be Hunyadi Munkácsy és a Vörösmarty utcák felújítása is. 1.) A gazdasági program III. része tartalmazza: A továbbiakban is meghatározó marad az útépítés, illetve a meglévő utak felújításának további folytatása. Sajnos már a évi költségvetés is különbséget tesz város és falu között, mert van olyan pályázat, melyből eleve kizárja a kisebb települést. A végrehajtás alakulása: A feladat megnevezése tervezett elkészült elmaradt többlet Ságvári utca X X Attila utca X X Tavasz utca X X Hunyadi, Munkácsi, Vörösmarty X X Szabadság utca X X Ürögi Lajos X X Ady, Sport, Jókai utcák X X Csillag utca X X Majsai utca X X Akácfa utca X X Joó Rákoczi széchenyi utca X X Gárdonyi H. Szabó Attila utca X A pályázati feltételek változása (gyűjtő utak elnevezése) miatt nem kerülhetett sor a Majsai és Csillag utca útburkolatának kialakítására. Bevezetésre került ugyanekkor az ún. csatlakozó utak összekapcsolása egy pályázat keretében. Így került be utólag a Gárdonyi H. Szabó Attila utcai burkolat felújítás. 2.) A gazdasági programban szerepelt: A következő cikluban is meghatározó marad a közoktatási intézmények fenntartásának terhe, hiszen az iskola esetében ezer Ft ( önerő: ezer Ft) tervezett előirányzatú munka vált szükségessé: - Öreg iskola külső homlokzatának javítása: ezer Ft - Öreg iskola három tanterem parkettázása ezer Ft - Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása ezer Ft - Technika terem átépítése ezer Ft - Iskola konyha épületének felújítása ezer Ft

13 -5- Az Óvoda épületének felújítása harmadik éve húzódik, mivel a benyújtott pályázat nyert azonban finanszírozás miatt tartalék listára került. Hozzányúlni nem lehet mivel megkezdett munkához támogatás nem adható. A napokban kerestem újra a pályázatot elbíráló szervezetet és várom válaszukat a megoldást illetően. Itt a finanszírozás 90 százalékos így a szükséges önerő működési költségvetés keretein belül is biztosítható. Az Óvoda és iskola felújítás és korszerűsítés projekt lehetővé tette, hogy az oktatási intézmények felújításán és bővítésén túl egy bölcsődei csoport elhelyezésére szolgáló épület rész is megépüljön. Itt a pályázat I. fordulójában a pályázat ezer Ft összeggel 10 % önérő mellett került elbírálásra. Később ez Ft összeggel ebből Ft támogatással és Ft önerővel indult el és az elszámolás jelenleg is folyamatban van. A gazdasági program cél kitűzései teljesültek. 3.) Az alapprogramban szerepelt még: Véleményem szerint szükséges, hogy központból a külső pontok felé a csapadékvíz elvezetése megoldódjon. A ciklusban 600 méter hosszon szeretnénk betonoldalú csatornát építeni, mely a rossz talajszerkezetet tudja ellensúlyozni. Erre a célra 8 millió Ft ot tervezünk. A további feladatokról már több esetben beszéltünk és részben már meg is kezdődött végrehajtásuk, pl. művelődési ház parkoló, emlékmű helyének előkészítése. A tervezett feladatok közül ezer Ft összeggel vízelvezető árok épület a Kossuth Lajos utcában. Éltünk a közmunkaprogram adta lehetőséggel, így árokásás, tisztítás történt a Molnár Gergely, a Kossuth Lajos, a Joó Mária és Széchenyi utcákban. A művelődési ház melletti parkoló 80 százalékban elkészült, az emlékmű áthelyezése a Tóth Zoltán emlékparkba megtörtént. D. Lakosság bevonása a járdaépítés végrehajtásába. A gazdasági program szerint: Az előző ciklusban is építettünk járdákat és ezt a megkezdett gyakorlatnak megfelelően szeretnénk folytatni. Az anyagot adja az önkormányzat, a munkát az utcaközösség végzi, rászorultak esetében pedig a hivatal biztosít munkásokat. Sajnos a évi építésnél már voltak gondok, de alaposabb előkészítéssel véleményem szerint eredményes munka végezhető. A feladat végrehajtására 2 millió forint betervezését javasolom. Az akkori borúlátásom igaznak bizonyult mivel a Landler utcai útépítés után az Áchim András utcában és az Ady Endre utcában már kifejezett ellenzői voltak a programnak, így az utolsó két évben már nem építettünk járdát. E. A köztisztasági program folytatása. A program szerint: A megjelölt feladatok közvetve javítják a köztisztasági állapotokat is, de szükséges további intézkedések megtétele is.

14 -6- A Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló kapcsán felmerült a közterületfelügyelői álláshely szükségessége és a évi önkormányzati rendelet-alkotási tervben is szerepel egy állattartási és egy köztisztasági rendelet megalkotása. Álláspontom szerint ezt kiegészítve egy faluszépítési akcióval (virág vagy faültetés) további eredményeket tudunk elérni környezetünk szépítésében. A szaporítóanyagok költsége szerepel a működési költségvetésben, így minden feltétel biztosítható a feladat végrehajtásához. A közterület-felügyelői állás helyett január 1-től kialakítására került a községgazda -i munkakör, akinek feladatköre több, mint egy felügyelői álláshoz kapcsolódó. A közmunkaprogram keretében 22 fő átlagos alkalmazására van lehetőség, akik közül 8-10 fő közvetlenül a köztisztasággal kapcsolatos munkakörben dolgozik. Munkahatékonyságuk megítélésben van véleménykülönbségek azonban azzal egyetérthetünk, hogy a település köztisztasági állapota javult. Természetesen nem lehetünk elégedettek a jelenlegi helyzettel és tovább kell dolgoznunk. A programban szereplő rendeletek közül nem készült el az állattartási rendelet, melynek elkészítése a továbbiakban is szükséges, ugyanakkor nagyon körültekintően kell a korlátozó szabályokat kialakítani, mert a település állatállománya folyamatosan csökken, az emberek megélhetése egyre több problémát vet fel. A faluszépítési akcióra mindenképpen szükség van, de a folyamatban lévő fejlesztési feladatok miatt annak szervezésére már nem maradt idő. Ugyanakkor az Önkormányzat az elmúlt négy év alatt kiemelt figyelmet fordított a virágos falu kép megjelenítésére, új parkrész készült a művelődési ház mellett. F. A lakosság és a képviselő-testület széleskörű tájékoztatása és bevonása a döntéshozatalokba. A programban szerepelt, hogy: Álláspontom szerint az eredményes munkavégzés elengedhetetlen feltétele a lakossággal történő kommunikáció. El kell érni, hogy a meghirdetésre kerülő fórumokon (falugyűlés, közmeghallgatás stb.) minél nagyobb számban vegyenek részt a választópolgárok és első kézből kapjanak tájékoztatást az életkörülményeiket meghatározó és befolyásoló döntésekről. Terveim között szerepel hirdetőtáblák kihelyezése és időnként szórólapok kijuttatása a házakhoz. Ebben tájékoztatást adnánk a pénzügyi helyzetekről, a feladatellátás prioritásairól, mert sok esetben felmerül, hogy inkább segélyezésre, tehát felélésre kellene a pénzt fordítani. Azt is tudnia kell a lakosságnak, hogy mennyire megváltozott az önkormányzatiság finanszírozási feltételrendszere, hogy újra előtérbe kerül a társulás, a települések együttes feladatmegvalósítással és ezt egy kényszerhelyzet (kapcsolódó finanszírozás) még tovább erőlteti. A kommunikáció javításában csak részeredményeket tudunk felmutatni. A falugyűléseken csökkent a lakossági részvétel, a közmeghallgatásokon maximum 5 fő vesz részt, időszakos kiadvány kiadására nem került sor. A gazdasági program célkitűzései szerint talán ez az a terület, ahol számottevő előrelépését nem sikerült elérni. Itt mindenképpen fokozott figyelmet kell fordítani a helyi rendeletekben meghatározott feladatok végrehajtására.

15 -7- G. A sport, a civilszervezetek és az egyházak támogatása. A program szerint: Orgovány Község Önkormányzata a pénzügyi lehetőségei függvényében mindig adott támogatást a szerveződéseknek. Az alakuló ülés után így kapott segítséget a Nyugdíjas klub és a Kulturális Egyesület pedig évben lesz jogosult támogatására. Az egyházak támogatása az elmúlt évben közvetve is megtörtént (tujaültetés, temető gyomtalanítása stb.) Minden esetben a lehetőségeket és az igényeket koordinálni fogjuk és javaslatokkal segítjük a döntéseket. A támogatások érintettjei közül kiemelkedik a Sportegyesület támogatása és az ahhoz kapcsolódó eredményesség. A megyei II. osztály bajnoki kiírásban 2009-ben bajnokságot nyert a felnőtt csapat, így a 2009/2010-es bajnokságban- a község sporttörténetében először a megyei I. osztályban szerepeltünk. Az eredményességet mutatja, hogy a felnőttek második, az ifjúsági csapat a harmadik, míg a serdülők a hatodik helyen végeztek. Az anyagi körülmények, a személyi változások miatt a 2010/2011. bajnokságban a megyei III. osztályban indulnak labdarúgóink. Orgovány Község Önkormányzata támogatást biztosít a polgárőrség, az egyháznak, a kulturális egyesület és csoportok, valamint az alapítványok és a lovas egyesület részére. Az elmúlt évben a szervezett szemétszállítás területén nyújtott kiemelt támogatást az egyház részére. A támogatott szervezetek kiemelt szerepet töltenek be Orgovány Község kulturális, közösségi, sport és világi életében, így a támogatások megfelelő pénzügyi keretek között fenntartása indokolt. H. Lakosságszám finanszírozás Orgovány község lakossága folyamatosan csökken, mely településünkön sajnos megszokottá vált, mivel a természetes szaporulat már régen nem növekedésirányos. A gazdasági program elkészítésekor településünkön 3498 fő lakott melyből 885 fő lakott külterületen. A 60 éven felüliek száma 799 fő volt, tehát a lakosság 23%- a nyugdíjas korú, míg a 0 17 évesek száma 734 fő ami a lakosságon belül 21% - nak felel meg. A munkaképes korú lakosság száma 1965 fő ez 56,1 %, de ebből fő az aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik (őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó, iparos vagy alkalmazott) A program a következőket tartalmazza: A korcsoportos és foglakoztatási problémák mellett a település jövőképét mindenképpen befolyásolja az a körülmény is, hogy a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) Korm. Rendeletben az elmaradt települések között ott szerepel Orgovány is. Az már külön problémát jelent számunkra, hogy a évi költségvetési törvény további különbséget tesz a települések között, mert aki csak egy szempontból hátrányos helyzetű annál a támogatás Ft/fő, míg a másik esetben 4.600Ft/fő, mely korábban egységesen Ft/fő összege volt. Ez az adminisztratív lépés Orgovány esetében egy ciklus alatt 16 millió forint központi támogatást vont el. Mivel a finanszírozás egy rész létszámhoz kötődik, így a továbbiakban is csökkenő támogatásra kell berendezkedni, bár a gazdasági növekedés elsősorban a személyi jövedelemadóztatás területéről többletet jelenthet a településnek.

16 - 8 - A 2010.évi költségvetési tervezéskor a lakosságszám fő, melyből külterületen él 805 fő. Ebből megállapítható, hogy a finanszírozásnál 78 fővel kevesebb lakossal számolhatunk, külterületen a csökkentés 80 fő. Az egyéb mutatószámok lényegében nem változtak, ugyanakkor a költségvetési normatívák folyamatosan csökkentek. Ami egyedül pozitív változást hozott az a 240/2006.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti besorolás, mert ennek alapján jutottunk kedvezményezetti besorolásba az óvoda és iskola projekt kapcsán és további más pályázatoknál, mivel a bírálati szempontoknál ez többlet pontot jelent. 1.) A kiemelt támogatások: Ezer Ft- ban! Fejlesztés megnevezése forrás összesen ebből: megnevezése kiadása támogatás önerő Ságvári utcai útépítés TEKI Tavasz utcai útépítés TEKI Ált. iskola Petőfi utcai vizesblokk CÉDE Attila utcai útépítés DARF TFC Hunyadi, Munkácsy, Vörösmarty DARF TEUT Sport utcai útfelújítás TEKI Ady Jókai utcai burkolat felújítás DARF TEUT Új út építési projekt DAOP Óvodai iskolai projekt DAOP ÖSSZESEN: ) A rendelkezésre álló elnyert pályázati lehetőségek: Ezer Ft - ban! Fejlesztés megnevezése forrás összesen ebből: megnevezése kiadása támogatás önerő Falumegújítási és fejlesztés MVH Leader Tanya gondnoki jármű MVH IKSZT (műv. ház bővítés) MVH ÖSSZESEN: ) Elnyert Európai Uniós önerőalap támogatások: Ft ban! Támogatott projekt Óvoda iskola felújítás és bővítés Orgoványon Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint Önkormányzati külterületi közutak fejlesztése ÖSSZESEN: elnyert önerő Ft Ft Ft Az összeg lehívásra a projekt bonyolító hatóságnak igazolása alapján kerül sor.

17 - 9 - A gazdasági programban szerepelt: A korösszetételre utalva három jelentős területre kell figyelni a működési kiadások vonatkozásában: a.) oktatási kulturális intézmények gazdaságos működtetése, b.) szociális ellátórendszer fenntartása, bővítésének lehetőségei, c.) egészségügyi ellátórendszer szükséges és fenntartható mértének megállapítása Oktatási intézmények finanszírozása Az oktatási intézményeknél minden évben megtapasztalhattuk, hogy az önkormányzatnak jelentős költségeket kell felvállalni, hogy zavartalan működésük biztosított legyen. A saját erő a következő képen alakult. Ezer Ft ban! Intézmény megnevezése Összesen: Napközi Otthonos Óvoda Általános Iskola Könyvtár, Művelődési Ház ÖSSZESEN: Jelentős segítséget jelentett a bevezetőben ismertetett társulási működési forma. Az Általános Művelődési Központ működéséről, eredményéről és terveiről a képviselő testület minden évben külön (önálló) napi rendi pont ként teljes körű tájékoztatást kap, így most nem kívánom megismételni az ott elhangzottakat. Eredményként kell értékelni: szeptember 1.- jétől egy 12 fős bölcsődei csoport kezdi meg működését - Az óvoda megújult kihasználtsági foka maximális, - Az alapfokú művészetoktatási iskola kiváló minősítést kapott - Az általános iskola szükséges munkái elvégzésére kerültek a gyermek létszám 300 fő felett van - A napközi otthon teljes mértékben biztosítani tudja a jelentkező igényeket - A saját konyha minden jelentkező részére biztosítani tudja az étkezés lehetőségét, ami a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyerekek szempontjából jelentős szolgáltatás az önkormányzat részéről Szociális ellátó rendszer működtetése A gazdasági program szerint: Orgovány községbe jelenleg a szociális alap ellátásból igénybe vehetőszolgáltatások a következők: étkeztetés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi segédnyújtás, társulás útján a támogatószolgálat, a családsegítés és a gyermek jóléti szolgálat. Ezek a szolgáltatások azonban felülvizsgálatra szorulnak, mivel a házi segédnyújtásnál a szakmai feltételek nincsenek biztosítva, mivel a jelenlegi 4 dolgozó közül csupán egy rendelkezik szükséges alapvégzettséggel.

18 A szociális alapellátásoknál megszűnt december 31.- i hatállyal a jelző rendszeres házi segédnyújtási szolgáltatás és helyét 2010 május 1.-jétől egy telefonos segédnyújtási rendszer vette át. A jelzőrendszeres szolgáltatást 2009 január 1.- jétől a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás működtette a Helvécia Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ keretében. Átalakult a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szervezeti kerete is mivel január 1.-kétől a Szociális Szolgáltató Központ keretében biztosítjuk az ellátást. A családsegítő szolgálatnál is főállású dolgozó látja el a feladatot. Várhatóan január 1.- jétől működni fog Felsőjárás település részen a tanyagondnoki szolgálat. Terveink között szerepel a nappali ellátás megszervezése is, de nem volt érdeklődés a szolgáltatás iránt és mivel nem kötelező Önkormányzati feladat így elmaradt annak kialakítása. Aszociális területhez szolgáltatásokon túl szorosan kapcsolódnak a pénzbeli ellátások melyek a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak: Ezer Ft ban! Támogatási forma Összesen Segélyezés szociális támogatás Szociális ellátás költsége Lakossági szolgáltatások támogatása ÖSSZESEN: A szociális ellátások költségénél a csökkenés a már említett átszervezésből következett be. Ennek pénzügyi indoka az, hogy feladat ellátáshoz kiegészítő kistérségi normatíva járul így saját erő bevonására nincs szükség. Egészségügyi ellátórendszer szervezete A gazdasági program szerint: A Kecskemét és Környéke Egészségügyi Társulás létrehozásával át alakult az ügyeleti rendszer mely jelentéktelen változás volt ahhoz képest ami ma az egészségügy összességét érinti. A két háziorvosi körzet finanszírozása és fenntartása várhatóan nem kerül veszélybe, de a kórházi átszervezések átcsoportosítások létszámok felszabadulása adta lehetőségek között vizsgálni kell a 2. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátásának lehetőségét is. A jelenlegi költségvetésben 3.3 millió támogatást (és a fenntartási kiadásokat ez együtt 6 millió Ft) ad az Önkormányzat a feladat végrehajtásához a MEP finanszírozás kiegészítéseként. A háziorvosi álláshelyre több alkalommal került kiírásra pályázat azonban érdeklődésen túl komoly jelentkező az álláshelyre nem volt. Az álláshely közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvossal és alkalmazottakkal betöltött. Szükséges a költségvetés keretén belüli feladat ellátás mivel a lakosság egészségügyi állapota miatt a két háziorvos folyamatos jelenléte szükséges a településen.

19 A gazdasági program szerint: Védőnői szolgálat területén 1 főnyugdíjba vonul és itt meg kell vizsgálni a feladat ellátás további lehetséges módjait melyre a finanszírozó Bács Kiskun Megyei Egészség Biztosítási Pénztárral és Szakmai Felügyelettel keresünk megoldást. A nyugdíjba vonult védőnő álláshelye több alkalommal meghirdetésre került azonban pályázat nem érkezett a felhívásra. Az álláshely helyettesítéssel ellátott szabadság ideje alatt Jakabszállásról érkezik szakerő. A fogorvos szakmai munkájának minősítése nem a gazdasági program része éppen ezért, csak a rendelő fenntartás a bérleti díjak és a felszereltség finanszírozásának ügyét érintem. Három testületi ülésen több változat volt a megoldásokra és mióta az eszköz beszerzések saját erő felmutatását és számlával történő elszámolást kértünk a probléma megoldódott. Sajnos a fizetési fegyelem nem javult a tartozás jelentős így a szakmai és ellátási kötelezettség megtartása mellett a rendelő annak felszereltsége kérdését a jogszabály a változások tükrében rendezni kell és szükség esetén új pályázatot kell kiírni a feladat ellátásra. I. Adópolitika A gazdasági program szerint: Községünkben egy helyi adónemben történik adóztatás ez pedig az iparűzési adó. A képviselő testület csak későn a 17/1999. (X.8.) Kt. számú rendeletével élt a helyi szabályozás jogával és mivel csak mivel csak vállakozások fizetik így a bevezetés óta az adó mértéke nem változott ma is 1,2 % maximum 2% helyett. Azzal a 8 évi bevezetési késedelemmel és az elmúlt 5 év alacsonyabb mértékű szabályozásával közel 100 millió Ft os Önkormányzati bevétel kiesés illetve ugyan annyi vállalkozási támogatás volt a településen mindez nézőpont kérdése. Mivel az állami támogatások köre nem fog bővülni és az iparűzési adó fenntartásának EU jogszabályi háttere is módosulhat el kell gondolkodni és felmérést kell végezni egy vagyoni típusú általános bevezetésére. Itt a mértéket lakás és egyéb építmény vonatkozásában szükséges szabályozni, de tisztában kell lenni, hogy az ingatlanok értéke a településkategória az építési mód életkor funkció stb. vonatkozásában igen alacsony csupán a közművesítés jelenthet többletet. A településünkön luxus adót senki nem fizet. Lényeges változás a négy éve leírtakban nem következett be. A településünkön csak iparűzési adó fizetési kötelezettség van és annak mértéke sem változott. A vállalkozok tisztelet a kivételnek nem értékelik a 40% - os alanyi jogú kedvezményt melynek bevételi kiesési vonzata 100 millió Ft körül van jelenleg is egy egy választási ciklusban. A település gazdasági helyzete a mezőgazdaság jövedelmezőségének csökkenése miatt a képviselő testület nem élt vagyoni típusú adó bevezetésének lehetőségével. J. Munkahelyteremtés A gazdasági program legkényelmetlenebb része mivel az Önkormányzatnak nincsenek eszközei arra, hogy a munkáltatók érdekeltek legyenek a legális foglalkoztatás kereteinek megteremtésében.

20 Új lehetőségeket teremtett az Út a munkához program melynek keretén belül RÁT ban részesülők közül éves szinten 22 fő átlaglétszámon foglalkoztatására nyílik lehetőség. Ennek megfelelően több területen konyhai dolgozók, házi szociális gondozás, hivatali kisegítő tevékenység, takarítónők van lehetőség költség kímélő foglalkoztatásra. A legújabb információk szerint december 31.- től már nem lesz lehetőség ilyen jellegű foglalkoztatásra, így a következő évi költségvetésnél a kötelező feladatok vonatkozásában többlet kiadások jelentkezhetnek. A bölcsődei építkezés 5 fő foglalkoztatás tesz lehetővé ahol szintén élni kívánunk a kedvezményes foglalkoztatás lehetőségével, de hosszabb távon megoldás a szükséges képesítések megszerzése függvényében a közalkalmazotti munkaviszony létesítése lehet. A gazdasági programban szerepelt, hogy: A település rendezési terhének elkészítésénél figyelemmel voltunk a vállakozások érdekeire és valamennyi beérkezett kérelmet sikerült beépíteni. Ezen túl menően az Önkormányzatnak helyi forrásai és lehetőségei sincsenek, hogy Orgovány községben új munkahely létesüljön. Jelenleg is van vállalkozói igény a rendezési terv módosítására melynek eleget kívánunk tenni és az elkövetkező időben is kiemelten fogjuk kezelni a kezdeményezéseket. K. Közszolgáltatások biztosítása A gazdasági program szerint: Orgovány község belterületén a víz szennyvíz az áram és gáz vezeték hálózatok kiépítése megtörtént a szervezet szemét szállítás kérdése megoldott. Külterületen várhatóan tól induló pályázattal megoldható a még felújításra szoruló un. gazdátlan hálózatok problémája és a mai szabályoknak megfelelő rendszer épül meg. A telefon szolgáltatás lehetőségei korlátlanul rendelkezésre állnak a kábel tv szervezésében amennyiben erre megkeresés érkezik hozzánk az Önkormányzat lépni fog. Közlekedés területén a kisvasút egyenlőre életben maradt de hosszabb távon senki nem mer nyilatkozni megkereséseinkre. A Jakabszállás Orgovány közötti számú közút teljes felületének aszfalt borításos cseréjét a II. Nemzeti Fejlesztési Terv vitája kapcsán jeleztük az illetékes hatóságok felé. Várhatóan költségeit 205 millió Ft- ban progronosztizáltuk Orgovány részéről. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a program koordinátora a Magyar Közút Kht. Tehát nem az én vagy bármely hivatali dolgozó akaratán múlik a szervezés. Ugyancsak jelzésre került Helvécia Orgovány Kaskantyú Páhi Kiskőrös együttes fejlesztési elképzelésében szereplő számú út szilárd burkolattal történő ellátása. Itt a tervezet és jelzett költség 790 millió Ft. Itt is érvényes a fentiekben vázolt helyzet, annyi a módosítás, hogy a beruházás előzetes tárgyalási szakaszait Orgovány község koordinálja, de a projekt bonyolítója és elszámolója a Magyar Közút Kht., illetve át szervezés utáni jog utódja lesz. A gazdátlan hálózatok vonatkozásában előre lépés történt mivel több mint 15 érintett tulajdonos kapott részletes tervezési dokumentáció alapján elkészített költségvetést azonban pénzügyi fedezet hiányában érdemi megrendelésre nem került sor.

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján

JELENTÉS. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján JELENTÉS az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bek. alapján Bocskaikert Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2007-2010. évi választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Illetékes bizottság:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Felsőszölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2015. (VII.31.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben