D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S. N. Csák Éva"

Átírás

1 D O K T O R I (P h D) É R T E K E Z É S N. Csák Éva Veszprém 2009

2

3 PANNON EGYETEM Nyelvtudományi Doktori Iskola Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (Német magyar, német orosz egybevetés) Témavezető: Dr. habil. Bakonyi István prof. emeritus, az MTA doktora

4 NEOLOGIZMUSOK A SZÁLLODAIPARI SZAKNYELVBEN (NÉMET MAGYAR, NÉMET OROSZ EGYBEVETÉS) Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: N. Csák Éva Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra alprogramjának keretében Témavezető: Dr. habil. Bakonyi István, prof. emeritus, az MTA doktora Elfogadásra javaslom: (igen/ nem) A jelölt a doktori szigorlaton %-ot ért el. (aláírás) Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:.. igen/nem (aláírás) Bíráló neve:.. igen/nem (aláírás) Bíráló neve:.. igen/nem A jelölt az értekezés nyilvános vitáján %-ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése (aláírás). (a Biráló Bizottság elnöke). (Az EDT elnöke)

5 Köszönetnyilvánítás Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet témavezetőm, Dr. habil. Bakonyi István prof. emeritusnak az értekezés megírásához nyújtott szakmai segítségéért, folyamatos támogatásáért és biztatásáért. Külön köszönettel tartozom Ablonczyné dr. habil. Mihályka Lívia tanszékvezető egyetemi docens és dr. habil. Heltai Pál egyetemi docens előopponenseknek a jó szándékú, építő jellegű megjegyzéseikért, kiegészítéseikért. Nagyon köszönöm továbbá az értekezés műhelyvitáján résztvevő bizottság tagjainak, Dr. habil. Földes Csaba intézetigazgató egyetemi tanárnak, Dr. Mihalovics Árpád tanszékvezető egyetemi tanárnak (elnök) és Muráth Ferencné dr. habil. Péntek Judit tanszékvezető egyetemi docensnek, hogy hozzáértő, hasznos észrevételeikkel nagymértékben hozzájárultak az értekezés végső formába öntéséhez. N. Csák Éva

6 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 MAGYAR NYELVŰ KIVONAT... 5 ANGOL NYELVŰ KIVONAT... 6 NÉMET NYELVŰ KIVONAT... 7 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI Az értekezés tárgya A kutatás céljai Hipotézisek Módszerek Az értekezés tudományos újdonsága Az értekezés felépítése és tartalma Az értekezés gyakorlati haszna A NEOLOGIZMUSKUTATÁS NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevezetés Nyelvi változás, nyelvi norma A neológia rövid története A neologizmus fogalma A neologizmus szó értelmezései A neologizmus definíciói A neologizmusok osztályozása A neologizmusok csoportosítása az orosz, német és magyar szakirodalom alapján Belső keletkezésű szó vagy idegen szó Belső keletkezésű szó, idegen szó, kölcsönszó A kölcsönszavak megítélése A mai kölcsönszó: az angol az anglo-neologizmus fogalma Részkonklúzió A SZÓALKOTÁSTAN NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR VONATKOZÁSAI Bevezetés A szóalkotástan a lexikológia, a morfológia és a szintaxis határmezsgyéjén A szóalkotástan terminológiája A német szóalkotástani hagyományok Az orosz szóalkotástani hagyományok A magyar szóalkotástani hagyományok A szóalkotási módok osztályozása: német orosz magyar egybevetés A neologizmusok szóalkotási módjai az oroszban, németben és a magyarban Részkonklúzió SZAKNYELVEK SZAKNYELVEK A GAZDASÁG TERÜLETÉRŐL SZÁLLODAIPARI SZAKNYELV Bevezetés A szaknyelvek és a lingvisztika A gazdaság, mint a nyelvészeti kutatások tárgya A gazdasági nyelv kutatásainak német vonatkozásai A gazdasági nyelv kutatásainak orosz vonatkozásai A gazdasági nyelv kutatásainak magyar vonatkozásai

7 3.3 A vizsgált szaknyelvek fejlődési tendenciái A német gazdasági nyelv változásai Az orosz gazdasági nyelv változásai A magyar gazdasági nyelv változásai A német, orosz és magyar gazdasági szaknyelv univerzális sajátosságai A szállodaipar, mint nemzetgazdasági szubdiszciplina A szállodaipar létjogosultsága és helye a gazdaságon belül A szállodaipar más, főként szolgáltatóipari ágazatokkal, illetve azok nyelvhasználati színtereivel való kapcsolódási pontjai A szállodaipar terminus és szinonimái (főbb beosztások, munkakörök, funkciók) Részkonklúzió VIZSGÁLAT NÉMET NYELVŰ ALAPKORPUSZON Bevezetés Kvantitatív vizsgálat Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése német szövegkörnyezetben Elemzés morfo-szintaktikai szinten: Az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása a német alapkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg igék) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe Egyéb megjegyzések Az elemzés eredményeinek összegzése: részkonklúzió A CÉLKORPUSZOK KVANTITATÍV-KVALITATÍV ELEMZÉSE. A KORPUSZELEMZÉSEK EREDMÉNYEI Bevezetés Kvantitatív vizsgálat Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése magyar szövegkörnyezetben Elemzés morfológiai, morfo-szintaktikai szinten: az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása a magyar célkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg igék) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei szerint Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe

8 Egyéb megjegyzések Kvantitatív-kvalitatív vizsgálat: A kulcsszavak továbbélése orosz szövegkörnyezetben Elemzés morfológiai, morfo-szintaktikai szinten: Az anglo-neologizmusok vizsgálata szóalkotástani és egyéb grammatikai aspektusok szerint A kulcsszavak szófaj szerinti megoszlása az orosz célkorpuszban A kulcsszavakból keletkezett anglo-neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlása Az egyszerű szavak megoszlása a fonetikai, ortográfiai és morfológiai asszimiláció foka szerint A szóösszetételek és a lexéma értékű szószerkezetek írásmódja Az anglo-neologizmusokból képzett szavak (főleg melléknevek) megjelenése Elemzés lexiko-szemantikai szinten: Az anglo-neologizmusok megjelenésének foka, okai és lexikai szerepei szerint Jelölési hiányokat betöltő anglo-neologizmusok Stilisztikai anglo-neologizmusok megjelenésének okai és szerepe Egyéb megjegyzések Konklúzió Végértékelés A hipotézisek igazolása A kutatás új tudományos eredményei (tézispontok) A kutatás további lehetőségei BIBLIOGRÁFIA FÜGGELÉKEK Függelék: A kulcsszavak kiválasztásának módszere Függelék: A német alapkorpuszon elvégzett kvantitatív vizsgálat eredménye Függelék: Részlet a háromnyelvű neologizmustárból

9 A CD-ROM TARTALMA: Német alapkorpusz Magyar célkorpusz Orosz célkorpusz Neologizmusok német szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral Neologizmusok magyar szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral Neologizmusok orosz szaknyelvi korpuszból kiemelt példatárral 4

10 MAGYAR NYELVŰ KIVONAT Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (Német magyar, német orosz egybevetés) Az értekezés az alkalmazott nyelvészeti kutatásokhoz kíván hozzájárulni a szaknyelvi idegenszó-kölcsönzés néhány kérdésének morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken történő feldolgozásával. A szerző az új, angol nyelvi elemekből álló gazdasági-szállodaipari lexikai egységek komplex, több szempontú vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatás tárgyát német, orosz és magyar szakfolyóiratok szövegfajtái képezik. Az elemzést a neologizmus-kutatás, a szóalkotástan és a szaknyelvkutatás szakirodalmának áttekintése előzi meg. A német, magyar és orosz, nyelvenként több mint 1 millió szavas korpusz megépítését követően a vizsgálat az AntConc konkordanciaprogrammal történt. Az elemzés során nyert adatokat a szerző egybevető módszerrel, német magyar, majd német orosz irányban hasonlítja össze. A vizsgálat eredményei alapján a szerző rámutat az angol eredetű neologizmusok megjelenésének okaira és szövegkörnyezeten belüli szerepeire, továbbá meghatározza a német, magyar és orosz nyelvhasználati színtereken tapasztalható azonosságokat és különbségeket Az autentikus szövegekből összeállított háromnyelvű neologizmustár, és a hozzá tartozó gazdag korpusz-alapú példatár lehetővé teszi a közvetlen gyakorlati felhasználást. 5

11 ANGOL NYELVŰ KIVONAT Neologisms in the Professional Terminology of the Hotel Trade (German Hungarian, German Russian Comparisons) The dissertation intends to contribute to the researches in the field of applied linguistics by the elaboration of some issues of foreign word-formation in the professional terminology at the morpho-syntactic and the lexico-semantic levels. The author has set herself the aim of the complex, extensive examination of the new economic hotel trade lexical elements consisting of English language elements. The various text types of German, Russian, and Hungarian specialist journals form the matter of the examination. The analysis is preceded by the review of the special literature of neologism research, word-formation, and professional terminology research. Having built a multi-lingual German, Russian, Hungarian corpus consisting of more than 1 million words in each language, the examination was carried out by the AntConc concordancer. The data obtained by the analysis are compared by the author using a contrastive method in German Hungarian, then in German Russian directions. On the basis of the findings the author points out the reasons for the appearance of the neologisms of English origin and their roles in the given contexts, furthermore she defines the similarities and differences in the German, Hungarian, and Russian scenes of language use. The trilingual collection of neologisms compiled on the basis of authentic texts and the rich, corpus-based collection of examples belonging to it make the direct, practical use possible. 6

12 NÉMET NYELVŰ KIVONAT Neologismen in der Fachsprache der Hotellerie (deutsch ungarischer, deutsch russischer Vergleich) Das Hauptanliegen der Dissertation ist, einige Fragen der Fremdwortbildung in den Fachsprachen auf der morpho-syntaktischen und der lexiko-semantischen Ebene aufzuarbeiten. Die Autorin hat sich zum Ziel gesetzt, die neuen, aus englischsprachigen Elementen bestehenden lexikalischen Einheiten im Sprachgebrauch der Hotellerie unter mehreren Gesichtspunkten zu analysieren. Den Gegenstand der Forschungen bilden die Textsorten der deutschen, ungarischen und russischen Fachzeitschriften. Der Analyse geht der Überblick über die relevante Fachliteratur der Neologismenforschung, der Wortbildungslehre und der Fachsprachenforschung voraus. Nach dem Aufbau der deutschen, ungarischen und russischen Korpora von jeweils mehr als 1 Million Textworten erfolgte die Analyse mit dem Konkordanzprogramm AntConc Die während der Analyse erhobenen Daten werden mit Hilfe der Vergleichsuntersuchung in Richtung Deutsch Ungarisch, Deutsch Russisch gegenübergestellt. Anhand der Ergebnisse der Untersuchung wird auf die Gründe des Aufkommens bzw. die Rollen von Neologismen englischer Herkunft im Kontext verwiesen. Es werden die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede im deutschen, ungarischen und russischen Sprachgebrauch aufgezeigt. Die auf Grund der authentischen Texte zusammengestellte dreisprachige korpusbasierte Neologismen- und Belegsammlung ermöglicht die direkte praktische Anwendung. 7

13 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: A korpusz összetétele táblázat: Alakulatok szerkesztettség szerint táblázat: Szóalkotási módok a képzés módja szerint táblázat: A szállodaipar és nyelvhasználati színterei táblázat: A szállodaiparral kapcsolatos szakágazatok megnevezései felsőoktatási intézmények tantárgyi programjai alapján táblázat: A szállodaipari szakember megnevezései táblázat: Az új német kéttagú egy szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német kéttagú két szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német kéttagú három vagy több szótagból álló előtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az új német háromtagú szóösszetételek írásmódjának áttekintése táblázat: Az anglo-neologizmusok előfordulása a magyar és az orosz célkorpuszban táblázat: A német és a magyar szállodaipari szakmai nyelvhasználat azonosságai és különbségei táblázat: A német és az orosz szállodaipari szakmai nyelvhasználat azonosságai és különbségei

14 0. A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI 0.1 Az értekezés tárgya Nyelveink megújulási folyamata állandó, hiszen az általuk kifejezésre, megfogalmazásra kerülő eszközök, jelenségek és folyamatok állandó változások, átalakulások és megújulások eredményeképpen jönnek létre. Mindez jól tetten érhető a számtalan új lexikai egység megjelenésékor, és a már használatban lévő lexikai elemek jelentéseinek elmozdulásakor. Jelen értekezés a német, orosz és magyar szókészlet bővülésével foglalkozik, és azon belül különös hangsúlyt helyez a gazdasági - szállodaipari nyelvhasználati színtereken megfigyelhető nyelvi innovációkra. Kelet-Európa gazdasági eseményei, különösképpen a magyar rendszerváltás, a német újraegyesítés, és a Szovjetunió szétesése óta tanúi vagyunk egy egységes Európa kialakulásának. Rendkívül figyelemre méltó az a tény, hogy a szerző által vizsgált három nyelv mind történelmi és gazdasági szempontból, mind a nyelvi struktúra tekintetében merőben más. A globalizációs folyamatok következtében azonban mégis egyre több közös, univerzális, tipikus és törvényszerű sajátosság fedezhető fel egy beható egybevető vizsgálat során. Számos német, magyar és orosz nyelvész foglalkozik saját anyanyelve szókészletének módosulásával. Írásaikban azonban nem egyszer találunk utalást arra, hogy mennyire érdekes tanulsággal szolgálna a rendszerváltó országokban létrejött neologizmusok összehasonlító vizsgálata (MINYA 2003 : 91, ZEMSKAJA 1996 : 25). Kutatásom kiindulópontját ez a tény képezi. A kutatás szűkebb vizsgálódási terét a három rendszerváltó ország nemzetgazdasági, azon belül a szállodaipari szaksajtóban megjelenő neologizmusok képezik, tehát azok, amelyek a 90-es évek kezdetétől fogva tekinthetők neologizmusoknak. Egyetértek azokkal a korábbi megállapításokkal, hogy többnyire a sajtóban olvashatók először a neologizmusok (CARSTENSEN 1967 : 11, ZEMSKAJA 1996 : 23, TIHONOVSKAJA 2005 : 2, ABLONCZYNÉ 2006 : 42). Ma a döntő nyelvalakító, nyelvváltoztató és nyelvegységesítő impulzusok a tömegkommunikációs eszközökből, főleg a napi és heti sajtóból indulnak ki (WILSS 2001 : 181). A gazdasági zsurnalizmus esetében a kommunikátor, az információátvitel adója nemcsak a mindenkori szerkesztő, aki illetékes a gazdasági jelentések összeállításában, hanem egy több, főleg diplomás közgazdászokból és diplomás kereskedelmi 9

15 szakemberekből álló szakértői csoport. Az üzenet szoros összefüggésben van a kommunikátorokkal, sok szakmai terminust és félterminust tartalmaz. Az információátvitel vevője, azaz olvasói tábora is homogén csoportot alkot, ellentétben a napi sajtó közönségével. Az ilyen célcsoportban fontos a sokrétű érvelés (PIIRAINEN 1982 : 31), és az igényes, gördülékeny fogalmazási modor. 0.2 A kutatás céljai - Célom az utóbbi évtizedek új, angol nyelvi elemekből álló szállodaipari lexikai egységek komplex, több szempontú vizsgálata. - Számítógépes korpuszelemzés segítségével leírom az új, angol nyelvi elemekből álló szállodaipari szakkifejezések német szövegkörnyezeten belüli asszimilációs folyamatait, majd összehasonlítom azokat az orosz és a magyar szövegkörnyezetben megfigyelhető jelenségekkel. - Részletezem az új, angol nyelvi elemekből álló gazdasági-szállodaipari lexikai egységek megjelenésének okait és szövegkörnyezeten belüli szerepeit a németben, a magyarban és az oroszban. - Felvázolom a három nyelvben fellelhető közös új elemek morfológiai mechanizmusait és korpuszalapú jelentés-meghatározásait. - Megállapítom a külső és belső keletkezésű gazdasági-szállodaipari neologizmusok egymáshoz való viszonyát a három nyelven belül. - Összeállítok három nyelven egy lexiko-szemantikai szinten pontosan körülhatárolt szóés kifejezés gyűjteményt, amely lehetővé teszi a közvetlen gyakorlati felhasználást. 0.3 Hipotézisek Kutatásom során a következő, mindezidáig nyelvi intuíción alapuló előfeltételezéseket kívánom bizonyítani nagy mennyiségű sajtónyelvi adat elemzése alapján: - A német gazdasági-szállodaipari szaknyelv az oroszhoz és a magyarhoz képest hajlékonyabb az angol kölcsönzések irányába nemcsak azért, mert az angol és a német gazdasági-szállodaipari nyelvhasználat régebbi cégkapcsolatok révén szorosabb kontaktusban áll egymással, hanem azért is, mert az angol és a német nyelv szerkezetileg közelebb áll egymáshoz, mint az angol és az orosz, illetve az angol és a magyar. 10

16 - Ha a német gazdasági-szállodaipari terminus orosz és magyar ekvivalenseit elemezzük, akkor az tapasztalható, hogy a német szóösszetételt az oroszban és a magyarban legtöbbször egy-egy szószerkezet helyettesíti. pl. Einfuhrverbot behozatali tilalom / запрет на ввоз, Unternehmenstätigkeit vállalati tevékenység / предпринимательская деятельность. Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban történt azonban elmozdulás a szóösszetételek irányába. - Az orosz és a magyar gazdasági-szállodaipari szaksajtóban előforduló, a külső neologizmusok alternatívájaként létrejövő belső neologizmusok alkotása aktívabb, használata gyakoribb, mint a németben. Ld. az Internet alternatívájaként a Weltnetz lexéma csak a puristák által használatos, míg az orosz és a magyar nyelvhasználó gyakrabban él az интернет / internet jövevényszavakat helyettesítő belső keletkezésű lexémákkal, azaz всемирная паутина, illetve világháló. (vö. továbbá: Cash & Carry- Prinzip (ném.), de: концепция «плати и бери» (or.) Fizess és vidd - elv (magy.). 0.4 Módszerek Kutatásom során saját korpuszokat 1 módszerét, majd az egybevető módszert alkalmaztam. építettem, és a számítógépes korpuszelemzés A vizsgálataim megkezdése előtt különböző szelekciós módszerekkel (ld. 1. függelék) válogattam ki a vizsgálandó neologizmusokat. A korpuszokon kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokat végeztem. Az azonos terjedelmű német, orosz és magyar nyelvű korpusz elektronikus formában megjelent, autentikus forrásokból tevődik össze. A letöltéseket addig folytattam, míg el nem értem a nyelvenkénti 1 millió szövegszavas állományt. Fontosnak tartottam, hogy a szövegszavak mennyisége nyelvenként közel azonos legyen. Az így nyert 3 db, 3 nyelvű szövegkorpuszt word, pdf, illetve *.txt fájlként tároltam, így előkészítettem a szoftveres elemzésre. 1 David Crystal által megadott meghatározást fogadom el korpuszépítésem és elemzésem során: A korpusz a nyelv reprezentatív mintája, amelyet nyelvészeti elemzés céljából állítottak össze. (CRYSTAL 1992 : 410) 11

17 Az alábbi táblázat tartalmazza azon folyóiratok listáját, amelyek honlapjairól származnak adataim. A letöltéseknél figyelembe vettem a megjelenés időszakát ( ), a folyóiratok profilját, és a sajtószövegek műfajait. 1. táblázat: A korpusz összetétele Német Orosz Magyar Allgemeine Hotel -und Парад отелей Turizmus Gaststättenzeitung Panoráma / (AHGZ) Turizmus Bulletin Tophotel Гостиница и ресторан Kulinárium Der Hotelier Ресторан эксклюзив Vendéglátó Magazin Der Gastronom ГХ 2 : Отель, Пять звёзд, Турбизнес Gasztronómia, Szálloda, Turisztika. (GSZT) A felsorolt szaklapok írásai maximálisan összehasonlíthatók, mert - Ezek a folyóiratok az adott országok egész területén terjesztésre kerülnek, - Közöttük megtalálhatók az adott ország szállodaszövetségének hivatalos lapja is, - Mindegyik közel azonos időszakokban jelenik meg (kéthetente vagy havonta), - Mindegyiknek közel azonos a formátuma és a megjelenése, - A megcélzott olvasóközönség mindenütt a szakmabeli szállodaipari szakember, tehát szakember kommunikál szakemberrel, - Mindegyik sajtótermék autentikus nyelvi mintát ad, továbbá - Az összes folyóirat közel azonos szövegtípusokkal és műfajokkal dolgozik A sajtószövegek letöltésekor Domokos műfaji csoportosítását, rendszerezését hívtam segítségül (DOMOKOS 1998 : 189). - Tájékoztató műfajcsoport - Információs műfajcsalád 2 A Гостиничное Хозяйство: Интернет-ресурс для профессионалов гостиничой отрасли (www.moshotel.ru) több folyóirat tanulmányát közölte 2003 és 2008 közötti időszakban. 12

18 Hír Közlemény - Tudósítás műfajcsalád Eseménytudósítás Tematikus tudósítás Riport Eseményriport Elemző riport Útleírás - Interjú műfajcsalád Nyilatkozat Beszélgetés - Portréinterjú - Publicisztikai műfajcsoport - Vezércikk - Jegyzet - Kommentár Járulékos műfajcsoport (novella, karcolat, tanácsadás) nem volt jellemző az általam kiválasztott folyóiratok rovataira. A fentebb felsorolt sajtóműfajok mellett helyet kaptak a korpuszban - álláshirdetések, - kiállításokra, vásárokra szóló meghívók, - gazdasági jelentések, - (főleg szállodai szoftvereket bemutató) termékismertetők is. A magyar korpuszban fellelhetők ezen kívül elektronikusan elérhető szaksajtóműfajok hiányában szakmabeliek szakmabeliekhez szóló tanulmányai, tájékoztatásai, továbbá egy tudományos értekezés is. Elemzésem elején a hagyományos értelemben vett egybevető módszert választottam, amely egy olyan összehasonlító-leíró vizsgálati módszer, mely során a kutató a két elemzendő nyelvrendszer közötti különbségeket helyezi érdeklődése középpontjába (REIN 1983 : 1). Az összehasonlító módszer másik fontos előfeltétele az, hogy a pontosság és a hitelesség megőrzése céljából egyszerre mindig csak két nyelvet hasonlítunk össze. A módszer tehát mindig aszimmetrikus jellegű (GAK ROJZENBLIT 1965 : 3), azaz a vizsgálandó nyelvek 13

19 közül az egyik a kiinduló alapnyelv, a második és a harmadik pedig a célnyelv/célnyelvek. Ha egyidejűleg három vagy több nyelv terminusait vetnénk egybe, akkor az összehasonlítandó fogalmak egyértelműsége és érthetősége csorbulna, főképpen a terminusok ekvivalenciájának fokát nem lehetne pontosan meghatározni (ARNTZ THIEL 1981 : 60). Az alapnyelv, és ezáltal az alapkorpusz a német, mert - a német nyelv és annak gazdasági jellegű nyelvhasználati színterei állnak a legrégebb idők óta kontaktusban az angol amerikai változatával (SCHLICK 1984/1985 : 193). - ebben a nyelvben érhetők leginkább tetten az asszimilációs folyamatok, hiszen nyelvrendszerének szerkezete a legközelebb áll az angolhoz, ezért - ebben a nyelvben van leginkább szükség az anglo-neologizmusok szerepének és funkcióinak feltárására, illetve német nyelvű ekvivalensek megalkotására. - A német alapkorpuszban elvégzett vizsgálat eredményei rávetíthetők a két célkorpuszra, a magyarra és az oroszra. Az összehasonlítás irányai ennek alapján: német magyar, majd német orosz. 0.5 Az értekezés tudományos újdonsága Az értekezés egyedülálló abból a szempontból, hogy először von párhuzamot három rendszerváltó ország három teljesen különböző rendszerű nyelvének szókincsbővülési folyamatai között. Bár a nyelvészek érdeklődése a gazdasági szaknyelvek iránt kitartóan növekszik, a szállodaipai szaknyelvi szegmens kevésbé kutatott. A globalizálódó Európában az idegenforgalom súlyponti szerepet kap, ezért elengedhetetlen szükség van a szállodaipari szaknyelv változásainak beható elemzésére. 14

20 0.6 Az értekezés felépítése és tartalma A bevezető részben bemutatom a kutatás körülményeit. Meghatározom az értekezés tárgyát és kitűzöm kutatásom céljait. Felállítom hipotéziseimet, majd leírom vizsgálati módszereimet. Ismertetem a korpuszépítés főbb lépéseit, a korpuszok összetételét és az adott sajtónyelvi szakszövegfajták sajátosságait. Bizonyítom a három egymillió szavas szövegkorpusz összehasonlíthatóságát, és megadom a számítógépes korpuszelemzés elveit. Végül kiemelem az értekezés újdonságértékét és gyakorlati hasznát. Az 1. fejezetben bemutatom a nyelvi változás és a nyelvi norma kérdéskörét. Tisztázom a neologizmus fogalmát és ötvözöm a kutatásom tárgyát képező neologizmus-tipológiákat. Vázolom a kölcsönzés folyamatának főbb lépéseit és indoklom az anglo-neologizmus terminus megalapozottságát. A 2. fejezetben bemutatom a szóalkotástan gazdag szakirodalmát három nyelvterületen. Feltérképezem az újabb, sztenderdnyelvi szóalkotási tendenciákat és összehangolom a szóalkotási kategóriákat nyelvenként. A 3. fejezetben vázolom a szaknyelvkutatás történetét, és meghatározom a szaknyelvi norma szerepét. Hangsúlyozom a gazdasági szaknyelv rendkívül heterogén voltát, és leírom a gazdasági jellegű nyelvhasználat vertikális tagozódását. Kiemelem a szállodaipai szaknyelvet, mint kevésbé kutatott gazdasági szubdiszciplinát. Megadom a szállodaipar definícióit, és elhelyezem annak nyelvhasználati területét az egyéb szolgáltató-ipari nyelvhasználati színterek rendszerében. A 4. fejezetben részletesen elemzem a német alapkorpuszban fellelhető angloneologizmusaimat morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai szinteken. Megfigyelem a kulcsszavak továbbélését német szaknyelvi környezetben, vázolom a neologizmusok szóalkotásmódok szerinti megoszlását. Leírom az anglo-neologizmusok megjelenésének okait és szerepeit. Az 5. fejezetben megadom a német alapkorpusz magyar és orosz célkorpuszokhoz viszonyított vetületeit. Elemzem a célkorpuszokat morfo-szintaktikai és lexiko-szemantikai 15

21 szinteken, majd egybevetem a német szállodaipar írásbeli nyelvhasználatának főbb fejlődési tendenciáit a magyar szaknyelvi és az orosz szaknyelvi sajátosságokkal. 0.7 Az értekezés gyakorlati haszna A kapott eredmények, kiemelten a német magyar orosz szállodaipari neologizmuskalauz felhasználhatók lesznek mind a gazdasági főiskolák szakspecifikus gazdasági nyelvi, mind a nyelvészeti alapképzés lexikológiai-lexikográfiai kurzusain, továbbá bővíthetők egy esetleges többnyelvű neologizmus-szótár kialakításának irányába is. 16

22 1. A NEOLOGIZMUSKUTATÁS NÉMET, OROSZ ÉS MAGYAR SZAKIRODALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE Die Gewalt einer Sprache ist nicht, daß sie das Fremde abweist, sondern daß sie es 1.0 Bevezetés verschlingt. (Goethe) A neológiai robbanást a német, az orosz és a magyar neologizmuskutatók egyaránt figyelemmel kísérték az utóbbi időben. HERBERG és KINNE (1998 : 5) megállapítja, hogy az új lexika robbanásszerű megjelenése a technikai és tudományos előrelépés, illetve a világszerte megfigyelhető társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok kísérőjelensége. GOLUB (1998 : 37) is leszögezi, hogy az utolsó évtizedekben valóságos neológiai robbanásnak lehetünk tanúi, melyet extra-lingvisztikai tényezők váltottak ki. Oroszországban kimondottan kedvező feltételek alakultak ki a lexikai gazdagodás szempontjából: a totalitárius állam szétesése, a tervutasításos rendszer és a 70 év alatt kialakult szociális-gazdasági és szellemi értékek megszűnése hatalmas változásokat hoztak az emberek tevékenységi körének minden szférájában. MINYA (2007 : 5) a magyar nyelvváltozás kapcsán új nyelvújításról beszél, és kihangsúlyozza, hogy a demokratikus államforma megteremtése, a nyugati országokhoz és az európai közösségekhez való csatlakozásunk, valamint az informatikai áramlatokba, társadalmakba történő bekapcsolódásunk olyan mennyiségi és minőségi változást hozott és hoz, amely folyamatos nyelvújítást és nyelvújulást eredményez. Jelen fejezetben vázolom a neologizmus terminus eddigi definícióit és bemutatom az eddigi klasszifikációs kísérleteket. Kiválasztom azt a fogalom-meghatározást, és azt a csoportosítási formát, mely kutatásaim kiindulópontját képezi. 1.1 Nyelvi változás, nyelvi norma A nyelvi változás kérdése a nyelvészet központi kérdése (GOLUB 1998 : 37). Az irodalmi nyelvi norma viszont ma már kevésbé meghatározott és kevésbé kötelező. Az írott nyelv fogalma a nyelvészeti szakirodalomban hosszú évtizedeken keresztül egybemosódott, sőt azonosult a szépirodalom nyelvével: irodalmi nyelv, Literatursprache, literaturnyj jazyk. A 17

23 német nyelvű szakirodalomban a beszélt nyelv fogalmát részben a köznyelv (Umgangsprache), részben az írott nyelv (geschriebene Sprache) fogalmától különítik el. A magyar nyelvre vonatkozó szakmunkákban a fenti kérdéskört illetően meglehetősen nagy volt a terminológiai változatosság az utóbbi évtizedekben. Benkő a nyelvi norma kialakulásának folyamatát, rendszerének állandóságát a hagyományozódásban látja. Fontos szerepet játszanak azonban a tudatos nyelvi fejlesztés tényezői, min pl. az ortográfiák, grammatikák és a szótárak BENKŐ (1988: 22). Definíciós kísérletet tesz a későbbiekben Banczerowski, aki leszögezi, hogy az általános nyelvi norma lexikai és grammatikai szabályok tára, amelyek a legnagyobb mértékben stabilizálódtak a nyelvben (BANCZEROWSKI 2000 : 392). Heltai ötvözi az előző évtizedek definíciós kísérleteinek leglényegesebb pontjait: [ ] a norma olyan szokásos nyelvhasználatot jelent, amely a normatív erő révén orientáló mintaként működve előírja, illetve szankcionálja a kívánatos, illetve a nemkívánatos nyelvhasználatot (HELTAI 2004 : 413). A nyelvváltozatok csoportosítására is történt számos kísérlet hazánkban. Grétsy kiemeli, hogy a hazai nyelvészek vagy a műfaji szempontokat, vagy a közlésmódot, vagy a nemzeti nyelv népnyelv kettőségét tekintik kiindulópontnak GRÉTSY (1988 : 86). Sebestyén a normatív nyelvhasználat mellett beszél területi és társadalmi nyelvváltozatokról (SEBESTYÉN (1988 : ). Jelen értekezésben Kiss elképzeléseit fogadom el, aki három fő nyelvváltozat-típust választ szét: a köznyelvit, a társadalmit és a területit. A köznyelvi tagolódik klasszifikációja szerint beszélt nyelvi és írott nyelvi változatokra, és a társadalmi változatok között helyezkednek el a csoportnyelvek és a szaknyelvek (KISS 1995 : 74). Az orosz szenderdnyelvi változatok esetében ma már nem áll távol a szlengizmusok használata sem. BEREGOVSZKAJA (1996 : 36) megfigyeli, hogy a szleng elemek nagyon intenzíven szűrődnek át a sajtó nyelvébe, és sokszor kiszorítják a sztenderdnyelvi változatot. Előfordulhat, hogy a szleng lexémák a sztenderdnyelvi változatokkal együtt párhuzamosan élnek tovább (SHCHEMCHUK 2005 : 17). A német minőségi lapok sem zárkóznak el az ezredforduló környékén a beszélt nyelvi megfogalmazásoktól (SCHNEEWEIß 2000 : 27). A magyar nyelvben pl. a vacsi, jogsi, röpcsi alakulatok 18

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Témavezető: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia. PhD Habil. tanszékvezető

Részletesebben

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén

P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit, Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén Szemle 107 bevallott célja, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy az felismerje napjaink diskurzusaiban a korábbi időkhöz képest alig változó álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás varadi@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály Tartalom Előzmény Motiváció Cél Fejlesztés Eredmény

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1

NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYARORSZÁGI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉRŐL1 HABLICSEK LÁSZLÓ 1. Bevezetés A magyarországi demográfiai kínálások jövőbeni alakulásáról egy biztos kép felvázolása egyrészt meglehetősen

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém 2011 2 A magyar logisztikai

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Egyetem, Gödöllő (továbbiakban Egyetem) Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája a doktori képzésről és

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. KOMAREK LEVENTE Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú. Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c.

Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú. Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c. Szakmai zárójelentés a KO 8226/2004. (T46388) nyt. számú Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban c. kutatási témáról 1. Célok: Az eredetileg 9 fős majd (Dr. Pápai Vilma 2005 januárjában

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. N. Csák Éva Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei N. Csák Éva NEOLOGIZMUSOK A SZÁLLODAIPARI SZAKNYELVBEN (NÉMET - MAGYAR, NÉMET - OROSZ EGYBEVETÉS) Témavezető: Dr. habil. Bakonyi

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben