206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről"

Átírás

1 OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet hatálya 3 Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei 3 Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai 4 Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele 5 Az adókedvezmény igénylése kérelemre 6 Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján 7 Az adózó nyilvántartási kötelezettsége 7 Adatszolgáltatási kötelezettség 8 Eljárási szabályok 8 A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok 10 Záró rendelkezések számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az acélipar meghatározása számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez A szintetikus szál ipar meghatározása számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez 11 II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT 11 II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN 11 IV. NYILATKOZATOK 11 V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK 12

2 OptiJus Opten Kft. II. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez számú melléklet a 206/2006. (X.16.) Korm. rendelethez 13 aláírás 6. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása 14 ahol 14

3 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 30. -ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a fejlesztési adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) részletes feltételeiről, az adókedvezmény engedélyezési eljárásáról és az adatszolgáltatásról a következőket rendeli el: Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. 1 Állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegű (de minimis) támogatás. 2. Elszámolható költség: a) 2 a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás célját szolgáló aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke, ab) tárgyi eszköznek a vételára létesítmény felvásárlásakor, ac) 3 immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a 13/A. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a szoftver, a licenc és a know-how (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az aa) és/vagy az ab) alpontok szerint elszámolható költség 50 százalékáig, b) a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén a beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók az Sztv a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva, c) 4 d) 5 azzal, hogy az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. 3. Nem elszámolható költség: a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, illetve létesítmény felvásárlásakor a vételára; b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke, amelynek alapján az adózó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe; c) pénzügyi lízing formájában beszerzett tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha a szerződés nem tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget; d) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be; e) 6 a szállítási ágazatban a járművek bekerülési értéke; f) 7 a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás; mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló 1 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont a) alpontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont ac) alpontja a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 4 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontjának e) alpontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pont f) alpontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően

4 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott, támogatást engedélyező határozat keltének napja előtt felmerült költség, ráfordítás. g) a személygépkocsi (Tao. törvény 4. 31/c. pont) bekerülési értéke; h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett tárgyi eszköz vételárát, valamint a földterület és a telek bekerülési értékét; i) a 2. pont ac) alpont szerinti támogatható immateriális javak bekerülési értéke, ha azt az adózó nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja. j) 8 munkahelyteremtő beruházás esetén a 2. pont b) alpont alapján meghatározott személyi jellegű ráfordításnak az adózó adóévi számított átlagos állományi létszámának a tényleges adóévi átlagos állományi létszámot meghaladó részére arányosan számított összege, ahol az adóévi számított átlagos állományi létszámot a beruházás megkezdését megelőző adóévi átlagos állományi létszámnak és az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszámának az összegeként kell meghatározni. 4. Létesítmény felvásárlása: a termék előállításához és/vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak (a továbbiakban együtt: létesítmény) megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy amennyiben nem vásárolják meg bezárásra került volna, és a felvásárló adózó nem kapcsolt vállalkozása a létesítmény tulajdonosának. 5. A beruházás megkezdésének napja: az építkezés kezdetének a napja vagy a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz megrendelésének a napja. 6. Kedvezményezett települési önkormányzat: az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban lévő települési önkormányzat; amelynek az adókedvezmény iránti kérelem, illetve bejelentés benyújtásának időpontjában kell a felsorolt tervezésistatisztikai régióba tartoznia Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több adózó által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget; ez alapján a nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben, illetve a bejelentésben szereplő beruházás elszámolható költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni az e beruházás megkezdése napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett, olyan gazdaságilag oszthatatlan beruházások jelenértéken számított értékét, amely(ek)hez az adózó igénybe vett (igényelt) állami támogatást Nehéz helyzetben lévő társaság: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (1)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek Diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) pontja szerinti kamatláb. 10. Saját forrás: az adózó által a fejlesztési programhoz igénybe vett (igényelt), állami támogatásnak nem minősülő forrás. 11. Szinten tartást szolgáló eszközök: szinten tartást szolgálnak azok az eszközök, amelyek az adózó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné. 8 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontjának j) alpontját a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdése iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 10 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. (18) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

5 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. 13. Kis- és középvállalkozás: a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában a Tao. törvény 4. -ának 24. pontjában foglaltaknak megfelelő vállalkozás Támogatástartalom: az adózó számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszertan alapján kiszámolt értéke Szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúra: amelynek legalább a) a garantált minimum sebessége a szolgáltatótól az előfizető irányába 128 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 32 kbps, ugyanakkor képes, a hálózati forgalomtól függően, a szolgáltatótól az előfizető irányába 512 kbps, az előfizetőtől a szolgáltató irányába 96 kbps sebesség elérésére, és b) időben korlátlan hozzáférést biztosít, legalább havi 99,5 százalékos rendelkezésre állási idővel. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya a Tao. törvény pontjában megnevezett adózóra terjed ki. Az adókedvezmény igénybevételének általános feltételei 3. (1) 14 Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvényben és az e rendeletben, illetve a Kormány a Tao. törvény 22/B. (2) bekezdésében meghatározott egyedi határozatában (a továbbiakban: határozat) meghatározott valamennyi feltételnek. (2) 15 Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezi, a támogatható immateriális javakat használatba veszi, és ezeket az eszközöket nagyvállalkozás az üzembe helyezést követő öt évig, kis- és középvállalkozás három évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) az érintett régióban a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. (3) Az adókedvezmény igénybevételének a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén feltétele, hogy az adózó azokat az új munkahelyeket, amelyekhez kapcsolódóan az elszámolható költséget a támogatási intenzitás számítása során figyelembe vette, az első alkalommal történő betöltésük időpontját követően nagyvállalkozás öt, kis- és középvállalkozás három éven keresztül az érintett régióban fenntartja. (4) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának napjától a kötelező üzemeltetési időszakban vagy ha az későbbi időpont az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig a) 16 az adózónál az állami adóhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál, valamint a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás miatt ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta; b) az adózót közigazgatási hatóság határozatban, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen nem kötelezte bírság megfizetésére munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt. (5) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a) 17 a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)- j) pontja szerinti beruházás forrásának legalább A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően június 1-jén lép hatályba. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelően 16 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdés a) pontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés a) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

6 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet százaléka saját forrás; b) a beruházás megkezdésének a napját megelőzi a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának a napja; c) 18 a Kormány egyedi döntése alapján megítélhető támogatás igénylése esetén a közvetlen támogatásra való elvi jogosultságról szóló írásbeli visszaigazolás kézhezvételének napját követi a beruházás megkezdésének napja. (6) Ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, vagy bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz, nem jogosult adókedvezményre. Ha az adózó a kötelező üzemeltetési időszak alatt bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás alá kerül vagy végelszámolását bejelenti a bírósághoz, a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (7) 19 Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózók a Tao. törvényben, az e rendeletben és kérelemre hozott határozat esetén a határozatban foglalt bármely feltételt külön-külön is teljesítik. Ha az egyik adózó nem teljesíti az említett bármely feltételt, akkor a másik adózó sem jogosult adókedvezményre, és a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (8) 20 Az adókedvezmény igénylésekor az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához a kérelem, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában érvényes diszkont kamatlábat kell figyelembe venni. Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása a 6. számú mellékletben meghatározott módszerrel történik. (9) 21 Az adókedvezmény jelenértékét az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszerrel kell meghatározni. Az adókedvezmény igénybevételének különös szabályai (1) Nem vehető igénybe adókedvezmény a) nagy- és kiskereskedelmi célt szolgáló beruházáshoz, ha a létesítmény szintterülete az 1000 négyzetmétert meghaladja; b) 23 e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez; c) 24 a hajóépítő ipari fejlesztéshez, d) a szénipar fejlesztéséhez; e) e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez; f) a halászati tevékenységet, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz; g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz, ha ga) az infrastruktúra olyan település(rész) en létesül, ahol bármely szolgáltató már szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúrát üzemeltet, épít, és gb) a beruházás nem az ellátottak számának növelését, növelhetőségét szolgálja; h) az EUMsz I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre, továbbá a 4502, 4503, 4504 KN-kód alá tartozó parafatermékekre és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejterméket utánzó vagy helyettesítő termékek gyártására és forgalmazására; i) azon beruházáshoz, amelynek üzembe helyezése érdekében az adózó e rendelet kihirdetését megelőzően költséget, ráfordítást számolt el; 18 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (5) bekezdés c) pontja a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (8) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően 21 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. (9) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdése a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően június 1-jén lép hatályba. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés b) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően 24 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdés c)-d) pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés h) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésének megfelelően 26 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés h) pontja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

7 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet j) 27 mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió eurónak megfelelő forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá. k) 28 a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez. (2) Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-c) és h)-j) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben foglalt feltételeknek történő megfelelés, figyelembe véve az agrárés erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló (2006/C 319/01) közösségi iránymutatások, ban foglaltakat is. Az adókedvezmény mértéke és igénybevétele 5. (1) Az adókedvezmény és a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás jelenértéken nem haladhatja meg a kérelem alapján engedélyezett adókedvezmény esetében a határozatban megállapított, bejelentés alapján igénybe vett adókedvezmény esetében a bejelentett, de mindkét esetben legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült elszámolható költség (2)-(8) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitással számított értékét. (2) 31 A támogatás intenzitás mértéke az Atr. 25. (1) bekezdésében meghatározott érték. (3) Ha az adózó a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 20 százalékponttal, b) középvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelt értéke a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek, kivéve, ha a kis- és középvállalkozás a szállítási ágazatba tartozik. (4) 32 (5) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig; b) 50 százaléka, a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre; c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre. (6) 33 Az (5) bekezdés alkalmazásakor az pont alapján a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségét is figyelembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni. Ennek során a kérelem, bejelentés tárgyát képező beruházás és az annak megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megkezdett beruházás(ok) jelenértéken meghatározott elszámolható költsége együttes összegének alapulvételével kell meghatározni a régióra érvényes az érintett beruházás megkezdésekor hatályos támogatási intenzitással a maximálisan adható állami támogatás összegét. Az így meghatározott összegből kell levonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos 27 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés j) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésének megfelelően 28 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés k) pontját a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 29 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 40. (14) bekezdés e) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének megfelelően

8 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet időszakban megkezdett beruházás(ok) elszámolható költségéhez megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (első korlát). Abban az esetben, ha az adózó csak jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig kéri az állami támogatás megítélését, akkor a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban megítélt (járó) állami támogatás jelenértéken meghatározott összegének különbsége minősül az első korlátnak. Amennyiben az így meghatározott összeg kisebb, mint a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás (második korlát), akkor ez a kisebb összeg lesz a jelenértéken meghatározott nyújtható/igénybe vehető állami támogatás felső korlátja. Fordított esetben, a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő elszámolható költséghez az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül nyújtható állami támogatás. Ha a kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás különböző településeken valósul meg, akkor a különböző támogatási intenzitás alapjául szolgáló elszámolható költséget az egyes településeken megvalósítani tervezett beruházás jelenértéken kimutatott elszámolható költsége arányában kell megosztani. (7) 34 (8) Mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás esetén a támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott mérték, amely 40 százalékra növelhető, ha az adózó kisvagy középvállalkozás. (9) 35 Kérelem esetén az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető igénybe. Tényállásváltozásnak minősül az is, ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő 1 éven belül nem kezdi meg. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási hiba vagy az elírás. (10) A beszámolót, a könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a kérelem, illetve a bejelentés adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos a kérelem, illetve a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az átszámítás forintról euróra történik. (11) 36 Nagyberuházás esetén a tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő maximálisan engedélyezhető állami támogatás és a kérelemben, bejelentésben jelenértéken szereplő elszámolható költség hányadosaként, százalékban (két tizedesjegyre számítva) kifejezett mértéket. Az adókedvezmény igénylése kérelemre 6. (1) 37 Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet a fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt, a 3. számú mellékletben előírt tartalommal, két példányban, papír alapon nyújthatja be az adópolitikáért felelős miniszterhez és egyidejűleg más állami támogatási igény esetén az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti kérelem benyújtásának tekinteni. (2) 38 (3) Szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén a kérelemhez mellékelni kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. (4) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti kérelmet a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 3. számú mellékletben 34 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (9) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdésének megfelelően 36 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. (11) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 37 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -a iktatta be. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (4) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

9 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A kérelmekhez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni. (5) 41 Amennyiben az adózó nem csatolja a 3. számú melléklet V. pont 1. alpontja szerinti adatot, az adópolitikáért felelős miniszter az adat beszerzése céljából megkeresi az adatot nyilvántartó bíróságot. (6) 42 A Kormány a határozatában az adókedvezmény összegét ezer forintban állapítja meg. Az adókedvezmény igénylése bejelentés alapján (1) Az adózónak a beruházás bejelentésben megjelölt tervezett kezdőnapja előtt e rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalommal, két példányban, papír alapon az adópolitikáért felelős miniszterhez be kell jelentenie a mellékletben szereplő adatokat, és szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén mellékelnie kell a nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn. Amennyiben az adózó a beruházáshoz az adókedvezményen kívül más állami támogatást is igénybe kíván venni, az arra vonatkozó igényét a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtania az eljáró hatósághoz. Az egyidejű benyújtás elmulasztása esetén a legkésőbbi időpontot kell az adókedvezmény iránti bejelentés benyújtásának tekinteni. (2) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor az (1) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagyberuházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti bejelentést a beruházás megkezdése előtt az e rendelet 4. számú mellékletben előírt tartalommal, továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvalósításában részt vevő adózóknak külön-külön is be kell nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani tervezett beruházásra. A bejelentéshez mellékelni kell az adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban hogyan kívánnak részesedni. Az adózó nyilvántartási kötelezettsége 8. (1) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi tárgyi eszköz, támogatható immateriális javak a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét, b) bekerülési értékét, c) hasznos élettartamát, d) az állományból történő kikerülés időpontját. (2) 47 Amennyiben az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül pótlás nélkül kivezeti, vagy pótlás nélkül nem üzemelteti a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti. 41 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (5)-(6) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 42 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. (6) bekezdése a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet jelölt címe a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 44 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 45 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdését a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. -a iktatta be; egyidejűleg a eredeti szövegének jelölése 1. bekezdésre módosult. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

10 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet Adatszolgáltatási kötelezettség 9. (1) Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie: a) 48 a beruházás megnevezését, határozattal engedélyezett adókedvezmény esetében a határozat számát, más esetben a bejelentés időpontját (év, hónap, nap), ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg, akkor a megvalósításban részt vevő többi adózó cégszerű megnevezését és adószámát, továbbá a nagyberuházáshoz igénybe vehető adókedvezményből jelenértéken, százalékos arányban a részesedésüket; b) az adóévben igénybe vett adókedvezményt jelenértéken; c) az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken; d) a beruházáshoz engedélyezett és igénybe vett, a támogatáshalmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás támogatástartalmát. (2) 49 Az adókedvezmény első igénybevételének adóévében a társaságiadó-bevallásban az adózónak a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén a következő adatokat kell beruházásonként szerepeltetnie: a) az pont aa)-ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken; b) az pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken; c) 50 (3) 51 A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-b) és j) pontja szerinti beruházásnál az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben a társaságiadó-bevallásban a következő adatokat kell az adózónak beruházásonként szerepeltetnie: a) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. 16/a. pont] és a beruházás megkezdését megelőző adóévben vagy az adózó választása szerint a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát vagy b) a bérköltséget, és a beruházás megkezdését megelőző adóév vagy az adózó választása szerint a beruházás megkezdését megelőző három adóév évesített adataiból számított számtani átlagnak megfelelő évesített bérköltségét attól függően, hogy az adózó a Tao. törvény 22/B. (9) és (14) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiknek a teljesítését vállalja. (4) A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházásnál az adózónak a) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik adóévről benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók számát; b) az adókedvezmény igénybevételének első adóévében és az azt követő adóévekben, utoljára a beruházás üzembe helyezését követő ötödik adóévben benyújtott társaságiadó-bevallásban kell szerepeltetnie az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében összesen elszámolt elszámolható költséget jelenértéken; c) 52 d) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát [Tao. törvény 4. 16/a. pont] az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő harmadik és az azt követő négy adóévben benyújtott társasági adóbevallásban kell szerepeltetnie. (5) 53 Ha az adózó a beruházást a kérelemben beruházási kezdőnapként megjelölt napot követő egy éven belül nem kezdte meg, ennek tényéről arról az adóévről készült társasági adóbevallásban köteles nyilatkozni, amely adóévben a beruházás megkezdésére nyitva álló egy év eredménytelenül letelt (1) Eljárási szabályok 48 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdés a) pontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet ponjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 7. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 52 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 9. (5) bekezdését a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. -a iktatta be. Hatályos: 54 A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 18. -a hatályon kívül helyezte. Hatályos:

11 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet (2) 55 Ha az adózó a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az adópolitikáért felelős miniszter a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel. (3) Az adókedvezmény iránti kérelem díjköteles, a díj mértékét pénzügyminiszteri rendelet tartalmazza. A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető. (4) 56 A kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díj nem utalható vissza. (5) 57 A kérelem elbírálásához szükség szerint az adópolitikáért felelős miniszter más minisztert is megkeres. Ha a miniszter a megkeresést követő 10 napon belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, mintha a megkeresésben (határozat-tervezetben) foglalt álláspontot fogadta volna el. (6) 58 Az adópolitikáért felelős miniszter a fejlesztési adókedvezmény érvényesítésére irányuló bejelentést 30 napon belül megvizsgálja, és a hiányos vagy a jogosulatlan bejelentésről tájékoztatja az adózót. Ha az adópolitikáért felelős miniszter a bejelentést követő 30 napon belül nem válaszol, akkor-a (7) bekezdésben foglalt eljárás kivételével úgy kell tekinteni, hogy a bejelentést nyilvántartásba vette. (7) 59 A mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházás tárgyában az adópolitikáért felelős miniszter az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 3. -ának (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert, aki intézkedik az Európai Bizottság részére történő bejelentési eljárást illetően. A Bizottságnál kezdeményezett bejelentési eljárás eredményéről az agrárpolitikáért felelős miniszter a Bizottság határozatának közlését követő 8 napon belül tájékoztatja az adózót és az adópolitikáért felelős minisztert. A Bizottság jóvá hagyó határozata esetén az adózó bejelentését az adópolitikáért felelős miniszter a tájékoztatást követő napon nyilvántartásba veszi. 11. Új kérelemnek minősül, ha az adózó a kérelem benyújtása és elbírálása közötti időszakban megváltoztatja a beruházás tárgyát, helyszínét vagy az elszámolható költség összegét (jelenértéken) legalább 20 százalékkal módosítja Az adópolitikáért felelős miniszter a kérelemről és a bejelentésről külön nyilvántartást vezet, amely a) kérelem esetén tartalmazza 1. az adózó azonosító adatait, 2. a kérelem érkezésének időpontját, 3. a kérelem tárgyát, 4. a kérelem elbírálásában részt vevő megnevezését (minisztérium, Európai Bizottság), 5. hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás időpontját, 6. az eljárási határidő meghosszabbítását, az eljárás felfüggesztését, 7. a határozat számát és meghozatalának időpontját, 8. a kérelem visszavonásának időpontját, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén az pont aa)- ab) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás esetén az pont a) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, 11. a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés h) pontja szerinti beruházás esetén az pontja b) alpontja szerinti elszámolható költséget jelenértéken, 55 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésének megfelelően 56 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdésének megfelelően 58 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (6)-(7) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 59 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. (6)-(7) bekezdését a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: 60 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. -ának bevezető szövege a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésének megfelelően 61 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. a) pont pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően 62 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. a) pont pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdésének megfelelően

12 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. az adókedvezmény tervezett ütemezését folyó áron és jelenértéken; b) 63 bejelentés esetén tartalmazza az adópolitikáért felelős miniszterhez beérkezett bejelentés másolatát. 13. Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. A kis- és középvállalkozások regionális beruházási támogatására vonatkozó szabályok 64 13/A. 65 (1) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvény és e rendelet - (2) bekezdés szerinti eltéréssel megfogalmazott valamennyi feltételének. (2) A Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés j) pontja szerinti beruházás esetén nem minősül elszámolható költségnek az immateriális javak közül a szoftver Sztv ai, 51. -a szerinti bekerülési értéke (1) Záró rendelkezések (2) Az e rendelet kihirdetését követően benyújtott és december 31-éig el nem bírált kérelmek esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a már benyújtott kérelem az e rendelet szerinti feltételek szerint módosítható és az e rendelet 4. -a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. (3) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., , o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelettel megállapított pontját, 3. (1) bekezdését, 3. (5) bekezdés c) pontját, 6. (1) és (6) bekezdését a december 31-ét követően benyújtott kérelem, bejelentés alapján érvényesíthető adókedvezményre kell alkalmazni. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., szociális és munkaügyi miniszter 1. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az acélipar meghatározása 2. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez A szintetikus szál ipar meghatározása Szintetikus szál ipar: a) végső felhasználástól függetlenül a poliészter, poliamid, akril és polipropilén alapú szálak és fonalak valamennyi generikus fajtájának extrudálása és texturálása, vagy b) polimerizáció (beleértve a polikondenzációt), amennyiben az alkalmazott felszerelés tekintetében extrudálással együtt zajlik, vagy c) bármely kiegészítő ipari eljárás, amely a kedvezményezett, vagy ugyanannak a csoportnak más vállalata által felállított extrudálási/texturálási kapacitással összefügg, és amely az érintett üzleti tevékenység- 63 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 12. b) pontja a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 64 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13/A. -át és megelőző alcímét a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -a iktatta be. Hatályos: 65 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13/A. -át és megelőző alcímét a 313/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. -a iktatta be. Hatályos: 66 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet bekezdése a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően nem lép hatályba. Hatályos: A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 15. -át a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 10. -a iktatta be. Hatályos: 69 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 16. -át a 277/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. (6) bekezdése iktatta be. Hatályos:

13 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet ben, az alkalmazott gépek tekintetében, rendszerint az ilyen kapacitás részét képezi. 3. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez 70 Kérelem a fejlesztési adókedvezmény engedélyezéséhez 71 I. AZ ADÓZÓ ADATAI 1 Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a fióktelep megalakulásának időpontja. 2 Külföldi vállalkozó esetében a székhely helyett a telephelyet szükséges feltüntetni. 3 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. II. A BERUHÁZÁS ADATAI 4 Ha a beruházás különböző telephelyen valósul meg valamennyi telephelyet fel kell tüntetni, az adatokat telephelyenként szükséges bemutatni. 5 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 6 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 7 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 8 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. 9 A megfelelő válasz betűjele bekarikázandó. II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT 11 Megfelelő számú sor beszúrandó. 12 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama. II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN 14 Ha az adózó a beruházást több telephelyen valósítja meg, az adatokat telephelyenként kell bemutatni. 15 A beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott m unkavállalók- az Sztv a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva. III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZ- MÉNY 16 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyama. 17 Ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben szereplő adatot) kell figyelembe venni. 18 A táblázat ezen sorában csak akkor kell adatot szerepeltetni, ha az adózó a 100 millió eurót meghaladó elszámolható költséghez nem kér állami támogatást. IV. NYILATKOZATOK Az adózó kijelenti, hogy a) a beruházást a kérelem benyújtásáig nem kezdte meg; b) a Tao. törvény 22/B. (1) bekezdés a)-g) és i)-j) pontja szerinti beruházás forrásának legalább 25 százaléka saját forrás; 70 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 71 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 72 Munkahelyteremtő beruházás esetén ez a táblázat törölhető. 73 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 74 Tárgyi eszközalapú beruházás esetén ez az oldal törölhető. 75 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének megfelelően

14 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet c) tevékenysége e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott acélipari tevékenységhez tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] d) tevékenysége hajóépítő ipari fejlesztésnek minősül/ nem minősül; [A megfelelő rész aláhúzandó.] e) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] f) tevékenysége e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] g) tevékenysége a halászati tevékenységhez, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz tartozik/ nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.] h) 76 a kérelem benyújtásakor nem áll az állami, az önkormányzati adóhatóságnál vagy a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás ide nem értve a késedelmi pótlék miatti tartozást miatt az állami, illetve az önkormányzati adóhatóságnál végrehajtási eljárás alatt; i) a kérelem benyújtásakor megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; j) nem áll bíróság által jogerősen el rendelt felszámolás alatt illetve végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz; k) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 29/E. -a alapján társasági adókedvezményt vesz igénybe /nem vesz igénybe; [A megfelelő rész aláhúzandó.] l) a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan per- és igénymentes; m) a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak; n) a kérelem benyújtásakor nem nehéz helyzetben lévő társaság. V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK 1. Létesítmény felvásárlása esetén a létesítmény bezárásáról a létesítmény igazgatósága (annak megfelelő testület) által hozott határozat másolata. 2. Nagyberuházás esetén az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcomlista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az érintett szolgáltatás CPA besorolása [a Bizottság rendelete az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenységek szerinti statisztikai osztályozásáról (CPA) szóló 3696/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján. 4/a. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege magasabb, mint a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatás összege, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok. 4/b. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege legfeljebb a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatással egyező, akkor az 5. számú melléklet csatolása. 5. Amennyiben az adózó által, mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz kért állami támogatás összege jelenértéken több, mint 12 millió euró, vagy ha a beruházás elszámolható költsége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő adatok. Kelt: P. H aláírás 4. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez 76 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 3. számú melléklet IV. pont h) alpontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 113. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

15 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet Bejelentés a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez számú melléklet a 206/2006. (X.16.) Korm. rendelethez I. Nyomtatvány összefoglaló információk nyújtásához a nagyberuházási projekteknek nyújtott támogatások esetén A megfelelő válaszok minden sorban aláhúzandók. 20 A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, a bejelentés benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes árfolyam. 21 Bruttó támogatási egyenérték. II. Tájékoztató adatok nagyberuházás esetén 86 1 A nagyberuházás értékének meghatározásakor a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző 3x365 nap alatt, jelenértéken elszámolható költségét kell figyelembe venni az alábbiak szerint: 1. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás kezdetének napja a 3x365. napot megelőző nap, azt nem kell figyelembe venni még akkor sem, ha történtek beruházások ebben az időszakban; 2. amennyiben egy állami támogatásban részesült beruházás a megelőző 3x365. napon vagy azt követően kezdődött, annak jelenértékét a következőképpen kell figyelembe venni: ha a teljes beruházás üzembe helyezésre került a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tényadatok alapján kell a jelenértéket meghatározni és figyelembe venni; ha a teljes beruházás nem került üzembe helyezésre a jelen kérelemben, bejelentésben szereplő beruházás megkezdése napját megelőző napig, akkor a tervadatok jelenértékét (a kérelemben, bejelentésben szereplő adatot) kell figyelembe venni. 2 Az állami támogatásban részült beruházásnál, a kérelemben, a bejelentésben, a támogatási szerződésben szereplő forint/euró árfolyamot kell figyelembe venni. Olyan beruházás elszámolható költségét, amelyhez az adózó nem kapott állami támogatást nem kell a megelőző három éves időszak adatai között szerepeltetni. Kelt: P. H aláírás 78 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet jelölt része a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1-3. pontjának és 18. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része a 211/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet jelölt része a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4-5. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. számú melléklet II/12. pontjának c) alpontja a 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 83 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 84 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 85 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 86 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 87 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 88 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos:

16 OptiJus Opten Kft /2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú melléklet a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelethez Az elszámolható költség jelenértékének meghatározása ahol 91 EJ az elszámolható költség jelenértéken; Q1 az adókedvezménnyel érintett, több adóév alatt megvalósított beruházás első adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak (az első adóév a kérelem, a bejelentés benyújtásának adóéve); Q2 az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás második adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak; Q n - az adókedvezménnyel érintett, több év alatt megvalósított beruházás n-edik adóévi részösszege, vagyis a beruházási számla tartozik oldalán szereplő azon tételek összege, amelyek az adókedvezménnyel érintett beruházáshoz tartoznak; i diszkont kamatláb. 89 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 90 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 91 A 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét a 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. számú melléklete iktatta be. Hatályos:

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 17., csütörtök Tartalomjegyzék 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről 11192 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 204/2009. (IX. 18.) Korm.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 18., péntek 132. szám Tartalomjegyzék 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 204/2009. (IX. 18.) Korm.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosuló rendelkezések

Módosuló rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII.20) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A-7327-2/2016 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet 1 db állásfoglalás Szentes

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról (A 31/2015. (XI.3.) és a 10/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 2017. március 14. 1 Jogszabályi háttér 2010/75/EU Irányelv az ipari kibocsátásokról 2012/27/EU Irányelv az energiahatékonyságról Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség

Egységes szerkezetben. 1. Magánszemélyek kommunális adója. 1. Adókötelezettség Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelettel, és a 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5.

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete. Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 11/1995. (07.01.) Ör. számú rendelete Az iparűzési adóról Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: Általános

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba:

1. A helyi adóról szóló 11/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő szöveggel lép hatályba: Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi iparűzési adó

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi iparűzési adó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben 2016. január 1.) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (III. 01.) önkormányzati rendeletéhez

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014(IX23) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról.

26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról. 26/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2012.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Módosította: a 29/2015.(XI.26.) és a 3/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Másolat: Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. december 10-ei soros, nyílt üléséről: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete az azt módosító 24/2015.(XI.27.) számú rendelettel egységes szerkezetben a helyi adókról Szikszó Város Önkormányzat

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról. 1. Értelmező rendelkezések Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére.

A rendelet hatálya 1/A. 2 Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat illetékességi területére. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról egységes szerkezetben

Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról egységes szerkezetben Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben Nemesnádudvar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Ónod Községi Önkormányzat Képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2016. október 10. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2011.(III.25. ) önkormányzati

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. számú melléklet 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december18-i 1407/2013/EU bizottsági

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

1.. A bevezetett helyi adó. 1. Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.. A bevezetett helyi adó. 1. Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva a 2016. március 17-től hatályba lépő 5/2016. (III.18.) módosító

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 16/2015. (XII.14.) számú rendelettel módosítva a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva) Nagykáta

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben