ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN"

Átírás

1 ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN Doktori (PhD-) értekezés Írta: Újváriné Handó Melinda Témavezetı: Dr. habil. Szekszárdi Júlia Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Veszprém 2009.

2 ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Újváriné Handó Melinda Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája Pedagógusképzés pedagógiája alprogram keretében Témavezetı: Dr. habil. Szekszárdi Júlia Elfogadásra javaslom (igen / nem) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, témavezetı aláírása Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem bíráló aláírás Bíráló neve: igen /nem bíráló aláírás A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém, év hó nap A doktori (PhD) oklevél minısítése: a Bíráló Bizottság elnöke Az EDT elnöke 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ABSZTRAKT... 8 ABSTRACT RESÜMEE ELİSZÓ I. SZAKIRODALMI HÁTTÉR A CIGÁNYNAK NEVEZETT TÁRSADALMI CSOPORT RENDSZEREZÉSE CIGÁNYSÁG A STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN Demográfiai adatok Romák a munkaerıpiacon Lakhatás, területi jellemzık Egészségi állapot Cigány gyermekek az oktatásban SZEMELVÉNYEK AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ROMÁKKAL KAPCSOLATOS KORMÁNYZATI DÖNTÉSEIBİL : MDF FKGP KDNP kormány : MSZP SZDSZ kormány : FIDESZ FKGP MDF kormány : MSZP SZDSZ kormányok A CIGÁNY GYEREKEK OKTATÁSÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE CIGÁNY GYEREKEK A MAI MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN A CIGÁNY GYEREKEK ISKOLAI TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK

4 6.1. Eltérı szocializáció Az óvodai neveltetés hiánya Szegényes életkörülmények Bizalmatlanság: a szülık és az iskola közti kapcsolat Nyelvi problémák: szegényes magyar szókincs Alacsony iskolázottságú szülık Elıítélet A motiváció hiánya Összegzés A TANÁROK PROBLÉMÁI A CIGÁNY GYEREKEKKEL Tanulási és magatartási gondok Hiányzás MILYENEK IS A CIGÁNY GYEREKEK VALÓJÁBAN? A TÉMA SZAKIRODALMA KRITIKUS SZEMMEL II. A ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA A KUTATÁS CÉLJA HIPOTÉZISÁLLÍTÁS A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVİ ISKOLÁK KIVÁLASZTÁSA A KUTATÁS IDİPONTJA, MÓDSZEREI Mélyinterjúk Révfülöpi Általános Iskola bemutatása az igazgatóval készült mélyinterjúk alapján Zalabéri Általános Iskola bemutatása az igazgatóval készült 4

5 mélyinterjúk alapján Szociometriai kérdıíves vizsgálat A szociometriai kérdıív bemutatása Az adatfeldolgozás újszerősége A szociometriai kérdıívek adatainak elemzése Révfülöpi Általános Iskola Az alsó tagozatos osztály szociometriai kérdıívének elemzése Az felsı tagozatos osztály szociometriai kérdıívének elemzése Zalabéri Általános Iskola Az alsó tagozatos osztály szociometriai kérdıívének elemzése Az felsı tagozatos osztály szociometriai kérdıívének elemzése A támogatott felidézés módszere A módszer bemutatása Fıbb kutatások és kutatók A módszer mőködése A támogatott felidézés során készült interjúk számadatai A támogatott felidézés interjúk tapasztalatainak bemutatása Révfülöpi Általános Iskola Az alsó tagozatban készült interjúk tapasztalatai A felsı tagozatban készült interjúk tapasztalatai Zalabéri Általános Iskola

6 Az alsó tagozatban készült interjúk tapasztalatai A felsı tagozatban készült interjúk tapasztalatai A módszer elınye és az alkalmazás problémái Elınyök Problémák, nehézségek Pedagógiai következtetések az interjúk tapasztalatai alapján A kutatásban részt vevı cigány közösség vizsgálata a résztvevımegfigyelı módszer segítségével Élet- és lakáskörülmények Életmód, megélhetés Hit, hiedelemvilág Férfi-nıi szerepek, nık helyzete a közösségben Férfi-nıi szerepek Párválasztás és házasságkötés Gyermekvállalás és gyermeknevelés Tanuláshoz való hozzáállás Öltözködés Interjúrészletek A vizsgált cigány közösség egy nı tagjának életútja Nıvé válás egy cigány közösségben A KUTATÁS JELENTİSÉGE ÖSSZEGZÉS, A HIPOTÉZISEK HELYTÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ZÁRSZÓ IRODALOMJEGYZÉK

7 ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE TÉZISEK THESES MELLÉKLETEK sz. melléklet: Szociometriai kérdıív 2. sz. melléklet: Szociometriai kérdıív régi tanulók számára 3. sz. melléklet: Szociometriai kérdıív új tanulók számára 4. sz. melléklet: Színkódolt táblázatok és diagrammok 4.1. sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Révfülöpi Általános Iskola, alsó tagozat sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Révfülöpi Általános Iskola, alsó tagozat sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Révfülöpi Általános Iskola, felsı tagozat sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Révfülöpi Általános Iskola, felsı tagozat sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Zalabéri Általános Iskola, alsó tagozat 4.6. sz. melléklet: Színkódolt táblázat - Zalabéri Általános Iskola, felsı tagozat 5. sz. melléklet: Cd-melléklet: fényképek a kutatásban résztvevı iskolákról és tanulókról 7

8 ABSZTRAKT Roma/cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben A disszertáció a roma/cigány és nem roma/cigány tanulók iskolai környezetben zajló társas kapcsolatának mélyreható empirikus vizsgálatával foglalkozik. A kutatás célja, hogy több aspektusból tárja fel a roma/cigány és nem roma/cigány gyerekek közötti interakciókat, valamint a mögöttük meghúzódó gondolatokat, attitődöket. A kutatás során a szerzı elsıdlegesen azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy miként látják, percipiálják egymást a roma és nem roma gyerekek, maguk hogyan élik meg és kezelik a felmerülı konfliktusokat. Hogyan alakulnak át tartalmukban, mélységükben, jellegükben a kölcsönös elıítéletek a jelenlegi társadalmi és globális szintő változások hatására, továbbá miként befolyásolják ezek az elıítéletek a társas kapcsolatok alakulását. A kvalitatív kutatás módszertanilag négy fı pillére épül, melyek mindegyike kiegészíti, árnyalja és pontosítja a másik módszer segítségével feltárt adatokat. A szociometriai kérdıív, a támogatott felidézés módszere, a mélyinterjúk és a résztvevı-megfigyelı módszer alkotta azt a négyes fogatot, amely kellı információhoz juttatta a szerzıt ahhoz, hogy objektív képet tudjon alkotni a valós helyzetrıl. A kutatás újszerőségét jelenti a támogatott felidézés módszerének fenti témában történı alkalmazása. A kutatás további érdeme a szociometriai kérdıív adatfeldolgozásához használható új adatfeldolgozási mód, a színkódolt táblázat 8

9 kimunkálása, mely jelentısen megkönnyítette a szociometriai kérdıívek feldolgozását, logikus, könnyen áttekinthetı rendszert hozva létre, következésképpen használata más szociometriai kérdıíves vizsgálaton alapuló kutatásban is elınyös és alkalmazható. Megjegyzendı, hogy a disszertációban bemutatott eredmények a vizsgált roma közösségben tekinthetık relevánsnak, azok más közösségre vonatkozóan, különösen a cigány népesség heterogenitása okán, nem gondolhatók reprezentatívnak. Ugyanakkor a disszertációban bemutatott sajátosságok jó kiindulópontot nyújtanak egy nagyobb mintán végzendı kutatáshoz, vagy akár más hasonló témájú vizsgálathoz is. Összességében tehát a disszertáció objektív képet mutat a vizsgált közösségben a roma/cigány és nem roma/cigány gyerekek valós viszonyáról, interakcióiról és társas kapcsolatáról. Kulcsszavak: roma/cigány tanulók, társas kapcsolatok, színkódolt táblázat 9

10 ABSTRACT Research of the social relations of Roma/Gypsy and non-roma/gypsy students in educational environment The dissertation deals with the comprehensive empirical research of the social relations of Roma/Gypsy and non-roma/gypsy students in educational environment. The aim of the research is to explore the interactions among Roma/Gypsy and non-roma/gypsy children and their thoughts, attitudes behind these interactions from several aspects. Methodologically the qualitative research is based on four different methods: socio-metrical questionnaire, stimulated recall, interviews and participatingobserving method. The main achievement of the research is the use of stimulated recall method in this topic and its adaptation to the theme. Further achievement of the research is the development of colour-chart which makes the data processing of the sociometrical questionnaire easier creating a logical system, consequently its use is advantageous and applicable in other researches based on socio-metrical questionnaires. To sum up the dissertation shows objectively the relationship, interactions and social relations of Roma/Gypsy and non-roma/gypsy children. Keywords: Roma/Gypsy students, social relations, colour-chart 10

11 RESÜMEE Die Untersuchung der gesellschaftlichen Beziehungen von Roma/Zigeuner- und Nichtroma/Nichtzigeuner-Schülern im Schulmilieu Die Dissertation befasst sich mit der tiefgehenden empirischen Untersuchung der gesellschaftlichen Beziehungen von Roma/Zigeuner- und Nichtroma/Nichtzigeuner-Schülern im Schulmilieu. Die Forschung setzt sich zum Ziel, die Interaktionen zwischen Roma/Zigeuner- und Nichtroma/Nichtzigeuner-Kindern, sowie die hinter diesen steckenden Gedanken, Einstellungen aus mehreren Aspekten aufzudecken. Die qualitative Forschung basiert methodologisch auf vier Hauptpfeilern, dem soziometrischen Fragebogen, der Stimulated-Recall-Methode, den Tiefinterviews und der teilnehmenden Beobachtung. Die Neuartigkeit der Forschung besteht in der Anwendung der Stimulated- Recall-Methode im oben genannten Thema. Ein weiterer Vorzug der Forschung ist die Ausarbeitung eines neuen Mittels, die Farbentabelle, die bei der Datenverarbeitung des soziometrischen Fragebogens verwendet werden kann. Sie erleichterte die Verarbeitung der soziometrischen Fragebögen in bedeutendem Maße, wodurch ein logisches, leicht überschaubares System entstand, folglich ist ihre Verwendung auch in anderen auf soziometrischer Fragebogenuntersuchung basierenden Forschungen vorteilhaft und vorstellbar. 11

12 Zusammenfassend zeigt die Dissertation ein objektives Bild über das wahre Verhältnis, die Interaktionen und gesellschaftlichen Beziehungen von Roma/Zigeuner- und Nichtroma/Nichtzigeuner-Kindern. Schlüsselwörter: Roma/Zigeunerschüler, gesellschaftliche Beziehungen, Farbentabelle 12

13 ELİSZÓ A cigányság helyzete ezen belül a cigány gyerekek oktatása régóta megoldatlan, akkut problémája mind a magyar oktatási rendszernek, mind a magyar társadalom egészének. A számtalan romákkal kapcsolatos kutatás ellenére még mindig igen keveset tudunk a témáról, különösen a jelenlegi helyzetrıl, és arról, hogy a roma és nem roma gyerekek hogyan percipiálják egymást, társas kapcsolataik milyen módon alakulnak, valamint, hogy hogyan látják és milyen problémakezelı stratégiákat, milyen hatékonysággal alkalmaznak a pedagógusok. Éppen ezért bírnak olyan kiemelt jelentıséggel a cigánysággal foglalkozó kutatások, hiszen ahhoz, hogy a felmerülı problémákra érdemi megoldást tudjuk nyújtani, elengedhetetlenül fontos a primer társadalmi információkon és kutatáson alapuló szakmai kommunikáció. Jól tudjuk, egy pedagógiai kutatás mindig annak társadalmi kontextusával együtt értelmezhetı, ám az állandóan változó társadalmi viszonyok között rendkívül nehéz napra késznek lenni a témában. Közel 8 éve kezdtem foglalkozni a roma gyermekek oktatásának vizsgálatával, azonban a cigányság helyzete, megítélése az azóta eltelt idıben nagyon sokat változott. Kormányzati döntések egész sora született meg fıként Európai Uniós nyomásra, melyeknek fı céljai a cigányság foglalkoztatási, lakhatási és egyéb problémáinak rendezése voltak, az oktatás területén pedig a roma gyermekek integrációja. A sok kiváló program, projekt és kezdeményezés valamint a hozzájuk rendelt milliárdok ellenére a cigányság helyzete vajmi keveset változott. Megbukott a telepfelszámolás, nem számít sikertörténetnek a roma gyerekek integrációja, 13

14 változatlan a cigány munkanélküliek száma, és drámai a romák egészségügyi helyzete. Ráadásul az elmúlt néhány évben érezhetıen felerısödött a romákkal szembeni elıítélet, kiélezıdött a romák és a nem romák közti feszültség. A média pedig tovább mélyíti az ellentéteket, azáltal, hogy sorra jelennek meg olyan hírek, amelyben a romák valamilyen szempontból érintettek. Gondoljunk csak az elmúlt néhány év történéseire, melyeket a különbözı médiák hosszasan vezetı hírként hoztak: olaszliszkai gyilkosság, veszprémi Cozma-gyilkosság, vagy akár a jelenleg napi rendszerességgel elıforduló romák elleni támadásokra: Tatárszentgyörgy, Alsózsolca stb. E helyütt csak néhányat szerettem volna kiemelni a közelmúlt nagy visszhangot kiváltó eseményei közül, melyek azonban jól tükrözik azt a feszültséget, mely a mai magyar társadalomban a romák és a nem romák között érzékelhetı. Úgy tőnik tehát, hogy a témával való foglalkozás kezdetén tapasztalt problémák, konfliktusok nem hogy megoldódni látszanának, hanem éppen ellenkezıleg, még hatványozottabban jelentkeznek az élet minden területén. A kiélezıdı konfliktusok okán még idıszerőbbé vált a roma és nem roma gyermekek társas kapcsolatának vizsgálata valamint annak feltárása, hogy kapcsolataikat mennyire befolyásolják a jelenlegi társadalmi és globális változások. A kutatásom során mikroközösségek vizsgálatának segítségével alapvetıen a mindennapi együttélés, ezen belül is az oktatás területén kialakuló társas kapcsolatokra kívántam fókuszálni. Ezekbıl olyan valós információkhoz juthattam, melyek reményeim szerint közelebb visznek a téma alaposabb feltárásához, és egyben a felmerülı konfliktusok, problémák gyökereinek megértéséhez, enyhítéséhez, esetleg megoldásához. 14

15 Kutatásomban mindvégig arra törekedtem, hogy a témát minél több szempontból körbejárjam, minél több szegmensét megismerjem. Csak így kerülhetı el ugyanis, hogy a felszínes, egyoldalú információkból olyan messzemenı következtetéseket vonjunk le, melyek elferdíthetik a valóságot, és adott esetben torzíthatják a kutatás eredményeit. E helyütt szeretném jelezni, hogy értekezésemben a roma és a cigány megnevezést egymással azonos értékőnek tekintem, szinonimaként használom, hiszen a vizsgált cigány közösségek tagjai mindkét megnevezést azonos tartalommal használták identitásuk kifejezésére, elıbbit inkább formális, utóbbit pedig informális közegben. 15

16 I. SZAKIRODALMI HÁTTÉR A kutatás ismerethátterének alaposabb bemutatása okán sorra vettem a kutatásra nézve valamilyen szempontból releváns, a kutatás elıkészítésénél és folyamán megismert fontosabb tanulmányokat, kutatásokat. Itt jegyzem meg, hogy a szakirodalom feldolgozása és felhasználása rendkívül nagy körültekintést kíván. A cigány népesség ugyanis annyira heterogén, hogy az egyik kutatásban releváns adatok, más cigány közösségre vetítve már nem hasznosíthatók. Ezért nagyon óvatosan is kell bánnunk a szakirodalmi adatokkal, hiszen a rosszul megválasztott adatokból, elégtelen információkból olyan megalapozatlan általánosítások és elnagyolt elemzések születnek, melyek félrevezethetik a kutatót, és hamis képet alakíthatnak ki a vizsgált területrıl. Ezért a nagyon gazdag szakirodalomból pusztán azokat az adatokat, összefüggéseket, megállapításokat emeltem ki, amelyek az általam vizsgált cigány közösség életmódjára, szokásaira is jellemzıek voltak, illetve amelyek átfogó képet szolgáltattak a cigányságról, társadalmi és oktatáspolitikai helyzetükrıl. A nemzetközi szakirodalmat a fenti megfontolásból alapvetıen csak a támogatott felidézés módszerének kapcsán tekintettem át, hiszen a roma és nem roma gyerekek társas kapcsolatával foglalkozó konkrét kutatást nem találtam. Ugyanakkor a roma közösségek életmódjával, szokásaival foglalkozó tanulmányok, kutatások mindig speciálisan csak az adott közösségben érvényesek, és az általam vizsgált cigány közösségre vonatkozóan nem szolgáltatnak, és nem is szolgáltathatnak releváns információt. Mielıtt azonban a cigánysággal kapcsolatos kutatáshoz kezdünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy kutatásunk alanyai a cigánynak nevezett társadalmi 16

17 csoporton belül, mely alcsoporthoz tartoznak. Erre különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen mint, ahogyan arról az elsı fejezetben is szólók, a cigányság egyes csoportjai között sokszor merev határvonalak húzódnak. Az elsı fejezetben tehát a cigányság rendszerezését tekintem át, hogy késıbb a vizsgált roma közösség hovatartozását kellıen be tudjam határolni. Ezt követıen a cigányságról szóló statisztikai adatok átfogó bemutatására vállalkoztam a demográfiai, a munkaerıpiaci, a lakhatási, az egészségi állapot valamint az oktatás tekintetében. A rendszerváltás óta zajló társadalmi folyamatok, változások jobb megértése okán sorra vettem az elmúlt húsz év romákkal kapcsolatos politikai intézkedéseit, törvényeit is. Kutatásomnak nem volt célja ezen döntések mélyreható vizsgálata, igaz a romák jelenlegi helyzetével összevetve, valamint húsz év távlatából igyekeztem mindvégig kritikusan szemlélni az egyes kormányok döntéseit és annak hatékonyságát. A fıbb politikai intézkedések és irányonalak áttekintésével célom pusztán arra korlátozódott, hogy háttér információként kutatásom társadalmi kontextusát, romapolitikai vetületét érzékeltessem az olvasóval, nyilvánvalóan a teljesség igénye nélkül. Mivel kutatásomat iskolai környezetben végeztem elengedhetetlenül szükségesnek véltem a roma gyermekek oktatásának történeti áttekintését, valamint az oktatásukra vonatkozó jelenlegi tendenciák, törekvések felvázolását. Ahhoz, hogy a kutatásban felmerülı konfliktusokat, nehézségeket jobban megértsük, tisztán kell látnunk a roma gyermekek iskolai teljesítményét befolyásoló tényezıket, a tanárok lefıbb problémáit a cigány tanulókkal, valamint azt is, hogy milyenek a roma gyerekek valójában, milyen sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek kihasználhatók lennének a tanulási folyamat során. 17

18 A szakirodalom áttekintése megerısítette bennem a kutatás szükségességét és jelentıségét, hiszen bár jelenleg sok kutató foglalkozik a témával, több terület, ezek között éppen a roma és nem roma gyerekek közötti társas kapcsolat kérdésköre feltáratlan. Így tehát jelen kutatásommal arra vállalkozom, hogy a romákkal foglalkozó szakirodalom ezen fehér foltját tartalommal megtöltsem. 18

19 1. A CIGÁNYNAK NEVEZETT TÁRSADALMI CSOPORT RENDSZEREZÉSE Köztudott, hogy a cigánysággal foglalkozó kutatásokban körültekintıen kell eljárni, és óvakodni mindennemő általánosítástól, vagyis attól, hogy bizonyos cigány csoportnál tapasztaltakat más cigány csoportokra, vagy netán az egész cigányságra próbáljunk kivetíteni. Ezért sokkal szerencsésebb fogalmaz Szuhay, ha megmaradunk esettanulmányi szinten (Szuhay, 2000). Ahhoz azonban, hogy saját kutatásunk alanyait értıen tudjuk kezelni, fontos, hogy áttekintsük a cigánynak nevezett társadalmi csoport klasszifikációját. Viszonylag egyszerő dolgunk van, ha a cigányságot az anyanyelvük alapján rendszerezzük. Eszerint három nagyobb csoportra oszthatjuk ıket, (a) a magyar, (b) a cigány és (c) a román anyanyelvőekre. (Szuhay, 2002) Azonban ennél sokkal komplexebb problémával állunk szemben. A magyarországi cigányok tudományos csoportosításának máig legelfogadottabb rendszerét Erdıs Kamill adta meg A Békés megyei cigányok cigánydialektusok Magyarországon és,a magyarországi cigányság törzsek, nemzetségek címő tanulmányaiban (Erdıs, 1958, In: Szuhay, 2002). Természetesen korábban is voltak kísérletek arra nézve, hogy a cigánynak nevezett népességet kategorizálják, azonban ezek meglehetısen elnagyolt összeírások voltak. Például az 1893-as cigányösszeírás a vándorlás, illetve letelepedés mértékét tekintette a legfıbb rendezı elvnek, mely szerint megkülönböztet vándor-, huzamosabb ideig egy helyben tartózkodó valamint állandóan letelepedett cigányokat. (Szuhay, 2002) Úgy tőnik, a kutatók között egyetértés van abban, hogy a mai napig Erdıs klasszifikációja tekinthetı a legrészletesebb csoportosításnak, így nem véletlen, hogy 19

20 ez a rendszerezés kodifikálódott a cigányokkal foglalkozó tudományszakokban is, igaz jelentısen leegyszerősítve. (Szuhay, 2002) Erdıs csoportosítása szerint Magyarországon kétféle cigányt különböztetünk meg: A) Cigány anyanyelvő B) Nem cigány anyanyelvő Az elsı csoport két, egymástól élesen különbözı részre oszlik: A1 Ezek az úgynevezett kárpáti cigány nyelvet beszélik A2 Ezek az úgynevezett oláh (vlax) cigány nyelvet beszélik. Az A1 fıcsoport hármas tagozódású: a) Nógrád megyei b) Budapest környéki és dunántúli c) Köszörős és ringlispíles cigányok (az egész országban kóborló, magukat német illetve vend cigányoknak nevezık.) [ ] Az A2 oláh (vlax) cigányok, több törzsre (fajtára) és a törzsön belül, számtalan nemzetségre oszlanak. Az oláh (vlax) cigánytörzsek (fajták) a következık: a) Lovari (lókereskedık; lókupecek); b) Posot ari (zsebtolvajok); c) Kherari (alkalmi munkások; házzal bírók); d) Colari (szınyegkereskedık); e) Kelderari (rézmővesek, üstfoltozók); f) Cerhari ( sátorosok ); g) Mašari ( halászok ); h) Bugari ( dögösök ); i) Eurari ( késesek ); j) Drizar ( rablók ); 20

21 k) Gurvar (fodozovó) (tepsikészítı, edényfoldozó). [ ] A második fıcsoportot alkotják a nem cigány-anyanyelvőek, akik két részre oszlanak: B1 csoportba tartoznak a magyar anyanyelvőek; B2 csoportba tartoznak a román anyanyelvőek. [ ] A B1 csoportbeliek (Romungro, Rumungro ) a kárpáti és az oláh (vlax) cigányok leszármazottai, akiket elıdeik valószínőleg a könnyebb asszimiláció reményében, nem tanítottak meg a cigány nyelvre. Különválasztásuk most már szinte lehetetlen. (Szuhay, 2002) A B1 csoportba tartozók is két részre oszlanak: a) zenészek ( úri réteg) b) vályogvetık, kosárfonók, alkalmi munkások, stb. (szegény réteg). [ ] A B2 csoportbeliek szintén két csoportra oszthatók: 1) román cigányok, (pl. Elek és Méhkerék Békés megyei községekben) 2) teknıvájó cigányok. A román cigányoknak nincsenek alcsoportjaik. A teknıs cigányoknak három fajtája él Magyarországon: a) Tiszaháti : fıleg a Nyírségben; anyanyelvüket egyre inkább elhanyagolják és lassanként elfelejtik; b) Füstös : átmenetet alkotnak; Füzesabony, Békéscsaba és Tiszafüred környékén élnek; c) Dunás : a Dunántúlon élnek. (Erdıs, 1959, idézi Szuhay, ) Természetesen Erdıs rendkívül differenciált, bonyolult osztályozási rendszere mára azért a tudományos használatot illetıen is jelentısen egyszerősödött, leginkább 21

22 az A2 (oláh), B1 (Romungro) és B2 (román anyanyelvő, beás) csoportok jelennek meg a kutatásokban. Erdıs Kamill még pontosan megkülönböztette az egyes csoportokat egymástól és leírásaiban egyértelmően fogalmazva mindig egy-egy csoportról szól, így az egyik csoportról szóló ismereteket nem vonatkoztatta egy másik csoportra. (Szuhay, 2002) Ezzel szemben az utóbbi évtizedekben a kutatások nagyjából egy csoportot, elsıdlegesen az oláh cigány csoportot veszik górcsı alá, melynek sajnos az is következménye lett, hogy idıvel az oláh cigányok kultúráját kezdték azonosítani az általában vett cigány kultúrával. (Szuhay, 2002) Ez azonban a cigányság heterogenitása miatt rendkívül veszélyes, hiszen az egyes cigány közösségekben tapasztaltakat vetítik ki más cigány csoportokra vagy akár a cigányság egészére. Fontos megjegyeznem, hogy a cigányság egyes csoportjai között sokszor merev határvonalak húzódnak, melyek legszembeötlıbben a házasodás területén illetve a térbeli elkülönülésben mutatkoznak meg. Ez azt jelenti, hogy az egyes csoportokhoz tartozó egyének csak az adott csoporton belül házasodnak, illetve amikor egy településen belül két vagy három fıcsoport képviselıi élnek, azok általában egymástól elkülönülve, a település különbözı részein helyezkednek el. Miközben tehát a társadalom többsége egységesnek véli a cigány népességet, a cigányok maguk valóságos és szimbolikus eszközökkel is igyekeznek kifejezni valamelyik csoporthoz való tartozásukat, illetve a más csoportoktól való különbözıségüket. (Szuhay, 2002) 22

23 2. CIGÁNYSÁG A STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 2.1. Demográfiai adatok A Szociológiai Intézet 1993-as felmérése szerint félmillió cigány élt Magyarországon a 90-es évek elején, míg ma az általánosan elfogadott reprezentatív szociológiai felmérések szerint a roma népesség száma ezer fıre tehetı, és a legóvatosabb becslések szerint is 2015-re az össznépességen belüli arányuk 8 százalék körül várható. (Gúti, 2001) Elgondolkodtató azonban, hogy a 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint nemzetiségi hovatartozás alapján mindössze 190 ezren vallották magukat cigánynak. Az említett adatok közti különbségnek számos oka van, ezek között kell megemlíteni a társadalmi megbélyegzéstıl való félelmet, illetve az asszimilációs törekvéseket is. (A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv, 2007) Ugyan a gyermekszületések száma a cigányság körében is jelentısen csökken, az összlakosság körében ez a csökkenés jóval nagyobb mértékő. Amíg 1971-ben az ezer lakosra jutó élveszülések száma a cigányoknál 32 volt, az ország teljes lakosságát tekintve csak 15; jelenleg a cigányság esetében ez a szám 29, az összlakosságot tekintve pedig 11. Kemény István szociológus adatközlése alapján, bár az átlagéletkoruk alacsonyabb, a 15 évnél fiatalabb cigány gyerekek aránya mégis kétszerese a teljes népességen belüli kortársaikénak, ez az arány azonban az 59 éven felüliek esetében csökken: már csak egynegyede az összlakosságénak. (Gúti, 2001) 23

24 2.2. Romák a munkaerıpiacon Magyarországon 1987-ben a munkaképes korú romák 62 százalékának volt állandó munkája, 1994-ben azonban már csak 22,6 százalékuknak, és ez az arány még tovább csökkent 2003-ra, amikor a munkaképes korú cigányoknak már csak 21 százaléka rendelkezett munkahellyel. (Lencsés, 2009) A dolgozó romák 70 %-a segéd- vagy betanított munkásként dolgozik, 22 %- uk szakmunkásként. A fehérgalléros dolgozók aránya csupán 8 %. A romák alkalmazásának további jellemzıje a nem bejelentett, alkalmi munkák elterjedtsége. (A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv, 2007) Következésképpen ma hozzávetılegesen minden harmadik cigány tanuló mindkét szülıje munkanélküli. A szülık esélyei a munkaerıpiacra való visszakerülésre pedig folyamatosan csökkennek, ez a tény pedig gyerekeik esélyeit és jövıjét is nagymértékben befolyásolja. (Gúti, 2001) 2.3. Lakhatás, területi jellemzık A romák kb. 40 %-a ezer fıs vagy annál kisebb lélekszámú községben él. Jelentıs részük az ország gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási hátrányokkal sújtott kistérségeiben. Az elmúlt évtizedben a romák és nem romák lakhatási elkülönülése drámai mértékben nıtt, és több tízezerre tehetı azon családok száma, amelyek szegregált, telepszerő, komfort nélküli lakáskörülmények között élnek. (A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv, 2007) 24

25 2.4. Egészségi állapot A romák esetében az országos átlagnál alacsonyabb az ötven éven felüliek, és magasabb a harminc éven aluliak aránya. Ennek oka, hogy a romák születéskor várható élettartama tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag, míg a születési arányszám annál magasabb. Számos kutatás és tanulmány igazolta, hogy a területi, iskolázottsági, szociális, gazdasági és társadalmi helyzetnek messze kiható negatív következményei vannak az egészségre és életminıségre (A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv, 2007). A rosszul iskolázott és zömében munkanélküli cigányok tehát rövid ideig élnek, a 60 évnél idısebbek aránya csupán 3,9 százalék. (Lencsés, 2009) 2.5. Cigány gyermekek az oktatásban A romák oktatásáról statisztikai adatokkal nem, és a téma oktatáspolitikai jelentısége ellenére, felmérések adataival is csak korlátozott mértékben rendelkezünk. Az oktatási statisztikák 1993 óta nem tartalmazhatnak roma tanulókra vonatkozó adatokat, mert azt a személyes adatok védelmére vonatkozó törvény tiltja. Felmérések alapján a romák oktatásának helyzetérıl, bizonyos aspektusairól elég pontos becslésekkel rendelkezünk, de részletes, oktatási részvételük, eredményességük tagoltságát is számba vevı, hatékony szakmapolitikát támogató helyzetképpel nem. Az információhiányon túl gondot okoz az is, hogy a roma problematika keveredik a szegény, hátrányos helyzető rétegek, illetve magas reprezentáltságuk miatt, az enyhe fokban értelmi fogyatékosok oktatásának problémájával is. (Keller-Mártonfi, 2006) 25

26 Egy 1971-es reprezentatív felmérés adatai szerint az akkor éves romák %-a végezte el az általános iskola 8 osztályát, vagyis a roma fiatalok közel %-a majdnem teljesen analfabéta volt. (Gúti, 2001) ben a teljes népesség 15 éves vagy idısebb korosztályának 90 %-a fejezte be általános iskolai tanulmányait a törvényben elıírtaknak megfelelıen a nyolcadik osztály végére. Ezzel párhuzamosan a roma diákok körében végzett reprezentatív vizsgálat adatai alapján a 14 éves roma gyerekeknek csak 44 %-a fejezte be az általános iskolai tanulmányait a nyolcadik év végére. Ha azokat a tanulókat is figyelembe vesszük, akik általános iskolai tanulmányaikat nem idıben, hanem csak késıbb fejezték be, azt mondhatjuk, hogy a roma tizenévesek 75 %-ának van általános iskolai bizonyítványa. Tehát a roma gyerekek csaknem 25 %-a nem tudja folytatni a tanulmányait középszinten. Az általános iskolát befejezık aránya 1993 óta ugyan nıtt, de nagyon gyakran nincs valódi, alkalmazható tudás a végzettség mögött. (Keller-Mártonfi, 2006) Napjainkban az általános iskolát a romák legalább 90 %-a fejezi be, igaz nem roma társaiknál idısebb korban. Pozitív tendenciaként értékelhetjük azt is, hogy a továbbtanulási adatok a romák középfokú oktatási részvételének expanziójáról árulkodnak. A fıvárosban, ahol az oktatáspolitika tudatosan visszaszorította a szakiskolai képzést, az általános iskolákban végzett romáknak már több, mint fele (56 %) középiskolában (45,5 % szakközépiskolában és 10,5 % gimnáziumban) tanult tovább, és csak 40 % szakiskolában (Havas Liskó, 2005). A felsıoktatásba kerülık arányát a fiatal roma populáción belül mindössze 2 % körülire becsülik (az ıket segítı ösztöndíj-támogatás itt viszonylag pontos becsléseket tesz lehetıvé), de ez az érték is gyorsan emelkedik. (Keller-Mártonfi, 2006:395) 26

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Doktori (PhD) értekezés tézisei Újváriné Handó Melinda ROMA/CIGÁNY ÉS NEM ROMA/CIGÁNY TANULÓK TÁRSAS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA ISKOLAI KÖRNYEZETBEN Témavezetı: Dr. habil. Szekszárdi Júlia ny. egyetemi docens

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit

6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit 6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit Összefoglalás A tanulmány a magyarországi roma/cigány népesség jelenlegi helyzetét mutatja be. 2007-et az Európai Unió az Egyenlı Esélyek Mindenki

Részletesebben

Készítette: Tóth Dénes

Készítette: Tóth Dénes A mai Magyarországon a mentorálást igénybevevık, illetve potenciális mentoráltak jellemzıinek feltárása - - munkaerıpiaci érvényesülésük, illetve sikeres életvezetésük tükrében Készítette: Tóth Dénes A

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

J/2843. számú JELENTÉS

J/2843. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/2843. számú JELENTÉS a gyermekek és az ifjúság helyzetérıl, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati intézkedésekrıl Elıadó:

Részletesebben

Hátrányos helyzető csoportok a felnıttoktatásban: motivációk, esélyek

Hátrányos helyzető csoportok a felnıttoktatásban: motivációk, esélyek Doktori (PhD) értekezés Hátrányos helyzető csoportok a felnıttoktatásban: motivációk, esélyek Petı Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ 1. old. II. ELMÉLETI, SZAKIRODALMI ALAPOK...

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén.

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola NİK A RENDÉSZETBEN Doktori (PhD) értekezés Készítette: Sárközi Irén Témavezetı: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsanna Budapest, 2008 2 Tartalom

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A FENNTARTHATÓSÁG ELİÖRSEI KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A Bö-Gi Kommunikációs és Szolgáltató Betéti Társaság kutatási részjelentése a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa számára 1. A MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA

A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 1 Melléklet a 115/2003. (X. 28.) OGY. határozathoz A TÁRSADALMI BŐNMEGELİZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2 Tartalom 1. A BŐNMEGELİZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE... 3 2. HELYZETELEMZÉS A bőnözés helyzete Magyarországon...

Részletesebben

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat

Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAK ETNIKAI ÉS SZOCIÁLIS ALAPON Jelenleg ha egy nehéz sorsú gyermek tanulmányai támogatásához ösztöndíjat szeretne, és nem cigány, akkor nincs sok lehetősége, egyetlen állami ösztöndíjra

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 8. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón PÉCS, 2002 Gypsy Studies

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa 2006 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Írta és szerkesztette: Eszik Zoltán ISBN: Az Országos Tranzitfoglalkoztatási

Részletesebben