A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának as tanévre vonatkozó értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2007-2008-as tanévre vonatkozó értékelése"

Átírás

1 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: Web: 06-1/ ; 06-20/ Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának as tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés A Sola Scriptura Teológiai Főiskola (továbbiakban Főiskola) a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának (továbbiakban KFIS), a főiskola éves kutatási tervének és az oktatók tudományos tevékenységének értékelését a KFIS dokumentumban a következőképpen irányozza elő: A Főiskola Kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának, éves kutatási tervének és az oktatók tudományos tevékenységének kiértékelését előirányozza a Főiskola minőségpolitikája. Megvalósítását folyamatként, operatív szinten (eljárásrendben) kell szabályozni és fejleszteni. Az értékeléseket az oktatási és tudományos rektor-helyettes végzi el: a kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégia esetében a FTV.-ben szabályozott időben (FTV ), az éves kutatási terv és az oktatói tudományos tevékenység esetében minden naptári év végén. Az értékelést a TT [Tudományos Tanács] és a szenátus hagyja jóvá. A fenti tevékenységekkel és dokumentumokkal kapcsolatos adatokat az oktatási és tudományos rektor-helyettes továbbítja az adatkérő szervek felé. A FTV a következőképpen rendelkezik: A felsőoktatási intézmények - legkésőbb a tanév befejezését követő kilencven napon belül - nyilvánossá teszik, a honlapjukon bemutatják oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységüket, azok legfontosabb területeit, az aktuális eredményeket. A Főiskola a KFIS 2007/2008-as tanévre vonatkozó értékelését a KFIS , a es naptári évre vonatkozó Önértékelési jelentés E1-2 jelzetű eljárásrend értékelése és a as naptári évre vonatkozó Kutatási terv alapján végzi el. A fenti dokumentumokban megfogalmazott stratégiai célok megvalósulása: A biatorbágyi új intézményi központ épülete a második szintig szerkezetkész állapotban van. A következő (2008/2009-es) tanév során a munkálatok befejeződnek. A hivatkozott dokumentumok mindegyike megtalálható a Főiskola honlapján.

2 A Magyarországi 20. századi adventtörténelem levéltár létrehozása folyamatban van, végső helyet a gyűjtemény az új, biatorbágyi központban kap. A levéltár felelőse, Holló Péter, PhD kutatásainak alapját a levéltár anyagának gondozása képezi. Az új, teológia szak 2. évfolyamának oktatása-vizsgáztatása eredményesen zajlott le. Biblikumok (bölcsész) és Bibliaalapú lelkigondozás (hitéleti) szakirányú továbbképzések elindultak szeptemberében. Az első év eredményesen zárult. A Főiskola Szabad bölcsészet alapszak vallástudomány szakiránnyal szakindítási kérelmét a MAB án kelt 2008/2/X/3/4 sz. határozatában elutasította. A Főiskola a határozatot megfellebbezi. A fellebbezés összeállítása folyamatban van. A nemzetközi internetes bibliatanfolyam segédanyagainak fordítása nagyrészt elkészült angol, német és francia nyelven. A működtetésért felelős munkacsoport kialakítása folyamatban van, előreláthatólag az aktuális tanévben elindul a tanfolyam. A jegyzetek, oktatási segédanyagok elkészülését lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál. A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat 4 számmal jelent meg, amelyben helyt kaptak hallgatói írások is. A Főiskola én Békéscsabán, án Budapesten és én Debrecenben rendezett Biblia-konferenciát tudományos-ismeretterjesztő jelleggel. A konferenciák nagy érdeklődésre tartottak számot. Előadók: Dr. Vankó Zsuzsanna, Nagy Viktóra, Prancz Zoltán (a Főiskola oktatóinak előadás-címeit lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál). A Főiskola Rendszeres Teológiai Tanszéke án rendezte meg A Biblia és az emberi gondolkodás konferenciáját meghívott előadókkal. Az előadók: Dr. Vankó Zsuzsanna, Dr. Kocziszky Éva, Prancz Zoltán, Horváth Orsolya, Dr. Fabiny Tibor (a Főiskola oktatóinak előadás-címeit lásd az oktatók egyéni tevékenységének felsorolásánál). A konferencia eredményes volt, főképp főiskolai hallgatók részvételével. Az OTDK 2009-re készülve a Főiskola meghirdette intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját. Tervezett időpontja: A dolgozatok beérkezési határideje: Jelentkezések száma: 7 fő (különböző évfolyamokról). Az oktatói kar bővült 1 fővel: Dr. Végh József pszichológus től áll a Főiskola alkalmazásában (Gyakorlati Teológia Tanszék). Sikeresen, nagy arányú hallgatói részvétellel zajlott le a nyári főiskolai tábor Bózsván (Zempléni-hegység) ig. Idén kísérleti jelleggel nem csak előadásokon vehettek részt a hallgatók, hanem egy adott idősávban 5 szeminárium közül választhattak. A hallgatók és oktatók visszajelzései egyaránt pozitívak voltak. Intézményi akkreditáció A 2007/2008-as tanév tavaszi félévére esett intézményünk akkreditációs látogatása. A én kelt 2008/6/XII.8. számú MAB határozat a Főiskolát A minősítéssel akkreditálta. (A MAB jelentése nyilvános, a Főiskola honlapján megtekinthető.) Egyéni kutatási célok megvalósulása: Dr. Borbás Gabriella Dóra 1 befejezett félév a Sola Scriptura Teológiai Főiskola teológia szakán (a 2. félév teljesítése folyamatban van) 2

3 A nyelvtörténet és a tipológia segítségül hívása a nyelvoktatásban. In: Balázs Géza - Gecső Tamás (szerk.): A magyar nyelv - idegenként ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest, 2007.; Nyelvhasználat és tolerancia. In: Gecső Tamás-Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelméletnyelvhasználat Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár-Tinta Könyvkiadó, Budapest, Nyelv és nyelvhasználat a Bibliában. Jel és jelentés konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék - Kodolányi János Főiskola, Bp., október. A Szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása tantárgy (Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés) segédanyagának elkészítése folyamatban. Első változat elkészült. File Etelka Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem, Zsidó művelődéstörténet szakirány (MA) Héber nyelvkönyv megírása folyamatban. Holló Péter július: felvételt nyert az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új-és jelenkori magyar történelem programjára. Kutatási terület: Kisegyházi ellenálló mozgalmak a puha diktatúra idején. Horváth Orsolya június: doktori (PhD) disszertáció sikeres védése: Az öneszmélés fenomenológiája A fenomenológiai redukció fogalma Husserl késői filozófiájában. ELTE BTK Filozófiatudományi Doktoriskola Fenomenológia Program. 6 befejezett félév az ELTE BTK német nyelv és irodalom szakán. Miként válhat Isten filozófiai témává? Az abszolútum problémája Husserl gondolkodásában. In. Sola Scriptura 2007/ Pálfordulás? A Pál megtéréséről szóló bibliai beszámolók vizsgálata. In. Sola Scriptura 2008/ Bevezetés a páli levelek krisztológiájába. In. Sola Scriptura 2008/ Vallási vagy filozófiai szerző? Kierkegaard életművének lehetséges megközelítéseiről. A Biblia és az emberi gondolkodás konferencia - Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológiai Tanszék, Budapest május 16. Egyéb Pál élete és teológiája tantárgy (Biblikumok szakirányú továbbképzés) segédanyagának elkészítése János evangéliuma írásmagyarázati tantárgy (Teológia szak) jegyzet kidolgozása folyamatban ( János evangéliuma szerzőségi kérdése c. tanulmány megjelenés alatt) Molnár Szabina 3

4 3 befejezett félév addiktológiai konzultáns szakon, SOTE Egészségtudományi Kar. Kutatási terület: Szenvedélybetegek gyermekeinek rehabilitációja (lelkigondozás). Csak egy szó. In. Sola Scriptura 2007/ Ideje van a hallgatásnak (Prédikátor könyve 3,7). In. Sola Scriptura 2008/ A lelkigondozó személye etikai kívánalmak tantárgy (Bibliaalapú lelkigondozás szakirányú továbbképzés) segédanyagának elkészítése folyamatban. Első változat elkészült. Nagy Viktória Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetem, zsidó vallástudományi doktori iskola (4 befejezett félév után a 2007/2008-as tanévben halasztó). Kutatási terület: Dél-Levante késő bronzkori hitvilágának régészeti emlékei, különös tekintettel a hácóri leletekre. Külföldi tanulmányok: a PhD-témához kapcsolódó ásatások Hacór-ban 2008 nyarán (Biblical Archaeology Society scholarship 2008). Az Ószövetség világa 1. Természeti viszonyok, ház, háztartás az ókori Izraelben. In. Sola Scriptura 2007/ Az Ószövetség világa 2. In. Sola Scriptura 2007/ Bibliai városok Hácór. In. Sola Scriptura 2008/ Biblia és régészet személyes élmények a hazori ásatásoknál. Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Békéscsaba, Budapest, Debrecen. Bibliai régészet tantárgy (Biblikumok szakirányú továbbképzés) segédanyagának elkészítése. Az Ószövetség világa tantárgy (Teológia szak) segédanyagának elkészítése folyamatban. Első változat elkészült. Prancz Zoltán: 2. befejezett félév a Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Társadalomés Bölcsészettudományi Doktori Iskolában. Kutatási terület: A valószínűségszámítás és a Szentírás mint a keresztény hit racionalitása megalapozásának két sarokpontja Pascal Gondolataiban. Abdiás könyve (írásmagyarázat). In. Sola Scriptura 2007/ Levéltöredék In. Sola Scriptura 2007/4. Etikai összefüggések Prótagorasz 1. fragmentuma, Kant kategorikus imperatívusza és Jézus Krisztus aranyszabálya között. In. Sola Scriptura 2008/ Test és lélek avagy a gondolatritmus mint Biblia-értelmezési lehetőség. In. Sola Scriptura 2008/ Hit és tudomány Pascal gondolataiban. Biblia-konferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Békéscsaba, Budapest, Debrecen. Kit győz meg Pascal fogadásérve? A 233. töredék egy újszerű értelmezése. A Biblia és az emberi gondolkodás konferencia - Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológiai Tanszék, Budapest május 16. 4

5 Az Oltalom Alapítvány Rembrandt bibliai tárgyú rézkarcai c. mozgótárlatának megnyitóelőadásai. Dr. Reisinger János Van-e nagyobb a gondolatnál? Babits Mihály összegyűjtött gondolatai. Lazi Kiadó, Szeged, Az átragyogás, Török Endre összegyűjtött gondolatai. Magánkiadás, A szeretet József Attila verseiben MTV 1., december januártól március 23-ig minden második és negyedik vasárnap tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria Zichy-kiállításán. Takács Szabolcs 3. befejezett félév az ELTE BTK Modern angol és amerikai irodalom doktori programban. Kutatási terület: Vallási témák és bibliai motívumok az angol modernista költészetben és prózában. A tévtanítások és az egészséges tudomány Pál apostol pásztorleveleiben. In. Sola Scriptura 2007/ Az újszövetségi elengedés-fogalom ószövetségi gyökerei nyelvi és szövegmagyarázati megközelítésben. In. Sola Scriptura 2008/ A megbocsátás mint kegyelmes cselekvés és az ember megtisztításának alapja az Ószövetségben és a páli levelekben. In. Sola Scriptura 2008/ Római levél írásmagyarázat tantárgy (Teológia szak) jegyzetének átdolgozása. Kiegészítés folyamatban. Tanulmányok, könyvek fordítása. Dr. Tonhaizer Tibor: A kiválasztottságtudat szerepe Bocskai életművében. In. Sola Scriptura 2007/ Daniel Benoit: Marie Durand. A constance-i torony foglya recenzió. In. Sola Scriptura 2008/ Az angol Biblia-fordítások történetéből. In. Sola Scriptura 2008/ Dr. Vankó Zsuzsanna Jézus Krisztus Apokalipszise III. kötet. Spalding, Budapest 2007 "Ha meghal az ember hol van ő?". Spalding, Budapest Szégyelljük-e az antiszemitizmust? In. Sola Scriptura 2007/ Reflexió a Princetoni javaslatra. In. Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2007; Sola Scriptura 2007/ Szabadulás a halálfélelemtől. Gondolatok Polcz Alaine-Bitó László Az utolsó mérföld című könyve kapcsán. In. Sola Scriptura 2008/

6 Elfelejtett történelmi próféciák 1. In. Sola Scriptura 2008/ Egy házban élnek-e a keresztények? c. konferencia, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székház, október 4., kerekasztal beszélgetésen felkért hozzászóló. Egyházak és tolerancia c. tudományos konferencián részvétel és hozzászólások az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága és a Miskolci Egyetem BTK közös szervezésében, december 5. Elfelejtett bibliai, történelmi próféciák beteljesült próféciák napjainkban. Bibliakonferencia, Sola Scriptura Teológiai Főiskola Békéscsaba, Budapest, Debrecen. A Biblia és az emberi gondolkodás kapcsolata. A Biblia és az emberi gondolkodás konferencia - Sola Scriptura Teológiai Főiskola Rendszeres Teológiai Tanszék, Budapest május 16. Doktori disszertáció szakvéleményezése a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara dékánjának, Dr. Szűcs Ferencnek a felkérésére (2007. augusztus 21.). A Bibliai tanítások rendszere tantárgy (Teológia szak) jegyzetének és a Jézus Krisztus Apokalipszise IV. kötetének írása folyamatban. A Főiskola egyéb tevékenysége: Jótékony célú egyházzenei hangverseny Mendelssohn oratorikus műveiből. Előadta: a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara augusztus 16. Olasz Kultúrintézet, Budapest. Teltházas hangverseny. Összegző értékelés: A Főiskola a fent megnevezett dokumentumokban megfogalmazott, a 2007/2008-as tanévre vonatkozó terveket alapvetően teljesítette. A fentiek alapján a jövőben koncentrált figyelmet kapnak az alábbi célok: A Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóiraton kívüli publikációk számának növelése. Külső konferenciákon való részvételi arány növelése. Külső szakmai kapcsolatok kiépítése és erősítése. A közös tanszéki munka további erősítése. Budapest, szeptember 1. Horváth Orsolya Oktatási és tudományos rektor-helyettes Dr. Vankó Zsuzsanna Rektor 6

Éves kutatási terv (2009-2010-es tanév)

Éves kutatási terv (2009-2010-es tanév) SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Éves kutatási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: 2010. augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLVI. törvény A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról... 1329 7/2006. (III. 7.) OM r. Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475.

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája

A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája A Károli Gáspár Református Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiája Bevezető A 2005. évi CXXXIX. törvény 5 (3) szerint a felsőoktatási intézmények kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiáját

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE

VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE Bizonyítani kell az akadémiai menedzsment és az adminisztratív struktúrák meglétét, az akkreditációs folyamatoknak megfelelõen. VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE Az EMTE fejlesztési

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai

A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2012. november 14-i ülésének

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre. Budapest, 2012. www.kre.hu KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Általános Tudnivalók KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Budapest, 2012 www.kre.hu Kedves Elsőéves Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként sok szeretettel

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013

A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 A Széchenyi István Egyetem önértékelése 2009-2013 Győr, 2014. január 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1 Az intézmény általános helyzetképe... 6 1.1 Rövid tájékoztatás a minőség fejlesztése érdekében tett

Részletesebben

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata

A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Miskolci Egyetem (ME) Bölcsészettudományi Kara (BTK) Irodalomtudományi Doktori Iskolájának (IDI) Működési Szabályzata A Doktori Iskola adatai Postacím: 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: 46/565-111

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben