Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások"

Átírás

1 Fejıs Zoltán Mi történik? Átmenetek, átalakulások Tíz évvel ezelıtt A Néprajzi Múzeum az ezredfordulón: múlt, jelen, jövı címmel tartott elıadásomban a Néprajzi Múzeum sajátos helyzetét, adott állapotát az átmenet keretében és metaforája alapján írtam le. Erre késztetett részben az ezredforduló idıszaka, ennek akkortájt adekvát retorikai környezete, részben a folyamatban lévı múzeumi átalakításokat motiváló általános háttér leírásának, magyarázatának és reflexív elıkészítésének, az igénye. Nyilvánvaló, hogy minden meghatározott idıszak kapcsán érvényes az átmenet-átmenetiség kategóriája, hiszen ez elkerülhetetlenül az idıbeliség jegye. Ám az is igaz, hogy vannak hosszabb-rövidebb periódusok, amikor a valamibıl valami másba való átmenet kérdése hangsúlyossá válik, maga az átmenetiség érezhetıen tudatosul, és például közös tapasztalattá, elvárássá alakul. Most sok jel mutat arra, hogy ismét egy átmenet részesei vagyunk. Sietek leszögezni: tudatosítanunk kell magunk számára is, hogy ennek az átmenetnek tevékeny részesei vagyunk, nem csak elszenvedıi. A továbbiakban nem az idézett elıadás és az azt közreadó kötet bevezetıjének 1 újragondolt revisited változatával hozakodom elı, de ezúttal nem is az akkor elıadottak tíz évvel késıbbi ten years after értékelésére gondolok. Az foglalkoztat, hogy milyen átmeneteket, változásokat lehet ma érzékelni. Egyszerően tehát: mit történik saját közegünkben, a múzeum(ok)ban? Mik a tágabb és mik a szőkebb, a néprajzi múzeum gyakorlat mai átmenetei? Együtt gondolkodva minderrıl, remélhetıleg a konferencia egésze többféle fogódzót, válaszlehetıséget fog adni ezekre a kérdésekre. A jelen elıadás nagyon más lesz, mint az a korábbi. Viszonylag messzirıl indulok; több lesz a kérdés, mint a válasz. Célom inkább a gondolkodásra ösztönzés a némileg provokatív bevezetés, és nem szolgálhatok könnyen elıkapható kész receptekkel. Végül regisztert váltok. Nina Simon, napjaink egyik befolyásos múzeumi innovátora, a The Participatory Museum szerzıje, a museum 2.0 nevő blogjának legfrissebb bejegyzésében egy matematikusra hivatkozva arra figyelmeztet, hogy mindenkinek szakterülete legfontosabb kérdéseivel kell foglalkoznia. 2 Mi üt nagyot? Az átlagtudós így a fizikusokra utaló matematikus, élete során többnyire lényegtelen dolgokat csinál, sıt nem is gondolja azt, hogy amit csinál, alapvetı kérdésekkel kapcsolatos. Ez valószínőleg az általános, a jellemzı minden munkavállalóra, mondja Nina Simon, így ránk, a múzeumiakra is. Ez részben kézenfekvı, hiszen meg kell élni, fenn kell tartani a programokat, kell, hogy a dolgok folyamatosan menjenek. De még akkor is, amikor valami nagyobbra jut idınk, nem a legfontosabbakkal hozakodunk elı. A kulturális szektorban ma két nagy problé- 1 Fejıs Zoltán: Tárgyfordítások. Budapest, Gondolat, What are the most important problems of our field? museum 2.0. October 03,

2 2 mát szokás körvonalazni, a viták ezekkel kapcsolatosak, ezekrıl van szó a konferenciákon, különbözı fórumokon: 1. Új mőködési vállalti modellek keresése a finanszírozás fenntartásához és a tevékenységek támogatásához. 2. Érvényes és vonzó ajánlatok készítése a változó(ban lévı) közönség számára. Mindkét problémakör teljességgel ismerıs számunkra is. Errıl van szó; a mit történik -re adható válaszokat ebbıl a két szempontból könnyen azonosítani lehet. A két koordináta segít tapasztalataink rendszerezésében. Még azt sem mondhatjuk, hogy nem az idézett megfogalmazásban szembesülünk valóban égetı aktuális kérdésekkel. Egyrészt intézményeink mőködése és finanszírozása megújításra szorul ezt a mantrát már betéve tudjuk, másrészt a közönséget érdeklı, ıket szolgáló új kínálattal kell elıállni. Ez utóbbi is ismerıs, ajánlott receptként épp úgy, mint ilyen-olyan kísérleteink kiváltó okaként. Azt is jól tudjuk, hogy ez a két kör egymással messzemenıen összefügg, az utóbbi például az elsıt eredményezı bevételnövelést szolgálja, ám ha onnét egy garasra se számíthat, maradnak a szép és nagyszerő álmok, elképzelések, nem sok lesz belılük. Ez már inkább a mi, a magyarországi mindennapi érvelésünk szándékoltan adagolt nyelvezete, de így jól látható, hogy a fenti két tétel jól sőrít két nagy összefüggést. Alkalmasnak tőnnek arra, hogy a mai magyarországi múzeumi szcéna helyzetének leírását és megértését is elısegítsék. Szimptómákat bárki könnyen tud sorolni. A nem múló recesszió, a forrásmegvonás és létszámleépítés által kiváltott küszöbön álló, legújabb takarékossági kényszer ismét és újra csak felveti, hogy lehet-e a múzeumokat másként mőködtetni, illetve másféle tevékenységekre ösztönözni, mint amikhez hozzászoktak. Azaz a mőködési és finanszírozási modellkeresés egyfelıl, új látogatói szegmensek elérésének, új szolgáltatási kínálatnak kialakítása másfelıl jelentik ma a mit történik fı tartalmát. Az elıbbi Magyarországon sok jó megoldással nem kecsegtet. Nincs itt arra tér, kompetenciám is korlátozott, hogy a múzeumi mőködés vállalti (buisiness) módszereinek hazai korlátaira kitérjek. Ez alapkérdés, szakkérdés 3 kevés hazai hozzáértıvel. Többet lehet mondani a múzeumi tevékenység komplex átalakításáról. A két nap során errıl bıven lesz szó, a mostani gondolatmenet szempontjából csak arra utalok, hogy a múzeumi kínálat bıvítése és átalakítása szorosan kapcsolódik pályázati feltételekhez, elsısorban is az uniós kiírásokhoz, elvárásokhoz. Egyszerően fogalmazva: ez utóbbiak a legritkább esetben egyeznek meg a bevett múzeumi tevékenységek irányaival, felfogásával. S ez csak részben van azért, mert az uniós pályázati rendszer nem az egyes országok kulturális intézményeinek fenntartását, mőködtetését szolgálja. Mindez természetesen jelentısen visszahat az intézmények mőködésére, tevékenységére. De térjünk vissza a kiinduló ponthoz! Teljes joggal igazat adhatunk Nina Simonnak, hogy a vázolt két problémahalmaz és az oda sorolható témák sokasága a hogyan tudjuk túlélni kérdésére vezethetı vissza. Tíz évvel ezelıtt teszem hozzá a változások menedzselése volt napirenden, ma ezek szerint a túléléshez vezetı utak kere- 3 Vö. Falk, John Howard Sheppard, Beverly: Thriving in the knowledge age: new business models for museums and other cultural institutions. Lanham Oxford, Altamira, 2006.

3 3 sése. Az sem volt könnyő, és nem azt vártuk, ahova jutottunk. A szerzı érvelése ennél a kifejezésnél túlélés válik azonban igazán érdekessé, ezért választottam ezt a szöveget kiindulási pontként. Úgy véli, amikor a túlélésre hivatkozunk, ez valójában a múzeum intézményes túlélését jelenti, így a fenti két csoportba sorolható dilemmák végeredményben a múzeum mint intézmény vagy szervezet önigazolásának a kérdései. Nem is specifikusak saját szakterületünkre, mert hasonló problémák és megoldási javaslatok merülnek fel más nehéz helyzetben lévı iparágakban is (mint pl. a postai szolgáltatásban, vagy a dohányiparban). A kultúra és oktatás terén nem annyira az intézmény túlélésére kell gondolkodni, állítja a szerzı, hanem más jellegő problémákra. Ha azt akarjuk, hogy a múzeum számítson making museums matter, akkor a három szóból fontosabb a tenni (making) és a számítani (matter), mint a múzeum. Ezért a cél nem a múzeum létének igazolása, hanem annak vizsgálata, hogy hogyan lehet az minél hasznosabb, mert akkor fog számítani. Szakterületünk alapkérdései tehát máshol vannak. Úgy is mondhatnánk, vannak speciális alapkérdéseink. A szerzı szerint a következı hárommal kell foglalkozni, ezekrıl kell gondolkodni: 1. Hogyan lehet a kulturális tudást tartalmat, kontextust, tapasztalatot minél szabadabban, minél nyíltabban és egyenlıbben hozzáférhetıvé tenni? 2. Intézményeink és programjaink hogyan javíthatják az egyének és a közösségek életminıségét? 3. Hogyan kellene intézményeinket felépíteni, programjainkat finanszírozni, hogy az 1 és a 2 megvalósuljon? Idáig tart a post, szerzıje egy októberi elıadásában talán épp velünk egy idıben fogja a három ponttal kapcsolatos gondolatait részletesebben kifejteni. A blogon már most élvezetes, gondolatébresztı eszmecsere van kialakulóban. Az egyik hozzászóló a hozzáférhetı tudásnál javasolja a releváns jelzı beiktatását, egy másik azt firtatja, hogy a múzeum ilyen missziójának beteljesítésében mi a szerepe a kurátornak, vagyis a szorosabban vett múzeumi győjteményekkel foglalkozó, a kiállításokat rendezı szakembernek. Egy harmadik arra utal, hogy minden mai, új fejlemény egyaránt felveti a hozzáférés-hozzáférhetıség kérdését, legyen az az új digitális technológia bevezetése, a múzeumi relevancia a különbözı kultúrák (azaz kulturális csoportok) és közösségek szempontjából, vagy a kulturális javak megırzése. Egy negyedik szarkasztikusan azt kérdezi, hogy ha már minden hozzáférhetı, kellünk-e még mi muzeológusok, amit más azzal tesz teljessé, hogy vajon elképzelhetı-e az a késıbbi állapot, amikor a múzeum mint fizikai tér, adott hely már nem érdekes. (Igen, ha misszióját így tudja teljesíteni, volt a rejtélyes válasz.) Szóba jött a nem tárgy-centrikus mai múzeum post-object museum terjedıben lévı gondolata. S természetesen van, aki megpendítette azt a tételt, hogy vajon a múzeum számára nem a győjtemények védelme, örökös megırzése-e a végsı, a legfıbb kérdés. Ez az utolsó szempont világosan jelzi, hogy az eszmecserében résztvevık múzeumfogalma két szélsı értékpont szerint polarizálódik: a győjtemény, illetve a tudás hasznosítása képezi a két kiinduló pontot. Itt merev s ezért félrevezetı dualizmusokat szokás emlegetni, mint kutatóhely vagy mővelıdési ház, amerikai versus európai típusú múzeum, és így tovább; egyikük mellett szokás letenni a garast, vagy kitérıen le-

4 4 het hivatkozni a tyúk és tojás zsákutcájára. Bármi is legyen a véleményünk, világos, hogy problémáink sőrőjében vagyunk. A felvillantott kérdések alapvetı mai átmeneteket jeleznek, amelyekre ha nem próbálunk válaszolni, biztosan nem jutunk el a túléléshez. Most illesszük be a néprajzi jelzıt, vagy a néprajzi muzeológiát a fenti szövegekbe, gondolatmenetekbe. 1. Hogyan lehet a néprajzi tudást tartalmat, kontextust, tapasztalatot minél szabadabban, minél nyíltabban és egyenlıbben hozzáférhetıvé tenni? Mi a releváns néprajzi tudás, amit hozzáférhetıvé teszünk? 2. A néprajzi múzeumok és a néprajzi programok hogyan javíthatják az egyének és a közösségek életminıségét? Fontosak (relevánsak) a néprajzi múzeumok a társadalom kultúrák és közösségek számára? 3. Mit várunk az új (digitális) technológiáktól? Mi a célunk velük? 4. Mi a szerepe a néprajzkutatónak, a tudományos munkának a társadalmasított múzeum mőködésében? 5. Hogyan tovább néprajzi tárgygyőjtés? Megerısíti a néprajzi muzeológiát a szellemi kulturális örökség? Tárgy-centrikus a mai néprajzi muzeológia, vagy rálépett a tárgynélküliség útjára? 6. Addig és azért kell néprajzi múzeum és néprajzi muzeológia (szaktudás), amíg a néprajzi győjtemények megırzése biztosítható, garantálható? És fordítva? Ha a néprajzi győjtemények megırzése biztosított, szükség van néprajzi múzeumra? Az elıttem elhangzott elıadás nyomán is feltehetünk egy kérdéscsoportot: 7. Fenntartható, fenn kell-e tartani az osztályozás históriai örökségét? Mi tartja azt fenn? Lehetséges-e a néprajz és néprajzi muzeológia új kategorizációs helyzetérıl s funkciójáról beszélni? Mit kezdjünk azzal, hogy a diszciplínák mint szilárd határú tudáskészletek erodálódtak? Az elsı két pont az eredeti, Nina Simon által megfogalmazott kérdést fordítja át saját szakterületünkre. Ilyet utoljára a maga módján Györffy István kérdezett. Ezeket egyegy, a hozzászólásokban felvetett szemponttal egészítettem ki. A következı négy a hozzászólások alapján adaptált kérdés. Kényelmetlen, zavaró kérdések. Nem szokás így és ilyeneket kérdezni, pedig ha ezekrıl gondolkodnánk, ezekkel kapcsolatban fogalmaznánk meg érvényes válaszokat, jobban közelíthetnénk Nina Simon harmadik pontjához, vagyis: hogyan kellene intézményeinket felépíteni, programjainkat finanszírozni, hogy az 1 és a 2 megvalósuljon? Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy korántsem a szabad választás lehetıségérıl van itt szó. Egyébként a szerzı sem erre gondol, de kétségtelen, hogy ı más szabadabb, ám kiszámíthatatlanabb piaci körülmények között mőködı múzeumi rendszert ismer, mint mi. Mégis úgy vélem, mindebben az alapgondolat, a kérdésfelvetés módja tanulságos. A múzeum nem önmagáért van, még akkor sem, ha a fenyegetı veszélyek közepette az intézményes túlélés tőnik a legfontosabbnak. Vannak olyan helyzetek, amikor világosan intézményeket kell védeni. Vagy azért, mert a múzeum mint örök

5 5 civilizációs érték védelmére Európában talán joggal lehet alapozni, vagy azért, mert úgy gondoljuk, a múzeum releváns társadalomjobbító képességgel rendelkezik. De mégis, a mi végre árnya, rávetül mindenre: az alapkérdéseknél vagyunk, azokat kell feltenni. Az aktuális magyar helyzetben mind az állami források csökkenése, sıt elapadása, mind a mőködéshez elengedhetetlen bevételek megszerzésének szőkülése arra ösztönöz, hogy megmagyarázzuk a múzeum s létünk értelmét. Úgy tőnik, a kultúra, a közgyőjtemények a boldogabb idık luxusának számítanak. Ma arra kényszerülünk, hogy bizonygassuk: van helyünk a nap alatt egy-egy múzeum akár önmagában a többivel, vagy egy másikkal szemben, akár együttesen más szektorokkal szemben a forrásokért és a legitimitásért versengve. Mennyivel könnyebb volt egy évtizede arról gondolkodni, hogy mivel vethetjük meg lábunkat a kulturális piacon, hogyan teremthetjük meg közönségünket, hogyan veszünk részt a nemzeti kánon kijelölésében és folyamatos újra értékelésében. Ma amellett kell érveket keresni, hogy szükség van-e a kulturális piacra és egyes szereplıire, többek között a múzeumokra. Nyomasztó kérdés, hogy ehhez egy-egy intézmény mit, milyen keveset tud hozzá tenni, miközben világos, hogy munkatársai nem ülhetnek ölbe tett kézzel. Itt visszatérek a kiinduló érvekre, azokra, amelyek nálunk is fel-fel tőnnek mint a lehetséges kiutak vezérelvei. Alkalmazzunk több és jobb mőködési modelleket! Nem kétséges, még mindig lenne mit tanulni és átvenni a piaci modellekbıl. A pénzügyi kormányzat nem is szőnik meg ezt hangsúlyozni, jóllehet a feltételrendszert ehhez még a maga mozgásterében sem biztosítja. Ahogy a források csökkennek, úgy nı a kontroll és bürokrácia nyomása. Azonban épp azt kell látni, hogy a vállalati modell, a fogyasztáskultúrában sikereket arató múzeumideál világszerte válságba jutott. Lehet, s hívei ebben bíznak, hogy csak átmenetileg. Egyelıre nem tudjuk, hogy újra megnyílik-e a szponzorok erszénye, visszatérnek-e a fizetıképes látogatók tömegei a múzeumokba és a múzeumi shopokba, lehetséges-e újra mega költségvetéső tárlatokat rendezni, s továbbra is ott lesz-e a high pop kulturális színpadán néhány mert csak errıl beszélhetünk múzeumi termék. 4 Most az látszik, hogy erre a múzeumoknak még szőkebb köre képes, mint korábban. A mezei hadak a közösségi együttmőködésbe vetik reményüket, és ebben fogalmazzák meg küldetésüket, létük értelmét. Ebben a mikroklímában kétségtelenül innovatív megoldások születnek. Az állami forrásokról soha le nem vált intézmények túlélési esélyei viszont nem sok jót ígérnek, mert az állam amely egyszerre mint túlhízott, drága szervezetnek számít folyamatosan visszavonulóban van a kultúrából. Kézenfekvı, hogy azok a múzeumok, amelyek pedig a vállalati modell alapján, vagy annak bizonyos elemeit átvéve mőködnek, saját mintájuk kilábalási forgatókönyveit bújják. Az üzleti világban azonban az eddig látott lehetıségekhez, a hirdetett elvekhez képest mást lehet tapasztalni. Lássunk egy idézetet! Egy vállalat fejlıdése emberi cselekvés, de nem emberi terv eredménye. Egyre többen látják, hogy a stratégiai tervezés meglehetısen öncélú, szinte magáért a tervezésért 4 Vö. Fejıs Zoltán: Múzeumi utak a high pop és a slow food vidékén. Múzeumi Közlemények, (http://www.museum.hu/services/mk/mk.php?idmk=331)

6 6 történik ( ) Azt is látják, hogy az utánzás csak túlkínálathoz vezethet. Ha azonban az új jövıkép kirajzolódik és a megújulási hangulat életre kel, akkor jó ötletek születnek. Néha a fejlesztınek, néha a kereskedınek, néha a leányvállalat vezetıjének, és ki tudja még, hol és kinek lehet izgalmas megújító ötlete. Hiba lenne, ha továbbra is csak a fentrıl jövı okos stratégiára várnának. Ahogy a megújulási hangulat életre kel, és jönnek a megújító ötletek, innovációk, úgy a stratégiai partnerek és a vállalatvezetı fokozatosan kialakítják és rugalmasan módosítják a láthatatlan, de kirajzolódó jövıképhez vezetı stratégiát. Elkerülhetetlen, hogy ne vegyék mindig figyelembe a folytonosan felbukkanó élményalapú innovációkat. Itt az ideje, hogy bátorítsuk erre az embereket. 5 A piac korábbi normái tehát változnak, nem stratégia kell, hanem olyan jövıkép, ami nem hideg kalkulációkon nyugszik, hanem az élményalapú innovációkra. Ehhez bátorítani kell az embereket. Új szakember jelenik meg a színen: a stratégiai partner. 6 (A láthatatlan látásának mővészete) Az ı dolga, hogy a láthatatlan jövıképhez vezetı utat felderítse és a vállalatvezetés számára hihetı történetbe ágyazza. A bővszó a storytelling, a hıs akadályokat leküzdı kalandjainak meséje. Hogyan lehet meghatározni egy roppant bizonytalan jövıt, hogyan lehet az ehhez vezetı lehetséges utat, utakat meggyızı történetekben elıre vetíteni? Lehet példa Antoine Saint-Exupéry tanácsa: Ha hajót akarsz építeni írja, akkor az embereket nem favágáshoz kell összetrombitálni, nem feladatokkal kell ıket ellátni, hanem beszélni kell nekik a tengeren utazás gyönyöreirıl. Némi aktualitást is keverhetünk ide: a most elhunyt Steve Jobs vallotta, hogy egy cég jövıjérıl csak történetekben lehet beszélni. Ma semmi nem biztos, a racionális célképzetek összeomlottak, a stratégiai tervek láttuk az idézetben önmagukért születnek, voltaképpen nem segítik elı a kreatív adaptációt. S az alapkérdések felvetését, a rájuk adandó válaszokkal való kísérletezést sem. Az én szememben a Nina Simon által exponált kérdések ugyanerre a zárlatra utalnak. Amire ösztönözni kíván, azt nem tudjuk elıre, de keresnünk kell a jövıképet, amit még nem, vagy csak alig látunk. Történetek kellenek mondják a stratégiai partnerek, mint a museum 2.0 blog szerzıje. Ez a site nem is más, mint a láthatatlan (múzeumi) jövıkép fürkészése. A jövıképet a stratégiai partner történeteken keresztül helyezi kontextusba, melynek lényege, hogy hihetık legyenek, és nem az, hogy igazak. 7 A határozott célokra, racionális stratégiai tervek alapján felépített múzeumi munka sokat segített a múzeumok modernizációjában. A racionalizációt, az elért hatékonyságot kár lenne tagadni, ennek tartós és védendı értékei vannak. A racionális stratégia azonban csak addig érvényes, amíg a környezet racionális, s legalább fı vonásaiban átlátható. Ma ez nem jellemzı, a mai történések csak arra sarkallnak, hogy hihetı jövıképet keressünk, mert a növekedés bővöletének igazsága szertefoszlott. Úgy vélem, hogy a néprajzi muzeológia ez egy egyszerő, nem is túl szerencsés kifejezése egy múzeumi praxisnak és világképnek, nos ez a tevékenység ebben a helyzetben elınyösen kerülhet ki a krízisbıl. Idézett tíz évvel ezelıtti elıadásomat azzal zártam, hogy a népraj- 5 Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, a stratégiai partner szak ajánlása: 6 Vö. A láthatatlan látásának mővészete 7 Velencei Júlia: Jönnek a stratégiai partnerek! (online)

7 7 zi múzeumok funkciója a mediáció, az értelmezı közvetítés, mégpedig két szemszögbıl is: a szakmai munka jellege és az intézmény aktív társadalmi jelenléte egyaránt ezt igényli. Ezt továbbra is érvényesnek tartom, ha (ismét) elıvesszük alapkérdéseinket és megtaláljuk hasznosságunk hihetı történeteit. Nekem is van most egy történetem. Nagy történet, de megnyugtató, hogy a fentiek fényében nem kell stratégiának nevezni. Ahogy az idézett tanácsadók, a stratégiai partnerek tanítják, akkor tehetjük hihetıvé, ha majd a láthatatlan meglátásának sok résztörtébe ágyazzuk. Kisebb kihagyásokkal idézek egy hivatalos célból készült idei nyári írásomból: Az Andrássy-negyed részeként elképzelt új múzeumi negyed megfelelı megoldásnak tőnik a Néprajzi Múzeum új épületben való méltó elhelyezésére. ( ) Az új múzeumi negyed új győjteményi és intézményes keretet jelent minden oda kerülı szervezetnek. Ez messze nem adminisztratív kérdés, de nem is csak városépítészeti probléma, még ha ez utóbbi önmagában is rendkívül gondosságot és figyelmet igényel. Az itt kialakuló új múzeumi egység mint az egész magyarországi (fıvárosi) múzeumi rendszer kiemelkedıen fontos része a kultúráról a kulturális örökségrıl és emlékezetrıl, a jövıt illetı elgondolásokról vallott elképzeléseink, céljaink kifejezıdése, s egyben megvalósulási kerete, sokrétő csatornarendszere lesz. A győjteményi különbségek ellenére az intézmények újra gondolt kapcsolathálója és együttmőködési területei elınyösen befolyásolhatják az intézményenként széttagolt forrásanyag, szaktudás össztársadalmi hasznosítását. A Néprajzi Múzeum többszörös kapcsolódási potenciállal rendelkezik, s ez talán legértékesebb adottsága. Az új múzeumi negyedben megnı ennek jelentısége. Az új kontextus elısegíti a tágan felfogott néprajz tudományos, mővelıdéspolitikai mondanivalójának kiaknázását. A Néprajzi Múzeum többes vegyértékét elınyösen lehet itt kamatoztatni a magyarországi kulturális élet sokszínő palettájának kibontakoztatásában és nemzeti kulturális politika céljainak érvényesítésében. Ezúttal négy összefüggést célszerő kiemelni, amelyek érveket jelentenek a Néprajzi Múzeumnak a múzeumi negyedben való elhelyezéséhez. (a) A Néprajzi Múzeum győjteménye a nemzeti kulturális örökség kiemelkedı egysége. Nélküle nem lehet a magyar társadalom többségét kitevı közrendőek történelmérıl valós képet alkotni. A győjtemény gerincét olyan mővelıdéstörténetileg pótolhatatlan emlékanyag alkotja, amely a nemzeti történelemnek a reformkorban fogant nemes eszméi alapján halmozódott föl. Ekkor született az a felismerés, hogy a nép a nemzet integráns részét alkotja, mőveltsége ısidıkbe nyúlik, ugyanakkor a nemzet jövıjét alapozza meg. Ennek az eszmének elsıdleges tárgyi forrásanyagát legteljesebben a Néprajzi Múzeum ırzi. A múzeum ugyanakkor a kulturális közösség önképét azáltal is termékenyen befolyásolja, hogy a mi és mások, a magyarság és a nagyvilág nagy kérdéseit is elıtárja hagyományos győjteményei alapján, s a múlt és a jelen vizsgálatán keresztül. A Néprajzi Múzeum kiállításai olyan komplex kapcsolatrendszert képviselnek, jelenítenek meg, amelynek szálai egyrészt a Nemzeti Múzeum, a közelben lévı Mezıgazdasági Múzeum történeti megközelítései felé mutatnak, másrészt kapcsolódnak az új helyen szintén szomszédos mővészeti intézményekhez, harmadrészt a folyton változó jelennel szerves kapcsolatban álló kulturális intézmények

8 8 széles kapcsolati körébe illeszkednek. A hagyományos és az átalakuló, az újat kifejezı-megjelenítı néprajzi győjtemények, a hozzájuk tapadó különleges szaktudás az új múzeumközi kontextusban felértékelıdik, egyszerre szolgálja a társadalom múltra, közösségi emlékezetre alapozott önismeretét, a különbözı hagyományok, kulturális regiszterek közötti megértést, a választást és mindezek identitáspolitikai funkcióit. (b) A Néprajzi Múzeum a világ kultúrái megismerésének elsıdleges magyarországi közgyőjteménye a forrásanyag korlátai, töredékessége ellenére is. Ebbıl származó funkcióját erısíteni kell, hiszen a mai globális színtérré tágult világról elengedhetetlen, hogy az oktatást, a közérdeklıdést a médián túl, esetenként azt kiegyensúlyozva, tárgyszerő, kritikailag feldolgozott valós ismeretek szolgálják. Ebben a múzeum szerepe megkerülhetetlen. Az új, központi elhelyezéső múzeumot úgy kellene kialakítani, hogy épülete az interkulturális találkozások kitüntetett országos központja legyen. Ez építészetileg is jól megalapozható. Az egyetemes látószög, a kulturális diverzitás elismerése, a mai mozgó és változó identitások megértése hozzá tartozik a nemzeti önismeret és identitásalakítás gyakorlatához. Mindennek referenciális pontjává válhat a Néprajzi Múzeum, ahogy erre példát mutatott pl. A Másik címő kiállításával és komplex programjaival (2008 9). A múzeum egyetemes győjteménye, tudományos tevékenysége és a közelben lévı Szépmővészeti Múzeum hasonló irányultsága egymást erısítené. (c) A Néprajzi Múzeum győjteménye, a néprajzi tárgykutatás kezdetek óta kapcsolatban áll az esztétikai, mővészeti kérdésekkel. Ez a kapcsolat sokrétő. A néprajz által vizsgált tárgyi kultúra esztétikuma népmővészet ennek kézenfekvı területe, de más szinten a néprajz, a kulturális antropológia és a mővészi szemlélet különbségei, újszerő kapcsolódásai a kortárs múzeumi gyakorlatot jelentısen befolyásolják. Múzeumi vonatkozásban itt történetileg két erısen különbözı múzeumi módszerrıl van szó, de ma világszerte éppen az figyelhetı meg, hogy az etnográfiai múzeumok elıszeretettel élnek kortárs mővészeti alkotásokkal és mővészeti projektek felismeréseivel, míg a mővészeti múzeumok az antropológiai szemlélet megtermékenyítı inspirációjára támaszkodnak. A néprajzi kontra esztétikai gondolkodás a múzeum új fizikai kontextusában sokszorosan újra értelmezhetı és új értelmezésekkel kecsegtet. A hagyományos szemlélet képviselte kettısség a magas mővészet és populáris kultúra között ma erısen revízióra szorul, ami akár győjtemények hatásainak újra értékelését is eredményezheti. A kulturális-mővészi gyakorlat határai, a vizualitás egyetemessége nem annyira az egymást kizáró értelmezéseket igényelnek, inkább ezek egységes szemléletét, az eltérı győjteményezési és vizsgálati módszerek komplementer stratégiáját. A vizualitás a Néprajzi Múzeum kapcsolódási felületeinek jól kiaknázható területe. Sajátos kapcsolati tıkét jelenthet a fotográfia is. A néprajz-antropológia és a fotográfia párhuzamos történettét pl. be lehet olyan (állandó) kiállításban mutatni, ami a fotográfiát esztétikaimővészi természetétıl részben elvonatkoztatva kezeli. Ez a megközelítés szerencsés kiegészítése lenne / lehetne a fotót mővészetként interpretáló mővészeti múzeumok kontextusában. (d) A Néprajzi Múzeum a kortárs világ reflexív helyszíne. A jelenkori globális és lokális folyamatok, a mindennapi kulturális színterek, a mediális tömegközlés árnyéká-

9 9 ban létrejövı kifejezési formák, a különbözı kulturális ellenállások, útkeresések stb. befogadásának, győjteményközpontú interpretálásának intézménye. A múzeum ilyen irányultsága vagy kapcsolódási potenciálja mindhárom elıbbi oldallal összefüggésben áll. A mai múzeum a kortárs kultúra szerves intézménye, nem csupán a látogatók kiszolgálásával, hanem a mai társadalom és kultúra megfigyelésével, interpretációjával járul hozzá a társadalmi integrációhoz és szolidaritáshoz. Az új múzeumi negyedben e múzeumi funkció betöltésében a Néprajzi Múzeum kiemelkedı szerepet játszana. Idáig az idézet. Építsünk tehát új múzeumot, ami számít! Szó volt róla: lényegesebb a tenni (építeni), és az, hogy számítson ; az intézmény csak eszköz, hogy az alapkérdésekkel foglalkozzunk. Sok történetre, hihetı forgatókönyvre van szükség. akik részletesen írják le a jövıt olvasom 8, el fogják veszíteni hitelességüket, azokat a stratégákat, akik homályos képet festenek, követni fogják. 8 Uo.

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

MANUFUTURE-HU. Nemzeti Technológiai Platform Az európai MANUFUTURE-EU Technológiai Platform hazai képviselıje,

MANUFUTURE-HU. Nemzeti Technológiai Platform Az európai MANUFUTURE-EU Technológiai Platform hazai képviselıje, MANUFUTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform Az európai MANUFUTURE-EU Technológiai Platform hazai képviselıje, a magyar ipar innovatív vállalatainak, kutatóinak, fejlesztıinek tudatos jövıjét biztosító

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE KÉPZİMŐVÉSZETI SZAKOK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS i A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3. A Látogató Bizottság elnöke: Zwickl András mővészettörténész,

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására

BAMOSZ ajánlás a befektetési alapok kategorizálására BAMOSZ ajánlás a befektetési kategorizálására Jelen ajánlás hatálya kiterjed a BAMOSZ tagjai által kezelt befektetési ra, továbbá a BAMOSZ hivatalos adatbázisában szereplı minden egyéb befektetési alapra.

Részletesebben

Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán

Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán Együttmőködés a szociális problémákkal foglalkozó civil szervezetekkel a klímatörvény kapcsán Herpainé Márkus Ágnes Társadalmi Összetartozásért Alapítvány, igazgató Magyar Szegénységellenes Hálózat, vezetıségi

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl.

Fenntartható Fejlıdés. Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Fenntartható Fejlıdés Töprengések a jövı forgatókönyv-írás feltételeirıl. Korunk, mint a megvalósult abszurditás világa. Mindenki tudja, hogy elpusztulunk, ha 3 percig nem jutunk levegıhöz 3 napig nem

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged Tanodakutatás 2013 A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása Németh Szilvia Lannert Judit XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged 1 Monitoring program célja 1. A Roma Education

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA

A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA A TÁRSADALOM KULTURÁLIS HATÁSAI A KKV VEZETŐK GONDOLKODÁSI ÉS VISELKEDÉSI MINTÁZATÁRA Németh Gergely munka és szervezetpszichológus Corporate Values Vezetési és Szervezetfejlesztési Tanácsadó Kft. Vállalkozó

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban

A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban Heltainé Nagy Erzsébet: A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben 265 A normativitás mint értékszempont a nyelvmővelésben és a nyelvi tanácsadásban A nyelvi változások, köztük az új nyelvi jelenségek

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez

Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez Versenyképességi Szerzıdés Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez mely létrejött egyrészrıl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: Örökségfigyelő blog http://oroksegfigyelo.blog.hu/ A CentrArt Egyesület rendszeresen

Részletesebben