A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

2

3 VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI

4

5 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET BUDAPEST, 1990

6 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR 25. Sorozatszetekesztő dr. Kerényi Ferenc A bevezetőt írta, a dokumentumokat válogatta, és a kötetet szerkesztette Danes Istvánné dr. Lektorálták Bögel József Strassenreiterer Erzsébet A borító Székely Berta munkája Megjelent a "Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása kutatási program" támogatásával. ISSN ISBN Kiadja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Felelős kiadó Soóky Andrea mb. igazgató Felelős szerkesztő Török Margit Készült az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nyomdájában Felelős vezető dr. Orbán György

7 BEVEZETŐ A dokumentumgyűjtemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet forráskiadvány sorozatának folytatásaként jelenik meg. Az első kötet 1989-ben jelent meg, mely az 1945-ös időszakot ismerteti. Ez a kiadvány a színháztörténet következő négy évét öleli fel. A színigazgatás a tárgyalt időszakban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Ügyosztályának (1947. július 1-től Főosztály) felügyelete alá tartozott. A miniszter Keresztury Dezső, (1945. XI III. 14-ig) a Művészeti Ügyosztály vezetője Pátzay Pál szobrászművész, iparművészeti főiskolai rendes tanár volt; az Ügyosztály felügyeletét dr. Simon László államtitkár látta el ben a miniszter Ortutay Gyula lett (1947. március 15-től február 24-ig), a Művészeti Ügyosztály vezetésével dr. Kardos Lászlót bízták meg. A felsőszíntű felügyeletet Dr. Bóka László államtitkár látta el. A Művészeti Ügyosztályt a VKM 4222/1947. ein. sz. rendeletével főosztállyá szervezték át. Az ügykörök ügyosztályokra tagolódtak. A négy ügyosztály közül a VI/3-as foglalkozott a színházi ügyekkel ban Antal Jánosnét nevezték ki a Művészeti Főosztály vezetőjévé, aki ezt a funkciót az évi XV. tc-el létrehozott Népművelési Minisztérium megszervezéséig látta el. Az új minisztériumhoz többek között átkerültek a színházi ügyek, a Színházi Főosztály vezetője pedig Berczeller Antal lett."'' A VKM-ben a Művészeti Ügyosztály (főosztály) feladatkörébe tartoztak az irodalmi, zeneművészeti és színművészeti ügyek, 5

8 de ellátta az állami és nem állami színházak felügyeletét is. A színházak államosítása előtt külön érdekvédelmi szervezete volt a budapesti és a vidéki színigazgatóknak (Budapesti Színigazgatók Szabadszervezete, Vidéki Színigazgatók Egyesülete) és a magyar színpadi szerzőknek, a színpadi művek kiadásával foglalkozó magánkiadóknak (Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, Magyar Színpadi Kiadók Szindikátusa). A Színművészeti- és Filmművészeti Kamara megszűnt, helyébe a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete lépett. Első feladata volt - a kormányzat törekvéseivel egyetértésben - a magyar színjátszás stabilizálása, a színészek munkafeltételeinek biztosítása, és egy új színészi jogrendszer kialakítása. Ruhával, cipővel, élelmiszerrel látta el a színészeket, a színházi dolgozók bérét és jogait szabályozó 12 hónapos kollektív szerződéseket kötött a munkáltatókkal, gazdasági és érdekvédelmi szempontból véleményezési jogot gyakorolt a színigazgatói engedélyek kiadásában. Szakmai-művészeti szempontból a véleményezést az 1946 júliusában létrehozott Magyar Művészeti Tanács gyakorolta az 1950 februárjában bekövetkezett megszűnéséig. A Tanács hét szaktaná- 2 csa között helyet kapott a Színművészeti Szaktanács is. Minden szaktanács hét tagból állt. A tagokat az illető művészeti ág legkiválóbb képviselőiből kellett megválasztani. A Magyar Művészeti Tanács elnökévé Kodály Zoltánt választották. A színművészeti szaktanácsnak többek között tagja volt - a dokumentumok tanúsága szerint - Major Tamás, Both Béla, Hont Ferenc. A Művészeti Tanács feladata szerint javaslatokat dolgozott ki,

9 művészeti kérdésekben szakvéleményt adott és általában tanácsadó szerepet töltött be a VKM Művészeti Ügyosztálya mellett. A Művészeti Tanács állította össze pl. a vidéki színházaknak ajánlott irodalmi értékű prózai művek jegyzékét, alakította ki a társulatok tevékenységének elbírálásához a szakmai-művészeti irányelveket, és részt vett a társulatok munkájának értékelésében. A Művészeti Ügyosztály minden fontos szakmai kérdésben kikérte a Tanács tagjainak véleményét. A Művészeti Tanács számos kezdeményező lépést tett a művészi színvonal emelése érdekében. Serkentette az új zenés darabok kiadását, ill. a régi zenés színjátékok átdolgozását. Ilyen ügyekben Kodály Zoltán személyesen is közbenjárt a VKM miniszternél." 5 A prózai előadások repertoárjának gazdagítása és színvonalának emelése érdekében a Művészeti Tanács kezdeményezésére Dramaturgiai Tanácsadó Iroda létesült a Színművészeti Akadé- 4 mia Színháztudományi Intézete kereteben. A VKM megbízásából a Művészeti Tanács hirdette meg a vidéki színigazgatói pályázatokat az 1945/46. színi évadra. A beérkezett pályázatokat a Művészeti Tanács és a Szakszervezet véleményezte és terjesztette fel a minisztériumhoz jóváhagyás végett, miután az eltérő véleményeket egyeztették. A pályázónak szigorú előírásokat kellett teljesíteni. Köteles volt az előadásokhoz szükséges helyi hatósági engedélyt előzetesen megszerezni; a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete által előírt illetékeket és díjakat befizetni; az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetét megillető járulékokat és pótfilléreket is biztosítani; az előadások művészi színvonala érdekében a Ma- 7

10 gyar Színészek Szabad Szakszervezete által megállapított létszámú társulatot tartani. A társulatnak csak az lehetett tagja, aki belépett a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetébe, vagy gyakorlatos volt, illetve olyan személy, aki a VKM-től meghatározott időre működési engedélyt kapott."' Az 1946/47. színi évadra a szakszervezet javaslata alapján már nem a Művészeti Tanács, hanem a VKM írta ki a nyilvános pályázatot. E szerint csak az nyerhette el a színigazgatói engedélyt, akit igazoltak, aki megfelelő tőkével és színházi felszereléssel rendelkezett. Amennyiben a pályázat beadása e- lott is színigazgatóként működött, igazolnia kellett, hogy az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetével és színtársulata korábbi és jelenlegi tagjaival szemben szerződéses kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A színigazgatói engedély elnyeréséhez be kellett fizetnie óvadékképpen társulata legalább egy havi fizetésének összegét (készpénzben, aranyban, áruban vagy bank-garanciában) a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete pénztárába. Az engedélyes színigazgató ezen felül köteles volt műsorát úgy összeállítani, hogy az évad alatt teljesített előadásoknak elsőrendű társulatoknál legalább harmincöt százaléka, másodrendű társulatoknál legalább harminc százaléka, harmadrendű társulatoknál legalább huszonöt százaléka, negyedrendű társulatoknál legalább húsz százaléka irodalmi értékű prózai előadás legyen. A pályázathoz részletes műsortervet kellett mellékelni. Ezt a feltételt azért tartották szükségesnek, mert a vidéki társulatok műsorán többnyire operettek szerepeltek. A színvonal emelése érdekében a

11 VKM a prózai előadások előírt arányának teljesítéséhez kötötte az évi szubvenció kiadását is. Ez azonban csak kisebb javulást eredményezett, mert a színházak többsége a bevételek biztosítása érdekében a kassza-darabokat is megtartotta. Az új bemutatók előkészületeire gyakran kevés idő maradt, a három-négy próbával előkészített darabok pedig "silány kivitelben kerültek a közönség elé".^ Az 1946/47. színi évadra vonatkozó igazgatói pályázatok értékelése kapcsán a Művészeti Ügyosztály azt javasolta, hogy az állami támogatást ne közvetlenül a színigazgatók kapják, hanem hozzanak abból létre egy olyan alapot, amelyből szakképzett rendezőket és színvonalas művészeket lehetne kiküldeni az egyes társulatokhoz. Ezeket legalább az első- és másodrendű társulatokhoz kívánták kiküldeni, évenként 5-6 színdarab beállítására és betanítására. Javasolták neves prózai színészek szerződtetését, akik színvonalas munkájuk alapján gázsijukat közvetlenül az állami alapból kapták. Szorgalmazták, hogy az előadások megkezdéséig legalább két-három hetet kötelezően fordítsanak az első színdarabok betanulására. E követelmények következetes végigvitele azonban nem volt lehetséges, mert a minisztérium által biztosított szociális segélyek (fizetés céljából adott államsegélyek) nélkül a színházak működésüket el sem tudták volna kezdeni. A Művészeti Ügyosztály a fővárosi és a vidéki színigazgatók részére rendszeresen folyamodott a Pénzügyminisztériumhoz rendkívüli államsegély engedélyezéséért "a magyar színészet válságának enyhítésére".^ Az 1947/43. színi évadra a Művészeti Tanács a vidéki tár- 9

12 sulatok művészi nívójának emelésére azt javasolta, hogy kötelezzék a színigazgatókat arra, hogy az évad elején egy hónapot kizárólag próbákra, felkészülésre fordítsanak és ez alatt a Színháztudományi Intézet jegyzékében szereplő prózai darabok közül négyet tanuljanak meg, és előadásra készítsenek elő. Ennek fejében erre az időre az összes személyi kiadásokat az állam fedezze. Javasolták továbbá, hogy a nagyobb színházak egyegy prózai rendezőt szerződtessenek a Művészeti Tanács által javasoltak köréből, ezek fizetését egész éven át államköltségből biztosítsák. Az élő magyar színpadi szerzők javasolt darabjainak műsorra tűzése esetén a jogdíjat az állam fizesse meg. Végül javasolták, hogy a fentieken kívül a kiutalt szubvenció díszlet és jelmez beszerzésére legyen fordítható, s ezek kerüljenek állami tulajdonba.^ A Vidéki Színjátszók és Színigazgatók Testülete viszont azt kérte, hogy az állami szubvencióból fizetéseket és közterheket is fizethessenek, és az évad első havi teljes rezsijét (kis színházaknál az első negyedévi kiadás összegét) is megkaphassák államsegélyként. Végül kompromisszumos megoldás született: az állami támogatást a fizetési kötelezettségek teljesítésével és a művészi nívó fokozásával kapcsolatos feltételekhez kötötték ben minisztériumi döntés született"^ a vidéki színtársulatok állami segélyezésének új rendjére. E szerint a szubvenció odaítélése a művészi teljesítmények figyelembevételével vei, pontozás alapján történt. A pontozást a beküldött havi műsorkimutatások, továbbá a Művészeti Tanács és az ügyosztály 10

13 megbizottainak helyszíni ellenőrzései alapján végezték. Külön pontozták a társulatvezetők gazdasági tevékenységét. A művészi feltételek teljesítését a Művészeti Tanács, a Színiakadémia szakértői, a gazdasági munkát a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete és a működési székhely közigazgatási szakemberei értékelték előre rögzített elbírálási rend szerint. Az 1947/4C-as évadra 22 társulat részére Ft állami szubvenciót terveztek."'""'" Az előző havi művészi teljesítmény elbírálását a beküldött műsorok és színlapok alapján végezték el, Both Béla főrendező, a Művészeti Tanács tagjának javaslata a- lapján. Az államsegélyek szociális és nívószubvenciót egyaránt tartalmaztak. A társulatokat a teljesítmények színvonala alapján jelentősen differenciálták. Az 1948/49. évi színigazgatói engedélyek kiadásának feltételei csak néhány ponton tértek el a korábbiaktól, pl. - az igazgatóknak vállalniuk kellett azt, hogy társulatukat nem konzorcionális (haszonrészesedési), hanem rendes évi szerződések alapján működtetik, - a társulatoknál csak diplomás vagy működési engedéllyel rendelkező művészeket alkalmazhatnak, - szakképzett rendező vezetésével és kellő számú próbával készülnek fel az előadásokra. A minisztérium fokozza az ellenőrzést. A kiadvány dokumentumai szerint nem volt könnyű dolga a színházi igazgatóknak, ha a minőségi és gazdasági követelményeknek eleget akartak tenni. A színigazgatók igyekeztek a lehetőségekhez képest biztosítani a színészek gázsiját, kifizet- 11

14 ni a jogdíjakat és a nyugdíjjárulékokat. Mégis a színházak jelentős része állandóan államsegélyért folyamodott, hogy az elmaradt fizetéseket és a köztartozásokat rendezhesse, mert a kiadásokat nem tudta fedezni a bevételekből. A követelmények teljesítése a műsorválasztás és a művészi színvonal terén szintén nehéz volt. A minisztérium egyik sommás megállapítása szerint "ha szigorúan az előírt pontozási rendszert tartanánk be, akkor általában a nívó-szubvenciót kiadni 12 sem tudnánk". A színvonal emelésének korlátokat állítottak - különösen a kisebb társulatoknál - az anyagi gondokon túl teljesítőképességének határai, és a közönség alacsony igényei is. A színházak munkáját, életét ezekben az években a fennmaradásért folyó küzdelem jellemezte. Viszonylagos biztonságban csak az állami színházak voltak, ahol a fizetéseket az állami költségvetés garantálta. De a színházak dolgozói, művészei e- zeken a helyeken sem vonhatták ki magukat az infláció okozta általános nélkülözés, majd a forint bevezetése után továbbra is fennmaradt szűkös megélhetési körülmények, és az újjáépítés nehézségei alól. Ezek mind zavarták a művészi teljesítményt. A magántársulatok fennmaradása nagymértékben a bevételek mértékétől függött, ezért helyzetük még nehezebb volt. Egyszerre kellett eleget tenni a nézők kívánságának és a felülről megszabott, a szubvenció feltételeként szereplő művészi értéket is képviselő műsorterv és színvonal követelményeinek. Műsorterveikben a felújítások domináltak, új darabot csak elvétve mutattak be. Az új bemutatókkal járó kiadások a nagyobb vidéki társulatok gazdasági egyenlegét is felboríthatták. Ezért elsősor- 12

15 ban az állami színházak (Nemzeti Színház, az Operaház, a Szegedi Nemzeti Színház és az 1948-ban államosított Madách Színház) tudtak eleget tenni a magasabb művészi színvonal és a gyakoribb új bemutatók követelményeinek. Műsorterveikben a világirodalom klasszikusai (Shakespeare, Moli^re, Racine, Ibsen, Csehov, Shaw stb.) mellett a magyar drámairodalom nagyjai (Madách, Móricz Zsigmond) egyaránt szerepeltek új bemutatókon. Kezdeményezték a környező országok drámáinak műsorra tűzését is. A műsortervekben megjelentek a szovjet írók művei is (Gorkij, Szimonov stb.) tól ezek műsorra tűzését központi intenciók is szorgalmazták. A Művész Színház tevékenysége a művészi újítást és a színvonalas munkát kiemelten kívánta szolgálni. De itt is anyagi gondokkal küszködtek. Még a díszletek előállításához sem volt elegendő pénz, gyakran kértek nívószubvenció előleget a VKMtől. Csak ezekből az előlegekből tudták biztosítani egy-egy új bemutató feltételeit. A jelentős mértékű állami támogatással sem tudták a színházat rentábilissá tenni, ezért rövid idő u- tán csődbe mentek. A vidéki színházak voltak különösen nehéz anyagi helyzetben. A színészek gyakran heteken át fizetés nélkül dolgoztak, hiányoztak a szükséges felszerelések, díszletek. A színházak látogatottsága általában igen gyér volt, a bevétel nem fedezte a napi kiadásokat. A vállalt kötelezettségek (a műsorterv, a színvonal) teljesítése így szinte lehetetlenné vált. A látogatottság visszaesése okát sokan a műkedvelő előadásokkal teremtett erős konkurenciában látták. A VK Művészeti Ügyosztályá- 13

16 nak egy 1946 októberében írt feljegyzése szerint a műkedvelők és a hivatásos színjátszók ellentétei abból erednek, hogy a közigazgatási hatóságok nem ismerik a műkedvelők működését szabályozó miniszteri rendeleteket, és ezért nem is hajtják végre. A műkedvelőket többnyire a pártok támogatták, a közigazgatás hatáskörén kívül működtek, és ez korlátlan működési lehetőséget biztosított részükre. A helyzet az 1946/47. színi évad végéig mit sem változott. Beleznay István, debreceni igazgató is jelentette, hogy "egyik szombat-vasárnapi előadásaival egyidőben Debrecenben 28 helyen tartottak egyszerre műkedvelő előadást és műsoros táncestélyt, ahol szintén műkedvelők léptek fel. A műkedvelő előadások nézőterei zsúfoltak voltak, ugyanakkor a színház nézőtere minden előadáson kongott az ürességtől".^" 5 Ez rendszeresen ismétlődött a városban. A vidéki színtársulatok helyzetének konszolidálása, a műkedvelők és a hivatásos színtársulatok viszonyának rendezése céljából a VKM 1946 novemberében két értekezletet tartott: e- gyet a Művészeti Tanács, a színházi szakemberek és a Belügyminisztérium képviselőivel, egy másikat pedig a pártok, a társadalmi szervezetek és a sajtó részvételével. Az értekezletek e- lőkészítői úgy értékelték, hogy "a magyar színházi élet válságba jutott. Míg az inflációs idők a színházak számára viszonylagos fellendülést hoztak, a stabilizáció igen nehéz helyzetet teremtett a színházak vonalán. Az aránylag magas személyi és dologi kiadásokat a színigazgatók nem tudják fedezni a nézőtéri bevételekből. Ennek egyik oka az, hogy a kalkulációt a ma- 14

17 gasfokú látogatottságra kellett felépíteni, s így a normális 40 H-os kalkuláció helyett 50, 60, 70 %-ra kellett kalkulálni. A pénzszűke miatt a látogatottság a 40 %-nak is messze alatta maradt. Az eredmény: a színigazgatók tőkéjüket költik, és néhány hónapon belül valamennyien fizetésképtelenné válnak". A problémák főbb okai között továbbra is "a műkedvelők által támasztott, meg nem engedhető konkurenciát", a helyiséghiányt (ugyanis a színjátszásra alkalmas épületek többségében ekkor is a pártok tulajdonában lévő mozik üzemeltek), s végül a váro- 14 sok által nyújtott támogatás alacsony mértékét említették meg. A műkedvelők szervezetei - az értekezleteken előadott problémákra és megoldási javaslatokra - a minisztérium elleni támadással válaszoltak és a sajtót is bevonták. A műkedvelők részéről a Munkás Kultúrhiradó január 4-i számában tiltakozó cikk jelent meg, amely visszautasította, hogy a vidéki színészet válságát a műkedvelés nyakába varrják. "A vidéki színészek anyagi megsegítését a műkedvelés megadóztatásával akarják megoldani. Még a legsötétebb reakciós időkben sem mertek ilyen kulturellenes rendszabályokra gondolni. A demokrácia e- gyik legfontosabb fegyvere a tömegkultúra. A műkedvelés ennek a tömegkultúrának legszélesebb tömegbázisa". A kultuszminisztériumot okolta azért, mert nem teremtette meg a "valóban súlyos helyzetben lévő vidéki színészet komoly állami támogatását", s ehelyett a szabad népművelés egyik legfontosabb ágát, a mukedvelést akarja megadóztatni. Az országban mintegy ezer műkedvelő csoport kb taggal működött, s ezek nevében tiltakoztak minden olyan megszorítás ellen, amely a magyar dolgozók- 15

18 nak ezt a fontos kulturális megnyilvánulását igyekezett elfojtani vagy visszaszorítani. Az idézett cikk jól szemlélteti a kérdésben kialakult vita hevességét. Feltehető, hogy a szélsőséges hangnemben fogalmazott érvelés mögött is gazdasági érdekek, a minisztérium minősítése mögött pedig a koalíciós pártharcok munkáltak. Az i- lyen viták és akciók azonban tovább nehezítették a kisebb vidéki társulatok működési feltételeit és tevékenységük konszolidálását. A Színész Szakszervezet is többször szót emelt a VKM-ben a színjátszási engedélyek kiadása körüli szabálytalanságok ellen októberében például sérelmezte, hogy "a Belügyminisztérium a vallás- és közoktatásügyi minisztert megillető jogokat gyakorolván színigazgatói engedélyt, helyesebben színjátszásra szóló engedélyeket ad ki olyan személyeknek, akiket a szakszervezet erre nem tart méltónak. Hozzájárul panaszuk indokolásához az is, hogy nevezettek semmiféle olyan közterhet nem vállalnak, amelyekre a legálisan működő színtársulatok kö- "15 telezve vannak." Decemberben egy újabb beadványban sürgették, hogy a VKM tegye meg a szükséges lépéseket a Belügyminisztérium felé is. 1 " 6 A vidéki társulatok munkáját akadályozta még az általános helyiséghiány is. A színjátszásra alkalmas helyiségeket - beleértve a kifejezetten színjátszásra készült épületeket is - "a pártok tulajdonában lévő mozik foglalják el".' 1 " 7 A bérbe vett épületek és felszerelések bérleti díja is magas volt a bevételekhez képest. "A magánszínházak gazdasági vonatkozásban ki 16

19 vannak szolgáltatva a színházépületek és felszerelések tulajdonosainak. A színházaknál ugyanis általában szokásos, hogy a helyiségek után nem készpénz bért kötnek ki, hanem a befogadóképességhez mérten vagy az eladott jegyekből eredő jövedelem bizonyos százalékát állapítják meg bér fejében, legtöbbször külön a helyiség és ismét külön a berendezés használata után. Ha pedig a százalékos részesedés egy bizonyos összeget nem érne el, a tulajdonosok igen súlyos - egyes esetekben napi fo- 1 Q rint - pönálét kötnek ki." A bizonytalan bevételből igen jelentős adókat és illetményeket kellett fizetni. A Vidéki Színigazgatók Egyesülete már 1946-ban a VKM közbenjárását kérte a magas közterhek és illetékek mérsékléséhez. Kimutatta, hogy a nagyobb színházakat forint napi bevétel után 770 forint, 500 forint bevétel esetén pedig 530 forint közteher és illeték 19 lefizetésére kötelezték májusában a Vidéki Színigazgatók Egyesülete már a miniszterelnökséghez fordult a különböző adók és illetménytartozások elengedésének, illetve mérséklésének kérelmével a színházak súlyos anyagi helyzetére és a közterhek indokolatlanul 20 magas mertekere hivatkozva. A Minisztertanácstól a VKM-hez került véleményezésre a beadvány, amellyel azonban nem foglalkoztak, "mert a vidéki színházak átszervezése folyamatban van" - közölték az illetékesekkel. A magánszínházakra vonatkozó dokumentumok alapján az is valószínűsíthető, hogy ezekben az években több, hivatalosan is engedélyezett magánszíntársulat működött, mint amennyire igény jelentkezett és mint amennyit a gazdasági viszonyok biztosítot- 17

20 20 tak. A színvonalas teljesítményekkel jelentkező Nemzeti Színház, Debreceni Csokonai Színház és más színházak munkásműsorai sem váltották be mindenben a szervezők reményeit, pedig a közönségszervezésbe az üzemi kultúrvezetők is besegítettek augusztus 16-án megtartott kulturvezetői nagygyűlésen szervezési akciót indítottak, amelyről a Nemzeti Színház Baráti Körének titkára 1947 februárjában megállapította, hogy a meghirdetett szervezési verseny gyenge eredménye "az általános pénzszűkén, a dolgozók érdeklődésének 21 túrvezetők érdektelenségén múlott. hiányán" és nem utolsó sorban a kul- Ilyen körülmények között került sor az államosításra. A budapesti magánszínházak 22 közül 1943 májusában államosították a Madách Színházat, amely ekkor már a Színművészeti Főiskolával közös igazgatásban működött, és a színészképzés gyakorló intézményének feladatát is ellátta. A fővárosi magánszínházakat a Népgazdasági Tanács 53/1949. sz. határozata alapján 1949 júliusában államosították. Az előterjesztésben indokként a magánszínházak művészi és gazdasági szempontjai játszottak közre. Művészetpolitikai szempontból biztosították, hogy a magánszínházak az 1948/49-es idényt zavartalanul befejezhessék. E célból a szóban lévő színházak fokozottabb támogatását a VKM költségvetési hitelkeretéből biztosították, s így fedezték a magánszínházak alkalmazottainak júliusi és augusztusi - szerződésben rögzített - illetményeit, amennyiben az államosított színházaknál nem újították meg szerződéseiket. Egyes színházakhoz zárgondnokot rendeltek ki, akik a VKM

21 és a Pénzügyminisztérium irányításával ügyeltek a magánszínházak bevételeinek tervszerű felhasználására, valamint a felszerelések megóvására. A magánszínházak állami kezelésbe vételével az állami színházak száma négyről tízre, az alkalmazottaké pedig 989-ről re emelkedett. Budapesten az államosítás utáni 1949/50. évadtól a következő állami színházak működtek: Állami Operaház, Nemzeti Színház - Magyar Színház, Belvárosi Színház, Madách Színház, Operett Színház, Vidám Színház (volt Pesti Színház), Ifjúsági Színház (volt Vígszínház), Úttörő Színház (volt Művész Színház), Bábszínház (Kis Kamara Színház). A színházak államosítására vonatkozó költségvetési terv a már korábban is állami kezelésű színházak kiadásait erősen csökkentette, de a deficitet így sem sikerült csökkenteni, mert bizonyos tételeket - energiaköltségek, hirdetés, díszletek stb.- az áremelkedés hatására szintén emelni kellett. Az állami kezelésbe vétellel felmerült többletköltségeket az állami költségvetésből fedezték. ' így a költségek jelentősen csökkentek; amelyet jól mutat az előző évi adatokkal való összehasonlítás. Az 1946/47. évi deficit (négy színháznál) Ft (egy színházra átlagban: Ft) az 1948/49. évi deficit (négy színháznál) Ft (egy színházra átlagban Ft) 19

22 az 1949/50. évi deficit (tíz színháznál) Ft (egy színházra Ft) Az 1949/50. évi deficit tehát Ft-tal volt nagyobb, mint az 1948/49. évi összeg. 2 3 A vidéki színházak állami kezelésbevételéről a Népgazdasági Tanács 101/6/1949. sz. határozata 1949 augusztusában intézkedett. Az átszervezésre vonatkozó indokolásban leszögezték, hogy az átszervezést "politikai, gazdasági és személyi szempontok egyaránt szükségessé teszik". A politikai szempontok között azt említették, hogy "a vidéki társulatok eddigi műsorpolitikáját a magánvállalkozó igazgatók nyereségvágya irányította". Műsoraikban túlnyomórészt politikailag - és nem egyszer erkölcsileg - kifogásolható darabok szerepeltek (pl. giccs operettek). "Az 1948/49. évadban (V. 31-ig) az összes vidéki színtársulat előadásából volt operett, a fennmaradó prózai darabból összesen 198 előadásban mutattak be szovjet színmű- 24 vet. A vidéki színigazgatóknak május 31-ig Ft köztartozása volt." Az indoklás azt is leszögezte, hogy "a vidéki városok nem képesek egy nagyobb társulatot egész éven át V egyedül foglalkoztatni és eltartani. Nagyobb területet kell összefogniok, az egyes társulatok számára több városban kell játszási lehetőséget biztosítani. így nem lesznek kénytelenek 2-3 naponként próba nélkül új és új bemutatót tartani és sok rossz darabot rossz előadásban bemutatni. Kevés, de jó társulat kell, amelyek jó darabot, sok próbával, jó előadásban adnak". Ennek alapján a 25 vidéki társulat helyett (beleértve a Szegedi Nemzeti Színházat is) 6 kerületi színtársulatot, 1 bá- 20

23 nyász-staggionét és 1 opera-staggiónét javasoltak felállítani. A vidéki társulatok egy havi összkiadását forintban állapították meg. Minden társulatot prózai és operett tagozattal kívánták megszervezni. A Népgazdasági Tanács hozzájárult a 6 kerületi színtársulat, 1 opera-staggione és 1 bányász-staggione megszervezéséhez az alábbi székhelyekkel: 1. kerület: Győr, 2. kerület: Pécs, 3. kerület: Szeged, 4. kerület: Szolnok-Kecskemét, 5. kerület: Debrecen, 6. kerület: Miskolc, 7. bányakerület: Budapest, 8. Opera-staggione: Budapest. A Népgazdasági Tanács határozata leszögezte: "Az egyes színtársulatok kiadásának főösszege az összes színházaknál (a szegedi színházat is beleértve) forint lehet. A színházak bevétele az átlagos 50 százalékos látogatottságot figyelembe véve - évi forintot kell, hogy elérje; a kiadások és a bevételek közötti különbözet az 1949/50. színi évadra tehát Ft". Az évre (szeptember-december) az államosított vidéki színházak hiányainak fedezésére forint póthitelt biztosítottak a költségvetésben. Dokumentumokat közlünk a színészképzés - és képesítés témaköréből is. A tárgyalt időszakban az állami színészképző intézmények mellett működtek különböző magániskolák és a Színész- 21

24 25 egyesület Színiiskolája. A Színész Szakszervezet 1946 júniusáig saját hatáskörében színészi képesítő vizsgáztatást folytatott, ám ekkor javasolta a színészképző magániskolák újbóli engedélyezését, és ezek minisztériumi felügyelet alá vonását. A magániskolákban és magántanfolyamokon képzett prózai színészek a Színművészeti Akadémián, az énekes színészek az Egyesületi Iskolában tehettek vizsgát az adott intézmények tananyagából. Az Akadémia, az Egyesületi Iskola, a VKM, a Művészeti Tanács és a szakszervezet képviselőiből álló bizottság előtt vizsgáztak. A Művészeti Tanács 1947 júniusában javasolta, hogy prózai 26 és énekes színészeket, színházi- és filmrendezőket magániskolákban és magántanfolyamokon is képezhessenek, a színész- és rendezőképzés legyen teljesen szabad. Az ilyen magántanintézetek létesítéséhez és működéséhez kultuszminiszteri engedély kell. A diploma vagy végbizonyítvány megszerzéséhez azonban állami vizsgabizottság előtt kell vizsgát tenni ugyanazokból a tárgyakból, mint a Színművészeti Akadémia hallgatóinak. (A tervezet az operaénekesek és filmrendezők számára is hasonló vizsgabizottság felállítását írta elő.) 27 Az állami színészképzés a Színművészeti Akadémia keretében folyt, amelyet 1948 januárjában átszerveztek. A 150/1948. sz. Kormányrendelettel hozták létre a Színház- és Filmművészeti Főiskolát. 28 A Főiskola a VKM, majd a Népművelési Minisztérium felügyelete alatt állt. Az alapító rendelet szerint a Főiskola feladata: a magyar színművészet, filmművészet és más színjátékos művészetek és tudományok fejlesztése; színművészek és rendezők, 22

25 művésznevelő tanárok és tudományos kutatók képzése; a fenti művészetek elméleti és gyakorlati művelése. A tanulmányi idő négy év. Szervezete élén a főigazgató áll, akit a neki közvetlenül alárendelt tanulmányi, tudományos és művészeti igazgatók támogatnak. A főigazgatót és az igazgatókat a Színház- és Filmművészeti Főiskola Tanácsának meghallgatása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára az államfő nevezi ki. A Főiskola keretében tanintézet, tudományos intézetek és gyakorlati intézmények működtek. x x x A kötetben található dokumentumokat a VKM, illetve 1949 szeptemberétől a Népművelési Minisztérium UMKL-ben őrzött anyagaiból válogattuk, amelyek a vizsgált időszak színháztörténeti kutatásainak alapját képező forrásoknak természetszerűleg egy sajátos csoportját alkotják. Az UMKL dokumentumai elsősorban a színházak irányításával, gazdasági ellátásával, szakmai munkájuk külső befolyásolásával kapcsolatos tevékenységet tükrözik, s csak másodsorban érintik a színházak művészeti alkotó munkáját. A teljes képet megrajzolni a színházak, a társulatok dokumentumainak, tárgyi emlékeinek, az alkotó művészek és szemtanuk visszaemlékezéseinek alapján lehet majd. Összeállításunk - amely nem törekedhetett teljességre, ám tartalmazza a legjelentősebb és a legjellemzőbb dokumentumokat - bizonyára segíti a színházművészet történetével foglalkozók munkáját, és ösztönzést ad a további kutatásokhoz. 23

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ZINHAZ IRATAI A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM m ZINHAZ IRATAI VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 II. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS

Részletesebben

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. JANUÁR 19. ALAPÍTVA: 1945-BEN SIKER VAGY KUDARC? Egy nehéz nap éjszakája... Sok fordulót követően, 2008. december

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között

Kosztyó Gyula. Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között KÁRPÁTALJAI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KMMI-FÜZETEK XVIII. Kosztyó Gyula Iskolán kívüli népművelés Kárpátalján 1940 1944 között Ungvár 2014 1 KMMI-FÜZETEK XVIII. Sorozatszerkesztő: Zubánics László Készült

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. FEBRUÁR 13. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN VAN-E MAI VÁLASZUNK? S ha most a tyúkszemünkre lépnek, hogy

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ

PEDAGÓGUSOK LAPJA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A TARTALOMBÓL: A MEGOLDÁS IRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 6. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 0. MÁRCIUS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FŐ FELADATAI A 2000. ÉVRE A PSZ

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989

A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989 RING ORSOLYA A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése 1945 1989 A Nemzeti Színház elhelyezésének, felépítésének, mûködésének problémája az 1945 utáni Magyarország

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN!

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN! 2 0 0 6 4. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 507 Ft tizenhatodik évfolyam, 148. szám Ilyenek voltunk 7 Államreform kéne régen! 25 de azért a víz az úr 40 Indul az e-bevallás 32 a gyermekszegénység

Részletesebben

4. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME

4. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME 121 4. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME 4.1. A könyvtári állomány fejlődése Az Országgyűlési Könyvtárnak, mint a mai könyvtári és kulturális életben kiemelkedő szerepet játszó, társadalomtudományi

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI:

TARTALOM E SZÁMUNK SZERZŐI: TARTALOM T A N U L M Á N Y O K Tiszavasvári első óvodáinak története 1888 tól 1945 ig Pethéné Ujhelyi Marianna... 3 Egykor volt diákok Nyíregyházán Dr. Kührner Éva... 27 Ő volt az első Szentmihályon Hankó

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december

JELENTÉS. a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről. 1039 2010. december JELENTÉS a színházak állami támogatásának és gazdálkodásának ellenőrzéséről 1039 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben