TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)"

Átírás

1 TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat folytatott Egerben, majd Budapesten, és sorkatonai szolgálatot teljesített Hódmezővásárhelyen. Bölcsészeti stúdiumait 1989-ben kezdte meg az ELTE-n. Egyetemi évei alatt meghatározó hatást gyakorolt rá az Eötvös Collegium szellemisége. Számos szemeszteren keresztül látogatta Engel Pálnak a Ménesi úton tartott paleográfiai óráit. Szakmai fejlődésében Fazekas István tutorálása, a latin szak filológiai jellege bizonyult meghatározónak. Szakdolgozatait R. Várkonyi Ágneshez és Adamik Tamáshoz írta. A már az egyetem 5. évétől folyamatosan, több egyetemen és képzésben végzett felsőoktatási oktatási tevékenység (latin nyelv, illetve történelem, 2001-től kizárólag történelem) mellett kezdte meg átfogó levéltári kutatásait. A felvidéki levéltárakat is magába foglaló anyaggyűjtés kezdetben Pázmány Péter utódaira, majd a 17. századi episzkopátus proszopográfiájára irányult. E munka eredményeit még csak részben hasznosította. A levéltári állagok szisztematikus feltárása közepette aligha elválaszthatóan Klaniczay Tibor szellemiségének, az MTA ITI közelségének hatásától külön figyelmet fordított az irodalomtörténeti adatok gyűjtésére. Első publikációi ezekre alapultak (Pázmány, Zrínyi). Itt gyökeredzik részvétele Gyöngyösi István levelezésének kritikai kiadásában Jankovics József oldalán. Az közötti doktori ösztöndíjas időszakban római, más itáliai, illetve ausztriai, morvaországi gyűjteményekkel kibővülő archivisztikai kutatások fókuszába 1998-ban, állás nélküli évében kerültek Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai. Első jelentősebb tanulmányai már ide kapcsolódnak. Doktori értekezését e témakör 17. századi vonatkozásaiból védte meg 2001 tavaszán. Témavezetője R. Várkonyi Ágnes volt. E doktori ösztöndíjas periódusra esik egy 60 tanulmányból álló kötet szerkesztése és megjelentetése, mely nagyban segítette szerkesztési, kiadási elvei, gyakorlata kialakulását, és elmélyítette ismereteit a hazai történész szakmáról. Doktori védése évében ért véget a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1999 elejétől folytatott főállású latintanári tevékenysége. Ugyanott került sor 2001 őszén a Történettudományi Intézetben adjunktusi, majd 2007-ben docensi kinevezésére. A doktori iskolában tartott szemináriumokkal és konzultációkkal együtt átlag heti órában, mindezidáig úgynevezett szombatév igénybevétele nélkül végzett tanári munkája tudományos hatását doktori témavezetések, tanulmányként megjelent szakdolgozatok, hallgatói, doktoranduszai által itthon és külföldön folytatott levéltári kutatások jelzik. Egyetemi habilitációjára 2012 szeptemberében került sor a Szegedi Tudományegyetemen, történeti tematikái interdiszciplináris jellegének, ilyen irányú hasznosíthatóságának köszönhetően irodalom- és kultúratudományokból. A habilitációs bizottság elnöke Balázs Mihály, tagja többek között Szörényi László volt. Az anyaggyűjtés szerteágazó volta, valamint a külföldi kutatások szervezési kihívásai miatt viszonylag későn elkészült Ph.D. disszertációja tulajdonképpeni, a 17. századra 1

2 vonatkozó téziseredményeinek jó része már közvetlenül a védés előtt napvilágot látott szakmai folyóiratokban. A késő középkori, 16. századi előzmények, a kurrens pápaságtörténet és annak nemzetközi irodalma szinopszisban látásának követelménye indokolta, hogy e témákat PhD-értekezése bevezetőjében a szükségesnél részletesebben tárgyalja. Posztdoktori kutatásai egyik fontos vonulatának tekinthető, hogy ezeket a részeket jelentősen 2 továbbfejlessze, majd önálló tanulmányokban és kötetben publikálja (A barokk pápaság, 2004). Ugyanez mondható el a PhD-disszertáció kiadatlan 17. századi részeiről, melyekből egy monográfia született (Purpura Pannonica, 2005). Az OTKA 2001-ben elnyert posztdoktori ösztöndíjának keretében elengedhetetlen volt az alapkutatások továbbvitele és gyors közzététele, melyek közül kiemelkedik Felső-Magyarország vallási viszonyainak bemutatása az 1630/1640-es évek fordulójáról, illetve Pázmány római képviseletének, olasz titkosírásos levelezésének interdiszciplináris feltárása. A posztdoktori program, illetve első Bolyai ösztöndíja fontos mozzanata a több rangos külföldi folyóiratban, évkönyvben történő megjelenéssel megvalósult bekapacsolódás a nemzetközi szakirodalom vérkeringésébe. Ebben az időben, alig félévtizedes vatikáni kutatási tapasztalat során fogalmazódott meg benne véglegesen a felismerés, hogy elengedhetetlen az 1909-ben megszűnt Monumenta Vaticana Hungariae modernizált felújítása óta minden tudományos tevékenységét ennek a maximának rendelte alá. Megírta a vatikáni magyar kutatások ténylegesen a kutatástörténetre összpontosító historiográfiáját, és sajtó alá rendezte Artner Edgárnak Gerevich Tibor által az 1920-as években a Monumenta Vaticana folytatásául szánt gyűjtését. Utóbbi munka az összeolvasások során kiváló lehetőséget nyújtott az ismételt elmélyülésre a középkori paleográfiában. A 2004-ben elindult Collectanea Vaticana Hungariae szakmai kiadója a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Erdő Péter által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja, gondozója a Gondolat Kiadó. Az eleddig két alsorozatban 13 kötetet számláló és a nagy múltú vatikáni magyar kutatásokat valódi római magyar történeti intézet hiányában összefogó series szerteágazó szerkesztési, kiadói munkálatainak továbbvitelében számottevő segítséget jelentett a második Bolyai-ösztöndíj ( ). A Magyar Tudományos Akadémia ezen újabb támogatása egyúttal hátteréül szolgált az akadémiai doktori értekezése megírásához vezető célzott kutatások tényleges előkészítésének. A vatikáni series szakmai és tipográfiai mintájára Fazekas Istvánnal együtt Kelenik József akkori tudományos igazgató közreműködésével 2009-ben hozta létre Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien-t. A Bécsi Magyar Történeti Intézet, a Collegium Hungaricum és a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség Szabó Csaba jelenlegi tudományos igazgatónak köszönhetően VIII. kötetéhez érkező sorozatának munkálataiban a szerkesztőbizottság tagjaként, alkalmanként pedig szerkesztőként vesz részt. E mind fontosabb tudományos vállalkozásban a szerkesztési tapasztalatokon túlmutató szakmai kompetenciáját meghatározóan a kora újkori magyar szentszéki kapcsolatok bécsi forrásanyagában 1998-tól rendszeresen végzett kutatásai biztosítják. Első előadására hazai tudományos konferencián már 1995-ben sor került, ahol történelem-diplomamunkája néhány eredményét ismertette. Hasonló jellegű nemzetközi szereplésre 2006-ig kellett várnia. A bécsi egyházi elitképző, az Augustineum magyar vonatkozásairól felkérésre tartott előadása egy széleskörű nemzetközi projektbe történő bekapcsolódás, és folyamatosan kiteljesedő tudományszervező tevékenység kiindulópontja lett (Bischofslexikon der Habsburger Monarchie ; Die ungarischen Alumni des Wiener Frintaneums Ein biographisches Lexikon). A nemzetközi konferencia-részvétel 2

3 viszonylag késői kezdetét a vatikáni levéltár és könyvtár munkatársainak, kutatóinak magyar vonatkozású kérdésekben nyújtott, folyamatos szaktanácsadás kompenzálja. E sokrétű, organikus módon szövődő munkakapcsolat lett a kiindulópontja a szervezésében megrendezésre kerülő 2007-es római Gli archivi della Santa Sede ed il Regno d Ungheria című nemzetközi konferenciának. E szakmai kooperáció a viterbói egyetem kutatóközpontjával (CeSPoM) 2010-től kezdődően OTKA nemzetközi együttműködési program keretében folyik tovább. A közös munka következő jelentős állomása The Papacy and the local Churches (XVIth XXth centuries) címmel 2013 májusában Budapesten megrendezésre kerülő tudományos ülésszak, melyen 7 ország 17 ismert kutatója vesz részt. Tudományos munkásságának numerikus dimenzióit 3 magyar és egy 1 angol nyelvű monográfia, 4 latin és olasz nyelvű forráskiadvány, valamint 7 szerkesztett kötet jelzi, utóbbiakból 2 teljesen, 1 részben idegen nyelven látott napvilágot. A tudományos közlemények száma 99. Közülük 18 idegen nyelvű, és többek között olyan rangos szakmai folyóiratokban, évkönyvekben jelentek meg, mint például az Archivum Historiae Pontificiae, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Römische Historische Mitteilungen, Dall Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari, Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae. Emellett 3 felsőoktatási jegyzetet állított össze. Konferencia részvételei, tudományos előadásai száma összesen 30. Nemzetközi konferencia szerepléseinek színterei Róma, Bécs, Budapest, Piliscsaba mellett Madrid és Prága, valamint Kolozsvár, ahol 2011-ben a VII. Hungarológiai Kongresszus egyik történész-paneljének szervezésével bízták meg. Ugyancsak felkérésre szervezett 2007-ben és 2010 folyamán nemzetközi egyháztörténeti szimpóziumokat Esztergomban. A szakmai együttműködő partnerek a Babeş Bolyai Tudományegyetemmel, illetve Internationale Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung voltak. Tudományos kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Tudományos Alapprogramok mellett több ízben az Österreichische Akademische Austauschdienst és a Magyar Ösztöndíjbizottság olasz államközi ösztöndíja, valamint az Állami Eötvös Ösztöndíj támogatta. 3

4 TÉMAVEZETETT SZAKDOLGOZATOK ( ) 1. Antal Beatrix: Az Esztergomi Főegyházmegye állapota Kollonich Lipót érseksége kezdetén (1695) (Kánoni kivizsgálási jegyzőkönyve alapján) 1 2. Körösényi Kata: Csáky Miklós esztergomi érsek kánoni kivizsgálási jegyzőkönyve a vatikáni levéltárban 3. Varga Attila: A gödöllői premontrei rend története az alapítástól a feloszlatásáig ( ) 4. Bobák Szabolcs: Scitovszky János kánoni kivizsgálási jegyzőkönyve a Vatikáni Levéltárban 5. Nyikus Norbert: A veszprémi püspökség állapota Bajzáth József püspöksége kezdetén (1777) (Kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvének tükrében) 2 6. Nándori Barbara: A katolikus autonómia történetéhez. A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése és az erre tett püspöki észrevételek (1898) 3 7. Németh-Varga Dóra: A katolikus autonómiai- mozgalom a kiegyezéstől az első autonómiai kongresszusig tartó időszakban 8. Fodor Zsuzsanna: Magyar hercegprímás az Egyesült Államokban: Csernoch János Magyarország képviseletében a chicagói Eucharisztikus Világkongresszuson 9. Marosvári Tamás: Napóleon és VII. Piusz konfliktusa (egy korabeli kézirat alapján) 10. Baghy Piroska: Il giacobinismo nello Stato Pontficio (Bologna, ) 11. Tóth Krisztina: A Szombathelyi egyházmegye Grősz József kormányzása alatt a püspöki körlevelek alapján Tüke László: A pusztaszabolcsi római katolikus egyházközség története Dobronyi Melinda: Ha áldozat kell, itt vagyok! Rajtam végy be mindent! -Salkaházi Sára és írói munkássága 14. Bolf Barbara (BA): A nagykanizsai Piarista Gimnázium és rendház államosítása Daróczi Annamária (BA) A bajai Leánykollégium története ( ) 16. Ilka András (BA): A komlói plébánia története a XX. század második felében 17. Jakab Emese (BA): A Keresztény Jótékony Nőegylet története az első tíz évében ( ) 18. Tősér Gergő (BA): A jászárokszállási római katolikus plébánia története 19. Zámbó Emese (BA): A szalvatoriánus szerzetesrend Magyarországon 20. Polgár Erzsébet Veronika: Pillanatképek a gönyűi templom és plébánia 20. századi történetéből 21. Szűcs Adrienn: A bécsi Augustineum és annak Magyarországi hallgatói, Nagy Nóra: Wekerle Sándor Jenőffy Zsuzsanna (BA): Eugenio Pacelli bíboros pápai legációja az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszuson 7 1 Megjelent: Az esztergomi főegyházmegye állapota Kollonich Lipót érseksége kezdetén, 1695 (Kánoni kivizsgálási jegyzıkönyve alapján), Egyháztörténeti Szemle, 2005/1, Vö. 2 Megjelent: A veszprémi püspökség állapota Bajzáth József püspökségének kezdetén, 1777, Egyháztörténeti Szemle, 2006/1, Vö. 3 Megjelent: A katolikus autonómia történetéhez. A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése és az erre tett püspöki észrevételek (1898), Magyar Sion 46 (ú.f. 4) (2010) 2, Vö. 4 Részlegesen közölve: Grősz József oktatáspolitikája a szombathelyi egyházmegyében, Politika, egyház, mindennapok (Modern Minerva Könyvek 2), Budapest Megjelent önálló kiadványként: Vivos Voco, Hívom az élőket. A pusztaszabolcsi római katolikus egyházközség története (Pusztaszabolcs anno/3), Pusztaszabolcs 2010 (96 p.). 6 Megjelent: A Nagykanizsai Piarista Gimnázium és Rendház államosítása, , Egyháztörténeti Szemle 11 (2010) 2. sz. Vö. 4

5 24. Hernády Eszter (BA): A Vinculum Caritatis közösség elleni 1955-ös per 25. Király Krisztián: A bécsi udvar ünnepségei mint az abszolutisztikus uralkodói hatalom kifejezőeszközei I. Lipót korában (2010) 26. Dér Tamara: A trienti zsinat reformhatározatainak megvalósulása Dél-Olaszországban 27. Kluka Borbála Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás és a Római Kúria 28. Kovács Mihály István: Az Olasz Légió és tagjai az 1848/49-es magyar szabadságharcban Nádasi Richárd (BA): Egy magyar püspök az Amerikai Egyesült Államokban.Shvoy Lajos 1937-es amerikai látogatása és annak jelentősége Sági György (BA):,A Kalocsa-bácsi Főegyházmegye helyzete és Grősz József érsek tevékenysége Sümeghy Kata (BA): Vadócba rózsát oltani. Punk M. Gemma, ciszterci apátnő életútja 32. Gerencsér Ágnes: A fekete agár, a megnyargalt tehén és a nyavalyások. Az 1735/36-os máramarosszigeti boszorkányper 33. Jancsó Árpád: Prohászka Ottokár Index-ügye a korabeli magyar sajtóban Molnár-Holmann Diana: Isten Áldja a tisztes ipart! A Balassagyarmati Katolikus Legényegylet története ( ) 35. Koszotlányi Tímea (BA): Az alagi Szent Imre plébánia története 36. Vizdák Kamilla (BA): Révész István tábori püspök, mint Dunakeszi plébánosa 37. Benyhe Bernát: BOKOR ÁLLAM EGYHÁZA Bulányi György-féle Bokor közösség, a kommunista pártállamhoz és a magyar katolikus hierarchia 7 OTDK 2011 (Eger), Történettudomány, részvétel. 8 OTDK 2011 (Eger), Történettudomány, 19. századi magyar történelem/i, 2. helyezés (olasz szakról benyújtva) 9 Kibővítve megjelent: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, Válogatott források (Források a Székesfehérvári Egyházmegye Történetéből 4), Székesfehérvár 2013 [DVD-ROM]. 10 Publikálása (részlegesen): Grősz József Emlékkonferencia, Kalocsa, október 3. (konferenciakötet is). 11 Publikálása folyamatban. 5

6 TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK ( ) 1. Egy meghiúsult magyar bíborosság a XVII. században. Adalék a magyar királyi főkegyúri jog történetéhez, Ministerio Egyháztörténeti Konferencia, Esztergom május 25. (Rendezte: a Prímási Levéltár, Komárom Esztergom Megye Közgyűlése, Esztergom Város Önkormányzata.) 2. Pázmány és a Titkos Tanács, Pázmány Péter és kora konferencia, Piliscsaba május 23. (Rendezte: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen.) 3. A magyar egyház római hírforrásai a 17. században. Információháztartás a kora újkorban műhelykonferencia. Budapest (OSZK), december 9. (Rendezte: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Információtörténelem Műhelykurzusa és az Információ- és Természettudományi Kar Információtörténelem Kabinetje.) 4. Magyar szentek liturgikus tisztelete és a római Sacra Rituum Congregatio a korai újkorban. Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. Konferencia a Hungariae Christianae Millennium vatikáni kiállítás előkészítésre, Budapest, Seminarium Centrale, május 4. (Rendezte: a Vatikáni Kiállítást Előkészítő Bizottság, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Esztergomi Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága.) 5. A prágai nunciatúra vizsgálata 1616-ban az esztergomi főegyházmegye állapotáról és az új főpásztor személyéről (Pázmány Péter processus informativusa az Aldobrandini hercegek frascati levéltárában), Mater et magistra. Egyháztörténeti Konferencia, Esztergom május 24. (Rendezte: a Prímási Levéltár, Komárom Esztergom Megye Közgyűlése, Esztergom Város Önkormányzata.) 6. A királyságbeli és hódoltsági katolikus felekezet-szerveződés problémái egy római ad limina jelentés alapján (1630/1640), Mezőváros, reformáció és irodalom ( század). Tudományos Konferencia, Nagykőrös június 2. (Rendezte: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Régi Magyar Irodalmi Tanszéke az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara [Nagykőrös].) 7. Megnyitóbeszéd, Althan emlékkonferencia, Vác, szeptember 17. (Rendezte: A Váci Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár). 8. Katolicizmus és protestantizmus a kora újkori Magyarországon, Magyar Történelmi Társulat: Műhelybeszélgetések, Budapest MTA, november 16. (Bitskey Istvánnal közösen) 9. Carrier and Loyality. The Alumns of Augustineum form Hungary, Kirchliche Elite-Bildung im Donau-Alpen- Adria-Raum. Das Priesterkolleg St. Augustin ( Frintaneum in Wien 1816 bis ) Internationales Symposium Nov Universität Wien. Katholisch-Theologische Fakultät [Elise-Richter-Sal, Hauptgebäude der Univ. Wien]. 10. A nagyszombati alapítás egyházpolitikai hátteréről, Egyetemalapítási törekvések Kelet-Közép-Európában a században, Egyetemtörténeti konferencia, SZAB Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága, Szeged, május A vatikáni magyar kutatások bibliográfiája lehetőség és feladat, Bibliográfiai műhelymunkák a PPKE Bölcsészettudományi Karán. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának konferenciája, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, május Il Papato e il Regno d Ungheria tra riforma Tridentina e guerre Turche, Gli archivi della Santa Sede e l Ungheria nell età moderna. Convegno scientifico, Accademia d Ungheria (Palazzo Falconieri, Roma), 12 giugno 2007 (Organizzatori: Università della Tuscia (Dipartimento di Scienze Umane), Università Cattolica Péter Pázmány (Istituto delle Ricerche per la Storia della Chiesa), Istituto Storico Fraknói presso l Accademia d Ungheria in Roma) 13. Az újonnan megnyitott vatikáni diplomáciai fondok, Scriptorium-előadások, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, szeptember 25. 6

7 14. Workshop I. Biogrammatische Lexika über die Absolventen des Frintaneums auf die Regionen Böhmen und Mähren, das Königreich Ungarn sowie Galizien und Krakau, (Universität Wien. Katholisch-Theologische Fakultät) Wien, Churhaus der Pfarre St. Stephan, Freitag 1. Februar 2008 (Perspektiven der ungarischen Forschung) 15. Workshop II. Biogrammatische Lexika über die Absolventen des Frintaneums auf die Regionen Ungarn und Siebenbürgen, Universität Wien. Katholisch-Theologische Fakultät, Péter Pázmány Katholische Universität, Kirchengeschichtliches Forschungsinstitut, Gran, Erzbischöfliches Archiv, 13 Juni 2008 (Möglichkeiten der ungarischen Forschung). 16. Archeologia paleocristiana e archeologi in Ungheria (Ungarn/Vortrag) Autorenkonferenz zur Prosopographie für Christliche Archäologie, vom 19. bis 21. Febr am deutschen Priesterkolleg am Campo Santo im Vatikan (Organisiert von Collegio Teutonico und Görres Geselschaft) (19. Febr.) 17. Egyházi latinitás a 17. századi Magyarországon (Néhány adat és szempont), Was ich bin, und was ich habe, dank ich dir, mein Collegium. Konferencia Borzsák István emlékére. Eötvös József Collegium, április (ápr. 22.) 18. Az Apostoli Kamara magyar vonatkozású középkori forrásai, Egyházi műveltség a régi Magyarországon. Tudomány konferencia a Pécsi Egyházmegye ezredik és Janus Pannonius püspökké választásának ötszázötvenedik évfordulóján, Pécs 2009, június 3 7. (jún. 5.) (Rendezte: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya a Pécsi Püspökséggel és a egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen) 19. Workshop Projekt Bischofslexikon der Habsburgermonarchie ( ) (Universität Wien Katholisch- Theologische Fakultät Collegio Teutonico, Görres Geselschaft) (Perspektiven und Möglichkeiten der ungarischen Forschung), Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, 3-4 Juli I Cardinali degli Asburgo e Urbano VIII ( ), La dinastia de los Austria: Las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio, Congreso Internacional, Madrid, 2 4 de diciembre de 2009, Facultade de Filosofía y Letras de la Universidad Autonoma de Madrid, Istituto Universitario de la UAM La Corte en Europa ; Fundación Lázaro Galdiano (2 dec.). 21. Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében (Historia Litteraria 25), Budapest MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, Budapest, március 17. (Szakkönyv tudományos bemutatása) 22. Pázmány a jezsuita érsek, Pázmány hatása a bölcsészet- és társadalomtudományokra. Tudományos szimpózium az egyetem alapításának 375. évfordulójára, Piliscsaba, április 14. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar) 23. Forgách Zsigmond katolizálása, aug , avagy egy misszilis (irodalom)történeti forrásértéke, Szolgálatomat írom kegyelmednek. Misszilis és fiktív levelek; naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia, Körmend, május 26 29, MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, (és a tudományegyetemek régi magyar irodalmi tanszékei). 24. Hogyan maradt Pázmány jezsuita mint érsek? MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, vitaülés, március A vatikáni magyar kutatások lehetőségei és feladatai. Levéltári szakmai nap, Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, Budapest, április Pázmány és a Bethlenek, VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, augusztus Szekció: Történelem, politika és közvéleményformálás a kora újkorban, augusztus (augusztus 23.) 27. La Santa Sede e l Ungheria durante il pontificato di Innocenzo XI, INNOCENZO XI ODESCALCHI ( ) nel quarto centenario della nascita convegno internazionale, Roma febbraio 2012 (Istituto della Enciclopedia Italian; Istituto Storico Austriaco a Roma; Accademia d Ungheria in Roma) (24. febr.) 28. Problems and possibilities of Catholic Confessionalisation in Upper-Hungary around 1640, Kirche als Kuturträger. Die Rolle der Kirchen im Kulturtransfer des mittleren und östlichen Europa. Wissenschaftliches Kolloquium, Piliscsaba, május Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit, Institut für Geschichtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität (Bonn), Péter Pázmány Katholische Universität, Institut für Geschichte (máj. 10.) 29. Eszterházy Károly és a Szentszék, Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére október (Eszterházy Károly Főiskola; Egri Főegyházmegye; Heves Megyei Kormányhivatal) (okt. 25.) 7

8 30. Az évi nemzeti zsinat. Válság és leszámolás a hierarchia soraiban?, Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a században, Pécs, december 6 7. (Pécsi Hittudományi Főiskola) (dec. 6.) 8

9 RECENZIÓK, ISMERTETÉSEK a) Saját könyvekről A barokk pápaság ( ) JAKAB ATTILA, Egyházfórum 20 (n.s. 6) (2005) 5. sz. VARGA SZABOLCS, Vigilia 71 (2006) 3, GÁRDONYI MÁTÉ, Századok 140 (2006) 4, VÉGHSEŐ TAMÁS, Athanasia 23 (2006) VÉGHSEŐ TAMÁS, Athanasia 23 (2006) (olasz nyelven). + FÖLDESI MARGIT, Magyar Nemzet, január 7-ei sz. (Melléklet, Könyvesház) FRIVALDSZKY FRIGYES, Új Ember, október 9-ei sz. (Könyvespolcra) CVH I/1exc. (Magyar történeti kutatások a Vatikánban ) ANTAL BEATRIX, Aetas 21 (2006), 4, FÁY ZOLTÁN, Magyar Nemzet, május 28-ai sz. (Melléklet, Könyvesház) CVH I/3 (Purpura Pannonica ) VÉGHSEŐ TAMÁS, Századok 140 (2006) 4, JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 103 (2008) 1, SZ. P.: Új Ember, 62 (2006), 18. sz. (április 30) (Könyvespolcra) b) Szerkesztett könyvekről CVH I/1 (Artner Edgár, Magyarország, mint a nyugati keresztény művelődés ) NAGY PIROSKA, Budapesti Könyvszemle 19 (2007) 1, JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 103 (2008) 1, 303. CVH I/4 (Gli archivi della Santa Sede ed il Regno d Ungheria ) IGOR SALMIČ, Archivum Historiae Pontificiae 46 (2008) JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 104 (2009) 3 4, TÓTH KRISZTINA, Századok 144 (2012) 4, ROTRAUT BECKER, Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 92 (2012) * CVH II/3 (Galla Ferenc: Pápai kinevezések, megbízások és felhatalmazások ) KISVARGA GÁBOR, Egyháztörténeti Szemle 13 (2012) 1, c) Sorozatszerkesztett könyvekről CVH I/2 (Galla Ferenc, Ferences misszionáriusok ) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY, Századok 139 (2005) BITSKEY ISTVÁN, Egyháztörténeti Szemle 6 (2005) 2, JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 103 (2008) 1, CVH II/1 (The Register of a Convent Controversy ) 9

10 R.J.W. EVANS, Journal of Ecclesiastical History 59 (2008) JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 103 (2008) 1, CSEPREGI ZOLTÁN, Budapesti Könyvszemle 18 (2006) 2, , ad cont. CVH II/2 ( Catholice Reformare. Ágoston Benkovich missionario apostolico ) JAKAB ATTILA, Revue d historie ecclésiastique 104 (2009) 3 4, ROSONCZY-KOVÁCS MIHÁLY, A trienti megújulás püspöke a magyar végeken, Aetas 24 (2009) 4,

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002.

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002. Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T 038368) 2002. Ebben az esztendőben indult meg a teljesen új (előzménnyel

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Csizmadia Sándor. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 ELTE BTK, filozófia-francia szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008

Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 Tudományos konferenciák és kiadványok - Reneszánsz év 2008 MTA Irodalomtudományi Intézet "Identitás és Kultúra a Török hódoltságban" c. konferencia 1 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 980 000 2 MTA Irodalomtudományi

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési (Magyar Tudományos Akadémia)

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR évi munkabeszámolója A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2012. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben