A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010. (V.20.), a 8/2011. (II.24.), a 15/2011. (IX.08.), valamint a 4/2012. (II.23.) Ör-tel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésének b.) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdéseiben, a 38. (1) és (9)-(10) bekezdésében, a 43/B. (1) bekezdésében, 45. és aiban, 48. (4) bekezdésében, valamint az 50. (3) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET CÉLJA 1. E rendelet a Szt. végrehajtása érdekében a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, szervezeti kereteit, a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait, továbbá folyósításának és ellenőrzésének rendszerét. A RENDELET HATÁLYA 2. E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. -a (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 3. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható. (3) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan, illetve a Szt-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottak szerint kell benyújtani.

2 (4) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét: 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset: elemi kár; tűzeset; haláleset; bűncselekmény bekövetkeztekor elszenvedett kár; súlyos baleset; hosszantartó, ismétlődő kórházi kezelés; három hetet meghaladó táppénzes állomány; a nyugdíjminimum 25%-át meghaladó havi költséggel járó betegség; egyedül élő, idős, önellátásra képtelen személy alapvető szükségleteinek, megélhetésének biztosítása; a család lakhatását biztosító ingatlan jelentős mértékű megrongálódása, vagy életveszélyessé válása. (6) A Szociális Csoport e rendeletben szabályozott támogatásoknál - a döntéselőkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készíthet. (7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, a Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint 1 1) a jegyző a) időskorúak járadékát, b) aktív korúak ellátását ba) rendszeres szociális segélyt bb) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, c) ápolási díjat, d) közgyógyellátást, e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, valamint f) normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg; 2) az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben a) átmeneti segélyt, kivétel: a 8. (4) bekezdése, b) temetési segélyt állapít meg a 9. (7) bekezdése szerint, c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről, d) köztemetés visszafizetéséről a 11. (3) bekezdése alapján dönt; 3) a polgármester a) köztemetést rendel el, b) átmeneti segélyt: ba) átmeneti segélyt: 8. (4) bekezdése szerint, bb) átmeneti segélyt: 8. (6) bekezdése szerint, c) szociális célú tűzifa juttatást, d) temetési segélyt állapít meg, e) e rendelet 5. (2) bek. a)-b) pontjaiban a közüzemi szolgáltatókkal és 10/A -a alapján megállapodást köt. 1 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 1. -a, hatályos március 1-jétől.

3 (8) A méltányossági alapon adható támogatások igénylése esetében a kérelmező vagy családja vagyoni viszonya igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot, gépkocsi tulajdon esetén forgalmi engedélyt, lízing szerződés másolatát, a kérelmező által nem lakott lakásról tulajdonlapot. (9) A kérelmező e (7) bekezdés 2)-3) pontjai alapján hozott döntés ellen Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületénél, e (7) bekezdés 1) pontja és a 4. (3) bekezdése alapján hozott döntés ellen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. (10) A megállapított juttatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, a Szociális Csoporttól kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda), elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével gondoskodik. Az állami támogatással nyújtott ellátások visszaigényléséről a Pénzügyi Iroda gondoskodik, melynek intézéséhez a Szociális Csoport illetékes dolgozója segítséget nyújt, információt ad. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 4. (1) A Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. (2) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint. (3) A jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátás esetében a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentésére, elengedésére, vagy részletekben történő megfizetésére a Szt. 17. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) A Bizottság dönt az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás esetében - az Szt. 17. (5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről: a) részletfizetést engedélyezi, ha a kötelezett aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, b) csökkenti, ha a kötelezett

4 ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, c) elengedi, ha a kötelezett ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (5) A szociális ellátásban részesülőknek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel, az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 5. Időskorúak járadékára jogosult az, aki az Szt. 32/B. -ában foglalt feltételeknek megfelel. Rendszeres szociális segély 6. Aktív korúak ellátása (1) Aktív korúak ellátására jogosult az az aktív korú személy, aki az Szt. 33. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. a) a jegyző az aktív korúak ellátásán belül az Szt. 35. (1) bekezdése értelmében foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 2 b) az Szt. 37. (1) bekezdés a), b), c), d) pontja értelmében rendszeres szociális segélyt állapít meg. (2) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja értelmében az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki: a) legalább 40%-os egészségkárosodott, b) veszélyeztetett terhes, c) a terhesség 21. hetét betöltött várandós anya, 2 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 2. -a, hatályos március 1-jétől.

5 d) cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, e) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy rehabilitációban vesz részt, vagy abban való részvételt vállalja. Az e bekezdésében felsorolt személyek mentesülnek az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettségek alól, rendszeres szociális segélyre jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyre vonatkozó együttműködési kötelezettségeket kell teljesíteni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolásához csatolnia kell: a.) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, b.) a veszélyeztetett terhességről szóló szakorvosi igazolást, c.) a várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-gondozási kiskönyvet, d.) a cselekvőképességet korlátozó gondnokság megállapításáról szóló gyámhivatali határozatot, e.) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi igazoláson alapuló javaslatát. (4) Együttműködési kötelezettségek az aktív korúak ellátásán belül: a) az Szt. 37. (1) bekezdésének b), c), d) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknek az ellátás megállapításának, folyósításának feltételeként együttműködési kötelezettsége a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt szervvel, míg b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Hajdúszoboszlói Kirendeltségével van. 3 (5) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében az Önkormányzat az együttműködésre a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúszoboszlói Családsegítő Szolgálatát jelöli ki (továbbiakban: Családsegítő). (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: - megjelenni a Családsegítőnél a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, ahol nyilvántartásba veteti magát, 3 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 3. -a, hatályos március 1-jétől.

6 - részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, - megállapodást kötni írásban a beilleszkedését segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, - eleget tenni a beilleszkedését segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, - megjelenni a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időpontban, - a megállapodásban foglaltak szerint köteles együttműködni a kijelölt szerv munkatársával, - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon bejelenteni, - az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködni. (7) A beilleszkedést segítő programok típusai: - mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, - egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, - életvezetési tanácsadás, - felkészítés képzési és átképzési programban való részvételre. (8) A Családsegítő az együttműködés keretében köteles: - figyelemmel kísérni az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, - tájékoztatni az ügyfelet a Szt. 37/A. (1) bekezdés szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól, - a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást kötni, - folyamatosan kapcsolatot tartani a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, - legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítani a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, - jelezni a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, - a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezetni (1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint) - figyelemmel kíséri a pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy rendszeres gyógykezelését, és: - a gyógykezelés eredményéről és annak szükségességéről félévente,

7 - amennyiben a rendszeres gyógykezelés a továbbiakban nem szükséges - gyógyulást eredményezett 5 napon belül írásban jelzi a jegyző felé. (9) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben e (6) bekezdésében felsorolt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a részére megállapított ellátást a jegyző a határozathozatal hónapjának utolsó napjával megszünteti és ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése esetén részesülhet aktív korúak ellátásában. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő az alábbiak szerint köteles eljárni: a) 5 napon belül írásban megkeresi a jogosultat, amelyben aa) tájékoztatást kér az együttműködési kötelezettség megszegésének okáról, ab) tájékoztatást ad az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeiről. b) a Családsegítő vizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének melyet 5 napon belül igazolni köteles megkezdi, illetve folytatja az együttműködést, bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül, 5 napon belül írásban jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését. (11) A közfoglalkoztatás szervezését: a) az Önkormányzat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: társulás) által felállított munkacsoport útján végzi. A közfoglalkoztatás végrehajtását, az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, polgármesteri hivatal és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok bevonásával végzi. A közfoglalkoztatás szervezésében részt vevők kétoldalú megállapodásban rögzítik a jogokat és kötelezettségeket, b) a munkacsoport 5 napon belül továbbítja a Szociális Csoportnak a megkötött és megszüntetett munkaszerződéseket. Ápolási díj 7. (1) Ápolási díjra jogosult az, aki az Szt /A. -ában foglalt feltételeknek megfelel. (2)-(5) A 8/2011. (II.24.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Átmeneti segély

8 8. (1) Átmeneti segély adható annak a személynek illetőleg családnak alkalmanként aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamin időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik, különösen: a) akinek ingatlana elemi csapás következtében nagymértékben megrongálódott, b) aki a közüzemi szolgáltatónál fennálló díjtartozását más módon nem tudja megoldani, c) akinek a krónikus, hosszantartó betegsége jelentős jövedelem kiesést okoz, d) akinek lakásában rendkívüli esemény (pl.: csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, e) aki speciális betegségben szenved (pl: cukorbetegség, sclerosis multiplex), f) akinek gyógyszerszükséglete a jövedelme alapján nem biztosított, g) aki önmaga és családja megélhetését más módon nem tudja biztosítani, h) aki szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult, feltéve, ha börtön keresményéből az alapvető szükségleteinek kiadásait nem tudja fedezni. (2) Alkalmanként átmeneti segély adható, ha: A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő, egyedül álló esetén 200 %-át nem haladja meg, és az Szt. 4. -a szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 4 (3) A bizottság a 8. (2) bekezdésében meghatározott feltételektől a 8. (1) bekezdés a) ; b); c)pontjainál plusz 50%-kal, ugyanezen (1) bekezdés d)-h) pontjainál plusz 20%-kal eltérhet. (4) A polgármester az e (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott élethelyzetek enyhítésére Ft-ig, ezen összeg felett a Bizottság adhat átmeneti segélyt. (5) A Bizottság átmeneti segély keretében időszaki támogatást nyújthat annak a kérelmezőnek, aki átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik - évente egyszer, általában 2-4 hónapra a kérelem benyújtása hónapjának első napjától. A havi segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (6) A polgármester jövedelem és vagyon vizsgálat nélkül átmeneti segélyben részesíti a 100. életévüket elérő illetve meghaladó idős személyeket évente, születésnapjuk alkalmából. A segély összege Ft, melynek kifizetése készpénzben történik. (7) A 8/2011. (II.24.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. 4 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 4. -a, hatályos március 1-jétől.

9 (8) Az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt, a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. (9) Az átmeneti segély készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott átmeneti segély az ügyfél azonosító adatait megjelölve közvetlenül a szolgáltató részére kell átutalni, különösen díjtartozás, díjhátralék esetén. (10) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelemvizsgálat nélkül is adhat évenként és családonként maximum Ft átmeneti segélyt. Temetési segély 9. (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek: a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles személy volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és b) családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 190%-át, egyedül élő esetén a 210%-át nem haladja meg. (2) Rendkívüli esetben a temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is utólagos elszámolási kötelezettség mellett megállapítható. (3) A temetési segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, közvetlenül a temetkezést végző gazdálkodó szervezet részére történő utalással. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a köztemetésnél a 11. (5) bekezdésében meghatározott összegekkel. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a legolcsóbb temetés összegének 10 %-ánál. (5) A segély minimális összege: a) a nyugdíjminimum 180%-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja meg, b) a nyugdíjminimum 130%-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-160% között van, c) a nyugdíjminimum 100 %-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 161%-190% között van. (6) Egyedül élő kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 20%-kal növelten kell figyelembe venni. (7) E (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a Bizottság plusz 15%- kal rendkívül indokolt esetben eltérhet, ebben az esetben a temetési segély összege a nyugdíjminimum 100%-a.

10 (8) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt köztemetett volt. (9) 5 Temetési segély az eltemettetés hónapját követő harmadik hónap utolsó napját követően nem állapítható meg. (10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez, egy temetési segély kérelem nyújtható be. Ha több személy részére állítottak ki temetési számlát, akkor a legmagasabb összegű számlával rendelkező személy adhatja be a kérelmet temetési segélyre. Természetben nyújtott szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. (1)-(8) bekezdése alapján a támogatási összeget 1 évre megállapítva nyújtja. (2) A támogatás elsősorban természetben nyújtható. A támogatási összeget a támogatottnak: a) a közüzemi szolgáltató cégéhez a céggel kötött megállapodás,ill. az Szt végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak megfelelően, valamint b) aki előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezik, a készülék működtetésének biztosítására a Pénzügyi Iroda havonta, közvetlenül átutalja. c) az albérleti díjra adott támogatást, a kérelmező részére a pénztárban - kézpénzben - havonta kifizethető. Szociális célú tűzifa juttatás 7 10/A. (1) Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a háztartás tagjai nem rendelkeznek az Szt. szerinti vagyonnal és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud. (2) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, 5 q ( mázsa) mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában. (3) A Polgármester e alapján a mindenkor hatályos jelenleg a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendeletben- Belügyminiszteri rendelet által meghatározott mennyiség erejéig állapít meg támogatást. 5 Módosította a 15/2011. (IX.08.) Ör. Hatályos szeptember 1-től azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően beérkező kérelmekre kell alkalmazni. 6 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 5. -a, hatályos március 1-jétől. 7 A rendeletet alcímmel és a 10/A. -sal a 4/2012. (II.23.) Ör. 6. -a egészítette ki, hatályos február 1-jétől.

11 (4) A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális csoport felé jelzéssel élnek: a) a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ ( továbbiakban: HKSZSZK) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és b) javaslataik alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. (5) A hivatalból indult eljárás esetén az e (1) bekezdésében meghatározott feltételektől a döntéshozó eltérhet. (6) A szociális célú tűzifa iránti kérelmeket március 31. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. (7) A tűzifa a) beszerzéséről, b) az erdészetből történő elszállításáról, c) felvágatásáról és tárolásáról, d) a kérelmező tartózkodási helyére történő szállításáról, az önkormányzat gondoskodik. Köztemetés 11. (1) A polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, ha Hajdúszoboszló közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. (3) A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti: a) részletfizetést, ha a kötelezett aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el b) csökkentést, ha a kötelezett ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, c) elengedést, ha a kötelezett ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

12 (4) Szt. 48. (2) bekezdés szerint, amennyiben a köztemetett személy hajdúszoboszlói lakóhellyel nem rendelkezett, az utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeit vissza kell igényelni. (5) Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval (Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) történt megállapodás alapján: - hamvasztásos temetés esetén: Ft - koporsós temetés esetén: Ft (6) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is. Közgyógyellátás 12. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szt. 50. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 13. Normatív jogcímen egy évi időtartamra közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szt. 50. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 14. (1) Méltányosságból egy év időtartamra közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, és c) aki, illetve akinek családja a Szt. 4. -a szerinti vagyonnal nem rendelkezik. (2) A méltányossági közgyógyellátásra az Szt. 49., 50. (4)-(6) bekezdése, 50/A., 50/B. és az 52. -aiban foglaltakat alkalmazni kell.

13 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 15. Az Szt ában foglalt esetekben a szociálisan rászorult személy részére egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság fennállásáról a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) E rendelet október 01-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2007. (X. 18.) számú rendelete. Dr. Sóvágó László polgármester Dr. Vincze Ferenc jegyző

14 A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 1) Időskorúak járadéka 1. sz. melléklet A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 14. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) megelőző hónapra vonatkozó rendszeres ellátásról szóló igazolás/ok/ 2) Aktív korúak ellátása A 63/2006. /III. 27./ Korm. rendelet 15. -ában meghatározottak, és a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolások, rendszeres ellátásokról szóló igazolások, c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat d) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, e) megelőző együttműködésről igazolás, f) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség fénymásolata g) e rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat 3) Lakásfenntartási támogatás A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 20. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) azon közüzemi számlák másolata, amelyre a támogatást kéri c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 4) Átmeneti segély a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) a 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat/ok/pl. gyógyszerköltség, szolgáltatási díj, hátralékról szóló értesítések, kifizetetlen számlák, szabadulás igazolás, stb. 7) Temetési segély A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 32. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, c) életbiztosításról, gondozási, tartási szerződésről szóló iratok

15 8) Köztemetés A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 34. -ában meghatározottak, és a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat, b) amennyiben van temetésre kötelezett személy - megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/ - megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás, - nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e 9) Méltányossági közgyógyellátás A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 35. -ában meghatározottak, és ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat.

16 2. sz. melléklet A HELYI KIEGÉSZÍTŐ ÉS ÖNÁLLÓ LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FŐBB MUTATÓSZÁMOK Helyben elfogadott lakásnagyság: TÖMBLAKÁS A lakásban élők száma: 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő Elfogadható lakásterület /m 2 /: CSALÁDI HÁZ A lakásban élők száma: 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő Elfogadható lakásterület /m 2 /: Abban az esetben, ha 6 személynél több lakik a háztartásban az elfogadott lakásnagyság mindkét lakástípus vonatkozásában - minden további személy után m 2 el növekszik. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb havi Ft-nál. A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének megállapításánál az 1 m 2 -re jutó elismert havi költség: 500 Ft.

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), valamint

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1.

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajólászlófalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2013. (IV. 19.) Kt. számú rendelete az önkormányzat által megállapított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Váckisújfalu község Önkormányzatának

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Szendrő Város Önkormányzatának 25/2013.(XII.31) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben