SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Átírás

1 SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint a 91. (1)-(2) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23., 24. alapján - figyelembe véve a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottakat - valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira (Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság), a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat valamennyi intézményére terjed ki. (1) A Polgármesteri Hivatal január 1.-től önálló költségvetéssel rendelkezik.. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési rendjét az alábbi tagozódás jelenti: 1) Cím: Az önkormányzati szakfeladatok és azok száma ( 1. sz. melléklet ) 2) Alcím: Bevételek, kiadások nemenkénti bontása a) bevételek részletezése ( a 2. sz. melléklet ) b) kiadások részletezése ( a 3. sz., 4. sz., 5. sz. melléklet ) 2. II. Fejezet A költségvetési kiadások és bevételek főösszege, kiemelt előirányzatok 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi működési és felhalmozási bevételeinek forrásonkénti tagozódását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások címenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (5) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012.évi alakulását külön bemutató mérleg e rendelet 6. sz. melléklete. (6) Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza. (A költségvetés MÁK felé történő benyújtásának időpontjára készül el.) (7) Az önkormányzat évi likviditási tervét a 8.sz. melléklet tartalmazza. (A költségvetés MÁK felé történő benyújtásának időpontjára készül el.)

2 4. (1) Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatonként: Működési kiadások előirányzata összesen: ebből személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő kiadások dologi jellegű kiadások támogatások, pénzeszköz-átadás Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Ebből beruházási előirányzat felújítási előirányzat Támogatást megelőlegező hitel Általános tartalék Céltartalék ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat e Ft működési célú és e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte. Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a többlet-bevétel és az általános tartalék szolgál, a hitel felvételére csak ezek kimerítése után kerülhet sor. (2) A magánszemélyek kommunális adójának teljes összege felhalmozási célokat szolgál. (3) Az önkormányzatnak jelenleg a évről támogatást megelőlegező hiteltartozása van, melynek összege e Ft. III. Fejezet A helyi önkormányzat és a központi költségvetés kapcsolat-rendszere 6. A költségvetési rendelet a 2. sz. mellékletben részletezett címen szereplő állami hozzájárulásokat és támogatásokat kiemelten kezeli.

3 IV. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények és az önkormányzat által beszedett bevételek szabályozása 7. Az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiakban határozza meg: 1) Intézményüzemeltetés működési bevételei 2) Iparűzési adóból származó bevételek 3) Hatósági engedélyezési eljárási díj bevételek 4) Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) gépjárműadóból származó bevételek b) személyi jövedelemadóból származó bevételek c) ingatlan hasznosításból származó bevételek 5) Az önkormányzatot megillető támogatások 6) Étkezési térítési díjak a) óvodások részére 320 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz b) iskolások részére 380 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz c) vendég-ebéd 610 Ft, melyet önkormányzati határozat szabályoz d) a szociális étkezők részére (355 Ft, 400 Ft, 470 Ft, 500 Ft, 570 Ft), mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény helyi végrehajtására kiadott 10/2003. (VIII. 12.) KT. sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján, jövedelemtől függően kerül megállapításra 7) Az év közben keletkező költségvetési többletbevétel az intézményeknél a minőségi fejlesztést szolgálja. V. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb dolgozók esetében évben Ft minimálbért, valamint a szakképzettség után járó Ft garantált bérminimumot január 1-től az önkormányzat biztosítja. (2) A közalkalmazottak illetményét az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján biztosítja. (3) A pedagógus közalkalmazottak kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése évben Ft/fő/hó. (4) A közalkalmazottak illetménypótlék-számításának alapja január 1-től Ft. (5) A köztisztviselők esetében a központi illetményalap Ft. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat e rendeletében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg. (6) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, kegyeleti támogatásokról a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. és a 15/2001. (XI. 21.) KT. sz. rendelet rendelkezik. (7) Az éves létszámkeret a 3. sz. mellékletben kerül meghatározásra.

4 9. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére. VI. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A képviselő-testület a 2-3. sz. mellékletekben szereplő címek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának fenntartja. (2) Az évközben központi keretből biztosított, vagy más forrásból rendelkezésre álló fedezet terhére az előirányzat-átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás többlet-kiadással nem járhat. (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határoz. 11. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai: Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai 2008 (ft.) 2009 (ft.) 2010 (ft.) 2011 (ft.) 2012 (ezer ft.) Kerékpárút Talajfigyelő Belvízelvezetési rendszer építése Önk.belterületi utak fejlesztése Napkollektor Temető tervkészítés Útépítés Szeméttelep rekultivációja Összesen (2) évi közvetett támogatások: a) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0. b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0. c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg adónemenként:: ca) helyi adónál biztosított kedvezmény: 0 Ft cb) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. a) pontja alapján (költségvetési szerv mentessége miatt) Ft

5 cc) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. f) pontja alapján (súlyos mozgáskorlátozottak mentessége): Ft. cd) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 8. alapján (környezetvédelmi osztálykód alapján nyújtott kedvezmény): Ft. d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft. e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005. (I. 25.) rendelet 27/D. -a alapján (időskorúakra vonatkozó mentesség): től hatályon kívül helyezve. 12. (1) Az államháztartási törvény 98. (16) bekezdése alapján az önkormányzatnak a tartozás-állomány rendezése érdekében indokolt esetben önkormányzati biztost kell kijelölni. Ennek rendelkezéseit szükség esetén külön rendeletben kell szabályozni. (2) Amennyiben évben likviditási gondok vagy más rendkívüli körülmény miatt hitel felvételére kerül sor, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény rendelkezéseivel összhangban a képviselő-testület a szükséges intézkedés megtételére - testületi jóváhagyás mellett - a polgármestert hatalmazza fel az alábbi feltételekkel: Ft-ig történő hitel-felvételnél az ellenjegyzésre a képviselő-testület által megbízott egy képviselő jogosult Ft feletti összeg esetében a képviselő-testület által megbízott két testületi tag jogosult az ellenjegyzésre, amelyet külön rendeletben határozza meg az esedékesség megtételekor. 13. A költségvetési rendeletben tervezett tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Elsősorban pályázatokhoz a saját erő biztosítására használható fel a tervezett összeg. 14. Záró rendelkezések A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Sáránd, február 20. Nagy Józsefné sk. polgármester A kiadmány hiteléül: Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika sk. jegyző Záradék: Kihirdetés napja: február 23. Hatályba lépés napja: január 1. Dr. Bálint Erika sk. jegyző

6 Sáránd Község Önkormányzat Költségvetés Címrend I. Cím Önkormányzat 1.sz.melléklet Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Munkahelyi étkeztetés - Konyha Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Állat - egészségügyi ellátás Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Pályázat és támogatás kezelés, ellenőrzés M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodás - Általános Iskola Város-, községgazdálkodás - Óvoda Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és ált.tartalékok elszámolásai Háziorvosi alapellátás Ifjúság - egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági R.GY.V.K Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás

7 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GY.V.T Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil szervezetek program és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető - fenntartása és - működtetése

8 2.sz. melléklet Sáránd Község Önkormányzat 2012.évi Költségvetés-Bevételek Megnevezés Ezer ft-ban Forintban Ezer ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézményi ellátási díjak 1.2. Alkalmazottak térítése (Konyha) Hatósági enged. felügy. feladatok, szellemi termékek, telefondíj 1.4. Egyéb AT bevétel - szoc. étk AT körében végzett szolgáltatás - vendégebéd gyermekek óvónők Bérleti díj - Innoterv+lakbér+egyéb Különféle egyéb bevételek Kamatbevételek 1.9. Kiszámlázott term.szolg. ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók vállalkozók kommunális adója magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff SZJA normatív módon elosztott része Települési önk. feladatai, üzemeltetés Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Lakott külterület Pénzbeli szoc. juttatás Szoc. Étkezők Helyi közgyűjt. közműv. feladatok 2.4. Gépjárműadó Bírság-pótlék Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK

9 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Iskola 2. Kiegészítő támogatás szociális feladathoz 2.1. Közfoglalkoztatás támogatás Közmunka program Közhasznú foglalkoztatás 3. Fejlesztési célú támogatás 3.1.Divezifikációs KEOP Napkollektor Támogatások összesen III. IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Csatorna EU-tól Csatorna központi ktg.vetés Vizi-közmű saját forrás 10% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Munkaügyi Központ - közhasznú fogl Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszat.összesen 0 VI. VII. HITELEK 1. Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Hitelek összesen PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány működési 1.2. felhalmozási Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Mindösszesen

10 3.sz.melléklet Sáránd Község Önkormányzat évi Költségvetés-Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Ezer ft-ban Ezer ft-ban Talajfigyelő kút Talajfigyelő kút ÁFA Egyéb építmény értéke Szennyvíztiszt.díj Egyéb üzemeltetés Intézmény beszerz. árba beszám.áfa Vásárolt term.és szolg. ÁFA Működésre átadott pénzeszköz Összesen Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Karbantartási - kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Összesen Út, autópálya építése Belterületi utak Belterületi utak ÁFA Kerékpárút tervezési ktsg Kerékpárút terv. ktsg. ÁFA Vasútátjáró építmény Intézmény beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA Karbantartás Karbantartás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése

11 Szolgáltatás Szolgáltatás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Csatornázás Csatornázás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése 1231 Belvízelvezetési rendszer Összesen Települési vízellátási és vízminőség védelem Beruházási célú pénzeszköz átadás Összesen Munkahelyi étkeztetés - Konyha 6 fő Napkollektor Napkollektor ÁFA Gép - berendezés Beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA Közalk. alapilletménye Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. munkabér Közalk. egyéb felt.függő pótlék Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány Folyóirat Szakmai anyag Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl

12 55221 Vásárolt élelmezés Bérleti díj (világító lámpatest) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás - kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Díjak egyéb vám illeték Összesen Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Anyag Nem adatátviteli célú távköz.díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Karbantartás - kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termékek ÁFA Összesen Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Vásárolt term. és szolg. ÁFA 4 Összesen Állat - egészségügyi ellátás Állományba nem tart. megbízási díjak 100 Szociális hozzáj.adó 5321 Nyugdíjbizt.járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék 1

13 55223 Szállítási szolg Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA 3 3 Összesen Önkormányzati jogalkotás 1 fő polgármester+11fő képviselő, bizotts.t Alapilletmény 1fő Költségtérítés 1fő Cafetéria 1fő Önk.képv.tiszt.díj 6+1fő Bizottsági t.tiszt.díj EHO Szociális hozz.adó Díjak egyéb vám illeték 47 Összesen M.n.s.egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 1134 Szellemi termékek Intézmény beruh.beszerzési árba beszám. ÁFA Felújítás (Diverzifikációs pályázat) Felújítás beszerzési árba beszám. ÁFA Támogatást megelőlegező hitel Műk. célú pénzeszk. átad. non-profit szervnek Köztisztviselők alapilletménye 8 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabér 6 fő Köztisztviselők illetmény kieg. 7 fő Köztisztviselők egyéb köt. illetmény pótléka Egyéb bérrendeszer hatálya alá tart. köt. bérpótlék (gépk.) Köztisztviselők egyéb juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb juttatás Köztisztviselők közl. költs. tér Egyéb bérrendsz. étk. hozzájár. 3 fő Köztisztviselők egyéb költségtérítés (polgármester,internet) Cafetéria 7 fő köztisztv., 3 fő Munkatörv.k Állományba nem tart. tiszt. díja (bizottsági tagok) Helyi önk. képviselők jutt Nyugdíbizt. járulék 6 632

14 Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl.díjak Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Pénzügyi szolg Vásárolt term szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Cégautó adó Díjak egyéb vám illeték Összesen Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Állományba nem tart. megbízási díja Belföldi kiküldetés Reprezentáció 5532 Vásárolt közszolgáltatás Könyv - folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb anyag 18

15 55223 Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási 5432 Irodaszer Egyéb különféle dologi Különféle adók Önkormányzat által folyósított ellátás Összesen Közvilágítás Villamosenergia szoláltatás Vásárolt term. és szolg. ÁFA Összesen Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Egyéb bérrendsz.hat.alá tart Szociális hozzáj.adó Cafetéria Hajtó és kenőanyag Munkaruha védőruha Anyag beszerzés Szállítási szolgáltatás Karbantartás kisjavítás Vásárolt közszolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Díjak egyéb vám illeték Összesen Város és községgazdálkodás - Általános Iskola Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek 4,5% Összesen Város és községgazdálkodás - Óvoda Támogatás ért. műk. kiadás önk. költségvetési szervnek Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

16 szerveivel Műk. célú pénzeszköz átadás Polg.mest.Hiv.-nak Összesen Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Összesen Háziorvosi alapellátás Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlésidíj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Karbantartás - kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Egyéb üzemeltetési fenntartási díj Összesen Ifjúság - egészségügyi gondozás 2 fő Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt Közalkalmazottak közl. költségtér Közalkalmazottak étk. hozzájár Állományba nem tart. megbízási díjak Szociális hozz.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés

17 5482 Munkaruha - védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Egyéb üzemeltetési fenntartási díj Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték Összesen Ifjúság - egészségügyi gondozás 2 fő*3hó Egyéb bérrend. hatálya alá tart.munkabér (asszisztens) Egyéb bérrend. hatálya alá tart.munkabér (doktornő) Egyéb bérrend.hatálya alá tart.étk.hozzáj Állományba nem tart.megb.díj Nyugdíjbizt.járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerőpiaci járulék Irodaszer nyomtatvány Díjak egyéb vám illeték Vásárolt termék és szolg.áfa Gyógyszerbeszerzés Anyagbeszerzés Belföldi kiküldetés Reklám, propaganda (Hirdetés) 108 Összesen Aktív korúak ellátása Egészségkár. rendsz. szoc. segélye 10% életévet betölt. RSZS. 10% Bérpótló juttatás 20% Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás Összesen Időskorúak járadéka

18 Időskorúak járadéka 10% Összesen Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás 10% Összesen Egyéb lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás 10% 50 Összesen Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj 25% Egyéb ápolási díj alanyi 25% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Összesen Ápolási díj méltányossági Ápolási díj méltányossági Munkaadókat terh.járulék 70 Összesen Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély Összesen Temetési segély Pénzbeli temetési segély Összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátások Utazástámogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Összesen

19 Közgyógyellátás Közgyógyellátás Összesen Köztemetés Köztemetés Összesen Szociális étkeztetés 1 fő Közalk.alapilletménye Közalk.étk.hozzáj Állományba nem tart. megbízási díja Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkerőpiaci járulék Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt term. és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 19 Összesen Házi segítségnyújtás Közalk. alapilletménye Közalk. étk. hozzájár. 72 Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Munkaruha védőruha Anyagbeszerzés 10

20 5532 Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 14 Összesen Családsegítés Támogatás értékű működési kiadás többc.kistérs.társ Nem adatátviteli célű távközl.díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA Összesen Civil szervezetk program -és egyéb támogatása Pénzeszköz átadás Összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb bérrendszer étkezési hozzájár Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 225 Összesen FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfogl. 20 fő Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb juttatás (táppénz) Egyéb bérrendszer étkezési hozzájárulás Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék 13

21 Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 27 Összesen Könyvtári szolgáltatások 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tart alapilletménye Egyéb bérrendszer étk. hozzájárulása Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Irodaszer nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérletidíj Gázszolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték Összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb bérrendszer étk. hozzájár Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaruha - Műv.ház Anyagbeszerzés - Műv.ház

ezer forintban 2010. 2010. Belvízelvezetési rendszer Csatornázás 309000 109127 13120 6145 5355 1620 Előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Saját forrás

ezer forintban 2010. 2010. Belvízelvezetési rendszer Csatornázás 309000 109127 13120 6145 5355 1620 Előirányzat Teljesítés Kiadás Bevétel Saját forrás SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II. 11.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2.. 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(V.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2012.(V.07.)

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E

1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E 1 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) önkormányzati R E N D E L E T E Csanádapáca község 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben