ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı mintaprojektek, beruházások KMOP /B keretében tervezett projektekhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Bevezetés általános információk A ban rendelkezésre álló EU források hatásos, célszerő, hatékony és szabályos felhasználásának érdekében a projekttervezés és végrehajtás módszerei az ISPA/Phare és kohéziós, illetve strukturális alapok tapasztatai alapján továbbfejlesztésre kerültek. Az így kialakított, a as támogatási idıszakra vonatkozó jogszabályok 1 határozzák meg a projektkiválasztás lehetséges módjait és a kiválasztás egyes lényeges lépéseit. A vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozott egyes pályázati kiírások és útmutatók, ill. mellékleteik tartalmazzák a benyújtandó részletes projektjavaslat tartalmi követelményeit és eljárásokat mind a pályázat elbírálására, mind a késıbbi fázisokra (támogatási szerzıdés, projektfejlesztés, mérföldkövek, kifizetés, ellenırzés) vonatkozóan. Jelen útmutató a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponense: A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı mintaprojektek, beruházások (KMOP A/B) keretében tervezett projektek megvalósíthatósági tanulmányának (továbbiakban MT) tartalmi követelményeit rögzíti. A támogatás igényléséhez részletes projektjavaslatot, azaz megvalósíthatósági tanulmányt is be kell nyújtani a vonatkozó pályázati kiírás szabályait is figyelembe véve. Az MT-hez szervesen kapcsolódik az elektronikus vagy papíralapú adatlap kitöltése, mely a részletes projektjavaslatról csak alapvetı információkat tartalmaz, ennek azonban összhangban kell lennie az MT tartalmával. A részletes projektjavaslat elbírálásához szakmai háttérként, indoklásként az MT szolgál, ezért kiemelten fontos, hogy az útmutató alapján a támogató teljes körő képet kapjon a projektjavaslat tartalmáról, elvárt eredményeirıl, költségeirıl, fenntartásáról és fejlesztésének lépéseirıl. A KMOP projektek értékelésében is mint minden, az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként megvalósuló operatív programban kiemelt szerepet kapnak a horizontális értékelési szempontok. A vonatkozó, pályázati útmutató részeként csatolt ún. horizontális útmutató szerint tett vállalásokat a projektgazdának az MT-ben alá kell támasztania. A projektgazdára vonatkozó horizontális szempontokat a szervezetet bemutató fejezetben 1 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet a as programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvetı szabályairól és felelıs intézményeirıl; 16/2006. (XII.28) MeHVM-PM együttes rendelet a as programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 2

3 (2.1), a projektfejlesztés és megvalósításkor alkalmazott elveket, horizontális célokat a fejlesztés céljánál (3.2) kell vázolni. Az MT útmutató célja, hogy a részletes projektjavaslatok MT-je egységes formátummal és hasonló színvonalon álljon elı. Ez egyrészt megkönnyíti a beérkezı részletes projektjavaslatok értékelését azáltal, hogy az egységes szerkezető dokumentumok áttekintése és értékelése kevesebb idıt vesz igénybe; másrészt felsorolja a legszükségesebb tartalmi elemeket, annak érdekében, hogy az értékelık és bírálók a megfelelı információ birtokában dönthessenek a részletes projektjavaslat támogatásáról, adott esetben egymással versengı projektek rangsorolásáról. Ennél fogva kiemelten fontos, hogy a projektjavaslat kidolgozói minden kérdésre kitérjenek, és minden kért adatot, információt közöljenek a bírálóval az MT-ben, hiszen ezek hiányában a részletes projektjavaslat tartalmi kiegészítése válhat szükségessé, késleltetve a támogatási döntést, vagy akár a részletes projektjavaslat elutasítására is sor kerülhet. A fentiek miatt az MT szerkezetének meg kell egyeznie az útmutató szerkezetével. Az egyes pontoknál a megjelölt szempontok szerint kell kifejteni a projekt tervezetre vonatkozó kérdéseket. Fejezetek (cím, alcím) nem hagyhatóak el; ha a tanulmány készítıje szerint a projektjavaslatra nem vonatkozik az adott fejezet (cím, alcím), akkor azt az adott helyen kell jelezni, és megfelelı indoklást kell adni. Minden, az MT készítéséhez felhasznált háttértanulmányra, tervre pontosan (pl. készítı, dátum, megrendelı, kiadó, megjelenés dátumának feltüntetésével) kell hivatkozni. Amennyiben a háttértanulmány nem elérhetı, az MT-ben hivatkozott megállapításokra vonatkozó részeit, de legalább a tanulmány rövid kivonatát (pl. abstract, összefoglaló) csatolni kell. A MT, egy pályázó szervezet esetén, mellékletek nélkül legfeljebb 40 oldal hosszú lehet, több partner esetében ennél partnerenként 4 oldallal több. 3

4 Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTGAZDA ÉS PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A pályázó szervezet Együttmőködési formára vonatkozó speciális adatok A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS ADATAI A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HUMÁN ERİFORRÁS A PROJEKTJAVASLAT ÁLTAL ELÉRENDİ CÉLOK, A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI HELYZETELEMZÉS CÉLOK CÉLCSOPORTOK A TERVEZETT PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA SZAKMAI FELTÉTELEK IGAZOLÁSA SZAKMAI ÉS MŐSZAKI TARTALOM OUTPUT INDIKÁTOROK KOCKÁZATOK ELEMZÉSE PÉNZÜGYI ELEMZÉS A PROJEKT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK A TÁMOGATÁS JOGCÍMÉNEK ÉS MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉKNEK MEGHATÁROZÁSA A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA MŐKÖDÉSI-FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK A FENNTARTÁSI IDİSZAK ALATT Mőködési költségek becslése A projektfenntartás pénzügyi bevételeinek becslése A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata A PROJEKT HOSSZÚTÁVÚ TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK ÜTEMEZÉSE A PROJEKT KIFIZETÉSI ÜTEMTERVE KÖZBESZERZÉSI TERV A LEBONYOLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK, HOZZÁJÁRULÁSOK A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MELLÉKLETEI

5 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ A részletes projektjavaslat rövid legfeljebb 1-2 oldalas összefoglalása. Az összefoglaló készítésének célja, hogy a döntéshozók részére átfogó képet adjon a megoldandó problémáról, illetve a projektrıl. Javasolt tartalma: a) Projektkörnyezet és a beavatkozás/fejlesztés szükségszerőségének, a megoldandó problémának, a probléma környezetének ismertetése. b) A pályázó szervezet(ek) rövid bemutatása c) A projekt célja, célcsoportja, a célcsoportra gyakorolt hosszú és rövid távú hatások d) A megvalósítás fıbb fázisai, becsült idıigénye és költsége e) A projekt (eredményeinek) hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái 5

6 2. A PROJEKTGAZDA ÉS PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 2.1. A projektgazda bemutatása A pályázó szervezet A fejezet célja, hogy bemutassa: a projektgazda alkalmas és képes a projektmegvalósításhoz kapcsolódó összes tevékenység ellátására, menedzselésére, ellenırzésére. Elıször a projektgazdát kell bemutatni. Alá kell támasztani, hogy a projektgazda (azaz a projekt megvalósítója 2 ) az adott jogi, mőszaki, pénzügyi környezetben a pályázati felhívás és útmutató szerint jogosult és alkalmas a projekt megvalósítására. A projektgazda jogosultságát meghatározó alapadatokat a pályázati adatlap tartalmazza, itt csak a következıket kell megismételni (ld. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ továbbiakban: PÚ - B.1. és B.3. szerinti megfelelıség):. Pályázó szervezet neve Pályázó szervezet jogi formája Pályázó szervezet székhelye (illetve telephelye, ha a székhelye az Európai Gazdasági Térségben van Magyarországon kívül) Ki kell térni továbbá az általános forgalmi adó elszámolhatóságára, amely a támogatási összeget módosítja attól függıen, hogy a kedvezményezett jogosult-e az ÁFA levonására vagy nem a évi LXXIV. Tv. 4.. szakasza alapján. Fentieket konzorciumi/társulási pályázás esetén az összes pályázó szervezetre mutassa be! A projektgazda alkalmasságát az alábbi szempontok szerint kell bemutatni: a) A pályázó szervezetek irányítási struktúrája Mutassa be a szervezet(ek): történetét: Alapítás vagy magyarországi mőködés kezdete, a szervezet missziója, fı tevékenységei, azok mennyiségi és minıségi jellemzıinek változása, különösen a fenntarthatóság témához kapcsolódó beruházások és kezdeményezések, illetve a környezeti nevelési és/vagy kommunikációs/pr területen végzett szakmai és szolgáltatási tevékenységek terén. Önkormányzat esetén fentieken túl (röviden): a település földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, mővelıdési adatai; A település/célterület infrastrukturális ellátottsága, fejlıdése-elmaradottsága, besorolása; Fejlıdési trendek Gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a fentieken túl mellékelje a kiválasztott témához kapcsolódó tapasztalatát igazoló referenciákat. jellemzıit, eddigi eredményeit az EU horizontális prioritások szempontjainak (esélyegyenlıség és környezeti fenntarthatóság) terén A szervezet(ek) tulajdonosait, ezek tulajdoni hányadait (vállalkozás esetén),alapítóit (non-profit szervezet esetén) vagy felügyeleti szervét (költségvetési szerv esetén) képviseletére feljogosított személy(eke)t szervezeti diagramját (csatolja mellékletben) döntéshozatalának szabályait minıségbiztosítási eljárásrendjét. Térjen ki legalább a feladatvégzés, ellenırzés és jóváhagyás funkcióinak elkülönítésére /2006 (XII.8.) Korm. rendelet 2. 1) bekezdés o) és p) pont 6

7 Fentieket konzorciumi/társulási pályázás esetén az összes pályázó szervezetre mutassa be! A projekt menedzsment helyzetének bemutatása csak az érintett szervezet/szervezetek esetén szükséges! b) A pályázó szervezetek pénzügyi stabilitása Mutassa be a szervezet(ek): árbevételének és eredményének alakulását a legutóbbi három lezárt pénzügyi évben pénzügyi stabilitását: a várható bevételek és költségek fényében, különösen az olyan a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztetı körülményeket, mint a hosszú lejáratú kötelezettségek és vagyonjogi perek. Nyilatkozzon arról, hogy vannak-e a pályázat végrehajtását potenciálisan veszélyeztetı körülmények, pl. hosszú lejáratú kötelezettségek vagy vagyonjogi perek. Fentieket konzorciumi/társulási pályázás esetén az összes pályázó szervezetre mutassa be! Együttmőködési formára vonatkozó speciális adatok Ebben a fejezetben a konzorciumi/társulási formában való pályázás bemutatása (amennyiben releváns) szükséges. Térjen ki az együttmőködés szükségességére (az együttmőködésben részt vevı szervezetek bemutatásával), illetve arra, hogy hogyan biztosítható az együttmőködés mőködıképessége. Hivatkozzon a következı alfejezetekben részletesebben leírt olyan tényezıkre, mint a felelısségi körök tisztázása, a szervezetek, illetve szakértık tapasztalata. Térjen ki a tagok hozzájárulásának jellegére és mértékére, továbbá a projekt eredményeként létrehozott tulajdonjogok tisztázására. Amennyiben a projektgazda önkormányzati társulás vagy egyéb együttmőködési forma mindenképpen fejtse ki a tag kiválása, illetve újabb tag felvétele esetén alkalmazandó eljárást is (vagyoni jogok megosztása, támogatásból létrejött eszközök aktiválása, kilépés szankciói, stb.). Társulások és egyéb együttmőködési formák esetén bemutatandó az egyes tagok vagyoni hozzájárulásának %-os aránya. Sorolja fel projekt megvalósításában résztvevı szervezeteket az alábbi táblázatban: Szervezet megnevezése Jogi státusz Jogi forma kódja (PÚ.B.1 alapján) Projektben betöltött szerep (vezetı, konzorciumi / társulási tag, támogató, megállapodás alapján együttmőködı partner) Tulajdonosi / vagyonkezelıi érintettség (érintett, nem érintett) Projekthez való hozzájárulás jellege és mértéke (anyagi, területi, intézményi, emberi erıforrás stb.) 7

8 2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai A projektvezetı menedzsmenttapasztalatai és referenciái (nem csak a projekt benyújtójánál szerzett referenciák szerepeltethetık). Projektvezetı:. Szakmai gyakorlat: év Végzettség(ek). A projektvezetı/projektfelelıs menedzsmenttapasztalatai és referenciái (A táblázat bıvíthetı!): Projektcím Projektgazda Projektben betöltött szerep A projekt célja A projekt idıszaka (tól-ig) A projekt teljes költségvetése (eft) A projekt finanszírozója A projekt menedzsment egység (Amennyiben konzorciumban pályázik, akkor az alábbi információkat a konzorcium teljességére vonatkozóan adja meg.) Mutassa be a következıket: A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája. (mellékletben) A pályázó szervezet(ek)en belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetıi támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. A pályázatért felelıs szervezeti egység/személy (projekt menedzsment) helyzete, függetlensége a szervezeten belül. a résztvevı (és a késıbb alkalmazni tervezett) munkatársak pontos feladatait, felelısségi körét, képzettségét és munkatapasztalatait. Munkatárs Projekt keretében elvégzendı feladat Felelısségi kör Képzettség Szakmai tapasztalat (év) A felelısségi rendszer bemutatásának tartalmaznia kell legalább az alábbi tevékenységeket: o a támogató intézményrendszerével (elsısorban a Közremőködı Szervezettel) való kapcsolattartás, o kapcsolattartás a szakértıkkel és a projekt egyéb érdekelt csoportjaival (stakeholderekkel) o kapcsolattartás a hatóságokkal, engedélyeztetés (ha szükséges) o jelentéstétel, ellenırzés, o minıségbiztosítás/belsı ellenırzés, o beszerzés, közbeszerzés (amennyiben van), o pénzügyi feladatok, o dokumentálás. 8

9 A menedzsment egység felállítása során szem elıtt kell tartani, hogy a projekt lebonyolítása folyamán felmerülı kommunikációs, mőszaki, jogi és pénzügyi kérdések megoldásáról, feladatok ellátásáról gondoskodni kell A projekt végrehajtására rendelkezésre álló humán erıforrás Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erıforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Konzorciumi/társulási pályázat esetén az itt megadott információk az összes partnerre együttesen vonatkozzanak! A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a PÚ B.6 pontja alatti követelményeknek - megfelelı tapasztalattal rendelkezı szakemberek aktív közremőködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részérıl. Az elvárt tapasztalatok: Pénzügyi szakmai tapasztalat: A pénzügyi vezetı/vezetık szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik/rendelkeznek. Továbbá figyelembe kell venni, hogy a projektben résztvevık szaktudásával, tapasztalatával és kapacitásával biztosítható legyen a projekt tevékenységeinek végrehajtása (szakmai, mőszaki, jogi, pénzügyi, stb.). A projektmenedzseri és a szakmai feladatokat azonos személyek is elláthatják, amennyiben képességeik és idıbeosztásuk ezt lehetıvé teszi. Kérjük, rövid szöveges összefoglalóban mutassa be a fenti szakmai kritériumoknak való megfelelésük szempontjából azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Ezt követıen töltse ki az alábbi összefoglaló táblázatot! A projektben résztvevı személyek (Plusz sorokkal bıvíthetı!): Név Munkatapasztalat (év) Képzettség Szervezet neve Szervezetnél eltöltött idı (év) A projekt megvalósításában közremőködı munkatársak és szakértık szakmai önéletrajzát kérjük az MT-hez mellékletben nyújtsa be. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának idıpontjában milyen egyéb jelentıs projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belsı és külsı támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira. 9

10 3. A PROJEKTJAVASLAT ÁLTAL ELÉRENDİ CÉLOK, A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 3.1 Helyzetelemzés A fejezet célja a természeti, földrajzi, társadalmi-gazdasági értelemben vett projektkörnyezet bemutatása. Ismertetni kell, hogy a részletes projektjavaslat által megoldandó probléma milyen környezetben merül fel, a projektet milyen környezetben kell végrehajtani és mőködtetni. Az itt leírtaknak alá kell támasztaniuk a fejlesztés szükségszerőségét, a projektterv szakmai és mőszaki tartalmát, továbbá azon ökológiai, társadalmi-gazdasági elınyöket, amelyeket a projekt megvalósításával szeretnének elérni. A fejezet tartalma meg kell hogy alapozza a fejlesztésre vonatkozó, késıbbiekben levont következtetéseket, azonban fontos, hogy lényegre törı és terjedelmében korlátozott legyen. Röviden be kell mutatni a tervezéskori állapot kialakulásához vezetı folyamatokat, és a jelenleg is érvényes tendenciákat (rövid-, és hosszú távú), illetve a jelenleg érvényesülı kedvezıtlen hatások, folyamatok által kiváltott változások irányát, minıségét, várható eredményét a fenntartható viselkedésminták terjedése szempontjából. A környezet (természeti, földrajzi, gazdasági-társadalmi) bemutatásakor ismertetni kell a fejlesztés által kifejtett közvetett hatásokat is. Hivatkozzon még a projekt szükségszerőségét alátámasztó helyzetelemzés eredményeire, különös tekintettel a (hazai és uniós szintő) hatályos szakpolitikai dokumentumokra vagy jogszabályokra. Mutassa be, hogy a projekt által elérni kívánt célok hogyan illeszkednek a szakpolitikai dokumentumokban megfogalmazott politikai akarathoz. Ahol a megértést segíti, az útmutató alapján kötelezıen szerepeltetteken felül térképek, ábrák, grafikonok alkalmazása ajánlott. A helyzetelemzés fontosabb elemeit és megállapításait a MT ezen fejezetében foglalja össze. Amennyiben annak terjedelme meghaladja a 2 oldalt, a teljes helyzetelemzést, és az azt alátámasztó egyéb dokumentumokat az MT mellékleteként nyújtsa be Célok Meg kell határozni az elıbb ismertetett fejlesztési szükségszerőséget kielégítı rövid és hosszú távú célokat. A fejlesztés céljait a konstrukció szempontjai alapján kell megadni. A különbözı célkitőzéseket részletesen meg kell határozni, és amennyiben lehetséges, számszerősíteni kell. A különbözı célkitőzések többféle igény, szükséglet megoldását is jelenthetik. Ezek más-más célcsoportot érinthetnek, akár különbözı idıtávokon, elérésüket különbözı mutatókkal lehet mérni. Az MT-ben meghatározott célokat és hozzájuk tartozó célindikátorokat a pályázati útmutatóban meghatározott eredményekhez kell illeszteni. A célkitőzések meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy: A projekt célja illeszkedjen a PÚ A.1-ben megadott tágabb szakpolitikai célokhoz; A tervezett kommunikáció a PÚ A.2-ben megadott valamely fenntarthatósági részcél(ok) 3 elérésére irányuljon; 3 A PÚ.A.2.-ben meghatározott részcélok: a.) a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása, elsısorban a települési környezet (humán lakókörnyezet) természetes és ember alkotta értékeinek és az otthonosság fontosságának tudatosításával, b.) az anyagtakarékosság illetve a hulladék megelızés szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, a szelektív hulladékgyőjtés iránti igény növekedése, a másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése, c.) az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erıforrások nagyobb arányú felhasználása, 10

11 Ki kell térni arra, hogy a pályázó a projektet hátrányos helyzető településen vagy kistérségben (A pályázó a projektet a 311/2007. Korm. Rendelet 2-3. mellékletében, vagy a 240/2006-os Korm. rendelet mellékletében szereplı helyszínen, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti kistérségben valósítja meg.) valósítja-e meg. Külön ismertetni kell, hogy a fejlesztés megvalósulása hogyan járul hozzá a fenntartható fejlıdés és az esélyegyenlıség horizontális célokhoz (ld. horizontális útmutatók). Határozza meg, hogy a projekt céljait milyen mintaprojekt típussal éri el. A mintaprojekt típusok a Pályázati Útmutató szerint a következık lehetnek: B-I: A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása B-II: Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt B-III: Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása B-IV: Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása B-V: Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése B-VI: Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése B-VII: Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése A fentiek közül csak egy mintaprojekt-típust jelölhet meg. A kiválasztott mintaprojekt típushoz a hozzá tartozó konkrét tevékenységek megjelölése is szükséges (PÚ C.1 alapján). A konkrét tevékenység(ek) megjelölése esetén azt egészítse ki minél konkrétabb paraméterekkel. Pl. B-IV/5: Víztakarékos berendezések beépítése, kapcsolódó anyag és eszközbeszerzés (víztakarékos zuhanyfej, csapkifolyó elemek, mosógép, stb.) esetén: mibıl hány darab, ezek milyen hatást váltanak ki, mi a beruházás konkrét kézzelfogható elvárt eredménye. A B-VIII. Kommunikációs projektelem megvalósítása minden mintaprojektnél (a mintaprojektben tervezett beruházás/beavatkozást kiegészítı, annak hatását, eredményességét elısegítı tevékenységként) kötelezı! 3.3 Célcsoportok Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezıit, a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetıség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse, hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévı ügyfelek, stb.), a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe? történtek-e egyeztetések a tervezés és elıkészítés során a hatásviselık körében, és ennek eredményeit hogyan kezelték? a célcsoport mérete, összetétele megfelel a projekt céljainak? a projekt a társadalom fenntarthatósággal kapcsolatos tudatossági szintjére épül? A célcsoporto(ka)t a célkitőzések alapján kell meghatározni, a PÚ A.2.2. fejezete alatt felsorolt célcsoportok közül történı választással, illetve azok alábontásával. d.) A fenntarthatóság követelményeinek megfelelı termékek iránti kereslet növelése, az ilyen termékek független minısítési rendszereinek ismerete, a környezetbarát csomagolások választása, valamint a pozitív ösztönzés és visszacsatolás révén a környezetkímélı termékek kínálatának fejlıdése, e.) a humán együttmőködések, különösen a kistérségeken belüli közösségek erısítése fenntarthatóság érdekében. 11

12 A célcsoporto(ka)t az elérés módja szerint is be kell mutatni, és a célcsoport nagyságát is meg kell adni! Az elérés meghatározása elérés típusonként eltér: Rövidtávú elérés passzív részvétellel: személyenként 1-5 passzív találkozás a mintaprojekthez kapcsolódó kampányüzenettel (egy személy többször is számolható, ha többször találkozik az üzenettel). Hosszú távú elérés passzív részvétellel: személyenként hatnál több passzív találkozás a mintaprojekthez kapcsolódó kampányüzenettel (egy személy többször is számolható, ha többször találkozik az üzenettel). Külön találkozásnak a kampányüzenettel azt nevezzük, ami nem ugyanazon a napon valósul meg. Rövidtávú elérés aktív részvétellel: a mintaprojekt felhasználóinak száma (tehát egy személy csak egyszer számolható), feltéve, hogy a résztvevı legfeljebb 5-ször használja fel a mintaprojekt eredményét Hosszú távú elérés aktív részvétellel: a mintaprojekt felhasználóinak száma (tehát egy személy csak egyszer számolható), feltéve, hogy a résztvevı legalább 6-szor használja fel a mintaprojekt eredményét Külön felhasználásnak azt nevezzük, ami nem ugyanazon a napon valósul meg. Az alábbi táblázatot minden kiválasztott célcsoportra töltse ki (plusz táblázat beszúrásával), majd készítsen összesítı táblázatot, amely alapján az összes elérést mutatja be, célcsoport típustól függetlenül! A projekt célcsoportjának kiválasztásánál a legátfogóbb kategóriát kell kiválasztani, amely a legbıvebben értelmezhetı. Amennyiben több különbözı célcsoport elérésére számítunk, a táblázatban az átfedésekre oda kell figyelni (pl.: ha egy családot választunk, akkor a háztartásvezetıt ne tüntessük fel még egyszer külön kategóriába), tehát a táblázat összesen sora pontosan meg kell hogy egyezzen a felette lévı cellák összegével. Mintaprojektek esetében az eléréseket a projekt eredményességének idıszakára vonatkoztatva kell megadni (tehát a létrejött infrastruktúra használatba vételétıl a fenntartási idıszak végéig). Az elérési mutatók a projekt fı céljának megvalósulását kell kifejezzék, azaz csak azokat az eléréseket kell figyelembe venni, amelyek igazolhatók a pályázati útmutatóban kért módon: aktív elérés esetén a kommunikáció elıtt és után (pl. kérdıíves megkérdezéssel) szükséges igazolni az aktív részvétel tényét és a kampány hatékonyságát. FIGYELEM: az Aktív elérésnél egy személy csak egyszer vehetı figyelembe, attól függetlenül, hogy milyen hosszú idıszak alatt használja fel a mintaprojekt eredményét. A passzív sorokban a kommunikációs projektelem azon résztvevıinek elérését kell szerepeltetni, akik nem a közvetlen felhasználók (ezeket az aktív elérésnél kell figyelembe venni), hanem a projekthez kapcsolódó rendezvény, illetve egyéb kommunikáció célcsoportját jelentik. Az itt megadott elérési mutatók bírálati szempontot nem jelentenek, de a vállalt mutatók teljesítését valamilyen módon igazolni kell (jelenléti ív, rendezvényen kitöltött teszt, média költés esetén reális elérési mutató...stb). 12

13 Célcsoport típusa (PÚ A.2.2 szerint):. Az elérés típusa (indikátor neve) Rövid idı / Passzív részvétel Hosszú idı / Passzív részvétel Rövid idı / Aktív részvétel Hosszú idı / Aktív részvétel Fizikai megvalósítás/ Kommunikáció Kommunikáció Kommunikáció Fizikai megvalósítás Fizikai megvalósítás Az adott célcsoportban az elérés mértéke (db) Mutassa be minden, a táblázatban szereplı célcsoportra a projekt keretében megvalósuló kommunikáció iránti fogadókészség kialakíthatóságát. Támassza alá állításait a célcsoport jelenlegi környezeti tudatosságára vonatkozó mennyiségi vagy minıségi adatokkal. Fejtse ki, hogy hogyan éri el a projekt az adott célcsoport jellemzıinek megfelelıen a kommunikáció iránti fogadókészség növelését, kialakítását. 13

14 4. A TERVEZETT PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 4.1. Szakmai feltételek igazolása A kiválasztott mintaprojekt-típusra vonatkozóan mutassa be, hogy tevékenysége miként felel meg a kötelezı szakmai követelményeknek. Egy adott mintaprojekt-típus esetében kötelezı az összes szakmai követelménynek megfelelni, kivéve ahol a választható kitétel szerepel. Minden egyes szempontnál mutassa be, hogyan tervezi a feltételek teljesülésének ellenırzését, mérését és igazolását! Ezen módszerek kiválasztása szabadon választható, de a pályázat értékelésekor pontozási szempontot jelent. I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. Dolgozók, illetve tanulók/hallgatók részére a munkahelyen, illetve az oktatási intézmény területén; A mindennapos kerékpározás elısegítése érdekében; Kerékpárral közlekedık által összesen megtett út legalább 50 km/nap (a szezonban, azaz május 1 szeptember 30. között); A várható kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló, amely figyelembe veszi a GKM B+R tárolókra kidolgozott kerékpártárolók paraméterkönyvet : (ld.: A vonatkozó jogszabályok és engedélyek elıírásainak megfelelı higiénés körülményeket szavatoló öltözı és zuhanyzó kialakításával; Biztosított, hogy a kerékpártároló és a parkoló a teljes munkaidıben kerékpárral megközelíthetı legyen. A kommunikációs projektelem részeként kötelezı az igények elızetes felmérése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése a dolgozók/tanulók/hallgatók körében, kerékpártároló napló vezetése (a naponta megtett km-ek nyilvántartására) és az intézmény kerékpáros közlekedés melletti elkötelezettségének bemutatása az intézményt látogatók részére. II. Házi és közösségi komposztálást népszerősítı mintaprojekt Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. Belterületi kertes házak, közintézmények házi vagy közösségi komposztálásának (ld. F.7 Fogalomjegyzék) elindításához; A komposztált hulladék nem szállítható el közszolgáltatás keretében (azaz helyben hasznosítandó); 14

15 Komposztáló eszközök biztosításával és a komposztálást népszerősítı információs platformok kialakításával; A közvetlen célcsoport megfelelı komposztálási tevékenységének megállapodásos biztosításával (A megállapodásnak ki kell térnie legalább a rendelkezésre bocsátott eszközök rendeltetésszerő használatára, az esetleges ellenırzés tőrésére, az éves adatközlésre, a komposztálás legalább 5 éves fenntartására, és a megállapodás be nem tartásának következményeire.) A mintaprojekthez csatlakozott ingatlanokról közszolgáltatás keretében kezelendı, lerakásra kerülı hulladékba ( kukába ) a csatlakozást követıen legalább a fenntartási kötelezettség végéig (+5 évig) nem kerülhet kerti és háztartási zöldhulladék, kivéve azokat a zöldhulladékokat, amik károsan befolyásolnák a keletkezı komposzt összetételét (pl. diólevél). A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a projekt által érintett területen az igények felmérése, a hulladékkezelési rendszerbe való illeszkedés igazolása, a helyes komposztálásra oktatás és tájékoztató kiadványok biztosítása, a komposztálási eredmények győjtése és beszámoló készítése, a létrehozott infrastruktúra népszerősítése az érintett lakosok körében és a település/településrész környezetvédelmi elkötelezettségének kommunikációja. III. Tartós használati cikkek ingyenes újra-használatát biztosító központok létrehozása Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. Tartós használati cikkek Fogalomjegyzékben (ld. F7 fejezet) megjelölt körének szervezett befogadásával és ingyenesen történı átadásával az újra-használat megvalósulása a keletkezı hulladék mennyiségének csökkentése érdekében; Legalább évi 100 tranzakció 4 teljesítésével a projekt fizikai befejezésétıl a fenntartási kötelezettség végéig terjedı idıszakban; Lakossági ügyfelek részére; A használhatóság ellenırzésével és/vagy javítással biztosítva az eszközök alapvetı mőködıképességét; Meglévı hulladékudvarokhoz, vagy meglévı csereközpontokhoz, győjtıhelyekhez kapcsolódva; İrzött, bekerített hely létrehozásával; A kommunikációs projektelem részeként kötelezı a központ megismertetése és népszerősítése a vonzáskörzetben élık között az eszközök összegyőjtésének és cseréjének elısegítése céljából, tájékoztatás a központ környezetvédelmi 4 tranzakció: egy adott tartós használati cikk továbbadása korábbi használótól új használónak 15

16 jelentıségérıl a cserében résztvevık és a lakosság körében egyaránt. IV. Középületek és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. Az épület egyidejőleg 50 személynél nagyobb befogadóképességő helyiséggel rendelkezik vagy olyan középület, amely a hét minden munkanapján nyitva áll a nagyközönség számára A fejlesztés ökológiai térképezés eredményeire és/vagy környezetirányítási rendszer bevezetéséhez, mőködtetéséhez tartozó helyzetelemzésre alapul (választható) Legalább 20%-os ivóvíz megtakarítást eredményezı fejlesztés történik Legalább 20%-os hulladék megtakarítást eredményezı fejlesztés történik Az ivóvíz és hulladék megtakarításának mérése A szelektív hulladékgyőjtést megoldják épületen belül (kötelezı, amennyiben még nincs megoldva) Az intézményt látogató kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártárolót alakítanak ki (választható) Főtési/hőtési energia megtakarítást célzó fejlesztés történik, különös tekintettel a nyílászáró-cserére, hıszigetelésre, főtési rendszer korszerősítésére, zöldfelület kialakítására (választható) Elektromos energia megtakarítását célzó fejlesztés történik (választható) Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés történik (választható) Az energia megtakarítást mérése (energetikai fejlesztés esetén kötelezı) A kommunikációs projektelem részeként a víz és hulladék (és energetikai fejlesztés esetén az energia) megtakarítást nyilvántartják és az eredményekrıl, annak fenntarthatóságot támogató jelentıségérıl, valamint az intézmény környezetvédelmi elkötelezettségérıl tájékoztatják a látogatókat 16

17 V. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. A szervezetnél, ahol az igazolt on-line, telefonos és személyes látogatói létszám a fejlesztés elıtt legalább interaktív megkeresés / év A lakossági és / vagy KKV célcsoportok megszólításával, az igazolt on-line, telefonos és személyes látogatói létszám a fejlesztés után legalább 4000-rel több mint a fejlesztés elıtt A fejlesztés már meglévı épület vagy épületrész átalakításával, vásárlásával jön létre a fenntartható életmódhoz, fogyasztási szokások kialakításához/elterjesztéséhez hozzájáruló módszereket, eszközöket, anyagokat ismertetetik és népszerősítik Anyagmintákat és eszközöket, gépeket mutatnak be, eszközöket, gépeket ingyenesen rendelkezésre bocsátanak, gyakorlati tanácsadást szolgáltatnak és biztosítják a kipróbálás lehetıségét A témakörbe illeszkedı jogi tanácsadást nyújtanak A kommunikációs projektelem részeként a fenti módszerek, eszközök, anyagok ismertetését és népszerősítését szolgáló információs eszközöket dolgoznak ki és állítanak elı, a központot megismertetik és népszerősítik a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatva ıket a központ környezetvédelmi jelentıségérıl. VI. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése Szakmai követelmények: A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása. A forgalmazandó élelmiszerek körét meghatározó, a térségi és környezeti tartalmat egyszerre hordozó minısítési kritériumrendszert és védjegyet alakítanak ki Biztosítják a minısített környezetbarát helyi élelmiszerek kínálatát raktár és / vagy nem piaci területen üzemelı élelmiszerbolt kialakításával / fejlesztésével, illetve a keresletének megteremtésével a végsı fogyasztók körében A fejlesztés a helyi termelık és (érdek)képviseleti szerveik részvételével valósul meg Minısített környezetbarát helyi élelmiszerek legalább évi 10 millió Ft-os forgalmazását érik el A kommunikációs projektelem részeként biztosítják az élelmiszerekrıl információt nyújtó információs helyeket és szolgáltatásokat, a védjegyezett és a minısített termékeket árusító boltok megismertetését és népszerősítését a vonzáskörzetben élık között, tájékoztatást a helyi élelmiszerek kereskedelmébıl származó 17

18 környezeti hasznokról a boltban/piacon vásárlók és a lakosság körében egyaránt. VII. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minısítı vagy hitelesítı rendszerének fejlesztése, a rendszerek népszerősítése Szakmai követelmények: Környezeti, környezeti fenntarthatósági vagy környezetbarát szempontot elsıdlegesen figyelembe vevı nyilvános feltételek mentén zajló, gyártótól, szolgáltatótól, kereskedıtıl független minısítı vagy hitelesítı rendszer(ek)et fejlesztenek; Kialakítják a minısítési eljárást támogató infrastrukturális hátteret (labor, mőszerpark stb.); A kommunikációs projektelem részeként a címkéhez kapcsolódó (a gyártókat/ szolgáltatókat és a fogyasztókat informáló) kampány eredményeit népszerősítik az érintett lakosság körében. A teljesítés vállalt szintje, a teljesítés ellenırzése, mérése és igazolása Szakmai és mőszaki tartalom A tervezett mintaprojektre vonatkozóan ebben a fejezetben elsısorban a mőszaki és a szakmai, kommunikációs tartalom részletes bemutatását kell megtenni. Az 5. fejezetben a projektet pénzügyi, a 6. fejezetben pedig a hosszútávú társadalmi-gazdasági hatások szempontjából kell elemezni, míg a projekt lebonyolítás terveit és feltételeit a 7. fejezetben kell bemutatni a támogatás elnyerése érdekében. Ebben a fejezetben tehát a mőszaki és a szakmai, kommunikációs tartalom bemutatása a feladat, az alábbi szempontok figyelembe vételével: a PÚ C.1 alatti minimum feltételeken felüli környezeti teljesítmény bemutatása; a kommunikációs projektelem tartalmának részletes bemutatása (A kommunikációs elemek illeszkednek a célcsoport jellemzıihez, a pályázat biztosítja a visszacsatolási, elemzési, utóellenırzési lehetıséget) ; mintaprojekt adaptálhatóságának elemzése; a projekt helyi foglalkoztatáshoz való hozzájárulására; Az 5 éves fenntartási kötelezettségnek való megfelelés bemutatása; a pályázó milyen mértékben tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális elvárásoknak, A felsorolt témakörökön túl további, a pályázó által fontosnak tartott témaköröket is kifejthet az MT ezen fejezetében. A közölt információkat kérjük, ahol lehetséges, adatokkal is támassza alá. 18

19 4.3. Output indikátorok Az Indikátorok bemutatását az Adatlap 7. Számszerősíthetı eredmények pontjában kell megtenni. Az MT ezen fejezetében kérjük, röviden ismertesse, hogy az egyes tevékenységek eredményeit mérı output indikátorokat milyen módszerrel lehet mérni. Indokolja meg, hogy a mérési módszer hogyan ad objektív képet a tevékenységek eredményeirıl Kockázatok elemzése El kell végezni a tervezett projekt részletes kockázatelemzését, és ismertetni kell a további mőködést veszélyeztetı kockázatokat az alábbiak szerint: Ökológiai, fenntarthatósági szempontok (környezetkímélés, erıforrás-takarékos felhasználás) Piaci, keresleti kockázatok, üzemgazdasági kockázat, gazdasági életképesség Mőszaki kockázatok (meghibásodások, technikai károk, stb.) Jogi szempont (a tevékenység folytatása határidıhöz kötött, kibocsátási határértékek változnak, jogszabályi/hatósági kötelezés van a folyamatok megváltoztatására, stb.) Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény, érintettek, stb.) Pénzügyi fenntarthatósági szempont Szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyiségi jogok tiszteletben tartása) Vizsgálja meg, hogy milyen elıfeltételezések és külsı körülmények fennállása szükséges ahhoz, hogy a tevékenységeket végrehajtsa, hogy a tevékenység végrehajtása a várt eredményekhez vezessen, hogy a tevékenységek eredményei a projekt céljához vezessenek, illetve, hogy a projekt célkitőzése a pályázati kiírás szakmai céljaihoz hozzájáruljon. Vizsgálja meg minden esetre a mőszaki, jogi, társadalmi, pénzügyi, intézményi feltételeket. Lehetıség szerint be kell mutatni a kockázatok besorolását a bekövetkezés valószínősége és az adott kockázat projektre (a megvalósításra és a fenntartásra) gyakorolt hatása (súlya) függvényében. Be kell mutatni a kritikusnak minısített kockázatok kezelésére vonatkozó tervet, alternatív megoldási javaslatot. 19

20 5. PÉNZÜGYI ELEMZÉS Jelen útmutató egy egyszerősített pénzügyi elemzés fejezetet tartalmaz, melynek egyes pontjai az Adatlapban közölt adatokra építenek. Az egyszerősített pénzügyi elemzés célja, hogy a projekttervre vonatkozóan a projekt költségvetésének és a projektfenntartási idıszak cashflow-jának bemutatása alapján megítélhetı legyen a projekt költségvetés alátámasztottsága, költséghatékonysága illetve realitása, és biztosított legyen a projekt fenntarthatósága. Emellett a támogatás összegének meghatározása is ebben a fejezetben történik, az adott projektben alkalmazható támogatási jogcím, illetve maximális támogatás intenzitás alapján. Az elemzés adatait forintban, illetve ezer forintban kell megadni, az adott táblázatnak megfelelıen. Az egyes pontokban a táblázatok kitöltése mellett kérjük, fordítsanak figyelmet azok szöveges kiegészítésére, magyarázatára is A projekt részletes költségvetése A projekt költségvetését a beruházási idıszakra vonatkozóan részletesen be kell mutatni. A részletes költségvetést csak a Pályázati útmutató C1 pontjában megjelölt tevékenységeknek megfelelı, elszámolható költségekkel kell tervezni. A projekt költségbecslésében szerepeltetni kell az ÁFA-t attól függıen, hogy a vizsgált szereplı (a beruházó, a mőködtetı-fenntartó, illetve ezen feladatok finanszírozásért felelıs szereplı) jogosult-e az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projekt kedvezményezettje olyan szervezet, amely az ÁFA-t nem igényelheti vissza, a beruházási költség ÁFA-ját szerepeltetni kell a pénzügyi elemzésben. Az ÁFA ekkor elszámolható költség, így a beruházási költség ÁFA-ja a támogatási arány számításakor figyelembe veendı. Amennyiben azonban a projekt kedvezményezettje (a beruházó) visszaigényelheti az ÁFA-t, akkor az számára nem jelent költséget, így az a pénzügyi elemzésnek sem része. Az Adatlapon a tervezett tevékenységek szerinti költségvetést a számviteli kategóriák szerinti felosztásban (Adatlap ) kell bemutatni. A megvalósíthatósági tanulmányban a tervezett költségelemek részletes bemutatása történik, az alábbi táblázat szerinti bontásban. Ebben kérjük, sorolja fel, hogy az egyes tevékenység kategóriákban konkrétan milyen költségtételei merülnek fel, és mutassa be az egyes költségsorok tartalmát. A táblázatot kérjük a pályázati csomagban található excel formátumú költségvetési táblában kitölteni. Tevékenységek-költségkategóriák Összesen Terv Ft Terv Ft Terv Ft Terv Ft Terv Ft I. Projekt elıkészítés II. Projekt menedzsment Személyi költségek 20

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

B/3 melléklet. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program B/3 melléklet ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsıoktatás minıségének javítása a kutatásfejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A A

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása. c. pályázati felhívás és útmutatóhoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati felhívás és útmutatóhoz Kódszám: GOP-2007-2.2.3 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben