AZ OSZTÁLYHARCTÓL AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOKIG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OSZTÁLYHARCTÓL AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOKIG"

Átírás

1 SZERBHORVÁTH GYÖRGY AZ OSZTÁLYHARCTÓL AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOKIG VAJDASÁGI, MAGYAR, FILM VICSEK KÁROLY RENDEZŐ ÉLETMŰVÉRŐL A marxisták Marxot csak különbözőképpen értel mez ték; a fel adat az, hogy gondolkozzunk. 1 (Vicsek Károly, 1967) Létezik-e vajdasági magyar film? A kérdésről az irodalom kapcsán folyó örök vita jut eszünkbe: egységes-e a magyar irodalom, beszélhetünk-e jól lehatárolható kisebbségi magyar irodalomról, irodalmakról? Mára általánosan elfogadott az álláspont: igen, egységes a magyar irodalom, és beszélhetünk példának okáért vajdasági magyar irodalomról is, meghatározható, mely alkotók, művek tartoznak ama (vajdasági, erdélyi stb.) korpuszba, de mindez a magyar irodalom része. A filmről is meditálhatunk ekképpen, de még kevésbé jutunk messzire, hisz az komplexebb művészeti ág. Ha pedig vajdasági magyar filmről akarunk beszélni, még inkább zsákutcába kerülnénk. Akadnak vajdasági magyar ren de zők, rá süt het jük a VM bé lye get pár film re, de mit érünk el ve le? Vizs - gálhatjuk nemcsak esztétikai, hanem vajdasági magyar szempontból is (jelentsen ez bár mit) Tol nai Sza bolcs, Sif lis Zol tán, Vicsek Kár oly és má sok film je it és? Vicsek Károly életműve azonban már csak volumene miatt is kiemelhető, azon kívül, hogy filmjei sok tekintetben kifejezetten és vállaltan vajdasági és magyar vonatkozásúak is. A pusztán esztétikai mérlegelésen túl a lokális és etnikai vonatkozások kiemelésére tehát jó okunk van, ráadásul a hatvanas években, illetve első filmjeinek elkészültekor, a hetvenes évek elejének Jugoszláviájában, egészen másképpen gondolkodtak a filmről, mint ma. Az 1941-ben született Vicsek Károly Belgrádban tanult filozófiát, majd az újvidéki Új Symposion köréhez tartozott. Kétségtelen, hogy az akkor szociali - zálódó, egyetemista ifjak nemcsak úgy érezhették, hogy szabadabb világban élnek, de más szocialista országokhoz képest ez több kritérium tekintetében így is volt szabadabban írhattak, alkothattak, mint budapesti, bukaresti, krak kói stb. tár sa ik. Ám ez nem je len ti azt, hogy a cen zu rá lis vi szo nyok ne lettek volna markánsak (Vicsek első filmjét rögtön betiltják), hogy a jugoszláv szocialista ideológiát, a titói diktatúrát kiszolgáló Kommunista Szövetség emberei, a titkosszolgálatok ne őrködtek volna éberen és a nemzetiségek (ki -

2 Az osztályharctól az etnikai konfliktusokig 21 sebbségek) esetében túlbuzgóan is éppen az adott nemzetiség tagjai révén (bár az ar chí vu mok má ig zár tak, s csak egy pél da: egyet len egy ügy nök bot - rány sem tört ki még). Ma kön nyebb okos nak len ni. Az ak ko ri vi szo nyok ról, elsősorban nemzetközi összehasonlításban, illetve a korabeli hiedelmek, majd a később is ápolt mítoszok nyomán sokan illuzórikus képet ápolnak, elfeledve, hogy a titói Jugoszláviában a cenzúrának milyen szofisztikált rendszere működött, s hogy még művészeti alkotásokért is börtönbüntetéseket szabtak ki míg a keleti blokkban némiképp enyhült az ellenőrzés, itt éppenséggel egyre fokozódott. 2 Azaz paradox módon a rendszer egyre szigorúbbá vált, különösen 1972 után, amikor úgy Horvátországban, mint Szerbiában, majd ennek nyomán más köztársaságokban és a tartományokban is a legfelsőbb, titói pártvezetés leszámolt a helyi liberális, illetve nacionalista pártvezetőkkel. A betiltások, illetve bebörtönzések divatja Tito halála, 1980 után csak megerősödött. S értelemszerűen egyfajta hierarchia létezett a művészeti alkotások cenzúrázása során: ami mehetett a kis példányszámú irodalmi la pok ban, nem me he tett a szín ház ban, ami ott igen, nem a fil men, s ami a mozikban vetített filmekben még elment, semmiképpen sem mehetett a televízióban. Ám a hetvenes évek ólomidejével szemben a hatvanas éveket egyfajta hur rá op ti miz mus jel le mez te épül-szé pül a sa ját ju go szláv szo ci a lis ta ön - igazgatás, Tito elvtárs és a párt vezetésével. Az értelmiség fürdött a vitakultúrában, s ez is a szabadság illúzióját éltette. Elsősorban balról előzték a pártot, az az a kri ti ka fő leg ar ra vo nat ko zott, hogy míg Ti to és él csa pa ta éjt nap - pallá téve önzetlenül dolgozik, a helyi pártvezetés nem elég baloldali, túl bürokratikus, visszaélnek hatalmukkal, gazdagszanak, korruptak. Egyes vajdasági magyar írók, értelmiségiek (későbbi magyar pártok vezetői is) odáig mentek, hogy egy önálló, jugoszláviai magyar nemzetről kezdtek el vizionál - ni, amely nek már csak azért sincs sok kö ze a ma gyar or szá gi ma gyar nem zet - hez, mert az nem elég gé s iga zán szo ci a lis ta, mint a titói ju go szláv ver zió. Többen szerbül kezdtek el írni így Deák Ferenc első verseskötetét szerbül ír ta; sze mé lye most azért ki eme len dő, mert Vicsek Kár oly leg több fon tos já - tékfilmjének is ő írta a forgatókönyvét. A titói rendszer legitimációjához hozzátartozott, hogy nem a totális rep - resszióra épült, hanem sokkal finomabb technikákra is. Mivel százezreket engedtek el nyugatra dolgozni vendégmunkásként, hisz otthon nem akadt munka, az ellenőrzés eleve nem lehetett volna totális. Rövidre fogva: Tito nagy filmkedvelő volt, állítólag minden este megnézett egyet, kedvence az ame ri kai wes tern volt. Ide o ló gi ai aka dá lya nem akadt an nak, hogy a nép is szó ra koz has son, sőt, ép pen ez volt a cél amíg szó ra ko zik, ad dig se po li ti - zál. Egy he lyi föl mé rés sze rint az idő szak vé gén, 1969-ben, a szin te szín tisz - ta magyar, 6500 lakosú bácskai Kishegyesen, szülőfalumban például a moziban 146 fil met mu tat tak be, eb ből 60 ame ri kai, 22 fran cia, 19 olasz, 17 an gol,

3 22 Szerbhorváth György 12 ma gyar, 4 né met, 3 spa nyol, két két ju go szláv (!) és ja pán, egy egy gö rög, svéd, dán, szovjet és lengyel gyártmányút. Leggyakrabban, harmincszor, bűnügyi filmet, illetve huszonnyolcszor westernfilmet adtak. 3 Feltűnő, hogy alig akad szocialista gyártmányú film. A film tehát ekkoriban nem elsősorban az ideológiai nevelés eszköze volt, Titóék inkább ventilátor szerepet szántak neki, ahogyan az ötvenes évek elejétől fogva a bulvársajtónak is. Tito már kezdetben is épített a nyilvánosság elaltatására, s nem csak a propagandára, sőt, előbbi egyre inkább hangsúlyosabbá vált. A jugoszláv partizánfilmek konjunktúrája is ekkor kezdődik el, egyfelől szórakoztatnak, másfelől a rendszer ideológiai alapjait erősítik. Hatalmas pénzeket ölnek e szuperprodukciókba, gyakran amerikai színészeket hívnak meg (Richard Burton játssza például Titót a Sutjeska című monumentális partizánfilmben). E filmek a jó és a rossz klasszikus csatájáról szólnak, alapjáraton a westernfilmekre hasonlítanak, és az akciójeleneteken sem spóroltak. Mi sem jellemzőbb, hogy miközben a ki lenc ve nes évek ben úgy a Milošević, mint a Tudjman ál tal el len őr zött szerb, illetve horvát állami média levette műsorról az új hagyományba nem illeszkedő partizánfilmeket, addig ma reneszánszukat élik, s a nagy klasszikusok (Neretva, Sutjeska, Valter védi Szarajevót, a Leírtak című sorozat) mindenkori nézettségi rekordokat döntögetnek az exjugoszláv országokban. Antun Vrdoljak rendező Titóról készített doku-játékfilmsorozata pedig min - den idők legjobb nézettségét érte el a horvát állami televízióban (bár a kritikák sze rint elég za va ros ra si ke re dett), ami jel zi, hogy a (közel)múlt ese mé - nyei iránt mi lyen nagy az ér dek lő dés. Ez szá munk ra azért is fon tos, mert Vicsek Károly két utolsó nagyjátékfilmje, de mondhatjuk, egész életműve is, társadalmi és múltbéli kérdésekhez kapcsolódik. Angazsált film ez az a fa mó zus fo ga lom, ami ma már ne he zen ért he - tő. A film mint elsőfokú társadalmi-politikai beavatkozás, társadalmilag és politikailag angazsált művészet. A hatvanas évek jugoszláviai rendezőinek egy ré sze úgy de fi ni ál ta ma gát, mint aki tel jes erő vel részt vesz a tár sa dal mi viszonyok alakításában a maga eszközeivel, azaz angazsálja magát a szocialista társadalom építésében, kritikailag is, s nem az elefántcsonttoronyban él. Az eszmék azonban importáltak a társadalomtudományos és filozófiai gondolatok zöme az európai újbaloldaltól származnak (Frankfurti Iskola stb.), így a kritizált jelenségek köre is a leginkább megegyezik (kivéve a szocialista burzsoáziáét, amelynek kritikai hagyományát az új osztály fogalom bevezetésével az ötvenes évek elején még éppen a jugoszláviai Milovan Djilas vezette be, aki kezdetben Tito legszűkebb köréhez tartozott). Adott esetben azonban ez elég vicces szituációkhoz is vezetett, így például a vajda - sági magyar szerzők éppen a Frankfurti Iskola fogyasztói kapitalizmus kritikája nyomán a vajdasági magyarokat ostorozták, mert számukra az eszme helyett fontosabb a fogyasztás. Csakhogy mégsem az egykori NSZK-ban jártunk, a gazdasági csoda országában, hanem az elmaradott Jugoszláviában,

4 Az osztályharctól az etnikai konfliktusokig 23 az élet szín vo na lak közt ég és föld a kü lönb ség. Az if jú Vicsek is ezen a nyo - mon halad, s egyik első írásában Fromm nyomán a fogyasztó embert bírálta: A ho mo consumers ün ne pe a fo gyasz tás. Nász uta zá sát el cse ré li egy fri dzsi - derért. Nincsenek ünnepek. 4 A kor szak film mű vé szet ének dokumentarista és angazsált ré sze azon - ban nem pusztán kortörténetileg érdekes. Számos alkotó munkássága maradan dó nak bi zo nyult (Dušan Makavejev, Želimir Žilnik, Živojin Pavlović, Lazar Stojanović stb.), mert kritikájuk hitelesnek bizonyult, és az alávetettek, kizsákmányoltak helyzetének tematizációja sem maradt üres politikai futam. Filmművészetük semmiben sem maradt el a nyugat- és kelet-európaitól. Később fe ke te hul lám ként bé lye gez te meg őket a ha ta lom, a fran cia új hul lám nevét facsarva ki. Ugyanakkor jellemző e generációra, de általában is a színtéren jelenlévő értelmiségi-művészi közegre, hogy a rendszert, annak egészét mint olyant sosem kérdőjelezték meg, és ha például szocializmus-ellenességgel vá dol ta őket a cen zú ra, a párt, az az az ural ko dó, idő sebb és or to do xabb kommunista elit képviselői, mindig azzal vágtak vissza, hogy nem, ők abszolút szocialisták, kommunisták, rendszerhűek és éppen azokat a jelenségeket pellengérezik ki, amelyek nem azok, de amelyeket annak állítanak be a fafejű apparatcsikok, a bürokraták. A korszak leghíresebb, legnagyobb botrányt kavaró filmje Makavejev W. R., avagy az organizmus misztériuma című filmje, s mi sem jel lem zőbb, hogy pár év ti zed del ké sőbb ma ga a ren de ző egy interjúban 5 úgy em lé ke zett vis sza (ha csak nem iro ni ku san), hogy a film nem volt rendszerellenes, inkább hidat képezett a jóléti társadalom és a szocializmus között. Ám 1971-re, amikorra elkészült Vicsek Károly első rövidfilmje, addigra a politikai életben fordulat következett be, ráadásul a Vajdaságban egyedülálló módon megmaradt a cenzúra hivatalos intézménye. Így február 27-én a A tartományi filmnéző bizottság tanácsa olyan határozatot hozott, hogy a Kereszt csillaggal című film nem vetíthető nyilvánosan: A tanács úgy találta, hogy az egész filmen keresztül elfogadhatatlan politikai álláspontok vo - nulnak végig, melyek különösen kifejezettek azokban a képsorokban, amikor egy fi a tal a WC előtt be szél a Párt ba va ló fel vé te lé ről, és ami kor a ká vé há zi asztalnál a gyufákból kialakított ötágú csillagot köpdösik. A bizottságnak egyéb ként olyan if jú, hu szon éves ak ti vis ták is a tag jai vol tak, mint Mile Isakov, a későbbi neves újságíró és ellenzéki pártvezér, aki ma az úgynevezett demokratikus hatalom részeseként Szerbia izraeli nagykövete. Vicsek, mint ké sőbb el mond ta, a film ben azt a kér dést fe sze get te, mi újat hozott a fiataloknak az új szocialista ideológia, avagy még mindig a vallás van-e jelen az életükben? Az egyébként verziótól függően 7 11 perces munka ma ártalmatlannak tűnik, nem rendszerellenes, de még csak nem is rendszerkritikus, egyszerűen bemutatja azt, hogy a falusi fiatalok közül sokan vallásosak, az egyházban találják meg a közösségi életet. Egyes fiatal interjúalanyok

5 24 Szerbhorváth György pedig a pártot kritizálják, mivel hiába léptek be, nem éreznek semmi különbsé get, a dön té se ket ugyan az a pár em ber hoz za meg. Ér de kes, hogy az új vi dé - ki, azaz központi tartományi bizottság már akkor döntött a film bunkerbe helyezéséről, mielőtt az érintett település (így Feketics, illetve Kishegyes község) illetékesei, túlbuzgó pártaktivistái tiltakoztak volna. Ám a tanács ajánlatokat is megfogalmazott, így Vicsek, saját bevallása szerint, bizonyos jeleneteket kidobott, hogy folytathassa a karrierjét, mert filmet nem forgathatott az, akinek végképpen cenzúrázottként került a műve dobozba. Mai fogalmainkkal élve a Kereszt csillaggal pártatlan, kiegyensúlyozott helyzetkép. Ígéretes kezdetnek mondható, s még inkább igaz ez következő rövidfilmjére, a Kubikusokra (1973). A rö vid, szö veg nél kü li film etűd az em - bertelen körülmények között csatornát, árkot ásó, sarat lapátoló munkások - ról szól, akik a pusz ta kö ze pén fo gyaszt ják el hi deg ebéd jü ket, a ke nye ret, szalonnát, vöröshagymát, majd a nap végeztével pocsolyavízzel próbálják ma guk ról le mos ni a sa rat. Temerinben ek kor már csak két kubikuscsoport volt, de a fő kép pen idő sebb, sze gény mun ká sok ról szó ló kép so rok akár hangtalan társadalomkritikának is beillenének, hisz jelzik: a lumpenproletariátus, azaz a nincstelen, kétkezi munkások rétege még mindig ugyanúgy él, mint har minc éve; szo ci a liz mus ide vagy oda, itt sem mi sem vál to zott. Az 1976-os húszperces dokumentumfilm, a szerb nyelvű Teszt is precízen, hidegen, érzelemmentesen ábrázolja a Sremsa Mitrovica-i börtönbéli életet, ahol a ra bok dol goz hat nak, ta nul nak, szak mát-dip lo mát sze rez het nek; ugyan ak kor egy el ítélt azt is el mond ja, so se fog meg ja vul ni, egy má sik fo goly pedig, akit korábban halálra ítéltek, majd kegyelmet kapott, dilemmáiról számol be. Ezek a rövidfilmek tehát ideológiamentesek, amennyiben nem magyaráznak, és a nézőnek tágabb teret hagynak, több értelmezési lehetőség kínálko - zik, miközben a hatalom, a cenzúra sem állíthatja azt, hogy hamisan ábrázolnák a valóságot, rosszindulatúan kritizálnának, ne adj isten a rendszerben magában vélnék felfedezni a hibákat. De az sem állítható, hogy a rendszer apológiájáról lenne szó. Mindez kevésbé igaz Vicsek Károly későbbi munkásságára, különösen egyes játékfilmjeire. Első filmjével, a Parlaggal (1974) kezdődik az együttműkö dé se De ák Fe renc cel, aki já ték film jei több sé gé nek for ga tó könyv ét ír ta. A Parlag esetében a tartományi bizottság nyolc helyen javasolta a film megvá gá sát, amely vé gül így nem ke rült bun ker ba. A film, aho gyan ma ga a ren de ző mond ja, ar ról szólt, hogy ha a re zsim be zá rat egy vál la la tot, gyá rat, egyáltalán nem törődik a kisemberekkel: úgy mutattuk be a filmben, hogy a szocializmus a saját munkásait áldozza fel. Az alaphelyzet: az apa falun él, a fia viszont diplomát szerez, elszakad környezetétől, de mégis visszatér, s be csu kat ja a ken der gyá rat (ami mi att a kis Csordás ön gyil kos lesz). A konf - liktus tehát az apa fiú vonalon jelenik meg, ami átmegy úgymond szociális

6 Az osztályharctól az etnikai konfliktusokig 25 konfliktusba is: a technokratává-bürokratává váló fiú már nem érti a falut, nem tisz tel már sem mit, de az alap ve tő prob lé ma, hogy a mun kás osz tályt nem tisz te li. Az egyik je le net ben az apa szid ja a fi át: Apa: Nagy ku tya vagy, mi? Egy női hang: Ő egy likvidátor [ti. felszámoló]. Fiú: Tanácsadó vagyok, ez a beosztásom. Apa: Szegény munkásemberek kenyerét veszed el. Ezért taníttattalak? A vaj da sá gi ma gyar, de a szerb, il let ve a ju go szláv saj tó ban is azon vi táz tak, mennyire felelnek meg az ábrázoltak a valóságnak (ti. hogy mennyi föld fekszik parlagon, azaz megműveletlenül; hogyan sorvad el így az élet a vajdasági falvakban; vagy hogy hányan lesznek öngyilkosok a Vajdaságban), azaz a film lé te ző prob lé mák ra hív ta fel a fi gyel met. De a Parlag mint filmalkotás is erős kri ti ká kat ka pott (rossz a vá gás, el vont a tör té net, túl sok a szim bó lum stb.). A film mind azo nál tal jó in du lás nak mond ha tó, mai szem mel néz ve per - sze túlideologizált, de nem különösebben, mint a korszak filmjei, irodalma. Tehát még e játékfilm is jó belépőnek tekinthető, nem beszélve a következő kettőről, a hetvenes évekből. Erre az időszakra Vicsek úgy emlékezett vissza, hogy: En gem min dig az ér de kelt, hogy a kis em ber, aki konf lik tus ba ke rül a környezetével, a rendszerrel, egy egyszerű ember vagy egy értelmiségi ho - gyan tud ellenállni egy értelmetlen rezsimnek, vagy egyáltalában, a kisember hogyan állhat helyt a történelemben, továbbá, hogy egy német kritikus azt írta akkor rólam, hogy a szocialista inkvizíciót mutatom be, amely nemcsak öl ni tud, ha nem az egész né pen át gá zol hogy ez nem az új szo ci a liz mus, ha nem is a sztá li ni vagy ká dá ri szocializmus És eb ben van is va la mi, no ha Vicsek Kár oly ko ránt sem megy el olyan messzire, mint a kortárs jugoszláviai filmrendezők némelyike. De már a Parlag kapcsán is feltűnik, hogy az mennyire didaktikus, helyenként szájbarágós rövidfilmjeihez, a kis dokumentumfilmekhez képest. Mert ugyan még a Parlag is provokatív, újat is mond egyes problémák előtérbe helyezésével, mármár tabutémákhoz nyúl, de a Kubikusokhoz viszonyítva más szintű a szociális érzékenysége. Utóbbit a bemutatás hidegsége, kimértsége teszi hitelessé, a Parlagot pedig éppen például az öreg paraszt szájába adott mondatok hiteltelenné. A kubikusok rétege az a szegényparaszti réteg (uradalmi cselédek, napszámosok, földnélküliek), amely 1945 után sem talált és találhatott magára, és ennek nemzetiségi okai is lehettek, hisz a temerini kubikusok zömében magyarok voltak, s tudjuk, a vajdasági magyarok ezen rétege előtt nem különösebben nyíltak meg a mobilizáció útjai, és még 25 évvel ama felszabadu lás után is ugyan ab ban a ru há ban, ugyan azon ásó val és fatalyigával la - pátolták-hordták a sarat. Ugyanakkor nehezen hihető, hogy éppen a fiával vitatkozó idősebb magyar parasztgazda az, aki a munkásosztályra hivatko-

7 26 Szerbhorváth György zik. A baloldali eszmékre, már ha egyáltalán, inkább lehetett s volt vevő a kubi ku sok nincs te len ré te ge, mint egy gaz da, aki előtt vi lá gos, mi lyen a rend - szer. Hisz 1945 után csakis retorziók érhették, már csak társadalmi helyzete okán is, ma gyar ként, ma gyar gaz da ként pe dig szin tén nem le he tett a rend - szer kedvezményezettje. Minden egyes művét nincs módunk elemezni, de a kiemeltekkel jelezhetjük a sarok- és fordulópontokat Vicsek Károly életművében. Az 1977-es Fekete gló busz cíművel, amelyet tévéfilmként jegyeznek, például azt, hogy a hetvenes évek Jugoszláviájában elkerülhetetlen volt, hogy Vicsek emlékművet ne emel jen egy he lyi kom mu nis ta ikon nak, Cseh Kár oly nak (Gobby Fe hér Gyula saját drámájából írta a forgatókönyvet). A film arról az adai kommunistáról szól, aki az első pártszervezetet alapította a városkában (ismeretes, itt született Rákosi Mátyás, de a településsel később semmilyen kapcsolatot nem ápolt). Oroszországból tér vissza a királyi Jugoszláviába, tanító lesz (orosz felesége is megérkezik), de a királyi jugoszláv csendőrség hamar rátalál, s feleségével zsarolják. A film fölöttébb vonalas, tele teátrális jelenetekkel: a pap fel ke re si Cseh-t, hogy ők, a ma gya rok tart sa nak ös sze, s Cseh in dul jon képviselőjelöltként, ők támogatnák. Cseh elutasítja, s kijelenti: én úgy vagyok jó magyar, ha a magyar proletárok érdekeit nézem. A téglagyári munká sok pe dig a tég lák ra vé sik rá Le nin ne vét és azt, hogy Bur zsu jok pé de - rek (azaz buzik); a földrajzot tanító plébánost kiröhögik a diákok, míg Cseh Károlyt nem, sőt, vele együtt szavalják József Attila A hetedik című versét, amikor a csendőrök elviszik az osztályteremből. Enyhén szólva a történelmi hi te les ség kér dé sét ve ti fel az is, hogy az egyéb ként szin te szín ma gyar Adán akkoriban, a két világháború közti Jugoszláv Királyságban hogyan lehetett magyar nemzetiségű a csendőrkapitány (jugoszláv királyi tiszt), magyar a nyo mo zó és a gya kor nok, de még a szimp la csend őr is. Ez nyil ván va ló tor zí - tás, ám jól be le il lik a het ve nes évek ben már oly is mert kli sé be: ho gyan is néz - het ne ki az, ha egy fil men a ma gyar kom mu nis tát szerb tiszt val lat ja, szerb nyomozó kínozza, szerb csendőr kísérgeti? Az elnyomónak és az elnyomottnak a testvériség-egység jegyében ugyanazon nemzetiséghez kell tartoznia, nehogy felmerülhessen a nemzeti egyenjogúság, illetve az egyenjogúság hiányának kérdése. De hogy Vicsek te het sé ge előtt nyit va állt az út és ő bi zo nyí ta ni is tu dott, azt az 1978-as Apa, avagy a ma gány mu tat ja, amely szerb nyel vű. Az egy órás té vé film az öz vegy apa és fia vi szo nyát mu tat ja be az apa ma gá nyos, pe cáz - gat, va cso rát süt, fia a vá ros ból jár ha za szom ba ton ként, ha te he ti, ahol la bo - ránsként tengeti az életét. Ugyan kiderül, hogy az apa jövevény, Hercegoviná ból ér ke zett, s azon la men tál, mit kap tak itt, mi volt ott, de vé gig élet sze - rű, s nem rendszerspecifikus alap di lem mák je len nek meg: mi lesz a szü lői ház zal, mi vé lett az élet, mi re (nem) jó a ma gány. Vé gül az apa meg hal, mi - köz ben a fiú kezd ma gá ra találni A for ga tó köny vet az a Mirko Kovač ír ta,

8 Az osztályharctól az etnikai konfliktusokig 27 aki ma az egyik, ha nem a legelismertebb ex-jugoszláviai író (szándékosan nem írunk nemzetiséget, a hercegovinai származású Kovač élt Belgrádban is, dolgozott szerte az egykori Jugoszláviában, végül a horvátországi Rovinjba emig rált, ott él ma is, s köz is mert antinacionalizmusáról). Kovačtól ak kor is tá vol állt az ide o lo gi zá lás, s így Vicsek előtt is nyit va ma radt az út. Ám ez ké sőbb egy re in kább be szű kült, s ta lán nem túl zunk, mind ez sok - ban annak számlájára írható, hogy Deák Ferenc lett legtöbb filmjének forgató könyv író ja 1990 előtt s után is. Bár minden nek van egy lát szó la go san pa - radox íve: minél inkább dől össze az ország, a szocializmus, annál inkább rendszer-apologetikusabbak Vicsek filmjei is, legalábbis amelyeknek forgatókönyvét Deák Ferenc írta. Az Apa, avagy a ma gány nál sok kal angazsáltabb a Trófea (1979), en nek forgatókönyvét Vicsek Deákkal közösen jegyzi. A szintén szerb nyelvű film kisvárosi történet: bizottságot hoznak létre, mely a gyanúsan megtollasodot - tak vagyonának eredetét vizsgálja. Két főhőse a végül meghasonló munkás és a bizottságot vezető fővadász, akik így szembesülnek az új osztállyal s az igazságért folytatott harc elbukik. A filmben megörökített történet nem nél kü löz min den ala pot, sőt, a leg több vá ros ban az újon nan épült, eme le tes házakból álló részeket tam-tam negyedeknek nevezték a lakosok (lop-tam, csal-tam), a Djilas által új osztály -nak nevezett bürokraták, technokraták, párttitkárok, vállalatvezetők, vagyis az új, fogyasztásában középosztályinak mondható réteg kritikája legitimnek számított. Mint láthattuk, a filmben is a párt tól, fent ről szár ma zik az öt let, on nan jön a pa rancs, hogy ki kell vizs - gálni a vagyonok eredetét. A számon kért személyek pökhendiek, magabiztosak, minden egyes vonásuk negatív. De a Trófea is csak odá ig megy, hogy megállapítja: az új elitet nem érdekli az eszme, a szocializmus építése, a közérdek. Csupán saját meggazdagodásukkal, saját érdekeikkel törődnek, s hatalmukat is dőzsölésre használják fel: esznek, isznak, mulatoznak, vadásznak. Ők az új vö rös gró fok, a kor rup tak, akik a nép től, a mun kás osz tály tól ve szik el jo gos jus sát, ők fö lö zik le a hasz not. A film vé gén a vad őr is azt mondja a helyi, vadászó kiskirálynak: Itt minden trófea a tiétek Csakhogy amíg ezen új, vörös arisztokrácia megléte szociológiailag is igazolható, ahogyan hatalmuk átmentése a későbbiekben, a filmben is az tükrö - ződik, ami általában jellemző volt a titói Jugoszláviára: a legfelsőbb vezetőség érinthetetlensége mellett lehet és kell kritizálni a funkcionáriusok, pártvezetők alsóbb, középvezetői szintjét, s minden lehetséges bajért őket kárhoztatni. Magyarán: a rendszer egésze nem kritizálható, az anomáliák nem a rendszerbe magába kódoltak, hanem eseti hibák, amelyért konkrét emberek, emberek egy tipikus csoportja tehető felelőssé. Akik tehát jól felismerhetők, néven nevezhetők, ábrázolhatók. Akik vadásznak. De hogy Titónak magának minden köztársaságban külön vadászkastélyt, óriási vadászterületeket tartottak fenn, ahogyan az egy szocialista diktátorhoz illik, arról szó sem es-

9 28 Szerbhorváth György hetett, legfeljebb az áhítat hangján (Tito elvtárs megérdemelt pihenését tölti, Tito vendégeket fogad ). Innentől kezdve tehát a Trófea is fals, hisz a leg főbb trófeákat maga Tito ejtette el, de az ő kultusza ekkor még kikezdhetetlen volt. Az 1982-es Naplementének a for ga tó könyv ét Eva Ras és Vicsek Kár oly jegy zi Gion Nán dor Testvérem, Joáb című regénye alapján. A történet egy fiktív vajdasági kisvárosban játszódik, a főszereplők már-már ismertek a Trófeából: a korrupt hatalom, akikkel egy fiatal, lelkiismeretes építész száll szembe: öntudatos szakemberként vitatkozik azzal, hogy bármit önkényesen átépít - senek, nem hajlandó korrumpálódni, legalábbis kezdetben. Néhány motívum ma is aktuális, örök: az önkormányzati tisztviselők, vezetők korrumpálódása, akik akár azt is megengedik, hogy a hazatérő vendégmunkás, csak azért, mert de vi zát hoz a vá ros ba (s mert meg ve szi őket), bár mit meg te hes - sen, így a városházán is olyan kávéházat nyithasson, ahol meztelen pincérnők szolgálnak fel, a vén városatyák pedig pornófilmeket nézhetnek. A Naplemente képileg frissebb, markánsabb Vicsek több korabeli művéhez képest, kevésbé átideologizált, helyenként nem is akar valósághűnek látszani, játékosan túlzó, és a színészi munka is minőségesebb, hitelesebb, aminek rész ben bi zo nyo san az az oka, hogy szerb pro fik ját sza nak el ső sor ban, s nem amatőr magyar színészek. Ugyanakkor annak, aki ismeri az eredeti regényt, amely megnyerte az 1968-as vajdasági magyar regénypályázatot, feltűnik néhány je len tős kü lönb ség. Az egyik a re gény magyartalanítása : a re gény ve - gyes, ma gyar és szerb kör nye zet ben ját szó dik, és no ha itt is ez len ne a szán - dék, hisz oly kor ma gya rul is be szél nek ben ne, de a film ben ért he tet len mó - don a néha magyarul elkezdett beszélgetést szerbül folytatják, vagy például nem is vi lá gos, hogy a ma gyar ne vű fő hős, Gyar ma ti Ta más az ap já val mi ért beszél szerbül. A regény egyes magyar szereplői megtartják ugyan magyar ne vü ket, de a film ben csak szer bül be szél nek. És ami a leg fon to sabb: a re - gényben Gion több tabutémát feszeget, épp a magyar szerb viszonylatban, így az ben a magyarok ellen elkövetett vérbosszút. Ami kortörté - ne ti leg is je len tős, mi vel utal Gion bát rabb tol lá ra, de azt is meg kell em lí te - ni, hogy a re gény csak cen zú ráz va je len he tett meg 1969-ben, épp po li ti kai fel - hang jai mi att. Az ere de ti kéz irat nem ma radt meg, Gion pe dig nem tu dott vagy nem akart arra pontosan visszaemlékezni, milyen részeket kellett kihúz ni, de azt még is lát juk a meg ma radt ele mek ből is, hogy a szer ző több he - lyen foglalkozott a magyar szerb együttélés problematikus időszakával, a regény cselekménye pedig 1968 nyarán-őszén játszódott, amikor a Varsói Szerződés tagállamai bevonultak Csehszlovákiába. Mindebből azonban semmi sem ma radt a film ben, aho gyan a fő hős, Ta más, az épí tész élet út ja is más irányt vesz: a re gény hez ké pest nem vá lik tel je sen a kor rupt rend szer ré szé - vé, sőt, idegbeteg barátnőjét is feleségül veszi. Hovatovább a film zárójelenete, a mező határában lezajlódó magyar lakodalom szeretkezéssel dúsítva annyira túlzó, teátrális (mondani sem kell, semennyire nem hasonlít egy ma-

10 Az osztályharctól az etnikai konfliktusokig 29 gyar lakodalomra, annak zenéjére is csak nyomokban), hogy leginkább a Borat áb rá zol ta Ka zahsz tán jut eszünkbe An nál is in kább, mert a nap le - mentében látható, végül autójával együtt felrobbantott vendégmunkás, Fehér Ló utol só mon da ta is az: Pro vin ci á li sok Én min dig mond tam, hogy a Balkán egy darab Ázsia Európában. A nyolcvanas évek első felét Vicsek filmművészetében még két tévéfilm fémjelzi, a Fajkutyák ideje (1984) és a Késdobálók (1985). A két film köz ti kü lönb - ségben is tetten érhető az, hogy Vicsek filmjeinek ideologikussága mennyire függött a forgatókönyvírótól: ha Deák írja, van kőkemény ideológiai üzenet, min de nütt ott a vö rös fa rok, ha más, sok kal ke vés bé vagy egy ál ta lán nem ér - hető tetten. A Késdobálók forgatókönyvét Gion Nándor műve alapján Dömölky János írta, s ismét jellemzően gioni világgal állunk szemben: különös figurák vonulnak fel a híd építkezésénél, akad köztük földműves, illetve az artista karrierről ábrándozó késdobáló, aki az idős kocsmáros fiatal feleségével szűri össze a levet. Ők ketten elvágyódnak e sivár világból, ahol esténként csak az ivászat marad, s Deli bég produkcióira lehet vigadni, aki fogadásból elveszti a szeme világát is. A késdobáló barátja, Deli bég kórházi kezelésre gyűjtene, a szolidaritásra apellál, de erre senki sem vevő, s ettől válik dühössé, úgymond társadalomkritikussá: Mindenki csal, a parasztok is. Attól olyan kövérek Egyszer elbánok a parasztokkal. Megkopasztom őket. A filmbe persze itt-ott becsúszik némi, ma már fölöttébb nehezen felfogható társadalombírálat, a parasztoké, akik a késdobáló szerint idejönnek hidat építeni, aztán meg hazarohannak földet túrni, és csak a szalonnát zabálják. Még ha igazi munkások lennének fejtegeti, s odáig jut, a hídépítő parasztok kal az a baj, hogy csak a fi ze té sért haj lan dó ak dolgozni Ma már vic ce - sen visszakérdezhetünk: miért, ingyen, idealizmusból kellett volna dolgozniuk az építkezéseken? A film atmoszférája miatt ma is élvezhető, inkább, mint a Fajkutyák ideje című, melynek forgatókönyvét ismét csak Deák Ferenc jegyzi. Kőkemény angazsált film ez, többszörösen sulykolt ideológiai mondanivalóval, de az esztétikai élvezetet más is zavarja, például a túlzásba vitt tájszólás egyes szereplők részéről. A film negatív főhőse Tamás, a felvásárló, a csirkepucolóüzemes, aki kezében tartja az egész falut. Egész Jugoszláviával bizniszel, új üzleteken töri a fejét, külföldi befektetőkkel nutria és fajkutyák tenyésztésén (mindez negatív módon ábrázolódik), olcsón felvásárolja a kukoricát, amit másutt tetemes haszonnal ad el, emiatt kukoricahiány lép fel. Mindezért a pozitív hős, Dániel Pista nem tudja etetni a teheneket Az alapkonfliktus tehát az, hogy a szülőfalujába visszatérő vállalkozó semmibe veszi a közösségi érdekeket, csak a saját hasznát nézi, átgázol saját családtagjain, a munkásokon, a parasztokon, mindenkin: No, végre az elvtársak is belátják, hogy a pénz beszél, kutya ugat. A parasztok ugyan összefognak, hogy segítsenek Dániel Pistának, de az semmire sem elég. Dániel végül lelövöldözi a tehene-

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom

Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom Ta kács Ju dit Ho mo sze xu a li tás és tár sa da lom 5 TAKÁCS JUDIT: Homoszexualitás és társadalom Mert víz re vá gyik mind, ki tik kadt ked vét hogy meg ned ve sít se: for rás ra lel, le ül egy kõ re

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben