Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról"

Átírás

1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 40/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

2 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja: 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A helyi önkormányzati támogatás segíti Lenti város illetékességi területén élő, vagy itt dolgozó vagy letelepedni kívánó lakhatási problémájának megoldását. 2. Az önkormányzat támogatást nyújthat: a) lakótelek vásárlásához, b) új vagy használt lakás megszerzéséhez, c) lakás bővítéséhez, tetőtér beépítéséhez, d) lakáscélú kölcsön törlesztő részletének viseléséhez. II. Fejezet Támogatás nyújtásának feltételei 1. A támogatás forrása 3. A támogatás forrása: az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített összeg, valamint a támogatásban részesülő által visszafizetett törlesztő részletek összege. 2. A támogatásban részesíthetők köre 4. (1) Támogatásban részesíthető: a) az a házaspár vagy élettárs, akinél az együttköltöző családtag a kérelem beadását megelőző hat havi összjövedelmének egy főre jutó havi nettó átlaga a minimálbér összegének másfélszeresét, egyedülállónál, gyermektelen házaspárnál, a kétszeresét nem haladja meg, b) az a kérelmező, akinek a megszerezni kívánt lakáson kívüli vagyona együttes forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a lakhatási és megélhetési feltételeket, c) az a kérelmező, akinél a megszerezni kívánt lakás, az együttköltöző közeli hozzátartozót figyelembe véve, a méltányolható lakásigény mértékének felső határát legfeljebb egy lakószobával haladja meg, d) ha a telekárat nem tartalmazó építési költség, vételi ár az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a nemzetgazdasági miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg, (2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a támogatásról döntésre jogosult a) az (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelemhatártól eltérhet, 1 A 40/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése szerinti módosítás április 27-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következő rendeletet alkotja:

3 2 b) az (1) bekezdés b) pont szerinti feltétel teljesítésétől eltekinthet, ebben az esetben a b) pont szerinti feltétel alól mentesített kérelmező részére csak kamatmentes kölcsön nyújtható. (3) Támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján minden olyan családtag, illetőleg nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő), aki saját tulajdonú lakáshoz kíván jutni és a) legalább 3 éve lenti állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy b) lenti munkaviszonnyal, lenti vállalkozással rendelkezik, vagy közérdekű, lakosság egészségügyi, szociális, oktatási ellátását szolgáló, munkavállalás céljából kíván letelepedni. (4) Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának lakástulajdona vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérlő azt elfogadta. (5) Támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának a) együttesen legalább 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdon megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonába, vagy b) a tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte. (6) Helyi támogatásban részesíthető az a fiatal házaspár, aki részére a hitelintézet a születendő gyermekre tekintettel a kedvezményt önálló kölcsönként előlegezte meg, de a gyermek önhibájukon kívül nem születik meg és a teljes összegű törlesztés megfizetése az adós számára a megélhetést veszélyeztetné. (7) Három vagy több gyermeket eltartó építtető esetében a tetőtér beépítés is támogatható. (8) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni: a) az első saját tulajdonú lakást megszerezni kívánót, b) a három vagy többgyermekes családot, c) albérletben vagy szívességi lakáshasználóként szűkös körülmények között lakót, d) a gyermekes fiatal házaspárt, e) a többszörösen hátrányos helyzetben lévőt. 3. A méltányolható lakásigény mértéke 5. (1) A méltányolható lakásigény mértéke: a) egy-két személy esetében 1-3 lakószoba, b) három személy esetében 1 és fél és 3 és fél lakószoba, c) négy személy esetében 2-4 lakószoba. (2) Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének alsó és felső határa. Három vagy több gyermek esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

4 3 (3) E rendelet alkalmazásában félszoba az a lakószoba, amelynek hasznos alapterülete a 6 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 12 m2-t. (4) Együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál legfeljebb két születendő gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni. 4. A támogatás mértéke 6. (1) Az önkormányzati támogatás folyósítható a) kamatmentes kölcsön, vagy b) részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás formájában. (2) A támogatás mértéke legfeljebb Ft-ig terjedhet. 5. A helyi támogatás nyújtását kizáró okok 7. Nem részesíthető helyi támogatásban az a kérelmező, aki a 4. -ban meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá aki: a) önkormányzati bérlakást, vagy állami lakást kedvezményesen megvásárolt, b) olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött vagy a futamidő alatt köt, amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó használatú lakóház megszerzésére, c) a helyi támogatás elnyerésére irányuló eljárás során olyan valótlan nyilatkozatot tesz, adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt biztosítana. III. Fejezet Eljárási rendelkezések 6. A kérelem benyújtása 8. (1) A támogatás iránti kérelmet minden év február 28-ig kell a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályához benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és mellékletekkel. A kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza. (2) A kérelmező köteles együttműködni anyagi és szociális körülményeinek feltárásában. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) jövedelem és vagyonnyilatkozatot, amely a kérelem nyomtatvány részét képezi, b) jogerős építési engedélyt, költségvetést, c) adás-vételi szerződést vagy elővételi szerződést, d) tulajdoni lapot, és e) az egyes támogatásoknál előírt igazolásokat. (4) A vagyonnyilatkozat alapján a család ingatlanáról a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya köteles beszerezni az adó- és értékbizonyítványt.

5 4 7. Döntés a támogatás juttatásáról 9. (1) A támogatás odaítéléséről, formájáról, összegéről és a visszafizetés időtartamáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A döntést megelőzően a kérelmező lakáshelyzetéről környezettanulmányt kell készíteni, a 2. mellékletben található formanyomtatvány szerint. (2) A döntésről a kérelmezőt a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya 15 napon belül írásban értesíti. (3) A támogatás biztosítására a támogatottal a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya köt megállapodást, amelynek a személyi adatokon kívül tartalmaznia kell: a) a támogatás jogcímét és összegét, b) a támogatás folyósításának feltételeit, c) a támogatással való elszámolás szabályait, d) a felhasználás ellenőrzését, és e) a szerződésszegés jogi következményeit. 8. A támogatás folyósításának és visszafizetésének rendje 10. (1) A támogatás folyósítása pénzintézet útján történik. Amennyiben a helyi támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, adó-visszatérítési támogatást, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani. (2) A kamatmentes kölcsönt a támogatás mértékétől függően az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján 5-10 év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A visszafizetés kezdő időpontja a folyósítástól számított 1 év. (3) A támogatást egyösszegben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 232. (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell visszafizetni, ha a támogatásban részesülő a) valótlan adat közlésével, megtévesztés útján jutott támogatáshoz, b) a lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja a megítélt támogatást, c) az építkezést 2 éven belül nem kezdi meg. (4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, a képviselő-testület dönt a támogatás visszafizetésének részben, vagy teljes elengedéséről, továbbá részletfizetés engedélyezéséről. (5) A kamatmentes kölcsön összege erejéig a visszafizetés időtartamára, az ingatlannyilvántartásba jelzálogjogot, valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (6) Amennyiben a támogatásban részesülő a futamidő lejárta előtt másik lakást épít vagy vásárol, a jelzálogjog és annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom az új lakásra a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával átvihető.

6 5 (7) A lakásépítés céljából támogatásban részesített személy a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán köteles bemutatni a lakás használatbavételi engedélyét. IV. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 8/2001. (III. 20.) önkormányzati rendelete. (3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. Lenti, április 25. dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Horváth László sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: április 26.napján dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Kiadmány hiteléül:..

7 1. melléklet a 24/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 2 6 K É R E L E M a lakáshoz jutás helyi támogatásához 1. KÉRELMEZŐ HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS Neve: Születési név: Szül. hely:. Szül. idő: Anyja neve:... Lakcím: Mióta állandó lakosok Lentiben:... Az együtt költözők adatai: Név: Szül.idő: Családi kapcs.: Együttlakás Jövedelem: kezdő éve: 2. A kérelmező jelenlegi lakáshelyzete: Rendelkeznek-e önálló lakással: igen - nem Ha igen, önkormányzati bérlakás, társasházi lakás, családi ház, stb A lakás szobaszáma:.alapterülete: Az együttköltöző családtagoknak van-e lakástulajdona? igen - nem Ha igen, milyen tulajdoni hányadban? Amennyiben önkormányzati bérlakásban laknak, mióta élnek ott?.. Ha albérletben laknak mióta élnek ott?. Rendelkeznek-e saját erővel problémájuk megoldásához:.ft Pénzintézeti kölcsönt vettek-e fel:.., vesznek-e fel: milyen összegben:.., havi törlesztő részlet:..ft, melyik pénzintézettől: 2 Módosította a 40/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete 1. (2) bekezdése április 27-én.

8 7 Az önkormányzattól kaptak-e korábban lakásépítési, vásárlási, felújítási támogatást: igen nem Mikor::, milyen összegben: Ft A támogatás formája: kamatmentes kölcsön, vissza nem térítendő támogatás. Kamatmentes kölcsön összege: Ft. Vissza nem térítendő támogatás összege:.ft. Milyen rendszeres szociális ellátásokban részesülnek az önkormányzattól: Milyen összegben: Ft. 3. Az építeni, bővíteni, vásárolni kívánt lakás adatai: Az építkezés, bővítés, vásárlás helye: Az építési engedély száma: Az épített, bővített, vásárolt lakás szobaszáma:, Alapterülete szobánként:... A tervezett beruházáshoz pénzintézeti kölcsönt vettek-e igénybe: Havi törlesztő részlete: Ft, Mely pénzintézettől?... igen nem, 4. Amennyiben építési engedéllyel nem rendelkeznek: A telekvásárlás időpontja:. A szerződés száma: Az építkezés elkezdésének várható időpontja:. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást egy összegben vissza kell fizetni ha, a.) anyagi körülményeinkről és szociális helyzetünkről valótlan adatokat közöltünk, b.) a támogatást a lakásigény kielégítésétől eltérő célra hasznosítjuk, c.) az építkezést 2 éven belül nem kezdjük el. Alulírott hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. Lenti, 20. kérelmező kérelmező házastársa/élettársa

9 8 A kérelemhez csatolni kell: az ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, valamint a tulajdonában lévő a lakott lakáson kívüli ingatlan tulajdoni lapját, építés és bővítés esetén jogerős építési engedélyt, valamint költségvetést vásárlás esetén adás-vételi szerződést, vagy előszerződést, hozzájáruló nyilatkozatot, ha a lakás pénzintézeti hitellel terhelt, az igazolást a pénzintézettől vagy a munkáltatótól kell beszerezni, jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot, együttlakó családtagok jövedelemigazolását (megelőző havi nettó keresetről), nyugdíjszelvényt, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb. összegéről igazolást, önkormányzattól kapott rendszeres támogatásról igazolást.

10 9 Jövedelemnyilatkozat Személyi adatok: 1.) Az ellátást igénylő neve:.. Születési név:.. Születési hely, idő:.. Anyja neve:.. Adószám:. Taj szám:.. 2.) Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:... 3.) Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:.. 4.) Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és személyi adatai (születési hely, idő, anyja neve) ) A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének pontos címe: 6.) Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: fő 7.) A 6.) pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: a.).. b.).. c.).. d.).. e.).. f.)..

11 10 Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1./ Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem 2./ Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3./ Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem 4./ Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5./ Táppénz, gyermekgondozási támogatások 6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás 7./ Egyéb jövedelem 8./ Összes jövedelem Kérelmező jövedelme Közeli Hozzátar- tozók jövedelme Összesen Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:. Ft/hó Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (6)-(7) bekezdései alapján az önkormányzat az állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás érdekében kezelje. L e n t i, 20 az ellátást igénylő vagy törvényes képviselő aláírása. cselekvőképes hozzátartozók aláírása

12 11 Kitöltési útmutató: 1./ Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2./ Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő. 3./ Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4./ A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell szerepeltetni. 5./ A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás azonos megnevezésű rovatába szereplő összege 12- vel osztott részét kell beírni. 6./ A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7./ Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8./ A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

13 12 Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely: Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás

14 13 Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2001. (IX. 11.) sz. rendelete a lakáscélú támogatásokról Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi 11. tv.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Személyi adatok 2. melléklet a 4./2015.(II.27) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagylók Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.( I.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2013. december 15. napjától a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete KÉRELEM

Részletesebben

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve:

K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:... Születési (leánykori) neve:. Anyja neve: K é r e l e m a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési (leánykori) neve:.. Születési helye, ideje:. Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

KÉRELEM. Rendkívüli települési támogatás megállapításához. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Velem községi

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról

Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) rendelete a szociális ellátásokról Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. 1. Általános rendelkezések Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez Gégény Község Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8 00-12 00-13 00-16 00 Polgármesteri Hivatala Kedd NINCS 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. Szerda 8 00-12 00-13

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Nógrád Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás

Települési támogatás KÉRELEM. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás Települési támogatás KÉRELEM Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott gyógyszertámogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap Lakóhely:

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben