HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BUDAPESTI MÉDIA INTÉZET HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS STRATÉGIÁK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ÉVFOLYAMDOLGOZAT SZOCIOLÓGIÁBÓL KÉSZÍTETTE: DR. SZILÁGYINÉ GÁLOS ILDIKÓ KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉS I. ÉVF

2 BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS CIGÁNY OKTATÁSPOLITIKAI STRATÉGIÁK A cigány tanulók sikertelenségeinek okairól A cigány felzárkóztató oktatás A Zenevár Napközi Otthonos Óvoda hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programjának sajátos fejlesztési stratégiái A Kastélydombi Általános Iskola felzárkóztató programja PÖDO HÍD Roma Magyar diák Kulturális Fesztivál A NYITOTT OKATATÁS STRATÉGIÁJA: A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM Előzmények, a program sajátosságai A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda hátránykompenzációs stratégiája A projektterv A SÜN csoport A Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola hátránykompenzációs programja A Törpeléptek programról A Lépésről lépésre program BEFEJEZÉS BEVEZETŐ A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény pedagógiai könyvtárosa vagyok, több évet töltöttem óvodában és iskolában. Pályám során naponta szembesültem roma gyerekek és nehéz körülmények közt élő családok problémáival nemcsak a közelmúltban, hanem még a rendszerváltás előtti években is. A hátrányos helyzetet sohasem lehetett pontosan meghatározni: mind a mai napig egyfajta gyűjtőfogalomként él tudatunkban. A mindennapi közoktatási intézményi gyakorlatban a hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetű, kudarcos, bukott, lemorzsolódott jelzők többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák. A kérdés, tehát úgy hangzik, hogy kiknek van társadalmi helyzetüknél fogva, és nem egyéni adottságaikból következően, kevés vagy úgyszólván semmi esélyük arra, hogy jól fölszerelt iskolákban, kiváló pedagógusok segítségével könnyen és kedvvel megtanuljanak mindent. A gyerekek helyzetére vetítve, a következőkben jelölhetjük meg a hátrányos helyzet jellemző megnyilvánulásait: alacsony jövedelem, vagy munkanélküliség; rosszul fölszerelt, egészségtelen, vagy szűkös lakáskörülmények; szülők alacsony iskolai végzettsége; a deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; a család, vagy az ép család hiánya; az etnikai kisebbség (roma család) kulturális hátránya. A vizsgált pestszentlőrinci iskolákban és óvodákban az alacsony jövedelem és rossz életkörülmények, a szülők iskolai végzettsége és szociális helyzete meghatározó tényezőként 2

3 szerepel a hátrányos helyzet megítélésében. Ezek a nehéz szociális körülmények közt élő családok sajátos önkormányzati és pedagógiai segítséget igényelnek. A családi nevelési feltételek javítása mellett azonban, lépnie kell az iskolának is. Keresni kell azokat a formákat, eszközöket, módszereket, amelyek az eddiginél jobban figyelnek a gyermeki személyiségre is. Az együttműködő tanulás számtalan lehetőséget biztosít a humán erőforrások fejlesztésére is: a reális énkép kialakítása, belső motivációs bázis fejlesztése, az önirányítás, az igényszint, a felelősségtudat formálása nehezen képzelhető el a kis csoportmunka kínálta fejlesztő folyamatok felhasználása nélkül. (Paul Roeders: A hatékony tanulás titka). Dolgozatomban azokat az alapfokú intézményekben alkalmazott stratégiákat szeretném bemutatni, melyeknek céljuk a hátrányok kompenzálása olyan módszerek segítségével, melyről a fenti idézet szól. 1. HELYZETELEMZÉS Peremkerületünk kétféle arculatot tükröz: a régi rendszer leromlott, tíz emeletes lakótelepét és a kertvárosi, fényűző családi házait, a villanegyedet. Megtalálható tehát mindkét szociális réteg, s ezzel együtt az etalon tehetségfejlesztő iskolatípus (a tanultabb, jobb szociális rétegnek), valamint az elszegényedett, hátrányos helyzetű családok panel-láger és cigányviskós lakói. A hátránykompenzáló módszert alkalmazó két óvoda és iskola viszont területileg nem egy helyen, hanem szétszórtan, a kerület különböző részein található. Területileg csak az egyik óvoda és iskola van egymás tőszomszédságában: a Havanna lakótelepen működnek. Azért választottam e két intézményt, mert mindkőben a Lépésről lépésre pedagógiai programmal tanítanak. A másik óvodát és iskolát a speciális felzárkóztató programjuk miatt szeretném bemutatni, amelyek a cigánygyerekek hátrányos kulturálisbeli különbségének lefaragása, valamint az integráció megkönnyítése miatt, differenciáltan foglakoznak ezekkel a gyerekekkel. Az utóbbi megközelítés nevezetten: a Reviczky utcai Zenevár óvoda, és a Kastélydombi Általános Iskola. A Lépésről lépésre programban a Havanna telepi: Pitypang óvoda, és a Csontváry Általános Iskola. 3

4 Az iskolai bemenet-mérés PREFER eredményei alapján kerületünk vizsgált iskoláiban a gyerekek szociális környezete kifejezetten hátrányos. A leendő kisiskolások egynegyede jelentős szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Ezért e peremkerületi, rossz anyagi körülmények és munkanélküli szülők gyermekeinek iskolai hátránykompenzációs feladatainak megoldása a legfontosabb feladat. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek: egyéni képességekhez igazodó tanulás (pedagógiai programok) megszervezése, felzárkóztató foglalkozások, napközi otthon és tanulószoba biztosítása a szaktanárok segítségével. Hogyan képzelhető el így az oktató- és nevelőmunka? A pedagógusnak kell megtennie az első lépést, sőt sokszor a másodikat is, különben a cigány szülőkben az a kép alakul ki, hogy az óvoda és iskola valami rajta kívülálló, számára érdektelen tényező, ahol a gyerekének ott kell lennie, mert különben jön a felszólítás, a büntetés. Ha nem ismerik fel, hogy együtt kell működniük az oktatási intézménnyel, akkor be kell bizonyítani nekik. Ez sokszor nehéz folyamat, amelyet gyakran újra kell kezdeni, de nélkülözhetetlen a gyerekek és a szülők miatt is. A problémát látva és felmérve a következő elvekben lehetne meghatározni a feladatokat: 1. Környezettanulmányok készítése a hátrányos helyzetű tanulók családjainál (feltérképezés). 2. Jó és állandó kapcsolat kialakítása a családokkal, nevelőszülőkkel, nevelőtanárokkal. 3. Állandó és folyamatos munkakapcsolat a szociális háló más intézményeivel (Családsegítő Szolgálat), 4. Gyermekjóléti Szolgálat, pszichológusok, Nevelési Tanácsadó, rendőrség, gyámhatóság, önkormányzat). 5. Javaslat szociális támogatásokra a rászorulók számára. 6. Munkahelykeresés, átképzésben való részvétel segítése. 7. Szükség szerint terápia kidolgozása a gyermekek és a családok számára. 8. Nevelési Tanácsadóba pszichológushoz vagy fejlesztő pedagógushoz irányítás. 9. Az iskolában a tanulási idő alatt és a szabadidőben is pedagógiai segítség biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára úgy, hogy személy szerint nekik szól ez a segítség (pedagógusoktól és gyógypedagógusoktól). 10. Szabadidős programok szervezése délutánonként tanuláson kívüli sikerélmény biztosítása is (rajz, sport). 11. Korrepetálások, felzárkóztató órák, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások beépítése az óratervbe. Először a cigány felzárkóztató programok kerületi stratégiáit, valamint a más kulturális beállítottságú kisebbség közoktatási intézményekbe való integrálódási nehézségeit szeretném bemutatni, utalva e kérdés bonyolultságára is. 4

5 2. CIGÁNY OKTATÁSPOLITIKAI STRATÉGIÁK Ezek a stratégiák nem önállóan, hanem egymást kiegészítve gyakorolnak hatást azokban az esetekben, amikor a gyerekek segítő kéz nélkül kényszerülnek megbirkózni a számukra érthetetlen (kommunikációs dekódolás rossz szintje), teljesítmény-centrikus elvárásokkal szemben. 1. Esélyegyenlőség az oktatásban amely jelenti: a tanulással kapcsolatos jogok újragondolását, a második esély programok kiterjesztését, továbbá az ingyenes és megfelelő segítség nyújtását. 2. Az egyenlő bánásmód stratégiája melynek célja a diszkrimináció megszüntetése, a normál és a speciális oktatás közötti kommunikációs csatornák létrehozása, illetve a speciális oktatásban tanulók visszasegítése a normál képzésbe. A megfelelő tanári attitűdök kifejlesztése segít a kulturális különbségek és a másság elfogadására. Az iskolai helyzetkép kapcsán nem elengedhetetlen a pedagógus személyisége. A pedagógusképzések és továbbképzések során speciális továbbképzések és romológiai alapismeretek adnak segítséget. Ezen kívül jelen van még a tanulók érzelmi motiválásának kérdése. A cigánygyerekeknek leginkább az érzelmi biztonság hiányzik az óvodában és az iskolában. Ezt pedig elsősorban a pedagógustól kaphatja meg: érzelmi biztonságot és a másság elfogadása adhatja meg a későbbi munka hatékonyságát. Az oktatási intézmény és a szülők közti egészséges partnerkapcsolat kialakítása (a családlátogatások visszaállítása, illetve rendszeressé tétele) segíti a kölcsönös bizalom megalapozását. Tudnunk kell, hogy a cigány szülőknél a gyermek igénye és akarata az elsődleges, ezért fontos, hogy a pedagógusok a szülőkkel megértessék az oktatás társadalmi fontosságát, gyermekük leendő társadalmi boldogulását. Felsőfokú szociál-pedagógusok alkalmazása, amely kapocs lehet az önkormányzatok iskola cigány családok között. A szociálisan hátrányos és a cigánygyereknél is, a verbális kommunikációnál jóval fontosabb a széles körű metakommunikációs lehetőségek alkalmazása. Itt nagyon lényeges a következetesség, a szociális normák lassú kialakítása, lépésről lépésre. 3. Egyenlő eredmények stratégiája minden cigányoktatással foglalkozó oktatási intézményeknek saját, önálló stratégiát kellene kialakítani. (Erre a kerületünkben már megtörténtek az első kísérletek, melyeket a későbbiekben ismertetek.) A saját stratégia tükrében készülnének el azok a felzárkóztató programok, melyek megelőzhetik a kisebbségek alulteljesítését. Önkormányzati támogatással lehetne ösztönözni a program hatékonyságát: ha jól funkcionál, akkor több pénzt, támogatást kapnának, míg a kevesebbet felmutatók kisebb mértékben részesülnének ebből a pénzből. 5

6 2. 1 A cigány tanulók sikertelenségeinek okairól Kutatómunkám során gyakran feltettem magamnak a fenti kérdést. Könyvek és tanulmányok böngészése közben találtam meg a Babusik Ferenc által szerkesztett könyvben (A romák esélyei Magyarországon) a válaszokat, melyeket azért tartok fontosnak ismertetni, mivel a valódi okokat keresi a szerző. Az igazi, hatékony fejlesztés pedig szerintem csak az okfeltáró tevékenység tükrében lehetséges. Melyek azok a szociális kulturális okok, melyek az iskolai sikertelenséget okozzák? 1. A családi szocializáció 2. Eltérő identitások A családi szocializáció 1. A cigány családok saját hagyományaikon alapuló családfelfogása a legfontosabb probléma. Értékítéletükben első a gyermek, minden ő körülötte forog. Szerintük jót tenni a gyermekkel azt jelenti, hogy mindazt, amit megkívánnak, azonnal teljesíteni kell. A kicsiket semmire nem kényszerítik, inkább a szülők szeretetteljesen megvárják, amíg szólnak gyermekeik, s akkor rögtön kielégítik igényeiket. Ez a nevelésfelfogás a későbbiekben ahhoz vezet, hogy egyrészt: nem alakul ki a gyerekekben a kivárás és az önkontroll képessége, ami elengedhetetlen a megfelelő iskolai teljesítményekhez, másrészt kimarad életünkből a dackorszak és a leválási szorongás. A cigány család nevelésfelfogásából hiányzik a fegyelmezés, jutalmazás és büntetés. Ezek helyett a kisgyermek modellt követ apait és anyait. Ezért hatástalan velük szemben a hagyományos didaktikai eszközök, inkább a pedagógus viselkedése és a megerősítő jellegű értékelése a hatékony. 2. Az oláhcigány közösségekben végzett kutatások kimutatták, hogy nincs a roma családoknál szigorú időrend: napirendjüket, étkezéseiket, munkájukat egyéni igényeikhez igazítják. Ez a magyarázat a gyerekek időérzék-hiányára, az időhöz kötött tevékenységek (iskolakezdés, tanórák kötött ideje) be nem tartására. 3. Míg az alsó tagozatban még a cigány családokra jellemző érzelemgazdag légkör a jellemző (iskolában is a testi kontaktust keresik), addig a felső tagozatra már zárkózottabbá és kezelhetetlenebbé válnak a pedagógusok szemében. A cigány tanulók nem tudják indulataikat szabályozni, érdektelenné válnak az iskola iránt, ami az eltérő biológiai fejlődésükkel magyarázható. Ugyanis nincs a cigánygyerekeknek serdülő koruk, a gyermekkorból egyből úgynevezett kicsinyített felnőttkorba lépnek évesen. Így olyan belső konfliktus alakul ki bennük, amely az iskola és a család eltérő követelménytámasztásával függ össze, ezért magatartásában és viselkedésében lázad az iskolai kötöttségekkel szemben. Míg a családi környezetében már felnőttként kezelik, addig iskolájában még csak olyan gyerek, akinek meg kell felelni az elvárásoknak. Ez a kétféle neveltségi-szintelvárás okozza személyiségükben a deprivált magatartást. 6

7 Eltérő identitások 1. Oktatási-nevelési célok eltérő megfogalmazása: Iskola önképe szerint az életre készíti fel a gyerekeket. Ezért az iskola határozza meg társadalmi egyetértésen alapuló megtanulandó ismereteket. Cigány család szerint viszont az iskola feladata csak az írás, olvasás számolás megtanítása (azért kell iskolába járni, mert kötelező), de nincs joga az életre felkészíteni gyermekeiket. Ehhez csak a családnak van joga, hiszen a valódi élet az iskola falain kívül zajlik. 2. Iskolai nevelés eltérő megfogalmazása: Iskola nevelési feladata az iskolába gyerekek személyiségfejlődésének segítése, a családi nevelés részbeni átvállalása. Cigányság szerint gyermekük nevelése kizárólag a család, rokonság feladata. A családnak joga van meghatározni azt is, hogy a tanítási időben mit csináljon a gyermek, de a felkészítés kizárólag az iskola feladata.(otthon felkészülés helyett iskolai felkészítés a másnapi órákra, valamint a iskolai felszerelésről is az iskolának kell gondoskodnia.) 3. Etnikai problémák: Iskola nézőpontja szerint, ami tanár-diák konfliktus az iskola életében a cigánygyerekek viselkedése szempontjából, addig A cigányok szemében ez gádzsó-roma /ember-cigány/ ellentétként képződik le. Úgy érzik, hogy az iskolának nincs joga kiemelni gyermeküket a közösségből, ezért napközben is sokszor bemennek az iskolába, hogy megóvják őket. A felsorolt felfogásbeli ellentétek hátterében a tanulás szerepének el nem ismerése áll. Csak akkor fogják elismerni a tanulás szükségességét, ha a későbbiekben ennek hasznát látják, tehát megfelelő munkát kapnak, és tudnak dolgozni A cigány felzárkóztató oktatás A cigány felzárkóztató oktatásban kötelező a cigány népismeret műveltségi terület oktatása és az iskolai sikerességet elősegítő készségfejlesztés. Ezen kívül a tanulók tudásszintjének, készségeinek, etnokulturális hátterének és az oktatási intézmény lehetőségeinek függvényében az alábbiak közül legalább három területet tartalmazzon: a tantárgyi (műveltségterületi) fejlesztést, a kisebbségi önismeret fejlesztését, a folyamatosan szervezett kulturális tevékenységet, az egyéni tehetséggondozást. A cigány felzárkóztató és tehetséggondozó oktatásban legalább heti három tanórai foglalkozás keretében biztosítani kell a differenciált képességfejlesztő foglalkozásokat, amelyek megszervezhetők a napközis, vagy a tanulószobai foglalkozások keretében is. 7

8 A multikulturális nevelés feladata, hogy erősítse a kisebbségben az elfogadottság érzését, valamint, hogy a többséggel fogadtassa el a kisebbséget. A cigány tehetséggondozásra, másság elfogadására, és a különböző kultúrák együttlétére remek példa a fővárosban először megrendezett PŌDO-HÍD című, április 7-én megtartott Roma Magyar Diák Kulturális Fesztivál, melyet a kerületi romológiai munkaközösség szervezett a Kondor Béla Közösségi Házban. A fesztiválon óvodások és általános iskolások által készített cigány népmesék illusztrációjának kiállítására, általános iskolások mese, vers, ének és táncprodukcióira került itt sor. A vetélkedőn való részvételre magyar és cigánygyerekek jelentkezhettek, roma témájú darabokkal. Az a megtisztelő feladat ért, hogy a zsűri elnökeként izgulhattam és élvezhettem a gyerekek produkcióit, a tehetséges nebulók bemutatóját. Vallom és hiszem, hogy a másság tudata olyan érték, melyet becsülnünk és ápolnunk kell. Elengedhetetlen egy nemzet életében a multikulturális sajátosságok ápolása és megőrzése. Gondoljunk csak a világhírű 100 tagú cigányzenekarra és a Talentum cigányfolklórt tanító és előadó táncegyüttesre. Őket már a világ kulturális közönsége elfogadta, s mi is ilyenkor büszkék vagyunk, de idehaza a hétköznapok szintjén a problémák bizony még megoldásra várnak A Zenevár Napközi Otthonos Óvoda hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programjának sajátos fejlesztési stratégiái Az óvoda Pestszentlőrinc családi házas környezetében, a Havanna lakótelep tőszomszédságában fekszik. Sajátos körülmények között folyik a nevelés, mondhatnánk úgy is, hogy kettős arculattal: hiszen egyrészt a zenei tehetség kibontakoztatására fektetik a hangsúlyt, másrészt viszont körzetileg ide tartozó cigány család gyermekei az óvoda összlétszámának egynegyedét teszik ki. E sajátos két véglet remekül megfér, illetve kiegészül nevelési programjukban. Az óvoda egyik legfontosabb funkciója a készségek, szocializációs sémák átadásán, és a megfelelő kommunikatív tevékenységek elsajátításán túl, hogy olyan rendszeres tevékenységekhez szoktassa a roma családokat, melyekre az iskola épít a későbbiekben. Ezek a következők: meghatározott időben kell óvodába vinni és elhozni gyermeküket, el kell látni a szükséges felszerelésekkel, tehát felkészülni a másnapi tevékenységekre. Az óvoda tehát segít áthidalni a szocializációs különbségekből adódó problémákat, így megkönnyíti a későbbi, iskolai beilleszkedést, és prevenciós tevékenysége révén segít csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket. A cigánygyerekek részére összeállított programban játékba integrálva, differenciáltan végzi a fejlesztést a fejlesztő pedagógus, Lőke Józsefné, Maja néni, aki maga is számtalan romológiai tanfolyamot végzett el, és egyben vezeti a kerületi cigány munkaközösséget is. Ennek révén, a lehető legjobb a cigánycsaládokkal a kapcsolata, minden szülőt személyesen ismer és segít problémáik orvoslásában. 8

9 Nevelési célok meghatározása: 1. A gyerekek számára biztosítani szeretnék az egyenlőséget. 2. Segítik a gyerekek szociális készségeinek alakulását. 3. A rendszeres óvodába járás segíti kapcsolataik alakulását, egyéni üzemüknek megfelelő haladását. 4. A fejlesztő pedagógus célja, hogy a 6 7 éves korú gyermekek a tanév végére iskolaéretté váljanak. A program feladatai A.) Általános pszichológiai és pedagógiai: 1. A gyermekek megismerése, a lemaradási területek feltérképezése. 2. Differenciált fejlesztő feladatok játékba integrálása. 3. Testi képességek fejlesztése. 4. Értelmi és kommunikációs képességek fejlesztése. B.) Cigánykultúra ápolása 1. Cigányirodalom: mesék, veresek, mondák. 2. Cigányzene: zenehallgatás. 3. Cigány képzőművészet: festészet, képzőművészeti könyvek. 4. Cigányfolklór: népviseletüket bemutató könyvek. C.) Kapcsolattartás: 1. A XVIII. kerületi cigány kisebbség elnökével. 2. A kerület kisebbségi főtanácsosával és referensével. 3. A kerület roma gyerekeket oktató nevelő pedagógusaival. 4. A hátrányos helyzetű és cigánygyerekek munkaközösségével, programjaikon való részvétel: játszóház, családi programok (kézműves foglalkozások, cigány táncház, tanulási tréningeken való részvétel, korrepetálás tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek és tanácsadás 5. Ösztöndíjak, nyári táboroztatás. 6. Roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok ingyenes továbbképzése. 7. Író olvasó találkozások, cigány kulturális fesztiválok. 9

10 A felzárkóztatói program területei 1. Játék: A játék során kerül fejlesztésre mozgásuk, beszédkészségük, szociális és értelmi képességük. 2. Mesefüzet (rajzolás, mintázás, kézimunka): 3. Szabadtánc: Téma: A környezet megismerésére nevelés. Módszer: cselekedtetés, szimulációs játék. Fejlesztési feladat: finommotorika, testséma-, percepció-, verbális fejlesztés. Fejlesztési feladat: nagy- és kismozgások fejlesztése, testséma, percepció, verbális fejlesztés. Megfigyelési szempontok 1. Mozgása: harmonikus összerendezett lassú - gyors határozott félénk ügyes átlagos ügyetlen. 2. Észlelés érzékelés: globális szintetikus. 3. Megfigyelőképesség: pontos változó pontatlan lényegere irányuló lényeget nem észrevevő lényegtelen jegyeket emel ki. 4. Emlékezet: spontán önkéntelen szándékos megbízható megbízhatatlan. 5. Felidézés: gyors közepes lassú. 6. Képzelet: csapongó gátlástalan értelmes alkotótó reproduktív a valóság és képzelet elkülönül. 7. Gondolkodás: ismeretei gazdagok átlagos hiányos ritkán kérdez gyakran kérdez összefüggéseket felismer. 8. Gondolkodás szintje: sokoldalú egyoldalú felszínes változó nem érdeklődő. 9. Beszédkészsége: alakilag: jól érthető beszédhibás tartalmilag: szókincse gazdag átlagos hiányos. tempója: átlagos lassú gyors. indíték: sokat beszél felnőttel beszél. 10. Érzelmek: vidám szomorú kiegyensúlyozott dacos érzékeny gátolt félénk agresszív nyílt tartózkodó zárkózott lobbanékony indulatos derűs lelkes ingerlékeny kötekedő. 11. Akarata: kitartó szorgalmas változó biztatást igényel. 12. Önfegyelme: megfelelő fegyelmezetlen társait zavarja. 13. Szokásokat: betartja nem tartja be. 14. Feladattudata: megfelelő nem megfelelő. 15. Szabálytudata: megfelelő nem megfelelő. 10

11 16. Felnőttekkel: nyílt közvetlen tartózkodó, félénk ellenséges közös tevékenységben együttműködő elutasító. A fenti megfigyelési szempontok alapján térképezi fel év elején az óvónő a gyerekeket, s tervezi meg - személyre szabva - a fejlesztőjátékokat. Megfigyeléseit negyedévente összegzi, s készíti el a további képességfejlesztő ütemtervét A Kastélydombi Általános Iskola felzárkóztató programja Az iskola Pestszentimrén működik, ahol az összlétszám egynegyede cigány tanuló. Az iskola már évekkel ezelőtt sikeresen meg tudta szervezni a felzárkóztató programját, melynek célja a hátrányos helyzetű tanulók szociális és készségszintű hátrányainak csökkentése. Ezek a kisdiákok tanulmányi, magatartásbeli és beilleszkedési problémákkal küszködnek. Ebből adódóan sajátos bánásmódot követelnek meg a pedagógusoktól, néhányukat rendszeres iskolába járásra is szoktatni kell, legtöbbjük pedig túlkoros a saját évfolyamán. Rendszeres egyénenkénti korrepetálással, az órákon differenciált foglalkozásokkal próbálják felzárkóztatni őket. Elsősorban az alapkészségek fejlesztése, a magyar anyanyelvi és matematikai kultúra megalapozása az iskola célja. Szakkörök is segítik kiszélesíteni a gyerekek érdeklődési körét. Heti tíz óra korrepetálást végeznek az iskolában magyar történelem és matematika tantárgyból, melyet négy szakképzett pedagógus vezet. Kulturális rendezvények szervezett megtekintését kínálják cigány tanulóiknak. Az együttlét alkalmával fejlődik viselkedésük, öltözködési kultúrájuk, nehézkes szóbeli megnyilvánulásuk. Negyedévenként csak a cigány tanulóknak kirándulásokat, színház- és hangverseny-látogatásokat szervez az iskola pedagógus közössége. Heti egy alakalommal a könyvtárban csak a cigánygyerekeknek szóló foglalkozáson vehetnek részt. Itt ismerkedhetnek meg saját kultúrájukkal, szokásaikkal, szokásaikkal, és hagyományaikkal, nemzeti identitás-tudatukkal. Mindezzel az iskola célja a hagyományok ápolása, az önkifejezési lehetőségeik bővítése a képzőművészet, irodalom, zene, tánc területén, kapcsolatkeresés a cigány önkormányzat vezetőivel, műsoros foglalkozások szervezése cigány előadók részvételével. A fent körvonalazott felzárkóztató kompenzáló hagyományőrző és identitás-segítő program eredményeként az idei, áprilisi roma kulturális fesztiválon csodálatosan szerepeltek, s remek eredményeket értek el a különböző kategóriákban. 11

12 2. 3 PÖDO HÍD Roma Magyar diák Kulturális Fesztivál PŌDO-HÍD címmel április 7-én Roma-Magyar diák Kulturális Fesztivált rendezett a Kondor Béla Közösségi Házban a romológiai munkaközösség. Óvodások és általános iskolások által készített cigány népmesék illusztrációjának kiállítására, általános iskolások mese, vers, ének és táncprodukcióira került sor. A nézőtér zsúfolásig megtelt, nagyon sokan jöttek el, hogy drukkoljanak a fellépőknek. A romák és magyarok a közönség soraiban boldogan tapsoltak kicsik és nagyok produkcióinak. A gyerekek színvonalas műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt. Voltak, akik vers vagy prózamondásban jeleskedtek, s voltak, akik ének-zene, tánc vagy képzőművészet kategóriában mérték össze tudásukat. A roma és hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, oktatását segítő pedagógusok munkaközössége első ízben rendezte meg az Ifjúsági Művészeti Fesztivál keretein belül a PŌDO-HÍD Roma -Magyar Kulturális Fesztivált, melynek fővédnöke volt dr. Mester László polgármester, országgyűlési képviselő, védnöke Lakatos László, a XVIII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A programon részt vett: Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) romaügyi politikai államtitkára, Kállai Katalin,a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) romaügyi miniszteri biztosa, Szaniszló Sándor alpolgármester, dr. Feitl István, kisebbségi-emberi jogi tanácsnok, Nagy Gyuláné, kisebbségi referens is. Az Ifjúsági Művészeti Fesztivált négy évvel ezelőtt dr. Feitl István hívta életre. Az első roma-magyar kulturális programra hagyományteremtő szándékkal került sor. A fiatalok közösen mutatták be kulturális értékeiket. A szervezők célja az volt, hogy elősegítsék a másság tiszteletét, megbecsülését, és erősítsék a cigánygyerekek identitását. Teleki László a MeH romaügyi politikai államtitkára a fesztivál megnyitóján utalt a Megasztár tehetséges énekesére, Oláh Ibolyára, aki sikerével elősegítette, hogy a roma és a többségi társadalom közelebb kerüljön egymáshoz. Az államtitkár megköszönte a polgármesternek és a szervezőknek, hogy sor kerülhetett erre a rendezvényre.

13 A kezdeményezés nagy jelentőségű, mert egyrészt a fiatalok bemutathatták egymásnak tudásukat, másrészt a romákkal szemben az előítélet is csökkenthető. A fesztivál elősegíti, hogy az emberi érékek alapján elinduljon a közös párbeszéd. A jövőben a kultúra, az oktatás, a képzés, a foglakoztatás fejlesztésén, az életminőség javításán együtt kell gondolkodni, mert így sokkal hamarabb megoldhatók a problémák. Kállai Katalin a NKÖM romaügyi miniszteri biztosa hangsúlyozta: a roma kultúra része az egyetemes kultúrának. A PŌDO fesztiválon a fiataloknak alkalmuk volt bemutatni értékeiket, esélyt kaptak, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz Mester László beszélt arról, hogy a rendezvény nagyon jól tükrözi azt a szándékot, amelyet a címe is találóan fejez ki. A PŌDO = HÍD, amely átível és összeköti a magyar és roma kultúrát egymással. A polgármester köszönetet mondott áldozatos munkájáért a roma és hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását segítő pedagógusok munkaközösségének, s vezetőjének, Lőke Józsefnének, a program megálmodójának, valamint Lakatos Lászlónak a CKÖ elnökének, akinek meghatározó szerepe van abban, hogy jó együttműködés alakult ki a kerületi önkormányzattal. 13

14 3. A NYITOTT OKATATÁS STRATÉGIÁJA: A LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez meghatározza a tudásuk felhasználását egész életük során. (Max Plancot) Ebben a fejezetben azokat a személyiségfejlesztő alternatív programokat szeretném bemutatni, melyeket a már kész programok adaptálásával az oktatási intézmények, saját nevelési programjaikhoz igazítva alkalmazzák a különböző hátránykompenzációk csökkentésére kerületünkben. Először a Lépésről lépésre programot ismertetem, majd annak gyakorlati megvalósulását a Pitypang óvodában és a Csontváry Általános Iskolában. Végül szeretnék szólni egy Magyarországon még nem nagyon elterjedt, új, innovatív programról, amely játékok segítségével fejleszti a gyerekek különböző képességeit. A bemutatón látottak nagy hatást gyakoroltak rám, jó lenne, sok iskolába alkalmazni Előzmények, a program sajátosságai A program Amerikából indult. Kidolgozását 1990-ben olyan amerikai fejlődés- és neveléslélektannal foglalkozó pszichológusok, neveléstudományi szakemberek és pedagógusok vállalták magukra, akik felismerték azt, hogy a társadalomban végbemenő változások, a mindennapok információáradata, a hagyományos intézmények szerepének változása, vagy akár az agy működésével kapcsolatos újabb felfedezések és kutatások indokolják és sürgetik az oktatás reformját. A XX. század elején mind Amerikában, mind Európában megfogalmazódtak már olyan pedagógiai koncepciók, oktatási modellek (ún. reformpedagógiai gondolatok) amelyek a személyiség egyediségére, világ szétdarabolhatatlanságára, az egyén általi kreatív birtokbavételre helyezték a hangsúlyt. Ha e program segítségével zajló oktatás legalapvetőbb különbségét kellene megfogalmazni a hagyományos oktatási rendszerrel szemben, az mindenképpen a nyitottság. 14

15 A program fő célkitűzései és alapelvei Célkitűzések: 1. Olyan állandó nevelési, tanítási keretek biztosítása, melyben a tanulók egy közösség aktív és alkotó tagjaivá válhatnak. 2. Képesek önálló véleményt formálni és véleményüket megfelelően közölni. 3. Döntéseket tudnak és mernek hozni. 4. Döntésük következményeiért vállalják a felelősséget. 5. Nyitottak egymásra és a világra. Alapelvek: Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön nyitottak a folyamatos tanulásra. A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat és ezekkel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, illetve biztosítani. A gyermeket korszerű tudás birtokába kell juttatni. A tanulásbarát környezet kialakításával hangsúlyos szerepet kell kapnia a személyek közötti kölcsönös megbecsülésnek és a demokratikus szellemnek A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda hátránykompenzációs stratégiája Helyzetkép Az óvoda a Havanna lakótelepen található, tíz emeletes házak tövében. A betonpanelek közepén egy kis zöld sziget képét mutatja az arra haladóknak: magas és lombos fákkal, zöld gyeppel és bokrokkal. Az udvaron minden fából készült: kuckók mászókák, udvari játékok. Az óvoda dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a maguk által varázsolt csodálatos udvaron. Az óvodába lépve, folytatódik ez a varázslat: minden természetes anyagból készült, esztétikus, a gyermekek munkáival díszített, barátságos és meleg légkört áraszt. Külső tapasztalataimat azért írtam le, mert az óvoda pedagógiai programjában is megfogalmazta, hogy az intézményben fontosnak tartja, hogy a közvetlen természettől eltávolodott gyerekek természetes környezetben kapjanak egyéni személyiségfejlesztést. Óvodásaik nagy része ugyanis sivár és ingerszegény környezetből érkezik ide, a szociálisan hátrányos körülményeik miatt, pedig speciális képességfejlesztő programot dolgozott ki a nevelőtestület: a Lépésről lépésre programot adaptálták a helyi körülményekhez igazítva.

16 A projektterv A program másik sajátossága, hogy projektekben fejleszti a gyermekek képességeit. 1. A projekt olyan sajátos tanulási egység, melynek középpontjában egy probléma áll. Ennek megoldásakor a téma lehető legtöbb vonatkozásait és összefüggéseit igyekszik feltárni, hogy kapcsolódni tudjon a való világ problémáihoz. 2. A tematikus projekt kialakításában a gyerekek érdeklődése a meghatározó: Mit tudnak a gyerekek a témáról? (Milyen élményeik, tapasztalataik vannak?) Mit szeretnénk megtudni? (A téma felbontását befolyásolja) Mit tudtak meg a gyerekek? (Milyen képességekkel, készségekkel gyarapodott személyiségük?) 3. A tematikus projektrendszer jellemzői: Nem szűkül le évszakrendszerre és témákra Sokféle eljárást, módszert integrál (változatos formában találkoznak a témával a gyerekek) Sokféle tevékenységet integrál (ábrázolás, ének-zene, dramatizálás, mozgásos játék, családi és építőjáték) Sokféle helyzetben találkoznak a gyerekek a témával (Könyvtár, helyszíni megfigyelés, képek gyűjtése, album könyv készítése) A programcsomag strukturális felépítése LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI PROGRAM TÉMATERVE ÖTELETTÁRA FELADATOK PROJEKT JÓSÁGRÓL, SZERETETRŐL TEVÉKENYSÉGI FORMÁK TEVÉKENYSÉGI SEGÉDLETEK: ESZKÖZÖK A DIFFERENCIÁLÁSHOZ 16

17 A SÜN csoport SERES JÓZSFNÉ ( Mária) fejlesztő pedagógus projektterve: májusa A vizsgált SÜN csoport összetételében fele roma származású, másik fele veszélyeztetett. Hospitálásomkor semmi külső nyoma nem volt ennek: vidámak, kiegyensúlyozottak és barátságosak voltak. Igazi gyermekoázis tárult elém: a program sajátosságainak figyelembe vételével egyszerre öt központban játszottak a gyerekek. A csoport központjai: természet és homok-víz központ, család szerepjáték-központ, építőközpont, matematika maniupulativ központ, élményközpont, iskolakuckó. Az aránylag pici teremben így megoszlott a húszfőnyi gyermekcsoport. A gyerekek szeretettel vezettek végig a kis kuckókon, bemutatva, hogy hol, mivel, mit lehet játszani. TÉMA: családi ünnepkör PROJEKT: a jóság és a szeretet ÖTLETTERVEK FELADATOK A) Milyenek vagyunk, ha Beszélgetés ezekről a tulajdonságokról jók vagyunk? Fogalmazzák meg, mondják ki szeretjük egymást? gondolataikat a témáról B) Hogyan szeretjük: Mutasd meg a szeretetet és jóságot: anyát - apát, családot? rajzban, társainkat? festésben, óvó nénit? mintázásban. és másokat? C) Mitől lesz boldog egy-egy Cselekedeteinkben, viselkedésünkben Sün csoportos: mutassuk meg a szeretete és a gyermek, jóságot! (simogatás, udvariasság) felnőtt? D) Játsszuk el! Ajándékozás, meglepetés, Okozzunk örömet a másiknak:..vágyódás, óhaj teljesítése nagyok a kicsiknek, gyermek gyermeknek gyermekek a szülőknek gyermek felnőttnek szülők a gyermeknek. felnőtt gyermeknek TEVÉKENYSÉ SEGÉDLETEK 1. Kicsiknek: kivágott papír virágszirom színezése 2. Középső: nyaklánc készítése szárított betűtésztából fűzéssel 3. Nagycsoport: nyaklánc készítése gyöngyfűzéssel színes gyöngyökből 17

18 3. 3 A Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola hátránykompenzációs programja A program mottója: Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól (Példabeszédek 22,6) Helyzetkép Az iskola a Pitypang óvoda tőszomszédságában, a Havanna lakótelepen áll. Ez a lakótelep a régi állami Telep megszűnése után adott otthont a sokgyerekes, szegény, elsősorban fizikai dolgozók családjainak. Az utóbbi években rohamosan nőtt a munkanélküliek száma, különösen az alacsony iskolai végzettségűek körében. Sok a többgyerekes család, a gyermekét egyedül nevelő szülő. Az iskolába járó gyerekek 70%-a hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű. Az ilyen családokból érkező tanulók ezért jóval nagyobb odafigyelést, törődést igényelnek, hiszen a tanulók nagy részénél hiányzik az otthoni ellenőrzés. A megoldás ezért a helyesen megválasztott pedagógiai program, valamint a délutáni felzárkóztatást aktívan segítő szaktanári napközis és délutáni tanulószoba biztosítja A Törpeléptek programról Az iskolában es tanévtől működik a nyitott oktatási modell, melynek sajátossága a Törpeléptek program, melyet a részképesség-zavarok korrigálásával, a tanulási zavarok kialakulásának megelőzésére dolgoztak ki. A program fő hangsúlyt fektet a lassabb ütemű tanításnak, az egyéni törődésre, és odafigyelésre. Fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek sikerélményük legyen az iskolában: számukra a tanulás ne külső kényszer, hanem örömforrás legyen. A tanítási órák hosszát kezdetben a gyerekek figyelmének terjedelméhez igazítják. Ha a kisgyermek gyorsabban halad, akkor lehetősége van átkerülni a párhuzamos osztályba Az osztály létszáma maximun 13 fő, ahová a Nevelési Tanácsadó javaslatával kerülnek be a gyerekek. Az osztályterem berendezése speciálisan kialakított, a munkaasztalokon kívül játékok és mesesarok található. A szomszédos teremben történnek a fejlesztő foglalkozások, ahol megfelelő tér- és eszköz áll rendelkezésre a mozgáskoordináció javítására (fejlesztő játékok, labdák, padok, szőnyeg). Ez a terem a helyszíne a logopédiai foglalkozásnak is. Munkájukat segíti a pedagógiai asszisztens, aki a differenciálás, az egyéni segítségnyújtás során segíti a tanító munkáját. A részképesség-zavarok korrigálása a fejlesztő pedagógus feladat, aki részben az órán, de nagyrészt az óráról kiemelve, illetve a szabadidőben végzi munkáját. A mozgáskoordináció javítását szakképzett gyógytornász végzi. A fejlesztés területei: Téri tájékozódás testséma fejlesztés Beszédművelés Betűismeret és összeolvasás Beszédfejlesztés Játékos készségfejlesztés A 2 4. osztályban a foglalkozások célja a diszlexia redukció, melyet a fejlesztő pedagógus és a logopédus végez. 18

19 A Lépésről lépésre program A programban minden gyermeket egyénileg, képességeinek megfelelően fejlesztik, így a feladatok és a követelmények is egyénre szabottak. A program adta keretek lehetővé teszik a rendszeres csoportmunkát, mely segít: az alkalmazkodásban, a közösségi tudat kialakításában, az egymáshoz való segítő viszony kialakulásában, megkönnyítve a beilleszkedés folyamatát. A program alapvető sajátosságai: szülők bevonása az iskolai életbe, individualizáción alapuló, gyermekközpontú nevelés, tevékenységközpontok kialakításával korszerű tudományos, művészeti, etikai és gyakorlati tudás összekapcsolása, a gyermekek érdeklődésének figyelembe vételével. A program alapfogalmai: törődés egymással, kommunikáció, közösség, összefüggések keresése. TANTERV tantárgyi rendszer TÉMATERV Szöveggyűjtemények (tanítási, tanulási segédlet) PROJEKTEK Feladatgyűjtemények (tanítási, tanulási segédlet) TANULÁSI SEGÉDLETEK: Témafeldolgozások 19

20 BEFEJEZÉS Az iskolázás szempontjából értelmezett társadalmi hátrány sok okból és tényezőből fakadhat, pedagógiailag ennek a megoldása a differenciálásban rejlik, ami határozottan oktatáspolitikai kérdés. A tanulók iskolatípus-választása és társadalmi helyzete között szoros az összefüggés, ez is differenciálásnak tekinthető, de valójában durva társadalmi szelekció, amely már a legalsó oktatási szinten is megvalósulhat. A hatékony differenciálás azonban tanulásszervezési és metodikai elv és gyakorlat. Ha az iskola a tanítási-tanulási folyamat módszereiben nem alkalmazkodik az eltérő kulturális szintekhez, akkor megnöveli, konzerválja és újratermeli az induló különbségeket. A differenciálásnak az lenne a lényege, hogy egyenlő feltételeket teremtsen mindenki számára a saját szintjéhez és irányultságához igazodó fejlődésre. Ettől a különbségek még megmaradnak, de a társadalmi determináltság fogalma némiképp átrendeződik. Végkövetkeztetésképp: az iskola képes lehet csökkenteni a társadalmi eredetű tanulási hátrányok csökkentésére, kérdés, hogy felvállalja -e feladatának, hogy tudatosítsa a tanulás iránti szükségleteket olyannyira, hogy azok igénnyé változzanak sem siratni, sem kinevetni, sem megvetni, hanem csakis megérteni. Spinoza (Etika. III.fej.) Alighanem meg kell elégednünk magyarázat helyett az elfogadással (Spinoza). Fel kell ismernünk a segítség útjait, mert igazságos kiegyenlítésről nem igen beszélhetünk. Ez a szemléleti váltás, miszerint a kompenzálás helyett az esélyek egyenlőségét kell biztosítanunk, megerősítheti a társadalmi összefogás szükségességét is. A legfontosabb azonban a másság elfogadása, a különböző társadalmi rétegek fontos értékeinek egyeztetésével. Társadalmi konszenzus nélkül ugyanis kisebb a siker lehetősége. A minőség forradalma előhívhatja legmélyebb emberi tapasztalásainkat arról: hogy mi a fontos és értékes az emberi létben, ki a fontos és értékes számunkra, hogyan tudjuk kapcsolatunk minőségét javítani, illetve mindenkinek biztosítani. A hátrányok kompenzálása helyett, az esély-egyenlőség megteremtését kell biztosítani. Az élet minőségét lényegesen egymás felelős felvállalása javíthatja, ha eljutunk a megértéstől a szolidaritásig. Mert önmagunktól el kell jutnunk a másikig. 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján

PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján TEHET A TEHETSÉGÉRT PŌDO FESZT a tehetséggondozás hídján Művészeti programsorozat a hátrányos helyzetű gyerekekért Esélyteremtő tehetséggondozás Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó szaktanácsadó 18.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-i ülésére Iktató szám: Sz-176/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat a 2013.évi 3202.sz.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben