Európai munkaügyi portál. a társadalmi párbeszédben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai munkaügyi portál. a társadalmi párbeszédben"

Átírás

1 Európai munkaügyi portál (elektronikus jogtár és érdekképviseleti adattár) a társadalmi párbeszédben a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére felmutassa egy elektronikus munkaügyi portál szükségességét a 21. század európai társadalmi párbeszédében, annak alkalmazástechnikai és tartalmi feltételeivel együtt. Szerző: IQ ConsultinG Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2009-ben.

2 Tartalom 1. Bevezetés A társadalmi párbeszéd háttere - igényfelmérés A nemzetközi szintű társadalmi párbeszéd kezdetei Társadalmi párbeszédelméletek az Európai Unióban a közösségi szintű társadalmi párbeszéd Az integráció szerepe a társadalmi párbeszéd folyamatába integrációs cél Kétpólusú társadalmi párbeszéd Magyarországon Az OÉT és a GSZT A párbeszéd civil résztvevői A képviseleti párbeszéd a kétpólusú rendszerben A munkaügyi jog és a társadalmi párbeszéd tendenciái - Igényformálás Mi a munkajog? Európai foglalkoztatás és munkajog A pluralizmus és a pluralista társadalmi párbeszédelméletek szerepe a munkajogi igényformálásban A neokorporatizmus és a neokorporatista társadalmi párbeszédelméletek szerepe a munkajogi igényformálásban Internet alapú közösség, elektronikus képviselet Elektronikus alapú jogi információszolgáltatás közösségi információszolgáltatás /86

3 3.6 Az igényformálás összegzése A megvalósítás Európai Munkajogi Portál Az Európai Munkajogi Portál alapkoncepciója A Munkaügyi Portál általános kihívásai európai környezetben A tartalomszolgáltatás és az e-learning A Munkaügyi Portál Tartalomkezelése: a Moodle A Moodle keretrendszer általános jellemzői A Moodle legfontosabb szolgáltatásai Tartalomkezelési (Content Management System) funkciók A Moodle keretrendszer szoftverigénye a kliens-számítógépeken A Portál keretrendszerének telepítése és fenntartása A keretrendszer és a tartalmi anyagok által követett technológiai szabványok Esettanulmány Az Entrepreneurs Training Portal (ETP) Általános projektbemutatás Az ETP portál felépítése Elektronikus információs modulok listája és tartalma Az ETP portál funkciói Az ETP portál fejlesztésének időigénye Összegzés Felhasznált Irodalom Melléklet (EURES) /86

4 1. Bevezetés Az Európai Közösség szupranacionális intézményrendszere alapvetően a gazdasági és jogi integráció céljával jött létre, különös tekintettel a munkaügyek nemzetközi szabályozásának igényére. A társadalmi párbeszéd és a munkaügyi érdekképviselet, nevesül a munkavállalók jogainak védelme, egyidejűleg a munkaadó érdekeinek tiszteletben tartása és ezen irányelvek kommunikálása az európai integráció alapvető feltétele, melyet a tagállamok felé rendszeres munkaügyi rendelkezések tesznek nyilvánvalóvá. Épp ezért elengedhetetlen, hogy a ma tripartit társadalmi párbeszédében elengedő információ álljon rendelkezésére egy olyan közösségi információs portál (jogszabályi adatbázis, esettanulmány adatbázis, jogi előzmények bázisa, stb.) formájában, mely segít megfelelni az integráció folyamatos igényeinek, és a lokális jogszabályi környezet előírásainak egyaránt. A nacionális és szupranacionális munkaügyviteli jogrend figyelemmel követése a vállalati stratégiaalkotás mellett a gyakori munkaügyi döntések meghozatalában is fontos szerepet játszik. Ezen felül az esetleges jogviták kezelésében az elérhető jogszabályi környezet mellett, a precedens-értékkel bíró korábbi jogviták is értékes információk az egyes tagvállalatok számára, ezért az internetes jogtárban ezen esetek anyagai is megtalálhatóak. Ma tehát a társadalmi párbeszéd tagjai sem kerülheti el az új globális kommunikációs hordozó, az internet alkalmazását. Az internet ezen felül természetesen nem csupán egy nyelv, hanem mint minden ilyenhez, kapcsolódó térrel rendelkezik: saját társadalommal. Az internet polgára pedig a kulcs a jövő szociális párbeszédéhez. Csak egy példa: az interneten elérhető munkaügyi jogtár technikai megvalósításával lehetővé teszi, hogy a tetemes jogszabályi 4/86

5 adatbázis kereshető, egyedi igényeknek megfelelően szűrhető legyen. Emellett az átlátható, ízléses kezelőfelület, valamint az elmenthető hivatkozási pontok (ún. könyvjelzők) a felhasználói élmény javítását is szem előtt tartva teszik élvezhetőbbé a bonyolult, és olykor igen száraz jogszabályi környezet tanulmányozását. A továbbiakban jelen tanulmány áttekinti, hogy milyen érvek támasztják alá egy munkajogi portál felállítását az Európai Unió párbeszéd-alapelvei nyomán; hogy milyen hozzáadott értéke lehet egy közösségi alapú, nyílt forráskódú eszközzel megalkotott információszolgáltatásnak az integrációs elvek mentén, majd javaslatot tesz egy nyílt forráskódú alaprendszerre, egy már működő példa esettanulmányának segítségével. 5/86

6 2. A társadalmi párbeszéd háttere igényfelmérés A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) számos európai polgár számára ismerősen cseng, de a szociális v társadalmi párbeszéd hívószó több esetben tisztázásra szorul, hisz jelentése kitágítható a szociális államberendezkedés teljes rendszerére és klientúrájára. 2.1 A nemzetközi szintű társadalmi párbeszéd kezdetei A szociális esetenként társadalmi párbeszéd első hallásra a társadalom egyes rétegeinek hatékony kommunikációját juttathatja eszünkbe, leginkább két fél között. Ez a megállapítás azonban egyszerre két tévhitet is felmutat. Egyrészt a szociális párbeszéd csak a historiografikus és szocialistakommunista társadalommodellen belül értelmezhető két egymáshoz viszonyuló (jól vagy rosszul) társadalmi réteg párbeszédének. Az osztályharc és osztályellenesség mint fogalmak, az egységes Európa létrejöttével gyakorlatilag elveszítették értelmüket ha bírtak egyáltalán ilyesmivel a túlontúl leegyszerűsítő szocialista értelmezés keretein belül. A szociális párbeszéd fogalmában a szociális eredetileg a munkaadók és munkavállalók csúcs-szervezetei tehát szakszervezetek és vállalkozói szervezetek, ipartestületek, munkáltatói szervezetek között létrejövő párbeszédre utal. A párbeszéd pedig az eredetileg bipartit párbeszédet jelentette, ami a két csúcspólus jogalkotó kommunikációjára utal. Később, az ILO létrejöttével (International Labour Organization Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) fogalom jelentése kiszélesedett, szinte gyűjtőfogalommá vált: azon intézmények gyűjtő- 6/86

7 fogalma lette, melyek a munkaadók és munkavállalók intézményesített bevonására szolgáltak. Az ILO alapvető tulajdonsága, hogy nemcsak a tagországok kormányai veszik ki részük a jogalkotási folyamatból, hanem a munkavállalók és munkaadók szervezetei is. Ez az alapja az úgynevezett tripartit tehát hárompólusú párbeszédnek, melyben a munkaügyi jogalkotási folyamat úgy megy végbe, hogy az összes érintettet - érdekcsoportot, ha úgy tetszi a döntések mögött tudhat. Az eredeti, bipartit párbeszédre ezért gyakran használták az autonóm szociális párbeszéd kifejezést. Az ILO egy klasszikus nemzetközi szervezet, annak államközi tulajdonságait is beleértve. Már 1919-ben 29 állam írta alá az alapító dokumentumot, jelenleg pedig 170 felett áll a tagállamok száma. A tagállamok közül némely nem tagja az ENSZ-nek, míg akadnak olyan ENSZ tagok, melyek nem léptek be a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetbe. A nemzetközi munkásmozgalmak történelmére visszatekintve, az 1917-es oroszországi események szolgáltatták az egyik olyan pillanatot a világtörténelemben, amikor világossá vált, hogy a munkásosztály egyenlő, sőt olykor nagyobb hatalommal bíró testületté tud szerveződni, mint a munkáltatói vagy a munkajog-alkotói oldal. Természetesen azóta munkásmozgalmak százai és sztrájkok ezrei bizonyították ezt, ahogyan azt is, hogy a elegendő jogi szabályozás nélkül (vagy a hatályos jogi háttérismeret hiányában) milyen hiányosságokkal kell megküzdeniük a tárgyaló feleknek. A szakszervezetek és kapcsolódó szervezeteik kialakulásával és a munkaügyi viszonyok gyors átalakulásával a munkaügyi kérdések már nem osztályok harcaként értelmezendő, hanem valós közösségi feladatként. Ebből a szempontból tehát félrevezető a párbeszéd fogalom: nem két netán több fél saját érdekeiről van szó, hanem egy közösség saját, közös céljairól. 7/86

8 2.2 Társadalmi párbeszédelméletek az Európai Unióban a közösségi szintű társadalmi párbeszéd Az Európai Közösség mint a társadalmi párbeszéd színtere nem alá és fölérendelt rétegek folyamatos ellenállásaként értelmezendő, hanem egy szinergikus egészként, melyben a párbeszéd komplex érdekegyeztetés mellett közösségi irányelvek mentén halad. Ezen irányelvek maguk is szupranacionálisak tehát magukban hordozzák a tagállamok feletti jelleget. Ehhez az államfeletti szerv igényhez a biztos alapot a neofunkcionalista 1 alapelv szolgáltatja: a spillover (tehát a túlcsorduláseffektus) effektus. A funkcionális spillover alapján az egyes államok szakpolitikai döntései és jogrendje a közös munka során annyira összefonódik és egymásra-utalttá válik, hogy egy bizonyos pont után (ez a spillover) csupán államközi szinten lesznek kezelhetőek. Ezt követi a politikai spillover, melyben az állami szuverenitás súlya is fokozatosan megváltozik. Emellett persze beszélhetünk még intézményi spillover-ről, vagy tágabb értelemben kulturális spillover-ről is, ugyanezen elvek alapján. Tehát ha a tagállami intézményi környezetek összefonódó munkája egymás működését is radikálisan meghatározza akárcsak a kulturális életben -, akkor a jövőbeli működést az államközi, szupranacionális működés fogja meghatározni. A neofunkcionalista elmélet mellett léteznek még kormányközi elméletek; multilevel governance (többszintű kormányzás) elméletek és az intézményelvű megközelítés. Munkaügyi szempontból viszont minden európai társadalmi párbeszédelmélet egyetért abban, hogy a társadalmi párbeszéd legtömörebben így definiálható: 1 Ernst b. HAAS 1958 as The Uniting of Europe c. munkája alapján kialakult elmélet 8/86

9 Társadalmi párbeszéd munkügyi értelemben véve: eszköz a munkaerőpiacok zökkenőmentes működésének biztosítására. Ez nagy vonalakban károm fajta tevékenységet takar a szociális partnerek számára: társadalmi párbeszéd: a szociális partnerek többoldalú együttműködése, tekintet nélkül arra, hogy a tevékenységhez az Egyezmény 138. és 139. Cikkelye alapján a Bizottság hivatalos egyeztetései vezetnek, avagy sem; társadalmi partnerek konzultációja: a tanácsadó bizottságok tevékenységei és a hivatalos egyeztetések az Egyezmény 138. és 139. Cikkelye szellemében háromoldalú együttműködés: a szociális partnerek és az európai hatóságok közötti kapcsolatok. Ezek alapján az európai társadalmi párbeszéd gyakorlati példája Az Európai Szociális Partnerek Munkaprogramja, alapján, a foglalkoztatás témájában: Foglalkoztatási irányelvek: Jelentések a szociális partnerek intézkedéseiről a foglalkoztatási irányelvek megvalósítását szem előtt tartva Élethosszig tartó tanulás: Az intézkedés keretének utólagos áttekintése és kiértékelése Stressz a munkahelyen Nemek közötti egyenlőség: Szeminárium az esélyegyenlőség és a nemi diszkrimináció témájában 9/86

10 Átszervezés Rokkantság: Az évi közös nyilatkozat megújítása Fiatalok: A tudományos és technológiai érdeklődés előmozdítása a fiatalok körében és az esetleges hiányosságok kezelése közös nyilatkozat és/vagy tudatosságfokozó kampány segítségével Rasszizmus: Az évi közös nyilatkozat megújítása (a tagjelölt országokkal együtt) Elöregedő munkaerő: Szeminárium az esettanulmányok elemzésére és a közös intézkedések lehetőségeinek feltérképezésére Zaklatás Távmunka Nem bejelentett munkavégzés 2.3 Az integráció szerepe a társadalmi párbeszéd folyamatába integrációs cél. Az integráció-elméletek, és az általánosságban vett európai integráció két fő értelemben releváns a tanulmány szempontjából. Egyrészt a társadalmi integráció értelmében: tehát a társadalom peremén vagy egyéb, bizonyos okokból elszigetelten élők bevonása a társadalom egészébe. A másik integráció-jelentés az európai közösség integrációjára utal - tehát a közösségi működés, szabályozás és funkcionalitás kiterjesztése és azonos jelentéssel való felruházása az Európai Unió bármely tagországa számára. Ez utóbbi alapelv maga az Európai Közösség alappillére huszadik század két világégése után elérkezett az idő, hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyük a hasonló borzalmaknak. 10/86

11 A harmadik, társadalmi párbeszéd szempontjából döntő jelentőségű értelmezése az integrációs alapelvnek, a párbeszéd 1993 óta bevett gyakorlatán szemléltethető a legkönnyebben. Az 1957 óta nyomon követhető európai társadalmi párbeszéd pusztán a konzultáció eszközével tudott operálni a társadalmi érdekegyeztetés és jogformálás folyamatában, mely elengedhetetlen alap ugyan (a szociális partnerek véleményének meghallgatása, mérlegelése, figyelembe vétele) de alapvetően még bipartit gyökerekkel bír. A konzultáción felül 1993-ra az alábbi módon szélesedett ki a szociális párbeszéd mozgástere: Közös politikaformálás és megvalósítás Autonóm párbeszéd (közös állásfoglalás kialakítása) Tárgyalások és Megállapítások kötése (európai szintű alku) 2.4 Kétpólusú társadalmi párbeszéd Magyarországon Az OÉT és a GSZT Magyarországon az országos társadalmi párbeszéd két meghatározó intézménye jött létre és működik. Ezek egyike, a közel húszéves múltra visszatekintő Országos Érdekegyeztető Tanács, amely még a rendszerváltás előtt az utolsó kommunista kormány időszakában, 1988-ban alakult meg, alapvetően azzal a céllal, hogy országos bérmegállapodásaival kiváltsa a korábbi állami bérszabályozást, s amely jelentős szerephez jutott a gazdasági rendszerváltásban. A másik, az Országos Érdekegyeztető Tanácshoz képest, fiatal intézmény, a Gazdasági és Szociális Tanács, már a rendszerváltás utáni időszakban, sőt hazánk európai uniós csatlakozását követően, 2004-ben alakult meg 11/86

12 a nemzetstratégiákról folytatott konzultációkra. Ez a kettős intézményi elrendezés meglehetősen sajátos Európában és a világban, de nem példa nélküli. Az Országos Érdekegyeztető Tanács, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) elveit követő és a munka világával foglalkozó, háromoldalú, azaz a munkavállalók, a munkaadók és a kormány részvételével működő, országos érdekegyeztető fórum. A Gazdasági és Szociális Tanács ettől eltérően a társadalmi párbeszédnek, a nemzeti stratégiai célok és programok egyeztetésének, európai uniós mintákat követő, konzultatív fóruma, amelynek munkájában a munkavállalók és a munkaadók képviselőin túl a gazdaság egyéb érdekképviseletei, illetve a civil szervezetek és a tudomány képviselői is részt vállalnak. Az Országos Érdekegyeztető Tanács a maga területén, tudni illik az országos háromoldalú érdekegyeztetésben, vitathatatlanul fontos, meghatározó intézmény. Működése a munka világára összpontosul, és ezzel összefüggésben, elvileg, csak érintőlegesen tér ki átfogóbb gazdaság- és társadalompolitikai ügyekre. Résztvevőinek köre, a kormányon túl, a munkavállalókra és a munkaadókra korlátozódik. A Gazdasági és Szociális Tanács funkciója a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiákról való magas szintű konzultáció az Országos Érdekegyeztető Tanácsénál értelemszerűen szélesebb, a nemzeti stratégiák által érintett és azok kidolgozásához hozzájárulni képes, résztvevői kör bevonásával. A GSZT ugyanakkor új lehetőségeket nyit az Országos Érdekegyeztető Tanácsban helyet foglaló munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek számára (is) véleményük kinyilvánítására. 12/86

13 Az országos társadalmi párbeszéd és az érdekegyeztetés megkülönböztetése elvi-elméleti kérdés, amely nemzetközi és hazai szinten, némiképpen eltérő módon, egyaránt jelentkezik, és korántsem mondható kellően tisztázottnak. A szakszervezetek, a munkaadók és a kormány közötti, további civil szerveződések bekapcsolódásával folyó, párbeszédet a félhivatalos szakzsargon tripartizmus plusznak nevezi, míg ugyanennek az elnevezése, amennyiben a kormány kimarad belőle, bipartizmus plusz. Az Országos Érdekegyeztető Tanács tripartitnak minősülő intézmény. A Gazdasági és Szociális Tanács aszerint tekinthető tripartit plusz vagy bipartit plusz intézménynek, hogy a kormányt részesének tekintjük vagy sem A párbeszéd civil résztvevői A civilek csoportosulását, provizórikusan, a GSZT működési küldetésére releváns civil szerveződéseknek a kormány által meghívott képviselői alkotják, ideértve a brüsszeli Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) négy magyar civil tagját. Az eredeti tripartit vagy bipartit intézményekben való további civil részvételt gátolja, hogy ezek az ILO elveinek, a szervezkedés szabadságának és a tárgyalások és megállapodások szabadságának, bázisán működnek. Ez akadályozta meg például azt, hogy az [Országos] Érdekegyeztető Tanácsba az 1990-es években a gazdasági kamarák és civil szerveződések, jóllehet szorgalmazták ezt, bekerüljenek. Erre álljon itt egy igazán jó példa: A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) és a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI), a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) égisze alatt és támogatásával, december 6.-án Budapesten közép és kelet európai szakértői szemináriumot rendezett a tripartizmuson belüli és azon túli országos társadalmi párbeszédről. Középpontjá- 13/86

14 ban az a kérdés állt, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal által hagyományosan szorgalmazott tripartit, azaz a szakszervezetekre, a munkaadókra és a kormányokra kiterjedő, országos társadalmi párbeszédnek mennyiben jelenkori alternatívája kiegészítője az európai uniós országokban egyre terjedő, a gazdasági és szociális tanácsokban megtestesülő, a szakszervezeteken és munkaadókon túl egyéb érdekképviseleteket, illetve civil szerveződéseket is magában foglaló gyakorlat? A globalizált világgazdaságban hol van a tripartit és a tripartit plusz országos társadalmi párbeszéd szerepe? Nem arról van-e szó, hogy az előző helyét és szerepét, a munka világán túl, egyre inkább a tripartit plusz párbeszéd veszi át, mivel az sokkal inkább adekvát a gyökeresen átalakult társadalom és gazdaság körülményei között? Az ILO képviselői aláhúzták, hogy az Európai Unió elkötelezett a tripartizmus iránt, amit a közelmúltban aláírt lisszaboni szerződés is megerősít. Ugyanakkor az ennél szélesebb civil résztvevői körrel zajló párbeszéd az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság révén szintén jelentkezik az Unió szintjén, s a gazdasági és szociális tanácsok formájában a régi tagállamok túlnyomó többségében jelen van. 2 A Gazdasági és Szociális Tanácsnak vagy az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak, mint az országos társadalmi párbeszéd intézményeinek a küldetése, vagy úgy is fogalmazhatjuk, a lényege, hogy módot adjanak a különféle társadalmi csoportosulásokat megjelenítő, nyilvánvalóan eltérő, esetenként ütköző nézeteket és érdekeket képviselő személyek közti véleménycserére, konzultációra, vitára. Ennek eredményeként közös nevező megkeresésére, illetve kölcsönös megértésen, kompromisszumokon alapuló közös vélemények, álláspontok, állásfoglalások kialakítására. A társadalom és a nemzetgazdaság hosszabbtávú fejlődését kijelölő nemzetstratégiák alakításában a szakmailag megalapozott, a közvetlen érdekkötött- 2 Forrás: Héthy Ónodi 14/86

15 ségektől mentes, pártpolitikától független civil véleményeknek nyilván meg van a helye, s elvileg fontos szerepe van, a parlamenti demokráciák működésében is, különösképpen olyan politikailag kiélezett helyzetekben, amelyeket a pártok egymásnak feszülése jellemez. Már ha születnek ilyen vélemények, és nyilvánosságra kerülnek A képviseleti párbeszéd a kétpólusú rendszerben Az Országos Érdekegyeztető Tanácsot három egyenrangú, azonos jogokkal rendelkező, tárgyaló csoport, hivatalos elnevezése szerint oldal, alkotja. A munkavállalói oldal, az országos szakszervezeti konföderációk, hat szervezet, képviselőit foglalja magában. A munkaadói oldal az országos munkaadói szövetségek, kilenc szervezet, képviselőiből áll. A harmadik a kormány tárgyalócsoportja, a kormányzati oldal. A kormány tárgyalópartnereit adó oldalalak az OÉT meghatározó szereplői. Küldetésük meghatározott társadalmi csoportosulások, a munkavállalók és a munkaadók, érdekképviselete. Az érdekképviselet és az érdekegyeztetés, összhangban az intézmény elnevezésével, az OÉT működésében kulcsszónak is tekinthető. Visszatérve tehát az európai szintű szociális párbeszédre, a bipartit kommunikáció meghaladása után a tripartit egyeztetés mellet a 70-es évek óta az autonóm párbeszéd eszközével is az (társadalmi) integrációt szolgálja. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban a tényt, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet megalakulásával, a tripartit párbeszédalapelv nem csupán kibővítette a párbeszédmodellt, hanem egy új értelmezési horizontot állított fel abban az értelemben, hogy azoknak is részt kívánatos venniük a munkaügyi döntésekben, akikről a döntések szólnak a gyakorlatban. 15/86

16 A szociális párbeszéd alakulása az Európai Unióban tehát felmutatni látszik olyan igényeket, miszerint a végfelhasználó is időben értesüljön a munkajogi változásokró, sőt, akár véleményét is kifejthesse azok disszeminációs szakaszában. Ahhoz, hogy erre valós megoldási javaslatot tegyünk, előbb vessünk egy pillantást a munkajog és a társadalom 21.századi alakulására, annak érdekében, hogy az igényformálás teljes legyen. 16/86

17 3. 3. A munkaügyi jog és a társadalmi párbeszéd tendenciái Igényformálás 3.1 Mi a munkajog? Az elmúlt 50 évben az Európai Unió arra törekedett, hogy magas szintű foglalkoztatást és szociális védelmet, jó élet- és munkakörülményeket biztosítson a munkavállalóknak, és a tagországok között gazdasági és társadalmi kohéziót teremtsen. A munkajog a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelezettségeit meghatározó jogszabályok tömege, mely két nagy területen értelmezendő: a munkafeltételek (munkaidő, részmunkaidő, kiküldetés, határozott ideig tartó munkaviszony, stb.) és a munkavállalók tájékoztatása, konzultáció (pl. létszámleépítés vagy tulajdonosváltás). Ebben a struktúrában jól látható, hogy az Európai Unió feladata, jelesül a tagállamok szociálpolitikai tevékenységeinek támogatása és kiegészítése, a társadalmi párbeszéd alapelveinek megfelel; összhangban az Európai Közösség alapszerződésével, annak cikkével. A szupranacionális közösségi szabályozás tehát olyan jogszabályokat alkot, amelyek valamennyi tagállamra vonatkozóan meghatározzák az elengedhetetlen munkakörülményeket, valamint a munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációkat azok minimális követelményeivel. A tagállamok feladata, hogy e jogszabályokat és jogi iránymutatásokat átültessék a nemzeti jogrendbe és hogy jogalkotásukban ezek alapján járjanak el. Ez 17/86

18 biztosítja, hogy a munkavállalók az EU egész területén azonos szintű védelemben és eljárásban részesülnek. A jogszabályok átültetése és azok betartatása természetesen a tagállami hatóságok és bíróságok feladata. Viták esetén a végső szót az Európai Bíróság mondja ki; ugyancsak az Európai Bíróság feladata a tagállami igazságszolgáltatási szervek által feltett jogértelmezési kérdések megválaszolása. Az egységes munkajogi szabályozás azonban nagy kihívásokkal néz szembe, mivel nem csupán a jogalkotók és nemzeti jogalkalmazó bíróságok és szervek feladatát határozza meg. Kezdetben az uniós munkajog azt igyekezett biztosítani, hogy az egységes piac létrehozása ne vezessen a munkaügyi előírások színvonalának csökkenéséhez vagy a gazdasági verseny torzulásához. Ennek azonban még egy elengedhetetlen feltételéről nem esett szó: a munka vállalóról: akiről és akinek a munkajogi előírások szólnak. Ez a társadalmi párbeszéd egyik súlypontja. Mielőtt azonban a munkajogtól elérnénk a dolgozóig, érdemes ezt is az Európai Unió immanens politikaelméleti alapjai mentén végezni, hogy felmutassuk: következő lépésként az egyéni végfelhasználót is elegendő információval kell ellátnunk, hogy kivehesse a részét a társadalmi párbeszéd feladatából. 3.2 Európai foglalkoztatás és munkajog EU szinten az összehasonlító adatok csupán egy tömörített szinten elérhetőek a közigazgatásban, az oktatásban, valamint az egészségügyben és szociális szférában való teljes foglalkoztatásra nézve. Amint a közfeladatok szerződéses úton való magánkézbe adása megjelenik, a foglalkoztatás áthelyeződik az állami szektorból a magánszektorba, bár egy szolgáltatás még mindig egy közhatóság részéről van ellátva. 18/86

19 Az egészségügyi és szociális szolgáltatások szektorában a 2004-es európai felmérések során csupán Bulgária és Lengyelország mutatott csökkenést a foglalkoztatásra nézve, az összes többi országban ahol elérhető adatokkal rendelkezünk, a foglalkoztatás növekedést mutat ebben a szektorban. Ez arányos az EU többi országának sémáival és döntő módon magán hordozza a demográfiai minták valamint az orvosi ellátásban és kutatásban megmutatkozó fejlődés hatásait. Kevés hozzáférhető részletesebb adat állt rendelkezésre a regionális és helyi kormányzati foglalkoztatás szektorokra való lebontására nézve, és még ha lett volna is, a számokat olykor vitatták állami, szakszervezeti valamint munkáltatói. A helyi és regionális kormányzati szektorban való foglalkoztatást jelentős függőleges és vízszintes szegregáció jellemzi, az új Tagállamok részéről tükrözött női dolgozókról kialakult hagyományos képpel, miszerint a nők kimondottan bizonyos (gyakran alacsony bérű) szektorokban és foglalkozásokban, valamint alacsonyabb foglalkoztatási fokozatokban vannak jelen, kevés lévén azoknak a száma, akik magasabb menedzseri pozíciókban tudnak elhelyezkedni. Míg a közszolgálati ellátás modernizálásának szükségessége széleskörűen elfogadott, ennek megvalósítására fordított eszközök ellentmondásos viták tárgyát képezik, különösen az Általános Érdekű Szolgáltatások sajátos szerepének és a magas minőségű általános szolgálati ellátás elve fontosságának kontextusában. Ez utóbbi döntő fontosságú, amennyiben az EU regionális fejlődéssel, egyenlőséggel és társadalmi kohézióval kapcsolatos célkitűzéseit meg szeretnék valósítani. A legtöbb országban a kollektív alku különösen a magánszektorban általában helyi, vállalati szinten megy végbe akár nem létező, akár nagyon kezdetleges állapotban lévő ágazati alkuval. A Szlovák Köztársaság figyelemre méltó példa a mára EU taggá vált korábbi kommunista országok között, amelyben az 19/86

20 ágazati párbeszéd szélesebb körben elterjedt. Bulgária egy másik példa a jelenlegi EU-n kívül ahol az alku országos, ágazati, önkormányzati és vállalati szinten zajlik. Jóllehet több országban is olyan változások vannak folyamatban, amelyek nagyobb hangsúlyt fektetnek a kétoldalú és tényleges ágazati alkura. Néhány esetben ez hozzákapcsolódik a törvényhozási változásokhoz, amely nagyobb szabad teret enged a munkáltatói szervezetek kollektív alkuba való bevonására - kibővítve ezáltal a feltételeknek és körülményeknek azt a spektrumát, amely inkább tárgyalásoknak, mintsem az országos törvényhozásnak legyen alávetve. Egy megkülönböztetést kell tennünk az állami illetve a magánszektorbeli kollektív alku megállapodások között. Míg a magánszektorban a központosított alku országos vagy szektor szinten jóformán nem létező, több ország használja a központosított kétoldalú alku megállapodásokat az állami szektorban. Ez elsősorban a köztisztviselőkre érvényes (több helyi és regionális kormányzat alkalmazottja esik ebbe a kategóriába), néhány országban azonban fedi az összes állami szektorbeli alkalmazottat. Jóllehet, kiváltképpen a balti országokban, a bérek valamint a feltételek és körülmények az állami szektor alkalmazottainak számára a saját helyi hatóság/régió által meghatározottak A pluralizmus és a pluralista társadalmi párbeszédelméletek szerepe a munkajogi igényformálásban A politikaelmélet úgynevezett funkcionális iskolájából két alapelméletet veszünk elő, a pluralizmust és a (neo)korporatizmust, melyek jó alapot fognak szolgálni, ahhoz, hogy a közösségi szintű jogalkotástól eljuthassunk a jogalanyhoz: a munkavállalóhoz. Egyik elmélet sem kíván a valós politikai folya- 20/86

21 matok szintjére lépni és magyarázatot adni komplex rendszerek működésére. A funkcionális politikaelmélet ezen eszközei inkább a jogalkotás, jogharmonizáció és jogalkalmazás szereplőit vizsgálja. A pluralizmus elmélete az érdekcsoportok ma már közkeletű fogalmát alkalmazza a 19.század óta a szociális párbeszéd témakörében. A pluralizmus érdekcsoport-értelmezése szűk: az érdekcsoportok ugyanis közvetítő szerepet játszanak az állam és az egyének között, ugyanakkor ellensúlyt képeznek az állammal és a hatalom összevonására törekvőkkel szemben. A csoportokat magától értetődő módon az egyazon érdekekkel bíró egyének alkotják. Az érdek és itt a számukra igen fontos üzenet a pluralista számára megegyezik az egyén preferenciáival, melyet csoportba rendeződve kíván érvényesíteni. Sőt, minél fontosabb az adott érdek az egyén számára, annál valószínűbb, hogy fel fog sorakozni az azt az érdeket képviselő csoport zászlaja alá. Így maga a hatalom sem a politikai cselekvő sajátja, hanem szubszidiáris, járulékos. Ezáltal az állam szerepe a pluralista modellben igencsak kérdéses, hisz máshogyan nem értelmezhető, mint a bennefoglalt egyének érdekeire visszavezetve. A fenti alapelemeket a munkaügyre, és a szociális párbeszédre vetítjük, akkor a mai angolszász társadalmi párbeszédsémák kerülnek szóba. Az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában ugyanis a társadalmi párbeszéd nem hierarchizált, tehát az állam gyakorlatilag nem vállal bennük aktív szerepet: csúcsszervezetek ugyan vannak, de intézményesített állami makrofórum nincs. A kollektív tárgyalások tehát mikroszinten, vállalati környezetben vagy legfeljebb ágazati szinten folynak. Ez a modell csak az Európai Unió történetének egyes szakaszaiban és az Egyesült Királyság területén terjedt el a szociális párbeszéd gyakorlatában. 21/86

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide

SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION. An introductory guide SOCIAL DIALOGUE AND EMPLOYMENT IN THE EUROPEAN UNION An introductory guide 1 Társadalmi párbeszéd Magyarországon Magyarországon a társadalmi párbeszéd fogalmát általában azonosan használjuk az érdekegyeztetéssel.

Részletesebben

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Bevezetés 2 Az európai szociális párbeszéd története 4 Az európai szociális párbeszéd az európai szociális modell alkotóeleme 6 Az európai szociális

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE SZERKESZTETTE: KOLTAY JEN Ő MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest, 2000 A kötetben közzétett tanulmányok alapjául szolgáló előadások

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv

Széll Kálmán Terv. Magyar. Munka. Terv Széll Kálmán Terv Magyar Munka Terv 2011.05.19. Tartalom Összefoglaló... 4 Bevezető... 9 I. Helyzetelemzés... 9 I.1. Munkaerő-piaci folyamatok 2010-ben... 9 I.2. A regisztrált álláskeresők összetétele

Részletesebben

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei

dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés dr.borbély Szilvia Az ágazati párbeszéd nemzetközi és hazai helyzete és lehetőségei Tartalom 1. Kollektív alku tipikus szintek,

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon

Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon Compass Program Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon Budapest-Miskolc 2009 Készítették: Apró Antal Zoltán Dr Bényei Andrásné Dr. G. Fekete Éva G. Szendrák Dóra Kovács

Részletesebben