A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

2

3 VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI

4

5 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST, 1990

6 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 25. Sorozatszetekesztő dr. Kerényi Ferenc A bevezetőt írta, a dokumentumokat válogatta, és a kötetet szerkesztette Danes Istvánné dr. Lektorálták Bögel József Strassenreiterer Erzsébet A borító Székely Berta munkája Megjelent a "Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása kutatási program" támogatásával. ISSN ISBN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó Soóky Andrea mb. igazgató Felelős szerkesztő Török Margit Készült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nyomdájában Felelős vezető dr. Orbán György

7 BEVEZETŐ A dokumentumgyűjtemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet forráskiadvány sorozatának folytatásaként jelenik meg. Az első kötet 1989-ben jelent meg, mely az 1945-ös időszakot ismerteti. Ez a kiadvány a színháztörténet következő négy évét öleli fel. A színigazgatás a tárgyalt időszakban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Ügyosztályának (1947. július 1-től Főosztály) felügyelete alá tartozott. A miniszter Keresztury Dezső, (1945. XI III. 14-ig) a Művészeti Ügyosztály vezetője Pátzay Pál szobrászművész, iparművészeti főiskolai rendes tanár volt; az Ügyosztály felügyeletét dr. Simon László államtitkár látta el ben a miniszter Ortutay Gyula lett (1947. március 15-től február 24-ig), a Művészeti Ügyosztály vezetésével dr. Kardos Lászlót bízták meg. A felsőszíntű felügyeletet Dr. Bóka László államtitkár látta el. A Művészeti Ügyosztályt a VKM 4222/1947. ein. sz. rendeletével főosztállyá szervezték át. Az ügykörök ügyosztályokra tagolódtak. A négy ügyosztály közül a VI/3-as foglalkozott a színházi ügyekkel ban Antal Jánosnét nevezték ki a Művészeti Főosztály vezetőjévé, aki ezt a funkciót az évi XV. tc-el létrehozott Népművelési Minisztérium megszervezéséig látta el. Az új minisztériumhoz többek között átkerültek a színházi ügyek, a Színházi Főosztály vezetője pedig Berczeller Antal lett."'' A VKM-ben a Művészeti Ügyosztály (főosztály) feladatkörébe tartoztak az irodalmi, zeneművészeti és színművészeti ügyek, 5

8 de ellátta az állami és nem állami színházak felügyeletét is. A színházak államosítása előtt külön érdekvédelmi szervezete volt a budapesti és a vidéki színigazgatóknak (Budapesti Színigazgatók Szabadszervezete, Vidéki Színigazgatók Egyesülete) és a magyar színpadi szerzőknek, a színpadi művek kiadásával foglalkozó magánkiadóknak (Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, Magyar Színpadi Kiadók Szindikátusa). A Színművészeti- és Filmművészeti Kamara megszűnt, helyébe a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete lépett. Első feladata volt - a kormányzat törekvéseivel egyetértésben - a magyar színjátszás stabilizálása, a színészek munkafeltételeinek biztosítása, és egy új színészi jogrendszer kialakítása. Ruhával, cipővel, élelmiszerrel látta el a színészeket, a színházi dolgozók bérét és jogait szabályozó 12 hónapos kollektív szerződéseket kötött a munkáltatókkal, gazdasági és érdekvédelmi szempontból véleményezési jogot gyakorolt a színigazgatói engedélyek kiadásában. Szakmai-művészeti szempontból a véleményezést az 1946 júliusában létrehozott Magyar Művészeti Tanács gyakorolta az 1950 februárjában bekövetkezett megszűnéséig. A Tanács hét szaktaná- 2 csa között helyet kapott a Színművészeti Szaktanács is. Minden szaktanács hét tagból állt. A tagokat az illető művészeti ág legkiválóbb képviselőiből kellett megválasztani. A Magyar Művészeti Tanács elnökévé Kodály Zoltánt választották. A színművészeti szaktanácsnak többek között tagja volt - a dokumentumok tanúsága szerint - Major Tamás, Both Béla, Hont Ferenc. A Művészeti Tanács feladata szerint javaslatokat dolgozott ki,

9 művészeti kérdésekben szakvéleményt adott és általában tanácsadó szerepet töltött be a VKM Művészeti Ügyosztálya mellett. A Művészeti Tanács állította össze pl. a vidéki színházaknak ajánlott irodalmi értékű prózai művek jegyzékét, alakította ki a társulatok tevékenységének elbírálásához a szakmai-művészeti irányelveket, és részt vett a társulatok munkájának értékelésében. A Művészeti Ügyosztály minden fontos szakmai kérdésben kikérte a Tanács tagjainak véleményét. A Művészeti Tanács számos kezdeményező lépést tett a művészi színvonal emelése érdekében. Serkentette az új zenés darabok kiadását, ill. a régi zenés színjátékok átdolgozását. Ilyen ügyekben Kodály Zoltán személyesen is közbenjárt a VKM miniszternél." 5 A prózai előadások repertoárjának gazdagítása és színvonalának emelése érdekében a Művészeti Tanács kezdeményezésére Dramaturgiai Tanácsadó Iroda létesült a Színművészeti Akadé- 4 mia Színháztudományi Intézete kereteben. A VKM megbízásából a Művészeti Tanács hirdette meg a vidéki színigazgatói pályázatokat az 1945/46. színi évadra. A beérkezett pályázatokat a Művészeti Tanács és a Szakszervezet véleményezte és terjesztette fel a minisztériumhoz jóváhagyás végett, miután az eltérő véleményeket egyeztették. A pályázónak szigorú előírásokat kellett teljesíteni. Köteles volt az előadásokhoz szükséges helyi hatósági engedélyt előzetesen megszerezni; a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete által előírt illetékeket és díjakat befizetni; az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetét megillető járulékokat és pótfilléreket is biztosítani; az előadások művészi színvonala érdekében a Ma- 7

10 gyar Színészek Szabad Szakszervezete által megállapított létszámú társulatot tartani. A társulatnak csak az lehetett tagja, aki belépett a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetébe, vagy gyakorlatos volt, illetve olyan személy, aki a VKM-től meghatározott időre működési engedélyt kapott."' Az 1946/47. színi évadra a szakszervezet javaslata alapján már nem a Művészeti Tanács, hanem a VKM írta ki a nyilvános pályázatot. E szerint csak az nyerhette el a színigazgatói engedélyt, akit igazoltak, aki megfelelő tőkével és színházi felszereléssel rendelkezett. Amennyiben a pályázat beadása e- lott is színigazgatóként működött, igazolnia kellett, hogy az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetével és színtársulata korábbi és jelenlegi tagjaival szemben szerződéses kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A színigazgatói engedély elnyeréséhez be kellett fizetnie óvadékképpen társulata legalább egy havi fizetésének összegét (készpénzben, aranyban, áruban vagy bank-garanciában) a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete pénztárába. Az engedélyes színigazgató ezen felül köteles volt műsorát úgy összeállítani, hogy az évad alatt teljesített előadásoknak elsőrendű társulatoknál legalább harmincöt százaléka, másodrendű társulatoknál legalább harminc százaléka, harmadrendű társulatoknál legalább huszonöt százaléka, negyedrendű társulatoknál legalább húsz százaléka irodalmi értékű prózai előadás legyen. A pályázathoz részletes műsortervet kellett mellékelni. Ezt a feltételt azért tartották szükségesnek, mert a vidéki társulatok műsorán többnyire operettek szerepeltek. A színvonal emelése érdekében a

11 VKM a prózai előadások előírt arányának teljesítéséhez kötötte az évi szubvenció kiadását is. Ez azonban csak kisebb javulást eredményezett, mert a színházak többsége a bevételek biztosítása érdekében a kassza-darabokat is megtartotta. Az új bemutatók előkészületeire gyakran kevés idő maradt, a három-négy próbával előkészített darabok pedig "silány kivitelben kerültek a közönség elé".^ Az 1946/47. színi évadra vonatkozó igazgatói pályázatok értékelése kapcsán a Művészeti Ügyosztály azt javasolta, hogy az állami támogatást ne közvetlenül a színigazgatók kapják, hanem hozzanak abból létre egy olyan alapot, amelyből szakképzett rendezőket és színvonalas művészeket lehetne kiküldeni az egyes társulatokhoz. Ezeket legalább az első- és másodrendű társulatokhoz kívánták kiküldeni, évenként 5-6 színdarab beállítására és betanítására. Javasolták neves prózai színészek szerződtetését, akik színvonalas munkájuk alapján gázsijukat közvetlenül az állami alapból kapták. Szorgalmazták, hogy az előadások megkezdéséig legalább két-három hetet kötelezően fordítsanak az első színdarabok betanulására. E követelmények következetes végigvitele azonban nem volt lehetséges, mert a minisztérium által biztosított szociális segélyek (fizetés céljából adott államsegélyek) nélkül a színházak működésüket el sem tudták volna kezdeni. A Művészeti Ügyosztály a fővárosi és a vidéki színigazgatók részére rendszeresen folyamodott a Pénzügyminisztériumhoz rendkívüli államsegély engedélyezéséért "a magyar színészet válságának enyhítésére".^ Az 1947/43. színi évadra a Művészeti Tanács a vidéki tár- 9

12 sulatok művészi nívójának emelésére azt javasolta, hogy kötelezzék a színigazgatókat arra, hogy az évad elején egy hónapot kizárólag próbákra, felkészülésre fordítsanak és ez alatt a Színháztudományi Intézet jegyzékében szereplő prózai darabok közül négyet tanuljanak meg, és előadásra készítsenek elő. Ennek fejében erre az időre az összes személyi kiadásokat az állam fedezze. Javasolták továbbá, hogy a nagyobb színházak egyegy prózai rendezőt szerződtessenek a Művészeti Tanács által javasoltak köréből, ezek fizetését egész éven át államköltségből biztosítsák. Az élő magyar színpadi szerzők javasolt darabjainak műsorra tűzése esetén a jogdíjat az állam fizesse meg. Végül javasolták, hogy a fentieken kívül a kiutalt szubvenció díszlet és jelmez beszerzésére legyen fordítható, s ezek kerüljenek állami tulajdonba.^ A Vidéki Színjátszók és Színigazgatók Testülete viszont azt kérte, hogy az állami szubvencióból fizetéseket és közterheket is fizethessenek, és az évad első havi teljes rezsijét (kis színházaknál az első negyedévi kiadás összegét) is megkaphassák államsegélyként. Végül kompromisszumos megoldás született: az állami támogatást a fizetési kötelezettségek teljesítésével és a művészi nívó fokozásával kapcsolatos feltételekhez kötötték ben minisztériumi döntés született"^ a vidéki színtársulatok állami segélyezésének új rendjére. E szerint a szubvenció odaítélése a művészi teljesítmények figyelembevételével vei, pontozás alapján történt. A pontozást a beküldött havi műsorkimutatások, továbbá a Művészeti Tanács és az ügyosztály 10

13 megbizottainak helyszíni ellenőrzései alapján végezték. Külön pontozták a társulatvezetők gazdasági tevékenységét. A művészi feltételek teljesítését a Művészeti Tanács, a Színiakadémia szakértői, a gazdasági munkát a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete és a működési székhely közigazgatási szakemberei értékelték előre rögzített elbírálási rend szerint. Az 1947/4C-as évadra 22 társulat részére Ft állami szubvenciót terveztek."'""'" Az előző havi művészi teljesítmény elbírálását a beküldött műsorok és színlapok alapján végezték el, Both Béla főrendező, a Művészeti Tanács tagjának javaslata a- lapján. Az államsegélyek szociális és nívószubvenciót egyaránt tartalmaztak. A társulatokat a teljesítmények színvonala alapján jelentősen differenciálták. Az 1948/49. évi színigazgatói engedélyek kiadásának feltételei csak néhány ponton tértek el a korábbiaktól, pl. - az igazgatóknak vállalniuk kellett azt, hogy társulatukat nem konzorcionális (haszonrészesedési), hanem rendes évi szerződések alapján működtetik, - a társulatoknál csak diplomás vagy működési engedéllyel rendelkező művészeket alkalmazhatnak, - szakképzett rendező vezetésével és kellő számú próbával készülnek fel az előadásokra. A minisztérium fokozza az ellenőrzést. A kiadvány dokumentumai szerint nem volt könnyű dolga a színházi igazgatóknak, ha a minőségi és gazdasági követelményeknek eleget akartak tenni. A színigazgatók igyekeztek a lehetőségekhez képest biztosítani a színészek gázsiját, kifizet- 11

14 ni a jogdíjakat és a nyugdíjjárulékokat. Mégis a színházak jelentős része állandóan államsegélyért folyamodott, hogy az elmaradt fizetéseket és a köztartozásokat rendezhesse, mert a kiadásokat nem tudta fedezni a bevételekből. A követelmények teljesítése a műsorválasztás és a művészi színvonal terén szintén nehéz volt. A minisztérium egyik sommás megállapítása szerint "ha szigorúan az előírt pontozási rendszert tartanánk be, akkor általában a nívó-szubvenciót kiadni 12 sem tudnánk". A színvonal emelésének korlátokat állítottak - különösen a kisebb társulatoknál - az anyagi gondokon túl teljesítőképességének határai, és a közönség alacsony igényei is. A színházak munkáját, életét ezekben az években a fennmaradásért folyó küzdelem jellemezte. Viszonylagos biztonságban csak az állami színházak voltak, ahol a fizetéseket az állami költségvetés garantálta. De a színházak dolgozói, művészei e- zeken a helyeken sem vonhatták ki magukat az infláció okozta általános nélkülözés, majd a forint bevezetése után továbbra is fennmaradt szűkös megélhetési körülmények, és az újjáépítés nehézségei alól. Ezek mind zavarták a művészi teljesítményt. A magántársulatok fennmaradása nagymértékben a bevételek mértékétől függött, ezért helyzetük még nehezebb volt. Egyszerre kellett eleget tenni a nézők kívánságának és a felülről megszabott, a szubvenció feltételeként szereplő művészi értéket is képviselő műsorterv és színvonal követelményeinek. Műsorterveikben a felújítások domináltak, új darabot csak elvétve mutattak be. Az új bemutatókkal járó kiadások a nagyobb vidéki társulatok gazdasági egyenlegét is felboríthatták. Ezért elsősor- 12

15 ban az állami színházak (Nemzeti Színház, az Operaház, a Szegedi Nemzeti Színház és az 1948-ban államosított Madách Színház) tudtak eleget tenni a magasabb művészi színvonal és a gyakoribb új bemutatók követelményeinek. Műsorterveikben a világirodalom klasszikusai (Shakespeare, Moli^re, Racine, Ibsen, Csehov, Shaw stb.) mellett a magyar drámairodalom nagyjai (Madách, Móricz Zsigmond) egyaránt szerepeltek új bemutatókon. Kezdeményezték a környező országok drámáinak műsorra tűzését is. A műsortervekben megjelentek a szovjet írók művei is (Gorkij, Szimonov stb.) tól ezek műsorra tűzését központi intenciók is szorgalmazták. A Művész Színház tevékenysége a művészi újítást és a színvonalas munkát kiemelten kívánta szolgálni. De itt is anyagi gondokkal küszködtek. Még a díszletek előállításához sem volt elegendő pénz, gyakran kértek nívószubvenció előleget a VKMtől. Csak ezekből az előlegekből tudták biztosítani egy-egy új bemutató feltételeit. A jelentős mértékű állami támogatással sem tudták a színházat rentábilissá tenni, ezért rövid idő u- tán csődbe mentek. A vidéki színházak voltak különösen nehéz anyagi helyzetben. A színészek gyakran heteken át fizetés nélkül dolgoztak, hiányoztak a szükséges felszerelések, díszletek. A színházak látogatottsága általában igen gyér volt, a bevétel nem fedezte a napi kiadásokat. A vállalt kötelezettségek (a műsorterv, a színvonal) teljesítése így szinte lehetetlenné vált. A látogatottság visszaesése okát sokan a műkedvelő előadásokkal teremtett erős konkurenciában látták. A VK Művészeti Ügyosztályá- 13

16 nak egy 1946 októberében írt feljegyzése szerint a műkedvelők és a hivatásos színjátszók ellentétei abból erednek, hogy a közigazgatási hatóságok nem ismerik a műkedvelők működését szabályozó miniszteri rendeleteket, és ezért nem is hajtják végre. A műkedvelőket többnyire a pártok támogatták, a közigazgatás hatáskörén kívül működtek, és ez korlátlan működési lehetőséget biztosított részükre. A helyzet az 1946/47. színi évad végéig mit sem változott. Beleznay István, debreceni igazgató is jelentette, hogy "egyik szombat-vasárnapi előadásaival egyidőben Debrecenben 28 helyen tartottak egyszerre műkedvelő előadást és műsoros táncestélyt, ahol szintén műkedvelők léptek fel. A műkedvelő előadások nézőterei zsúfoltak voltak, ugyanakkor a színház nézőtere minden előadáson kongott az ürességtől".^" 5 Ez rendszeresen ismétlődött a városban. A vidéki színtársulatok helyzetének konszolidálása, a műkedvelők és a hivatásos színtársulatok viszonyának rendezése céljából a VKM 1946 novemberében két értekezletet tartott: e- gyet a Művészeti Tanács, a színházi szakemberek és a Belügyminisztérium képviselőivel, egy másikat pedig a pártok, a társadalmi szervezetek és a sajtó részvételével. Az értekezletek e- lőkészítői úgy értékelték, hogy "a magyar színházi élet válságba jutott. Míg az inflációs idők a színházak számára viszonylagos fellendülést hoztak, a stabilizáció igen nehéz helyzetet teremtett a színházak vonalán. Az aránylag magas személyi és dologi kiadásokat a színigazgatók nem tudják fedezni a nézőtéri bevételekből. Ennek egyik oka az, hogy a kalkulációt a ma- 14

17 gasfokú látogatottságra kellett felépíteni, s így a normális 40 H-os kalkuláció helyett 50, 60, 70 %-ra kellett kalkulálni. A pénzszűke miatt a látogatottság a 40 %-nak is messze alatta maradt. Az eredmény: a színigazgatók tőkéjüket költik, és néhány hónapon belül valamennyien fizetésképtelenné válnak". A problémák főbb okai között továbbra is "a műkedvelők által támasztott, meg nem engedhető konkurenciát", a helyiséghiányt (ugyanis a színjátszásra alkalmas épületek többségében ekkor is a pártok tulajdonában lévő mozik üzemeltek), s végül a váro- 14 sok által nyújtott támogatás alacsony mértékét említették meg. A műkedvelők szervezetei - az értekezleteken előadott problémákra és megoldási javaslatokra - a minisztérium elleni támadással válaszoltak és a sajtót is bevonták. A műkedvelők részéről a Munkás Kultúrhiradó január 4-i számában tiltakozó cikk jelent meg, amely visszautasította, hogy a vidéki színészet válságát a műkedvelés nyakába varrják. "A vidéki színészek anyagi megsegítését a műkedvelés megadóztatásával akarják megoldani. Még a legsötétebb reakciós időkben sem mertek ilyen kulturellenes rendszabályokra gondolni. A demokrácia e- gyik legfontosabb fegyvere a tömegkultúra. A műkedvelés ennek a tömegkultúrának legszélesebb tömegbázisa". A kultuszminisztériumot okolta azért, mert nem teremtette meg a "valóban súlyos helyzetben lévő vidéki színészet komoly állami támogatását", s ehelyett a szabad népművelés egyik legfontosabb ágát, a mukedvelést akarja megadóztatni. Az országban mintegy ezer műkedvelő csoport kb taggal működött, s ezek nevében tiltakoztak minden olyan megszorítás ellen, amely a magyar dolgozók- 15

18 nak ezt a fontos kulturális megnyilvánulását igyekezett elfojtani vagy visszaszorítani. Az idézett cikk jól szemlélteti a kérdésben kialakult vita hevességét. Feltehető, hogy a szélsőséges hangnemben fogalmazott érvelés mögött is gazdasági érdekek, a minisztérium minősítése mögött pedig a koalíciós pártharcok munkáltak. Az i- lyen viták és akciók azonban tovább nehezítették a kisebb vidéki társulatok működési feltételeit és tevékenységük konszolidálását. A Színész Szakszervezet is többször szót emelt a VKM-ben a színjátszási engedélyek kiadása körüli szabálytalanságok ellen októberében például sérelmezte, hogy "a Belügyminisztérium a vallás- és közoktatásügyi minisztert megillető jogokat gyakorolván színigazgatói engedélyt, helyesebben színjátszásra szóló engedélyeket ad ki olyan személyeknek, akiket a szakszervezet erre nem tart méltónak. Hozzájárul panaszuk indokolásához az is, hogy nevezettek semmiféle olyan közterhet nem vállalnak, amelyekre a legálisan működő színtársulatok kö- "15 telezve vannak." Decemberben egy újabb beadványban sürgették, hogy a VKM tegye meg a szükséges lépéseket a Belügyminisztérium felé is. 1 " 6 A vidéki társulatok munkáját akadályozta még az általános helyiséghiány is. A színjátszásra alkalmas helyiségeket - beleértve a kifejezetten színjátszásra készült épületeket is - "a pártok tulajdonában lévő mozik foglalják el".' 1 " 7 A bérbe vett épületek és felszerelések bérleti díja is magas volt a bevételekhez képest. "A magánszínházak gazdasági vonatkozásban ki 16

19 vannak szolgáltatva a színházépületek és felszerelések tulajdonosainak. A színházaknál ugyanis általában szokásos, hogy a helyiségek után nem készpénz bért kötnek ki, hanem a befogadóképességhez mérten vagy az eladott jegyekből eredő jövedelem bizonyos százalékát állapítják meg bér fejében, legtöbbször külön a helyiség és ismét külön a berendezés használata után. Ha pedig a százalékos részesedés egy bizonyos összeget nem érne el, a tulajdonosok igen súlyos - egyes esetekben napi fo- 1 Q rint - pönálét kötnek ki." A bizonytalan bevételből igen jelentős adókat és illetményeket kellett fizetni. A Vidéki Színigazgatók Egyesülete már 1946-ban a VKM közbenjárását kérte a magas közterhek és illetékek mérsékléséhez. Kimutatta, hogy a nagyobb színházakat forint napi bevétel után 770 forint, 500 forint bevétel esetén pedig 530 forint közteher és illeték 19 lefizetésére kötelezték májusában a Vidéki Színigazgatók Egyesülete már a miniszterelnökséghez fordult a különböző adók és illetménytartozások elengedésének, illetve mérséklésének kérelmével a színházak súlyos anyagi helyzetére és a közterhek indokolatlanul 20 magas mertekere hivatkozva. A Minisztertanácstól a VKM-hez került véleményezésre a beadvány, amellyel azonban nem foglalkoztak, "mert a vidéki színházak átszervezése folyamatban van" - közölték az illetékesekkel. A magánszínházakra vonatkozó dokumentumok alapján az is valószínűsíthető, hogy ezekben az években több, hivatalosan is engedélyezett magánszíntársulat működött, mint amennyire igény jelentkezett és mint amennyit a gazdasági viszonyok biztosítot- 17

20 20 tak. A színvonalas teljesítményekkel jelentkező Nemzeti Színház, Debreceni Csokonai Színház és más színházak munkásműsorai sem váltották be mindenben a szervezők reményeit, pedig a közönségszervezésbe az üzemi kultúrvezetők is besegítettek augusztus 16-án megtartott kulturvezetői nagygyűlésen szervezési akciót indítottak, amelyről a Nemzeti Színház Baráti Körének titkára 1947 februárjában megállapította, hogy a meghirdetett szervezési verseny gyenge eredménye "az általános pénzszűkén, a dolgozók érdeklődésének 21 túrvezetők érdektelenségén múlott. hiányán" és nem utolsó sorban a kul- Ilyen körülmények között került sor az államosításra. A budapesti magánszínházak 22 közül 1943 májusában államosították a Madách Színházat, amely ekkor már a Színművészeti Főiskolával közös igazgatásban működött, és a színészképzés gyakorló intézményének feladatát is ellátta. A fővárosi magánszínházakat a Népgazdasági Tanács 53/1949. sz. határozata alapján 1949 júliusában államosították. Az előterjesztésben indokként a magánszínházak művészi és gazdasági szempontjai játszottak közre. Művészetpolitikai szempontból biztosították, hogy a magánszínházak az 1948/49-es idényt zavartalanul befejezhessék. E célból a szóban lévő színházak fokozottabb támogatását a VKM költségvetési hitelkeretéből biztosították, s így fedezték a magánszínházak alkalmazottainak júliusi és augusztusi - szerződésben rögzített - illetményeit, amennyiben az államosított színházaknál nem újították meg szerződéseiket. Egyes színházakhoz zárgondnokot rendeltek ki, akik a VKM

21 és a Pénzügyminisztérium irányításával ügyeltek a magánszínházak bevételeinek tervszerű felhasználására, valamint a felszerelések megóvására. A magánszínházak állami kezelésbe vételével az állami színházak száma négyről tízre, az alkalmazottaké pedig 989-ről re emelkedett. Budapesten az államosítás utáni 1949/50. évadtól a következő állami színházak működtek: Állami Operaház, Nemzeti Színház - Magyar Színház, Belvárosi Színház, Madách Színház, Operett Színház, Vidám Színház (volt Pesti Színház), Ifjúsági Színház (volt Vígszínház), Úttörő Színház (volt Művész Színház), Bábszínház (Kis Kamara Színház). A színházak államosítására vonatkozó költségvetési terv a már korábban is állami kezelésű színházak kiadásait erősen csökkentette, de a deficitet így sem sikerült csökkenteni, mert bizonyos tételeket - energiaköltségek, hirdetés, díszletek stb.- az áremelkedés hatására szintén emelni kellett. Az állami kezelésbe vétellel felmerült többletköltségeket az állami költségvetésből fedezték. ' így a költségek jelentősen csökkentek; amelyet jól mutat az előző évi adatokkal való összehasonlítás. Az 1946/47. évi deficit (négy színháznál) Ft (egy színházra átlagban: Ft) az 1948/49. évi deficit (négy színháznál) Ft (egy színházra átlagban Ft) 19

22 az 1949/50. évi deficit (tíz színháznál) Ft (egy színházra Ft) Az 1949/50. évi deficit tehát Ft-tal volt nagyobb, mint az 1948/49. évi összeg. 2 3 A vidéki színházak állami kezelésbevételéről a Népgazdasági Tanács 101/6/1949. sz. határozata 1949 augusztusában intézkedett. Az átszervezésre vonatkozó indokolásban leszögezték, hogy az átszervezést "politikai, gazdasági és személyi szempontok egyaránt szükségessé teszik". A politikai szempontok között azt említették, hogy "a vidéki társulatok eddigi műsorpolitikáját a magánvállalkozó igazgatók nyereségvágya irányította". Műsoraikban túlnyomórészt politikailag - és nem egyszer erkölcsileg - kifogásolható darabok szerepeltek (pl. giccs operettek). "Az 1948/49. évadban (V. 31-ig) az összes vidéki színtársulat előadásából volt operett, a fennmaradó prózai darabból összesen 198 előadásban mutattak be szovjet színmű- 24 vet. A vidéki színigazgatóknak május 31-ig Ft köztartozása volt." Az indoklás azt is leszögezte, hogy "a vidéki városok nem képesek egy nagyobb társulatot egész éven át V egyedül foglalkoztatni és eltartani. Nagyobb területet kell összefogniok, az egyes társulatok számára több városban kell játszási lehetőséget biztosítani. így nem lesznek kénytelenek 2-3 naponként próba nélkül új és új bemutatót tartani és sok rossz darabot rossz előadásban bemutatni. Kevés, de jó társulat kell, amelyek jó darabot, sok próbával, jó előadásban adnak". Ennek alapján a 25 vidéki társulat helyett (beleértve a Szegedi Nemzeti Színházat is) 6 kerületi színtársulatot, 1 bá- 20

23 nyász-staggionét és 1 opera-staggiónét javasoltak felállítani. A vidéki társulatok egy havi összkiadását forintban állapították meg. Minden társulatot prózai és operett tagozattal kívánták megszervezni. A Népgazdasági Tanács hozzájárult a 6 kerületi színtársulat, 1 opera-staggione és 1 bányász-staggione megszervezéséhez az alábbi székhelyekkel: 1. kerület: Győr, 2. kerület: Pécs, 3. kerület: Szeged, 4. kerület: Szolnok-Kecskemét, 5. kerület: Debrecen, 6. kerület: Miskolc, 7. bányakerület: Budapest, 8. Opera-staggione: Budapest. A Népgazdasági Tanács határozata leszögezte: "Az egyes színtársulatok kiadásának főösszege az összes színházaknál (a szegedi színházat is beleértve) forint lehet. A színházak bevétele az átlagos 50 százalékos látogatottságot figyelembe véve - évi forintot kell, hogy elérje; a kiadások és a bevételek közötti különbözet az 1949/50. színi évadra tehát Ft". Az évre (szeptember-december) az államosított vidéki színházak hiányainak fedezésére forint póthitelt biztosítottak a költségvetésben. Dokumentumokat közlünk a színészképzés - és képesítés témaköréből is. A tárgyalt időszakban az állami színészképző intézmények mellett működtek különböző magániskolák és a Színész- 21

24 25 egyesület Színiiskolája. A Színész Szakszervezet 1946 júniusáig saját hatáskörében színészi képesítő vizsgáztatást folytatott, ám ekkor javasolta a színészképző magániskolák újbóli engedélyezését, és ezek minisztériumi felügyelet alá vonását. A magániskolákban és magántanfolyamokon képzett prózai színészek a Színművészeti Akadémián, az énekes színészek az Egyesületi Iskolában tehettek vizsgát az adott intézmények tananyagából. Az Akadémia, az Egyesületi Iskola, a VKM, a Művészeti Tanács és a szakszervezet képviselőiből álló bizottság előtt vizsgáztak. A Művészeti Tanács 1947 júniusában javasolta, hogy prózai 26 és énekes színészeket, színházi- és filmrendezőket magániskolákban és magántanfolyamokon is képezhessenek, a színész- és rendezőképzés legyen teljesen szabad. Az ilyen magántanintézetek létesítéséhez és működéséhez kultuszminiszteri engedély kell. A diploma vagy végbizonyítvány megszerzéséhez azonban állami vizsgabizottság előtt kell vizsgát tenni ugyanazokból a tárgyakból, mint a Színművészeti Akadémia hallgatóinak. (A tervezet az operaénekesek és filmrendezők számára is hasonló vizsgabizottság felállítását írta elő.) 27 Az állami színészképzés a Színművészeti Akadémia keretében folyt, amelyet 1948 januárjában átszerveztek. A 150/1948. sz. Kormányrendelettel hozták létre a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. 28 A Főiskola a VKM, majd a Népművelési Minisztérium felügyelete alatt állt. Az alapító rendelet szerint a Főiskola feladata: a magyar színművészet, filmművészet és más színjátékos művészetek és tudományok fejlesztése; színművészek és rendezők, 22

25 művésznevelő tanárok és tudományos kutatók képzése; a fenti művészetek elméleti és gyakorlati művelése. A tanulmányi idő négy év. Szervezete élén a főigazgató áll, akit a neki közvetlenül alárendelt tanulmányi, tudományos és művészeti igazgatók támogatnak. A főigazgatót és az igazgatókat a Színház- és Filmművészeti Főiskola Tanácsának meghallgatása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára az államfő nevezi ki. A Főiskola keretében tanintézet, tudományos intézetek és gyakorlati intézmények működtek. x x x A kötetben található dokumentumokat a VKM, illetve 1949 szeptemberétől a Népművelési Minisztérium UMKL-ben őrzött anyagaiból válogattuk, amelyek a vizsgált időszak színháztörténeti kutatásainak alapját képező forrásoknak természetszerűleg egy sajátos csoportját alkotják. Az UMKL dokumentumai elsősorban a színházak irányításával, gazdasági ellátásával, szakmai munkájuk külső befolyásolásával kapcsolatos tevékenységet tükrözik, s csak másodsorban érintik a színházak művészeti alkotó munkáját. A teljes képet megrajzolni a színházak, a társulatok dokumentumainak, tárgyi emlékeinek, az alkotó művészek és szemtanuk visszaemlékezéseinek alapján lehet majd. Összeállításunk - amely nem törekedhetett teljességre, ám tartalmazza a legjelentősebb és a legjellemzőbb dokumentumokat - bizonyára segíti a színházművészet történetével foglalkozók munkáját, és ösztönzést ad a további kutatásokhoz. 23

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM m ZINHAZ IRATAI VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 II. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. K/11675/l. 2Q al I`E o 5,

H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. K/11675/l. 2Q al I`E o 5, H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2100. (+36) 30 371-2100 FAX: (36-1) 318-257 0 E-MAIL:peter.oszko@pm.gov.hu PÉNZlUGYMINISZTE R K/11675/l.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~."-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ "'- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~.-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ '- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l Jelenléti ív az 1996. év november hó 11. napján megtartott rendkivüli képviselőtestületi ülésről l.! Citka János 2./ Farkas János 3./ Fábián Jánosné 4./ Juhász György 5./ Kunsági László 6./ Dr. Pápai Péter

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben