JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 231.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 231."

Átírás

1 JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 231.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Berzétey Attiláné dr. Szávai Tamás számvevő számvevő tanácsos tanácsos

3 ALLAMI SZAMVKVOSZÉK IV. Vagyonellenőrzési V /1994. Igazgatóság JELENTÉS a Liberális Polgári Szövetaég Vállalkozók Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséról I. A vizsgálat célja, módszere, időszaka, körülményei A pártok működéséröl és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (továbbiakban párt törvény) 10.. (1) bekezdése, valamint az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5.. alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASz) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ASz második félévi ellenőrzési tervének megfelelöen vizsgálta a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja Bakáta tér 2. (a továbbiakban: párt) gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a párt müködéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, a párttörvényben engedélyezett gazdálkodó tevékenységet folytatott-e, valamint betartotta-e a gazdálkodással összefüggö pénzügyi-számviteli szabályokat.

4 - ~ - Az ellenőrzés január l-től december 31-ig terjedő, beszámolóval lezárt időszakra, valamint a folyó év gazdálkodására terjedt ki. A folyó évi vizsgálat részeként az ellenőrzés kitért az évi választásokra kapott külön költségvetési támogatási kerettel való elszámolásra is. A aus~ztus 22-től szeptember 23-ig tartott. helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés módszere szúrópróbaszerű vizsgálat volt. A jelentés megállapi tá.sai egyrészt a párt or szágos központj ában rende l kezésre bocsátott iratok, dokumentumok alapján, másrészt a párt egyes helyi (Tata.bánya), illetőleg megyei (Bács-Kiskun, és Komárom-Esztergom megyei Koordinációs Bizottságok) szervezeteinél lefolytatott helyszíni ellenőrzés tapasztalatain a.lapulnak. Az ellenőrzés a. párt tabi helyi ezervezetének gazdálkodására vonatkozó dolurnel"c".umol:a.t - többsz.örl felszólítás ellenére - ellenőrizni nem tudta. A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése fig~'elembe vette a Magyar };özlöny évi 28. számában közzétett ASZ ál talános ellenőrzési program szempontjait is. Az ellenőrzés végrehajtása során figyelemmel kellett lenni arra, hogy az január elsején életbe lépett számviteli törvény hatálya kiterjed a pártokra is. Továbbá, a párttörvényt módosító évi LXXXI. törvény megváltoztatta az előző évi gazdálkodásról a Magyar Közlön~'ben közzéteendő beszámoló tartalmát. Az Allami Számvevőszék a párt gazdálkodásának törvényességét e zu t tal másodízben vizsgál ta. Az előző heh'szini vizsgálat j únius 29-én zárul t le, a párt Bp. XIV. kerület Lumumba utcai.

5 - 3 - székhelyén. Időközben e. párt új székházat kapott, így közepéig a XVI. ker. Hunyadvár u. 52. sz. alatt működött. Az évi választásokon elért eredménye következtében a párt állami költségvetési támogatást II. félévtól nem kap. A Demokrata Koalícióval közös székház eladába folyamatban van, a párt központja onnan az általa 1993-ban alapított Kft által bérelt lakásba költözött (1092. Bp. Bakáts tér 2.). Alkalmazottaiknak köztük a párt gazdasági ügyeiért felelős ügyvezető alelnökének is - felmondtak, ez utóbbi felmondási ideje dec. 31-én jár le. A párt Hunyadvár utcai, illetőleg Bakáts téri címváltozását nem jelentette be a Fővárosi Bíróságon. II. A párt gaz.álkodásáról szóló évi beszámolók ellenőrzésének tapasztalatai A párttör vény 9.. ( 1) bekezdése értelmében a pártok kötelesek az előző évi gazdálkodásukr-ól szóló beszámolót a törvényben meghatározott formában a Magyar Közlönyben közzétenni. A közzététel végső határideje e.z gazdasági évtől kezdődően a tárgyévet követő év április.30-e.. A párt az évi pénzügyi zárómérlegét (L sz. melléklet) május 4-én, míg az évi pénzügyi zárómérlegét (2. sz. melléklet) május 4-én tette közzé a Magyar Közlönyben. A közzétett beszámolók nem feleltek meg a számviteli törvényben évtől érvényes módon konkrétan megfogalmazott számviteli ale.pe l veknek, ennek következtében főössze.gükben.:és részleteikben

6 - 4 - nem a tényleges állapotot tükrözik. Az ellenőrzés tapasztalata szerint a beszámolók tartalmát illetően a következő számviteli alapelvek nem teljesültek: - A TE.LJESSBG ELVET sérti, hogy a beszámolók nem tartalmazzák a párt valamennyi helyi, regionális szervezetének gazdálkodási adatait. Egyes regionális szervezetek, illetve helyi szervezetek egyáltalán nem adtak számot éves gazdálkodási adat.aikról, tagdíj és egyéb bevéte le ikról, kiadásaikról, önálló bank- és pénztárforgalmukról és a kapott ellátmánnyot:kal sem számol tak el. Az ellenőrzés olyan, a párt nevére szóló é ii ki&dási számlákat is talál_t, melyeket a könyvelésben nem rögzítettek. A VALCiDISAG ELVBT sérti, hogy a l:eszámoj.ók egyes sorai nem felelnek meg a tényleges állapotnak, valamint némely könyvelési tétel esetében hiányzott a megfelelő bizonylati alátámasztás. Egyes közzétett kiadási tételek az országos központnál vezetett könyvelésben kimutatott összegnél alacsonyabbak.!gy például az évben vállalkozás alapítására fordított összeg a beszámolóban 630 E Ft, a könyvelés adatai szerint 650 E Ft. Elmulasztották a könyvelés helyességét főkönyvi kivonat, illetve mérleg összeállításával ellenőrizni. ellenőrizték. Az eszközök és források állományát leltárral nem - A VILAGOSSAG ELVET sérti, hogy a könyvvezetés külsó személy számára nem áttekinthető, a kapcsolat az analitikus nyilvántartások, a főkönyvi könyvelés és a beszámoló adatai között nem kimutatható.

7 - 5 - A helyi ezervezetek és megyei koordinációs bizottságok részére a Központ által előírt éves beszámolási for ma nem volt alkalmas arr a, hogy a. helyi szervezetek valamennyi gazdálkodási adatát tartalmazzá.k, az egymás közötti pénzforgalomból adódó halmozódást kiszűrjék, és a folyamatba épített ellenőrzést biztosítsák. E beszámolók nem tértek ki a ezervezetek nyitó és záró banki készpénzállományára. A helyi szervezetek birtokában lévő eszközök leltározásá.t nem írták elő. A beszájnolókba.n tagdíjként szerepeltetett bevételek könyvelési dokumenturrumal nem alátámasztottak, így az összeg helyességén túlmenően az sem állapítható meg, hogy azok valóban tagdíjakból szárma.ztak-e. Az állami költségvetésből származó évi 12,6 M Ft és évi 15,3 M Ft támogatást a beszámolók helyes összegben tartalmazzák. III. Az évi beszámolók megalapozottaágát alátámasztó könyvvizsgálati megállapítások l. A könyvvezetés rendje A Párt a számviteli törvényben rögzített lehetőségek közül az egyszeres könyvvitelt választotta. Könyvelését. bérelt. számítógépes programok felhasználásával végzi januárjától Figyelmen kivül hagyták az január l-jétől hatályos, a

8 - 6 - számvitelről szóló évi XVIII. törvéqynek a gazdálkodási rend kiala.kítására vonatkozó elöírásait. A bérelt számítógépes progra.m alkalmazásával a folyamatos könyvvezetést végző szakember foglalkoztatását szükségtelennek ítélték. Az ellenőrzés által a. könyvvezetésben feltárt hiányosságak nagy része a 10/1993. (IV. 9.) PM sz. rendeletben előírt képesítéssel rendelkező szakember hiányára vezethető vissza. Nem szabályozták egyértelműen a helyi szervezetek, valamint a megyei Koordinációs Bizottságok jogállását és az ebből könyvvezetési kötelezettséget. eredő = A számviteli törvény előírja a pártok számára is az olyan számviteli rendszer kia.lakítását, amely alapján megbízható és valós kép ala.k:ltha.té ki " szervezet egészének vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetéről. Ezt az információtartalmat azonban a párttörvényben előírt beszámoló nem tükrözi. A pár tokna.k ezért gondoskodniuk kell a számviteli törvényben előírtak és a párttörvény által megkövetelt beszámoló tartalmának összeha.ngolásáról, a beszámoló valóságta.rtalmának ellenőrzését elősegítő számítási anyag készítéséről. Ilyen számítási anyag nem állt rendelkezésre. = Az május 30-án tartott VI. Kongresszus alapszabálymódosító határozatáig a helyi ezervezetek jogi személynek minősültek, így önálló könyvvezetési kötelezettségük volt. A kongresszus az alapszabályt módosította, továbbra is biztosította az önálló gazdálkodás jogát, önálló jogi személyiség nélkül. Működési rendszerükön azonban - az új helyzetnek megfelelőerr - nem változtattak.

9 - 7 - = A Párt nem rendelkezik Szervezeti éa Működéai SzabályzattaL Nem szervezték meg a helyi szervezetek éc a megyei koordinációs bizottságok pénzkezelési, nyilvántartási, adatszolgáltatási rendjét. Nem követelték meg e szervezetek bevételi, kiadási, bank- és pénztárbizonylatainak központi, teljes és naprakész könyvelését. A területi szervezetek többsége évtől önálló könyvelést nem vezetett, ugye.nakkor egyetlen szervezet sem továbbította alapbizonylatait a központi könyvvezető hely részére. Ezáltal ezen alapbizonylatok könyvelése nem történt meg. Nem teljesült a számviteli törvény 80.. (1) bekezdésében megfogalmazott követelmény, ugyanis a könyvviteli nyilvántartás nem elégíti ki azt az igényt, hogy az eszközökben és a forr ásokban bekövetkezett változásokat a valóságne.k megfelelően, teljeskörűen, folyamatosan, áttekinthetően:> zárt rendszerben muta.ssa ki.. A párt központja két OTP elszámolási számlával rendelkezik; az egyiket Kecskeméten, a másikat Budapest.en vezetik. A központi számlákan kívül a párt legalább 11 megyei szervezetének van önálló bank-, illetőleg OTP számlája. Devizaszámlával a párt egyik évben sem rendelkezett. Zárlatot egyik é'ben sem végeztek, a könyvelés éves adatairól összesített. és hitelesített kimutatást, főkönyvi kivanatot nem tudtak bemutatni. Mivel az alkalmazott számítógépes program nem zárja ki a gazdasági év lezárását követő utólagos módosítást - adatbevitelt - nem ellenőrizhető, hogy a gazdasági események rögzítése a tényleges t-eljesítés időszakában történt-e.!gy az és évről augusztus és

10 - 8 - szeptember hóna.pban készített számítógépes kimutatások adatai - a beszámoló ala.pját képező hitelesített eredeti.nyilvá.nt.ar. tások hiányában - nem voltak ellenőrizhetők. Szakismeret hiányában a bérelt számítógépes könyvelési rendszerben lévő lehetőségeket nem tudták kellő módon kihasználni. 'igy pl. a rendszer tartalmazza a szemé ly i j övede lernadó nyilvántartásával, bevallásával kapcsolatban jogszabályok által előírt valamennyi kimutatást, nyomtatványt, azonban azok felhasználására nem került sor. 2. Az analit.ikus ny.i.lvánt<;_rtások és a bizonylati rend ellenőrzése 2.1. A párt az általa ki~lakitott 6&játcs, számítógépes könyvelési programon kivül nem rendelkezik olyan kiegészítő és analitikus nyilvántartásokkal, amelyek segitségével eszköze.iben és forrásaiban bekövetkezett változásokat valósághűen követni lehetne. Ezek hiányában a számítógépben rögzített adatokból - mivel sem 1992, sem évben rendszeres zárlatot nem készítettek - nem állapitható meg az álló és tartós fogyóeszközeinek egyedenkénti mennyisége és értéke; - a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló, jogeimenként kifizetett jövedelmek és a levont adóelőlegek teljeskörü személyenkénti összege; a társadalombiztosít-ást megillető járulékok alapja és összege; - a szállítók követelése.

11 A bizonylati elv és. a bizonylati fegyelem érvényesülése A párt nem rendelkezik bizonylati szabályzattal, nem rögzítették a házipénztár forgalmára, kezelésére vonatkozó szabályokat. Az utalványozás gyakorlására jogosult személyek körét elnökségi ülésen határozták meg, megegyezően a banki aláírás-bejelentő lapokon szerepelő személyekkel. A b3.nki aláírás-bejelentőt a.zonban nem módosították, azon már gyakor latilag utalványozásra jogosulatlan személy is található. A vizsge<l t időszakban végrehaj tot t pénztérzár latot igazoló dokumentumot. bemutatni nem tudtak. Az egyes idöszakokban házipénztárban lévö pénzmennyiség megállapíthatatlan, mivel a számítógépes pénzforgalmi nyilvántartás alkalmazása során egyszer sem készült zárlat a napi készpénz mennyiségéről. Az ellenőrzés rendelkezésére álltak mindkét vizsgált évről a kiactási és bevételi pénztárbizonylatok alapbizonylatokkal (számlák, útirendelvények stb), továbbá elkülönítve az átutalási megbízások és bizonylataik a budapesti és a kecskeméti OTP számlákról, idösorrendben évben a bankszámlák forgalmának kivonatait és alapbizonylatait a pénztári forgalom bizonylatai közé időrendben beillesztve gyűjtötték egybe, ami az ellenőrzést nehezebbé tette. Fentieken túl rendelkezésre álltalr a banki egyenlegközlő lapok, valamint és évről az ellenőrzés számára augusztus hóban havi bontásban készült számitógépes bankszámla-ldvonatok és időszaki pénztárjelentések. Az összesitések és az alapbizonylatok. szúrópróbaszerű összevet.ése ar-

12 ra mutatott, hogy évre vonatkozóan valamennyi bizonylat könyvelése megtörtént, míg az évi bizonylatok között akadtak a párt nevére szóló ésa pénztári forgalomban kiadásként nem könyvelt számlák. Az,utólag készült összesítésekről nem állapítható meg a könyvelés dátuma, a kiadási pénztárbizonylatok, valamint a hoz;;;ájuk tartozó bizonylat (számla) kelte pedig gyakran megegyezik. A kiküldetési rendelvényeken a kifizetés kelte, továbbá a kiküldetés ideje, a kiküldetés és az átvétel igazolásának dátuma gyakran azonos. Ez arra mutat, hogy a bevételeket és a kiadásokat nem azok pénzügyi realizálása idején könyvelték, hanem utólag, "kampányszerüen". Az ellenőrzés megállapításai szerint az és években minden esetben kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, illetőleg az azokhoz csatolt alapbizonylatok alapján könyvelt.ek. Alaki és tartalmi szempontból néhány esetben mil}d az alapbizonylatok, mind a pénztárbizonylatok kiállítása kifogásolható.!gy pl. A számlákat készpénzben, a házipénztárból egyenlítik ki. Ennek során rendszeresen előfordul, hogy a kiadási pénztárbizonylatokon a pénz átvevője helyén a párt ügyvezető alelnöke ír alá, a mellékelt számlán azonban az átvevővel nem íratják alá az összeg átvételének elismerését A kifizetett. szamlákon a teljesítés általában nincs igazolva. Az eszközbeszerzések mivel. eszköznyilvántartás

13 - ll - nincs - ellenórizhetetlenek. A vevók, illetőleg szállítók követelésének,. tartozásának nyilvántartása hiányában előfordult az ellenőrzés által feltárt kétszeres kifizetés: = A kiadási pénztárbizonylatok, valamint a párt januári és márciusi pénztárforgalmának könyvelési adatairól készült pénztárkivonat alapján is megállapítható volt, hogy egy Ft összegű számlát a párt házipénztárából kétszer egyenl í tettek ki. Észrevételünk valódiságának ellenőrzése céljából az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVI II. tv (3) bekezdésében foglal taknak megfelelően nyilatkoztattuk a számlát kiállító kft- a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja rés, ére kiállított és kiegyenlített számlákról A kft n ilatkozata szerint a szóban forgó számlát részükre a párt csak egyszer egyenl í tette ki. A könyvelési bizonylatok, valamint a Kft nyilatkozata alapján bizonyított tény, h gy az ügyvezető alelnök a számla kiegyenlítésére Ft-ot kétszer vett fel a házipénztárból. Az összeget az ügyvezető alelnök szeptembe párt XIV. kerületi OTP-nél vezetett sz. számlájára visszafizet. te, így a pártnak okozott rányt megtérítette. 26.-án a l számolási nyagi hát- Az ellenőrzés megállapi tot ta, hogy ál talában a bérjellegű kifizetések, valamint utazási költségtérítések e etében egy kiadási pénztárbizonylaton több személy részére kifizetett

14 összeget adnak ki, a pénztárbizonylatot azonban átvevőként csak egy személy irja alá. Igy nem bizonyított, hogy a felsorol t szeméh ek a részükre átvett összeget valóban á tvetté};-e. Egyes esetekben nem a párt nevére kiáll í tot t számlákat is kifizették. Egy esetben 390 Ft kiadási összeggel vettek figyelembe egy 390 db tégláról szóló - számlának egyáltalán nem tekinthető - szállítólevelet A párt, nem határozta meg a szigorú számadási kötelezettség alá vont- nyomtatványok köré t., azc}:rc l nyil ván tal., tás t ne::1 vezetet~. A területi szerveik által használt nyomtatványokat nem határozták meg, azokról információval nem rendelnálatlan lapjaina}; érvén> teleni téséről nem gondoskodtak A ~árt a vizsgál t két évben saját gépjármű üzemi célú használatára rendszeresen utazási költségtérítést fizetett }:ét alkalmazottjának. Ennek mikéntjét a munkaszerződésekben rögzít-ették. Ezenkivül a párt elnökségi ülésein, egyéb hivatalos összejövetelein megjelent tagok részére egyedileg kiállitott utazási rendelvényekre is fizettek ki költségtérí té st. E ki fizetéselmé l ál talában betartották a gépjárművel' üzemanyag-felhasználásának elszámolásáról rendelkező 60/19tl2. (VI. L J sz. Kormányrendelet elöírásait. A bizonylatok alaki és tartalmi vonatkozásában azonban már számos szabálytalanságot észlelt az ellenőrzés.

15 - 13 -!gy pé l dá ul: =Hiányzik a kiküldetési rendelvényekenaz utazás elrendelése, a feladat meghatározása, a teljesité.s igazolása. = A kiadási pénztárbizonylat, az utazás elrendelésének, az utazás teljesítésének és igazolásának dátuma valamennyi he h'en egy és ugyanaz. = A rendelvény szabál:;,talan kitöltése miatt pl. nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani azt, hogy az azon elszámolt utiköltségtérítést nem kétszer számolták-e el, mivel ugyanazon idöpontra kiállitott másh~ rendelvényen is elszámol tak és kifizettek ugyanazon személ:;,nek ug:;,anarra az útvonalra költségtérítést Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabáh,ok betartása A párt a vizsgált két évben nem vezetett olyan nyilvántartásokat, amelyek alkalmasa}~ lennéne}~ a személy! jövedelemadó, a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaadói és munkáltatói járulék alapjának, összegének megállapítására, illetőleg ezek alapján a ;.:ötelezettség megállapítása és teljesitése teljeskörúen ellenőrizhető lenne. Bérnyilvántartó lapokat csak a párt alkalmazottairól vezettek, azonban ezeket sem évenként sem személyenként nem összesitették, a munkabéren kivüli kifizetéseket - megbízás!-, szakértői-, tiszteletdíjakat nem tartották nyilván. A kifizetése}~et bérkifizetési jegyzék nélkül eszközölték, utalványozás és ellenőrzés nélkül.

16 A megkötött szerződésekből azok megfogalmazása :míatt nem lehet megnyugtató módon megállapítani mil1den esetben, hogy megbízási jogviszonyról, vállalkozási szerződésről van-e szó, a kifizetett szakértői és tiszteletdíjak elnevezésüknek megfelelő tartalommal.bírnak-e. A pprt a vizsgált 2 évben a következő bér- bérjellegű és egy.éb,, (személy i jövedelemadó, illetőleg társadalombiztositáoi járulék vonzatú) kifizetéseket eszközölte (Ft-ban): l Munkabér , ,00 GépKocsi költségtérítés , ,00 Szakértői díj , ,00 Tiszteletdíj , ,00 összesen: , ,00.l' Ug;;~anakkor teljesítette (Ft-ban): " ' befizetesi kötelezettségeit az alábbiak szerint Személyi-jövedelemadó Társadalombiztosítás Munkaadói járulék összesen: A párt adóbevallási kötelezettségét nem teljesítette, így az adóhatóság nem kapott információt a személyenként±, összevont.s alá tartozó kifizetésekről. Nem állapítható meg a gé1: i:o csí lröl tségtérí t.ések öscözevonandó jüvedelmet képező

17 bevétel-aránya. Nem álli tot ták. ki- a munkál tatót,ól származó jövedelemről_ és az. adóelőlegek levonásáról előirt adatlapokat, hiányoznak a magányszemé.lyek nyilatkozatai az összevonandó jövedelmekről, illetőleg arról, hogy önadózó vagy a munkáltatóját bízza meg az adó elszámolásával. A párt a társadalombiztosítási járulékok évre vonatkozó havi összesitett elszámolását elkészítette, azonban azon csak a párt főállású alkalmazottainak kifizetett munkabért terhelő járulékok szerepelnek, Befizetési kötelezettségét nem teljesítette évre vonatkozóan sem bevallási, sem befizetési kötelezettségének nem tett eleget. A párt nem vezeti a havi egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapját és összegét tartalmazó, a társadalombiztosításról szóló 89/1990. (V. 1.) HT rendeletnek a 48/1992. (I II. 13.) Korm. rendelet 71.. (20) bekezdésében megállapított VI. számú melléklete szerinti járulékelszámolási nyilvántartó lapot, amely alapján a dolgozók részére az év március 31. napjáig igazolást kellene kiadni A párt belső ellenőrzésének működése a vizsgált időszakban nem volt rendszeres és hatékony, mindössze az július 14-én megtartott ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet tudták bemutatni, abban azonban az I. félévi házipénztári forgalom tételes ellenőrzése során a 2.2. pontban részletezett kettős kifizetést nem észrevételezték.

18 IV. A párt bevételeinek és gazdálkodá13i-tevékenységének ellenőrzése l. A párt Lözpontja években döntően az állami költség)letési támoga.tásból és lekötött pénzeszközeinek kamataiból gazdj.lkodott. A p;.í.r t mű.ködéséhez biztosított költségvetési támq.,fsa.tá.ej b_avi összegének 20%-át - az alapszabály, illetőleg az elnökségi ha.tározat szer-int - minden hónapban taglétszám - arányosan felosztották a megyei Koordinációs Bizottságok között. [,.eeg; ci I'oo:rdinációs Bizotts;igok ebből a támogatásból, valamint a. helyi csoportok által beszedett tagdíjak 20%-ából gazdálkodte.k. A helyi csoportok bevételi forrását a besze- Az :J,e92. május 27-i közgyű.lés által módosított a.la.psza.bály sze.nt a. megyei Koordinációs Bizottságok és a helyi csoportok-}lem önálló jogi személyek, azonban bevételeikkel é::j kiadásaikkol önállóan gazdálkodnak. A helyszínen ellenőrzött megyei Kocrdinációs Bizottságok és helyi szer-vezetek önálló elszámolási számlával rendelkeznek. 2. A pár t terület i szer vezete i ál tal a beszámo lókhoz beküldött adatlapokon több esetben ''egyéb bevételt" is feltüntettek. Ezekról nem lehetett megállapíta.ni, hogy milyen eredetű.ek. A Központ által adott nyilatkozat szer-int bevételszer-zé vállalkozó tevékenységet nem végeztek, a párttörvényben felsorolt tiltott pé=forrásokat nem fogadtak el, tárgyi adományt nem kaptak, vé) Ua latot. nem alapí tottak, pénzeszköze iket értékpa pirba tle~ fektették.

19 A párt Központja évben a párttörvény 6.. {3) bekezdésében megengedett. egyszemélyes Kft",t alapított-.vp Kft. néven l M Ft, tör zstőkével, amely. gazdasági társaság ;l.z évet eredmény nélkül zárta, így abból a pártnak bevé.tele nem származott. A Kft-be fektetett pártvagyonról könyvviteli nyilvántartást nem vezettek. v. A folyó évi gazdálkodás és a korábbi ASz jelentésben foglalt felhívásra tett intézkedések Hivatalosan még a párt tulajdonát képezi a felszámolási eljárás alatt lévő Hl90. évben alapított Magánerő Kft, amelynek összes iratait a felszámolást végző vette át. A Kft-be befektetett pártvagyonról, illetőleg a Kft-vel szemben fennálló egyéb követelésekről a párt nem vezetett megfelelő nyilvántartást. l. Az évi gazdasági eseményeket a vizsgálat időpontjáig nem könyvelték. Az lfl94. évi bizonylatokat rendezetlen, ömlesztett és ellenőrizhetetlen formában tarolták. A könyvelés, valamint a pénztárnapló és egyéb analith:us nyilvántartás hiányában sem a párt lfl94. évi gazdálkodásáról, sem pedig banki és pénztári pénzforgalmáról nem áll rendelkezésre információ. 2. A párt a vizsgálat idejéig nem tett eleget az évi választások lebonyolításához kapott állami és más pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos kötelezettségének.

20 Az ellenőrzés megállapította, hogy a párt ne111 t.ett eleget az előző, évi ASz ellenőrzés. általe.lőírt kötelezettségeinek: - Nem jelentette meg a Magyar Közlönyben a párt évi gazdálkodásáról készül t he lyesbí tet t pénzüg~'í zárómér le gé t. - NEliQl intézkedett a számviteli bizonylati fegyelem maradékta;).an betartása, a hiányzó szabáh,zatok elkészít.ése, a belső. ellenőrzés hatékony működtetése iránt. - Az érdekelteknek szóló felszólító levél elküldésén túl nem tette meg a szül;:séges intézkedéseket a vol t pártelnököt terheló 45 E Ft elszámolási eltérés rendezésére. VL összefoglalás Az ASz ~ párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzése során a jelentésben részletezett, alább összefoglalt törvénysértéseket Jllapitotta meg: l. Nem tettek eleget az előző évi ASz ellenőrzés által előírt kötelezettségeknek (a jelentés V/3. pontja). 2. Figyelmen ldvül hagyták a számvitelről szóló évi XVIII. tv. elóirésait 15.. (2), (3), (4) bek okat; (a jelenh~2 II, III/l; 2.1; 2.2;.2.3; 2.4. pontja).

21 Nera tettek eleget az a.dózá.s r-endjéről szóló évi XCI. törvéx1yben e lő írt ny_ilvb.rcta:ctásl :és ~ a.dób_e-fizetési kötelezettségnek (a. jelentés III/2.5. pontja). 4. Elrnulaszt(Jtták a társadalombiztosításról szóló évi törvény által. előírt.a járul.ékbefizetési, továbbá a 89/1990. (V.1. J t1t rendeletben rnegha.tározott elszámolási és adatszol. gál.tatási kötelezettségek teljesítését (a jelentés III/2.5. ponja). A párt a vizsgálat idejéig székhelyének többször-i megváltoztatását a bíróságon nem jelentette be. Jelenleg nincs önálló Qgyintéző és képviseleti szerve, a könyvvezetés folyamatose-ágáért felelös, a párt képviseletére jogosult személy is felmondás alatt áll. Fentiek miatt a pártok müködéséröl és gazdáh~odásáról szóló évi XXXIII. törvény 10.. (4) bekezdésében foglaltak szarinti, törvényes állapot. helyreáll í tására irányuló felh i v ás heh,ett a bírósági eljárás meginditását kezdeményezem, valamint a szükséges intézkedések megtét.ele céljából a társadalombiztosítást és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, valamint a Legfőbb ügyészeéget tájékoztat.om. Budapest, január Melléklet: 2 db

22 lcrw J, r(l,( C'<-,,,. L i h e r á l i s p o l g á r l s z ö v e t s é g v l 6-?J>/9/ ',(l/.j'y l a l l a l k o z o k r t a f l g 'J B u H a!'i es t,!>11:1 R,; B ~ th tt. 5:... l e l., l tt.e. J.; l í J B. 2.d O 9 h 4 l 0 92 Budapest Bakáts tér 2. fsz. l. tel , Állami Számvevőszék Hagelmayer István elnök úr 1383 Budapest PF 432 SZAMV li V ö sz EK ?~ 2 7 ~)ol o- A 4) CJ+ - Tisztelt Elnök Ur! MELLEKLET: 11 OB. ' Áttanulmányoztam az december 16-án részemre a Liberális Polgári Szövetség V állalkozák Pártjának évi gazdálkodási tevékenységről készült v -l Ol O-l ool<lmú Állami Számvevőszéki Jelentést. Közlöm, hogy a Jelentésben foglalt, a Párt gazdasági kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetésére és tások pótlására köteleztem a közvetlenül felelős illetékes ügyvezető alelnököt. fenti intézkedésemre, a mulasz Usikós Csaba Kérem a közöltek szives tudomásulvételét és elfogadását. ~ztdo~~~ ~Péter elnök LPSZVP mclléklct; Csikós Csaba ügyvele tő aldniilillfu;j:nil:ictt levlfl má:mlata,...

23 v ;L n:, L i h e r á l i s p o l g á r l s z ö v c l s é g l l l a l l a o z o a r l k Boda]" si Jlp il''.j l,' i i 52 T, l p, :s 2: l! l 092 Budapest Bakáts tér 2. tsz. l. tel , k t J _g_ Csikós Csaba úr ügyvezető alelnök Gödöllő Szabó Pál u /lj december 22. Kedves Alelnök Úr, Áttanulmányoztam az Állami Számvevőszék december 16-án kézhez vett V -l O l 0-10/1994 számu jelentését, amely a párt 1992, 1993 évi gazdálkodási tevékenységének ellenőrzési megállapításait tartalmazza. A vizsgálat eredménye a párt számára fölöttébb sajnálatos, és tőlem azonnali intézkedéseket követel. ez Ennek megfelelően azonnali hatállyal elrendelern a párt gazdasági ügyeinek és adminisztrációs rendjének teljes rendbe tételét. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése meghatározza. Megtett intézkedéseidről január első napjaiban, amikor visszatérek külfóldről személyes tájékoztatást kérek tőled és annak megfelelően döntünk a további teendőkről. t~uf.z;_r ZwackPéter elnök

24 l Dudar est, janurir 5. V / Z W A C K PÉTEH úr a Liberális Polgári Szüvetség Vállalkozók l'árt.io elnöke Tisztelt Elnök úr! t-1egköszönöm vcilaszlevcl(~t. amelyet. r:=.:irt:jának ltl92-~j;:i. évi gazdálkedása törvényességének vizsgálatáról késztilt V /94. számú jelentésunk kapcsán ktildütt. A Liberális Polcviri ~:zi5vet;'.ég Vállallwzók Párt,jánál tapasztalt, a jelentésünkben rc w::í tett szal.;;ilytalanságol' megszüntetésére tett intézj.~edéc.ét értélwlve, sajnálattal t.ájélwztatom, hogy az Allami Számvevöszél~ nem tekinthet el at.tól a ]{ötelezettt:égét.öl. hogy a Magyar Köz t.ársa:=.ág Legfőbb Ugyészének j avas la tut tegyen a Liberális Polgári Szövetség Vállalkozók Pártja elleni eljárás me~.;inditáé:ára. Onök a jelenté:=.ünk tartalmát érdemben befolyác":oló é;o:zrevételel:et nem tettek, ezért azt immár ~ mint. ön elött ls ismeretes az Allanli Számvevőszékröl szóló 19[19. évi XXXVII I. törvény ls. ' (1) bekezdése szerint nyilváno~'ságra l:ell hoznunk. Továbbá, az Allami Számvevőszéket a biröcági eljárás indítványozására a pár-

25 l tok működéeéről e.f.:; ga_zdálkodá_sáról sz1sl6 19}3~:1. évi XXXIII~ ti5r - vény 10. (4) bekezdésében. tovéhljá az eg:yesülési._i o gró l szóló évi II. törvény 14. R (2) bekezdésében el6irtak kbtelezik. / Kérem taj ékozta t. á som s:;; í ves tud(_jmásu J vé te J é t. Tisztelettel: lilagelmayer István/

26 KÖZL-ÖN Y A-.u_benllls l'olgárl SzDvetség,. Vllll11lkoz6k Pllrtja -, '1992. évi guzdálkodásár61. szóló. beszámoló ~r Ft l. sz.melléklet BEvf:rELEK 1. Tagd!jak 2. Állam! kö_lts6gv!)tésböt származó támogatás 3. Képviselöcsoportnak nylljtott támogatás ' 4. _ Egyéb hozzájárulások, adományok 4.1. Jogi személyektól (bclid!dlektöl) Nem jogi szcmélyiség\1 gazd. társaságoktól 4.3. Magáns7.cmélyekt61 (belfoidlektöl) Saját vállalat és kft. nycr~égéból 6. E~éb bevétel 245 Összes bevétel KIA/?ÁSOK t Támogatás az ors7.ággy0lésl csep. részére 2. Támogatás egyéb szcrvczcicknek 208 :i. Válla.lko~ alap(lására 4. MOködésl kiadások 5. Eszközbeszerzés 6. Politikal tevékenység kiadása 7. Egyéb kiadások l 133 l Összes kiadás ll 724 Csikói Csaba s. k., OJ:YVC'<Cl6 alelnök Dr. Kupc.rok Lajos s. k., 'luhtnos alelnök

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 339 Jelentés a Munkáspárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RÉSZ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt 1994. és 1995. évi gazdálkodásáról közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2004. évi közhasznú tevékenységéről Budapest, 2005. április

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS január

JELENTÉS január JELENTÉS a 2011. évi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezeteknél 13001 2013. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS a 2010. évi októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1103 2011. május 3. Önkormányzati

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Elfogadva: a május 29-én megtartott Országos Értekezleten (6/2013. sz. Országos Értekezleti határozat)

Elfogadva: a május 29-én megtartott Országos Értekezleten (6/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) Pénzügyi Szabályzat 1 Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 Nyilvántartási száma:11162 Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.749/2004/13 Székhelye: 1141. Budapest, Cinkotai út 97/a. Adószáma: 18172708-2-42

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tárgya célja, módszerei, re Bizonyosságot adó ek az irányító szerv megbízásából 0. 2015. évről áthúzódó feladatok végrehajtása I. n. év 30 1. Vagyonkezelésbe

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben