SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Átírás

1 SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, valamint a 91. (1)-(2) bekezdése, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23., 24. alapján - figyelembe véve a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottakat - valamint a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat bizottságaira (Szociális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság), a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat valamennyi intézményére terjed ki. (1) A Polgármesteri Hivatal január 1.-től önálló költségvetéssel rendelkezik.. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési rendjét az alábbi tagozódás jelenti: 1) Cím: Az önkormányzati szakfeladatok és azok száma ( 1. sz. melléklet ) 2) Alcím: Bevételek, kiadások nemenkénti bontása a) bevételek részletezése ( a 2. sz. melléklet ) b) kiadások részletezése ( a 3. sz., 4. sz., 5. sz. melléklet ) 2. II. Fejezet A költségvetési kiadások és bevételek főösszege, kiemelt előirányzatok 3. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi működési és felhalmozási bevételeinek forrásonkénti tagozódását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A kiadások címenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. (5) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012.évi alakulását külön bemutató mérleg e rendelet 6. sz. melléklete. (6) Az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza. (A költségvetés MÁK felé történő benyújtásának időpontjára készül el.) (7) Az önkormányzat évi likviditási tervét a 8.sz. melléklet tartalmazza. (A költségvetés MÁK felé történő benyújtásának időpontjára készül el.)

2 4. (1) Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sáránd Község Önkormányzata és Intézményei évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatonként: Működési kiadások előirányzata összesen: ebből személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő kiadások dologi jellegű kiadások támogatások, pénzeszköz-átadás Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Ebből beruházási előirányzat felújítási előirányzat Támogatást megelőlegező hitel Általános tartalék Céltartalék ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft 5. (1) Az önkormányzat e Ft működési célú és e Ft felhalmozási célú hitel felvételét tervezte. Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a többlet-bevétel és az általános tartalék szolgál, a hitel felvételére csak ezek kimerítése után kerülhet sor. (2) A magánszemélyek kommunális adójának teljes összege felhalmozási célokat szolgál. (3) Az önkormányzatnak jelenleg a évről támogatást megelőlegező hiteltartozása van, melynek összege e Ft. III. Fejezet A helyi önkormányzat és a központi költségvetés kapcsolat-rendszere 6. A költségvetési rendelet a 2. sz. mellékletben részletezett címen szereplő állami hozzájárulásokat és támogatásokat kiemelten kezeli.

3 IV. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények és az önkormányzat által beszedett bevételek szabályozása 7. Az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiakban határozza meg: 1) Intézményüzemeltetés működési bevételei 2) Iparűzési adóból származó bevételek 3) Hatósági engedélyezési eljárási díj bevételek 4) Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) gépjárműadóból származó bevételek b) személyi jövedelemadóból származó bevételek c) ingatlan hasznosításból származó bevételek 5) Az önkormányzatot megillető támogatások 6) Étkezési térítési díjak a) óvodások részére 320 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz b) iskolások részére 380 Ft, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006. (III. 1.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete tartalmaz c) vendég-ebéd 610 Ft, melyet önkormányzati határozat szabályoz d) a szociális étkezők részére (355 Ft, 400 Ft, 470 Ft, 500 Ft, 570 Ft), mely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény helyi végrehajtására kiadott 10/2003. (VIII. 12.) KT. sz. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján, jövedelemtől függően kerül megállapításra 7) Az év közben keletkező költségvetési többletbevétel az intézményeknél a minőségi fejlesztést szolgálja. V. Fejezet A helyi önkormányzathoz tartozó intézmények működésével, fenntartásával kapcsolatos rendelkezések 8. (1) A helyi önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb dolgozók esetében évben Ft minimálbért, valamint a szakképzettség után járó Ft garantált bérminimumot január 1-től az önkormányzat biztosítja. (2) A közalkalmazottak illetményét az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján biztosítja. (3) A pedagógus közalkalmazottak kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése évben Ft/fő/hó. (4) A közalkalmazottak illetménypótlék-számításának alapja január 1-től Ft. (5) A köztisztviselők esetében a központi illetményalap Ft. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 43. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat e rendeletében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg. (6) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, kegyeleti támogatásokról a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. és a 15/2001. (XI. 21.) KT. sz. rendelet rendelkezik. (7) Az éves létszámkeret a 3. sz. mellékletben kerül meghatározásra.

4 9. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére. VI. Fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A képviselő-testület a 2-3. sz. mellékletekben szereplő címek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának fenntartja. (2) Az évközben központi keretből biztosított, vagy más forrásból rendelkezésre álló fedezet terhére az előirányzat-átcsoportosítást a polgármesterre ruházza át. (3) A (2) bekezdésben átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás többlet-kiadással nem járhat. (4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határoz. 11. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai: Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzott többéves kihatással járó feladatai 2008 (ft.) 2009 (ft.) 2010 (ft.) 2011 (ft.) 2012 (ezer ft.) Kerékpárút Talajfigyelő Belvízelvezetési rendszer építése Önk.belterületi utak fejlesztése Napkollektor Temető tervkészítés Útépítés Szeméttelep rekultivációja Összesen (2) évi közvetett támogatások: a) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0. b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0. c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg adónemenként:: ca) helyi adónál biztosított kedvezmény: 0 Ft cb) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. a) pontja alapján (költségvetési szerv mentessége miatt) Ft

5 cc) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 5. f) pontja alapján (súlyos mozgáskorlátozottak mentessége): Ft. cd) a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. 8. alapján (környezetvédelmi osztálykód alapján nyújtott kedvezmény): Ft. d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft. e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: közszolgáltatási díjfizetési kedvezmény a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005. (I. 25.) rendelet 27/D. -a alapján (időskorúakra vonatkozó mentesség): től hatályon kívül helyezve. 12. (1) Az államháztartási törvény 98. (16) bekezdése alapján az önkormányzatnak a tartozás-állomány rendezése érdekében indokolt esetben önkormányzati biztost kell kijelölni. Ennek rendelkezéseit szükség esetén külön rendeletben kell szabályozni. (2) Amennyiben évben likviditási gondok vagy más rendkívüli körülmény miatt hitel felvételére kerül sor, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény rendelkezéseivel összhangban a képviselő-testület a szükséges intézkedés megtételére - testületi jóváhagyás mellett - a polgármestert hatalmazza fel az alábbi feltételekkel: Ft-ig történő hitel-felvételnél az ellenjegyzésre a képviselő-testület által megbízott egy képviselő jogosult Ft feletti összeg esetében a képviselő-testület által megbízott két testületi tag jogosult az ellenjegyzésre, amelyet külön rendeletben határozza meg az esedékesség megtételekor. 13. A költségvetési rendeletben tervezett tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Elsősorban pályázatokhoz a saját erő biztosítására használható fel a tervezett összeg. 14. Záró rendelkezések A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Sáránd, február 20. Nagy Józsefné sk. polgármester A kiadmány hiteléül: Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika sk. jegyző Záradék: Kihirdetés napja: február 23. Hatályba lépés napja: január 1. Dr. Bálint Erika sk. jegyző

6 Sáránd Község Önkormányzat Költségvetés Címrend I. Cím Önkormányzat 1.sz.melléklet Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Út, autópálya építése Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Munkahelyi étkeztetés - Konyha Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Állat - egészségügyi ellátás Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Pályázat és támogatás kezelés, ellenőrzés M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodás - Általános Iskola Város-, községgazdálkodás - Óvoda Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és ált.tartalékok elszámolásai Háziorvosi alapellátás Ifjúság - egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági R.GY.V.K Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás

7 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli GY.V.T Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Családsegítés Civil szervezetek program és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető - fenntartása és - működtetése

8 2.sz. melléklet Sáránd Község Önkormányzat 2012.évi Költségvetés-Bevételek Megnevezés Ezer ft-ban Forintban Ezer ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézményi ellátási díjak 1.2. Alkalmazottak térítése (Konyha) Hatósági enged. felügy. feladatok, szellemi termékek, telefondíj 1.4. Egyéb AT bevétel - szoc. étk AT körében végzett szolgáltatás - vendégebéd gyermekek óvónők Bérleti díj - Innoterv+lakbér+egyéb Különféle egyéb bevételek Kamatbevételek 1.9. Kiszámlázott term.szolg. ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók vállalkozók kommunális adója magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff SZJA normatív módon elosztott része Települési önk. feladatai, üzemeltetés Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz Lakott külterület Pénzbeli szoc. juttatás Szoc. Étkezők Helyi közgyűjt. közműv. feladatok 2.4. Gépjárműadó Bírság-pótlék Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK

9 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Iskola 2. Kiegészítő támogatás szociális feladathoz 2.1. Közfoglalkoztatás támogatás Közmunka program Közhasznú foglalkoztatás 3. Fejlesztési célú támogatás 3.1.Divezifikációs KEOP Napkollektor Támogatások összesen III. IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Csatorna EU-tól Csatorna központi ktg.vetés Vizi-közmű saját forrás 10% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Munkaügyi Központ - közhasznú fogl Véglegesen átvett pénzeszközök V. Támogatási kölcsönök visszat.összesen 0 VI. VII. HITELEK 1. Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek Hitelek összesen PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány működési 1.2. felhalmozási Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Mindösszesen

10 3.sz.melléklet Sáránd Község Önkormányzat évi Költségvetés-Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Ezer ft-ban Ezer ft-ban Talajfigyelő kút Talajfigyelő kút ÁFA Egyéb építmény értéke Szennyvíztiszt.díj Egyéb üzemeltetés Intézmény beszerz. árba beszám.áfa Vásárolt term.és szolg. ÁFA Működésre átadott pénzeszköz Összesen Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Karbantartási - kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Összesen Út, autópálya építése Belterületi utak Belterületi utak ÁFA Kerékpárút tervezési ktsg Kerékpárút terv. ktsg. ÁFA Vasútátjáró építmény Intézmény beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA Karbantartás Karbantartás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése

11 Szolgáltatás Szolgáltatás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése Csatornázás Csatornázás ÁFA Összesen Folyadékszállításra szolgáló közmű építése 1231 Belvízelvezetési rendszer Összesen Települési vízellátási és vízminőség védelem Beruházási célú pénzeszköz átadás Összesen Munkahelyi étkeztetés - Konyha 6 fő Napkollektor Napkollektor ÁFA Gép - berendezés Beruházás beszerz. árba beszám. ÁFA Közalk. alapilletménye Egyéb bérrendsz. hatálya alá tart. munkabér Közalk. egyéb felt.függő pótlék Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer nyomtatvány Folyóirat Szakmai anyag Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl

12 55221 Vásárolt élelmezés Bérleti díj (világító lámpatest) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíj Karbantartás - kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz Kompenzációs felár Belföldi kiküldetés Díjak egyéb vám illeték Összesen Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Anyag Nem adatátviteli célú távköz.díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Karbantartás - kisjavítás szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termékek ÁFA Összesen Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díjak Vásárolt term. és szolg. ÁFA 4 Összesen Állat - egészségügyi ellátás Állományba nem tart. megbízási díjak 100 Szociális hozzáj.adó 5321 Nyugdíjbizt.járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék 1

13 55223 Szállítási szolg Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA 3 3 Összesen Önkormányzati jogalkotás 1 fő polgármester+11fő képviselő, bizotts.t Alapilletmény 1fő Költségtérítés 1fő Cafetéria 1fő Önk.képv.tiszt.díj 6+1fő Bizottsági t.tiszt.díj EHO Szociális hozz.adó Díjak egyéb vám illeték 47 Összesen M.n.s.egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 1134 Szellemi termékek Intézmény beruh.beszerzési árba beszám. ÁFA Felújítás (Diverzifikációs pályázat) Felújítás beszerzési árba beszám. ÁFA Támogatást megelőlegező hitel Műk. célú pénzeszk. átad. non-profit szervnek Köztisztviselők alapilletménye 8 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabér 6 fő Köztisztviselők illetmény kieg. 7 fő Köztisztviselők egyéb köt. illetmény pótléka Egyéb bérrendeszer hatálya alá tart. köt. bérpótlék (gépk.) Köztisztviselők egyéb juttatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb juttatás Köztisztviselők közl. költs. tér Egyéb bérrendsz. étk. hozzájár. 3 fő Köztisztviselők egyéb költségtérítés (polgármester,internet) Cafetéria 7 fő köztisztv., 3 fő Munkatörv.k Állományba nem tart. tiszt. díja (bizottsági tagok) Helyi önk. képviselők jutt Nyugdíbizt. járulék 6 632

14 Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközl.díjak Bérleti díj Szállítási szolg Gázdíj Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntart. szolg Vásárolt közszolg Pénzügyi szolg Vásárolt term szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadás Egyéb különféle dologi kiadások Cégautó adó Díjak egyéb vám illeték Összesen Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Állományba nem tart. megbízási díja Belföldi kiküldetés Reprezentáció 5532 Vásárolt közszolgáltatás Könyv - folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb anyag 18

15 55223 Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási 5432 Irodaszer Egyéb különféle dologi Különféle adók Önkormányzat által folyósított ellátás Összesen Közvilágítás Villamosenergia szoláltatás Vásárolt term. és szolg. ÁFA Összesen Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Egyéb bérrendsz.hat.alá tart Szociális hozzáj.adó Cafetéria Hajtó és kenőanyag Munkaruha védőruha Anyag beszerzés Szállítási szolgáltatás Karbantartás kisjavítás Vásárolt közszolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Díjak egyéb vám illeték Összesen Város és községgazdálkodás - Általános Iskola Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek Támogatás ért. műk.kiadás önk.költsgvetési szervnek 4,5% Összesen Város és községgazdálkodás - Óvoda Támogatás ért. műk. kiadás önk. költségvetési szervnek Összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

16 szerveivel Műk. célú pénzeszköz átadás Polg.mest.Hiv.-nak Összesen Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Összesen Háziorvosi alapellátás Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlésidíj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Karbantartás - kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Egyéb üzemeltetési fenntartási díj Összesen Ifjúság - egészségügyi gondozás 2 fő Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt Közalkalmazottak közl. költségtér Közalkalmazottak étk. hozzájár Állományba nem tart. megbízási díjak Szociális hozz.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatvány Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés

17 5482 Munkaruha - védőruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatorna díj Egyéb üzemeltetési fenntartási díj Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték Összesen Ifjúság - egészségügyi gondozás 2 fő*3hó Egyéb bérrend. hatálya alá tart.munkabér (asszisztens) Egyéb bérrend. hatálya alá tart.munkabér (doktornő) Egyéb bérrend.hatálya alá tart.étk.hozzáj Állományba nem tart.megb.díj Nyugdíjbizt.járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerőpiaci járulék Irodaszer nyomtatvány Díjak egyéb vám illeték Vásárolt termék és szolg.áfa Gyógyszerbeszerzés Anyagbeszerzés Belföldi kiküldetés Reklám, propaganda (Hirdetés) 108 Összesen Aktív korúak ellátása Egészségkár. rendsz. szoc. segélye 10% életévet betölt. RSZS. 10% Bérpótló juttatás 20% Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás Összesen Időskorúak járadéka

18 Időskorúak járadéka 10% Összesen Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás 10% Összesen Egyéb lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás 10% 50 Összesen Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj 25% Egyéb ápolási díj alanyi 25% Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Összesen Ápolási díj méltányossági Ápolási díj méltányossági Munkaadókat terh.járulék 70 Összesen Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély Összesen Temetési segély Pénzbeli temetési segély Összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátások Utazástámogatás Természetben nyújtott átmeneti segély Összesen

19 Közgyógyellátás Közgyógyellátás Összesen Köztemetés Köztemetés Összesen Szociális étkeztetés 1 fő Közalk.alapilletménye Közalk.étk.hozzáj Állományba nem tart. megbízási díja Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkerőpiaci járulék Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt term. és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 19 Összesen Házi segítségnyújtás Közalk. alapilletménye Közalk. étk. hozzájár. 72 Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü Munkaerőpiaci járulék Munkaruha védőruha Anyagbeszerzés 10

20 5532 Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték 14 Összesen Családsegítés Támogatás értékű működési kiadás többc.kistérs.társ Nem adatátviteli célű távközl.díjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt közszolg Vásárolt term. és szolg. ÁFA Összesen Civil szervezetk program -és egyéb támogatása Pénzeszköz átadás Összesen Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb bérrendszer étkezési hozzájár Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 225 Összesen FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfogl. 20 fő Egyéb bérrenszer hatálya alá tart. munkabér Egyéb juttatás (táppénz) Egyéb bérrendszer étkezési hozzájárulás Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék 13

21 Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Eü. hozzájárulás Díjak egyéb vám illeték 27 Összesen Könyvtári szolgáltatások 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tart alapilletménye Egyéb bérrendszer étk. hozzájárulása Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Irodaszer nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Munkaruha Anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Bérletidíj Gázszolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Egyéb fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. ÁFA Díjak egyéb vám illeték Összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb bérrendszer étk. hozzájár Szociális hozzáj.adó Nyugdíjbizt. járulék Természetbeni eü. járulék Pénzbeli eü. járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaruha - Műv.ház Anyagbeszerzés - Műv.ház

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben