206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről"

Átírás

1 OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet hatálya 3 Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei 3 Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai 4 Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele 5 Az adókedvezmény igénylése kérelemre 6 Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján 7 Az adózó nyilvántartási kötelezettsége 7 Adatszolgáltatási kötelezettség 8 Eljárási szabályok 8 A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok 10 Záró rendelkezések számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az acélipar meghatározása számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez A szintetikus szál ipar meghatározása számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez 11 II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT 11 II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN 11 IV. NYILATKOZATOK 11 V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK 12

2 OptiJus Opten Kft. II. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez számú melléklet a 206/2006. (X.16.) Korm. rendelethez 13 aláírás 6. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása 14 ahol 14

3 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 30. -ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a fejlesztési adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) részletes feltételeiről, az adókedvezmény engedélyezési eljárásáról és az adatszolgáltatásról a következőket rendeli el: Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. 1 Állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegű (de minimis) támogatás. 2. Elszámolható költség: a) 2 a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás célját szolgáló aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke, ab) tárgyi eszköznek a vételára létesítmény felvásárlásakor, ac) 3 immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a 13/A. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a szoftver, a licenc és a know-how (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az aa) és/vagy az ab) alpontok szerint elszámolható költség 50 százalékáig, b) a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók az Sztv a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva, c) 4 d) 5 azzal, hogy az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. 3. Nem elszámolható költség: a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, illetve létesítmény felvásárlásakor a vételára; b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, amelynek alapján az adózó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe; c) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha a szerződés nem tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget; d) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; e) 6 a szállítási ágazatban a járművek bekerülési értéke; f) 7 a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás; mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló 1 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont a) alpontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont ac) alpontja a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 4 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontjának e) alpontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont f) alpontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően

4 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott, támogatást engedélyező határozat keltének napja előtt felmerült költség, ráfordítás. g) a személygépkocsi (Tao. törvény 4. 31/c. pont) bekerülési értéke; h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület és a telek bekerülési értékét; i) a 2. pont ac) alpont szerinti támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha azt az adózó nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja. j) 8 munkahelyteremtő beruházás esetén a 2. pont b) alpont alapján meghatározott személyi jellegű ráfordításnak az adózó adóévi számított átlagos állományi létszámának a tényleges adóévi átlagos állományi létszámot meghaladó részére arányosan számított összege, ahol az adóévi számított átlagos állományi létszámot a beruházás megkezdését megelőző adóévi átlagos állományi létszámnak és az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának az összegeként kell meghatározni. 4. Létesítmény felvásárlása: a termék előállításához és/vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak (a továbbiakban együtt: létesítmény) megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy amennyiben nem vásárolják meg bezárásra került volna, és a felvásárló adózó nem kapcsolt vállalkozása a létesítmény tulajdonosának. 5. A beruházás megkezdésének napja: az építkezés kezdetének a napja vagy a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz megrendelésének a napja. 6. Kedvezményezett települési önkormányzat: az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban lévő települési önkormányzat; amelynek az adókedvezmény iránti kérelem, illetve bejelentés benyújtásának időpontjában kell a felsorolt tervezésistatisztikai régióba tartoznia Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több adózó által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget; ez alapján a nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben, illetve a bejelentésben szereplő beruházás elszámolható költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni az e beruházás megkezdése napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, olyan gazdaságilag oszthatatlan beruházások jelenértéken számított értékét, amely(ek)hez az adózó igénybe vett (igényelt) állami támogatást Nehéz helyzetben lévő társaság: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (1)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek Diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) pontja szerinti kamatláb. 10. Saját forrás: az adózó által a fejlesztési programhoz igénybe vett (igényelt), állami támogatásnak nem minősülő forrás. 11. Szinten tartást szolgáló eszközök: szinten tartást szolgálnak azok az eszközök, amelyek az adózó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné. 8 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontjának j) alpontját a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdése iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 10 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. (18) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

5 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. 13. Kis- és középvállalkozás: a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában a Tao. törvény 4. -ának 24. pontjában foglaltaknak megfelelő vállalkozás Támogatástartalom: az adózó számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszertan alapján kiszámolt értéke Szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúra: amelynek legalább a) a garantált minimum sebessége a szolgáltatótól az előfizető irányába 128 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 32 kbps, ugyanakkor képes, a hálózati forgalomtól függően, a szolgáltatótól az előfizető irányába 512 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 96 kbps sebesség elérésére, és b) időben korlátlan hozzáférést biztosít, legalább havi 99,5 százalékos rendelkezésre állási idővel. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Tao. törvény pontjában megnevezett adózóra terjed ki. Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei 3. (1) 14 Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvényben és az e rendeletben, illetve a Kormány a Tao. törvény 22/B. (2) bekezdésében meghatározott egyedi határozatában (a továbbiakban: határozat) meghatározott valamennyi feltételnek. (2) 15 Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezi, a támogatható immateriális javakat használatba veszi, és ezeket az eszközöket nagyvállalkozás az üzembe helyezést követő öt évig, kis- és középvállalkozás három évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. (3) Az adókedvezmény igénybevételének a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén feltétele, hogy az adózó azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, az első alkalommal történő betöltésük időpontját követően nagyvállalkozás öt, kis- és középvállalkozás három éven keresztül az érintett régióban fenntartja. (4) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napjától a kötelező üzemeltetési időszakban vagy ha az későbbi időpont az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig a) 16 az adózónál az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, valamint a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás miatt ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta; b) az adózót közigazgatási hatóság határozatban, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen nem kötelezte bírság megfizetésére munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt. (5) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a) 17 a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)- j) pontja szerinti beruházás forrásának legalább A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően június 1-jén lép hatályba. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelően 16 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdés a) pontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés a) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

6 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet százaléka saját forrás; b) a beruházás megkezdésének a napját megelőzi a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának a napja; c) 18 a Kormány egyedi döntése alapján megítélhető támogatás igénylése esetén a közvetlen támogatásra való elvi jogosultságról szóló írásbeli visszaigazolás kézhezvételének napját követi a beruházás megkezdésének napja. (6) Ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, vagy bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz, nem jogosult adókedvezményre. Ha az adózó a kötelező üzemeltetési időszak alatt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alá kerül vagy végelszámolását bejelenti a bírósághoz, a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (7) 19 Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózók a Tao. törvényben, az e rendeletben és kérelemre hozott határozat esetén a határozatban foglalt bármely feltételt külön-külön is teljesítik. Ha az egyik adózó nem teljesíti az említett bármely feltételt, akkor a másik adózó sem jogosult adókedvezményre, és a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (8) 20 Az adókedvezmény igénylésekor az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes diszkont kamatlábat kell figyelembe venni. Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása a 6. számú mellékletben meghatározott módszerrel történik. (9) 21 Az adókedvezmény jelenértékét az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszerrel kell meghatározni. Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai (1) Nem vehető igénybe adókedvezmény a) nagy- és kiskereskedelmi célt szolgáló beruházáshoz, ha a létesítmény szintterülete az 1000 négyzetmétert meghaladja; b) 23 e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez; c) 24 a hajóépítő ipari fejlesztéshez, d) a szénipar fejlesztéséhez; e) e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez; f) a halászati tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz; g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz, ha ga) az infrastruktúra olyan település(rész) en létesül, ahol bármely szolgáltató már szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúrát üzemeltet, épít, és gb) a beruházás nem az ellátottak számának növelését, növelhetőségét szolgálja; h) az EUMsz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá a 4502, 4503, 4504 KN-kód alá tartozó parafatermékekre és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejterméket utánzó vagy helyettesítő termékek gyártására és forgalmazására; i) azon beruházáshoz, amelynek üzembe helyezése érdekében az adózó e rendelet kihirdetését megelőzően költséget, ráfordítást számolt el; 18 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés c) pontja a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (8) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően 21 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (9) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdése a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően június 1-jén lép hatályba. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés b) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően 24 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdés c)-d) pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés h) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésének megfelelően 26 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés h) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

7 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet j) 27 mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá. k) 28 a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez. (2) Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-c) és h)-j) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek történő megfelelés, figyelembe véve az agrárés erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló (2006/C 319/01) közösségi iránymutatások, ban foglaltakat is. Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele 5. (1) Az adókedvezmény és a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás jelenértéken nem haladhatja meg a kérelem alapján engedélyezett adókedvezmény esetében a határozatban megállapított, bejelentés alapján igénybe vett adókedvezmény esetében a bejelentett, de mindkét esetben legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült elszámolható költség (2)-(8) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitással számított értékét. (2) 31 A támogatás intenzitás mértéke az Atr. 25. (1) bekezdésében meghatározott érték. (3) Ha az adózó a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 20 százalékponttal, b) középvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek, kivéve, ha a kis- és középvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik. (4) 32 (5) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig; b) 50 százaléka, a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre; c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre. (6) 33 Az (5) bekezdés alkalmazásakor az pont alapján a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségét is figyelembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni. Ennek során a kérelem, bejelentés tárgyát képező beruházás és az annak megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) jelenértéken meghatározott elszámolható költsége együttes összegének alapulvételével kell meghatározni a régióra érvényes az érintett beruházás megkezdésekor hatályos támogatási intenzitással a maximálisan adható állami támogatás összegét. Az így meghatározott összegből kell levonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos 27 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés j) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésének megfelelően 28 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés k) pontját a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 29 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés e) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének megfelelően

8 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségéhez megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (első korlát). Abban az esetben, ha az adózó csak jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig kéri az állami támogatás megítélését, akkor a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegének különbsége minősül az első korlátnak. Amennyiben az így meghatározott összeg kisebb, mint a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás (második korlát), akkor ez a kisebb összeg lesz a jelenértéken meghatározott nyújtható/igénybe vehető állami támogatás felső korlátja. Fordított esetben, a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás. Ha a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás különböző településeken valósul meg, akkor a különböző támogatási intenzitás alapjául szolgáló elszámolható költséget az egyes településeken megvalósítani tervezett beruházás jelenértéken kimutatott elszámolható költsége arányában kell megosztani. (7) 34 (8) Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott mérték, amely 40 százalékra növelhető, ha az adózó kisvagy középvállalkozás. (9) 35 Kérelem esetén az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető igénybe. Tényállásváltozásnak minősül az is, ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő 1 éven belül nem kezdi meg. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási hiba vagy az elírás. (10) A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a kérelem, illetve a bejelentés adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos a kérelem, illetve a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az átszámítás forintról euróra történik. (11) 36 Nagyberuházás esetén a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő maximálisan engedélyezhető állami támogatás és a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő elszámolható költség hányadosaként, százalékban (két tizedesjegyre számítva) kifejezett mértéket. Az adókedvezmény igénylése kérelemre 6. (1) 37 Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet a fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, a 3. számú mellékletben előírt tartalommal, két példányban, papír alapon nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszterhez és egyidejűleg más állami támogatási igény esetén az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti kérelem benyújtásának tekinteni. (2) 38 (3) Szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén a kérelemhez mellékelni kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. (4) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti kérelmet a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 3. számú mellékletben 34 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (9) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdésének megfelelően 36 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (11) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 37 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (4) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

9 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A kérelmekhez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni. (5) 41 Amennyiben az adózó nem csatolja a 3. számú melléklet V. pont 1. alpontja szerinti adatot, az adópolitikáért felelős miniszter az adat beszerzése céljából megkeresi az adatot nyilvántartó bíróságot. (6) 42 A Kormány a határozatában az adókedvezmény összegét ezer forintban állapítja meg. Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján (1) Az adózónak a beruházás bejelentésben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt e rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalommal, két példányban, papír alapon az adópolitikáért felelős miniszterhez be kell jelentenie a mellékletben szereplő adatokat, és szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén mellékelnie kell a nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. Amennyiben az adózó a beruházáshoz az adókedvezményen kívül más állami támogatást is igénybe kíván venni, az arra vonatkozó igényét a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtania az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti bejelentés benyújtásának tekinteni. (2) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti bejelentést a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 4. számú mellékletben előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A bejelentéshez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni. Az adózó nyilvántartási kötelezettsége 8. (1) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi tárgyi eszköz, támogatható immateriális javak a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét, b) bekerülési értékét, c) hasznos élettartamát, d) az állományból történő kikerülés időpontját. (2) 47 Amennyiben az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül pótlás nélkül kivezeti, vagy pótlás nélkül nem üzemelteti a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti. 41 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (5)-(6) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 42 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (6) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet jelölt címe a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 44 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 45 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be; egyidejűleg a eredeti szövegének jelölése 1. bekezdésre módosult. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

10 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet Adatszolgáltatási kötelezettség 9. (1) Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie: a) 48 a beruházás megnevezését, határozattal engedélyezett adókedvezmény esetében a határozat számát, más esetben a bejelentés időpontját (év, hónap, nap), ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor a megvalósításban részt vevő többi adózó cégszerű megnevezését és adószámát, továbbá a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban a részesedésüket; b) az adóévben igénybe vett adókedvezményt jelenértéken; c) az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken; d) a beruházáshoz engedélyezett és igénybe vett, a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás támogatástartalmát. (2) 49 Az adókedvezmény első igénybevételének adóévében a társaságiadó-bevallásban az adózónak a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén a következő adatokat kell beruházásonként szerepeltetnie: a) az pont aa)-ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken; b) az pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken; c) 50 (3) 51 A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-b) és j) pontja szerinti beruházásnál az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie: a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. 16/a. pont] és a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy az adózó választása szerint a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát vagy b) a bérköltséget, és a beruházás megkezdését megelőző adóév vagy az adózó választása szerint a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét attól függően, hogy az adózó a Tao. törvény 22/B. (9) és (14) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiknek a teljesítését vállalja. (4) A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházásnál az adózónak a) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik adóévről benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók számát; b) az adókedvezmény igénybevételének első adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a beruházás üzembe helyezését követő ötödik adóévben benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében összesen elszámolt elszámolható költséget jelenértéken; c) 52 d) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. 16/a. pont] az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő harmadik és az azt követő négy adóévben benyújtott társasági adóbevallásban kell szerepeltetnie. (5) 53 Ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő egy éven belül nem kezdte meg, ennek tényéről arról az adóévről készült társasági adóbevallásban köteles nyilatkozni, amely adóévben a beruházás megkezdésére nyitva álló egy év eredménytelenül letelt (1) Eljárási szabályok 48 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdés a) pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet ponjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 7. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 52 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (5) bekezdését a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. Hatályos: 54 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos:

11 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet (2) 55 Ha az adózó a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az adópolitikáért felelős miniszter a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel. (3) Az adókedvezmény iránti kérelem díjköteles, a díj mértékét pénzügyminiszteri rendelet tartalmazza. A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető. (4) 56 A kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díj nem utalható vissza. (5) 57 A kérelem elbírálásához szükség szerint az adópolitikáért felelős miniszter más minisztert is megkeres. Ha a miniszter a megkeresést követő 10 napon belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, mintha a megkeresésben (határozat-tervezetben) foglalt álláspontot fogadta volna el. (6) 58 Az adópolitikáért felelős miniszter a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésére irányuló bejelentést 30 napon belül megvizsgálja, és a hiányos vagy a jogosulatlan bejelentésről tájékoztatja az adózót. Ha az adópolitikáért felelős miniszter a bejelentést követő 30 napon belül nem válaszol, akkor-a (7) bekezdésben foglalt eljárás kivételével úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést nyilvántartásba vette. (7) 59 A mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás tárgyában az adópolitikáért felelős miniszter az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. -ának (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert, aki intézkedik az Európai Bizottság részére történő bejelentési eljárást illetően. A Bizottságnál kezdeményezett bejelentési eljárás eredményéről az agrárpolitikáért felelős miniszter a Bizottság határozatának közlését követő 8 napon belül tájékoztatja az adózót és az adópolitikáért felelős minisztert. A Bizottság jóvá hagyó határozata esetén az adózó bejelentését az adópolitikáért felelős miniszter a tájékoztatást követő napon nyilvántartásba veszi. 11. Új kérelemnek minősül, ha az adózó a kérelem benyújtása és elbírálása közötti időszakban megváltoztatja a beruházás tárgyát, helyszínét vagy az elszámolható költség összegét (jelenértéken) legalább 20 százalékkal módosítja Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelemről és a bejelentésről külön nyilvántartást vezet, amely a) kérelem esetén tartalmazza 1. az adózó azonosító adatait, 2. a kérelem érkezésének időpontját, 3. a kérelem tárgyát, 4. a kérelem elbírálásában részt vevő megnevezését (minisztérium, Európai Bizottság), 5. hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás időpontját, 6. az eljárási határidő meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztését, 7. a határozat számát és meghozatalának időpontját, 8. a kérelem visszavonásának időpontját, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén az pont aa)- ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén az pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, 11. a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén az pontja b) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, 55 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésének megfelelően 56 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdésének megfelelően 58 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (6)-(7) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 59 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (6)-(7) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 60 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. -ának bevezető szövege a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésének megfelelően 61 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. a) pont pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően 62 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. a) pont pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően

12 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. az adókedvezmény tervezett ütemezését folyó áron és jelenértéken; b) 63 bejelentés esetén tartalmazza az adópolitikáért felelős miniszterhez beérkezett bejelentés másolatát. 13. Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok 64 13/A. 65 (1) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvény és e rendelet - (2) bekezdés szerinti eltéréssel megfogalmazott valamennyi feltételének. (2) A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén nem minősül elszámolható költségnek az immateriális javak közül a szoftver Sztv ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke (1) Záró rendelkezések (2) Az e rendelet kihirdetését követően benyújtott és december 31-éig el nem bírált kérelmek esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a már benyújtott kérelem az e rendelet szerinti feltételek szerint módosítható és az e rendelet 4. -a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. (3) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., , o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított pontját, 3. (1) bekezdését, 3. (5) bekezdés c) pontját, 6. (1) és (6) bekezdését a december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., szociális és munkaügyi miniszter 1. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az acélipar meghatározása 2. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez A szintetikus szál ipar meghatározása Szintetikus szál ipar: a) végső felhasználástól függetlenül a poliészter, poliamid, akril és polipropilén alapú szálak és fonalak valamennyi generikus fajtájának extrudálása és texturálása, vagy b) polimerizáció (beleértve a polikondenzációt), amennyiben az alkalmazott felszerelés tekintetében extrudálással együtt zajlik, vagy c) bármely kiegészítő ipari eljárás, amely a kedvezményezett, vagy ugyanannak a csoportnak más vállalata által felállított extrudálási/texturálási kapacitással összefügg, és amely az érintett üzleti tevékenység- 63 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. b) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 64 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13/A. -át és megelőző alcímét a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -a iktatta be. Hatályos: 65 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13/A. -át és megelőző alcímét a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -a iktatta be. Hatályos: 66 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdése a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően nem lép hatályba. Hatályos: A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 15. -át a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 10. -a iktatta be. Hatályos: 69 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 16. -át a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (6) bekezdése iktatta be. Hatályos:

13 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet ben, az alkalmazott gépek tekintetében, rendszerint az ilyen kapacitás részét képezi. 3. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez 70 Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez 71 I. AZ ADÓZÓ ADATAI 1 Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a fióktelep megalakulásának időpontja. 2 Külföldi vállalkozó esetében a székhely helyett a telephelyet szükséges feltüntetni. 3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. II. A BERUHÁZÁS ADATAI 4 Ha a beruházás különböző telephelyen valósul meg valamennyi telephelyet fel kell tüntetni, az adatokat telephelyenként szükséges bemutatni. 5 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 6 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 7 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 8 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 9 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT 11 Megfelelő számú sor beszúrandó. 12 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama. II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN 14 Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, az adatokat telephelyenként kell bemutatni. 15 A beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott m unkavállalók- az Sztv a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva. III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZ- MÉNY 16 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama. 17 Ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben szereplő adatot) kell figyelembe venni. 18 A táblázat ezen sorában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az adózó a 100 millió eurót meghaladó elszámolható költséghez nem kér állami támogatást. IV. NYILATKOZATOK Az adózó kijelenti, hogy a) a beruházást a kérelem benyújtásáig nem kezdte meg; b) a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás forrásának legalább 25 százaléka saját forrás; 70 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 71 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 72 Munkahelyteremtő beruházás esetén ez a táblázat törölhető. 73 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 74 Tárgyi eszközalapú beruházás esetén ez az oldal törölhető. 75 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően

14 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet c) tevékenysége e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] d) tevékenysége hajóépítő ipari fejlesztésnek minősül/ nem minősül; [A megfelelő rész aláhúzandó.] e) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] f) tevékenysége e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] g) tevékenysége a halászati tevékenységhez, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] h) 76 a kérelem benyújtásakor nem áll az állami, az önkormányzati adóhatóságnál vagy a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás ide nem értve a késedelmi pótlék miatti tartozást miatt az állami, illetve az önkormányzati adóhatóságnál végrehajtási eljárás alatt; i) a kérelem benyújtásakor megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; j) nem áll bíróság által jogerősen el rendelt felszámolás alatt illetve végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz; k) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 29/E. -a alapján társasági adókedvezményt vesz igénybe /nem vesz igénybe; [A megfelelő rész aláhúzandó.] l) a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan per- és igénymentes; m) a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak; n) a kérelem benyújtásakor nem nehéz helyzetben lévő társaság. V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK 1. Létesítmény felvásárlása esetén a létesítmény bezárásáról a létesítmény igazgatósága (annak megfelelő testület) által hozott határozat másolata. 2. Nagyberuházás esetén az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcomlista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az érintett szolgáltatás CPA besorolása [a Bizottság rendelete az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján. 4/a. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege magasabb, mint a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatás összege, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok. 4/b. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege legfeljebb a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatással egyező, akkor az 5. számú melléklet csatolása. 5. Amennyiben az adózó által, mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kért állami támogatás összege jelenértéken több, mint 12 millió euró, vagy ha a beruházás elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok. Kelt: P. H aláírás 4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez 76 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklet IV. pont h) alpontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

15 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez számú melléklet a 206/2006. (X.16.) Korm. rendelethez I. Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott támogatások esetén A megfelelő válaszok minden sorban aláhúzandók. 20 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes árfolyam. 21 Bruttó támogatási egyenérték. II. Tájékoztató adatok nagyberuházás esetén 86 1 A nagyberuházás értékének meghatározásakor a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző 3x365 nap alatt, jelenértéken elszámolható költségét kell figyelembe venni az alábbiak szerint: 1. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás kezdetének napja a 3x365. napot megelőző nap, azt nem kell figyelembe venni még akkor sem, ha történtek beruházások ebben az időszakban; 2. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás a megelőző 3x365. napon vagy azt követően kezdődött, annak jelenértékét a következőképpen kell figyelembe venni: ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben, bejelentésben szereplő adatot) kell figyelembe venni. 2 Az állami támogatásban részült beruházásnál, a kérelemben, a bejelentésben, a támogatási szerződésben szereplő forint/euró árfolyamot kell figyelembe venni. Olyan beruházás elszámolható költségét, amelyhez az adózó nem kapott állami támogatást nem kell a megelőző három éves időszak adatai között szerepeltetni. Kelt: P. H aláírás 78 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet jelölt része a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1-3. pontjának és 18. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet jelölt része a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4-5. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet II/12. pontjának c) alpontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 83 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 84 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 85 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 86 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 87 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 88 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos:

16 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása ahol 91 EJ az elszámolható költség jelenértéken; Q1 az adókedvezménnyel érintett, több adóév alatt megvalósított beruházás első adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak (az első adóév a kérelem, a bejelentés benyújtásának adóéve); Q2 az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás második adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak; Q n - az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás n-edik adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak; i diszkont kamatláb. 89 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 90 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 91 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos:

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 17., csütörtök Tartalomjegyzék 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről 11192 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 204/2009. (IX. 18.) Korm.

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 204/2009. (IX. 18.) Korm.

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a munkahelyteremtés támogatásáról Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2013.01.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2014.

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03.

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. Jogszabályi há.ér 1996. évi XXI. tv. - A terüle2ejlesztésről és a területrendezésről 2012. évi CCVII. tv. - módosító

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k termelési kapacitásainak fejlesztése, versenyképességük javítása

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Beadási határidő 2014. január 9-2014. február 14 Rendelkezésre álló forrás 13 milliárd forint Támogatási intenzitás Támogatás összege Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása

1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás célja, mértéke és forrása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 116. szám 18801 A földművelésügyi miniszter 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata Cél: munkahelyteremtést eredményező induló beruházást megvalósítani Új műszaki berendezések, gépek beszerzése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.2.1 és KMOP-2009-1.2.5 pályázatról GOP-2009-2.2.1 KMOP-2009-1.2.5 (Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása) A pályázat célja A konstrukció

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról (egységes szerkezetben) Berente

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a többször módosított 40/2003.(XII.16.)

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014.(..) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról Berente Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése, versenyképességük

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodája 2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1. Tel: 29/330-011 Iparűzési adó számla : 11742197-15392017-03540000 Mulasztási bírság számla: 11742197-15392017-03610000 Késedelmi pótlék számla:

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV Asboltné Péterfi Erika ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NFA-2012-KKV Rendelkezésre álló keret :

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben