AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV ;06 30/ Fax: 82/ ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail."

Átírás

1 AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV ;06 30/ Fax: 82/ ; TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÉRINTETT TELEPÜLÉS. GÖLLE A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLAN: 7272 GÖLLE hrsz. CSALÁDI GAZDASÁGI ÜZEMKÖZPONT Összeállította: Balogh Bálint SZKV Készült:2014 május hónapban

2 ~ 2 ~ Tartalom: Bevezetés 1. Az érintett terület rövid bemutatása 2. A terület és a környezet vizsgálati bemutatása 3. Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal - BT Beépítési terv m=1: A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása 5. Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása - SZT Szabályozási terv-vázlat m=1: A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye 7. A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása 8. Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére 9. A módosítás hatásainak megítélése a várható környezeti hatások alapján

3 ~ 3 ~ Bevezetés A Gölle 0200 hrsz.-ú, 2,1 ha területű ingatlan a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen fekszik, a hatályos település-rendezési terv szerint falusias lakóterület. A mezőgazdasági környezetben elhelyezkedő ingatlan hasznosítása családi gazdasági üzemközpont területeként a továbbiakban telephelyként tervezett. A fejlesztési területre el kell készíteni a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. szerinti telepítési tanulmánytervet. A telepítési tanulmányterv célja, hogy olyan hasznosítási, beépítési javaslatot mutasson be, amely a település és a hasznosító elképzelésének is megfelel, igazodva a településrendezési tervi előírásokhoz és területi lehatárolásokhoz, valamint, ami alapja lehet a később készítendő településrendezési eszközöknek, a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak, valamint annak mellékletének, a szabályozási tervnek. A hasznosítás és a beépítés, valamint a szerkezeti, területi kialakítás kereteit a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv határozza meg. A tanulmányban rögzíteni kell a terület adottságait, a településre készült településrendezési tervi előzményeket, valamint fel kell tárni a településre, és a területre vonatkozó településrendezési tervek előírásait. A tanulmányterven belül, el kell készíteni a terület beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő településrendezési tervek rendezési, szabályozási elveit. A tanulmányban tisztázni kell a területen elhelyezhető épületek, létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a telepítésük közlekedési és közműellátási feltételeit. 2. A terület és a környezet bemutatása A település szabályozási terv szerinti alapállapota a Gölle Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005.(III.31.) számú önkormányzati rendeletében ismertetésre került. Gölle településrendezési eszközeit, (településszerkezeti tervet, alátámasztó szakági munkarészeit, Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ), és annak mellékletét képező szabályozási tervet) 2005 márciusában hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezett módosítás a Gölle településre a Kisgyalán irányából bevezető 6518-as közlekedési út, valamint az arról D-i irányban leágazó, a központi majorba vezető út által határolt területet érinti. A módosítással érintett ingatlan: 0200 hrsz. A módosítás célja, hogy a korábban sportpálya és lőtér funkciójú, Lf4 falusias lakóterület besorolású területen gazdasági telephely létesüljön és a tulajdonos vállalkozás a tervezett fejlesztéseket végre tudja hajtani. Mindez a terület-felhasználási előírások módosítását teszi szükségessé. A tervezett telephelyet Gölle településrendezési tervének 1. sz. melléklete szerint É-i oldalról helyi jelentőségű, 2. sz. védett természeti értékként jegyzett, Kislevelű hárs (Tilia cordata) fasor határolja a hrsz. ingatlanon.

4 ~ 4 ~ 1.sz. kép Szabályozási terv részlet 0200 hrsz.

5 ~ 5 ~ 2. sz. kép Szabályozási terv részlet 0200 hrsz.

6 ~ 6 ~ A fejlesztési terület a földhivatal szerint külterület, a szabályozási terv szerint tervezett belterület. Az ingatlant É-i, Ny-i és D-i oldalon szántó művelési ágú területek veszik körül, K-i oldalon a belterülethez csatlakozik. A fejlesztési terület elérhető közvetlenül a Kisgyalán-Gölle sz. közútról, ill. az arról leágazó, a Göllei Agrár Zrt. Központi major telephelyére tartó önkormányzati útról. Levegőtisztaság-védelem A Gölle 0200 hrsz. alatti ingatlan évek óta használaton kívüli, tevékenység a területen nem folyik, így levegőszennyező hatásról nem beszélhetünk. A levegőminőségi állapotot alapvetően a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függően. A területen az uralkodó szélirány ÉNY-i. Az uralkodó szél átlagos szélsebesség 3.0 m/s-ra vehető. A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet alapján az ország többi területe 10. zónán belül - kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében F, - szilárd (PM10) vonatkozásában E, - PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában D, - talaj-közeli ózon tekintetében O-I zónacsoportba tartozik. A település belterületén a lokális emissziókban a közlekedés légszennyező hatása dominánsan jut érvényre a közlekedési nyomvonalak mentén. Összességében elmondható, hogy a település levegőkörnyezeti állapota megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez elegendő terheltségi tartalékokkal rendelkezik. Zaj-, és rezgésvédelem A tervmódosítással érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem változtak. A zajvédelmi szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési terv zajvédelmi megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó. A levegőtisztaság-védelemhez hasonlóan megállapítható, hogy az utóbbi években a területen tevékenység nem folyt, így a jelenlegi zajkibocsátás nem értékelhető. Talaj- és vízvédelem Talajtani állapot A tervezési területek geológiai adottságai, a meglévő és kialakult talajállapotok, a talajhasználat a terv időszakában érdemben nem változtak.

7 ~ 7 ~ Jelenleg a település területén a közműhiány, a 120 kocás sertéstelep, a 60 fh-es, mélyalmos hízómarha tartás és az intenzív mezőgazdasági termelés az a potenciális talajszennyezők. Vízvédelem A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében felszín alatti vizek vonatkozásában érzékeny kategóriába tartozik. A település területén a rendezési terv távlatában az alapállapotok nem változtak. A telephely évi blokkazonosítója Gölle RNHQ0-U-12, amelynek blokk-adatlapja az alábbi - Megye Település Támogatható terület Összes terület Lejtős terület KAT Natura2000 ÉTT Nitrátérzékeny terület Sérülékeny vízbázis védőterülete Magas Természeti Értékű Terület (EMVA) Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (EMVA) Árvíz-veszélyeztetett terület (EMVA) Somogy Gölle ha ha 0.01 ha Nem Nem Nem Eutróf Meghatározás alatt Nem Nem Nem Szélerózióval veszélyeztetett terület (EMVA) Nem 1.sz. táblázat Ivóvízellátás A módosítással érintett területek ivóvízzel történő ellátását a települési vízhálózatról biztosítani tudja. Szennyvízelhelyezés A településen a közüzemi csatornahálózat kiépítése várat magára. Az elérhető szippantottszennyvíz ürítő hely Igal község határában, vagy Kaposváron a szennyvíztelepen van. Csapadékvizek

8 ~ 8 ~ A község területén a csapadékvizek elhelyezése nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt és zárt medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota az érintett övezetek vízmentesítését biztosítani tudja. A magas vízállás a közepesen rossz vízgazdálkodású talajadottságok következtében a bel- és külterületen nem jelenthet belvíz-veszélyeztetést. Hulladékgazdálkodás A település területén kialakult hulladékgazdálkodási rendszer működik. A heti gyakoriságú járattal üzemeltetett hulladékgyűjtő rendszer a települési szilárd hulladékok begyűjtését és elszállítását a KVG Zrt.. végzi. Természetvédelem A település különböző szintű természeti védettség alatt álló területeinek listáját a Településrendezési eszközök szöveges és rajzi részei tartalmazzák. Örökségvédelem A település bármely területe régészeti érdekűként kezelendő. A tervi időszakban e téren nem volt változás. 3. Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal - BT Beépítési terv m=1:4000 Jel Létesítmény Méret Megvalósítási ütem 1. Raktár, gépszín 650 m2 I.-világos barna 2. Gabona síktároló 1200 m2 IV.-V.-lila 3. Gabona-siló és szárító V. 4. Tüzivíz tározó 450 m3 I.-IV. 5. Takarmány daráló, keverő 150 m2 III.-zöld 6. Iroda, szoc. ép., mérlagház 135 m2 II.-citromsárga 7. Hídmérleg 50 t IV.-V. 8. Almos-trágya tároló 140 m2 I. 9. Állattartó épület I. 98 m2 I. 10. Állattartó épület II. 525 m2 III. 11. Lábas pajta I. 350 m2 III. 12. Lábas pajta II. 350 m2 III. 13. Kapuk 2 db 6 m I. 1 db 12 m 14. Ásott kút (meglévő) Villamos energia csatlakozás I. 16. Vízhálózat csatlakozás I. 17. Állathulla konténer I. 18. Konténer üzemanyag kút I. 19. Konténer iroda, szoc. blokk I. 20. Parkolók I. A Kommunális szennyvíz akna 10 m 3 I. 1.sz. táblázat az 1.sz. ábrához

9 ~ 9 ~ É A 1.sz. ábra Telepítési terv 0200.hrsz.

10 ~ 10 ~ A helyszínrajzon ábrázolt létesítmények megvalósításának ütemezése 2014-től kezdődően értelmezendő, 1-1 évben mérhető a lépték, azonban a támogatási lehetőségek, pályázati források gyorsíthatják a megvalósítások ütemét, de akár módosíthatnak is az ütemezésen. Az I., a II. és a III: ütemben az alapvető infrastruktúra megvalósítása, valamint a kislétszámú állattartás föltételei tervezettek, a következő ütemek még formálódhatnak. A tervezett terményszárító a legvégső ütemben kerülhet telepítésre, várhatóan mobil szárítóberendezés formájában, amely nem igényel építési engedélyezési eljárást, a technológia engedélyező hatósága a Műszaki Biztonsági Hatóság, a környezetvédelmi felügyelőség szakhatóságként vesz részt az eljárásban. 4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása A módosítással elérendő cél a jelenleg tervezett belterületi lakóövezeti besorolású ingatlan átsorolása külterületi, gazdasági hasznosítású üzemi ingatlanná, amelyen a családi gazdaság létesítményei megvalósíthatóak. A legfontosabb módosítandó elemek a beépíthetőség, az építési magasság, az esetleges védelmi övezet nagysága, ill. az állattartás nagyságrendje. A megvalósításra tervezett technológiák és azok létesítményei a tervezett megvalósítás sorendjében az alábbiak. - Gabonatárolás TEÁOR A családi gazdaság jelenlegi tevékenysége növénytermesztés TEÁOR 08 szerint , a tervezett gabonatároló kapacitás közel 1200 t termény befogadására alkalmas. Az állattartás sertéshizlalás esetében számított évi 250 tonnányi abrak-takarmány szükséglete biztosított, az a feletti rész értékesítésre kerül. - Haszonállat eledel gyártása - TEÁOR Sorrendben az állatállomány betelepítése előtt szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű takarmánykeverék rendelkezésre állásáról gondoskodni. A darálóval egybeépített, 2 t/ó teljesítményű, ellenáramú típusú tápkeverő pontforrással nem rendelkezik, így levegővédelmi működési engedély megszerzése nem indokolt. - Állattartás hízósertés, vagy hízómarha - Sertéshizlalás TEÁOR a 300 hízósertés-férőhely 360 m 2 -nyi hasznos alapterületet igényel a 110 kg feletti vágóállatok felneveléséhez. A férőhellyel szembeni követelményeket a 2008/120/EK irányelv tartalmazza, ill. a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel módosított, a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet írja elő. A kialakítandó technológia almos tartás, napi kitrágyázással-almozással, a takarmánykiosztás naponta kézi erővel, takarékos, szóródás-mentes kivitelű, kombinált etetőkbe. Az évi 350 t mennyiségű almostrágyát a napi kitrágyázások alkalmával pótkocsira rakják és elszállítják a tárolóba.

11 ~ 11 ~ A légcserét a tetőszerkezetbe integrált 4 db, 80 cm átmérőjű, hőmérséklet-vezérelt fordulatszámú, terelőlemezzel szerelt ventilátorok, valamint oldalfali légbeejtők biztosítják. Épület-, vagy teremfűtést a hazai időjárási körülmények között a hízósertés nem igényel. A döntést, mi szerint sertés-, vagy marha-tartás valósul-e meg, több tényező befolyásolja. Ezek közül legfontosabb az ágazat jövedelem-termelő képessége, a végtermék piaci pozíciója. Ezen kívül a szarvasmarha szálas- és tömegtakarmány-igénye, amelynek biztosítása speciális gépkapcsolatokat igényel, így a tervezett 40 db-os, kis létszámú állomány takarmányellátásához jelentős beruházás szükséges. Gazdaságosabbként értékelhető a bérmunkával történő megoldás. - Marhahizlalás - TEÁOR Az ágazat jobb jövedelemtermelő képessége, 1 kg ráhizlalt élőtömegre számított, alacsonyabb takarmányköltsége alapján, a piaci viszonyok figyelembe vételével a gazdálkodó dönthet a hízómarhatartás mellett. Ez esetben kézi takarmánykiosztás, kézi, naponta történő kitrágyázás-almozás, - vagy mélyalmos tartás - történik. Az évi 360 t almos-trágyát a napi kitrágyázások alkalmával pótkocsira rakják és elszállítják a tárolóba. Az almostrágya tároló egy 140 m 2 alapterületű, 3 oldalról 1,5 m magas támfallal építendő, vízzáró beton kialakítású létesítmény, 5 m 3 es csurgalékgyűjtő aknával. A tároló a 6 havi tárolási kapacitási kötelezettségnek megfelel. - Betakarítást követő szolgáltatás - Az V. ütemre tervezett terményszárító megvalósításával a családi gazdaság szolgáltatások iránti érzékenysége, kiszolgáltatottsága szinte teljesen megszűnhet. Ugyanakkor a növénytermesztés nagyságrendje nem igényel nagy teljesítményű szárító-tisztító berendezést, egy közepes kapacitású, mobil szárító-berendezés kiválóan ki tudja szolgálni a növénytermesztés. Nyilván jelen helyzetben nem eldöntendő a szárítóberendezés típusa, azonban légszennyező hatása, ill. zajkibocsátása miatt a települési rendezési eszközök módosítása során figyelembe veendő. Az egyes mobil típusú szárítók körfolyamatos vagy átfolyó rendszerűek, melyek alkalmasak lehetnek gabona, kukorica, repce, napraforgó és borsó szárítására is. Szennyezőanyagkibocsátó pontforrással, vagy anélkül is üzemeltethetők. 5. Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására A családi gazdaság számára elérendő cél egy korszerű technológiával üzemelő állattartó és növénytermesztési szolgáltatást nyújtó üzemközpont létrehozása, amely kellő eszközalapot biztosít a gazdálkodásuk jövedelmező folytatásához. A településrendezési eszközöknek meg kell szabniuk az a keretet, amelyben a tervezett telephely üzemeltetése minden, az engedélyező- és szakhatóságok által meghatározott jogszabályi kötelezettségnek eleget téve megfelel. A szabályozási koncepciót a szakhatóságok előírásai fogják véglegesíteni. Ezek - - Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

12 ~ 12 ~ - Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság 6. A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye A fejlesztés részben már rendelkezik közlekedési infrastruktúrával, hiszen jelenlegi megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges. További útburkolatok kialakítása a telephelyi ingatlanon belül alapvető igény a létesítmények megvalósítása érdekében. A közműterveket az egyes szolgáltatók készítik el, úgy mint E-ON kft elektromos hálózati üzletág és E-on kft gáz-hálózati üzletág, valamint a DRV Zrt. A humán infrastruktúra a telephelyi szociális blokk, ill. később a szociális épület irodával, valamint a hozzájuk tartozó 10 m 3 -es kapacitású, kommunális szennyvíz-gyűjtő akna az épülettől K-i irányban 10 m-re, a DK-i bejárat mellett. További infrastruktúrális elem a megfelelő számú gépjármű parkolóhely kialakítása, amely 4 személygépjárműnek biztosít parkolóhelyet a DK-i bejáraton belül. A 2.sz. táblázat a létesítmények jellemzőit ismerteti. Jel Létesítmény Építmény magasság m Alap, falazat, tetőszerkezet 1. Raktár, gépszín 6 beton, tégla, vasváz 2. Gabona síktároló 6 beton, tégla, vasváz 3. Gabona-siló és szárító 6 acél, vasváz 4. Tüzivíz tározó - acéltartály 5. Takarmány daráló, keverő épület 4 beton, tégla, vasváz 6. Iroda, szoc. ép., mérlegház 4 beton, tégla, faszerkezet 7. Hídmérleg Almos-trágya tároló 2 beton 9. Állattartó épület I. 6 beton, tégla, faszerkezet 10. Állattartó épület II. 6 beton, tégla, faszerkezet 11. Lábas pajta I. 6 faszerkezet 12. Lábas pajta II. 6 faszerkezet 13. Kapuk Ásott kút (meglévő) Villamos energia csatlakozás Vízhálózat csatlakozás - -

13 ~ 13 ~ 17. Állathulla konténer Konténer üzemanyag kút Konténer iroda, szoc. blokk Parkolók sz. táblázat 7. A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása Levegőtisztaság védelem A tervezett telephely környezetében, tőle D-i irányban 30 m-re fejlesztésre kijelölt lakóterület helyezkedik el. A település korábbi tervei szerint lakóingatlanokként kerülnének értékesítésre, azonban igény erre nem jelentkezett. Jelen állapot szerint K-i irányban a telephely határától 600 m-nyi távolságban fekszik Gölle település legközelebbi lakóháza. A súlypont EOV-koordinátái az alábbiak: Y m X m A telepíteni kívánt technológia az állattartás révén bűzkibocsátó, diffúz forrásként értékelendő. Nagyságrendje, a maximum 300 db sertés, vagy 40 db hízómarha, valamint a kialakítandó almostrágya tároló szagegységben kifejezhető bűzkibocsátása a szakirodalmi adatok szerint 3-10 SZE/m 3 közti értékkel jellemezhető. Figyelembe véve kibocsátóforrás méreteit a hatástávolság a Nagy Tibor és Légrádi Attila szakértők által létrehozott hatástávolság-becslő szoftverrel végzett előzetes számítások szerint 185 m-es sugarú körrel jellemezhető. (1 SZE/m3: az a szaganyag mennyiség, amely 1 m 3 neutrális levegőben szagérzetet vált ki a vizsgálatot végző személyek 50 %-ánál.) A pontforrással szerelt TeGaVill kft. által forgalmazott mobil terményszárító porkibocsátására vonatkozóan a fenti szakértők szoftverével végzett előzetes számítások alapján hatásterület nem határozható meg. A tervezett családigazdasági üzemközpont várható levegőszennyező hatása föltételez egy minimálisan elvárható védőtávolságot, amelyet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályoz. E szerint az alábbiak figyelembe vétele javasolt. 4. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 5. (4) A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a védelmi övezet nagyságát a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A fenti jogszabály alapján a 300 m-es védőtávolság kijelölése javasolható. Talaj- ás vízvédelem

14 ~ 14 ~ A tervezett technológiák, az állattartás és a terménytárolás létesítményeinek kialakítása az alapok építése során a talaj mozgatásával jár, amely az ingatlanon belül marad. Az állattartási technológiák zárt kivitelű megvalósítása sem a talaj sem a talajvíz irányába nem jelent kockázatot. A vizsgált helyszínen található ásott kút vízszintjének 12 m-nyi mélysége alapján monitoring-rendszer kialakítása nem indokolt. A szigetelt, vízzáró módon kialakítandó almostrágya tároló és a hozzá tartozó csurgalékgyűjtő tartalmát a családi gazdaság saját mezőgazdasági területein kívánják hasznosítani. A telephely létrehozásával, a szigetelt trágyatároló építésével a talajterhelés nem növekszik. A legközelebbi felszíni víz a Ny-i irányban 700 m-re lévő Hársasberki-tározó. A módosítások a talajösszetételt, annak mechanikáját természetesen nem érintik. A talajhasználat és a talaj-igénybevétel azonban minden új terület-felhasználási egységnél és valamilyen szintig az övezeti átsorolásnál is megváltozik. Az, hogy ennek mértéke ne okozzon talajterhelést, degradációt, részben az infrastruktúra fejlesztés (az új beépítésre szánt területek közművesítése, hulladékgazdálkodás), másrészt a terület-felhasználási jellegnek megfelelő rendeltetésszerű és kímélő használat a feltétele. A módosítással érintett területek ivóvízzel történő ellátását a települési vízhálózatról biztosítani tudja. A településen közüzemi csatornahálózat kiépítése várat magára. A legközelebbi szippantott szennyvíz ürítő hely Igal község határában, vagy Kaposváron a szennyvíztelepen van. A község területén csapadékvizek elhelyezése nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt és zárt medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota az érintett övezetek vízmentesítését biztosítani tudja. A tervezett telephely a település magasabb térszintén található, tőle K-re és Ny-ra is lejtésirány állapítható meg. Hulladékgazdálkodás Az új területhasználatok következtében megjelenő minimális mennyiségű többlet települési szilárd hulladék gyűjtése és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási kötelezettségei alapján biztosítható. A telepítendő új technológia hulladék-kibocsátásai, állathulla EWC és állategészségügyi kezelések hulladékai EWC tárolási és nyilvántartási kötelezettséget jelentenek, valamint a hulladékok átadására vonatkozóan szerződéses kapcsolatot igényelnek. Zaj- és rezgésvédelem A tervezett telephelyen folytatandó tevékenység során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1.számú mellékletében előírt határértékek teljesülését minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.

15 ~ 15 ~ E szerint a tervezett telephelytől, mint üzemi létesítménytől származó zaj terhelési határértéke a módosítást követő gazdasági területen nappal 60 db, éjszaka 50 db értékben vehető figyelembe. Természetvédelem A módosítás figyelmet kell hogy fordítson a természet- és a tájvédelmi követelmények betartására. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben Gölle nem szerepel. Külterületen a birtokrendezéstől és a külterületi utak jó karba helyezésétől lehet általános tájképi változást remélni. Különleges madárvédelmi területek: a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján Göllében nem található. Különleges természet-megőrzési területnek jelölt terület a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján nem található a településen. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek jelölt terület a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján nem található a településen. 8. Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére Az örökségvédelmi szabályozással érintett terület, ill. létesítmény a vizsgált terület esetében a jelenlegi szakaszban nem állapítható meg. Helyi természeti értékként a Kislevelű hárs (Tilia cordata) fasor a telephely É-i oldalán található, szomszédos fasor említhető, azonban erre a telephely létesítése hatással nem bír. 9. A módosítás hatásainak megítélése a várható környezeti hatások alapján - A várható hatások időtartama (I), gyakorisága (G), a bekövetkezés valószínűsége (V), reverzibilitása (R) alapján a módosítással érintett területek az alábbiak szerint értékelhetők: A tervezett módosítás összesített szempontok alapján jellemezhető az alábbiak szerint: I: a módosítással érintett területhasználatok működésének várható időtartama minimum közép, de nagytáv lehet, G: a környezet-igénybevétel és alapterhelés folyamatos, állandó, de a megengedett értékek alatti, V: határértéket meghaladó környezeti hatás nem valószínűsíthető, a havária jellegű terhelés eseti lehet, R: nem határozható meg irreverzibilis hatás - Szinergikus hatások szerinti megítélés

16 ~ 16 ~ A módosítás által kiváltott szinergikus egymást felerősítő hatásokkal nem kell számolni. A módosítás elviselhető, vagy a megengedhető mértékű és előre becsülhető, de többnyire javító hatásokat, hatásfolyamatokat eredményezhet. A hatások infrastrukturális és településgazdálkodási szempontból adódnak össze, amelyek az energiaellátás (elektromos, gázenergia), a településgazdálkodás (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elhelyezés, hulladékgazdálkodás, általános településgazdálkodás, fenntartás), illetve közlekedésszerkezet területét érintik. Mindezek vonatkozásában a megfelelő energia, hálózati és fenntartási és területi struktúra rendelkezésre áll, tehát nem akadálya a módosítás alapján bekövetkező fejlesztések megvalósításának. A hatás elviselhető, javító. - Országhatáron átterjedő hatás Ilyen környezeti hatással nem kell számolni. - Környezetre kockázatos hatások megítélése A tervmódosítás által bekövetkező terület-felhasználások, illetve azok változásai nem jelentenek a környezetre kockázatos, a megengedettnél nagyobb terheléseket. Az állattartás során képződő almostrágya a HMKÁ Helyes mezőgazdasági- és Környezetállapot előírásai figyelembe vételével kerülhet szántóföldi hasznosításra, amelynek teljesítését a talajvédelmi hatóság ellenőrizheti. - A tervben megfogalmazott módosítás A módosítás alapvetően az infrastruktúra biztosítása, a levegőterhelés és a zajterhelés nagyságrendje vonatkozásában kíván, illetve követel meg fokozottabb odafigyelést mind a tervezés/kivitelezés, mind az engedélyezés/működési fázisban. Településrendezési vonatkozásban a módosítás alacsony szintű, de összegző hatásaiban pozitívnak mondható. A tervezett telephelyi tevékenység állattartás vonatkozásában 300 db hízósertés almos technológiával, vagy 40 db hízómarha tartása napi almos, ill. mélyalmos technológiával. Hozzá kapcsolódik az állattartás takarmányigényének abrak-, szálas- és tömegtakarmány biztosítását szolgáló tároló épületek. A ki- és betárolás mérlegelést igényel, így hídmérleg telepítése indokolt. A szükséges almostrágya tároló jogszabályi megfeleléssel kerül megvalósításra. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a tervezett 450 m 3 -nyi oltóvíz nagy biztonsággal elegendő. - Védett területek érintettsége A módosítással érintett területnek a természeti, táji környezeti állapotra, védett természeti, környezeti és településképi értékekre várhatóan nem lesz zavaró hatása. - Társadalmi, gazdasági folyamatok környezeti következményei

17 ~ 17 ~ A tervezett fejlesztés pozitív hatással lesz a település bel-, és külterületének racionálisabb, a települési érdekeket jobban szolgáló hasznosítására, kialakítására, a gazdasági-társadalmi fejlődésre, a környezetminőségre, a fenntartható fejlődés biztosítására. Mindezek a jelenleg érvényben lévő és várhatóan távlatban is megfelelő környezetvédelmi határértékekkel szabályozott keretek között valósulnak meg, így a megengedettnél nagyobb környezeti terhelést, kockázatot a létesítés, működés és megszűnés sem jelenthet. Mike, 2014 május 12. Balogh Bálint SZKV

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ VAJA VÁROS 2016.01. VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök 2 A RENDEZÉSI

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ

NYÍRBOGÁTKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ NYÍRBOGÁTKÖZSÉG 2015.09. 1 NYÍRBOGÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2. ALÁÍRÓLAP Környezetvédelmi munkarész: -------------------------------------------------- Barta Zoltán környezetmérnök

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához

Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Pátroha Község Településrendezési Tervének módosításához Körn yez et i vizsgálat lefolytatásáh oz egyeztetési d okumen táció Ü z e m i t e r ü l e t k i a l a k í t á s a - 2015 Art Vit al Tervező, Ép

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Tervi előzmények JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. ÉVI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS Jánoshalma város első OTÉK-alapú településrendezési tervezését 2003-2004-ben a TTT Városépítő,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 7/ 2015. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Tóalmás Helyi Építési Szabályzatának módosítása és A TSZT és HÉSZ közös alátámasztó javaslati munkarészei

Tóalmás Helyi Építési Szabályzatának módosítása és A TSZT és HÉSZ közös alátámasztó javaslati munkarészei BAU - URB Tsz. : 57/2013. Tervező és Tanácsadó Kft 1112. Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax : 319-36-44 Tóalmás Helyi Építési Szabályzatának módosítása és A TSZT és HÉSZ közös alátámasztó javaslati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 23126 33 / 2013 Javaslat a Salgótarján, Arany János és Március 15. utca és környékét érintő településrendezési eszköz módosítása véleményezési szakaszának

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására

1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Bükkábrány Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. A rendezési szándék a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére

JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére JAVASLAT komposztáló telep helyének kijelölésére Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény vezetője Ózd, 2013. február 21. 1. A komposztáló telep létesítésének indokai: Ózd város belterületén

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100378469 KTJ: TH KTJ: 100895853 Iktatószám: 1759-7/2013. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: Dr.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben