A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011."

Átírás

1 A PÉCSI VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja, feladatai Jogszabályi háttér Jogszabályi hivatkozások Alapfogalmak és értelmezésük Helyzetelemzés Intézményünk bemutatása Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Az esélyegyenlőséget segítő kapcsolati tényezők Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek Akcióterv Problémák, esélyegyenlőségi kockázatok Fejlesztési célok Tevékenységmátrix az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében Kötelezettség és felelősség Megvalósítás és monitoring Nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadása és jóváhagyása

3 1. Bevezető A pécsi Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a törvények előírásainak megfelelően kidolgozta Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervét. Az intézkedési terv összhangban van a Pécs M. J. Város Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében foglaltakkal, támogatja az abban megfogalmazott feladatok végrehajtását. Az Intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv készítésekor célunk volt, hogy összhangban álljon az intézmény működését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, különös tekintettel az intézmény pedagógiai programjára és intézményi minőségirányítási programjára. Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 2. Az Intézményi esélyegyenlőségi terv célja, feladatai Az Intézményi esélyegyenlőségi terv elemzi a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók helyzetének alakulását és meghatározza e csoportok esélykompenzációját elősegítő célokat. Továbbá meghatározza a célok megvalósítását elősegítő feladatokat és végrehajtásuk tervezett ütemezését. Célok Biztosítani kívánjuk intézményünkben az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása mellett célul tűztük ki az esélyteremtést támogató lépések megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Szeretnénk, ha növekedne tanulóink esélyegyenlőségi kultúrája, ha szolidaritásuk a mindennapok során is megmutatkozna. Feladatok Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. Támogató lépések feltárása, melyek bevezetése csökkenti a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, a tanulói életutakat. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszűrése. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási, és ezáltal a társadalmi integráció támogatása. 3

4 3. Jogszabályi háttér Jogszabályi hivatkozások A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülık és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése. Közoktatatási törvény 4. (1): A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködık a gyermekkel/tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelesek megtartani. 6. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik évét betölti, tankötelessé válik. 6. (3). A tankötelezettség annak az évnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizennyolcadik évét betölti. 11. (7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 27. Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). 4

5 (2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. (4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, tovább kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 5

6 (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megőrzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. Alapfogalmak és értelmezésük Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az a gyermek, illetve tanköteles korú fiatal, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította (jelölése HH); e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek/tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata alapján óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az is, akit tartós nevelésbe vettek (jelölése: HHH). Egyenlő bánásmód követelménye: a gyermek, tanuló más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön azonos színvonalú ellátásban. Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelı rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. A gyermek mindenek felett álló érdeke: minden egyes ügyben, minden egyes intézkedésnél, minden eljárás során a gyermek érdekében kell dönteni. A döntés elmulasztása is ezen alapelv megsértését jelenti. 6

7 Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. Esélyegyenlőség érvényesítése: néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. Integrációs felkészítés az esélyt teremtő nevelésnek, oktatásnak az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történő megszervezése, melyben a szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása a többi tanulóval azonos csoportban történik oly módon, hogy az érintett gyermekek/tanulók aránya nem haladja meg a 11/1994.(VI.8) MKM. r 39/E.-ában meghatározott százalékot (egy iskola fenntartása esetén és évfolyamonként egy-egy osztály esetében 50 %, több iskola esetén 25 %.) A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb., de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok. Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai: minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységéből, versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák, személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. 7

8 4. Helyzetelemzés Intézményünk bemutatása A Városközponti Iskola több intézmény összevonásával jött létre, többcélú intézmény július 1-től a Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozik a Belvárosi Óvoda, a Belvárosi Általános Iskola, a Felső-vámház Utcai Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Mátyás Király Utcai Általános Iskola, a Mezőszél Utcai Általános Iskola. A hét intézmény kilenc telephelyen működik Alapfeladatok nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskola oktatás 1-8. évfolyam 1-8. évfolyamon emelt szintű idegen nyelv oktatás, 1-8. évfolyamon német nyelvoktató kisebbségi oktatás, 1-8. évfolyamon emelt szintű matematika oktatás, 1-8. évfolyamon (1 osztály) emelt szintű ének-zene oktatás, énekkar iskolaotthonos osztályok működtetése 1-4. évfolyamon integrációs nevelés-oktatás képesség-kibontakoztató felkészítés emeltszintű ének-zene oktatás, heti 6 óra énekkar Kiegészítő tevékenységek óvodai nevelés közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása alapfokú művészetoktatás, ifjúsági zenekarok működése, kamara-zene csoportok; művészeti ág: zeneművészet; tanszakok: zongora, orgona, hegedű, brácsa, gordonka, gordon, fuvola, furulya, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, ütő, gitár, jazz-trombita, magánének, szolfézs, jazz-zongora óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés napközi otthoni és tanulószobai ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása diáksport központi műhely SNI ellátás fajtái: Organikus okokra visszavezethető SNI gyermekek oktatása Organikus okokra nem visszavezethető SNI gyermekek oktatása Hallás, látássérültek, mozgásfogyatékosok 8

9 Feltételeink Az intézményegységek épületei felújításra, korszerűsítésre szorulnak. A legutóbbi felújítás 1989-ben történt a Mátyás Király Utcai Általános Iskolában, a többi intézményben ezt megelőzően. Nem készült el minden épületben a világítás energiatakarékossá alakítása sem. Az óvodások 10 csoportszobában töltik napjaikat, az oktató-nevelő munka 168 oktatási helyiségben folyik; ebből 29 szaktanterem, 80 tanterem, 14 tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, 45 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség. A VKI Belvárosi Általános Iskola épületében uszoda üzemel, itt látják el a városi kötelező úszás egy részét is. A tanulásban lemaradó gyerekeket négy fejlesztő szoba várja. Az intézményegységekben összesen három tornaszobában, hét tornateremben, hat sportpályán tarthatnak testnevelés órákat, sportolhatnak a gyerekek. (Az óvoda is rendelkezik tornaszobával) A tornatermek mérete kivéve a VKI Belvárosi Általános Iskolát- nem felelnek meg a szabványnak. Egy iskolában alakítottak ki nyelvi labort, öt épületben számítástechnikai szaktantermet. 256 számítógép, -ebből 14 PCI szintű, 50 laptop-; 19 projektor, 8 interaktív tábla, 9 videokamera segíti a gyerekek és felnőttek munkáját. A számítástechnikai eszközök korszerűsítése folyamatos feladat. Intézményünk felvállalta a látássérült tanulók integrált oktatását. Biztosítjuk számukra a különféle speciális taneszközöket (speciális pad, olvasó vonalzó, nagyítók, stb.), sajátos igényeikhez igazítjuk a tanterem berendezését, a világítás kialakítását. Tanulásukat segíti a számítógép, a sugárzásmentes lapmonitor és az olvasótelevízió. A technika tantárgy készlet szükségleteit a Központi Műhely látja el. Tanulói összetétel A Városközponti Iskola óvodái, általános iskolái meghatározott körzet alapján iskolázza be tanulóit. A zeneiskola városi beiskolázású. A 253 óvodás 10 csoportba; a 2049 tanuló 82 osztályba jár, a zeneiskola 771 növendéknek 22 tanszakon, 12 évfolyamon 3 szakaszban, 2 tagozaton kínál alapfokú művészetoktatást. Pécs környékéről 296 tanuló látogatja az intézményünket. A központba járó gyerekek száma

10 A tanulói közösség jelenlegi összetétele (253 óvodás+2049 tanuló): fő/% fő/% Hátrányos helyzetű 342/14 466/20,2 Halmozottan hátrányos helyzetű 101/4 58/2,5 Veszélyeztetett 43/1,7 56/2,4 SNI 34/1,4 54/2,3 Felzárkóztató foglalkozáson résztvevő 264/11,5 Fejlesztő foglalkozáson résztvevő 265/11 153/6,6 Tehetséggondozó foglalkozáson résztvevő 760/33 Gyermekek, tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma SNI gyermekek, tanulók száma Mezőszél /0 78/ Belvárosi /1 70/ Belvárosi Óvoda Felsővámház /0 53/ /87 145/ Jókai /0 36/1 1 5 Mátyás /13 84/ A táblázat adatai is mutatják, hogy a Felső-vámház utcai intézményegységben aránytalanul magas a HH/HHH tanulók száma a többi intézményegységhez képest. Ezt a helyzetet az összevont iskola megörökölte. A szegregációmentességet csak távoli, hosszú távú célként lehet megjelölni, hisz ennek elérése nem csak az iskolától függ. A körzethatár módosítás nem hozta meg a várt eredményt.(a város település szerkezetét, a szülők szabad iskolaválasztását nehéz befolyásolni.) 10

11 Mit tesz a Felső-vámház Utcai Általános Iskola a hátrányos helyzetű gyermekekért? Alsó tagozaton iskolaotthonos keretek között folyik a nevelés-oktatás, az 5-6. osztályban minden tanuló napközis. A 7-8. osztályos hátrányos helyzetű tanulókkal mentor tanár is foglalkozik. A as tanévben 105 tanulóra igényelt az iskola integrációs támogatást, es tanévben 45, a es tanévben 41 tanulóra. A as tanévben az Útravaló Programban 13 tanuló vett részt (közülük valamennyi hátrányos helyzetű). A következő tanévben 7 tanuló kapott ösztöndíjat. 5 tanuló a Csányi Alapítvány által működtetett tanoda diákja. Megtörtént a HEFOP pályázat sikeres lebonyolítása és lezárása május 1-től vesz részt az iskola a TÁMOP Esélyegyenlőségi pályázaton, melynek címe Itt mindenkinek helye van. Az iskola kidolgozta és működteti az integrációs programját A Városközponti Iskola felvállalta a SNI gyermekek/tanulók nevelését, oktatását. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek mellett hallás-, látássérült, valamint mozgásfogyatékos gyermekeket is fogadunk. Mindnyájunk érdeke ugyanaz kell, hogy legyen: kapjon meg minden segítséget az SNI-s gyermek, tanuló ahhoz, hogy a lehető legjobb és az ő érdekeit szolgáló körülmények között éljen. Készüljön fel a felnőtt életre úgy, hogy az épek, egészségesek társadalmában egyenrangú emberként, önállóan élhessen. Kapja meg a szülő azt a lelki gyakorlati segítséget, amelyre gyermeke nevelése során szüksége van. Jusson hozzá a pedagógus mindahhoz a speciális pedagógiai, szakmai ismerethez, amelyet használni tud a gyermek fejlesztésében, tanításában. Alakuljon ki együttműködés mindazok között, akik bármilyen módon segíthetik ezen gyermekeket az önálló életvezetésben, hogy munkájuk legyen egyre összehangoltabb, ezáltal eredményesebb. A tanulók érdekeit az általános iskolákban a diákönkormányzatok védik. Minden intézményegységben működik, a gyerekek munkáját tanárok segítik. Megalakult a Városközponti Iskola diákönkormányzata is, az intézményegységek diákvezetői képviselik az iskolájukat és gyakorolják jogaikat a törvényi előírásoknak megfelelően. 11

12 Dolgozói összetétel A pedagógusok Az oktató-nevelő munkát 260 pedagógus látja el. Az óvodában 21 óvónő foglalkozik a gyerekekkel. Az általános iskolákban 96 tanító tanítja az alsósokat, a felső tagozaton 98 tanár tanít. A Liszt Ferenc Zeneiskolában 45-an gondoskodnak a növendékek elméleti és hangszeres képzéséről. A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban 9 pedagógus vesz részt. A Városközponti Iskolát a főigazgató és helyettese vezeti. Az intézményegységek munkáját az igazgatók irányítják. Az intézményegységekben 25 szakmai munkaközösség működik, a közös munkaközösségek száma 7. A zeneiskolában 8 tanszakvezető koordinálja a szakmai munkát. Intézményünkben minden pedagógus rendelkezik a megfelelő szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel. Tantestületünk nyitott az új kezdeményezésekre, módszerekre. Továbbképzések: Kompetencia alapú oktatás Kooperatív technikák Tevékenységközpontú pedagógia Projektpedagógia Drámapedagógia Nem szakrendszerű oktatás bevezetése A pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 25 fő. Segítik a munkát a dajkák; egy gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, mentor tanár, szabadidő-szervezők, úszómesterek, minden intézményegységben gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. A Felső-vámházban, a Mátyásban 1 fő, a Jókaiban, a Mezőszélben és a Belvárosi Iskolában 2-2 fő látja el az ifjúságvédelmi munkát,. Utóbbi háromban az intézményi magas tanulólétszám, a Vámházban a sok hátrányos helyzetű gyermek indokolja, hogy felosztják egymás között a feladatokat a kollégák. Egyéb munkakörben 58-an dolgoznak. A központi egység gazdasági dolgozói egy épületben vannak, a kincstárnok munkáját öt gazdasági ügyintéző segíti. Az intézményegységekben egy gazdasági ügyintéző, egy óvoda/iskola titkár, egy karbantartó/udvaros dolgozik. A Központi Műhelyben öten gondoskodnak a technika órák munkadarab-kellékeiről. 12

13 Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Az évfolyamismétlők aránya az országos átlag alatt van (kivétel a es tanév), a HH/HHH tanulók körében csökkenő tendenciát mutat (kivétel a as tanév). A magántanulók száma az országos átlag alatt van. Az összlétszámon belül 250 óránál többet hiányzó tanulók száma kismértékű emelkedést mutat, meghaladva az országos átlagot. Ebből a hátrányos helyzetűek számának és arányának változása nem számottevő. A kompetencia mérések iskolai eredményei minden mérés alkalmával magasabbak voltak az országos átlagnál szövegértésből és matematikából is. Az elmúlt tanévhez viszonyítva az intézményegységek eredményei vagy szignifikánsan nem változtak, vagy javultak. 6. évfolyamon matematikából tanulóink 42%-a, szövegértésből 69%-a teljesítette 4-7. szinten a feladatokat. 8. évfolyamon matematikából 62%, míg szövegértésből 74% érte el az szintet. Különösen kiemelkedik 8. osztályos tanulóink teljesítménye, hiszen a megyeszékhelyi iskolák közül csak 6 előzött meg bennünket. A hozzáadott értékek is igen magasak. A továbbtanulási mutatók az országos átlagnál kedvezőbbek. Tanulóink döntő többsége (70%) gimnáziumban tanul tovább, kb. negyede az érettségit adó szakközépiskolai képzést (20%) választja. Legkevesebben szakiskolában (4%) tanulnak tovább. Ez a tendencia az idei évre is érvényes. Ebben a tanévben minden 8. osztályos tanulót felvettek valamilyen középfokú intézménybe. A tanórán kívüli programokon való részvételi arány a HH/HHH tanulók körében programonként eltérő. 2008/2009-ben emelkedett a napközit igénylők száma az előző évekhez képest, közöttük a hátrányos helyzetű tanulók száma is emelkedő tendenciát mutat. A 2010/2011-es tanévben a tanulók 45%-a igényelte a napközit, 8%-a pedig a tanulószobát. Csökken azon tanulók száma, akik a szakköri foglalkozásokat veszik igénybe, igaz, a kínálat is csökkent. A nyári táborok adatai évenként változó képet mutatnak, de a HH/HHH gyerekek körében egyre kedveltebb nyári elfoglaltság lett. Csökkent az Útravaló ösztöndíj programban résztvevők száma. Míg a es tanévben 2 tanuló, addig a es tanévben már 22 tanuló vett részt a programban. A 2010/2011-es tanévre ez a szám lecsökkent 7-re. 13

14 Az esélyegyenlőséget segítő kapcsolati tényezők Iskolánk igyekszik minden intézményi és szervezeti együttműködési lehetőséget kihasználni, hogy a környezetében működő társadalmi és szakmai szervezetek minél aktívabb szerepet vállaljanak a hátrányok leküzdésében. Jó és rendszeres a kapcsolatunk a városi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálattal, a Nevelési tanácsadóval, az Éltes Mátyás Általános Iskolával, a BPSZSZSZK-val és a Dyslexiás Egyesülettel. Mivel két intézményegységünkben folyik német nemzetiségi nyelvoktatás, ezért szoros kapcsolatot tartunk fenn a Német Kisebbségi Önkormányzattal. A CKÖ vel való kapcsolatunk azonban csak évi néhány alkalomra korlátozódik. Intézményegységenként az iskolai védőnők aktívan bekapcsolódnak a munkába. 14

15 4.4 Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek Erősségek - Az intézményegységek specialitásai - Keresett intézményegységek - Körzeten kívül is érkeznek gyerekek - Jó beiskolázási mutatók - Innováció képes kollégák - Tapasztalatok a fejlesztési programok megvalósításában - Tapasztalatok az uniós pályázatok megírásában, megvalósításában, elszámolásában - A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatási módszertani alapjai kialakultak - Egész napos oktatás - Megjelent a kompetencia fejlesztő pedagógia módszertana, eszközrendszere - Jól működő DÖK - Együttműködés a szülőkkel - Beindultak a közös programok, az együttgondolkodás - A zeneiskola kiváló minősítése Lehetőségek Gyengeségek - Egységes minőségirányítási rendszer hiánya - Lassú reagálás az oktatásban lezajló folyamatokra - Az IKT eszköz ellátottság-hiányosságai - Kevés innováció - Két intézmény csökkenő gyereklétszáma - Kevés szakvizsgás pedagógus - Csökkenő lehetőség a csoportbontásra, szakkörökre - Nehezen tudjuk biztosítani a második idegen nyelv tanulásának lehetőségét tanórai, szakköri keretben - A csoportbontások lehetőségei nem felelnek meg az igényeknek - Szűkös tornatermi kínálat - Az intézményi étkeztetés kevéssé felel meg az egészséges táplálkozásnak. - Az épületek állaga - Színházterem, aula hiánya, ahol a szakalkalmazottak elférnek - Az épületek tisztasága - Alacsony a normatíva aránya az intézményfinanszírozásban Veszélyek - Pályázati lehetőségek kihasználása - A szakma megújítást segítő továbbképzések - Az információs kommunikációs technológiák elterjedése - Kapcsolatteremtés a középfokkal - Az óvoda/iskola átmenet segítése - Kistérségi együttműködések - Részvétel oktatás-fejlesztő kutatásokban - Részvétel nemzetközi programokban - Bevételi lehetőségek kiaknázása - Együttműködés a város többi iskolaközpontjával, intézményeivel -A közművelődési intézményekkel való tartalmi és szervezeti kapcsolatok erősítése - Csökkenő gyereklétszám - Szoros önkormányzati finanszírozás - Kiöregedő körzetek - Kevesebb a bejövő mint a kimenő gyerekek száma - Egyre több veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerek érkezik az intézménybe -Pályázati lehetőségek beszűkülése 15

16 5. Akcióterv Problémák, esélyegyenlőségi kockázatok Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy milyen a származása, vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az intézménynek is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a versenyképességünket. Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottai részéről. A program kidolgozása során, az elfogadását megelőzően biztosított volt a konzultáció és véleményformálás lehetősége minden érintett számára. Problémalista: előítéletes gondolkodás, lassú a tartalmi modernizáció, a HHH tanulók iskolai sikerei az iskolai átlag alattiak a szakköri és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon az 5-8. évfolyamon kevés HHH tanuló vesz részt az iskolafokozatok közötti átmenet nehéz lassú a módszertani megújulás kevés az e témában képzett tanár Fejlesztési célok A közoktatás terén megvalósítandó esélyegyenlőség elősegítése intézményünkben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok veszélyének kiszűrése. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő tanulási utat, a pályaorientációt). A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása. A megvalósítást nehezítő körülmények feltárása, a kockázati tényezők minimalizálása. 16

17 Konkrét célok Az integráció feltételrendszerének bővítése, az integrációs támogatás igénybe vétele, az IPR bevezetése ill. működtetése A pedagógus továbbképzési tervekben a fejlesztő pedagógus képzés támogatása Az óvoda-iskola együttműködés elmélyítése, közös továbbképzések szervezése az iskolai és óvodai pedagógusok számára Speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (pl. logopédus, tehetséggondozó, gyógypedagógus, stb.) Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer alkalmazása Kompetencia alapú nevelés A képzéseken szerzett tapasztalatok átadása (integrációs képzés, egyéni fejlesztés, stb.) A zeneiskolai foglalkozások intézményegységekben történő megtartása (Belvárosi, Jókai, Mátyás, Mezőszél) Tárgyi feltételek terén Akadály-mentesítés az intézményegységekben Nyílászárók cseréje; vizesblokkok, tetők felújítása; épületgépészeti felújítás az intézményegységekben A kötelező taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása, az elhasznált, elavult eszközök folyamatos cseréje Számítástechnikai géppark folyamatos fejlesztése Interaktív táblák számának növelése Digitális (multimédiás) tananyagok, hangos-könyvek beszerzése, könyvtári állományok bővítése 17

18 5.3 Tevékenységmátrix az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Akadálymentesség hiánya az intézményegységekben Elhasználódott, rossz állapotban lévő iskola épületek Részben eszközök korszerűtlen Kevés interaktív táblával rendelkezünk A számítástechnikai termek felszerelése részben elavult Kevés digitális tananyaggal rendelkezünk A HH és HHH tanulók aránytalan eloszlása az intézmények között Cél konkrét szöveges megfogalmazása Akadálymentesség megvalósulása Felújított, átalakított iskola épületek. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. Korszerű berendezések, eszközök Intézményegységenként a tantermek 2/3 részében álljon rendelkezésre interaktív tábla Korszerű eszközökkel rendelkező számítástechnikai termek és osztálytermek működtetése Legyen elegendő digitális tananyag és hangos-könyv Arányosabb terhelés az intézményegységek között Intézkedés leírása Az intézkedés felelőse Akadálymentesítés; pályázat Az intézkedés megvalósításának határideje Az intézkedés eredményességét mérő indikátor rövidtávon (1 év) Az intézkedés eredményességét mérő indikátor középtávon (3 év) fenntartó 2014 Akadálymentes épületek Az intézkedés eredményessé-gét mérő indiká-tor hosszútávon (6 év) Pályázat fenntartó 2017 Felújított épületek; Pályázatok, egyéb fenntartó, folyamatos PP Eszközjegyzék Eszközjegyzék szponzorok felkutatása főigazgató, igazgatók Pályázat fenntartó 2014 A tantermek 2/3 részében működik interaktív tábla Helyi költségvetés, pályázatok Költségvetés, pályázatok Szükség és lehetőség esetén átirányítás. Szülők meggyőzése. Körzetmódosítás fenntartó, főigazgató, igazgatók, informatika tanárok főigazgató, igazgatók fenntartó, főigazgató, igazgatók folyamatos Korszerű számítástechnika i termek; Tantermenként 1 teljes konfiguráció folyamatos Jelenleginél 2%-kal több 2012 Arányosabb eloszlás Jelenleginél 3%- kal több Arányosabb eloszlás Jelenleginél 4%-kal több Arányosabb eloszlás 18

19 Oktatási esélyegyenlőség érvényesülése az intézményen belül Arányos osztályba sorolás megvalósítása. Arányos osztályba sorolás megvalósítása iskolába lépéskor és tagozatváltáskor. Beavatkozási terv készítése, amennyiben az egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiban a HHH tanulók aránya 25%- ban eltér. főigazgató, igazgatók folyamatos Arányosabb eloszlás Arányosabb eloszlás Arányosabb eloszlás Nehezen érünk el eredményt a HH, HHH, SNI, különösen a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek esetében A problémák hatékony kezelése és megoldása. Több sikeres tanuló. Szülők együttműködésének megnyerése; egyéni bánásmód; pedagógusok felkészítése; segítő szakemberek bevonása; főigazgató, igazgatók, gyermekvédelmi felelősök, osztályfőnökök, óvónők Három havonkénti tanulói értékelések 5 éves továbbképzési terv A pedagógusok szakirányú továbbképzéseken vettek részt Átlagtól lemaradók és szakszolgáltatást igénylők helyzete Minden tanuló kapja meg a szükséges egyéni fejlesztést az iskolai sikeressége érdekében. Szakszolgálati rendszer Bővítése. Több fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő intézményi alkalmazása. főigazgató, igazgatók folyamatos Kompetenciamérés eredményeinek meghatározása a HHH és SNI tanulókra vonatkozóan Kompetencia mérések eredménye. Az iskolán kívüli segítő programok iránti érdeklődés alacsony A résztvevők arányának növelése Tájékoztatás, szülők meggyőzése, pályázat gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök folyamatos 1% 2% 19

20 Továbbtanulási mutatók /1.sz. adatlap 7.sz. táblázat Emelkedjen az érettségit adó középiskolákba bejutó HHH tanulók száma Egyéni fejlesztési tervek készítése. IPR bevezetése, Pályaorientációs programok biztosítása. Tanulókövetés megszervezése. útravaló program. pályaválasztási felelősök, nyolcadikos osztályfőnökök folyamatos Továbbtanulási mutatók; Középiskolák visszajelzései; Bevont tanulók számának növelése Továbbtanulási mutatók; Bevont tanulók számának növelése Továbbtanulási mutatók; Bevont tanulók számának növelése Módszertani képzettség javítása az intézményben Iskolafokozatok közötti átmenet nehézségei Intézményünk vezesse be a tanulók integrált nevelésének eredményességét segítő korszerű pedagógiát. Zökkenőmentes 5-8. évfolyamba lépés megvalósítása Pedagógiai módszertani adaptáció megtervezése. Tanórai gyakorlat megváltoztatása Nevelőtestületi tréningek szervezése. / IPR, koop. oktatás, drámapedagógia, projektoktatás, stb./ Közös belső továbbképzések szervezése, tapasztalatok átadása A pedagógusok módszertani felkészítése főigazgató, igazgatók főigazgató igazgatók, min. bizt. csoport vez tanévben a bevezetés megtörtént tanév kezdete IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés IPR intézményi önértékelés indikátor táblái Intézményi önértékelés Szükséges a szorosabb kapcsolat kiépítése az iskolák és az óvoda között Az óvoda-iskola együttműködésének elmélyítése Közös továbbképzések, programok szervezése főigazgató, igazgatók tanév kezdete Közös rendezvények száma emelkedik Emelkedik az intézményen belüli iskolát választó óvodások száma 20

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű.

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó MUNKA- ÉS FELADATTERV 2010-2011.tanév 2011.tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Jogszabályi háttér Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Jogszabályi háttér Az esélyegyenlőségről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE:

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Pappné Kutas Annamária igazgató Szekszárd, 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Alapító Okiratot Módosító Okirat

Alapító Okiratot Módosító Okirat 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a Keleti Városrészi Óvoda alapító szerve, a költségvetési szerv 2009. július 1. napjától hatályos alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008 - 2 - Tartalomjegyzék 1. A dokumentum jogszabályi háttere...3 2. Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE AZ EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés A gimnázium pedagógiai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK M MAGYARORSZÁGI NÉMETEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁNAK ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI CSELEKVÉSI TERVE 2010. OKTÓBER 1. - 2015. OKTÓBER 1. 1. Törvényi háttér A 2003. évi CXXV. törvény az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV...

TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA... 7 III. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG... 8 IV. AKCIÓTERV... 10 V. MEGVALÓSÍTÁS... 14 VI. MONITORING ÉS NYILVÁNOSSÁG... 14 VII.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben