MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE"

Átírás

1 MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 5

2 Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 11. Sorozatszerkesztı: Cserti Csapó Tibor 6

3 Máté Mihály Tematikus bibliográfiák I. Cigány tanulók oktatása-nevelése Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 7

4 Az utánnyomás nyomdai munkálatait PTE BTK finanszírozta A kari normatív kutatások támogatása (2004.) keretében Változatlan utánnyomás 2004 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Felelıs kiadó Forray R. Katalin tanszékvezetı Szerkesztı Beck Zoltán olvasószerkesztı Gradvolt Endre Borítóterv Bogdán János Amigo Nyomtatás, kötés Agora Nyomda, Rieger Gyula nyomdavezetı ISBN ISSN X Máté Mihály,

5 Tartalom Szerkesztıi elıszó (Beck Zoltán)..5 Bevezetı sorok a Cigány tanulók oktatása-nevelés bibliográfiája elé (Máté Mihály).6 A roma/cigány tanulók oktatásának-nevelésének történetérıl...7 Általános munkák a roma/cigány tanulók oktatása-nevelése körébıl...10 Válogatás győjteményes kötetekbıl.81 9

6 Szerkesztıi elıszó A kötet majdhogynem hiánypótló munka. Akadnak ugyan szórtan válogatott vagy összegyőjtött bibliográfiák, ám ezek legtöbbje nem friss kiadvány, s rendre nehezen hozzáférhetıek. A multimédiás, számítógépes eszközök természetesen rendelkezésére állnak a böngészınek, azonban ezek a források általában hiányosak. Kötetünk egyszerre két rendezıelvet kíván érvényesíteni. Egyfelıl alfabetikus bibliográfiába rendeztük a tételeket. Tudva azt, hogy a szerzık szerinti rendezés nem föltétlenül, s korántsem minden esetben felhasználóbarát megoldás. Másfelıl tematikusan válogattunk. A közreadott irodalom partiája csupán Máté Mihály győjteményének, ha úgy tetszik elsı része. A felsorolásban szereplı írások az oktatásnevelés tágan és meglehetısen általánosan értett területét reprezentálják. Tervezett további bibliográfiai köteteink tartalmazzák majd a különbözı oktatási szinteket tematizáló írások adatait, úgy mint az óvodára, általános és középiskolára, a felsıoktatásra vagy az ún. modellintézményekre konkrétan vonatkozóakat (közülük az elhíresült jászladányi eset -hez kapcsolódó válogatott bibliográfiát közreadtuk a WHS legutóbbi lapszámában: Jászladány. WHS (Pécs) évf. 2. sz ). Bízunk abban, hogy a szerzık szerinti alfabetikus és tematikusan rendezett lista az olvasó számára elégséges feltétele az eligazodásnak, keresésnek. Számos esetben a jelölt kiadványokhoz többlet információk is járulnak. Ezeket jelzi az elégséges bibliográfiai adatokat követıen. A nyomtatott bibliográfiához csatolt CD-ROM a Máté Mihály által összeállított bibliográfia a romológia tárgykörében. Praktikus okokból a teljes győjtemény könyvalakban való megjelentetésére nincs lehetıségünk. Nyomtatásban tehát annak két tematikus egysége a könyv. Azok az olvasóink azonban s hisszük, hogy szép számmal vannak ilyenek, akik minimális számítógépes felhasználói ismerettel rendelkeznek, bizonnyal eligazodnak a CD-ROM adatbázisában. Pécsett, 2003 szeptemberében Beck Zoltán 10

7 Bevezetı sorok a Cigány tanulók oktatása-nevelése bibliográfiája elé A magyarországi cigányságról készült elsı bibliográfiát Tipray Tivadar tette közzé a Magyar Könyvszemlében, 1877-ben a oldalakon. Azóta sem készült sok bibliográfia. Oktatással foglalkozó bibliográfiát pedig még ritkábban találunk: rendszerint a tanulmánykötetek végén közölnek egy-egy nagyon erısen válogatott jegyzéket. Magam több mint 20 éve győjtök minden írást, ami a magyarországi cigánysággal kapcsolatos. Az eddig összegyőlt anyagból válogattam ki a témakörhöz tartozókat, és sorolom fel ıket minden különösebb megrostálás nélkül. Nyíltan vagy burkoltan elıítéletes, sıt rasszista írásokra (mert van ilyen mind a régebbi, mind pedig a legújabb pedagógiai irodalomban), szakmai-tudományos szempontból irreleváns szövegekre vonatkozó könyvészeti adatokat tehát éppúgy tartalmaz a győjtemény, mint hitelt érdemlı munkákat. Hozzávetıleg három éve dolgozom azon, hogy ezt a bibliográfiát CDlemezen is elkészítsem. A CD-lemez elınye, hogy a feldolgozás alapjául szolgáló számítógépes program lehetıvé teszi a több ezer írás közti gyors válogatást, bármilyen szempont szerint. A lemezen történı kutatás során a lapozgató számára az ún. Megjegyzések rovatban bıvebb tájékoztatás áll rendelkezésére. Ezen kívül az egymásra utaló, egymással vitatkozó írások közti kapcsolatok is kitőnnek. Szándékomban áll a felsorolásban szereplı munkák szövegét is lemezre vinni. Így aztán az a tanulmány, amelyik felkeltette az olvasó figyelmét, rögtön el is olvasható. Bízom abban, hogy akár ez a könyv, akár a CD-ROM segítségére lesz az olvasónak mindennapi munkájában. Várom a segítségüket bírálat, vélemény, tanács, ötlet formájában. Kérem, ha olyan újságcikkekrıl, tanulmányokról, dolgozatokról van tudomásuk, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban, hívják fel a figyelmemet rá. Ha pedig megtehetik, akkor küldjenek egy bibliográfiai adatokat is tartalmazó másolatot róla. Dombóvár, december 21. Máté Mihály 11

8 A roma/cigány tanulók oktatásának-nevelésének történetérıl A cigánygyerekek. Gyıri Hírlap, sz. 6. A czigány iskolából Érsekújváron. Vasárnapi Újság, sz. 22. A pankotai cigányiskola. Budapesti Hírlap, sz Ady Endre: Cigányiskola. Szabadság, M.m. 1 : Napjaink, sz. 2. Akit nem tanítottak írni. Pécsi Napló, Babay József: Cigányvizsga, melyen tehetséges cigánygyerekek küzdenek a Zeneakadémia ingyenes helyeiért. Budapesti Hírlap, sz. 5. Babay József: Tehetséges cigányfiúkat ingyen tanítanak a Zeneakadémián. Budapesti Hírlap, sz. 6. B.G.: Újra megnyílt a cigányiskola. Az Est, Boyár: Elıadás a cigányiskolában. Aradi Közlöny, sz. 5. Bukarestben megnyitották a világ elsı cigány óvodáját. Temesvári Hírlap, sz. 6. Cigányiskola Arad megyében. Aradi Közlöny, sz. 5. Cigányiskola Hosszúfaluban. Brassói Lapok, sz. 3. Cigánypurdék és cigánylányok elsı vizsgája a székesfehérvári cigányiskolában. 8 Órai Újság, Csóky Gusztáv: A pankotai cigány iskola Kézirat. Romológiai Kutatóintézet, Szeged, 18. Jelzet: EA3434 Diószeghy Miklós: A cigányakadémia hercege, a tizenkét éves Boros rajkó nyilatkozik. Budapesti Hírlap, Diószeghy Miklós: Hatvan rajkó hegedővel a dunaszerdahelyi cigányiskolában. Új Magyarság, Diószeghy Miklós: Megnyílt az elsı magyar cigányakadémia: kottáról tanul az új fáraó nemzedék. Budapesti Hírlap, Fás: A pankotai régi cigány iskola utolsó mohikánja. Keleti Újság, sz. 4. Gombos Antal: Egy nap a pankotai cigány-iskolában. Aradi Közlöny, sz Herrmann Antal: A czigányok és az iskola. Néptanítók Lapja, évf. 5. sz Megjelent még 12

9 H.K.: Cigányiskoláról beszél Kerecsendi Kiss Márton. Függetlenség, sz. 9. H.M.: Két cigánygyerek története. Pesti Napló, sz. 10. Hofer Lajos: Cigányiskola Érsekújváron a XIX. században. Honismeret, 1993/ K.F.: Az ungvári cigányiskola. A Reggel (Pozsony), Klinda K.: Az érsekújvári cigányiskola. Tanodai Lapok, 1857/ Klujber László: Ismeretterjesztés a cigányok között. Történelem, 1964/ Komárom-Esztergom Vármegye Törvényhatósági áldozat készsége. Néptanítók Lapja, Kotnyek István: A cigány tanulók oktatására irányuló törekvések Magyarországon az I. világháború elıtt. In: Kotnyek István (szerk.): Az úton tovább kell menni. Zalaegerszeg, Kovács József: A cigány gyerekek oktatásáról. Amaro Drom, évf. 5. sz. 13. M.m.: Az Idı, 1994/ Kozák Istvánné: A cigány gyerekek iskolai eredményeit befolyásoló tényezık a 60-as évek elejétıl a 90-es évek elejéig. 1. rész: Phralipe, 9. évf. 2. sz rész: Phralipe, 9. évf. 3. sz rész: Phralipe, 9. évf. 4. sz Kun Andor: A legelsı és egyetlen cigányiskolában. Magyar Hírlap, Losonczy Zoltán: Szülıi értekezlet a cigányiskolákban. Budapesti Hírlap, Lıcsei Elemér: Cigány purdék iskolája. Az Est, Máté Mihály: A cigányok oktatásának történetébıl. Barátság, Máté Mihály: Ébressze fel a gyermekekben és a szülıben az iskola iránti érdeket. Barátság, évf. 4. sz Máté Mihály: Lassan haladunk a göröngyös úton. Kézirat. Kocsola, Mennyei József cikksorozata. 1. rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf Mennyei József: A czigányfaj Magyarországban. 1. rész: Tanodai Lapok, sz rész: Tanodai Lapok, sz

10 Miksa Lajos: Cigány gyerekek és az iskola. Népszabadság, Mővelıdı cigányok. Aradi Közlöny, Navrackaja, Jevgenyija: Az ungvári cigány iskola. In: Rácz Gyöngyi (szerk.): Cigány nevelés és kultúra. Budapest, 1991, Gulliver Lap- és Könyvkiadó Nf.: Így vallott egy cigánytanító 1941-ben Komáromban, Jókai Mór szobra táján. Komáromi Lapok, Palotai Boris: Beszéljünk a cigányokról! Pesti Napló, Péchy H. Rezsı: Jubilál az ország elsı cigányiskolája. Esti Kurír, sz. 9. Raácz Emmy: A bicskei cigányiskola. Pest, Rigó Mária, somorjai putriban született cigánylány, aki Pozsonyban a 3- ik tanítóképzıt végzi. Az Élet (Wien), Riport a Cigányvárosból. Szabadság (Nagyvárad), Romano Rácz Sándor: A tiltott gyümölcs. Népszabadság, Rónay Mária: Cigányrajkók iskolája a Józsefvárosban. Pesti Napló, Salamon Ferenc: A sepsiszentgyörgyi cigány oktatás rövid története. In: Demeter Zayzon Mária (szerk.): Egy igaz történet, részletekben. Budapest, 1994, Kıbányai Önkormányzat Sarkadi Nagy Bartók: Szatmár-németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei. Szatmár, én. Schermann Veronika: Társadalmi életsorsok. Vasi Szemle, sz Schermann Veronika: Társadalmak életsorsok. Az ondódi cigány származású tanulók oktatásának alakulása 1874-tıl 1983-ig. Kézirat S.E.: Két cigánygyerek története. Pesti Napló, sz. 10. Török Sándor: Muzsikaszó mellett vizsgáznak a cigányok az analfabéta tanfolyamon. Magyarság, Vajda Péter: Cigányok. Napjaink, 1974/ sz. 2. Várnagy Elemér: Cigánygyermekek az iskolában a XIX. század közepén. Romano Nyevipe, évf. 9. sz. 8. Vizsgáznak a cigányok a cigányiskolában. Az Est Zimmermann Károly : Még néhány szó a cigányok iskoláztatását illetıen. Tanodai Lapok, sz. 14

11 Általános munkák a roma/cigány tanulók oktatásanevelése körébıl A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyéte. Amaro Drom, évf. 4. sz. 28. A cigány gyerekek továbbtanulásáért. Zalai Hírlap, A cigány kisebbség oktatásáról. Észak-Magyarország, A cigány tanulók helyzete Szabolcs-Szatmár megyében. Köznevelés, évf. 22. sz. 2. A cigánytanulók 87 százaléka befejezi az iskolát. Új Néplap, A cigánytanulók nevelésének néhány kérdése az általános iskolában. Szolnok, A cigánytanulók oktatásáról. Heves Megyei Nap, M.m.: Jászkun Krónika, Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, Pest Megyei Hírla Más címmel: Észak-Magyarország, Délvilág A cigánytanulókat nevelik. Hajdú-Bihari Napló, A Csenyétei Általános Iskola pedagógiai programja. In: Kereszty Zsuzsa Pólya Zoltán (szerk.): Csenyéte antológia. Csenyéte-Budapest- Szombathely, Bár Könyvek A haza kisebbségek kultúrájáért. Magyar Hírlap, A kért pénz töredéke jut kisebbségi oktatásra. Népszava, A kisebbségi önkormányzat tankönyvtámogatása. Tolnai Hírlap, sz. 12. A kísérleti családi iskola fejlesztési programja. Cigány Kritika, évf sz. 3. A kisvárdai járásban a tankötelesek húsz százaléka hátrányos helyzető cigánygyerek. Köznevelés, A Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének munkájáról. Köznevelés, évf. 1. sz. 2. A Nemzeti Alaptanterv alkalmazása és a helyi tanterv. Barátság, évf. 1. sz A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatása a NAT-ban. Új Pedagógiai Szemle, sz A nemzeti kisebbségek oktatásának aktuális kérdéseirıl. Magyar Narancs, A paksi romák szerint az oktatás színvonala nem megfelelı. Paksi Hírnök, évf. 28. sz. 4. Vizner Vég Balázs (szerk.): A Palacsinta hangja. Budapest, A PHARE-támogatáshoz kapcsolódó pályázat. Köznevelés, évf sz

12 A roma kultúra értékei. Köznevelés, évf. 20. sz. 1. A roma oktatás dilemmái. (Integrált, vagy szegregált oktatás?) Új Pedagógiai Szemle, sz Internetes vita bevezetıje a címő honlapon. A romák harmada nem végzi el az iskolát. Magyar Nemzet, A Soros Alapítvány a romákért. Diskurzus, sz. 3. A szülık családi pótlék helyett iskoláztatási támogatást kapnak. Lungo Drom, évf sz. 17. A tanulás nem gádzsónak való. Kelet-Magyarország, A tehetségeseket segítenék. Hajdú-Bihari Napló, A vándornépek gyermekeinek iskoláztatása. (Fordította: Dárdai Zsuzsa) Romano Nyevipe, évf. 19. sz. 2. M.m.: Amaro Drom, évf. 12. sz. 26. A veszélyeztetett körülmények között élı cigány származású kiskorúak néhány problémájáról Budapesten. In: Tanulmányok, cikkek a fıvárosi gyermekvédelem körébıl. Budapest, Ádám Imréné (szerk.): A vízisellı. Fadd, Kiadták 20 példányban. A zártság oldása a bölcsıdével kezdıdik. Magyar Nemzet, Aáry-Tamás Lajos: A roma tanulók oktatási helyzete a kisebbségi ombudsman vizsgálatainak tükrében. In: Böszörményi Jenı Józsa Márta (szerk.): A romakérdés az integráció csapdájában. Budapest, Aáry-Tamás Lajos: Magyarország: több kultúra egysége. Barátság, évf. 6. sz Ádám Róbert János: Cigány oktatási alapítvány. Amaro Drom, évf. 1. sz. 30. Agócs Gy. Imre: Cigányság és oktatás. Új Magyarország, M.m.: Lungo Drom, sz. Aguirre, Begona: Rendhagyó állampolgári nevelési órák: cigány nık a katedrán. Barátság, évf. 5. sz Ajánlás a cigányok érdekében. Dunántúli Napló, Ajánlások. A roma oktatási konferencia záródokumentuma. Budapest, június 29. Polgárjogi Füzetek, évf sz Alapítvány a cigány ifjúságért. Magyar Hírlap, Albert Ernı: A romák tanulási körülményei egy háromszéki (Románia) iskolában. Kethano Drom, évf sz Alföldi Zoltán: Az oktatás a cigányság esélyegyenlıségének kulcskérdése. Népszabadság, Alig javultak a romák iskoláztatási lehetıségei. Népszava,

13 Állami ösztöndíjak. Vándorúton, évf. 1. sz. 10. Ambrus Péter: Cigányság és iskola. Iskolakultúra, évf. 8. sz M.m.: Andor Mihály (szerk.): Romák és oktatás. Iskolakultúrakönyvek. 8. kötet. Pécs, Andor Mihály: Mit tettünk értük? A hátrányos helyzető gyermekek segítése. Köznevelés, sz Antal Anikó: Éhség és analfabetizmus. Népszabadság, Arany E. Boros S. Francz V.: Tennivalók globális vázlata. In: Francz Vilmos (szerk.): Cigányok mővelıdésük. Debrecen, Arany Erzsébet: A bábjáték szerepe a 6-10 éves cigány gyermekek személyi-ségfejlesztésében. In: Várnagy Elemér (szerk.): Tanulmányok IX. PTF, Pécs, Arany Erzsébet: A cigány tanulók szocializációs fejlıdését befolyásoló tevékenységi formák hatása. Mőhely, sz M.m.: Francz Vilmos (szerk.): Cigányok mővelıdésük. Debrecen, Arany Erzsébet: A cselekvés és kooperáció. Kethano Drom, évf sz Arany Erzsébet: A fejlesztés érdekében. Kethano Drom, évf sz Arany Erzsébet: L. Bea az iskolakerülı. Élıszó, Arany Erzsébet: Roma gyerekek jövıképe. Köznevelés, évf. 4. sz. 16. Arany Erzsébet-Dancsó Éva: Cigánykísérlet és utóvizsgálatai Hosszúpályiban. In: Tuza Tibor (szerk.): Roma pedagógia I. Debrecen, p Aranyosiné Rózsa Szeréna: Romák az oktatásban. Amaro Drom, 1997/ évf. 12. sz. 21. Árvai János: A cigánytanulók helyzete a kisegítı iskolában. Szakdolgozat. Budapest, 1971, Gyógypedagógiai Fıiskola. 41 Sz.: A-VG: Könnyebb lesz munkát találnom Rominfo, sz. 6. Az albertirsai gyerekekért. Segítséget, lakást, napköziben helyet kapnak. Pest Megyei Hírlap, sz. 5. Az áthelyezési bizottságok mőködésének tapasztalatai. Köznevelés, évf. 20. sz Az Autonómia Alapítvány pályázati felhívása. Cigány Közlöny, évf. 2. sz Az elnöki fıtanácsadó. Lungo Drom, évf. 10. sz. 9. Az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság dokumentumai. In: Rácz Gyöngyi (szerk.): Cigány nevelés és kultúra. Budapest, 1991, Gulliver Lap- és Könyvkiadó

14 Az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság programja. Budapest., 1989, OPI. Az esélyegyenlıtlenség csökkenése. Lungo Drom, évf. 10. sz. 9. Az oktatás és nevelés korszerősítését az egész társadalom figyelemmel kíséri. Köznevelés, sz Az oktatási miniszter rólunk is szólt. Vándorúton, évf. 1. sz. 4. Az Oktatási Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat együttmőködési megállapodása. Cigány Közlöny, évf. 3. sz. 2. Az Oktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebbségi Kapcsolatok fıosztályának pályázata. Cigány Közlöny, évf. 2. sz. 5. B.A.: Szakértı a rászorulók között. 24 Óra, Babos Ildikó: Cigánygyerekek szocializációjának segítése, különös tekintettel a nyári táborozásra. Kézirat. Gyır, M.m.: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bábosik István: A cigány tanulók oktatási-nevelési kirekesztıdésének okai és a kirekesztıdés megelızésének lehetıségei. In: Bábosik István Rácz Sándor (szerk.): Romapedagógia. Budapest, M.m.: Balázs Sándor Nagy Andor (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, 2000, Okker Kiadó Babusik Ferenc: Az iskolai hatékonyság kulcstényezıi a roma fiatalok oktatásában. Új Pedagógiai Szemle, évf sz Babusik Ferenc: Roma gyerekeket képzı általános iskolák speciális kínálata. Új Pedagógiai Szemle, évf. 2. sz Bacskai Ildikó-Rákó Erzsébet: Vizsgálatok a cigánygyermekek szocializációja témakörében. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bácskai József Mikus Gyula: A cigánygyermekek részére juttatott rendszeres nevelési segélyek 1982-ben. In: Kéti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek, a körébıl. Fıvárosi Tanács, Budapest, Bácskai József Mikus Gyula: A rendszeres nevelési segélyben részesülı kiskorúak helyzete a fıvárosban. Budapesti Nevelés, sz Báder Iván: Cseberbıl vederbe. Világunk, évf. 2. sz Báder Iván: Reprezentatív kutatási eredmények a cigány gyermekek oktatásában. Alsó Tagozat, /4. 6. évf. 4. sz Bajomi Iván: Kisegítı helyett. Mit lehetne tenni a legelesettebbek oktatásáért? Élet és Irodalom, Bakodi Erika-Kiss Katalin: Az eszménykép, példakép alakulása a 8. osztályos cigánytanulók esetében. Diákköri Tudományos Közlemények. 5. kötet. Nyíregyháza,

15 Bakonyi Ágnes: A cigány oktatásügy Magyarországon. Szakdolgozat. SZIE, Jászberény, Bal: Két iskolát segít a Párbeszéd Program. Észak-Magyarország, Balázs Anett: Cigány felzárkóztató programok. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Balázs Mihály: Egységes szemlélettel. Köznevelés, sz Balázs Mihály: Megnyitó. In: Szövényi Zsolt (szerk.): A cigánygyermekek nevelése-oktatása. Oktatási Minisztérium, Kecskemét, Balázs Sándor-Nagy Andor: Elıszó. In: Balázs Sándor-Nagy Andor (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, 2000, Okker Kiadó Balázsi Károly: Csenyétei évtized. Köznevelés, évf. 15. sz Bálint József: Tehetségeket segítı program. Magyar Nemzet, Bálint: Tehetséges cigány fiatalok támogatása. Magyar Nemzet, Balog Aranka: Cigány és angol nyelvet tanulnak a romák. Amaro Drom, évf. 6. sz. 23. Balog Aranka: Családban marad. Amaro Drom, évf. 12. sz Balog Aranka: Viták a kisebbségi oktatás körében. Amaro Drom, évf. 5. sz. 12. Balogh Attila: A cigány értelmiség problémái. Phralipe, évf. 4. sz Balogh Beáta: Ösztöndíj-dzsungel. Amaro Drom, évf. 10. sz Balogh Katalin: Minek a' iskola? Kultúra és Közösség, sz Balogh Klára Tolnai Antal: Az életmódváltást segítı pedagógiai munka. In: Kollár József (szerk.): Mőhelymunka I. Szolnok, 1988, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Tanács Balogh László: Sok érték kallódik el. Kethano Drom, évf sz Bandor Tamás: Kellett ez nekünk? Amaro Drom, évf. 10. sz Bandor Tamás: Szívügyek. Amaro Drom, évf. 12. sz

16 Bandor Tamás Lakatos György Váczi Márta: Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezıinek. Romano Glaszo, Budapest, Bánosi János: Cigánygyerekek iskolára való elıkészítésének problémái. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Bányánszky Marianna: A cigánygyermekek tanulószobai tevékenysége. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Bányász János: Mindenki egy Csillag. Kethano Drom, évf sz Bányász Jánosné Rozgonyi Ibolya: Az oktatás felelıssége és feladatai a cigányok felzárkóztatásában. Kethano Drom, évf. 4. sz Bányik Bernadett: Szálkák a világ szemében. A cigánygyermek játékainak mássága. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, M.m.: Szálkák a világ szemében a cigány gyermekek játékának mássága. Szakdolgozat. TSF, Szarvas, Barabási Tünde: A cigány gyerekek oktatása Székelyudvarhelyen. Educatio, évf. 2. sz Baranyi Eszter: Cigánygyermekek nevelése és magatartása. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Baranyi Ilona: Közös felelısségvállalásra kell építenünk minden munkát. Világunk, évf. 1. sz Barát Andrea: Cigány nyelvi tábor Balatonszemesen. Amaro Drom, évf. 10. sz. 10. Bárd Flórián: Nehéz az úton végigmenni. Kézirat. Megyei Könyvtár, Szekszárd Bárdos Dezsıné: Vonzó, kellemes kétszáz óra. In: Kovács Lajos (szerk.): Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának körébıl. Oktatási Minisztérium, Budapest, Bárdossy Ildikó: Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. Magyar Pedagógia, évf sz Bari G. Laura: Fejleszteni kell az oktató mőhelyeket. Világunk, évf. 1. sz Bartáné Bárányos Mária: Kisegítı iskolába járó tanulók helyzete és vágyai. Barátság, évf. 2. sz Bartáné Bárányos Mária: Szociológiai vizsgálat az öreglaki speciális általános iskola és diákotthon éves tanulói körében. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Báthory Zoltán: Jelentés a nemzeti alaptanterv munkálatairól. Új Szemle, sz

17 Báthory Zoltán: Ott kell dönteni, ahol a tanítás, a nevelés folyik. Kethano Drom, évf sz Bátkiné Raffai Ágnes: A cigánytanulók iskolába történı beilleszkedésének problémái, különös tekintettel a nyelvi nehézségekre. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Sz.: Bayer Zsolt: Az idegen magyar. Köznevelés, évf. 6. sz. 11. B.Cs.: Oktatásügyi konferencia Szolnokon. Cigány Hírlap, évf. 4. sz. 2. B.Cs.: Szakértıi tanácskozás Bükkszentkereszten. Cigány Hírlap, évf. 2. sz. 6. Behalik Ibolya: Meddig kompenzálható a speciális helyzet speciális módszerekkel? In: Tuza Tibor (szerk.): Roma pedagógia I. Debrecen, Benczes Istvánné: Amit a cigány kisgyerekekrıl megtudtam. In: Várnagy Elemér (szerk.): Tanulmányok X. JPTE, Pécs, Bencsik István: A bőnmegelızés nevelési-oktatási kérdései cigányfiataloknál. Belügyi Szemle, sz Bencsik István: A cigány fiatalok jövıjéért. Elıszó, évf. 9. sz. 7. Berek Patrícia: A romák beilleszkedéséért. Napi Magyarország, Berki Béla: Köszönet a támogatásért. Déli Hírlap, Bertók: Egyik zsebbıl a másikba. Új Magyarország, Besze Imre: Nyírmadai iskolapélda. Szabad Föld, Beszélgetések a közoktatásról a Roma Parlamentben. Amaro Drom, évf. 3. sz. 14. B.Gy.: Mit örökölnek a cigánygyerekek? Élet és Irodalom, Biacsi Maja: A tízosztályos rendszer veszélye a hátrányos helyzető tanulóknál. Kethano Drom, évf sz Biczó Henriett: A felemelkedés halvány esélyei. Magyar Hírlap, Biczó Katalin: Ne félj a cigánygyerektıl! In: Farkas Endre (szerk.): Gyerekcigány. Budapest, 1994, Inter-es Kiadó Bíró Cserti Csánicz Forray: A dombóvári kistérség cigány lakosságának helyzete. Kézirat. Pécs, mellékletek. Bistey András: Cigány osztályok. Élet és Irodalom, B.K.: Cigány mővészetoktatás. Dunántúli Napló, B.K.: Megújul a nemzetiségi oktatás. Magyar Hírlap, Blaha: A férıhelyeket ki kell tölteni. Amaro Drom, évf. 12. sz. 10. Blaha: Hasonló a hasonlónak örül. Amaro Drom, évf. 3. sz

18 Blaha Márta: Hiánypótló oktatási programok támogatása. Világunk, évf. 5. sz. 28. Blaha Márta: Kihívás és felelısség. Pedagógusnap az OCIMK-ban. Világunk, évf. 6. sz Blaha Márta: Tanulmány a tanintézetekrıl. Világunk, évf sz Blaha Márta: Teljesíthetetlen feltételek. Amaro Drom, évf. 11. sz. 9. Bódi Zsuzsanna: A gyermekek munkára nevelése egy szegkovács közösségben. Honismeret, évf. 5. sz M.m.: T. Bereczki Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei. 50. kötet. Szolnok, ill. Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzet és kultúrája körébıl. ELTE-IFA-OM, Budapest, Bodnár Emese: Segítség az iskolakezdéshez. Pápai Hírlap, Bodnár Lóránt: A cigánygyermekek oktatásnak biológiai és társadalomegészségügyi hátterérıl. Pedagógiai Mőhely, sz Bodnárné Kiss Katalin: 7-8. osztályos cigány tanulók identitás-szervezıdésének és énkép-alakulásának sajátosságai. Educatio, nyár, 8. évf. 2. sz Bodó Bálint: Embermentés Hajdúhadházon. Alföld, sz Bodó Klára: A kisegítı iskolai cigány tanulók fejlıdésének és szüleik életvitelének összefüggései. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Bogdán Anna: A cigány népmesék felhasználási lehetıségei az óvodai nevelésben. Szakdolgozat. Baja, M.m.: In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bogdán János: A cigány oktatásfejlesztési programról. Iskolakultúra, sz Bogdán János: Kik Pólya Zoltán szövetségesei? In: Kereszty Zsuzsa Pólya Zoltán (szerk.): Csenyéte antológia. Csenyéte-Budapest- Szombathely, Bár Könyvek. Bogdán János: Vázlatok egy lehetséges oktatási stratégiához. In: Doncsev Toso (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzetének javítását célzó hosszú távú stratégia alpkérdéseirıl. NEKH, Budapest, Bogdán József: Nem mondhattam el senkinek. Amaro Drom, évf. 12. sz. 20. Bognár Ildikó: Az iskola szerepe a cigánytanulók személyiségfejlesztésében. Szakdolgozat. ELTE, TKFK, Budapest, Sz.:

19 Bogó Katalin: Bibliográfia a cigány iskolák pedagógiai problémáival kapcsolatos legfontosabb irodalomról. In: Szegı László (szerk.): Cigány tanulók az iskolában. Budapest, 1973, Tankönyvkiadó Bojár Iván: Rapszódikus margináliák. Új Szemle, sz Bokor Józsefné: Adalékok a Vas megyei cigány származású tanulók pályaválasztásához. Pedagógiai Írások, sz Bonifert Mária: A romák és az iskola. Élet és irodalom, M.m.: C.E.T sz Bóra Ferenc: A tolerancia képességének fejlesztése. A Tanító, évf. 10. sz. 5. Borbély Anna: Orsós Anna: Beás nyelvkönyv kezdıknek. Regio, évf sz Bordács Margit: A pedagógusok elıítéletességének vizsgálata roma gyerekeket is tanító pedagógusok körében. Új Pedagógiai Szemle, évf. 2. sz Boromissza Dóra: Perifériák a világhálón. Amaro Drom, évf. 12. sz. 9. Boromissza Lajosné: Cigánygyerekek a napköziben. Mővelıdési Tájékoztató, Boros Istvánné: Fiatalkorú cigány bőnesetek kriminálpedagógiai elemzése a bírósági tárgyalások tükrében. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Borosán Gyula: Egy alacsony iskolázottságú csoport jövıképe. Szakképzési Szemle, évf. 2. sz Both: A kisebbségek anyanyelvoktatása ma még megoldatlan. Békés Megyei Hírlap, Both: Átfogó vizsgálat a nemzetiségek oktatásáról. Békés Megyei Hírlap, Bozóky Éva: A gyermek és az "intézmény". Kethano Drom, évf. 4. sz Bozsik: Konferencia a cigányságról Pécsett. Dunántúli Napló, Bozsik: Nemzetközi konferencia a cigányság oktatásáról. Dunántúli Napló, B.R.: Zenei képzés tehetséges cigánygyerekek számára. Dunántúli Napló, Buczkó Erika: Gyermekkorú cigány bőnesetek körülményeinek vizsgálata. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Burai Pál József: A cigányság szocializációjáról. Köznevelés, évf. 32. sz

20 Burai Pál József: A vádlott megszólal. Köznevelés, évf. 5. sz. 7. Burai Pál József: Az identitástudat alapjai. Kethano Drom, évf. 5. sz Burai Pál József: Cigány gyerekek kulturális seregszemléje. Köznevelés, évf. 3. sz. 15. Burai Pál József: Cigány tanulókkal az emberi jogok tükrében. Alsó Tagozat, évf. 2. sz Burai Pál József: Cigányok és oktatásuk Svédországban. Iskolakultúra, sz Burai Pál József: Gondolatok a cigánygyermekek tanításához. Alsó Tagozat, évf. 2. sz Burai Pál József: Oktatásszervezés roma területen. Köznevelés, évf. 5. sz. 15. Burai Pál József: Rovat cigány nyelvő pedagógusoknak. Köznevelés, évf. 3. sz. 3. B.Z.: Oktatási központ a Mésztelepen? Népszabadság, B.Zs.: Roma nyelvoktatás Pesterzsébeten. Esti Hírlap, Carpati, Mirella: A cigánygyermekek iskolázásának kérdései Olaszországban. In: Szövényi Zsolt (szerk.): A cigánygyermekek nevelése-oktatása. Kecskemét, 1979, Oktatási Minisztérium Chodajó: Elhibázott felfogás. Cigány Hírlap, évf. 3. sz. 7. Choli Daróczi József: A cigánykérdés pedagógiai kérdés? In: Németh Ilona (szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. NSZI, Budapest, Choli Daróczi József: A gyermekek intézményi nevelését befolyásoló egyéb tényezık. In: Németh Ilona (szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. NSZI, Budapest, Choli Daróczi József: Az anyanyelvi cigány gyerekek nyelvi nevelése. Le romane shavorengo shibako sittyarimo. Rom Som, évf. 5. sz M.m.: Cigány Hírlap, évf. 7. sz. 9. ill. Köznevelés, évf. 23. sz Choli Daróczi József: Elsısorban oktatásra, képzésre. Cigány Hírlap, évf. 7. sz. 1. Choli Daróczi József: Követelmények a cigány (lovari) nyelvoktató iskolák számára. 1-8 évfolyam. Kézirat. Budapest, Choli Daróczi József: Szocializációs sajátosságok és a beilleszkedés nehézségei. In: Farkas Endre (szerk.): Gyerekcigány. Budapest, 1994, Interes Kiadó Cigány kultúra és oktatás. Konferencia. Pécs, július Barátság, évf. 5. sz

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 5 MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 6 Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 11. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor 7 Máté Mihály Tematikus bibliográfiák I. Cigány tanulók

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4.

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4. Dr. Benedek István: Publikációs jegyzék a kollégiumi nevelés-oktatással kapcsolatos tanulmányokról 1. Benedek István:A szakmunkásképzı intézetek és kollégiumok klubjai Fıvárosi Ifjúsági Mővelıdési Központ

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben