A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011."

Átírás

1 A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja, feladatai Jogszabályi háttér Jogszabályi hivatkozások Alapfogalmak és értelmezésük Helyzetelemzés Intézményünk bemutatása Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Az esélyegyenlőséget segítő kapcsolati tényezők Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek Akcióterv Problémák, esélyegyenlőségi kockázatok Fejlesztési célok Tevékenységmátrix az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében Kötelezettség és felelősség Megvalósítás és monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása és jóváhagyása

3 1. Bevezető A pécsi Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a törvények előírásainak megfelelően kidolgozta Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervét. Az intézkedési terv összhangban van a Pécs M. J. Város Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében foglaltakkal, támogatja az abban megfogalmazott feladatok végrehajtását. Az Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv készítésekor célunk volt, hogy összhangban álljon az intézmény működését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, különös tekintettel az intézmény pedagógiai programjára és intézményi minőségirányítási programjára. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja, feladatai Az Intézményi esélyegyenlőségi terv elemzi a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók helyzetének alakulását és meghatározza e csoportok esélykompenzációját elősegítő célokat. Továbbá meghatározza a célok megvalósítását elősegítő feladatokat és végrehajtásuk tervezett ütemezését. Célok Biztosítani kívánjuk intézményünkben az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása mellett célul tűztük ki az esélyteremtést támogató lépések megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Szeretnénk, ha növekedne tanulóink esélyegyenlőségi kultúrája, ha szolidaritásuk a mindennapok során is megmutatkozna. Feladatok Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. Támogató lépések feltárása, melyek bevezetése csökkenti a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, a tanulói életutakat. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszűrése. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási, és ezáltal a társadalmi integráció támogatása. 3

4 3. Jogszabályi háttér Jogszabályi hivatkozások A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülık és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése. Közoktatatási törvény 4. (1): A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködık a gyermekkel/tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani. 6. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik évét betölti, tankötelessé válik. 6. (3). A tankötelezettség annak az évnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizennyolcadik évét betölti. 11. (7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 27. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 4

5 (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, tovább kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 5

6 (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. Alapfogalmak és értelmezésük Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az a gyermek, illetve tanköteles korú fiatal, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította (jelölése HH); e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek/tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata alapján óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az is, akit tartós nevelésbe vettek (jelölése: HHH). Egyenlő bánásmód követelménye: a gyermek, tanuló más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön azonos színvonalú ellátásban. Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelı rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. A gyermek mindenek felett álló érdeke: minden egyes ügyben, minden egyes intézkedésnél, minden eljárás során a gyermek érdekében kell dönteni. A döntés elmulasztása is ezen alapelv megsértését jelenti. 6

7 Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. Esélyegyenlőség érvényesítése: néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. Integrációs felkészítés az esélyt teremtő nevelésnek, oktatásnak az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történő megszervezése, melyben a szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása a többi tanulóval azonos csoportban történik oly módon, hogy az érintett gyermekek/tanulók aránya nem haladja meg a 11/1994.(VI.8) MKM. r 39/E.-ában meghatározott százalékot (egy iskola fenntartása esetén és évfolyamonként egy-egy osztály esetében 50 %, több iskola esetén 25 %.) A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb., de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok. Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai: minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységéből, versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák, személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. 7

8 4. Helyzetelemzés Intézményünk bemutatása A Városközponti Iskola több intézmény összevonásával jött létre, többcélú intézmény július 1-től a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozik a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi Általános Iskola, a Felső-vámház Utcai Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Mátyás Király Utcai Általános Iskola, a Mezőszél Utcai Általános Iskola. A hét intézmény kilenc telephelyen működik Alapfeladatok nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskola oktatás 1-8. évfolyam 1-8. évfolyamon emelt szintű idegen nyelv oktatás, 1-8. évfolyamon német nyelvoktató kisebbségi oktatás, 1-8. évfolyamon emelt szintű matematika oktatás, 1-8. évfolyamon (1 osztály) emelt szintű ének-zene oktatás, énekkar iskolaotthonos osztályok működtetése 1-4. évfolyamon integrációs nevelés-oktatás képesség-kibontakoztató felkészítés emeltszintű ének-zene oktatás, heti 6 óra énekkar Kiegészítő tevékenységek óvodai nevelés közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása alapfokú művészetoktatás, ifjúsági zenekarok működése, kamara-zene csoportok; művészeti ág: zeneművészet; tanszakok: zongora, orgona, hegedű, brácsa, gordonka, gordon, fuvola, furulya, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, gitár, jazz-trombita, magánének, szolfézs, jazz-zongora óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés napközi otthoni és tanulószobai ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása diáksport központi műhely SNI ellátás fajtái: Organikus okokra visszavezethető SNI gyermekek oktatása Organikus okokra nem visszavezethető SNI gyermekek oktatása Hallás, látássérültek, mozgásfogyatékosok 8

9 Feltételeink Az intézményegységek épületei felújításra, korszerűsítésre szorulnak. A legutóbbi felújítás 1989-ben történt a Mátyás Király Utcai Általános Iskolában, a többi intézményben ezt megelőzően. Nem készült el minden épületben a világítás energiatakarékossá alakítása sem. Az óvodások 10 csoportszobában töltik napjaikat, az oktató-nevelő munka 168 oktatási helyiségben folyik; ebből 29 szaktanterem, 80 tanterem, 14 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, 45 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség. A VKI Belvárosi Általános Iskola épületében uszoda üzemel, itt látják el a városi kötelező úszás egy részét is. A tanulásban lemaradó gyerekeket négy fejlesztő szoba várja. Az intézményegységekben összesen három tornaszobában, hét tornateremben, hat sportpályán tarthatnak testnevelés órákat, sportolhatnak a gyerekek. (Az óvoda is rendelkezik tornaszobával) A tornatermek mérete kivéve a VKI Belvárosi Általános Iskolát- nem felelnek meg a szabványnak. Egy iskolában alakítottak ki nyelvi labort, öt épületben számítástechnikai szaktantermet. 256 számítógép, -ebből 14 PCI szintű, 50 laptop-; 19 projektor, 8 interaktív tábla, 9 videokamera segíti a gyerekek és felnőttek munkáját. A számítástechnikai eszközök korszerűsítése folyamatos feladat. Intézményünk felvállalta a látássérült tanulók integrált oktatását. Biztosítjuk számukra a különféle speciális taneszközöket (speciális pad, olvasó vonalzó, nagyítók, stb.), sajátos igényeikhez igazítjuk a tanterem berendezését, a világítás kialakítását. Tanulásukat segíti a számítógép, a sugárzásmentes lapmonitor és az olvasótelevízió. A technika tantárgy készlet szükségleteit a Központi Műhely látja el. Tanulói összetétel A Városközponti Iskola óvodái, általános iskolái meghatározott körzet alapján iskolázza be tanulóit. A zeneiskola városi beiskolázású. A 253 óvodás 10 csoportba; a 2049 tanuló 82 osztályba jár, a zeneiskola 771 növendéknek 22 tanszakon, 12 évfolyamon 3 szakaszban, 2 tagozaton kínál alapfokú művészetoktatást. Pécs környékéről 296 tanuló látogatja az intézményünket. A központba járó gyerekek száma

10 A tanulói közösség jelenlegi összetétele (253 óvodás+2049 tanuló): fő/% fő/% Hátrányos helyzetű 342/14 466/20,2 Halmozottan hátrányos helyzetű 101/4 58/2,5 Veszélyeztetett 43/1,7 56/2,4 SNI 34/1,4 54/2,3 Felzárkóztató foglalkozáson résztvevő 264/11,5 Fejlesztő foglalkozáson résztvevő 265/11 153/6,6 Tehetséggondozó foglalkozáson résztvevő 760/33 Gyermekek, tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma Mezőszél /0 78/ Belvárosi /1 70/ Belvárosi Óvoda Felsővámház /0 53/ /87 145/ Jókai /0 36/1 1 5 Mátyás /13 84/ A táblázat adatai is mutatják, hogy a Felső-vámház utcai intézményegységben aránytalanul magas a HH/HHH tanulók száma a többi intézményegységhez képest. Ezt a helyzetet az összevont iskola megörökölte. A szegregációmentességet csak távoli, hosszú távú célként lehet megjelölni, hisz ennek elérése nem csak az iskolától függ. A körzethatár módosítás nem hozta meg a várt eredményt.(a város település szerkezetét, a szülők szabad iskolaválasztását nehéz befolyásolni.) 10

11 Mit tesz a Felső-vámház Utcai Általános Iskola a hátrányos helyzetű gyermekekért? Alsó tagozaton iskolaotthonos keretek között folyik a nevelés-oktatás, az 5-6. osztályban minden tanuló napközis. A 7-8. osztályos hátrányos helyzetű tanulókkal mentor tanár is foglalkozik. A as tanévben 105 tanulóra igényelt az iskola integrációs támogatást, es tanévben 45, a es tanévben 41 tanulóra. A as tanévben az Útravaló Programban 13 tanuló vett részt (közülük valamennyi hátrányos helyzetű). A következő tanévben 7 tanuló kapott ösztöndíjat. 5 tanuló a Csányi Alapítvány által működtetett tanoda diákja. Megtörtént a HEFOP pályázat sikeres lebonyolítása és lezárása május 1-től vesz részt az iskola a TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázaton, melynek címe Itt mindenkinek helye van. Az iskola kidolgozta és működteti az integrációs programját A Városközponti Iskola felvállalta a SNI gyermekek/tanulók nevelését, oktatását. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek mellett hallás-, látássérült, valamint mozgásfogyatékos gyermekeket is fogadunk. Mindnyájunk érdeke ugyanaz kell, hogy legyen: kapjon meg minden segítséget az SNI-s gyermek, tanuló ahhoz, hogy a lehető legjobb és az ő érdekeit szolgáló körülmények között éljen. Készüljön fel a felnőtt életre úgy, hogy az épek, egészségesek társadalmában egyenrangú emberként, önállóan élhessen. Kapja meg a szülő azt a lelki gyakorlati segítséget, amelyre gyermeke nevelése során szüksége van. Jusson hozzá a pedagógus mindahhoz a speciális pedagógiai, szakmai ismerethez, amelyet használni tud a gyermek fejlesztésében, tanításában. Alakuljon ki együttműködés mindazok között, akik bármilyen módon segíthetik ezen gyermekeket az önálló életvezetésben, hogy munkájuk legyen egyre összehangoltabb, ezáltal eredményesebb. A tanulók érdekeit az általános iskolákban a diákönkormányzatok védik. Minden intézményegységben működik, a gyerekek munkáját tanárok segítik. Megalakult a Városközponti Iskola diákönkormányzata is, az intézményegységek diákvezetői képviselik az iskolájukat és gyakorolják jogaikat a törvényi előírásoknak megfelelően. 11

12 Dolgozói összetétel A pedagógusok Az oktató-nevelő munkát 260 pedagógus látja el. Az óvodában 21 óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Az általános iskolákban 96 tanító tanítja az alsósokat, a felső tagozaton 98 tanár tanít. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 45-an gondoskodnak a növendékek elméleti és hangszeres képzéséről. A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban 9 pedagógus vesz részt. A Városközponti Iskolát a főigazgató és helyettese vezeti. Az intézményegységek munkáját az igazgatók irányítják. Az intézményegységekben 25 szakmai munkaközösség működik, a közös munkaközösségek száma 7. A zeneiskolában 8 tanszakvezető koordinálja a szakmai munkát. Intézményünkben minden pedagógus rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. Tantestületünk nyitott az új kezdeményezésekre, módszerekre. Továbbképzések: Kompetencia alapú oktatás Kooperatív technikák Tevékenységközpontú pedagógia Projektpedagógia Drámapedagógia Nem szakrendszerű oktatás bevezetése A pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 25 fő. Segítik a munkát a dajkák; egy gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, mentor tanár, szabadidő-szervezők, úszómesterek, minden intézményegységben gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. A Felső-vámházban, a Mátyásban 1 fő, a Jókaiban, a Mezőszélben és a Belvárosi Iskolában 2-2 fő látja el az ifjúságvédelmi munkát,. Utóbbi háromban az intézményi magas tanulólétszám, a Vámházban a sok hátrányos helyzetű gyermek indokolja, hogy felosztják egymás között a feladatokat a kollégák. Egyéb munkakörben 58-an dolgoznak. A központi egység gazdasági dolgozói egy épületben vannak, a kincstárnok munkáját öt gazdasági ügyintéző segíti. Az intézményegységekben egy gazdasági ügyintéző, egy óvoda/iskola titkár, egy karbantartó/udvaros dolgozik. A Központi Műhelyben öten gondoskodnak a technika órák munkadarab-kellékeiről. 12

13 Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Az évfolyamismétlők aránya az országos átlag alatt van (kivétel a es tanév), a HH/HHH tanulók körében csökkenő tendenciát mutat (kivétel a as tanév). A magántanulók száma az országos átlag alatt van. Az összlétszámon belül 250 óránál többet hiányzó tanulók száma kismértékű emelkedést mutat, meghaladva az országos átlagot. Ebből a hátrányos helyzetűek számának és arányának változása nem számottevő. A kompetencia mérések iskolai eredményei minden mérés alkalmával magasabbak voltak az országos átlagnál szövegértésből és matematikából is. Az elmúlt tanévhez viszonyítva az intézményegységek eredményei vagy szignifikánsan nem változtak, vagy javultak. 6. évfolyamon matematikából tanulóink 42%-a, szövegértésből 69%-a teljesítette 4-7. szinten a feladatokat. 8. évfolyamon matematikából 62%, míg szövegértésből 74% érte el az szintet. Különösen kiemelkedik 8. osztályos tanulóink teljesítménye, hiszen a megyeszékhelyi iskolák közül csak 6 előzött meg bennünket. A hozzáadott értékek is igen magasak. A továbbtanulási mutatók az országos átlagnál kedvezőbbek. Tanulóink döntő többsége (70%) gimnáziumban tanul tovább, kb. negyede az érettségit adó szakközépiskolai képzést (20%) választja. Legkevesebben szakiskolában (4%) tanulnak tovább. Ez a tendencia az idei évre is érvényes. Ebben a tanévben minden 8. osztályos tanulót felvettek valamilyen középfokú intézménybe. A tanórán kívüli programokon való részvételi arány a HH/HHH tanulók körében programonként eltérő. 2008/2009-ben emelkedett a napközit igénylők száma az előző évekhez képest, közöttük a hátrányos helyzetű tanulók száma is emelkedő tendenciát mutat. A 2010/2011-es tanévben a tanulók 45%-a igényelte a napközit, 8%-a pedig a tanulószobát. Csökken azon tanulók száma, akik a szakköri foglalkozásokat veszik igénybe, igaz, a kínálat is csökkent. A nyári táborok adatai évenként változó képet mutatnak, de a HH/HHH gyerekek körében egyre kedveltebb nyári elfoglaltság lett. Csökkent az Útravaló ösztöndíj programban résztvevők száma. Míg a es tanévben 2 tanuló, addig a es tanévben már 22 tanuló vett részt a programban. A 2010/2011-es tanévre ez a szám lecsökkent 7-re. 13

14 Az esélyegyenlőséget segítő kapcsolati tényezők Iskolánk igyekszik minden intézményi és szervezeti együttműködési lehetőséget kihasználni, hogy a környezetében működő társadalmi és szakmai szervezetek minél aktívabb szerepet vállaljanak a hátrányok leküzdésében. Jó és rendszeres a kapcsolatunk a városi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálattal, a Nevelési tanácsadóval, az Éltes Mátyás Általános Iskolával, a BPSZSZSZK-val és a Dyslexiás Egyesülettel. Mivel két intézményegységünkben folyik német nemzetiségi nyelvoktatás, ezért szoros kapcsolatot tartunk fenn a Német Kisebbségi Önkormányzattal. A CKÖ vel való kapcsolatunk azonban csak évi néhány alkalomra korlátozódik. Intézményegységenként az iskolai védőnők aktívan bekapcsolódnak a munkába. 14

15 4.4 Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek Erősségek - Az intézményegységek specialitásai - Keresett intézményegységek - Körzeten kívül is érkeznek gyerekek - Jó beiskolázási mutatók - Innováció képes kollégák - Tapasztalatok a fejlesztési programok megvalósításában - Tapasztalatok az uniós pályázatok megírásában, megvalósításában, elszámolásában - A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatási módszertani alapjai kialakultak - Egész napos oktatás - Megjelent a kompetencia fejlesztő pedagógia módszertana, eszközrendszere - Jól működő DÖK - Együttműködés a szülőkkel - Beindultak a közös programok, az együttgondolkodás - A zeneiskola kiváló minősítése Lehetőségek Gyengeségek - Egységes minőségirányítási rendszer hiánya - Lassú reagálás az oktatásban lezajló folyamatokra - Az IKT eszköz ellátottság-hiányosságai - Kevés innováció - Két intézmény csökkenő gyereklétszáma - Kevés szakvizsgás pedagógus - Csökkenő lehetőség a csoportbontásra, szakkörökre - Nehezen tudjuk biztosítani a második idegen nyelv tanulásának lehetőségét tanórai, szakköri keretben - A csoportbontások lehetőségei nem felelnek meg az igényeknek - Szűkös tornatermi kínálat - Az intézményi étkeztetés kevéssé felel meg az egészséges táplálkozásnak. - Az épületek állaga - Színházterem, aula hiánya, ahol a szakalkalmazottak elférnek - Az épületek tisztasága - Alacsony a normatíva aránya az intézményfinanszírozásban Veszélyek - Pályázati lehetőségek kihasználása - A szakma megújítást segítő továbbképzések - Az információs kommunikációs technológiák elterjedése - Kapcsolatteremtés a középfokkal - Az óvoda/iskola átmenet segítése - Kistérségi együttműködések - Részvétel oktatás-fejlesztő kutatásokban - Részvétel nemzetközi programokban - Bevételi lehetőségek kiaknázása - Együttműködés a város többi iskolaközpontjával, intézményeivel -A közművelődési intézményekkel való tartalmi és szervezeti kapcsolatok erősítése - Csökkenő gyereklétszám - Szoros önkormányzati finanszírozás - Kiöregedő körzetek - Kevesebb a bejövő mint a kimenő gyerekek száma - Egyre több veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerek érkezik az intézménybe -Pályázati lehetőségek beszűkülése 15

16 5. Akcióterv Problémák, esélyegyenlőségi kockázatok Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy milyen a származása, vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az intézménynek is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a versenyképességünket. Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottai részéről. A program kidolgozása során, az elfogadását megelőzően biztosított volt a konzultáció és véleményformálás lehetősége minden érintett számára. Problémalista: előítéletes gondolkodás, lassú a tartalmi modernizáció, a HHH tanulók iskolai sikerei az iskolai átlag alattiak a szakköri és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon az 5-8. évfolyamon kevés HHH tanuló vesz részt az iskolafokozatok közötti átmenet nehéz lassú a módszertani megújulás kevés az e témában képzett tanár Fejlesztési célok A közoktatás terén megvalósítandó esélyegyenlőség elősegítése intézményünkben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok veszélyének kiszűrése. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő tanulási utat, a pályaorientációt). A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. A megvalósítást nehezítő körülmények feltárása, a kockázati tényezők minimalizálása. 16

17 Konkrét célok Az integráció feltételrendszerének bővítése, az integrációs támogatás igénybe vétele, az IPR bevezetése ill. működtetése A pedagógus továbbképzési tervekben a fejlesztő pedagógus képzés támogatása Az óvoda-iskola együttműködés elmélyítése, közös továbbképzések szervezése az iskolai és óvodai pedagógusok számára Speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (pl. logopédus, tehetséggondozó, gyógypedagógus, stb.) Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer alkalmazása Kompetencia alapú nevelés A képzéseken szerzett tapasztalatok átadása (integrációs képzés, egyéni fejlesztés, stb.) A zeneiskolai foglalkozások intézményegységekben történő megtartása (Belvárosi, Jókai, Mátyás, Mezőszél) Tárgyi feltételek terén Akadály-mentesítés az intézményegységekben Nyílászárók cseréje; vizesblokkok, tetők felújítása; épületgépészeti felújítás az intézményegységekben A kötelező taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása, az elhasznált, elavult eszközök folyamatos cseréje Számítástechnikai géppark folyamatos fejlesztése Interaktív táblák számának növelése Digitális (multimédiás) tananyagok, hangos-könyvek beszerzése, könyvtári állományok bővítése 17

18 5.3 Tevékenységmátrix az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Akadálymentesség hiánya az intézményegységekben Elhasználódott, rossz állapotban lévő iskola épületek Részben eszközök korszerűtlen Kevés interaktív táblával rendelkezünk A számítástechnikai termek felszerelése részben elavult Kevés digitális tananyaggal rendelkezünk A HH és HHH tanulók aránytalan eloszlása az intézmények között Cél konkrét szöveges megfogalmazása Akadálymentesség megvalósulása Felújított, átalakított iskola épületek. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. Korszerű berendezések, eszközök Intézményegységenként a tantermek 2/3 részében álljon rendelkezésre interaktív tábla Korszerű eszközökkel rendelkező számítástechnikai termek és osztálytermek működtetése Legyen elegendő digitális tananyag és hangos-könyv Arányosabb terhelés az intézményegységek között Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Akadálymentesítés; pályázat Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) fenntartó 2014 Akadálymentes épületek Az intézkedés eredményessé-gét mérő indiká-tor hosszútávon (6 év) Pályázat fenntartó 2017 Felújított épületek; Pályázatok, egyéb fenntartó, folyamatos PP Eszközjegyzék Eszközjegyzék szponzorok felkutatása főigazgató, igazgatók Pályázat fenntartó 2014 A tantermek 2/3 részében működik interaktív tábla Helyi költségvetés, pályázatok Költségvetés, pályázatok Szükség és lehetőség esetén átirányítás. Szülők meggyőzése. Körzetmódosítás fenntartó, főigazgató, igazgatók, informatika tanárok főigazgató, igazgatók fenntartó, főigazgató, igazgatók folyamatos Korszerű számítástechnika i termek; Tantermenként 1 teljes konfiguráció folyamatos Jelenleginél 2%-kal több 2012 Arányosabb eloszlás Jelenleginél 3%- kal több Arányosabb eloszlás Jelenleginél 4%-kal több Arányosabb eloszlás 18

19 Oktatási esélyegyenlőség érvényesülése az intézményen belül Arányos osztályba sorolás megvalósítása. Arányos osztályba sorolás megvalósítása iskolába lépéskor és tagozatváltáskor. Beavatkozási terv készítése, amennyiben az egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiban a HHH tanulók aránya 25%- ban eltér. főigazgató, igazgatók folyamatos Arányosabb eloszlás Arányosabb eloszlás Arányosabb eloszlás Nehezen érünk el eredményt a HH, HHH, SNI, különösen a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek esetében A problémák hatékony kezelése és megoldása. Több sikeres tanuló. Szülők együttműködésének megnyerése; egyéni bánásmód; pedagógusok felkészítése; segítő szakemberek bevonása; főigazgató, igazgatók, gyermekvédelmi felelősök, osztályfőnökök, óvónők Három havonkénti tanulói értékelések 5 éves továbbképzési terv A pedagógusok szakirányú továbbképzéseken vettek részt Átlagtól lemaradók és szakszolgáltatást igénylők helyzete Minden tanuló kapja meg a szükséges egyéni fejlesztést az iskolai sikeressége érdekében. Szakszolgálati rendszer Bővítése. Több fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő intézményi alkalmazása. főigazgató, igazgatók folyamatos Kompetenciamérés eredményeinek meghatározása a HHH és SNI tanulókra vonatkozóan Kompetencia mérések eredménye. Az iskolán kívüli segítő programok iránti érdeklődés alacsony A résztvevők arányának növelése Tájékoztatás, szülők meggyőzése, pályázat gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök folyamatos 1% 2% 19

20 Továbbtanulási mutatók /1.sz. adatlap 7.sz. táblázat Emelkedjen az érettségit adó középiskolákba bejutó HHH tanulók száma Egyéni fejlesztési tervek készítése. IPR bevezetése, Pályaorientációs programok biztosítása. Tanulókövetés megszervezése. útravaló program. pályaválasztási felelősök, nyolcadikos osztályfőnökök folyamatos Továbbtanulási mutatók; Középiskolák visszajelzései; Bevont tanulók számának növelése Továbbtanulási mutatók; Bevont tanulók számának növelése Továbbtanulási mutatók; Bevont tanulók számának növelése Módszertani képzettség javítása az intézményben Iskolafokozatok közötti átmenet nehézségei Intézményünk vezesse be a tanulók integrált nevelésének eredményességét segítő korszerű pedagógiát. Zökkenőmentes 5-8. évfolyamba lépés megvalósítása Pedagógiai módszertani adaptáció megtervezése. Tanórai gyakorlat megváltoztatása Nevelőtestületi tréningek szervezése. / IPR, koop. oktatás, drámapedagógia, projektoktatás, stb./ Közös belső továbbképzések szervezése, tapasztalatok átadása A pedagógusok módszertani felkészítése főigazgató, igazgatók főigazgató igazgatók, min. bizt. csoport vez tanévben a bevezetés megtörtént tanév kezdete IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés Szükséges a szorosabb kapcsolat kiépítése az iskolák és az óvoda között Az óvoda-iskola együttműködésének elmélyítése Közös továbbképzések, programok szervezése főigazgató, igazgatók tanév kezdete Közös rendezvények száma emelkedik Emelkedik az intézményen belüli iskolát választó óvodások száma 20

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA. Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Kaposfő KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN 2008-2014. Tartalom

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés 3. Célmeghatározás 4. Kötelezettségek és

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009.

Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. Pápa Város Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 2009. 1 Tartalomjegyzék 1.Törvényi háttér. 3 2. Bevezetés... 5 2.1.A közoktatás esélyegyenlősége... 6 3. Az intézkedési

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI A SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2008. NOVEMBER HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE SZENT ISTVÁN EGYETEM Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 035843 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. Tel.: 57/502-416, 57/502-460 Fax: 57/502-410 E-mail: gyakorlo@abk.szie.hu http://gyakorlo.abk.szie.hu

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014.

SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. SZEGEDI WALDORF ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2009-2014. Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. Tel/Fax: 06-62-547-080 E-mail:angyalkert99@gmail.com A SZEGEDI WALDORF ÓVODA Esélyegyenlőségi programja

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben