AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV ;06 30/ Fax: 82/ ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV-14-0662;06 30/413 0569 Fax: 82/778-721; E-mail: kornyesz58@gmail."

Átírás

1 AGRÁR-KÖRNYÉSZ KFT Balogh Bálint ügyvezető, környezetvédelmi szakértő; SZKV ;06 30/ Fax: 82/ ; TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÉRINTETT TELEPÜLÉS. GÖLLE A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLAN: 7272 GÖLLE hrsz. CSALÁDI GAZDASÁGI ÜZEMKÖZPONT Összeállította: Balogh Bálint SZKV Készült:2014 május hónapban

2 ~ 2 ~ Tartalom: Bevezetés 1. Az érintett terület rövid bemutatása 2. A terület és a környezet vizsgálati bemutatása 3. Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal - BT Beépítési terv m=1: A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása 5. Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására, szöveges és rajzi javaslatok kidolgozása - SZT Szabályozási terv-vázlat m=1: A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye 7. A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása 8. Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére 9. A módosítás hatásainak megítélése a várható környezeti hatások alapján

3 ~ 3 ~ Bevezetés A Gölle 0200 hrsz.-ú, 2,1 ha területű ingatlan a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint külterületen fekszik, a hatályos település-rendezési terv szerint falusias lakóterület. A mezőgazdasági környezetben elhelyezkedő ingatlan hasznosítása családi gazdasági üzemközpont területeként a továbbiakban telephelyként tervezett. A fejlesztési területre el kell készíteni a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 15. szerinti telepítési tanulmánytervet. A telepítési tanulmányterv célja, hogy olyan hasznosítási, beépítési javaslatot mutasson be, amely a település és a hasznosító elképzelésének is megfelel, igazodva a településrendezési tervi előírásokhoz és területi lehatárolásokhoz, valamint, ami alapja lehet a később készítendő településrendezési eszközöknek, a településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak, valamint annak mellékletének, a szabályozási tervnek. A hasznosítás és a beépítés, valamint a szerkezeti, területi kialakítás kereteit a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv határozza meg. A tanulmányban rögzíteni kell a terület adottságait, a településre készült településrendezési tervi előzményeket, valamint fel kell tárni a településre, és a területre vonatkozó településrendezési tervek előírásait. A tanulmányterven belül, el kell készíteni a terület beépítési tervét, valamint meg kell fogalmazni a később készítendő településrendezési tervek rendezési, szabályozási elveit. A tanulmányban tisztázni kell a területen elhelyezhető épületek, létesítmények nagyságát, kapacitását, valamint a telepítésük közlekedési és közműellátási feltételeit. 2. A terület és a környezet bemutatása A település szabályozási terv szerinti alapállapota a Gölle Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005.(III.31.) számú önkormányzati rendeletében ismertetésre került. Gölle településrendezési eszközeit, (településszerkezeti tervet, alátámasztó szakági munkarészeit, Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ), és annak mellékletét képező szabályozási tervet) 2005 márciusában hagyta jóvá a Képviselő-testület. A tervezett módosítás a Gölle településre a Kisgyalán irányából bevezető 6518-as közlekedési út, valamint az arról D-i irányban leágazó, a központi majorba vezető út által határolt területet érinti. A módosítással érintett ingatlan: 0200 hrsz. A módosítás célja, hogy a korábban sportpálya és lőtér funkciójú, Lf4 falusias lakóterület besorolású területen gazdasági telephely létesüljön és a tulajdonos vállalkozás a tervezett fejlesztéseket végre tudja hajtani. Mindez a terület-felhasználási előírások módosítását teszi szükségessé. A tervezett telephelyet Gölle településrendezési tervének 1. sz. melléklete szerint É-i oldalról helyi jelentőségű, 2. sz. védett természeti értékként jegyzett, Kislevelű hárs (Tilia cordata) fasor határolja a hrsz. ingatlanon.

4 ~ 4 ~ 1.sz. kép Szabályozási terv részlet 0200 hrsz.

5 ~ 5 ~ 2. sz. kép Szabályozási terv részlet 0200 hrsz.

6 ~ 6 ~ A fejlesztési terület a földhivatal szerint külterület, a szabályozási terv szerint tervezett belterület. Az ingatlant É-i, Ny-i és D-i oldalon szántó művelési ágú területek veszik körül, K-i oldalon a belterülethez csatlakozik. A fejlesztési terület elérhető közvetlenül a Kisgyalán-Gölle sz. közútról, ill. az arról leágazó, a Göllei Agrár Zrt. Központi major telephelyére tartó önkormányzati útról. Levegőtisztaság-védelem A Gölle 0200 hrsz. alatti ingatlan évek óta használaton kívüli, tevékenység a területen nem folyik, így levegőszennyező hatásról nem beszélhetünk. A levegőminőségi állapotot alapvetően a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függően. A területen az uralkodó szélirány ÉNY-i. Az uralkodó szél átlagos szélsebesség 3.0 m/s-ra vehető. A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM rendelet alapján az ország többi területe 10. zónán belül - kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében F, - szilárd (PM10) vonatkozásában E, - PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában D, - talaj-közeli ózon tekintetében O-I zónacsoportba tartozik. A település belterületén a lokális emissziókban a közlekedés légszennyező hatása dominánsan jut érvényre a közlekedési nyomvonalak mentén. Összességében elmondható, hogy a település levegőkörnyezeti állapota megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez elegendő terheltségi tartalékokkal rendelkezik. Zaj-, és rezgésvédelem A tervmódosítással érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem változtak. A zajvédelmi szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a rendezési terv zajvédelmi megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó. A levegőtisztaság-védelemhez hasonlóan megállapítható, hogy az utóbbi években a területen tevékenység nem folyt, így a jelenlegi zajkibocsátás nem értékelhető. Talaj- és vízvédelem Talajtani állapot A tervezési területek geológiai adottságai, a meglévő és kialakult talajállapotok, a talajhasználat a terv időszakában érdemben nem változtak.

7 ~ 7 ~ Jelenleg a település területén a közműhiány, a 120 kocás sertéstelep, a 60 fh-es, mélyalmos hízómarha tartás és az intenzív mezőgazdasági termelés az a potenciális talajszennyezők. Vízvédelem A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében felszín alatti vizek vonatkozásában érzékeny kategóriába tartozik. A település területén a rendezési terv távlatában az alapállapotok nem változtak. A telephely évi blokkazonosítója Gölle RNHQ0-U-12, amelynek blokk-adatlapja az alábbi - Megye Település Támogatható terület Összes terület Lejtős terület KAT Natura2000 ÉTT Nitrátérzékeny terület Sérülékeny vízbázis védőterülete Magas Természeti Értékű Terület (EMVA) Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (EMVA) Árvíz-veszélyeztetett terület (EMVA) Somogy Gölle ha ha 0.01 ha Nem Nem Nem Eutróf Meghatározás alatt Nem Nem Nem Szélerózióval veszélyeztetett terület (EMVA) Nem 1.sz. táblázat Ivóvízellátás A módosítással érintett területek ivóvízzel történő ellátását a települési vízhálózatról biztosítani tudja. Szennyvízelhelyezés A településen a közüzemi csatornahálózat kiépítése várat magára. Az elérhető szippantottszennyvíz ürítő hely Igal község határában, vagy Kaposváron a szennyvíztelepen van. Csapadékvizek

8 ~ 8 ~ A község területén a csapadékvizek elhelyezése nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt és zárt medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota az érintett övezetek vízmentesítését biztosítani tudja. A magas vízállás a közepesen rossz vízgazdálkodású talajadottságok következtében a bel- és külterületen nem jelenthet belvíz-veszélyeztetést. Hulladékgazdálkodás A település területén kialakult hulladékgazdálkodási rendszer működik. A heti gyakoriságú járattal üzemeltetett hulladékgyűjtő rendszer a települési szilárd hulladékok begyűjtését és elszállítását a KVG Zrt.. végzi. Természetvédelem A település különböző szintű természeti védettség alatt álló területeinek listáját a Településrendezési eszközök szöveges és rajzi részei tartalmazzák. Örökségvédelem A település bármely területe régészeti érdekűként kezelendő. A tervi időszakban e téren nem volt változás. 3. Beépítési terv leírása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal - BT Beépítési terv m=1:4000 Jel Létesítmény Méret Megvalósítási ütem 1. Raktár, gépszín 650 m2 I.-világos barna 2. Gabona síktároló 1200 m2 IV.-V.-lila 3. Gabona-siló és szárító V. 4. Tüzivíz tározó 450 m3 I.-IV. 5. Takarmány daráló, keverő 150 m2 III.-zöld 6. Iroda, szoc. ép., mérlagház 135 m2 II.-citromsárga 7. Hídmérleg 50 t IV.-V. 8. Almos-trágya tároló 140 m2 I. 9. Állattartó épület I. 98 m2 I. 10. Állattartó épület II. 525 m2 III. 11. Lábas pajta I. 350 m2 III. 12. Lábas pajta II. 350 m2 III. 13. Kapuk 2 db 6 m I. 1 db 12 m 14. Ásott kút (meglévő) Villamos energia csatlakozás I. 16. Vízhálózat csatlakozás I. 17. Állathulla konténer I. 18. Konténer üzemanyag kút I. 19. Konténer iroda, szoc. blokk I. 20. Parkolók I. A Kommunális szennyvíz akna 10 m 3 I. 1.sz. táblázat az 1.sz. ábrához

9 ~ 9 ~ É A 1.sz. ábra Telepítési terv 0200.hrsz.

10 ~ 10 ~ A helyszínrajzon ábrázolt létesítmények megvalósításának ütemezése 2014-től kezdődően értelmezendő, 1-1 évben mérhető a lépték, azonban a támogatási lehetőségek, pályázati források gyorsíthatják a megvalósítások ütemét, de akár módosíthatnak is az ütemezésen. Az I., a II. és a III: ütemben az alapvető infrastruktúra megvalósítása, valamint a kislétszámú állattartás föltételei tervezettek, a következő ütemek még formálódhatnak. A tervezett terményszárító a legvégső ütemben kerülhet telepítésre, várhatóan mobil szárítóberendezés formájában, amely nem igényel építési engedélyezési eljárást, a technológia engedélyező hatósága a Műszaki Biztonsági Hatóság, a környezetvédelmi felügyelőség szakhatóságként vesz részt az eljárásban. 4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása A módosítással elérendő cél a jelenleg tervezett belterületi lakóövezeti besorolású ingatlan átsorolása külterületi, gazdasági hasznosítású üzemi ingatlanná, amelyen a családi gazdaság létesítményei megvalósíthatóak. A legfontosabb módosítandó elemek a beépíthetőség, az építési magasság, az esetleges védelmi övezet nagysága, ill. az állattartás nagyságrendje. A megvalósításra tervezett technológiák és azok létesítményei a tervezett megvalósítás sorendjében az alábbiak. - Gabonatárolás TEÁOR A családi gazdaság jelenlegi tevékenysége növénytermesztés TEÁOR 08 szerint , a tervezett gabonatároló kapacitás közel 1200 t termény befogadására alkalmas. Az állattartás sertéshizlalás esetében számított évi 250 tonnányi abrak-takarmány szükséglete biztosított, az a feletti rész értékesítésre kerül. - Haszonállat eledel gyártása - TEÁOR Sorrendben az állatállomány betelepítése előtt szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű takarmánykeverék rendelkezésre állásáról gondoskodni. A darálóval egybeépített, 2 t/ó teljesítményű, ellenáramú típusú tápkeverő pontforrással nem rendelkezik, így levegővédelmi működési engedély megszerzése nem indokolt. - Állattartás hízósertés, vagy hízómarha - Sertéshizlalás TEÁOR a 300 hízósertés-férőhely 360 m 2 -nyi hasznos alapterületet igényel a 110 kg feletti vágóállatok felneveléséhez. A férőhellyel szembeni követelményeket a 2008/120/EK irányelv tartalmazza, ill. a 33/2014. (IV. 4.) VM rendelettel módosított, a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet írja elő. A kialakítandó technológia almos tartás, napi kitrágyázással-almozással, a takarmánykiosztás naponta kézi erővel, takarékos, szóródás-mentes kivitelű, kombinált etetőkbe. Az évi 350 t mennyiségű almostrágyát a napi kitrágyázások alkalmával pótkocsira rakják és elszállítják a tárolóba.

11 ~ 11 ~ A légcserét a tetőszerkezetbe integrált 4 db, 80 cm átmérőjű, hőmérséklet-vezérelt fordulatszámú, terelőlemezzel szerelt ventilátorok, valamint oldalfali légbeejtők biztosítják. Épület-, vagy teremfűtést a hazai időjárási körülmények között a hízósertés nem igényel. A döntést, mi szerint sertés-, vagy marha-tartás valósul-e meg, több tényező befolyásolja. Ezek közül legfontosabb az ágazat jövedelem-termelő képessége, a végtermék piaci pozíciója. Ezen kívül a szarvasmarha szálas- és tömegtakarmány-igénye, amelynek biztosítása speciális gépkapcsolatokat igényel, így a tervezett 40 db-os, kis létszámú állomány takarmányellátásához jelentős beruházás szükséges. Gazdaságosabbként értékelhető a bérmunkával történő megoldás. - Marhahizlalás - TEÁOR Az ágazat jobb jövedelemtermelő képessége, 1 kg ráhizlalt élőtömegre számított, alacsonyabb takarmányköltsége alapján, a piaci viszonyok figyelembe vételével a gazdálkodó dönthet a hízómarhatartás mellett. Ez esetben kézi takarmánykiosztás, kézi, naponta történő kitrágyázás-almozás, - vagy mélyalmos tartás - történik. Az évi 360 t almos-trágyát a napi kitrágyázások alkalmával pótkocsira rakják és elszállítják a tárolóba. Az almostrágya tároló egy 140 m 2 alapterületű, 3 oldalról 1,5 m magas támfallal építendő, vízzáró beton kialakítású létesítmény, 5 m 3 es csurgalékgyűjtő aknával. A tároló a 6 havi tárolási kapacitási kötelezettségnek megfelel. - Betakarítást követő szolgáltatás - Az V. ütemre tervezett terményszárító megvalósításával a családi gazdaság szolgáltatások iránti érzékenysége, kiszolgáltatottsága szinte teljesen megszűnhet. Ugyanakkor a növénytermesztés nagyságrendje nem igényel nagy teljesítményű szárító-tisztító berendezést, egy közepes kapacitású, mobil szárító-berendezés kiválóan ki tudja szolgálni a növénytermesztés. Nyilván jelen helyzetben nem eldöntendő a szárítóberendezés típusa, azonban légszennyező hatása, ill. zajkibocsátása miatt a települési rendezési eszközök módosítása során figyelembe veendő. Az egyes mobil típusú szárítók körfolyamatos vagy átfolyó rendszerűek, melyek alkalmasak lehetnek gabona, kukorica, repce, napraforgó és borsó szárítására is. Szennyezőanyagkibocsátó pontforrással, vagy anélkül is üzemeltethetők. 5. Szabályozási koncepció, javaslat a szabályozás módosítására A családi gazdaság számára elérendő cél egy korszerű technológiával üzemelő állattartó és növénytermesztési szolgáltatást nyújtó üzemközpont létrehozása, amely kellő eszközalapot biztosít a gazdálkodásuk jövedelmező folytatásához. A településrendezési eszközöknek meg kell szabniuk az a keretet, amelyben a tervezett telephely üzemeltetése minden, az engedélyező- és szakhatóságok által meghatározott jogszabályi kötelezettségnek eleget téve megfelel. A szabályozási koncepciót a szakhatóságok előírásai fogják véglegesíteni. Ezek - - Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

12 ~ 12 ~ - Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság 6. A javasolt beépítés várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztési igénye A fejlesztés részben már rendelkezik közlekedési infrastruktúrával, hiszen jelenlegi megközelítése szilárd burkolatú úton lehetséges. További útburkolatok kialakítása a telephelyi ingatlanon belül alapvető igény a létesítmények megvalósítása érdekében. A közműterveket az egyes szolgáltatók készítik el, úgy mint E-ON kft elektromos hálózati üzletág és E-on kft gáz-hálózati üzletág, valamint a DRV Zrt. A humán infrastruktúra a telephelyi szociális blokk, ill. később a szociális épület irodával, valamint a hozzájuk tartozó 10 m 3 -es kapacitású, kommunális szennyvíz-gyűjtő akna az épülettől K-i irányban 10 m-re, a DK-i bejárat mellett. További infrastruktúrális elem a megfelelő számú gépjármű parkolóhely kialakítása, amely 4 személygépjárműnek biztosít parkolóhelyet a DK-i bejáraton belül. A 2.sz. táblázat a létesítmények jellemzőit ismerteti. Jel Létesítmény Építmény magasság m Alap, falazat, tetőszerkezet 1. Raktár, gépszín 6 beton, tégla, vasváz 2. Gabona síktároló 6 beton, tégla, vasváz 3. Gabona-siló és szárító 6 acél, vasváz 4. Tüzivíz tározó - acéltartály 5. Takarmány daráló, keverő épület 4 beton, tégla, vasváz 6. Iroda, szoc. ép., mérlegház 4 beton, tégla, faszerkezet 7. Hídmérleg Almos-trágya tároló 2 beton 9. Állattartó épület I. 6 beton, tégla, faszerkezet 10. Állattartó épület II. 6 beton, tégla, faszerkezet 11. Lábas pajta I. 6 faszerkezet 12. Lábas pajta II. 6 faszerkezet 13. Kapuk Ásott kút (meglévő) Villamos energia csatlakozás Vízhálózat csatlakozás - -

13 ~ 13 ~ 17. Állathulla konténer Konténer üzemanyag kút Konténer iroda, szoc. blokk Parkolók sz. táblázat 7. A javasolt beépítés várható környezeti hatásainak részletes kidolgozása Levegőtisztaság védelem A tervezett telephely környezetében, tőle D-i irányban 30 m-re fejlesztésre kijelölt lakóterület helyezkedik el. A település korábbi tervei szerint lakóingatlanokként kerülnének értékesítésre, azonban igény erre nem jelentkezett. Jelen állapot szerint K-i irányban a telephely határától 600 m-nyi távolságban fekszik Gölle település legközelebbi lakóháza. A súlypont EOV-koordinátái az alábbiak: Y m X m A telepíteni kívánt technológia az állattartás révén bűzkibocsátó, diffúz forrásként értékelendő. Nagyságrendje, a maximum 300 db sertés, vagy 40 db hízómarha, valamint a kialakítandó almostrágya tároló szagegységben kifejezhető bűzkibocsátása a szakirodalmi adatok szerint 3-10 SZE/m 3 közti értékkel jellemezhető. Figyelembe véve kibocsátóforrás méreteit a hatástávolság a Nagy Tibor és Légrádi Attila szakértők által létrehozott hatástávolság-becslő szoftverrel végzett előzetes számítások szerint 185 m-es sugarú körrel jellemezhető. (1 SZE/m3: az a szaganyag mennyiség, amely 1 m 3 neutrális levegőben szagérzetet vált ki a vizsgálatot végző személyek 50 %-ánál.) A pontforrással szerelt TeGaVill kft. által forgalmazott mobil terményszárító porkibocsátására vonatkozóan a fenti szakértők szoftverével végzett előzetes számítások alapján hatásterület nem határozható meg. A tervezett családigazdasági üzemközpont várható levegőszennyező hatása föltételez egy minimálisan elvárható védőtávolságot, amelyet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályoz. E szerint az alábbiak figyelembe vétele javasolt. 4. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 5. (4) A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a védelmi övezet nagyságát a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A fenti jogszabály alapján a 300 m-es védőtávolság kijelölése javasolható. Talaj- ás vízvédelem

14 ~ 14 ~ A tervezett technológiák, az állattartás és a terménytárolás létesítményeinek kialakítása az alapok építése során a talaj mozgatásával jár, amely az ingatlanon belül marad. Az állattartási technológiák zárt kivitelű megvalósítása sem a talaj sem a talajvíz irányába nem jelent kockázatot. A vizsgált helyszínen található ásott kút vízszintjének 12 m-nyi mélysége alapján monitoring-rendszer kialakítása nem indokolt. A szigetelt, vízzáró módon kialakítandó almostrágya tároló és a hozzá tartozó csurgalékgyűjtő tartalmát a családi gazdaság saját mezőgazdasági területein kívánják hasznosítani. A telephely létrehozásával, a szigetelt trágyatároló építésével a talajterhelés nem növekszik. A legközelebbi felszíni víz a Ny-i irányban 700 m-re lévő Hársasberki-tározó. A módosítások a talajösszetételt, annak mechanikáját természetesen nem érintik. A talajhasználat és a talaj-igénybevétel azonban minden új terület-felhasználási egységnél és valamilyen szintig az övezeti átsorolásnál is megváltozik. Az, hogy ennek mértéke ne okozzon talajterhelést, degradációt, részben az infrastruktúra fejlesztés (az új beépítésre szánt területek közművesítése, hulladékgazdálkodás), másrészt a terület-felhasználási jellegnek megfelelő rendeltetésszerű és kímélő használat a feltétele. A módosítással érintett területek ivóvízzel történő ellátását a települési vízhálózatról biztosítani tudja. A településen közüzemi csatornahálózat kiépítése várat magára. A legközelebbi szippantott szennyvíz ürítő hely Igal község határában, vagy Kaposváron a szennyvíztelepen van. A község területén csapadékvizek elhelyezése nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt és zárt medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota az érintett övezetek vízmentesítését biztosítani tudja. A tervezett telephely a település magasabb térszintén található, tőle K-re és Ny-ra is lejtésirány állapítható meg. Hulladékgazdálkodás Az új területhasználatok következtében megjelenő minimális mennyiségű többlet települési szilárd hulladék gyűjtése és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási kötelezettségei alapján biztosítható. A telepítendő új technológia hulladék-kibocsátásai, állathulla EWC és állategészségügyi kezelések hulladékai EWC tárolási és nyilvántartási kötelezettséget jelentenek, valamint a hulladékok átadására vonatkozóan szerződéses kapcsolatot igényelnek. Zaj- és rezgésvédelem A tervezett telephelyen folytatandó tevékenység során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1.számú mellékletében előírt határértékek teljesülését minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.

15 ~ 15 ~ E szerint a tervezett telephelytől, mint üzemi létesítménytől származó zaj terhelési határértéke a módosítást követő gazdasági területen nappal 60 db, éjszaka 50 db értékben vehető figyelembe. Természetvédelem A módosítás figyelmet kell hogy fordítson a természet- és a tájvédelmi követelmények betartására. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben Gölle nem szerepel. Külterületen a birtokrendezéstől és a külterületi utak jó karba helyezésétől lehet általános tájképi változást remélni. Különleges madárvédelmi területek: a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján Göllében nem található. Különleges természet-megőrzési területnek jelölt terület a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján nem található a településen. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek jelölt terület a 45/2006. (XII.8) KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján nem található a településen. 8. Örökségi és környezeti értékek vizsgálata, javaslat sérülésük elkerülésére Az örökségvédelmi szabályozással érintett terület, ill. létesítmény a vizsgált terület esetében a jelenlegi szakaszban nem állapítható meg. Helyi természeti értékként a Kislevelű hárs (Tilia cordata) fasor a telephely É-i oldalán található, szomszédos fasor említhető, azonban erre a telephely létesítése hatással nem bír. 9. A módosítás hatásainak megítélése a várható környezeti hatások alapján - A várható hatások időtartama (I), gyakorisága (G), a bekövetkezés valószínűsége (V), reverzibilitása (R) alapján a módosítással érintett területek az alábbiak szerint értékelhetők: A tervezett módosítás összesített szempontok alapján jellemezhető az alábbiak szerint: I: a módosítással érintett területhasználatok működésének várható időtartama minimum közép, de nagytáv lehet, G: a környezet-igénybevétel és alapterhelés folyamatos, állandó, de a megengedett értékek alatti, V: határértéket meghaladó környezeti hatás nem valószínűsíthető, a havária jellegű terhelés eseti lehet, R: nem határozható meg irreverzibilis hatás - Szinergikus hatások szerinti megítélés

16 ~ 16 ~ A módosítás által kiváltott szinergikus egymást felerősítő hatásokkal nem kell számolni. A módosítás elviselhető, vagy a megengedhető mértékű és előre becsülhető, de többnyire javító hatásokat, hatásfolyamatokat eredményezhet. A hatások infrastrukturális és településgazdálkodási szempontból adódnak össze, amelyek az energiaellátás (elektromos, gázenergia), a településgazdálkodás (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elhelyezés, hulladékgazdálkodás, általános településgazdálkodás, fenntartás), illetve közlekedésszerkezet területét érintik. Mindezek vonatkozásában a megfelelő energia, hálózati és fenntartási és területi struktúra rendelkezésre áll, tehát nem akadálya a módosítás alapján bekövetkező fejlesztések megvalósításának. A hatás elviselhető, javító. - Országhatáron átterjedő hatás Ilyen környezeti hatással nem kell számolni. - Környezetre kockázatos hatások megítélése A tervmódosítás által bekövetkező terület-felhasználások, illetve azok változásai nem jelentenek a környezetre kockázatos, a megengedettnél nagyobb terheléseket. Az állattartás során képződő almostrágya a HMKÁ Helyes mezőgazdasági- és Környezetállapot előírásai figyelembe vételével kerülhet szántóföldi hasznosításra, amelynek teljesítését a talajvédelmi hatóság ellenőrizheti. - A tervben megfogalmazott módosítás A módosítás alapvetően az infrastruktúra biztosítása, a levegőterhelés és a zajterhelés nagyságrendje vonatkozásában kíván, illetve követel meg fokozottabb odafigyelést mind a tervezés/kivitelezés, mind az engedélyezés/működési fázisban. Településrendezési vonatkozásban a módosítás alacsony szintű, de összegző hatásaiban pozitívnak mondható. A tervezett telephelyi tevékenység állattartás vonatkozásában 300 db hízósertés almos technológiával, vagy 40 db hízómarha tartása napi almos, ill. mélyalmos technológiával. Hozzá kapcsolódik az állattartás takarmányigényének abrak-, szálas- és tömegtakarmány biztosítását szolgáló tároló épületek. A ki- és betárolás mérlegelést igényel, így hídmérleg telepítése indokolt. A szükséges almostrágya tároló jogszabályi megfeleléssel kerül megvalósításra. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a tervezett 450 m 3 -nyi oltóvíz nagy biztonsággal elegendő. - Védett területek érintettsége A módosítással érintett területnek a természeti, táji környezeti állapotra, védett természeti, környezeti és településképi értékekre várhatóan nem lesz zavaró hatása. - Társadalmi, gazdasági folyamatok környezeti következményei

17 ~ 17 ~ A tervezett fejlesztés pozitív hatással lesz a település bel-, és külterületének racionálisabb, a települési érdekeket jobban szolgáló hasznosítására, kialakítására, a gazdasági-társadalmi fejlődésre, a környezetminőségre, a fenntartható fejlődés biztosítására. Mindezek a jelenleg érvényben lévő és várhatóan távlatban is megfelelő környezetvédelmi határértékekkel szabályozott keretek között valósulnak meg, így a megengedettnél nagyobb környezeti terhelést, kockázatot a létesítés, működés és megszűnés sem jelenthet. Mike, 2014 május 12. Balogh Bálint SZKV

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS

VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS VIII. KÖRNYEZETVÉDELM, KÖRNYEZETALAKÍTÁS Települési környezet KÖRNYEZETVÉDELEM VIZSGÁLAT Nyírmártonfalva Hajdú-Bihar megye észak-keleti részén, az un. Ligetalja kistájegységen fekszik, amely a Nyírség

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KONYÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

KONYÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti értékelés

Részletesebben

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Tartalomjegyzék 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése...4 1.1 Előzmények 1.2. A tervezési folyamat más részeihez

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102

TÉR-HÁLÓ KFT 9024 Győr, Babits M. u. 17/A TT/1É 08/0065/08 É3-08-0386/2005. Borosné Kovács Marina építészmérnök. K-1d-1/08-0102 Mezőörs Szabályozási terv módosítás 2014. május Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

- 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/3. 4400

- 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/3. 4400 - 2 - P.A.S. Tsz: 15/2003. P-Art Stúdio Kft. Nyíregyháza Legyezõ u. 78/3. 4400 Felelõs vezetõ tervezõ:... Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125 /2001. Nyíribrony Településrendezési

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben