Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épül az M0 Hárosi Duna-híd II."

Átírás

1 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; A TARTALOMBÓL: Építésgazdasági stratégia Az acélipar helyzete a változó világban Országos közutak hídjainak megóvása, hídgazdálkodása, aktuális feladatai Szombathely, Csaba utca külön szintű közúti-vasúti csomópont kivitelezése A Hárosi Duna-híd II. építéséről Hídszerkezetek újabb, ill. elfeledett anyagai A szabványalkotók nem pihennek

2

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége december 7-én az MVAE, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés hivatalos helyiségében tartotta ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az alábbi témákat tárgyalták meg: I. A ÉVI MUNKATERV ELŐKÉSZÍTÉSE Az előző elnökségi ülésen megvitatott és elfogadott szempontok alapján a évi MUNKATERV tervezete elkészült. Az elnökség a munkatervtervezetet az alábbi kiegészítéssel javasolja a következő elnökségi ülésre: A közösen rendezendő konferenciák időpontjait a munkaterv véglegesítése előtt egyeztetni kell a társszervezetekkel. Közgyűlés Április 11.: 2012-ben tisztségviselők választására nem kerül sor, ezért csak az évi rendes közgyűlést hívjuk össze. (Megjegyzés: 2013-ban tisztségviselőket választunk, melyre 2012-ben fel kell készülni.) A tagdíj mértéke 2012-ben Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizonyult. A mértékén 3 év kihagyással 2011-ben kismértékben, részben változtattunk (az egyéni ta gok díját 3000 Ft/év-vel, a pártoló tagok díját Ft/év-vel emel tük), és jelenlegi gazdálkodásunk mellet t úgy tűnik, hogy 2012-ben nem szük - sé ges változtatni. Végleges ja vaslatot a közgyűlést előkészítő elnökségi ülésen (2012. március 14.) cél szerű meghozni, mivel akkorra a év mérlege és a évi költségvetés elkészül. II. SZAKMAI KONFERENCIÁK, RENDEZVÉNYEK A 2011 II. félévében megrendezett programok áttekintése Szeptember 28. CLOOS hegesztőgép-bemutató A MAGÉSZ, a CROWN és a CLOOS szervezésében rendezték meg a Duna újvárosi Főiskolán, je len tős ér - deklődés mellett. Szeptember éves a magyar tűzihorganyzó ipar 15 éves a Magyar Tűzi hor ganyzók Szövetsége ünnepi ülé sen Markó Péter tartott előadást, Tűzihorganyzott acélszerkezetek szerepe a hazai acél szerkezet-gyártó iparágban címmel. Október 11. ECCS Nívódíj átadása A 10/2011 sz. Elnökségi határozat alapján szövetségünk pályázatot nyúj tott be az európai ECCS díj ra. Díjra javasolta a KÉSZ által megva lósított projektet: Ferihegyi repülőtér Sky Court épület acélszerkezete. A díjazottak megnevezésére szeptember 22-én ke rült sor Potsdamban az ECCS évi Kongresszus és éves talál kozó keretei között. A projektben részt vevő díjazottaknak október 11-én Markó Péter adta át a díjat. (Részletek: Acélszerkezetek 2011/4.) Október sz. Fémszerkezeti Konferencia (MAGÉSZ Magyar Könnyűszer ke ze tes Egyesület (MKE) ALUTA ren dezésében.) Fő témakör: Fémszerkezetek az ener giagazdálkodás szolgálatában. A MAGÉSZ részéről három előadás hangzott el. Október 20. Szakmai konferencia ÉMI-TÜV SÜD Kft. és a MAGÉSZ rendezésében: A harmonizált szab ványok és a CE jel szerepe a nyomástartó berendezések és acélszer kezetek gyártásában. MAGÉSZ részéről Markó Péter tartott előadást: Építőipar, acélszerkezet-gyártás (Magyar helyzetkép. Elvárások az acélszerkezet-gyártókkal kapcsolatban) címmel. Szövetségi hírek Association News Hírek News MAGÉSZ Szakmai Konferencia december ÉPÍTÉSGAZDASÁGI STRATÉGIA Koncepcióvázlat Az acélipar helyzete a változó világban Situation of the Steel Industry in a Changing World Országos közutak hídjainak megóvása, hídgazdálkodása, aktuális feladatai.. 28 Szombathely, Csaba utca külön szintű közúti-vasúti csomópont kivitelezése 32 Improving transport in Szombathely with grade-separated railway-road crossing Rendhagyó hidásztalálkozó 2011 végén Képriport a Hárosi Duna-híd II. építéséről Épül a Hárosi Duna-híd Building the new bridge over Háros-Danube Hídszerkezetek újabb, illetve elfeledett anyagai Newer and forgotten Materials for bridge constructions Magyar virtus Németországban Hungarian derring-do in Germany Újra híd az Ipolyon A pösténypusztai Ipoly híd kiviteli tervezése Bridge again on Ipoly, Structural designing of Bridge at Pösténypuszta over River Ipoly A cink az élet, a tartósság, a takarékosság és a kiváló korrózióvédelem jelképévé vált Innovatív QIROX hegesztőrobotok a Cloostól. Moduláris felépítés több változat.. 96 A szabványalkotók nem pihennek. az EN változásai True Energy A varrat energiájának pillanatnyi értékei Acélszerkezetek tűzvédelme Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2012/1. szám 1

4 November 16. Szakmai konferencia Az ALUTA Egyesület és az ALUTA Korszerű Építéstechnológiai és Inno vációs Klaszter Túlélés és mi nőség címmel rendezte szakmai konferenciáját, melyen részt vettünk (lásd: Acélszerkezetek 2011/4). december 7. ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY 1. Tájékoztató az acélszerkezetépítés helyzetéről Markó Péter, a MAGÉSZ elnöke 2. Építésgazdasági stratégia koncepciója Noll Tamás Ybl-díjas építész, a Magyar Építész Kamara elnöke 3. Alapanyagokról, a év kilátásairól Marczis Gáborné Dr. felkért hozzá szóló 4. A Hidásznapokról: Dr. Domanovszky Sándor felkért hozzászóló Szakmai konferenciák, rendezvények 2012-ben Programok, rendezvények áttekinté se, megvitatása: Munkaterv szerint. Részletes tájékoztatást a közgyűlés után tudunk adni, miután a évi munkaterv elfogadásra került. III. EGYEBEK A MAGÉSZ Acélszerkezeti Innovációs Klaszter megalakításának elhatározása Tájékoztatott az elnök. Az elnökség döntése: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a klaszter megalakítására tett elnöki javaslatot, de az elhangzott információt kevésnek ítélte meg a végleges döntéshez. Ezért megbízta a titkárt a részletesebb információ megszer zésére. Tagfelvétel A DUTRADE Zrt. kérte pártoló tagsági felvételét. Elnökségi határozat: A DUTRADE Zrt. (2400 Dunaújváros, Papírgyári ú. 49.) december 7-től a MAGÉSZ pártoló tagja. Képviselője a szövetségben: Terdi Tamás ke reskedelmi igazgató. Pénzügyi tájékoztatás A tartozások rendezésére kiküldött levelünkre és telefonon történt felhívásunkra tagjaink nagyobb része kiegyenlí tette tartozását. A nagyobb összegű tartozások továbbra is fennállnak: MOLNÁR Zrt.; Kerülőváz Kft. A Ferro-Pan 96 Kft. elkezdte a tartozásának kiegyenlítését. Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az alábbi tételeket követelésünkből leírjuk, mivel azok beszedésére nincs reális esély: Corus Hungary Kft Ft (újság számla) Metapolár Kft Ft (újság számla) Nyári József Ft (téves tagdíj) Molnár Zrt Ft Kerülőváz Kft Ft Zsiros Róbert Ft Kizárás Az elnökség egyhangú határozattal úgy döntött, hogy alapszabályunk értelmében a Kerülőváz Kft.-t kizárja a MAGÉSZ tagjai sorából, mivel tagdíjtartozását többszöri felszólí tásra sem rendezte. Felszámolás Megkaptuk a BKG Rt. f.a. Fel számo lási zárómérlegét a Fővárosi Bí ró ság Gazdasági Kollégiumának jóvá hagyásával. A felszámolás 2000 szep temberében kezdődött és 2011 szeptemberében fejeződött be. Nemzetgazdasági Minisztériumi egyeztetés Aszman Ferenc adott tájékoztatást a november 3-i fémalapanyag- és fémtermékgyártás helyzetét tárgyaló Nemzetgazdasági Minisztériumi egyeztetésről. Könnyűszerkezetes Akadémia Dr. Seregi György kérése: 2012-ben egy továbbképzési napot a MAGÉSZszel közösen rendezne az MKE az acélvázas építési rendszerekről Ft + áfa támogatást kér. A javaslatot az elnökség megvitatta és az alábbi döntést hozta: Három előadás megtartására vállalkozik a MAGÉSZ. Sajnos anyagi hozzájárulást nem tudunk biztosítani. Követ kezésképp a felajánlott tíz darab belépőt sem vesszük igénybe. Dr. Dunai László prof. felajánlotta, hogy termet és ellát mányt (korábbi rendezvény szerint) a tanszék díjmentesen biztosít. Pályázati felhívások A MAGÉSZ Nívódíj és MAGÉSZ Diplomadíj pályázati felhívást az Acélszerkezetek 2011/4. számában megjelentettük, honlapunkra feltettük. A pályázatok beadási határideje: február 17. Az ECCS pályázatot írt ki közúti és gyalogoshidak megvalósítására. A felhívást dr. Dunai László az elnökség jóváhagyásával átadta Honti Ferenc vezérigaz gató-he lyettesnek (Közgép Zrt.). Könyvkiadás Az Északi vasúti híd átépítése című könyv bevételkiadás egyenleg kimutatását az elnökség kézhez kapta. A kiadás pozitív eredménnyel zárult. A MAGÉSZ tagjainak a könyvet a december 7-i évzáró ünnepségen osztottuk ki. Naptár kiadása A Magyar hidak 2012 falinaptárt 415 példányban készíttettük el. A MAGÉSZ tagjainak a december 7-i évzáró ünnepségén osztottuk ki. A kiadás pozitív pénzügyi eredménnyel zárult. STATISZTIKA Az elnökség úgy döntött, hogy a tagvállalatok statisztikai létszáma is szerepeljen a kimutatásban. MAGYAR A TÉSZTAHÍDÉPÍTÉS VILÁGBAJNOKA Magyar versenyző, az egri Sándor Péter nyerte a kanadai Kelownában megrendezett Tésztahídépítő Világbajnokságot írja a heol.hu. A hallgatóknak megrendezett játékos mérnöki versenyben Magyarország rendre a világ élvonalában végez. A leghíresebb tésztahíd-konstruktőrök al kotá sai több száz kilogramm tömeget is elbírnak. A világrekordot koráb ban a győri csapat durumtésztahídja tartotta, amely 2009-ben 443,5 kilo grammos terhelésnél roppant össze, de tavaly az Óbudai Egyetem hall gatói majdnem 580 kilóig elmentek. A versenybe benevezett hidakra szigorú építési feltételek vonatkoznak. A tésztákat tilos ragasztóval befuttatni, kizárólag a csomópontokon lehet rögzítésre használni. A ragasztó a híd tömegének csupán tíz százalékát teheti ki. 2 Acélszerkezetek 2012/1. szám A hidak össztömege legfeljebb 1 kilogramm lehet ebbe a tészta, a ragasztó és a terhelőelemek egyaránt beletartoznak. Egy hídhoz tehát körülbelül hetven dekagramm (vagyis kevesebb, mint három csomag) spagettitésztát lehet felhasználni; ennek a konstrukciónak kell megtartania a megterhelő tömeget. A tervezés során azt is figyelembe kell venni, hogy a hídon kell lennie egy, a híd egyik végétől a másikig futó útfelületnek is ennek a minimális szélességét 50 milliméterben határozták meg. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, a hidat kizárják a versenyből. Sándor Péter, a Nyíregyházi Főiskola hallgatója már begyűjtött egy ezüstérmet Budapesten, a kanadai megmérettetésen pedig legutóbb a bronz éremig jutott. Az egri fiatalember az idei versenyre tizenhatezer tész ta darab - kából választotta ki azokat, amelyeket elég strapabírónak ítélt. A kitartás meghozta a gyümölcsét: az izsáki házitésztából készült híd 384 kilo - gram mos terhelés alatt rogyott össze. Ez bőségesen elég volt az aranyéremhez, mivel a második helyezett csupán 129 kilogrammot bírt el. Forrás: márc. 5.

5 HÍREK A DUTRADE HONLAPJÁRÓL A magyar kohászszakma legrangosabb kitüntetését vette át Kroó Iván December 15-én tartotta meg Budapesten évzáró rendezvényét a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE). Ennek keretében vette át Kroó Iván, a Dutrade Zrt. igazgatótanácsának elnöke a Vaskohászatért Emlékérmet Lukács Péter MVAE elnöktől... A díjátadás kapcsán elhangzott méltatás szerint Kroó úr a Donbass Ipari Szövetséget képviselve hatékonyan mozdította elő a cégcsoport magyarországi acélipari beruházásait, jelentős szerepe volt a Dunaferr privatizációja során abban, hogy a magyar acélipar stratégiai céljai megvalósulhattak a tranzakció során, és az elmúlt évek során az ISD Dunaferr Zrt. igazgatóságának tagjaként több területen is hatékonyan dolgozott a magyar acélipar fennmaradásának érdekében. Emellett az elismerés természetesen a sikeresen működő Dutrade Zrt. irányítójaként is megillette a szakembert. A Vaskohászatért Emlékérmet Kroó Iván mellett idén Valeriy Naumenko, az ISD Dunaferr Zrt. vezérigazgatója és Csermák Pál, a Fe-Ferrum Kft. kereskedelmi igazgatója vehette át Lukács Pétertől, az MVAE elnökétől A Dutrade Zrt. a MAGÉSZ pártoló tagja December 15-én tartotta meg Budapesten évzáró ren dezvényét a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE). A rendezvényen az aktuális gazdálkodási év történéseinek, az iparág és az acélpiac legfonto sabb ese ményeinek, trendjeinek értékelése mellett mindig sor kerül a legkiválóbb szakemberek elismerésére is. Az MVAE legmagasabb szakmai kitüntetése a Vaskohászatért Emlékérem, amelyet olyan szakemberek számára adományoznak, akik sokat tettek az iparág fejlődéséért. Idén ezt a rangos elismerést vehette át Kroó Iván, a Dutrade Zrt. igazgatótanácsának elnöke. December 7-én Budapesten tartotta meg szokásos évzáró rendezvényét a Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ). A szakmai összejövetelen több előadást is meghallgathattak a résztvevők, többek között az acélszerkezet-építés aktuális helyzetével, valamint az acélpiaci trendekkel kapcsolatban. A Dutrade Zrt. életében is fontos esemény volt a MAGÉSZ évzárója: vállalatunk a szakmai szervezet pártoló tagjainak sorába lépett. A szerződést baráti kézfogással pecsételte meg Markó Péter, a MAGÉSZ elnöke és Terdi Tamás, a Dutrade Zrt. kereskedelmi igazgatója. Mivel cégünk számos üzleti kapcsolattal ren delkezik a MAGÉSZ tagvállalatainak körében, az együt működés a jövőben minden bizonnyal gyü mölcsöző lesz mindkét fél számára. Markó Péter úr, a MAGÉSZ elnöke és Terdi Tamás úr, a Dutrade Zrt. kereskedelmi igazgatója Acélszerkezetek 2012/1. szám 3

6 HIDÁSZNAPOK (Sopron, november ) Összefoglaló A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szervezésében november án, Sopronban megrendezett Hidásznapokon 150 fő vett részt, szekcióülések nem voltak, így minden résztvevő minden előadást meghallgathatott. 15 előadás hangzott el, össze sen 20 kollégától. Öt előadás: Lehetőségek, feladatok Thoroczkay Zsolt, NFM Hídhelyzet hídgazdálkodás (dr. Tóth Ernő) KKK A hídnyilvántartás múltja és jelene (dr. Träger Herbert) KKK Országos közutak hídjai (Hesz Gábor) Magyar Közút Határhidak (Egyházy Zita) NIF Zrt. az országos közutak hídjairól adott aktuális információt. Fontos volt a hídállomány egészének ügyeivel fog lalkozni, mert hatalmas értéket kell megfelelő álla potban tar tani. Kellő információ segítheti az együtt működést eb ben a témakörben. Hat előadás szólt acél-, illetve acél vasbeton (öszvér) szerkezetű hidak építéséről. Az M0 Hárosi Deák Ferenc Duna-híd (Horváth Zoltán, Közgép Zrt. Feczkó Róbert, A-Híd Zrt.) a 20 éve elkészült Duna-híd kapacitásbővítési munkáiról adott részletes, érdekes tájékoztatást. A meglevő Dunahídhoz hasonló, de ortotrop pálya lemezes mederhíd betolással kerül a helyére. Az üzemben lévő híd melletti építés nagy feladat, jó volt megismerkedni ennek részletkérdéseivel is. A Növény utcai csomópont műtárgyai (Hapák Attila, Strabag Horváth Zoltán, Közgép Zrt.) az M0 kapaci tásbővítésével kapcsolatos. Régészeti kutatás, gáz veze ték, vasúti forgalom fenntartása is nehezíti ezt az ér de kes munkát. Az M43 autópálya Móra Ferenc Tisza-hídja (Berkó Dezső, A-Híd Zrt. Nagy András, Pont-TERV Zrt.) hazánkban az első, több újdonságot hozó hídszerkezet ferde kábeles, hullámos acél gerinc lemezes szekrény. Mind a tervezés, mind a kivite lezés igen sok, újszerű feladatot adott. Az öszvérhidak korszerű alkalmazási formái (Gilyén Elemér Stefanik Péter, Pont-TERV Zrt.) át te kintést adott az együttdolgozó szerkezetű hidak leg újabb generációjáról, újdonságairól. Az acélhíd-szerelés technológiájának fejlődései (dr. Domanovszky Sándor) a kezdetektől, számos archív képpel is illusztrálva a hazai acélhídépítés gazdag történetét mutatta be. A részleteiben ismert technológiák, képek összefoglaló áttekintése érdekes, értékes volt. A kínai hídépítés (dr. Domanovszky Sándor) hatalmas alkotásokat mutatott ismeretterjesztő filmekkel (Sanghai Lupu híd, Yang Ce kábelhíd). Négy előadás a vasbeton alkalmazásáról szólt a hídépítésben, az előadások közül egy külföldi, szlovákiai munkát ismertetett. A Soroksári Dunaág-híd (Medveczki István, A-Híd Zrt.) mederhíd a meglévő Dunaág-hídnak lényegében tükörképe, az ártéri nyílások felszerkezete azonban vasbeton tartó. A szabad betonozású híd építése a rendkívül szűkös munkaterület miatt kü lönleges feladat. Érdekes volt a hídalak biztosításának ismertetése. Az R1 autópálya nyitrai hídja (Takács László, A-Híd Zrt. Gyalog András, H-Promax Kft.) Az exporthídról szóló beszámoló érdekessége volt a szlovákiai pályáztatási gyakorlat és a rendkívül szűk területen való építés megismerése. A 45 m hosszú, feszített vasbeton hídgerenda alkal mazása (Dubrovszky Gábor, Ferrobeton Zrt.) Az 1,75 m magas (karcsú) gerenda tervezése, gyártása különleges feladat volt. Az alkalmazásról is hall hattunk (M6, M7). Vasalttalaj hídfők (Tóth Gergő, Gradex Kft.) Izgal mas témát ismertetett, részletezve az újszerű meg oldás kialakítását. A címszavakban csak vázlatosan említett előadások érdekesek, színvonalasak voltak. Hasznos volt, hogy a résztvevőknek volt alkalmuk a hozzá szólásokra, a személyes beszélgetésekre, hasznos információkat adott a most megjelent Hidász Almanachoz. Dr. Tóth Ernő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakértője A VIII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ SZERVEZÉSÉRŐL Tájékoztatjuk a vasúti hidász szakma iránt érdeklődőket, hogy a MÁV Zrt., a Vasúti Hidak Alapítvány, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztálya közös szer vezésében a VIII. Vasúti Hidász Találkozót május 30 június 1. (szerda péntek) között Pécsett, a Hotel Palatinus Centerben rendezzük meg. A konferencia tervezett létszáma 160 fő, részükre igény szerint a Hotel Palatinusban, illetve a közeli Pátria Hotelben szállást biztosítunk. A rendezvényre elsősorban azokat várjuk, akik a vasúti hídépítés területén tevékeny kednek, azaz a tudományos élet, tervezők, kivitelezők, hatóságok és üzemeltetők képviselőit. A konferencia főbb témakörei: Vasúti pályák átvezetése a hídon; Műtárgyak a hazai vasútátépítéseknél; Nemzetközi kitekintés; Új anyagok és technológiák; Vasúti hidak tervezése. A VIII. Vasúti Hidász Találkozó részletes programjá ról, híreiről a Vasúti Hidak Alapítvány honlapján folyamatosan adunk tájékoztatást, a jelentkezési lap a honlapról letölthető. További információk kérhetők telefonon vagy -ben: Kiss Józsefné Rege Béla Vörös József Acélszerkezetek 2012/1. szám

7 MEGALAKULT A CLOOS CLUB december 8-án megalakult a Cloos Club. A Cloos Club ötletét április 28-án, a II. Cloos Szim pó ziumon vetettük fel nyilvánosan. Az ezt követő vissza jelzések és a kedvező fogadtatás eredményeként összehívtuk az alakuló ülést a Rózsadomb étterembe, ahol ünnepélyes keretek közt alakítottuk meg a Cloos Clubot. Az alapító tagok a Crown International Kft. által forgalmazott Cloos, Jäckle és Kemper-berendezéseket és termékeket felhasználók, és tiszteletbeli tagként a meghívott magyar hegesztéstechnikai szak ma kiemelkedő személyei. A jelenlevők elfogadták a Cloos Club alapítólevelét, mely részletesen tartalmazza a célkitűzéseket. Ebből a legfontosabbakat és a működéssel kapcsolatos információkat itt is kiemeljük. A Cloos Club célja: a magyarországi Cloos, Jäckle és Kemper felhasználók összefogása, a megszerzett tapasztalatok egymás közötti megosztása; a Cloos berendezések kihasználhatósági lehető ségeinek kiszélesítése, tökéletesítése; a legújabb szakmai információk közvetlen megszerzése, átadása; szakmai továbbképzés a használat során felmerülő igények alapján. A Cloos Clubot szakmai közösségként hoztuk lét re, amely külön tisztségviselőket nem alkalmaz, a szer vezéssel kapcsolatos teendőket a Carl Cloos Schweisstechnik GmbH magyarországi kizárólagos kép viselete, a Crown International Kft. látja el. A Cloos Club tagjai tagdíjat nem fizetnek. A Cloos Club rendezvényeihez a Crown International Kft., va lamint más pártoló szervezetek által biztosított támogatást vesz igénybe. A Cloos Club alapító és tiszteletbeli tagjai számára kiemelt kedvezményt biztosít a költségtérítéses programokon való részvétel esetén. A Cloos Club nyitott társaság, amelyhez a későbbiekben korlátozás nélkül lehet csatlakozni. A Cloos Club tagjai azok a magánszemélyek cégeik képviseletében, akik elfogadják a Cloos Club céljait, és aláírásukkal látják el a Belépési Nyilatkozatot. A tiszteletbeli tagok, felkérés alapján, szakmailag segítő személyek és szervezetek. A Cloos Club együttműködik a magyar hegesztéstechnikai szakma minden szervezetével, és számít azok támogatására. A Cloos Club tagjai, mint felhasználók, sokszor találkozhatnak olyan problémával, amelynek megoldásában tudna segíteni egy szakember, aki már korábban szembekerült azzal, és sikeresen és eredményesen meg is oldotta azt. Ezt meg is osztaná másokkal, de a megosztás körül felmerülő, sokszor adminisztratív feladatok felvállalása már saját munkájának a rovására menne. Ezt szeretné áthidalni a Cloos Club, hogy ne maradjanak rejtve a megosztásra érdemes gyakorlati tapasztalatok, információk. A mai korszerű hegesztőgépek fejlesztése folyamatosan halad előre. A mikroprocesszoros hegesztőgépeket naprakésszé lehet tenni a legújabb fájlok felfrissítésével. A fejlesztés eredményeiről ad mindig friss információt a Cloos Club, egy tudását tekintve szinte új hegesztőgép lehetőségét nyújtva a fájlfrissítéssel. A folyamatos fejlesztésekről adott tájékoztatások mellett sokszor szükség van a meglévő információk elmélyítésére, vagy a munkaerő-fluktuáció miatt a meglévők felelevenítésére. A Cloos Club ebben is megoldást jelent: szakmai ismeret megújításával és továbbképzéssel is állunk tagjaink rendelkezésére. A megalakulás hivatalos része után közös vacsorával töltöttük el ezt az estét, ahol kötetlen beszélgeté sekkel máris mélyítettük a tagok összetartozását. Beszél gettünk a napi gondokról, bajokról, de szóba került szá mos, a tagokat segítő ötlet, igény is. Az ülésen kiosz tot tunk egy kérdőívet, hogy a 2012-es év tevékenységének kialakításához a legnagyobb mértékben figyelembe tudjuk venni, mi foglalkoztatja leginkább a tag jainkat, amiben a Cloos Club segítséget, támogatást tudna nyújtani. A nyári szabadságok utáni időszakra, azaz 2012 őszének elejére tervezünk egy tanulmányi kirándulást a Clooshoz Haigerbe, hogy tagjaink és felhasználóink közvetlen képet és információkat kapjanak a Cloos legújabb fejlesztéseiről, termékeiről. Kedves Olvasó! Ha sikerült felkeltenünk érdeklődését a Cloos Club tevékenysége iránt, a Belépési Nyilatkozatot és Kérdőívet a honlapunkon megtalálja. Kérjük, töltse le az anyagokat, és kitöltve juttassa vissza hozzánk! Legyen Ön is tagja ennek a szakmai társaságnak, szeretettel várjuk! Pálinkás László Crown International Kft. Cloos képviselet Acélszerkezetek 2012/1. szám 5

8 HEGKONF Hegesztési Konferencia az Óbudai Egyetemen Az Óbudai Egyetem, a GTE Hegesztési Szakosztály és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés Zorkóczy Béla professzor emlékének szentelve 2012 májusában rendezi meg a 26. Hegesztési Konferenciát az Óbudai Egyetemen. A konferencia rendezői szerint az elmúlt években kirajzolódó tendenciák jelzik, hogy a hazai fejlesztések révén egyre nagyobb figyelem fordul a hegesztés gépesítésével, automatizálásával és minőségirányításával kap cso latos kérdéskörökre. Ezt jelzik a gépkocsi- és vasútijármű-gyártás területén zajló jelentős beruházások, a távvezeték-építés terén várható fejlesztések. Emellett a hazai kutatás-fejlesztés és innováció meghatározó szereplői, a felsőoktatási intézmények hegesztési beruházásai révén jelentősen javultak a kutatás tárgyi feltételei is, melynek eredményei bemutatására is megfelelő fórumot kínál a konferencia. A tanácskozás központi témája a hegesztés gépesítése és automatizálása, melynek hangsúlyos meg - jelenítését szolgálja a kapcsolódó HEG-TECH 2012 kiállítás és szakember fórum. Ez utóbbi program második alkalommal történő megszervezésével a ren dezők a hazai piacon jelentős szerepet játszó vállal kozások számára kínálnak közvet len kapcsolatépítési lehetőséget egy szakmai tudományos konferencia résztvevőivel. Az HEG-TECH 2012 kiállítás és fórum megszervezése mögött az a felismerés áll, hogy a szakmai közönség Kép az előző konferenciáról számára nagy jelentőségűek azok a szakmai eredmények, amelyek a mértékadó gyártó cégeknél folyó kutatás-fejlesztés során keletkeznek, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a gyártó cégeknek is fontos olyan fórumot találni, amelyen az érdeklődő szakemberek közösségét hatékonyan el lehet érni, illetve a hazai kutatás-fejlesztési kapacitással ismerkedni. A kiállításon való részvétel alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a tudományos konferencián részt vevő szakemberek számára kínáljon lehetőséget a konferencia témakörébe tartozó szakmai anya gok, ismeretterjesztő kiadványok megismerésére, a kutatásban, fejlesztésben részt vevő szakemberekkel való találkozásra, egyes témákban konzultáció folytatására a gyártó cég szakembereivel. A május között az Óbudai Egyetem Bécsi úti központi épületében megrendezendő konferenciáról a honlapon további információ található. FONTOS HÍR AZ ACÉLSZERKEZETET GYÁRTÓ ÜZEMEK NÉMET TANÚSÍTÁSÁRÓL Az ACÉLSZERKEZETEK 2011/2. számában két cikket is közreadtunk (Dr. Domanovszky S.: o., Köber J.: o.) a DIN ről a DIN EN szerinti üzemtanúsításokra történő áttérés során bekövetkező új helyzetről. Az ott közöltekhez képest időközben az alábbi jelentős módosításokat vezették be. 1. Az átmeneti időszakot (amelyben mindkét szabvány hatályos) az illetékes német bizottság január végén két évvel meghosszabbította (azaz ről re tolta ki). Következésképpen a DIN : szabvány szerinti üzemtanúsítások addig érvényben maradnak, továbbá a ben lejáró ilyen tanúsításokat érdemes meghosszabbíttatni. Ugyanis ez három évre szól, míg az DIN EN szerinti Certifikátokat az EXC1 és EXC2 osztályokban , az EXC3 és EXC4 osztályokban pedig évenként kell meghosszabbíttatni. (A DVS Richtlinie 1711: Oktober 2010 melyben az érvényesség időtartamát jóval kedvezőbben szabályozták hatóságilag nem került bevezetésre.) 2. A DIN EN szabvány kiadását dátummal ismételten kiadták (szintén 45 oldal terjedelemben, de nyelvileg átfogalmazva). 3. A DIN EN szabvány kiadását dátummal szintén lecserélték (211 oldalról 208-ra redukált terjedelemben, szakmai módosításokkal, a nyomtatási és fordítási hibák kiküszöbölésével). Dr. Domanovszky Sándor 6 Acélszerkezetek 2012/1. szám

9 Markó Péter elnök MAGÉSZ MAGÉSZ SZAKMAI KONFERENCIA december 7. Szervezeti élet lassan csökkenő létszám előre meghatározott munkaterv szerinti programok szigorú költséggazdálkodás színvonalas rendezvények XI. Acélfeldolgozási és acélépítési konferencia, Dunaújváros ECCS-EUROSTEEL 2011 konferencia az acél- és kompozit szerkezetekről, Budapest. ÉMI-TÜV SÜD konferencia az EN 1090 szabványok bevezetéséről, Telki Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület/ALUTA konferencia az energetikai acélszerkezetekről, Göd Díjazottak Egyetemi diplomadíj: Fülöp Hédi, BME Főiskolai díj: Marczis Máté, BME ECCS /MAGÉSZ acélszerkezeti nívódíj: Liszt Ferenc reptér Sky-Court acélszerkezete, Budapest Airport ZRt. KÉSZ Építő ZRt. + KÉSZ Ipari Gyártó Kft. KÖZTI ZRt. ÉPÍTŐIPAR/ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS Magyarországi helyzetkép 2011 Építőipari teljesítmény 2009/ ,4% 2010/ ,3% Rendelésállomány 2009/ % Elhalasztott vagy törölt beruházások 2010-ben ~2500 Mrd HUF Acélszerkezet-gyártás tonna/év tonna/év 55,1% szeptemberi adatok, az előző év azonos időszakához mérve GDP növekedés +1,9% Ipari teljesítmény +7,0% Építőipari termelés 89,4% Beruházások 5,0% ezen belül a II. f.évben 6,5% A beruházásokon belül az infrastrukturális és ipari létesítmények 12,0% Építőipari szerződésállomány júnusi/szeptember végén 35,0/ 39,1% Futó nagyobb projektek Audi/Győr, épület és technológiai acélszerkezetek, M0 déli szektor / Háros, második Duna-híd, Syngenta / Mezőtúr, növényvédőszer-keverő üzem, Glencore növényolajgyár Foktő, épület és technológiai acélszerkezetek. Tervezett nagyobb acélszerkezetes projektek Vásárosnaményi Tisza-híd Puskás Ferenc stadion? Debreceni stadion? MÁV nagysebességű vasúti pálya hídjai????? évi kilátások Belföld:? = 0 Export: Kelet = 0 Nyugat = rendkívül nyomott ár + magas minőségi követelmények + megsokszorozódott versenytárs = EN 1090 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Régebben is felismerték az azonos szakmához tartozók, hogy magányosan, elkülönülten nem tudják a szakma érdekeit képviselni, ezért céhekbe tömörültek. Az acélszerkezeti szakma meghatározó szereplőit ma a MAGYAR ACÉLSZERKEZETI SZÖVETSÉG tömöríti. TAGJAINK az egyetemek neves tudósai, a tervezők jelentős cégei, az acélszerkezetgyártók és -építők legjobb társaságai. EGYÉNI TAGJAINK a szakma elkötelezettjei. PÁRTOLÓ TAGJAINK a felületvédelemben, alapanyag-ellátásban, robot- és hegesztéstechnikában az élvonalba tartoznak. Acélszerkezetek 2012/1. szám 7

10 Noll Tamás elnök Magyar Építész Kamara ÉPÍTÉSGAZDASÁGI STRATÉGIA Koncepcióvázlat ELŐZMÉNYEK MANDÁTUM júniusában Matolcsy György Nemzetgazdasági miniszter előkészítő munkaülésre hívta az építésgazdaság területén érintett szakmai szervezetek vezetőit és a minisztériumi képviselőket. A megbeszélés célja az Építésgazdasági Munkabizottság létrehozásának előkészítése volt. Meghívást kaptak a szakmai oldalról a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Szövetsége, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület kormányzati oldalról a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium képviselői. A Munkabizottság felállításának operatív előkészítésére felkérést kapott az építésgazdaságért felelős Bencsik János államtitkár. Bencsik János államtitkár úr időközben átvette a Klíma- és Energiaügyek irányítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A Munkabizottság munkájának koordinálására felkérést kapott Széman György, a MÉASZ elnöke. A Munkabizottság három Albizottsága és a felkért vezetők: Építésgazdasági Stratégiai Albizottság Noll Tamás MÉK elnök Épületenergetikai Albizottság Körtvély Zoltán NGM osztályvezető Jogszabályi Deregulációs Albizottság Tolnay Tibor ÉVOSZ elnök Az Albizottság vezetői felkérést kaptak arra, hogy tegye nek javaslatot az Albizottság tagjaira. Az Albizottságba delegált tagok névsorát a szakmai szervezetek szep tember hónapban véglegesítették október hónapban Bencsik János államtitkár hivatalos levélben kérte fel a tagjelölteket a munkára. Az Építésgazdasági Stratégiai Albizottság az alakuló ülésen kiegészült a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség képviseletével, majd a Magyar Építőanyagkereskedők Or szágos Egyesületének a képviseletével. Az elmúlt időszakban az Albizottság összegyűjtötte és értékelte az építésgazdasági stratégia-alkotás területén eddig fellelhető hazai és külföldi dokumentumokat, majd ezt követően felállította a munkatervét, számba vette azokat a kérdéseket, amelyekre a munka első szakaszában választ kíván adni. Jelen dokumentum az Építésgazdasági Stratégiai Albizott ság eddig elvégzett munkájának az összefoglalója. Tartalmazza a bizottság december és május hónap között végzett munkájának az összegzését, valamint a április 05-én tartott konferencia előadásainak gondolatait. A koncepcióvázlat az alábbi kérdésekre keresi a választ: 1. Mi az építésgazdaság? Mi a stratégia-alkotási projekt tárgya, célja, kerete? 2. Hogyan írható le, bontható fel a stratégia által lefedett terület? Kik a szereplők? 3. Hol tartunk most? Jelenlegi helyzet elemzése. SWOT-elemzés elvégzése 4. Hova akarunk eljutni? Jövőkép célállapot meghatározása. 5. A stratégia megvalósításának eszközei. Kitörési lehetőségek. Az elkészült anyag megfelel a stratégia-alkotásban általánosságban elfogadott fehér könyv és koncepcióvázlatnak. Bemutatja azt a modellt, amelyet az Albizottság többfordulós egyeztetés után teljes szakmai konszenzussal alakított ki. A bemutatott modell alkalmas az építésgazdasági folyamatok átfogó kezelésére, az összefüggések feltárására és a stratégia-alkotási munka folytatására. Építésstratégiai Albizottság tagjai: Noll Tamás elnök Magyar Építész Kamara Szakmai szervezetek és képviselőik: Magyar Építész Kamara: Vajai Tamás építész DLA Varga-Ötvös Béla közgazdász Ulrich Tamás építész Magyar Mérnöki Kamara: Holló Csaba, Kovács István alelnökök Magyar Keresk. és Ipar Kamara: Ay János koord. és marketing igazgató Magyar Építőanyag-gyártók Szöv.: Széman György elnök Karikás György alelnök ÉVOSZ: Tolnay Tibor elnök Wéber László alelnök Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egy.: Lovro Adrienn alelnök Magyar Létesítménygazd. Szöv.: Czerny József elnök Magyar Építőanyag Kereskedők O. E: Antoni Péter elnök BME Építészmérnöki Kar: dr. Becker Gábor dékán ÉMI Nonprofit Kft.: Vida Attila igazgató 8 Acélszerkezetek 2012/1. szám

11 BEVEZETŐ Uraim, elfogyott a pénzünk. Ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni. Sir Ernest Rutherford, Nobel-díjas kémikus Az építésgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe jelentős mind a bruttó nemzeti össztermék (GDP) előállításában, mind pedig a foglalkoztatás szempont jából, teljesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá jelentős hatással van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai vonzerejére és környezetünkre is. Az idézetet a Nemzetgazdasági Minisztérium Bel gazda ságért Felelős Államtitkárság Építésgazdasági és Otthonteremtési Főosztály felelősségi területének meghatározásából vettük. A megállapítással teljes mértékben egyet lehet érteni, még akkor is, ha ez a tömör megfogalmazás és a jelentős jelző nem kellően érzékelteti az építésgazdaság összetettségét, szerteágazó kapcsolatrendszerét, az ebben a szektorban foglalkoztatottak rendkívül nagy számát, a GDP előállításában ténylegesen betöltött szerepét. Az Építésgazdasági stratégiai albizottság elsődleges feladatának tekintette, hogy érzékeltesse a bevezetőben felvázolt építésgazdaság tényleges nemzetgazdasági súlyát és összetettségét, és ennek az összetett rendszernek a hatékony működéséhez szükséges kormányzati és szakmai önkormányzati irányítási feladatokat. Az építésgazdaság a bruttó nemzeti össztermék 14 16%-át állítja elő. Az építésgazdaságban közvetlenül foglalkoztatottak száma kb és fő. Összehasonlításképpen a mezőgazdaság a GDP 4 6%-át adja. Az építésgazdaság foglalkoztatja becslések szerint a munkavállalók kb. 15%-át, akiknek több mint a fele az építőiparban dolgozik. Összehasonlításképpen a mezőgazdaság a munkavállalók kb. 5%-ának ad munkát. Az építésgazdaság szereplői a terület sajátos helyzeténél fogva döntően hazai tulajdonú, kkv szektorba tartozó vállalkozások. Az építésgazdaság által létrehozott épített környezet a nemzeti vagyon jentős részét adja. Az állami vagyon 70%-a, az önkormányzatinak pedig 90%- a épületekben és építményekben testesül meg. Az építésgazdaság és a mezőgazdaság összehasonlítását nem a két terület esetleges versengése okán tettük, inkább példaként szeretnénk állítani. A mezőgazdaság fontosságát, kormányzati irányításának szükségességét, az ehhez tartozó kormányzati intézmények és háttérintézmények kiépített rendszerét és súlyát, költségvetési igényét mindenki természetesnek veszi. Ugyanakkor, ha megnézzük a jelenlegi kormányzati feladat-meghatározásban az építésgazdaságra vonatkozó fejezetet, akkor mindössze egy félmondatot találunk: A Főosztály ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat Itt már nincs szó az építésgazdaság egészéről, amelynek teljesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá jelentős hatással van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai vonzerejére és környezetünkre is. A stratégia-alkotó munka elindítása után, az előzményeknek és a vonatkozó szakirodalomnak az áttanulmányozását követően a bizottság számára egyre nyilvánvalóbb lett az a tény, hogy egy teljesen feltáratlan területen kell dolgoznunk. Természetesen a jelenlegi helyzet kialakulásának az okait lehet elemezni, de ez egy külön tanulmány tárgya. Az idézett kormányzati feladat és felelősségi terület meghatározásából egyértelműen megállapítható, hogy az építésgazdaság sajátossága, működési rendszere, irányításának módja és eszközrendszere a kormányzat számára is nagymértékben feltáratlan. Az irányítás hiányának ugyanakkor súlyos következményei vannak. Mindenekelőtt ezen a területen nem teljesülhetnek a megfogalmazott kormányzati célkitűzések: az építésgazdaság nem lesz kitörési terület, az építésgazdaságban nem nö vekszik a foglalkoztatottság, nem javul az ország fenntarthatósága, nem javulnak az ország lakosságának egészségi állapotát jelentősen meghatározó környezeti feltételek, nem javul hazánk turisztikai vonzereje, és nem javul az ország környezetének minősége, amely szorosan kapcsolódik az életminőséghez. Az elmúlt év történései, a gazdasági elemzések teljes mértékben igazolják az építésgazdaság sodródását, drasztikus teljesítmény- és foglalkoztatási képesség csökkenését. A stratégia sürgős megalkotása és a cselekvési terv mielőbbi kidolgozása elsőrendű feladat, ha meg akarjuk állítani a káros folyamatokat. MI AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁG? Első hallásra egyszerű lehet a válasz, de ahogy elkezdjük alaposabban elemezni a stratégia tárgyát, egyre jobban kiderül, hogy nehezen meghatározható, összetett fogalommal van dolgunk. A tájékozódást nem segíti a hazai vonatkozó szakirodalom, sem a nemzetközi szinten fellelhető szakanyag. Az építésgazdaság, mint fogalom a legtöbb helyen az építőiparral azonos jelentéssel és értelmezéssel fordul elő. Könnyen belátható, hogy ezzel az értelmezéssel nem sokra jutunk, mert rendkívül leszűkítjük azt a területet, amellyel igazából foglalkozni kívánunk. Az építőipar egy nagyobb rendszer része, önmagában csak e nagyobb rendszeren belül értelmezhető, vizsgálható. Az építésgazdasági stratégia-alkotás területe és célja ennek a nagyobb rendszernek a feltérképezése és működésének vizsgálata. Amennyiben nem akarunk tévútra kerülni, akkor a legfontosabb feladat a kiindulási pont, az építésgazdaság fogalmának tisztázása. AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁG NEM AZONOS AZ ÉPÍTŐIPARRAL Ha párhuzamot vonunk az építés földművelés, építésügy földművelésügy, építésgazdaság mezőgazdaság fogalomkörrel, akkor érzékelhetővé válik, hogy a mezőgazdaság alatt napjainkban mindenki a társadalom élelmezését biztosító élelmiszer-előállító és -ellátó rendszert érti, míg az építés gazdaság körül teljes a homály. Ha a nemzetgazdaság egészét vizsgáljuk, és ezen belül próbáljuk elkülöníteni az építésgazdaság területét, akkor az építésgazdaság fogalom alatt nem csupán az építést (lásd az előbbi építés földművelés párhuzamot) és a hozzá szorosan kapcsolódó tevékenységeket, hanem a társadalom épített környezetének létrehozását és fenntartását értjük. Alapvető változást okozott a stratégia vázlatának Acélszerkezetek 2012/1. szám 9

12 kidolgozásában, hogy az építésgazdaság fogalmi területét kiterjesztettük az épített környezet fenntartására is, mert ezzel vált teljessé az a folyamat, amely logikailag és a gazdaságilag is összetartozik. Az épített környezetet nem csak létre kell hozni, hanem rövidebb, de inkább hosszabb ideig használni, működtetni, fenntartani is kell. A használat fázisát alapvetően meghatározza a létrehozott környezet, az építmények minősége, tartóssága, amelyek így döntő hatással vannak a fenntartási és használati költségekre. fókuszterületi felosztási javaslatát, amely két dimenzióba rendezve, építési szempontokat és megvalósítási szempontokat határoz meg. A négy fő építési típus települések és építmények, föld alatti építmények, hálózatok, az épített kulturális örökség. A három fő megvalósítási szempont szerinti terület életminőség, eljárások és info-kommunikációs technikák, építőanyagok, épületszerkezetek, technológiák. AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁG NEM AZONOS AZ ÉPÍTÉSÜGGYEL Még egy fontos megkülönböztetést kell tennünk, amely szintén sok zavart okoz. Az építésügy nem azonos az építésgazdasággal. Az építésügy fogalma felöleli mindazt a tevékenységet, melyek közvetlenül járulnak hozzá épített környezetünk alakításához és védelméhez, de elsősorban ennek a területnek a jogi kereteit szabályozza, és nem foglalkozik a terület gazdasági ügyeivel. Mindenesetre az építésügy is az épített környezet alakításán és védelmén belül csak egy részterületnek tekinti a kivitelezést, az építőipart. Ennek megfelelően a kormányzaton belül a Bel ügyminisztérium feladatainak ellátása körében gondoskodik: a) az épített környezet rendezett alakítását és védelmét biz tosító a nemzetközi előírásokkal összhangban álló jogszabályok megállapításáról, továbbá azok folyamatos korszerűsítéséről, b) az állami főépítészi, építésügyi és építés-felügyeleti hatósági intézményrendszer működtetéséről, c) a nemzetközi egyezményekből adódó állami feladatok ellátásáról, d) az országos kutatási, műszaki fejlesztési programok kialakításáról és érvényre juttatásáról. Meg kell jegyeznünk, véleményünk szerint a d) alatt felsorolt feladatkörből a műszaki fejlesztési feladatok sokkal inkább tartoznak az építésgazdasághoz, mint az építésügyhöz. Meghatározásunk szerint az építésgazdaság azoknak a gazdasági és szellemi tevékenységeknek az összessége, amelyek a társadalom épített környezetét létrehozzák és fenntartják. Az építésgazdasági stratégia-alkotási projektnek a tárgya és célja ennek az összetett rendszernek a vizsgálata, működésének megértése, a rendszer szereplőinek a számbavétele, a rendszer erősségeinek és gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek a feltárása, a jövőkép meghatározása, a kormányzat irányító szerepének meghatározása. Az építésgazdasági stratégia-alkotási projektnek a kerete az építésgazdasági értéklánc és annak szereplői, akik a társadalom épített környezetet létrehozzák és fenntartják. A stratégia által lefedett terület szellemi szinten az értéklánc és annak szereplői, amelyek ezt a környezetet létrehozzák és fenntartják. Az épített környezet létrehozása, alakítása minden esetben az építési igények megjelenésével meghatározásával indul, ezt követi az előkészítési tervezési fázis, majd a konkrét megvalósítás az építés, majd a használat, fenntartás, és végül az utóélet enyészet, átépítés, kulturális értékké válás. A folyamat mindig az új igények megjelenésével indul, majd végigfut a teljes láncon. Nagyon fontos kérdés, hogyan kapcsolódnak össze az egymást követő ciklusok. Jobb esetben tapasztalatot gyűjtünk, megőrizzük, fejlesztjük és felhasználjuk azt a tudást, amelyet felhalmoztunk ezt nevezzük organikus rendszernek. Rosszabb esetben erre nem kerül sor, a visszacsatolás nem működik, a hibákból nem tanulunk, minden esetben újra elölről kezdjük a folyamatot. MI A STRATÉGIA-ALKOTÁSI PROJEKT TÁRGYA, CÉLJA, KERETE? A stratégia által lefedett terület anyagi szinten a társadalom épített környezete. A társadalom épített környezete fogalom meghatározásá hoz átvettük az Európai Építésügyi Technológiai Plat form Az értéklánc 10 Acélszerkezetek 2012/1. szám

13 A SZEREPLŐK ÉS RÖVID JELLEMZÉSÜK Az építésgazdasági rendszer szereplőit az értéklánc egyes elemei szerint gyűjtöttük össze. A szereplők bemutatását és jellemzését nagymértékben akadályozza, hogy gazdasági tevékenységükről minimális információ áll rendelkezésre. A stratégia-alkotási munka következő fázisában kutatási és adatgyűjtési munkát kell végezni, amely feltárja az egyes szereplők tényleges gazdasági súlyát és szerepét. ÉPÍTÉSI IGÉNY KERESLET MEGFOGALMAZÁSA, PROGRAMALKOTÁS Közszféra Állami intézmények vagyonkezelők, háttérintézmények Önkormányzatok vagyonkezelők, nonprofit szervezetek Gazdasági szféra Gazdasági társaságok Ingatlanfejlesztők Finanszírozó pénzintézetek Civil szféra Egyházak Egyesületek Magánszemélyek, magántársaságok ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS Jogi előkészítés Jogászok, ügyvédi irodák Pénzügyi előkészítés Közgazdászok, pénzügyi szakemberek Műszaki előkészítés Műszaki tanácsadók, beruházás-lebonyolítók Közbeszerzés Közbeszerzési szakértők Tervezés Építészek Magyar Építész Kamara tagjai Mérnökök Magyar Mérnöki Kamara tagjai Szakértők MÉK, MMK tagjai MEGVALÓSÍTÁS KIVITELEZÉS Kivitelezők Fővállalkozók, alvállalkozók kivitelezés-vezetők Mérnökök és szakmunkások, segédmunkások Szállítók Beszállítók Építőanyag-gyártók Épületszerkezet-gyártók Épületberendezések gyártói Építőanyag-kereskedők Szállítók HASZNÁLÓK Közszféra Gazdasági szféra Civil szféra Szolgáltatók Állami intézmények, vagyonkezelők, háttérintézmények Önkormányzatok, vagyonkezelők, nonprofit szervezetek Gazdasági társaságok Egyházak Egyesületek Magánszemélyek, magántársaságok Létesítménygazdálkodási szolgáltatók A kínálati oldalon és nagyrészt a keresleti oldalon is az építésgazdasági szektor szereplői döntően hazai tulajdonú kkv szektorban tevékenykedő vállalkozások. HOL TARTUNK MOST? A JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE Az ország épített környezetét létrehozó és fenntartó épí tésügyi és építésgazdasági rendszer a kormányzati irányításban régóta keresi a helyét. Az 1990-es rendszer váltás után a technológia vezérelte szemlélettel irányított Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megszű né sét követően minden kormányzati felállásban, külön bö ző formában, különböző minisztériumokba sorolva ván dorolt. Volt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz téri um ban, a Földművelésügyi Minisztériumban, a Belügy mi nisz téri um ban, a Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban. Je len leg több területre felosztva a Belügyminisztérium Nem zetgazdasági Minisztérium Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium hatáskörébe tartozik. Az ipari termelésre alapozott tervgazdasági rendszer ezen a területen sem múlt el nyomtalanul. Nem véletlen, hogy még ma is szinte egyetlen mérőszám jellemzi a területet, az építőipari termelési volumen. Az építésgazdaság elméleti szinten is feltáratlan terület, nem véletlen, hogy a jelenlegi kormányzat is bizonytalan módon kezeli ezt a területet. Komoly eredménynek tartjuk, hogy az építésgazdaság önálló területként megjelent a kormány programjában: Az építésgazdaság nemzetgazdaságban betöltött sze re pe jelentős mind a bruttó nemzeti össztermék (GDP) elő állításában, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából, tel jesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá jelentős hatással van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai vonzerejére és környezetünkre is. Erre építve kimunkálható az a stratégia, amelyre építve a kormányzati céloknak megfelelő irányítási rendszert ki lehet dolgozni és ki lehet építeni. STRATÉGIAI ALAPVETÉSEK A tradicionális világban az épített környezet létrehozása és fenntartása szerves egységben volt jelen. A tradíció biztosította a szaktudás átadását és fejlesztését, a tapasztalatok összegyűjtését és kiértékelését. A rendszer összefogott működését a szakmai konvenciók garantálták. Meg kell jegyeznünk, hogy szerencsésebb országokban pl. Ausztria, Amerikai Egyesült Államok a mai napig tradicionális jellegű ennek a területnek a működése. Magyarországon a tradicionális rendszer az elmúlt fél évszázadban fokozatosan megszűnt. Ennek legsúlyosabb következményei, amelyek a mai napig meghatározó tényezői az építésgazdasági szektornak, a következők: Az építés szemléletének megváltozása az építés, amely nem is olyan régen még a teremtéssel volt egy szellemi szinten, hiszen az ember olyan környezet létrehozására törekedett, amelyet örömmel és méltósággal alkotott, és amelyben örömmel és méltósággal kívánt élni mára lecsúszott az anyagi világ szintjére (pénz, profit, presztízs, praktikum), az építési igények elszakadása a helyi társadalmi, gazdasági élettől, a visszacsatolás, kiértékelés, tapasztalatgyűjtés és -átadás hiá nya, a szakmai tudás társadalmasításának és átadásának a hiánya, a szakmai konvenciók szétesése, jelentésvesztése, a rendszer működésének az átláthatatlansága, rugalmatlansága. Acélszerkezetek 2012/1. szám 11

14 Az építésgazdasági szektor szereplői az elmúlt húsz évben létrehozták a saját területükön működő szakmai szervezeteiket, egyesületeiket, kamaráikat. Ezek a testületek az elmúlt időszak alatt kiépítették az országot lefedő szervezeteiket, és fokozatosan erősödve működnek. A működést nagymértékben akadályozza a megfelelő kompetenciák hiánya, amelyek leginkább az építésgazdaság területén szükséges adatbázis kiépítését és a szereplők gazdasági tevékenységének átláthatóságát, irányíthatóságát tennék lehetővé. Ugyanakkor a szakmai szervezetek megfelelő tapasztalattal és ismeretanyaggal rendelkeznek ahhoz, hogy a kormányzatot segítsék az építésgazdasági stratégia kidolgozásában. SWOT-ELEMZÉS ERŐSSÉGEK: Társadalmi környezet: Jelentős egyéni motiváció az életkörnyezet kialakítása, az építés iránt. Jelentős társadalmi figyelem az épített környezet alakítása iránt. Az épített környezet a helyi és a nemzeti identitás legfontosabb eleme. Az épített örökségünk jelentős része országos vagy helyi védelem alatt áll. Az ország kiemelt jelentőségű területei a világörökség részét képezik. Gazdasági környezet: Az építésgazdaság a nemzetgazdaság egyik legnagyobb eleme. A foglalkoztatottak nagy száma, jelentős munkahelyte remtő képesség. Az építésgazdaság potenciálisan jelentős a szürke- és feketemunka kifehérítésében. Az épített környezet minősége és az életminőség szorosan összefügg egymással. Jogi környezet: Működő szakmai fórumok, szervezetek. Egységes szakmai akarat az építésgazdaság jogszabályi deregulációjára. Egységes szakmai akarat a minőségi munka elsőbbségének biztosítására. Szakmai alkalmasság, humán erőforrások: Hagyományos oktatói bázis megléte, felhalmozott tudásanyag. Nemzetközi szinten elismert építészek és mérnökök. Kialakult építész és mérnöki továbbképzés rendszere. GYENGESÉGEK: Társadalmi környezet: Az építésgazdaság jelentősége és lehetőségei ismeretlenek a politika szereplői előtt. Az építésgazdaság irányításának kormányzati feladatai nem megfogalmazottak. Az építésgazdaság egyike a korrupciónak leginkább kitett területeknek, ugyanakkor hathatós fellépés nem történik a korrupció visszaszorítására. A terület átláthatatlansága miatt jelentős a fekete- és a szürkemunka aránya ez különösen igaz a használati fázishoz kapcsolódó szolgáltatásoknál. Gazdasági környezet: Az építésgazdaság megismeréséhez, a folyamatok elemzéséhez szükséges rendezett információk, adatbázisok és statisztikai adatok hiánya. Az életciklus-szemlélet és a hosszú távú gondolkodás hiánya. Alacsony hatékonyság, negatív ár minőség spirál. Duális építőipari cégstruktúra a kevés nagy és a sok ezer kis cég közötti nincs átmenet. Szabványok, egységes minőségi követelmény rendszer hiá nya. Szakmai szabályok, konvenciók és egységes fogalomtár hiánya. Jogi környezet: Gyenge jogkövető magatartás. Kiszámíthatatlan és nehezen átlátható engedélyezési eljárások. Versenypolitika hiánya közbeszerzésben a minőségi szem pontok érvényesü lésének a hiánya, az árverseny túl súlya. Szakmai alkalmasság, humán erőforrások: Szakmai kompetenciák hiánya. Szakmunkásképzés szervezetlensége, elsorvadása a szakmunka presztízsének alacsony szintje. Szakképzési források ellenőrizhetetlen felhasználása. A keresleti oldalra és a használati fázisra is fókuszáló oktatás hiánya. LEHETŐSÉGEK: EU piacok megnyitása technológiai transzferek lehe tősége. EU pénzügyi támogatások beterelése az építésgazdasági szektorba. Szakmai szervezetek összefogása az egymásrautaltság felismerése, egy rendszeren belül dolgozunk, a jó eredményhez minden szereplő egyenrangú, minőségi munkája szükséges. Védjegyek, garantált termékminőség pozitív diszkrimi nációja. Építési export lehetőségek szellemi és hiányszakmák területén. Nemzetközi kapcsolatok, együttműködések. Versenyképes tervezői és kivitelezői és szolgáltatói vállalkozói struktúrák kialakulása. A használati fázis előtérbe helyezésével és a visszacsatolási rendszer felállításával a teljes értéklánc egészségesebb működése. VESZÉLYEK: EU piacok megnyitása szakmunkás-elvándorlás. EU pénzügyi támogatások elmaradása. A hazai építéskultúra visszaszorulása. A tervezés (koncepció) nélküli építésgazdaság értékszemlélet nélküli sodródása. Prioritás-zavarok a terület- és településfejlesztésben. Egyoldalú, részérdekek által kezdeményezett, vezérelt fejlesztések. Fiktív építési igények. A használati fázis továbbra is figyelmen kívül marad. 12 Acélszerkezetek 2012/1. szám

15 HOVA AKARUNK ELJUTNI? JÖVŐKÉP CÉLÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA Az építésgazdaság jövőképe egy egészségesen, jól működő rendszer képe, amely dinamikusan, gyorsan tud reagálni az állandóan változó környezeti feltételekre, ugyanakkor az általa létrehozott és fenntartott épített környezet minősége versenyképes az Európai Unió és különösen a Kárpátmedence országainak épített környezetének minőségével. Egészséges, jól működő építésgazdasági rendszer, amely húzóágazatként jelenik meg a nemzetgazdaságban, jelentős területet biztosít a foglakoztatás számára, teljesítménye döntően jó irányban befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, teljesítménye jó irányban befolyásolja az ország lakos ságának egészségi állapotát, teljesítménye növeli az ország turisztikai vonzerejét, teljesítménye a minőség irányában változtatja meg az ország épített környezetét. Egészségesnek, jól működőnek akkor tekinthető az építésgazdaság, ha a felvázolt értéklánc minden eleme igénymeghatározás előkészítés, tervezés megvalósítás, kivitelezés használat, fenntartás visszacsatolás szakszerűen működik, az egyes területek megfelelő információs kapcsolatban állnak egymással és az értéklánc szereplői megfelelő körülmények között, méltósággal végezhetik munkájukat. Meg kell találnunk azt az utat, amely visszavezet az építés eredeti, az épített világot teremtő fogalmához. Meg kell találnunk az utat, hogy ebben a tevékenységben újra a teremtő erő divatos szóval innováció jusson kifejezésre, amely régen is létrehozta a ma csodált mesteri, harmonikus épületeket, városokat, falvakat. Meg kell találnunk azt az utat, amely újra szerves egységben kezeli a folyamatokat, a helyben keletkező építési igényekből kiindulva biztosítja a szereplők egyenrangú és kiegyensúlyozott részvételét, gyűjti és értékeli a tapasztalatokat, fejleszti a módszereket ez a módszer eredményesen működött, és a világ nagy részén a mai napig ered ményesen működik. Ennek a módszernek immanens tulajdonsága a gazdaságosság, a technológiai eljárások és a szaktudás csiszolása, fejlesztése. Egészséges, jó működés csak megfelelő irányítással jö het létre, amelyhez elengedhetetlen az erős kormányzati szerepvállalás. Minőségi környezet létrehozása, amelyben egészségesen és méltósággal lehet élni. A meghatározás kissé távol áll a ma nálunk használatos gazdasági fogalmaktól, de ezek a célok és kifejezések nem idegenek a jól működő gazdasági rendszertől. Természetesen a stratégia kidolgozása során meg kell pontosan fogalmazni, mit értünk minőségi, egészséges környezeten, amelyben méltósággal, egészségesen lehet élni. Ennek kibontására megfelelő támpontokat lehet találni. Magyarország épített környezetének mai állapota rendkívül lehangoló, amortizálódott. A városok élhetőségi rangsorában egy nemrégiben készült felmérés szerint Budapest az 52. helyen szerepel Bécs a 3. helyezett. Országos szinten valószínűleg még rosszabb a helyzet. A most folyó építések, pályázati programok is egy hibásan, nem egészségesen működő rendszerrel történnek, így az új építések nem csökkentik a lemaradást, hanem tovább növelik a távolságot az élmezőnytől. A minőségi környezet jövőkép az állandó változás képe, amely biztosítja a régi értékek megőrzését és újak keletkezését. Az állandó változás lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan kövesse a társadalom és az egyén változó igényét és arra mindenkor a legmegfelelőbb, legjobb választ adja. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI KORMÁNYZATI SZINT IRÁNYÍTÁS, ÖSSZEHANGOLÁS Az építésgazdaság kormányzati irányításához mindenekelőtt a lehető legjobban meg kell ismerni az a területet, amelyet a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően irányítani kell. A jelenlegi feladat-meghatározást, amely az építésgazdaság kormányzati irányítását csak az építőipar és az építőanyag-ipar irányításában jelöli meg, nem tartjuk megfelelő célkitűzésnek. A munkabizottság kidolgozta azt a modellt, amely véleményünk szerint alkalmas az építés gazdaság megfelelő leírására, és ennek a modellnek a felhasználásával a terület kormányzati feladatainak a kidolgozására. A kormányzati irányításnak a teljes értékláncot kell irányítani: igények, kereslet, előkészítés tervezés megvalósítás, kivitelezés használat visszacsatolás. Az értéklánc kormányzati irányítás nélkül nem tud megfelelően működni. A modell működésének az elemzésével, a feltárt SWOTanalízis segítségével meg lehet határozni az irányítási szinteket, a szükséges beavatkozási területeket. Ezt követően meg lehet határozni azt a szervezeti keretet, amely hatékonyan el tudja látni az építésgazdaság súlyához, nemzetgazdasági jelentőségéhez, a terület összetettségéhez és a megoldandó feladathoz megfelelő kormányzati feladatokat. A szervezeti keretek kialakítását követően ki kell dolgozni a felvázolt modell szerinti építésgazdaság stratégiáját és cselekvési tervét, biztosítani kell az összhangot a különböző kormányzati stratégiák között. KORMÁNYZATI SZINT AZ ÁLLAM, MINT ÉPÍTTETŐ Az építésgazdasági értéklánc működését döntően meghatározza a keresleti oldal viselkedése. Az építési igények megfogalmazása, a követelmények megállapítása alapvetően, hosszú távon kihatással van a gazdasági (és kulturális) környezetre. A közszféra állam, önkormányzatok jelentős építtető, ezért hatékonyan ezen az építtetői keresleti oldalon lehet eredményt elérni. Az állam szerepe ezen a területen: építési igények pontos meghatározása tapasztalat, visszacsatolás, nemzetközi esettanulmányok, építési műszaki követelmények szabványok, műszaki útmutatók korszerűsítése, kidolgozása, életciklus-költség elemzés kidolgozása és gyakorlati bevezetése, hosszú távú szemlélet, ár érték arány, minőségi szempontok érvényesítése a tervezésben, kivitelezésben, kontárok kiszűrése a közpénz ből történő építkezéseken, a használati fázishoz kap csolódó részletes szabályozás kidolgozása, beleértve a képzettségi követelményeket, a szervezeti szabályokat, irányelveket, a használati fázis minőségi követelményeit stb. Acélszerkezetek 2012/1. szám 13

16 KORMÁNYZATI SZINT FOGLALKOZTATÁS Az építésgazdaság különösen a használati fázisban (műszaki szolgáltatások, karbantartás, takarítás stb.) potenciális terepe a szürke- és feketemunkának. Megfelelő irányítással és ellenőrzéssel, a nemzetközi és részben a hazai tapasztalatokra támaszkodva, részletes szakmai szabályok kidolgozásával, ezen a területen jelen tős kifehérítést lehet elérni. SZAKMAI SZERVEZETEK SZINTJE A SZEREPLŐK MUNKÁJÁNAK SZAKSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA, VISSZACSATOLÁS Ahhoz, hogy a szakmai szervezetek kamarák, szövetségek be tudják tölteni az építésgazdasági stratégia megvalósításában rájuk váró szerepüket, lehetővé kell tenni számukra a saját területükön a tényleges gazdaságirányítási funkciók el látását. A gazdasági és a szakmai kamaráknak ma nincs lehetőségük a területen működő vállalkozások gazdasági tevékenységének a megismerésére, adatgyűjtésre, elemzés készítésére. Ezen a helyzeten segíthet a kidolgozás alatt lé vő gazdasági kamarai törvény, és ehhez kapcsolódóan a szak mai kamarák cégregisztrációs tevékenységének biztosítása. KITÖRÉSI LEHETŐSÉGEK Az építésgazdaság az elmúlt években degresszív pályára került év óta évről évre fokozatosan csökken a szektor teljesítménye. Az éves csökkenés aránya változó, 5 15% között mozog évre csak az építőipar területén az ÉVOSZ előrejelzése szerint 10%-os teljesítménycsökkenés várható. A jelenlegi építési igények ismerete, a műszaki előkészítési, tervezési fázisban lévő tervezési munka alacsony volumene alapján egyértelműen megállapítható, hogy hathatós közbeavatkozás nélkül a szektor teljesítménye a évben tovább csökken, a csökkenés mértéke a évi bázishoz képest a 10%-ot is meghaladhatja. A évi és a évi várható nagymértékű tel jesítménycsökkenés alapvetően veszélyezteti a kormányzat GDP növekedésre és a foglalkoztatás növelését megcélzó programjának megvalósítását. Összehasonlításképpen a évi (100%) bázisévhez képest az egyes országok teljesítményei évben: Magyarország 65% Lengyelország 174% Románia 134% Az építésgazdaság degresszív folyamatának a megállítása és emelkedő pályára állítása hatékony, gyors kormányzati intézkedések nélkül nem képzelhető el. Ezek az intézkedések ugyanakkor nem lehetnek fiktív, felesleges építési tevékenységet generáló programok. Az építésgazdaság fellendítésének programját a stratégiai célkitűzésben felvázolt értéklánc egészséges működésének programjára kell építeni. A programok előkészítése és beindítása évben a költségvetés 1%-os nagyságrendjét jelentik, ugyanakkor munkaerő-megtartó hatásuk érvényesül az építésgazdaság előkészítő és tervezési szektorában, a kifizetések több mint 50%-a közvetlenül, adók és járulékok befizetésével, másik 20 30%-a fogyasztási oldalon kerül visszafizetésre. A munkabizottság a következő területeken lát lehetőséget az építésgazdaság fellendítésére: Építésgazdasági kormányzati irányítási rendszer kiépítése Megfelelő létszámú és hatékonyságú szervezeti egység felállítása, amely a szakmai szervezetekkel együttműködve kidolgozza az építésgazdaság stratégiáját és cselekvési tervét. Otthonteremtési (bérlakás-építési) program elindítása Előkészített program, a program szakmai vitájának lefolytatása, a műszaki előkészítés és a működtetést biztosító intézményrendszer felállítása szükséges. A program elindítása évben minimális költségvetési forrást igényel. JESSICA pályázati program adta lehetőségek kihasználása A program lehetőségeinek megismerése, pályázat-előkészí tő alap felállítása, amelynek keretében támogatással ki dolgozhatók lennének a kiválasztott projektjavaslatok. Önkormányzatok és gazdasági szereplők számára elérhető program. A program elindítása évben minimális költségvetési forrást igényel. Közintézmények komplex műszaki, energetikai állapotmegújítási programja Előkészített program, a program szakmai vitájának lefolytatása, a műszaki előkészítés és a működtetést biztosító intézményrendszer felállítása szükséges. Első ütemben a létesítmények komplex műszaki állapotfelvételére, vagyonleltár felállítására kerülhet sor. Második ütemben az üzemelési költségek és fenntartási költségek csökkentésére építő felújítási munka indulhat el. A program elindítása évben minimális költségvetési forrást igényel. Kulturális örökségvédelmi program A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által előkészített, 8 szakterületet felölelő program elindítása. 1. Technikai örökség integrált védelme alprogram. 2. Történeti települések településrendezési és településrehabilitációs alprogramja. 3. Humán erőforrás alprogram. 4. Turizmus alprogram. 5. Vidékfejlesztési alprogram. 6. Területfejlesztési alprogram. 7. Harmóniában a természettel alprogram. 8. Kárpát-medencei magyarság alprogram. Helyi és regionális építésgazdasági klaszterek létre hozásának ösztönzése A kialakult duális építésgazdasági szerkezet feloldása, életképes és rugalmasan működési formák kialakítása a helyi szükségletek kielégítése céljából. (Elhangzott december 7-én, a MAGÉSZ évzáró rendezvényén.) 14 Acélszerkezetek 2012/1. szám

17 Marczis Gáborné Dr. igazgató, a műszaki tudomány kandidátusa Zámbó József kereskedelmi igazgatóhelyettes Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés AZ ACÉLIPAR HELYZETE A VÁLTOZÓ VILÁGBAN SITUATION OF THE STEEL INDUSTRY IN A CHANGING WORLD 2008 második felében az USA-ban elindult, majd az egész világra kiterjedő, 2009-ben is folytatódó válságot követően az acéliparban 2010-ben elindult növekedés 2011-ben lelassult. A világ acéltermelése már jóval meghaladta a válság előtti szintet, ben újabb rekordot jelentő 1,49 Mrd tonna mennyiséggel. Ebben jelentős szerepe van Kínának, ahol az acéltermelés az elmúlt évben megközelítette a 700 Mt-át. Ugyanakkor Európa acéltermelése még ben sem érte el a válság előtti szintet, és 2012-re is rendkívül alacsony növekedés várható. A év eleji acél késztermék áremelkedést követően a második félévben már árcsökkenés következett. Az acélszerkezetek kereskedelmét illetően az elmúlt évben az importban csökkenés, az exportban pedig kismértékű növekedés volt tapasztalható. 1. GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A világgazdaságban az utóbbi időben jelentős átrendeződés következett be az egyes régiók és országok fejlődési üte me és részesedése tekintetében. Ezt a folyamatot a 2008 második felében kirobbant és hosszúra nyúlt, rendkívül súlyos pénzügyi, gazdasági válság tovább fokozta. Az 1. táblázat a GDP növekedését tartalmazza a világ különböző régióiban, országaiban. Ebből megállapítható, hogy a növekedés üteme összességében is lassulást mutat, de a feltörekvő országokban még így is jelentős mértékű a növekedés, viszont Európában 2012-ben rendkívül kicsi növekedésre számítanak. A világ GDP növekedésének alakulása látható az 1. ábrán és ezen belül külön-külön a fejlett országoké és a fel törekvő, fejlődő országoké. A görbék és évi adatai az év közbeni előrejelzések módosításait is tartalmazzák. Látható, hogy a fejlett országok növekedési ütemének előrejelzésében nagyobb a bizonytalanság, mint a fejlődőkében. Az IMF Világgazdasági kitekintése a áprilisi előrejelzéshez képest 2011 szeptemberében még tovább lassuló növekedést jelez. 2. ACÉLIPAR ÉS ACÉLFELHASZNÁLÁS A világgazdasági folyamatok az acéliparra is hatással vannak. A világ összes acéltermelése hosszabb távon növekvő tendenciát mutat, bár a válságok idején mindig volt bizo nyos fokú acéltermelés-visszaesés. A növekedés üteme években a korábbi időszakokhoz képest sokkal intenzívebb volt; majd 2008-ban következett be a legutóbbi válság; de 2010-ben már ismét elérte a világ acéltermelése a válság előtti szintet és 2011-ben tovább nőtt (2. ábra). Following the crisis which commenced in the USA in the second half of 2008 an then spread out to and continued in the whole world during 2009, the growth which began in the steel industry in 2010 slowed down in The world s steel production well exceeded the pre-crisis level with a new record volume of 1.49 bn tons in This is case partly due to the role of Chine where steel production approached 700 M tons in the last year. On the other hand, Europe s steel production in 2011 failed to attain the pre-crisis level and only very moderate increase can be expected in Following the price increase of steel end-products in early 2011, the prices were decreasing during the second half. In regards to the trade of steel structures, the last year showed a decline in import respectively slight increase in export. A világ és Európa acéltermelésének alakulását hosszabb távon a 3. ábra szemlélteti. Európa acéltermelése 1990-től 2008-ig szinte semmit nem változott. A világ acéltermelése 2000 után meredek növekedést mutat, és jelentősebb visszaesés a válság hatására csak 2009-ben történt; Európa acéltermelése viszont még 2011-ben sem állt vissza a válság előtti szintre. Európa és Magyarország acéltermelésének évenkénti alakulása az 1960-as évektől 2011-ig a 4. ábrán látható. A két görbe az 1990 utáni magyarországi visszaeséstől eltekintve közel párhuzamosan fut. A világ acélgyártásának földrajzi megoszlását mutatja 2000-ben és 2010-ben az 5. ábra. Ebből egyértelműen látszik Kína előretörése úgy a termelés, mint a felhasználás tekintetében. Az acéltermelésben Európa, a CIS és a NAFTA országok, valamint Japán részaránya jelentősen csökkent, miközben Kínáé 15,1%-ról 44,3%-ra nőtt. Ugyancsak az acélipar súlyponti átrendeződését szemlélteti a 6. ábra. A 2. táblázat a világ illetve az egyes régiók évekbeni acélfelhasználásának mennyiségét és a változás Worldsteel által készített évi előrejelzését tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy 2011-ig a NAFTA és a CIS országokban a válság után gyorsabb az acélfelhasználás növekedése, mint a világ többi részén, de 2012-ben a NAFTA és az EU 27 országok felhasználása nem éri el a évi mennyiséget. A legtöbb acélt felhasználó 10 ország adatai találhatók a 3. táblázatban a évi tény és a évi előrejelzés szerint. Ebben az látszik, hogy India feljön az 5-ről a 3. hely re, így Japán és Dél-Korea lejjebb kerül, Oroszország és Németország helyet cserél, Brazília újként bekerül a 7. helyre, Spanyolország kiesik a 10-ből, Törökország feljebb lép és Olaszország lecsúszik a 10. helyre. Acélszerkezetek 2012/1. szám 15

18 A 2008-ban berobbant válság jelentkezésének és lefolyásának alaposabb szemléltetésére a termelés havonkénti alakulását is érdemes megvizsgálni. A 7. ábrán néhány régió havonkénti acéltermelése látható ben. Ebből látszik, hogy 2008-ban Kínában is volt 4 5 hónapon át némi visszaesés, 2009 elején már el is érték a termelési csúcsnak számító júniusi mennyiséget és azóta szinte minden hónapban ennél többet termelnek. Ezzel szemben az EU acéltermelése 2008 végén jelentősen visszaesett és 9 hónapig ezen az alacsony szinten maradt. Ezután kicsit magasabb szinten hullámzott, de még 2011-ben sem érte el a válság előtti szintet. Az egyes európai országokat tekintve persze nem azonos a kép. A 8. ábrán pl. az látható, hogy Ausztria és Szlovákia havonkénti acéltermelése 2010-ben már visszatért a válság előtti szintre, bár november decemberben visszaesés történt, ugyanakkor Csehország és Magyarország termelé se még meg sem közelítette a válság előtti szintet. A 9. áb ra azt szemlélteti, hogy Németország és Olaszország ha vonkénti acéltermelése 2010-ben már a válság előtti szint kö zelében volt, de az EU 27 országára együttesen ez még nem mondható el második félévében kisebb termeléscsökke nés volt az EU-ban és ezekben az országokban. A látszólagos acélfelhasználás évenkénti alakulását az EUban a 10. ábra szemlélteti. Ezen jól látható a válság okozta visszaesés, majd az egyre lassuló növekedés. Az előrejelzés szerint még 2012-ben sem éri el a felhasználás a válság előtti szintet, Az európai acélfelhasználás szektoronkénti megoszlása a 11. ábrán látható, amely szerint a legnagyobb acélfelhasználó az építőipar. Az acélfelhasználó kulcsszektorok önmagukhoz mért negyedévenkénti időbeni változásának alakulását a 12. ábra szemlélteti. Jól megfigyelhető, hogy a korábbi évekbeni szóródás 2011-ben már csökkent és 2012-re már csak minimális szóródással és szerény mértékű növekedéssel számolnak. 3. ACÉLÁRAK A évi havonkénti átlagárak viszonylag nyugodtnak mondható alakulása után 2008 első félévében, elsősorban az alapanyag- és a kokszárak drasztikus megemelése miatt, egy minden eddiginél gyorsabb és nagyobb mértékű acéláremelkedés következett be. Ez a magas árszint azonban nem tudott tartós lenni. Amilyen gyorsan emelkedtek az árak, a válság okozta kereslet hiánya miatt ugyanolyan gyorsan le is csökkentek, és 2009-ben szinte egész évben a évi árszint alatt maradtak ben az év közepéig emelkedtek az árak és többnyire elérték a évi szintet, de az év második felében már ismét enyhe árcsökkenés volt tapasztalható. Ez utóbbi megállapítások elsősorban az EU belföldi piaci árak alakulására igazak, ugyanis a CIS Fekete-tengeri kikötői árak közepe után emelkedtek és hamar elérték, sőt meg is haladták a évi árszintet, de a 2010 II. félévében bekövetkezett enyhe visszaesés ezeknél is jelentkezett, amelyet a 13. és 14. ábra szemléltet ben az év elején emelkedtek az árak, majd az EU belföldi acélárak a II. félévben már többnyire csökkentek, míg a CIS Fekete-tengeri kikötői áraknál ez csak később jelentkezett. 4. HAZAI ACÉLTERMELÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS Magyarországon az as évek 3,5 Mt/év feletti nyersacéltermelés a rendszerváltást, szerkezetátalakítást követő években 1,5 2,2 Mt/év között változott. A válságot követően a legalacsonyabb termelési szint 2009-ben volt (1,4 Mt). Ezt követően kismértékű emelkedés tapasztalható (15. ábra). A fenti időszak alatt a létszám a kiinduló főről kb. egytizedére csökkent. A két számsor hányadosából egyér telműen adódik, hogy a termelés hatékonysága erőteljesen nőtt. 5. VÁRHATÓ HAZAI ACÉLFELHASZNÁLÁS, ELŐREJELZÉSEK A 16. ábrán a magyarországi összes acélfelhasználás évenkénti alakulása látható. A 2007-ig tartó viszonylag egyenle tes növekedés, majd a évi megtorpanás után 2009-ben a felhasználás jelentősen, kb. az évi szint re esett vissza., majd 2010-ben 18%-kal nőtt és ben várhatóan 8 9%-kal tovább növekszik ben a gazdasági előrejelzések alapján további 2 3% növekedésre számítunk, és így a 2002-ben elért acélfelhasználás szintjét érjük el. A 16. ábrán az is jól látszik, hogy az import aránya az összes acélfelhasználásunkban 1998 óta folyamatosan és rendkívüli mértékben megnőtt, és 2010-ben már elérte a 80%-ot. A belföldi acélgyártók belföldi értékesítése között lényegesen nem változott, majd 2005 óta folyamatosan csökkent és ben már az évi, eddigi legalacsonyabb szint alá esett le, de 2011-ben némi javulás mutatkozik. 6. ACÉLSZERKEZET-KERESKEDELEM (EXPORT, IMPORT) A 4. táblázat az acélszerkezet export, az 5. táblázat az import adatokat tartalmazza évekre. Megállapítható, hogy az export a évekbeni növekedését követő évi visszaesés után kismértékben ben is tovább csökkent, és 2011-ben várhatóan ismét eléri a évi mennyiséget. Ugyanakkor az egyébként hullámzó import a évi visszaesést követően 2010-ben már jelentősen növekedett és elérte a válság előtti évek átlagát, de 2011-ben várhatóan ismét csökken. Mindezt szemléletesen mutatja a 17. ábra. 7. ÖSSZEFOGLALÁS 2008 második felében az USA-ban elindult, majd az egész világra kiterjedő, 2009-ben folytatódó válságot követően 2010-ben az acéliparban már növekedés volt, de ez ben lelassult. A világ acéltermelése már elérte és meg is haladta a válság előtti szintet. Ebben jelentős szerepe van Kínának, ahol mind az acéltermelésben, mind pedig az acélfelhasználásban nagymérvű előretörés tapasztalható. Ugyan akkor Európa, a CIS és a NAFTA országok részaránya a világ acéltermelésében jelentősen csökkent. Az egyes európai országokban is nagyon eltérő volt a válság előtti időszak termelési szintjéhez való visszatérés. Az acélárakat tekintve 2011 I. félévében növekedés, a II. félévében viszont a termékek többségénél árcsökkenés volt. Magyarországon az acélfelhasználás 2011-ben 8 9%-kal haladja meg az előző évi szintet, 2012-ben további 2 3% növekedés várható. Az acélszerkezet-kereskedelem exportban a válság miatti 20%-kal lecsökkent szinten stabilizálódást, importban a évi növekedés után ismét csökkenést mutat ben. Összességében a növekedés üteme a világ minden részén lelassult. 16 Acélszerkezetek 2012/1. szám

19 Forrásjegyzék Worldsteel Association: Steel Industry Statistics Worldsteel Association: Market Reviews Worldsteel Association: Short Range Outlook Worldsteel Association: Oxford Economics Worldsteel Association: Raw Material Statistics Eurofer: Economic and Steel Market Outlook Marczis Gáborné Dr.: Acélipar helyzete, kilátások.mafe Közgyűlés Marczis Gáborné Dr.: Acélipari helyzetkép. MAGÉSZ Évzáró ülés, XII. 08. Marczis Gáborné Dr.: A változó acélipar. MAGEOSZ Kibővített elnökségi évzáró Lukács Péter PhD.: Az acélipar helyzete a változó világban. MVAE Taggyűlés, XII. 15. Marczis Gáborné Dr.: Beszámoló az MVAE Központi Szervezetének évi munkájáról. MVAE Taggyűlés, XII táblázat 1. ábra 12 Acélszerkezetek 2012/1. szám 17

20 2. ábra 3. ábra 18 Acélszerkezetek 2012/1. szám

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A 2012. MÁJUS 11 -I KÜLDÖTTGYŰLÉSRE 2 BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA mottó: Több mérnököt Magyarországnak, több magyar

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XXI. évfolyam 2010. október Ülést tartott a LOSZ Elnöksége 2010. október 6-án ülést

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Ki marad talpon? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Ki marad talpon? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVI. ÉVFOLYAM 2006. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA Ki marad talpon? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: Újévi köszöntő... 3 NAPIREND: Csúcstalálkozó

Részletesebben

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. FEBR. MÁRC. 17. ÉVF. 2. SZÁM Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács A VOSZ és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) együttmûködési

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET TARTALOM BESZÁMOLÓK Beszámoló a HTE júniusi, kétnapos választmányi workshopjáról 2 A HTE 2011. július 6-án tartott választmányi üléséről 5 A Rádiótávközlési Szakosztály júniusi rendezvényéről 5 A HTE Szenior

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6.

XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége ÉVOSZ XXX. KÖZGYŰLÉSE 2015. május 6. Beszámoló az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 2014. évi szakmai munkájáról Az építőipar 2014. évi teljesítménye

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Európa rekreációs központja A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Európa rekreációs központja TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A lehetőség elnyerése... 3 NAPIREND:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu. Klaszter. A sokszínû akarat! A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA XII. évf. 9. szám, 2010. november 5. www.pecsikamara.hu www.pbkik.hu Klaszter A sokszínû akarat! 2 HIRDETÉS Dél-Dunántúli Gazdaság Dél-Dunántúli Gazdaság

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben