KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú és Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-ú ingatlanokon lévı Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telep teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálata Elıadó: Köllı Orsolya dr. Szombati Zoltán Melléklet: 1. sz. Helyszínrajz H A T Á R O Z A T A Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11., Cg ; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Golder Associates (Magyarország) Zrt. (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 54., Cg ; a továbbiakban: Tervezı) által készített teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján környezetvédelmi mőködési engedélyt adok, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) telep üzemeltetésére. I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A telephely megnevezése: Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telep 2. A telephely tulajdonosa/üzemeltetıje: Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg A telephely adatai: Helye: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú, valamint Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-ú ingatlanokon. (Ezen túlmenıen a Környezethasználó kezelésében L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfıtıl csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézıi ügyfélfogadás: hétfı, szerda: , ig, péntek: ig

2 Környezetvédelmi Területi Jel: A telep középponti EOV állnak a Püspökszilágy 043/17 hrsz.-ú (saját használatú út) és 043/18 hrsz.-ú (szántó) ingatlanok is.) Az összes ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi. koordinátái: X: Y: A telephely nagysága: A telephely megközelítése: 11,3468 ha (+ 0,2732 ha a Püspökszilágy 043/17 és 043/18 hrsz.-ú ingatlanokkal) A létesítmény Budapesttıl közúton kb. 50 km-re, északkeletre található. A 2/M2-es útról Csörög és Váchartyán, a 3/M3-as útról Szada, Veresegyház, Vácrátót, Váchartyán útvonalon közelíthetı meg. II. A TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE A telephelyen folytatott tevékenység: Az üzemnek a külsı kerítés határvonalán belüli része a felügyelt zóna. Ezen belül található a Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-on és a Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-on a telephely, illetve a Püspökszilágy 043/17 hrsz.-on a saját használatú út és a Püspökszilágy 043/18 hrsz.-on mezıgazdasági terület, amelyek nem tartoznak ugyan a telephely területéhez, de a felügyelt zónán belül találhatóak (lásd részletesen az 1. számú Helyszínrajz mellékletet). Az RHFT-be intézményi vagy ipari felhasználásból származó kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat szállítanak, melyek vegyes szilárd és folyékony hulladékok, illetve elhasznált vagy feleslegessé vált sugárforrások. A létesítmény normál üzemvitele során ezeknek a radioaktív hulladékoknak a fogadása, válogatása, kezelése, átmeneti tárolása (az üzemi épületben), illetve végleges elhelyezése (a külsı tároló terekben) történik. A hulladékkezelés, mint fı tevékenység mellett a munkahelyi sugárvédelmi, és radiológiai környezeti monitoring feladatok elvégzését is végzik. A radioaktív hulladékok beszállítása a hulladékkeletkezés helyérıl általában a Környezethasználó saját, erre a célra átalakított, zárt teherautóján történik, az ADR elıírásoknak megfelelıen. A teherautó a telephelyi sugárkapukon áthaladva az üzemi épület ellenırzött zónájában lévı ipari kapun áll be az üzemi épület csarnokába, ahol a teherautó emelıkarjának segítségével a hulladékcsomagot kiemelik. A beérkezett hulladék típusától függıen eltérı a további kezelésének a menete. Külön kezelik a zárt sugárforrásokat, a nukleáris anyagot, valamint a vegyes szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı összetevıit. A zárt sugárforrások elıször tokozásra kerülnek az üzemi épületben lévı forrókamrában. Itt a csıkútba történı tároláshoz rozsdamentes tartályba, ún. torpedóba kerülnek. A sugárforrások átmeneti tárolása elsısorban az üzemi épület pinceszintjén lévı csıkutakban történik. Ide kerülnek a nagy aktivitású és a hosszú felezési idejő sugárforrások. A külsı tárolótéren lévı csıkutakba csak a rövid felezési idejő izotópokat tartalmazó sugárforrások kerülhetnek. A nukleáris anyagot (urán, tórium) tartalmazó hulladék csak átmenetileg tárolható az RHFTben, az arra kijelölt nukleárisanyag-tárolóban. A beérkezı nukleáris anyag vagy egyenesen 2

3 ide kerül abban az esetben, ha az átmeneti tárolás követelményeit kielégítı csomagolásban érkezett vagy elıször átcsomagolják és ezt követıen jut el a nukleárisanyag-tárolóba. A telephelyre beszállított vegyes radioaktív szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı komponenseit a válogatóbokszban osztályozzák. A tömöríthetı hulladékokat a tömörítı préssel kondicionálják, azaz 200 l-es hordóba tömörítik. A nem tömöríthetı összetevıket hordóba, vagy 1,2 m 3 -es konténerekbe helyezik és cementtel fixálják. A telephelyen képzıdı kis mennyiségő technológiai folyékony hulladékot a pinceszinten elhelyezett tartályokban tárolják, majd a telepített cementezı berendezés segítségével cement hozzáadásával szilárdítják. Lehetıség van a víz tisztítására ioncserével és flokkulációval, ekkor a sőrítményt cementezik, a tisztított vizet felszabadítják. A hulladékok átmeneti tárolásáról, illetve a végleges elhelyezésérıl a hulladék minısítését követıen születik döntés. Amennyiben a hordózott, illetve konténerbe helyezett hulladék megfelel a végleges elhelyezésre kidolgozott Hulladék Átvételi Kritériumoknak (a továbbiakban: HÁK), akkor a külsı tárolótéren lévı A típusú medencékbe kerül végleges elhelyezésre. Amennyiben a HÁK kritériumait nem elégíti ki a hulladékcsomag, az RHFT üzemi épületének pince szinti átmeneti tárolójába kerül. A normál üzemi tevékenység 2007 tavaszától kibıvült az ún. biztonságnövelı programmal, mely során a régebben, de a mai követelményeknek nem megfelelıen elhelyezett hulladékok kiemelése, válogatása, kondicionálása és ismételt elhelyezése történik. A biztonságnövelı program elsı fázisa (demonstrációs program) között zajlott. Ennek keretében a demonstrációs program során négy A típusú cellát (A11, A12, A13 és A14) nyitottak fel, az ott elhelyezett történelmi hulladékot kinyerték és azonosításra, karakterizálásra, illetve kondicionálásra az aktív épületbe szállították. A feladat elvégzéséhez mind a felnyitott medencéknél, mind az aktív épületben konténmentet építettek ki, hogy a program során minimumra csökkenthessék a kibocsátást. A demonstrációs program feladata a hulladékcsomagok visszanyerése a négy kijelölt cellából, a hulladékcsomagok minısítése, a biztonsági elemzés alapján kritikusnak ítélt izotópokat tartalmazó csomagok átmeneti tárolóba helyezése, az egyéb hulladékcsomagok lehetséges tömörítése és az ellenırzött szükség szerint javított cellákba történı visszahelyezése. A program célkitőzése volt a telephely hosszú távú biztonságának növelése és a jelenlegi szabályozásnak megfelelı dóziskorlátok betarthatóságának biztosítása; valamint a meglévı hulladékok átcsomagolása, annak érdekében, hogy hely álljon rendelkezésre a jövıben keletkezı hulladékok számára. III. KÖRNYEZETVÉDELMI ELİÍRÁSOK Általános elıírások: 1. A létesítmény üzemeltetését az Országos Tisztifıorvosi Hivatal által megadott dózismegszorításból származtatott kibocsátási határértékek betartása, illetve a kibocsátási határérték kritérium teljesülése mellett kell végezni. 2. A kibocsátási határérték kritérium számítását az atomenergia alkalmazása során a levegıbe és a vízbe történı radioaktív kibocsátásokról és azok ellenırzésérıl szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet (továbbiakban: 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet) 1. számú melléklet 3. pontjának megfelelıen kell végezni. 3. A radioaktív kibocsátásokat a megengedett dózis-határértéken belül az ésszerően elérhetı legalacsonyabb szinten kell tartani. 3

4 4. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdésének a) pontja alapján a tervezett kibocsátási szinteket tartósan meg nem haladó kibocsátásokat eredményezı üzemeltetést kell végezni. 5. A radioaktív kibocsátások meghatározására kibocsátás-ellenırzési rendszert kell mőködtetni. A létesítmény radioaktív kibocsátásainak ellenırzését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (a továbbiakban: Felügyelıség) által KTVF: /2011. számú határozatban elfogadott Kibocsátás Ellenırzési Szabályzatban (a továbbiakban: Kibocsátás Ellenırzési Szabályzat) foglaltaknak megfelelıen kell végezni. 6. A radioaktív kibocsátások környezeti hatásainak ellenırzésére környezetellenırzı rendszert kell mőködtetni. A létesítmény környezetének ellenırzését a Felügyelıség által KTVF: /2011. számú határozatban elfogadott Környezet Ellenırzési Szabályzatban (a továbbiakban: Környezet Ellenırzési Szabályzat) foglaltaknak megfelelıen kell végezni. 7. Az üzemeltetés során a kibocsátás- és környezetellenırzésben a hatósági ellenırzés lehetıségét, valamint a párhuzamos hatósági mintavételt biztosítani kell a jogszabályban és a szabályzatokban foglaltak szerint. 8. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 7. -ában foglaltaknak megfelelıen elızetesen, írásban be kell jelenteni a Felügyelıségnek az üzemvitel éves ütemezését, továbbá a kibocsátásokat és azok ellenırzését, valamint a környezet-ellenırzést befolyásoló tervezett eseményeket, intézkedéseket. Határidı: a tárgyévet megelızı év december 15-ig. Az elsı éves ütemezés benyújtásának határideje: december A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 8. (1) bekezdése szerint telefonon haladéktalanul, írásban 24 órán belül be kell jelenteni a Felügyelıségnek minden olyan, a normál üzemtıl való eltérést, amely a kibocsátási határérték három tizedét vagy a kibocsátási kivizsgálási kritériumot meghaladó kibocsátásokhoz vezetett, vagy várhatóan vezet. 10. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdés d) pontja alapján a 4. számú melléklet 1.9. pontjában meghatározott tartalommal éves jelentést kell készíteni, melyet be kell nyújtani a Felügyelıség részére. Határidı: tárgyévet követı év március 31-ig. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március Radioaktív kibocsátás a létesítménybıl csak ellenırzötten, normál üzemi körülmények között az alábbi ellenırzési pontokon keresztül történhet: Megnevezés Forrás Terhelt környezeti elem Tárolóterület Felületi forrás, Levegı Kb.1000 m2 Kibocsátás Gáz, aeroszol, por Csapadék-győjtık Pontforrás Felszíni víz Folyékony Üzemi épület kémény Üzemi épület csapadékelvezetı árok Üzemi épület fekáliás szennyvízgyőjtı Pontforrás (20 m magasságban) (csapadék-víz) kibocsátási útvonal Tárolók - légkör Tárolóterület csapadékgyőjtı elvezetı árok Szilágyi patak Levegı Gáz Üzemi épület helyiségei elszívó rendszer kémény légkör Pontforrás Felszíni víz Folyékony Üzemi épület tisztított víz tartály elvezetı árok Szilágyi patak Pontforrás Szennyvíz Folyékony Üzemi épület aktív öltözı szennyvízgyőjtı 4

5 12. A kibocsátás ellenırzés során, amennyiben a nuklidspecifikus mérésekkel olyan, a létesítmény üzemelésébıl származó radionuklidot határoznak meg kimutatási határ feletti értékkel, amelyek kibocsátását a létesítmény tervei (tervezett kibocsátási szintek) nem feltételezték, azokkal a kibocsátások meghatározásánál számolni kell, a jelentésekben fel kell azokat tüntetni. Víz- és talajvédelmi elıírások: 1. A létesítmény folyékony kibocsátási határértékei: H-3 4,25E+12 Rb-86 8,50E+08 Eu-152 4,75E+09 Be-7 5,00E+10 Sr-85 4,25E+09 Eu-154 3,00E+09 C-14 4,00E+09 Sr-89 4,00E+09 Tm-170 1,70E+10 Na-22 2,20E+09 Sr-90 5,50E+08 Yb-169 1,10E+10 P-32 3,75E+08 Y-90 4,50E+10 W-185 1,05E+09 S-35 5,50E+09 Tc-99m 3,25E+12 Ir-192 6,25E+08 CI-36 5,00E+09 Ru-106 1,68E+08 Hg-203 2,75E+09 Ca-45 2,48E+1O Ag-110m 3,50E+09 TI-204 3,50E+09 Sc-46 1,28E+09 Cd-115 3,75E+09 Pb-210 1,98E+07 Cr-51 7,25E+10 Sn-1l3 4,75E+09 Po-210 1,70E+07 Mn-54 2,75E+09 Sb-124 3,25E+09 Ra-226 1,38E+08 Fe-55 3,00E+10 I-125 1,43E+09 Th-228 3,25E+08 Fe-59 4,25E+08 I-131 1,20E+09 Th-232 2,75E+08 Co-57 4,00E+09 Cs-134 4,75E+08 U-234 1,30E+09 Co-58 5,50E+08 Cs-137 7,25E+08 U-235 1,30E+09 Co-60 2,08E+08 Ba-133 4,75E+09 U-238 1,40E+09 Ni-63 6,00E+10 Ba-140 1,03E+10 Pu-238 4,00E+08 Zn-65 1,35E+09 Ce-144 3,50E+09 Pu-239 3,75E+08 Se-75 1,90E+09 Pm-147 8,00E+10 Am-241 4,25E A talajvíz trícium szennyezettségének vizsgálatára, a szennyezés eredetének pontos meghatározása céljából vizsgálati programot kell kidolgozni, és a Felügyelıségre be kell nyújtani. Határidı: november A talajvíz trícium szennyezettségének vizsgálati eredményei alapján éves jelentést kell készíteni és be kell nyújtani a Felügyelıségre. Határidı: tárgyévet követı február 28. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március A csapadékvizek ellenırzött útvonalon történı kibocsátása során végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapított kibocsáthatósági határértékeket elfogadásra be kell nyújtani a Felügyelıségre. Határidı: november A III. és IV. sz. csapadék víztároló medencék környezetének felszíni vízelvezetı és felszín alatti vízelvezetı rendszereit a KTVF: /2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint kell üzemeltetni. 5

6 6. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) elıírásait. Ennek megfelelıen tilos bárminemő olyan tevékenység végzése, amely a felszín alatti közeg minıségi állapotának romlásához vezethet. 7. A területen levı talajvíz monitoring rendszert a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni. 8. A monitoring rendszer mintavételezését és a minıségvizsgálatokat, a Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Osztálya által jóváhagyott mintavételi program alapján kell végezni, figyelembe véve a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet elıírásait és az ott megadott szabványokat. 9. A monitoring vizsgálati eredményeket a telephely üzemeltetésérıl készített éves jelentésben kell megküldeni a Felügyelıségre. Határidı: tárgyévet követı február 28. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március A telephelyen keletkezett kommunális szennyvizek elszállítását kizárólag engedéllyel rendelkezı szervezet végezheti. Levegıtisztaság-védelmi elıírások: 1. A létesítmény légnemő kibocsátási határértékei: H-3 2,05E+15 Sr-85 7,00E+11 Eu-152 2,90E+11 Be-7 1,95E+13 Sr-89 1,45E+11 Eu-154 1,80E+11 C-14 (CO2) 4,55E+12 Sr-90 1,40E+10 Tm-170 4,10E+11 C-14 4,95E+19 Y-90 1,05E+13 Yb-169 1,30E+12 (CH4 Na-22 5,00E+10 Tc-99m 3,05E+15 W-185 1,25E+12 P-32 3,70E+11 Ru-106 9,50E+09 Ir-192 5,00E+11 S-35 2,85E+11 Ag-110m 1,50E+11 Hg-203 4,55E+11 CI-36 1,80E+11 Cd-115 3,55E+13 TI-204 3,95E+11 Ca-45 6,00E+11 Sn-113 8,00E+11 Pb-210 9,00E+08 Sc-46 3,40E+11 Sb-124 2,45E+11 Po-210 4,15E+08 Cr-51 2,35E+13 I-125 (aeroszol) 6,00E+10 Rn-222 4,70E+18 Mn-54 5,50E+11 I-125 (goz) 1,90E+10 Ra-226 2,90E+09 Fe-55 1,05E+12 I-125 (CH31) 1,80E+12 Th-228 3,85E+09 Fe-59 3,20E+11 I-131 (aeroszol) 1,00E+11 Th-232 2,60E+09 Co-57 1,55E (goz) 3,35E+10 U-234 1,40E+10 6

7 Co-58 6,50E (CH31) 2,55E+12 U-235 1,45E+10 Co-60 7,50E+10 Cs-134 3,35E+10 U-238 1,55E+10 Ni-63 1,55E+12 Cs-137 4,25E+10 Pu-238 3,00E+09 Zn-65 8,50E+10 Ba-133 5,50E+11 Pu-239 2,85E+09 Se-75 1,10E+11 Ba-140 6,50E+11 Am-241 3,20E+09 Kr-85 3,80E+17 Ce-144 9,50E+10 Rb-86 3,20E+11 Pm-147 1,75E A tárgyi telephelyen 1 db P1 jelő szükségáramforrás üzemel, amely KTVF: /2010. számú mőködési engedéllyel rendelkezik. Hulladékgazdálkodási elıírások: A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 2. (3) bekezdésének b) pontja alapján a törvény hatálya nem terjed ki radioaktív hulladékokra. A tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet), illetve a nem veszélyes hulladékok esetében a Hgt. elıírásait kell alkalmazni. IV. EGYÉB ELİÍRÁSOK: A környezetvédelmi mőködési engedély a jogerıre emelkedést követıen december 31-ig érvényes. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentıs megváltozását, illetve tervezett jelentıs megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást 15 napon belül, írásban be kell jelenteni a Felügyelıségnek. A környezetvédelmi mőködési engedély más jogszabályokban elıírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. Felhívom a figyelmet arra, hogy a teljesítés elmaradása esetén, amennyiben az a kötelezettnek felróható, a Felügyelıség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki. A Ket. 61. (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege - a 141. (1) bekezdésében foglalt eltéréssel - jogi személy esetén egymillió forint. A Ket. 61. (3) bekezdése alapján az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. E döntés ellen a közlését követı 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi 7

8 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez két példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton való elıterjesztésére nincs lehetıség. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülık számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke Ft, azaz tízezer forint, amelyet illetékbélyegben kell leróni. INDOKOLÁS A Felügyelıség KTVF: /2010. számon a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 73. (1) és 74. (1) bekezdése alapján teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte a Környezethasználót. A Környezethasználó szeptember 15. napján kelt, a Felügyelıségen szeptember 20. napján iktatott, az általa üzemeltetett püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyre vonatkozó teljes körő felülvizsgálati dokumentációt benyújtotta. A kérelem alapján a Felügyelıség az eljárást szeptember 20-án megindította. A Felügyelıség a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette. A Felügyelıség a kérelem és a teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtását követıen a Ket 29. (6) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte az eljárással érintett Vácduka-Kisnémedi és Penc-Püspökszilágy Körjegyzıségek Körjegyzıinek. A Felügyelıség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. A Reflex Környezetvédı Egyesület (9024 Gyır, Bartók Béla út 7.; a továbbiakban: Egyesület) október 14. napján kelt levelében tárgyi eljárásba bejelentkezett, és kérte ügyféli jogállásának megállapítását. A Felügyelıség KTVF: /2010. számon kiadott végzésében megállapította, hogy az Egyesületet az ügyfél jogállása megilleti. Az eljárás során a Felügyelıség a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása kapcsán október 7-én kelt levelében megkereste a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget (a továbbiakban: Dél-dunántúli Felügyelıség). A Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye szerint a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet alapján az RHFT kiemelt létesítmény, ezért rendelkeznie kell kibocsátási határértékek és tervezett kibocsátási szintek alapján összeállított Kibocsátás Ellenırzési Szabályzattal és Környezet Ellenırzési Szabályzattal (a továbbiakban együtt: Szabályzatok). A fentiek alapján a Felügyelıség KTVF: /2010. számú levelében felszólította a Környezethasználót, hogy a telephelyre vonatkozó Szabályzatokat nyújtsa be a Felügyelıségre, melynek a Környezethasználó eleget tett. 8

9 Mivel a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdésének b) és f) pontjai alapján a létesítményre vonatkozó Szabályzatokat a Felügyelıség hagyja jóvá, ezért KTVF: /2011. számú végzésben tárgyi eljárást a Szabályzatok jóváhagyásáról szóló eljárás jogerıs befejezéséig a Felügyelıség felfüggesztette. A Felügyelıség KTVF: /2011. számú határozatában kikötésekkel elfogadta a létesítményre vonatkozó Szabályzatokat. A felmerült eljárási cselekmények idıigényességére tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidıt a Felügyelıség KTVF: /2011. számú végzésében 30 nappal meghosszabbította. A Felügyelıség KTVF: /2011. számú levelében ismételten megkereste a Dél-dunántúli Felügyelıséget, melynek /2011. számú levelében tett észrevételei alapján a Felügyelıség a rendelkezı részbe foglalt elıírásokat tette. Vácduka-Kisnémedi Községek Körjegyzıje 236-2/2010 számú, Penc-Püspökszilágy Községek Körjegyzıje pedig 193/2/2010. számú levelében tájékoztatta a Felügyelıséget, hogy a közlemény kifüggesztése megtörtént, lakossági észrevétel nem érkezett. A benyújtott teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, - a rendelkezı részben elıírásként rögzítetteken túl - a Felügyelıség az alábbiakat állapította meg: Víz- és talajvédelmi szempontból: A radioaktív szennyezést nem tartalmazó technológiai szennyvizeket szennyvíztartályban győjtik, a vizet kommunális szennyvízként kezelik. A radioaktívan szennyezett vizeket kezelés (ioncsere és flokkulálás) után amennyiben annak aktivitásszintje ezt lehetıvé teszi felszabadítják és a továbbiakban kommunális szennyvízként kezelik. A kisebb mennyiségben keletkezı radioaktív szennyvizeket a cementezési eljárások során felhasználhatják. A csurgalék vizek, dekontamináló oldatok, valamint az egyéb feltételezetten radioaktívan szennyezett oldatok győjtése és tárolása az üzemi épület mellett kialakított aknában elhelyezett tartályokban történik. Az üzemi épületben keletkezett kommunális szennyvizeket és az irodaépület szennyvizeit szennyvízaknában tárolják. Az összegyőjtött kommunális szennyvizet szükség szerint engedéllyel rendelkezı szippantós kocsival szennyvíztisztító telepre elszállíttatják. A csapadékvizeket a telephely majdnem teljes területén győjtik. A felügyelt és az ellenırzött zóna csapadékvizeit keverve, a teleprıl két ponton vezetik ki. Az egyik a telephelyet határoló kerítés mellett futó út árka. Az árok befogadója a Szilágyi-patak. A másik az ellenırzött zóna kerítésén kívül, de üzemi területen belül található. Az itt elfolyó víz (nagyrészt az üzemi terülten belül) elszikkad. A csapadékvíz-tározóba csak a természetben elıforduló, illetve a tárolókból diffúzióval a légkörbe jutott és onnan kimosódott radionuklidok kerülhetnek. A csapadékvíz tároló medencék vizét miután annak radioaktivitását mérik a csapadékvíz elvezetı árkon keresztül engedik le. A mérések alapján a Szilágy-patak utánpótlást kap az RHFT területén beszivárgott talajvízbıl, ezért a patak vizének rendszeres izotóphidrológiai vizsgálatát is végzik. Ehhez a méréshez 9

10 kapcsolódóan mérik a telepet övezı Némedi-, és Szilágyi-patak vízhozamát, valamint a Szilágy-patak térségében a trícium-koncentrációt is. A felszíni vizekben az elmúlt 5 évben a természetes vizek izotóptartalmát meghaladó értékek nem voltak kimutathatók. A környezet ellenırzésére a telephelyen és környékén összesen 34 db monitoring kút üzemel. A telephelyen lévı talajvíz-figyelı kutakban észlelt trícium koncentráció emelkedés eredetének meghatározására kutatás indult. Az eddigi eredmények szerint a szennyezés valószínősíthetı forrása az A-típusú tárolók egyes medencéi és részben a C-típusú tároló lehet. A mőködés során a talajt nem érik hagyományos szennyezı hatások, és a környezeti monitoring eredményei szerint a talajban mért 134 Cs és a természetes radionuklidok becsült aktivitás-koncentrációja sem tér el az országos átlagtól, hosszabb idıtávlatban sem. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírásait a favr. és a Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye alapján tette. Levegıtisztaság-védelmi szempontból: A tevékenység jellegébıl adódóan a telephely levegı kibocsátásai nem jelentısek. A hagyományos kibocsátások az üzemi és az irodaépület főtésébıl, az aggregátor idıszakos mőködésébıl és a gépjármőforgalomtól származnak. Miután a főtıberendezések hıteljesítménye összesen is kevesebb, mint 200 kw, az aggregátor évente kevesebb, mint 50 üzemórán át üzemel és a telephelyet érintı szállítás/közlekedés is ritka, ezért ezek érdemben nem befolyásolják a környezet levegıminıségét. A technológiai épületbıl elszívott levegı szőrıberendezéseken keresztül kerül kibocsátásra. Az épület kéményének szélirányába esı alfa és béta aeroszol-aktivitáskoncentráció mérı monitor adatai a természetes háttérnek megfelelı aktivitásokat mutattak. A biztonságnövelı intézkedések demonstrációs programjához létrehozott ideiglenes létesítmény elszívásából sem származott a jelentéskötelezettségi szintet elérı kibocsátás. A mért, illetve becsült kibocsátási értékek az elmúlt években nem érték el az éves kibocsátás határértékeinek 30 százalékát, így nem volt jelentési kötelezettséget jelentı normál üzemi kibocsátás. Az izotópok levegıbe történı kibocsátásainak ellenırzését az RHTF a Szabályzatokban foglalt elıírások szerint végzi. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírásait a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet és a Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye alapján tette. Hulladékgazdálkodási szempontból: A radioaktív hulladékok kezelése a típusuktól függıen eltérı. Külön kezelik a zárt sugárforrásokat, a nukleáris anyagot, valamint a vegyes szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı összetevıit. A zárt sugárforrások elıször tokozásra kerülnek az üzemi épületben lévı forrókamrában. Itt a csıkútba történı tároláshoz rozsdamentes tartályba (torpedóba) kerülnek. A sugárforrások átmeneti tárolása elsısorban az üzemi épület pinceszintjén lévı csıkutakban történik (nagy aktivitású és hosszú felezési idejő sugárforrások). A külsı tárolótéren lévı csıkutakba a rövid felezési idejő izotópokat tartalmazó sugárforrások kerülnek. A nukleáris anyagot tartalmazó hulladék az RHFT-ben csak átmenetileg tárolható a pinceszinti nukleáris anyag tárolóban. A képzıdı kis mennyiségő folyékony hulladékot tartályokban tárolják, majd a cementezı berendezésben cement hozzáadásával szilárdítják. Lehetıség van a víz tisztítására, a keletkezett sőrítményt cementezik, a tisztított vizet felszabadítják. A telephelyen a mőködés során hagyományos hulladék elhanyagolható mennyiségben képzıdik. Veszélyes hulladékok a környezetellenırzı laboratóriumban, az irodákban, a 10

11 kiszolgáló helyiségekben és a karbantartás során keletkeznek. Mennyiségük nem jelentıs. Radioaktív hulladék kezelésébıl származó hulladékok ipari eredető hulladéknak minısülnek. Ilyen kizárólag az ellenırzött zónán belül keletkezik, mint az ott felhasznált anyagok maradékai illetve csomagolásuk. Ezek a sugárvédelmi ellenırzés után a veszélyes hulladékokkal együtt kezelhetıek, mennyiségük szintén nem jelentıs. A telepen az elmúlt évtıl szelektíven győjtik a papírt, a mőanyagot, az üveget és a zöldhulladékot. A telephelyen a hagyományos hulladékok kezelését nem végzik. Az összegyőlt hulladékot szerzıdés szerint, engedéllyel rendelkezı átvevınek adják át. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírását a Hgt. és a 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet alapján tette. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A tevékenység végzése során az üzemi zajforrások, az irodaépület szellızı és klíma berendezéseitıl, valamint a karbantartásból eredı zajforrásokkal lehet számolni. Konzervatív becslés esetén is a telep zajkibocsátása a domborzati és távolsági viszonyoknak köszönhetıen mind a nappali, mind az éjszakai határértékek alatt marad. A legközelebbi védendı létesítmény a telephelytıl 900 méterre van, ahol a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határérték teljesül. Természetvédelmi szempontból: A tárgyi ingatlanok országos jelentıségő védett vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területet nem érintenek. Az RHFT telep táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért. A telephely infrastruktúrával nem érintett területet egyrészt biomonitoring céljára tartott állatok részére legelıként hasznosítják, másrészt fás, bokros területként hagyták meg. A Felügyelıség a fentiek, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 79. (1) bekezdésének b) pontja alapján - a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejőleg - a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött. A Felügyelıség döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegıvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi) jogszabályok elıírásait. A határozatot, mint hirdetményt a Felügyelıség a Ket. 80. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi az eljárásban részt vett Vácduka- Kisnémedi Községek és Penc-Püspökszilágy Községek Körjegyzıinek, akik kötelesek gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételérıl, majd tájékoztatják a Felügyelıséget a közzététel idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való betekintési lehetıség módjáról. 11

12 A határozat elleni fellebbezési lehetıséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidırıl a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekrıl szóló, többször módosított évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. -a írja elı. A fellebbezési illeték mértékét az Itv. melléklete XIII. fejezetének 2. a) pontja írja elı. A Felügyelıség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel a jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi. A Felügyelıség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a Felügyelıségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári, a vízikönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányon felül fennmaradó tervdokumentációkkal kapcsolatban a döntés jogerıre emelkedését követı 15 napon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy arra igényt tart-e. Tájékoztatom továbbá, hogy a Felügyelıség a tervdokumentációk tárolásáról a jogerıt követı 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidı leteltét követı napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerıre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény idıben utolsóként történt kifüggesztését követı 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, június 10. Dolla Eszter s.k. igazgató 12

13 KTFV: /2011. számú határozat Helyszínrajz 1. számú melléklet 13

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-27/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5601-4/2/2013. II.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2977-28/2010. Tárgy: A GE Hungary Kft. Budapest, Váci út 77.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 38312-6/2010. Tárgy: Scanfil Kft. Biatorbágy 2667/50 hrsz-ú

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 844-2/3/2014.II. Tárgy: a HOTEL

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 É R T E S Í T É S NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1-2/14/2015. Mőszaki ea.:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-6/2012. Tárgy: Budapest, Kozma utca 2. (42528/39/C/1 hrsz.)

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3879-1/1/2014.I. Tárgy: a Magyar

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4456-20/2011. Tárgy: A HUNGARORING SPORT Zrt. által benyújtott

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6015-4/2012. Tárgy: A Dunaharaszti IV. kavics, homok védnevű

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Sárvár Város Jegyzıje Sárvár Várkerület 2-3. Tisztelt Cím!

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Sárvár Város Jegyzıje Sárvár Várkerület 2-3. Tisztelt Cím! Szám: Ea.: VA/KTF02/66-13/2016. Törkenczi Arnold Tárgy: Melléklet: Levegıtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VA/KTF02/66-12/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: /3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság- védelmi mőködési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1467-1/3/2014.I. Tárgy: Levegıtisztaság-

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma:

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma: Szám: 111/144-12/2010. Ügyintézı: dr. Kuji Eszter Telefonszám: (28) 529-241 Tárgy: Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett Indul a bakterház Sörözı (Isaszeg, Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási határértékének

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 2589-5/1/2013.II. Paksa Tibor

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 4018-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2949-9/2011. Tárgy: Vác, Derecske dőlı, 0424/9 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 35365-6/2011. Tárgy: Tápiógyörgye 0106/14 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 7250-1/5/2013. II.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 27403-10/2011. Tárgy: Horváth Rudolf Intertransport Kft.,

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6658-1/1/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41862-6/2010 Tárgy: A Bugyi IX. homok, kavics védnevő bánya

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3. Szám: Ea.: VA/KTF02/122-35/2016. Törkenczi Arnold Tárgy: Melléklet: Levegıtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VA/KTF02/122-34/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80657-1-2/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12999-8/2012. Tárgy: Mende Község, nem veszélyes hulladéklerakó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4780-1/2012. Tárgy: A 150. számú Budapest (Ferencváros)- Kelebia-országhatár

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/3040-8/2016. Katavics Eszter Ágota. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3.

Tárgy: Szám: Ea.: VA/KTF02/3040-8/2016. Katavics Eszter Ágota. Melléklet: Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzıje Szombathely Kossuth L. u. 1-3. Szám: Ea.: VA/KTF02/3040-8/2016. Katavics Eszter Ágota Tárgy: Melléklet: Levegıtisztaság- védelmi létesítési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából 1 pld. hirdetmény 1 pld. VA/KTF02/3040-7/2016.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1854-16/2012. Tárgy: Salgótarján, Hősök útja 2/a. szám (6924/2

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 86658-1-5/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 100 211 236

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 20490-6/2012. Tárgy: Budapest XVI. kerület, 103778 és 103777/90-98

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 7373-4/2012. Tárgy: A LIGHTTECH Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 62385-2-4/2011. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hivatkozás: Zajkibocsátási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 2-29/2010. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. Budapest,

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben