LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM"

Átírás

1 LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM TÁMOP D-12/2/KONV Ötágú síp projekt Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Hajdúböszörmény, 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ALAPELVEK LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAMJA TAGSÁG HALLGATÓK SZAKCSOPORTOK OKTATÓK...28

3 BEVEZETŐ A Lippai Balázs Roma Szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatok iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet kezdeményező és folytató sikeres értelmiségiek formálódásához, a roma tehetséggondozásban szerepet vállaljon. Célunk olyan roma és magyar fiatalok egyéni, valamint közösségi képzése a felsőoktatásban, akik a személyre szabott mentorálás és a sokrétű kompetenciafejlesztés eredményeként elérhető szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Továbbá, a szakkollégiumi képzésben szerzett speciális kompetenciák birtokában a tevékenységi környezethez tartozó lokális közösségekben a társadalmi integráció és a felzárkózás össztársadalmi ügyének érdekében aktív szerepet vállalnak. A Lippai Balázs Roma Szakkollégium székhelye a Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, Hajdúböszörményben található. A jelenleg 40 hallgatóval és több mint 20 oktatóval, mentorral és szakértővel működő, hivatalosan 2012 januárjában létrejött intézmény előzményei évtizedes múltra tekintenek vissza. A folyamat első lépése a roma társadalomés kultúraismeret szaktárgyainak az óvópedagógiai és a szociálpedagógus képzés tantervébe 2001-től történő fokozatos beépítése volt. A lépésről lépésre kibontakozó műhely tevékenységébe a témával foglalkozó szakemberek közül egyre többen kapcsolódtak be. A szakkollégium megszervezésének végső oka, hogy kutatásaink és pedagógiai munkánk során elkerülhetetlenül szembesültünk a szociokulturális tér komplex változásfolyamataiból eredő széles körű társadalmi szükséglettel. Először is az egyre nagyobb számú roma származású hallgató képzési szükségleteivel, illetve a főiskolai hallgatók egyre intenzívebb érdeklődésével az együtt élő kisebbségi közösségek kultúrája és társadalma iránt. Másrészt a vonzáskörzet lokális közösségeiben végzett alkalmazott szemléletű társadalomtudományi vizsgálataink demográfiai, migrációs, ökonómiai, etnikai folyamatok eredményeiből világossá vált, hogy hivatásunk és az ettől elválaszthatatlan társadalmi felelősségvállalás munkánk magasabb szintű intézményi keretek között történő megszervezését követeli. Az intézményesülés közvetlen előzményét képezte a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény Városa, illetőleg a Türr István Képző és Kutatóintézet Debreceni Igazgatósága között megkötött együttműködési keretmegállapodás. A szervezeti építkezés másik mérföldköve volt, amikor a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumnak fizikailag helyet adó Roma 1

4 Innovációs Központ épületét Langerné Victor Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára október 16-án átadta. Füzetünk a Lippai Balázs Roma Szakkollégium keretében végzett szakmai munka szerkezeti jellemzőibe, az Ötágú síp projekt eddigi tevékenységébe és az elért eredményekbe, illetve a kollégiumi élet mindennapjaiba kíván rövid betekintést nyújtani. Programösszegzésünk kiterjed a szakkollégiumban zajló innovációs gyakorlatok modellálására, a disszemináció menetére és a szakmai kapcsolati bázissal való párbeszéd kérdésére. Hajdúböszörmény, október 12. Dr. habil. Bálint Péter (Roma Innovációs Központ igazgatója, projekt menedzser) Dr. Szerepi Sándor (szakkollégium igazgató) Balogh Gyula (szakmai vezető) 2

5 Langerné Victor Katalin átadja a Roma Innovációs Központot Meghívott vendégek az átadóünnepségen 3

6 1. ALAPELVEK A Lippai Balázs Roma Szakkollégium hosszú távú együttműködésre épülő szakmai-kollegiális közösség, melyben az oktatói-szakértői munkát végző szakemberek és a hallgatók egyenrangú partnerek. Működésünk alapelvei három iránymutató értelemtartalmú kategória jegyében foglalhatóak össze. A Szakkollégium keretei között folyó képzési munkát az inkluzivitás jellemzi, mely teret nyit a szabad személyiség kibontakoztatásának, motivál a befogadásra, az elfogadásra és a differenciálásra. A többségi és kisebbségi közösségből, de gyakran nagyon eltérő szociokulturális környezetből érkező hallgatók és oktatók szakkollégiumi kapcsolatviszonyai a kölcsönös elfogadást feltételező empátia és szolidaritás mentén szerveződnek. Hitünk szerint munkánknak tevékenységi környezetünkben közvetlen gyakorlati értékű hatáskövetkezményei vannak, ami egyrészt a végzett hallgatók munkavállalási gyakorlatában, valamint az alkalmazott kutatásokban érintett lokális színterek mindennapi viszonyaiban egyaránt tetten érhetőek. Kardos Melinda, mentálhigiénés tanácsadás 4

7 2. A LIPPAI BALÁZS ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAMJA Szakkollégiumi programunk alkalmazott szemléletű, a magyar társadalom recens szükségleteiből következő gyakorlati tevékenység Társadalmi szükséglet A Lippai Balázs Roma Szakkollégium tevékenységének színterét, rekrutációs bázisát az ország északkeleti és keleti régióinak települései és ezek lokális közösségei alkotják. A roma kisebbség számaránya az együttlakó népességben az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban átlagosan 10% körüli arányokat mutat, amely egyes körzetekben járási vagy települési szinten a 30%-ot is meghaladja. 1 A települések többségében a helyben maradó időskorú magyar népesség mellett egy fiatalabb korösszetételű, növekvő lélekszámú, alulképzett és nagyrészt munkanélküli roma közösség él. 2 A kutatási eredményeinkkel összhangban álló folyamat a KSH 2011-ben felvett népszámlálási adatokat feldolgozó nyilvános anyagaiból is világosan azonosítható. 3 A recens vizsgálatokból továbbá világos az is, hogy azokon a településeken, ahol a roma kisebbségi népesség vagy a szegények aránya nagyobb, ott a szegregáció Magyarországon minden tíz településből háromban találni olyan részeket, ahol többségében romák élnek: telep, gettó, az együttélési helyzetben történő fizikai elkülönülés is fokozott 1 vö. HABLICSEK László: Kísérlet a roma népesség előreszámítására 2050-ig. in. Demográfia Vol. 50. Nr Félreértés ne essék, a szegénység, az alulképzettség nem etnikai kérdés, a helyben élő alacsony státuszú nem roma lakósságra egyaránt érvényes. 3 vö.http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek (az összevetés alapját képező településszintű táblák címei: Cigány (romani, beás) nemzetiségűek aránya 2011.; A belföldi vándorlási különbözet évi átlaga ezer lakosra, ; Nyilvántartott álláskeresők december 20.; Száz foglalkoztatottra jutó munkanélküli, 2011.) A tendenciózus összefüggések tovább finomíthatóak a lakhatási és háztartásokra vonatkozó adatok integrálásával. 5

8 mértékű. 4 A röviden vázolt látlelet nyilvánvalóan elvárható és össztársadalmi érdeket tükröző következménye, hogy a szituáció kezelésében érintett intézmények a társadalompolitikai döntéshozók, a kompetens szakpolitikai hálózatok, regionális hatókörű oktatási, nevelési és képzési intézmények, valamint ezek szakemberei, az önkormányzatok stb. résztevékenységeiket, a roma kisebbségi közösségek integrációja érdekében végzett erőfeszítésüket öszszehangolják. Ennek alapvető előfeltétele a folyamatok lokális szinten történő azonosítására, elemzésére alkalmas és a cselekvési terv kidolgozásában és megvalósításában kompetens szakemberek képzése, valamint célkitűzéseink szerint a végzett szakemberek szerepvállalása az őket kibocsátó településeken. A Lippai Balázs Roma Szakkollégium tevékenysége a fentiek szellemében, pedagógiai programját és kutatási tevékenységét tekintve illeszkedik a társadalmi környezet konkrét szükségleteihez Pedagógiai program Működésünk fő eleme, a pedagógiai képzési, nevelési munka, ami elválaszthatatlan a tevékenységi környezet szociokulturális színterein zajló folyamatok módszeres tanulmányozásától. A Szakkollégium pedagógiai programjának prioritását képezik olyan kompetenciák átadása, amelyek a, hozzájárulnak a hallgatók tanulmányi sikerességének előmozdításához, lehetőséget teremtenek az egyénre szabott tehetséggondozáshoz, b, megalapozzák a hallgatók saját szociokulturális környezetük viszonyai iránti érdeklődést és kutatási tevékenység kibontakozását, c, segítik a hallgatók identitástudatának, társadalmi szerepvállalás-készségének megerősítését. Programunk 3 általános prioritás-tengelye mentén kialakított 7 alprogramot (biztos alap, közismereti, dictamen, ötágú síp, terep-gyakorlat, kapcsoskönyv, cigány-magyar identitás-erősítő alprogram) és a hozzájuk tartozó 28 db tevékenységt tartalmaz. 4 vö. KOPASZ Mariann: Lakóhelyi szegregáció és társadalmi feszültségek a magyarországi településeken. in. Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.) Társadalmi riport. Budapest, TÁRKI,

9 A szükséglet alapú pedagógiai program, összhangban a nemzetközi alkalmazott társadalomtudományi szemléletű integrációs modellekkel azt jelenti, hogy a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban végzett hallgatók, olyan szakemberekké válnak, akik a beiskolázási területet képező régiók településeinek intézményeiben óvoda, iskola, önkormányzat és civil szervezeteiben hiánypótló közösségfejlesztő, közösségszervező, felzárkózást elősegítő és integrációs nevelési munkát végeznek. Hiánypótló munkát, amennyiben a perifériális és pauperizálódott közösségek felzárkózása és integrációja olyan össztársadalmi ügy, amit kizárólag a helyszínek speciális viszonyaiban jártas szakemberek közreműködésével lehet végrehajtani. Munkájuk elvárható eleme a helyi szinten szerepet vállaló aktorok közötti kommunikáció előmozdítása és az összefogást feltételező feladatokban közreműködők közötti mediálás. 1. Tanulmányi sikeresség előmozdítása 2. Kutatási tevékenységekbe történő bevonás, bekapcsolódás biztosítása 1.1. Biztos alap alprogram Hármaskönyv Validációs Egyéni kompetencia-térkép Az inkluzív nevelés pedagógiája 1.2. Közismereti alprogram Elektronikus Tananyag-fejlesztő Team Online kommunikáció fejlesztése Professzionális kommunikáció Felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások 1.3. Dictamen alprogram Ponokrates mentori A tanulás tanulása Kusturica Szakkör Oktatási inklúzió 2.1. Ötágú síp alprogram Ötpecsétes kutatási Alkalmazott kutatás szemlélet-fejlesztő Kontaktkurzusok Talentum tehetséggondozó 2.2. Terepgyakorlat alprogram Közép-Kelet Európai kulturális tér Aktor-faktor kutatási Önkéntesség és öntevékenység Kutatási disszemináció 3. A hallgatók identitástudatának, társadalmi szerepvállalásának megerősítése 3.1. Kapcsoskönyv alprogram Európa-gemkapocs Középiskolai kapcsolat Szenior és alumni Tagozat Szakkollégiumi és felsőoktatási kapcsolat 3.2. Cigány-magyar identitás-erősítő alprogram Szentandrássy István Magyar - Roma Örökség ORÖ roma szakműhelyek kapcsolati Désány-teaház 7

10 Kosárfonás és nemezelés a Roma örökség ban Roma örökség, tánctanítás 8

11 Kusturica klubest, Biczó Gábor előadást tart Gulyás Gyula film rendező a Szentandrássy est előadója Nagy Ilona, etnográfus a Szentandrássy est előadója 9

12 A program A program módszertanát módszertanát képező alapkomponensek képező alapkomponensek rendszere rendszere: A Lippai A Lippai Balázs Balázs Roma Roma Szakkollégium Szakkollégium és az Ötágú és az síp Ötágú projektpedagógiai síp projektpedagógiai és kutatási programjának és kutatási programjának elvárt eredménye, elvárt eredménye, hogy a cigányság hogy és a cigányság leszakadt perifériális és a leszakadt közösségek perifériális beilleszkedését közösségek beilleszkedését előmozdítani képes szakembereket előmozdítani képes szakembereket képezzen. képezzen Kutatási program A pedagógiai program elválaszthatatlan a Szakkollégiumban folyó kutatómunkától, a tevékenységkörnyezet településeinek lokális közösségeiben végzett alkalmazott szemléletű társadalomtudományi vizsgálatoktól. A kutató-elemző gyakorlatok és terepmunkák a képzés szerves részét alkotják. Céljuk, hogy a hallgatók a lokális színterek kitüntetett módon a saját közösség szociokulturális folyamatait feltárják, elemezzék és a mutatkozó anomáliák, hiányosságok kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására képessé váljanak. A szakkollégiumi képzés a hallgatók terep-érzékenyítését, a tényleges társadalmi környezet viszonyai iránti megértő elkötelezettség kifejlesztését a gyakorlati kutatási körülmények között és a program előkészítő kurzusaihoz kapcsolódva valósítja meg. A kutatómunkák megszervezésében, a terephelyszínek kiválasztásában és a lebonyolításban a Gerő Ildikó által vezetett Türr István Képző és Kutatóintézet Debreceni Igazgatósága kiemelkedő partnerünk. A kutatási program szakkollégiumunkban tevékenységként valósul meg. A 7 egymásra épülő a hallgatók a tevékenységkörnyezet lokális színterein való jártasságát, tájékozódási 2.3. Kutatási program A pedagógiai program elválaszthatatlan a Szakkollégiumban folyó kutatómunkától, a tevékenységkörnyezet településeinek lokális közösségeiben végzett alkalmazott szemléletű társadalomtudományi vizsgálatoktól. A kutató-elemző gyakorlatok és terepmunkák a képzés szerves részét alkotják. Céljuk, hogy a hallgatók a lokális színterek kitüntetett módon a saját közösség szociokulturális folyamatait feltárják, elemezzék és a mutatkozó anomáliák, képességét és elemzőkészségét fejleszti. hiányosságok kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására képessé váljanak. A szakkollégiumi képzés a hallgatók terep-érzékenyítését, a tényleges társadalmi környezet viszonyai iránti megértő elkötelezettség kifejlesztését a gyakorlati kutatási körülmények között és a program előkészítő kurzusaihoz kapcsolódva valósítja meg. A kutatómunkák megszervezé- 10

13 sében, a terephelyszínek kiválasztásában és a lebonyolításban a Gerő Ildikó által vezetett Türr István Képző és Kutatóintézet Debreceni Igazgatósága kiemelkedő partnerünk. A kutatási program szakkollégiumunkban tevékenységként valósul meg. A 7 egymásra épülő a hallgatók a tevékenységkörnyezet lokális színterein való jártasságát, tájékozódási képességét és elemzőkészségét fejleszti. A kutatási tevékenységok Kutatási tevékenységok rendszere rendszere: a, Alkalmazott kutatás a, Alkalmazott kutatás A hallgatók terepmunka helyszín viszonyaiban jártas szakértők segítségével egyéni megfigyeléseket, problémaanalízist A hallgatók terepmunka és az erre vonatkozó helyszín társadalmi viszonyaiban megoldás-javaslatokat jártas szakértők segítségével és kríziselemzést egyéni megfigyeléseket, problémaanalízist kompetenciáinak és fejlődését az erre vonatkozó szolgálja, valamint társadalmi az ehhez megoldás-javaslatokat nélkülözhetetlen va- hajtanak végre. A tevékenység ezek szerint a hallgatók lokális közösségekben hatékony közösségszervezői döntéshozói lamint kríziselemzést képességek kialakításához hajtanak végre. járul A hozzá. tevékenység ezek szerint a hallgatók lokális A keretében a hallgatók a partiumi Tasnád és Gencs településeken magyar és magyarul beszélő közösségekben roma közösségben, hatékony közösségszervezői valamint együtt élő kompetenciáinak román nyelvű roma fejlődését román szolgálja, környezetben valamint az végeztek terepmunkát. ehhez nélkülözhetetlen döntéshozói képességek kialakításához járul hozzá. (IDE A FOTÓ keretében a hallgatók a partiumi Tasnád és Gencs településeken magyar és magyarul beszélő terepmunka roma közösségben, a cigánytelepen valamint együtt és élő Gencs, román nyelvű terepmunka roma és román a környe- Tasnád, cigánytelep zetben végeztek terepmunkát. Csabánál vannak a fotók) b, Kontakt-kurzusok b, Kontakt-kurzusok A kutatói A kutatói szemináriumokon szemináriumokon a kutatótevékenység a kutatótevékenység előkészítése előkészítése folyik és az folyik egyes és színtereken az egyes színtereken jártas szaktekintélyek meghívott szaktekintélyek tartják. Célja a terepmunkák tartják. Célja elméleti a terepmunkák és módszertani elméleti előkészítése. módszerta- jártas meghívott ni előkészítése. c, Aktor-faktor kutatási A a szakkollégiumi kutatási program kitüntetett célját szolgálja, jelesül, hogy a hallgatók megismerjék saját kibocsátó közösségük szociokulturális jellemvonásait. Ennek segítségével, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani, pedagógiai és közösségszervezői ismeretek birtokában potenciálisan saját közösségeik tevőleges aktorává válhatnak. A szakkollégiumi projekt alapvető eszméje, hogy a társadalom integrációs törekvéseit ismerő hallgatók a leg- 11

14 Tasnád, Románia Gencs, Románia 12

15 Látogatás a Nagyecsedi Közösségi Házban Philip Selbie-vel (Plymouth University) Konzultáció helyi szakemberekkel a jászfényszarui óvodában Kotics József előadása ( Szentandrássy est ) Vendégünk Juhász Éva, a Hajdúdorogi Egyházmegye cigányügyi referense és Tóth István, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium munkatársa 13

16 hitelesebb közreműködői lehetnek a kisebbségi-többségi viszony javításának, valamint a leszakadt kisebbségi közösségek felzárkózását segítő munkának. A tevékenység másik pillére a DE GYFK vonzáskörzetében található LHH-térségekben működő köznevelési intézményekkel Nagyecsed, Berettyóújfalu, Biri, Nyírmihálydi az elmúlt évek során kialakított kapcsolatokra épül. d, Talentum tehetséggondozó A szakkollégisták számára kidolgozott tehetséggondozó tevékenység célja tematikus versenyeken való részvétel támogatása, az erre történő felkészítés, különös tekintettel a saját kutatási tapasztalatok módszeres feldolgozására. Szakkollégiumok közötti sportvetélkedő, 2013 Nemzetiségek napja, Roma népismereti vetélkedő 14

17 e, Közép-Kelet Európai kulturális tér A keretében végzett tevékenység a közép-kelet-európai kulturális tér cigány közösségeiben, valamint emblematikus roma történelmi emlékhelyeken tett látogatásokat ölel fel. A terepgyakorlatok minden esetben a meglátogatott helyszíneket ismerő szakértő-oktató irányításával történnek. A látogatások célja a roma történeti identitástudat megerősítése, valamint a történelmi ismeretek elmélyítése. A Közép-Kelet-Európai kulturális tér tevékenységeinek másik fontos színterét képezik a kisebbségi-közösségi szervezetekben, önkormányzatokban, civil szerveződésekben tett látogatások, melyek lehetőséget kínálnak szakkollégiumunk projektmódszertanának disszeminációjára is. A keretében három kirándulást valósítottunk meg. Először 2013-ban a hivatalos évfordulós megemlékezések előtt Lengyelországban, Auschwitzban és Tarnowban jártunk szeptemberében erdélyi kiránduláson vettünk részt, ahol Nagybánya, Kolozsvár és Nagykároly környékének multietnikus településeit látogattuk meg. Ezt követően Szerbia ugyancsak vegyes etnikai színterein, Újvidék, Magyarkanizsa, Szabadka és Zombor közösségeiben jártunk. f, Önkéntesség és öntevékenység A célja önkéntességen alapuló civil öntevékeny szervezet munkájába való bekapcsolódás. A biztosítja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az öntevékenység elvén szerveződő munkába a szociális, a gyermekvédelmi, a kulturális és az oktatási-nevelési civil szféra vonatkozásában. Szakkollégistáinkat arra ösztönözzük, hogy mind az egyetem hatókörébe tartozó településeken, mind saját lokális közösségeikben működő civil szervezetek munkájába kapcsolódjanak be, a civil társadalom fejlesztése érdekében végezzenek önkéntes tevékenységet. g, Kutatási disszemináció Kiemelkedően fontosnak tartjuk a Szakkollégium keretei között folyó kutatómunka és a szakmai tevékenység disszeminációját. Ennek kitüntetett fórumai a havonta megjelenő Hírlevél, a szakkollégiumi honlap, valamint a projektidőszakban megvalósuló tematikus szakmai konferenciák. A 2013 márciusában rendezett projektnyitó konferencia keretében sor került a Lippai Balázs Roma Szakkollégium nyilvános bemutatására, a 30 hónapos projekttevékenység részletes 15

18 Látogatás a tarnowi Néprajzi Múzeumban Látogatás Auschwitzban 16

19 Zakopane (Lengyelország) Újvidék (Szerbia) Nagykároly (Románia) 17

20 ismertetésére, az intézmény megalakulását megelőző szakmai munka eredményeinek megosztására. A konferencia előadásai az alkalmazott társadalomtudományi szemléletű szakkollégiumi képzés gyakorlati alapelveivel foglalkoztak. A konferencián meghívott vendégként és a kerekasztal beszélgetés előadójaként Kovács Zoltán (EMMI társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár), valamint Farkas Flórián (Országos Roma Önkormányzat elnöke) képviselte a támogató és együttműködő partnereket júniusában, a második tematikus projektkonferencián az elvégzett tevékenység értékelése mellett sor került a Granadában (Spanyolország) kiállításra került szakkollégiumi kutatásokhoz kapcsolódó kommentált fotóanyag, valamint a Fabula aeterna könyvsorozatunkban megjelent cigány mesemondókról szóló monográfiák bemutatására. A kötetek Bálint Péter: Archaikus alakzatok a népmesében. Jakab István cigány mesemondó (a késleltető halmozás mestere); Biczó Gábor: Mese és társadalom. Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve; Bódis Zoltán: A meseszó igazsága. Cifra János cigány mesemondó meséi; valamint Bálint Péter: Meseértés és -értelmezés. A kárpát-medencei népmesehagyomány vizsgálata a roma kulturális hagyomány reprezentatív rétegének, a népmesék társadalmi és kulturális értékhordozó funkcióinak átfogó elemzését nyújtják. A konferencián meghívott előadóként részt vett és a kisgyermekkori integráció folyamatviszonyait elemző előadást tartott Sörös Iván (EMMI Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárságának, osztályvezetője). (A program zárókonferenciájára terveink szerint 2015 májusában kerül sor.) A Lippai Balázs Roma Szakkollégium keretében végzett alkalmazott társadalomtudományi szemléletű pedagógiai és kutatási program az intézmény földrajzi értelemben vett tevékenységkörnyezete mellett a hallgatók szociokulturális hátterével, a rekrutáció szerkezetével áll szoros összefüggésben. 18

21 Nyitókonferencia, Farkas Flórián köszöntő szavai Projektmenedzseri ismertető Kerekasztal-beszélgetés, Bálint Péter, Kovács Zoltán, Gerő Ildikó, Balogh Gyula, Gulyás Klára Kocsis Péter Csaba ORÖ szakmai igazgató 19

22 Kiállítás Destinos Gitanos de Europa del Este (Cigány sorsok Kelet-Európában), Centro Sociocultural Gitano Andaluz de Granada (Spanyolország), Sörös Iván EMMI osztályvezetője, Gulyás Klára és Balogh Mariann szakkollégiumi hallgatók és Bálint Péter projekt menedzser Spanyol vendéglátóinkkal 20

23 3. TAGSÁG HALLGATÓK Szakkollégiumunk hallgatóinak lakóhelye, a települések elhelyezkedése szinte teljes mértékben leképezi a Kar hallgatói állományának rekrutációs bázisát. A regionális beágyazottság azt jelenti, hogy szakkollégistáink legnagyobb mértékben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elsősorban kisebb településeiről érkeznek. Hasonló arányú a hajdú-bihari hallgatók létszáma, s ehhez képest kisebb számban érkeznek a többi szomszédos megyéből is. Az érintett régiók az ország leghátrányosabb járásai, vagyis a hallgatók éppen abból a környezetből lépnek be a szakkollégiumi képzésbe, ahol a hátrányok kompenzálása, az integráció, a fejlesztés és a felzárkózás komplex feladattömegének megoldása a helyi roma és nem roma származású értelmiség lokális pedagógiai és közösségszervező munkájára kell, hogy épüljön. Úgy véljük, ehhez a célhoz programunk messzemenően hozzájárul. A Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatói integrált környezetben végzik tanulmányaikat. Az intézmény létrehozásának pillanatától alapvető értéknek tekintjük az integrált működés megvalósítását. Ennek eredménye, hogy a tagság teljes átlagában 60-40%-ban vannak jelen a cigány/roma és magyar származású hallgatók. Az integrált szerkezet véleményünk és eddigi tapasztalatunk szerint, a roma és magyar hallgatók közös tevékenysége garantálja a szegregált intézményi léthelyzet elkerülését, továbbá a tágabb kollégiumi, egyetemi és társadalmi környezet irányába demonstrálja a közösségként megélt munka hitelességét. A szakkollégiumi hallgatók többsége a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának valamely szakán folytat tanulmányokat. A Kar speciális regionális helyzete, valamint a szakstruktúra összhangban van a roma szakkollégiumi képzési program céljaival. Ebből következik, hogy pedagógus továbbképzési programjainkban nagy arányban vannak olyan hallgatóink, akik alapképzésüket is karunkon folytatják (elsősorban óvodapedagógia és szociálpedagógia szakokon). Kutatási tapasztalataink szerint a tevékenységrégióból érkező hallgatók esetében az óvópedagógiai képzési területnek kiemelt gyakorlati jelentősége van. A lokális közösségek helyi intézményeiben a roma származású gyermekek számarányának növekedése a szakkollégiumi képzés részeként elsajátított ismeretek alkalmazásának szinte korlátlan teret kínál. A visszajelzések alapján a szakkollégium vonzáskörzetének településein a végzett roma és magyar származású hallgatókat a helyi intézmények azonnal foglalkoztatják. A szakkollégiumban folyó pedagógiai 21

24 A hallgatók lakóhely szerinti megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg: Hodász, Nagyecsed, Nyírmihálydi Borsod-Abaúj-Zemplén: Szendrőlád, Miskolc Hajdú-Bihar: Nyírábrány, Pocsaj, Debrecen, Hajdúszoboszló, Hosszúpályi, Hajdúsámson Békés: Szeghalom, Orosháza Jász-Nagykun-Szolnok: Tiszafüred 1 fő 3 fő 3 fő 17 fő 22 fő A Lippai Balázs Roma Szakkollégium regionális intézményi kapcsolatrendszere Hajdúböszörmény Önkormányzat, Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat, Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad, Bakonszeg Önkormányzat, Hajdúnánás Önkormányzat, Türr István Képző és Kutató Intézet Debreceni Igazgatóság, Karacs Ferenc Gimnázium Püspökladány, Arany János Gimnázium Berettyóújfalu, Dankó Pista Szakiskola, Gimnázium és Általános Iskola Biri, Berettyóújfalui Református Egyházközség Pálfi István Tanodája, Amenca Tanoda Nagyrábé, Kincskereső Óvoda Hajdúböszörmény, Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hosszúpályi, Görögkatolikus Tanoda Hodász, Romák az Egységes Európáért Egyesület Mátészalka 22

25 A hallgatók képzés típusa szerinti megoszlása A hallgatók tagozat szerinti megoszlása rmekifjúságsegítmérnök tanár mediátor BA MA FOSz Szak. TK A hallgatók szakok szerinti megoszlása nappali levelező továbbképzés van munká nincs munkája óvodapedógia szociálpedagógia kisgyermeknevelő ifjúságsegítő mérnök tanár mediátor Szakmában elhelyezkedés aránya Elhelyezkedési arány szakmában dolgozik nem a szakmában dolgozik van munkája nincs munkája 23

26 program szervesen összekapcsolódik a főiskolai karon, az országban egyedülálló módon től elindított roma nemzetiségi óvodapedagógus képzéssel. Továbbá, a folyó évben az Almási Katalin által vezetett és partnerként együttműködő Biri Dankó Pista Szakiskola, Gimnázium és Általános Iskola 24 pedagógusa Roma kulturális fejlesztő szakirányú képzésben vesz részt. Hangsúlyos eredménynek tekintjük, hogy végzett hallgatóink elhelyezkedési mutatója kiemelkedő, közel 90%-os arányú, és jelenlegi hallgatóink is számosan kapnak munkát. A Lippai Balázs Roma Szakkollégium alapvető célja, hogy a tevékenységrégióban lehetőség szerint tovább bővítse az elért közösségek számát, a pedagógiai és a kutatási program keretében minél nagyobb tömegben vonja be a potenciális roma és nem roma hallgatókat. Célunk megvalósítása érdekében aktív hálózatépítési munkát folytatunk, melynek alanyai a vonzáskörzet intézményei: középiskolák, községi és nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, valamint más szakkollégiumok. A regionális kapcsolatrendszer mellett Szakkollégiumunk további sikeres hazai és nemzetközi kapcsolatépítést is folytat, melynek eredménye, hogy együttműködő partnereink: Andalúziai Cigány Kulturális Központ Granada (Spanyolország), Pedagógiai Intézet Plymouth (Nagy-Britannia), Újvidéki Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szerbia, Szabadka), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna, Beregszász), Eperjesi Egyetem (Szlovákia), Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia), Országos Roma Önkormányzat (Budapest), Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (Budapest), ELTE Eötvös Szakkollégium (Budapest). 4. SZAKCSOPORTOK A szakkollégium pedagógiai és kutatási programja a hallgatók képzésének szintjén a szakcsoportok tevékenységén keresztül valósul meg. Az intézményben öt szakcsoport szerveződött, amelyek párhuzamosan, de tevékenységük tartalmát tekintve egymást kiegészítve szolgálják a Szakkollégium alapelveinek érvényesülését a képzési gyakorlatban. 24

27 a, Gyermeknevelési szakcsoport (Pálffy Sándor) A szakkollégiumi hallgatóság a Gyermeknevelési szakcsoport munkáján keresztül korszerű pedagógiai ismereteket, módszertani tudást illetve kompetenciákat sajátít el. Működésében az intézményi nevelés színtereire (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) építve nyújt lehetőséget olyan pedagógiai helyzetek megismerésére, értelmezésére, illetve ún. jó gyakorlatok bemutatására és adaptációjára, melyek azokon a lokális színtereken értelmezhetőek, ahol a roma kisebbség, illetőleg a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi reprezentációja hangsúlyos. b, Szociálpedagógiai szakcsoport (Gortka-Rákó Erzsébet) A szakkollégiumi hallgatóság a Szociálpedagógiai szakcsoportban elméleti és gyakorlati munkát végez. A szociális- és gyermekvédelmi intézményrendszer elemei képezik azokat a terephelyszíneket, melyeken a roma létből és a halmozottan hátrányos társadalmi helyzetből származó problémahelyzetek vizsgálata, értelmezése megtörténik. A szakkollégisták lokális környezetéből származó szociális jó gyakorlatok megismerését és disszeminációját a szakcsoportban dolgozó a szociális területen országosan elismert kollégáink irányítják. A szakmai munka során az adott szakterület kutatóival, oktatóival kialakuló együttműködés az önálló munkát jól megalapozza, illetve a későbbiekben hatékonyan működtethető kapcsolati háló kiépítését teszi lehetővé. c, Felnőttnevelési szakcsoport (Láczay Magdolna) A szakkollégiumi hallgatóság a Felnőttnevelési szakcsoport munkáján keresztül azokon a szakmai területeken részesül képzésben, illetve működik közre kutatásokban, melyek az andragógia tudományterületén értelmezhető problémákat tárnak fel. A lokális közösségekben végzett integrációs és közösségfejlesztő szemléletű munka nem kerülheti meg a családi környezet feltételrendszerének javítását célzó erőfeszítést, melynek szerves elemét képezi a felnőttnevelés. A családi élet szervezése a roma és más hátrányos helyzetű közösségekben a recens közösségkutatás eredményei alapján felértékeli a nők szocializációs és integrációs szerepvállalását. A szakcsoport munkájának keretében a hallgatók a felnőtt célcsoport jellemvonásaival, motivációs horizontjával, az erre jellemző attitűdök fejlesztésnek lehetőségével foglalkoznak. 25

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

Ötágú síp projekt TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003

Ötágú síp projekt TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003 Meghívó Tisztelt Vendégünk! Nagy örömmel hívjuk meg Önt a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán működő által szervezett nemzetközi konferenciára A tudományos tanácskozás címe: A cigány/roma

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk!

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk! Események TÁMOP TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A PROJEKT KERETÉBEN?KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN? CÍMMEL SZERVEZETT WORKSHOPRA Idõpont: 2012. június 13. (szerda) A workshopon való részvétel ingyenes!

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A pályázati projekt felépülése:

A pályázati projekt felépülése: Tájékoztató az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0079 azonosítószámú, Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében a Berettyóújfalui járás területén című projektről A kedvezményezett neve: Berettyóújfalu Város

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a Roma Keretstratégia és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 5. évfordulója alkalmából

Nemzetközi konferencia a Roma Keretstratégia és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 5. évfordulója alkalmából Nemzetközi konferencia a Roma Keretstratégia és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 5. évfordulója alkalmából Időpont: 2016. július 8-9. Helyszín: Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A KORA GYERMEKKORI NEVELÉS A

A KORA GYERMEKKORI NEVELÉS A A KORA GYERMEKKORI NEVELÉS A szakmai megújítás útjai, lehetősége NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ***** EARLY CHILDHOOD EDUCATION "The Ways and Possibilities of Professional Development" INTERNATIONAL

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben