Jegyzőkönyv. Készült: március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében"

Átírás

1 Kölked Község Képviselő-testülete 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Gerber Csaba, Müller Andrásné, Muskát Zoltán képviselők, Erdei Katalin jegyző, Tutti Tibor NNÖ elnöke. A 4. napirendi ponttól Csomor Tibor képviselő. Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát Zoltán és Kiss Balázs képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A polgármester előterjeszti a napirendet. Javasolja zárt ülésen tárgyalni az átmeneti segély iránti kérelmeket, és a 6/c napirendet, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A Képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: Napirend 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Martényi János polgármester 2./ Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Előadó: Erdei Katalin jegyző 3./ Az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 1/2007.(I.29.) rendelet függelékének jóváhagyása (az önkormányzat szakfeladatai) Előadó: Erdei Katalin jegyző 4./ Előterjesztés a belső ellenőrzési jelentésről, a hiányosságok megszüntetéséről készített intézkedési tervről. Előadó: Erdei Katalin jegyző 5./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló 8/2011.(X.19.) rendelet módosításáról Előadó: Erdei Katalin jegyző 6./ Egyebek: a.) Óvodai szünet engedélyezésére kérelem b.) Gemenc Zrt. lakáskérelme c.) Pályázat kamerák kihelyezésére 7./ Képviselői interpellációk

2 1. napirend (jkv.-hez mellékelve) Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 35/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott határsörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadta. 2. napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: mivel az Államkincstárhoz tömegesen érkeztek be alapító okiratok, a MÁK kérte az önkormányzatokat, hogy küldjük be, előzetes véleményezésre az alapító okiratokat. Miután kipostáztuk a testületi anyagokat, ezt követően kaptuk meg a MÁK véleményt. A javaslatokat beépítettem az intézmények módosító okiratába, most osztottam ki az átdolgozott anyagot. Indokolásul ismerteti, hogy a költségvetés szerkezetéhez kellett igazítani a szakfeladatokat. Muskát Zoltán: emlékezete szerint az iskolánál 150 tanulónál több szerepel a működési engedélyben, de ennél a létszámnál sem lesz gondunk. Az óvodai létszámot főre kellene emelni, meg kell nézni a működési engedélyüket. A működési engedély kiadása között történt. A polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának jóváhagyását. Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület Kölked Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat évi szakfeladat rendje törlésre kerül. Az alapító okirat 2. pontja a szakfeladatokból törlésre kerül: Szakfel: Megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Foglalkoztatást elősegítő támogatások Munkanélküli ellátások finanszírozása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

3 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5- évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Pedagógiai szakmai szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Aktívkorúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

4 Esélyegyelőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények létesítése és fejlesztése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Köztemető fenntartás és működtetés szakfeladat új száma Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladat új száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat új elnevezése Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok választásához kapcsolódó tevékenységek szakfeladat új elnevezése Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége szakfeladat új elnevezése Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége A 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: Külön megállapodás alapján, nem haszonszerzés céljából a Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő Kölkedi Általános Iskola és Óvoda meghatározott pénzügyi feladatait. Így az intézmény költségvetésének előkészítése, számviteli nyilvántartások vezetése, bér és munkaerő gazdálkodás segítése, pénzügyi beszámoló előkészítése. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Hatálybalépés: a Magyar Államkincstár által történő bejegyzés napja. Az egységes szerkezetű alapító okirat pontjai arab számmal átszámozásra kerülnek. Felelős: Erdei Katalin jegyző Határidő: március 28. A polgármester szavazásra bocsátja a Kölkedi Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának jóváhagyását. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 37/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület Kölkedi Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 3. pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal: Óvodáztatási támogatás Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül: A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok szakfeladat Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Gazdálkodási besorolás Önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el. Az alapító okirat 10. pontjának utolsó sora az alábbiak szerint módosul: Felvehető maximális gyermeklétszám az óvodában: 50 fő Hatálybelépés: a Magyar Államkincstár által történő bejegyzés napja. Felelős: Erdei Katalin jegyző Határidő: március napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: kiegészíti az előterjesztést. A MÁK mivel az Önkormányzatnak nincs alapító okirata- az SzMSz függelékében javasolja meghatározni az Önkormányzat szakfeladatait. Az előterjesztést ennek figyelembevételével készítettem el. Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2012.(III.19.) számú határozat 1./ Kölked Község Képviselő-testülete az Önkormányzat szakfeladatait az az alábbiak szerint állapítja meg: Alaptev Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptev Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptev Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemletetése Alaptev Építményüzemeltetés Alaptev Zöldterület kezelés Alaptev Önkormányzati jogalkotás Alaptev Közterületi vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Alaptev Foglalkoztatást elősegítő támogatások Alaptev Munkanélküli ellátások finanszírozása Alaptev Közvilágítás

6 Alaptev Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptev Önkormányzatok és társulások elszámolásai Alaptev Központi költségvetési befizetések Alaptev Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Alaptev Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Alaptev Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Alaptev Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptev Háziorvosi alapellátás Alaptev Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptev Ifjúság- egészségügyi gondozás Alaptev Idősek nappali ellátása Alaptev Aktívkorúak ellátása Alaptev Időskorúak járadéka Alaptev Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptev Ápolási díj alanyi jogon Alaptev Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Alaptev Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptev Átmeneti segély Alaptev Temetési segély Alaptev Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptev Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptev Közgyógyellátás Alaptev Köztemetés Alaptev Szociális étkeztetés Alaptev Házi segítségnyújtás Alaptev Családsegítés Alaptev Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptev Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Alaptev Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptev Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Alaptev Civil szervezetek működési támogatása Alaptev Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Alaptev Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alaptev Foglakoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Alaptev Egyéb közfoglalkoztatás Alaptev Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptev Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptev Könyvtári szolgáltatások Alaptev Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptev Sportlétesítmények létesítése és fejlesztése Alaptev Köztemető fenntartás és működtetés

7 2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat szakfeladatiból törli: Alaptev Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 3./ A jegyző gondoskodjon az önkormányzat szakfeladatai törzskönyvi nyilvántartásba vételéről. Felelős: Erdei Katalin jegyző Határidő: március napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: a belső ellenőri jelentést a képviselők írásban megkapták. Úgy vélte, hogy nem készít intézkedési tervet, a jelentés alapján javítjuk a hibákat. Konzultált az MTKT belső ellenőrével, ő kérte, hogyha röviden is, de készüljön határidő megadásával intézkedési terv. Muskát Zoltán: az ellenőrzést azzal kellene kezdeni, hogy megnézni azt, hogy az előző évi vizsgálatnál feltárt valamennyi hiányosság végrehajtásra került-e. Rövid írásos elemzés kellene az előző évi vizsgálatról. Többször olyan szóhasználat van az anyagban, hogy vagyonnal való gazdálkodás, illetve vagyongazdálkodás. Ugyanazt jelenti mind a kettő? 2011-ben választás ellenőrzése is szerepel, kérdése, hogy mi volt ez. Határozatba javasolja belefoglalni, hogy a belső ellenőrzés az előző évi intézkedési terv végrehajtását is értékelje. Csomor Tibor képviselő megérkezett az ülésre. Erdei Katalin: 2011-ben volt a területi és országos kisebbségi önkormányzatok választása, ezért ellenőrizték a választás elszámolását. Csomor Tibor: a földek pontosítására a vagyongazdálkodás miatt sort kell keríteni. Példának hozza, hogy többször kérte a beszántott töltések és utak felmérését, illetve utánuk bérleti díj szedését. Muskát Zoltán: a Mohács-Víz kezeli a viziközműveinket, a Baranya-Víz is megkapja az önkormányzatok viziközmű vagyonát? Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy el ne tűjenek eszközeink. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2012.(III.19.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést és a hiányosságok megszüntetésére készült intézkedési tervet jóváhagyta. Az intézkedési terv végrehajtásáról a jegyző a decemberi ülésen számoljon be. A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy minden ellenőrzéskor a belső ellenőr nézze meg és foglalja írásba, hogy az előző év intézkedési terve végrehajtásra került-e. Felelős: Erdei Katalin jegyző Határidő: decemberi ülés és folyamatos

8 5. napirend (jkv-hez mellékelve) Kiss Balázs: alacsonynak tartja a jegyző által tett javaslatot, 500,- Ft/m 2 ben javasolja a mozgóárusok díját megállapítani. Erdei Katalin: biztos benne, hogy a mozgóárusok hosszabb időre fognak kérni közterület használati engedélyt. Ennek oka, hogy minél kevesebbszer kelljen az általános tételű 3.000,- Ft-os illetéket leróni. Kiss Balázs: a helyi kereskedők védelme érdekében be kell vezetni a mozgóárusok részére is a közterület használati díjat. Olyan hírek is vannak, hogy az árusok lopnak is a faluból pl.: vasat, zöldséget, stb. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal megalkotta: 5/2012.(III..19.) rendeletét a közterület használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról. 6. napirend Egyebek a) Martényi János: az óvodavezető benyújtotta az augusztusi óvodai szünet engedélyezésére vonatkozó kérelmet. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület az óvodavezető kérelmét mely szerint az óvoda augusztus 6 augusztus 31 között zárva tart- jóváhagyja. Az óvodavezető megfelelő időben gondoskodjon a szülők értesítéséről. b) Erdei Katalin: A Gemenc Zrt kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Kölked, II. Lajos u. 7/a szakember-lakást bérelnék. A Zrt. fizetné a bérleti díjat, erdészek költöznének a lakásba. Gerber Csaba: egy éves bérleti szerződés megkötését javasolja. A fecskeházat ne vegyük le a napirendről, ha lesz ilyen pályázat, pályáznunk kellene. Felvetődött az is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok használják. A jelenlegi házuk környékéről is sok a panasz. Ilyen célra ne adjunk helységet. Csomor Tibor: nem érti a Gemencet, két üres épületük is van, miért nem ezt adják az erdészeknek. Muskát Zoltán: a lakásrészt egyben kell kiadni a rendelet szerinti bérleti díjért. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület egy éves időtartamra bérbe adja a Gemenc Zrt-nek a Kölked, II. Lajos u. 7/a szakember-lakást.

9 c.) Martényi János: a Goodwill Kft. értesített, hogy a Belügyminisztérium kamerák kihelyezésére írt ki pályázatot. Javasolja a pályázatot benyújtani két helyen, a volt postaépületnél és az iskolánál kerülne kihelyezésre. A beruházási bruttó összeg ,- Ft, az önerő ,- Ft. Kéri a Testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2012.(III.19.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete a közbiztonság növelése végett Kölked településen kamerák kihelyezését szükségesnek és fejlesztendőnek ítéli. Ennek megfelelően pályázatot nyújt be a 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerint. A megpályázott beruházási összeg bruttó ,- Ft, az önerő ,- Ft, melyet az önkormányzat évi költségvetéséből biztosít. Felelős: Martényi János Határidő: március napirend: Képviselői interpellációk Kiss Balázs: a hétvégén, illetve az éjszakai órákban nem lehet pihenni, sokat ugatnak, és nagyon sok kutya van az utcán. Kéri a polgármester intézkedését a kutyák befogására. Müller Andrásné: csatlakozik az előtte szólóhoz, félnek a gyerekek iskolába, illetve óvodába menni. Csomor Tibor: a 87. hrsz.-re vonatkozóan kérdése, hogy kié ez a terület. Télen az összes fát kivágták, el is szállították. Kéri tisztázni a tulajdonjogot. Muskát Zoltán: ő 100 % -ban biztos, hogy az önkormányzaté ez a terület, emlékszik arra is, hogy még beépítési tervet is készítettek az ő ciklusában. Kéri, hogy a honlapra is kerüljenek fel az állati tetem szállításához kapcsolódó telefonszámok. Csomor Tibor: látja, hogy vágják a nádat a parkban lévő kis tónál. Ha elkészültek, kéri szóljanak neki és gondoskodik az elszállításáról. Nem látja, hogy a Tojta hídnál kihelyezték volna a táblát. Erdei Katalin: az ülést követő másnap egyeztetett Omacht Zoltánnal, aki vállalta a Tojta hídhoz a tábla kihelyezését egy-két napon belül. Nem ellenőriztem le, hogy kihelyezte-e a táblát. Csomor Tibor: attól tart, hogy megszűnt a szeméttelep és az árkok lesznek tele szeméttel. A nemzeti park pályázik térfigyelő rendszerre, már kétszázezer forintért kaphatók jó rendszerek. Mobilra köthető, mozgás esetén látja a telefon képernyőjén a tulajdonos a mozgást. Martényi János: tájékoztatást ad a LEADER pályázat adta lehetőségekről, több, mint 60 millió forintot különítettek el térfigyelő rendszerre. Ha Mohács is hozzátesz ennyit, látványos fejlődést lehet elérni.

10 Kiss Balázs: már hetek óta jó idő van, kérdése, hogy a két játszótér mikor kerül kihelyezésre. Gerber Csaba: a HÉSZ és Árt. mikor készül el, sürgetni kell, mert akadályozza már a község fejlődését. A földek beazonosításával kapcsolatban elmondja, hogy a földhivatal segíthetne ebben. Megkeresi Till Jánost, hogy milyen módszerrel lehetne gyorsan végezni. Müller Andrásné: a katolikus temetőben fenyők és gesztenyék vannak vegyesen ültetve. Két gesztenyét ki kellene vágni, sokkal szebb lenne a terület ben tujákat is ígértünk a katolikus temetőbe, ha megnőnek védelmet nyújtatnának a szél ellen. Martényi János: százezreket költünk a temetőkre, nem kapunk érte semmit, a Református Püspökség még a levelünkre sem válaszol hónapok óta. Javasol olyan testületi döntést hozni, hogy a polgármester közölje a Református Egyházzal, hogy az idei évtől nem tartjuk karban a temetőt. A Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2012.(III.19.) számú határozat A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy közölje a Kölked-Mohács Református Egyházközség vezetőjével, hogy 2012-től nem tartjuk karban a református temetőt. Felelős: Martényi János polgármester Határidő: március 26. Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta. Kmft. Martényi János polgármester Erdei Katalin jegyző Muskát Zoltán jkv. hitelesítő Kiss Balázs jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 2/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 12/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. december 10-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben