Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék"

Átírás

1 Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda Óv.vagyon műk Óv.fogyatékos nev Ált. Iskola Isk.vagyon műk Napk.O.ellátás Napk.vagyon m Konyha Műv.Ház és K RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

2 SZÁM Ebből pedagógus 6 BEVÉTEL

3 6 1. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE ezer Ft-ban BEVÉTELEK Intézm-i műk.bevétel Sajátos működési bevétel Felhalmozási, tőkejell bevétel Költségvetési támogatás Felhalm. célra átvett pénze. Egyéb átvett pézeszköz Hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK Eredeti ei. Eredeti ei Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár Dologi és folyó kiadások Pénzeszk.átadás,támogatás Felhalmozás, felújítás Hiteltörlesztés Céltartalék Általános tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 7 2. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29.. /1/ bekezdésének a./ pontja alapján önkormányzati szinten jogcímcsoportonként az alábbiakban részletezzük: ezer Ft-ban I. Működési bevételek II. 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kieg.támogatás a helyi önk. bérkiadásaihoz Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználásu támogatás Államháztartási tartalék III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. 3. Felhalmozási célu bevét. AFA bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

5 8 3. sz. melléklet ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ezer Ft-ban Szakfeladat intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Eredeti kiadási előirányzat Pénzeszköz átadás Önk.által folyósított ellátás Támogatások Feluj. felh. és pe. átad. Hitel visszafizetés, céltartalék Összesen Óvodás gyermek étkeztetés 30,7 % Általános iskolai étkeztetés 30,30% Munkahelyi vendéglátás 33,7% Közutak üzemeltetése Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati intézményellátó szolg Város- és községgazdálkodási szolgált Köztemető fenntartása Óvodai nevelés felkész Intézményi vagyonműködtetés Óvoda Iskolai oktatás Intézményi vagyonműködtetés Iskola Napköziotthonos ellátás Int-i vagyon műk.napközi O Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Isk. egészségü-i ell Állategészségü-i tev Szoc.étkez-tetés 5,3% Rendsz. Pénzb.ellátások Eseti pénzbeni ellátások Családsegítés Közműv-i és isk.-i könyvtár Közvilág-i feladatok Telep-i hulladékok kez Sportintézmények

6 Diák sport Összesen

7 10 Normatív állami hozzájárulás a KTv. 3. és 8. sz. melléklete alapján 5. sz. melléklet Sor Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Jogcím Összesen szám 2004/ /2006 egység Ft eft 1 Községek általános feladatai Települési igazgatási és kommunális feladatok Lakott területtel kapcsolatos feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális és gyermekjóléti aa) alapszolgáltatások általános feladatai ab) Étkeztetés Óvodai nevelés a) Alap hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás intézményi 19.b) szintű csoport átlaglétszámok alapján Iskolai oktatás aa) Alap hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon Alap hozzájárulás az 5-20.ba1) 8.évfolyamokon ba) Kiegészítő hozzájárulás az 1-4.évfolyamokon Kiegészítő hozzájárulás az 5-20.bb1) 8.évfolyamokon Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alap hozzájárulás gyógypedagógiai aa1) nevelés óvodában Alap hozzájárulás gyógypedagógiai 21.aa2) nevelés, oktatás 1-4.évfolyam Alap hozzájárulás gyógypedagógiai 21.aa3) nevelés, oktatás 5-8.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 21.ab1) gyógypedagógiai nevelés óvodában Kiegészítő hozzájárulás 21.ab2) gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4.évfolyam Kiegészítő hozzájárulás 21.ab3) gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8.évfolyam

8 11 Sor szám 24 Jogcím Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Összesen 2004/ /2006 egység Ft eft Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz aa) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok e) Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 25 fenntartó önkormányzatok feladatellátásáshoz aa) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Kistelepülések támogatása 25.cb1) óvodába, iskolába járó gyermekek után ( ) Gyermek- és ifjuságvédelemmel 26 összefüggő juttatások, szolgáltatások aa) Óvodában, iskolában szervezett nem kedvezményes étkeztetés ab) Óvodában, iskolában szervezett étkeztetés 50%-os kedvezmény ac) Óvodában szervezett étkeztetés 100%-os kedvezmény ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb1) tankönyvellátáshoz 1-4.évfolyamon Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb2) tankönyvellátáshoz 5-8.évfolyamon Kiegészítő hozzájárulás ingyenes 26.bb3) tankönyvellátáshoz 9-13.évfolyamon Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Települési sportfeladatok Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások a) Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok b) Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz sz. melléklet összesen:

9 12 Sor Iskolai tanév (fő) Mutató Fajlagos Összesen Jogcím Összesen szám 2004/ /2006 egység Ft eft Ebből SZJA Állami támogatás I.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.1.a) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.3 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok I.3.aa) Berendezések, felszerelések korszerűsítése 1-4.évfolyam I.3.ab) Berendezések, felszerelések korszerűsítése 5-13.évfolyam I.3.b) Informatikai berendezések korszrűsítése, beszerzése II.2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 8. sz. melléklet összesen: Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Személyi jövedelemadóból Költségvetési kapcsolatokból összesen Államháztartási tartalék Az átmeneti pénzellátás alapja

10 13 FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA 6. sz. melléklet Szakfeladat évi száma Megnevezése átlagállomány Óvodai int. étkeztetés 01 étkezési ellátottak száma/fő Élelm.napok száma /nap/év/ Iskolai int.étkeztetés 01 Étkezési ellátottak száma/fő Élelmezési napok száma /nap/év/ Intézményi vagyon működtetése 01 Szolg.igénybevevők létszáma/fő Óvodai nevelés,isk.életmódra felkészítés 01 nevelést igénylők száma /fő/ Férőhelyek száma /db/ Fogyaték.gyerm.óv.nev.isk.életm.felkész. 01 Nevelést igénylők száma /fő Férőhelyek száma /db Napp.ált.műveltséget megalapozó isk.okt. 01 Tanulók száma /fő Csoportok száma Fogyat.gyerm.nappali ált.isk. oktat 01 Nevelést igénylők száma /fő 6 02 Férőhelyek száma db Napk.otthoni és tanulószobai ellátás 01 Foglalkozásban résztv.száma /fő Csoportok száma Fogorvosi ellátás 01 Napi szakorvosi órák száma Házi segítségnyújtás 01 Körzetek száma /db 1 02 Ellátottak száma Szociális étkeztetés 02 Ellátottak száma /fő Rendszeres pénzbeni ellátások 02 Rendszeres segélyezett /fő Eseti pénzbeni ellátás 02 Eseti segélyezett Közműv.Könyvtárak tevékenysége 01 Könyvtárak száma 1 02 Kötetek száma 8960

11 1 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj óvodás gyermek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = Ft x 85 % Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 636 Óvodai intézményi étkeztetés összesen: ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj napközis gyermek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = Ft x 90 % Étkezési térítési díj menzás gyermek 20 fő x 185 nap x 247 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA Iskolai intézményi étkeztetés összesen: MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS Alkalmazottak térítési díja iskola, konyha alkalmazott étkezők 9 fő x 185 nap x 445 Ft = Ft óvoda alkalmazott étkezők 3 fő x 220 nap x 445 Ft = Ft Polgármesteri Hivatal alkalmazott étkezők 1 fő x 220 nap x 445 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 306 Munkahelyi vendéglátás összesen: EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Étkezési térítési díj - vendégek 5 fő x 220 nap x 594 Ft = Ft 653 Konyha bérleti díja Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 186 Egyéb vendéglátás összesen: 874 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Étkezési térítési díj 17 fő x 220 nap x 370 Ft = Ft Kiszámlázott 27 %-os ÁFA 374 Szociális étkeztetés összesen: INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Közterület-használati díj Nem lakás c. szolg. helys. bérlet /gyógyszertár/ Tornaterem bérleti díja Ebédlő bérleti díja Művelődési Ház terembérleti díj 300 Ingatlan bérbeadása összesen: KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS Sírhelydíj 300 Köztemető összesen: 300 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS TB finanszírozás (védőnő) Védőnői szolgálat összesen: HÁZIORVOS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG Iskolaegészségügyi tevékenység Ft * 12 hó = Ft 91 Iskolaegészségügy összesen: 91

12 2 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Kommunális adó Iparűzési adó Építményadó Helyi adók: Gépjárműadó Talajterhelési díj (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Pótlék Bírság Személyi jövedelemadóból: - helyben maradó rész 8% ( Ft) jövedelemkülönbség mérséklése ( Ft) Személyi jövedelemadó összesen: Átengedett központi adók: Normatív alap-hozzájárulás: Normatív, kötött felhasználású támogatás: Normatív állami hozzájárulás ( Ft): Központi költségvetési támogatások: Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási műveletek: 4513 Működési célú hitel: 4513 Fejlesztési célú hitel: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 3 ÁRNYASKERT ÓVODA Óvodai nevelés, ellátás Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő illetménypótléka Bérkiegészítés 3 fő x 11 hó 404 Rendszeres személyi juttatások Túlóra Helyettesítés 100 Jubileumi jutalom 30 éves - 1 fő Kiemelt munkavégzésért járó ill.kieg Ft x 4 fő x 12 hó = Ft Közlekedési költségtérítés 1 fő bérlet 6 havi Étkezési hozzájárulás (7 fő x Ft x 12 hó) Pedagógus szakvizsga 4 fő x Ft = Ft 42 Nem rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 5331 Szociális hozzájárulási adó Kifizetői adó 126 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5421 Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer, tonerek Szakmai könyv, folyóirat Munkaruha (köpeny, védőcipő) Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (2 csoport részére) Szakmai kisértékű tárgyi eszk. (bútor) + pályázati önerő Egyéb készlet (textília, tisztítószer) Telefon + internet Szállítás Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj Gépek, berendezések karbantartása Karbantartás (udvari játékok felülvizsgálata) Állagmegóvó munkálatok (radiátorok festése, levédése faráccsal, szelepek cseréje, Postaköltség eü. meszelések, külső tároló, udvar betonozott részének felújítása, armatúrák Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások + poroltó Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Szakmai rendezvény reprezentációja 50 DOLOGI KIADÁSOK Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 5641 Számlázott szellemi tevékenység (logopédus) 180 DOLOGI KIADÁSOK 180 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása össz.: 180 ÁRNYASKERT ÓVODA ÖSSZESEN:

14 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPKÖZI OTTHON ÉS KONYHA Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. és 5-8. évfolyam) Közalkalmazottak alapilletménye (13 fő) Bérkiegészítés 1 fő x 5300 Ft x 11 hó Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (vezetői, osztf.) Rendszeres személyi juttatások Túlóra, kéthavi időkeret Helyettesítés Kiemelt munkavégzésért járó bér 12 fő x Ft x 12 hó = Ft Pedagógus szakvizsga 12 fő x Ft = Ft éves jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés (4 fő bérlet, 3 fő autó) Étkezési hozzájárulás 13 fő x Ft x 12 hó 780 Nem rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó 27% Kifizetői adó: 13 fő x 952 Ft x 1 hó + 13 fő x 1547 Ft x 11 hó 234 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5421 Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer Könyv Folyóirat, napilap Benzin fűnyíróba Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Kisértékű tárgyi eszköz és készletbeszerzés (pályázati önrész) Munkaruha 10 fő Munkavédelmi szemle poroltó Textília, tisztítószer, egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Csatornadíj Karbantartás (gépek, berendezések) Karbantartás (1 tanterem mennyezetének javítása, festése) Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Pályázati díj Egyéb különféle dologi kiadás Óraadó tanárok és rendszergazda óradíja Energiaadó 50 DOLOGI KIADÁSOK: Általános iskolai tanulók kiadásai összesen:

15 5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. és 5-8. évfolyam) Közalkalmazottak alapilletménye Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó 27% 407 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 407 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása összesen: ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN: Általános iskolai napközi otthoni nevelés Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő Rendszeres személyi juttatások Kiemelt munkavégzésért járó ill Ft x 1 fő x 12 hó = Ft Pedagógus szakvizsga 1 fő x Ft = Ft Étkezési hozzájárulás 1 fő x Ft x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 134 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulás 27% 444 Kifizetői adó 1 fő x 952 Ft x 1 hó + 1 fő x 1457 Ft x 11 hó = Ft 17 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szakmai készletbeszerzés Munkaruha (1 fő) Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Áramdíj Vízdíj Szennyvíz Karbantartás Mosdó, Wc felújítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 143 DOLOGI KIADÁSOK: 673 Napköziotthon összesen: Diáksport-tevékenység Kiküldetés (sportrendezvények utazási költség) Nevezési díj 10 Dologi kiadások: 25 Diáksport- tevékenység összesen: 25 ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHON MINDÖSSZ.:

16 6 Konyha Közalkalmazottak alapilletménye 3 fő Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka, bérkiegészítés 22 Rendszeres személyi juttatások Étkezési hozzájárulás 3 fő x Ft x 12 hó = Ft 180 Nem rendszeres személyi juttatások 180 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: Szociális hozzájárulási adó 27% Kifizetői adó 3 fő x 952 Ft x 12 hó + 1 fő x 952 Ft x 6 hó 40 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Élelmiszer Óvodás gyerek 50 fő x 220 nap x 252 Ft = x 0,85 = Ft Napk. gyerek 50 fő x 185 nap x 339 Ft = x 0,90 = Ft Menza 20 fő x 185 nap x 247 Ft = Ft Iskola alkalm. 9 fő x 185 nap x 265 Ft = Ft Óvoda alkalm. 3 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft PH. alkalm. 1 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft Vendég 3 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft Szoc. étk. 17 fő x 220 nap x 265 Ft = Ft 5431 Nyomtatvány, irodaszer Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha 4 fő 37 Munkavédelmi szemle - egyéni védő munkaruha Textília Tisztítószer, készletbeszerzés Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszállítás és csatornadíj Karbantartás Szemétszállítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Pénzbeszedő ablak kialakítása Energiaadó 30 Internet bekötés 50 DOLOGI KIADÁSOK Mosogató csere 150 Menza program 170 Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 86 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 406 Konyha összesen: ÁLT. ISKOLA, NAPKÖZIOTTHON ÉS KONYHA MINDÖSSZ.:

17 7 POLGÁRMESTERI HIVATAL Köztisztviselők alapilletménye Nyelvpótlék Köztisztviselők kötelező pótléka /vezetői/ 294 Rendszeres személyi juttatások Napidíj 30 Polgármester költségtérítése Közlekedési ktg.térítés 3 fő bérlet Cafeteria keret Megbízási díj 50 Nem rendszeres személyi juttatások évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszteletdíja évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszteletdíja Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 5321 Szociális hozzájárulási adó Kifizetői adó (Cafeteria keret) évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszt.díj járulékai évről fennálló kötelezettségek: képv. testület tiszt.díj járulékai 296 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 5431 Nyomtatvány, irodaszer Szakmai könyv Folyóirat, napilap Kisértékű eszköz beszerzés (szám.technikai eszközök) Kisértékű eszköz beszerzés (diktafon, bútor, étkező felszerelése) Munkavédelmi eszközök és egyéb munkavédelmi költségek Tisztítószer, egyéb készletbeszerzés Telefondíj Internet Bérleti díj Szállítás Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszállítás, csatornadíj Karbantartás (számítástechnikai is) Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Honlapkarbantartás, működtetés Banki költség és vagyonbiztosítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés (útiköltség, továbbképz. értekezlet kiküld.) Reprezentáció Hirdetés Egyéb dologi kiadások Szakmai szolgáltatások, továbbképzések Könyvvizsgálói díj Számlázott szellemi tevékenység (ügyvéd, földmérő) Különböző adók, díjak, befizetések Önkormányzati szövetségek tagdíjai Kistérségi társulás évi tagdíj Államháztartáson kívüli kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK Számítógép Szociális szoftver 300 Beruházás ÁFA-ja FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 610 Polgármesteri Hivatal összesen:

18 8 ÖNKORMÁNYZAT Általános tartalék 400 TARTALÉKOK Visszafizetendő 6.3 támogatás Közkincs hitel évi törlesztőrészlete Pályázatok önrésze Adótúlfizetések visszatérítése Várható visszafizetési kötelezettség Intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Rendszeres személyi juttatások: Étkezési hozzájárulás fő x Ft x 12 hó = Ft 4 fő x Ft x 12 hó = Ft Nem rendszeres személyi juttatások 285 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó (1 fő x Ft x 12 hó) + (4 fő x 1547 Ft x 12 hó) 111 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, munkacipő Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 35 DOLOGI KIADÁSOK 165 Intézményellátó szolgálat összesen: Civil szervezetek támogatása Önszerveződő csoportok támogatása (Polgárőrség) 100 Vöröskereszt támogatása 75 Katasztrófavédelem támogatása 45 Vízgazdálkodási Társulás érdekeltségi hozzájárulás 260 Kistérségi társulás hozzájárulás 680 Mátraaljai Borút Egyesület tagdíj 26 Kistel. Orsz. Önkormányzati Szövetsége 30 Civil szervezetek támogatása összesen: Zöldterület - kezelés Parképítés pályázati önrésze Beruházás ÁFA-ja 553 Zöldterület - kezelés összesen: Kiemelt rendezvények Falunap és Idősek karácsonya 520 Kiemelt rendezvények összesen: 520

19 9 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Közalkalmazottak alapilletménye Rendszeres személyi juttatások Napidíj 5 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 1 fő x Ft x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 115 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = Ft 19 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Gyógyszer, vegyszer Nyomtatvány, irodaszer Szakmai könyv, folyóirat Szakmai anyag Tisztítószer Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefon Gázenergia Áramdíj Vízdíj Szennyvízszáll Karbantartás Postaköltség Szemétszállítás Kéményseprés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Továbbképzések számlázása Biztosítás 10 Egyéb díjak 10 DOLOGI KIADÁSOK 670 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen: Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskolaegészségügyi tevékenység kiadásai háziorvos részére 89 Összesen: 89 Közfoglalkoztatás Közcélú munkavállalók átlag fő x Ft x 5 hó x 15 % Rendszeres személyi juttatások 485 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 485 Járulékok 15%-a 65 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha és védőruha Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 76 DOLOGI KIADÁSOK 356 Közfoglalkoztatás összesen: 906

20 10 Községgazdálkodás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja (buszmegállók takarítása) Étkezési hozzájárulás 1 fő x x 12 hó = Ft 60 Nem rendszeres személyi juttatások 253 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások nyugdíjbiztosítási járuléka Kifizetői adó 1 fő x 1547 x 12 hó = Ft 19 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Benzin fűnyíróba (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) 360 Benzin gépkocsiba Vegyszer Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok) Munkaruha és védőruha Tisztítószer, egyéb készlet Áramdíj Vízdíj Karbantartás Karbantartás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Egyéb kiadás (Önkormányzati Környezetvédelmi Alap) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (Önkorm. Környezetvéd. Alap) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 166 DOLOGI KIADÁSOK Kisteherautó vásárlása Állványzat 275 Beruházás ÁFA-ja 394 BERUHÁZÁSOK Községgazdálkodás összesen: Szociális étkeztetés Ebédkihordás 12 hónap x Ft = Ft 356 Nem rendszeres személyi juttatások 356 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Egészségügyi hozzájárulás 27% 48 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 48 Szociális étkeztetés összesen: 404 Köztemető-fenntartás és működtetés Közkifolyó vízdíj Szemétszállítás Üzemeltetési költség x 12 hó Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 175 DOLOGI KIADÁSOK 825 Köztemető-fenntartás és működtetés összesen: 825

21 11 Közutak üzemeltetése, fenntartása Utak kátyúzása Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 648 Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen: Közvilágítás Közvilágítás áramdíj Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Energiaadó 120 DOLOGI KIADÁSOK Új oszlop beállítása 315 Beruházás Áfa-ja 85 BERUHÁZÁSOK 400 Közvilágítás összesen: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Áramdíj Vízdíj Karbantartási kiadások Kéményseprés Hirdetés Egyéb kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 36 DOLOGI KIADÁSOK 171 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen: 171 Települési hulladék kezelése Karbantartás Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 22 DOLOGI KIADÁSOK 102 Települési hulladék kezelése összesen: 102 Helyi közutak létesítése, felújítása Járdák felújítása Felújítás ÁFA-ja 194 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 914 Helyi közutak létesítése, felújítása összesen: 914 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Üzemorvos 252 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás összesen: 252 Háziorvosi ügyeleti ellátás 5531 Hétvégi ügyelet évi hátralék Hétvégi ügyelet 459 Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: 617 Állategészségügyi ellátás Állatorvos Gyepmesteri szolgáltatás 100 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 92 Állategészségügyi ellátás összesen: 432

22 12 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély (10%) 4 fő x Ft x 12 hó x 10 % 123 Foglalkoztatást helyettesítő tám. (20%) 20 fő x Ft x 12 hó x 20 % Rendszeres szociális segély összesen: Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (10%) Ft x 12 hó x 10% 300 Lakásfenntartási támogatás összesen: 300 Ápolási díj Ápolási díj 3 fő x Ft x 12 hó x 25% 1 fő x Ft x 12 hó x 25% 380 ÁPOLÁSI DÍJ Ápolási díj után fizetendő nyugdíjjár. 25%-a 38 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 38 Ápolási díj összesen: 418 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Étkezés térítési díj kedvezmény (normatív támogatásból fedezett) Óvodás gy. Óvodás gy. 15 fő x 220 nap x 320 Ft x 50 % = Ft 16 fő x 220 nap x 320 Ft x 100 % = Ft Napközis gy. 11 fő x 185 nap x 430 Ft x 50 % = Ft Napközis gy. 32 fő x 185 nap x 430 Ft x 100 % = Ft Menza 8 fő x 185 nap x 310 Ft x 50 % = Ft Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás összesen: Átmeneti segély Átmeneti segély Összesen: Temetési segély Temetési segély 500 Összesen: 500 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 400 Összesen: 400 Köztemetés Köztemetés 200 Összesen: 200 Egyéb pénzbeli támogatás Tankönyvtámogatás 600 Összesen: 600

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.03.26 2015.03.26 KIADÁSOK 2015 2015.03.26 2015.03.26 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Jutalom (1 havi bér 25%) 28 Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő 1 Cafeteria juttatás 196 Cafeteria juttatás adója (

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2012. november 29. napján tartandó nyílt ülésére Tárgy: BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Melléklet: Meghívott(ak): Tárgyalja:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben