HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPESTI MÉDIA INTÉZET HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉVFOLYAMDOLGOZAT SZOCIOLÓGIÁBÓL KÉSZÍTETTE: DR. SZILÁGYINÉ GÁLOS ILDIKÓ KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉS I. ÉVF

2 BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS CIGÁNY OKTATÁSPOLITIKAI STRATÉGIÁK A cigány tanulók sikertelenségeinek okairól A cigány felzárkóztató oktatás A Zenevár Napközi Otthonos Óvoda hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programjának sajátos fejlesztési stratégiái A Kastélydombi Általános Iskola felzárkóztató programja PÖDO HÍD Roma Magyar diák Kulturális Fesztivál A NYITOTT OKATATÁS STRATÉGIÁJA: A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM Előzmények, a program sajátosságai A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda hátránykompenzációs stratégiája A projektterv A SÜN csoport A Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola hátránykompenzációs programja A Törpeléptek programról A Lépésről lépésre program BEFEJEZÉS BEVEZETŐ A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény pedagógiai könyvtárosa vagyok, több évet töltöttem óvodában és iskolában. Pályám során naponta szembesültem roma gyerekek és nehéz körülmények közt élő családok problémáival nemcsak a közelmúltban, hanem még a rendszerváltás előtti években is. A hátrányos helyzetet sohasem lehetett pontosan meghatározni: mind a mai napig egyfajta gyűjtőfogalomként él tudatunkban. A mindennapi közoktatási intézményi gyakorlatban a hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetű, kudarcos, bukott, lemorzsolódott jelzők többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák. A kérdés, tehát úgy hangzik, hogy kiknek van társadalmi helyzetüknél fogva, és nem egyéni adottságaikból következően, kevés vagy úgyszólván semmi esélyük arra, hogy jól fölszerelt iskolákban, kiváló pedagógusok segítségével könnyen és kedvvel megtanuljanak mindent. A gyerekek helyzetére vetítve, a következőkben jelölhetjük meg a hátrányos helyzet jellemző megnyilvánulásait: alacsony jövedelem, vagy munkanélküliség; rosszul fölszerelt, egészségtelen, vagy szűkös lakáskörülmények; szülők alacsony iskolai végzettsége; a deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; a család, vagy az ép család hiánya; az etnikai kisebbség (roma család) kulturális hátránya. A vizsgált pestszentlőrinci iskolákban és óvodákban az alacsony jövedelem és rossz életkörülmények, a szülők iskolai végzettsége és szociális helyzete meghatározó tényezőként 2

3 szerepel a hátrányos helyzet megítélésében. Ezek a nehéz szociális körülmények közt élő családok sajátos önkormányzati és pedagógiai segítséget igényelnek. A családi nevelési feltételek javítása mellett azonban, lépnie kell az iskolának is. Keresni kell azokat a formákat, eszközöket, módszereket, amelyek az eddiginél jobban figyelnek a gyermeki személyiségre is. Az együttműködő tanulás számtalan lehetőséget biztosít a humán erőforrások fejlesztésére is: a reális énkép kialakítása, belső motivációs bázis fejlesztése, az önirányítás, az igényszint, a felelősségtudat formálása nehezen képzelhető el a kis csoportmunka kínálta fejlesztő folyamatok felhasználása nélkül. (Paul Roeders: A hatékony tanulás titka). Dolgozatomban azokat az alapfokú intézményekben alkalmazott stratégiákat szeretném bemutatni, melyeknek céljuk a hátrányok kompenzálása olyan módszerek segítségével, melyről a fenti idézet szól. 1. HELYZETELEMZÉS Peremkerületünk kétféle arculatot tükröz: a régi rendszer leromlott, tíz emeletes lakótelepét és a kertvárosi, fényűző családi házait, a villanegyedet. Megtalálható tehát mindkét szociális réteg, s ezzel együtt az etalon tehetségfejlesztő iskolatípus (a tanultabb, jobb szociális rétegnek), valamint az elszegényedett, hátrányos helyzetű családok panel-láger és cigányviskós lakói. A hátránykompenzáló módszert alkalmazó két óvoda és iskola viszont területileg nem egy helyen, hanem szétszórtan, a kerület különböző részein található. Területileg csak az egyik óvoda és iskola van egymás tőszomszédságában: a Havanna lakótelepen működnek. Azért választottam e két intézményt, mert mindkőben a Lépésről lépésre pedagógiai programmal tanítanak. A másik óvodát és iskolát a speciális felzárkóztató programjuk miatt szeretném bemutatni, amelyek a cigánygyerekek hátrányos kulturálisbeli különbségének lefaragása, valamint az integráció megkönnyítése miatt, differenciáltan foglakoznak ezekkel a gyerekekkel. Az utóbbi megközelítés nevezetten: a Reviczky utcai Zenevár óvoda, és a Kastélydombi Általános Iskola. A Lépésről lépésre programban a Havanna telepi: Pitypang óvoda, és a Csontváry Általános Iskola. 3

4 Az iskolai bemenet-mérés PREFER eredményei alapján kerületünk vizsgált iskoláiban a gyerekek szociális környezete kifejezetten hátrányos. A leendő kisiskolások egynegyede jelentős szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Ezért e peremkerületi, rossz anyagi körülmények és munkanélküli szülők gyermekeinek iskolai hátránykompenzációs feladatainak megoldása a legfontosabb feladat. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek: egyéni képességekhez igazodó tanulás (pedagógiai programok) megszervezése, felzárkóztató foglalkozások, napközi otthon és tanulószoba biztosítása a szaktanárok segítségével. Hogyan képzelhető el így az oktató- és nevelőmunka? A pedagógusnak kell megtennie az első lépést, sőt sokszor a másodikat is, különben a cigány szülőkben az a kép alakul ki, hogy az óvoda és iskola valami rajta kívülálló, számára érdektelen tényező, ahol a gyerekének ott kell lennie, mert különben jön a felszólítás, a büntetés. Ha nem ismerik fel, hogy együtt kell működniük az oktatási intézménnyel, akkor be kell bizonyítani nekik. Ez sokszor nehéz folyamat, amelyet gyakran újra kell kezdeni, de nélkülözhetetlen a gyerekek és a szülők miatt is. A problémát látva és felmérve a következő elvekben lehetne meghatározni a feladatokat: 1. Környezettanulmányok készítése a hátrányos helyzetű tanulók családjainál (feltérképezés). 2. Jó és állandó kapcsolat kialakítása a családokkal, nevelőszülőkkel, nevelőtanárokkal. 3. Állandó és folyamatos munkakapcsolat a szociális háló más intézményeivel (Családsegítő Szolgálat), 4. Gyermekjóléti Szolgálat, pszichológusok, Nevelési Tanácsadó, rendőrség, gyámhatóság, önkormányzat). 5. Javaslat szociális támogatásokra a rászorulók számára. 6. Munkahelykeresés, átképzésben való részvétel segítése. 7. Szükség szerint terápia kidolgozása a gyermekek és a családok számára. 8. Nevelési Tanácsadóba pszichológushoz vagy fejlesztő pedagógushoz irányítás. 9. Az iskolában a tanulási idő alatt és a szabadidőben is pedagógiai segítség biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára úgy, hogy személy szerint nekik szól ez a segítség (pedagógusoktól és gyógypedagógusoktól). 10. Szabadidős programok szervezése délutánonként tanuláson kívüli sikerélmény biztosítása is (rajz, sport). 11. Korrepetálások, felzárkóztató órák, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások beépítése az óratervbe. Először a cigány felzárkóztató programok kerületi stratégiáit, valamint a más kulturális beállítottságú kisebbség közoktatási intézményekbe való integrálódási nehézségeit szeretném bemutatni, utalva e kérdés bonyolultságára is. 4

5 2. CIGÁNY OKTATÁSPOLITIKAI STRATÉGIÁK Ezek a stratégiák nem önállóan, hanem egymást kiegészítve gyakorolnak hatást azokban az esetekben, amikor a gyerekek segítő kéz nélkül kényszerülnek megbirkózni a számukra érthetetlen (kommunikációs dekódolás rossz szintje), teljesítmény-centrikus elvárásokkal szemben. 1. Esélyegyenlőség az oktatásban amely jelenti: a tanulással kapcsolatos jogok újragondolását, a második esély programok kiterjesztését, továbbá az ingyenes és megfelelő segítség nyújtását. 2. Az egyenlő bánásmód stratégiája melynek célja a diszkrimináció megszüntetése, a normál és a speciális oktatás közötti kommunikációs csatornák létrehozása, illetve a speciális oktatásban tanulók visszasegítése a normál képzésbe. A megfelelő tanári attitűdök kifejlesztése segít a kulturális különbségek és a másság elfogadására. Az iskolai helyzetkép kapcsán nem elengedhetetlen a pedagógus személyisége. A pedagógusképzések és továbbképzések során speciális továbbképzések és romológiai alapismeretek adnak segítséget. Ezen kívül jelen van még a tanulók érzelmi motiválásának kérdése. A cigánygyerekeknek leginkább az érzelmi biztonság hiányzik az óvodában és az iskolában. Ezt pedig elsősorban a pedagógustól kaphatja meg: érzelmi biztonságot és a másság elfogadása adhatja meg a későbbi munka hatékonyságát. Az oktatási intézmény és a szülők közti egészséges partnerkapcsolat kialakítása (a családlátogatások visszaállítása, illetve rendszeressé tétele) segíti a kölcsönös bizalom megalapozását. Tudnunk kell, hogy a cigány szülőknél a gyermek igénye és akarata az elsődleges, ezért fontos, hogy a pedagógusok a szülőkkel megértessék az oktatás társadalmi fontosságát, gyermekük leendő társadalmi boldogulását. Felsőfokú szociál-pedagógusok alkalmazása, amely kapocs lehet az önkormányzatok iskola cigány családok között. A szociálisan hátrányos és a cigánygyereknél is, a verbális kommunikációnál jóval fontosabb a széles körű metakommunikációs lehetőségek alkalmazása. Itt nagyon lényeges a következetesség, a szociális normák lassú kialakítása, lépésről lépésre. 3. Egyenlő eredmények stratégiája minden cigányoktatással foglalkozó oktatási intézményeknek saját, önálló stratégiát kellene kialakítani. (Erre a kerületünkben már megtörténtek az első kísérletek, melyeket a későbbiekben ismertetek.) A saját stratégia tükrében készülnének el azok a felzárkóztató programok, melyek megelőzhetik a kisebbségek alulteljesítését. Önkormányzati támogatással lehetne ösztönözni a program hatékonyságát: ha jól funkcionál, akkor több pénzt, támogatást kapnának, míg a kevesebbet felmutatók kisebb mértékben részesülnének ebből a pénzből. 5

6 2. 1 A cigány tanulók sikertelenségeinek okairól Kutatómunkám során gyakran feltettem magamnak a fenti kérdést. Könyvek és tanulmányok böngészése közben találtam meg a Babusik Ferenc által szerkesztett könyvben (A romák esélyei Magyarországon) a válaszokat, melyeket azért tartok fontosnak ismertetni, mivel a valódi okokat keresi a szerző. Az igazi, hatékony fejlesztés pedig szerintem csak az okfeltáró tevékenység tükrében lehetséges. Melyek azok a szociális kulturális okok, melyek az iskolai sikertelenséget okozzák? 1. A családi szocializáció 2. Eltérő identitások A családi szocializáció 1. A cigány családok saját hagyományaikon alapuló családfelfogása a legfontosabb probléma. Értékítéletükben első a gyermek, minden ő körülötte forog. Szerintük jót tenni a gyermekkel azt jelenti, hogy mindazt, amit megkívánnak, azonnal teljesíteni kell. A kicsiket semmire nem kényszerítik, inkább a szülők szeretetteljesen megvárják, amíg szólnak gyermekeik, s akkor rögtön kielégítik igényeiket. Ez a nevelésfelfogás a későbbiekben ahhoz vezet, hogy egyrészt: nem alakul ki a gyerekekben a kivárás és az önkontroll képessége, ami elengedhetetlen a megfelelő iskolai teljesítményekhez, másrészt kimarad életünkből a dackorszak és a leválási szorongás. A cigány család nevelésfelfogásából hiányzik a fegyelmezés, jutalmazás és büntetés. Ezek helyett a kisgyermek modellt követ apait és anyait. Ezért hatástalan velük szemben a hagyományos didaktikai eszközök, inkább a pedagógus viselkedése és a megerősítő jellegű értékelése a hatékony. 2. Az oláhcigány közösségekben végzett kutatások kimutatták, hogy nincs a roma családoknál szigorú időrend: napirendjüket, étkezéseiket, munkájukat egyéni igényeikhez igazítják. Ez a magyarázat a gyerekek időérzék-hiányára, az időhöz kötött tevékenységek (iskolakezdés, tanórák kötött ideje) be nem tartására. 3. Míg az alsó tagozatban még a cigány családokra jellemző érzelemgazdag légkör a jellemző (iskolában is a testi kontaktust keresik), addig a felső tagozatra már zárkózottabbá és kezelhetetlenebbé válnak a pedagógusok szemében. A cigány tanulók nem tudják indulataikat szabályozni, érdektelenné válnak az iskola iránt, ami az eltérő biológiai fejlődésükkel magyarázható. Ugyanis nincs a cigánygyerekeknek serdülő koruk, a gyermekkorból egyből úgynevezett kicsinyített felnőttkorba lépnek évesen. Így olyan belső konfliktus alakul ki bennük, amely az iskola és a család eltérő követelménytámasztásával függ össze, ezért magatartásában és viselkedésében lázad az iskolai kötöttségekkel szemben. Míg a családi környezetében már felnőttként kezelik, addig iskolájában még csak olyan gyerek, akinek meg kell felelni az elvárásoknak. Ez a kétféle neveltségi-szintelvárás okozza személyiségükben a deprivált magatartást. 6

7 Eltérő identitások 1. Oktatási-nevelési célok eltérő megfogalmazása: Iskola önképe szerint az életre készíti fel a gyerekeket. Ezért az iskola határozza meg társadalmi egyetértésen alapuló megtanulandó ismereteket. Cigány család szerint viszont az iskola feladata csak az írás, olvasás számolás megtanítása (azért kell iskolába járni, mert kötelező), de nincs joga az életre felkészíteni gyermekeiket. Ehhez csak a családnak van joga, hiszen a valódi élet az iskola falain kívül zajlik. 2. Iskolai nevelés eltérő megfogalmazása: Iskola nevelési feladata az iskolába gyerekek személyiségfejlődésének segítése, a családi nevelés részbeni átvállalása. Cigányság szerint gyermekük nevelése kizárólag a család, rokonság feladata. A családnak joga van meghatározni azt is, hogy a tanítási időben mit csináljon a gyermek, de a felkészítés kizárólag az iskola feladata.(otthon felkészülés helyett iskolai felkészítés a másnapi órákra, valamint a iskolai felszerelésről is az iskolának kell gondoskodnia.) 3. Etnikai problémák: Iskola nézőpontja szerint, ami tanár-diák konfliktus az iskola életében a cigánygyerekek viselkedése szempontjából, addig A cigányok szemében ez gádzsó-roma /ember-cigány/ ellentétként képződik le. Úgy érzik, hogy az iskolának nincs joga kiemelni gyermeküket a közösségből, ezért napközben is sokszor bemennek az iskolába, hogy megóvják őket. A felsorolt felfogásbeli ellentétek hátterében a tanulás szerepének el nem ismerése áll. Csak akkor fogják elismerni a tanulás szükségességét, ha a későbbiekben ennek hasznát látják, tehát megfelelő munkát kapnak, és tudnak dolgozni A cigány felzárkóztató oktatás A cigány felzárkóztató oktatásban kötelező a cigány népismeret műveltségi terület oktatása és az iskolai sikerességet elősegítő készségfejlesztés. Ezen kívül a tanulók tudásszintjének, készségeinek, etnokulturális hátterének és az oktatási intézmény lehetőségeinek függvényében az alábbiak közül legalább három területet tartalmazzon: a tantárgyi (műveltségterületi) fejlesztést, a kisebbségi önismeret fejlesztését, a folyamatosan szervezett kulturális tevékenységet, az egyéni tehetséggondozást. A cigány felzárkóztató és tehetséggondozó oktatásban legalább heti három tanórai foglalkozás keretében biztosítani kell a differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat, amelyek megszervezhetők a napközis, vagy a tanulószobai foglalkozások keretében is. 7

8 A multikulturális nevelés feladata, hogy erősítse a kisebbségben az elfogadottság érzését, valamint, hogy a többséggel fogadtassa el a kisebbséget. A cigány tehetséggondozásra, másság elfogadására, és a különböző kultúrák együttlétére remek példa a fővárosban először megrendezett PŌDO-HÍD című, április 7-én megtartott Roma Magyar Diák Kulturális Fesztivál, melyet a kerületi romológiai munkaközösség szervezett a Kondor Béla Közösségi Házban. A fesztiválon óvodások és általános iskolások által készített cigány népmesék illusztrációjának kiállítására, általános iskolások mese, vers, ének és táncprodukcióira került itt sor. A vetélkedőn való részvételre magyar és cigánygyerekek jelentkezhettek, roma témájú darabokkal. Az a megtisztelő feladat ért, hogy a zsűri elnökeként izgulhattam és élvezhettem a gyerekek produkcióit, a tehetséges nebulók bemutatóját. Vallom és hiszem, hogy a másság tudata olyan érték, melyet becsülnünk és ápolnunk kell. Elengedhetetlen egy nemzet életében a multikulturális sajátosságok ápolása és megőrzése. Gondoljunk csak a világhírű 100 tagú cigányzenekarra és a Talentum cigányfolklórt tanító és előadó táncegyüttesre. Őket már a világ kulturális közönsége elfogadta, s mi is ilyenkor büszkék vagyunk, de idehaza a hétköznapok szintjén a problémák bizony még megoldásra várnak A Zenevár Napközi Otthonos Óvoda hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programjának sajátos fejlesztési stratégiái Az óvoda Pestszentlőrinc családi házas környezetében, a Havanna lakótelep tőszomszédságában fekszik. Sajátos körülmények között folyik a nevelés, mondhatnánk úgy is, hogy kettős arculattal: hiszen egyrészt a zenei tehetség kibontakoztatására fektetik a hangsúlyt, másrészt viszont körzetileg ide tartozó cigány család gyermekei az óvoda összlétszámának egynegyedét teszik ki. E sajátos két véglet remekül megfér, illetve kiegészül nevelési programjukban. Az óvoda egyik legfontosabb funkciója a készségek, szocializációs sémák átadásán, és a megfelelő kommunikatív tevékenységek elsajátításán túl, hogy olyan rendszeres tevékenységekhez szoktassa a roma családokat, melyekre az iskola épít a későbbiekben. Ezek a következők: meghatározott időben kell óvodába vinni és elhozni gyermeküket, el kell látni a szükséges felszerelésekkel, tehát felkészülni a másnapi tevékenységekre. Az óvoda tehát segít áthidalni a szocializációs különbségekből adódó problémákat, így megkönnyíti a későbbi, iskolai beilleszkedést, és prevenciós tevékenysége révén segít csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket. A cigánygyerekek részére összeállított programban játékba integrálva, differenciáltan végzi a fejlesztést a fejlesztő pedagógus, Lőke Józsefné, Maja néni, aki maga is számtalan romológiai tanfolyamot végzett el, és egyben vezeti a kerületi cigány munkaközösséget is. Ennek révén, a lehető legjobb a cigánycsaládokkal a kapcsolata, minden szülőt személyesen ismer és segít problémáik orvoslásában. 8

9 Nevelési célok meghatározása: 1. A gyerekek számára biztosítani szeretnék az egyenlőséget. 2. Segítik a gyerekek szociális készségeinek alakulását. 3. A rendszeres óvodába járás segíti kapcsolataik alakulását, egyéni üzemüknek megfelelő haladását. 4. A fejlesztő pedagógus célja, hogy a 6 7 éves korú gyermekek a tanév végére iskolaéretté váljanak. A program feladatai A.) Általános pszichológiai és pedagógiai: 1. A gyermekek megismerése, a lemaradási területek feltérképezése. 2. Differenciált fejlesztő feladatok játékba integrálása. 3. Testi képességek fejlesztése. 4. Értelmi és kommunikációs képességek fejlesztése. B.) Cigánykultúra ápolása 1. Cigányirodalom: mesék, veresek, mondák. 2. Cigányzene: zenehallgatás. 3. Cigány képzőművészet: festészet, képzőművészeti könyvek. 4. Cigányfolklór: népviseletüket bemutató könyvek. C.) Kapcsolattartás: 1. A XVIII. kerületi cigány kisebbség elnökével. 2. A kerület kisebbségi főtanácsosával és referensével. 3. A kerület roma gyerekeket oktató nevelő pedagógusaival. 4. A hátrányos helyzetű és cigánygyerekek munkaközösségével, programjaikon való részvétel: játszóház, családi programok (kézműves foglalkozások, cigány táncház, tanulási tréningeken való részvétel, korrepetálás tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek és tanácsadás 5. Ösztöndíjak, nyári táboroztatás. 6. Roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok ingyenes továbbképzése. 7. Író olvasó találkozások, cigány kulturális fesztiválok. 9

10 A felzárkóztatói program területei 1. Játék: A játék során kerül fejlesztésre mozgásuk, beszédkészségük, szociális és értelmi képességük. 2. Mesefüzet (rajzolás, mintázás, kézimunka): 3. Szabadtánc: Téma: A környezet megismerésére nevelés. Módszer: cselekedtetés, szimulációs játék. Fejlesztési feladat: finommotorika, testséma-, percepció-, verbális fejlesztés. Fejlesztési feladat: nagy- és kismozgások fejlesztése, testséma, percepció, verbális fejlesztés. Megfigyelési szempontok 1. Mozgása: harmonikus összerendezett lassú - gyors határozott félénk ügyes átlagos ügyetlen. 2. Észlelés érzékelés: globális szintetikus. 3. Megfigyelőképesség: pontos változó pontatlan lényegere irányuló lényeget nem észrevevő lényegtelen jegyeket emel ki. 4. Emlékezet: spontán önkéntelen szándékos megbízható megbízhatatlan. 5. Felidézés: gyors közepes lassú. 6. Képzelet: csapongó gátlástalan értelmes alkotótó reproduktív a valóság és képzelet elkülönül. 7. Gondolkodás: ismeretei gazdagok átlagos hiányos ritkán kérdez gyakran kérdez összefüggéseket felismer. 8. Gondolkodás szintje: sokoldalú egyoldalú felszínes változó nem érdeklődő. 9. Beszédkészsége: alakilag: jól érthető beszédhibás tartalmilag: szókincse gazdag átlagos hiányos. tempója: átlagos lassú gyors. indíték: sokat beszél felnőttel beszél. 10. Érzelmek: vidám szomorú kiegyensúlyozott dacos érzékeny gátolt félénk agresszív nyílt tartózkodó zárkózott lobbanékony indulatos derűs lelkes ingerlékeny kötekedő. 11. Akarata: kitartó szorgalmas változó biztatást igényel. 12. Önfegyelme: megfelelő fegyelmezetlen társait zavarja. 13. Szokásokat: betartja nem tartja be. 14. Feladattudata: megfelelő nem megfelelő. 15. Szabálytudata: megfelelő nem megfelelő. 10

11 16. Felnőttekkel: nyílt közvetlen tartózkodó, félénk ellenséges közös tevékenységben együttműködő elutasító. A fenti megfigyelési szempontok alapján térképezi fel év elején az óvónő a gyerekeket, s tervezi meg - személyre szabva - a fejlesztőjátékokat. Megfigyeléseit negyedévente összegzi, s készíti el a további képességfejlesztő ütemtervét A Kastélydombi Általános Iskola felzárkóztató programja Az iskola Pestszentimrén működik, ahol az összlétszám egynegyede cigány tanuló. Az iskola már évekkel ezelőtt sikeresen meg tudta szervezni a felzárkóztató programját, melynek célja a hátrányos helyzetű tanulók szociális és készségszintű hátrányainak csökkentése. Ezek a kisdiákok tanulmányi, magatartásbeli és beilleszkedési problémákkal küszködnek. Ebből adódóan sajátos bánásmódot követelnek meg a pedagógusoktól, néhányukat rendszeres iskolába járásra is szoktatni kell, legtöbbjük pedig túlkoros a saját évfolyamán. Rendszeres egyénenkénti korrepetálással, az órákon differenciált foglalkozásokkal próbálják felzárkóztatni őket. Elsősorban az alapkészségek fejlesztése, a magyar anyanyelvi és matematikai kultúra megalapozása az iskola célja. Szakkörök is segítik kiszélesíteni a gyerekek érdeklődési körét. Heti tíz óra korrepetálást végeznek az iskolában magyar történelem és matematika tantárgyból, melyet négy szakképzett pedagógus vezet. Kulturális rendezvények szervezett megtekintését kínálják cigány tanulóiknak. Az együttlét alkalmával fejlődik viselkedésük, öltözködési kultúrájuk, nehézkes szóbeli megnyilvánulásuk. Negyedévenként csak a cigány tanulóknak kirándulásokat, színház- és hangverseny-látogatásokat szervez az iskola pedagógus közössége. Heti egy alakalommal a könyvtárban csak a cigánygyerekeknek szóló foglalkozáson vehetnek részt. Itt ismerkedhetnek meg saját kultúrájukkal, szokásaikkal, szokásaikkal, és hagyományaikkal, nemzeti identitás-tudatukkal. Mindezzel az iskola célja a hagyományok ápolása, az önkifejezési lehetőségeik bővítése a képzőművészet, irodalom, zene, tánc területén, kapcsolatkeresés a cigány önkormányzat vezetőivel, műsoros foglalkozások szervezése cigány előadók részvételével. A fent körvonalazott felzárkóztató kompenzáló hagyományőrző és identitás-segítő program eredményeként az idei, áprilisi roma kulturális fesztiválon csodálatosan szerepeltek, s remek eredményeket értek el a különböző kategóriákban. 11

12 2. 3 PÖDO HÍD Roma Magyar diák Kulturális Fesztivál PŌDO-HÍD címmel április 7-én Roma-Magyar diák Kulturális Fesztivált rendezett a Kondor Béla Közösségi Házban a romológiai munkaközösség. Óvodások és általános iskolások által készített cigány népmesék illusztrációjának kiállítására, általános iskolások mese, vers, ének és táncprodukcióira került sor. A nézőtér zsúfolásig megtelt, nagyon sokan jöttek el, hogy drukkoljanak a fellépőknek. A romák és magyarok a közönség soraiban boldogan tapsoltak kicsik és nagyok produkcióinak. A gyerekek színvonalas műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt. Voltak, akik vers vagy prózamondásban jeleskedtek, s voltak, akik ének-zene, tánc vagy képzőművészet kategóriában mérték össze tudásukat. A roma és hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, oktatását segítő pedagógusok munkaközössége első ízben rendezte meg az Ifjúsági Művészeti Fesztivál keretein belül a PŌDO-HÍD Roma -Magyar Kulturális Fesztivált, melynek fővédnöke volt dr. Mester László polgármester, országgyűlési képviselő, védnöke Lakatos László, a XVIII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A programon részt vett: Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) romaügyi politikai államtitkára, Kállai Katalin,a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) romaügyi miniszteri biztosa, Szaniszló Sándor alpolgármester, dr. Feitl István, kisebbségi-emberi jogi tanácsnok, Nagy Gyuláné, kisebbségi referens is. Az Ifjúsági Művészeti Fesztivált négy évvel ezelőtt dr. Feitl István hívta életre. Az első roma-magyar kulturális programra hagyományteremtő szándékkal került sor. A fiatalok közösen mutatták be kulturális értékeiket. A szervezők célja az volt, hogy elősegítsék a másság tiszteletét, megbecsülését, és erősítsék a cigánygyerekek identitását. Teleki László a MeH romaügyi politikai államtitkára a fesztivál megnyitóján utalt a Megasztár tehetséges énekesére, Oláh Ibolyára, aki sikerével elősegítette, hogy a roma és a többségi társadalom közelebb kerüljön egymáshoz. Az államtitkár megköszönte a polgármesternek és a szervezőknek, hogy sor kerülhetett erre a rendezvényre.

13 A kezdeményezés nagy jelentőségű, mert egyrészt a fiatalok bemutathatták egymásnak tudásukat, másrészt a romákkal szemben az előítélet is csökkenthető. A fesztivál elősegíti, hogy az emberi érékek alapján elinduljon a közös párbeszéd. A jövőben a kultúra, az oktatás, a képzés, a foglakoztatás fejlesztésén, az életminőség javításán együtt kell gondolkodni, mert így sokkal hamarabb megoldhatók a problémák. Kállai Katalin a NKÖM romaügyi miniszteri biztosa hangsúlyozta: a roma kultúra része az egyetemes kultúrának. A PŌDO fesztiválon a fiataloknak alkalmuk volt bemutatni értékeiket, esélyt kaptak, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz Mester László beszélt arról, hogy a rendezvény nagyon jól tükrözi azt a szándékot, amelyet a címe is találóan fejez ki. A PŌDO = HÍD, amely átível és összeköti a magyar és roma kultúrát egymással. A polgármester köszönetet mondott áldozatos munkájáért a roma és hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását segítő pedagógusok munkaközösségének, s vezetőjének, Lőke Józsefnének, a program megálmodójának, valamint Lakatos Lászlónak a CKÖ elnökének, akinek meghatározó szerepe van abban, hogy jó együttműködés alakult ki a kerületi önkormányzattal. 13

14 3. A NYITOTT OKATATÁS STRATÉGIÁJA: A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során. (Max Plancot) Ebben a fejezetben azokat a személyiségfejlesztő alternatív programokat szeretném bemutatni, melyeket a már kész programok adaptálásával az oktatási intézmények, saját nevelési programjaikhoz igazítva alkalmazzák a különböző hátránykompenzációk csökkentésére kerületünkben. Először a Lépésről lépésre programot ismertetem, majd annak gyakorlati megvalósulását a Pitypang óvodában és a Csontváry Általános Iskolában. Végül szeretnék szólni egy Magyarországon még nem nagyon elterjedt, új, innovatív programról, amely játékok segítségével fejleszti a gyerekek különböző képességeit. A bemutatón látottak nagy hatást gyakoroltak rám, jó lenne, sok iskolába alkalmazni Előzmények, a program sajátosságai A program Amerikából indult. Kidolgozását 1990-ben olyan amerikai fejlődés- és neveléslélektannal foglalkozó pszichológusok, neveléstudományi szakemberek és pedagógusok vállalták magukra, akik felismerték azt, hogy a társadalomban végbemenő változások, a mindennapok információáradata, a hagyományos intézmények szerepének változása, vagy akár az agy működésével kapcsolatos újabb felfedezések és kutatások indokolják és sürgetik az oktatás reformját. A XX. század elején mind Amerikában, mind Európában megfogalmazódtak már olyan pedagógiai koncepciók, oktatási modellek (ún. reformpedagógiai gondolatok) amelyek a személyiség egyediségére, világ szétdarabolhatatlanságára, az egyén általi kreatív birtokbavételre helyezték a hangsúlyt. Ha e program segítségével zajló oktatás legalapvetőbb különbségét kellene megfogalmazni a hagyományos oktatási rendszerrel szemben, az mindenképpen a nyitottság. 14

15 A program fő célkitűzései és alapelvei Célkitűzések: 1. Olyan állandó nevelési, tanítási keretek biztosítása, melyben a tanulók egy közösség aktív és alkotó tagjaivá válhatnak. 2. Képesek önálló véleményt formálni és véleményüket megfelelően közölni. 3. Döntéseket tudnak és mernek hozni. 4. Döntésük következményeiért vállalják a felelősséget. 5. Nyitottak egymásra és a világra. Alapelvek: Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön nyitottak a folyamatos tanulásra. A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat és ezekkel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, illetve biztosítani. A gyermeket korszerű tudás birtokába kell juttatni. A tanulásbarát környezet kialakításával hangsúlyos szerepet kell kapnia a személyek közötti kölcsönös megbecsülésnek és a demokratikus szellemnek A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda hátránykompenzációs stratégiája Helyzetkép Az óvoda a Havanna lakótelepen található, tíz emeletes házak tövében. A betonpanelek közepén egy kis zöld sziget képét mutatja az arra haladóknak: magas és lombos fákkal, zöld gyeppel és bokrokkal. Az udvaron minden fából készült: kuckók mászókák, udvari játékok. Az óvoda dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a maguk által varázsolt csodálatos udvaron. Az óvodába lépve, folytatódik ez a varázslat: minden természetes anyagból készült, esztétikus, a gyermekek munkáival díszített, barátságos és meleg légkört áraszt. Külső tapasztalataimat azért írtam le, mert az óvoda pedagógiai programjában is megfogalmazta, hogy az intézményben fontosnak tartja, hogy a közvetlen természettől eltávolodott gyerekek természetes környezetben kapjanak egyéni személyiségfejlesztést. Óvodásaik nagy része ugyanis sivár és ingerszegény környezetből érkezik ide, a szociálisan hátrányos körülményeik miatt, pedig speciális képességfejlesztő programot dolgozott ki a nevelőtestület: a Lépésről lépésre programot adaptálták a helyi körülményekhez igazítva.

16 A projektterv A program másik sajátossága, hogy projektekben fejleszti a gyermekek képességeit. 1. A projekt olyan sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. Ennek megoldásakor a téma lehető legtöbb vonatkozásait és összefüggéseit igyekszik feltárni, hogy kapcsolódni tudjon a való világ problémáihoz. 2. A tematikus projekt kialakításában a gyerekek érdeklődése a meghatározó: Mit tudnak a gyerekek a témáról? (Milyen élményeik, tapasztalataik vannak?) Mit szeretnénk megtudni? (A téma felbontását befolyásolja) Mit tudtak meg a gyerekek? (Milyen képességekkel, készségekkel gyarapodott személyiségük?) 3. A tematikus projektrendszer jellemzői: Nem szűkül le évszakrendszerre és témákra Sokféle eljárást, módszert integrál (változatos formában találkoznak a témával a gyerekek) Sokféle tevékenységet integrál (ábrázolás, ének-zene, dramatizálás, mozgásos játék, családi és építőjáték) Sokféle helyzetben találkoznak a gyerekek a témával (Könyvtár, helyszíni megfigyelés, képek gyűjtése, album könyv készítése) A programcsomag strukturális felépítése LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI PROGRAM TÉMATERVE ÖTELETTÁRA FELADATOK PROJEKT JÓSÁGRÓL, SZERETETRŐL TEVÉKENYSÉGI FORMÁK TEVÉKENYSÉGI SEGÉDLETEK: ESZKÖZÖK A DIFFERENCIÁLÁSHOZ 16

17 A SÜN csoport SERES JÓZSFNÉ ( Mária) fejlesztő pedagógus projektterve: májusa A vizsgált SÜN csoport összetételében fele roma származású, másik fele veszélyeztetett. Hospitálásomkor semmi külső nyoma nem volt ennek: vidámak, kiegyensúlyozottak és barátságosak voltak. Igazi gyermekoázis tárult elém: a program sajátosságainak figyelembe vételével egyszerre öt központban játszottak a gyerekek. A csoport központjai: természet és homok-víz központ, család szerepjáték-központ, építőközpont, matematika maniupulativ központ, élményközpont, iskolakuckó. Az aránylag pici teremben így megoszlott a húszfőnyi gyermekcsoport. A gyerekek szeretettel vezettek végig a kis kuckókon, bemutatva, hogy hol, mivel, mit lehet játszani. TÉMA: családi ünnepkör PROJEKT: a jóság és a szeretet ÖTLETTERVEK FELADATOK A) Milyenek vagyunk, ha Beszélgetés ezekről a tulajdonságokról jók vagyunk? Fogalmazzák meg, mondják ki szeretjük egymást? gondolataikat a témáról B) Hogyan szeretjük: Mutasd meg a szeretetet és jóságot: anyát - apát, családot? rajzban, társainkat? festésben, óvó nénit? mintázásban. és másokat? C) Mitől lesz boldog egy-egy Cselekedeteinkben, viselkedésünkben Sün csoportos: mutassuk meg a szeretete és a gyermek, jóságot! (simogatás, udvariasság) felnőtt? D) Játsszuk el! Ajándékozás, meglepetés, Okozzunk örömet a másiknak:..vágyódás, óhaj teljesítése nagyok a kicsiknek, gyermek gyermeknek gyermekek a szülőknek gyermek felnőttnek szülők a gyermeknek. felnőtt gyermeknek TEVÉKENYSÉ SEGÉDLETEK 1. Kicsiknek: kivágott papír virágszirom színezése 2. Középső: nyaklánc készítése szárított betűtésztából fűzéssel 3. Nagycsoport: nyaklánc készítése gyöngyfűzéssel színes gyöngyökből 17

18 3. 3 A Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola hátránykompenzációs programja A program mottója: Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól (Példabeszédek 22,6) Helyzetkép Az iskola a Pitypang óvoda tőszomszédságában, a Havanna lakótelepen áll. Ez a lakótelep a régi állami Telep megszűnése után adott otthont a sokgyerekes, szegény, elsősorban fizikai dolgozók családjainak. Az utóbbi években rohamosan nőtt a munkanélküliek száma, különösen az alacsony iskolai végzettségűek körében. Sok a többgyerekes család, a gyermekét egyedül nevelő szülő. Az iskolába járó gyerekek 70%-a hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű. Az ilyen családokból érkező tanulók ezért jóval nagyobb odafigyelést, törődést igényelnek, hiszen a tanulók nagy részénél hiányzik az otthoni ellenőrzés. A megoldás ezért a helyesen megválasztott pedagógiai program, valamint a délutáni felzárkóztatást aktívan segítő szaktanári napközis és délutáni tanulószoba biztosítja A Törpeléptek programról Az iskolában es tanévtől működik a nyitott oktatási modell, melynek sajátossága a Törpeléptek program, melyet a részképesség-zavarok korrigálásával, a tanulási zavarok kialakulásának megelőzésére dolgoztak ki. A program fő hangsúlyt fektet a lassabb ütemű tanításnak, az egyéni törődésre, és odafigyelésre. Fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek sikerélményük legyen az iskolában: számukra a tanulás ne külső kényszer, hanem örömforrás legyen. A tanítási órák hosszát kezdetben a gyerekek figyelmének terjedelméhez igazítják. Ha a kisgyermek gyorsabban halad, akkor lehetősége van átkerülni a párhuzamos osztályba Az osztály létszáma maximun 13 fő, ahová a Nevelési Tanácsadó javaslatával kerülnek be a gyerekek. Az osztályterem berendezése speciálisan kialakított, a munkaasztalokon kívül játékok és mesesarok található. A szomszédos teremben történnek a fejlesztő foglalkozások, ahol megfelelő tér- és eszköz áll rendelkezésre a mozgáskoordináció javítására (fejlesztő játékok, labdák, padok, szőnyeg). Ez a terem a helyszíne a logopédiai foglalkozásnak is. Munkájukat segíti a pedagógiai asszisztens, aki a differenciálás, az egyéni segítségnyújtás során segíti a tanító munkáját. A részképesség-zavarok korrigálása a fejlesztő pedagógus feladat, aki részben az órán, de nagyrészt az óráról kiemelve, illetve a szabadidőben végzi munkáját. A mozgáskoordináció javítását szakképzett gyógytornász végzi. A fejlesztés területei: Téri tájékozódás testséma fejlesztés Beszédművelés Betűismeret és összeolvasás Beszédfejlesztés Játékos készségfejlesztés A 2 4. osztályban a foglalkozások célja a diszlexia redukció, melyet a fejlesztő pedagógus és a logopédus végez. 18

19 A Lépésről lépésre program A programban minden gyermeket egyénileg, képességeinek megfelelően fejlesztik, így a feladatok és a követelmények is egyénre szabottak. A program adta keretek lehetővé teszik a rendszeres csoportmunkát, mely segít: az alkalmazkodásban, a közösségi tudat kialakításában, az egymáshoz való segítő viszony kialakulásában, megkönnyítve a beilleszkedés folyamatát. A program alapvető sajátosságai: szülők bevonása az iskolai életbe, individualizáción alapuló, gyermekközpontú nevelés, tevékenységközpontok kialakításával korszerű tudományos, művészeti, etikai és gyakorlati tudás összekapcsolása, a gyermekek érdeklődésének figyelembe vételével. A program alapfogalmai: törődés egymással, kommunikáció, közösség, összefüggések keresése. TANTERV tantárgyi rendszer TÉMATERV Szöveggyűjtemények (tanítási, tanulási segédlet) PROJEKTEK Feladatgyűjtemények (tanítási, tanulási segédlet) TANULÁSI SEGÉDLETEK: Témafeldolgozások 19

20 BEFEJEZÉS Az iskolázás szempontjából értelmezett társadalmi hátrány sok okból és tényezőből fakadhat, pedagógiailag ennek a megoldása a differenciálásban rejlik, ami határozottan oktatáspolitikai kérdés. A tanulók iskolatípus-választása és társadalmi helyzete között szoros az összefüggés, ez is differenciálásnak tekinthető, de valójában durva társadalmi szelekció, amely már a legalsó oktatási szinten is megvalósulhat. A hatékony differenciálás azonban tanulásszervezési és metodikai elv és gyakorlat. Ha az iskola a tanítási-tanulási folyamat módszereiben nem alkalmazkodik az eltérő kulturális szintekhez, akkor megnöveli, konzerválja és újratermeli az induló különbségeket. A differenciálásnak az lenne a lényege, hogy egyenlő feltételeket teremtsen mindenki számára a saját szintjéhez és irányultságához igazodó fejlődésre. Ettől a különbségek még megmaradnak, de a társadalmi determináltság fogalma némiképp átrendeződik. Végkövetkeztetésképp: az iskola képes lehet csökkenteni a társadalmi eredetű tanulási hátrányok csökkentésére, kérdés, hogy felvállalja -e feladatának, hogy tudatosítsa a tanulás iránti szükségleteket olyannyira, hogy azok igénnyé változzanak sem siratni, sem kinevetni, sem megvetni, hanem csakis megérteni. Spinoza (Etika. III.fej.) Alighanem meg kell elégednünk magyarázat helyett az elfogadással (Spinoza). Fel kell ismernünk a segítség útjait, mert igazságos kiegyenlítésről nem igen beszélhetünk. Ez a szemléleti váltás, miszerint a kompenzálás helyett az esélyek egyenlőségét kell biztosítanunk, megerősítheti a társadalmi összefogás szükségességét is. A legfontosabb azonban a másság elfogadása, a különböző társadalmi rétegek fontos értékeinek egyeztetésével. Társadalmi konszenzus nélkül ugyanis kisebb a siker lehetősége. A minőség forradalma előhívhatja legmélyebb emberi tapasztalásainkat arról: hogy mi a fontos és értékes az emberi létben, ki a fontos és értékes számunkra, hogyan tudjuk kapcsolatunk minőségét javítani, illetve mindenkinek biztosítani. A hátrányok kompenzálása helyett, az esély-egyenlőség megteremtését kell biztosítani. Az élet minőségét lényegesen egymás felelős felvállalása javíthatja, ha eljutunk a megértéstől a szolidaritásig. Mert önmagunktól el kell jutnunk a másikig. 20

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...5 2. Az iskola általános jellemzése...5 2.1. Iskolánk helye és helyzete

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján

PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján TEHET A TEHETSÉGÉRT PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján Művészeti programsorozat a hátrányos helyzetű gyerekekért Esélyteremtő tehetséggondozás Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó szaktanácsadó 18.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja EGYSÉGES KÖZÉPISKOLAKÉNT MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja EGYSÉGES KÖZÉPISKOLAKÉNT MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja EGYSÉGES KÖZÉPISKOLAKÉNT MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2010 1. Az MNÁMK Egységes Középiskolája jogállása

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 Tartalomjegyzék: I. HIVATKOZÁSOK... 5 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben