Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki."

Átírás

1 Papp Nándor: Protokoll a tolmácsolásban A protokoll tart össze bennünket (II. Margit dán királynô) A helyes viselkedés, a politikai protokoll egyaránt nemzetközi nyelv: tolmácsra sincs szükségünk, ha alapszabályait elsajátítottuk. (Habsburg Ottó) Az elôadás célja, hogy ráirányítsuk a tolmácsszakma, a tolmácsképzés figyelmét egy olyan kérdéskörre is, amely eddig viszonylag kevesebb figyelmet kapott, szakmai megbeszéléseken marginálisabb szerepet játszott. Ez pedig az a környezet, amelyben a tolmács dolgozik, azok az elvárások, szabályok, amelyek egy tolmácson keresztül folytatott kommunikációs helyzetben megfogalmazódnak, azaz a tolmács-protokoll. A szakmai tevékenységnek ez az aspektusa sem elhanyagolható a többiek mellett a tolmácsolás eredményessége szempontjából. A minôségi munka alapfeltétele az írott és íratlan szabályok, elvárások ismerete mind a tolmács, mind a megbízó, a tolmácsolt személy részérôl. Az alaphelyzet: a szinkrontolmácsolás egyes eseteit leszámítva, tolmácsoláskor a tolmács fizikailag is jelen van egy kommunikációs helyzetben a tárgyaló partnerek között, és aktívan, láthatóan, hallhatóan, kézzel foghatóan mûködik közre két (vagy esetleg több) kultúra képviselôi közötti kommunikációban, a megértés elôsegítésében, a kommunikációs szándék megvalósulásában. De a tolmács bizonyos értelemben és korlátok között saját jogon is kommunikál, elsôsorban non-verbálisan, öltözködése, megjelenése, stílusa, mozgása, gesztusai, reakciói, azaz a testbeszéd révén. Ezért a tolmács fogalmának egy szélesebb értelmezése, az interkulturális kommunikátor, a kultúraközi közvetítô látszik célszerûnek. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy nem pusztán csak nyelvi struktúrák egyik nyelvrôl egy másikra való átültetôje a tolmács. Vö. a Magyar Értelmezô Szótár definíciójával, mely azt mondja: (1) a tolmács beszédet valakinek élôszóval más nyelvre lefordító személy (2) (választékos) más gondolatának vagy érzelmének kifejezôje, szavainak közvetítôje. (vö. szószóló) Egyesek szerint a tolmács szükséges rossz, egy kommunikációs folyamatba beiktatott, oda szervesen nem tartozó, de nélkülözhetetlen 'emberi entitás'. Mások szerint fogyóeszköz. Görög Ibolya (1999:116) szerint: A tolmács létfontosságú a tárgyalások sikerében, hiszen elegendô egy rosszul értelmezett mondat,, és több heti, hónapi munka hiúsulhat meg. Azáltal hogy a tolmács fizikailag is jelen van, s tevékenyen részt vesz a kommunikációban (természetesen a saját feladatának megfelelôen) önmagában is információhordozóvá válik, kommunikál: verbálisan a fordítandó szöveget, non-verbálisan pedig saját viszonyát a jelenlévôkhöz, munkájához, a környezethez, a körülményekhez. Mind a szónok, mind a tolmács non-verbális kommunikációjában benne van mindkettôjüknek a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályainak, a protokollnak az ismerete is. A tolmács része egy ad hoc jelleggel létrejött közösségnek, ahol szabályok mûködnek (hierarchia, érdekek, célok, formaságok, udvariasság). Az interkulturális kommunikátor része egy folyamatnak, sôt szereplôje. Bizonyos mértékig a finom megmunkálója egy esemény verbális/non-verbális kommunikációjának, hisz az ô kiszerelésében, megfogalmazásában ismerkednek meg a felek egymás gondolataival, álláspontjával. A vég- 51

2 eredményben, hogy milyen sikeres egy nemzetközi tárgyalás, benne van a tolmácsnak a maga része is: szakmai, emberi, érzelmi, kommunikátori, stb. Ha tehát csak a két nyelvet tudja kiválóan, meg a tolmácsolás elméletét és gyakorlatát, tökéletes a jegyzetelési technikája, memóriája, fantasztikus az átváltási stratégiája, ekvivalencia érzéke, ez még mindig nem elég. Az elsô felkérést esetleg mégsem követi egy újabb, mert valami miatt mégis azt mondja a megrendelô, hogy egy másik tolmáccsal próbálkozik legközelebb, mert viszonya a megbízójával nem megfelelô, nincs meg a kommunikációs összhang (A tolmácsnak tudomásul kell vennie, hogy irritálhatja a tolmácsolás ténye a megbízót. A megbízónak pedig azt, hogy más tolmácson keresztül tárgyalni, mint közvetlenül.) nem találja meg helyét egy adott tolmácsolási helyzetben (pl. mikor ül/áll?) stresszes, drukkos a tolmács, az ájulás szélén van, pánikhangulatot sugall feszültségkeltô, vibrál a levegô körülötte sokszor visszakérdez, ami zavaró, hitelrontó, elbizonytalanító lehet túlhangsúlyosan van jelen, át akarja venni a kommunikációs folyamat irányítását teli szájjal beszél tolmácsolás közben borostás, gyûrött, ápolatlannak hat extrém divatot képvisel, túlsminkelt, túlékszerezett, túl sok figyelmet követel magának, nem szerencsés a szoknyahossz, dekoltázs mértékének megválasztása nem megfelelôen van öltözve: alulöltözött, vagy túlöltözte a fôtárgyalót (Pl. elefántos nyakkendô, bordó zakó, fehér zokni, makkos cipô, zöld kosztüm arab országban, stb.) kézfogásra besorol, vagy ellenkezôleg: nem fog kezet, amikor kell hiányzik a közös hullámhossz a hallgatósággal ( a nem jelenlévô elôadásmód, szenvtelen, empátia hiány, nincs meg a captatio benevolentiae ) sokat fecseg, titoktartása kétséget ébreszt. A fenti dilemmákban ad eligazítást a tolmácsprotokoll. A tolmácsprotokoll sem más mind az általános protokoll, azaz amit a józanész diktál, de vannak feladat- és szakma-specifikus aspektusok. A tolmács számára a kulturális normák összessége, és a tolmács-protokoll segít eligazodni a tolmácsot foglalkoztató helyzetekben. A protokoll része a társadalmi együttélés szabályainak. Legmagasabb szinten a jog, a törvények foglalják össze, fogalmazzák meg, helyezik egységes keretbe a legalapvetôbb társadalmi elvárásokat. Be nem tartásukat szankcionálják. Az erkölcs szélesebb értelemben: etika a morál, a lelkiismeret rokonfogalma. Szûkebb értelemben a társadalmi tudat egyik formája, amely az emberi magatartást hivatott szabályozni. Szabályrendszere nincs tételesen rögzítve, szabályainak megsértését törvény nem bünteti. (Lásd: jogszerû, de erkölcsileg kifogásolható ) Betartását nem államhatalmi intézmények, hanem szokások, a közvélemény, ill. érzelmileg beágyazódott elvárások kényszerítik ki. Az illem: jó modor, helyes viselkedés, viselkedéskultúra. Az emberek közötti kapcsolatokat, a társadalmi érintkezést szabályozza. Változó, hiszen koronként, népcsoportokként, vallási hovatartozás szerint alakul. Nagyobb kultúrák hatására sokszor átalakul. (keresztény kultúra, zsidó/iszlám, a fogyasztói társadalom kultúrája) Az etikett: udvari ceremónia, ma már sokak szerint: túlfinomult, túlszabályozott viselkedési formák együttese, páváskodás (Bizánc, Velence, az európai udvarok, elsôsorban a francia és a spanyol udvarok ceremóniarendje, elvárásai.) Ebbôl alakult 52

3 ki késôbb a protokoll. A protokoll: a nemzetközi, különösen a diplomáciai érintkezés elôírásainak összessége, diplomáciai ceremóniarend, a diplomáciai képviselôk egymással való hivatalos érintkezésére vonatkozó (íratlan udvariassági) szabályok, szokások összessége. Diplomáciai rangsorolás (Bizánc, 1815 Bécs, 1818 Aachen, 1961 Bécs), amely meghatározza, kinek hol a helye. Ma már nemcsak a diplomáciában van protokoll, hanem az üzleti életben is, magánéletben is, illetve minden olyan helyen, ahol hierarchia, alá-fölérendeltségi viszony van, ahol érdekérvényesítés folyik. Görög Ibolya szerint a Protokoll Viselkedéskultúra + szertartásrend + rendezvényszervezés, a hivatalos kapcsolattartás, a diplomáciai szertartások szabályai. A protokoll révén eltûnnek a tárgyaló felek közötti kulturális, vallási és egyéb gyökerekbôl származó különbségek, a tárgyalóasztalnál mindenki egyenlô és egyforma jelzéseket használ. Görög Ibolya (1999:11) Tegyük hozzá, hogy a tárgyalóasztalnál mindenki feladatának, funkciójának megfelelô módon és mértékben vesz részt a munkában. Egy adott kommunikációs helyzetben a tolmács részévé válik egy közösségnek, tehát vonatkoznak rá is a társadalmi együttélés, udvariasság, a konvenciók szabályai. Hogy a tárgyaló felek (beleértve a tolmácsot is) hogyan kezelik ezeket a protokolláris szabályokat, hogyan viselkednek, részét képezi a non-verbális kommunikációnak. Ebben az elôadásban három kitüntetett viszonyra térnénk ki. 1. A tolmács és a megbízó viszonya 2. A tolmács viszonya a hallgató(ság)hoz 3. A tolmács helyzete a tolmácsolási szituációban. A tolmács-megbízó viszonyban tükrözôdik a tolmács és a tolmácsolt személy közötti kapcsolat, amely egy akár intimnek is mondható, intellektuális kapcsolat. Nem kell feltétlenül egyetérteniük, de nagyon pontosan kell érteniük egymást, a megfogalmazott gondolatokat, sôt a mögöttük meghúzódó sokszor nem is verbalizált szándékokat. Összeszokottság esetén a tolmács szürkeállománya szinte rákapcsolódik a beszélô szürkeállományára, s együtt gondolkodik vele. A kölcsönös bizalom elengedhetetlen. Azonban nemcsak a tolmácsnak kell együttmûködnie megbízójával, hanem a legjobb eredmény érdekében a szónoknak is együtt kell mûködnie a tolmáccsal. (Sokak szerint tolmácson keresztül kommunikálni olyan, mint csuklós buszt vezetni.) Az eredmény egy two-men-show. Együtt érik el a kommunikációs célt, a sikert, melynek alapja az együttmûködés, kölcsönös tisztelet, bizalom. Milyen elvárása lehet a tolmácsnak a megbízóval szemben: korrektség (pl. partnernek tekinti a tolmácsot a megbízó). Például, ha azt mondta korábban, hogy nincs írott szövege, az utolsó pillanatban nem húz elô egy veretes, gótikus, archaizált nyelven megírt, emeletes mondatokból álló, adatokkal sûrûn megtûzdelt szöveget. Egy korrekt megbízó menet közben nem javít bele a tolmács fordításába fôleg nem indokolatlanul. segíti a tolmács felkészülését (háttéranyag, információ, a tárgyalási célok ismertetése) Ha ismeri a célnyelvet, figyeli a fordítást. 53

4 felelôsségteljes magatartás: tartózkodás a túlzott alkoholfogyasztástól, közízlést sértô magatartás/beszéd kerülése nyelvileg tudatos, nem viszi be véget nem érô, homályos, befejezetlen mondataival a tolmácsot az erdôbe, világosan, megszerkesztett, jól artikulált mondatokban beszél, kerüli a szójátékokat, amelyek sokszor lefordíthatatlanok felkészült (tudja, mit akar mondani, mit akar elérni), jól hallhatóan, nem motyogva beszél, nem kényszeríti a tolmácsot visszakérdezésre, ami különösen a politikában bizalmatlanságot kelthet a hallgató(k)ban. You never have a 2nd chance to make a 1st impression. ismeri tolmácsok használati utasítását, tudja mire képes egy tolmács, s mi nem várható el. A tolmács nem tolmácsgép. Mit várhat el a megbízó a tolmácstól: korrekt, tisztességes, szakmailag, nyelvileg igényes munkát a tolmács a rendelkezésére álló minden (verbális és non-verbális) kommunikációs eszközzel segíti a cél elérését (magatartás, megjelenés, protokoll), esetleg átsegíti a megbízót az ismeretlen kultúra kezelésében, a protokolláris nehézségeken diszkréciót mindhalálig titoktartás a tolmács tudja a helyét, mindig ott van, ahol kell, s amilyen mértékben kell. Nem helyezi magát elôtérbe, de nem is kell állandóan keresni. alkalomhoz illô öltözékben jelenik meg felelôsségteljes magatartás, pontosság nem folytat indokolatlanul magán konverzációt. A sikeres tárgyalás egyik fontos tényezôje a megfelelô tolmácsolási technika megválasztása. A két klasszikus technika (szinkron, konszekutív) mellett sok megbízó ismeri és elvárja az ún. fél-szinkron technikát. Ez a szinkrontolmácsolás promptságához közelítô, de nem fülkében és tolmácsberendezésen keresztül történô, hanem a tárgyalóasztalnál végzett de nem hosszúszakaszos tolmácsolás. Elônye, hogy (1) egyik félnek sem kell percekig ismeretlen nyelvû szöveget végighallgatni, (2) az apróbb, kevésbé releváns nyelvi, kommunikációs eszközök sem vesznek el, (3) szemben a hosszúszakaszos konszekutív technikával, ez a módszer nem választja szét egy megszólalás verbális és non-verbális elemeit. Tehát a testbeszéd megnyilvánulásai sem vesznek el, mert azonnal köthetôk a verbalizált információhoz. (Hasonlít ez a technika a régi filmek hangalámondásos tolmácsolásához.) A tolmács és a megbízó közötti viszony keretében célszerû szót ejteni az elôre megírt beszédekrôl. Sok tolmács rémálma az utolsó pillanatban, már a mikrofonállványnál elôhúzott veretes, gótikus, archaizált nyelven megírt, jogi fordulatokban bôvelkedô, emeletes mondatokból álló, adatokkal, nevekkel sûrûn megtûzdelt szöveg. Ezért ha a szónok elôre megírt beszéddel kíván a hallgatóság elé állni, jogos elvárás, hogy egy példányt elôzetesen adjon a tolmácsnak is. Mások ugyanis az írott nyelv, mások a beszélt nyelv sajátosságai. Az elôre megírt beszédekben hosszabbak a mondatok, sûrûbb a szöveg, gyakoriak az idézetek, a magyarban az állítmány sokszor a mondat végén van. Ha elôre megír valaki egy beszédet, felkészül, összerendezi gondolatait, argumentumait idézetekkel támaszthatja alá. Idézeteket csípôbôl fordítani, idézni szó szerint a cél nyelven, nem elvárható. 54

5 Miért kell a plusz példány a tolmácsnak? Sok tolmács így argumentál: Ha a szónok nem képes saját gondolatait, saját anyanyelvén, saját stílusában, a neki tetszô sebességgel fejbôl elmondani, akkor miért várja el bárki is a tolmácstól, hogy az neki idegen gondolatokat, idegen nyelven, kívülrôl diktált tempóban, ugyanazzal a pontossággal, hezitálás nélkül stúdió-minôségben adjon vissza. Az alábbi szövegrészlet is mutatja, milyen nehézségekkel kellett volna megküzdenie a tolmácsnak, ha elôzetesen nem állt volna rendelkezésre az írott beszéd egy példánya. Engedjék meg, hogy idézzek egy 1853-ban kelt hadbírósági ítéletbôl. Korunk legveszedelmesebb lázadója, ritka szellemi tulajdonságokkal, rendkívüli bátorsággal, fáradhatatlan kitartással rendelkezik. Forradalmi tevékenységét legalább 1843 óta folytatta. Nevelôintézete tanárának ô szervezte szabadcsapatát áprilisában zászlót hímeztetett e csapatnak, melyre»a magyar köztársaságért«feliratot íratta. [ ] Mindvégig fanatikus odaadással küzdött a magyar forradalom ügyéért. Nos ez a veszedelmes lázadó nô volt. A neve Teleki Blanka. A tolmács viszonya a hallgató(ság)hoz felhasználó-barát célnyelvi szöveget produkál, ehhez ismernie kell a hallgatóságot, elvárásait, az eseménnyel/témával kapcsolatos informáltságát, háttértudását. kontaktus-teremtés a hallgatósággal empátiakészség A tolmács helyzete a tolmácsolási szituációban - Fizikai jelenlét I. HOL? (A tolmács helyét funkciója határozza meg.) A tolmács a szónok/beszélô/megbízó bal oldalán áll vagy ül. Ha a szónok áll, a tolmács is áll, ha a szónok ül, akkor a tolmács is ül. Sok állami díszvacsorán a tolmácsot a díszvendég mögé ültetik, ami kommunikációs szempontból nem célravezetô. A magas széktámlák miatt nem lehet jól hallani, a vendégek meg gerincferdülést kaphatnak, hogy állandóan hátra kell fordulniuk, hogy hallják a tolmácsot. Jobb megoldás a szembeültetés, ilyenkor mindenki jól lát és hall mindenkit. Tolmácsolási helyzetben a hétköznapi életben bevett nô/ férfi udvariassági formaságok egy része háttérbe szorul. A tolmács helyzetét ilyenkor munkavégzése és nem neme határozza meg. - Fizikai jelenlét II. HOGYAN? (Testileg, lelkileg felkészülten) testileg: öltözködése esztétikus, alkalomhoz illô, tiszta, kulturális, vallási, klimatikus, protokolláris elvárásokat, hagyományokat figyelembe vevô lelkileg: kiegyensúlyozottan, stressmentesen. Nincs szörnyûbb és piaci értelemben véve esélytelenebb, mint egy reszketô, cidrizô, izzadó, dadogó, halálsápadt, számtalanszor visszakérdezô tolmács. A drukk a szervezet védekezô reakciója az indokolatlan kockázatvállalással szemben: visszatartó erô, adrenalin-termelô kémiai folyamat. A drukk jó, a drukk kell - megfelelô mértékben. A feszültséget lehet és kell is kezelni. 55

6 - Fizikai jelenlét III. MILYEN MÉRTÉKBEN? A tolmács a szükséges mértékben legyen jelen a kommunikációs helyzetben. Ne legyen belôle se több, se kevesebb a kelleténél. A tolmácsi jelenlét pontos mértékének meghatározása szakmai, pszichikai, érzelmi, politikai, kommunikációs, stb tényezôk együttes figyelembevételével történik. Konklúzió: A tolmácson keresztül történô tárgyalás esetén az elérendô kommunikációs célt két személy valósítja meg: a beszélô és a tolmács. Mind a ketten kommunikálnak verbálisan és nonverbálisan. A nem verbálisan közvetített jelek is információs értékkel bírnak a hallgató(ság) számára. A hallgatóság kettôjük együttes teljesítményét értékeli. Irodalom: Falkné dr. Bánó Klára (2001) Kultúraközi kommunikáció, Nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok, Püski, Budapest Fercsik Erzsébet - Raátz Judit (1997) Kommunikáció szóban és írásban, Korona Nova Kiadó, Budapest Görög Ibolya (1999) Protokoll az életem, Athenaeum Kiadó, Budapest Görög Ibolya (2000) Mindennapi maceráink, Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest Hidasi Judit (szerk.) (1992) Kultúra, viselkedés, kommunikáció, Külkereskedôknek, idegenvezetôknek, diplomatáknak, utazóknak, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest Hinkelman, Edward G. (szerk.) (1998) Az üzleti kultúra enciklopédiája, Gemini Budapest Kiadó Ottlik Károly (1994) Protokoll, Protokoll '96 Könyvkiadó, Budapest Ottlik Károly (1995) Protokoll plusz, Protokoll '96 Könyvkiadó, Budapest Dr. Sille István (1993) Illem, etikett, protokoll, Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest Dr. Papp Nándor (tanár, fordító, tolmács) 1975-ben végzett Budapesten, az ELTE BTK angol-orosz szakán. Ezt követôen a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem oktatója között nemzetközi szervezetnél, az államigazgatásban, a magánszektorban tevékenykedik tôl újra a felsôoktatásban dolgozik. Fôiskolai docens, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének oktatója. Papp Nándor több mint 30 éve tolmácsol, az elmúlt 15 évben gyakran állam- és kormányfôi, parlamenti elnöki tárgyalásokon. 56

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése: Jene Andrásné A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

Protokoll az üzleti életben

Protokoll az üzleti életben BUDAPESTI GAZDADÁSGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketingkommunikáció szak Levelező tagozat Protokoll az üzleti életben Készítette: Karsai Ágnes Budapest, 2008 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány EGYHÁZI PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS (TÖRTÉNELMI/NAGY- ÉS KISEGYHÁZAK)

Részletesebben

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II.

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. Kommunikációs tevékenység gyakorlása c. jegyzet alapján II. félév Tartalomjegyzék: 1. fejezet - Kommunikációelmélet...4 1) Mit nevezünk kommunikációnak?...4

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804.

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804. 1 ELÖLJÁRÓBAN Pályamunkámban egy metakommunikáció-technikai kézikönyv alapjait szeretném lefektetni, amelyben a színészet és a retorika évezredes tapasztalati tudását az etológia/viselkedéstan pár évtizedes

Részletesebben

Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció. II. unit Diplomáciatörténet, nemzetközi protokoll és etikett. Szerző: Kovács Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a viselkedési

Részletesebben

NEMI SZEREPEK A SZÓVIVŐI GYAKORLATBAN

NEMI SZEREPEK A SZÓVIVŐI GYAKORLATBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK nappali tagozat PR és szóvivő szakirány SZÓVIVŐK MEGÍTÉLÉSE ÉS HELYZTETE MAGYARORSZÁGON A XXI. SZÁZADBAN NEMI SZEREPEK

Részletesebben

Tolmácsolás és fordítás. Európának EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Tolmácsolás és fordítás. Európának EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Tolmácsolás és fordítás Európának EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság? Az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság az Európai Unió intézményei

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

Kommunikáció a munkahelyi kapcsolatok alakításában

Kommunikáció a munkahelyi kapcsolatok alakításában Simonné Czibolya Erzsébet Kommunikáció a munkahelyi kapcsolatok alakításában A követelménymodul megnevezése: Szakmai kommunikációs tevékenység A követelménymodul száma: 2656-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kovács Edina Zita A kommunikáció alafogalmai és eszközei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Futó Ilona. Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Futó Ilona Ügyfélkapcsolati stratégia és misszió A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával Budapest,

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Simonné Czibolya Erzsébet. Beszéd, előadás, prezentáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Simonné Czibolya Erzsébet Beszéd, előadás, prezentáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN

A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN A LOBBI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A MAI MAGYAR BEL- ÉS KÜLPOLITIKÁBAN Készítette: Zoltán Viktória Zoltán Viktória az Eötvös Loránd Tudományegyetem amerikanisztika szakán folytatta tanulmányait, majd az Amerikai

Részletesebben