Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki."

Átírás

1 Papp Nándor: Protokoll a tolmácsolásban A protokoll tart össze bennünket (II. Margit dán királynô) A helyes viselkedés, a politikai protokoll egyaránt nemzetközi nyelv: tolmácsra sincs szükségünk, ha alapszabályait elsajátítottuk. (Habsburg Ottó) Az elôadás célja, hogy ráirányítsuk a tolmácsszakma, a tolmácsképzés figyelmét egy olyan kérdéskörre is, amely eddig viszonylag kevesebb figyelmet kapott, szakmai megbeszéléseken marginálisabb szerepet játszott. Ez pedig az a környezet, amelyben a tolmács dolgozik, azok az elvárások, szabályok, amelyek egy tolmácson keresztül folytatott kommunikációs helyzetben megfogalmazódnak, azaz a tolmács-protokoll. A szakmai tevékenységnek ez az aspektusa sem elhanyagolható a többiek mellett a tolmácsolás eredményessége szempontjából. A minôségi munka alapfeltétele az írott és íratlan szabályok, elvárások ismerete mind a tolmács, mind a megbízó, a tolmácsolt személy részérôl. Az alaphelyzet: a szinkrontolmácsolás egyes eseteit leszámítva, tolmácsoláskor a tolmács fizikailag is jelen van egy kommunikációs helyzetben a tárgyaló partnerek között, és aktívan, láthatóan, hallhatóan, kézzel foghatóan mûködik közre két (vagy esetleg több) kultúra képviselôi közötti kommunikációban, a megértés elôsegítésében, a kommunikációs szándék megvalósulásában. De a tolmács bizonyos értelemben és korlátok között saját jogon is kommunikál, elsôsorban non-verbálisan, öltözködése, megjelenése, stílusa, mozgása, gesztusai, reakciói, azaz a testbeszéd révén. Ezért a tolmács fogalmának egy szélesebb értelmezése, az interkulturális kommunikátor, a kultúraközi közvetítô látszik célszerûnek. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy nem pusztán csak nyelvi struktúrák egyik nyelvrôl egy másikra való átültetôje a tolmács. Vö. a Magyar Értelmezô Szótár definíciójával, mely azt mondja: (1) a tolmács beszédet valakinek élôszóval más nyelvre lefordító személy (2) (választékos) más gondolatának vagy érzelmének kifejezôje, szavainak közvetítôje. (vö. szószóló) Egyesek szerint a tolmács szükséges rossz, egy kommunikációs folyamatba beiktatott, oda szervesen nem tartozó, de nélkülözhetetlen 'emberi entitás'. Mások szerint fogyóeszköz. Görög Ibolya (1999:116) szerint: A tolmács létfontosságú a tárgyalások sikerében, hiszen elegendô egy rosszul értelmezett mondat,, és több heti, hónapi munka hiúsulhat meg. Azáltal hogy a tolmács fizikailag is jelen van, s tevékenyen részt vesz a kommunikációban (természetesen a saját feladatának megfelelôen) önmagában is információhordozóvá válik, kommunikál: verbálisan a fordítandó szöveget, non-verbálisan pedig saját viszonyát a jelenlévôkhöz, munkájához, a környezethez, a körülményekhez. Mind a szónok, mind a tolmács non-verbális kommunikációjában benne van mindkettôjüknek a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályainak, a protokollnak az ismerete is. A tolmács része egy ad hoc jelleggel létrejött közösségnek, ahol szabályok mûködnek (hierarchia, érdekek, célok, formaságok, udvariasság). Az interkulturális kommunikátor része egy folyamatnak, sôt szereplôje. Bizonyos mértékig a finom megmunkálója egy esemény verbális/non-verbális kommunikációjának, hisz az ô kiszerelésében, megfogalmazásában ismerkednek meg a felek egymás gondolataival, álláspontjával. A vég- 51

2 eredményben, hogy milyen sikeres egy nemzetközi tárgyalás, benne van a tolmácsnak a maga része is: szakmai, emberi, érzelmi, kommunikátori, stb. Ha tehát csak a két nyelvet tudja kiválóan, meg a tolmácsolás elméletét és gyakorlatát, tökéletes a jegyzetelési technikája, memóriája, fantasztikus az átváltási stratégiája, ekvivalencia érzéke, ez még mindig nem elég. Az elsô felkérést esetleg mégsem követi egy újabb, mert valami miatt mégis azt mondja a megrendelô, hogy egy másik tolmáccsal próbálkozik legközelebb, mert viszonya a megbízójával nem megfelelô, nincs meg a kommunikációs összhang (A tolmácsnak tudomásul kell vennie, hogy irritálhatja a tolmácsolás ténye a megbízót. A megbízónak pedig azt, hogy más tolmácson keresztül tárgyalni, mint közvetlenül.) nem találja meg helyét egy adott tolmácsolási helyzetben (pl. mikor ül/áll?) stresszes, drukkos a tolmács, az ájulás szélén van, pánikhangulatot sugall feszültségkeltô, vibrál a levegô körülötte sokszor visszakérdez, ami zavaró, hitelrontó, elbizonytalanító lehet túlhangsúlyosan van jelen, át akarja venni a kommunikációs folyamat irányítását teli szájjal beszél tolmácsolás közben borostás, gyûrött, ápolatlannak hat extrém divatot képvisel, túlsminkelt, túlékszerezett, túl sok figyelmet követel magának, nem szerencsés a szoknyahossz, dekoltázs mértékének megválasztása nem megfelelôen van öltözve: alulöltözött, vagy túlöltözte a fôtárgyalót (Pl. elefántos nyakkendô, bordó zakó, fehér zokni, makkos cipô, zöld kosztüm arab országban, stb.) kézfogásra besorol, vagy ellenkezôleg: nem fog kezet, amikor kell hiányzik a közös hullámhossz a hallgatósággal ( a nem jelenlévô elôadásmód, szenvtelen, empátia hiány, nincs meg a captatio benevolentiae ) sokat fecseg, titoktartása kétséget ébreszt. A fenti dilemmákban ad eligazítást a tolmácsprotokoll. A tolmácsprotokoll sem más mind az általános protokoll, azaz amit a józanész diktál, de vannak feladat- és szakma-specifikus aspektusok. A tolmács számára a kulturális normák összessége, és a tolmács-protokoll segít eligazodni a tolmácsot foglalkoztató helyzetekben. A protokoll része a társadalmi együttélés szabályainak. Legmagasabb szinten a jog, a törvények foglalják össze, fogalmazzák meg, helyezik egységes keretbe a legalapvetôbb társadalmi elvárásokat. Be nem tartásukat szankcionálják. Az erkölcs szélesebb értelemben: etika a morál, a lelkiismeret rokonfogalma. Szûkebb értelemben a társadalmi tudat egyik formája, amely az emberi magatartást hivatott szabályozni. Szabályrendszere nincs tételesen rögzítve, szabályainak megsértését törvény nem bünteti. (Lásd: jogszerû, de erkölcsileg kifogásolható ) Betartását nem államhatalmi intézmények, hanem szokások, a közvélemény, ill. érzelmileg beágyazódott elvárások kényszerítik ki. Az illem: jó modor, helyes viselkedés, viselkedéskultúra. Az emberek közötti kapcsolatokat, a társadalmi érintkezést szabályozza. Változó, hiszen koronként, népcsoportokként, vallási hovatartozás szerint alakul. Nagyobb kultúrák hatására sokszor átalakul. (keresztény kultúra, zsidó/iszlám, a fogyasztói társadalom kultúrája) Az etikett: udvari ceremónia, ma már sokak szerint: túlfinomult, túlszabályozott viselkedési formák együttese, páváskodás (Bizánc, Velence, az európai udvarok, elsôsorban a francia és a spanyol udvarok ceremóniarendje, elvárásai.) Ebbôl alakult 52

3 ki késôbb a protokoll. A protokoll: a nemzetközi, különösen a diplomáciai érintkezés elôírásainak összessége, diplomáciai ceremóniarend, a diplomáciai képviselôk egymással való hivatalos érintkezésére vonatkozó (íratlan udvariassági) szabályok, szokások összessége. Diplomáciai rangsorolás (Bizánc, 1815 Bécs, 1818 Aachen, 1961 Bécs), amely meghatározza, kinek hol a helye. Ma már nemcsak a diplomáciában van protokoll, hanem az üzleti életben is, magánéletben is, illetve minden olyan helyen, ahol hierarchia, alá-fölérendeltségi viszony van, ahol érdekérvényesítés folyik. Görög Ibolya szerint a Protokoll Viselkedéskultúra + szertartásrend + rendezvényszervezés, a hivatalos kapcsolattartás, a diplomáciai szertartások szabályai. A protokoll révén eltûnnek a tárgyaló felek közötti kulturális, vallási és egyéb gyökerekbôl származó különbségek, a tárgyalóasztalnál mindenki egyenlô és egyforma jelzéseket használ. Görög Ibolya (1999:11) Tegyük hozzá, hogy a tárgyalóasztalnál mindenki feladatának, funkciójának megfelelô módon és mértékben vesz részt a munkában. Egy adott kommunikációs helyzetben a tolmács részévé válik egy közösségnek, tehát vonatkoznak rá is a társadalmi együttélés, udvariasság, a konvenciók szabályai. Hogy a tárgyaló felek (beleértve a tolmácsot is) hogyan kezelik ezeket a protokolláris szabályokat, hogyan viselkednek, részét képezi a non-verbális kommunikációnak. Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki. 1. A tolmács és a megbízó viszonya 2. A tolmács viszonya a hallgató(ság)hoz 3. A tolmács helyzete a tolmácsolási szituációban. A tolmács-megbízó viszonyban tükrözôdik a tolmács és a tolmácsolt személy közötti kapcsolat, amely egy akár intimnek is mondható, intellektuális kapcsolat. Nem kell feltétlenül egyetérteniük, de nagyon pontosan kell érteniük egymást, a megfogalmazott gondolatokat, sôt a mögöttük meghúzódó sokszor nem is verbalizált szándékokat. Összeszokottság esetén a tolmács szürkeállománya szinte rákapcsolódik a beszélô szürkeállományára, s együtt gondolkodik vele. A kölcsönös bizalom elengedhetetlen. Azonban nemcsak a tolmácsnak kell együttmûködnie megbízójával, hanem a legjobb eredmény érdekében a szónoknak is együtt kell mûködnie a tolmáccsal. (Sokak szerint tolmácson keresztül kommunikálni olyan, mint csuklós buszt vezetni.) Az eredmény egy two-men-show. Együtt érik el a kommunikációs célt, a sikert, melynek alapja az együttmûködés, kölcsönös tisztelet, bizalom. Milyen elvárása lehet a tolmácsnak a megbízóval szemben: korrektség (pl. partnernek tekinti a tolmácsot a megbízó). Például, ha azt mondta korábban, hogy nincs írott szövege, az utolsó pillanatban nem húz elô egy veretes, gótikus, archaizált nyelven megírt, emeletes mondatokból álló, adatokkal sûrûn megtûzdelt szöveget. Egy korrekt megbízó menet közben nem javít bele a tolmács fordításába fôleg nem indokolatlanul. segíti a tolmács felkészülését (háttéranyag, információ, a tárgyalási célok ismertetése) Ha ismeri a célnyelvet, figyeli a fordítást. 53

4 felelôsségteljes magatartás: tartózkodás a túlzott alkoholfogyasztástól, közízlést sértô magatartás/beszéd kerülése nyelvileg tudatos, nem viszi be véget nem érô, homályos, befejezetlen mondataival a tolmácsot az erdôbe, világosan, megszerkesztett, jól artikulált mondatokban beszél, kerüli a szójátékokat, amelyek sokszor lefordíthatatlanok felkészült (tudja, mit akar mondani, mit akar elérni), jól hallhatóan, nem motyogva beszél, nem kényszeríti a tolmácsot visszakérdezésre, ami különösen a politikában bizalmatlanságot kelthet a hallgató(k)ban. You never have a 2nd chance to make a 1st impression. ismeri tolmácsok használati utasítását, tudja mire képes egy tolmács, s mi nem várható el. A tolmács nem tolmácsgép. Mit várhat el a megbízó a tolmácstól: korrekt, tisztességes, szakmailag, nyelvileg igényes munkát a tolmács a rendelkezésére álló minden (verbális és non-verbális) kommunikációs eszközzel segíti a cél elérését (magatartás, megjelenés, protokoll), esetleg átsegíti a megbízót az ismeretlen kultúra kezelésében, a protokolláris nehézségeken diszkréciót mindhalálig titoktartás a tolmács tudja a helyét, mindig ott van, ahol kell, s amilyen mértékben kell. Nem helyezi magát elôtérbe, de nem is kell állandóan keresni. alkalomhoz illô öltözékben jelenik meg felelôsségteljes magatartás, pontosság nem folytat indokolatlanul magán konverzációt. A sikeres tárgyalás egyik fontos tényezôje a megfelelô tolmácsolási technika megválasztása. A két klasszikus technika (szinkron, konszekutív) mellett sok megbízó ismeri és elvárja az ún. fél-szinkron technikát. Ez a szinkrontolmácsolás promptságához közelítô, de nem fülkében és tolmácsberendezésen keresztül történô, hanem a tárgyalóasztalnál végzett de nem hosszúszakaszos tolmácsolás. Elônye, hogy (1) egyik félnek sem kell percekig ismeretlen nyelvû szöveget végighallgatni, (2) az apróbb, kevésbé releváns nyelvi, kommunikációs eszközök sem vesznek el, (3) szemben a hosszúszakaszos konszekutív technikával, ez a módszer nem választja szét egy megszólalás verbális és non-verbális elemeit. Tehát a testbeszéd megnyilvánulásai sem vesznek el, mert azonnal köthetôk a verbalizált információhoz. (Hasonlít ez a technika a régi filmek hangalámondásos tolmácsolásához.) A tolmács és a megbízó közötti viszony keretében célszerû szót ejteni az elôre megírt beszédekrôl. Sok tolmács rémálma az utolsó pillanatban, már a mikrofonállványnál elôhúzott veretes, gótikus, archaizált nyelven megírt, jogi fordulatokban bôvelkedô, emeletes mondatokból álló, adatokkal, nevekkel sûrûn megtûzdelt szöveg. Ezért ha a szónok elôre megírt beszéddel kíván a hallgatóság elé állni, jogos elvárás, hogy egy példányt elôzetesen adjon a tolmácsnak is. Mások ugyanis az írott nyelv, mások a beszélt nyelv sajátosságai. Az elôre megírt beszédekben hosszabbak a mondatok, sûrûbb a szöveg, gyakoriak az idézetek, a magyarban az állítmány sokszor a mondat végén van. Ha elôre megír valaki egy beszédet, felkészül, összerendezi gondolatait, argumentumait idézetekkel támaszthatja alá. Idézeteket csípôbôl fordítani, idézni szó szerint a cél nyelven, nem elvárható. 54

5 Miért kell a plusz példány a tolmácsnak? Sok tolmács így argumentál: Ha a szónok nem képes saját gondolatait, saját anyanyelvén, saját stílusában, a neki tetszô sebességgel fejbôl elmondani, akkor miért várja el bárki is a tolmácstól, hogy az neki idegen gondolatokat, idegen nyelven, kívülrôl diktált tempóban, ugyanazzal a pontossággal, hezitálás nélkül stúdió-minôségben adjon vissza. Az alábbi szövegrészlet is mutatja, milyen nehézségekkel kellett volna megküzdenie a tolmácsnak, ha elôzetesen nem állt volna rendelkezésre az írott beszéd egy példánya. Engedjék meg, hogy idézzek egy 1853-ban kelt hadbírósági ítéletbôl. Korunk legveszedelmesebb lázadója, ritka szellemi tulajdonságokkal, rendkívüli bátorsággal, fáradhatatlan kitartással rendelkezik. Forradalmi tevékenységét legalább 1843 óta folytatta. Nevelôintézete tanárának ô szervezte szabadcsapatát áprilisában zászlót hímeztetett e csapatnak, melyre»a magyar köztársaságért«feliratot íratta. [ ] Mindvégig fanatikus odaadással küzdött a magyar forradalom ügyéért. Nos ez a veszedelmes lázadó nô volt. A neve Teleki Blanka. A tolmács viszonya a hallgató(ság)hoz felhasználó-barát célnyelvi szöveget produkál, ehhez ismernie kell a hallgatóságot, elvárásait, az eseménnyel/témával kapcsolatos informáltságát, háttértudását. kontaktus-teremtés a hallgatósággal empátiakészség A tolmács helyzete a tolmácsolási szituációban - Fizikai jelenlét I. HOL? (A tolmács helyét funkciója határozza meg.) A tolmács a szónok/beszélô/megbízó bal oldalán áll vagy ül. Ha a szónok áll, a tolmács is áll, ha a szónok ül, akkor a tolmács is ül. Sok állami díszvacsorán a tolmácsot a díszvendég mögé ültetik, ami kommunikációs szempontból nem célravezetô. A magas széktámlák miatt nem lehet jól hallani, a vendégek meg gerincferdülést kaphatnak, hogy állandóan hátra kell fordulniuk, hogy hallják a tolmácsot. Jobb megoldás a szembeültetés, ilyenkor mindenki jól lát és hall mindenkit. Tolmácsolási helyzetben a hétköznapi életben bevett nô/ férfi udvariassági formaságok egy része háttérbe szorul. A tolmács helyzetét ilyenkor munkavégzése és nem neme határozza meg. - Fizikai jelenlét II. HOGYAN? (Testileg, lelkileg felkészülten) testileg: öltözködése esztétikus, alkalomhoz illô, tiszta, kulturális, vallási, klimatikus, protokolláris elvárásokat, hagyományokat figyelembe vevô lelkileg: kiegyensúlyozottan, stressmentesen. Nincs szörnyûbb és piaci értelemben véve esélytelenebb, mint egy reszketô, cidrizô, izzadó, dadogó, halálsápadt, számtalanszor visszakérdezô tolmács. A drukk a szervezet védekezô reakciója az indokolatlan kockázatvállalással szemben: visszatartó erô, adrenalin-termelô kémiai folyamat. A drukk jó, a drukk kell - megfelelô mértékben. A feszültséget lehet és kell is kezelni. 55

6 - Fizikai jelenlét III. MILYEN MÉRTÉKBEN? A tolmács a szükséges mértékben legyen jelen a kommunikációs helyzetben. Ne legyen belôle se több, se kevesebb a kelleténél. A tolmácsi jelenlét pontos mértékének meghatározása szakmai, pszichikai, érzelmi, politikai, kommunikációs, stb tényezôk együttes figyelembevételével történik. Konklúzió: A tolmácson keresztül történô tárgyalás esetén az elérendô kommunikációs célt két személy valósítja meg: a beszélô és a tolmács. Mind a ketten kommunikálnak verbálisan és nonverbálisan. A nem verbálisan közvetített jelek is információs értékkel bírnak a hallgató(ság) számára. A hallgatóság kettôjük együttes teljesítményét értékeli. Irodalom: Falkné dr. Bánó Klára (2001) Kultúraközi kommunikáció, Nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok, Püski, Budapest Fercsik Erzsébet - Raátz Judit (1997) Kommunikáció szóban és írásban, Korona Nova Kiadó, Budapest Görög Ibolya (1999) Protokoll az életem, Athenaeum Kiadó, Budapest Görög Ibolya (2000) Mindennapi maceráink, Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest Hidasi Judit (szerk.) (1992) Kultúra, viselkedés, kommunikáció, Külkereskedôknek, idegenvezetôknek, diplomatáknak, utazóknak, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest Hinkelman, Edward G. (szerk.) (1998) Az üzleti kultúra enciklopédiája, Gemini Budapest Kiadó Ottlik Károly (1994) Protokoll, Protokoll '96 Könyvkiadó, Budapest Ottlik Károly (1995) Protokoll plusz, Protokoll '96 Könyvkiadó, Budapest Dr. Sille István (1993) Illem, etikett, protokoll, Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest Dr. Papp Nándor (tanár, fordító, tolmács) 1975-ben végzett Budapesten, az ELTE BTK angol-orosz szakán. Ezt követôen a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója között nemzetközi szervezetnél, az államigazgatásban, a magánszektorban tevékenykedik tôl újra a felsôoktatásban dolgozik. Fôiskolai docens, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének oktatója. Papp Nándor több mint 30 éve tolmácsol, az elmúlt 15 évben gyakran állam- és kormányfôi, parlamenti elnöki tárgyalásokon. 56

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe:

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: Tisztelt Érdeklődő! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: PROTOKOLL, ETIKETT ELŐADÁSOK ÉS WORKSHOP

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZAT Készítette: Czimmermann-né Tóth Ildikó képzési vezető Hatálybalépés napja: 2011.09.01. Jóváhagyta: Kovács Csaba Ügyvezető igazgató Gyakorlat célja: felsőoktatási

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában

Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Szubkultúrák megjelenése az oktatás világában Kik kopogtatnak az egyetemek kapuin? Nagy Zoltán Dr. habil. Kálmán Anikó A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI.

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció Tantárgyi programok meghatározása 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti két óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Milyen normák szerint élünk? Törvény Erkölcs Konvenció A vallások a konvenciókat erkölcsi elvárásokká alakították. Az ortodox (fundamentalista) vallások törvényeket hoztak

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA HÉTKÖZNAPI PRAKTIKÁK FOGLALKOZÁSOK II. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és az szervezet

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Balatoni Turizmus Szakmai Nap

Balatoni Turizmus Szakmai Nap Balatoni Turizmus Szakmai Nap A BATUKI előzményei A Turizmus Tanszék kutatásai Dr Raffay Ágnes Turizmus Intézeti Tanszék 1996 óta működik a Pannon (Veszprémi) Egyetemen Turizmus Intézeti Tanszék Oktatás

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Gyenese Balázs EY, MENA HR Director Middle East and North Africa Kürti László Aon Hewitt, Szenior tanácsadó Szalay

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben