H í r le vé l. yam 135. szám június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június"

Átírás

1 H í r le vé l X. évfol yam 135. szám június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér 8. Te l/fax: 76/ ;E-m ail: h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u, H onlap: w w w.m m h ir.h u/org/bk s zak t F E LH Í VÁ S a Bács-K isk un M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t, a Ve rs m ondók O rs zágos Egye s ülete, a Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um m e gh irde ti A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánja gyűjte ni a m e gyébe n m űk ödő ze ne k arok, k órus ok, e lőadók is m e rte tő és de m ó anyagait, és e ze k ből az k és zülő új h onlapunk on adatbázis t k ívánunk e gy inte rne te s létre h ozni. K érjük az e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m utatk ozó A ne ve zés fe l téte l e i: A ve rs e nyre am atőr ve rs m ondók, je lentk e zés étvárjuk, ak ik be töltötték 14. életévük e t, és be fe je zték tanulm ányaik nyolcadik évfolyam át. A je lentk e zők h atve rs s e lne ve zh e tne k az alábbiak s ze rint: 1. ötpe tőfi Sándor ve rs, 2. e gy Bács -K is k un m e gyéh e z k ötődő, re nds ze re s e n publik áló k ortárs k öltőve rs e (pl.: Buda Fe re nc, D obozi Es zte r, K abde bó Tam ás, K is s Be ne de k ), A ve rs e nyzők m ás ors zágos ve rs e nye n h e lye zés t e lért produk cióik k alne m ne ve zh e tne k. A Sze pte m be r végén s zavalóve rs e ny lebonyolítás a: A ve rs e ny e gy fordulós, a zs űri m inde n ve rs e nyzőtől h árom produk cióth allgatm e g. Az e gye s produk ciók ide je leh e tőleg ne h aladja m e g az 5 pe rce t! A ne ve zés i lapot sze pte m b e r 2-ig k érjük e lkülde ni a k öve tk e ző cím re : BK M Ö K özm űve lődés i Intéze t, 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8. Ne ve zés i lap k érh e tő a fe nti cím e n, vagy e -m ailbe n a cím e n. A ve rs e ny időpontja: s ze pte m be r 30. H e lys zíne : Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um K is k őrös, Pe tőfi tér 5. inform ációs dok um e ntum aik at, h angzó anyagaik ból is m e rte tőt leh e tőleg e lek tronik us form ában a k öve tk e ző e -m ail cím re : Faze k as Táb or K al ocsán A faze k as tábort e lsős orban fe lnőtte k ne k ajánljuk, s őt olyanok nak, ak ik m ár valam ilye n e lők épze tts égge l re nde lke zne k, faze k as s ágban valam ilye n fok on járatos ak. Ebbe n a táborban leh e tős ég les z m e gis m e rk e dni a fafűtés e s ége tés s e l,a rak u-, és k orongozás te ch nik ával. Szállás leh e tős ég a s zom s zédos k ollégium ban les z re gge live lés e bédde l. A tábor időpontja: 2005 június , h e lys zíne a Faze k as Al k otóh áz K öl tsége k : s zállás : 1400 Ft/ fő, re gge li,e béd: 9 00 Ft/fő, anyagk ölts ég,re zs i:700 Ft/nap/fő Ö s s ze s e n :3000 Ft/nap/fő További inform ációk : K ovács Lás zló / , e -m ail: w e blap: Tájék oztató a K Ö Z K INCS program ról Intéze tünk s zak m ai érte k e zlete t tart június 7-én k e d d e n 10 órai k e zde tte la Bács -K is k un m e gyébe n dolgozó k özm űve lődés i s zak e m be re k, a k özm űve lődés i m unk át is végző önk orm ányzati ve ze tők és s zak alkalm azottak rés zére. R e nde zvényünk ön a Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a általm e gh irde te tt K Ö Z K INCS program ról, az ah h oz tartozó ak ciók rólés az azok at s e gítő pályázati leh e tős ége k rőlnyújtunk tájék ozatót, be m utatjuk a m űk ödte tés h e z k ialak ult s ze rve ze ti h átte re t. Is m e rte tjük a Ne m ze ti CivilAlap pályázataivalk apcs olatos tapas ztalatok at, valam int intézm ényünk rövid és h os s zabb távú te rve ités program jaita fe nti program ok k alk apcs olatos an.

2 Be m utatjuk A faze k as m e ste rsége t óta gyak orolja. M e ste re i voltak Karcagon: Kántor Sándor Kossuth -díjas, a Népm űvésze t M e ste re, id., és ifj. F Szabó M ih ály, és Sz. Nagy István a Népm űvésze t M e ste re i. A k arcagi időszak ban e lsősorban a tiszafüre di, tágabb érte lem be n a Közép-tiszai táje gység stílusvilágát ism e rte m e g ban Kalocsa város fe lkérésére önálló m űh e lyt nyitott. Fe ladatának érzi a régm últ k alocsai faze k asság sze llem iségéne k fe lélesztését, újraalkotását és továbbadását óta éve nte országos faze k as találkozók at sze rve z, óta faze k as táborok at. Az utóbbi néh ány évbe n m űh e lyét alkotóh ázzá fe jleszte tte. Különböző m e ste re k e t h ív m e g, ak ik m e ste rség-be m utatót tartanak. Több m int tíz éve tanulók k épzéséve lis foglalkozik. Egy k özülük a se gédje lett, az ő m unk ájátis m ár e lism e rtték a Népm űvésze tifjú M e ste re cím m e l. Díjak, sze rve ze ti tagságok : A Népm űvésze t Ifjú M e ste re, Népi Iparm űvész cím, a Népm űvésze t M e ste re cím, a Bács-Kisk un M e gyéért M űvésze ti Díj, Gránát Alm a díj, valam int szám os országos faze k as pályázaton: Nagy díj, Külön díj, és e gyéb e lism e rése k ig tagja volt a M agyar M űve lődési Intéze t Népi Iparm űvésze ti Tanácsának és 2002 k özött k urátork ént k özre m űk ödött a Ne m ze ti Kulturális Örök ség M inisztérium által m e gh irde te tt Alkotóh ázas pályázatok e lbírálásában. Tagja a Duna-Tisza k öze Népm űvésze ti Egye sületne k s e ze n k e re sztüla Népm űvésze ti Egye sülete k Szöve tségéne k be n az Év M e ste re e lism e résbe n része sült. A Szöve tségne k több cik luson átaz alelnök e is volt. K ovács Lászl ó faze k asm e ste r - H ogyan fordultála régi te ch nik ák fe lé? - K alocs án e lsős orban a 19. s zázadi k e rám ia érde k e lt, annak m inde nféle k és zítés i m ódja, te ch nik ája. Fontos nak tartom m e gtanulni e ze k e t a régi fogás ok at, h is ze n a faze k as m e s te rs ég -les zám ítva az új te ch nológiák at- m égis cs ak a k ézi m unk án alaps zik, és fontos nak tartom e tudás m e gőrzés ét, e nélkül s ze génye bbe k lennénk. Eze k e t a m otívum ok at, h agyom ányok at alkalm aztam az e dénye k e n is. K e zde tbe n ne m bírtam e ladni a cs e re pe k e t, ne h éz volt e lfogadtatni a k örnye ze te m m e l. Ne m érte tték ők e t, a 30-as éve k be n e lte rje dt s zíne s dís zítés e k e t várták volna e l. Egye dül a m úze um igazgatója érte tte am it cs inálok és biztatott. - H atás s alvagy a város népm űvés ze tére, is k olátte re m te ttél? - M os t ne m leh e t e zt és zre ve nni, m ajd év m úlva fognak e m lék e zni arra, h ogy volt itt K alocs án e gy faze k as m űh e ly, ah ol olyan dolgok s zülette k, m e lye k e t ne m leh e t be s orolni s e h ova, azt fogják m ondani, e zt K ovács Laci vagy M adár H e lga alkotta. Példáule gy s zép áttört k e rám iát. H e lga olyan áttört k e rám iát tud cs inálni, am it Vás árh e lye n k és zíte tte k valam ik or, az 1800as éve k be n. Ak k or s e m cs ináltak ilye t m inde n nap, m e rt e ze k k om oly m unk át igénylő alkotás ok voltak. A s e géde m m unk ájára pe rs ze azt s e m leh e t m ondani, h ogy az e gy vás árh e lyi tál, valójában e gy táje gys égbe s e m leh e t be illes zte ni. Eze k re az alkotás ok ra igazán az a je llem ző és az be nnük a k ülönlege s, h ogy s zinte m ár az anyags ze rűs ég h atárát s úrolják. R e m élem, s ik e rüle zze la te ch nik ávalh agyom ányt te re m te ni. Ez s os e m ak k or de rülk i, am ik or éppe n cs inálunk valam i újat, h ane m s ok k alk és őbb. H ozzá k e lladni a m i te h e ts égünk bőlis az e lődök éh e z, e z ve ze t e lőre, és ne m k e llm e gije dni az új tradíciók te re m tés étől s e m. Ide s orolnám a k alocs ai faze k as találkozók at, m e lye k óta m inde n évbe n m e gre nde zés re k e rülne k. Azt h is ze m, e z m ár h agyom ánnyá vált. Ak k or úgy ére zte m, k i k e ll billente ni a s zak m ai k özélete t abból a h e lyze tből, am ibe n volt. Az e lőző 50 év olyan világ volt, ah ol m inde nk i be volt zárva, m int e gy k is e gér a k e tre cbe, les zűk ítvén a m ozgás te rét. Sik e rült m e gtörni e zt a cs e nde t, e m lék s ze m, m ég a h ivatalos h e lyről is nagy érde k lődés öve zte az e lső találkozót, h ogy vajon m i is fog itt m os t 2 K alocs án történni. Találkozás i leh e tős ége k ugyan voltak az e gye s ors zágos pályázatok alkalm ával, de m indig k e s e rű s zájízze l távoztunk, m e rt az e re dm ényh irde tés nél cs ak nagy ritk án érte tt e gye t a s zak m a a zs űrive l. Ez e rk ölcs ileg m inde nk éppe n rom boló h atás s al volt, ne m éppe n a s zak m ai k özös s ég m e ge rős ítés ét célozta, h ane m ink ább a m e gos ztás t s e gíte tte e lő. Nagyon fontos nak érze m a s zak k épzés átérték e lés ét, m e gújítás át, m e rt ah ogyan m os t van -és m os t cs ak az én m e s te rs ége m rőlbe s zélek - az k atas ztrofális. M a ne m találni olyan s e géde t, ak it s zíve s e n be e nge d az e m be r a m űh e lyébe. A tudás s zint olyan alacs ony, h ogy m ár-m ár s zinte s e m m i. H a azt ak arjuk, h ogy jól fe lkés zült s e géde k h agyják e l e ze k e t a s zak is k olák at, az e gés z s zak k épzés t s ürgős e n m e g k e ll re form álni! - Úgy látom, e gy is k olát alak ítottálk i, ah ola tanítványok tovább vis zik a h agyom ánytés az e s zm e is ége t... - Ez m ár tudatos, az e m be r m indig utánajár, tanul. K ántor bács i, a m e s te re m a s zázadfordulón s zülete tt. Az ő m e s te re is e gy 1840-be n s zülete tt e m be r volt. A m e s te rs ége t azok k al a m óds ze re k k e lve tte m át tőlük, am e lye k k e lannak ide jén a céh e s világban tanulták. Az öre g nagyon k om olyan ve tte a m e s te rs ége t, és Szabó M ih ály bács i is, ak ive l30 évig dolgozott e gyütt. Nála 12 évig voltam s e géd. Ők az életük e t te tték rá e rre a s zak m ára, és h a e nge m m e gtanítottak, tartozom ne k ik azzal, h ogy azt a tudás t, am it átadtak, én is átadjam valak ine k, h a ne m is olyan m ódon, m int ők, m e rt az is e gy m ás világ volt. Ezt a k om olys ágot h iányolom. Az én m unk ám e gyik érte lm e az, h ogy e zt a s ze m lélete t adjam át. Nagyon fontos a m e gélhe tés is, de a m unk ám igazi érte lm e m égis az, h ogy a tanítványaim k özött les zne k m ajd olyanok, ak ik tovább vis zik az e lődök, és az én tudás om atis. Ne m norm ális, h ogy a tudás e gyre lejje bb épül. - Van e rre fogadók és zs ég, a tanítványok átérzik, h ogy itt m iről van s zó? - Én e rről ve lük nagyon s ok at be s zélge te k és m e g is értik. H e lgávals ze re ncs ém volt. Egy olyan cs aládbólk e rült ide, ah ol az apja állandóan fúrt-faragott, m otiválva volt. O lga, a te s tvére tűzzom áncm űvés z. Tudta, h ogy a m unk a e gy te rm és ze te s dolog, ve lejárója az életne k. Nagyon fontos, h ogy e gy tanuló m ilye n k örnye ze tbőlk e rülide, h ogy a cs aládban legye n h agyom ánya a m unk ának. Van e gy m ás ik e s e t, am ik or a cs aládban nincs e n a k ézm űve s s égne k h agyom ánya. Az e gyik tanítványom például

3 Be m utatjuk francia s zak os tanár, tanít, de k özbe n lejár faze k as s ágot tanulni. O lyan k öve tk e ze te s e n és k itartóan te s zi, h ogy k épe s e lsajátítani a m e s te rs ég cs ínját-bínját. Le galábbis e gy jó rés zét, az e gés ze t ne m, m e rt ah h oz e gy nő fizik um a ne m e lég. M e g leh e t nézni a m unk áit. K épe s arra, h ogy e zt a s zak m át és a s ze llem is égét átve gye. Biztos vagyok abban, h ogy e gys ze r e ljut arra a s zintre, h ogy tovább adja a s zak m át. Aztán a h arm adik e s e t, am ik or a cs aládnak e gy cs om ó pénze van, a gye re k úgy nőtt, ah ogy nőtt, ne k i h iába be s zélnék a m unk áról, fogalm a s incs e n róla. Az a gye re k ide ne m tud e ljutni, azt a gye re k e t én ne m ve s ze m föl. Próbaidőn, e gy tábor alatt e z k i is de rül, és m e g is m ondom a s zülők ne k, h ogy ne m alkalm as rá. Ezért is van k e vés tanulóm, de ak i van, azzaltudok dolgozni. Értik, m e gértik a s ok m unk át, ne m h allottam tőlük, h ogy jaj, m e nnyit k e ll itt dolgozni. Te lje s e n norm ális, h ogy e s te k ilenck or m ég a m űh e lybe n vagyunk, m e rt van m unk a. Ve lük m e gtanulunk - k e zdve a k e m e nce építés tőla s ártapos ás ig - m inde nt. Én ilye n e m be re k k e l s ze re te k dolgozni. Ez a re nd k e llah h oz, h ogy m e gérts ék, m iről van s zó. Ne m arról, h ogy m indjárt ráülte te m a k orongra, aztán gye rünk. Pe rs ze naponta legalább öt órát rajta k e llülni és ak k or m e gvan az e re dm énye. Em e llett a többi idő arróls zól, h ogy m i m ics oda, h ogyan m e gy. Sajnos e gyre k e ve s e bb az a fiatala m ai k oros ztályban, ak ive le ztm e g leh e térte tni. - Van m ár olyan tanítványod, ak i fe lszabadult és h as onlóan alkot, m intte? - Fe lszabadult tanítványom m ár tíz van, k özülük e gy a s e géde m lett. Ugyan önálló m űh e llye lm ég ne m re nde lke zik, de annak is e ljön az ide je. Eddig s zép e re dm énye k e t tudh at m agáénak, m űvés ze ti is k olában is tanít és m ár az ő tanítványai is rés ze s ülte k ors zágos e lis m e rés be n. Nagys ze rű e re dm ényne k tartom. Egyébk ént a k las s zik us tanulóidő év e bbe n a s zak m ában. A s e géd e ljut e gy olyan pontra, am ik or azt m ondja, e lég volt a k ötött m unk ából, és e gye dülak arja folytatni. Ezt a pillanatot k e llm e gvárni, és ak k or k iröppe n a m űh e lyből. Bár e z ne h éz. Ne m e lég jóldolgozni, ügye s ne k k e lllenni az e ladás ban is, am it itt s zintén m e g leh e t tanulni, m e rt e gy ilye n m űh e lybe n m inde n e lőfordul. K e ll e gy bizonyos m érték ű m e gs zállotts ág, h ogy ak k or is cs ináljuk, am ik or ne m éri m e g. Addig is m ajd m e gles zünk valah ogy, e gys ze r cs ak k ilábalunk. M os t is ott lógnak s orban a cs e k k e k a s zögön, m ajd valam it k italálunk. A m e s te re im is azt m ondták, cs inálni k e lla dolgok at, és m ajd les z valam i. Egys ze r m ajd cs ak be k opog e gy ve vő az ajtón, ak i ve s z valam it, és k i tudod fize tni a s zám lák at. Faze k as tanuló k e re s te tik! K ovács Lás zló a Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tanulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K alocs a FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ Forgó Z ol i Bácsi Nagyon rége n s zülette m, be n, m égh ozzá Pozs ony m e llett, valam ik or Te jfalu volt a ne ve. A ze ne i indíttatás onnan jött, h ogy a s züleim is nagyon s ze re tték a ze nét, s zínjáts zó cs oport m űk ödött, és ők m inde n éne k e s s zínjáts zás ban rés zt ve tte k. O pe raáriák at is tudtak éne k e lni. Gye rm e k k orom óta m indig vonzott valah ogy a ze ne, ze ne k arok k örülbám és zk odtam, a h e ge dű is a k e ze m be ak adt. A vége az lett, h ogy am ik or k im aradtam általános is k olából, a bajai ze ne is k olába k e rülte m ; a Lis zt Fe re nc Z e ne is k olában k e zdte m h e ge dülni. Volt e gy jó tanárom, Gira Lás zló, ő k e ze m be adta Paganini e gyik k étk öte te s m űvét. Az annyira, m e gfogott, h ogy az e m be r a s zorgalom m al m ire k épe s. K és őbb is m inde nfélek épp a ze ne fe lé orie ntálódtam. Volt e gy fájó pont is, am it e ddig ne m e m lege tte m : '49-50-be n vége zte m az általános is k olát, és Bék és tarh os ra je lentk e zte m a ze ne i gim názium ba. Valam i ok nálfogva ne m ve tte k föl. M os tanra k inyom oztam, h ogy m iért ne m. Ak k or m ég az volt a divat, h ogy a k özs égi párttitk árnak zárt boríték ban k e lletvélem énytadni, m e g a tanács e lnök ne k is. Épe s apám at 3

4 Be m utatjuk Cs e h s zlovák iábólk iutas ították, valam i m iatt (e h h e z ne m is k e llett k ülönös e bb ok ), és e zért ne m ve tte k fe l.a cs alád is e zért k e rült ide, e lős zör K is k őrös ön k ötöttünk k i, m ondtuk is, h ogy ne k ünk ilye n h om ok te nge r ne m k e ll, de nagyon jó k is borvidék lett be lőle. Aztán lek e rültünk Bács k ára, m e rt m ár voltak ottfe lvidék i cs aládok. A bajai ze ne is k olában k ine ve zte k h e ge dűtanárnak a tanárnő m e llett, m e rt s ok volt a gye re k. D e olyan k e vés pénzt adtak, h ogy azt gondoltam e lm e gye k valam e lyik s zính ázh oz, h ogy m égis a ze ne i pályán m aradjak, aztán a k önnyűze ne fe lé s odródtam, m e rt addig m indig k las s zik us t tanultunk. - Ez az '50-e s éve k be n volt? - Ige n, tulajdonk éppe n tíz évig jártam ze ne is k olába, '50-től '60-ig, m ik özbe n k ét-h árom éve t tanítottam is ott, k özbe n m agántanítványaim is voltak. Ek özbe n k öze ledte m a k önnyűze ne fe lé, m e rt láttam, h ogy anyagilag nagyobb leh e tős ég van be nne, m e g cs ábítottak is ze nés z is m e rős ök. A végén ve ndéglátós ze nés z lette m, így is lem uzs ik áltam vagy 33 éve t, általában 3-4 tagú ze ne k arok k al. Fiatalis voltam, te ts ze tt, h ogy nagy a nyüzs gés, és pénz is több volt. K özbe n azonban m indig voltak tanítványaim, h e ge dűre, s zaxofonra, gitárra. A k las s zik us gitárról áttérte m a dzs e s s zgitárra, és e z jó ötlet is volt, m e rt h e ge dűve lne m tudtam volna e lhe lye zk e dni. Ez a fiatalságom at k itöltötte, k özbe n m e gnős ülte m, e gy fiam s zülete tt, ő földm érőne k tanult Pécs e tt, m os t a bajai Földh ivatalnak ő a re nds ze rgazdája, de azért ő is fújt ve lünk. - H ogyan k e rültbács bok odra? - Az '50-e s éve k től k ínlódtak e gy fúvós ze ne k arral, és am ik or az 50 éve s évfordulója volt az is k olának, ak k or játs zott utoljára az a ze ne k ar, és m ás ve ze tőt k e re s te k ne k i. Tudták, h ogy én k épe s volnék cs inálni, és ak k or fogadtak fe le nge m. Ez '75-be n volt. Előtte m ár jó pár év óta jártunk oda ze nélni a pre s s zóba, és bok odi lányt is ve tte m fe les égül. Aztán te lte k az éve k, m a m ár vannak olyan tagok, ak ik ne k az apjuk is járt. és én tanítottam, van olyan, ak i tavaly k e rült fe l Pe s tre dzs e s s z tans zak ra, és jól m e gállja a h e lyét. Sok baj van a ze ne k arral, de s ok öröm is, m últk or m ondta az e gyik is m e rős öm, ne m láts zik, h ogy 70 éve s vagyok. Ne m h át, m ondom, e nge m élte tne k a 4 fiatalok! - M ilye n idős e k a ze ne k ar tagjai? - Az átlagéletk or 18 év k örüli, de van itt 27 éve s is. Létre h oztunk e gy alapítványt Polifón néve n, m os t itt Félegyh ázán a fúvós találkozón e zze la névve lis lépünk fe l. Elég s ok an tám ogatnak m ink e t, és s ok fe lé h ívnak is fe llépni, az e gy s zázalék otis többe n ne k ünk k üldik. - M e nnyie n tartoznak a ze ne k arba? - K örülbe lül30-an, h a m inde nk i ott van, és m ég van 20, ak i m ég ne m ze ne k ari tag, cs ak az ok tatás ban ve s z rés zt, de k özülük is járnak fe llépés e k re, ne m baj h a látnak ilye t, utána s zíve s e bbe n járnak m ajd. Voltunk Ném e tors zágban, Jugos zláviában, Szlovák iában, Budape s te n játs zottunk a Vörös m arty tére n (e z ném e t k is e bbs égi találkozó volt), Sze ge de n is játs zottunk a Szabadtéri Színpadon, a D unántúlra is h ívtak ném e t k is e bbs égi re nde zvénye k re. M os t ős s ze l h ívtak be nnünk e t Sze rbiába, m agyarok lak ta város ban, s zívfacs aró élm ény volt. Elég s zépe n ös s ze jöttünk, játs zottunk k arács onyi dalok at, e gyh ázi éne k e k e t is, m e g m inde nféle m űve t. A végén k e rték, h ogy a m agyar h im nus zt játs s zuk e l. M e gk érde zte m a polgárm e s te rt, h ogy s zabad-e, ne m les z-e e bbőlbajuk, m ondta, h ogy nyugodtan játs s zuk e l. Ah ogy játs zottuk, a h e lybe li m agyarok k önnye s s ze m m e l h allgatták, m e gfogott valam i, h ogy a ze néne k m égis van valam i érte lm e, m e rt az e gés z m űs or is te ts ze tt ne k ik. A balatoni tábor is nagyon jó volt. D élelőtt m indig k irajzottunk ze nélni az utcára, pe rs ze e lőtte k értünk rá e nge délyt. Szép pénz ös s ze jött, úgyh ogy a tábor k ölts ége ine k cs ak a töre dék ét k e llett fize tni, és m ég élve zték is a gye re k e k. Általában h a m e gh ívnak be nnünk e t, e lm e gyünk, h a k is e bb léts zám m alis. M os t itt Félegyh ázán is k e ve s e bbe n vagyunk, m e rt a vizs gaidős zak k özbe s zólt. M os t július 4-ére te rve zünk e gy bács bok odi találkozót, m ár 9 ze ne k ar vis s za is je lze tt. Ezt a találkozót a régi s váb fúvós ze ne k arok e m lék ére re nde zzük. - M i s zok otta re pe rtoárban s ze re pe lni, m its zok tak játs zani? - Nagyon ve gye s, film ze nét, indulók at, m árcius 15-én '48-as indulók at, s váb ze nét. A h agyom ányok at is ápoljuk. Ném e tors zágból e lég s ok k ottát k apunk, a m agyarok nagyjából m e gvannak. Bács bok odon él e z a h agyom ány; m inde n évbe n m e gre nde zik az úgyne ve ze tt Sváb Bált, m os t s ze re pe ltünk is ott. Ugyanúgy m e gvan e nne k a délszláv változata is. A ze ne k ar élete úgy k e zdődött, h ogy e lős zör a s aját

5 Be m utatjuk h angs ze re im e t vitte m be, az én e rős ítőim m e l játs zottunk éve k ig, k özbe n a ném e te k től k aptunk s zinte tizátort, az alapítványi forrás ok ból m os t m ár tudunk fe jles zte ni. Cs ináltam e gy xilofont, k ét télen át k ös zörülge tte m, e ljáts zottuk rajta a Te ll Vilm os nyitányt. Elős zör e gy Szovje túnióból jött ze ne k arnál láttam ütős ök e t és úgy találtam, h ogy ös s ze fér a fúvós ok k al, m ég s oh a ne m láttam ak k ora fúvós ze ne k art, m int ők voltak. H allottam a Te ll Vilm os t nyitányt játs zani a ném e te k e t, és m e gfogadtam,h ogy h a Be tti m e gtanulja, én m e gcs inálom a xilofont, és úgy is lett. Sze re tik ütöge tni a gye re k e k. Szándék ozunk be indítani e gy tam buraze ne k art, h a vége van a ze ne is k olának, a nyár folyam án m e gles z. Be indítjuk a bajai h alfőző után. Egyébk ént is s ze re te m a délszláv ze nét, az ötve ne s éve k be n Cs ávolyon nagy divat volt. Voltak ors zágjáró k örutak, am ik e n rés zt ve tte m, jártuk az ors zágotés gyűjtöttük a délszlávze nék e t. - Úgy látom m e gleh e tős e n te vék e ny élete t él, jut m ég m ás ra is idő? - H a k e ve s e t alszom, ak k or ige n. K om olyra fordítva a s zót, m indig e lvagyok valam ive lfoglalva, a k e rtte lis s ok dolog Szöllős i Tibor os zlopos tagja a bács bok odi fúvós ze ne k arnak, Forgó Z olibács i jobbk e ze. - M it je lent ne k e d a ze ne k ar, m i h ozott és tart a cs apatban? éve ak tív ze ne k ari tag vagyok. Én vagyok a ze ne k ar nagydobos a. Úgy érze m, h ogy jó a h angulat a cs apatban. M ár Sze ge dre járok az e gye te m re, s h a pénte k e nk ént ne m tudok e lm e nni próbára, és zre ve s ze m m agam on, h ogy h iányzik a ze ne. H iányoznak a be s zélge tés e k, h iányoznak azok a barátok, ak ik k e l e gyütt s zok tunk ze nélni. M inde nh ole ls zok tam m ondani, h ogy a ze ne k arunk k izárólag h obbi ze ne k ar, h ibázh atunk, de m indig m e gértjük e gym ás t, és a h ibák bóltanulhatunk. Z oli bács ivalnagyon jóltudunk e gyütt dolgozni, m e gértbe nnünk e t, fiatalok at, és m indig k épe s újítani. - Z e ne i érde k lődés e d m e rre fe lé irányul? - Sze re te m a fúvós ze nét, az indulók at, k e ringőt. A m ai fiatalok k al e llentétbe n az én világom ne m a dis zk ó. Élete m be n jó h a öts zör voltam, de ak k or is a be járatnál m e gálltam. Elsős orban a rége bbi ze nék e t, rége bbi s tílus t s ze re te m. R égi m agyar s láge re k e t h allgatok s zíve s e n. Az ik e rte s tvére m is h as onló ízlés világgal re nde lke zik, és s ze re ncs ére m e gtaláltuk a h as onló érde k lődés ű társ as ágot is. Eljárunk az ös s ze s léte zőbálba, ze nés s zórak ozóh e lyre. - Van ilye s m ire s zám otte vő leh e tős ég m os tanában? - R itk án s ajnos, nagyon ritk án. Sze re ncs ére Bács bok odon van e gy olyan ve ndéglő, ah ole gy is m e rt ze nés z s zok ott ze nélni m inde n pénte k e s te. O da s zok tunk be ülni. Em e llett k ét-h árom h avonta re nde zne k e gy bált. Z e ne ileg e z az én világom, te rm és ze te s e n m e gh allgatom a m ai ze nék e tis. - H a ne m ze nélsz és bálok ra járs z, m itcs inálsz a fe nnm aradó idődbe n? van, a h áz k örülis van m unk a. Éjféle lőtt ne m ige n s zok tam lefe k üdni, m e rt h át k özbe n én is bolondja lette m a s zám ítógépne k. O lyan dolgok at is m e g leh e t ve le cs inálni, am ire ne m is gondoltam, h ogy a s zám ítógép k épe s. Te m e tés e k re is s zok tunk m e nni, gyás zindulók at játs zunk, s ok s zor van olyan, h ogy illik m e nni, m e g s ok s zor h ívnak is. H a ös s ze tudom s ze dni a bandát, m indig e lm e gyünk, ne m tudom azt m ondani, h ogy ne m vállalom. Szok ás a s vábs ágnála te m e tés e k k or gyás zindulót játs zani. H a én ne m lennék, e zt ne m tudnák m e gre nde zni. Bajának s incs ze ne k ara, h a s zobrot avatnak, k i fogja a h im nus zt e ljáts zani? Te h át e lég gyak ran h ívnak m ink e t ilye n avatás ok ra. Ne m olyan e gys ze rű ze ne k ari tagnak lenni, m e rt időigénye s, és ne m cs ak az, h ane m vannak olyan ze ne m űve k, am ik fizik ailag is igénybe ve s zne k. H a nincs gyak orlatban, ne m tudja k ivite lezni. - Le lke s e k a fiatalok? - Le lke s e k, de tudnék m ondani e gy-k e ttőt, ak it k ics it h ajtani k e ll, de ilye nk or azt a m óds ze rt alkalm azom, h ogy a s zülők k e lbe s zélek. - K ös zönöm, és m ég vagy 30 h as onlóan gazdag éve t a ze ne k ar élén! - M os t éppe n Z oli Bács inak s ze rve zünk e gy ünne ps ége t, ugyanis 70 éve s és pont 30 éve, h ogy e lindította a ze ne i élet virágzás át Bács bok odon. M int e m líte tte m Sze ge de n tanulok, s ott is e gyik lebonyolítója voltam a k ollégium i re nde zvényne k, - m űs orve ze tés t vállaltam 24 órában. - M e lyik k ollégium rólvan s zó? - Az újs ze ge di H e rm ann O ttó k ollégium ról.a s ze rve zés e k e n k ívülvolt, h ogy Z oli bács ival te re m labdarúgó tornán m érk őzés t k özve títe ttünk. Szabadidőm be n e ljárok m ég a bács bok odi focics apat m e ccs e ire, h is ze n nagyon s ze re te m a focit. Sajnos ritk án jutok te levízió e lé, valam int a k ulturális életbe n s e m ve s ze k ak tívan rés zt, bár Sze ge de n néh a e lm e gye k s zính ázba, m oziba. - Távolabbi te rve k? - Ne m fe ltétlenül s ze re tnék a program ozó m ate m atik us i s zak m ában e lhe lye zk e dni, am ive l m os t Sze ge de n foglalkozom. M e gm ondom ős zintén, h ogy s ze re te k tanítani, járnak h ozzám m ate m atik ából k orre pe tálás ra. Sze re te m cs inálni, m ondják, h ogy van h ozzá adotts ágom. Eltudom k épze lni távlati te rvk ént, h ogy pe dagógus les ze k. D e vonz az újs ágírói, riporte ri pálya is. - Ez az érde k lődés h onnan jött? - Le gink ább a focim e ccs e k k özve títés éve l k apcs olatos an. A volt k özépis k olám ból re nds ze re s e n vis s zah ívnak is k olai bajnok s ágok k özve títés ére. A bajai Bányai Júlia Szak k özépis k olárólvan s zó. Eze n k ívül volt rá példa, h ogy a h e lyi k ábe lte levízióban k özve títe tte m a bok odi cs apatm érk őzés e it. - K ös zönöm, és k ívánom, h ogy e ze k a te rve k m e g is valós uljanak az élete dbe n. Inte rjúk, fotók : Szájbe r 5

6 Pá l y á zatajánl ó Kel le gy h e l y!ind ula K özk incs Program! K is te lepülés e k m űve lődés i intézm énye ine k k ors ze rűs ítés ére h irde te tt h ite lprogram ot a k ulturális tárca. A h os s zú futam ide jű, k e dve zm énye s k ölcs önre július 31-ig leh e t pályázni. H am aros an indulnak a k önyvtárbus zok is, m e lye k re k is térs ége k és m e gye i önk orm ányzatok igénye lhe tne k h ite lt. "K e lle gy h e ly" - e z a program s zloge nje, m e rt m inde nütt k e ll e gy h e ly, ah ová s zíve s e n m e nne k fiatalok és idős e bbe k e gyaránt" - nyilatk ozta a tárca ve ze tője, h ozzátéve, h ogy k ultúra nélkül a vidék e lve s zíti m e gtartóe re jét, a falvak ból e lvándorolnak a fiatalok. A m inis ztérium nak célja, h ogy a társ adalom valam e nnyi cs oportjátm e g tudja s zólítani. Az e lképze lés e k s ze rint a program révén m ás fél m illiárd forint áram olhat a vidék i k önyvtárak, m űve lődés i h ázak, m úze um ok, alkotó-, e m lék - és tájh ázak re k ons truk ciójára. Egy te lepülés legfe lje bb h ús zm illió forintnyi h ite lt ve h e t fe l. A k am atte rh e k e t m inde n e s e tbe n a s zak tárca állja, de a lélek s zám tólfüggőe n a tők e törles ztés be is "be s záll": az e ze r főnél k is e bb falvak e s e tébe n a fe lét, m íg a k éte ze r fő alattiak nál a ne gye dét vállalja át. A h ite l fe lvéte léh e z tízs zázalék os önrés z k e ll, de a h átrányos h e lyze tű te lepülés e k e z alólis m e nte s ülhe tne k. A pályázatok be nyújtás ának h atáride je : júl ius 31. PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁS A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a e gyüttm űk ödve a M agyar Fe jles ztés i Bank R és zvénytárs as ággalpályázatot h irde t k özk ulturális (k özm űve lődés i intézm énye k, népm űvés ze ti alkotóh ázak, tájh ázak, irodalm i és h e lytörténe ti e m lék h e lye k, nyilvános k önyvtárak ) intézm énye k és k özös s égi s zínte re k k ialak ítás át, fe lújítás át, k ors ze rűs ítés ét, bővítés ét s e gítő s aját forrás ok at k ie gés zítő 20 éve s futam ide jű k e dve zm énye s h ite l igénybe véte lére. A pál yázat cél ja: a k özm űve lődés i és k önyvtári h álózatfe jles ztés i program folytatás a, 100 k özk ulturális intézm ény, k özös s égi s zíntér k ialak ítás ának, fe lújítás ának tám ogatás a. E pályázatk eretében felveh etőh itelfelsőh atára: 20 m illió Ft. Pál yázh atnak : azok a k özk ulturális intézm énye k e t fe nntartó h e l yi önk orm ányzatok, am e lye k a h ite lt folyós ító bank igazolás a alapján h ite lképe s e k, és re nde lke zne k a h ite lfe lvéte lhe z s zük s ége s 10%-os önrés s ze l. Pál yázni l eh et 1.) a te lepülés i önk orm ányzatok k öte lező k özm űve lődés i fe ladate llátás a ( évi CXL. törvény 76. (1) be k.) intézm ényi (infras truk turális ) h átte réne k létre h ozás ára, k özm űve lődés i k özös s égi s zíntér k ialak ítás ára, az adott épületbe n, épületrés zbe n m e gvalós uló s zak m ai m unk áh oz k apcs olódó be re nde zés, te ch nik ai e s zk öz be s ze rzés ére, ah ol e ze k a fe l téte l e k h iányoznak ; 2.) k özm űve lődés i intézm énye k, k özm űve lődés i k özös s égi 6 s zínte re k, népm űvés ze ti alkotóh ázak, tájh ázak, irodalm i és h e lytörténe ti e m lék h e lye k te re ine k b ővítésére és fe l újítására, az adott épületbe n, épületrés zbe n m e gvalós uló te vék e nys égh e z s zük s ége s te ch nik ai e s zk özök, be re nde zés, m obil s zínpad be s ze rzés ére ; 3.) k önyvtári épül e t fe lújítás ára, ill. k önyvtári s zolgáltatás ok végzés ére alkalm as h e lyis ége k k ialak ítás ára, az ott m e gvalós uló te vék e nys égh e z s zük s ége s te ch nik ai e s zk özök, be re nde zés e k be s ze rzés ére ; Be ad ási h atárid ő: júl ius 31. További inform áció, pályázati dok um e ntum ok : ügyfélszolgálat (Bp, W e s s e lényi u ), te lefon: PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁS A K özk incs program rés ze k ént h os s zú lejáratú k e dve zm énye s h ite l igénybe véte lére ifjúsági k l ub ok k ialak ítás ára, m e gújítás ára A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a e gyüttm űk ödve a M agyar Fe jles ztés i Bank R és zvénytárs as ággalpályázatot h irde t a Sik e re s M agyarors zágért H ite lprogram on be lül az élő, h angs ze re s világze ne i, rock, pop és jazz be m utatók nak h e lye t adó, általános és k özépis k olák ban, k özm űve lődés i intézm énye k be n és s ze rve ze te k be n k lubok k ialak ítás ára, és a m e glévő ifjús ági k lubh e lyis ége k fe lújítás ára, be re nde zés ére, fe lsze re lés ére valam int az am atőr k önnyűze ne i e gyütte s e k fe lkés zülés ét s e gítő próbate rm e k k ialak ítás ára h os s zú lejáratú k e dve zm énye s h ite ligénybe véte lére. A pál yázat cél ja: az ifjús ági k oros ztály k ulturális töre k vés e ine k m e gfe lelő te re k k ialak ítás a, az újonnan léte s íte tt és a m e glévő k lubok infras truk túrájának k ors ze rűs ítés e. Pál yázni l e h e t: 1./k lubok k ialak ítás ára, be re nde zés ére és fe lsze re lés ére, 2./k lubok fe lújítás ára, be re nde zés ére és fe lsze re lés ére 3./próbate rm e k k ialak ítás ára Be ad ási h atárid ő: júl ius 31. További inform áió, pályázati űrlap: A H e ve si Népm űvésze ti és H áziipari Szöve tk e ze tm e gh ird e ti a XVII. O R SZ ÁGO S SZ ŐTTESPÁLYÁZ ATO T. A pályázat célja olyan alkotás ok életre h ívás a, am e lye k őrzik a m agyar népi s zőtte s h agyom ányt, ugyanak k or m ind m űvés zi, m ind funk cionális s ze m pontból e lege t te s zne k k orunk igénye ine k. A pályázat k ie m e lt tém áját k épe zik a te rm és ze te s alapanyagok ból /lenből, k e nde rből/ k és zült tárgyak és tárgye gyütte s e k, valam int a k örnye ze t-k ultúránk ba be illes zth e tős zőtte s e k és s zőnye ge k. A pályázatot k ét k ate góriában h irde tjük m e g: lak ás te xtíliák és k ézis zövöttalapanyagú vis e lete k. A pályázat m e llett m e gre nde zzük az V. Ne m ze tk özi Szőtte s k onfe re nciát, augus ztus ig. A pályázatfe ltéte lei:

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben