MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE"

Átírás

1 MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 5

2 Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 11. Sorozatszerkesztı: Cserti Csapó Tibor 6

3 Máté Mihály Tematikus bibliográfiák I. Cigány tanulók oktatása-nevelése Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 7

4 Az utánnyomás nyomdai munkálatait PTE BTK finanszírozta A kari normatív kutatások támogatása (2004.) keretében Változatlan utánnyomás 2004 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Felelıs kiadó Forray R. Katalin tanszékvezetı Szerkesztı Beck Zoltán olvasószerkesztı Gradvolt Endre Borítóterv Bogdán János Amigo Nyomtatás, kötés Agora Nyomda, Rieger Gyula nyomdavezetı ISBN ISSN X Máté Mihály,

5 Tartalom Szerkesztıi elıszó (Beck Zoltán)..5 Bevezetı sorok a Cigány tanulók oktatása-nevelés bibliográfiája elé (Máté Mihály).6 A roma/cigány tanulók oktatásának-nevelésének történetérıl...7 Általános munkák a roma/cigány tanulók oktatása-nevelése körébıl...10 Válogatás győjteményes kötetekbıl.81 9

6 Szerkesztıi elıszó A kötet majdhogynem hiánypótló munka. Akadnak ugyan szórtan válogatott vagy összegyőjtött bibliográfiák, ám ezek legtöbbje nem friss kiadvány, s rendre nehezen hozzáférhetıek. A multimédiás, számítógépes eszközök természetesen rendelkezésére állnak a böngészınek, azonban ezek a források általában hiányosak. Kötetünk egyszerre két rendezıelvet kíván érvényesíteni. Egyfelıl alfabetikus bibliográfiába rendeztük a tételeket. Tudva azt, hogy a szerzık szerinti rendezés nem föltétlenül, s korántsem minden esetben felhasználóbarát megoldás. Másfelıl tematikusan válogattunk. A közreadott irodalom partiája csupán Máté Mihály győjteményének, ha úgy tetszik elsı része. A felsorolásban szereplı írások az oktatásnevelés tágan és meglehetısen általánosan értett területét reprezentálják. Tervezett további bibliográfiai köteteink tartalmazzák majd a különbözı oktatási szinteket tematizáló írások adatait, úgy mint az óvodára, általános és középiskolára, a felsıoktatásra vagy az ún. modellintézményekre konkrétan vonatkozóakat (közülük az elhíresült jászladányi eset -hez kapcsolódó válogatott bibliográfiát közreadtuk a WHS legutóbbi lapszámában: Jászladány. WHS (Pécs) évf. 2. sz ). Bízunk abban, hogy a szerzık szerinti alfabetikus és tematikusan rendezett lista az olvasó számára elégséges feltétele az eligazodásnak, keresésnek. Számos esetben a jelölt kiadványokhoz többlet információk is járulnak. Ezeket jelzi az elégséges bibliográfiai adatokat követıen. A nyomtatott bibliográfiához csatolt CD-ROM a Máté Mihály által összeállított bibliográfia a romológia tárgykörében. Praktikus okokból a teljes győjtemény könyvalakban való megjelentetésére nincs lehetıségünk. Nyomtatásban tehát annak két tematikus egysége a könyv. Azok az olvasóink azonban s hisszük, hogy szép számmal vannak ilyenek, akik minimális számítógépes felhasználói ismerettel rendelkeznek, bizonnyal eligazodnak a CD-ROM adatbázisában. Pécsett, 2003 szeptemberében Beck Zoltán 10

7 Bevezetı sorok a Cigány tanulók oktatása-nevelése bibliográfiája elé A magyarországi cigányságról készült elsı bibliográfiát Tipray Tivadar tette közzé a Magyar Könyvszemlében, 1877-ben a oldalakon. Azóta sem készült sok bibliográfia. Oktatással foglalkozó bibliográfiát pedig még ritkábban találunk: rendszerint a tanulmánykötetek végén közölnek egy-egy nagyon erısen válogatott jegyzéket. Magam több mint 20 éve győjtök minden írást, ami a magyarországi cigánysággal kapcsolatos. Az eddig összegyőlt anyagból válogattam ki a témakörhöz tartozókat, és sorolom fel ıket minden különösebb megrostálás nélkül. Nyíltan vagy burkoltan elıítéletes, sıt rasszista írásokra (mert van ilyen mind a régebbi, mind pedig a legújabb pedagógiai irodalomban), szakmai-tudományos szempontból irreleváns szövegekre vonatkozó könyvészeti adatokat tehát éppúgy tartalmaz a győjtemény, mint hitelt érdemlı munkákat. Hozzávetıleg három éve dolgozom azon, hogy ezt a bibliográfiát CDlemezen is elkészítsem. A CD-lemez elınye, hogy a feldolgozás alapjául szolgáló számítógépes program lehetıvé teszi a több ezer írás közti gyors válogatást, bármilyen szempont szerint. A lemezen történı kutatás során a lapozgató számára az ún. Megjegyzések rovatban bıvebb tájékoztatás áll rendelkezésére. Ezen kívül az egymásra utaló, egymással vitatkozó írások közti kapcsolatok is kitőnnek. Szándékomban áll a felsorolásban szereplı munkák szövegét is lemezre vinni. Így aztán az a tanulmány, amelyik felkeltette az olvasó figyelmét, rögtön el is olvasható. Bízom abban, hogy akár ez a könyv, akár a CD-ROM segítségére lesz az olvasónak mindennapi munkájában. Várom a segítségüket bírálat, vélemény, tanács, ötlet formájában. Kérem, ha olyan újságcikkekrıl, tanulmányokról, dolgozatokról van tudomásuk, amelyek nem szerepelnek a felsorolásban, hívják fel a figyelmemet rá. Ha pedig megtehetik, akkor küldjenek egy bibliográfiai adatokat is tartalmazó másolatot róla. Dombóvár, december 21. Máté Mihály 11

8 A roma/cigány tanulók oktatásának-nevelésének történetérıl A cigánygyerekek. Gyıri Hírlap, sz. 6. A czigány iskolából Érsekújváron. Vasárnapi Újság, sz. 22. A pankotai cigányiskola. Budapesti Hírlap, sz Ady Endre: Cigányiskola. Szabadság, M.m. 1 : Napjaink, sz. 2. Akit nem tanítottak írni. Pécsi Napló, Babay József: Cigányvizsga, melyen tehetséges cigánygyerekek küzdenek a Zeneakadémia ingyenes helyeiért. Budapesti Hírlap, sz. 5. Babay József: Tehetséges cigányfiúkat ingyen tanítanak a Zeneakadémián. Budapesti Hírlap, sz. 6. B.G.: Újra megnyílt a cigányiskola. Az Est, Boyár: Elıadás a cigányiskolában. Aradi Közlöny, sz. 5. Bukarestben megnyitották a világ elsı cigány óvodáját. Temesvári Hírlap, sz. 6. Cigányiskola Arad megyében. Aradi Közlöny, sz. 5. Cigányiskola Hosszúfaluban. Brassói Lapok, sz. 3. Cigánypurdék és cigánylányok elsı vizsgája a székesfehérvári cigányiskolában. 8 Órai Újság, Csóky Gusztáv: A pankotai cigány iskola Kézirat. Romológiai Kutatóintézet, Szeged, 18. Jelzet: EA3434 Diószeghy Miklós: A cigányakadémia hercege, a tizenkét éves Boros rajkó nyilatkozik. Budapesti Hírlap, Diószeghy Miklós: Hatvan rajkó hegedővel a dunaszerdahelyi cigányiskolában. Új Magyarság, Diószeghy Miklós: Megnyílt az elsı magyar cigányakadémia: kottáról tanul az új fáraó nemzedék. Budapesti Hírlap, Fás: A pankotai régi cigány iskola utolsó mohikánja. Keleti Újság, sz. 4. Gombos Antal: Egy nap a pankotai cigány-iskolában. Aradi Közlöny, sz Herrmann Antal: A czigányok és az iskola. Néptanítók Lapja, évf. 5. sz Megjelent még 12

9 H.K.: Cigányiskoláról beszél Kerecsendi Kiss Márton. Függetlenség, sz. 9. H.M.: Két cigánygyerek története. Pesti Napló, sz. 10. Hofer Lajos: Cigányiskola Érsekújváron a XIX. században. Honismeret, 1993/ K.F.: Az ungvári cigányiskola. A Reggel (Pozsony), Klinda K.: Az érsekújvári cigányiskola. Tanodai Lapok, 1857/ Klujber László: Ismeretterjesztés a cigányok között. Történelem, 1964/ Komárom-Esztergom Vármegye Törvényhatósági áldozat készsége. Néptanítók Lapja, Kotnyek István: A cigány tanulók oktatására irányuló törekvések Magyarországon az I. világháború elıtt. In: Kotnyek István (szerk.): Az úton tovább kell menni. Zalaegerszeg, Kovács József: A cigány gyerekek oktatásáról. Amaro Drom, évf. 5. sz. 13. M.m.: Az Idı, 1994/ Kozák Istvánné: A cigány gyerekek iskolai eredményeit befolyásoló tényezık a 60-as évek elejétıl a 90-es évek elejéig. 1. rész: Phralipe, 9. évf. 2. sz rész: Phralipe, 9. évf. 3. sz rész: Phralipe, 9. évf. 4. sz Kun Andor: A legelsı és egyetlen cigányiskolában. Magyar Hírlap, Losonczy Zoltán: Szülıi értekezlet a cigányiskolákban. Budapesti Hírlap, Lıcsei Elemér: Cigány purdék iskolája. Az Est, Máté Mihály: A cigányok oktatásának történetébıl. Barátság, Máté Mihály: Ébressze fel a gyermekekben és a szülıben az iskola iránti érdeket. Barátság, évf. 4. sz Máté Mihály: Lassan haladunk a göröngyös úton. Kézirat. Kocsola, Mennyei József cikksorozata. 1. rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf rész: Vasvármegyei Lapok, június évf Mennyei József: A czigányfaj Magyarországban. 1. rész: Tanodai Lapok, sz rész: Tanodai Lapok, sz

10 Miksa Lajos: Cigány gyerekek és az iskola. Népszabadság, Mővelıdı cigányok. Aradi Közlöny, Navrackaja, Jevgenyija: Az ungvári cigány iskola. In: Rácz Gyöngyi (szerk.): Cigány nevelés és kultúra. Budapest, 1991, Gulliver Lap- és Könyvkiadó Nf.: Így vallott egy cigánytanító 1941-ben Komáromban, Jókai Mór szobra táján. Komáromi Lapok, Palotai Boris: Beszéljünk a cigányokról! Pesti Napló, Péchy H. Rezsı: Jubilál az ország elsı cigányiskolája. Esti Kurír, sz. 9. Raácz Emmy: A bicskei cigányiskola. Pest, Rigó Mária, somorjai putriban született cigánylány, aki Pozsonyban a 3- ik tanítóképzıt végzi. Az Élet (Wien), Riport a Cigányvárosból. Szabadság (Nagyvárad), Romano Rácz Sándor: A tiltott gyümölcs. Népszabadság, Rónay Mária: Cigányrajkók iskolája a Józsefvárosban. Pesti Napló, Salamon Ferenc: A sepsiszentgyörgyi cigány oktatás rövid története. In: Demeter Zayzon Mária (szerk.): Egy igaz történet, részletekben. Budapest, 1994, Kıbányai Önkormányzat Sarkadi Nagy Bartók: Szatmár-németi szabad királyi város egyházi és polgári történetei. Szatmár, én. Schermann Veronika: Társadalmi életsorsok. Vasi Szemle, sz Schermann Veronika: Társadalmak életsorsok. Az ondódi cigány származású tanulók oktatásának alakulása 1874-tıl 1983-ig. Kézirat S.E.: Két cigánygyerek története. Pesti Napló, sz. 10. Török Sándor: Muzsikaszó mellett vizsgáznak a cigányok az analfabéta tanfolyamon. Magyarság, Vajda Péter: Cigányok. Napjaink, 1974/ sz. 2. Várnagy Elemér: Cigánygyermekek az iskolában a XIX. század közepén. Romano Nyevipe, évf. 9. sz. 8. Vizsgáznak a cigányok a cigányiskolában. Az Est Zimmermann Károly : Még néhány szó a cigányok iskoláztatását illetıen. Tanodai Lapok, sz. 14

11 Általános munkák a roma/cigány tanulók oktatásanevelése körébıl A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csenyéte. Amaro Drom, évf. 4. sz. 28. A cigány gyerekek továbbtanulásáért. Zalai Hírlap, A cigány kisebbség oktatásáról. Észak-Magyarország, A cigány tanulók helyzete Szabolcs-Szatmár megyében. Köznevelés, évf. 22. sz. 2. A cigánytanulók 87 százaléka befejezi az iskolát. Új Néplap, A cigánytanulók nevelésének néhány kérdése az általános iskolában. Szolnok, A cigánytanulók oktatásáról. Heves Megyei Nap, M.m.: Jászkun Krónika, Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, Pest Megyei Hírla Más címmel: Észak-Magyarország, Délvilág A cigánytanulókat nevelik. Hajdú-Bihari Napló, A Csenyétei Általános Iskola pedagógiai programja. In: Kereszty Zsuzsa Pólya Zoltán (szerk.): Csenyéte antológia. Csenyéte-Budapest- Szombathely, Bár Könyvek A haza kisebbségek kultúrájáért. Magyar Hírlap, A kért pénz töredéke jut kisebbségi oktatásra. Népszava, A kisebbségi önkormányzat tankönyvtámogatása. Tolnai Hírlap, sz. 12. A kísérleti családi iskola fejlesztési programja. Cigány Kritika, évf sz. 3. A kisvárdai járásban a tankötelesek húsz százaléka hátrányos helyzető cigánygyerek. Köznevelés, A Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének munkájáról. Köznevelés, évf. 1. sz. 2. A Nemzeti Alaptanterv alkalmazása és a helyi tanterv. Barátság, évf. 1. sz A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatása a NAT-ban. Új Pedagógiai Szemle, sz A nemzeti kisebbségek oktatásának aktuális kérdéseirıl. Magyar Narancs, A paksi romák szerint az oktatás színvonala nem megfelelı. Paksi Hírnök, évf. 28. sz. 4. Vizner Vég Balázs (szerk.): A Palacsinta hangja. Budapest, A PHARE-támogatáshoz kapcsolódó pályázat. Köznevelés, évf sz

12 A roma kultúra értékei. Köznevelés, évf. 20. sz. 1. A roma oktatás dilemmái. (Integrált, vagy szegregált oktatás?) Új Pedagógiai Szemle, sz Internetes vita bevezetıje a címő honlapon. A romák harmada nem végzi el az iskolát. Magyar Nemzet, A Soros Alapítvány a romákért. Diskurzus, sz. 3. A szülık családi pótlék helyett iskoláztatási támogatást kapnak. Lungo Drom, évf sz. 17. A tanulás nem gádzsónak való. Kelet-Magyarország, A tehetségeseket segítenék. Hajdú-Bihari Napló, A vándornépek gyermekeinek iskoláztatása. (Fordította: Dárdai Zsuzsa) Romano Nyevipe, évf. 19. sz. 2. M.m.: Amaro Drom, évf. 12. sz. 26. A veszélyeztetett körülmények között élı cigány származású kiskorúak néhány problémájáról Budapesten. In: Tanulmányok, cikkek a fıvárosi gyermekvédelem körébıl. Budapest, Ádám Imréné (szerk.): A vízisellı. Fadd, Kiadták 20 példányban. A zártság oldása a bölcsıdével kezdıdik. Magyar Nemzet, Aáry-Tamás Lajos: A roma tanulók oktatási helyzete a kisebbségi ombudsman vizsgálatainak tükrében. In: Böszörményi Jenı Józsa Márta (szerk.): A romakérdés az integráció csapdájában. Budapest, Aáry-Tamás Lajos: Magyarország: több kultúra egysége. Barátság, évf. 6. sz Ádám Róbert János: Cigány oktatási alapítvány. Amaro Drom, évf. 1. sz. 30. Agócs Gy. Imre: Cigányság és oktatás. Új Magyarország, M.m.: Lungo Drom, sz. Aguirre, Begona: Rendhagyó állampolgári nevelési órák: cigány nık a katedrán. Barátság, évf. 5. sz Ajánlás a cigányok érdekében. Dunántúli Napló, Ajánlások. A roma oktatási konferencia záródokumentuma. Budapest, június 29. Polgárjogi Füzetek, évf sz Alapítvány a cigány ifjúságért. Magyar Hírlap, Albert Ernı: A romák tanulási körülményei egy háromszéki (Románia) iskolában. Kethano Drom, évf sz Alföldi Zoltán: Az oktatás a cigányság esélyegyenlıségének kulcskérdése. Népszabadság, Alig javultak a romák iskoláztatási lehetıségei. Népszava,

13 Állami ösztöndíjak. Vándorúton, évf. 1. sz. 10. Ambrus Péter: Cigányság és iskola. Iskolakultúra, évf. 8. sz M.m.: Andor Mihály (szerk.): Romák és oktatás. Iskolakultúrakönyvek. 8. kötet. Pécs, Andor Mihály: Mit tettünk értük? A hátrányos helyzető gyermekek segítése. Köznevelés, sz Antal Anikó: Éhség és analfabetizmus. Népszabadság, Arany E. Boros S. Francz V.: Tennivalók globális vázlata. In: Francz Vilmos (szerk.): Cigányok mővelıdésük. Debrecen, Arany Erzsébet: A bábjáték szerepe a 6-10 éves cigány gyermekek személyi-ségfejlesztésében. In: Várnagy Elemér (szerk.): Tanulmányok IX. PTF, Pécs, Arany Erzsébet: A cigány tanulók szocializációs fejlıdését befolyásoló tevékenységi formák hatása. Mőhely, sz M.m.: Francz Vilmos (szerk.): Cigányok mővelıdésük. Debrecen, Arany Erzsébet: A cselekvés és kooperáció. Kethano Drom, évf sz Arany Erzsébet: A fejlesztés érdekében. Kethano Drom, évf sz Arany Erzsébet: L. Bea az iskolakerülı. Élıszó, Arany Erzsébet: Roma gyerekek jövıképe. Köznevelés, évf. 4. sz. 16. Arany Erzsébet-Dancsó Éva: Cigánykísérlet és utóvizsgálatai Hosszúpályiban. In: Tuza Tibor (szerk.): Roma pedagógia I. Debrecen, p Aranyosiné Rózsa Szeréna: Romák az oktatásban. Amaro Drom, 1997/ évf. 12. sz. 21. Árvai János: A cigánytanulók helyzete a kisegítı iskolában. Szakdolgozat. Budapest, 1971, Gyógypedagógiai Fıiskola. 41 Sz.: A-VG: Könnyebb lesz munkát találnom Rominfo, sz. 6. Az albertirsai gyerekekért. Segítséget, lakást, napköziben helyet kapnak. Pest Megyei Hírlap, sz. 5. Az áthelyezési bizottságok mőködésének tapasztalatai. Köznevelés, évf. 20. sz Az Autonómia Alapítvány pályázati felhívása. Cigány Közlöny, évf. 2. sz Az elnöki fıtanácsadó. Lungo Drom, évf. 10. sz. 9. Az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság dokumentumai. In: Rácz Gyöngyi (szerk.): Cigány nevelés és kultúra. Budapest, 1991, Gulliver Lap- és Könyvkiadó

14 Az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság programja. Budapest., 1989, OPI. Az esélyegyenlıtlenség csökkenése. Lungo Drom, évf. 10. sz. 9. Az oktatás és nevelés korszerősítését az egész társadalom figyelemmel kíséri. Köznevelés, sz Az oktatási miniszter rólunk is szólt. Vándorúton, évf. 1. sz. 4. Az Oktatási Minisztérium és az Országos Cigány Önkormányzat együttmőködési megállapodása. Cigány Közlöny, évf. 3. sz. 2. Az Oktatási Minisztérium Közoktatási és Kisebbségi Kapcsolatok fıosztályának pályázata. Cigány Közlöny, évf. 2. sz. 5. B.A.: Szakértı a rászorulók között. 24 Óra, Babos Ildikó: Cigánygyerekek szocializációjának segítése, különös tekintettel a nyári táborozásra. Kézirat. Gyır, M.m.: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bábosik István: A cigány tanulók oktatási-nevelési kirekesztıdésének okai és a kirekesztıdés megelızésének lehetıségei. In: Bábosik István Rácz Sándor (szerk.): Romapedagógia. Budapest, M.m.: Balázs Sándor Nagy Andor (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, 2000, Okker Kiadó Babusik Ferenc: Az iskolai hatékonyság kulcstényezıi a roma fiatalok oktatásában. Új Pedagógiai Szemle, évf sz Babusik Ferenc: Roma gyerekeket képzı általános iskolák speciális kínálata. Új Pedagógiai Szemle, évf. 2. sz Bacskai Ildikó-Rákó Erzsébet: Vizsgálatok a cigánygyermekek szocializációja témakörében. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bácskai József Mikus Gyula: A cigánygyermekek részére juttatott rendszeres nevelési segélyek 1982-ben. In: Kéti János (szerk.): Tanulmányok, cikkek, a körébıl. Fıvárosi Tanács, Budapest, Bácskai József Mikus Gyula: A rendszeres nevelési segélyben részesülı kiskorúak helyzete a fıvárosban. Budapesti Nevelés, sz Báder Iván: Cseberbıl vederbe. Világunk, évf. 2. sz Báder Iván: Reprezentatív kutatási eredmények a cigány gyermekek oktatásában. Alsó Tagozat, /4. 6. évf. 4. sz Bajomi Iván: Kisegítı helyett. Mit lehetne tenni a legelesettebbek oktatásáért? Élet és Irodalom, Bakodi Erika-Kiss Katalin: Az eszménykép, példakép alakulása a 8. osztályos cigánytanulók esetében. Diákköri Tudományos Közlemények. 5. kötet. Nyíregyháza,

15 Bakonyi Ágnes: A cigány oktatásügy Magyarországon. Szakdolgozat. SZIE, Jászberény, Bal: Két iskolát segít a Párbeszéd Program. Észak-Magyarország, Balázs Anett: Cigány felzárkóztató programok. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Balázs Mihály: Egységes szemlélettel. Köznevelés, sz Balázs Mihály: Megnyitó. In: Szövényi Zsolt (szerk.): A cigánygyermekek nevelése-oktatása. Oktatási Minisztérium, Kecskemét, Balázs Sándor-Nagy Andor: Elıszó. In: Balázs Sándor-Nagy Andor (szerk.): A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest, 2000, Okker Kiadó Balázsi Károly: Csenyétei évtized. Köznevelés, évf. 15. sz Bálint József: Tehetségeket segítı program. Magyar Nemzet, Bálint: Tehetséges cigány fiatalok támogatása. Magyar Nemzet, Balog Aranka: Cigány és angol nyelvet tanulnak a romák. Amaro Drom, évf. 6. sz. 23. Balog Aranka: Családban marad. Amaro Drom, évf. 12. sz Balog Aranka: Viták a kisebbségi oktatás körében. Amaro Drom, évf. 5. sz. 12. Balogh Attila: A cigány értelmiség problémái. Phralipe, évf. 4. sz Balogh Beáta: Ösztöndíj-dzsungel. Amaro Drom, évf. 10. sz Balogh Katalin: Minek a' iskola? Kultúra és Közösség, sz Balogh Klára Tolnai Antal: Az életmódváltást segítı pedagógiai munka. In: Kollár József (szerk.): Mőhelymunka I. Szolnok, 1988, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Tanács Balogh László: Sok érték kallódik el. Kethano Drom, évf sz Bandor Tamás: Kellett ez nekünk? Amaro Drom, évf. 10. sz Bandor Tamás: Szívügyek. Amaro Drom, évf. 12. sz

16 Bandor Tamás Lakatos György Váczi Márta: Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezıinek. Romano Glaszo, Budapest, Bánosi János: Cigánygyerekek iskolára való elıkészítésének problémái. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Bányánszky Marianna: A cigánygyermekek tanulószobai tevékenysége. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Bányász János: Mindenki egy Csillag. Kethano Drom, évf sz Bányász Jánosné Rozgonyi Ibolya: Az oktatás felelıssége és feladatai a cigányok felzárkóztatásában. Kethano Drom, évf. 4. sz Bányik Bernadett: Szálkák a világ szemében. A cigánygyermek játékainak mássága. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, M.m.: Szálkák a világ szemében a cigány gyermekek játékának mássága. Szakdolgozat. TSF, Szarvas, Barabási Tünde: A cigány gyerekek oktatása Székelyudvarhelyen. Educatio, évf. 2. sz Baranyi Eszter: Cigánygyermekek nevelése és magatartása. In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Baranyi Ilona: Közös felelısségvállalásra kell építenünk minden munkát. Világunk, évf. 1. sz Barát Andrea: Cigány nyelvi tábor Balatonszemesen. Amaro Drom, évf. 10. sz. 10. Bárd Flórián: Nehéz az úton végigmenni. Kézirat. Megyei Könyvtár, Szekszárd Bárdos Dezsıné: Vonzó, kellemes kétszáz óra. In: Kovács Lajos (szerk.): Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának körébıl. Oktatási Minisztérium, Budapest, Bárdossy Ildikó: Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. Magyar Pedagógia, évf sz Bari G. Laura: Fejleszteni kell az oktató mőhelyeket. Világunk, évf. 1. sz Bartáné Bárányos Mária: Kisegítı iskolába járó tanulók helyzete és vágyai. Barátság, évf. 2. sz Bartáné Bárányos Mária: Szociológiai vizsgálat az öreglaki speciális általános iskola és diákotthon éves tanulói körében. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Báthory Zoltán: Jelentés a nemzeti alaptanterv munkálatairól. Új Szemle, sz

17 Báthory Zoltán: Ott kell dönteni, ahol a tanítás, a nevelés folyik. Kethano Drom, évf sz Bátkiné Raffai Ágnes: A cigánytanulók iskolába történı beilleszkedésének problémái, különös tekintettel a nyelvi nehézségekre. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Sz.: Bayer Zsolt: Az idegen magyar. Köznevelés, évf. 6. sz. 11. B.Cs.: Oktatásügyi konferencia Szolnokon. Cigány Hírlap, évf. 4. sz. 2. B.Cs.: Szakértıi tanácskozás Bükkszentkereszten. Cigány Hírlap, évf. 2. sz. 6. Behalik Ibolya: Meddig kompenzálható a speciális helyzet speciális módszerekkel? In: Tuza Tibor (szerk.): Roma pedagógia I. Debrecen, Benczes Istvánné: Amit a cigány kisgyerekekrıl megtudtam. In: Várnagy Elemér (szerk.): Tanulmányok X. JPTE, Pécs, Bencsik István: A bőnmegelızés nevelési-oktatási kérdései cigányfiataloknál. Belügyi Szemle, sz Bencsik István: A cigány fiatalok jövıjéért. Elıszó, évf. 9. sz. 7. Berek Patrícia: A romák beilleszkedéséért. Napi Magyarország, Berki Béla: Köszönet a támogatásért. Déli Hírlap, Bertók: Egyik zsebbıl a másikba. Új Magyarország, Besze Imre: Nyírmadai iskolapélda. Szabad Föld, Beszélgetések a közoktatásról a Roma Parlamentben. Amaro Drom, évf. 3. sz. 14. B.Gy.: Mit örökölnek a cigánygyerekek? Élet és Irodalom, Biacsi Maja: A tízosztályos rendszer veszélye a hátrányos helyzető tanulóknál. Kethano Drom, évf sz Biczó Henriett: A felemelkedés halvány esélyei. Magyar Hírlap, Biczó Katalin: Ne félj a cigánygyerektıl! In: Farkas Endre (szerk.): Gyerekcigány. Budapest, 1994, Inter-es Kiadó Bíró Cserti Csánicz Forray: A dombóvári kistérség cigány lakosságának helyzete. Kézirat. Pécs, mellékletek. Bistey András: Cigány osztályok. Élet és Irodalom, B.K.: Cigány mővészetoktatás. Dunántúli Napló, B.K.: Megújul a nemzetiségi oktatás. Magyar Hírlap, Blaha: A férıhelyeket ki kell tölteni. Amaro Drom, évf. 12. sz. 10. Blaha: Hasonló a hasonlónak örül. Amaro Drom, évf. 3. sz

18 Blaha Márta: Hiánypótló oktatási programok támogatása. Világunk, évf. 5. sz. 28. Blaha Márta: Kihívás és felelısség. Pedagógusnap az OCIMK-ban. Világunk, évf. 6. sz Blaha Márta: Tanulmány a tanintézetekrıl. Világunk, évf sz Blaha Márta: Teljesíthetetlen feltételek. Amaro Drom, évf. 11. sz. 9. Bódi Zsuzsanna: A gyermekek munkára nevelése egy szegkovács közösségben. Honismeret, évf. 5. sz M.m.: T. Bereczki Ibolya (szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei. 50. kötet. Szolnok, ill. Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzet és kultúrája körébıl. ELTE-IFA-OM, Budapest, Bodnár Emese: Segítség az iskolakezdéshez. Pápai Hírlap, Bodnár Lóránt: A cigánygyermekek oktatásnak biológiai és társadalomegészségügyi hátterérıl. Pedagógiai Mőhely, sz Bodnárné Kiss Katalin: 7-8. osztályos cigány tanulók identitás-szervezıdésének és énkép-alakulásának sajátosságai. Educatio, nyár, 8. évf. 2. sz Bodó Bálint: Embermentés Hajdúhadházon. Alföld, sz Bodó Klára: A kisegítı iskolai cigány tanulók fejlıdésének és szüleik életvitelének összefüggései. Szakdolgozat. CSVMTF, Kaposvár, Bogdán Anna: A cigány népmesék felhasználási lehetıségei az óvodai nevelésben. Szakdolgozat. Baja, M.m.: In: Hajdu István Raicsné Horváth Anikó Sztanáné Babits Edit (szerk.): Ha fogod a kezem Baja, Bogdán János: A cigány oktatásfejlesztési programról. Iskolakultúra, sz Bogdán János: Kik Pólya Zoltán szövetségesei? In: Kereszty Zsuzsa Pólya Zoltán (szerk.): Csenyéte antológia. Csenyéte-Budapest- Szombathely, Bár Könyvek. Bogdán János: Vázlatok egy lehetséges oktatási stratégiához. In: Doncsev Toso (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzetének javítását célzó hosszú távú stratégia alpkérdéseirıl. NEKH, Budapest, Bogdán József: Nem mondhattam el senkinek. Amaro Drom, évf. 12. sz. 20. Bognár Ildikó: Az iskola szerepe a cigánytanulók személyiségfejlesztésében. Szakdolgozat. ELTE, TKFK, Budapest, Sz.:

19 Bogó Katalin: Bibliográfia a cigány iskolák pedagógiai problémáival kapcsolatos legfontosabb irodalomról. In: Szegı László (szerk.): Cigány tanulók az iskolában. Budapest, 1973, Tankönyvkiadó Bojár Iván: Rapszódikus margináliák. Új Szemle, sz Bokor Józsefné: Adalékok a Vas megyei cigány származású tanulók pályaválasztásához. Pedagógiai Írások, sz Bonifert Mária: A romák és az iskola. Élet és irodalom, M.m.: C.E.T sz Bóra Ferenc: A tolerancia képességének fejlesztése. A Tanító, évf. 10. sz. 5. Borbély Anna: Orsós Anna: Beás nyelvkönyv kezdıknek. Regio, évf sz Bordács Margit: A pedagógusok elıítéletességének vizsgálata roma gyerekeket is tanító pedagógusok körében. Új Pedagógiai Szemle, évf. 2. sz Boromissza Dóra: Perifériák a világhálón. Amaro Drom, évf. 12. sz. 9. Boromissza Lajosné: Cigánygyerekek a napköziben. Mővelıdési Tájékoztató, Boros Istvánné: Fiatalkorú cigány bőnesetek kriminálpedagógiai elemzése a bírósági tárgyalások tükrében. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Borosán Gyula: Egy alacsony iskolázottságú csoport jövıképe. Szakképzési Szemle, évf. 2. sz Both: A kisebbségek anyanyelvoktatása ma még megoldatlan. Békés Megyei Hírlap, Both: Átfogó vizsgálat a nemzetiségek oktatásáról. Békés Megyei Hírlap, Bozóky Éva: A gyermek és az "intézmény". Kethano Drom, évf. 4. sz Bozsik: Konferencia a cigányságról Pécsett. Dunántúli Napló, Bozsik: Nemzetközi konferencia a cigányság oktatásáról. Dunántúli Napló, B.R.: Zenei képzés tehetséges cigánygyerekek számára. Dunántúli Napló, Buczkó Erika: Gyermekkorú cigány bőnesetek körülményeinek vizsgálata. Szakdolgozat. JPTE, Neveléstudományi Tanszék, Pécs, Sz.: Burai Pál József: A cigányság szocializációjáról. Köznevelés, évf. 32. sz

20 Burai Pál József: A vádlott megszólal. Köznevelés, évf. 5. sz. 7. Burai Pál József: Az identitástudat alapjai. Kethano Drom, évf. 5. sz Burai Pál József: Cigány gyerekek kulturális seregszemléje. Köznevelés, évf. 3. sz. 15. Burai Pál József: Cigány tanulókkal az emberi jogok tükrében. Alsó Tagozat, évf. 2. sz Burai Pál József: Cigányok és oktatásuk Svédországban. Iskolakultúra, sz Burai Pál József: Gondolatok a cigánygyermekek tanításához. Alsó Tagozat, évf. 2. sz Burai Pál József: Oktatásszervezés roma területen. Köznevelés, évf. 5. sz. 15. Burai Pál József: Rovat cigány nyelvő pedagógusoknak. Köznevelés, évf. 3. sz. 3. B.Z.: Oktatási központ a Mésztelepen? Népszabadság, B.Zs.: Roma nyelvoktatás Pesterzsébeten. Esti Hírlap, Carpati, Mirella: A cigánygyermekek iskolázásának kérdései Olaszországban. In: Szövényi Zsolt (szerk.): A cigánygyermekek nevelése-oktatása. Kecskemét, 1979, Oktatási Minisztérium Chodajó: Elhibázott felfogás. Cigány Hírlap, évf. 3. sz. 7. Choli Daróczi József: A cigánykérdés pedagógiai kérdés? In: Németh Ilona (szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. NSZI, Budapest, Choli Daróczi József: A gyermekek intézményi nevelését befolyásoló egyéb tényezık. In: Németh Ilona (szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. NSZI, Budapest, Choli Daróczi József: Az anyanyelvi cigány gyerekek nyelvi nevelése. Le romane shavorengo shibako sittyarimo. Rom Som, évf. 5. sz M.m.: Cigány Hírlap, évf. 7. sz. 9. ill. Köznevelés, évf. 23. sz Choli Daróczi József: Elsısorban oktatásra, képzésre. Cigány Hírlap, évf. 7. sz. 1. Choli Daróczi József: Követelmények a cigány (lovari) nyelvoktató iskolák számára. 1-8 évfolyam. Kézirat. Budapest, Choli Daróczi József: Szocializációs sajátosságok és a beilleszkedés nehézségei. In: Farkas Endre (szerk.): Gyerekcigány. Budapest, 1994, Interes Kiadó Cigány kultúra és oktatás. Konferencia. Pécs, július Barátság, évf. 5. sz

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok Gypsy Studies Cigány Tanulmányok A CIGÁNY/ROMA FIATALOK MUNKAERŐPIACI ESÉLYEI ÉS A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NON-PROFIT SZERVEZETEK SZEREPE AZ ESÉLYEK NÖVELÉSÉBEN A DÉL-DUNÁNTÚLON Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3

FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3 TARTALOM 2013/1 2. 1 FÜLÖPNÉ ERDÔ MÁRIA: Szerkesztôi elôszó 3 TANULMÁNYOK BÁDER IVÁN: A cigány/roma tanulók integrációja az elmúlt évtizedben az oktatáspolitikai döntések tükrében 5 LAKATOS SZILVIA: A

Részletesebben

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred

Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség cigány programok Tanulmányunkban azt a célt tűztük ki, hogy áttekintsük az új évezred oktatáspolitikai kormányzatának a cigány kisebbség oktatásának javítására

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné

2006. november. Elıadó: Kárpáthy Magdolna. Elıadó: Ferencné Fogarasi Éva - Sápi Endréné. Elıadó: Linde Margit Magdolna - Dobrovodsky Tiborné "A pedagógiai tevékenység lényege hagyományosan azon értékek bevezetése a társadalom ifjabb nemzedékeinek életébe, melyek elısegítik e nemzedékek egyes tagjainak munkaerı-piaci sikereit, személyiségfejlıdését

Részletesebben

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok

2007. október A SZÁM TARTALMÁBÓL. Programok Tanításunk során egyik legfontosabb dolog a fogalmak tisztázása, az összefüggések megértése. Engedni kételkedni a tanulót, addig hagyni gondolkozni, amíg az elsajátított ismereteket meg nem emészti és

Részletesebben

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia BEVEZETÉS A magyarországi cigánykutatások a nemzetközi szakirodalom mércéjén is jelentıs tudományos eredményeket értek el. Sajnos az eredményeknek csekély

Részletesebben

Mérei Ferenc életrajza

Mérei Ferenc életrajza Mérei Ferenc életrajza 1909 1934 Szülei fényképészek, mőtermük a pesti Csikágóban, a Thököly úton állt. Mérei Gáspár Géza 37 évesen bekövetkezett halála után a Ferencet és három évvel idısebb Endre bátyját

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC

TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC BÉKÉSCSABA, 2009. JANUÁR 22-24. TANULÁS, TANÍTÁS, MUNKAERİPIAC A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája és közgyőlése RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában

Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában Forray R. Katalin Eredmények és problémák a cigány közösség iskolázásában A KulturKontakt Austria budapesti projektirodája és a pécsi Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület idén júliusban rendezte

Részletesebben

6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit

6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit 6.1. A roma/cigány népesség helyzete 12 Szabóné Kármán Judit Összefoglalás A tanulmány a magyarországi roma/cigány népesség jelenlegi helyzetét mutatja be. 2007-et az Európai Unió az Egyenlı Esélyek Mindenki

Részletesebben

Ajánlott és felhasznált irodalom

Ajánlott és felhasznált irodalom Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 8. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón PÉCS, 2002 Gypsy Studies

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

A cigányság iskolázásának kérdése

A cigányság iskolázásának kérdése Hátrányos helyzet a cigányság az iskolában Lehet-e, s ha igen, mennyi idő alatt lehetséges alapvető változásokat létrehozni a népesség valamely súlyosan hátrányos helyzetű csoportjának iskolázásában? Az

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben