A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010. (V.20.), a 8/2011. (II.24.), a 15/2011. (IX.08.), valamint a 4/2012. (II.23.) Ör-tel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdésének b.) pontjában, a 26. -ában, a 32. (3) bekezdésében, a 37/D. (5) bekezdéseiben, a 38. (1) és (9)-(10) bekezdésében, a 43/B. (1) bekezdésében, 45. és aiban, 48. (4) bekezdésében, valamint az 50. (3) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET CÉLJA 1. E rendelet a Szt. végrehajtása érdekében a helyi sajátosságokra figyelemmel szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, szervezeti kereteit, a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait, továbbá folyósításának és ellenőrzésének rendszerét. A RENDELET HATÁLYA 2. E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. -a (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott, Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 3. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható. (3) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan, illetve a Szt-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottak szerint kell benyújtani.

2 (4) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét: 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset: elemi kár; tűzeset; haláleset; bűncselekmény bekövetkeztekor elszenvedett kár; súlyos baleset; hosszantartó, ismétlődő kórházi kezelés; három hetet meghaladó táppénzes állomány; a nyugdíjminimum 25%-át meghaladó havi költséggel járó betegség; egyedül élő, idős, önellátásra képtelen személy alapvető szükségleteinek, megélhetésének biztosítása; a család lakhatását biztosító ingatlan jelentős mértékű megrongálódása, vagy életveszélyessé válása. (6) A Szociális Csoport e rendeletben szabályozott támogatásoknál - a döntéselőkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készíthet. (7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, a Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint 1 1) a jegyző a) időskorúak járadékát, b) aktív korúak ellátását ba) rendszeres szociális segélyt bb) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, c) ápolási díjat, d) közgyógyellátást, e) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, valamint f) normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg; 2) az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) átruházott hatáskörben a) átmeneti segélyt, kivétel: a 8. (4) bekezdése, b) temetési segélyt állapít meg a 9. (7) bekezdése szerint, c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről, d) köztemetés visszafizetéséről a 11. (3) bekezdése alapján dönt; 3) a polgármester a) köztemetést rendel el, b) átmeneti segélyt: ba) átmeneti segélyt: 8. (4) bekezdése szerint, bb) átmeneti segélyt: 8. (6) bekezdése szerint, c) szociális célú tűzifa juttatást, d) temetési segélyt állapít meg, e) e rendelet 5. (2) bek. a)-b) pontjaiban a közüzemi szolgáltatókkal és 10/A -a alapján megállapodást köt. 1 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 1. -a, hatályos március 1-jétől.

3 (8) A méltányossági alapon adható támogatások igénylése esetében a kérelmező vagy családja vagyoni viszonya igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot, gépkocsi tulajdon esetén forgalmi engedélyt, lízing szerződés másolatát, a kérelmező által nem lakott lakásról tulajdonlapot. (9) A kérelmező e (7) bekezdés 2)-3) pontjai alapján hozott döntés ellen Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületénél, e (7) bekezdés 1) pontja és a 4. (3) bekezdése alapján hozott döntés ellen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. (10) A megállapított juttatások kifizetéséről, utalásáról, utalványozásáról, a Szociális Csoporttól kapott rendelkezés alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda), elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon belül működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével gondoskodik. Az állami támogatással nyújtott ellátások visszaigényléséről a Pénzügyi Iroda gondoskodik, melynek intézéséhez a Szociális Csoport illetékes dolgozója segítséget nyújt, információt ad. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 4. (1) A Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni. (2) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint. (3) A jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátás esetében a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentésére, elengedésére, vagy részletekben történő megfizetésére a Szt. 17. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) A Bizottság dönt az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás esetében - az Szt. 17. (5) bekezdése alapján - a megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő megfizetéséről: a) részletfizetést engedélyezi, ha a kötelezett aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, b) csökkenti, ha a kötelezett

4 ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, c) elengedi, ha a kötelezett ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el. (5) A szociális ellátásban részesülőknek az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie. Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan igénybevétel, az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 5. Időskorúak járadékára jogosult az, aki az Szt. 32/B. -ában foglalt feltételeknek megfelel. Rendszeres szociális segély 6. Aktív korúak ellátása (1) Aktív korúak ellátására jogosult az az aktív korú személy, aki az Szt. 33. (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. a) a jegyző az aktív korúak ellátásán belül az Szt. 35. (1) bekezdése értelmében foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 2 b) az Szt. 37. (1) bekezdés a), b), c), d) pontja értelmében rendszeres szociális segélyt állapít meg. (2) Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja értelmében az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki: a) legalább 40%-os egészségkárosodott, b) veszélyeztetett terhes, c) a terhesség 21. hetét betöltött várandós anya, 2 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 2. -a, hatályos március 1-jétől.

5 d) cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, e) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápián vagy rehabilitációban vesz részt, vagy abban való részvételt vállalja. Az e bekezdésében felsorolt személyek mentesülnek az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettségek alól, rendszeres szociális segélyre jogosultak, valamint a rendszeres szociális segélyre vonatkozó együttműködési kötelezettségeket kell teljesíteni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolásához csatolnia kell: a.) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, b.) a veszélyeztetett terhességről szóló szakorvosi igazolást, c.) a várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhes-gondozási kiskönyvet, d.) a cselekvőképességet korlátozó gondnokság megállapításáról szóló gyámhivatali határozatot, e.) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a pszichiátriai-, vagy addiktológus szakorvos vagy kezelőorvos igazolását a gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időpontjáról, vagy a pszichiátriai illetve szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi igazoláson alapuló javaslatát. (4) Együttműködési kötelezettségek az aktív korúak ellátásán belül: a) az Szt. 37. (1) bekezdésének b), c), d) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyben részesülő személyeknek az ellátás megállapításának, folyósításának feltételeként együttműködési kötelezettsége a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt szervvel, míg b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Hajdúszoboszlói Kirendeltségével van. 3 (5) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében az Önkormányzat az együttműködésre a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúszoboszlói Családsegítő Szolgálatát jelöli ki (továbbiakban: Családsegítő). (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: - megjelenni a Családsegítőnél a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, ahol nyilvántartásba veteti magát, 3 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 3. -a, hatályos március 1-jétől.

6 - részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, - megállapodást kötni írásban a beilleszkedését segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, - eleget tenni a beilleszkedését segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, - megjelenni a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időpontban, - a megállapodásban foglaltak szerint köteles együttműködni a kijelölt szerv munkatársával, - a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon bejelenteni, - az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttműködni. (7) A beilleszkedést segítő programok típusai: - mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, - egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, - életvezetési tanácsadás, - felkészítés képzési és átképzési programban való részvételre. (8) A Családsegítő az együttműködés keretében köteles: - figyelemmel kísérni az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, - tájékoztatni az ügyfelet a Szt. 37/A. (1) bekezdés szerinti beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól, - a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást kötni, - folyamatosan kapcsolatot tartani a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, - legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítani a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, - jelezni a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, - a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezetni (1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint) - figyelemmel kíséri a pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy rendszeres gyógykezelését, és: - a gyógykezelés eredményéről és annak szükségességéről félévente,

7 - amennyiben a rendszeres gyógykezelés a továbbiakban nem szükséges - gyógyulást eredményezett 5 napon belül írásban jelzi a jegyző felé. (9) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben e (6) bekezdésében felsorolt együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, a részére megállapított ellátást a jegyző a határozathozatal hónapjának utolsó napjával megszünteti és ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése esetén részesülhet aktív korúak ellátásában. (10) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő az alábbiak szerint köteles eljárni: a) 5 napon belül írásban megkeresi a jogosultat, amelyben aa) tájékoztatást kér az együttműködési kötelezettség megszegésének okáról, ab) tájékoztatást ad az együttműködési kötelezettség megszegésének következményeiről. b) a Családsegítő vizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy: ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének melyet 5 napon belül igazolni köteles megkezdi, illetve folytatja az együttműködést, bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül, 5 napon belül írásban jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését. (11) A közfoglalkoztatás szervezését: a) az Önkormányzat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: társulás) által felállított munkacsoport útján végzi. A közfoglalkoztatás végrehajtását, az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, polgármesteri hivatal és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok bevonásával végzi. A közfoglalkoztatás szervezésében részt vevők kétoldalú megállapodásban rögzítik a jogokat és kötelezettségeket, b) a munkacsoport 5 napon belül továbbítja a Szociális Csoportnak a megkötött és megszüntetett munkaszerződéseket. Ápolási díj 7. (1) Ápolási díjra jogosult az, aki az Szt /A. -ában foglalt feltételeknek megfelel. (2)-(5) A 8/2011. (II.24.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. Átmeneti segély

8 8. (1) Átmeneti segély adható annak a személynek illetőleg családnak alkalmanként aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamin időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik, különösen: a) akinek ingatlana elemi csapás következtében nagymértékben megrongálódott, b) aki a közüzemi szolgáltatónál fennálló díjtartozását más módon nem tudja megoldani, c) akinek a krónikus, hosszantartó betegsége jelentős jövedelem kiesést okoz, d) akinek lakásában rendkívüli esemény (pl.: csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, e) aki speciális betegségben szenved (pl: cukorbetegség, sclerosis multiplex), f) akinek gyógyszerszükséglete a jövedelme alapján nem biztosított, g) aki önmaga és családja megélhetését más módon nem tudja biztosítani, h) aki szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult, feltéve, ha börtön keresményéből az alapvető szükségleteinek kiadásait nem tudja fedezni. (2) Alkalmanként átmeneti segély adható, ha: A kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő, egyedül álló esetén 200 %-át nem haladja meg, és az Szt. 4. -a szerinti vagyonnal nem rendelkezik. 4 (3) A bizottság a 8. (2) bekezdésében meghatározott feltételektől a 8. (1) bekezdés a) ; b); c)pontjainál plusz 50%-kal, ugyanezen (1) bekezdés d)-h) pontjainál plusz 20%-kal eltérhet. (4) A polgármester az e (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott élethelyzetek enyhítésére Ft-ig, ezen összeg felett a Bizottság adhat átmeneti segélyt. (5) A Bizottság átmeneti segély keretében időszaki támogatást nyújthat annak a kérelmezőnek, aki átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik - évente egyszer, általában 2-4 hónapra a kérelem benyújtása hónapjának első napjától. A havi segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. (6) A polgármester jövedelem és vagyon vizsgálat nélkül átmeneti segélyben részesíti a 100. életévüket elérő illetve meghaladó idős személyeket évente, születésnapjuk alkalmából. A segély összege Ft, melynek kifizetése készpénzben történik. (7) A 8/2011. (II.24.) Ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezte. 4 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 4. -a, hatályos március 1-jétől.

9 (8) Az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított átmeneti segélyt, a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. (9) Az átmeneti segély készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott átmeneti segély az ügyfél azonosító adatait megjelölve közvetlenül a szolgáltató részére kell átutalni, különösen díjtartozás, díjhátralék esetén. (10) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelemvizsgálat nélkül is adhat évenként és családonként maximum Ft átmeneti segélyt. Temetési segély 9. (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek: a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles személy volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és b) családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 190%-át, egyedül élő esetén a 210%-át nem haladja meg. (2) Rendkívüli esetben a temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is utólagos elszámolási kötelezettség mellett megállapítható. (3) A temetési segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, közvetlenül a temetkezést végző gazdálkodó szervezet részére történő utalással. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a köztemetésnél a 11. (5) bekezdésében meghatározott összegekkel. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a legolcsóbb temetés összegének 10 %-ánál. (5) A segély minimális összege: a) a nyugdíjminimum 180%-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja meg, b) a nyugdíjminimum 130%-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-160% között van, c) a nyugdíjminimum 100 %-a, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 161%-190% között van. (6) Egyedül élő kérelmező esetén a jövedelemhatárt kategóriánként 20%-kal növelten kell figyelembe venni. (7) E (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a Bizottság plusz 15%- kal rendkívül indokolt esetben eltérhet, ebben az esetben a temetési segély összege a nyugdíjminimum 100%-a.

10 (8) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt köztemetett volt. (9) 5 Temetési segély az eltemettetés hónapját követő harmadik hónap utolsó napját követően nem állapítható meg. (10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez, egy temetési segély kérelem nyújtható be. Ha több személy részére állítottak ki temetési számlát, akkor a legmagasabb összegű számlával rendelkező személy adhatja be a kérelmet temetési segélyre. Természetben nyújtott szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. (1)-(8) bekezdése alapján a támogatási összeget 1 évre megállapítva nyújtja. (2) A támogatás elsősorban természetben nyújtható. A támogatási összeget a támogatottnak: a) a közüzemi szolgáltató cégéhez a céggel kötött megállapodás,ill. az Szt végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak megfelelően, valamint b) aki előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülékkel rendelkezik, a készülék működtetésének biztosítására a Pénzügyi Iroda havonta, közvetlenül átutalja. c) az albérleti díjra adott támogatást, a kérelmező részére a pénztárban - kézpénzben - havonta kifizethető. Szociális célú tűzifa juttatás 7 10/A. (1) Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a háztartás tagjai nem rendelkeznek az Szt. szerinti vagyonnal és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud. (2) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, 5 q ( mázsa) mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában. (3) A Polgármester e alapján a mindenkor hatályos jelenleg a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011.(XII.23.) BM rendeletben- Belügyminiszteri rendelet által meghatározott mennyiség erejéig állapít meg támogatást. 5 Módosította a 15/2011. (IX.08.) Ör. Hatályos szeptember 1-től azzal, hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően beérkező kérelmekre kell alkalmazni. 6 Módosította a 4/2012. (II.23.) Ör. 5. -a, hatályos március 1-jétől. 7 A rendeletet alcímmel és a 10/A. -sal a 4/2012. (II.23.) Ör. 6. -a egészítette ki, hatályos február 1-jétől.

11 (4) A kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális csoport felé jelzéssel élnek: a) a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjai, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ ( továbbiakban: HKSZSZK) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata és b) javaslataik alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indulhat. (5) A hivatalból indult eljárás esetén az e (1) bekezdésében meghatározott feltételektől a döntéshozó eltérhet. (6) A szociális célú tűzifa iránti kérelmeket március 31. napjáig lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő. (7) A tűzifa a) beszerzéséről, b) az erdészetből történő elszállításáról, c) felvágatásáról és tárolásáról, d) a kérelmező tartózkodási helyére történő szállításáról, az önkormányzat gondoskodik. Köztemetés 11. (1) A polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személynek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, ha Hajdúszoboszló közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt (személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. (3) A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését engedélyezheti: a) részletfizetést, ha a kötelezett aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el b) csökkentést, ha a kötelezett ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, c) elengedést, ha a kötelezett ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.

12 (4) Szt. 48. (2) bekezdés szerint, amennyiben a köztemetett személy hajdúszoboszlói lakóhellyel nem rendelkezett, az utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeit vissza kell igényelni. (5) Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval (Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) történt megállapodás alapján: - hamvasztásos temetés esetén: Ft - koporsós temetés esetén: Ft (6) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is. Közgyógyellátás 12. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szt. 50. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. 13. Normatív jogcímen egy évi időtartamra közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szt. 50. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 14. (1) Méltányosságból egy év időtartamra közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%- át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12%-át, és c) aki, illetve akinek családja a Szt. 4. -a szerinti vagyonnal nem rendelkezik. (2) A méltányossági közgyógyellátásra az Szt. 49., 50. (4)-(6) bekezdése, 50/A., 50/B. és az 52. -aiban foglaltakat alkalmazni kell.

13 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 15. Az Szt ában foglalt esetekben a szociálisan rászorult személy részére egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság fennállásáról a települési önkormányzat jegyzője hatósági bizonyítványt állít ki. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) E rendelet október 01-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2007. (X. 18.) számú rendelete. Dr. Sóvágó László polgármester Dr. Vincze Ferenc jegyző

14 A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 1) Időskorúak járadéka 1. sz. melléklet A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 14. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) megelőző hónapra vonatkozó rendszeres ellátásról szóló igazolás/ok/ 2) Aktív korúak ellátása A 63/2006. /III. 27./ Korm. rendelet 15. -ában meghatározottak, és a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolások, rendszeres ellátásokról szóló igazolások, c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat d) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, e) megelőző együttműködésről igazolás, f) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség fénymásolata g) e rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat 3) Lakásfenntartási támogatás A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 20. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) azon közüzemi számlák másolata, amelyre a támogatást kéri c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 4) Átmeneti segély a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) a 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat/ok/pl. gyógyszerköltség, szolgáltatási díj, hátralékról szóló értesítések, kifizetetlen számlák, szabadulás igazolás, stb. 7) Temetési segély A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 32. -ában meghatározottak, és a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, b) halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, c) életbiztosításról, gondozási, tartási szerződésről szóló iratok

15 8) Köztemetés A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 34. -ában meghatározottak, és a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat, b) amennyiben van temetésre kötelezett személy - megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/ - megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás, - nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, illetve arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e 9) Méltányossági közgyógyellátás A 63/2006. /III.27./ Korm. rendelet 35. -ában meghatározottak, és ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat.

16 2. sz. melléklet A HELYI KIEGÉSZÍTŐ ÉS ÖNÁLLÓ LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FŐBB MUTATÓSZÁMOK Helyben elfogadott lakásnagyság: TÖMBLAKÁS A lakásban élők száma: 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő Elfogadható lakásterület /m 2 /: CSALÁDI HÁZ A lakásban élők száma: 1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő 6 fő Elfogadható lakásterület /m 2 /: Abban az esetben, ha 6 személynél több lakik a háztartásban az elfogadott lakásnagyság mindkét lakástípus vonatkozásában - minden további személy után m 2 el növekszik. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás összege nem lehet kevesebb havi Ft-nál. A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének megállapításánál az 1 m 2 -re jutó elismert havi költség: 500 Ft.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 4/2009.( II.13.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Jászdózsa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben