H í r le vé l. yam 135. szám június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június"

Átírás

1 H í r le vé l X. évfol yam 135. szám június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér 8. Te l/fax: 76/ ;E-m ail: h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u, H onlap: w w w.m m h ir.h u/org/bk s zak t F E LH Í VÁ S a Bács-K isk un M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t, a Ve rs m ondók O rs zágos Egye s ülete, a Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um m e gh irde ti A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánja gyűjte ni a m e gyébe n m űk ödő ze ne k arok, k órus ok, e lőadók is m e rte tő és de m ó anyagait, és e ze k ből az k és zülő új h onlapunk on adatbázis t k ívánunk e gy inte rne te s létre h ozni. K érjük az e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m utatk ozó A ne ve zés fe l téte l e i: A ve rs e nyre am atőr ve rs m ondók, je lentk e zés étvárjuk, ak ik be töltötték 14. életévük e t, és be fe je zték tanulm ányaik nyolcadik évfolyam át. A je lentk e zők h atve rs s e lne ve zh e tne k az alábbiak s ze rint: 1. ötpe tőfi Sándor ve rs, 2. e gy Bács -K is k un m e gyéh e z k ötődő, re nds ze re s e n publik áló k ortárs k öltőve rs e (pl.: Buda Fe re nc, D obozi Es zte r, K abde bó Tam ás, K is s Be ne de k ), A ve rs e nyzők m ás ors zágos ve rs e nye n h e lye zés t e lért produk cióik k alne m ne ve zh e tne k. A Sze pte m be r végén s zavalóve rs e ny lebonyolítás a: A ve rs e ny e gy fordulós, a zs űri m inde n ve rs e nyzőtől h árom produk cióth allgatm e g. Az e gye s produk ciók ide je leh e tőleg ne h aladja m e g az 5 pe rce t! A ne ve zés i lapot sze pte m b e r 2-ig k érjük e lkülde ni a k öve tk e ző cím re : BK M Ö K özm űve lődés i Intéze t, 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8. Ne ve zés i lap k érh e tő a fe nti cím e n, vagy e -m ailbe n a cím e n. A ve rs e ny időpontja: s ze pte m be r 30. H e lys zíne : Pe tőfi Sándor Szülőh áz és Em lék m úze um K is k őrös, Pe tőfi tér 5. inform ációs dok um e ntum aik at, h angzó anyagaik ból is m e rte tőt leh e tőleg e lek tronik us form ában a k öve tk e ző e -m ail cím re : Faze k as Táb or K al ocsán A faze k as tábort e lsős orban fe lnőtte k ne k ajánljuk, s őt olyanok nak, ak ik m ár valam ilye n e lők épze tts égge l re nde lke zne k, faze k as s ágban valam ilye n fok on járatos ak. Ebbe n a táborban leh e tős ég les z m e gis m e rk e dni a fafűtés e s ége tés s e l,a rak u-, és k orongozás te ch nik ával. Szállás leh e tős ég a s zom s zédos k ollégium ban les z re gge live lés e bédde l. A tábor időpontja: 2005 június , h e lys zíne a Faze k as Al k otóh áz K öl tsége k : s zállás : 1400 Ft/ fő, re gge li,e béd: 9 00 Ft/fő, anyagk ölts ég,re zs i:700 Ft/nap/fő Ö s s ze s e n :3000 Ft/nap/fő További inform ációk : K ovács Lás zló / , e -m ail: w e blap: Tájék oztató a K Ö Z K INCS program ról Intéze tünk s zak m ai érte k e zlete t tart június 7-én k e d d e n 10 órai k e zde tte la Bács -K is k un m e gyébe n dolgozó k özm űve lődés i s zak e m be re k, a k özm űve lődés i m unk át is végző önk orm ányzati ve ze tők és s zak alkalm azottak rés zére. R e nde zvényünk ön a Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a általm e gh irde te tt K Ö Z K INCS program ról, az ah h oz tartozó ak ciók rólés az azok at s e gítő pályázati leh e tős ége k rőlnyújtunk tájék ozatót, be m utatjuk a m űk ödte tés h e z k ialak ult s ze rve ze ti h átte re t. Is m e rte tjük a Ne m ze ti CivilAlap pályázataivalk apcs olatos tapas ztalatok at, valam int intézm ényünk rövid és h os s zabb távú te rve ités program jaita fe nti program ok k alk apcs olatos an.

2 Be m utatjuk A faze k as m e ste rsége t óta gyak orolja. M e ste re i voltak Karcagon: Kántor Sándor Kossuth -díjas, a Népm űvésze t M e ste re, id., és ifj. F Szabó M ih ály, és Sz. Nagy István a Népm űvésze t M e ste re i. A k arcagi időszak ban e lsősorban a tiszafüre di, tágabb érte lem be n a Közép-tiszai táje gység stílusvilágát ism e rte m e g ban Kalocsa város fe lkérésére önálló m űh e lyt nyitott. Fe ladatának érzi a régm últ k alocsai faze k asság sze llem iségéne k fe lélesztését, újraalkotását és továbbadását óta éve nte országos faze k as találkozók at sze rve z, óta faze k as táborok at. Az utóbbi néh ány évbe n m űh e lyét alkotóh ázzá fe jleszte tte. Különböző m e ste re k e t h ív m e g, ak ik m e ste rség-be m utatót tartanak. Több m int tíz éve tanulók k épzéséve lis foglalkozik. Egy k özülük a se gédje lett, az ő m unk ájátis m ár e lism e rtték a Népm űvésze tifjú M e ste re cím m e l. Díjak, sze rve ze ti tagságok : A Népm űvésze t Ifjú M e ste re, Népi Iparm űvész cím, a Népm űvésze t M e ste re cím, a Bács-Kisk un M e gyéért M űvésze ti Díj, Gránát Alm a díj, valam int szám os országos faze k as pályázaton: Nagy díj, Külön díj, és e gyéb e lism e rése k ig tagja volt a M agyar M űve lődési Intéze t Népi Iparm űvésze ti Tanácsának és 2002 k özött k urátork ént k özre m űk ödött a Ne m ze ti Kulturális Örök ség M inisztérium által m e gh irde te tt Alkotóh ázas pályázatok e lbírálásában. Tagja a Duna-Tisza k öze Népm űvésze ti Egye sületne k s e ze n k e re sztüla Népm űvésze ti Egye sülete k Szöve tségéne k be n az Év M e ste re e lism e résbe n része sült. A Szöve tségne k több cik luson átaz alelnök e is volt. K ovács Lászl ó faze k asm e ste r - H ogyan fordultála régi te ch nik ák fe lé? - K alocs án e lsős orban a 19. s zázadi k e rám ia érde k e lt, annak m inde nféle k és zítés i m ódja, te ch nik ája. Fontos nak tartom m e gtanulni e ze k e t a régi fogás ok at, h is ze n a faze k as m e s te rs ég -les zám ítva az új te ch nológiák at- m égis cs ak a k ézi m unk án alaps zik, és fontos nak tartom e tudás m e gőrzés ét, e nélkül s ze génye bbe k lennénk. Eze k e t a m otívum ok at, h agyom ányok at alkalm aztam az e dénye k e n is. K e zde tbe n ne m bírtam e ladni a cs e re pe k e t, ne h éz volt e lfogadtatni a k örnye ze te m m e l. Ne m érte tték ők e t, a 30-as éve k be n e lte rje dt s zíne s dís zítés e k e t várták volna e l. Egye dül a m úze um igazgatója érte tte am it cs inálok és biztatott. - H atás s alvagy a város népm űvés ze tére, is k olátte re m te ttél? - M os t ne m leh e t e zt és zre ve nni, m ajd év m úlva fognak e m lék e zni arra, h ogy volt itt K alocs án e gy faze k as m űh e ly, ah ol olyan dolgok s zülette k, m e lye k e t ne m leh e t be s orolni s e h ova, azt fogják m ondani, e zt K ovács Laci vagy M adár H e lga alkotta. Példáule gy s zép áttört k e rám iát. H e lga olyan áttört k e rám iát tud cs inálni, am it Vás árh e lye n k és zíte tte k valam ik or, az 1800as éve k be n. Ak k or s e m cs ináltak ilye t m inde n nap, m e rt e ze k k om oly m unk át igénylő alkotás ok voltak. A s e géde m m unk ájára pe rs ze azt s e m leh e t m ondani, h ogy az e gy vás árh e lyi tál, valójában e gy táje gys égbe s e m leh e t be illes zte ni. Eze k re az alkotás ok ra igazán az a je llem ző és az be nnük a k ülönlege s, h ogy s zinte m ár az anyags ze rűs ég h atárát s úrolják. R e m élem, s ik e rüle zze la te ch nik ávalh agyom ányt te re m te ni. Ez s os e m ak k or de rülk i, am ik or éppe n cs inálunk valam i újat, h ane m s ok k alk és őbb. H ozzá k e lladni a m i te h e ts égünk bőlis az e lődök éh e z, e z ve ze t e lőre, és ne m k e llm e gije dni az új tradíciók te re m tés étől s e m. Ide s orolnám a k alocs ai faze k as találkozók at, m e lye k óta m inde n évbe n m e gre nde zés re k e rülne k. Azt h is ze m, e z m ár h agyom ánnyá vált. Ak k or úgy ére zte m, k i k e ll billente ni a s zak m ai k özélete t abból a h e lyze tből, am ibe n volt. Az e lőző 50 év olyan világ volt, ah ol m inde nk i be volt zárva, m int e gy k is e gér a k e tre cbe, les zűk ítvén a m ozgás te rét. Sik e rült m e gtörni e zt a cs e nde t, e m lék s ze m, m ég a h ivatalos h e lyről is nagy érde k lődés öve zte az e lső találkozót, h ogy vajon m i is fog itt m os t 2 K alocs án történni. Találkozás i leh e tős ége k ugyan voltak az e gye s ors zágos pályázatok alkalm ával, de m indig k e s e rű s zájízze l távoztunk, m e rt az e re dm ényh irde tés nél cs ak nagy ritk án érte tt e gye t a s zak m a a zs űrive l. Ez e rk ölcs ileg m inde nk éppe n rom boló h atás s al volt, ne m éppe n a s zak m ai k özös s ég m e ge rős ítés ét célozta, h ane m ink ább a m e gos ztás t s e gíte tte e lő. Nagyon fontos nak érze m a s zak k épzés átérték e lés ét, m e gújítás át, m e rt ah ogyan m os t van -és m os t cs ak az én m e s te rs ége m rőlbe s zélek - az k atas ztrofális. M a ne m találni olyan s e géde t, ak it s zíve s e n be e nge d az e m be r a m űh e lyébe. A tudás s zint olyan alacs ony, h ogy m ár-m ár s zinte s e m m i. H a azt ak arjuk, h ogy jól fe lkés zült s e géde k h agyják e l e ze k e t a s zak is k olák at, az e gés z s zak k épzés t s ürgős e n m e g k e ll re form álni! - Úgy látom, e gy is k olát alak ítottálk i, ah ola tanítványok tovább vis zik a h agyom ánytés az e s zm e is ége t... - Ez m ár tudatos, az e m be r m indig utánajár, tanul. K ántor bács i, a m e s te re m a s zázadfordulón s zülete tt. Az ő m e s te re is e gy 1840-be n s zülete tt e m be r volt. A m e s te rs ége t azok k al a m óds ze re k k e lve tte m át tőlük, am e lye k k e lannak ide jén a céh e s világban tanulták. Az öre g nagyon k om olyan ve tte a m e s te rs ége t, és Szabó M ih ály bács i is, ak ive l30 évig dolgozott e gyütt. Nála 12 évig voltam s e géd. Ők az életük e t te tték rá e rre a s zak m ára, és h a e nge m m e gtanítottak, tartozom ne k ik azzal, h ogy azt a tudás t, am it átadtak, én is átadjam valak ine k, h a ne m is olyan m ódon, m int ők, m e rt az is e gy m ás világ volt. Ezt a k om olys ágot h iányolom. Az én m unk ám e gyik érte lm e az, h ogy e zt a s ze m lélete t adjam át. Nagyon fontos a m e gélhe tés is, de a m unk ám igazi érte lm e m égis az, h ogy a tanítványaim k özött les zne k m ajd olyanok, ak ik tovább vis zik az e lődök, és az én tudás om atis. Ne m norm ális, h ogy a tudás e gyre lejje bb épül. - Van e rre fogadók és zs ég, a tanítványok átérzik, h ogy itt m iről van s zó? - Én e rről ve lük nagyon s ok at be s zélge te k és m e g is értik. H e lgávals ze re ncs ém volt. Egy olyan cs aládbólk e rült ide, ah ol az apja állandóan fúrt-faragott, m otiválva volt. O lga, a te s tvére tűzzom áncm űvés z. Tudta, h ogy a m unk a e gy te rm és ze te s dolog, ve lejárója az életne k. Nagyon fontos, h ogy e gy tanuló m ilye n k örnye ze tbőlk e rülide, h ogy a cs aládban legye n h agyom ánya a m unk ának. Van e gy m ás ik e s e t, am ik or a cs aládban nincs e n a k ézm űve s s égne k h agyom ánya. Az e gyik tanítványom például

3 Be m utatjuk francia s zak os tanár, tanít, de k özbe n lejár faze k as s ágot tanulni. O lyan k öve tk e ze te s e n és k itartóan te s zi, h ogy k épe s e lsajátítani a m e s te rs ég cs ínját-bínját. Le galábbis e gy jó rés zét, az e gés ze t ne m, m e rt ah h oz e gy nő fizik um a ne m e lég. M e g leh e t nézni a m unk áit. K épe s arra, h ogy e zt a s zak m át és a s ze llem is égét átve gye. Biztos vagyok abban, h ogy e gys ze r e ljut arra a s zintre, h ogy tovább adja a s zak m át. Aztán a h arm adik e s e t, am ik or a cs aládnak e gy cs om ó pénze van, a gye re k úgy nőtt, ah ogy nőtt, ne k i h iába be s zélnék a m unk áról, fogalm a s incs e n róla. Az a gye re k ide ne m tud e ljutni, azt a gye re k e t én ne m ve s ze m föl. Próbaidőn, e gy tábor alatt e z k i is de rül, és m e g is m ondom a s zülők ne k, h ogy ne m alkalm as rá. Ezért is van k e vés tanulóm, de ak i van, azzaltudok dolgozni. Értik, m e gértik a s ok m unk át, ne m h allottam tőlük, h ogy jaj, m e nnyit k e ll itt dolgozni. Te lje s e n norm ális, h ogy e s te k ilenck or m ég a m űh e lybe n vagyunk, m e rt van m unk a. Ve lük m e gtanulunk - k e zdve a k e m e nce építés tőla s ártapos ás ig - m inde nt. Én ilye n e m be re k k e l s ze re te k dolgozni. Ez a re nd k e llah h oz, h ogy m e gérts ék, m iről van s zó. Ne m arról, h ogy m indjárt ráülte te m a k orongra, aztán gye rünk. Pe rs ze naponta legalább öt órát rajta k e llülni és ak k or m e gvan az e re dm énye. Em e llett a többi idő arróls zól, h ogy m i m ics oda, h ogyan m e gy. Sajnos e gyre k e ve s e bb az a fiatala m ai k oros ztályban, ak ive le ztm e g leh e térte tni. - Van m ár olyan tanítványod, ak i fe lszabadult és h as onlóan alkot, m intte? - Fe lszabadult tanítványom m ár tíz van, k özülük e gy a s e géde m lett. Ugyan önálló m űh e llye lm ég ne m re nde lke zik, de annak is e ljön az ide je. Eddig s zép e re dm énye k e t tudh at m agáénak, m űvés ze ti is k olában is tanít és m ár az ő tanítványai is rés ze s ülte k ors zágos e lis m e rés be n. Nagys ze rű e re dm ényne k tartom. Egyébk ént a k las s zik us tanulóidő év e bbe n a s zak m ában. A s e géd e ljut e gy olyan pontra, am ik or azt m ondja, e lég volt a k ötött m unk ából, és e gye dülak arja folytatni. Ezt a pillanatot k e llm e gvárni, és ak k or k iröppe n a m űh e lyből. Bár e z ne h éz. Ne m e lég jóldolgozni, ügye s ne k k e lllenni az e ladás ban is, am it itt s zintén m e g leh e t tanulni, m e rt e gy ilye n m űh e lybe n m inde n e lőfordul. K e ll e gy bizonyos m érték ű m e gs zállotts ág, h ogy ak k or is cs ináljuk, am ik or ne m éri m e g. Addig is m ajd m e gles zünk valah ogy, e gys ze r cs ak k ilábalunk. M os t is ott lógnak s orban a cs e k k e k a s zögön, m ajd valam it k italálunk. A m e s te re im is azt m ondták, cs inálni k e lla dolgok at, és m ajd les z valam i. Egys ze r m ajd cs ak be k opog e gy ve vő az ajtón, ak i ve s z valam it, és k i tudod fize tni a s zám lák at. Faze k as tanuló k e re s te tik! K ovács Lás zló a Népm vés ze tm e s te re s ze pte m be rtől tanulótve s z fe l. Je lentk e zés, további inform áció: 78 / K alocs a FAZ EK AS ALK O TÓH ÁZ Forgó Z ol i Bácsi Nagyon rége n s zülette m, be n, m égh ozzá Pozs ony m e llett, valam ik or Te jfalu volt a ne ve. A ze ne i indíttatás onnan jött, h ogy a s züleim is nagyon s ze re tték a ze nét, s zínjáts zó cs oport m űk ödött, és ők m inde n éne k e s s zínjáts zás ban rés zt ve tte k. O pe raáriák at is tudtak éne k e lni. Gye rm e k k orom óta m indig vonzott valah ogy a ze ne, ze ne k arok k örülbám és zk odtam, a h e ge dű is a k e ze m be ak adt. A vége az lett, h ogy am ik or k im aradtam általános is k olából, a bajai ze ne is k olába k e rülte m ; a Lis zt Fe re nc Z e ne is k olában k e zdte m h e ge dülni. Volt e gy jó tanárom, Gira Lás zló, ő k e ze m be adta Paganini e gyik k étk öte te s m űvét. Az annyira, m e gfogott, h ogy az e m be r a s zorgalom m al m ire k épe s. K és őbb is m inde nfélek épp a ze ne fe lé orie ntálódtam. Volt e gy fájó pont is, am it e ddig ne m e m lege tte m : '49-50-be n vége zte m az általános is k olát, és Bék és tarh os ra je lentk e zte m a ze ne i gim názium ba. Valam i ok nálfogva ne m ve tte k föl. M os tanra k inyom oztam, h ogy m iért ne m. Ak k or m ég az volt a divat, h ogy a k özs égi párttitk árnak zárt boríték ban k e lletvélem énytadni, m e g a tanács e lnök ne k is. Épe s apám at 3

4 Be m utatjuk Cs e h s zlovák iábólk iutas ították, valam i m iatt (e h h e z ne m is k e llett k ülönös e bb ok ), és e zért ne m ve tte k fe l.a cs alád is e zért k e rült ide, e lős zör K is k őrös ön k ötöttünk k i, m ondtuk is, h ogy ne k ünk ilye n h om ok te nge r ne m k e ll, de nagyon jó k is borvidék lett be lőle. Aztán lek e rültünk Bács k ára, m e rt m ár voltak ottfe lvidék i cs aládok. A bajai ze ne is k olában k ine ve zte k h e ge dűtanárnak a tanárnő m e llett, m e rt s ok volt a gye re k. D e olyan k e vés pénzt adtak, h ogy azt gondoltam e lm e gye k valam e lyik s zính ázh oz, h ogy m égis a ze ne i pályán m aradjak, aztán a k önnyűze ne fe lé s odródtam, m e rt addig m indig k las s zik us t tanultunk. - Ez az '50-e s éve k be n volt? - Ige n, tulajdonk éppe n tíz évig jártam ze ne is k olába, '50-től '60-ig, m ik özbe n k ét-h árom éve t tanítottam is ott, k özbe n m agántanítványaim is voltak. Ek özbe n k öze ledte m a k önnyűze ne fe lé, m e rt láttam, h ogy anyagilag nagyobb leh e tős ég van be nne, m e g cs ábítottak is ze nés z is m e rős ök. A végén ve ndéglátós ze nés z lette m, így is lem uzs ik áltam vagy 33 éve t, általában 3-4 tagú ze ne k arok k al. Fiatalis voltam, te ts ze tt, h ogy nagy a nyüzs gés, és pénz is több volt. K özbe n azonban m indig voltak tanítványaim, h e ge dűre, s zaxofonra, gitárra. A k las s zik us gitárról áttérte m a dzs e s s zgitárra, és e z jó ötlet is volt, m e rt h e ge dűve lne m tudtam volna e lhe lye zk e dni. Ez a fiatalságom at k itöltötte, k özbe n m e gnős ülte m, e gy fiam s zülete tt, ő földm érőne k tanult Pécs e tt, m os t a bajai Földh ivatalnak ő a re nds ze rgazdája, de azért ő is fújt ve lünk. - H ogyan k e rültbács bok odra? - Az '50-e s éve k től k ínlódtak e gy fúvós ze ne k arral, és am ik or az 50 éve s évfordulója volt az is k olának, ak k or játs zott utoljára az a ze ne k ar, és m ás ve ze tőt k e re s te k ne k i. Tudták, h ogy én k épe s volnék cs inálni, és ak k or fogadtak fe le nge m. Ez '75-be n volt. Előtte m ár jó pár év óta jártunk oda ze nélni a pre s s zóba, és bok odi lányt is ve tte m fe les égül. Aztán te lte k az éve k, m a m ár vannak olyan tagok, ak ik ne k az apjuk is járt. és én tanítottam, van olyan, ak i tavaly k e rült fe l Pe s tre dzs e s s z tans zak ra, és jól m e gállja a h e lyét. Sok baj van a ze ne k arral, de s ok öröm is, m últk or m ondta az e gyik is m e rős öm, ne m láts zik, h ogy 70 éve s vagyok. Ne m h át, m ondom, e nge m élte tne k a 4 fiatalok! - M ilye n idős e k a ze ne k ar tagjai? - Az átlagéletk or 18 év k örüli, de van itt 27 éve s is. Létre h oztunk e gy alapítványt Polifón néve n, m os t itt Félegyh ázán a fúvós találkozón e zze la névve lis lépünk fe l. Elég s ok an tám ogatnak m ink e t, és s ok fe lé h ívnak is fe llépni, az e gy s zázalék otis többe n ne k ünk k üldik. - M e nnyie n tartoznak a ze ne k arba? - K örülbe lül30-an, h a m inde nk i ott van, és m ég van 20, ak i m ég ne m ze ne k ari tag, cs ak az ok tatás ban ve s z rés zt, de k özülük is járnak fe llépés e k re, ne m baj h a látnak ilye t, utána s zíve s e bbe n járnak m ajd. Voltunk Ném e tors zágban, Jugos zláviában, Szlovák iában, Budape s te n játs zottunk a Vörös m arty tére n (e z ném e t k is e bbs égi találkozó volt), Sze ge de n is játs zottunk a Szabadtéri Színpadon, a D unántúlra is h ívtak ném e t k is e bbs égi re nde zvénye k re. M os t ős s ze l h ívtak be nnünk e t Sze rbiába, m agyarok lak ta város ban, s zívfacs aró élm ény volt. Elég s zépe n ös s ze jöttünk, játs zottunk k arács onyi dalok at, e gyh ázi éne k e k e t is, m e g m inde nféle m űve t. A végén k e rték, h ogy a m agyar h im nus zt játs s zuk e l. M e gk érde zte m a polgárm e s te rt, h ogy s zabad-e, ne m les z-e e bbőlbajuk, m ondta, h ogy nyugodtan játs s zuk e l. Ah ogy játs zottuk, a h e lybe li m agyarok k önnye s s ze m m e l h allgatták, m e gfogott valam i, h ogy a ze néne k m égis van valam i érte lm e, m e rt az e gés z m űs or is te ts ze tt ne k ik. A balatoni tábor is nagyon jó volt. D élelőtt m indig k irajzottunk ze nélni az utcára, pe rs ze e lőtte k értünk rá e nge délyt. Szép pénz ös s ze jött, úgyh ogy a tábor k ölts ége ine k cs ak a töre dék ét k e llett fize tni, és m ég élve zték is a gye re k e k. Általában h a m e gh ívnak be nnünk e t, e lm e gyünk, h a k is e bb léts zám m alis. M os t itt Félegyh ázán is k e ve s e bbe n vagyunk, m e rt a vizs gaidős zak k özbe s zólt. M os t július 4-ére te rve zünk e gy bács bok odi találkozót, m ár 9 ze ne k ar vis s za is je lze tt. Ezt a találkozót a régi s váb fúvós ze ne k arok e m lék ére re nde zzük. - M i s zok otta re pe rtoárban s ze re pe lni, m its zok tak játs zani? - Nagyon ve gye s, film ze nét, indulók at, m árcius 15-én '48-as indulók at, s váb ze nét. A h agyom ányok at is ápoljuk. Ném e tors zágból e lég s ok k ottát k apunk, a m agyarok nagyjából m e gvannak. Bács bok odon él e z a h agyom ány; m inde n évbe n m e gre nde zik az úgyne ve ze tt Sváb Bált, m os t s ze re pe ltünk is ott. Ugyanúgy m e gvan e nne k a délszláv változata is. A ze ne k ar élete úgy k e zdődött, h ogy e lős zör a s aját

5 Be m utatjuk h angs ze re im e t vitte m be, az én e rős ítőim m e l játs zottunk éve k ig, k özbe n a ném e te k től k aptunk s zinte tizátort, az alapítványi forrás ok ból m os t m ár tudunk fe jles zte ni. Cs ináltam e gy xilofont, k ét télen át k ös zörülge tte m, e ljáts zottuk rajta a Te ll Vilm os nyitányt. Elős zör e gy Szovje túnióból jött ze ne k arnál láttam ütős ök e t és úgy találtam, h ogy ös s ze fér a fúvós ok k al, m ég s oh a ne m láttam ak k ora fúvós ze ne k art, m int ők voltak. H allottam a Te ll Vilm os t nyitányt játs zani a ném e te k e t, és m e gfogadtam,h ogy h a Be tti m e gtanulja, én m e gcs inálom a xilofont, és úgy is lett. Sze re tik ütöge tni a gye re k e k. Szándék ozunk be indítani e gy tam buraze ne k art, h a vége van a ze ne is k olának, a nyár folyam án m e gles z. Be indítjuk a bajai h alfőző után. Egyébk ént is s ze re te m a délszláv ze nét, az ötve ne s éve k be n Cs ávolyon nagy divat volt. Voltak ors zágjáró k örutak, am ik e n rés zt ve tte m, jártuk az ors zágotés gyűjtöttük a délszlávze nék e t. - Úgy látom m e gleh e tős e n te vék e ny élete t él, jut m ég m ás ra is idő? - H a k e ve s e t alszom, ak k or ige n. K om olyra fordítva a s zót, m indig e lvagyok valam ive lfoglalva, a k e rtte lis s ok dolog Szöllős i Tibor os zlopos tagja a bács bok odi fúvós ze ne k arnak, Forgó Z olibács i jobbk e ze. - M it je lent ne k e d a ze ne k ar, m i h ozott és tart a cs apatban? éve ak tív ze ne k ari tag vagyok. Én vagyok a ze ne k ar nagydobos a. Úgy érze m, h ogy jó a h angulat a cs apatban. M ár Sze ge dre járok az e gye te m re, s h a pénte k e nk ént ne m tudok e lm e nni próbára, és zre ve s ze m m agam on, h ogy h iányzik a ze ne. H iányoznak a be s zélge tés e k, h iányoznak azok a barátok, ak ik k e l e gyütt s zok tunk ze nélni. M inde nh ole ls zok tam m ondani, h ogy a ze ne k arunk k izárólag h obbi ze ne k ar, h ibázh atunk, de m indig m e gértjük e gym ás t, és a h ibák bóltanulhatunk. Z oli bács ivalnagyon jóltudunk e gyütt dolgozni, m e gértbe nnünk e t, fiatalok at, és m indig k épe s újítani. - Z e ne i érde k lődés e d m e rre fe lé irányul? - Sze re te m a fúvós ze nét, az indulók at, k e ringőt. A m ai fiatalok k al e llentétbe n az én világom ne m a dis zk ó. Élete m be n jó h a öts zör voltam, de ak k or is a be járatnál m e gálltam. Elsős orban a rége bbi ze nék e t, rége bbi s tílus t s ze re te m. R égi m agyar s láge re k e t h allgatok s zíve s e n. Az ik e rte s tvére m is h as onló ízlés világgal re nde lke zik, és s ze re ncs ére m e gtaláltuk a h as onló érde k lődés ű társ as ágot is. Eljárunk az ös s ze s léte zőbálba, ze nés s zórak ozóh e lyre. - Van ilye s m ire s zám otte vő leh e tős ég m os tanában? - R itk án s ajnos, nagyon ritk án. Sze re ncs ére Bács bok odon van e gy olyan ve ndéglő, ah ole gy is m e rt ze nés z s zok ott ze nélni m inde n pénte k e s te. O da s zok tunk be ülni. Em e llett k ét-h árom h avonta re nde zne k e gy bált. Z e ne ileg e z az én világom, te rm és ze te s e n m e gh allgatom a m ai ze nék e tis. - H a ne m ze nélsz és bálok ra járs z, m itcs inálsz a fe nnm aradó idődbe n? van, a h áz k örülis van m unk a. Éjféle lőtt ne m ige n s zok tam lefe k üdni, m e rt h át k özbe n én is bolondja lette m a s zám ítógépne k. O lyan dolgok at is m e g leh e t ve le cs inálni, am ire ne m is gondoltam, h ogy a s zám ítógép k épe s. Te m e tés e k re is s zok tunk m e nni, gyás zindulók at játs zunk, s ok s zor van olyan, h ogy illik m e nni, m e g s ok s zor h ívnak is. H a ös s ze tudom s ze dni a bandát, m indig e lm e gyünk, ne m tudom azt m ondani, h ogy ne m vállalom. Szok ás a s vábs ágnála te m e tés e k k or gyás zindulót játs zani. H a én ne m lennék, e zt ne m tudnák m e gre nde zni. Bajának s incs ze ne k ara, h a s zobrot avatnak, k i fogja a h im nus zt e ljáts zani? Te h át e lég gyak ran h ívnak m ink e t ilye n avatás ok ra. Ne m olyan e gys ze rű ze ne k ari tagnak lenni, m e rt időigénye s, és ne m cs ak az, h ane m vannak olyan ze ne m űve k, am ik fizik ailag is igénybe ve s zne k. H a nincs gyak orlatban, ne m tudja k ivite lezni. - Le lke s e k a fiatalok? - Le lke s e k, de tudnék m ondani e gy-k e ttőt, ak it k ics it h ajtani k e ll, de ilye nk or azt a m óds ze rt alkalm azom, h ogy a s zülők k e lbe s zélek. - K ös zönöm, és m ég vagy 30 h as onlóan gazdag éve t a ze ne k ar élén! - M os t éppe n Z oli Bács inak s ze rve zünk e gy ünne ps ége t, ugyanis 70 éve s és pont 30 éve, h ogy e lindította a ze ne i élet virágzás át Bács bok odon. M int e m líte tte m Sze ge de n tanulok, s ott is e gyik lebonyolítója voltam a k ollégium i re nde zvényne k, - m űs orve ze tés t vállaltam 24 órában. - M e lyik k ollégium rólvan s zó? - Az újs ze ge di H e rm ann O ttó k ollégium ról.a s ze rve zés e k e n k ívülvolt, h ogy Z oli bács ival te re m labdarúgó tornán m érk őzés t k özve títe ttünk. Szabadidőm be n e ljárok m ég a bács bok odi focics apat m e ccs e ire, h is ze n nagyon s ze re te m a focit. Sajnos ritk án jutok te levízió e lé, valam int a k ulturális életbe n s e m ve s ze k ak tívan rés zt, bár Sze ge de n néh a e lm e gye k s zính ázba, m oziba. - Távolabbi te rve k? - Ne m fe ltétlenül s ze re tnék a program ozó m ate m atik us i s zak m ában e lhe lye zk e dni, am ive l m os t Sze ge de n foglalkozom. M e gm ondom ős zintén, h ogy s ze re te k tanítani, járnak h ozzám m ate m atik ából k orre pe tálás ra. Sze re te m cs inálni, m ondják, h ogy van h ozzá adotts ágom. Eltudom k épze lni távlati te rvk ént, h ogy pe dagógus les ze k. D e vonz az újs ágírói, riporte ri pálya is. - Ez az érde k lődés h onnan jött? - Le gink ább a focim e ccs e k k özve títés éve l k apcs olatos an. A volt k özépis k olám ból re nds ze re s e n vis s zah ívnak is k olai bajnok s ágok k özve títés ére. A bajai Bányai Júlia Szak k özépis k olárólvan s zó. Eze n k ívül volt rá példa, h ogy a h e lyi k ábe lte levízióban k özve títe tte m a bok odi cs apatm érk őzés e it. - K ös zönöm, és k ívánom, h ogy e ze k a te rve k m e g is valós uljanak az élete dbe n. Inte rjúk, fotók : Szájbe r 5

6 Pá l y á zatajánl ó Kel le gy h e l y!ind ula K özk incs Program! K is te lepülés e k m űve lődés i intézm énye ine k k ors ze rűs ítés ére h irde te tt h ite lprogram ot a k ulturális tárca. A h os s zú futam ide jű, k e dve zm énye s k ölcs önre július 31-ig leh e t pályázni. H am aros an indulnak a k önyvtárbus zok is, m e lye k re k is térs ége k és m e gye i önk orm ányzatok igénye lhe tne k h ite lt. "K e lle gy h e ly" - e z a program s zloge nje, m e rt m inde nütt k e ll e gy h e ly, ah ová s zíve s e n m e nne k fiatalok és idős e bbe k e gyaránt" - nyilatk ozta a tárca ve ze tője, h ozzátéve, h ogy k ultúra nélkül a vidék e lve s zíti m e gtartóe re jét, a falvak ból e lvándorolnak a fiatalok. A m inis ztérium nak célja, h ogy a társ adalom valam e nnyi cs oportjátm e g tudja s zólítani. Az e lképze lés e k s ze rint a program révén m ás fél m illiárd forint áram olhat a vidék i k önyvtárak, m űve lődés i h ázak, m úze um ok, alkotó-, e m lék - és tájh ázak re k ons truk ciójára. Egy te lepülés legfe lje bb h ús zm illió forintnyi h ite lt ve h e t fe l. A k am atte rh e k e t m inde n e s e tbe n a s zak tárca állja, de a lélek s zám tólfüggőe n a tők e törles ztés be is "be s záll": az e ze r főnél k is e bb falvak e s e tébe n a fe lét, m íg a k éte ze r fő alattiak nál a ne gye dét vállalja át. A h ite l fe lvéte léh e z tízs zázalék os önrés z k e ll, de a h átrányos h e lyze tű te lepülés e k e z alólis m e nte s ülhe tne k. A pályázatok be nyújtás ának h atáride je : júl ius 31. PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁS A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a e gyüttm űk ödve a M agyar Fe jles ztés i Bank R és zvénytárs as ággalpályázatot h irde t k özk ulturális (k özm űve lődés i intézm énye k, népm űvés ze ti alkotóh ázak, tájh ázak, irodalm i és h e lytörténe ti e m lék h e lye k, nyilvános k önyvtárak ) intézm énye k és k özös s égi s zínte re k k ialak ítás át, fe lújítás át, k ors ze rűs ítés ét, bővítés ét s e gítő s aját forrás ok at k ie gés zítő 20 éve s futam ide jű k e dve zm énye s h ite l igénybe véte lére. A pál yázat cél ja: a k özm űve lődés i és k önyvtári h álózatfe jles ztés i program folytatás a, 100 k özk ulturális intézm ény, k özös s égi s zíntér k ialak ítás ának, fe lújítás ának tám ogatás a. E pályázatk eretében felveh etőh itelfelsőh atára: 20 m illió Ft. Pál yázh atnak : azok a k özk ulturális intézm énye k e t fe nntartó h e l yi önk orm ányzatok, am e lye k a h ite lt folyós ító bank igazolás a alapján h ite lképe s e k, és re nde lke zne k a h ite lfe lvéte lhe z s zük s ége s 10%-os önrés s ze l. Pál yázni l eh et 1.) a te lepülés i önk orm ányzatok k öte lező k özm űve lődés i fe ladate llátás a ( évi CXL. törvény 76. (1) be k.) intézm ényi (infras truk turális ) h átte réne k létre h ozás ára, k özm űve lődés i k özös s égi s zíntér k ialak ítás ára, az adott épületbe n, épületrés zbe n m e gvalós uló s zak m ai m unk áh oz k apcs olódó be re nde zés, te ch nik ai e s zk öz be s ze rzés ére, ah ol e ze k a fe l téte l e k h iányoznak ; 2.) k özm űve lődés i intézm énye k, k özm űve lődés i k özös s égi 6 s zínte re k, népm űvés ze ti alkotóh ázak, tájh ázak, irodalm i és h e lytörténe ti e m lék h e lye k te re ine k b ővítésére és fe l újítására, az adott épületbe n, épületrés zbe n m e gvalós uló te vék e nys égh e z s zük s ége s te ch nik ai e s zk özök, be re nde zés, m obil s zínpad be s ze rzés ére ; 3.) k önyvtári épül e t fe lújítás ára, ill. k önyvtári s zolgáltatás ok végzés ére alkalm as h e lyis ége k k ialak ítás ára, az ott m e gvalós uló te vék e nys égh e z s zük s ége s te ch nik ai e s zk özök, be re nde zés e k be s ze rzés ére ; Be ad ási h atárid ő: júl ius 31. További inform áció, pályázati dok um e ntum ok : ügyfélszolgálat (Bp, W e s s e lényi u ), te lefon: PÁLY ÁZ ATI FELH ÍVÁS A K özk incs program rés ze k ént h os s zú lejáratú k e dve zm énye s h ite l igénybe véte lére ifjúsági k l ub ok k ialak ítás ára, m e gújítás ára A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a e gyüttm űk ödve a M agyar Fe jles ztés i Bank R és zvénytárs as ággalpályázatot h irde t a Sik e re s M agyarors zágért H ite lprogram on be lül az élő, h angs ze re s világze ne i, rock, pop és jazz be m utatók nak h e lye t adó, általános és k özépis k olák ban, k özm űve lődés i intézm énye k be n és s ze rve ze te k be n k lubok k ialak ítás ára, és a m e glévő ifjús ági k lubh e lyis ége k fe lújítás ára, be re nde zés ére, fe lsze re lés ére valam int az am atőr k önnyűze ne i e gyütte s e k fe lkés zülés ét s e gítő próbate rm e k k ialak ítás ára h os s zú lejáratú k e dve zm énye s h ite ligénybe véte lére. A pál yázat cél ja: az ifjús ági k oros ztály k ulturális töre k vés e ine k m e gfe lelő te re k k ialak ítás a, az újonnan léte s íte tt és a m e glévő k lubok infras truk túrájának k ors ze rűs ítés e. Pál yázni l e h e t: 1./k lubok k ialak ítás ára, be re nde zés ére és fe lsze re lés ére, 2./k lubok fe lújítás ára, be re nde zés ére és fe lsze re lés ére 3./próbate rm e k k ialak ítás ára Be ad ási h atárid ő: júl ius 31. További inform áió, pályázati űrlap: A H e ve si Népm űvésze ti és H áziipari Szöve tk e ze tm e gh ird e ti a XVII. O R SZ ÁGO S SZ ŐTTESPÁLYÁZ ATO T. A pályázat célja olyan alkotás ok életre h ívás a, am e lye k őrzik a m agyar népi s zőtte s h agyom ányt, ugyanak k or m ind m űvés zi, m ind funk cionális s ze m pontból e lege t te s zne k k orunk igénye ine k. A pályázat k ie m e lt tém áját k épe zik a te rm és ze te s alapanyagok ból /lenből, k e nde rből/ k és zült tárgyak és tárgye gyütte s e k, valam int a k örnye ze t-k ultúránk ba be illes zth e tős zőtte s e k és s zőnye ge k. A pályázatot k ét k ate góriában h irde tjük m e g: lak ás te xtíliák és k ézis zövöttalapanyagú vis e lete k. A pályázat m e llett m e gre nde zzük az V. Ne m ze tk özi Szőtte s k onfe re nciát, augus ztus ig. A pályázatfe ltéte lei:

7 Pál yázatajánl ó 1. Pályázni leh e t a paras zti és tak ács s zövés h agyom ányait idéző, m ai és jövőbe ni h as ználatra is alkalm as vás zon /len, k e nde r, pam ut s tb./és gyapjús zőtte s e k k e l. 2. Egy pályázó legfe lje bb öt alkotás s alje lentk e zh e t. /A garnitúra pl. abros z s zalvétával - e gy téte lne k m inős ül./ A pályázat e lbírálás ánála tárgye gyütte s e k e lőnybe n rés ze s ülne k. 3. A pályázat nyilvános, am e lye n rés zt ve h e t m inde n népi iparm űvés z és bárm e ly alkotó, s aját te rve zés ű és k ivite lezés ű s zőtte s e ive l, am e lye k m ég ne m s ze re pe lte k m ás pályázaton és a NIT-zs űri e lőtts e m. 4. A pályázat je ligés. A pályam unk áh oz a fe lhívás m e llék letét k épe ző adatlapot/ zárt boríték ban/ és zs űrije gyzők önyve t k e ll k itölte ni. 5. A pályázatot a NIT Bíráló Bizotts ága érték e li és az arra alkalm as tárgyak nak zs űris zám ot ad. Ezért tárgyank ént 800 Ft zs űridíjat k e ll e lőre be fize tni cs e k k e n, az igazolós ze lvényt m e llék e lni a je lentk e zés k or. /Cs e k k és adatlap a H agyom ányok H áza Népi Iparm űvés ze ti O s ztályán v. a H e ve s i NH SZ -néls ze re zh e tőbe. 6. Be k üldés i h atáridő: júl ius 22. A s ze m élye s átvéte ljúlius 18-tól22-ig történik, m unk anapok on 815 óráig. Cím : H e ve s i NH SZ 3360 H e ve s, K os s uth út 28. Te lefon: 06-36/ és 06-36/ A Bírálóbizotts ág ne m ve s zi figye lem be a h atáridő után érk e ző pályam unk ák at. A pályázat e re dm ényh irde tés e augus ztus 26án 10,30-k or les z H e ve s e n a M óricz Z s igm ond M űve lődés i K özpontban, am e lyre k ülön érte s ítés t k üldünk. A pályázat anyagábólugyane k k or k iállítás t nyitunk, am e ly s ze pte m be r 30-ig tartnyitva. Pályadíjak : Nagydíj 1 db Ft, I. díj 2 db Ft, II. díj 3 db Ft, III. díj 4 db Ft, valam int k ülöndíjak fe lajánlás s ze rint. Az e lutas ított pályam unk ák az e re dm ényh irde tés napján a h e lys zíne n átve h e tők, vagy k érés re a s zöve tk e ze t - érték fe ltünte tés e nélkül- pos tázza. A pos tán fe ladott tárgyak ért a s ze rve zők ne m vállalnak fe lelős s ége t. A pályázattalk apcs olatban a H agyom ányok H áza Népi Iparm űvés ze ti O s ztályán /1011 Budape s t, I. Szilágyi D e zs ő tér 6., te l./fax : 06-1/ / Bars i H ajna, a H e ve s i NH SZ -nélpe dig /te l.: l.fe nte bb/báde r M ik lós né ad fe lvilágos ítás t. A Ne m ze ti CivilAl approgram CivilSzol gál tató, Fe jl e sztőés Inform ációs K ol l égium ának civilsze rve ze te k szak m ai tanul m ányútjainak tám ogatására k iírtpál yázati fe l h ívása A pál yázat cél ja: A je len pályázat a civil társ adalom e rős ítés ét, a civil s ze rve ze te k társ adalm i s ze re pvállalás ának s e gítés étcélozza. A pályázat célja az ors zág te rületén h as onló profilú civil s ze rve ze te k m űk ödés ét és e gyüttm űk ödés ét e lős e gítő és néps ze rűs ítő s zak m ai tanulm ányutak s ze rve zés e, lebonyolítás a. A pál yázók k öre : Társ adalm i s ze rve ze te k és alapítványok, am e lye k k özh as znú vagy k ie m e lke dőe n k özh as znú m inős ítés s e l re nde lke zne k, és am e lye k e t a bírós ág január 1. e lőtt nyilvántartás ba ve tt és az alaps zabályuk nak, illetve alapító ok iratuk nak m e gfe lelő te vék e nys égük e tténylege s e n folytatják. Tám ogatás m érték e : Je len pályázaton igénye lhe tő legnagyobb tám ogatás i ös s ze g forint. Az NCA Tanács ának e lvi döntés e érte lm ébe n e gy s ze rve ze t e gy évbe n ös s ze s e n m axim um 18 m illió forint tám ogatás t k aph ata Ne m ze ti CivilAlapprogram ból. Tám ogatás form ája: Vis s za ne m téríte ndő., öne rő s zük s ége s : m érték e 20%. A pál yázatb e nyújtásának h atárid e je : június 20. A pál yázat b e nyújtásának h e l ye, a pál yázattal k apcsol atos inform áció: M agyar Állam k incs tár Szabolcs Szatm ár-be re g M e gye i Te rületi Igazgatós ág Állam pénztári Irodája, 4400 Nyíre gyh áza, Széch e nyi u. 3. A pályázattalk apcs olatos an további inform áció k aph ató a 80/ as zöld s zám on, vagy az e -m ail cím e n. A részl e te s pál yázati anyag l e töl th e tő: a il letve a h onlapról. A Tápéi Tűzzom ánc Tanod a Al apítvány és a H e l l e r Ö d ön M űve l őd ési H áz e gyéni tűzzom ánc al k otói pál yázatoth ird e t "Vil ágnak vil ága" cím m e l. A pályázat tém ája s zabadon válas ztott; e lsős orban k épzőm űvés ze ti je llegű tűzzom ánc alkotás ok at várunk, k iállíth ató állapotban. A pályam unk ák at 3 tagú s zak m ai zs űri érték e li 3 k orcs oportban: I. k orcs oport: 14 éve s k orig, II. k orcs oport: éve s k orig, III. k orcs oport: 23 éve s k or fe lett. A fődíjas ok rés zt ve h e tne k a Tápéi Tűzzom ánc Tanoda e gy h e te s tűzzom ánc alkotótáborban Egyéb díjak : pénz - és tárgyjutalm ak. M inde n alkotó legfe lje bb 2 önálló m űve l, vagy e gy önálló m unk ávalés e gy s orozattalje lentk e zh e t. A pályam unk án k érjük fe ltünte tni az alkotó ne vét, életk orát, lak cím ét, a m ű/s orozatcím ét, m ére tét, te ch nik áját. A pályam unk ák be érk e zés i h atáride je : június 15. A pályázaton való rés zvéte li s zándék ot levélbe n vagy e lek tronik us pos tán k érjük je lezni m ájus 30-ig az alábbi cím e n: Tápéi Tűzzom ánc Tanoda Alapítvány, 6753 Sze ge d, Cs ik i u. 8., e -m ailcím : A k iállítás m e gnyitójának időpontja: július 1, e gybe n a díjátadás időpontja is. A k iállítás h e lys zíne : H e ller Ö dön M űve lődés i H áz, 6753 Sze ge d-tápé, Budai Nagy Antalu A k iállítás időtartam a: július 1-8. Inform áció k érh e tő: Bark os Be áta, 6753 Sze ge d, Cs ik i u. 8., Te l: 0662/ , vagy 0630/ , 7

8 H íre k, ak tual itások EUR ÓPA AZ ISK O LÁBAN k épzőm űvésze ti pál yázaton e lső h e lye zés t érte k e l: Tóth Vivie n 11 éve s (fe lkés zítő tanára M adár H e lga), Fe je s Fanni 9 éve s (fe lkés zítő tanára: Fe rróné M e ncs ik R ita) m ás odik h e lye zés t érte k e l: Fe rró Z s ófia 9 éve s (fe lkés zítő tanára Fe rróné M e ncs ik R ita) h arm adik h e lye zés t érte k e l: M atécs a D e bora 10 éve s, Cs onk a Tím e a 7 éve s, Tóth Izabe lla 14 éve s (fe lkés zítő tanára M adár H e lga) dics ére t: Árvai Ane tt 11 éve s, Ste im e tz D óra 11 éve s, Tóth Tam ás 12 éve s (fe lkés zítő tanáruk M adár H e lga), Luk ács Tím e a 12 éve s (fe lkés zítő tanára Fe rróné M e ncs ik R ita). A pályázaton 6000 gye re k s ze re pe lt rés ztve vő s ze re pe lt, gratulálunk a s zép e re dm ényh e z! Vál ogatás a M agyar M űve l őd ési Intéze tés a M agyar Színjáték os Szöve tség h írl e ve l éb ől Fontos! Elindult az új, Egys ége s R e gionális Inform ációs K özm űve lődés i Adatbázis : w w w.e rik ane t.h u. A s zak m ai oldal ránk vonatk ozó inform ációit folyam atos an töltjük, e ze k e t m e gtalálhatjátok a s zak m ai oldalon, az am atőr m űvés ze te k cím s zó alatt. A M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete és k ét tags ze rve ze te, az És zak k e let-m agyarors zági R e gionális Ve rs m ondó Egye s ület és a Budape s ti és K özép-m agyarors zági Ve rs m ondó Egye s ület a Ve rs Évébe n m e gre nde zi a VII. Ne m ze tk özi K al e id oszk óp Ve rs Fe sztivál t, ok tób e r ig. Bőve b b inform áció és je l e ntk e zés: (e -m ail : Te l.: + 36(30) Fe s ztiváligazgatós ág A fe s ztiválfővédnök e : Be lla Is tván K os s uth -díjas k öltő Táb orok O R SZ ÁGO S GYER M EK SZ ÍNJÁTSZ Ó-R ENDEZ ŐI TÁBO R augusztus A M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág tábort s ze rve z olyan gye rm e k s zínjáts zó-re nde zők, cs oportve ze tők s zám ára, 8 ak ik dolgoznak vagy m ár dolgoztak gye rm e k s zínjáts zó cs oportok k al, és k e dve t ére zne k ah h oz, h ogy e gy nyári tábor k e re tébe n tovább gazdagíts ák, m élyíts ék re nde zői m unk ájuk at, tapas ztalataik at. A s zak m ai továbbk épzés t s zolgáló re nde zői tábor h ús z főt tud fogadni. A tábor h e lys zíne m ég e gye zte tés alatt. A s zállás, az étk e zés, az utazás és a s zak m ai program k ölts ége Ft. További inform ációk és je lentk e zés : Tóth Adél, 1022 Budape s t, M arczibányi tér 5/A, , PÁR TA-DR ÁM A SZ AK M AI TÁBO R DR ÁM APEDAGÓGUSO K NAK augusztus Budape s t, M arczibányi Téri M űve lődés i K özpontspár TA A M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág tábort s ze rve z 2005 nyarán olyan d rám ás szak e m b e re k ne k, tanárok nak, m űvésze ti csoportve ze tők ne k, a d rám a iránt érd e k l őd ő e gye te m i vagy főisk ol ai h al l gatók nak, ak ik s zak m ai tudás uk at, k épe s s ége ik e t s zíve s e n fe jles ztik inte nzív, tábori k örülm énye k k özött. A tábor arra ad leh e tős ége t, h ogy tapas ztalt, ors zágos an és ne m ze tk özileg e lis m e rt s zak e m be re k e gyüttm űk ödés éve l dolgozh as s anak e gyütt e gy ne m ak k re ditált, s zabad ok tatás i form ában. A szak m ai m unk a h e l yszíne a M arczib ányi Téri M űve l őd ési K özpont l e sz. A s ze rve zők e lsős orban olyan fiatalok je lentk e zés ét várják, ak ik vállalják a s pártai k örülm énye k e t, azaz a m űve lődés i h áz te rm e ibe n, h álózs ák ok ban való alvás t (am i pe rs ze ne m k öte lező, leh e t otth on vagy m ás utt is ), és a k özös fürdős zobát. A k épzés a résztve vők ne k ingye ne s l e sz(!!!), a s zállás és az étk e zés önk ölts égétk e llcs ak téríte ni (h a valak i igénye lilye t). Je lentk e zés és bőve bb inform áció: Tóth Adél, 70/ , 1/ , e -m O rszágos Diák színjátszó és R e nd e zői táb or D om bóvár, július A h at nap alatt a diák s zínjáts zás néh ány nélkülözh e te tlen te rületét járják k örbe a cs oportok. M ind a diák ok m ind a re nde zők e gy alkotói folyam aton m e nne k k e re s ztül, azzal a k ülönbs égge l, h ogy a re nde ző-tanárok e s e tébe n h angs úlyt k ap a m óds ze rtan, a m it és h ogyan taníts ak k érdés k öre, m íg a diák ok s zám ára az e lőadás létre h ozás a a lénye g.

9 H íre k, ak tual itás ok Cs oportve ze tőa fe lnőttcs oportban: Tóth M ik lós, re nde ző Szak m ai ve ze tő a diák cs oportban: Pe rényi Balázs, s zínjáts zó re nde ző, k ritik us, drám atanár Je lentk e zni leh e t e -m ailbe n: és levélbe n: 1214 Budape s t, Sim on Bolivár s étány 4-8. vagy te lefonon: 20 / R és zvéte li díj re nde zők ne k Ft, s zínjáts zók nak Ft. Idén h e te dik alkalom m aljúnius 15 és 19 -e k özött k e rül m e gre nde zés re a K e csk e m éti Anim ációs Fil m fe sztivál. A re nde zvény a h agyom ányok nak m e gfe lelen s zám os h e lys zíne n les z lebonyolítva ve rs e nyprogram ok k al, inform ációs ve títés e k k e l e lőadás ok k ala s zak m ai és a nagyk özöns ég s zám ára. Bőve bb inform áció, rés zlete s program : A M agyar Irod al om történe ti Társaság m e gye i és h el yi tagozatának h íre i Tagozatunk h e lyi (k e cs k e m éti) cs oportja és a Bányai Júlia Gim názium diák jai, tanárai irodalm i k irándulás on voltak a Józs e f Attila e m lék év je gyébe n. Többe k k özött m e glátogatták az ozorai Illyés Gyula Em lék m űk iállítás t valam int a balatons zárs zói Józs e fattila Em lék m úze um ot. A Pe tőfi Sándort ünne pe lni vágyók több h agyom ányos an érde k e s és s zínvonalas m e ge m lék e zés e n ve h e tne k rés zt július végén. A re nde zvénye k h e lys zíne i: K is k őrös, K is k unfélegyh áza. Eze n k ívül ajánljuk a Pe tőfi Irodalm i M úze um állandó k iállítás át. Itt több h angulatos e m lék k iállítás is láth ató, többe k k özött: K is m agyar irodalm i h e rbárium, Cs ok onai e m lék k iállítás, R e m ényik k iállítás. Sze k s zárdon a Főis k ola és a M IT Józs e f Attila k onfe re nciát s ze rve z június 2-4 k özött Taní-tani cím m e l. Érde k lődni N. H orváth Béla főigazgatónálleh e t(sze k s zárd, R ák óczi u. 1.). A M IT Tanári Tagozata s ze pte m be r II. fe lére D e bre ce nbe n re nde zi m e g h agyom ányos ős zi ak k re ditált m agyartanárok nak s ze rve ze tt k onfe re nciáját. Érde k lődni leh e t a M IT Titk árs ágánálés H ajas Z s uzs a fős ze rve zőnél(te l.: 52/417270, 20/ ). Bajtai M ária Fe l h ívás A Bék és M e gye i M űve lődés i K özpont, K ézm űve s Szak is k ola és Alapfok ú M űvés ze ti Is k ola, a Bék és M e gye i Népm űvés ze ti Egye s ülette lk özös e n Fe l nőttés ifjúsági m űvésze ti táb orok at s ze rve z Bék és cs abán az Ifjús ági Táborban. A tábor időpontja: júl ius A népm űvés ze ti táborok célja a népi dís zítőm űvés ze t, népi k is m e s te rs ége k te rületén dolgozó e gyéni alkotók és alkotók özös s ége k ve ze tőine k k épzés e. A rés ztve vők az e gy h ét alatt m e gis m e rk e dh e tne k a m agyar népm űvés ze t s zám uk ra m ég is m e re tlen te rülete ive l, illetve m e glévő tudás uk at, gyak orlati jártas s águk atbővíth e tik. Je lentk e zni leh e t a M e gye i M űve lődés i K özpontban (5600, Bék és cs aba, Luth e r u. 6) Pál M ik lós nénál (te lefon/fax: 66/ , 66/ , e -m ail: O rszágos Népze ne i M inősítő A M agyar K órus ok és Z e ne k arok Szöve ts ége, a M agyar M űve lődés i Intéze t, valam int a Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze te m e gh irde ti a népdalkörök, népze ne i e gyütte s e k, éne k e s és h angs ze re s s zólis ták ors zágos m inős ítés ét. A m inős ítőh e lye és ide je : Szabads zállás, ok tóbe r 15. s zom bat óra. Je lentk e zés i h atáridő: augusztus 31. A ne ve zés je lentk e zés i lappaltörténik, m e lye t k itöltve a Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze te cím ére k e ll vis s zak ülde ni (M e gye i K özm űve lődés i Intéze t, 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e f tér 8.) A m inős ítés i cik lus on be lül az e gyütte s /s zólis ta cs ak e gys ze r k aph atm inős ítés i fok ozatot. A m os tani ors zágos m inős ítés e n e lért fok ozat a k öve tk e ző ors zágos m inős ítés e n való be s orolás ig, de legfe lje bb annak lezárás áig érvénye s. A m inős ítés i e re dm énye k e t a K ÓTA ok levéllelis m e ri e l. A K ÓTA Népze ne i Bizotts ága az Arany, Ezüs t és Bronz fok ozatok m e llett AR ANY PÁVA díjat alapított az ors zágos vis zonylatban legk iválóbb e gyütte s e k és s zólis ták rés zére. 9

10 H íre k, ak tual itás ok A K isk unm ajsai M űve l őd ési K özpont program jaib ól június 6 12-ig K orm ányos Józse f és K orm ányos Gáb or fe stm ény k iál l ítása láth ató a M űve lődés i K özpont e m e leti nagyte rm ébe n naponta óráig június 14-én A l e gk ise b b szige t cím ű d ok um e ntum fil m e t ve títjük a M űve lődés i K özpont s zính ázte rm ébe n, m e ly a dévai Sze nt Fe re nc Alapítvány árvah ázáról s zól, am e lyne k Böjte Cs aba a ve ze tője. A fil m e t négy sze ge d i e gye te m ista k észíte tte : Bál int Csab a, Fark as Arnol d, Fe k e te Z suzsa, Im re Bal ázs. A film 44 pe rce s, a ve títés után b e szél ge tést sze rve zünk az al k otók k al. A ve títés ingye ne s június én az ors zágos M O Z IÜNNEP re nde zvény s orozatba be k apcs olódik a Városi M ozi is. Június 9 -től a re nde zvény végéig valam e nnyi te lje s árú m ozije gy vás árlója k ap e gy h ite les íte tt, s ze m élyre s zóló k uponfüze te t, m e ly k upon fe lhas ználás ával 320,- Ft-os e gységáron te k inth e ti m e g a re nde zvény film je it. A táborok ve ze tője : K e rtés z-fark as Z s uzs anna program ozó m ate m atik us Gye rm e k k épzőm űvés ze ti és k ézm űve s táborok : júl ius Tűzzom ánc Táborve ze tő: Sugár Ibolya iparm űvés z júl ius Üve gfe s tő Táborve ze tő: Sugár Ibolya iparm űvés z augusztus 1 5. K ézm űve s Táborve ze tő: D ózs áné M ih álka Erzs ébe t augusztus K ézm űve s Táborve ze tő: D ózs áné M ih álka Erzs ébe t Érde k lődni leh e ta s ze rve zők néla 77/ ÚJK LUBO K, SZ AK K Ö R Ö K : Ak varisztik ai k l ub június 1-én, 15-én 29 -én csütörtök ön óráig a M űve lődés i K özpont Tv te rm ébe n, Fe l ek i Sánd or ve ze téséve l. M od e rntánc (Funk y, Soul, R B, H ip-h op, stb. ze nék re, a legjobb K l iptáncok ) k l ub m inde n h étfő, pénte k óráig a DANCENTER Táncstúd ió s ze rve zés ébe n a M űve lődés i K özpont e m e leti nagyte rm ébe n. Bőve bb inform áció k érh e tőa 30/ e s te lefons zám on. Ö nism e re ti k l ub június 2-án, 16-án és 30-án, sze rd án órak or les z a M űve lődés i K özpont földs zinti te rm ébe n K asza K l ára önfe jl e sztőm e ste r ve ze tés éve l. M inde n k e rék pározni, és túrázni sze re tő csal ád ok nak, fe l nőttne k és gye rm e k ne k ajánljuk a M ajsa Ve l o Kl ub ot. Találkozás m ind e n szom b aton órak or a M űve l őd ési K özpont e l őtt. R és zlete s inform áció a túrák rólsusányi Tam ás kl ub ve ze tőtőlk érh e tőa 20/ e s te lefons zám on. Táb or ajánl atok nyárra Gye rm e k s zám ítógépe s táborok : június 27 júl ius 1. K is program ozói, k re atív gondolkodás te lők és zítő júl ius 4 8. W e b-lap k és zítő, inform áció k e re s ő Fe lnőtts zám ítógépe s tábor: júl ius Inte rne t h as ználat, s zöve gs ze rk e s ztés, táblázatk e ze lés 10 A M agyar M űve l őd ési Intéze th írl e ve l éb ől : O n-l im e vál toz at: Bajai Ve rs m űvés ze ti Sze m inárium július A M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete 2005-be n is m e gre nde zi ve rs m ondó táborát Baján. A tábor s orán leh e tős ég van h angk épzés t, be s zédte ch nik át, s zínpadi m ozgás t tanulni, a rés ztve vők s zituációs fe ladatok ban, bizalom játék ok ban, h e lyze tgyak orlatok ban próbálhatják k i m aguk at, m e gis m e rk e dh e tne k a s zínés zm e s te rs ég alapve tő s zabályaival. Az e lis m e rt s zak e m be re k általve ze te tt ve rs s ze m inárium h as znos fe lkés zítés t nyújt a k ülönféle ve rs m ondó ve rs e nye k e n és találkozók on történő s ze re plés e k h e z. Cs oportve ze tők : Bartók Lás zló e lőadóm űvés z, K árás z Es zte r s zínm űvés z, drám ape dagógus, K is s Lás zló ve rs re nde ző. H e lys zín: Bajai Ifjús ági Tábor, Pe tőfi Szige t 5. R észvéte l i d íj: ,-Ft/fő, am e ly tartalm azza a te lje s étk e zés t, a s zállás t és a foglalkozás ok díjait! (Tavalyi rés ztve vők ne k 5000 Ft k e dve zm ény. A k ölts ége k e taz is k olák átvállalhatják.) Je lentk e zni leh e t: Pintér Julianna, K e cs k e m éti K is faludy K önyvtár 6000 K e cs k e m ét, K is faludy u Inform áció: 06 (76) Je l e ntk e zési h atárid ő: júl ius 10. Ve rsm ond ó Szak táb or Csorna, június 27 - augusztus 2. A M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete Győr-M os on-sopron M e gye i Sze rve ze te 2005-BEN, A Ve rs Évébe n m e gre nde zi a VIII. INTENZ ÍV,

11 H íre k, ak tual itás ok BENTLAK ÁSO S, NY ÁR I VER SM O ND Ó SZ AK TÁBO R ÁT GyőrM os on-sopron M e gye és k örnyék i, h azai és h atáron túli általános és k özépis k olás tanulók rés zére. A táborba olyan fiatalok at várnak a s ze rve zők, ak ik e lköte leze tts ége t ére zne k az irodalom, e ze n be lülis a ve rs m ondás iránt. Az alsó k orh atár 9 év. A tábor h e lys zíne : Cs orna, Alapfok ú Néptáncis k ola. R észvéte l i d íj: ,- Ft/fő (A rés zvéte li díjat k üldő s ze rv is k ola, intézm ény, társ adalm i s ze rve ze t is vállalhatja. Egye s ületünk e rről s zám látad.) Je lentk e zni leh e t:: M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete Győr-M os onsopron M e gye i Sze rve ze te, Győr, Czuczor G. u. 17. Inform áció: Ném e th András e gye s ületi titk ár, Győr, Ipar u. 20. II. 9. Te lefon: 9 6/ Je l e ntk e zési h atárid ő: június 10. is k olai és k özépis k olai tanárok nak Budape s te n, Sándor Z s uzs a drám ape dagógus és H onti György s zínés z, re nde ző ve ze tés éve l. A tanfolyam e lvégzés éve l te lje s íth e tő a 7 éve nte k öte lező pe dagógus továbbk épzés. A rés zvéte lhe z e lők épze tts égre nincs s zük s ég. R észvéte l i d íj: Ft. (M ive la k épzés ak k re ditált, a pe dagógus továbbk épzés i k e re tből finans zírozh ató). A tanfolyam gyak orlatce ntrik us, és fe löleli az ok tatás i intézm énye k be n m e gje lenő s zính ázi és s zính ázi je llegű te vék e nys égi form ák at (ünne pélye k, re nde zvénye k, gye rm e k - és /vagy diák s zínjáts zó e lőadás ok, s ze rk e s zte tt m űs orok ). R e fe re ncia k érh e tő a k orábbi k épzés rés ztve vőitől: Cs anádi K atalin drám ape dagógus és Sütöri Ágne s s ze rve ze tfe jles ztő tréne r Inform áció:sándor Z s uzs a ( vagy ), H onti György, ( ) O rszágos Diák színjátszó és R e nd e zői táb or D om bóvár, július A h at nap alatt a diák s zínjáts zás néh ány nélkülözh e te tlen te rületét járják k örbe a cs oportok. M ind a diák ok m ind a re nde zők e gy alkotói folyam aton m e nne k k e re s ztül, azzala k ülönbs égge l, h ogy a re nde zőtanárok e s e tébe n h angs úlyt k ap a m óds ze rtan, a m it és h ogyan taníts ak k érdés k öre, m íg a diák ok s zám ára az e lőadás létre h ozás a a lénye g. M inde n cs oport e gy-e gy állandó cs oportve ze tőve l dolgozik (te rm és ze te s e n az e gy cs oportbólérk e zők e t s ze re tnénk ös s ze k e ve rni), ak i a legtöbbe t foglalkozik ve lük, és a tábor végén m e gnézzük e gym ás m unk áját. Te rve ink s ze rint a táborban létre jött diák e lőadás t s ze re tnénk m e gh ívni az ős zi Globe fe s ztiválra. Cs oportve ze tő a fe lnőtt cs oportban: Tóth M ik lós, re nde ző, s zak m ai ve ze tő a diák cs oportban: Pe rényi Balázs, s zínjáts zó re nde ző, k ritik us, drám atanár Je lentk e zni leh e t: e -m ail-be n:ode pos vipm ail.h u és te fre e m ail.h u, levélbe n: 1214 Budape s t, Sim on Bolivár s tny. 4-8.,te lefonon: , s ze m élye s e n:az O D T re gionális találkozóin. R és zvéte li díj re nde zők ne k : ,-Ft, s zínjáts zók nak : ,-Ft M ÓD SZ ERTAN M ŰVÉSZ ETI ISK O LÁK TANÁR AINAK Budape s t, augus ztus Inte nzív nyári k épzés az alapfok ú m űvés ze ti is k olák s zínm űvés ze tbábm űvés ze t tagozatán tanítók nak - a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág s ze rve zés ébe n Budape s te n, a M arczibányi Téri M űve lődés i K özpontban. Je lenleg M agyarors zágon nincs ak k re ditált fe lsőok tatás i k épzés m űvés ze ti is k olák s zínm űvés ze t tagozatán tanítók nak, és valós zínűleg m ég h os s zú ide ig ne m is les z ilye n. Igény vis zont van a s zínvonalas k épzés re - éppe n e zért h irde ti m e g a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág ne m ak k re ditált, 45 órás k épzés ét. A tábor s zak m ai program jában párh uzam os an, k ét cs oportban dolgoznak m ajd e gyütt a rés ztve vők : - az 1. cs oportba a m űvés ze ti is k olák e lők és zítő tagozatán, és alapfok 1-4 évfolyam án tanítók at, - a 2. cs oportba az alapfok 5-6. évfolyam án és a továbbk épzőn tanítók at várjuk. Az 1. cs oportban a főtárggyallipták Ildik ó és Illyés né Pe ntz K atalin foglalkozik, a 2. cs oportban a főtárgy tanára Pe rényi Balázs -, e ze n k ívül be s zédgyak orlatot és be s zédte ch nik át tanít m agas óras zám ban Fort K ris zta, m ozgás gyak orlatotpe dig Uray Péte r. Ne m ze tk özi Színjátszó- és R e nd e zői Táb or, Z al asze ntgrót, júl ius augusztus 7. Ebbe n az évbe n a k öve tk e zős ze k ciók indulnak : 1. s zínés zm e s te rs ég s zínés zve ze tés, ve ze tő: As ch e r Tam ás, a budape s ti K atona Józs e f Szính áz főre nde zője 2. s zínés zm e s te rs ég s zínés zve ze tés, ve ze tő: M e rőbéla 3. Cs aládre génye m im provizációk, e m lék k épe k s aját gye rm e k k orom ból itth on, ve ze tő: M áté Gábor, a budape s ti K atona Józs e f Szính áz főre nde zője 4. Sh ak e s pe are az e rdőbe n, ve ze tő: Bodolay Géza, a K e cs k e m éti K atona Józs e f Szính áz igazgató-főre nde zője. Bőve bb inform áció és je lentk e zés : Z ala M e gye i M űve lődés i és Pe dagógiai Intéze t, Szak k épző Is k ola (M M IK ) Sch w age rné Bős ze K atalin, Z alae ge rs ze g, K is faludy u , Te l:9 2 / , 30 / A tanfol yam d íja: ,-Ft (am e ly ös s ze g m agában foglalja a s zállás t és a napi h árom s zori étk e zés t). A táborba 17 éve s nél fiatalabbak ne je lentk e zze ne k! GY ER M EK - ÉS D IÁK SZ ÍNJÁTSZ Ó R END EZ ŐI TANFO LYAM Bud ape st, június 27-júl ius órás, inte nzív (2 h ét), ak k re ditált gye rm e k - és diák s zínjáts zó re nde zői tanfolyam indulóvodape dagógus ok nak, tanítók nak, általános További inform ációk és je lentk e zés : Tóth Adél, 1022 Budape s t, M arczibányi tér 5/a, , 70/ M úze um ok M ajál isa - ÉvM úze um a d íjak A k is k őrös i Pe tőfi Szül őh áz és Em l ék m úze um nye rte e l az év m úze um a díj h arm adik k ate góriájának félm illió forintos fődíját. A bírálóbizotts ág e lis m e rő ok leve lét a k is k unh alas i Th orm a János M úze um és az oros h ázi Víze l l átás-történe ti Gyűjte m ény (K útm úze um ) érde m e lte k i. Gratulálunk! 11

12 H íre k, ak tual itás ok Ve rsm ond ók Tal ál k ozója o. k orcs oport: A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és a K e cs k e m éti D rám ape dagógia Arany Toll-díj: K ovács Barbara, 8.o. Vás árh e lyi PálÁltalános Is k ola, M űh e ly által2005. tavas zán s ze rve ze tt Ve rs m ondók Találkozója Józs e f fe lkés zítőtanára: K orm ányos né M ak ai Es zte r Attila s zületés éne k 100. évfordulója je gyébe n zajlott. Fe lhívás unk ra Ezüs t Toll-díj: Ács Es zte r, 7.o. R e form átus K ollégium Általános 514 ifjú ve rs m ondó je lentk e ze tt a m e gh irde te tt 5 k orcs oportban. A 21 Is k olája, fe lkés zítőtanára: Félixné O rave cz M árta válogató forduló után a m ájus 21-i döntőn 107 ve rs m ondó diák állt a Bronz Toll-díj: Nye rge s D óra, 7.o. Vás árh e lyi PálÁltalános Is k ola, pódium ra. fe lkés zítőtanára: K orm ányos né M ak ai Es zte r A s zínvonalas s ze re plés t k öve tőe n a k ülönböző k orcs oportok ban az alábbi e re dm ény s zülete tt: K ülön díj a ve rs m ondó diák ok s zavazata alapján: D us nok i Alexandra, 1-2. o. k orcs oport: 8.o. K atona Józs e f Gim názium, fe lkés zítőtanára: Sáros iné O rbán Edit Arany Toll-díj: H őbör Be nce, 1.c. o. K odály Is k ola, fe lkés zítő tanára: o. k orcs oport: Ch iovini H e nrie tte Arany Toll-díj: Nagyh e gye s i Z oltán, 9.o. Bolyai János Gim názium, Ezüs t Toll-díj: Boller Balázs, 2.d. Arany J. Általános Is k ola, fe lkés zítő fe lkés zítőtanára: Fe h ér Éva tanára: M és záros M ónik a, Goóg- M agyar Le a, 1.c. K odály Is k ola, Ezüs t Toll-díj: Bárnai Péte r, 10.o. K atona Józs e f Gim názium, fe lkés zítőtanára: Ch iovini H e nrie tte fe lkés zítőtanára: Sáros iné O rbán Edit Bronz Toll-díj: Alm ás i Fanni, 2.b. Z rínyi Ilona Általános Is k ola, Bronz Toll-díj: Papp Géza D ávid, 10.a. R e form átus K ollégium fe lkés zítő tanára: s zülője, K ök ény Es zte r, 2.b. Z rínyi Ilona Általános Gim názium a, fe lkés zítőtanára: K re ttné Bagi M árta Is k ola, fe lkés zítő tanára: s zülője, M áté Te k la, 2.a. Vás árh e lyi Pál K ülön díj a ve rs m ondó diák ok s zavazata alapján: Nagyh e gye s i Z oltán, Általános Is k ola, fe lkés zítőtanára: K oncs ik Péte rné 9.o. Bolyai János Gim názium, fe lkés zítőtanára: Fe h ér Éva K ülön díj a ve rs m ondó diák ok s zavazata alapján: M as ír Be nce, 1.b. o. K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K ulturális és Turis ztik ai Bizotts ága a K odály Is k ola, fe lkés zítőtanára: Vörös Enik ő zs űri javas lata alapján Ve rs m ondó D iák D íjjaljutalm azta a búcs úzó o. k orcs oport: évfolyam os diák ok k özüla Ve rs m ondók Találkozóján s ok éve igénye s Arany Toll-díj: R anga Pe tra, 4.a. Vás árh e lyi Pál Általános Is k ola, és e re dm énye s ve rs m ondás áért: Papp Géza D ávid, 10.a. R e form átus fe lkés zítőtanára: K ézs m árk i Andre a K ollégium Gim názium a, fe lkés zítőtanára: K re ttné Bagi M árta Ezüs t Toll-díj: Balogh D iána, 4.o. Pe tőfi Sándor Gyak orló Általános Is k ola, fe lkés zítő tanára: M árton Erik a, R ipk a K álm án, 4.b. Arany Fe l h ívás M EGYEI JÓZ SEFATTILA SZ AVALÓVER SENYR E János Általános Is k ola, fe lkés zítőtanára: M odok Gáborné Bronz Toll-díj: Es ze s R e be k a, 3.o. K os s uth Lajos Általános Is k ola, Ballós zög, fe lkés zítő tanára: D ins zt Lajos né, K ris k ó Ádám, 3.a. Piaris ta Általános Is k ola, fe lkés zítő tanára: D ózs a Tiborné, M és zöly Be nce, 4.b. M óricz Z s igm ond Általános Is k ola, fe lkés zítő tanára: Juh ás z Andre a K ülön díj a ve rs m ondó diák ok s zavazata alapján: Es ze s R e be k a, 3.o. K os s uth Lajos Általános Is k ola, Ballós zög, fe lkés zítő tanára: D ins zt Lajos né 5-6. o. k orcs oport: Arany Toll-díj: Sipos Áron, 5.o. K odály Is k ola, fe lkés zítő tanára: R ajz Judit Ezüs t Toll-díj: M áté R ék a, 5.a. M áté R ék a, fe lkés zítő tanára: Szőllős iné Nagy K atalin Bronz Toll-díj: - K ovács Adél, 5.o. Bék e Általános Is k ola, fe lkés zítő tanára: Bagó Szilvia, Pe tyovs zk i Z ita, 5.o. II. R ák óczi Fe re nc Általános A ve rs e ny m e gh irde tői: Bács-K isk un M e gye i K özgyűl és és alábbi intézm énye i: BK M Ö Pe d agógiai Intéze te, BK M Ö K özm űve l őd ési Intéze te, BK M Ö Forrás K iad ója, K atona Józse f M e gye i K önyvtár A ve rs e nyt4 k ate góriában re nde zzük m e g: I éve s k oros ztály, II éve s k oros ztály, III. 18 év fe letti k oros ztály (fe lnőtt) - s zám uk ra a ve rs e ny te rületi fordulón k e zdődik, k özve tlenülne ve zne k a BK M Ö Pe dagógiai Intéze tébe. A ve rs e ny h árom fordulós : 1. forduló: is k olai (az I-II. k ate gória rés zére ), 2. forduló: te rületi (Baja és K e cs k e m ét), 3. forduló: m e gye i döntő(k e cs k e m ét) M indh árom fordulóban a ve rs e ny anyaga 1 k öte lező és 1 s zabadon válas ztott Józs e f Attila ve rs. (A ve rs e k m indh árom fordulóban azonos ak.) K öte lezőve rs k ate góriánk ént: I. k ate gória Április 11 II. k ate gória Flórának III. k ate gória Téliéjs zak a vagy Kés z a leltár (s zabadon válas zth ató az e gyik ) Is k ola, fe lkés zítőtanára: H orváth Fe re nc K ülön díj a ve rs m ondó diák ok s zavazata alapján: H e rcze g R ék a, 6.o. Általános Is k ola Lajos m izs e, fe lkés zítőtanára: Lás zló Ildik ó További inform áció: BK M Ö K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze te, Pe tőfi Sándor Lás zló, 76/ , 76/ , e -m ail: H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r e vé yam 153. s zám 20 0 6. de ce m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz o gá tató In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben