PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben, (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (továbbiakban: Öt.) foglalt felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja, hogy Pétfürdő Önkormányzat Képviselő-testülete megteremtse a nagyközség lakóinak a szociális ellátás feltételeit, a magasabb szintű jogszabályokban, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban foglaltak alapján a meghatározott szociális jogokat érvényre juttassa a közigazgatási határán belül, továbbá lehetőségei szerint további ellátásokat biztosítson a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében. E rendeletben a település lakói áttekinthetően és egységes szerkezetben találják azokat a szabályokat, amelyek alapján tájékozódni tudnak a különböző ellátási formák, pénzbeli és természetbeni juttatások között. 2. (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed: a) az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - magyar állampolgárokra; - bevándoroltakra és letelepedettekre, - hontalanokra, - a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 1 Módosította az 5/2009.(III.03.), 11/2009.(V.29.), 14/2009.(IX.28.), 8/2010.(III.29.), 11/2010.(IV.30.), 13/2010,(VII.15.), 1/2011. (II.4.), 15/2011.(VIII.29.), 4/2012.(II.27.) és a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1

2 tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. c) 2 az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az a-b) pontokban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van. (2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak támogatást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. (3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. II.FEJEZET Eljárási szabályok 3. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás kérelemre, hivatalból, oktatási intézmények vagy társadalmi szervezetek kezdeményezésére indítható. (2) 3 Az e rendeletben szabályozott eljárások elektronikusan nem intézhetők, eljárási cselekmények elektronikusan nem teljesíthetők. A kérelmet Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani szóban vagy írásban, lehetőleg az e célra rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatványok mintáit e rendelet 1/a 1/i mellékletei tartalmazzák. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja, illetve a vele közös háztartásban élő személyek a) 4 e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot, és a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolásokat, melyek különösen: aa. munkáltatói igazolás ab. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 4. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátást igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, ennek hiányában az ellátást megállapító határozat, vagy az ellátást folyósító által kiállított hatósági bizonyítvány ac. munkahellyel nem rendelkezők esetében a munkaügyi központ igazolása a nyilvántartásba vételről 2 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. a) pontja január 1-től 3 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 1-től. 4 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 1-től. 2

3 ad. vállalkozó esetében a NAV illetékes megyei igazgatósága igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó alapjáról ae. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata. b) 5 a Szotv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni körre vonatkozó e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatát az alábbi ellátások esetében ba) lakhatási támogatás bb) létfenntartási támogatás bc) gyermekétkeztetési támogatás bd) rendszeres támogatásként igényelt önkormányzati segély. c) 6 d) 7 e) 8 (4) 9 Amennyiben a kérelmező egyedülálló, a kérelemhez csatolnia kell az egyedülállóság tényére vonatkozó, e rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozatát. A támogatások igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. (5) 10 Amennyiben a munkaképes aktív korú kérelmező vagy annak munkaképes aktív korú családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, az illetékes munkaügyi központ igazolását kell csatolnia arról, hogy a munkavállalásra jelentkezett és a munkaügyi központtal együttműködik. (6) 11 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, nem tanköteles korú kérelmező vagy családtagja esetén az iskolalátogatási bizonyítványt is csatolni kell. 4. Amennyiben hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel kétség merül fel a 3. (3) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozat tekintetében, a) az elbíráló szervnek joga van a benyújtott jövedelemnyilatkozatok eredetét és tartalmát ellenőrizni. b) az elbíráló szerv felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető A havi jövedelem számításánál az Sztv. jövedelemszámításra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 5 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. -a január 1-től 6 Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. -a, március 1-től. 7 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. c) pontja január 1-től 8 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. c) pontja január 1-től 9 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 10 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 11 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a január 1-től 12 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. -a, május 29-től. 3

4 6. Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmező minden tőle telhetőt megtegyen annak elősegítésére, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak. Ezek a lehetőségek elsősorban: a) munkaképes korú egyén a mielőbbi munkába állása érdekében az illetékes Munkaügyi Központtal működjön együtt; b) a szülő a gyermektartásdíjat igényelje meg és annak rendszeres folyósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 7. (1) Amennyiben szükséges, az eljáró szerv felhatalmazására az eljáró szerv tagja vagy/és az ügyben eljáró ügyintéző a kérelmező lakásán környezettanulmányt végez. Környezettanulmányt kell végezni különösen abban az esetben, ha a rászorultság ténye más bizonyítási eszközökkel nem állapítható meg. A környezettanulmány kiterjed: - a jövedelemnyilatkozatban és a kérelemben szereplő adatok valódiságára, - az igénylő, illetve családja életkörülményeire, szociális körülményeire, vagyoni helyzetére, A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni. (2) 13 A környezettanulmány készítés szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 57. (1)-(2) bekezdésének szabályai az irányadók. 8. Azonnali intézkedést igénylő körülmények esetén a szociális ellátás a kérelmező nyilatkozata alapján jövedelemigazolás és egyéb bizonyíték nélkül is biztosítható. Ebben az esetben a jövedelemigazolásokat és más bizonyítékot 15 napon belül pótolni kell. 9. Az e rendeletben szabályozott ellátások kifizetéséről Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja gondoskodik az alábbiak szerint: a) a rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell a kérelmező részére kifizetni. b) A természetben nyújtott rendszeres pénzbeli ellátásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5. napjáig kell utalni, illetve a határozat szerint kifizetni. c) A nyugdíjasok közlekedési támogatását havonta utólag, a tárgyhót követő hó 10. napjáig, a bérlet egyidejű leadásával kell a jogosult részére kifizetni. d) Az eseti pénzbeli ellátásokat a határozat kézhezvételét követően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében veheti fel a jogosult. 9/A. 14 (1) Rendszeres szociális segély csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező az egészségkárosodott személy kivételével nyilatkozatban vállalja az együttműködést a 13 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. -a január 1-től 14 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos február 7-től. 4

5 Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: családsegítő). (2) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a családsegítővel megállapodást köt. (3) Az együttműködés célja a rendszeres szociális segélyben részesülő és családja önfenntartó képességének szinten tartása és fejlesztése. (4) Az (1) bekezdésben előírt együttműködés keretében a kérelmező a) a családsegítőnél nyilvántartásba veteti magát a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családsegítővel a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (5) A (4) bekezdésben említett beilleszkedést segítő program keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles a) a családsegítővel 3 havonta kapcsolatot tartani, b) szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban c) tanácsadásokon (jogi, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás stb.), c) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozáson, e) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozáson, részt venni. (6) Akadályoztatása esetén amennyiben az akadályoztatás nem felróható ok miatt következett be köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. (7) Ha a szociális segélyben részesülő a (4)-(5) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, akkor a családsegítő a kötelezettség megszegését követő 5 napon belül értesíti a jegyzőt. 9/B. 15 (1) Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a családsegítővel az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (2) Az együttműködési kötelezettségének megszegése akkor felróható, ha a 9/A. (4) - (5) bekezdései szerinti együttműködési kötelezettségét nem teljesíti határidőben, illetve határnapra, és mulasztását írásban előre nem jelzi. (3) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő a (1) bekezdése szerinti kötelezettségét azért szegte meg, mert önhibáján kívül az előírt határidőben vagy határnapon nem tudott megjelenni, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 66. -a szerinti igazolási kérelmet terjeszthet elő. (4) A rendszeres szociális segély folyósítását a kötelezettség megszegése napját követő naptól kell megszüntetni. 15 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos február 7-től. 5

6 9/C. 16 (1) A rendszeres szociális segély részben természetbeni szociális ellátásként nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él és egyedi mérlegelés alapján indokolt, továbbá ha azt a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság javasolja. Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20-%-a, de összesen legfeljebb 60 %-a nyújtható természetben. (2) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatásként a) étkezési térítési díj befizetésére, b) tandíj befizetésére, c) tankönyv, tanszervásárlásra d) egyéb, a gyermekek érdekeit szolgáló költségek kifizetésére használható fel (pl.: közüzemi számlák). (3) A rendszeres szociális segély természetben megállapított részét a) vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni, b) vagy közvetlenül a gyermek-és ifjúsági intézmény által megadott számlára kell utalni. 9/D. 17 9/E. 18 (1) Az első alkalommal nyújtott óvodáztatási támogatást a gyermekjóléti szolgálat vagy az óvodai ifjúságvédelmi felelős javaslatára elszámolási kötelezettséggel természetbeni támogatásként kell nyújtani. A támogatás felvételére a gyermekjóléti szolgálat családgondozója jogosult. (2) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás a gyermek rendszeres óvodába járását segíti elő, különösen a) utcai ruha és cipő, b) váltó ruha és cipő, c) tisztasági csomag biztosításával. III. FEJEZET Pénzbeli ellátások Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére a) 20 b) 21 lakhatási támogatás, 16 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos február 7-től. 17 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. d) pontja január 1-től 18 Beiktatta az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos február 7-től. 19 Módosította az 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 1. -a, március 30-tól. 20 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a, február 7-től. 21 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 6

7 c) ápolási díj, d) 22 önkormányzati segély, e) 23 f) nyugdíjasok közlekedési támogatása, g) beiskolázási segély h) 24 i) 25 j) 26 létfenntartási támogatás formában pénzbeli támogatást nyújt Lakhatási támogatás (1) A települési önkormányzat a lakással kapcsolatos terhek enyhítése érdekében szociális rászorultság alapján lakhatási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/a melléklete. (2) Lakhatási támogatást lehet megállapítani a) annak aa. a 65 éven felüli, ab. a rokkantsági ellátásban részesülő egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, b) egyéb esetben annak, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300% -át. (3) Lakhatási támogatás ugyanarra a lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni az Szt 39. (2) bekezdésében felsoroltakat. 22 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. -a január 1-től 23 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. e) pontja január 1-től 24 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. e) pontja január 1-től 25 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 26 Beiktatta a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos március 1-től. 27 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 28 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 29 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 30 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től. 31 A -t és az azt megelőző címet módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 4. -a, március 1- től. 7

8 Nem állapítható meg lakhatási támogatás annak a személynek, akinek a háztartásában a Szoctv. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon van A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani (1) A lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. (2) Amennyiben a kérelmező Szt 38. -a alapján is támogatásban részesül, a lakhatási támogatás összege Ft, függetlenül a lakással felmerülő költségek mértékétől. 19. (1) 35 A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell biztosítani és a támogatás összegét annak a szolgáltatást nyújtónak a számlájára kell utalni, melynek elmaradása a legnagyobb mértékben veszélyezteti a lakhatást. (2) 36 Az önkormányzati tulajdonú lakást bérlő lakhatási támogatásra jogosult esetén a bérleti díj minden közüzemi szolgáltatást megelőz, a támogatást elsősorban a bérleti díj kiegyenlítésére kell fordítani Amennyiben a vagyoni, jövedelmi viszonyokban tartós változás áll be, azt 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés alapján a jogosultságot felül kell vizsgálni. A jövedelmi viszonyokban bekövetkezett tartós változás tekintetében a Szoctv. 25. (7) bekezdésében foglaltak az irányadók Meg kell szüntetni a lakhatási támogatást, ha a támogatott a) más címre költözik, a költözést követő hó 1. napjától, b) 39 jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától, c) 40 meghal A lakhatási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Méltányossági ápolási díj 32 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 5. -a január 1-től 33 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 34 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. -a, március 1-től. 35 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 36 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 37 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 6. -a, január 1-től. 38 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 39 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. -a, január 1-től. 40 Megállapította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 29-től. 41 Módosította a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 1-től. 8

9 23. (1) 42 A települési önkormányzat méltányosságból ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve hogy a) 43 a családban az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. b) két ápolt esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (2) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díjra való egyéb jogosultsági feltételek megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv ai, valamint a végrehajtási rendelkezései az irányadóak. (3) 44 Az ápolási díj havi összege: a) egy ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 100 %-a, b) két ápolt esetén: a mindenkori éves központi költségvetési törvény által meghatározott alapösszeg 150 %-a. 23/A. 45 Ha a háziorvos, a Humán Bizottság 46 vagy a Polgármesteri Hivatal tudomására jut olyan jelentős tény, adat, mely alapján feltételezhető, hogy az ápoló a kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal kezdeményezi az ápoló ellenőrzését. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult A méltányossági ápolási díj megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. Önkormányzati segély (1) Önkormányzati segélyre jogosultak azok a rászorulók, akik a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek. Önkormányzati segélyre jogosultak elsősorban, akik önmaguk, illetve családjuk, különösen kiskorú gyermekük létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Az önkormányzati segély alkalmanként nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatásként is megállapítható.a kérelem nyomtatvány e rendelet 1/b melléklete. (2) A rendszeres támogatásként megállapított önkormányzati segély maximum 6 hónapra folyósítható. Rendszeres támogatásként való megállapítás esetén az összeget a támogatási időszakra arányosan elosztva kell megállapítani úgy, hogy a támogatás havi összege 5000 Ftnál kevesebb és Ft-nál több nem lehet. A támogatás féléves összege a Ft-ot nem haladhatja meg. 42 Módosította a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. -a, május 29-től. 43 Módosította a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. -a, március 30-tól 44 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 8. -a, február 7-től. 45 Beiktatta a 11/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 29-től. 46 A bizottság megnevezését módosította a 15/2011.(VIII.294.) önkormányzati rendelet 8. -a. 47 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 9. -a, február 7-től. 48 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 49 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 9

10 (3) Nem állapítható meg rendszeres támogatásként az önkormányzati segély annak a családnak vagy személynek, amely (aki) a Sztv. 4. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. (4) A rendszeres támogatásként megállapított önkormányzati segélyt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell folyósítani. (5) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetek különösen: a) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem kiesés, b) a létfenntartáshoz szükséges nagyobb összegű váratlan kiadások, c) elemi károsultság, d) tüzelővásárlás e) ha a kérelmező gyógyszerei ea. közgyógyellátásra nem írhatók fel vagy azonos hatásfokú, közgyógyellátásra felírható gyógyszerekkel nem helyettesíthetőek, eb. kérelmező nem részesíthető közgyógyellátásban és a gyógyszerköltség havi vagy alkalmankénti összege meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, f) közeli hozzátartozó halála, g) ha a nagykorúvá vált gyermek Gyvt. 20. (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytat, h) ha a kiskorú gyermek részére a szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit biztosítani nem tudja (1) Az önkormányzati segély azon rászorultak részére biztosítható, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) egyedül élő személy esetében öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérőn közeli hozzátartozó halála esetén az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély azon rászorult eltemettető részére biztosítható, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a) családban élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%-át. (3) Az egyedülálló szülő esetében a kérelem benyújtásakor csatolni kell a) egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, b) a gyermek elhelyezésére vonatkozó vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, amely a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkezik vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy egyezség másolatát és a rendszeresen folyósított, átutalt, készpénzbe kapott tartásdíj összegéről szóló igazolást vagy nyilatkozatot, c) a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát abban az esetben, ha a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról vagy a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen intézményes lehetőséggel élt, 50 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 10

11 vagy szándékozik élni határidő megjelölésével annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek tartásához és d) gyámszülők esetében a gyámkirendelés tárgyában hozott gyámhatósági vagy bírósági döntést. (4) Amennyiben a segélyezett a (3) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatában vállalt határidőt elmulasztja, a határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati segélyben nem részesülhet, kivéve a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt és azt az esetet, ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. E joghátrányra az önkormányzati segélyről rendelkező határozatban a segélyezett figyelmét fel kell hívni. (5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartói számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 60 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt - nem állapítható meg. (6) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot, éves összege a ,- Ft-ot. (7) A 25. (5) bekezdés h) pontjára hivatkozással nyújtott önkormányzati segély estében a támogatás felhasználását a kérelmet benyújtó szülő nevére kiállított számla bemutatásával a felvételt követő 15 napon belül igazolni kell. (8) Különösen sürgős esetben, azonnal kifizethető önkormányzati segélyként ugyanazon személy, illetve családja esetében évente egy alkalommal, maximum 5.000,- Ft állapítható meg. (9) Az Sztv. 7. alapján maximum 2.000,- Ft önkormányzati segély adható (1) Amennyiben a segélykérelem elbírálása ügyében eljáró szerv véleménye szerint tartani kell attól, hogy a kérelmező az önkormányzati segélyt nem a kérelemben előadottaknak megfelelően használja fel, akkor az eljáró szerv egyedi mérlegelése alapján a) a segélyezett kötelezhető arra, hogy az átmeneti segély felhasználását 15 napon belül számlával igazolja, vagy b) a segélyt a Gyermekjóléti és Szociális Gondozási Központ családgondozójának vagy szociális gondozójának kell kifizetni, aki az önkormányzati segély felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül a segélyezett nevét is tartalmazó számlákkal köteles elszámolni. (2) Az önkormányzati segély felhasználásának igazolására elfogadható különösen: élelmiszer, ruhanemű, tisztítószer, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgok, tüzelő, közüzemi díj, lakbér, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, tankönyv, térítési díj kifizetését, illetve megvásárlását igazoló számla vagy irat. 51 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 11

12 (3) Amennyiben a segélyezett az általa kézhez vett segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül önkormányzati segélyben nem részesülhet, kivéve a) a közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segélyt b) ha a segély megállapításának elmaradása az életét veszélyeztetné. (4) Életet veszélyeztető helyzetnek minősül különösen az alapvető élelmiszer és ruházat hiánya, azonnali orvosi ellátás, vagy kórházi beutalás elmaradása. Ebben az esetben azonban a segélyt csak természetbeni ellátás formájában a családgondozó, illetve szociális gondozó közreműködésével vagy közvetlenül a Polgármesteri Hivatal által történő átadással lehet biztosítani. (5) Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban a (3) bekezdés szerinti joghátrányra a segélyezett figyelmét fel kell hívni. (6) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak a személynek, akinek a rendszeres szociális segélyezését e rendelet 13. (3) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségek nem teljesítése miatt kellett megszüntetni, vagy akinek ugyanezen indokok miatt a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát nem lehetett megállapítani. (7) A (6) bekezdés szabályait nem lehet alkalmazni a) közeli hozzátartozó halála esetén a temettetéséhez igényelt segély esetében, b) ha a segély megállapításának elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné (1) A 26. (6) bekezdésében meghatározott összegtől eltérően a közeli hozzátartozó elhalálozása esetén az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a) 16%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270%át; b) 18 %-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%át, egyedül esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át; c) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át; d) 25%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át e) 30%-a ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a köztemetőt üzemeltető KEGYELET 2000 Veszprém Megyei Temetkezési Kft. által évente adott tájékoztatás alapján kerül megállapításra. 52 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 12

13 (3) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, illetve elemi kár esetén az önkormányzati segély megállapítható akkor is, a) ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 26. (1)-(2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárokat, b) az önkormányzati segély egyszeri összege meghaladhatja a 26. (6),(8),(9) bekezdésben, valamint a 28. (1) bekezdésében foglalt összeget, c) az önkormányzati segély gyakorisága meghaladhatja a 26. (5),(8) bekezdésben foglaltakat. (2) A különös méltánylás gyakorlását minden esetben indokolni kell (1) Az önkormányzati segélyekről való döntés - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Humán Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) A 26. (2), (8) és (9) bekezdései szerinti döntés a polgármester hatáskörébe tartozik. Létfenntartási támogatás 30/A. (1) Az önkormányzat létfenntartási támogatásban részesíti azt a rászorulót, a) aki egyedülálló és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, b) közös háztatásban élő esetében, ahol a közeli hozzátartozók egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A kérelem nyomtatvány e rendelet 1/h melléklete. (2) Nem állapítható meg létfenntartási támogatás annak a személynek, akinek a háztartásában az Szt. 4. (1) b) pontja szerinti vagyon van. (3) A létfenntartási támogatást a kérelem benyújtásától a jogosultsági feltételek fennállásig kell folyósítani. A folyósítás feltételeit évente felül kell vizsgálni. (4) Meg kell szüntetni a létfenntartási támogatás folyósítását, ha a jogosult a) pétfürdői lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnik, b) jövedelme olyan mértékben emelkedik, hogy rászorultsága már nem állapítható meg, c) a felülvizsgálat során jövedelméről 15 napon belül nem nyilatkozik, d) meghal. (5) A (4) bekezdésben rögzítettek miatt a bejelentést, illetve a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától kell a folyósítást megszüntetni. (6) A létfenntartási támogatás összege Ft. 53 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 54 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a január 1-től 13

14 (7) A létfenntartási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik Nyugdíjasok közlekedési támogatása 38. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata autóbuszbérlet támogatásban részesíti mindazon nyugdíjasokat, akik Pétfürdő-Várpalota között közlekednek és saját nyugdíja nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és egyéb jövedelme nincs. A kérelem nyomtatvány e rendelet 1/e melléklete (1) A támogatás összege a bérlet árának 50 %-a. (2) A támogatást egy évre kell megállapítani és havonta utólag, a bérletjegy egyidejű leadása mellett folyósítható A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Beiskolázási segély 41. Beiskolázási segélyben részesülhet az a család, ahol az általános-, közép-, szakiskolai és nappali rendszerű felsőfokú intézménybeli tanévkezdés miatti kiadások a család létfenntartását veszélyezteti, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. A kérelem nyomtatvány e rendelet 1/f melléklete A beiskolázási segély összege: a) általános vagy középiskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermek részére 7.000,- Ft/gyermek 55 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. f) pontja január 1-től 56 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. f) pontja január 1-től 57 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. f) pontja január 1-től 58 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 59 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 60 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 61 Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 9. -a, március 30-tól 62 Az utolsó mondatot beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 10. -a január 1-től 63 Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 16. -a, február 7-től. 64 Az utolsó mondatot beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 11. -a január 1-től 14

15 b) a középfokú oktatási intézményben nappali oktatásban részt vevő - és az a) pont hatálya alá nem tartozó tanuló - gyermek részére ,- Ft/tanuló c) felsőfokú intézmény nappali tagozatos 25 évnél fiatalabb hallgatója részére ,- Ft/hallgató. 43. A beiskolázási segély iránti kérelmeket iskolalátogatási igazolással együtt legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz A támogatások elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik IV. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások A szociális ellátások közül a ) csak természetbeni ellátásként nyújtható a.a) a gyermekétkeztetési támogatás, a.b) a járdatakarítási támogatás, ac) 69 a méltányossági jogcímen járó közgyógyellátás. b) a hatáskört gyakorló döntésének megfelelően egészben vagy részben természetbeni ellátásként nyújtható b.a ) a lakhatási támogatás, b.b) az önkormányzati segély, b.c) 70 a létfenntartási támogatás, b.d) 71 a beiskolázási segély /A Módosította az 1/2011.(II. 4.) önkormányzati rendelet 17. -a, február 7-től. 66 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. g) pontja január 1-től 67 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. g) pontja január 1-től 68 Módosította a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1. -a, 2013.január 1-től 69 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése január 1-től 70 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése január 1-től 71 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése január 1-től 72 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 73 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 74 Hatályon kívül helyezte az 1/2011.(II. 4..) önkormányzati rendelet 21. -a február 7-től.. 15

16 Gyermekétkeztetési támogatás 75 49/A. 76 (1) A települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatás címen támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a Gyvt. 19. (2) bekezdés a-b) pontjában meghatározott, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító jövedelemhatárt, de nem ér el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %- át, egyedülálló szülő esetében a 150%-át feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. (6)- (8) bekezdésében szabályozott és meghatározott vagyoni értéket. A vagyoni helyzet vizsgálata során A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, 149/1997. (IX.10.) Korm rendelet (Gyer.) 65. (5)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) A támogatás keretében az önkormányzat átvállalja a bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek után fizetendő, normatív kedvezményre való jogosultság esetén a normatív kedvezmény igénybevétele után fennmaradó, gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat. (3) A gyermekétkeztetési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja annak megállapítása esetén a kérelem benyújtásának a napja. (4) A támogatást az adott gondozási,- nevelési, vagy tanév végéig terjedő időszakra, azaz augusztus 31. napjáig kell megállapítani. (5) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő, közeli hozzátartozóként (gondozó családként) a Gyvt. 19. (4) bekezdésében felsorolt személyeket kell figyelembe venni, alapul véve Gyer át is. (6) A térítési díj támogatást havonta utólag, az intézmény által leszámlázott igénybevétel alapján, a számla beérkezését követően kell folyósítani az intézménynek vagy annak pénzügyeit bonyolító szervezetnek. (7) 77 A gyermekétkezetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében foglalt vagyonnyilatkozatot, valamint egyedülálló kérelmező esetében az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/i melléklete. (8) A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni a) család jövedelmi, vagyoni helyzetében beállt változás esetén, amennyiben a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, b) ha a gyermek 100%-os normatív kedvezményre szerez jogosultságot, c) ha a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el. (9) A jogosultság (8) bekezdésben meghatározott bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultság a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával szűnik meg. (10) Az ellátás jogosultatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén a Gyvt. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 75 Beiktatta a 8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos március 30-tól 76 Módosította a 4/2012.(II.274.) önkormányzati rendelet 8. -a, március 1-től. 77 Módosította a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. b) pontja január 1-től 16

17 (11) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. Járdatakarítási támogatás 78 49/B. 79 (1) A települési önkormányzat a családi házas ingatlanban élő, arra egészségi állapotuk és szociális helyzetük alapján rászorultak részére kérelemre természetbeli járdatakarítási támogatást nyújt. A kérelemnyomtatvány e rendelet 1/j melléklete. (2) A támogatás az önkormányzat köztisztasági rendelete szerint az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg a járda mellett zöldsáv) továbbá a járda és a közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület (tisztántartási sáv) támogatásra jogosultat terhelő általános takarítására, fűnyírásra, lomb összegyűjtésére, a hó eltakarítására és csúszásmentesítésre, valamint az ingatlan előtti árok tisztítására, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására (a továbbiakban együtt: járdatakarítás) terjed ki, melyet a polgármester által meghatározott ütemezés szerint a Pétkomm Kft. elsősorban a közfoglalkoztatás keretében végez el. (3) Egészségügyi állapota miatt rászorult az, aki a) rokkantsági ellátásban részesül, vagy b) háziorvosa, szakorvos vagy fekvőbeteg gyógyintézmény által kiállított igazolás, lelet, kezelőlap vagy zárójelentés szerint a járdatakarítási munka elvégzésére fizikailag tartósan vagy átmenetileg képtelen. (4) Szociális helyzete miatt rászorult az, a) aki az ingatlanban egyedül él és a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) aki az ingatlanban nem egyedül él és az ingatlanban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% -át. (5) A (3) bekezdés szerinti egészségügyi feltételek valamelyikének és a (4) bekezdés szerinti szociális feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. (6) Egy ingatlan esetén csak egy személy részére állapítható meg a támogatás. (7) A (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem állapítható meg a támogatásra való jogosultsága annak, akivel az ingatlanban olyan személy él, aki egészségi állapota alapján a járdatakarítási munka elvégzésére képes. (8) A járdatakarítási támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a támogatott egészségi állapotától függő egyéni mérlegelés alapján, maximum a tárgyévet követő év május 31-ig állapítja meg. Döntéséhez beszerzi a Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatának véleményét és a kérelem elbírálására vonatkozó javaslatát. 78 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 79 Beiktatta a 20/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, január 1-től 17

18 Közgyógyellátás méltányossági jogcímen 80 49/C. 81 (1) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a rászoruló, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át és a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) egyedül élő esetében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. (2) A méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosultság egyéb feltételeinek megállapítására, felülvizsgálatára és megszüntetésére az Sztv ai, valamint a végrehajtási rendelkezései az irányadóak. (3) A közgyógyellátás méltányossági jogcímen történő megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik. V. FEJEZET Záró rendelkezések 50. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti - a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2005.(XI.1.) önkormányzati rendelet, valamint - a 18/2005.(XI.1.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2005. /XI.01.), 27/2005.(XII.16.), 7/2006.(III.31.), 8/2006.(III.31.) 11/2006.(VI.29.), 2/2007. (II.28.) és a 8/2007.(VI.29.) önkormányzati rendeletek. 51. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a végrehajtásukra kiadott Kormány rendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 80 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 13. -a január 1-től 81 Beiktatta a 18/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet 13. -a január 1-től 18

19 Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8105 P é t f ü r d ő, Berhidai út 6. Tel.: 88/ /a melléklet a 4/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelethez 82 KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám (nem kötelező megadni):... cím (nem kötelező megadni): Kérelmezővel közös háztartásában élők száma:... fő 3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: Név Születési helye, ideje Anyja neve 4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: - aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma... fő - aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma... fő - aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... fő 82 Módosította a 4/2012(II.27.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés március 1-től 19

20 II. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A. B. C. A jövedelem típusa Kérelme A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek ző 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem III. Lakásviszonyok A támogatással érintett lakás nagysága:... m 2 A lakásban tartózkodás jogcíme:... IV. Nyilatkozatok 1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e felszerelésre: igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó) Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót:... {Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III. 27.) Korm. rend. 22. (1) bekezdés]} 2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): Felelősségem tudatában kijelentem, hogy - életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 20

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására MB 08 12/E I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: (22) 576-230 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu www.polgardi.hu 1. melléklet 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:......

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Neve:...... Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI Sz/26/13 POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu 6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.)

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására

Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására A hatóság tölti ki! Kérelem a lakásfenntartási települési támogatás megállapítására 1.melléklet Beérkezés ------------------------------------------ Postára adás az átvevő 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (4) bekezdése június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 7/2007. (III.23.), 7/2006. (III.14.), 34/2004. (IV.21.), 6/2004. (II.16.) Ökt. rendeletével módosított

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM. a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:....

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására (Átvétel: szignó: ) 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok Név: Születési hely, év, hó, nap: Születéskori név: Anyja

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben