JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 231.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231."

Átírás

1 JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 231.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Berzétey Attiláné dr. Szávai Tamás számvevő számvevő tanácsos tanácsos

3 ALLAMI SZAMVKVOSZÉK IV. Vagyonellenőrzési V /1994. Igazgatóság JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetaég Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséról I. A vizsgálat célja, módszere, időszaka, körülményei A pártok működéséröl és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (továbbiakban párt törvény) 10.. (1) bekezdése, valamint az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5.. alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASz) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ASz második félévi ellenőrzési tervének megfelelöen vizsgálta a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja Bakáta tér 2. (a továbbiakban: párt) gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a párt müködéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatott-e, valamint betartotta-e a gazdálkodással összefüggö pénzügyi-számviteli szabályokat.

4 - ~ - Az ellenőrzés január l-től december 31-ig terjedő, beszámolóval lezárt időszakra, valamint a folyó év gazdálkodására terjedt ki. A folyó évi vizsgálat részeként az ellenőrzés kitért az évi választásokra kapott külön költségvetési támogatási kerettel való elszámolásra is. A aus~ztus 22-től szeptember 23-ig tartott. helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés módszere szúrópróbaszerű vizsgálat volt. A jelentés megállapi tá.sai egyrészt a párt or szágos központj ában rende l kezésre bocsátott iratok, dokumentumok alapján, másrészt a párt egyes helyi (Tata.bánya), illetőleg megyei (Bács-Kiskun, és Komárom-Esztergom megyei Koordinációs Bizottságok) szervezeteinél lefolytatott helyszíni ellenőrzés tapasztalatain a.lapulnak. Az ellenőrzés a. párt tabi helyi ezervezetének gazdálkodására vonatkozó dolurnel"c".umol:a.t - többsz.örl felszólítás ellenére - ellenőrizni nem tudta. A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése fig~'elembe vette a Magyar };özlöny évi 28. számában közzétett ASZ ál talános ellenőrzési program szempontjait is. Az ellenőrzés végrehajtása során figyelemmel kellett lenni arra, hogy az január elsején életbe lépett számviteli törvény hatálya kiterjed a pártokra is. Továbbá, a párttörvényt módosító évi LXXXI. törvény megváltoztatta az előző évi gazdálkodásról a Magyar Közlön~'ben közzéteendő beszámoló tartalmát. Az Allami Számvevőszék a párt gazdálkodásának törvényességét e zu t tal másodízben vizsgál ta. Az előző heh'szini vizsgálat j únius 29-én zárul t le, a párt Bp. XIV. kerület Lumumba utcai.

5 - 3 - székhelyén. Időközben e. párt új székházat kapott, így közepéig a XVI. ker. Hunyadvár u. 52. sz. alatt működött. Az évi választásokon elért eredménye következtében a párt állami költségvetési támogatást II. félévtól nem kap. A Demokrata Koalícióval közös székház eladába folyamatban van, a párt központja onnan az általa 1993-ban alapított Kft által bérelt lakásba költözött (1092. Bp. Bakáts tér 2.). Alkalmazottaiknak köztük a párt gazdasági ügyeiért felelős ügyvezető alelnökének is - felmondtak, ez utóbbi felmondási ideje dec. 31-én jár le. A párt Hunyadvár utcai, illetőleg Bakáts téri címváltozását nem jelentette be a Fővárosi Bíróságon. II. A párt gaz.álkodásáról szóló évi beszámolók ellenőrzésének tapasztalatai A párttör vény 9.. ( 1) bekezdése értelmében a pártok kötelesek az előző évi gazdálkodásukr-ól szóló beszámolót a törvényben meghatározott formában a Magyar Közlönyben közzétenni. A közzététel végső határideje e.z gazdasági évtől kezdődően a tárgyévet követő év április.30-e.. A párt az évi pénzügyi zárómérlegét (L sz. melléklet) május 4-én, míg az évi pénzügyi zárómérlegét (2. sz. melléklet) május 4-én tette közzé a Magyar Közlönyben. A közzétett beszámolók nem feleltek meg a számviteli törvényben évtől érvényes módon konkrétan megfogalmazott számviteli ale.pe l veknek, ennek következtében főössze.gükben.:és részleteikben

6 - 4 - nem a tényleges állapotot tükrözik. Az ellenőrzés tapasztalata szerint a beszámolók tartalmát illetően a következő számviteli alapelvek nem teljesültek: - A TE.LJESSBG ELVET sérti, hogy a beszámolók nem tartalmazzák a párt valamennyi helyi, regionális szervezetének gazdálkodási adatait. Egyes regionális szervezetek, illetve helyi szervezetek egyáltalán nem adtak számot éves gazdálkodási adat.aikról, tagdíj és egyéb bevéte le ikról, kiadásaikról, önálló bank- és pénztárforgalmukról és a kapott ellátmánnyot:kal sem számol tak el. Az ellenőrzés olyan, a párt nevére szóló é ii ki&dási számlákat is talál_t, melyeket a könyvelésben nem rögzítettek. A VALCiDISAG ELVBT sérti, hogy a l:eszámoj.ók egyes sorai nem felelnek meg a tényleges állapotnak, valamint némely könyvelési tétel esetében hiányzott a megfelelő bizonylati alátámasztás. Egyes közzétett kiadási tételek az országos központnál vezetett könyvelésben kimutatott összegnél alacsonyabbak.!gy például az évben vállalkozás alapítására fordított összeg a beszámolóban 630 E Ft, a könyvelés adatai szerint 650 E Ft. Elmulasztották a könyvelés helyességét főkönyvi kivonat, illetve mérleg összeállításával ellenőrizni. ellenőrizték. Az eszközök és források állományát leltárral nem - A VILAGOSSAG ELVET sérti, hogy a könyvvezetés külsó személy számára nem áttekinthető, a kapcsolat az analitikus nyilvántartások, a főkönyvi könyvelés és a beszámoló adatai között nem kimutatható.

7 - 5 - A helyi ezervezetek és megyei koordinációs bizottságok részére a Központ által előírt éves beszámolási for ma nem volt alkalmas arr a, hogy a. helyi szervezetek valamennyi gazdálkodási adatát tartalmazzá.k, az egymás közötti pénzforgalomból adódó halmozódást kiszűrjék, és a folyamatba épített ellenőrzést biztosítsák. E beszámolók nem tértek ki a ezervezetek nyitó és záró banki készpénzállományára. A helyi szervezetek birtokában lévő eszközök leltározásá.t nem írták elő. A beszájnolókba.n tagdíjként szerepeltetett bevételek könyvelési dokumenturrumal nem alátámasztottak, így az összeg helyességén túlmenően az sem állapítható meg, hogy azok valóban tagdíjakból szárma.ztak-e. Az állami költségvetésből származó évi 12,6 M Ft és évi 15,3 M Ft támogatást a beszámolók helyes összegben tartalmazzák. III. Az évi beszámolók megalapozottaágát alátámasztó könyvvizsgálati megállapítások l. A könyvvezetés rendje A Párt a számviteli törvényben rögzített lehetőségek közül az egyszeres könyvvitelt választotta. Könyvelését. bérelt. számítógépes programok felhasználásával végzi januárjától Figyelmen kivül hagyták az január l-jétől hatályos, a

8 - 6 - számvitelről szóló évi XVIII. törvéqynek a gazdálkodási rend kiala.kítására vonatkozó elöírásait. A bérelt számítógépes progra.m alkalmazásával a folyamatos könyvvezetést végző szakember foglalkoztatását szükségtelennek ítélték. Az ellenőrzés által a. könyvvezetésben feltárt hiányosságak nagy része a 10/1993. (IV. 9.) PM sz. rendeletben előírt képesítéssel rendelkező szakember hiányára vezethető vissza. Nem szabályozták egyértelműen a helyi szervezetek, valamint a megyei Koordinációs Bizottságok jogállását és az ebből könyvvezetési kötelezettséget. eredő = A számviteli törvény előírja a pártok számára is az olyan számviteli rendszer kia.lakítását, amely alapján megbízható és valós kép ala.k:ltha.té ki " szervezet egészének vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetéről. Ezt az információtartalmat azonban a párttörvényben előírt beszámoló nem tükrözi. A pár tokna.k ezért gondoskodniuk kell a számviteli törvényben előírtak és a párttörvény által megkövetelt beszámoló tartalmának összeha.ngolásáról, a beszámoló valóságta.rtalmának ellenőrzését elősegítő számítási anyag készítéséről. Ilyen számítási anyag nem állt rendelkezésre. = Az május 30-án tartott VI. Kongresszus alapszabálymódosító határozatáig a helyi ezervezetek jogi személynek minősültek, így önálló könyvvezetési kötelezettségük volt. A kongresszus az alapszabályt módosította, továbbra is biztosította az önálló gazdálkodás jogát, önálló jogi személyiség nélkül. Működési rendszerükön azonban - az új helyzetnek megfelelőerr - nem változtattak.

9 - 7 - = A Párt nem rendelkezik Szervezeti éa Működéai SzabályzattaL Nem szervezték meg a helyi szervezetek éc a megyei koordinációs bizottságok pénzkezelési, nyilvántartási, adatszolgáltatási rendjét. Nem követelték meg e szervezetek bevételi, kiadási, bank- és pénztárbizonylatainak központi, teljes és naprakész könyvelését. A területi szervezetek többsége évtől önálló könyvelést nem vezetett, ugye.nakkor egyetlen szervezet sem továbbította alapbizonylatait a központi könyvvezető hely részére. Ezáltal ezen alapbizonylatok könyvelése nem történt meg. Nem teljesült a számviteli törvény 80.. (1) bekezdésében megfogalmazott követelmény, ugyanis a könyvviteli nyilvántartás nem elégíti ki azt az igényt, hogy az eszközökben és a forr ásokban bekövetkezett változásokat a valóságne.k megfelelően, teljeskörűen, folyamatosan, áttekinthetően:> zárt rendszerben muta.ssa ki.. A párt központja két OTP elszámolási számlával rendelkezik; az egyiket Kecskeméten, a másikat Budapest.en vezetik. A központi számlákan kívül a párt legalább 11 megyei szervezetének van önálló bank-, illetőleg OTP számlája. Devizaszámlával a párt egyik évben sem rendelkezett. Zárlatot egyik é'ben sem végeztek, a könyvelés éves adatairól összesített. és hitelesített kimutatást, főkönyvi kivanatot nem tudtak bemutatni. Mivel az alkalmazott számítógépes program nem zárja ki a gazdasági év lezárását követő utólagos módosítást - adatbevitelt - nem ellenőrizhető, hogy a gazdasági események rögzítése a tényleges t-eljesítés időszakában történt-e.!gy az és évről augusztus és

10 - 8 - szeptember hóna.pban készített számítógépes kimutatások adatai - a beszámoló ala.pját képező hitelesített eredeti.nyilvá.nt.ar. tások hiányában - nem voltak ellenőrizhetők. Szakismeret hiányában a bérelt számítógépes könyvelési rendszerben lévő lehetőségeket nem tudták kellő módon kihasználni. 'igy pl. a rendszer tartalmazza a szemé ly i j övede lernadó nyilvántartásával, bevallásával kapcsolatban jogszabályok által előírt valamennyi kimutatást, nyomtatványt, azonban azok felhasználására nem került sor. 2. Az analit.ikus ny.i.lvánt<;_rtások és a bizonylati rend ellenőrzése 2.1. A párt az általa ki~lakitott 6&játcs, számítógépes könyvelési programon kivül nem rendelkezik olyan kiegészítő és analitikus nyilvántartásokkal, amelyek segitségével eszköze.iben és forrásaiban bekövetkezett változásokat valósághűen követni lehetne. Ezek hiányában a számítógépben rögzített adatokból - mivel sem 1992, sem évben rendszeres zárlatot nem készítettek - nem állapitható meg az álló és tartós fogyóeszközeinek egyedenkénti mennyisége és értéke; - a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló, jogeimenként kifizetett jövedelmek és a levont adóelőlegek teljeskörü személyenkénti összege; a társadalombiztosít-ást megillető járulékok alapja és összege; - a szállítók követelése.

11 A bizonylati elv és. a bizonylati fegyelem érvényesülése A párt nem rendelkezik bizonylati szabályzattal, nem rögzítették a házipénztár forgalmára, kezelésére vonatkozó szabályokat. Az utalványozás gyakorlására jogosult személyek körét elnökségi ülésen határozták meg, megegyezően a banki aláírás-bejelentő lapokon szerepelő személyekkel. A b3.nki aláírás-bejelentőt a.zonban nem módosították, azon már gyakor latilag utalványozásra jogosulatlan személy is található. A vizsge<l t időszakban végrehaj tot t pénztérzár latot igazoló dokumentumot. bemutatni nem tudtak. Az egyes idöszakokban házipénztárban lévö pénzmennyiség megállapíthatatlan, mivel a számítógépes pénzforgalmi nyilvántartás alkalmazása során egyszer sem készült zárlat a napi készpénz mennyiségéről. Az ellenőrzés rendelkezésére álltak mindkét vizsgált évről a kiactási és bevételi pénztárbizonylatok alapbizonylatokkal (számlák, útirendelvények stb), továbbá elkülönítve az átutalási megbízások és bizonylataik a budapesti és a kecskeméti OTP számlákról, idösorrendben évben a bankszámlák forgalmának kivonatait és alapbizonylatait a pénztári forgalom bizonylatai közé időrendben beillesztve gyűjtötték egybe, ami az ellenőrzést nehezebbé tette. Fentieken túl rendelkezésre álltalr a banki egyenlegközlő lapok, valamint és évről az ellenőrzés számára augusztus hóban havi bontásban készült számitógépes bankszámla-ldvonatok és időszaki pénztárjelentések. Az összesitések és az alapbizonylatok. szúrópróbaszerű összevet.ése ar-

12 ra mutatott, hogy évre vonatkozóan valamennyi bizonylat könyvelése megtörtént, míg az évi bizonylatok között akadtak a párt nevére szóló ésa pénztári forgalomban kiadásként nem könyvelt számlák. Az,utólag készült összesítésekről nem állapítható meg a könyvelés dátuma, a kiadási pénztárbizonylatok, valamint a hoz;;;ájuk tartozó bizonylat (számla) kelte pedig gyakran megegyezik. A kiküldetési rendelvényeken a kifizetés kelte, továbbá a kiküldetés ideje, a kiküldetés és az átvétel igazolásának dátuma gyakran azonos. Ez arra mutat, hogy a bevételeket és a kiadásokat nem azok pénzügyi realizálása idején könyvelték, hanem utólag, "kampányszerüen". Az ellenőrzés megállapításai szerint az és években minden esetben kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, illetőleg az azokhoz csatolt alapbizonylatok alapján könyvelt.ek. Alaki és tartalmi szempontból néhány esetben mil}d az alapbizonylatok, mind a pénztárbizonylatok kiállítása kifogásolható.!gy pl. A számlákat készpénzben, a házipénztárból egyenlítik ki. Ennek során rendszeresen előfordul, hogy a kiadási pénztárbizonylatokon a pénz átvevője helyén a párt ügyvezető alelnöke ír alá, a mellékelt számlán azonban az átvevővel nem íratják alá az összeg átvételének elismerését A kifizetett. szamlákon a teljesítés általában nincs igazolva. Az eszközbeszerzések mivel. eszköznyilvántartás

13 - ll - nincs - ellenórizhetetlenek. A vevók, illetőleg szállítók követelésének,. tartozásának nyilvántartása hiányában előfordult az ellenőrzés által feltárt kétszeres kifizetés: = A kiadási pénztárbizonylatok, valamint a párt januári és márciusi pénztárforgalmának könyvelési adatairól készült pénztárkivonat alapján is megállapítható volt, hogy egy Ft összegű számlát a párt házipénztárából kétszer egyenl í tettek ki. Észrevételünk valódiságának ellenőrzése céljából az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVI II. tv (3) bekezdésében foglal taknak megfelelően nyilatkoztattuk a számlát kiállító kft- a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja rés, ére kiállított és kiegyenlített számlákról A kft n ilatkozata szerint a szóban forgó számlát részükre a párt csak egyszer egyenl í tette ki. A könyvelési bizonylatok, valamint a Kft nyilatkozata alapján bizonyított tény, h gy az ügyvezető alelnök a számla kiegyenlítésére Ft-ot kétszer vett fel a házipénztárból. Az összeget az ügyvezető alelnök szeptembe párt XIV. kerületi OTP-nél vezetett sz. számlájára visszafizet. te, így a pártnak okozott rányt megtérítette. 26.-án a l számolási nyagi hát- Az ellenőrzés megállapi tot ta, hogy ál talában a bérjellegű kifizetések, valamint utazási költségtérítések e etében egy kiadási pénztárbizonylaton több személy részére kifizetett

14 összeget adnak ki, a pénztárbizonylatot azonban átvevőként csak egy személy irja alá. Igy nem bizonyított, hogy a felsorol t szeméh ek a részükre átvett összeget valóban á tvetté};-e. Egyes esetekben nem a párt nevére kiáll í tot t számlákat is kifizették. Egy esetben 390 Ft kiadási összeggel vettek figyelembe egy 390 db tégláról szóló - számlának egyáltalán nem tekinthető - szállítólevelet A párt, nem határozta meg a szigorú számadási kötelezettség alá vont- nyomtatványok köré t., azc}:rc l nyil ván tal., tás t ne::1 vezetet~. A területi szerveik által használt nyomtatványokat nem határozták meg, azokról információval nem rendelnálatlan lapjaina}; érvén> teleni téséről nem gondoskodtak A ~árt a vizsgál t két évben saját gépjármű üzemi célú használatára rendszeresen utazási költségtérítést fizetett }:ét alkalmazottjának. Ennek mikéntjét a munkaszerződésekben rögzít-ették. Ezenkivül a párt elnökségi ülésein, egyéb hivatalos összejövetelein megjelent tagok részére egyedileg kiállitott utazási rendelvényekre is fizettek ki költségtérí té st. E ki fizetéselmé l ál talában betartották a gépjárművel' üzemanyag-felhasználásának elszámolásáról rendelkező 60/19tl2. (VI. L J sz. Kormányrendelet elöírásait. A bizonylatok alaki és tartalmi vonatkozásában azonban már számos szabálytalanságot észlelt az ellenőrzés.

15 - 13 -!gy pé l dá ul: =Hiányzik a kiküldetési rendelvényekenaz utazás elrendelése, a feladat meghatározása, a teljesité.s igazolása. = A kiadási pénztárbizonylat, az utazás elrendelésének, az utazás teljesítésének és igazolásának dátuma valamennyi he h'en egy és ugyanaz. = A rendelvény szabál:;,talan kitöltése miatt pl. nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani azt, hogy az azon elszámolt utiköltségtérítést nem kétszer számolták-e el, mivel ugyanazon idöpontra kiállitott másh~ rendelvényen is elszámol tak és kifizettek ugyanazon személ:;,nek ug:;,anarra az útvonalra költségtérítést Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabáh,ok betartása A párt a vizsgált két évben nem vezetett olyan nyilvántartásokat, amelyek alkalmasa}~ lennéne}~ a személy! jövedelemadó, a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaadói és munkáltatói járulék alapjának, összegének megállapítására, illetőleg ezek alapján a ;.:ötelezettség megállapítása és teljesitése teljeskörúen ellenőrizhető lenne. Bérnyilvántartó lapokat csak a párt alkalmazottairól vezettek, azonban ezeket sem évenként sem személyenként nem összesitették, a munkabéren kivüli kifizetéseket - megbízás!-, szakértői-, tiszteletdíjakat nem tartották nyilván. A kifizetése}~et bérkifizetési jegyzék nélkül eszközölték, utalványozás és ellenőrzés nélkül.

16 A megkötött szerződésekből azok megfogalmazása :míatt nem lehet megnyugtató módon megállapítani mil1den esetben, hogy megbízási jogviszonyról, vállalkozási szerződésről van-e szó, a kifizetett szakértői és tiszteletdíjak elnevezésüknek megfelelő tartalommal.bírnak-e. A pprt a vizsgált 2 évben a következő bér- bérjellegű és egy.éb,, (személy i jövedelemadó, illetőleg társadalombiztositáoi járulék vonzatú) kifizetéseket eszközölte (Ft-ban): l Munkabér , ,00 GépKocsi költségtérítés , ,00 Szakértői díj , ,00 Tiszteletdíj , ,00 összesen: , ,00.l' Ug;;~anakkor teljesítette (Ft-ban): " ' befizetesi kötelezettségeit az alábbiak szerint Személyi-jövedelemadó Társadalombiztosítás Munkaadói járulék összesen: A párt adóbevallási kötelezettségét nem teljesítette, így az adóhatóság nem kapott információt a személyenként±, összevont.s alá tartozó kifizetésekről. Nem állapítható meg a gé1: i:o csí lröl tségtérí t.ések öscözevonandó jüvedelmet képező

17 bevétel-aránya. Nem álli tot ták. ki- a munkál tatót,ól származó jövedelemről_ és az. adóelőlegek levonásáról előirt adatlapokat, hiányoznak a magányszemé.lyek nyilatkozatai az összevonandó jövedelmekről, illetőleg arról, hogy önadózó vagy a munkáltatóját bízza meg az adó elszámolásával. A párt a társadalombiztosítási járulékok évre vonatkozó havi összesitett elszámolását elkészítette, azonban azon csak a párt főállású alkalmazottainak kifizetett munkabért terhelő járulékok szerepelnek, Befizetési kötelezettségét nem teljesítette évre vonatkozóan sem bevallási, sem befizetési kötelezettségének nem tett eleget. A párt nem vezeti a havi egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapját és összegét tartalmazó, a társadalombiztosításról szóló 89/1990. (V. 1.) HT rendeletnek a 48/1992. (I II. 13.) Korm. rendelet 71.. (20) bekezdésében megállapított VI. számú melléklete szerinti járulékelszámolási nyilvántartó lapot, amely alapján a dolgozók részére az év március 31. napjáig igazolást kellene kiadni A párt belső ellenőrzésének működése a vizsgált időszakban nem volt rendszeres és hatékony, mindössze az július 14-én megtartott ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet tudták bemutatni, abban azonban az I. félévi házipénztári forgalom tételes ellenőrzése során a 2.2. pontban részletezett kettős kifizetést nem észrevételezték.

18 IV. A párt bevételeinek és gazdálkodá13i-tevékenységének ellenőrzése l. A párt Lözpontja években döntően az állami költség)letési támoga.tásból és lekötött pénzeszközeinek kamataiból gazdj.lkodott. A p;.í.r t mű.ködéséhez biztosított költségvetési támq.,fsa.tá.ej b_avi összegének 20%-át - az alapszabály, illetőleg az elnökségi ha.tározat szer-int - minden hónapban taglétszám - arányosan felosztották a megyei Koordinációs Bizottságok között. [,.eeg; ci I'oo:rdinációs Bizotts;igok ebből a támogatásból, valamint a. helyi csoportok által beszedett tagdíjak 20%-ából gazdálkodte.k. A helyi csoportok bevételi forrását a besze- Az :J,e92. május 27-i közgyű.lés által módosított a.la.psza.bály sze.nt a. megyei Koordinációs Bizottságok és a helyi csoportok-}lem önálló jogi személyek, azonban bevételeikkel é::j kiadásaikkol önállóan gazdálkodnak. A helyszínen ellenőrzött megyei Kocrdinációs Bizottságok és helyi szer-vezetek önálló elszámolási számlával rendelkeznek. 2. A pár t terület i szer vezete i ál tal a beszámo lókhoz beküldött adatlapokon több esetben ''egyéb bevételt" is feltüntettek. Ezekról nem lehetett megállapíta.ni, hogy milyen eredetű.ek. A Központ által adott nyilatkozat szer-int bevételszer-zé vállalkozó tevékenységet nem végeztek, a párttörvényben felsorolt tiltott pé=forrásokat nem fogadtak el, tárgyi adományt nem kaptak, vé) Ua latot. nem alapí tottak, pénzeszköze iket értékpa pirba tle~ fektették.

19 A párt Központja évben a párttörvény 6.. {3) bekezdésében megengedett. egyszemélyes Kft",t alapított-.vp Kft. néven l M Ft, tör zstőkével, amely. gazdasági társaság ;l.z évet eredmény nélkül zárta, így abból a pártnak bevé.tele nem származott. A Kft-be fektetett pártvagyonról könyvviteli nyilvántartást nem vezettek. v. A folyó évi gazdálkodás és a korábbi ASz jelentésben foglalt felhívásra tett intézkedések Hivatalosan még a párt tulajdonát képezi a felszámolási eljárás alatt lévő Hl90. évben alapított Magánerő Kft, amelynek összes iratait a felszámolást végző vette át. A Kft-be befektetett pártvagyonról, illetőleg a Kft-vel szemben fennálló egyéb követelésekről a párt nem vezetett megfelelő nyilvántartást. l. Az évi gazdasági eseményeket a vizsgálat időpontjáig nem könyvelték. Az lfl94. évi bizonylatokat rendezetlen, ömlesztett és ellenőrizhetetlen formában tarolták. A könyvelés, valamint a pénztárnapló és egyéb analith:us nyilvántartás hiányában sem a párt lfl94. évi gazdálkodásáról, sem pedig banki és pénztári pénzforgalmáról nem áll rendelkezésre információ. 2. A párt a vizsgálat idejéig nem tett eleget az évi választások lebonyolításához kapott állami és más pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos kötelezettségének.

20 Az ellenőrzés megállapította, hogy a párt ne111 t.ett eleget az előző, évi ASz ellenőrzés. általe.lőírt kötelezettségeinek: - Nem jelentette meg a Magyar Közlönyben a párt évi gazdálkodásáról készül t he lyesbí tet t pénzüg~'í zárómér le gé t. - NEliQl intézkedett a számviteli bizonylati fegyelem maradékta;).an betartása, a hiányzó szabáh,zatok elkészít.ése, a belső. ellenőrzés hatékony működtetése iránt. - Az érdekelteknek szóló felszólító levél elküldésén túl nem tette meg a szül;:séges intézkedéseket a vol t pártelnököt terheló 45 E Ft elszámolási eltérés rendezésére. VL összefoglalás Az ASz ~ párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése során a jelentésben részletezett, alább összefoglalt törvénysértéseket Jllapitotta meg: l. Nem tettek eleget az előző évi ASz ellenőrzés által előírt kötelezettségeknek (a jelentés V/3. pontja). 2. Figyelmen ldvül hagyták a számvitelről szóló évi XVIII. tv. elóirésait 15.. (2), (3), (4) bek okat; (a jelenh~2 II, III/l; 2.1; 2.2;.2.3; 2.4. pontja).

21 Nera tettek eleget az a.dózá.s r-endjéről szóló évi XCI. törvéx1yben e lő írt ny_ilvb.rcta:ctásl :és ~ a.dób_e-fizetési kötelezettségnek (a. jelentés III/2.5. pontja). 4. Elrnulaszt(Jtták a társadalombiztosításról szóló évi törvény által. előírt.a járul.ékbefizetési, továbbá a 89/1990. (V.1. J t1t rendeletben rnegha.tározott elszámolási és adatszol. gál.tatási kötelezettségek teljesítését (a jelentés III/2.5. ponja). A párt a vizsgálat idejéig székhelyének többször-i megváltoztatását a bíróságon nem jelentette be. Jelenleg nincs önálló Qgyintéző és képviseleti szerve, a könyvvezetés folyamatose-ágáért felelös, a párt képviseletére jogosult személy is felmondás alatt áll. Fentiek miatt a pártok müködéséröl és gazdáh~odásáról szóló évi XXXIII. törvény 10.. (4) bekezdésében foglaltak szarinti, törvényes állapot. helyreáll í tására irányuló felh i v ás heh,ett a bírósági eljárás meginditását kezdeményezem, valamint a szükséges intézkedések megtét.ele céljából a társadalombiztosítást és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, valamint a Legfőbb ügyészeéget tájékoztat.om. Budapest, január Melléklet: 2 db

22 lcrw J, r(l,( C'<-,,,. L i h e r á l i s p o l g á r l s z ö v e t s é g v l 6-?J>/9/ ',(l/.j'y l a l l a l k o z o k r t a f l g 'J B u H a!'i es t,!>11:1 R,; B ~ th tt. 5:... l e l., l tt.e. J.; l í J B. 2.d O 9 h 4 l 0 92 Budapest Bakáts tér 2. fsz. l. tel , Állami Számvevőszék Hagelmayer István elnök úr 1383 Budapest PF 432 SZAMV li V ö sz EK ?~ 2 7 ~)ol o- A 4) CJ+ - Tisztelt Elnök Ur! MELLEKLET: 11 OB. ' Áttanulmányoztam az december 16-án részemre a Liberális Polgári Szövetség V állalkozák Pártjának évi gazdálkodási tevékenységről készült v -l Ol O-l ool<lmú Állami Számvevőszéki Jelentést. Közlöm, hogy a Jelentésben foglalt, a Párt gazdasági kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetésére és tások pótlására köteleztem a közvetlenül felelős illetékes ügyvezető alelnököt. fenti intézkedésemre, a mulasz Usikós Csaba Kérem a közöltek szives tudomásulvételét és elfogadását. ~ztdo~~~ ~Péter elnök LPSZVP mclléklct; Csikós Csaba ügyvele tő aldniilillfu;j:nil:ictt levlfl má:mlata,...

23 v ;L n:, L i h e r á l i s p o l g á r l s z ö v c l s é g l l l a l l a o z o a r l k Boda]" si Jlp il''.j l,' i i 52 T, l p, :s 2: l! l 092 Budapest Bakáts tér 2. tsz. l. tel , k t J _g_ Csikós Csaba úr ügyvezető alelnök Gödöllő Szabó Pál u /lj december 22. Kedves Alelnök Úr, Áttanulmányoztam az Állami Számvevőszék december 16-án kézhez vett V -l O l 0-10/1994 számu jelentését, amely a párt 1992, 1993 évi gazdálkodási tevékenységének ellenőrzési megállapításait tartalmazza. A vizsgálat eredménye a párt számára fölöttébb sajnálatos, és tőlem azonnali intézkedéseket követel. ez Ennek megfelelően azonnali hatállyal elrendelern a párt gazdasági ügyeinek és adminisztrációs rendjének teljes rendbe tételét. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése meghatározza. Megtett intézkedéseidről január első napjaiban, amikor visszatérek külfóldről személyes tájékoztatást kérek tőled és annak megfelelően döntünk a további teendőkről. t~uf.z;_r ZwackPéter elnök

24 l Dudar est, janurir 5. V / Z W A C K PÉTEH úr a Liberális Polgári Szüvetség Vállalkozók l'árt.io elnöke Tisztelt Elnök úr! t-1egköszönöm vcilaszlevcl(~t. amelyet. r:=.:irt:jának ltl92-~j;:i. évi gazdálkedása törvényességének vizsgálatáról késztilt V /94. számú jelentésunk kapcsán ktildütt. A Liberális Polcviri ~:zi5vet;'.ég Vállallwzók Párt,jánál tapasztalt, a jelentésünkben rc w::í tett szal.;;ilytalanságol' megszüntetésére tett intézj.~edéc.ét értélwlve, sajnálattal t.ájélwztatom, hogy az Allami Számvevöszél~ nem tekinthet el at.tól a ]{ötelezettt:égét.öl. hogy a Magyar Köz t.ársa:=.ág Legfőbb Ugyészének j avas la tut tegyen a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja elleni eljárás me~.;inditáé:ára. Onök a jelenté:=.ünk tartalmát érdemben befolyác":oló é;o:zrevételel:et nem tettek, ezért azt immár ~ mint. ön elött ls ismeretes az Allanli Számvevőszékröl szóló 19[19. évi XXXVII I. törvény ls. ' (1) bekezdése szerint nyilváno~'ságra l:ell hoznunk. Továbbá, az Allami Számvevőszéket a biröcági eljárás indítványozására a pár-

25 l tok működéeéről e.f.:; ga_zdálkodá_sáról sz1sl6 19}3~:1. évi XXXIII~ ti5r - vény 10. (4) bekezdésében. tovéhljá az eg:yesülési._i o gró l szóló évi II. törvény 14. R (2) bekezdésében el6irtak kbtelezik. / Kérem taj ékozta t. á som s:;; í ves tud(_jmásu J vé te J é t. Tisztelettel: lilagelmayer István/

26 KÖZL-ÖN Y A-.u_benllls l'olgárl SzDvetség,. Vllll11lkoz6k Pllrtja -, '1992. évi guzdálkodásár61. szóló. beszámoló ~r Ft l. sz.melléklet BEvf:rELEK 1. Tagd!jak 2. Állam! kö_lts6gv!)tésböt származó támogatás 3. Képviselöcsoportnak nylljtott támogatás ' 4. _ Egyéb hozzájárulások, adományok 4.1. Jogi személyektól (bclid!dlektöl) Nem jogi szcmélyiség\1 gazd. társaságoktól 4.3. Magáns7.cmélyekt61 (belfoidlektöl) Saját vállalat és kft. nycr~égéból 6. E~éb bevétel 245 Összes bevétel KIA/?ÁSOK t Támogatás az ors7.ággy0lésl csep. részére 2. Támogatás egyéb szcrvczcicknek 208 :i. Válla.lko~ alap(lására 4. MOködésl kiadások 5. Eszközbeszerzés 6. Politikal tevékenység kiadása 7. Egyéb kiadások l 133 l Összes kiadás ll 724 Csikói Csaba s. k., OJ:YVC'<Cl6 alelnök Dr. Kupc.rok Lajos s. k., 'luhtnos alelnök

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Az ellenőrzés részletes megállapításai

Az ellenőrzés részletes megállapításai Az ellenőrzés részletes megállapításai Megbízás A Magyar Triatlon Szövetség 2013. november 19-én megbízási szerződés keretében megbízta a Bilanc-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t 2010-2012. évekre

Részletesebben

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0211 Jelentés az Országos Szlovén Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben