Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés"

Átírás

1 20 Hazai és nemzetközi energetikai web-kommunikációs 1 helyzetelemzés Az MVM Rt. Kommunikációs Osztályának koordinálásában átfogó projekt indult meg, amelynek célja a cég on-line kommunikációjának teljes megújítása. Ennek érdekében web-kommunikációs stratégia készítését kezdte meg, melynek részeként, annak egyik elsô, megalapozó elemeként hazai és nemzetközi web-kommunikációs helyzetelemzésre is sor került. Az alábbi cikk az e témában született önálló tanulmány legfontosabb megállapításait ismerteti meg a lap olvasóival. 3 HAJÓS CSABA 2, TRINGER ÁGOSTON Nemcsak az energiaiparban, hanem általában a szervezetek közötti kommunikációban is szédületes gyorsasággal terjednek az összefoglaló néven on-line kommunikációs megoldások, amelyek közös tulajdonsága, hogy az internet mint informatikai rendszer kínálta lehetôségeket kihasználva nyújt információs tartalmakat. E rendszerek közös jellemzôje, hogy a technológia adta lehetôségek által vezérelt gyakorlat messze megelôzte az elméleti építkezést: mind a kommunikációs, mind a marketing szempontú megjelenések, közlések általában híján vannak az általános megközelítésnek, a kommunikáció szervezeti integrációjának. Magyarán mondva, sokkal gyorsabban fejlôdött a technika, mint a technika alkalmazásának elmélete. Ezt a hiányosságot szándékoztuk kiküszöbölni, amikor az MVM web-kommunikációs stratégiájának megalkotásába fogtunk, hiszen az MVM-re és a csoporthoz tartozó társaságokra éppen úgy igazak a fenti megállapítások, mint például a hazai energetika legtöbb szereplôjére, ahogyan azt a továbbiakban ismertetendô tanulmány teljes mértékben igazolta. A feladat speciális és úttörô volta miatt született döntés a szakértô tanácsadó bevonására, amelyet pályázat alapján választottunk ki. A stratégia készítésének egyik alapelemeként nemzetközi és hazai web-kommunikációs helyzetelemzés elvégzésére adtunk megbízást. A munka elvégzésével a trendelemzésben legfelkészültebbnek ismert Carnation Internet tanácsadó céget bíztuk meg. A hazai és nemzetközi web-kommunikációs irányzatok elemzése kiterjedt valamennyi hazai villamosipari cég, illetve a jelentôsebb európai, és néhány fontos tengerentúli (pl. ENRON) társaság on-line kommunikációjának vizsgálatára. A külföldi oldalak kiválasztásakor kiemelt szempont volt, hogy a hazánkban, a villamos energetikában részesedést szerzett társaságok anyacégeinek webes megjelenései teljes körûen szerepeljenek a vizsgálatban. Az elemzés egységes szempontrendszer szerint vizsgálta az adott társaságok site 4 - jait, és a tapasztalatokból az MVM számára követendô elveket fogalmazott meg. A továbbiakban az elemzés legfontosabb megállapításait, tanulságait mutatjuk be. Az elemzés legáltalánosabb tapasztalata, hogy a hazai energetikai web-oldalak mind a technológia, mind a közölt tartalom szempontjából jó néhány éves lemaradásban vannak a nemzetközi átlagos színvonaltól. Nem kivétel e tekintetben a környezô országok (cseh, lengyel, szlovák, szlovén) villamos társaságainak internetes megjelenése sem. Általános megfigyelés, hogy éppen az a bevezetôben is említett stratégiai koncepció és annak következetes megvalósítása hiányzik, amelyet célul tûztek ki. Üdítô kivételként említhetô talán a DÉMÁSZ honlapja, ahol már-már a nemzetközi trendeknek is megfelelô megoldásokkal találkozhatunk. A kép természetesen e sommás megállapításnál árnyaltabb, érdemes tehát a következôkben ismertetett elemzést alaposabban megismerni. NEMZETKÖZI ÉS HAZAI CÉGEK INTERNETES MEGJELENÉSÉNEK AKTUÁLIS IRÁNYZATAI A nemzetközi és hazai elemzések bemutatják az energetikai szektor szereplôi internetes megjelenésének általános jellemzôit és összefoglalják mindazokat a tulajdonságokat, melyek megfelelnek a jelenlegi elvárásoknak. Az alábbiakban az általános tendenciákat foglaljuk össze, melyeket a tanulmányt készítô szakértô a részletes, társaságonkénti site-elemzés alapján készített. Éppen amiatt, hogy az általános nemzetközi és a hazai energetikai webes megjelenések között jelentôs technológiai-tartalmi különbségek tapasztalhatóak, az elemzés is ezt a felosztást követi. Nemzetközi elemzés A használhatóság és a tartalmi kérdések Megjelenített tartalmak értéke A nemzetközi 5 energetikai site-ok a megjelenített tartalom értéke szempontjából kiemelkedô színvonalúak az átlagos szinthez viszonyítva. A hagyományos, alapvetôen az információszolgáltatásra hivatott site-ok tartalmát az esetek döntô többségében három meghatározó közönség számára célozzák: egyéni/magán ügyfelek, üzleti ügyfelek, befektetôk. Bizonyos esetekben további csoportként a sajtó vagy a potenciális munkavállalók, illetve ritkábban további speciális cél- 1 Web-kommunikáció: A szervezetek kommunikációs tevékenységének az a része, amely az internet adta lehetôségek felhasználásával, on-line módon cserél információt a célközösséggel. Ennek legelterjedtebb megoldása a www (world wide web), röviden web-es technológián alapuló információközlés. 2 Carnation Internet Consulting Rt. 3 A cikk a év eleji állapotot tükrözi, az azóta eltelt idôszakban a hazai áramszolgáltatók többsége saját web-oldalán számos interaktív lehetôséget kínál a fogyasztói ügyintézés területén. 4 Site: egy adott szervezet web-technológián alapuló információszolgáltatásának gyûjtôhelye, a szervezet web-oldalainak összessége. 5 Nemzetközi villamosenergetikai társaságok által elsôsorban a nyugat-európai és amerikai egyesült államokbeli cégeket értjük.

2 21 csoportként a szakemberek is megjelennek. Ezen túlmenôen általános, a fenti csoportok mindegyikét érdeklô tartalommal is rendelkeznek a site-ok. Általános szerkesztési elv, hogy a meghatározott célközönség érdeklôdési körének megfelelô tartalmakat összegyûjtik, és a fôoldalon megjelenô, célcsoport fókuszú menüpontok alatt publikálják a társaságok. A fôoldalon a linkeken kívül egyéb információ csak korlátozottan jelenik meg, ilyenek például a hírek, vagy aktuális értékesítési ajánlatok. 1. ábra Erre a megoldásra két jellegzetes és kiemelkedô színvonalú példa az RWE és a Verbund site-ja (1. és 2. ábra). Az általános, az összes célcsoportot érdeklô tartalom eljuttatását a cégek változatos módon oldják meg. Bizonyos esetekben már a fôoldalon, vagy a késôbbiekben mindig jelen lévô menüsorban elérhetôk az információkhoz vezetô linkek, míg más esetekben a társaságok külön site-okat tartanak fenn a különbözô fogyasztói csoportoknak, és a fôoldal csak web-fejlesztôi terminológiával élve esernyô- 2. ábra ként fogja össze ezeket a site-okat. Az elôbbire példa a korábban is említett Verbund (és Vattenfall), míg utóbbira az RWE Group (és az ENRON). A közölt tartalomnak a célközönség számára kifejezôdô értékét a site-ok azzal növelik, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, amely az adott célközönség számára nem hasznos, például befektetôi információk az ügyfelek számára nem jelennek meg. Ha ez utóbbi mégis megtörténik, az inkább navigációs hiányosság. Az értéket nagymértékben növeli, hogy a tartalom általában több nyelven elérhetô, bár néhány esetben az idegen nyelvû tartalom nem azonos az eredetivel. A nyugat-európai és USA-beli site-ok tartalmát rendszeresen frissítik, ami ismerve az internet ottani elterjedését minimálisan elvárható követelmény. A site tartalma a célcsoportok által megfelelôen olvasható, mert a tartalom összeállításakor az esetek döntô többségében figyelembe vették a célközönség, illetve az internet sajátosságait: a mondatok világosak, egyszerûek, továbbá a bekezdések rövidek és áttekintethetôek. Az egyes megjelenések célszerûsége funkcionalitás Általános trend, hogy a nemzetközi site-ok teljes körûen kommunikálják a társasággal kapcsolatos alapvetô információkat, melyek általában a következôk: cégismertetés, cégtörténet, a menedzsment és a társaság belsô életének bemutatása. Bizonyos esetekben a site lehetôséget ad arra is, hogy a látogató a cég képviselôivel közvetlenül, en keresztül felvegye a kapcsolatot. Az es kapcsolatfelvételre a társaságok eltérô idôn belül válaszoltak: félnapos reakcióidôtôl az egyhetesig sokféle elôfordult. Általánosan elmondható, hogy mind az egyéni, mind a vállalati ügyfelek számára széles körû tartalom áll rendelkezésre, amelyek mindenképpen lefedik a termékek és szolgáltatások márkák szerint csoportosított leírását, az életstílusajánlásokat, valamint a környezetvédelmi irányultságú témákat. A szolgáltatások leírásánál a márkák elônyei, elkülönülésük, továbbá az árazás kiemelt hangsúlyt kapnak. A vertikális jellegû, információközlô portálok számos kategorizált linket, friss, az energetikával foglalkozó sajtóanyagot, aktuális jogszabályt tartalmaznak. A site-ok minden esetben lehetôséget adnak arra, hogy a látogató felvegye a kapcsolatot a céggel, azonban a kapcsolatfelvétel megvalósításának jellege széles határok között változik: van, ahol csak egy cím van megadva, míg más esetekben a cégcsoport minden felsô vezetôjéhez címezhetô . A site-ok elenyészô hányada tartalmaz adatvédelmi és biztonsági irányelveket 6. A megjelenített tartalom funkcionalitása alapján a következô site-ok érdemelnek említést: az RWE Group, az EdF és az ENRON. Az internet adta lehetôségek kihasználása webes alkalmazások Ügyletek, tranzakciók lebonyolításának lehetôsége A nyugat-európai és az USAbeli társaságok nagy részénél lehetôség van arra, hogy az ügyfelek az interneten keresztül tranzakciókat hajtsanak végre, ezáltal tehermentesítve a hagyományos ügyfélszolgálati irodákat. A rendelkezésre álló tranzakciós lehetôségek rendkívül széles skálán mozognak.a szolgáltatások on-line forma kitöltésével való megrendelésére viszonylag kevés társaság site-ján van lehetôség. A szolgáltatás megrendelése után az üzleti és egyéni ügyfelek a hagyományos ügyfélszolgálaton keresztül végezhetô tranzakciókat általában az interneten keresztül is végrehajthatják. A site-ok kisebb hányada lehetôséget biztosít arra is, hogy az ügyfél interneten keresztül egyenlítse ki számláját. A site-ok elenyészô részének esetében van csak lehetôség arra, hogy az egyes társaságok a web-site-jain az érdeklôdôk megrendeljék a propagált tanácsadási szolgáltatásokat, azonban arra egyik site sem adott lehetôséget, hogy azok elôrehaladását az ügyfél az interneten figyelemmel kísérje. A tranzakciós lehetôségek szempontjából a következô site-ok szolgálhatnak követendô példával: Eastern Energy, E.ON, London Electricity, Essential, RWE Group. Interaktív alkalmazások Az energetikai szektor nemzetközi szereplôi az esetek meghatározó többségében interaktív alkalmazások széles körével állnak a felhasználók rendelkezésére, melyekkel elsôsorban az ügyfelek szolgáltatások közötti választását, illetve ideális energiafelhasználását kívánják elôsegíteni. Néhány vállalati site által felkínált interaktív alkalmazás kimerül a különbözô 6 Az irányelvek a társaság birtokába jutott felhasználói adatok felhasználásáról rendelkeznek (pl. címek marketing célú felhasználásának korlátozása).

3 22 letölthetô dokumentumokban (pl. éves jelentések, tájékoztató füzetek, törvények, magazinok, cikkek) és -küldési lehetôségben. Általánosságban elmondható, hogy a site-okon kifinomult küldési lehetôség áll a látogatók rendelkezésére, mert nemcsak a rendszergazdának lehet elektronikus levelet küldeni, hanem a társaság különbözô felelôseinek is. Az interaktív alkalmazások közül említést érdemel azon viszonylag széles körben elterjedt alkalmazás, melynek segítségével az egyéni és vállalati ügyfelek az energiafelhasználásukat nyomon követhetik és elemezhetik. Az interaktív alkalmazások fenti színes kínálata ellenére az információk személyre szabásával, vagy extranettel 7 a társaságok elenyészô hányada áll az ügyfelek rendelkezésére. Az interaktív alkalmazások legteljesebb kínálatával a következô site-ok szolgálnak: EdF, RWE Group, E.ON, EnBW. A megvalósítás formai elemei Eligazodás a web-oldalakon navigáció 3. ábra 4. ábra 7 Extranet: vállalati ügyfelek, partnerek magasabb szintû kiszolgálása érdekében létrehozott belsô, kizárólag meghatározott felhasználók számára elérhetô információs rendszer, amelyen keresztül a vállalat testre szabott tartalmat és további szolgáltatásokat tud nyújtani külön-külön minden egyes felhasználói csoport számára. Mivel a navigációs rendszer kialakítása nagymértékben függ a megjelenítendô információk mennyiségétôl és struktúrájától, ezért a site-ok által követett navigációs megoldások és azok technikai megvalósítása szinte kivétel nélkül egyedi. Az egyediségbôl adódóan az energetikai szektor nemzetközi szereplôinek site-jain követett trendeket csak az általuk betartott alapelvek bemutatásával tudjuk érzékeltetni, melyek a következôk: u a célcsoportoknak szánt tartalomhoz vezetô linkek az oldalak mindegyikérôl elérhetôek; u a site navigációs elemeinek folyamatos láthatóságán túl a site-on belüli pozíció jól elkülöníthetô; u a tartalom csoportosítása a leggyakrabban felmerülô igények figyelembevételével történik; valamint a kétnyelvû tartalom nem keveredik egymással; u a webes mozgás során hierarchikus faszerkezet használata amelynek megvalósításakor törekedtek arra, hogy az egyes szintek átjárhatóak legyenek általánosnak tekinthetô; u a fastruktúra mélysége sehol nem haladja meg a három-négy szintet, illetve egy szinten az ágak száma sehol nem több hétnél; u különbözô navigációs megoldásokkal az információk elérése több útvonalon is lehetséges; u a felajánlott linkek a felhasználót egyértelmûen és hatékonyan tájékoztatják a mögöttes tartalomról; u a keresô funkciók melyek általában minden oldalról elérhetôek pontos és megbízható keresési eredményekkel szolgálnak; u a site-ok döntô hányadának esetében site-térkép is segítséget nyújt az információk minél gyorsabb megtalálásában; u az egyes felhasználóknál felmerülô navigációs problémák kezelésére és támogatására szolgáló funkciók azonnal elérhetôek. A Vattenfall site-ja követendô példával szolgálhat a navigációs megoldások tekintetében (3. ábra). Az információ megjelenítésének vizuális elemei a design A nemzetközi site-okról szinte kivétel nélkül elmondható, hogy megvalósításuk a design szempontjából kiemelkedô. A kiváló minôség érdekében a társaságok olyan formaés színvilágot alakítottak ki, mely megfelelôen illeszkedik a cég off-line (hagyományos, alapvetôen nyomtatványokhoz és egyéb eszközökhöz kötôdô) arculatához és a site-on következetesen megjelenik. Az egységesség csak abban az esetben törik meg, ha a különbözô célcsoportok számára az egyértelmû navigáció elôsegítése érdekében eltérô koncepciót alakítottak ki. Erre példa a London Electricity siteja (4. ábra). A következetes design általában egyszerûséget jelent, amely elôsegíti, hogy a felhasználó könnyen navigálhasson az oldalakon, illetve azt, hogy a látogató a kiemelt információkat észrevegye. A tipográfiai szempontok figyelembevétele meghatározó szerepet tölt be a grafikai tervezésnél. Általánosan elmondható, hogy mozgó szövegeket és animált képeket a site-ok vagy egyáltalán nem használnak, vagy csak olyan elemek megjelenítésére, amelyek nem dominálnak az oldalon. A nemzetközi cégek internetes megjelenésük során próbálják elkerülni az apró, olvashatatlan betûket, a hosszú és ezért áttekinthetetlen bekezdéseket. Ezen túlmenôen a szövegbe rejtett linkeket, valamint a design-okra visszavezethetô olvashatósági problémákat okozó megoldásokat melyet például a szöveg és háttér színének közelisége okozhat szintén kerülik a cégek. Tipográfiai szempontból az Eastern Energy site-ja egyike a kiemelkedôbbnek (5. ábra). A nemzetközi társaságok legtöbbje a tartalom megértését képekkel támogatja, melyekbôl egy oldalon keveset legtöbb esetben egy-kettôt helyeznek el. A képek szinte kivétel nélkül kötôdnek a megjelenített szöveghez. Nagy méretû képeket csak akkor helyeznek el az oldalon, ha annak meghatározott szerepe van (például az újságírók számára publikált, jó minôségû hirdetések, marketing fotók) és használata elkerülhetetlen. A képek ideális felhasználását például a Vattenfall és a Verbund site-jain lehet megfigyelni.

4 23 Technika A nemzetközi site-ok technikai megvalósítása a designhoz hasonlóan magas színvonalú. A vállalatok arra törekednek, hogy dinamikus megoldásokkal és szerver oldali scriptek (rövid program egy adott célfeladat ellátására) felhasználásával olyan tartalmat jelenítsenek meg, amelyek a pozitív felhasználói élményhez nagymértékben hozzájárulnak. Ugyanakkor az is megfigyelhetô, hogy a cégek igyekeznek minél kevesebb olyan megoldást alkalmazni, amely csökkentené azoknak a felhasználóknak a körét, akik megtekinthetik a site-ot. A felhasznált dinamikus elemek megvalósítása szinte minden esetben JavaScript 8 segítségével történik. A site-okon az elemek széles skálája áll rendelkezésre, melyek között a legjellemzôbb technikai megoldás az, hogy a site dinamikája megváltozik, amikor a felhasználó az egérrel valamely terület fölé ér (pl. magyarázó szöveg jelenik meg, menü színe megváltozik). A megjelenítendô gyorsan változó tartalmat a cégek jellemzôen szerver oldali scriptek segítségével állítják össze. A felhasznált nyelv elsôsorban ASP, ritkább esetben PHP 9. A vállalatok ugyancsak kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a site-ok megjelenése a két legelterjedtebb böngészôben közel azonos legyen, továbbá arra, hogy az oldalak az átlagos képernyômérethez igazodjanak, ezáltal is biztosítva azt, hogy a felhasználók legszélesebb körének számára élvezhetôek legyenek. Az egyes oldalak mérete a letöltéshez szükséges idô rövidségének érdekében viszonylag kicsi. A site-ok viszonylag kevés esetben használnak pop-up ablakokat 10, azonban amikor mégis elôfordul, akkor az ablak tartalma jól kiegészíti a site-on közölt tartalmat. A nemzetközi cégek az internetes médiumot kiemelt kommunikációs csatornaként kezelik, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy hibás linkeket, sehova nem vezetô oldalakat szinte sehol sem találtunk. 5. ábra HAZAI ELEMZÉS A használhatóság és a tartalmi kérdések Megjelenített tartalmak értéke Az energetikai szektor hazai szereplôi internetes megjelenésük kialakítása során nem fordítottak kellô figyelmet a célközönség pontos elérésére. A site-ok többsége nem különíti el az általános információk iránt érdeklôdô látogatóknak, az ügyfeleknek, illetve a potenciális befektetôknek szóló információkat. Ezen jellegzetesség abból is adódik, hogy a site-ok többsége ún. brosúra site, ami korlátozza a pontos célozhatóság érdekében felhasználható lehetôségeket. Sok cég abból indul ki, hogy a site látogatója alapvetôen bárki lehet, éppen ezért a site szövegének és tartalmának megfogalmazása, illetve színvonala is ezt az attitûdöt tükrözi. Az energetikai piac szereplôinek internetes megjelenésébôl látható, hogy a szektorban igen kevesen ismerték fel az internet fontosságát és lehetôségeit, mert a site-ok tartalmának folyamatos frissítésére és karbantartására nem fordítanak kellô figyelmet, aminek következtében a site-on megjelenô hírek, információk nem naprakészek. Ezen túlmenôen kevéssé jellemzô, hogy a vállalatok olyan egyéb, hasznos vagy érdekes tartalommal töltenék fel site-jukat, amely nem kapcsolódik közvetlenül a cég munkájához, életéhez. Ahol az alapinformációkon kívül egyéb érdekességek is megtalálhatóak, ott a nem megfelelô navigáció miatt nem minden esetben élvezhetôek a hozzáadott értéket képviselô tartalmi elemek. Megjelenített tartalmak funkcionalitása A vizsgált site-ok jelentôs része tartalmazza a társasággal, annak alaptevékenységével kapcsolatos információkat, tehát megtalálhatóak a vállalat alapadatai, elérhetôségei, azonban több helyen nincsenek elhelyezve a cég pénzügyi adatai, éves jelentései. Jól megfigyelhetô jelenség, hogy a vállalatok már felismerték, hogy az interneten jelen kell lenniük, azonban az off-line brosúra elektronikus változatának elkészítése után, amikor mindenki számára elérhetôvé váltak az alapvetô információk, már nem fordítanak kellô figyelmet a közölt tartalom funkcionális értékének folyamatos fenntartására. A site-ok többsége nem jeleníti meg a cégrôl a sajtóban megjelent cikkeket, híreket és nem tartalmazza azokat a sajtóközleményeket sem, amelyeket a cég maga bocsátott ki a média képviselôi részére. Igen kevés olyan site-ot találtunk, ahol lehetôség van a társaság humán tevékenységének, a munkaerô-felvétel során alkalmazott eljárási folyamatoknak, vagy a kiválasztási feltételeknek a megismerésére, továbbá arról is kevés helyen kaphatunk információt, hogy a cég támogatja-e a diplomaírással, szakmai segítségkéréssel hozzájuk forduló érdeklôdôket. Az internet adta lehetôségek kihasználása webes alkalmazások Ügyletek, tranzakciók lebonyolításának lehetôsége Bár szolgáltatás megrendelését a helyzetfelmérés idôpontjában egyik hazai társaság site-ján sem lehetett végrehajtani, azonban a jelen kor kihívásainak való megfelelés érdekében egy társaság site-ja már lehetôséget biztosít arra, hogy a nagyvállalati ügyfelek számlainformációjukat on-line megtekinthessék. Interaktív alkalmazások Az energetikai szektor hazai szereplôinek többsége a célközönséggel való aktív kommunikációt elsôsorban -küldési lehetôséggel biztosítja. Az esetek nagy részében az elektronikus levelet mindössze egy oldalról amely általában a kapcsolatok, vagy a nyitó oldal lehet elküldeni. Bizonyos site-okon az e- mail címet csak feltüntetik, míg egyéb esetekben egy linkre kattintva azonnal elküldhetô az . A fenti megoldáson kívül kevesen alkalmaznak egyéb interaktív megoldást: a site-ok többségén nincs fórum, on-line ügyfélszolgálat vagy vendégkönyv, illetve nincs lehetôség az anyagok (pl. éves 8 Javascript: objektumorientált programozási nyelv, amely a HTML nyelv korlátait (tartalom statikus megjelenítése) bôvíti ki új, dinamizmust nyújtó lehetôségekkel. 9 ASP, PHP: scriptnyelvek, amelyek segítségével a tartalmi adatbázisok és a webes felület közötti kommunikáció megvalósul. 10 Pop-up ablak: olyan technikai megoldás, amikor a site valamely tartalmi eleme egy újonnan felvillanó, általában a teljes képernyônél kisebb és meghatározott méretû böngészôablakban jelenik meg.

5 24 jelentés) letöltésére vagy hírlevél megrendelésére. Az információk személyre szabására egyetlen site-on sincs lehetôség. Helyzetfelmérésünk során találkoztunk azzal a problémával is, hogy a kapcsolatfelvétel és az interaktivitás valamely eszközének használatát a kialakított funkciók technikai hibái akadályozták meg. Ez is elemzésünk azon tapasztalatát erôsíti, hogy a vállalatok meghatározó hányada nem fordít kellô figyelmet az internetes megjelenés folyamatos karbantartására, az esetleges hibák elhárítására és a szükséges fejlesztések elvégzésére. A megvalósítás formai elemei Eligazodás a web-oldalakon navigáció A vizsgált hazai site-ok körében a legnagyobb hiányosság a navigációs rendszer kialakítása terén tapasztalható, ami az információs architektúra körültekintô kidolgozásának hiányára vezethetô vissza. A vizsgált honlapok meghatározó többségén az alábbi navigációs problémák valamelyike, olykor mindegyike elôfordult: u az érdemi információkhoz csak több lépcsôben lehet eljutni; u az aloldalakon nem található meg a fômenüsor; u az egyes aloldalakon nem jelenik meg a látogató pillanatnyi pozíciója, azaz nem jelöli semmi, hogy a site mely részén tartózkodik, vagy melyik fômenüpont mely almenüpontjának tartalmát olvassa, u túl sok fômenüpont jelenik meg; u újabb menüpont kiválasztását csak a fôoldalra való visszatéréssel lehet végrehajtani; u az egyes aloldalakon belül a menüsor megjelenése nem következetes, bizonyos menüpontok olykor hiányoznak; u az érdemi információ megtalálását nem segíti keresô rendszer, vagy ha mégis, akkor az vagy nem mûködik, vagy a mûködése nem megfelelô színvonalú; u nincs site-térkép, ami megkönnyítené a tájékozódást. A site-ok ezen hiányosságai azt mutatják, hogy a legtöbb vállalat internetes megjelenésének készítésekor nem fordít kellô figyelmet az internet sajátosságaiból eredô navigációs tulajdonságok figyelembevételére. Az információ megjelenítésének vizuális elemei a design E-COMMERCE AFFINITÁS 6. ábra A vizsgált site-ok túlnyomó többségérôl elmondható, hogy megjelenésük a helyzetfelmérés idôpontjában nem követte a jelenlegi trendeket. Esztétikailag nem teljesítik az általános elvárásokat, kevés site kivételével nem illeszkednek az adott vállalat off-line kommunikációs elemeihez, vagy nem tükrözik kellôképpen a vállalati arculatot. A design alapvetô funkciója egy website esetében nem csak az esztétikai élvezhetôség biztosítása, hanem a site tartalmának és navigációjának egységbe foglalása, az érthetôség, valamint a kommunikáció szinergiájának megteremtése. Ennek ellenére több site tördelése nem megfelelô, a különbözô betûméret, stílus és szín, valamint a nem megfelelô háttér alkalmazása nehezíti az olvasást, ami gátolja a site érthetôségét, élvezhetôségét. Több esetben a tartalmi elemek elhelyezése nem veszi figyelembe a használhatósági szempontokat, ami tovább csökkenti a fent említett szinergia létrehozásának esélyét. Jellemzô hiányosság, hogy a site-on belül sem egységes a design, illetve az alkalmazott design elemek és színek nincsenek összhangban. Technika KISÉRLETEZÔK EnBW Electricté de France Német Villamosmûvek Szövetsége DÉMÁSZ KÉSLEKEDÔK MVM AES Tiszai Erômû ELMÛ Bakonyi Erômû ÉDÁSZ Mátrai Erômû ÉMÁSZ Paksi Atomerômû DÉDÁSZ Pécsi Erômû TITÁSZ Vértesi Erômû Magyar Energia Hivatal ELES, CEPS, PSE, SEAS A vállalati site-ok szinte mindegyikén felfedezhetôek a következô hibák: a site-ok nagy része nem böngészôfüggetlen, azaz bizonyos oldalak másképpen, olykor hibásan jelennek meg a különbözô típusú 11 Brosúra site: olyan site, amely nem él az internet adta lehetôségekkel, hanem technológiájában statikus oldalakat használ, információs tartalma pedig a szervezet papíralapú anyagaira épül. AKTÍV ALKALMAZÓK RWE GROUP EON London Electricity böngészôkben, a kialakított keresôrendszer nem mûködik, illetve az oldalak mérete elsôsorban a nagyméretû képek miatt indokolatlanul nagy. Ezeken túlmenôen rendszeresen elôfordul, hogy a web-site-on számos hibás oldal, script, rossz hivatkozás és olyan link található, amely nem vezet sehová. A brosúra site 11 statikusságára vezethetô vissza az a tény, hogy a web-site-ok nagy része statikus HTML-oldalakból épül föl, modernebb technikákat (pl. flash, dinamikus elemek) csak néhány esetben, szerver oldali scripteket pedig sehol sem alkalmaznak. Összegzés Estern Energy Essential ENRON Group PASSZÍV ALKALMAZÓK MOL East Midlands Electricity Northern Electric and Gas ENEL AES Corporation WEBES KOMMUNIKÁCIÓ FEJLETTSÉGE ELMÛ ÉDÁSZ ÉMÁSZ Az elôbbiekben ismertetett megállapításokat összegezve és rendszerezve, az internetes megjelenést alapul véve a következô, 6. ábrában összefoglaltuk a hazai és nemzetközi szereplôk egymáshoz viszonyított pozícióját. Amint az ábrából kitûnik, a vízszintes tengely mellett a társaságok webes kommunikációjának fejlettségét, míg a függôleges tengely mellett az e-commerce affinitást (mennyire támogatja a tranzakciók lebonyolítását, s egyéb interaktív megoldását) ábrázoljuk. A térképet a társaságok elhelyezkedése alapján négy jellemzô negyedre bonthatjuk, amelyek a következôk. Késlekedôk Az origóhoz legközelebb álló negyedbe tartozó cégek esetében az internet üzleti célú használata rendkívül

6 25 alacsony prioritású. Ebben a csoportban a társaságok internetes megjelenése kezdetleges, alacsony színvonalú brosúra site segítségével valósul meg. Passzív alkalmazók A vízszintes tengely mellett elmozdulva találhatjuk azokat a cégeket, amelyek már felismerték az internetes megjelenés marketingkommunikációs lehetôségeit, de az elektronikus tranzakciók alkalmazására még nem készültek fel. Az ebben a csoportban található társaságok jellemzôen közepes színvonalú, de rendszeresen frissített website-okkal rendelkeznek. Kísérletezôk A függôleges tengelyen magasan, ugyanakkor a vízszintes tengely mellett alacsonyan elhelyezkedô cégek térképünkön a Kísérletezô csoport elnevezést kapták. Ezek a társaságok nem rendelkeznek jól átgondolt internetes megjelenéssel, de kísérteti jelleggel lehetôséget adnak arra, hogy valamilyen tranzakciót végre lehessen hajtani az interneten keresztül. A jövôre nézve e társaságok esetében valószínûsíthetô, hogy ügyfélkörüket e csatornákra irányítva jelentôs, ügyfélkapcsolat felôli front office költségcsökkenést fognak elérni. Aktív alkalmazók A mindkét tengelyen magas pozíciót elért cégeket az internet aktív alkalmazóinak tekinthetjük. Az ebben a negyedben található társaságok nemzetközi viszonylatban is magas színvonatú webes megjelenéssel rendelkeznek, és e-commerce megoldásuk már ma is üzemel. E társaságok általános jellemzôje, hogy az elektronikus csatornák alkalmazására rendkívül nyitottak, az internet gazdaság jelentôségét felismerték, és a jövôben ebben a környezetben is szeretnék maximálisan kielégíteni ügyfeleik szükségleteit. HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Az MVM Rt. környezetvédelmi pályázatai A Magyar Villamos Mûvek Rt. küldetésében fogalmazta meg, hogy mûködésében és cselekvésében kiemelt helyen szerepel a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelôen társadalmi kapcsolataiban is egyre fontosabb teret nyer a környezettudatosságra való nevelés. Ugyanakkor, mint az ország egyetlen hazai tulajdonú energetikai cégcsoportjának irányítója, és mint a nemzetgazdaság meghatározó szereplôje, felelôsséget érez a nemzeti értékek megôrzéséért, különösen ott, ahol azokra egyébként kevesebb figyelem irányul. E gondolatok jegyében három, kissé rendhagyó pályázat kiírását határozta el. Az idôben elsôként kiírt pályázat Magyarország kis településeit szólította meg, e falvak polgármestereihez fordult a közel 2500 személyre szóló levélben az elnök-vezérigazgató. A kiírás alapgondolata, hogy kis településeink számos olyan építészeti, kulturális szépséggel rendelkeznek, amelyek méltóak lennének a nagyobb megbecsülésre, de a források hiánya ezt megnehezíti. Az értékek megôrzésének egyik legjobb módja, ha felhívjuk a figyelmet rájuk, aminek kézenfekvô és cégünk alaptevékenységéhez is kapcsolódó megoldása, ha a szép köztéri szobor, épület, vagy parkrészlet méltó díszkivilágítást nyer. A pályázati kiírás célja tehát az volt, hogy az MVM lehetôségeihez mérten hozzájáruljon ezen értékek fennmaradásához azáltal, hogy támogatja a díszvilágítás megvalósítását. Mint környezeti értékek iránt elkötelezett társaság ugyanakkor fontos, hogy a megvalósuló díszkivilágítás egyúttal korszerû, hatékony energiafelhasználási megoldásokat valósítson meg, ezért is részesülnek elônyben az elbírálás során az ilyen rendszerek. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy jelentôs az érdeklôdés, több száz önkormányzat jelezte részvételi szándékát. Az elképzelések szerint MVM-es és külsô szakértôkbôl álló zsûri fogja értékelni a beérkezô ajánlatokat és választja ki közülük április folyamán azt a hat önkormányzatot, amelyek terveit félfél millió forinttal támogatja az MVM. A fent ismertetetthez képest két héttel késôbb, március végén ismertette az elsôhöz hasonlóan sajtótájékoztató keretében dr. Bán Tamás a másik két kiírást, egyik a felsô tagozatos diákságnak, másik a környezetvédô, zöld szervezeteknek szól. E pályázatok kiírásának célja az volt, hogy rajtuk keresztül az ifjúság minél szélesebb körben ismerje meg az MVM-csoportnak a környezet védelme terén tett erôfeszítéseit, illetve, hogy a zöld gondolatot zászlajukra tûzô és közösen is vállalható programokat megvalósító és tevékenységüket a nyilvánosság kiemelt érdeklôdése mellett végzô civil szervezetek segítséget kapjanak munkájukhoz. Az egyik pályázatra olyan iskolák nevezhetnek, amelyek az MVM Rt. szekunder tartalék erômûveit ismertetik meg éves diákjaikkal. Ezek az erômûvek kiemelt szerepet játszanak a magyar villamosenergia-rendszer nyugat-európai színvonalú, biztonságos üzemeltetésében, egyúttal a legszigorúbb környezetvédelmi normákat is kielégítik a megvalósított technológia, valamint az üzemeltetés révén. A légköri szennyezôanyagkibocsátások (NO X, SO 2, CO stb.) elhanyagolhatóak, vagy messze a határértékek alatt vannak. Az erômûvek üzemeltetése során keletkezô, csekély mennyiségû szennyvizet kiemelt gondossággal kezelik, a gázturbinák mûködtetéséhez szükséges különleges minôségû, sótalan vizet az alkalmazott technológia révén a korábbi eljárásokhoz képest a környezetet lényegesen kevésbé terhelô módon állítják elô. A létesítés során különös tekintettel voltak a talaj védelmére, a mûködés közben fellépô zajterhelés csökkentésére is számos korszerû megoldást alkalmaztak. A természet védelmére is gondoltak a beruházók, úgynevezett biomonitoring rendszerrel mérik az erômûvek mûködésének az élôvilágra gyakorolt hatását. Úgy véljük, a magyar energiarendszer e legkorszerûbbnek számító erômûvei érdemesek arra, hogy az érdeklôdô közvélemény ezen belül az ifjúság megismerje azokat. Ennek érdekében a létesítmények elsôsorban a központi szerepet betöltô Lôrinci Erômû felkészültek a látogatók szervezett fogadására, és e céltól vezettetve írta ki az MVM a pályázatot is. Az MVM környezet iránti elkötelezettsége természetesen nem merül ki az általa létesített és üzemeltetett technológia környezetbarát megvalósításában, szeretne azokkal a civil szervezetekkel hoszszú távú partnerkapcsolatot kiépíteni, amelyek a környezet védelmét tûzték zászlajukra és tevékenységük során közösen is vállalható programokat valósítanak meg. Az energetikai cégek cselekvését világszerte is egyre jobban áthatja a környezettudatos gondolkodás. E folyamat egyik jelentôs eseménye lesz a június 5-i Környezetvédelmi Világnap. Ezért tûnt kézenfekvônek, hogy a hazai zöld mozgalmak által a világnap alkalmából megvalósítandó programokat az MVM támogassa. A környezet- és természetvédô civil szervezetek számára meghirdetett, a sorban harmadik pályázatban a Környezetvédelmi Világnapot saját rendezvénynyel megünnepelôknek szeretne a cég segítséget nyújtani. Ez utóbbi két pályázatra 1-1 millió Ft áll rendelkezésre, amelybôl tíz iskola, illetve egy környezetvédô szervezet részesülhet támogatásban. A pályázatoktól, illetve az ahhoz kapcsolódó, reményeink szerint szerteágazó sajtó, média és egyéb hatástól elsôsorban azt várjuk, hogy az MVM arculatának egyre markánsabb eleme lesz a zöld jegy, egyre többen kapcsolják össze cégünket a környezetért nemcsak szavakkal, hanem tényleges, megvalósított projektekkel is rendelkezô cég képével. (Tringer Ágoston)

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE,

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE, BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem u r b a n i s z t i k a i s z a k i r á n y ú t o v á b b k é p z é s

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem u r b a n i s z t i k a i s z a k i r á n y ú t o v á b b k é p z é s Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem u r b a n i s z t i k a i s z a k i r á n y ú t o v á b b k é p z é s Internetes eszközök a települések kezében Szakdolgozat 2 0 1 2 Csák Adrienn k o n z

Részletesebben

Összegző tanulmány. Egy átfogó sportkommunikációs honlap szakmai elvárásrendszere

Összegző tanulmány. Egy átfogó sportkommunikációs honlap szakmai elvárásrendszere Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány AZ INTERNET JELENTŐSÉGE, FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KERESKEDELEMBEN Készítette:

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

Kistérségi erőforrástérkép

Kistérségi erőforrástérkép Kistérségi erőforrástérkép Megvalósíthatósági tanulmány (Második változat) 2008. október Az MTA KTI kutatócsoportjának tagja: Németh Nándor, kutató Lőcsei Hajnalka, kutató Kis Judit, kutatásszervező Uhrin

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING ELEMZÉSE

A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING ELEMZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK NAPPALI tagozat FOGYASZTÓPIACI szakirány A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben