KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú és Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-ú ingatlanokon lévı Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telep teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálata Elıadó: Köllı Orsolya dr. Szombati Zoltán Melléklet: 1. sz. Helyszínrajz H A T Á R O Z A T A Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11., Cg ; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Golder Associates (Magyarország) Zrt. (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 54., Cg ; a továbbiakban: Tervezı) által készített teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján környezetvédelmi mőködési engedélyt adok, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) telep üzemeltetésére. I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A telephely megnevezése: Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telep 2. A telephely tulajdonosa/üzemeltetıje: Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Cg A telephely adatai: Helye: Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-ú, valamint Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-ú ingatlanokon. (Ezen túlmenıen a Környezethasználó kezelésében L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfıtıl csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézıi ügyfélfogadás: hétfı, szerda: , ig, péntek: ig

2 Környezetvédelmi Területi Jel: A telep középponti EOV állnak a Püspökszilágy 043/17 hrsz.-ú (saját használatú út) és 043/18 hrsz.-ú (szántó) ingatlanok is.) Az összes ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi. koordinátái: X: Y: A telephely nagysága: A telephely megközelítése: 11,3468 ha (+ 0,2732 ha a Püspökszilágy 043/17 és 043/18 hrsz.-ú ingatlanokkal) A létesítmény Budapesttıl közúton kb. 50 km-re, északkeletre található. A 2/M2-es útról Csörög és Váchartyán, a 3/M3-as útról Szada, Veresegyház, Vácrátót, Váchartyán útvonalon közelíthetı meg. II. A TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE A telephelyen folytatott tevékenység: Az üzemnek a külsı kerítés határvonalán belüli része a felügyelt zóna. Ezen belül található a Püspökszilágy külterület 043/20 hrsz.-on és a Kisnémedi külterület 0122/3 hrsz.-on a telephely, illetve a Püspökszilágy 043/17 hrsz.-on a saját használatú út és a Püspökszilágy 043/18 hrsz.-on mezıgazdasági terület, amelyek nem tartoznak ugyan a telephely területéhez, de a felügyelt zónán belül találhatóak (lásd részletesen az 1. számú Helyszínrajz mellékletet). Az RHFT-be intézményi vagy ipari felhasználásból származó kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat szállítanak, melyek vegyes szilárd és folyékony hulladékok, illetve elhasznált vagy feleslegessé vált sugárforrások. A létesítmény normál üzemvitele során ezeknek a radioaktív hulladékoknak a fogadása, válogatása, kezelése, átmeneti tárolása (az üzemi épületben), illetve végleges elhelyezése (a külsı tároló terekben) történik. A hulladékkezelés, mint fı tevékenység mellett a munkahelyi sugárvédelmi, és radiológiai környezeti monitoring feladatok elvégzését is végzik. A radioaktív hulladékok beszállítása a hulladékkeletkezés helyérıl általában a Környezethasználó saját, erre a célra átalakított, zárt teherautóján történik, az ADR elıírásoknak megfelelıen. A teherautó a telephelyi sugárkapukon áthaladva az üzemi épület ellenırzött zónájában lévı ipari kapun áll be az üzemi épület csarnokába, ahol a teherautó emelıkarjának segítségével a hulladékcsomagot kiemelik. A beérkezett hulladék típusától függıen eltérı a további kezelésének a menete. Külön kezelik a zárt sugárforrásokat, a nukleáris anyagot, valamint a vegyes szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı összetevıit. A zárt sugárforrások elıször tokozásra kerülnek az üzemi épületben lévı forrókamrában. Itt a csıkútba történı tároláshoz rozsdamentes tartályba, ún. torpedóba kerülnek. A sugárforrások átmeneti tárolása elsısorban az üzemi épület pinceszintjén lévı csıkutakban történik. Ide kerülnek a nagy aktivitású és a hosszú felezési idejő sugárforrások. A külsı tárolótéren lévı csıkutakba csak a rövid felezési idejő izotópokat tartalmazó sugárforrások kerülhetnek. A nukleáris anyagot (urán, tórium) tartalmazó hulladék csak átmenetileg tárolható az RHFTben, az arra kijelölt nukleárisanyag-tárolóban. A beérkezı nukleáris anyag vagy egyenesen 2

3 ide kerül abban az esetben, ha az átmeneti tárolás követelményeit kielégítı csomagolásban érkezett vagy elıször átcsomagolják és ezt követıen jut el a nukleárisanyag-tárolóba. A telephelyre beszállított vegyes radioaktív szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı komponenseit a válogatóbokszban osztályozzák. A tömöríthetı hulladékokat a tömörítı préssel kondicionálják, azaz 200 l-es hordóba tömörítik. A nem tömöríthetı összetevıket hordóba, vagy 1,2 m 3 -es konténerekbe helyezik és cementtel fixálják. A telephelyen képzıdı kis mennyiségő technológiai folyékony hulladékot a pinceszinten elhelyezett tartályokban tárolják, majd a telepített cementezı berendezés segítségével cement hozzáadásával szilárdítják. Lehetıség van a víz tisztítására ioncserével és flokkulációval, ekkor a sőrítményt cementezik, a tisztított vizet felszabadítják. A hulladékok átmeneti tárolásáról, illetve a végleges elhelyezésérıl a hulladék minısítését követıen születik döntés. Amennyiben a hordózott, illetve konténerbe helyezett hulladék megfelel a végleges elhelyezésre kidolgozott Hulladék Átvételi Kritériumoknak (a továbbiakban: HÁK), akkor a külsı tárolótéren lévı A típusú medencékbe kerül végleges elhelyezésre. Amennyiben a HÁK kritériumait nem elégíti ki a hulladékcsomag, az RHFT üzemi épületének pince szinti átmeneti tárolójába kerül. A normál üzemi tevékenység 2007 tavaszától kibıvült az ún. biztonságnövelı programmal, mely során a régebben, de a mai követelményeknek nem megfelelıen elhelyezett hulladékok kiemelése, válogatása, kondicionálása és ismételt elhelyezése történik. A biztonságnövelı program elsı fázisa (demonstrációs program) között zajlott. Ennek keretében a demonstrációs program során négy A típusú cellát (A11, A12, A13 és A14) nyitottak fel, az ott elhelyezett történelmi hulladékot kinyerték és azonosításra, karakterizálásra, illetve kondicionálásra az aktív épületbe szállították. A feladat elvégzéséhez mind a felnyitott medencéknél, mind az aktív épületben konténmentet építettek ki, hogy a program során minimumra csökkenthessék a kibocsátást. A demonstrációs program feladata a hulladékcsomagok visszanyerése a négy kijelölt cellából, a hulladékcsomagok minısítése, a biztonsági elemzés alapján kritikusnak ítélt izotópokat tartalmazó csomagok átmeneti tárolóba helyezése, az egyéb hulladékcsomagok lehetséges tömörítése és az ellenırzött szükség szerint javított cellákba történı visszahelyezése. A program célkitőzése volt a telephely hosszú távú biztonságának növelése és a jelenlegi szabályozásnak megfelelı dóziskorlátok betarthatóságának biztosítása; valamint a meglévı hulladékok átcsomagolása, annak érdekében, hogy hely álljon rendelkezésre a jövıben keletkezı hulladékok számára. III. KÖRNYEZETVÉDELMI ELİÍRÁSOK Általános elıírások: 1. A létesítmény üzemeltetését az Országos Tisztifıorvosi Hivatal által megadott dózismegszorításból származtatott kibocsátási határértékek betartása, illetve a kibocsátási határérték kritérium teljesülése mellett kell végezni. 2. A kibocsátási határérték kritérium számítását az atomenergia alkalmazása során a levegıbe és a vízbe történı radioaktív kibocsátásokról és azok ellenırzésérıl szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet (továbbiakban: 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet) 1. számú melléklet 3. pontjának megfelelıen kell végezni. 3. A radioaktív kibocsátásokat a megengedett dózis-határértéken belül az ésszerően elérhetı legalacsonyabb szinten kell tartani. 3

4 4. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdésének a) pontja alapján a tervezett kibocsátási szinteket tartósan meg nem haladó kibocsátásokat eredményezı üzemeltetést kell végezni. 5. A radioaktív kibocsátások meghatározására kibocsátás-ellenırzési rendszert kell mőködtetni. A létesítmény radioaktív kibocsátásainak ellenırzését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (a továbbiakban: Felügyelıség) által KTVF: /2011. számú határozatban elfogadott Kibocsátás Ellenırzési Szabályzatban (a továbbiakban: Kibocsátás Ellenırzési Szabályzat) foglaltaknak megfelelıen kell végezni. 6. A radioaktív kibocsátások környezeti hatásainak ellenırzésére környezetellenırzı rendszert kell mőködtetni. A létesítmény környezetének ellenırzését a Felügyelıség által KTVF: /2011. számú határozatban elfogadott Környezet Ellenırzési Szabályzatban (a továbbiakban: Környezet Ellenırzési Szabályzat) foglaltaknak megfelelıen kell végezni. 7. Az üzemeltetés során a kibocsátás- és környezetellenırzésben a hatósági ellenırzés lehetıségét, valamint a párhuzamos hatósági mintavételt biztosítani kell a jogszabályban és a szabályzatokban foglaltak szerint. 8. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 7. -ában foglaltaknak megfelelıen elızetesen, írásban be kell jelenteni a Felügyelıségnek az üzemvitel éves ütemezését, továbbá a kibocsátásokat és azok ellenırzését, valamint a környezet-ellenırzést befolyásoló tervezett eseményeket, intézkedéseket. Határidı: a tárgyévet megelızı év december 15-ig. Az elsı éves ütemezés benyújtásának határideje: december A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 8. (1) bekezdése szerint telefonon haladéktalanul, írásban 24 órán belül be kell jelenteni a Felügyelıségnek minden olyan, a normál üzemtıl való eltérést, amely a kibocsátási határérték három tizedét vagy a kibocsátási kivizsgálási kritériumot meghaladó kibocsátásokhoz vezetett, vagy várhatóan vezet. 10. A 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdés d) pontja alapján a 4. számú melléklet 1.9. pontjában meghatározott tartalommal éves jelentést kell készíteni, melyet be kell nyújtani a Felügyelıség részére. Határidı: tárgyévet követı év március 31-ig. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március Radioaktív kibocsátás a létesítménybıl csak ellenırzötten, normál üzemi körülmények között az alábbi ellenırzési pontokon keresztül történhet: Megnevezés Forrás Terhelt környezeti elem Tárolóterület Felületi forrás, Levegı Kb.1000 m2 Kibocsátás Gáz, aeroszol, por Csapadék-győjtık Pontforrás Felszíni víz Folyékony Üzemi épület kémény Üzemi épület csapadékelvezetı árok Üzemi épület fekáliás szennyvízgyőjtı Pontforrás (20 m magasságban) (csapadék-víz) kibocsátási útvonal Tárolók - légkör Tárolóterület csapadékgyőjtı elvezetı árok Szilágyi patak Levegı Gáz Üzemi épület helyiségei elszívó rendszer kémény légkör Pontforrás Felszíni víz Folyékony Üzemi épület tisztított víz tartály elvezetı árok Szilágyi patak Pontforrás Szennyvíz Folyékony Üzemi épület aktív öltözı szennyvízgyőjtı 4

5 12. A kibocsátás ellenırzés során, amennyiben a nuklidspecifikus mérésekkel olyan, a létesítmény üzemelésébıl származó radionuklidot határoznak meg kimutatási határ feletti értékkel, amelyek kibocsátását a létesítmény tervei (tervezett kibocsátási szintek) nem feltételezték, azokkal a kibocsátások meghatározásánál számolni kell, a jelentésekben fel kell azokat tüntetni. Víz- és talajvédelmi elıírások: 1. A létesítmény folyékony kibocsátási határértékei: H-3 4,25E+12 Rb-86 8,50E+08 Eu-152 4,75E+09 Be-7 5,00E+10 Sr-85 4,25E+09 Eu-154 3,00E+09 C-14 4,00E+09 Sr-89 4,00E+09 Tm-170 1,70E+10 Na-22 2,20E+09 Sr-90 5,50E+08 Yb-169 1,10E+10 P-32 3,75E+08 Y-90 4,50E+10 W-185 1,05E+09 S-35 5,50E+09 Tc-99m 3,25E+12 Ir-192 6,25E+08 CI-36 5,00E+09 Ru-106 1,68E+08 Hg-203 2,75E+09 Ca-45 2,48E+1O Ag-110m 3,50E+09 TI-204 3,50E+09 Sc-46 1,28E+09 Cd-115 3,75E+09 Pb-210 1,98E+07 Cr-51 7,25E+10 Sn-1l3 4,75E+09 Po-210 1,70E+07 Mn-54 2,75E+09 Sb-124 3,25E+09 Ra-226 1,38E+08 Fe-55 3,00E+10 I-125 1,43E+09 Th-228 3,25E+08 Fe-59 4,25E+08 I-131 1,20E+09 Th-232 2,75E+08 Co-57 4,00E+09 Cs-134 4,75E+08 U-234 1,30E+09 Co-58 5,50E+08 Cs-137 7,25E+08 U-235 1,30E+09 Co-60 2,08E+08 Ba-133 4,75E+09 U-238 1,40E+09 Ni-63 6,00E+10 Ba-140 1,03E+10 Pu-238 4,00E+08 Zn-65 1,35E+09 Ce-144 3,50E+09 Pu-239 3,75E+08 Se-75 1,90E+09 Pm-147 8,00E+10 Am-241 4,25E A talajvíz trícium szennyezettségének vizsgálatára, a szennyezés eredetének pontos meghatározása céljából vizsgálati programot kell kidolgozni, és a Felügyelıségre be kell nyújtani. Határidı: november A talajvíz trícium szennyezettségének vizsgálati eredményei alapján éves jelentést kell készíteni és be kell nyújtani a Felügyelıségre. Határidı: tárgyévet követı február 28. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március A csapadékvizek ellenırzött útvonalon történı kibocsátása során végzett laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapított kibocsáthatósági határértékeket elfogadásra be kell nyújtani a Felügyelıségre. Határidı: november A III. és IV. sz. csapadék víztároló medencék környezetének felszíni vízelvezetı és felszín alatti vízelvezetı rendszereit a KTVF: /2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint kell üzemeltetni. 5

6 6. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) elıírásait. Ennek megfelelıen tilos bárminemő olyan tevékenység végzése, amely a felszín alatti közeg minıségi állapotának romlásához vezethet. 7. A területen levı talajvíz monitoring rendszert a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni. 8. A monitoring rendszer mintavételezését és a minıségvizsgálatokat, a Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Osztálya által jóváhagyott mintavételi program alapján kell végezni, figyelembe véve a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet elıírásait és az ott megadott szabványokat. 9. A monitoring vizsgálati eredményeket a telephely üzemeltetésérıl készített éves jelentésben kell megküldeni a Felügyelıségre. Határidı: tárgyévet követı február 28. Az elsı éves jelentés benyújtásának határideje: március A telephelyen keletkezett kommunális szennyvizek elszállítását kizárólag engedéllyel rendelkezı szervezet végezheti. Levegıtisztaság-védelmi elıírások: 1. A létesítmény légnemő kibocsátási határértékei: H-3 2,05E+15 Sr-85 7,00E+11 Eu-152 2,90E+11 Be-7 1,95E+13 Sr-89 1,45E+11 Eu-154 1,80E+11 C-14 (CO2) 4,55E+12 Sr-90 1,40E+10 Tm-170 4,10E+11 C-14 4,95E+19 Y-90 1,05E+13 Yb-169 1,30E+12 (CH4 Na-22 5,00E+10 Tc-99m 3,05E+15 W-185 1,25E+12 P-32 3,70E+11 Ru-106 9,50E+09 Ir-192 5,00E+11 S-35 2,85E+11 Ag-110m 1,50E+11 Hg-203 4,55E+11 CI-36 1,80E+11 Cd-115 3,55E+13 TI-204 3,95E+11 Ca-45 6,00E+11 Sn-113 8,00E+11 Pb-210 9,00E+08 Sc-46 3,40E+11 Sb-124 2,45E+11 Po-210 4,15E+08 Cr-51 2,35E+13 I-125 (aeroszol) 6,00E+10 Rn-222 4,70E+18 Mn-54 5,50E+11 I-125 (goz) 1,90E+10 Ra-226 2,90E+09 Fe-55 1,05E+12 I-125 (CH31) 1,80E+12 Th-228 3,85E+09 Fe-59 3,20E+11 I-131 (aeroszol) 1,00E+11 Th-232 2,60E+09 Co-57 1,55E (goz) 3,35E+10 U-234 1,40E+10 6

7 Co-58 6,50E (CH31) 2,55E+12 U-235 1,45E+10 Co-60 7,50E+10 Cs-134 3,35E+10 U-238 1,55E+10 Ni-63 1,55E+12 Cs-137 4,25E+10 Pu-238 3,00E+09 Zn-65 8,50E+10 Ba-133 5,50E+11 Pu-239 2,85E+09 Se-75 1,10E+11 Ba-140 6,50E+11 Am-241 3,20E+09 Kr-85 3,80E+17 Ce-144 9,50E+10 Rb-86 3,20E+11 Pm-147 1,75E A tárgyi telephelyen 1 db P1 jelő szükségáramforrás üzemel, amely KTVF: /2010. számú mőködési engedéllyel rendelkezik. Hulladékgazdálkodási elıírások: A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 2. (3) bekezdésének b) pontja alapján a törvény hatálya nem terjed ki radioaktív hulladékokra. A tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet), illetve a nem veszélyes hulladékok esetében a Hgt. elıírásait kell alkalmazni. IV. EGYÉB ELİÍRÁSOK: A környezetvédelmi mőködési engedély a jogerıre emelkedést követıen december 31-ig érvényes. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentıs megváltozását, illetve tervezett jelentıs megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást 15 napon belül, írásban be kell jelenteni a Felügyelıségnek. A környezetvédelmi mőködési engedély más jogszabályokban elıírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. Felhívom a figyelmet arra, hogy a teljesítés elmaradása esetén, amennyiben az a kötelezettnek felróható, a Felügyelıség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. (1) bekezdés d) pontja alapján a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki. A Ket. 61. (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege - a 141. (1) bekezdésében foglalt eltéréssel - jogi személy esetén egymillió forint. A Ket. 61. (3) bekezdése alapján az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. E döntés ellen a közlését követı 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi 7

8 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez két példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton való elıterjesztésére nincs lehetıség. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülık számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke Ft, azaz tízezer forint, amelyet illetékbélyegben kell leróni. INDOKOLÁS A Felügyelıség KTVF: /2010. számon a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 73. (1) és 74. (1) bekezdése alapján teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte a Környezethasználót. A Környezethasználó szeptember 15. napján kelt, a Felügyelıségen szeptember 20. napján iktatott, az általa üzemeltetett püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló telephelyre vonatkozó teljes körő felülvizsgálati dokumentációt benyújtotta. A kérelem alapján a Felügyelıség az eljárást szeptember 20-án megindította. A Felügyelıség a Ket. 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette. A Felügyelıség a kérelem és a teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtását követıen a Ket 29. (6) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján, valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte az eljárással érintett Vácduka-Kisnémedi és Penc-Püspökszilágy Körjegyzıségek Körjegyzıinek. A Felügyelıség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. A Reflex Környezetvédı Egyesület (9024 Gyır, Bartók Béla út 7.; a továbbiakban: Egyesület) október 14. napján kelt levelében tárgyi eljárásba bejelentkezett, és kérte ügyféli jogállásának megállapítását. A Felügyelıség KTVF: /2010. számon kiadott végzésében megállapította, hogy az Egyesületet az ügyfél jogállása megilleti. Az eljárás során a Felügyelıség a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása kapcsán október 7-én kelt levelében megkereste a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget (a továbbiakban: Dél-dunántúli Felügyelıség). A Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye szerint a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet alapján az RHFT kiemelt létesítmény, ezért rendelkeznie kell kibocsátási határértékek és tervezett kibocsátási szintek alapján összeállított Kibocsátás Ellenırzési Szabályzattal és Környezet Ellenırzési Szabályzattal (a továbbiakban együtt: Szabályzatok). A fentiek alapján a Felügyelıség KTVF: /2010. számú levelében felszólította a Környezethasználót, hogy a telephelyre vonatkozó Szabályzatokat nyújtsa be a Felügyelıségre, melynek a Környezethasználó eleget tett. 8

9 Mivel a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 6. (2) bekezdésének b) és f) pontjai alapján a létesítményre vonatkozó Szabályzatokat a Felügyelıség hagyja jóvá, ezért KTVF: /2011. számú végzésben tárgyi eljárást a Szabályzatok jóváhagyásáról szóló eljárás jogerıs befejezéséig a Felügyelıség felfüggesztette. A Felügyelıség KTVF: /2011. számú határozatában kikötésekkel elfogadta a létesítményre vonatkozó Szabályzatokat. A felmerült eljárási cselekmények idıigényességére tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidıt a Felügyelıség KTVF: /2011. számú végzésében 30 nappal meghosszabbította. A Felügyelıség KTVF: /2011. számú levelében ismételten megkereste a Dél-dunántúli Felügyelıséget, melynek /2011. számú levelében tett észrevételei alapján a Felügyelıség a rendelkezı részbe foglalt elıírásokat tette. Vácduka-Kisnémedi Községek Körjegyzıje 236-2/2010 számú, Penc-Püspökszilágy Községek Körjegyzıje pedig 193/2/2010. számú levelében tájékoztatta a Felügyelıséget, hogy a közlemény kifüggesztése megtörtént, lakossági észrevétel nem érkezett. A benyújtott teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, - a rendelkezı részben elıírásként rögzítetteken túl - a Felügyelıség az alábbiakat állapította meg: Víz- és talajvédelmi szempontból: A radioaktív szennyezést nem tartalmazó technológiai szennyvizeket szennyvíztartályban győjtik, a vizet kommunális szennyvízként kezelik. A radioaktívan szennyezett vizeket kezelés (ioncsere és flokkulálás) után amennyiben annak aktivitásszintje ezt lehetıvé teszi felszabadítják és a továbbiakban kommunális szennyvízként kezelik. A kisebb mennyiségben keletkezı radioaktív szennyvizeket a cementezési eljárások során felhasználhatják. A csurgalék vizek, dekontamináló oldatok, valamint az egyéb feltételezetten radioaktívan szennyezett oldatok győjtése és tárolása az üzemi épület mellett kialakított aknában elhelyezett tartályokban történik. Az üzemi épületben keletkezett kommunális szennyvizeket és az irodaépület szennyvizeit szennyvízaknában tárolják. Az összegyőjtött kommunális szennyvizet szükség szerint engedéllyel rendelkezı szippantós kocsival szennyvíztisztító telepre elszállíttatják. A csapadékvizeket a telephely majdnem teljes területén győjtik. A felügyelt és az ellenırzött zóna csapadékvizeit keverve, a teleprıl két ponton vezetik ki. Az egyik a telephelyet határoló kerítés mellett futó út árka. Az árok befogadója a Szilágyi-patak. A másik az ellenırzött zóna kerítésén kívül, de üzemi területen belül található. Az itt elfolyó víz (nagyrészt az üzemi terülten belül) elszikkad. A csapadékvíz-tározóba csak a természetben elıforduló, illetve a tárolókból diffúzióval a légkörbe jutott és onnan kimosódott radionuklidok kerülhetnek. A csapadékvíz tároló medencék vizét miután annak radioaktivitását mérik a csapadékvíz elvezetı árkon keresztül engedik le. A mérések alapján a Szilágy-patak utánpótlást kap az RHFT területén beszivárgott talajvízbıl, ezért a patak vizének rendszeres izotóphidrológiai vizsgálatát is végzik. Ehhez a méréshez 9

10 kapcsolódóan mérik a telepet övezı Némedi-, és Szilágyi-patak vízhozamát, valamint a Szilágy-patak térségében a trícium-koncentrációt is. A felszíni vizekben az elmúlt 5 évben a természetes vizek izotóptartalmát meghaladó értékek nem voltak kimutathatók. A környezet ellenırzésére a telephelyen és környékén összesen 34 db monitoring kút üzemel. A telephelyen lévı talajvíz-figyelı kutakban észlelt trícium koncentráció emelkedés eredetének meghatározására kutatás indult. Az eddigi eredmények szerint a szennyezés valószínősíthetı forrása az A-típusú tárolók egyes medencéi és részben a C-típusú tároló lehet. A mőködés során a talajt nem érik hagyományos szennyezı hatások, és a környezeti monitoring eredményei szerint a talajban mért 134 Cs és a természetes radionuklidok becsült aktivitás-koncentrációja sem tér el az országos átlagtól, hosszabb idıtávlatban sem. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírásait a favr. és a Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye alapján tette. Levegıtisztaság-védelmi szempontból: A tevékenység jellegébıl adódóan a telephely levegı kibocsátásai nem jelentısek. A hagyományos kibocsátások az üzemi és az irodaépület főtésébıl, az aggregátor idıszakos mőködésébıl és a gépjármőforgalomtól származnak. Miután a főtıberendezések hıteljesítménye összesen is kevesebb, mint 200 kw, az aggregátor évente kevesebb, mint 50 üzemórán át üzemel és a telephelyet érintı szállítás/közlekedés is ritka, ezért ezek érdemben nem befolyásolják a környezet levegıminıségét. A technológiai épületbıl elszívott levegı szőrıberendezéseken keresztül kerül kibocsátásra. Az épület kéményének szélirányába esı alfa és béta aeroszol-aktivitáskoncentráció mérı monitor adatai a természetes háttérnek megfelelı aktivitásokat mutattak. A biztonságnövelı intézkedések demonstrációs programjához létrehozott ideiglenes létesítmény elszívásából sem származott a jelentéskötelezettségi szintet elérı kibocsátás. A mért, illetve becsült kibocsátási értékek az elmúlt években nem érték el az éves kibocsátás határértékeinek 30 százalékát, így nem volt jelentési kötelezettséget jelentı normál üzemi kibocsátás. Az izotópok levegıbe történı kibocsátásainak ellenırzését az RHTF a Szabályzatokban foglalt elıírások szerint végzi. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírásait a 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet és a Dél-dunántúli Felügyelıség véleménye alapján tette. Hulladékgazdálkodási szempontból: A radioaktív hulladékok kezelése a típusuktól függıen eltérı. Külön kezelik a zárt sugárforrásokat, a nukleáris anyagot, valamint a vegyes szilárd hulladékok tömöríthetı és nem tömöríthetı összetevıit. A zárt sugárforrások elıször tokozásra kerülnek az üzemi épületben lévı forrókamrában. Itt a csıkútba történı tároláshoz rozsdamentes tartályba (torpedóba) kerülnek. A sugárforrások átmeneti tárolása elsısorban az üzemi épület pinceszintjén lévı csıkutakban történik (nagy aktivitású és hosszú felezési idejő sugárforrások). A külsı tárolótéren lévı csıkutakba a rövid felezési idejő izotópokat tartalmazó sugárforrások kerülnek. A nukleáris anyagot tartalmazó hulladék az RHFT-ben csak átmenetileg tárolható a pinceszinti nukleáris anyag tárolóban. A képzıdı kis mennyiségő folyékony hulladékot tartályokban tárolják, majd a cementezı berendezésben cement hozzáadásával szilárdítják. Lehetıség van a víz tisztítására, a keletkezett sőrítményt cementezik, a tisztított vizet felszabadítják. A telephelyen a mőködés során hagyományos hulladék elhanyagolható mennyiségben képzıdik. Veszélyes hulladékok a környezetellenırzı laboratóriumban, az irodákban, a 10

11 kiszolgáló helyiségekben és a karbantartás során keletkeznek. Mennyiségük nem jelentıs. Radioaktív hulladék kezelésébıl származó hulladékok ipari eredető hulladéknak minısülnek. Ilyen kizárólag az ellenırzött zónán belül keletkezik, mint az ott felhasznált anyagok maradékai illetve csomagolásuk. Ezek a sugárvédelmi ellenırzés után a veszélyes hulladékokkal együtt kezelhetıek, mennyiségük szintén nem jelentıs. A telepen az elmúlt évtıl szelektíven győjtik a papírt, a mőanyagot, az üveget és a zöldhulladékot. A telephelyen a hagyományos hulladékok kezelését nem végzik. Az összegyőlt hulladékot szerzıdés szerint, engedéllyel rendelkezı átvevınek adják át. A Felügyelıség a rendelkezı részben foglalt elıírását a Hgt. és a 98/2001. (VI. 15.) Korm rendelet alapján tette. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A tevékenység végzése során az üzemi zajforrások, az irodaépület szellızı és klíma berendezéseitıl, valamint a karbantartásból eredı zajforrásokkal lehet számolni. Konzervatív becslés esetén is a telep zajkibocsátása a domborzati és távolsági viszonyoknak köszönhetıen mind a nappali, mind az éjszakai határértékek alatt marad. A legközelebbi védendı létesítmény a telephelytıl 900 méterre van, ahol a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határérték teljesül. Természetvédelmi szempontból: A tárgyi ingatlanok országos jelentıségő védett vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területet nem érintenek. Az RHFT telep táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért. A telephely infrastruktúrával nem érintett területet egyrészt biomonitoring céljára tartott állatok részére legelıként hasznosítják, másrészt fás, bokros területként hagyták meg. A Felügyelıség a fentiek, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 79. (1) bekezdésének b) pontja alapján - a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezéssel egyidejőleg - a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött. A Felügyelıség döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegıvédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi) jogszabályok elıírásait. A határozatot, mint hirdetményt a Felügyelıség a Ket. 80. (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi az eljárásban részt vett Vácduka- Kisnémedi Községek és Penc-Püspökszilágy Községek Körjegyzıinek, akik kötelesek gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételérıl, majd tájékoztatják a Felügyelıséget a közzététel idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való betekintési lehetıség módjáról. 11

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9418/2014. Iktatószám: 53950/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T

Kirendeltsége, Gyula. szennyvíztisztító telepen folytatott állati hulladék ártalmatlanítás Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó H A T Á R O Z A T Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma:

HATÁROZAT. Az ISA 2000 Bt. (Cg. 13-06-035566; székhelye: 2117 Isaszeg, Hısök u. 18.; adószáma: Szám: 111/144-12/2010. Ügyintézı: dr. Kuji Eszter Telefonszám: (28) 529-241 Tárgy: Az ISA 2000 Bt. által üzemeltetett Indul a bakterház Sörözı (Isaszeg, Kossuth L. u. 113.) zajkibocsátási határértékének

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben