BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BELSŐ SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Sport Egyesület 2. Az egyesület rövid neve: Sepsi I.S.E. 3. Az egyesület emblémája: 4. Székhelye: Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, , Nicolae Iorga utca, 12. szám, 22. tömbház, B. lépcsőház, 4. emelet, 16. lakrész. 5. Az egyesület romániai jogi személy, non-profit és apolitikus szervezet. 6. A Sepsi I.S.E. az alapító tagok szabad akaratából jött létre meghatározatlan időre. 7. Az egyesület célja: lehetőséget teremteni a sportolni vágyó fiataloknak, amatőr szinten, és az egészséges életmód népszerűsítése. II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 8. Az egyesület célja: a sportolni vágyó fiatalok számára teret biztosítani a sportolásra; ifjúsági-, sport- és környezetvédelmi programok szervezése; az egészséges életmódra való felhívás, ösztönzés és népszerűsítés. 9. Az egyesület egy másik célja felkutatni és testvérkapcsolatot kialakítani, úgy belföldi mint külföldi, hasonló szervezetekkel, amelyeknek céljai megegyeznek az egyesület céljaival. 10. Céljai elérése érdekében az egyesület a következő tevékenységeket végzi: a). Az ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása, közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, ifjúsági táborok szervezése, ifjúsági rendezvények szervezése. b). A sportolásra való ösztönzés, a szakosztályaihoz tartozó sportágak népszerűsítése, sportrendezvények szervezése, bemutatók szervezése, utánpótlás nevelése.

2 c). A környezet védelme, környezettudatos gondolkodásra, fenntartható életmódra való nevelés, ösztönzés. d). Helyi, nemzeti és nemzetközi programokhoz való csatlakozás. e). A közhivatalokkal, kulturális-, szociális-, tanügyi-, fejlesztési-, egészségügyi-, pénzintézetiintézetekkel, civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel való együttmüködés szorgalmazása, amelyek a közös célok megvalósításában elősegítenek. f). A helyi, nemzeti és nemzetközi erőforrások felhasználása. g). Az egészséges életmódra való felhívás, ennek ösztönzése és népszerűsítése. h). A fair-play szellem népszerűsítése és ápolása. i). Tanulmányi utazások, sporttal kapcsolatos utazások elősegítése, támogatása és finanszírozása. j). Kulturális és szabadidős programok szervezése. k). Természeti, kulturális, történelmi emlékek őrzése, védelmezése és ápolása. l). Kiadványok és promóciós anyagok szerkesztése. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 11. Az egyesület tagja lehet minden fizikai és jogi személy, amely elfogadja a Belső szabályzatban (Alapszabályzat) foglaltakat, egyetért a szervezet céljaival és annak megvalósulását elősegíti. Taggá válik valaki ha azt kérvényezi írásban a szervezet vezetésénél és megkapja rá a jóváhagyást. 12. Az egyesület tagjai lehetnek: alapító tagok, rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok. a). Alapító tagsággal a szervezet megalapítói rendelkeznek és egyben rendes tagsággal is bírnak. b). Rendes tagsággal azon személyek rendelkeznek, akik elfogadták az egyesület Belső szabályzatát; részt vettek legalább 2, az egyesület által szervezett rendezvényen; megkapták a taggá válási jováhagyást a szervezet vezetőségétől és befizették a tagsági díjat. A rendes tagság egy évre szól (az igényléstől számítva a következő év szeptember 30-ig bezárólag). A rendes tagságot meg lehet újítani egy, a Vezetőtanácshoz intézett írásos kérvénnyel. c). Pártoló tagsággal csakis azon személyek rendelkezhetnek, akik a szervezet korábbi Vezetőtanács tagjai voltak. Ezen tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, kizárólag tanácsadó szerepet vállalnak és segítik a szervezetet legjobb tudásuk és tapasztalataik alapján. A pártoló tagsági cím időben nem korlátozott. d). Tiszteletbeli tagsággal azon személyek rendelkeznek, akik az egyesület érdekében nagyon fontos és értékes tevékenységet fejtettek ki komoly hozzájárulásukkal. A tiszteletbeli tagsági címet, a Vezetőtanács javaslatára, a Közgyűlés fogadja el 2/3-os többségi döntés alapján. A tiszteletbeli tagsági cím időben nem korlátozott és ezen tagok nem rendelkeznek szavazati joggal.

3 13. A tagok jogai: a). A tagok kedvezményesen vagy ingyenesen igénybe vehetik a Sepsi I.S.E. szolgáltatásait, részt vehetnek a szervezet céljainak megvalósításában, illetve a Sepsi I.S.E. működtetésében és vezetésében. b). A rendes tagoknak jogukban áll résztvenni a szervezet bármely tevékenységében és rendezvényein. c). A rendes tagok szavazatai minden szinten egyenértékűek. c). Tagsági igazolvánnyal rendelkeznek, melynek alapján kedvezményekre jogosultak. d). A rendes tagoknak jogukban áll kérni és megkapni a szervezet bármilyen tevékenységére vonatkozó információt. e). A rendes tagok választhatnak és a megfelelő feltételek mellett csakis ők választhatók meg a Sepsi I.S.E. elnöki tisztére. 14. A tagok kötelezettségei: a). A rendes tagoknak kötelező a Közgyűlés és a Vezetőtanács által meghatározott kötelességeket betartani. b). Semmilyen tevékenységével nem hátráltassa a szervezet működését, tevékenységét, támogatja az egyesület céljait és nem rontja annak imázsát. c). A rendes tagoknak kötelező a Közgyűlés által megálapított éves tagdíjat befizetni a szervezet titkáránál. d). A Sepsi I.S.E. szolgáltatásainak igénybe vételénél köteles felmutatni a tagsági kártyát. e). A rendes tagok kötelessége megjeleni a Közgyűlésen. 15. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: a). A tagsági viszony a Vezetőtanács tagfelvételt jóváhagyó döntésével keletkezik, amelyet a jövendőbeli tag igényel írásos kérvénnyel. b). A rendes tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg: - kilépés (a tag a Vezetőtanácshoz benyújtott írásos nyilatkozattal önként kilép a szervezetből). - törlés (ha a tag szeptember 30.-tól számított 90 napon belül nem kérvényezte írásban a tagsági viszony megújítását; vagy a tagfelvételi kérvény benyújtásától számított 15 napon belül nem fizette be a szervezet titkáránál a tagsági díjat; vagy elhalálozás esetén). - kizárás (amennyiben a tag az egyesület Belső szabályzatával és célkitűzéseivel ellentétes tevékenységet folyat, visszaél a Sepsi I.S.E. nevével, az egyesület által kibocsátott felhatalmazásokkal vagy megbízásokkal, visszaél a rábízott Sepsi I.S.E. tulajdonnal vagy a Sepsi I.S.E. keretén belül betöltött tisztségével, abban az esetben a Vezetőtanács javasolhatja a tag végleges kizárását, amelyet a Közgyűlésnek kell jóváhagynia 2/3-os többségi döntéssel. A döntés meghozataláig ebben az esetben a tagsági visszony felfüggesztése következik be).

4 IV. AZ EGYESÜLET SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 16. A Sepsi I.S.E. képviselő és űgyintéző szervei: a). Közgyűlés b). Vezetőtanács c). Elnök 17. A Sepsi I.S.E. szervezeti egységei: a). szakosztályok b). munkacsoportok 18. A Közgyűlés: a). Az egyesület legfelső döntéshozó szerve. b). Évente legalább egyszer ülésezik (októberben), különleges esetekben bármikor összehívható a Vezetőtanács vagy az Elnök kérésére. c). A Közgyűlés ülésein bárki részt vehet, de csak a regisztrált rendes tagsági viszonnyal rendelkező Sepis I.S.E. tagok szavazhatnak. d). Döntési forma: nyílt szavazás a jelenlevők egyszerű többségével (50% + 1 tag), a Belső szabályzat által előírt esetekben pedig 2/3-os többséggel. A döntés érvényes, ha a szervezet összes rendes tagjainak a 2/3 jelen van a gyűlésen, ellenkező esetben a gyűlést elnapolodik 1 héttel és ott már a jelenlevők létszáma ellenére is döntésképes a Közgyűlés. e). A közgyűlési szavazásokon, esetenként egy adott kérdésben nem szavazhatnak azok a rendes tagok, akik az adott döntésben személyesen érintettek. f). Hatáskörébe tartozik: - az Elnök megválasztása és leváltása (titkos szavazással, 2/3-os többségi szavazattal) - kinevezi a Vezetőtanács tagjait - az egyesület Belső szabályzatának a modosítása - az éves tagdíj mértékének megállapítása - megerősíti vagy visszavonja az elnökségi határozatokat - az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása - jóváhagyja az újabb szakosztályok létrejövetelét - a Sepsi I.S.E. tiszteletbeli tagjainak személyéről dönt 2/3-os többséggel - az egyesület megalakulásáról, megszüntetéséről és a szervezet számára létfontosságú döntésekről dönt

5 19. A Vezetőtanács: a). A Vezetőtanácsot az Elnök, az alelnökök és a szakosztályvezetők alkotják. b). Két Közgyűlés között a Sepsi I.S.E. döntéshozó és irányító szerve. c). A Vezetőtanács havonta legalább egyszer ülésezik, de bármikor összehívható az Elnök vagy egy vezetőtanácsi tag kérésére. d). A Vezetőtanács tagjainak mandátuma 1 évre szól (októbertől következő év októberéig). e). A Vezetőtanács tagok mandátuma megszűnik lemondással, elhalálozással vagy leváltással. f). Döntési forma: nyílt szavazás egyszerű többségével (50% + 1 tag). g). Hatásköre és feladatai: - a szervezet ügyvezetése és a jóváhagyott éves program végrehajtása, - megszervezi és felügyeli a munkacsoportok működését, - javasolja a Közgyűlésnek a szakosztályok létrejöttét vagy megszűnését, - anyagi erőforrások felkutatása és megszerzése, - kapcsolatot tart a tagokkal és más szervezetekkel, - határozhat a Sepsi I.S.E. adminisztratív és szervezési kérdéseiben, - felfüggeszt és jóváhagy új tagok felvételét a szervezetbe. 20. Az Elnök: a). Feltételek: - olyan rendes tagsággal rendelkező személy, aki egy éven át Vezetőtanács tag volt, - kötelező módon ismer legalább egy világnyelvet társalgási szinten, - jó kommunikációs készséggel rendelkezik, - jó problémamegoldó- és vezetői készségekkel rendelkezik, - büntetlen előéletű. b). Az Elnök mandátuma 3 évre szól és legfeljebb egyszer választható vissza. Az elnök mandátuma megszűnik elhalálozás, lemondás vagy leváltás esetében. Az Elnök leváltását kezdeményezheti a Vezetőtanács 50% + 1 tag többségi szavazattal, vagy a Közgyűlés egyszerű 50% + 1 tag többségi írásos szavazatával. Az Elnököt csakis a Közgyűlés válthatja le 2/3-os többségi szavazattal. c). Az Elnököt távollétében az általa kinevezett alelnök helyettesíti. d). Feladata és jogköre: - reprezentatív személy, képviseli az egyesületet magán- és jogi személyekkel szemben, - a Vezetőtanács operatív irányítása, - a Vezetőtanács és Közgyűlés összehívása,

6 - tevékenységéről köteles beszámolni a Vezetőtanácsnak és a Közgyűlésnek, - az éves pénzügyi- és tevékenységi beszámolók megszerkesztése és bemutatása, - kinevezi a szakosztályvezetőket, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá, - javasolhat személyeket a Vezetőtanácsba, amit a Közgyűlés kell jóváhagyjon, - a Sepsi I.S.E. nevében aláírási joggal rendelkezik, - jóváhagy és láttamoz minden, a Sepsi I.S.E. nevében benyújtandó pályázatot, - indokolt esetben, felelősségre vonhatja a Vezetőtanács és a munkacsoportok tagjait, - nyilatkozhat a Sepsi I.S.E. nevében, de csakis a szervezet álláspontjával és céljaival összhangban. Nyilatkozatairól köteles beszámolni a Vezetőtanácsnak és a Közgyűlésnek. 21. Szakosztályok: a). Olyan tagokból álló csoportosulások, amelyek kizárólag a sport terén tevékenykednek az egyesület céljainak megfelelően. b). Minden szakosztály működéséért egy szakosztályvezető felel, aki választhat magának helyetteseket. A szakosztályvezetőket az Elnök nevezi ki, a Közgyűlés hagyja jóvá. A szakosztályvezető kötelessége taglistát vezetni és a szakosztálya tevékenységeiről beszámolni a Vezetőtanácsnak. A szakosztályvezető felel a szakosztálya tevékenységeiért, ugyanakkor jogában áll kérdőre vonni a szakosztálya tagjait, résztvevőit. c). Évente kötelesek legalább egy programjavaslatot benyújtani a Vezetőtanácsnak. d). Önállóan szervezhetik tevékenységüket, de csakis a Sepsi I.S.E. célkitűzéseivel összhangban. e). A szakosztályok létrejöttét és megszűnését a Közgyűlés hagyja jóvá, a Vezetőtanács kezdeményezésére. 22. Munkacsoportok: a). A Sepsi I.S.E. nagyrendezvényeinek megszervezését, az elnök által képviselt program valamely részének megvalósítását, a Sepsi I.S.E. működését vagy valamely feladatkörének ellátását hívatottak biztosítani. b). A munkacsoportokat a Vezetőtanács hozza létre és ellenőrzi tevékenységüket. c). Legalább 2 személy alkotja. d). Tevékenységük lehet időszakos vagy állandó. V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 23. Az egyesület céljai magvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. 24. Az egyesület a gazdálkodásról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető.

7 25. A Sepsi I.S.E. anyagi alapjainak forrásait képezik: a). tagsági díj b). saját rendezvények bevétele c). magánszemélyek személyi jövedelemadójából származó felajánlások d). hazai és külföldi adományok e). pályázatok (állami-, megyei-, helyi Önkormányzatok, Alapítványok) 26. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a Belső szabályzatában meghatározott céljainak megfelelő tevékenységeire fordítja. 27. Pénzügyi tevékenység csak az elnöki jóváhagyásra történhet, vagy az erre kinevezett személy által. 28. Az egyesület folytathat gazdasági tevékenységet, de az ebből származó jövedelmet köteles visszafordítani a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységekbe. VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 29. Az egyesület megszűnik, ha: - feloszlását a közgyűles 4/5-ös szótobbséggel kimondja, - más egyesülettel egyesül, - feloszlatással, ha az arra jogosult szerv feloszlatja. 30. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után a megmaradt vagyon a Vezetőtanács által meghatározott egyesület tulajdonába kerül. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. A Belső szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó törvényes előírások az irányadóak. 32. A modósítás következtében bekerült új szakaszok vagy törölt régi szakaszok szerint a Belső szabályzat szakaszai újraszámozódnak. 33. Az egyesület a 26/2000-es Kormány Rendelet alapján jött létre és müködik. Megjegyzés: jelen Belsőszabályzatot a Sepsi I.S.E október 8.-i Közgyűlése fogadta el. Szerkesztette: Bara Hunor-János, alapító tag

8

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály

Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete Alapszabály I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület elnevezése: Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. oldal ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Budapesti Kerékpáros Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének területi, helyi szervezete. A Budapesti Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: Szövetség)

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben