Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben"

Átírás

1 Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Vállaj Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990.évi LXV.tv. (továbbiakban: ÖTV) 18../1/bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendje (továbbiakban: SZMSZ) a következő rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezés 1.. Vállaj Község Önkormányzata, a jogszabály keretek között szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település ügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 2.. A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat és hatásköri előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. /1./ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 3.. Vállaj Község Önkormányzata (17) /2. Az önkormányzat székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6. (17) 5/2007.(IV.23.) KT számú rendelet 1. -val megállapított szöveg 1

2 II. A Képviselő-testület feladat és hatásköre 4.. Az önkormányzati feladat és hatáskör főszabályként a Képviselő-testületet illeti meg, melyeket a jelen rendeletben, vagy más önkormányzati rendeletben, megállapított szabályok szerint a polgármesterre, az állandó bizottságokra átruházhat. 5.. A Képviselő-testület kizárólag hatáskörében tartozik az ÖTM 10. -ban foglaltakon túlmenően: a./ hitelfelvétel b./ belföldi önkormányzati szervekkel együttműködési megállapodás létesítése és felmondása (1) c./ gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés. 6.. /1./ A Képviselő-testület a hatáskörgyakorlás átruházásról, illetőleg visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. /2./ A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetőleg a gyakorló szervet beszámoltathatja. /3./ A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatóak. /4./ Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereteken belül tett intézkedésekről, azok eredményéről a soron következő ülésen beszámol. 7.. A Képviselő-testület feladata és hatáskörét érintő törvényi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a Képviselő-testület a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja. A törvények által előírt önkormányzati feladatot és hatáskörét az 1.számú függelék tartalmazza. III. A települési képviselő 8.. /1./ A települési képviselő az önkormányzat feladat és hatáskörök megvalósításáért, illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választók érdekeinek képviseletében. /2./ A települési képviselő az alakuló ülésen, illetőleg megválasztását követően esküt tesz. /3./ A települési képviselők névsorát és címét a 2.számú, az eskü szövegét a 3.számú függelék tartalmazza. (1) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 2

3 9.. /1./ A települési képviselők jogai: a./ a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. b./ kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. c./ tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javasolhatja, a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásra a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a bizottságának, polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének a Képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyekben hozott döntését. d./ a megbízás alapján képviselheti a képviselő testületet e./ a Képviselő-testület hivatalból igényelheti a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, melyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. /2./ A települési képviselő köteles részt venni a képviselő testület munkájában. (11) A képviselők járandóságai 10.. A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait külön rendeletben megállapított tiszteletdíj, természetbeni juttatás illeti meg A képviselőknek a képviselői tevékenységgel összefüggő általa előlegezett és számlával igazolt szükséges költséget meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. IV. A Képviselő-testület 12.. /1./ A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai és Képviselőtestület hivatala útján látja el /1./ A Képviselő-testület tagjainak száma 8 fő, a polgármesterrel együtt. 1. 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 2. -val megállapított szöveg 3

4 /2./ A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül legalább 5 fő jelen meg. /3./ A határozatképtelen ülést 15 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. A Képviselő-testület ülésterve 14.. /1./ A Képviselő-testület az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében éves munkatervet készít. /2./ A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni az ÖTV-ben és egyéb törvényben a Képviselő-testület feladatára vonatkozó rendelkezéseket. /3./ A munkatervre javaslatot tehet: a./ a települési képviselő b./ a bizottság c./ polgármester d./ alpolgármester e./ a jegyző f./ a település önszerveződő közösségei /4./ A munkaterv tartalmazza: a./ A Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét b./ A tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét /5./ A munkaterv tervezett előkészítéséért a polgármester a felelős, azt a testület tervidőszak előtt állapítja meg. Előterjesztések 15.. (2) /1./ Ha az előterjesztés gyakorlatilag közismert normatívákat tárgyal, elegendő a határozattervezet kiadása, előterjesztés készítése nem szükséges. /2./ Kizárólag írásban készülhet az előterjesztés. a./ önkormányzati rendelet alkotás b./ intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. c./ helyi népszavazás kiírása d./ munkaterv e./ önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy A Képviselő-testület összehívása 16.. /1./ A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 (hat) alkalommal ülést tart. /2./ Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a Képviselő-testület bizottságának az indítványára. /3./ A Képviselő-testületi ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy más körülmény indokolja, a Képviselő testület ülése a székhelyen kívül máshova is összehívható figyelemmel az ÖTV.12../3/ bekezdésében foglaltakra. (3) (2) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 2. -val megállapított szöveg 3) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 3. -val megállapított szöveg 4

5 /4./ A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság hívja össze. /5./ A meghívó tartalmazza: az ülés helyét, időpontját, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztést. A meghívót az ülés összehívója írja alá. /6./ A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját legalább 3 nappal kézhez kapják. Ettől eltérni csak a polgármester előzetes engedélyével lehet. /7./ Halasztást nem tűrő indok esetén a Képviselő-testület ülése formálisan, meghívó nélkül telefonon is összehívható. A Képviselő-testület ülésére meghívandók köre 17.. /1./ A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: a./ a képviselőket b./ a bizottság nem képviselő tagjait c./ a jegyzőt d./ ÁNTSZ (4) /2./ A Képviselő-testületi ülésen a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. /3./ A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a./ a bizottság nem képviselő tagjait b./ a jegyzőt c./ (5) /4./ Az ülés határozott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog a meghívottak közül: a./ az önkormányzat intézményeinek vezetőit b./ ÁNTSZ (6) A képviselő-testület ülése /1./ A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet és engedély alapján fel is szólalhat. /2./ A Képviselő-testület: a./ zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat megtárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /3./ Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. (7) (4) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 4. -val megállapított szöveg (5) Hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.) KT számú rendelettel (6) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 5. -val megállapított szöveg (7) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 6. -val megállapított szöveg 5

6 /4./ Zárt ülés megtartását: - a polgármester - bármelyik képviselő - a jegyző indítványozhatja /5./ (8) A képviselő-testület ülésének vezetése 19.. /1./ A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester, utóbbi távollétében az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. /2./ Az ülés megnyitásakor a polgármester szám szerint állapítja meg a határozatképességet. /3./ Az ülés napirendjére a meghívó alapján a polgármester tesz javaslatot, melyről a testület határoz. /4./ Valamennyi ülés napirendje: a./ a polgármester beszámolója a korábban hozott és lejárt határozatok végrehajtásáról b./ tájékoztatás a legutóbbi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról, a tett intézkedésekről. /5./ A polgármester minden egyes napirendi előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, mely előtt az előterjesztő rövid kiegészítést tehet. /6./ A vitát megelőzően a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó válaszol. /7./ A vita lezárása, a hozzászólások időtartamának korlátozása a testület bármely tagja javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. /8./ A vita lezárását követően az előterjesztő válaszol a vitában elhangzott észrevételekre, javaslatokra. /9./ Az előadói észrevétel után a polgármester összefoglalja a vita során elhangzott és az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat. /10./ Szavazás előtt a jegyző köteles jelezi, ha a javaslat szerinti döntés törvénysértő lenne. /11./ Módosító javaslatok esetén először módosítható, kiegészítő javaslatokat kell szavazásra bocsátani, ezt követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, vagy rendelet tervezetet /1./ A polgármester biztosítja a képviselő-testület működésének demokratikusságát és az ülés rendjét. a./ figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgypont témától, akinek fogalmazása nem illő a tanácskozáshoz, másokat sértő. b./ rendre utasítja azt, aki méltatlan magaratást tanúsít c./ megvonja a szót attól, aki figyelmeztetés ellenére az a/pontban foglaltakat ismételten megszegi d./ a nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester utasíthatja a megjelenteket. (8) hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.) KT számú rendeletével 6

7 Határozathozatal 21.. A képviselő-testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozta, a szavazás kézfelemeléssel történik /1./ Titkos szavazást kell tartani: a./ kinevezés b./ felmentés c./ vezetői megbízás adása, visszavonása, valamint d./ fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetéskiszabás) esetén 23.. /1./ Minősített szótöbbség szükséges: a./a Képviselő-testület szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz. b./ Az önkormányzati társulás létrehozásához, társulásához, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz c./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás d./ intézmény alapítása e./ rendelet alkotás f./ zárt ülés elrendelése g./ képviselő kizárásához h./ a képviselő-testület önfeloszlatásának kimondásához i./ kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében j./ a képviselő-testület hatáskörének átruházása, annak visszavonása k./ hitelfelvétel, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékelése /2./ A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének (5) fő egybehangzó szavazat szükséges /1./ Név szerint szavazást kell tartani: a./ a települési képviselők indítványára, ha azt a jelenlévő települési képviselők minősített többséggel megszavazza. b./ a képviselő-testület feloszlatása esetén, minősített többséggel /2./ A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozat aláírásával hitelesíti. /3./ Nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. 7

8 25.. (9) 26.. /1./ A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. /2./ A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármilyen települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. /3./ A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A Képviselő-testület döntései 27.. /1./ A Képviselő-testület: a./ rendeletet alkot b./ határozatot hoz /2./ A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: a./ a napirend meghatározásáról b./ az ügyrendi kérdésekről c./ képviselői felvilágosítás kérésre, valamint d./ kérdésre adott válasz elfogadásáról 28.. A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevesítését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét, illetőleg minősített többséget igénylő ügy esetén erre való utalást (18) /1./ A Képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől kezdődően sorszámmal, törve évszámmal zárójelben, a kihirdetés hónapja feltüntetéssel kell jelölni a következők szerint: Vállaj Község Önkormányzata../200 (..) KT számú r e n d e l e t e /2./ Határozatot kell adni a közvetlenül érdekelt, végrehajtásért felelős személynek. A határozat végrehajtásáért felelős személy köteles a beszámolás határidőt követő testületi ülésen a végrehajtást a polgármester útján a képviselő-testülettel közölni. (9) hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.)KT számú rendelettel (18) 8/2007.(XII.02.) KT rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 8

9 /3./ A képviselő-testület által hozott határozatok jelölése: A naptári év elejétől kezdődően sorszámmal, törve évszámmal, zárójelben az elfogadás dátuma. Vállaj Község Önkormányzata../200..(..)KT számú h a t á r o z a t a Kérdés, interpelláció /1./ A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdést tehetnek fel, interpellációt terjeszthetnek elő akár szóban, akár írásban a polgármesternek, a bizottság elnökének, a jegyzőnek. /2./ A kérdésre a megkérdezett válaszol az ülésen, vagy írásban az ülést követő 15 napon belül. Az írásban adott választ valamennyi képviselőnek meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a kérdező az ülésen, írásbeli válasz esetén a soron következő ülésen nyilatkozik. /3./ Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és külön dönt elfogadása tárgyában a testülettel is. /4./ Az interpellációra az ülésen akkor kell érdemi választ adni, ha azt az ülés előtt 3 nappal beterjesztették. /5./ Az interpellációban írásban is adható válasz. A választ minden települési képviselőnek meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül. Írásbeli válasz esetén annak elfogadásáról a következő ülésen dönt A Képviselő-testület önfeloszlása: A Képviselő-testület a megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondja a feloszlását. Ebben az esetben 75 napon belüli időpontra időközi választást kell kiírni. A Képviselő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. A Képviselő-testület feloszlatása nem mondható ki a választást követő 6 hónapon belül, illetőleg a megbízásának lejártát megelőző 1 éven belül. Az időközi választás költségeit az önkormányzat viseli /1./ A Képviselőtestület üléséről 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. /2./ A zárt ülésekről külön jegyzőkönyv készül. /3./ A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, idejét, megjelent képviselők nevét, a távolmaradt képviselők nevét, a távollét okát b./ az ülésre a tanácskozási joggal meghívottak nevét c./ az elfogadott napirend d./ a napirendi pontként az előadó nevét 9

10 e./ napirendi pontként szóbeli előterjesztést, kiegészítés esetén annak rövid tartalmát,kérdéseket és az azokra adott válasz lényegét, a vita során felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét, valamint ha a képviselő kéri az általa kifejtett külön véleményt. f./ a szavazás számszaki eredményét g./ név szerinti szavazás esetén a szavazás jegyzékét h./ rendelet, határozat szám szerinti szövegét, az interpellációkat, bejelentéseket, az azokra adott válaszokat. /4./ A jegyzőkönyv eredeti példányát a szükséges mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évente bekötteti. A jegyző a másodpéldányt a testületi ülést követő 15 napon belül a Közigazgatási Hivatalhoz beküldi. /5./ A választópolgárok a jegyzőkönyveket kivéve a zárt ülésről készült a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetik. /6./ (12) /7./ A zárt ülés jegyzőkönyvét az általános szabályok szerint kell elkülönítve tárolni és megőrizni. /8./ A zárt ülésről készült jegyzőkönyvben rögzített, külön törvény szerinti közérdekű adatról és közérdekű nyilvános adatról a polgármestertől írásban információ kérhető, aki ezt a törvényi feltételek fennállása esetén 15 napon belül köteles megadni. V. Lakossági fórumok 33.. /1./ A Képviselő-testület évente falugyűlést hív össze, ahol tájékoztatja a lakosságot az előző év feladatainak végrehajtásáról, s a tervben elvégzendő feladatokról. /2./ A falugyűlésre meg kell hívni: a./ minden helyi lakost b./ község közigazgatási területén működő gazdasági, társadalmi és tömegszervezetek vezetőit /3./ A falugyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a hozzászólások lényegét és a kialakított állásfoglalásokat. /4./ A falugyűlésen elhangzott közérdekű bejelentések, javaslatok intézéséről a lakosságot a legközelebbi falugyűlésen tájékoztatni kell /1./ A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. /2./ A közmeghallgatás időpontját az esemény előtt legalább 15 nappal a lakosság tudomására kell hozni /1./ A polgármester, a képviselő-testület tagjai lakossági rétegigények megismerése érdekében, valamint közvetlen tájékoztatásra választási gyűlés (utcagyűlés, értelmiségi találkozó, gazdafórum) szervezhetnek. (12) hatályon kívül helyezve a 4/1996.(X.11.) KT számú rendelettel 10

11 /2./ Választási gyűlésről a hivatal dolgozóinak bevonásával feljegyzést kell készíteni, mely az elhangzottak lényegét tartalmazza. VI. A Képviselő-testület bizottságai 36.. /1./ A Képviselő-testület bizottsági előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. /2./ A Képviselő-testület az alábbi bizottságot hozzá létre: a./ Ügyrendi Bizottság 3 fővel /3./ A bizottság fő feladatai: a./ ellátja az önkormányzaton belüli választásokkal kapcsolatos feladatokat b./ folyamatosan vizsgálja a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására c./ figyelemmel kíséri az ügyrendben meghatározottak beterjesztését, a hatósági munkavégzését d./ véleményezi a képviselő-testület elő kerülő, polgármesteri hivatal munkájáról szóló előterjesztéseket. e./ javaslatot tesz a polgármester illetményére f./ ellátja a polgármester és a képviselők, valamint családtagjai vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat (20) /4./ A Képviselő-testület esetenként a felmerülő feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság feladatát, működési rendjét a testület esetenként határozza meg. /5./ A bizottság elnöke és tagjainak több mint fele csak települési képviselő lehet. /6./ Bizottság működése: a./ a bizottság éves munkatervet nem fogad el, az ülések végén döntik el a következő ülés időpontját b./ a bizottság ülésének összehívásáról az elnök gondoskodik c./ az üléseket a bizottság elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag d./ a bizottsági ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van e./ állásfoglalásait, döntéseit szótöbbséggel hozza (20) 10/2002.(IX.27.) KTszámú rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 11

12 VII. A polgármester 37.. /1./ A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló tisztségviselő /2./ (10) 38.. /1./ A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az ÖTV, más törvények, valamint az SZMSZ tartalmazza. /2./ A polgármester feladatait az (1)bekezdésben foglaltakon túlmenően különösen a következők: a./ a Képviselő-testület döntései szerint a saját önkormányzatai jogkörében irányítja a Képviselő-testület hivatalát b./ a jegyző a javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában c./ hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadmányozás rendjét d./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében e./ egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás esetén f./ biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát g./ feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése h./ segíti a települési képviselők és bizottságok munkáját i./ együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszervező közösségeivel Részletes feladatait és hatáskörét a hatásköri jegyzék tartalmazza. VIII. Az alpolgármester 39.. /1./ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. /2./ A Képviselő-testület dönt az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről /3./ Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait (10) hatályon kívül helyezve 6/1995.(X.28.)KT rendelettel 12

13 40.. A Képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester tartós (15 napon túli) távollét, illetve akadályoztatása esetén. IX. A jegyző 41.. /1./ A Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési körülményeknek megfelelően a jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. /2./ A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a Képviselő-testület egyszeri szótöbbséggel dönt /1./ A jegyző: a./ gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról b./ vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi annak munkáját c./ döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket d./ dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére átad e./ tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak ülésén f./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, illetőleg szabályozza a kiadmányozás rendjét g./ rendszeres tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságainak, a polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról h./ a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket i./ tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről j./ gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről k./ szervezi a jogi felvilágosító munkát /2./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében A jegyző helyettesítéséről tartós akadályoztatása miatt a Képviselő-testület estenként dönt. 13

14 X. A Polgármesteri Hivatal 44.. A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, feladatkörét, ügyfélfogadási rendjét a szabályzat 5.számú függeléke tartalmazza. XI. Hatósági Igazgatási Társulás 46.. (13) /1. / A Képviselő-testület egyes hatósági igazgatási feladatok ellátására hatósági igazgatási társulásba vehet részt. /2./ A hatósági igazgatási társulást írásbeli együttműködési megállapodás hozza létre, amely a rendelet függelékét képezi. XII. Az önkormányzat költségvetése, vagyona A költségvetés 47.. /1./ Az önkormányzat évente meghatározza a gazdasági programját és költségvetését. /2./ A költségvetés összeállításának részletes szabályit az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozási rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. /3./ A Képviselő-testület a költségvetést önálló rendeletben állapítja meg. /4./ A helyi önkormányzat költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően annak előírását, követelményei a központi hozzájárulásnak az önkormányzatot megillető normatívák szerint állapítja meg. /5./ A jegyző által készített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. (13) 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 4. -val megállapított szöveg 14

15 48.. A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik: a./ az első fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelveket, a kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatok alapos elemzése keretében számításba kell venni a bevételi források, a források bővítésének lehetőségét. Meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait. Egyeztetni kell az igényeket és a lehetőségeket. Meg kell fogalmazni a szükségletek kielégítésének sorrendjét. b./ a második fordulóban általában közmeghallgatás után a költségevetési törvényben előírt részletességgel elkészített anyagot tárgyalja a testület. A tervezet elsőként a törvényben kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósításához szükséges fedezetet, ezután még várható feladatokat dolgozza ki. Az évenként szükséges tartalék meghatározását az évi költségvetés elfogadásával határozza meg (14) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közül átcsoportosítani nem lehet, kivéve a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére azt a Képviselő-testület kezdeményezi /1./ A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 3 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. /2./ A polgármester a helyi önkormányzat első félévi teljesítéséről augusztus 15-ig, míg a ¾ éves helyzetéről a költségvetési rendelethez kapcsolódóan köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az önkormányzat vagyona 51.. /1./ Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. /2./ A testület külön rendeletben állapítja meg: a./ a vagyontárgyai körét b./ a forgalomképtelen vagyontárgyait c./ a korlátozottan fogalomképes tárgyait, s azokat a feltételeket, amelyek szerint e vagyontárgyakról rendelkezni lehet. (14) 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 5. -a alapján megállapított szöveg 15

16 51/A.. (22) /1./ A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat testületi működési feltételeit. /2./ A település működési feltételeinek biztosításán az ezzel kapcsolatos teendőkre értendő különösen: a./ a testületi működéshez igazodó helységhasználat biztosítása b./ a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése. XIII. Az önkormányzati rendeletalkotás 52.. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezése, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot /1./ Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a./ a polgármester b./ képviselő c./ a Képviselő testület bizottsága d./ a jegyző /2./ Amennyiben a rendelet tervezetet tárgyalásnak alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülésen a napirendi javaslatába felvenni. /3./ Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozza, hogy a képviselő-testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az előkészítés menetéről és felelősségéről. /4./ A Képviselő-testület elhatárolja a rendelet-tervezet két fordulós tárgyalását is. /5./ A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik az Ügyrendi Bizottság közreműködésével. Ennek keretében feladata: a./ a közreműködők között a munka elosztása b./ a tervezetek bizottsági véleményezéséről és az észrevételek feldolgozásáról valógondoskodás c./ vitás kérdések megfelelő szintű eldöntésének biztosítása d./ az adminisztrációs munka megszervezése /6./ Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeletek tervezését legalább 15 napra közszemlére kell tenni. Erre a lakosság figyelmét hangosbemondó útján kell felhívni. /7./ A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatban az érdekeltek javaslatot, észrevételt tehetnek, ezek tárgyában a képviselő-testület dönt. /8./ A polgármester, illetőleg a jegyző tájékoztatja a testületet az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról is. (22) 8/2007.(XII.02.) rendelettel megállapított szöveg 16

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. Told Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2003. (IV. 05.) HÖR. sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le:

Preambulum. A Képviselő-testület szabályzatában elvként szögezi le: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV. 11.) rendelete és a módosításáról szóló 8/2007. (IX.5.) számú rendelete a Szervezeti -és Működési Szabályzatról Preambulum A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben