E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 28-i közgyűlésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE Szám: / 2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 28-i közgyűlésére Tárgy: Veszprém, Jutasi út melletti terület Településrendezési Tervének módosítása (TszT, SZT, HÉSZ módosítás) Előterjesztő: Az előterjesztés előkészítésben részt vett: Az előterjesztést megtárgyalta: Horváth Gábor városi főépítész MŰ-HELY ZRt. generáltervező (Kotsis István vezető településrendező tervező) Németh Helga főépítészi asszisztens Schoderbeck Éva ügyintéző Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Lőczy Árpád csoportvezető

2 Tisztelt Közgyűlés! A Jutasi út melletti terület településrendezési tervének módosítási igénye a tulajdonosok részéről októberében merült fel először. Az Közgyűlés 196/2004. (IX.16.) Kh. sz. határozatában nem zárkózott el a módosítás elől, de megindítását - a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján - olyan előzetes beépítési vizsgálat és koncepció készítéséhez kötötte, amelyet az önkormányzati tervtanács és a VfKB is elfogadhatónak tart. Több tervjavaslat is készült, míg június 27-én olyan beépítési terv került a tervtanács elé, amely alapján biztosítottnak látszott a településrendezési terv megfelelő módosíthatósága. Az ajánlásban fontos kikötésként fogalmazódott meg, hogy a módosítás után sem növekedhet a terület környezeti, beépítési terhelése és a HÉSZ előírásainak módosításához is részletes - az építészeti, zöldfelületi kialakítást valamint a városképi megjelenést meghatározó - előírások készüljenek. A fenti észrevételek alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 126/2006. (VII.12.) VfKB. sz. határozatában rögzítette a településrendezési terv módosításához szükséges koncepcionális elemeket és támogatta a módosítással kapcsolatos eljárás megindítását, a kérelmezők költségviselése mellett, két ütemben egyeztetve. Első ütemen fejlesztőknek egy előzetes településrendezési, közlekedési, és környezeti vizsgálatot kellett készíteni, amelyet mind a tervtanácsnak, mind pedig a VfKB-nak be kellett mutatni. A tervtanács április 4-i ülésén a vizsgálati anyagot elfogadta és a leendő beépítés méretére, megjelenésére, tömegének alakítására vonatkozó szabályozási javaslatokkal tovább dolgozásra alkalmasnak tartotta. Ennek megfelelően a tervezés tovább folytatódott, amelynek menetéről június 26-án tartott VfKB ülésen főépítész tájékoztatást adott. A településrendezési terv elkészítésére vonatkozóan háromoldalú tervezési szerződés július 30-án került aláírásra (a szerződésben a Polgármesteri Hivatal, mint megrendelő, a kiválasztott tervező szervezet, mint tervező, az érintett ügyfél, mint költségviselő szerepel). A Mű-Hely Zrt. által így elkészített, előzetes szakhatósági egyeztetési dokumentációt a Főépítészi Csoport augusztus 28-én küldte ki az illetékes szakhatóságoknak, az eljárásban érintett szervezeteknek és szomszédos önkormányzatoknak. A rendezési terv szakhatósági egyeztetési dokumentációjának készítése során a VfKB határozatában foglalt szempontok szolgáltak kiindulásul. Ezek közül legfontosabb az a feltétel, hogy a módosítás során a már elfogadott szabályozáshoz képest összességében nem növekedhet a teljes terület közlekedési, környezeti és beépítési terhelése. A szabályozási előírásokban az építészeti megjelenésre, zöldfelületi kialakításra, a kilátás megfelelő biztosítására, kisvárosi lépték megőrzésére, a parkolóhelyek térszín alatti elhelyezésére, az építménymagasság és szintterületi mutató meghatározására vonatkozóan kiegészítő előírások készültek. A szakhatósági egyeztetési dokumentáció tartalmazza azokat a szakági munkarészeket, amelyeket a jogszabályok meghatároznak, illetve az előzetes véleményekben az illetékes szakhatóságok kértek (környezeti vizsgálat a 2/2008. (I.11.) Korm. rendelet alapján). A terv készítésének időszakában a tervezéssel érintett terület nyugati szélén levő Lke-6 jelű lakóövezet északi telkének tulajdonosa az erdő irányába történő bővítéssel szerette volna telkét kiegészíteni és ezt a rendezési terv módosításába beépíteni. Az egyeztetések során kiderült, hogy a telkek kialakítása és a durva tereprendezés során a szomszédos - rendezési tervben véderdőként szereplő - erdőterület egy részén a fákat kivágták és az eredeti humuszréteget eltávolították. Az Erdészeti Igazgatóság szakembereivel történt helyszíni 2

3 bejárás során az a döntés született, hogy miután az eredeti állapot visszaállítására már nincs lehetőség a módosításnál az érintett területrész lakóterületi övezetbe kerüljön becsatolásra. A három lakótelek tulajdonosa előzetesen nyilatkozott arról, hogy a telkük növeléséhez az így kialakult a többletterületet telek kiegészítésként megvásárolják. A VfKB 9/2008. (I.22.) VfKB sz. határozatában a 2368/38, 39, 40 hrsz-ú Lke-06 övezeti besorolású lakótelkek esetében a Vár felé feltáruló látvány minél jobb biztosítása érdekében - indokoltnak tartotta az övezetre előírt építménymagasság 6,5 m-ről 5 m-re való csökkentését, amelynek kompenzálásához a 25%-os beépíthetőség 30%-ra történő növelését támogatta. Fontos feltételként szabta meg, hogy a korábbi erdőterületből lakóterületbe csatolandó területrészek nem zöldfelületként megtartandó, be nem építhető kategóriába kerüljenek. Az ingatlantulajdonosok a módosításokkal kapcsolatban nem nyilatkoztak egyértelműen és egyöntetűen, így az építménymagasságra vonatkozó csökkentést és a beépíthetőség változását a szabályozási tervben megegyezés hiányában - nem szerepeltettük. Az erdőterület és a lakóterület közti övezeti határt a kialakult állapot alapján módosítottuk. A szakhatósági egyeztetésre kiküldendő dokumentációt VfKB munkaközi állapotban megtárgyalta és a 318/2008.(X.21.) VfKB sz. határozatában az alábbiak szerinti kiegészítésekkel javasolta véglegesíteni: - a Vár felé való átláthatóság rendeletben történő biztosítása - a tetőkert kialakításának részletezése - a környezeti terhelést meghatározó parkolószám rögzítése (két Vt-s területen összesen 580 db) - az építménymagasság számításához a Balti feletti kiinduló magasság meghatározása - a Jutasi út melletti zöldsávok kötelező fásításának előírása A tervezők által továbbfejlesztett és átdolgozott szakhatósági dokumentációt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 348/2008.(XI.25.) VfKB sz. határozatával elfogadta, így december 15-én a szakhatóságoknak és eljárásban érdekelt szervezeteknek megküldtük. Az észrevételek, vélemények megadására 45 nap állt rendelkezésükre (2009. január 29.), majd ezután az eltérő vélemények tisztázása érdekében február 6-án egyeztető tárgyalást hívtunk össze. Az egyeztető tárgyaláson elhangzott észrevételek alapján további egyeztetést tartottunk a gáz és elektromos szolgáltatóval, illetve a közútkezelő és közlekedési szakhatóság képviselőivel. Az egyeztetések és észrevételek alapján kiegészített és pontosított terveket, jóváhagyandó munkarészeket február 27-től a Polgármesteri Hivatal Aulájában közzétettük, a városi újságban 4 alkalommal meghirdettük, valamint a városi honlapon megjelentettük március 17-én lakossági fórumot tartottunk, amely további egyeztetéseket generált. A fórum után a módosítással érintett területen időközben felépült társasházak lakói március 27-én kelt levelükben jelezték, hogy a szeretnék, ha a módosítás nem történne meg, illetve a módosítás elfogadása esetén kérték - a várható nagy forgalom miatt telkeik zajvédelmének biztosítását. Erre vonatkozó előírást a tervezővel és tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján a HÉSZ előírásaiban szerepeltettük. (Az összes felmerült észrevétellel, véleménnyel, kiegészítési igénnyel kapcsolatban - a tervezők közreműködésével - választ adtunk és azt az érintettek tudomására hoztuk.) Az eljárás során keletkezett észrevételeket, terveket, iratokat tartalmazó teljes dokumentációt végleges véleményezésre megküldtük a szakmai felügyeletei szervnek (Közép-dunántúli Területi Főépítészi Iroda), amelynek záróvéleményét a Közgyűlésen ismertetünk. A módosítás során szükség van a Településszerkezeti Terv (TszT) módosítására (határozati javaslattal kerül elfogadásra), valamint a Szabályozási Terv (SZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) (rendelettel kerül elfogadásra) módosítására. 3

4 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az építési törvény előírásai alapján a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozatot és a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelettervezetet fogadja el. A rendezési tervek jóváhagyásra vonatkozó anyagát, valamint a legfontosabb alátámasztó munkarészeket az előterjesztéshez digitális formában mellékeljük. Veszprém, május 17. Horváth Gábor városi főépítész Mellékletek: A.Jóváhagyandó munkarészek: A.1. Településszerkezeti terv módosítás A.2. Szabályozási terv módosítás, jelmagyarázat B.Alátámasztó munkarészek: B.1. Szakági alátámasztó munkarészek B.2. Örökségvédelmi alátámasztó munkarész C.Egyebek: C.1. Egyeztetési dokumentáció észrevételeire adott válaszok B.2. Lakossági levél másolat 4

5 HATÁROZATI JAVASLAT /2009.(V.28.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 10. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az előterjesztés melléklete szerint - módosítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 241/2003.(XII.18.) Kh.sz. határozattal jóváhagyott és a 22/2008.(IX.11.) Kh.sz. határozattal módosított, a budapesti székhelyű MŰ-HELY Rt. által készített településszerkezeti tervét. 1. A Jutasi úti városrészközpont terület TSzT-1 tervlapon lehatárolt területei lakó területből településközpont vegyes területek, illetve településközpont vegyes területből közpark területfelhasználási egységekbe kerülnek átsorolásra. 2. Jelen határozat melléklete a MŰ-HELY Zrt. által készített Településszerkezeti terv módosítás című tervlap. A határozat a tervlapokkal együtt érvényes, azokkal együtt alkalmazandó. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a módosításokat a településszerkezeti terven vezettesse át. Határidő: június 30. Felelős: Horváth Gábor főépítész Veszprém, május 28. Debreczenyi János s.k. polgármester Dr. Büki Szilvia s.k. jegyző, címzetes főjegyző 5

6 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2009. (V.28.) rendelete Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 61/2003. (XII.22.) Ör módosításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII.tv. 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló - többször módosított - 61/2003. (XII.22.) Ör. (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1 A HÉSZ 3. kiegészül a (18) bekezdéssel: 3. (18) Az SZT-n lehatárolt telek zöldterületi jelleggel fenntartandó része jelöléssel ellátott területet legalább 50%-ban zöldfelületként, a háromszintű növénytelepítési előírásoknak megfelelő módon kell kialakítani. 2 (1) A HÉSZ 8. (6) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (6) b) A Jutasi út városrész-központ Vt-62 és Vt-63 jelű építési övezeteinek területén: 1. A területen kötelezően alkalmazandó a szintterület-mutató. 2. A területen lakás nem létesíthető. 3. Az egybefüggő, tagolatlan épület homlokzati hossz nem haladhatja meg a 30,0 m-t. 4. Homlokzatokat burkolattal (tégla, kő, fém, fa) tagolt felületekkel kell kialakítani. Homlokzaton a fém és a fa felületek aránya legfeljebb 20-20% lehet. 5. A területen magastető legfeljebb 20% arányban létesíthető, sík fémlemez és/vagy üvegfedéssel. 6. A lapostetők legalább 50 % -n zöldfelületet tetőkertként kell kialakítani. A telepíthető növényállomány szerkezete: a tetőkert legfeljebb 60% -n kétszintes gyepszinten zárt, cserjeszinten részben zárt növényállomány, legalább 40 % -n háromszintes, gyep-, cserje-, és lombkoronaszinttel képzett növénytelepítés. 7. Biztosítani kell a tetőfelületek min. 20 % -n a gyalogos felület kialakítási lehetőségét, valamint azok akadálymentes megközelítését legalább a Jutasi út felől. 8. A párkánymagasságot a SZT-n feltüntetett magassági értékhez (szintvonal) képest kell meghatározni. 9. A párkánymagasság felett létesíthető tetőfelépítmények között legalább 10 m széles közt kell biztosítani. A tetőfelépítmények homlokzati felületét legalább 50 %-ban üvegezett módon kell kialakítani. 10. A területen a gépészeti épületelemek az épület részeként, építészetileg egységes módon, takartan kerülhetnek kialakításra. 11. A Vt-62 jelű építési övezet területén, építési helyén átvezetett út és a nyugati építési határvonal közötti területen gépkocsitároló csak terepszint alatt, vagy épülettömegen belül létesíthető. 12. A Vt-62 jelű építési övezet területén legfeljebb 500 parkolóhely létesíthető, melynek 90%-a (450) épülettömegen belül, vagy terepszint alatt alakítandó ki. A felszínen legfeljebb 50 parkolóhely helyezhető el. A Vt-63 jelű építési övezet területén felszíni parkolás céljára a minimális zöldfelület és a 6

7 megengedett legnagyobb beépítés területén felül megmaradó rész használható. Parkolás célját szolgáló terület: a parkolóállás, és a hozzá vezető kiszolgáló út együttese. 13. Telekmegosztás esetén az építési hely az új telekhatárnak megfelelően változik. 14. A használatba vételi engedélyt megelőző ültetési időszakban kerüljön telepítésre a Jutasi út Munkácsy Mihály u. és Őrház utca közötti szakaszának mindkét oldalán fasor (5-10 m közötti tőtávolság) és azt kiegészítő sövény. 15. Az Lk-14 jelű építési övezet keleti határa mentén a SZT-en feltüntetett helyen legkésőbb a használatba vételi engedélyig zajvédelmi létesítmény helyezendő el. (2) A HÉSZ 8. (7) táblázat kiegészül az alábbi övezeti előírásokkal: 8. (7) táblázat Sajátos területfelhasználási egység Övezeti jel Beépítés módja Megengedett legkisebb telekterület (m²) Megengedett legnagyobb beép. (%) Megengedett legnagyobb építmény-magasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) Kialakítandó új telek legkisebb szélessége (m) mélysége (m) Megjegyzés Településközpont i vegyes terület Vt-62 SZ , Vt-63 SZ , Szintterület mutató: 1,25 Szintterület mutató: 1,50 3. (1) A HÉSZ 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi meghatározással: (20) szintterület mutató: az összes szintterület és a telekterület hányadosa. A melléklet számozása értelemszerűen megváltozik. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 4. Veszprém, május 28. Debreczenyi János s.k. polgármester Dr. Büki Szilvia s.k. jegyző, címzetes főjegyző Záradék: n kihirdetésre került. Forrás: _Jutasi_ut_melletti_terulet.doc 7

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27.-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Budapest XVI.

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS A RENDELETTERVEZET A 6/2002.(III.26.)KT. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL, A CSEPEL III. ERŐMŰ KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (CSSZT-XXI-22)

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

10.3. jelű kötelezően zöldfelületként tartandó területek zónája

10.3. jelű kötelezően zöldfelületként tartandó területek zónája DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2008. október 31-i

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2008. (VI. 02.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (módosítással egybefoglalva és

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben