D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva"

Átírás

1 D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S N. Csák Éva Veszprém 2009

2

3 PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (Német magyar, német orosz egybevetés) Témavezető: Dr. habil. Bakonyi István prof. emeritus, az MTA doktora

4 NEOLOGIZMUSOK A SZÁLLODAIPARI SZAKNYELVBEN (NÉMET MAGYAR, NÉMET OROSZ EGYBEVETÉS) Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: N. Csák Éva Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra alprogramjának keretében Témavezető: Dr. habil. Bakonyi István, prof. emeritus, az MTA doktora Elfogadásra javaslom: (igen/ nem) A jelölt a doktori szigorlaton %-ot ért el. (aláírás) Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:.. igen/nem (aláírás) Bíráló neve:.. igen/nem (aláírás) Bíráló neve:.. igen/nem A jelölt az értekezés nyilvános vitáján %-ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése (aláírás). (a Biráló Bizottság elnöke). (Az EDT elnöke)

5 Köszönetnyilvánítás Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet témavezetőm, Dr. habil. Bakonyi István prof. emeritusnak az értekezés megírásához nyújtott szakmai segítségéért, folyamatos támogatásáért és biztatásáért. Külön köszönettel tartozom Ablonczyné dr. habil. Mihályka Lívia tanszékvezető egyetemi docens és dr. habil. Heltai Pál egyetemi docens előopponenseknek a jó szándékú, építő jellegű megjegyzéseikért, kiegészítéseikért. Nagyon köszönöm továbbá az értekezés műhelyvitáján résztvevő bizottság tagjainak, Dr. habil. Földes Csaba intézetigazgató egyetemi tanárnak, Dr. Mihalovics Árpád tanszékvezető egyetemi tanárnak (elnök) és Muráth Ferencné dr. habil. Péntek Judit tanszékvezető egyetemi docensnek, hogy hozzáértő, hasznos észrevételeikkel nagymértékben hozzájárultak az értekezés végső formába öntéséhez. N. Csák Éva

6 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 MAGYAR NYELVŰ KIVONAT... 5 ANGOL NYELVŰ KIVONAT... 6 NÉMET NYELVŰ KIVONAT... 7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI Az értekezés tárgya A kutatás céljai Hipotézisek Módszerek Az értekezés tudományos újdonsága Az értekezés felépítése és tartalma Az értekezés gyakorlati haszna A NEOLOGIZMUSKUTATÁS NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevezetés Nyelvi változás, nyelvi norma A neológia rövid története A neologizmus fogalma A neologizmus szó értelmezései A neologizmus definíciói A neologizmusok osztályozása A neologizmusok csoportosítása az orosz, német és magyar szakirodalom alapján Belső keletkezésű szó vagy idegen szó Belső keletkezésű szó, idegen szó, kölcsönszó A kölcsönszavak megítélése A mai kölcsönszó: az angol az anglo-neologizmus fogalma Részkonklúzió A SZÓALKOTÁSTAN NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR VONATKOZÁSAI Bevezetés A szóalkotástan a lexikológia, a morfológia és a szintaxis határmezsgyéjén A szóalkotástan terminológiája A német szóalkotástani hagyományok Az orosz szóalkotástani hagyományok A magyar szóalkotástani hagyományok A szóalkotási módok osztályozása: német orosz magyar egybevetés A neologizmusok szóalkotási módjai az oroszban, németben és a magyarban Részkonklúzió SZAKNYELVEK SZAKNYELVEK A GAZDASÁG TERÜLETÉRŐL SZÁLLODAIPARI SZAKNYELV Bevezetés A szaknyelvek és a lingvisztika A gazdaság, mint a nyelvészeti kutatások tárgya A gazdasági nyelv kutatásainak német vonatkozásai A gazdasági nyelv kutatásainak orosz vonatkozásai A gazdasági nyelv kutatásainak magyar vonatkozásai

7 3.3 A vizsgált szaknyelvek fejlődési tendenciái A német gazdasági nyelv változásai Az orosz gazdasági nyelv változásai A magyar gazdasági nyelv változásai A német, orosz és magyar gazdasági szaknyelv univerzális sajátosságai A szállodaipar, mint nemzetgazdasági szubdiszciplina A szállodaipar létjogosultsága és helye a gazdaságon belül A szállodaipar más, főként szolgáltatóipari ágazatokkal, illetve azok nyelvhasználati színtereivel való kapcsolódási pontjai A szállodaipar terminus és szinonimái (főbb beosztások, munkakörök, funkciók) Részkonklúzió VIZSGÁLAT NÉMET NYELVŰ ALAPKORPUSZON Bevezetés Kvantitatív vizsgálat Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése német szövegkörnyezetben Elemzés morfo-szintaktikai szinten: Az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása a német alapkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg igék) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe Egyéb megjegyzések Az elemzés eredményeinek összegzése: részkonklúzió A CÉLKORPUSZOK KVANTITATÍV-KVALITATÍV ELEMZÉSE. A KORPUSZELEMZÉSEK EREDMÉNYEI Bevezetés Kvantitatív vizsgálat Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése magyar szövegkörnyezetben Elemzés morfológiai, morfo-szintaktikai szinten: az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása a magyar célkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg igék) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei szerint Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe

8 Egyéb megjegyzések Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése orosz szövegkörnyezetben Elemzés morfológiai, morfo-szintaktikai szinten: Az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása az orosz célkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg melléknevek) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei szerint Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe Egyéb megjegyzések Konklúzió Végértékelés A hipotézisek igazolása A kutatás új tudományos eredményei (tézispontok) A kutatás további lehetőségei BIBLIOGRÁFIA FÜGGELÉKEK Függelék: A kulcsszavak kiválasztásának módszere Függelék: A német alapkorpuszon elvégzett kvantitatív vizsgálat eredménye Függelék: Részlet a háromnyelvű neologizmustárból

9 A CD-ROM TARTALMA: Német alapkorpusz Magyar célkorpusz Orosz célkorpusz Neologizmusok német szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral Neologizmusok magyar szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral Neologizmusok orosz szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral 4

10 MAGYAR NYELVŰ KIVONAT Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (Német magyar, német orosz egybevetés) Az értekezés az alkalmazott nyelvészeti kutatásokhoz kíván hozzájárulni a szaknyelvi idegenszó-kölcsönzés néhány kérdésének morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken történő feldolgozásával. A szerző az új, angol nyelvi elemekből álló gazdasági-szállodaipari lexikai egységek komplex, több szempontú vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatás tárgyát német, orosz és magyar szakfolyóiratok szövegfajtái képezik. Az elemzést a neologizmus-kutatás, a szóalkotástan és a szaknyelvkutatás szakirodalmának áttekintése előzi meg. A német, magyar és orosz, nyelvenként több mint 1 millió szavas korpusz megépítését követően a vizsgálat az AntConc konkordanciaprogrammal történt. Az elemzés során nyert adatokat a szerző egybevető módszerrel, német magyar, majd német orosz irányban hasonlítja össze. A vizsgálat eredményei alapján a szerző rámutat az angol eredetű neologizmusok megjelenésének okaira és szövegkörnyezeten belüli szerepeire, továbbá meghatározza a német, magyar és orosz nyelvhasználati színtereken tapasztalható azonosságokat és különbségeket Az autentikus szövegekből összeállított háromnyelvű neologizmustár, és a hozzá tartozó gazdag korpusz-alapú példatár lehetővé teszi a közvetlen gyakorlati felhasználást. 5

11 ANGOL NYELVŰ KIVONAT Neologisms in the Professional Terminology of the Hotel Trade (German Hungarian, German Russian Comparisons) The dissertation intends to contribute to the researches in the field of applied linguistics by the elaboration of some issues of foreign word-formation in the professional terminology at the morpho-syntactic and the lexico-semantic levels. The author has set herself the aim of the complex, extensive examination of the new economic hotel trade lexical elements consisting of English language elements. The various text types of German, Russian, and Hungarian specialist journals form the matter of the examination. The analysis is preceded by the review of the special literature of neologism research, word-formation, and professional terminology research. Having built a multi-lingual German, Russian, Hungarian corpus consisting of more than 1 million words in each language, the examination was carried out by the AntConc concordancer. The data obtained by the analysis are compared by the author using a contrastive method in German Hungarian, then in German Russian directions. On the basis of the findings the author points out the reasons for the appearance of the neologisms of English origin and their roles in the given contexts, furthermore she defines the similarities and differences in the German, Hungarian, and Russian scenes of language use. The trilingual collection of neologisms compiled on the basis of authentic texts and the rich, corpus-based collection of examples belonging to it make the direct, practical use possible. 6

12 NÉMET NYELVŰ KIVONAT Neologismen in der Fachsprache der Hotellerie (deutsch ungarischer, deutsch russischer Vergleich) Das Hauptanliegen der Dissertation ist, einige Fragen der Fremdwortbildung in den Fachsprachen auf der morpho-syntaktischen und der lexiko-semantischen Ebene aufzuarbeiten. Die Autorin hat sich zum Ziel gesetzt, die neuen, aus englischsprachigen Elementen bestehenden lexikalischen Einheiten im Sprachgebrauch der Hotellerie unter mehreren Gesichtspunkten zu analysieren. Den Gegenstand der Forschungen bilden die Textsorten der deutschen, ungarischen und russischen Fachzeitschriften. Der Analyse geht der Überblick über die relevante Fachliteratur der Neologismenforschung, der Wortbildungslehre und der Fachsprachenforschung voraus. Nach dem Aufbau der deutschen, ungarischen und russischen Korpora von jeweils mehr als 1 Million Textworten erfolgte die Analyse mit dem Konkordanzprogramm AntConc Die während der Analyse erhobenen Daten werden mit Hilfe der Vergleichsuntersuchung in Richtung Deutsch Ungarisch, Deutsch Russisch gegenübergestellt. Anhand der Ergebnisse der Untersuchung wird auf die Gründe des Aufkommens bzw. die Rollen von Neologismen englischer Herkunft im Kontext verwiesen. Es werden die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede im deutschen, ungarischen und russischen Sprachgebrauch aufgezeigt. Die auf Grund der authentischen Texte zusammengestellte dreisprachige korpusbasierte Neologismen- und Belegsammlung ermöglicht die direkte praktische Anwendung. 7

13 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: A korpusz összetétele táblázat: Alakulatok szerkesztettség szerint táblázat: Szóalkotási módok a képzés módja szerint táblázat: A szállodaipar és nyelvhasználati színterei táblázat: A szállodaiparral kapcsolatos szakágazatok megnevezései felsőoktatási intézmények tantárgyi programjai alapján táblázat: A szállodaipari szakember megnevezései táblázat: Az új német kéttagú egy szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német kéttagú két szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német kéttagú három vagy több szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német háromtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az anglo-neologizmusok előfordulása a magyar és az orosz célkorpuszban táblázat: A német és a magyar szállodaipari szakmai nyelvhasználat azonosságai és különbségei táblázat: A német és az orosz szállodaipari szakmai nyelvhasználat azonosságai és különbségei

14 0. A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI 0.1 Az értekezés tárgya Nyelveink megújulási folyamata állandó, hiszen az általuk kifejezésre, megfogalmazásra kerülő eszközök, jelenségek és folyamatok állandó változások, átalakulások és megújulások eredményeképpen jönnek létre. Mindez jól tetten érhető a számtalan új lexikai egység megjelenésékor, és a már használatban lévő lexikai elemek jelentéseinek elmozdulásakor. Jelen értekezés a német, orosz és magyar szókészlet bővülésével foglalkozik, és azon belül különös hangsúlyt helyez a gazdasági - szállodaipari nyelvhasználati színtereken megfigyelhető nyelvi innovációkra. Kelet-Európa gazdasági eseményei, különösképpen a magyar rendszerváltás, a német újraegyesítés, és a Szovjetunió szétesése óta tanúi vagyunk egy egységes Európa kialakulásának. Rendkívül figyelemre méltó az a tény, hogy a szerző által vizsgált három nyelv mind történelmi és gazdasági szempontból, mind a nyelvi struktúra tekintetében merőben más. A globalizációs folyamatok következtében azonban mégis egyre több közös, univerzális, tipikus és törvényszerű sajátosság fedezhető fel egy beható egybevető vizsgálat során. Számos német, magyar és orosz nyelvész foglalkozik saját anyanyelve szókészletének módosulásával. Írásaikban azonban nem egyszer találunk utalást arra, hogy mennyire érdekes tanulsággal szolgálna a rendszerváltó országokban létrejött neologizmusok összehasonlító vizsgálata (MINYA 2003 : 91, ZEMSKAJA 1996 : 25). Kutatásom kiindulópontját ez a tény képezi. A kutatás szűkebb vizsgálódási terét a három rendszerváltó ország nemzetgazdasági, azon belül a szállodaipari szaksajtóban megjelenő neologizmusok képezik, tehát azok, amelyek a 90-es évek kezdetétől fogva tekinthetők neologizmusoknak. Egyetértek azokkal a korábbi megállapításokkal, hogy többnyire a sajtóban olvashatók először a neologizmusok (CARSTENSEN 1967 : 11, ZEMSKAJA 1996 : 23, TIHONOVSKAJA 2005 : 2, ABLONCZYNÉ 2006 : 42). Ma a döntő nyelvalakító, nyelvváltoztató és nyelvegységesítő impulzusok a tömegkommunikációs eszközökből, főleg a napi és heti sajtóból indulnak ki (WILSS 2001 : 181). A gazdasági zsurnalizmus esetében a kommunikátor, az információátvitel adója nemcsak a mindenkori szerkesztő, aki illetékes a gazdasági jelentések összeállításában, hanem egy több, főleg diplomás közgazdászokból és diplomás kereskedelmi 9

15 szakemberekből álló szakértői csoport. Az üzenet szoros összefüggésben van a kommunikátorokkal, sok szakmai terminust és félterminust tartalmaz. Az információátvitel vevője, azaz olvasói tábora is homogén csoportot alkot, ellentétben a napi sajtó közönségével. Az ilyen célcsoportban fontos a sokrétű érvelés (PIIRAINEN 1982 : 31), és az igényes, gördülékeny fogalmazási modor. 0.2 A kutatás céljai - Célom az utóbbi évtizedek új, angol nyelvi elemekből álló szállodaipari lexikai egységek komplex, több szempontú vizsgálata. - Számítógépes korpuszelemzés segítségével leírom az új, angol nyelvi elemekből álló szállodaipari szakkifejezések német szövegkörnyezeten belüli asszimilációs folyamatait, majd összehasonlítom azokat az orosz és a magyar szövegkörnyezetben megfigyelhető jelenségekkel. - Részletezem az új, angol nyelvi elemekből álló gazdasági-szállodaipari lexikai egységek megjelenésének okait és szövegkörnyezeten belüli szerepeit a németben, a magyarban és az oroszban. - Felvázolom a három nyelvben fellelhető közös új elemek morfológiai mechanizmusait és korpuszalapú jelentés-meghatározásait. - Megállapítom a külső és belső keletkezésű gazdasági-szállodaipari neologizmusok egymáshoz való viszonyát a három nyelven belül. - Összeállítok három nyelven egy lexiko-szemantikai szinten pontosan körülhatárolt szóés kifejezés gyűjteményt, amely lehetővé teszi a közvetlen gyakorlati felhasználást. 0.3 Hipotézisek Kutatásom során a következő, mindezidáig nyelvi intuíción alapuló előfeltételezéseket kívánom bizonyítani nagy mennyiségű sajtónyelvi adat elemzése alapján: - A német gazdasági-szállodaipari szaknyelv az oroszhoz és a magyarhoz képest hajlékonyabb az angol kölcsönzések irányába nemcsak azért, mert az angol és a német gazdasági-szállodaipari nyelvhasználat régebbi cégkapcsolatok révén szorosabb kontaktusban áll egymással, hanem azért is, mert az angol és a német nyelv szerkezetileg közelebb áll egymáshoz, mint az angol és az orosz, illetve az angol és a magyar. 10

16 - Ha a német gazdasági-szállodaipari terminus orosz és magyar ekvivalenseit elemezzük, akkor az tapasztalható, hogy a német szóösszetételt az oroszban és a magyarban legtöbbször egy-egy szószerkezet helyettesíti. pl. Einfuhrverbot behozatali tilalom / запрет на ввоз, Unternehmenstätigkeit vállalati tevékenység / предпринимательская деятельность. Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban történt azonban elmozdulás a szóösszetételek irányába. - Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban előforduló, a külső neologizmusok alternatívájaként létrejövő belső neologizmusok alkotása aktívabb, használata gyakoribb, mint a németben. Ld. az Internet alternatívájaként a Weltnetz lexéma csak a puristák által használatos, míg az orosz és a magyar nyelvhasználó gyakrabban él az интернет / internet jövevényszavakat helyettesítő belső keletkezésű lexémákkal, azaz всемирная паутина, illetve világháló. (vö. továbbá: Cash & Carry- Prinzip (ném.), de: концепция «плати и бери» (or.) Fizess és vidd - elv (magy.). 0.4 Módszerek Kutatásom során saját korpuszokat 1 módszerét, majd az egybevető módszert alkalmaztam. építettem, és a számítógépes korpuszelemzés A vizsgálataim megkezdése előtt különböző szelekciós módszerekkel (ld. 1. függelék) válogattam ki a vizsgálandó neologizmusokat. A korpuszokon kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat végeztem. Az azonos terjedelmű német, orosz és magyar nyelvű korpusz elektronikus formában megjelent, autentikus forrásokból tevődik össze. A letöltéseket addig folytattam, míg el nem értem a nyelvenkénti 1 millió szövegszavas állományt. Fontosnak tartottam, hogy a szövegszavak mennyisége nyelvenként közel azonos legyen. Az így nyert 3 db, 3 nyelvű szövegkorpuszt word, pdf, illetve *.txt fájlként tároltam, így előkészítettem a szoftveres elemzésre. 1 David Crystal által megadott meghatározást fogadom el korpuszépítésem és elemzésem során: A korpusz a nyelv reprezentatív mintája, amelyet nyelvészeti elemzés céljából állítottak össze. (CRYSTAL 1992 : 410) 11

17 Az alábbi táblázat tartalmazza azon folyóiratok listáját, amelyek honlapjairól származnak adataim. A letöltéseknél figyelembe vettem a megjelenés időszakát ( ), a folyóiratok profilját, és a sajtószövegek műfajait. 1. táblázat: A korpusz összetétele Német Orosz Magyar Allgemeine Hotel -und Парад отелей Turizmus Gaststättenzeitung Panoráma / (AHGZ) Turizmus Bulletin Tophotel Гостиница и ресторан Kulinárium Der Hotelier Ресторан эксклюзив Vendéglátó Magazin Der Gastronom ГХ 2 : Отель, Пять звёзд, Турбизнес Gasztronómia, Szálloda, Turisztika. (GSZT) A felsorolt szaklapok írásai maximálisan összehasonlíthatók, mert - Ezek a folyóiratok az adott országok egész területén terjesztésre kerülnek, - Közöttük megtalálhatók az adott ország szállodaszövetségének hivatalos lapja is, - Mindegyik közel azonos időszakokban jelenik meg (kéthetente vagy havonta), - Mindegyiknek közel azonos a formátuma és a megjelenése, - A megcélzott olvasóközönség mindenütt a szakmabeli szállodaipari szakember, tehát szakember kommunikál szakemberrel, - Mindegyik sajtótermék autentikus nyelvi mintát ad, továbbá - Az összes folyóirat közel azonos szövegtípusokkal és műfajokkal dolgozik A sajtószövegek letöltésekor Domokos műfaji csoportosítását, rendszerezését hívtam segítségül (DOMOKOS 1998 : 189). - Tájékoztató műfajcsoport - Információs műfajcsalád 2 A Гостиничное Хозяйство: Интернет-ресурс для профессионалов гостиничой отрасли (www.moshotel.ru) több folyóirat tanulmányát közölte 2003 és 2008 közötti időszakban. 12

18 Hír Közlemény - Tudósítás műfajcsalád Eseménytudósítás Tematikus tudósítás Riport Eseményriport Elemző riport Útleírás - Interjú műfajcsalád Nyilatkozat Beszélgetés - Portréinterjú - Publicisztikai műfajcsoport - Vezércikk - Jegyzet - Kommentár Járulékos műfajcsoport (novella, karcolat, tanácsadás) nem volt jellemző az általam kiválasztott folyóiratok rovataira. A fentebb felsorolt sajtóműfajok mellett helyet kaptak a korpuszban - álláshirdetések, - kiállításokra, vásárokra szóló meghívók, - gazdasági jelentések, - (főleg szállodai szoftvereket bemutató) termékismertetők is. A magyar korpuszban fellelhetők ezen kívül elektronikusan elérhető szaksajtóműfajok hiányában szakmabeliek szakmabeliekhez szóló tanulmányai, tájékoztatásai, továbbá egy tudományos értekezés is. Elemzésem elején a hagyományos értelemben vett egybevető módszert választottam, amely egy olyan összehasonlító-leíró vizsgálati módszer, mely során a kutató a két elemzendő nyelvrendszer közötti különbségeket helyezi érdeklődése középpontjába (REIN 1983 : 1). Az összehasonlító módszer másik fontos előfeltétele az, hogy a pontosság és a hitelesség megőrzése céljából egyszerre mindig csak két nyelvet hasonlítunk össze. A módszer tehát mindig aszimmetrikus jellegű (GAK ROJZENBLIT 1965 : 3), azaz a vizsgálandó nyelvek 13

19 közül az egyik a kiinduló alapnyelv, a második és a harmadik pedig a célnyelv/célnyelvek. Ha egyidejűleg három vagy több nyelv terminusait vetnénk egybe, akkor az összehasonlítandó fogalmak egyértelműsége és érthetősége csorbulna, főképpen a terminusok ekvivalenciájának fokát nem lehetne pontosan meghatározni (ARNTZ THIEL 1981 : 60). Az alapnyelv, és ezáltal az alapkorpusz a német, mert - a német nyelv és annak gazdasági jellegű nyelvhasználati színterei állnak a legrégebb idők óta kontaktusban az angol amerikai változatával (SCHLICK 1984/1985 : 193). - ebben a nyelvben érhetők leginkább tetten az asszimilációs folyamatok, hiszen nyelvrendszerének szerkezete a legközelebb áll az angolhoz, ezért - ebben a nyelvben van leginkább szükség az anglo-neologizmusok szerepének és funkcióinak feltárására, illetve német nyelvű ekvivalensek megalkotására. - A német alapkorpuszban elvégzett vizsgálat eredményei rávetíthetők a két célkorpuszra, a magyarra és az oroszra. Az összehasonlítás irányai ennek alapján: német magyar, majd német orosz. 0.5 Az értekezés tudományos újdonsága Az értekezés egyedülálló abból a szempontból, hogy először von párhuzamot három rendszerváltó ország három teljesen különböző rendszerű nyelvének szókincsbővülési folyamatai között. Bár a nyelvészek érdeklődése a gazdasági szaknyelvek iránt kitartóan növekszik, a szállodaipai szaknyelvi szegmens kevésbé kutatott. A globalizálódó Európában az idegenforgalom súlyponti szerepet kap, ezért elengedhetetlen szükség van a szállodaipari szaknyelv változásainak beható elemzésére. 14

20 0.6 Az értekezés felépítése és tartalma A bevezető részben bemutatom a kutatás körülményeit. Meghatározom az értekezés tárgyát és kitűzöm kutatásom céljait. Felállítom hipotéziseimet, majd leírom vizsgálati módszereimet. Ismertetem a korpuszépítés főbb lépéseit, a korpuszok összetételét és az adott sajtónyelvi szakszövegfajták sajátosságait. Bizonyítom a három egymillió szavas szövegkorpusz összehasonlíthatóságát, és megadom a számítógépes korpuszelemzés elveit. Végül kiemelem az értekezés újdonságértékét és gyakorlati hasznát. Az 1. fejezetben bemutatom a nyelvi változás és a nyelvi norma kérdéskörét. Tisztázom a neologizmus fogalmát és ötvözöm a kutatásom tárgyát képező neologizmus-tipológiákat. Vázolom a kölcsönzés folyamatának főbb lépéseit és indoklom az anglo-neologizmus terminus megalapozottságát. A 2. fejezetben bemutatom a szóalkotástan gazdag szakirodalmát három nyelvterületen. Feltérképezem az újabb, sztenderdnyelvi szóalkotási tendenciákat és összehangolom a szóalkotási kategóriákat nyelvenként. A 3. fejezetben vázolom a szaknyelvkutatás történetét, és meghatározom a szaknyelvi norma szerepét. Hangsúlyozom a gazdasági szaknyelv rendkívül heterogén voltát, és leírom a gazdasági jellegű nyelvhasználat vertikális tagozódását. Kiemelem a szállodaipai szaknyelvet, mint kevésbé kutatott gazdasági szubdiszciplinát. Megadom a szállodaipar definícióit, és elhelyezem annak nyelvhasználati területét az egyéb szolgáltató-ipari nyelvhasználati színterek rendszerében. A 4. fejezetben részletesen elemzem a német alapkorpuszban fellelhető angloneologizmusaimat morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken. Megfigyelem a kulcsszavak továbbélését német szaknyelvi környezetben, vázolom a neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlását. Leírom az anglo-neologizmusok megjelenésének okait és szerepeit. Az 5. fejezetben megadom a német alapkorpusz magyar és orosz célkorpuszokhoz viszonyított vetületeit. Elemzem a célkorpuszokat morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai 15

21 szinteken, majd egybevetem a német szállodaipar írásbeli nyelvhasználatának főbb fejlődési tendenciáit a magyar szaknyelvi és az orosz szaknyelvi sajátosságokkal. 0.7 Az értekezés gyakorlati haszna A kapott eredmények, kiemelten a német magyar orosz szállodaipari neologizmuskalauz felhasználhatók lesznek mind a gazdasági főiskolák szakspecifikus gazdasági nyelvi, mind a nyelvészeti alapképzés lexikológiai-lexikográfiai kurzusain, továbbá bővíthetők egy esetleges többnyelvű neologizmus-szótár kialakításának irányába is. 16

22 1. A NEOLOGIZMUSKUTATÁS NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE Die Gewalt einer Sprache ist nicht, daß sie das Fremde abweist, sondern daß sie es 1.0 Bevezetés verschlingt. (Goethe) A neológiai robbanást a német, az orosz és a magyar neologizmuskutatók egyaránt figyelemmel kísérték az utóbbi időben. HERBERG és KINNE (1998 : 5) megállapítja, hogy az új lexika robbanásszerű megjelenése a technikai és tudományos előrelépés, illetve a világszerte megfigyelhető társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok kísérőjelensége. GOLUB (1998 : 37) is leszögezi, hogy az utolsó évtizedekben valóságos neológiai robbanásnak lehetünk tanúi, melyet extra-lingvisztikai tényezők váltottak ki. Oroszországban kimondottan kedvező feltételek alakultak ki a lexikai gazdagodás szempontjából: a totalitárius állam szétesése, a tervutasításos rendszer és a 70 év alatt kialakult szociális-gazdasági és szellemi értékek megszűnése hatalmas változásokat hoztak az emberek tevékenységi körének minden szférájában. MINYA (2007 : 5) a magyar nyelvváltozás kapcsán új nyelvújításról beszél, és kihangsúlyozza, hogy a demokratikus államforma megteremtése, a nyugati országokhoz és az európai közösségekhez való csatlakozásunk, valamint az informatikai áramlatokba, társadalmakba történő bekapcsolódásunk olyan mennyiségi és minőségi változást hozott és hoz, amely folyamatos nyelvújítást és nyelvújulást eredményez. Jelen fejezetben vázolom a neologizmus terminus eddigi definícióit és bemutatom az eddigi klasszifikációs kísérleteket. Kiválasztom azt a fogalom-meghatározást, és azt a csoportosítási formát, mely kutatásaim kiindulópontját képezi. 1.1 Nyelvi változás, nyelvi norma A nyelvi változás kérdése a nyelvészet központi kérdése (GOLUB 1998 : 37). Az irodalmi nyelvi norma viszont ma már kevésbé meghatározott és kevésbé kötelező. Az írott nyelv fogalma a nyelvészeti szakirodalomban hosszú évtizedeken keresztül egybemosódott, sőt azonosult a szépirodalom nyelvével: irodalmi nyelv, Literatursprache, literaturnyj jazyk. A 17

23 német nyelvű szakirodalomban a beszélt nyelv fogalmát részben a köznyelv (Umgangsprache), részben az írott nyelv (geschriebene Sprache) fogalmától különítik el. A magyar nyelvre vonatkozó szakmunkákban a fenti kérdéskört illetően meglehetősen nagy volt a terminológiai változatosság az utóbbi évtizedekben. Benkő a nyelvi norma kialakulásának folyamatát, rendszerének állandóságát a hagyományozódásban látja. Fontos szerepet játszanak azonban a tudatos nyelvi fejlesztés tényezői, min pl. az ortográfiák, grammatikák és a szótárak BENKŐ (1988: 22). Definíciós kísérletet tesz a későbbiekben Banczerowski, aki leszögezi, hogy az általános nyelvi norma lexikai és grammatikai szabályok tára, amelyek a legnagyobb mértékben stabilizálódtak a nyelvben (BANCZEROWSKI 2000 : 392). Heltai ötvözi az előző évtizedek definíciós kísérleteinek leglényegesebb pontjait: [ ] a norma olyan szokásos nyelvhasználatot jelent, amely a normatív erő révén orientáló mintaként működve előírja, illetve szankcionálja a kívánatos, illetve a nemkívánatos nyelvhasználatot (HELTAI 2004 : 413). A nyelvváltozatok csoportosítására is történt számos kísérlet hazánkban. Grétsy kiemeli, hogy a hazai nyelvészek vagy a műfaji szempontokat, vagy a közlésmódot, vagy a nemzeti nyelv népnyelv kettőségét tekintik kiindulópontnak GRÉTSY (1988 : 86). Sebestyén a normatív nyelvhasználat mellett beszél területi és társadalmi nyelvváltozatokról (SEBESTYÉN (1988 : ). Jelen értekezésben Kiss elképzeléseit fogadom el, aki három fő nyelvváltozat-típust választ szét: a köznyelvit, a társadalmit és a területit. A köznyelvi tagolódik klasszifikációja szerint beszélt nyelvi és írott nyelvi változatokra, és a társadalmi változatok között helyezkednek el a csoportnyelvek és a szaknyelvek (KISS 1995 : 74). Az orosz szenderdnyelvi változatok esetében ma már nem áll távol a szlengizmusok használata sem. BEREGOVSZKAJA (1996 : 36) megfigyeli, hogy a szleng elemek nagyon intenzíven szűrődnek át a sajtó nyelvébe, és sokszor kiszorítják a sztenderdnyelvi változatot. Előfordulhat, hogy a szleng lexémák a sztenderdnyelvi változatokkal együtt párhuzamosan élnek tovább (SHCHEMCHUK 2005 : 17). A német minőségi lapok sem zárkóznak el az ezredforduló környékén a beszélt nyelvi megfogalmazásoktól (SCHNEEWEIß 2000 : 27). A magyar nyelvben pl. a vacsi, jogsi, röpcsi alakulatok 18

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei N. Csák Éva NEOLOGIZMUSOK A SZÁLLODAIPARI SZAKNYELVBEN (NÉMET - MAGYAR, NÉMET - OROSZ EGYBEVETÉS) Témavezető: Dr. habil. Bakonyi

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Terestyényi Enikő

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Mészáros Ágnes DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Mészáros Ágnes Veszprém 2010. A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Révay Valéria

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben

Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-School of Linguistics JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben Témavezető: Ablonczyné Dr. habil Mihályka

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Czékmán Orsolya

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Czékmán Orsolya DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Czékmán Orsolya Veszprém, 2010 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Veszprém Czékmán Orsolya Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKSAJTÓ (2010-2013) KOGNITÍV NYELVÉSZETI ELEMZÉSE SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKSAJTÓ (2010-2013) KOGNITÍV NYELVÉSZETI ELEMZÉSE SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKSAJTÓ (2010-2013) KOGNITÍV NYELVÉSZETI ELEMZÉSE SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA 2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Böcsészettudományi Kar DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZEKRÉNYESNÉ

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés Baranyai Tamás A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai (vizsgálat angol,

Részletesebben

Vargáné Kiss Katalin

Vargáné Kiss Katalin DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Vargáné Kiss Katalin Veszprém 2008. PANNON EGYETEM Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Pénzintézetek szakmai nyelvhasználatának elemzése angol és magyar éves jelentések

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI KÉTNYELVŰSÉG, KÉTNYELVŰSÉGI HATÁSOK ÉS KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK (NYELVVÁLASZTÁS, KÓDVÁLTÁS)

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lippert Róbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS.

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. 2 AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Biró Anett Témavezető: Dr. Budai László Pannon Egyetem Interdiszciplináris

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Panajotu Kosztasz Budapest, 2012. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Panajotu Kosztasz: Az angol katonai terminológia adaptálásának kérdései Doktori (PhD)

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés)

LACZIK MÁRIA. Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) LACZIK MÁRIA Fokozó értelmő szóösszetételek kontrasztív vizsgálata (magyar-olasz összevetés) Kulcsszavak: a nem összehasonlító fokozás, hasonlító szóösszetételek, melléknévi hasonlítás, olasz nyelvi kifejezı

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére

Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz nyelv helyére és szerepére Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Program Szóka Bernadett Nyelv- és nyelvoktatás-politika a többnyelvű Svájcban különös tekintettel az olasz

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Szleng és a Cosmopolitan

Szleng és a Cosmopolitan Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szleng és a Cosmopolitan Záródolgozat Katona Csilla III. magyar Témavezető: Dr. Kis Tamás Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Előszó

Részletesebben

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW-

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola dr. Veit József A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia

III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2009.02.06. Szerkesztette: Váradi Tamás Lektorálta: Balaskó Mária Fenyvesi Anna Fóris Ágota Gósy Mária Károly Krisztina Klaudy Kinga Markó

Részletesebben