Ceglédi EKK. Sportiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ceglédi EKK. Sportiskola"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület Ceglédi EKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Cegléd (út, utca) Madár utca (házszám) 11 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Cegléd (út, utca) Madár utca (házszám) 11 Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Filipowicz Krzysztof elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Filipowicz Krzysztof cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Ceglédi Városi Sportcsarnok Cegléd Város Önkormányzata Ceglédi Sportcsarnok Kft 36 felkészülés és versenyeztetés Török János Mezőgazdasági és Cegléd Egészségügyi Város Önkormányzata Szakképző Iskola Várkonyi István Általános Iskola Cegléd Város Önkormányzata Szent Kereszt Katolikus Általános Római Iskola Katolikus Egyházközség Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 19 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 9 Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 9 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6 felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés Pulzus Szabadidő Központ Csőterv Kft. Csőterv Kft. 2 Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Cegléd központ Város Önkormányzata Termálfürdő Kft. 1 Városi Strandfürdő és Uszoda Cegléd Város Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata 1 Városi Sporttelep Cegléd Város Önkormányzata CVSE 4 Eötvös József Általános IskolaCeglédbercel Község Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata6 Ladányi Mihály Általános IskolaCsemő Község Önkormányzata Csemő Község Önkormányzata 6 felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001

2 3. Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

3 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0 MFt 0 MFt 5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 9.18 MFt 6.5 MFt 6.5 MFt MFt 16 MFt 120 MFt 2 MFt 10 MFt 5 MFt MFt 33 MFt 137 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: MFt MFt 29.8 MFt MFt 1.5 MFt 1.5 MFt MFt 1.5 MFt 1.5 MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt 45 MFt 77 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt 40 MFt 70 MFt MFt 1.5 MFt 1.5 MFt

4 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: 2011/2012-es szezon előtt Cegléden két létesítményben folyt utánpótlás korosztályunk kosárlabda képzése és versenyeztetése. (Ceglédi Városi Sportcsarnok, Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI) Jelenleg 6 intézmény 7 sporttermében illetve sportlétesítményében folyik kosárlabda képzés, versenyeztetés egyesületünk keretein belül: 1. Ceglédi Városi Sportcsarnok, 2. Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI, Cegléd 3. Várkonyi István Ált. Isk. Cegléd (2 terem használatával) 4. Szent Kereszt Kat. Ált. Isk, Cegléd 5. Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd 6. Cegléd Városi Sport Egyesület Malomtószéli Sportpálya Helyzetelemzés, egyesületünk jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk 2004-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban számos eredményt tudhatunk magunkénak tól felnőtt csapatunk az NB I A csoportos bajnokságban szerepel. Az NB I. A osztályba kerülés híre gyorsan terjedt a városban, így a kosárlabda még népszerűbb lett Cegléden, mint korábban. Egyre több gyerek szeretne jönni labdazsonglőrnek, hiszen nekik is az az álmuk, hogy egyszer majd ők is a legmagasabb szinten űzzék a sportot, akárcsak példaképeik. Az edzéseinket látogató gyerekek létszáma a 2012/2013-as és 2013/2014-es szezonban tovább növekedett. Köszönhetjük ezt annak, hogy egyre több ceglédi és környékbeli fiatalnak tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget, színvonalas oktatást. Sportszakember létszámunk a 2013/2014 szezonban 8 fő. A Ceglédi EKK feladatának tekinti minél több gyermek sportolásra buzdítását és hozzászoktatását az egészséges életmódhoz. Törekvésünk olyan eredmények elérése, melyre a csapatok és Cegléd városának lakossága egyaránt büszke lehet. Mai rohanó és egyre többet követelő világunkban elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk gyermekeink fizikai állapotára, hiszen ha javítjuk azt, akkor szellemileg is nagyobb teljesítményre lesznek képesek. A sport megtanítja őket közösségben élni, együttműködni, és ez a pozitív viselkedésminta mindenképpen kedvezően befolyásolja egyéni fejlődésüket. Örömmel tölt el bennünket, hogy munkánk eredményeként jelentősen megemelkedett taglétszámunk és sportszakember létszámunk. A 2013/2014-es szezonban megvalósulni látszik két fő célkitűzésünk is: illetve 3-4 osztályos korú gyerekekből tömegbázist alakítsunk ki, amelyre később majd építkezni tudunk, (a legalsó korosztályokban születési évenként legalább 2 versenycsapatot tudjunk versenyeztetni) - 2. a meglévő kosarasaink megtartása és fejlesztése érdekében több lépést is tettünk, többek között külföldre edzőtáborokba és tornákra vittünk több utánpótlás korosztályt. (2013/2014-as szezonban eddig Somorja, Gdynia). Egyesületünk logójával ellátott felszerelésekkel erősítjük bennük a csapatszellemet és az egyesületünkhöz való tartozást. Kosarasaink érezzék azt, hogy a sportolással, a CEKK-hez való tartozással pozitív értékeik erősödnek. Edzésidőpontjainkat igyekeztünk kosarasaink időbeosztásához igazítani, valamint a személyi és tárgyi feltételeket is javítottuk. (Pl. a helyi minőségi termálvíz lehetőségeit kihasználjuk, gyermekeink számára ősszel bérleteket biztosítottunk a Sportcsarnok melletti kültéri strandra továbbá a fedett Termálfürdőt is igénybe tudják venni.) Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretnek edzésre járni, kötődnek edzőikhez és csapattársaikhoz, szüleiktől pozitív visszajelzéseket kapnak az edzők és a vezetőség. Mivel az NB I/A csoportos hazai mérkőzések szünetében a kenguru és gyerek korosztály csapatai rendszeresen bemutatót tartanak, így nemcsak nézőként, hanem aktív részeseiként vesznek részt a rendezvényeken, melyre szüleik, testvéreik és barátaik is elkísérik őket. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a piciktől a felnőtt csapatig, egyforma felszerelése van csapatainknak, erősítve evvel a közösséghez való tartozás tudatukat és büszkeséggel töltse el őket, hogy ők is CEKK-es kosarasok. Célunk, hogy érezzék, értékeljék a sportolás örömét, és hozadékait. Az évek során utánpótlás csapataink minden korosztályban szép eredményeket értek el. Néhány eredményünk: Kenguru korosztály: 2007/2008-ban 6. helyezés Gyermek korosztály: 2007/2008-ban a középdöntöig jutottak, ahol 3. helyen végeztek. Serdülők 2006-ban 6. helyen végeztek az országos serdülő bajnokságban Kadet 2007/2008-ban az 5. helyen végeztek. Junior 2009/2010-es szezont ezüstéremmel fejezték be. A 2010/2011-es Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa győztese a Ceglédi EKK U23-as csapata, és a 2011/2012-es szezonban U23 magyar bajnok csapatunk megvédte bajnoki címét, ismét megnyerte a korosztályos bajnokságot. Ezeken kívül utánpótlás játékosaink a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulóiként a korosztályos diákolimpiákon is kiváló eredménnyel szerepelnek (pl: 2006-ban V. és VI. korcsoportban is aranyérmet szereztek) Külön öröm, hogy Egyesületünk játékosai közül többeket is beválogattak a különböző korosztályos válogatottakba (Baksa Bettina, Pap Regina, Józan Ágota, Szabó Bettina, Filipowicz Dóra, Horváth Laura, stb). Több játékosunk kiérdemelte az évek során a "Jó tanuló - jó sportoló díjat": Baksa Bettina, Ruttner Réka Köztársasági elismerésben részesültek: Baksa Bettina, Kiss Eszter, Ruttner Zsóka ben magyar bajnok U23 csapatunk elnyerte az ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 2. díját, CEGLÉD VÁROS LEGJOBB UTÁNPÓTLÁS CSAPATA díjat, valamint U23 magyar bajnok csapatunk játékosaként Orbán Katinka elnyerte CEGLÉD VÁROS LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA díját. A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, ezért szeretnénk minden érdeklődő gyerek számára edzési, mozgási lehetőséget biztosítani, akár csak az egészség megőrzése céljából szeretne sportolni, akár ha csak aktívan szeretné eltölteni a szabadidejét, akár ha versenysportra edz. Cegléd vonzáskörzetében is szeretnénk lehetőséget biztosítani kosárlabda - látványsport gyakorlására, helyi közösség építése szempontjából is nagyon hasznos. Létesítmény feltételek: 2011/2012-es szezon előtt Cegléden két létesítményben folyt utánpótlás korosztályunk kosárlabda képzése és versenyeztetése. (Ceglédi Városi Sportcsarnok, Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI) Jelenleg 6 intézmény 7 sporttermében illetve sportlétesítményében folyik kosárlabda képzés, versenyeztetés egyesületünk keretein belül: 1. Ceglédi Városi Sportcsarnok, 2. Török J. Mezőgazd-i és Eü. SzKI, Cegléd 3. Várkonyi István Ált. Isk. Cegléd (2 terem használatával) 4. Szent Kereszt Kat. Ált. Isk, Cegléd 5. Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd 6. Cegléd Városi Sport Egyesület Malomtószéli Sportpálya Helyzetelemzés, egyesületünk jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk 2004-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban számos eredményt tudhatunk magunkénak tól felnőtt csapatunk az NB I A csoportos bajnokságban szerepel. Az NB I. A osztályba kerülés híre gyorsan terjedt a városban, így a kosárlabda még népszerűbb lett Cegléden, mint korábban. Egyre több gyerek szeretne jönni labdazsonglőrnek, hiszen nekik is az az álmuk, hogy egyszer majd ők is a legmagasabb szinten űzzék a sportot, akárcsak példaképeik. Az edzéseinket látogató gyerekek létszáma a 2012/2013-as és 2013/2014-es szezonban tovább növekedett. Köszönhetjük ezt annak, hogy egyre több ceglédi és környékbeli fiatalnak tudjuk biztosítani a sportolási lehetőséget, színvonalas oktatást. Sportszakember létszámunk a 2013/2014 szezonban 8 fő. A Ceglédi EKK feladatának tekinti minél több gyermek sportolásra buzdítását és hozzászoktatását az egészséges életmódhoz. Törekvésünk olyan eredmények elérése, melyre a csapatok és Cegléd városának lakossága egyaránt büszke lehet. Mai rohanó és egyre többet követelő világunkban elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk gyermekeink fizikai állapotára, hiszen ha javítjuk azt, akkor szellemileg is nagyobb teljesítményre lesznek képesek. A sport megtanítja őket közösségben élni, együttműködni, és ez a pozitív viselkedésminta mindenképpen kedvezően befolyásolja egyéni fejlődésüket. Örömmel tölt el bennünket, hogy munkánk eredményeként jelentősen megemelkedett taglétszámunk és sportszakember létszámunk.

5 A 2013/2014-es szezonban megvalósulni látszik két fő célkitűzésünk is: illetve 3-4 osztályos korú gyerekekből tömegbázist alakítsunk ki, amelyre később majd építkezni tudunk, (a legalsó korosztályokban születési évenként legalább 2 versenycsapatot tudjunk versenyeztetni) - 2. a meglévő kosarasaink megtartása és fejlesztése érdekében több lépést is tettünk, többek között külföldre edzőtáborokba és tornákra vittünk több utánpótlás korosztályt. (2013/2014-as szezonban eddig Somorja, Gdynia). Egyesületünk logójával ellátott felszerelésekkel erősítjük bennük a csapatszellemet és az egyesületünkhöz való tartozást. Kosarasaink érezzék azt, hogy a sportolással, a CEKK-hez való tartozással pozitív értékeik erősödnek. Edzésidőpontjainkat igyekeztünk kosarasaink időbeosztásához igazítani, valamint a személyi és tárgyi feltételeket is javítottuk. (Pl. a helyi minőségi termálvíz lehetőségeit kihasználjuk, gyermekeink számára ősszel bérleteket biztosítottunk a Sportcsarnok melletti kültéri strandra továbbá a fedett Termálfürdőt is igénybe tudják venni.) Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek szeretnek edzésre járni, kötődnek edzőikhez és csapattársaikhoz, szüleiktől pozitív visszajelzéseket kapnak az edzők és a vezetőség. Mivel az NB I/A csoportos hazai mérkőzések szünetében a kenguru és gyerek korosztály csapatai rendszeresen bemutatót tartanak, így nemcsak nézőként, hanem aktív részeseiként vesznek részt a rendezvényeken, melyre szüleik, testvéreik és barátaik is elkísérik őket. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a piciktől a felnőtt csapatig, egyforma felszerelése van csapatainknak, erősítve evvel a közösséghez való tartozás tudatukat és büszkeséggel töltse el őket, hogy ők is CEKK-es kosarasok. Célunk, hogy érezzék, értékeljék a sportolás örömét, és hozadékait. Az évek során utánpótlás csapataink minden korosztályban szép eredményeket értek el. Néhány eredményünk: Kenguru korosztály: 2007/2008-ban 6. helyezés Gyermek korosztály: 2007/2008-ban a középdöntöig jutottak, ahol 3. helyen végeztek. Serdülők 2006-ban 6. helyen végeztek az országos serdülő bajnokságban Kadet 2007/2008-ban az 5. helyen végeztek. Junior 2009/2010-es szezont ezüstéremmel fejezték be. A 2010/2011-es Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa győztese a Ceglédi EKK U23-as csapata, és a 2011/2012-es szezonban U23 magyar bajnok csapatunk megvédte bajnoki címét, ismét megnyerte a korosztályos bajnokságot. Ezeken kívül utánpótlás játékosaink a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulóiként a korosztályos diákolimpiákon is kiváló eredménnyel szerepelnek (pl: 2006-ban V. és VI. korcsoportban is aranyérmet szereztek) Külön öröm, hogy Egyesületünk játékosai közül többeket is beválogattak a különböző korosztályos válogatottakba (Baksa Bettina, Pap Regina, Józan Ágota, Szabó Bettina, Filipowicz Dóra, Horváth Laura, stb). Több játékosunk kiérdemelte az évek során a "Jó tanuló - jó sportoló díjat": Baksa Bettina, Ruttner Réka Köztársasági elismerésben részesültek: Baksa Bettina, Kiss Eszter, Ruttner Zsóka ben magyar bajnok U23 csapatunk elnyerte az ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 2. díját, CEGLÉD VÁROS LEGJOBB UTÁNPÓTLÁS CSAPATA díjat, valamint U23 magyar bajnok csapatunk játékosaként Orbán Katinka elnyerte CEGLÉD VÁROS LEGJOBB NŐI SPORTOLÓJA díját. A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, ezért szeretnénk minden érdeklődő gyerek számára edzési, mozgási lehetőséget biztosítani, akár csak az egészség megőrzése céljából szeretne sportolni, akár ha csak aktívan szeretné eltölteni a szabadidejét, akár ha versenysportra edz. Cegléd vonzáskörzetében is szeretnénk lehetőséget biztosítani kosárlabda - látványsport gyakorlására, helyi közösség építése szempontjából is nagyon hasznos. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlanberuházást Nem tervezünk ingatlanberuházást Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014/15-ös bajnoki évad július: edzőtábor Görögország - Stavros (2010 óta minden évben Stavrosban tartunk egy edzőtábort kosarasaink számára. Az ottlévő klubbal jó kapcsolatot ápolunk. Nagyon jól felszerelt csarnokban, a nap bármely szakában tudunk edzéseket tartani, amelyeken sok esetben a görög gyerekek, fiúk-lányok is részt vesznek. Edzőmérkőzéseket is játszunk.) augusztus: alapozási időszak kenguru, gyerek, serdülő, kadett, junior, U23 korosztályok számára (atlétikai edzés, termi edzés, uszoda használat, edzéstervnek megfelelően) Tájékoztató hirdetések feladása, új gyerekek toborzása augusztus vége - szeptember eleje: az iskolákkal együttműködési szerződéseink szerinti egyeztetések termekről, időpontokról, versenycsapatokról. A tárgyi eszközök leltározása, esetleges hiányok pótlása, újabb igények szerinti rendelések leadása, edzőkkel egyeztetés új eszközök igényléséről, termek állapotfelmérése, esetleges javítások elvégzése. Továbbképzési igények felmérése, lehetőségek számbavétele szeptember: termi edzések, felkészülési mérkőzések, tornák itthon és külföldön egyaránt október - november: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés) december első fele: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), a CEKK évzáró rendezvényére való felkészülés december vége január eleje: külföldi tornán való részvétel január - május: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), tornák itthon és külföldön egyaránt június második fele: edzőtábor 2014/15-ös bajnoki évad július: edzőtábor Görögország - Stavros (2010 óta minden évben Stavrosban tartunk egy edzőtábort kosarasaink számára. Az ottlévő klubbal jó kapcsolatot ápolunk. Nagyon jól felszerelt csarnokban, a nap bármely szakában tudunk edzéseket tartani, amelyeken sok esetben a görög gyerekek, fiúk-lányok is részt vesznek. Edzőmérkőzéseket is játszunk.) augusztus: alapozási időszak kenguru, gyerek, serdülő, kadett, junior, U23 korosztályok számára (atlétikai edzés, termi edzés, uszoda használat, edzéstervnek megfelelően) Tájékoztató hirdetések feladása, új gyerekek toborzása augusztus vége - szeptember eleje: az iskolákkal együttműködési szerződéseink szerinti egyeztetések termekről, időpontokról, versenycsapatokról. A tárgyi eszközök leltározása, esetleges hiányok pótlása, újabb igények szerinti rendelések leadása, edzőkkel egyeztetés új eszközök igényléséről, termek állapotfelmérése, esetleges javítások elvégzése. Továbbképzési igények felmérése, lehetőségek számbavétele szeptember: termi edzések, felkészülési mérkőzések, tornák itthon és külföldön egyaránt október - november: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés) december első fele: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), a CEKK évzáró rendezvényére való felkészülés december vége január eleje: külföldi tornán való részvétel január - május: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), tornák itthon és külföldön egyaránt június második fele: edzőtábor A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Céljaink jogcímek szerint: Tárgyi eszköz beruházás, felújítás tervek: Utánpótlás korosztályunk számára szeretnénk vásárolni 2 db 81 személyes kisbuszt egy az előképző, kenguru, gyerek, tini korosztály számára, és egy a serdülő, kadet, junior és U23 korosztály számára a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt. Ezért az iskolából is többször kikérőt kell írnunk másnapra, ami a szülőkben negatív hozzáállást vált ki sok esetben. Továbbá a külföldi tornákra és edzőtáborokra is saját buszokkal tudnánk utazni, jelentős költséget megtakarítva ezzel. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása Utánpótlás korosztály számára színvonalas oktatás, versenyeztetés biztosítása. Edzési lehetőségek folyamatos biztosítása a hét minden napján. A kistérségben lévő általános iskolákkal tovább építeni a kapcsolatunkat, testenevelő tanárok felkérése edzések tartására Az utánpótlás edzések lebonyolításához több helyszínen, magasabb óraszámban terem bérlése Iroda további fenntartása, ahol intézhetjük a klub adminisztratív ügyeit és ahová a szülők bátran fordulhatnak problémáikkal, ötleteikkel. Sérült játékosaink számára minőségi ellátás és rehabilitáció biztosítása.. Utánpótlás korosztályunk ellátása korszerű gyógyászati szerekkel és eszközökkel, mérkőzésekre, edzésekre. Célunk a gyerekek egészséges életmódra nevelése, a kosárlabda csapatsport, versenysport népszerűsítése Reméljük, hogy jóváhagyásuk után a támogatások segítségével terveink és álmaink minél tovább jutnak a megvalósulás útján és elérhetjük céljainkat. Az elért célok pedig hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az utánpótlás fejlesztése megfelelő legyen, a gyerekek örömmel járjanak edzésre, és hogy a Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub még sokáig létezzen. Újabb és modernebb eszközök (labdák, jelzőtrikók, létrák, bólyák, mezek, melegítők, eredményjelző berendezések az utánpótlás tornák megrendezéséhez) beszerzése annak érdekében, hogy az edzések és versenyek minél színvonalasabb körülmények között bonyolódjanak. Iskolák közötti tornák rendezése. Versenyek, kupák rendezése nemzetközi is az utánpótlás számára (pl. utánpótlás tornák, döntő megrendezése, a 2011-ben kivívott, 2012-ben megvédett U23-as magyar bajnoki címünk újbóli megvédése, továbbá a már hagyományos Pest Megye Pomeránia Kupa), ezekhez díjak, érmek, kupák, oklevelek biztosítása. Nemzetközi utánpótlás tornákra való utazás (pl: Pomeránia Pest Megye Kupa Lengyelországban, Polgármester Kupa-Somorja Szlovákiában, Görögország-Stavros) A 2014/2015-es bajnoki szezonban további 3 edzőt kívánunk alkalmazni. 1-1 edző csak a kenguru és gyermek korosztályt készíti fel és versenyezteti, továbbá 1-1 edzőt kívánunk alkalmazni a nem versenyszerűen kosárlabdázó gyermek és kenguru korosztályú gyerekekhez. 1-1 a kadett és 1-1 a serdülő csapatokat irányítja, 1-1 pedig a junior korosztályt edzi. Jó kapcsolatot tartunk fenn a város általános iskoláival. Továbbá minden iskolában szeretnénk, ha a testnevelő tanárok, már első osztálytól tudnának délutánonként a gyerekekkel kosárlabdázni ill. labdás játékokat játszani az iskolák tornatermeiben a CEKK edzőinek koordinálása, felügyelete mellett.

6 Utánpótlás korosztályban tornarendszerben történik a bajnokságok lebonyolítása, így minden hétvégén utazik valamely korosztály. Ez a támogatás zökkenőmentessé teheti az utazási-, nevezési-, ill. tornarendezési költségek, játékengedélyek, sportorvosi költségek fedezését, valamint a felszerelések biztosítását. Több tornát kívánunk színvonalasan megrendezni. Egyesületünknél jelenleg is járnak edzéseinkre olyan gyerekek, akik nem versenyeznek, csak aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Szeretnénk, ha továbbra is tudnánk az érdeklődő gyerekeket fogadni, sportolási lehetőséget nyújtani számukra is, hiszen sokszor ezekből a gyerekekből a későbbiek során versenysportoló lesz egyesületünknél. A legfiatalabb korosztályoknál tagdíjmentességi lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy ezzel is könnyítsük a szülők terheit és minél több fiatalt vonzzunk be a kosárlabda sportba. Véleményünk szerint már első és második osztályos korban el kell kezdeni az egészséges életmódra való nevelést, melybe nemcsak a rendszeres mozgás, sportolás tartozik bele, hanem a helyes táplálkozási szokások megismertetése és kialakítása is. Edzőink az edzések nyújtási szakaszában a megfelelő étrendről és életmódról fognak tanácsokat adni a gyerekeknek illetve beszélgetnek velük. Amennyiben keretünk van rá biztosítani szeretnénk nekik az ásványvizet az edzéseken, az edzések után gyümölcsöt, joghurtot kívánunk biztosítani nekik, hogy ne a cukros, egészségtelen üdítőkkel pótolják a folyadékot és ne édességgel "tömjék magukat". Céljaink jogcímek szerint: Tárgyi eszköz beruházás, felújítás tervek: Utánpótlás korosztályunk számára szeretnénk vásárolni 2 db 81 személyes kisbuszt egy az előképző, kenguru, gyerek, tini korosztály számára, és egy a serdülő, kadet, junior és U23 korosztály számára a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt. Ezért az iskolából is többször kikérőt kell írnunk másnapra, ami a szülőkben negatív hozzáállást vált ki sok esetben. Továbbá a külföldi tornákra és edzőtáborokra is saját buszokkal tudnánk utazni, jelentős költséget megtakarítva ezzel. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása Utánpótlás korosztály számára színvonalas oktatás, versenyeztetés biztosítása. Edzési lehetőségek folyamatos biztosítása a hét minden napján. A kistérségben lévő általános iskolákkal tovább építeni a kapcsolatunkat, testenevelő tanárok felkérése edzések tartására Az utánpótlás edzések lebonyolításához több helyszínen, magasabb óraszámban terem bérlése Iroda további fenntartása, ahol intézhetjük a klub adminisztratív ügyeit és ahová a szülők bátran fordulhatnak problémáikkal, ötleteikkel. Sérült játékosaink számára minőségi ellátás és rehabilitáció biztosítása.. Utánpótlás korosztályunk ellátása korszerű gyógyászati szerekkel és eszközökkel, mérkőzésekre, edzésekre. Célunk a gyerekek egészséges életmódra nevelése, a kosárlabda csapatsport, versenysport népszerűsítése Reméljük, hogy jóváhagyásuk után a támogatások segítségével terveink és álmaink minél tovább jutnak a megvalósulás útján és elérhetjük céljainkat. Az elért célok pedig hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az utánpótlás fejlesztése megfelelő legyen, a gyerekek örömmel járjanak edzésre, és hogy a Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub még sokáig létezzen. Újabb és modernebb eszközök (labdák, jelzőtrikók, létrák, bólyák, mezek, melegítők, eredményjelző berendezések az utánpótlás tornák megrendezéséhez) beszerzése annak érdekében, hogy az edzések és versenyek minél színvonalasabb körülmények között bonyolódjanak. Iskolák közötti tornák rendezése. Versenyek, kupák rendezése nemzetközi is az utánpótlás számára (pl. utánpótlás tornák, döntő megrendezése, a 2011-ben kivívott, 2012-ben megvédett U23-as magyar bajnoki címünk újbóli megvédése, továbbá a már hagyományos Pest Megye Pomeránia Kupa), ezekhez díjak, érmek, kupák, oklevelek biztosítása. Nemzetközi utánpótlás tornákra való utazás (pl: Pomeránia Pest Megye Kupa Lengyelországban, Polgármester Kupa-Somorja Szlovákiában, Görögország-Stavros) A 2014/2015-es bajnoki szezonban további 3 edzőt kívánunk alkalmazni. 1-1 edző csak a kenguru és gyermek korosztályt készíti fel és versenyezteti, továbbá 1-1 edzőt kívánunk alkalmazni a nem versenyszerűen kosárlabdázó gyermek és kenguru korosztályú gyerekekhez. 1-1 a kadett és 1-1 a serdülő csapatokat irányítja, 1-1 pedig a junior korosztályt edzi. Jó kapcsolatot tartunk fenn a város általános iskoláival. Továbbá minden iskolában szeretnénk, ha a testnevelő tanárok, már első osztálytól tudnának délutánonként a gyerekekkel kosárlabdázni ill. labdás játékokat játszani az iskolák tornatermeiben a CEKK edzőinek koordinálása, felügyelete mellett. Utánpótlás korosztályban tornarendszerben történik a bajnokságok lebonyolítása, így minden hétvégén utazik valamely korosztály. Ez a támogatás zökkenőmentessé teheti az utazási-, nevezési-, ill. tornarendezési költségek, játékengedélyek, sportorvosi költségek fedezését, valamint a felszerelések biztosítását. Több tornát kívánunk színvonalasan megrendezni. Egyesületünknél jelenleg is járnak edzéseinkre olyan gyerekek, akik nem versenyeznek, csak aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Szeretnénk, ha továbbra is tudnánk az érdeklődő gyerekeket fogadni, sportolási lehetőséget nyújtani számukra is, hiszen sokszor ezekből a gyerekekből a későbbiek során versenysportoló lesz egyesületünknél. A legfiatalabb korosztályoknál tagdíjmentességi lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy ezzel is könnyítsük a szülők terheit és minél több fiatalt vonzzunk be a kosárlabda sportba. Véleményünk szerint már első és második osztályos korban el kell kezdeni az egészséges életmódra való nevelést, melybe nemcsak a rendszeres mozgás, sportolás tartozik bele, hanem a helyes táplálkozási szokások megismertetése és kialakítása is. Edzőink az edzések nyújtási szakaszában a megfelelő étrendről és életmódról fognak tanácsokat adni a gyerekeknek illetve beszélgetnek velük. Amennyiben keretünk van rá biztosítani szeretnénk nekik az ásványvizet az edzéseken, az edzések után gyümölcsöt, joghurtot kívánunk biztosítani nekik, hogy ne a cukros, egészségtelen üdítőkkel pótolják a folyadékot és ne édességgel "tömjék magukat". A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, egészséges életmódra, rendszerességre, kitartásra, csapatszellemre nevel. Az egyesületünknél kosarazó gyerekeknek javul az együttműködési és kudarctűrő képességük. Jó hatással van a közösségi életre is, hiszen alkalmazkodóbbá, kitartóbbá válnak a gyerekek. A mérkőzések, tornák színvonalas programlehetőséget teremtenek a helyi lakosság számára. Egyesületünk jó kapcsolatot ápol a kulturális életben kiemelkedő ceglédi Kossuth Lajos Leánykarral is. A A sporttal egészségesebb, kitartóbb felnőtteket nevelünk, akik hatékonyabban végzik majd a későbbiek során munkájukat. A helyi sportesemények hatására javul a sportlétesítmények kihasználtsága, a sportesemények látogatottságával (különösen a többnapos rendezvények esetén) a helyi szolgáltatók is bevételre tehetnek szert. Mivel kis egyesület vagyunk, és ebben a régióban viszonylag kevés a szponzor, kockázatokkal számolhatunk, esetleges likviditási gondokkal küzdhetünk. Komoly kockázati tényező számunkra, hogy amennyiben kénytelenek vagyunk átterhelni a sportolási költségeket a gyerekekre akkor a családok nem bírják fizetni ennek költségét és abbahagyják a sportolást, vagy a zömében nagyobb költségvetéssel rendelkező klubok (Budapest) jobb feltételeikkel elszippanthatják a gyerekeket tőlünk. Veszélyt jelent az is, hogy sajnos az Önkormányzatnak nincs pénze a tulajdonában lévő, általunk használt csarnokokat megfelelően karbantartani, illetőleg a szükséges javításokat, felújításokat nem tudják elvégezni, így azok alkalmatlanná válhatnak edzéseink, mérkőzéseink megrendezésére, ezért nekünk kell anyagi forrásokat találni a karbantartás elvégzésére. Nagy felelősséget jelent az is, hogy képzett szakemberek (lehetőleg pedagógiai végzettséggel rendelkező) foglalkozzanak a gyerekekkel, akiket megfelelő díjazásban kell részesíteni, motiválttá kell tenni, lehetőség szerint hosszútávú szerződéseket kötni velük. Fontosnak tartjuk, hogy a rendszeresség, az állandóság ne csak az edzések ritmusát jelentse, hanem a csapathoz való kőtődést, csapatszellemet is. Továbbá a hosszútávon alkalmazott edző állandóságot, biztonságot is nyújhat a gyerekeknek. A rendszeresség a tanulásban is és az életmódban is kamatozni fog. Tapasztalatunk, hogy az aktív sportoló gyerekek rendkívül jól és gazdaságosan osztják be idejüket, tanulmányi eredményük kimagasló, nem isznak, nem dohányoznak, nem járnak az éjszakába szórakozni, elsődlegesnek tekintik a tanulást és a sportot. Kötelességtudatuk és csapatszellemük sokkal erősebb, mint nem sportoló társaiknak. Az egyesületünknél lévő kosarasok számának felduzzasztásával több foglalkoztatottra (edzőre, stb) lesz szükség, így a helyi munkanélküliséget csökkenthetjük, a sportban dolgozók számát pedig növelhetjük. Programunk legfontosabb része, hogy minél több gyereket tudjunk ösztönözni a sportolásra, akár versenysport, akár csak tömegsport szinten. Reméljük, hogy a látvány-csapatsportok támogatásának nagyobb lehetősége segít céljaink megvalósításában. A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, egészséges életmódra, rendszerességre, kitartásra, csapatszellemre nevel. Az egyesületünknél kosarazó gyerekeknek javul az együttműködési és kudarctűrő képességük. Jó hatással van a közösségi életre is, hiszen alkalmazkodóbbá, kitartóbbá válnak a gyerekek. A mérkőzések, tornák színvonalas programlehetőséget teremtenek a helyi lakosság számára. Egyesületünk jó kapcsolatot ápol a kulturális életben kiemelkedő ceglédi Kossuth Lajos Leánykarral is. A sporttal egészségesebb, kitartóbb felnőtteket nevelünk, akik hatékonyabban végzik majd a későbbiek során munkájukat. A helyi sportesemények hatására javul a sportlétesítmények kihasználtsága, a sportesemények látogatottságával (különösen a többnapos rendezvények esetén) a helyi szolgáltatók is bevételre tehetnek szert. Mivel kis egyesület vagyunk, és ebben a régióban viszonylag kevés a szponzor, kockázatokkal számolhatunk, esetleges likviditási gondokkal küzdhetünk. Komoly kockázati tényező számunkra, hogy amennyiben kénytelenek vagyunk átterhelni a sportolási költségeket a gyerekekre akkor a családok nem bírják fizetni ennek költségét és abbahagyják a sportolást, vagy a zömében nagyobb költségvetéssel rendelkező klubok (Budapest) jobb feltételeikkel elszippanthatják a gyerekeket tőlünk. Veszélyt jelent az is, hogy sajnos az Önkormányzatnak nincs pénze a tulajdonában lévő, általunk használt csarnokokat megfelelően karbantartani, illetőleg a szükséges javításokat, felújításokat nem tudják elvégezni, így azok alkalmatlanná válhatnak edzéseink, mérkőzéseink megrendezésére, ezért nekünk kell anyagi forrásokat találni a karbantartás elvégzésére. Nagy felelősséget jelent az is, hogy képzett szakemberek (lehetőleg pedagógiai végzettséggel rendelkező) foglalkozzanak a gyerekekkel, akiket megfelelő díjazásban kell részesíteni, motiválttá kell tenni, lehetőség szerint hosszútávú szerződéseket kötni velük. Fontosnak tartjuk, hogy a rendszeresség, az állandóság ne csak az edzések ritmusát jelentse, hanem a csapathoz való kőtődést, csapatszellemet is. Továbbá a hosszútávon alkalmazott edző állandóságot, biztonságot is nyújhat a gyerekeknek. A rendszeresség a tanulásban is és az életmódban is kamatozni fog. Tapasztalatunk, hogy az aktív sportoló gyerekek rendkívül jól és gazdaságosan osztják be idejüket, tanulmányi eredményük kimagasló, nem isznak, nem dohányoznak, nem járnak az éjszakába szórakozni, elsődlegesnek tekintik a tanulást és a sportot. Kötelességtudatuk és csapatszellemük sokkal erősebb, mint nem sportoló társaiknak. Az egyesületünknél lévő kosarasok számának felduzzasztásával több foglalkoztatottra (edzőre, stb) lesz szükség, így a helyi munkanélküliséget csökkenthetjük, a

7 sportban dolgozók számát pedig növelhetjük. Programunk legfontosabb része, hogy minél több gyereket tudjunk ösztönözni a sportolásra, akár versenysport, akár csak tömegsport szinten. Reméljük, hogy a látvány-csapatsportok támogatásának nagyobb lehetősége segít céljaink megvalósításában. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

8 5 Személyi jellegű ráf ordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettsé g Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

9 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2014/15 Személyszállítási eszközök kisbuszt 8 plusz 1 fő Előképző, kenguru, gyermek, tini korosztály számára Igen Ft 2014/15 Személyszállítási eszközök kisbuszt 8 plusz 1 fő Serdülő, kadett, junior és U23 korosztály számára. Igen Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad 2014/ /15 Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése Utánpótlás (előképző, kenguru, gyerek, tini) korosztályaink számára szeretnénk vásárolni 8 plusz 1 fős kisbuszt a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt. Alkalmanként másnapra kikérőket is kell írnunk az iskolába, mivel a gyerekek nem tudják kipihenni magukat és ez a szülőkben negatív hozzáállást válthat ki. Továbbá a külföldi tornákra és edzőtáborokba is saját buszokkal tudnánk utazni, jelentős költséget megtakarítva ezzel. Gyerekeink már hangot adtak annak, hogy vágyónak egy olyan CEKK-es buszra, amelyen fel van tüntetve az "elefántos" logónk. Reméljük idén megkapjuk a keretet kisbuszt 8 plusz a 1 buszvásárlásra. fő Nagyon boldogok és büszkék lennének játékosaink ha saját, CEKK-es buszunk lehetne. Utánpótlás (serdülő, kadett, junior, U23) korosztályaink számára szeretnénk vásárolni 8 plusz 1 fős kisbuszt a versenyekre való utaztatáshoz, mivel a keleti régióban nagyon nagy távolságokat kell megtennünk (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, stb). Sok esetben hajnalban kell indulniuk és éjszaka érnek haza a gyerekek a vonatcsatlakoztatások miatt. Alkalmanként másnapra kikérőket is kell írnunk az iskolába, mivel a gyerekek nem tudják kipihenni magukat és ez a szülőkben negatív hozzáállást válthat ki. Továbbá a külföldi tornákra és edzőtáborokba is saját buszokkal tudnánk utazni, jelentős költséget megtakarítva ezzel. Gyerekeink már hangot adtak annak, hogy vágyónak egy olyan CEKK-es buszra, amelyen fel van tüntetve az "elefántos" logónk. Reméljük idén megkapjuk a keretet kisbuszt 8 plusz a 1 buszvásárlásra. fő Nagyon boldogok és büszkék lennének játékosaink ha saját, CEKK-es buszunk lehetne. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés : BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

10 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 U25* Országos Országos Országos Országos Országos Nincs Országos Nincs *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

11 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2014/15 Labdatároló db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Versenykosárgyűrű rugós FIBA szabvány db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 Háló - 7 terembe db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 Kosárlabda - 7 versenykorosztály db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Mobil eredményjelző - Mezgázba db Ft Ft Pályatartozék 2014/15 Kosárlabda mez-nadrág szett Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Melegítő alsó-felső szett Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Kosárlabda cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Bemelegítő mez szett Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Dzseki db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Sport hátizsák logóval db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Zokni 7X12X2 pár Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Lábsúly 2X12 pár Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Gumiszalag - 2X12 szett Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Jelzőtrikó 4X10 db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 Bója - 7 terembe csomag Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Sportlétra - 2 db 2 terembe db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Ugrálókötél db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Zsámoly db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Gurulós utazó sporttáska db Ft Ft Sportfelszerelés Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az Ft-ot Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2014/15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U18 Cegléd Városi Sportcsarnok U Ft Ft Cegléd Városi Sportcsarnok U Ft Ft Cegléd Városi Sportcsarnok U Ft Ft Cegléd Városi Sportcsarnok U Ft Ft Török J. Mezőgazd. és Eü. Szakközépiskola U Ft Ft Török J. Mezőgazd. és Eü. Szakközépiskola U Ft Ft Török J. Mezőgazd. és Eü. Szakközépiskola U Ft Ft Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 500 Ft Ft Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 500 Ft Ft Eötvös József Általános Iskola 500 Ft Ft Eötvös József Általános Iskola 500 Ft Ft Ladányi Mihály Általános Iskola 500 Ft Ft Ladányi Mihály Általános Iskola 500 Ft Ft Városi Sporttelep - alapozás 500 Ft Ft Városi Sporttelep - alapozás 500 Ft Ft

12 2014/15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U /15 U23 Városi Sporttelep - alapozás 500 Ft Ft Városi Sporttelep - alapozás 500 Ft Ft Városi Sporttelep - alapozás 500 Ft Ft Városi Strandfürdő és Uszoda - alapozás 500 Ft Ft Városi Strandfürdő és Uszoda - alapozás 500 Ft Ft Városi Strandfürdő és Uszoda - alapozás 500 Ft Ft Városi Strandfürdő és Uszoda - alapozás 500 Ft Ft Városi Strandfürdő és Uszoda - alapozás 500 Ft Ft Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ 500 Ft Ft Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ 500 Ft Ft Várkonyi István Általános Iskola 500 Ft Ft Várkonyi István Általános Iskola 500 Ft Ft Kossuth Lajos Gimnázium 500 Ft Ft Kossuth Lajos Gimnázium 500 Ft Ft Pulzus Szabadidőközpont Ft Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az Ft-ot Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható Képzésben résztvevők utazási és szállás várható utazási és költségei (Ft) szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

14 NYILAT KOZAT DE MINIMIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Bizottság 1998/2006/EK rendeletben (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott július június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce)pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján július 1. és június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) É v Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még Igénybe vehető támogatás összege (Ft) Kelt: Cegléd, Filipowicz Krzysztof elnök

15 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 2014/ /15 Sportfejlesztési program elkészítése, koordinálása, potenciális támogatók felkutatása, könyvvizsgálat, tanácsadás, elszámolás Sportfejlesztési program elkészítése, koordinálása, potenciális támogatók felkutatása, könyvvizsgálat, tanácsadás, elszámolás Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft

16 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Cegléd (helység), 2014 (év) 09 (hó) 04 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Alulírott Filipowicz Krzysztof, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Cegléd (helység), 2014 (év) 09 (hó) 04 (nap)

18 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

19 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Cegléd (helység), 2014 (év) 09 (hó) 04 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

20 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő % % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő

Diáksport egyesület. 2 7 0 0 Cegléd

Diáksport egyesület. 2 7 0 0 Cegléd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület Ceglédi EKK 3

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök.

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

RADO KSE. Sportiskola

RADO KSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan.

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület DF DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

KOKEC SE. Sportiskola

KOKEC SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület KOKEC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Gyulasport Sportlétesítményeket MűködtetőUtánpótlás Nevelő SportiskolaS

Részletesebben

JKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 6 6 8 3 7-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 1 0 0 4-2 0 1 9 9 6 4 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Gerő Zoltán. elnök.

JKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 6 6 8 3 7-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 1 0 0 4-2 0 1 9 9 6 4 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Gerő Zoltán. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Józsefvárosi Kosárlabda Club JKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 3 3 0 0 Eger. Varga György ügyvezető. Varga György

Diáksport egyesület. 3 3 0 0 Eger. Varga György ügyvezető. Varga György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 322 Egri Kék Oroszlánok Kosársuli Utánpótlás Sportegyesület EGRI KOK

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely.

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre.

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Honvéd Sportegyesület BHSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila

Diáksport egyesület. 2 0 3 0 Érd. 2 0 8 9 Telki. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 MTK ELITE Basket Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ibrány Sportegyesület Ibrány SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett

Diáksport egyesület. 2 0 8 1 Piliscsaba. Kiss Antal elnök. Csányi Zsanett 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila

ELITE SE. Diáksport egyesület. 2 0 7 1 Páty. Spiriev Attila elnök. Spiriev Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ELITE Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 ELITE SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782

Diáksport egyesület. 2 5 0 0 Esztergom. 2 5 1 0 Dorog. Fax: 0036-33-315-658 www.esztergomikosarlabda.hu. Erős Péter. Telefon: 0036-20-547-9782 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Esztergomi Kosárlabdázók Közhasznú Egylete EKKE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök

Diáksport egyesület. 2 7 3 0 Albertirsa. Tóth Sándor elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Albertirsai Sportegyesület ASE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben