Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben"

Átírás

1 Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Vállaj Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990.évi LXV.tv. (továbbiakban: ÖTV) 18../1/bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendje (továbbiakban: SZMSZ) a következő rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezés 1.. Vállaj Község Önkormányzata, a jogszabály keretek között szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település ügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 2.. A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat és hatásköri előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. /1./ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 3.. Vállaj Község Önkormányzata (17) /2. Az önkormányzat székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6. (17) 5/2007.(IV.23.) KT számú rendelet 1. -val megállapított szöveg 1

2 II. A Képviselő-testület feladat és hatásköre 4.. Az önkormányzati feladat és hatáskör főszabályként a Képviselő-testületet illeti meg, melyeket a jelen rendeletben, vagy más önkormányzati rendeletben, megállapított szabályok szerint a polgármesterre, az állandó bizottságokra átruházhat. 5.. A Képviselő-testület kizárólag hatáskörében tartozik az ÖTM 10. -ban foglaltakon túlmenően: a./ hitelfelvétel b./ belföldi önkormányzati szervekkel együttműködési megállapodás létesítése és felmondása (1) c./ gazdasági társaságba való belépés, kilépés, alapítás, megszüntetés. 6.. /1./ A Képviselő-testület a hatáskörgyakorlás átruházásról, illetőleg visszavonásáról annak felmerülésekor dönt. /2./ A Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetőleg a gyakorló szervet beszámoltathatja. /3./ A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatóak. /4./ Az átruházott hatáskör gyakorlója az e kereteken belül tett intézkedésekről, azok eredményéről a soron következő ülésen beszámol. 7.. A Képviselő-testület feladata és hatáskörét érintő törvényi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a Képviselő-testület a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja. A törvények által előírt önkormányzati feladatot és hatáskörét az 1.számú függelék tartalmazza. III. A települési képviselő 8.. /1./ A települési képviselő az önkormányzat feladat és hatáskörök megvalósításáért, illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választók érdekeinek képviseletében. /2./ A települési képviselő az alakuló ülésen, illetőleg megválasztását követően esküt tesz. /3./ A települési képviselők névsorát és címét a 2.számú, az eskü szövegét a 3.számú függelék tartalmazza. (1) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 2

3 9.. /1./ A települési képviselők jogai: a./ a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. b./ kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. c./ tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javasolhatja, a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásra a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a bizottságának, polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének a Képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyekben hozott döntését. d./ a megbízás alapján képviselheti a képviselő testületet e./ a Képviselő-testület hivatalból igényelheti a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, melyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. /2./ A települési képviselő köteles részt venni a képviselő testület munkájában. (11) A képviselők járandóságai 10.. A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait külön rendeletben megállapított tiszteletdíj, természetbeni juttatás illeti meg A képviselőknek a képviselői tevékenységgel összefüggő általa előlegezett és számlával igazolt szükséges költséget meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. IV. A Képviselő-testület 12.. /1./ A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai és Képviselőtestület hivatala útján látja el /1./ A Képviselő-testület tagjainak száma 8 fő, a polgármesterrel együtt. 1. 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 2. -val megállapított szöveg 3

4 /2./ A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül legalább 5 fő jelen meg. /3./ A határozatképtelen ülést 15 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. A Képviselő-testület ülésterve 14.. /1./ A Képviselő-testület az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében éves munkatervet készít. /2./ A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni az ÖTV-ben és egyéb törvényben a Képviselő-testület feladatára vonatkozó rendelkezéseket. /3./ A munkatervre javaslatot tehet: a./ a települési képviselő b./ a bizottság c./ polgármester d./ alpolgármester e./ a jegyző f./ a település önszerveződő közösségei /4./ A munkaterv tartalmazza: a./ A Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét b./ A tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét /5./ A munkaterv tervezett előkészítéséért a polgármester a felelős, azt a testület tervidőszak előtt állapítja meg. Előterjesztések 15.. (2) /1./ Ha az előterjesztés gyakorlatilag közismert normatívákat tárgyal, elegendő a határozattervezet kiadása, előterjesztés készítése nem szükséges. /2./ Kizárólag írásban készülhet az előterjesztés. a./ önkormányzati rendelet alkotás b./ intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése. c./ helyi népszavazás kiírása d./ munkaterv e./ önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügy A Képviselő-testület összehívása 16.. /1./ A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 (hat) alkalommal ülést tart. /2./ Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a Képviselő-testület bizottságának az indítványára. /3./ A Képviselő-testületi ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy más körülmény indokolja, a Képviselő testület ülése a székhelyen kívül máshova is összehívható figyelemmel az ÖTV.12../3/ bekezdésében foglaltakra. (3) (2) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 2. -val megállapított szöveg 3) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 3. -val megállapított szöveg 4

5 /4./ A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság hívja össze. /5./ A meghívó tartalmazza: az ülés helyét, időpontját, a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztést. A meghívót az ülés összehívója írja alá. /6./ A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját legalább 3 nappal kézhez kapják. Ettől eltérni csak a polgármester előzetes engedélyével lehet. /7./ Halasztást nem tűrő indok esetén a Képviselő-testület ülése formálisan, meghívó nélkül telefonon is összehívható. A Képviselő-testület ülésére meghívandók köre 17.. /1./ A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: a./ a képviselőket b./ a bizottság nem képviselő tagjait c./ a jegyzőt d./ ÁNTSZ (4) /2./ A Képviselő-testületi ülésen a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. /3./ A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a./ a bizottság nem képviselő tagjait b./ a jegyzőt c./ (5) /4./ Az ülés határozott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog a meghívottak közül: a./ az önkormányzat intézményeinek vezetőit b./ ÁNTSZ (6) A képviselő-testület ülése /1./ A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet és engedély alapján fel is szólalhat. /2./ A Képviselő-testület: a./ zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. b./ zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat megtárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. /3./ Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. (7) (4) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 4. -val megállapított szöveg (5) Hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.) KT számú rendelettel (6) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 5. -val megállapított szöveg (7) 6/1995.(X.28.) KT számú rendelet 6. -val megállapított szöveg 5

6 /4./ Zárt ülés megtartását: - a polgármester - bármelyik képviselő - a jegyző indítványozhatja /5./ (8) A képviselő-testület ülésének vezetése 19.. /1./ A képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester, utóbbi távollétében az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. /2./ Az ülés megnyitásakor a polgármester szám szerint állapítja meg a határozatképességet. /3./ Az ülés napirendjére a meghívó alapján a polgármester tesz javaslatot, melyről a testület határoz. /4./ Valamennyi ülés napirendje: a./ a polgármester beszámolója a korábban hozott és lejárt határozatok végrehajtásáról b./ tájékoztatás a legutóbbi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról, a tett intézkedésekről. /5./ A polgármester minden egyes napirendi előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, mely előtt az előterjesztő rövid kiegészítést tehet. /6./ A vitát megelőzően a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó válaszol. /7./ A vita lezárása, a hozzászólások időtartamának korlátozása a testület bármely tagja javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. /8./ A vita lezárását követően az előterjesztő válaszol a vitában elhangzott észrevételekre, javaslatokra. /9./ Az előadói észrevétel után a polgármester összefoglalja a vita során elhangzott és az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat. /10./ Szavazás előtt a jegyző köteles jelezi, ha a javaslat szerinti döntés törvénysértő lenne. /11./ Módosító javaslatok esetén először módosítható, kiegészítő javaslatokat kell szavazásra bocsátani, ezt követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, vagy rendelet tervezetet /1./ A polgármester biztosítja a képviselő-testület működésének demokratikusságát és az ülés rendjét. a./ figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgypont témától, akinek fogalmazása nem illő a tanácskozáshoz, másokat sértő. b./ rendre utasítja azt, aki méltatlan magaratást tanúsít c./ megvonja a szót attól, aki figyelmeztetés ellenére az a/pontban foglaltakat ismételten megszegi d./ a nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester utasíthatja a megjelenteket. (8) hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.) KT számú rendeletével 6

7 Határozathozatal 21.. A képviselő-testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozta, a szavazás kézfelemeléssel történik /1./ Titkos szavazást kell tartani: a./ kinevezés b./ felmentés c./ vezetői megbízás adása, visszavonása, valamint d./ fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés (büntetéskiszabás) esetén 23.. /1./ Minősített szótöbbség szükséges: a./a Képviselő-testület szervezetének kialakításához, működésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz. b./ Az önkormányzati társulás létrehozásához, társulásához, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz c./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás d./ intézmény alapítása e./ rendelet alkotás f./ zárt ülés elrendelése g./ képviselő kizárásához h./ a képviselő-testület önfeloszlatásának kimondásához i./ kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében j./ a képviselő-testület hatáskörének átruházása, annak visszavonása k./ hitelfelvétel, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékelése /2./ A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének (5) fő egybehangzó szavazat szükséges /1./ Név szerint szavazást kell tartani: a./ a települési képviselők indítványára, ha azt a jelenlévő települési képviselők minősített többséggel megszavazza. b./ a képviselő-testület feloszlatása esetén, minősített többséggel /2./ A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozat aláírásával hitelesíti. /3./ Nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. 7

8 25.. (9) 26.. /1./ A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. /2./ A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármilyen települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. /3./ A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A Képviselő-testület döntései 27.. /1./ A Képviselő-testület: a./ rendeletet alkot b./ határozatot hoz /2./ A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: a./ a napirend meghatározásáról b./ az ügyrendi kérdésekről c./ képviselői felvilágosítás kérésre, valamint d./ kérdésre adott válasz elfogadásáról 28.. A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevesítését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét, illetőleg minősített többséget igénylő ügy esetén erre való utalást (18) /1./ A Képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől kezdődően sorszámmal, törve évszámmal zárójelben, a kihirdetés hónapja feltüntetéssel kell jelölni a következők szerint: Vállaj Község Önkormányzata../200 (..) KT számú r e n d e l e t e /2./ Határozatot kell adni a közvetlenül érdekelt, végrehajtásért felelős személynek. A határozat végrehajtásáért felelős személy köteles a beszámolás határidőt követő testületi ülésen a végrehajtást a polgármester útján a képviselő-testülettel közölni. (9) hatályon kívül helyezve a 6/1995.(X.28.)KT számú rendelettel (18) 8/2007.(XII.02.) KT rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 8

9 /3./ A képviselő-testület által hozott határozatok jelölése: A naptári év elejétől kezdődően sorszámmal, törve évszámmal, zárójelben az elfogadás dátuma. Vállaj Község Önkormányzata../200..(..)KT számú h a t á r o z a t a Kérdés, interpelláció /1./ A képviselők a napirend megtárgyalását követően kérdést tehetnek fel, interpellációt terjeszthetnek elő akár szóban, akár írásban a polgármesternek, a bizottság elnökének, a jegyzőnek. /2./ A kérdésre a megkérdezett válaszol az ülésen, vagy írásban az ülést követő 15 napon belül. Az írásban adott választ valamennyi képviselőnek meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a kérdező az ülésen, írásbeli válasz esetén a soron következő ülésen nyilatkozik. /3./ Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és külön dönt elfogadása tárgyában a testülettel is. /4./ Az interpellációra az ülésen akkor kell érdemi választ adni, ha azt az ülés előtt 3 nappal beterjesztették. /5./ Az interpellációban írásban is adható válasz. A választ minden települési képviselőnek meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül. Írásbeli válasz esetén annak elfogadásáról a következő ülésen dönt A Képviselő-testület önfeloszlása: A Képviselő-testület a megbízásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondja a feloszlását. Ebben az esetben 75 napon belüli időpontra időközi választást kell kiírni. A Képviselő-testület az új Képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. A Képviselő-testület feloszlatása nem mondható ki a választást követő 6 hónapon belül, illetőleg a megbízásának lejártát megelőző 1 éven belül. Az időközi választás költségeit az önkormányzat viseli /1./ A Képviselőtestület üléséről 2 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. /2./ A zárt ülésekről külön jegyzőkönyv készül. /3./ A jegyzőkönyv tartalmazza: a./ az ülés helyét, idejét, megjelent képviselők nevét, a távolmaradt képviselők nevét, a távollét okát b./ az ülésre a tanácskozási joggal meghívottak nevét c./ az elfogadott napirend d./ a napirendi pontként az előadó nevét 9

10 e./ napirendi pontként szóbeli előterjesztést, kiegészítés esetén annak rövid tartalmát,kérdéseket és az azokra adott válasz lényegét, a vita során felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét, valamint ha a képviselő kéri az általa kifejtett külön véleményt. f./ a szavazás számszaki eredményét g./ név szerinti szavazás esetén a szavazás jegyzékét h./ rendelet, határozat szám szerinti szövegét, az interpellációkat, bejelentéseket, az azokra adott válaszokat. /4./ A jegyzőkönyv eredeti példányát a szükséges mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évente bekötteti. A jegyző a másodpéldányt a testületi ülést követő 15 napon belül a Közigazgatási Hivatalhoz beküldi. /5./ A választópolgárok a jegyzőkönyveket kivéve a zárt ülésről készült a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetik. /6./ (12) /7./ A zárt ülés jegyzőkönyvét az általános szabályok szerint kell elkülönítve tárolni és megőrizni. /8./ A zárt ülésről készült jegyzőkönyvben rögzített, külön törvény szerinti közérdekű adatról és közérdekű nyilvános adatról a polgármestertől írásban információ kérhető, aki ezt a törvényi feltételek fennállása esetén 15 napon belül köteles megadni. V. Lakossági fórumok 33.. /1./ A Képviselő-testület évente falugyűlést hív össze, ahol tájékoztatja a lakosságot az előző év feladatainak végrehajtásáról, s a tervben elvégzendő feladatokról. /2./ A falugyűlésre meg kell hívni: a./ minden helyi lakost b./ község közigazgatási területén működő gazdasági, társadalmi és tömegszervezetek vezetőit /3./ A falugyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a hozzászólások lényegét és a kialakított állásfoglalásokat. /4./ A falugyűlésen elhangzott közérdekű bejelentések, javaslatok intézéséről a lakosságot a legközelebbi falugyűlésen tájékoztatni kell /1./ A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. /2./ A közmeghallgatás időpontját az esemény előtt legalább 15 nappal a lakosság tudomására kell hozni /1./ A polgármester, a képviselő-testület tagjai lakossági rétegigények megismerése érdekében, valamint közvetlen tájékoztatásra választási gyűlés (utcagyűlés, értelmiségi találkozó, gazdafórum) szervezhetnek. (12) hatályon kívül helyezve a 4/1996.(X.11.) KT számú rendelettel 10

11 /2./ Választási gyűlésről a hivatal dolgozóinak bevonásával feljegyzést kell készíteni, mely az elhangzottak lényegét tartalmazza. VI. A Képviselő-testület bizottságai 36.. /1./ A Képviselő-testület bizottsági előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. /2./ A Képviselő-testület az alábbi bizottságot hozzá létre: a./ Ügyrendi Bizottság 3 fővel /3./ A bizottság fő feladatai: a./ ellátja az önkormányzaton belüli választásokkal kapcsolatos feladatokat b./ folyamatosan vizsgálja a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására c./ figyelemmel kíséri az ügyrendben meghatározottak beterjesztését, a hatósági munkavégzését d./ véleményezi a képviselő-testület elő kerülő, polgármesteri hivatal munkájáról szóló előterjesztéseket. e./ javaslatot tesz a polgármester illetményére f./ ellátja a polgármester és a képviselők, valamint családtagjai vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat (20) /4./ A Képviselő-testület esetenként a felmerülő feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság feladatát, működési rendjét a testület esetenként határozza meg. /5./ A bizottság elnöke és tagjainak több mint fele csak települési képviselő lehet. /6./ Bizottság működése: a./ a bizottság éves munkatervet nem fogad el, az ülések végén döntik el a következő ülés időpontját b./ a bizottság ülésének összehívásáról az elnök gondoskodik c./ az üléseket a bizottság elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag d./ a bizottsági ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van e./ állásfoglalásait, döntéseit szótöbbséggel hozza (20) 10/2002.(IX.27.) KTszámú rendelet 1. -a alapján megállapított szöveg 11

12 VII. A polgármester 37.. /1./ A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló tisztségviselő /2./ (10) 38.. /1./ A polgármester önkormányzattal kapcsolatos feladatait az ÖTV, más törvények, valamint az SZMSZ tartalmazza. /2./ A polgármester feladatait az (1)bekezdésben foglaltakon túlmenően különösen a következők: a./ a Képviselő-testület döntései szerint a saját önkormányzatai jogkörében irányítja a Képviselő-testület hivatalát b./ a jegyző a javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában c./ hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadmányozás rendjét d./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében e./ egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás esetén f./ biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát g./ feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése h./ segíti a települési képviselők és bizottságok munkáját i./ együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszervező közösségeivel Részletes feladatait és hatáskörét a hatásköri jegyzék tartalmazza. VIII. Az alpolgármester 39.. /1./ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. /2./ A Képviselő-testület dönt az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről /3./ Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait (10) hatályon kívül helyezve 6/1995.(X.28.)KT rendelettel 12

13 40.. A Képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester tartós (15 napon túli) távollét, illetve akadályoztatása esetén. IX. A jegyző 41.. /1./ A Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési körülményeknek megfelelően a jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. /2./ A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a Képviselő-testület egyszeri szótöbbséggel dönt /1./ A jegyző: a./ gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról b./ vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi annak munkáját c./ döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket d./ dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére átad e./ tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és a Képviselő-testület bizottságainak ülésén f./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, illetőleg szabályozza a kiadmányozás rendjét g./ rendszeres tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságainak, a polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról h./ a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket i./ tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről j./ gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről k./ szervezi a jogi felvilágosító munkát /2./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében A jegyző helyettesítéséről tartós akadályoztatása miatt a Képviselő-testület estenként dönt. 13

14 X. A Polgármesteri Hivatal 44.. A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését, feladatkörét, ügyfélfogadási rendjét a szabályzat 5.számú függeléke tartalmazza. XI. Hatósági Igazgatási Társulás 46.. (13) /1. / A Képviselő-testület egyes hatósági igazgatási feladatok ellátására hatósági igazgatási társulásba vehet részt. /2./ A hatósági igazgatási társulást írásbeli együttműködési megállapodás hozza létre, amely a rendelet függelékét képezi. XII. Az önkormányzat költségvetése, vagyona A költségvetés 47.. /1./ Az önkormányzat évente meghatározza a gazdasági programját és költségvetését. /2./ A költségvetés összeállításának részletes szabályit az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozási rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. /3./ A Képviselő-testület a költségvetést önálló rendeletben állapítja meg. /4./ A helyi önkormányzat költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően annak előírását, követelményei a központi hozzájárulásnak az önkormányzatot megillető normatívák szerint állapítja meg. /5./ A jegyző által készített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. (13) 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 4. -val megállapított szöveg 14

15 48.. A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik: a./ az első fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelveket, a kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatok alapos elemzése keretében számításba kell venni a bevételi források, a források bővítésének lehetőségét. Meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait. Egyeztetni kell az igényeket és a lehetőségeket. Meg kell fogalmazni a szükségletek kielégítésének sorrendjét. b./ a második fordulóban általában közmeghallgatás után a költségevetési törvényben előírt részletességgel elkészített anyagot tárgyalja a testület. A tervezet elsőként a törvényben kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósításához szükséges fedezetet, ezután még várható feladatokat dolgozza ki. Az évenként szükséges tartalék meghatározását az évi költségvetés elfogadásával határozza meg (14) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közül átcsoportosítani nem lehet, kivéve a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére azt a Képviselő-testület kezdeményezi /1./ A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 3 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. /2./ A polgármester a helyi önkormányzat első félévi teljesítéséről augusztus 15-ig, míg a ¾ éves helyzetéről a költségvetési rendelethez kapcsolódóan köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. Az önkormányzat vagyona 51.. /1./ Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. /2./ A testület külön rendeletben állapítja meg: a./ a vagyontárgyai körét b./ a forgalomképtelen vagyontárgyait c./ a korlátozottan fogalomképes tárgyait, s azokat a feltételeket, amelyek szerint e vagyontárgyakról rendelkezni lehet. (14) 4/1996.(X.11.) KT számú rendelet 5. -a alapján megállapított szöveg 15

16 51/A.. (22) /1./ A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat testületi működési feltételeit. /2./ A település működési feltételeinek biztosításán az ezzel kapcsolatos teendőkre értendő különösen: a./ a testületi működéshez igazodó helységhasználat biztosítása b./ a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése. XIII. Az önkormányzati rendeletalkotás 52.. A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezése, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot /1./ Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a./ a polgármester b./ képviselő c./ a Képviselő testület bizottsága d./ a jegyző /2./ Amennyiben a rendelet tervezetet tárgyalásnak alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülésen a napirendi javaslatába felvenni. /3./ Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozza, hogy a képviselő-testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az előkészítés menetéről és felelősségéről. /4./ A Képviselő-testület elhatárolja a rendelet-tervezet két fordulós tárgyalását is. /5./ A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik az Ügyrendi Bizottság közreműködésével. Ennek keretében feladata: a./ a közreműködők között a munka elosztása b./ a tervezetek bizottsági véleményezéséről és az észrevételek feldolgozásáról valógondoskodás c./ vitás kérdések megfelelő szintű eldöntésének biztosítása d./ az adminisztrációs munka megszervezése /6./ Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeletek tervezését legalább 15 napra közszemlére kell tenni. Erre a lakosság figyelmét hangosbemondó útján kell felhívni. /7./ A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatban az érdekeltek javaslatot, észrevételt tehetnek, ezek tárgyában a képviselő-testület dönt. /8./ A polgármester, illetőleg a jegyző tájékoztatja a testületet az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról is. (22) 8/2007.(XII.02.) rendelettel megállapított szöveg 16

17 /9./ A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik kihirdetéséről a magalkotást követő 8 napon belül. A rendelet kihirdetésének napja a kifüggesztés napja. (15) /10./ A kihirdetés módja: a./ a kihirdetés a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendelet teljes szövegének az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. b./ a kifüggesztésről a lakosságot hangosbemondó útján kell tájékoztatni, melyben közölni kell, hogy a rendelet teljes szövege a hirdetőtáblán és a jegyzőnél megtekinthető c./ a rendeletet meg kell küldeni: - önkormányzati képviselőknek - könyvtárnak (16) /11./ Az önkormányzati rendeletek végrehajtásáról a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek. /12./ Az önkormányzati rendeletek hatályosságról a jegyző gondoskodik. XIV. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés 54.. A Képviselő-testület a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeiről, eljárási rendjéről külön rendeletet alkot. XV. Zárórendelkezés 55.. /1./ Az önkormányzati rendelet 2008.július 25-én lép hatályba. /2./ Kihirdetése napját és módját a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni. /3./ A mellékletek folyamatos vezetése, kiegészítése a későbbiekben mellékletenként elhelyezni rendelt határozatok csatolása a jegyző feladata. /4./ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a módosított 3/1991.(VII.23.) számú rendelet hatályát veszti. (15) 4/1996.(X.11.) KT számú rendeletének 6. -val megalkotott szöveg 17

18 Az SZMSZ mellékletei: 1. Az önkormányzati szervek, illetve intézmények felsorolása és címe. 2. Állandó bizottságok elnevezése 3. Az egyes bizottságok feladat és hatásköre 4. Az önkormányzat részére önállóan gazdálkodó intézményeinek alapító okirata 5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök (19) 6. Iratkezelés rendje (23) Az SZMSZ függelékei: 1. A Képviselő-testület törvények által előírt kötelező önkormányzati feladat és hatásköre 2. A Képviselő-testület névsora és címe 3. A képviselői eskü szövege 4. Az állandó bizottságok személyi összetétele (19) hatályon kívül helyezve 8/2008.(VII.25.) számú rendelettel (23) 10/2006.(XI.17.) KT számú rendelettel megállapított szöveg Az önkormányzati szervek, illetve intézmények felsorolása és címei 1.számú melléklet 1. Önkormányzat Képviselő-testülete Vállaj, Szabadság tér Polgármesteri Hivatala Vállaj, Szabadság tér Általános Iskola és Művelődési Központ Vállaj, Szabadság tér Háziorvosi rendelő Vállaj, Szabadság u Egészségház Vállaj, Szabadság tér Fogorvosi Rendelő Vállaj, Szabadság tér Ügyrendi Bizottság Az állandó bizottságok elnevezése Az Ügyrendi Bizottság feladata és hatásköre 2. számú melléklet 3.számú melléklet a./ ellátja az önkormányzaton belüli választásokkal kapcsolatos feladatokat b./ folyamatosan vizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását szükség esetén javaslatot tesz módosítására. c./ figyelemmel kíséri ügyrendben meghatározottak beterjesztését, a hatósági munka végzését. 18

19 d./ véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló előterjesztéseket e./ javaslatot tesz a polgármester illetményére f./ ellátja a polgármester és a képviselő, valamint családtagjai vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat (21) (21) 10/2002.(IX.27.) KT számú rendelet 2. -val megállapított szöveg Vállaj Község Önkormányzatának 30/2009.(V.27.) számú h a t á r o z a t a Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Alapító Okirata megállapításáról. A Képviselő-testület! 4.számú melléklet A Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg : Költségvetési szerv 1./ Neve: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Rövidített neve: Mérk-Vállaj ÁMK Létesítési éve : Székhelyének címe : Mérk, Béke utca 19 sz. Tagintézménye: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Német Nemzetiségi Általános Iskola és óvoda Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz. 2./ Telephelyei: Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Művelődési Központja Mérk, Hunyadi u 94. sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Könyvtára Mérk, Béke u 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Óvodája Mérk, Béke utca sz. 19

20 Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Német Nemzetiségi Óvodája 4351 Vállaj Temető u 1 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Művelődési Központja 4351 Vállaj Temető u 3 sz. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Vállaji Könyvtára Vállaj, Szabadság tér 1-3 sz. 3./ Közvetlen jogelődje: nincs 4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat : a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. 3.. /1/, /2/ bek., a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL tv /2/ bek /1/ bek, 78../5/ bek. a. pontja. Óvoda 5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: ellátja a közoktatásról szóló évi LXXIX tv ában meghatározott feladatokat. 6./ Alaptevékenysége - A 3-7 (egyedi esetekben 8 ) éves korú gyermekek testi és szellemi fejlődésének, óvodai nevelésének biztosítása, iskolai életre való felkészítése - Német nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés a vállaji tagóvodában - Sérült, és részképesség zavaros gyermekek integrált nevelése - Sajátos nevelésű gyermekek oktatása, nevelése - A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a többi gyermekekkel /tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelése-oktatása - Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Óvodai Integrációs Program szerinti nevelése - Intézményi vagyon működtetése. - Óvodai intézményi étkeztetés 6.1. Alaptevékenysége december 31-ig TEÁOR 5629 egyéb vendéglátás óvodai intézményi étkeztetés 8110 építmény üzemeltetés 20

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben