Nyelvi tervezés, sztenderdizáció, koiné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvi tervezés, sztenderdizáció, koiné"

Átírás

1 Nyelvi tervezés, sztenderdizáció, koiné A nyelv olyan dialektus, amelynek saját had- serege és flottája van. (Max Weinreich) A nyelvi tervezés (nyelvtervezés) tudatos beavatkozás a nyelv életébe. Három területe a korpusztervezés, státustervezés (helyzettervezés) és nyelvelsajátítás-tervezés. A korpusztervezés szavak, kifejezések, nyelvtani formák létrehozása, illetve kodifikálása. A magyar nyelvújítás például mintegy fél évszázadon át tartó, intenzív korpusztervezési mozgalom volt, amely megelőzte és előkészítette a magyar nyelv hivatalos nyelvvé emelését (1844). A nyelvi tervezés második területe a státustervezés (helyzettervezés): egy nyelvváltozathoz tartozó nyelvi funkciók és használati színterek átalakítása (allokációja), pl. egy regionális változat nemzeti nyelvi normává emelése. A helyzettervezés alapja mindig a nyelvváltozat státusáról szóló politikai döntés, amelyet a használati színterek behatárolása (oktatás, közigazgatás stb.) és a norma elterjesztése (implementációja) követ. Például a luxemburgi (lëtzebuergesch) felnémet (frank) nyelvjárásból önálló nyelvvé vált azáltal, hogy 1984-ben a Luxemburgi Nagyhercegség államnyelve lett (Newton 1996, 2002). A luxemburgi zöme a franciát és a németet is beszéli. E nyelvek közigaztási és üzleti nyelvként való használatát nem korlátozzák. Húsz éve még a luxemburgi norma létét is megkérdőjelezték (Kramer 1983). A nyelvi tervezés harmadik területe a nyelvelsajátítás-tervezés (angol acquisition planning): ez azoknak a feltételeknek a módosítását jelenti, amelyek között a beszélők az adott nyelvváltozatot megtanulják. Például a nyelvi imperializmust magas szinten művelő államok stratégiája az, hogy az ellenőrzésük alá vont régiókban a saját nyelvüket oktatási médiumként használó iskolákat hoznak létre, ily módon is biztosítva a helyi elit lojalitását, vö. a Szovjetunió orosz iskolái az egyes köztársaságokban, vagy a japán iskolák a megszállt Koreában ( ) és Taiwanon ( ). De nyelvelsajátítás-tervezés egy nyelv felélesztése is, például ún. bemerítéses iskolák (angol immersion schools) révén, amelyekben a gyerekek az első iskolai naptól kezdve egy számukra lényegében ismeretlen nyelven kezdenek tanulni (pl. igen sok angol anyanyelvű gyereket kanadai francia iskolába adnak a szülők, Írországban pedig olyan régiókban is vannak ír oktatási nyelvű iskolák, ahol a tanulók zöme csak angolul tud). Sok országban a nyelvelsajátítás-tervezés elsősorban a köznyelvi norma propagálását jelenti az oktatásban. Kínában például Yongzheng császár uralkodása alatt ( ) történt az első kísérlet arra, hogy a közigazgatásban valamiféle beszélt nyelvi

2 sztenderdet terjesszenek el: ennek érdekében speciális mandariniskolákat hoztak létre Fújiàn és Guǎngdōng tartományokban. Másodszor 1956-ban próbálták meg azt, hogy az északi nyelvjárásokon alapuló, spontán normát amelynek a neve ekkor már nem mandarin kínai ( 官 话 guanhua), hanem köznyelv ( 普 通 话 pǔtōnghuà) kötelező tantárgyként a regionális iskolák oktatási rendjébe illesszék. A politikai akarat ezt a döntést még ma is életben tartja ugyan, de a köznyelvi kiejtés mozgalma már egy évtized után (a Nagy Proletár Kulturális Forradalom idején) meggyengült. Az 1,2 milliárd lakosú Kína han (kínai) etnikumának mintegy 70%-a első nyelvként az északkínai köznyelv ( 北 方 普 通 话 běifāng pǔtōnghuà) valamely nyelvjárását beszéli, a többi beszélő anyanyelve más nyelvváltozat: wú 呉 (Jiāngsu és Zhèjiāng) 8%, yuè 粤 (kantoni, Guǎngdōng) 5%, mǐn 閩 (Fújiàn) 4%, xiāng 湘 (Húnán) 4%, kèjiā 客 家 (hakka, Guǎngdōng) 4%, gàn 贛 (Jiāngxī) 2% és egyéb 3%. Ezek a nyelvváltozatok úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a neolatin nyelvek, azaz mint a francia a spanyolhoz, a spanyol az olaszhoz, vagy az olasz a románhoz. Az egyes kínai nyelvváltozatok beszélői sokszor csak közvetítő nyelven keresztül értik meg egymást: ez legtöbbször a kínai köznyelv. Csak részben igaz, hogy az írás közvetít a kínai nyelvjárások között. Nem véletlen, hogy a Bibliát nemcsak az északi köznyelvre (1874), hanem yuè (1894), wú ( ), hakka (1916) és mǐn (1933) kínaira is lefordították. Ezeknek a nyelvjárásoknak (nyelveknek) önálló beszélt, sőt írott normája van. A kínai nyelveket politikai és kulturális kínaiságuk miatt szokás a kínai nyelv kategóriájába foglalni. A politikai légkör átalakulása megváltoztathatja egy-egy kínai nyelvváltozat státusát. Például Taiwan lakosságának kb. 75%-a mǐn kínai anyanyelvű, de beszélt nyelvként hivatalos helyen és írott nyelvként a legtöbb helyzetben az írott köznyelvet használják. Amikor az 1980-as évek közepén a katonai kormányzatot egy viszonylag demokratikus vezetés váltotta fel Taiwanban, és a szárazföldi Kínával való egyesítés álmáról is lemondtak, a szárazföldről importált köznyelv hegemóniája megtört (a taiwaniak 13%-a beszéli első nyelvként a köznyelvet), és a mǐn nyelv írott formáját egyre szélesebb körben kezdték használni. Egyszerűen egy politikai illúzió szétfoszlása révén a mǐn nyelvváltozat nyelvjárásból sokak szerint önálló nyelvvé vált, vö. Hsiau (1997, 2000), Tsao (1999), Chiung (2001), Buchler (2002), [Cheng] (1989, 1990, 1996). A modern héber (ivrit) nyelv példáján a nyelvi tervezés mindhárom említett típusa kiválóan szemléltethető, ezért célszerű a jelenségeket ezen bemutatnunk. A zsidó identitás hosszú történelmi időszakon át az etnikum, a vallás és a kultúra azonosságát jelentette, amelyhez nem adódott hozzá az államiság és a nyelvi közösség tényezője. Létezett a Palesztinához és Jeruzsálemhez való mély kötődés, illetve létezett a héber nyelv rendkívüli presztízse, de a zsidó identitás szempontjából nem volt jelentősége

3 annak, hogy ki hol él és milyen nyelven érintkezik a környezetével. A héber nyelv azután is sokat változott, hogy megszűnt anyanyelvként való átörökítése. A 3. századtól költészet, tudományos és filozófiai irodalom is született héber nyelven. Ugyanakkor, akárcsak indiai tudósok számára a szanszkrit vagy az európaiak számára a latin, a héber is közvetítő nyelvként volt használatos a különböző nyelvű zsidó tudósok között (Roth [1934] 1953, W. Chomsky 1950, Parfitt 1972, [Eliav] 1978). A héber írott nyelv modernizációjának az első lökést a 18. századi Haskala (Zsidó Felvilágosodás) adta. A hébert holt nyelvnek tehát nem lehet nevezni, de a 19. század végéig nem voltak anyanyelvi beszélői, funkciói behatároltak voltak, és hiányoztak belőle a modern élet fogalmai. Tehát a korpusz, a státus és az elsajátítás tervezése egyaránt szükséges volt (Bar-Adon 1965, 1975; Fellman 1973, Saulson 1979, Kuzar 2001). A 19. században a zsidó nép már két évezrede élt diaszpórában (héber גלות galut). A Második Szentély lerombolása után (i. sz. 70) a Palesztinába való visszatelepülés lehetetlen volt és az is maradt az arab, majd a török fennhatóság idején is (bár a 18. századtól kezdve néhány családnak sikerült eljutni Lengyelországból, Litvániából és Morvaországról a Szentföldre). A 19. század közepén már legalább tízezer zsidó lakott Palesztinában, a zömük Jeruzsálemben. Palesztina közigazgatási nyelve a török volt, de az emberek főként arabul beszéltek, a szefárd zsidók a közösségen belül még a judezmo (ladino, judeo-spanyol) nyelvet is használták (Chumaceiro 1982, Harris 1982ab). A betelepülő kelet-európai és német (askenázi) zsidók zöme jiddis anyanyelvű volt, bár sokan beszéltek lengyelül, oroszul stb. A szefárdok és az askenáziak között a héber közvetítő nyelvként szolgált (Simon 1920). A héber ismeretének mértékéről nincs megbízható adatunk, de komoly tudósok komolytalan becslései szerint a zsidó férfiak negyede tudott ebben az időben héber könyveket és újságokat olvasni (Glinert 1993). Az első aliya, tehát az első bevándorlás ( ) idején kb fővel bővült a közösség, bár a kelet-európai pogromok elől menekülő zsidóknak csak 2%-a telepedett le Palesztinában. A második aliya ( ) után a Yishuv (a zsidó települések) lélekszáma már meghaladta a főt (Carmel, Schäfer & Ben-Artzi 1990, Ben-Artzi 1997). A török hatóságok 1914-ig nem korlátozták a bevándorlást. Az I. világháborúban a palesztin zsidók a briteket támogatták, és részben ennek a következménye az az november 2-án A. J. Balfour brit külügyminiszter által tett, öt soros nyilatkozat 1 egy Lord Rothschildnak küldött levélben, amelyben tudatja, hogy a brit kormánya jogosnak 1 Nem közismert talán, hogy a Balfour Declaration teljes szövege mindössze ennyi: His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

4 ismeri el és támogatásáról biztosítja egy palesztinai zsidó állam megalapítását mohamedán: arab, török görög, örmény katolikus + protestáns szefárdi askenázi (a falon belül és kívül)? és és és Jeruzsálem lakosságának változása között (Ben-Arieh 1984 alapján) A héber vernakularizációját, azaz a hétköznapi kommunikáció nyelveként való szekularizációját az ortodox rabbik kezdetben a szent nyelv bemocskolásának tekintették, és a bűnösöket kiközösítő átok, azaz כרם kherem alá helyezték. 2 A héber nyelv státusát meghatározó első politikai döntést az angolok hozták, amikor Palesztina brit mandátummá vált. Az szeptember 29-i alaptörvény kimondta, hogy a térség három nyelve az angol, az arab és a héber. Amikor 1948-ban megalakult Izrael állam, már a zsidó lakosság mintegy 80%-a héber nyelvű volt, és szinte hihetetlen, de tény ezek 54%-a héber egynyelvű beszélő! Státustervezési döntés volt az is, hogy a beszélt héber kiejtési normája a szefárd, azaz a spanyolországi és a földközi-tengeri térségében használatos változat lett. Az 1890-ben alapított Héber Nyelvi Bizottság Va ad ha-lašon ha-ivrit) ezt a döntést 1907-ben hozta meg és ועד הלשון העברית) értesítette erről az iskolák igazgatóit és tanárait. A döntés alapja az a vélekedés volt, hogy a szefárd kiejtés ősibb, mint az askenázi, azaz kelet-európai. A héber nyelvelsajátítás tervezésének története heroikus és mulatságos elemek keveréke. A modern héber nyelv kialakításában úttörő szerepet játszó Eliezer Ben Yehuda ( ) 1881-ben települt át Palesztinába a cári birodalomból (Litvániából). Már 1879-ben egy héber nyelvű lapban megjelent cikkében kifejtette, hogy amiként a zsidók nem válhatnak egy nemzetté anélkül, hogy vissza ne térnének őseik földjére, akkor sem válhatnak egy nemzetté, ha nem térnek vissza őseik nyelvéhez, és nem használják azt a szent és szellemi témákról való íráson túl a mindennapi beszéd eszközeként is, amint azt minden nemzet teszi a maga nyelvével ((Še ela nikhbadah Súlyos kérdés, ha-šaxar 1879/VII: 3 13, angol ford. in: Silberschlag 1981: 1 12). 2 A kherem a közösségből való kizárást jelentette, bár feloldható volt. A kherem súlyát mutatja, hogy Izraelben 1959-ig a többnejűséget nem tiltotta törvény, csak Gershon, egy 11. századi rabbi kheremje.

5 Amikor Ben Yehuda és felesége Jaffában partra szálltak, megesküdtek, hogy egymással ezután csak héberül fognak beszélni noha az asszony ekkor még nem tudott héberül (Fellman 1973, 1974a). Első fiuk Ittamar Ben Avi (szül. 1882) lett a modern héber nyelv első anyanyelvi beszélője. Ben Yehuda még azt is megtiltotta a feleségének, hogy az anyanyelvén (oroszul) énekeljen altatódalokat, és ha héberül nem tudó vendégek érkeztek a házba, Ittamart mindig a hátsó szobába küldték. Első lépésként Ben Yehuda úgy vélte, hogy családi nyelvvé kellett tenni a hébert. Az első négy c. írásában (Luax Axiever 1918, 1: 28 37) elmondja, hogy miként vált a héber először négy család nyelvévé. Ben Yehuda és barátai két társaságot is alapítottak a héberül beszélők számára az 1880-as években. A második társaság alapító okirata szerint a társaság egyik célja héberül tudó nőket keresni, akik főként héber beszédet, de írás-olvasást is tanítanak majd a nőknek és leányoknak minden családban, ahol ez iránt érdeklődés van, illetve a leányok iskoláiban. Ben Yehuda és követői megértették, hogy a családok nyelve után következő, szükségszerű lépés a héber nyelvű oktatás bevezetése. Az egyelőre még csak az úttörők álmaiban létező héber oktatási nyelvnek olyan modern szaktudományi szókinccsel és kiváló tankönyvekkel bíró versenytársai voltak, mint a német vagy a francia. Ben Yehuda tudta, hogy az élő európai nyelvek oktatásában a Berlitz-féle direkt módszerrel látványos sikereket értek el tól egy francia zsidó szervezet által fenntartott iskolában maga kezdett héberül (azaz közvetítő nyelv használata nélkül) hébert tanítani heti hat napon át, napi 6 8 órában. Bár a megerőltető feladatot csak néhány hónapig bírta, sokan látogatták és csodálták meg az óráit. Egyre több fiatal tanár lépett a nyomába: a hébert héberül (ivrit be-ivrit) módszer látványos sikert aratott és számos iskolában elterjedt között Ben Yehuda és lelkes követői (David Yudelevits, Mordekhai Lubman és mások) a szó szoros értelmében kitalálták az iskolai tantárgyak szakszókincsét, és megteremtették az első héber nyelvű iskolai tankönyveket (természettan, földrajz, számtan stb.), majd 1888 őszén megkezdte működését az első héber tannyelvű iskola, 1903-ra pedig már a legtöbb település iskolájában a héber nyelvű oktatás dominált, azaz a második bevándorlási hullámmal érkező gyerekek már ilyen iskolákba jártak. Az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a gyerekek nem az anyjuktól tanulták meg az anyanyelvüket, hanem egymástól, és tőlük lesték el az igazi beszélt héber nyelv szabályait a szülők, sőt olykor még a tanáraik is (Eliav 1981). A fiatalok teremtő nyelvhasználata nyomán a nyelvtudósok által javasolt (olykor igen elmés) szóalkotások százai fejezték be csúfosan rövid földi pályafutásukat. Már az 1910-es években felnőtt az első főként vagy kizárólag héberül beszélő generáció (Bachi 1955). Amikor 1908-ban a francia nyelvű oktatás már

6 lényegében megszűnt létezni a települések iskoláiban, a héber nyelvnek csak egyetlen vetélytársa maradt: a német. A német (amely közeli rokona az askenázi zsidók nyelvének, a jiddisnek) a németországi zsidók szervezetének (Hilfsverein der Deutschen Juden) támogatását élvezte. A Hilfsverein mintegy harminc iskolát tartott fenn a régióban (kb diákkal) olyan kulcsfontosságú városokban, mint Jaffa, Haifa és Jeruzsálem ra felépült a Hilfsverein új középiskolája és ipari-technikai iskolája a Tekhnion, de vita alakult ki arról, hogy milyen nyelven is folyjon az egyes tantárgyak oktatása. Amikor a tanítás végre elkezdődött volna, megjelent az igazgató a német főkonzullal és rendőrökkel, hogy eltávolítsák a tisztán héber nyelvű oktatást támogató tanárokat. Válaszul a régió iskoláiban sztrájkba léptek a tanárok és a diákok februárjában a héber oktatási nyelv híveinek teljes győzelmével véget ért a riv ha-leshonot, a nyelvháború. A héber korpusz tervezése kezdettől fogva rendszeresen folyt től a Héber Nyelvi Bizottság tagjai, majd 1953 után az újonnan létrehozott Héber Nyelvi Akadémia tagjai vezették a nyelvújító mozgalmat (Fellman 1974b). Ben Yehuda maga legalább 200 olyan szót alkotott, amelyek ma is használatosak. Sok közülük a hétköznapi élethez tartozó szó: אווירון aviron repülőgép, מחלץ maxlec dugóhúzó, מפּוחית mapuxit szájharmonika, מטרייה mitriya esernyő, אפנה ofna divat, התגנדר hitgander cicomázza magát; megjátssza magát, tetszeleg, זימזם zimzem dúdol, היגר higer kivándorol, de nem kizárólag ilyenekről van szó, vö. pl. זהות zehut személyazonosság, identitás, ועד va ad bizottság, tanács, יוזמה yuzma (yozma) kezdeményezés. Gyakran használtak arab szótöveket meg akarván tartani a nyelv keleti (sémi) jellegét, vö. pl. az említett היגר higer, 3 de ezt nem lehetett következetesen keresztülvinni, vö. pl. טלפן talpen telefonál és טלפון telefon telefon. Az akadémiai korpusztervezés során sztenderdizáltak számos ingadozó nyelvhasználati jelenséget, így pl ben előírták a magánhangzók jelölését mássalhangzók betoldásával, minden esetben, amikor a félreértés lehetősége fennáll (amint az előbbi telefon/telefonál példa esetében). Ben Yehuda elkezdte egy 16 kötetes (8300 oldalas), történeti alapon álló szótár szerkesztését, amelynek kötetei között jelentek meg. Már a korpusz formálásának korai időszakában is jelentős volt a jiddis és más európai nyelvek hatása (Kutscher 1982: ), bár a nyelvújítás egyik alapelve a nyelv orientális arculatának kialakítása volt. Ez a megállapítás a nyelvi tervezés módszertanának központi problémájához vezet át minket. A sztenderdizáció egyik alapvető törekvése a leválás (német: Ausbau) elve, ami azt jelenti, hogy a kollaterális nyelvek közül a leváló, azaz függetlenné váló 3 Bár Ben Yehuda ezt régi héber szónak hitte és a bibliai Hágár névvel kapcsolta össze.

7 nyelv korpuszának formálói növelik azokat az elemeket amelyek a másik (rivális) nyelvtől eltérnek (Kloss 1967). Kloss tipológiája az Ausbau nyelveket (azaz leváló nyelveket) az egymással kapcsolatban lévő, de eleve különálló nyelvekkel, az Abstand nyelvekkel állítja szembe ilyen különálló nyelvek például a magyar és az orosz, vagy a kínai és a japán. Nemcsak a szétválóban lévő, hanem a történetileg már szétvált nyelvek pl. a jiddis és a német között is van bizonyos mértékű átfedés és kölcsönös érthetőség. Ezt még növelni is lehet azzal, hogy a beszélő olyan jiddis szavakat és kifejezéseket választ, amelyek megvannak a németben is, pl. foter apa és muter anya (német Vater, Mutter) a jiddis szinonimák (tate és mame) helyett. A nyelvtani megformálás esetében is növelhető az átfedés: pl. az Éhesek vagytok?/éhes (ön)? eldöntendő kérdést a jiddisben lehet csak az intonációval (Ir zent/zayt hungerik?), a szórend megfordításával (Zent/Zayt ir hungerik?), illetve egy szláv eredetű kérdőpartikula használatával kifejezni (Tsi zent/zayt ir hungerik?, tsi < lengyel czy). Ez az utóbbi nyilván nem ismerős egy német beszélő számára. A kisebb vagy gyengébb nyelv a nagy testvér -től való különbségek hangsúlyozásával határozza meg önmagát. Például a jiddisben a kop fej szó lehetett hím- vagy nőnemű, a nőnemű variáns (di kop) propagálását és normává emelését az indokolta, hogy a jiddis ezáltal is különbözzön a némettől a szó német megfelelője hímnemű: der Kopf (Gold 1980: 112). Az Ausbau elvi alapján áll például Max Weinreichnek a jiddis sztenderdről írott cikke: Daytshmerish toyg nit! Nem kellenek a germanizmusok! (Weinreich 1938). Az Ausbau elv egyaránt alapvető jelentőségű volt Afrikában, Indiában, a Balkánon vagy Skandináviában (Trudgill 1992), mégis a nyelvi tervezésben a leválás (Ausbau) mellett egy ellentétes erő is érvényesül: az integráció (Einbau) tendenciája, azaz a beépülési elv, amely összetartó fejlődést határoz meg (Gold 1980). Az idegen szavak és kifejezések, illetve szerkezeti minták nagy része a közös európai nyelvkincs része, amely megkönnyíti a nyelvek közötti megértést, pl. a kitör elkezdődik jelentése a kitört a háború kifejezésben (vö. pl. francia éclater, német ausbrechen, angol break out), a francia canard vagy a német Ente kacsa, hírlapi kacsa jelentése, a francia lune de miel, az olasz luna di miele és az angol honeymoon mézeshetek (miel, miele és honey egyaránt méz ) és néhány tízezernyi hasonló. A kizárólag széttartó normák hatása negatív, ezért pl. az indonéz és a malajziai nemzeti sztenderdet egymásra való tekintettel alakítják. Úgy vélem, rombolás lenne például az, ha kiirtanánk nyelvünkből a magyart az európai nyelvekkel összefűző latinizmusokat. Az integráció igénye persze néha abszurd javaslatokhoz vezet ben Mori Arinori Japán amerikai nagykövete, majd között oktatási minisztere például azt ajánlotta, hogy a japán nyelv helyett talán az angolt kellene nemzeti nyelvnek

8 választani. Koreában és Japánban is felmerült, hogy a kulturális elszigeteltség csökkentése érdekében az ország (második) hivatalos nyelvévé kellene tenni az angolt. Ezt javasolta 1998 júliusában egy dél-koreai író (vö. Osváth 1996, Fouser 1998), majd egy évvel később Obuchi Keizō ( ) japán miniszterelnök tanácsadó testülete is. Egyesek szerint a kínai írásjegyekkel írott műveltségi szavakat, sőt magukat az írásjegyeket el kellene törölni, bár a kínai írásjegyek egyrészt összekapcsolják a kultúrkörbe tartozó országok hagyományos írásbeliségét, másrészt a jelentések finom megkülönböztetéseit teszik lehetővé (Osváth 1995, Nam 1999, Fouser 1999). Egy ilyen javaslat elfogadása viszont sokan így vélték a nemzeti kultúra folytonosságának megszakadásához vezetne. Japánban Maejima Hisoka ( ) a nemzeti posta és az első sikeres napilap megalapítója javasolta, hogy az írásjegyek helyett a szövegeket kizárólag az egyik japán szótagírás jeleivel írják november 12-én Töröljük el a kínai írásjegyeket! címmel jelent meg cikk a Yomiuri Shimbunban. A koreaihoz vö. Osváth Gábor Tanulmányok. Mindkét Koreában a középiskolában kezdik tanulni az írásjegyeket és mintegy 1800-at sajátítanak el belőlük, bár Észak-Koreában 1949-ben megszüntették a kínai írásjegyek használatát: mindent koreai hangjelölő írással írnak le, a kínai szavakat is. Dél-Koreában 1948-tól fokozatosan kívánták ugyanezt megtenni, de a kísérlet itt kudarcot vallott, bár az írásjegyek a szövegekben viszonylag ritkák. Tekintsünk most néhány európai példát. Elsőként említhetjük a spanyol leváló nyelveit, vö. Mar-Molinero (2000) és Turell (2001). Sokak szerint a katalán mellett önálló nyelvnek tekintendő a Galíciában a lakosság háromnegyede által beszélt galíciai, sőt az asztúriai is (egy Spanyolország északnyugati részén beszélt változat). Mint ismeretes, hosszú politikai folyamat eredőjeként a spanyol nemzeti norma alapja a Madridban és környékén beszélt kasztíliai nyelvváltozat lett. A folyamat Kasztília és Aragónia egyesülésétől (1469) III. Károlynak a kasztíliait az államigazgatás és oktatás kizárólagos nyelvévé tevő rendelkezéséig (1768) tart. Az ország északkeleti részén, azaz Barcelona könyékén, illetve a mai Katalónia és Valencia tartományokban, a Baleár-szigeteken, illetve Andorrában beszélt katalán megbélyegzett tájnyelvvé vált ben V. (Bourbon) Fülöp megszünteti Katalónia autonómiáját, majd két évvel később a katalán nyelv oktatási és kormányzati használatát. Ettől kezdve a Franco-korszak végéig (1975) a madridi kormány módszeresen törekedett a katalán nyelv elsorvasztására (eltekinve az közötti időszaktól). A 19. század közepén jelentkező Katalán Reneszánsz (Renaixença), majd az Új Évszázad Mozgalom (Nuocentisme) nyomán a nyelvi sztenderd formálódásának folyamata 1907 táján kezdődött és mindmáig tart, vö. Webber & Strubbel (1991), Vallverdú (1984), illetve

9 Vallverdú (1970/1979, 1990), Colon (1976, 1993), Badia i Margarit (1995), Boix & Payrató (1995). A hagyományőrzés és újítás közötti kiegyensúlyozottság mellett a katalán nyelvi tervezés sikerében szerepe van annak is, hogy a gazdaságilag erős katalán régióhoz és etnikumhoz való tartozásnak nagy a presztízse. Emlékezetes, hogy a barcelonai olimpia (1992) szervezői először katalán nyelven tettek meg minden bejelentést, és a katalán zászlót is kitűzték. Andorrában az 1993-as alkotmány szerint a katalán az egyetlen hivatalos nyelv. Vö. International Journal of the Sociology of Language (1984) 47: Catalan Sociolinguistics ; Az 1978-as spanyol alkotmány 3. -a a spanyol mellett regionális hivatalos nyelvként ismeri el a katalánt. Katalónia lakosságának háromnegyede, 8 millió ember katalán anyanyelvű, de a régióban élők harmada nem etnikus katalán. Egy 1991-es statisztika szerint Katalónia lakosainak 93,8% ért, 68,3% beszélni, 67,6% olvasni és 39,9% írni is tud katalánul (1996-ban már 53%), vö. Hall (1990), O Donnell (1991). Három évtizede még a szülők 57%-a vegyes tannyelvű oktatást kívánt (Perez-Alonso 1979: 123, vö. Kremnitz 1979, Esteva i Fabregat 1984), az évi 1. sz. törvény (Llei de Política lingüística) már a kasztíliai spanyol kisebbség nyelvi jogainak szempontjából problematikus, vö. Strubell & al. (1998), Atkinson (2000) és Hoffmann (2000). Összehasonlításként tekintsük az okcitán (occitan) esetét, amely autonóm nyelvként aligha marad fenn. Az okcitán szó Franciaország déli harmadának nyelvváltozatait jelöli. Ez volt a századi trubadúrköltészet nyelve, amelynek első nyelvtanát már 1240 körül megalkották (Donat provençal), vö. Paterson (1993), Paden (1998). Occitània régióinak térképe

10 A provánszi (provençal) elnevezés csak az okcitán délkeleti dialektusait jelöli, és a 19. századi okcitán nyelvi reform szóhasználatát tükrözi. A déli nyelvváltozat régi elnevezése a langue d oc szintén félreértés forrása lehet, mert ma csak Occitània középső régiójára utal. Az okcitán változatai közé tartozik a limousin és a gascon dialektus is. Az okcitán közelebb áll a katalánhoz és a spanyolhoz (vagy az olaszhoz), mint a sztenderd franciához (Bec 1973). 4 Kremnitz (1988) rámutat, hogy a modern okcitánnak sem átfogó grammatikai, sem lexikológiai feldolgozása nincs. Bár létrehoztak a múlt század végén egy provánszi sztenderdet, de azt nem alakították a modern élethez és a nyelv nem nyerte vissza régi presztízsét. A nyelvtervezés hiánya mellett kedvezőtlen gazdasági, demográfiai és jogi tényezők összjátéka magyarázza, hogy az okcitán mozgalom intenzitása nem hasonlítható ahhoz, amely a katalánt jellemezte (Kremnitz 1974, Jeanjean 1992). A modern okcitán beszélőinek számáról nincsenek megbízható adatok, de valószínűleg százezres nagyságrendű lehet azoknak a főként idősebb beszélőknek a száma, akik ma is használják az okcitánt, noha a nyelv a paraszti közösségekbe szorult vissza (Kremnitz 1981, 1982, Tabouret-Keller 1981: , Boutet & Vermes 1987, Paulston 1987, Sauzet 1988, McDonald 1990). Ami egykor észak és dél szembenállása volt, az ma az urbánus-értelmiségi és a népies-provinciális ellentétpár formájában él tovább (Grau 1985: 22; Wardhaugh 1987: 98, 104). A sztenderd francia évszázadokon át terjedt a délfrancia városi elit körében, ezért az okcitán ma a médiában és a könyvkiadásban alig van jelen. Az urbánus/értelmiségi bázis elvesztése megpecsételte az okcitán sorsát. Amikor 1951 után lehetővé vált az okcitán, a breton, a baszk és a katalán nyelv fakultatív oktatása a francia elemi iskolákban, már késő volt. Az okcitán patois tájszólás, használója a paraszt (paysan). Franciaországban a 19. századtól a patois-t (vagy bretont) használó gyerek nyakába parasztcipőt akasztottak. A háború előtt Japánban is sok helyen a nyelvjárásban megszólaló diák nyakába tájszólásban beszéltem feliratú táblát (hōgenfuda) kötöttek. Az alsófokú oktatásban az okcitán szerepe minimális (Judge 2000: 64), bár választható tárgy a közép- és felsőoktatásban. A kétnyelvűség helyébe sajátos diglosszia lépett: a regionális identitást a sztenderd francia déli változatának (français d oc) vagy az okcitán-francia (francitan) keverékváltozatnak a használata jelzi. Egy sztenderd változat sikere vagy sikertelensége egyaránt függ a nyelvi tervezés minőségétől és az új norma pozití szimbolikus jelentésétől, illetve presztízsétől, amely utóbbi természetesen összefügg azzal is, hogy kik a norma hordozói. Norvégiában két 4 Fontos honlapok (többek között) a továbbá a illetve a

11 sztenderd nyelv is létezik, amelyek között manapság kétségtelen hierarchia van: ennek oka főként a városi-értelmiségi bázis meglétében/hiányában keresendő. A norvég nyelv két sztenderd változata a következő párhuzamos oppozíciókkal írható körül: (riksmål) bokmål landsmål (nynorsk) regionalizmus dél, délkelet nyugat urbanitás városi-értelmiségi vidéki-provinciális (nemzeti) lojalitás ( dános, idegen >) semleges nemzeti, népi, hazafias ideológia jobboldali, elitista baloldali, demokratikus A norvég nyelv két sztenderd változata A sztenderdizáció előzményei a középkorba nyúlnak vissza. A norvég királyi ház kihalásával (1319) dán uralkodó került a trónra, és dán lett a közigazgatás ben egy pestisjárvány kiirtotta a norvég elit maradékát is, majd a kalmari unióval (1397) Norvégia és Svédország formálisan is a dán korona alá került. Míg Svédország 1523-ban a Gustavus Vasa felkelést követően önálló állam lett, addig Norvégia csak 1814-ben nyerte vissza a függetlenségét. Ettől az időtől fogva Norvégiában írott nyelvként a dánt használták, azaz minden iratot a dán sztenderd szerint írtak. A reformáció során a latin helyébe egyházi nyelvként is a dán lép (1536), sőt a városi felsőbb osztályoknak még a beszélt nyelve is dános lehetett. A kieli béke értelmében Dániának le kellett mondania Norvégiáról (1814). Norvégiát a Svédországgal való unió elfogadására kényszerítették: csak 1905-ben, népszavazás révén vált az ország külpolitikai értelemben is önállóvá. A Dániától való elszakadást (1814) követő időszakban Norvégiában egyre erőteljesebben vetődött fel a nyelvi autonómia kérdése. A mozgalom vezetője Ivar Aasen ( ) autodidakta nyelvtudós volt, aki anyanyelvjárásának a leírásával kezdte a nyelvészeti pályafutását, majd öt éven át ( ) gyűjtötte a norvég nyelvjárásokat (Walton 1987). Ennek eredményeként jelent meg a norvég népnyelv nyelvtana (Det norske Folkesprogs Grammatik, Kristiania, 1848), majd szótára (Ordbog over det norske Folkesprog, Kristiania, 1850). A könyveket a nemzeti romantika és a dicsőséges múlt bűvöletében élő fiatal norvég értelmiségiek melegen fogadták. Aasen 1850-től egy sztenderd norvég írott norma megalkotásával foglalkozik, amelyet a landsmål-nak hív. A Prøver af Landsmaalet i Norge (Kristiania, 1853) c. művében húsz norvég dialektusból közölt mutatványokat, másrészt az általa létrehozott sztenderd nyelven írott szövegeket is közreadott. A landsmål kodifikációja a Norsk Grammatik

A nyelvek élete, halála és feltámadása

A nyelvek élete, halála és feltámadása A nyelvek élete, halála és feltámadása I ng w katoa, i ng w hi katoa. Mindig és mindenütt. (a maori nyelvi revitalizáció mozgalmának jelmondata) Bábel tornyának története (I Mózes 11) szerint a nyelvek

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

Nyelvek a nyelvben. A ma tipikus szóhasználatban viszont a köznyelv a közérthető és a helyi jellegzetességek

Nyelvek a nyelvben. A ma tipikus szóhasználatban viszont a köznyelv a közérthető és a helyi jellegzetességek Nyelvek a nyelvben A legnagyobbnak nincs külseje: nagy Egynek nevezzük; a legkisebbnek nincs belseje: kis Egynek nevezzük. (Hu Shi) Nehéz lenne definiálni hogy mit ért a nyelvész egy nyelven és egy nyelvváltozaton.

Részletesebben

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája

MÛHELY. Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája. Gyõri Szabó Róbert. I. Katalónia autonómiája MÛHELY Gyõri Szabó Róbert Katalónia, Baszkföld, Galícia autonómiája Spanyolország lakosságának csaknem harmada a kasztíliaitól eltérõ nemzeti identitású, közülük 6 millió katalán, 2-2 millió baszk és galíciai

Részletesebben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben

Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben Berkics Erika Bevezetés Spanyolország tartományait hihetetlen sokféleség jellemzi. Az andalúz semmiben sem hasonlít a vizcayaihoz, a katalán teljesen más, mint a galíciai, és ugyanez a helyzet a valenciai

Részletesebben

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom Politika versus kulturális nemzet A politikai kultúra keretei A terror házai Máramarossziget * Budapest Kresztomátia (esszé Kárpátaljáról) 2002/4 REGIO Kisebbség,

Részletesebben

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAROK NYELVVESZTÉSE: A KÓDVÁLTÁS ÉS NYELVVÁLTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAROK NYELVVESZTÉSE: A KÓDVÁLTÁS ÉS NYELVVÁLTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAROK NYELVVESZTÉSE: A KÓDVÁLTÁS ÉS NYELVVÁLTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kovács Magdolna 1. AUSZTRÁLIA: A TÖBBNYELVÛSÉG PARADICSOMA, AVAGY A NÉPEK ÉS NYELVEK OLVASZTÓTÉGELYE? Ausztráliában de jure

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓK ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG

MOLDVAI CSÁNGÓK ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG MOLDVAI CSÁNGÓK ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG XXX Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ MOLDVAI CSÁNGÓK ÉS A VÁLTOZÓ VILÁG Szerkesztette DIÓSZEGI LÁSZLÓ Teleki László Alapítvány, Nyugat-magyarországi

Részletesebben

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között?

a bécsi magyarok pl. a kivándorlás ideje, oka és a kibocsátó ország alapján rendívül heterogén csoportjai között? Csiszár Rita A kétnyelvű családi kommunikáció különböző típusai a migráns eredetű bécsi magyar diaszpóra és az alsóőri (Burgenland) őshonos magyar kisebbség körében A kisebbségi anyanyelv átörökítésében

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció. Hargitai Evelin Gabriella

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció. Hargitai Evelin Gabriella Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori disszertáció Hargitai Evelin Gabriella A mirandai nyelv helyzete Két- és többnyelvűség egy észak-portugáliai kisebbségi közösségben Nyelvtudományi

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

Többnyelvû oktatás és EU-integráció

Többnyelvû oktatás és EU-integráció Többnyelvû oktatás és EU-integráció Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Többnyelvû oktatás és EU-integráció Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban Szerkesztette:

Részletesebben

FUSZHA ÉS/VAGY AMEYYA? NYELVHASZNÁLAT ÉS A NYELV(EK)HEZ KAPCSOLÓDÓ ATTITŰDÖK KAIRÓI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN

FUSZHA ÉS/VAGY AMEYYA? NYELVHASZNÁLAT ÉS A NYELV(EK)HEZ KAPCSOLÓDÓ ATTITŰDÖK KAIRÓI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp. 91 108. FUSZHA ÉS/VAGY AMEYYA? NYELVHASZNÁLAT ÉS A NYELV(EK)HEZ KAPCSOLÓDÓ ATTITŰDÖK KAIRÓI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN FUSZHA AND/OR

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Az olvasztótégely legfõbb tulajdonsága, hogy nem létezik írta

Az olvasztótégely legfõbb tulajdonsága, hogy nem létezik írta MINERVA ROGERS BRUBAKER Az asszimiláció visszatérése? A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és ennek következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban 1 A differencialista

Részletesebben

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT KITEKINTÉS SERGIU CONSTANTIN KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT A területén beszélt kisebbségi és regionális nyelvek számát tekintve Olaszország az egyik legsokszínűbb ország Európában,

Részletesebben

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 271 302. (1997) TAGOLTSÁG ÉS EGYESÍTÉS TANANYAGSZABÁLYOZÁS ÉS ISKOLASZERKEZET Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet Az alábbi tanulmányban az európai kultúrkörbe

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Jegyzet Összeállította Koller Inez 2008. május 6. 1 Tartalom 1. Etnikai struktúra Magyarországon 2. Kisebbségelméleti fogalmak, megközelítések

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

Paragi Beáta Sokféleség az egységben. Az Európai Unió tagállamainak a közel-keleti konfliktushoz való viszonya 1

Paragi Beáta Sokféleség az egységben. Az Európai Unió tagállamainak a közel-keleti konfliktushoz való viszonya 1 Paragi Beáta Sokféleség az egységben. Az Európai Unió tagállamainak a közel-keleti konfliktushoz való viszonya 1 Különféle történelmi, politikai okok folytán az Európai Uniót (EU) az utóbbi két, három

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Bátyi Szilvia Veszprém 2011 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS BÁTYI SZILVIA A SZOCIALIZÁCIÓS KÖZEG HATÁSA A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKONRA. KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

BORBÉLY ANNA A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében

BORBÉLY ANNA A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében BORBÉLY ANNA A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében A magyarországi románok 1 ősei a Sebes-Körös - Fekete-Körös - Maros között fekvő területekről származnak (Cosma 1985:26). Ennek

Részletesebben

M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON

M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON M. CSÁSZÁR ZSUZSA KISEBBSÉG OKTATÁS POLITIKA A BALKÁNON EGYESÜLET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA SZEGED, 2011 KÖZÉP-EURÓPAI MONOGRÁFIÁK Történészek, regionalisták és geográfusok tudományos könyvsorozata A SZERKESZTŐ

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

Kulturálisan érzékeny iskola

Kulturálisan érzékeny iskola kulturálisan érzékeny.indd 1 A heterogén környezetből érkező diákok számára az iskolai oktatás feltételei akkor nevezhetők megfelelőnek, ha a pedagógusok törekszenek a tanulók kulturális és családi hátterét,

Részletesebben