PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (továbbiakban: Öt.) foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy Pétfürdő Önkormányzat Képviselő-testülete megteremtse a nagyközség lakóinak a szociális ellátás feltételeit, a magasabb szintű jogszabályokban, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban foglaltak alapján a meghatározott szociális jogokat érvényre juttassa a közigazgatási határán belül, továbbá lehetőségei szerint további ellátásokat biztosítson a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében. E rendeletben a település lakói áttekinthetően és egységes szerkezetben találják azokat a szabályokat, amelyek alapján tájékozódni tudnak a különböző ellátási formák, pénzbeli és természetbeni juttatások között. 2. (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed: a) az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - magyar állampolgárokra; - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 1 Módosította az 5/2009.(III.03.), 11/2009.(V.29.), 14/2009.(IX.28.), 8/2010.(III.29.), 11/2010.(IV.30.), 13/2010,(VII.15.), 1/2011. (II.4.), 15/2011.(VIII.29.), 4/2012.(II.27.) és a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1

2 tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) 2 az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak támogatást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II.FEJEZET Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás kérelemre, hivatalból, oktatási intézmények vagy társadalmi szervezetek kezdeményezésére indítható. (2) 3 Az e rendeletben szabályozott eljárások elektronikusan nem intézhetők, eljárási cselekmények elektronikusan nem teljesíthetők. A kérelmet Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani szóban vagy írásban, lehetőleg az e célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványok mintáit e rendelet 1/a 1/i mellékletei tartalmazzák. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja, illetve a vele közös háztartásban élő személyek a) 4 e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, és a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolásokat, melyek különösen: aa. munkáltatói igazolás ab. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátást igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ennek hiányában az ellátást megállapító határozat, vagy az ellátást folyósító által kiállított hatósági bizonyítvány ac. munkahellyel nem rendelkezők esetében a munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről 2 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. a) pontja január 1-től 3 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 1-től. 4 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 1-től. 2

3 ad. vállalkozó esetében a NAV illetékes megyei igazgatósága igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó alapjáról ae. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata. b) 5 a Szotv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni körre vonatkozó e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatát az alábbi ellátások esetében ba) lakhatási támogatás bb) létfenntartási támogatás bc) gyermekétkeztetési támogatás bd) rendszeres támogatásként igényelt önkormányzati segély. c) 6 d) 7 e) 8 (4) 9 Amennyiben a kérelmező egyedülálló, a kérelemhez csatolnia kell az egyedülállóság tényére vonatkozó, e rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozatát. A támogatások igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. (5) 10 Amennyiben a munkaképes aktív korú kérelmező vagy annak munkaképes aktív korú családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, az illetékes munkaügyi központ igazolását kell csatolnia arról, hogy a munkavállalásra jelentkezett és a munkaügyi központtal együttműködik. (6) 11 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, nem tanköteles korú kérelmező vagy családtagja esetén az iskolalátogatási bizonyítványt is csatolni kell. 4. Amennyiben hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel kétség merül fel a 3. (3) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozat tekintetében, a) az elbíráló szervnek joga van a benyújtott jövedelemnyilatkozatok eredetét és tartalmát ellenőrizni. b) az elbíráló szerv felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető A havi jövedelem számításánál az Sztv. jövedelemszámításra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. -a január 1-től 6 Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. -a, március 1-től. 7 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. c) pontja január 1-től 8 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. c) pontja január 1-től 9 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 10 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 11 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 12 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, május 29-től. 3

4 6. Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek a lehetőségek elsősorban: a) munkaképes korú egyén a mielőbbi munkába állása érdekében az illetékes Munkaügyi Központtal működjön együtt; b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 7. (1) Amennyiben szükséges, az eljáró szerv felhatalmazására az eljáró szerv tagja vagy/és az ügyben eljáró ügyintéző a kérelmező lakásán környezettanulmányt végez. Környezettanulmányt kell végezni különösen abban az esetben, ha a rászorultság ténye más bizonyítási eszközökkel nem állapítható meg. A környezettanulmány kiterjed: - a jövedelemnyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatok valódiságára, - az igénylő, illetve családja életkörülményeire, szociális körülményeire, vagyoni helyzetére, A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. (2) 13 A környezettanulmány készítés szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 57. (1)-(2) bekezdésének szabályai az irányadók. 8. Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékot 15 napon belül pótolni kell. 9. Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetéséről Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja gondoskodik az alábbiak szerint: a) a rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell a kérelmező részére kifizetni. b) A természetben nyújtott rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell utalni, illetve a határozat szerint kifizetni. c) A nyugdíjasok közlekedési támogatását havonta utólag, a tárgyhót követő hó 10. napjáig, a bérlet egyidejű leadásával kell a jogosult részére kifizetni. d) Az eseti pénzbeli ellátásokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében veheti fel a jogosult. 9/A. 14 (1) Rendszeres szociális segély csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező az egészségkárosodott személy kivételével nyilatkozatban vállalja az együttműködést a 13 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. -a január 1-től 14 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos február 7-től. 4

5 Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: családsegítő). (2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a családsegítővel megállapodást köt. (3) Az együttműködés célja a rendszeres szociális segélyben részesülő és családja önfenntartó képességének szinten tartása és fejlesztése. (4) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében a kérelmező a) a családsegítőnél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családsegítővel a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (5) A (4) bekezdésben említett beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a) a családsegítővel 3 havonta kapcsolatot tartani, b) szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban c) tanácsadásokon (jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás stb.), c) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozáson, e) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson, részt venni. (6) Akadályoztatása esetén amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt következett be köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. (7) Ha a szociális segélyben részesülő a (4)-(5) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, akkor a családsegítő a kötelezettség megszegését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt. 9/B. 15 (1) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a családsegítővel az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (2) Az együttműködési kötelezettségének megszegése akkor felróható, ha a 9/A. (4) - (5) bekezdései szerinti együttműködési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, illetve határnapra, és mulasztását írásban előre nem jelzi. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a (1) bekezdése szerinti kötelezettségét azért szegte meg, mert önhibáján kívül az előírt határidőben vagy határnapon nem tudott megjelenni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 66. -a szerinti igazolási kérelmet terjeszthet elő. (4) A rendszeres szociális segély folyósítását a kötelezettség megszegése napját követő naptól kell megszüntetni. 15 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos február 7-től. 5

6 9/C. 16 (1) A rendszeres szociális segély részben természetbeni szociális ellátásként nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él és egyedi mérlegelés alapján indokolt, továbbá ha azt a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság javasolja. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20-%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. (2) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatásként a) étkezési térítési díj befizetésére, b) tandíj befizetésére, c) tankönyv, tanszervásárlásra d) egyéb, a gyermekek érdekeit szolgáló költségek kifizetésére használható fel (pl.: közüzemi számlák). (3) A rendszeres szociális segély természetben megállapított részét a) vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni, b) vagy közvetlenül a gyermek-és ifjúsági intézmény által megadott számlára kell utalni. 9/D. 17 9/E. 18 (1) Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat vagy az óvodai ifjúságvédelmi felelős javaslatára elszámolási kötelezettséggel természetbeni támogatásként kell nyújtani. A támogatás felvételére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója jogosult. (2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás a gyermek rendszeres óvodába járását segíti elő, különösen a) utcai ruha és cipő, b) váltó ruha és cipő, c) tisztasági csomag biztosításával. III. FEJEZET Pénzbeli ellátások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére a) 20 b) 21 lakhatási támogatás, 16 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 7-től. 17 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. d) pontja január 1-től 18 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos február 7-től. 19 Módosította az 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 30-tól. 20 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a, február 7-től. 21 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 6

7 c) ápolási díj, d) 22 önkormányzati segély, e) 23 f) nyugdíjasok közlekedési támogatása, g) beiskolázási segély h) 24 i) 25 j) 26 létfenntartási támogatás formában pénzbeli támogatást nyújt Lakhatási támogatás (1) A települési önkormányzat a lakással kapcsolatos terhek enyhítése érdekében szociális rászorultság alapján lakhatási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/a melléklete. (2) Lakhatási támogatást lehet megállapítani a) annak aa. a 65 éven felüli, ab. a rokkantsági ellátásban részesülő egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, b) egyéb esetben annak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% -át. (3) Lakhatási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az Szt 39. (2) bekezdésében felsoroltakat. 22 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. -a január 1-től 23 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. e) pontja január 1-től 24 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. e) pontja január 1-től 25 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 26 Beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos március 1-től. 27 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 28 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 29 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 30 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 31 A -t és az azt megelőző címet módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. -a, március 1- től. 7

8 Nem állapítható meg lakhatási támogatás annak a személynek, akinek a háztartásában a Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon van A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani (1) A lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. (2) Amennyiben a kérelmező Szt 38. -a alapján is támogatásban részesül, a lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. 19. (1) 35 A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét annak a szolgáltatást nyújtónak a számlájára kell utalni, melynek elmaradása a legnagyobb mértékben veszélyezteti a lakhatást. (2) 36 Az önkormányzati tulajdonú lakást bérlő lakhatási támogatásra jogosult esetén a bérleti díj minden közüzemi szolgáltatást megelőz, a támogatást elsősorban a bérleti díj kiegyenlítésére kell fordítani Amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyokban tartós változás áll be, azt 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés alapján a jogosultságot felül kell vizsgálni. A jövedelmi viszonyokban bekövetkezett tartós változás tekintetében a Szoctv. 25. (7) bekezdésében foglaltak az irányadók Meg kell szüntetni a lakhatási támogatást, ha a támogatott a) más címre költözik, a költözést követő hó 1. napjától, b) 39 jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától, c) 40 meghal A lakhatási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Méltányossági ápolási díj 32 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 5. -a január 1-től 33 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 34 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. -a, március 1-től. 35 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 36 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 37 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6. -a, január 1-től. 38 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 39 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. -a, január 1-től. 40 Megállapította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 29-től. 41 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 8

9 23. (1) 42 A települési önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve hogy a) 43 a családban az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. b) két ápolt esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra való egyéb jogosultsági feltételek megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv ai, valamint a végrehajtási rendelkezései az irányadóak. (3) 44 Az ápolási díj havi összege: a) egy ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 100 %-a, b) két ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 150 %-a. 23/A. 45 Ha a háziorvos, a Humán Bizottság 46 vagy a Polgármesteri Hivatal tudomására jut olyan jelentős tény, adat, mely alapján feltételezhető, hogy az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi az ápoló ellenőrzését. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult A méltányossági ápolási díj megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyre jogosultak azok a rászorulók, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. Önkormányzati segélyre jogosultak elsősorban, akik önmaguk, illetve családjuk, különösen kiskorú gyermekük létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Az önkormányzati segély alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként is megállapítható.a kérelem nyomtatvány e rendelet 1/b melléklete. (2) A rendszeres támogatásként megállapított önkormányzati segély maximum 6 hónapra folyósítható. Rendszeres támogatásként való megállapítás esetén az összeget a támogatási időszakra arányosan elosztva kell megállapítani úgy, hogy a támogatás havi összege 5000 Ftnál kevesebb és Ft-nál több nem lehet. A támogatás féléves összege a Ft-ot nem haladhatja meg. 42 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, május 29-től. 43 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 30-tól 44 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 8. -a, február 7-től. 45 Beiktatta a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 29-től. 46 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.294.) önkormányzati rendelet 8. -a. 47 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 9. -a, február 7-től. 48 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 49 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 9

10 (3) Nem állapítható meg rendszeres támogatásként az önkormányzati segély annak a családnak vagy személynek, amely (aki) a Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (4) A rendszeres támogatásként megállapított önkormányzati segélyt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell folyósítani. (5) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek különösen: a) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem kiesés, b) a létfenntartáshoz szükséges nagyobb összegű váratlan kiadások, c) elemi károsultság, d) tüzelővásárlás e) ha a kérelmező gyógyszerei ea. közgyógyellátásra nem írhatók fel vagy azonos hatásfokú, közgyógyellátásra felírható gyógyszerekkel nem helyettesíthetőek, eb. kérelmező nem részesíthető közgyógyellátásban és a gyógyszerköltség havi vagy alkalmankénti összege meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, f) közeli hozzátartozó halála, g) ha a nagykorúvá vált gyermek Gyvt. 20. (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytat, h) ha a kiskorú gyermek részére a szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit biztosítani nem tudja (1) Az önkormányzati segély azon rászorultak részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő személy esetében öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérőn közeli hozzátartozó halála esetén az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély azon rászorult eltemettető részére biztosítható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át. (3) Az egyedülálló szülő esetében a kérelem benyújtásakor csatolni kell a) egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, b) a gyermek elhelyezésére vonatkozó vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, amely a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkezik vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy egyezség másolatát és a rendszeresen folyósított, átutalt, készpénzbe kapott tartásdíj összegéről szóló igazolást vagy nyilatkozatot, c) a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát abban az esetben, ha a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról vagy a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen intézményes lehetőséggel élt, 50 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 10

11 vagy szándékozik élni határidő megjelölésével annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek tartásához és d) gyámszülők esetében a gyámkirendelés tárgyában hozott gyámhatósági vagy bírósági döntést. (4) Amennyiben a segélyezett a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatában vállalt határidőt elmulasztja, a határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati segélyben nem részesülhet, kivéve a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt és azt az esetet, ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. E joghátrányra az önkormányzati segélyről rendelkező határozatban a segélyezett figyelmét fel kell hívni. (5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartói számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 60 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt - nem állapítható meg. (6) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot, éves összege a ,- Ft-ot. (7) A 25. (5) bekezdés h) pontjára hivatkozással nyújtott önkormányzati segély estében a támogatás felhasználását a kérelmet benyújtó szülő nevére kiállított számla bemutatásával a felvételt követő 15 napon belül igazolni kell. (8) Különösen sürgős esetben, azonnal kifizethető önkormányzati segélyként ugyanazon személy, illetve családja esetében évente egy alkalommal, maximum 5.000,- Ft állapítható meg. (9) Az Sztv. 7. alapján maximum 2.000,- Ft önkormányzati segély adható (1) Amennyiben a segélykérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az önkormányzati segélyt nem a kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján a) a segélyezett kötelezhető arra, hogy az átmeneti segély felhasználását 15 napon belül számlával igazolja, vagy b) a segélyt a Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Központ családgondozójának vagy szociális gondozójának kell kifizetni, aki az önkormányzati segély felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni. (2) Az önkormányzati segély felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, illetve megvásárlását igazoló számla vagy irat. 51 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 11

12 (3) Amennyiben a segélyezett az általa kézhez vett segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati segélyben nem részesülhet, kivéve a) a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt b) ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. (4) Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó, illetve szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. (5) Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban a (3) bekezdés szerinti joghátrányra a segélyezett figyelmét fel kell hívni. (6) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, akinek a rendszeres szociális segélyezését e rendelet 13. (3) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségek nem teljesítése miatt kellett megszüntetni, vagy akinek ugyanezen indokok miatt a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát nem lehetett megállapítani. (7) A (6) bekezdés szabályait nem lehet alkalmazni a) közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segély esetében, b) ha a segély megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné (1) A 26. (6) bekezdésében meghatározott összegtől eltérően a közeli hozzátartozó elhalálozása esetén az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 16%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%át; b) 18 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%át, egyedül esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át e) 30%-a ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a köztemetőt üzemeltető KEGYELET 2000 Veszprém Megyei Temetkezési Kft. által évente adott tájékoztatás alapján kerül megállapításra. 52 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 12

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2007. (VII.02.)

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Módosította a 9/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben