Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások"

Átírás

1 Fejıs Zoltán Mi történik? Átmenetek, átalakulások Tíz évvel ezelıtt A Néprajzi Múzeum az ezredfordulón: múlt, jelen, jövı címmel tartott elıadásomban a Néprajzi Múzeum sajátos helyzetét, adott állapotát az átmenet keretében és metaforája alapján írtam le. Erre késztetett részben az ezredforduló idıszaka, ennek akkortájt adekvát retorikai környezete, részben a folyamatban lévı múzeumi átalakításokat motiváló általános háttér leírásának, magyarázatának és reflexív elıkészítésének, az igénye. Nyilvánvaló, hogy minden meghatározott idıszak kapcsán érvényes az átmenet-átmenetiség kategóriája, hiszen ez elkerülhetetlenül az idıbeliség jegye. Ám az is igaz, hogy vannak hosszabb-rövidebb periódusok, amikor a valamibıl valami másba való átmenet kérdése hangsúlyossá válik, maga az átmenetiség érezhetıen tudatosul, és például közös tapasztalattá, elvárássá alakul. Most sok jel mutat arra, hogy ismét egy átmenet részesei vagyunk. Sietek leszögezni: tudatosítanunk kell magunk számára is, hogy ennek az átmenetnek tevékeny részesei vagyunk, nem csak elszenvedıi. A továbbiakban nem az idézett elıadás és az azt közreadó kötet bevezetıjének 1 újragondolt revisited változatával hozakodom elı, de ezúttal nem is az akkor elıadottak tíz évvel késıbbi ten years after értékelésére gondolok. Az foglalkoztat, hogy milyen átmeneteket, változásokat lehet ma érzékelni. Egyszerően tehát: mit történik saját közegünkben, a múzeum(ok)ban? Mik a tágabb és mik a szőkebb, a néprajzi múzeum gyakorlat mai átmenetei? Együtt gondolkodva minderrıl, remélhetıleg a konferencia egésze többféle fogódzót, válaszlehetıséget fog adni ezekre a kérdésekre. A jelen elıadás nagyon más lesz, mint az a korábbi. Viszonylag messzirıl indulok; több lesz a kérdés, mint a válasz. Célom inkább a gondolkodásra ösztönzés a némileg provokatív bevezetés, és nem szolgálhatok könnyen elıkapható kész receptekkel. Végül regisztert váltok. Nina Simon, napjaink egyik befolyásos múzeumi innovátora, a The Participatory Museum szerzıje, a museum 2.0 nevő blogjának legfrissebb bejegyzésében egy matematikusra hivatkozva arra figyelmeztet, hogy mindenkinek szakterülete legfontosabb kérdéseivel kell foglalkoznia. 2 Mi üt nagyot? Az átlagtudós így a fizikusokra utaló matematikus, élete során többnyire lényegtelen dolgokat csinál, sıt nem is gondolja azt, hogy amit csinál, alapvetı kérdésekkel kapcsolatos. Ez valószínőleg az általános, a jellemzı minden munkavállalóra, mondja Nina Simon, így ránk, a múzeumiakra is. Ez részben kézenfekvı, hiszen meg kell élni, fenn kell tartani a programokat, kell, hogy a dolgok folyamatosan menjenek. De még akkor is, amikor valami nagyobbra jut idınk, nem a legfontosabbakkal hozakodunk elı. A kulturális szektorban ma két nagy problé- 1 Fejıs Zoltán: Tárgyfordítások. Budapest, Gondolat, What are the most important problems of our field? museum 2.0. October 03,

2 2 mát szokás körvonalazni, a viták ezekkel kapcsolatosak, ezekrıl van szó a konferenciákon, különbözı fórumokon: 1. Új mőködési vállalti modellek keresése a finanszírozás fenntartásához és a tevékenységek támogatásához. 2. Érvényes és vonzó ajánlatok készítése a változó(ban lévı) közönség számára. Mindkét problémakör teljességgel ismerıs számunkra is. Errıl van szó; a mit történik -re adható válaszokat ebbıl a két szempontból könnyen azonosítani lehet. A két koordináta segít tapasztalataink rendszerezésében. Még azt sem mondhatjuk, hogy nem az idézett megfogalmazásban szembesülünk valóban égetı aktuális kérdésekkel. Egyrészt intézményeink mőködése és finanszírozása megújításra szorul ezt a mantrát már betéve tudjuk, másrészt a közönséget érdeklı, ıket szolgáló új kínálattal kell elıállni. Ez utóbbi is ismerıs, ajánlott receptként épp úgy, mint ilyen-olyan kísérleteink kiváltó okaként. Azt is jól tudjuk, hogy ez a két kör egymással messzemenıen összefügg, az utóbbi például az elsıt eredményezı bevételnövelést szolgálja, ám ha onnét egy garasra se számíthat, maradnak a szép és nagyszerő álmok, elképzelések, nem sok lesz belılük. Ez már inkább a mi, a magyarországi mindennapi érvelésünk szándékoltan adagolt nyelvezete, de így jól látható, hogy a fenti két tétel jól sőrít két nagy összefüggést. Alkalmasnak tőnnek arra, hogy a mai magyarországi múzeumi szcéna helyzetének leírását és megértését is elısegítsék. Szimptómákat bárki könnyen tud sorolni. A nem múló recesszió, a forrásmegvonás és létszámleépítés által kiváltott küszöbön álló, legújabb takarékossági kényszer ismét és újra csak felveti, hogy lehet-e a múzeumokat másként mőködtetni, illetve másféle tevékenységekre ösztönözni, mint amikhez hozzászoktak. Azaz a mőködési és finanszírozási modellkeresés egyfelıl, új látogatói szegmensek elérésének, új szolgáltatási kínálatnak kialakítása másfelıl jelentik ma a mit történik fı tartalmát. Az elıbbi Magyarországon sok jó megoldással nem kecsegtet. Nincs itt arra tér, kompetenciám is korlátozott, hogy a múzeumi mőködés vállalti (buisiness) módszereinek hazai korlátaira kitérjek. Ez alapkérdés, szakkérdés 3 kevés hazai hozzáértıvel. Többet lehet mondani a múzeumi tevékenység komplex átalakításáról. A két nap során errıl bıven lesz szó, a mostani gondolatmenet szempontjából csak arra utalok, hogy a múzeumi kínálat bıvítése és átalakítása szorosan kapcsolódik pályázati feltételekhez, elsısorban is az uniós kiírásokhoz, elvárásokhoz. Egyszerően fogalmazva: ez utóbbiak a legritkább esetben egyeznek meg a bevett múzeumi tevékenységek irányaival, felfogásával. S ez csak részben van azért, mert az uniós pályázati rendszer nem az egyes országok kulturális intézményeinek fenntartását, mőködtetését szolgálja. Mindez természetesen jelentısen visszahat az intézmények mőködésére, tevékenységére. De térjünk vissza a kiinduló ponthoz! Teljes joggal igazat adhatunk Nina Simonnak, hogy a vázolt két problémahalmaz és az oda sorolható témák sokasága a hogyan tudjuk túlélni kérdésére vezethetı vissza. Tíz évvel ezelıtt teszem hozzá a változások menedzselése volt napirenden, ma ezek szerint a túléléshez vezetı utak kere- 3 Vö. Falk, John Howard Sheppard, Beverly: Thriving in the knowledge age: new business models for museums and other cultural institutions. Lanham Oxford, Altamira, 2006.

3 3 sése. Az sem volt könnyő, és nem azt vártuk, ahova jutottunk. A szerzı érvelése ennél a kifejezésnél túlélés válik azonban igazán érdekessé, ezért választottam ezt a szöveget kiindulási pontként. Úgy véli, amikor a túlélésre hivatkozunk, ez valójában a múzeum intézményes túlélését jelenti, így a fenti két csoportba sorolható dilemmák végeredményben a múzeum mint intézmény vagy szervezet önigazolásának a kérdései. Nem is specifikusak saját szakterületünkre, mert hasonló problémák és megoldási javaslatok merülnek fel más nehéz helyzetben lévı iparágakban is (mint pl. a postai szolgáltatásban, vagy a dohányiparban). A kultúra és oktatás terén nem annyira az intézmény túlélésére kell gondolkodni, állítja a szerzı, hanem más jellegő problémákra. Ha azt akarjuk, hogy a múzeum számítson making museums matter, akkor a három szóból fontosabb a tenni (making) és a számítani (matter), mint a múzeum. Ezért a cél nem a múzeum létének igazolása, hanem annak vizsgálata, hogy hogyan lehet az minél hasznosabb, mert akkor fog számítani. Szakterületünk alapkérdései tehát máshol vannak. Úgy is mondhatnánk, vannak speciális alapkérdéseink. A szerzı szerint a következı hárommal kell foglalkozni, ezekrıl kell gondolkodni: 1. Hogyan lehet a kulturális tudást tartalmat, kontextust, tapasztalatot minél szabadabban, minél nyíltabban és egyenlıbben hozzáférhetıvé tenni? 2. Intézményeink és programjaink hogyan javíthatják az egyének és a közösségek életminıségét? 3. Hogyan kellene intézményeinket felépíteni, programjainkat finanszírozni, hogy az 1 és a 2 megvalósuljon? Idáig tart a post, szerzıje egy októberi elıadásában talán épp velünk egy idıben fogja a három ponttal kapcsolatos gondolatait részletesebben kifejteni. A blogon már most élvezetes, gondolatébresztı eszmecsere van kialakulóban. Az egyik hozzászóló a hozzáférhetı tudásnál javasolja a releváns jelzı beiktatását, egy másik azt firtatja, hogy a múzeum ilyen missziójának beteljesítésében mi a szerepe a kurátornak, vagyis a szorosabban vett múzeumi győjteményekkel foglalkozó, a kiállításokat rendezı szakembernek. Egy harmadik arra utal, hogy minden mai, új fejlemény egyaránt felveti a hozzáférés-hozzáférhetıség kérdését, legyen az az új digitális technológia bevezetése, a múzeumi relevancia a különbözı kultúrák (azaz kulturális csoportok) és közösségek szempontjából, vagy a kulturális javak megırzése. Egy negyedik szarkasztikusan azt kérdezi, hogy ha már minden hozzáférhetı, kellünk-e még mi muzeológusok, amit más azzal tesz teljessé, hogy vajon elképzelhetı-e az a késıbbi állapot, amikor a múzeum mint fizikai tér, adott hely már nem érdekes. (Igen, ha misszióját így tudja teljesíteni, volt a rejtélyes válasz.) Szóba jött a nem tárgy-centrikus mai múzeum post-object museum terjedıben lévı gondolata. S természetesen van, aki megpendítette azt a tételt, hogy vajon a múzeum számára nem a győjtemények védelme, örökös megırzése-e a végsı, a legfıbb kérdés. Ez az utolsó szempont világosan jelzi, hogy az eszmecserében résztvevık múzeumfogalma két szélsı értékpont szerint polarizálódik: a győjtemény, illetve a tudás hasznosítása képezi a két kiinduló pontot. Itt merev s ezért félrevezetı dualizmusokat szokás emlegetni, mint kutatóhely vagy mővelıdési ház, amerikai versus európai típusú múzeum, és így tovább; egyikük mellett szokás letenni a garast, vagy kitérıen le-

4 4 het hivatkozni a tyúk és tojás zsákutcájára. Bármi is legyen a véleményünk, világos, hogy problémáink sőrőjében vagyunk. A felvillantott kérdések alapvetı mai átmeneteket jeleznek, amelyekre ha nem próbálunk válaszolni, biztosan nem jutunk el a túléléshez. Most illesszük be a néprajzi jelzıt, vagy a néprajzi muzeológiát a fenti szövegekbe, gondolatmenetekbe. 1. Hogyan lehet a néprajzi tudást tartalmat, kontextust, tapasztalatot minél szabadabban, minél nyíltabban és egyenlıbben hozzáférhetıvé tenni? Mi a releváns néprajzi tudás, amit hozzáférhetıvé teszünk? 2. A néprajzi múzeumok és a néprajzi programok hogyan javíthatják az egyének és a közösségek életminıségét? Fontosak (relevánsak) a néprajzi múzeumok a társadalom kultúrák és közösségek számára? 3. Mit várunk az új (digitális) technológiáktól? Mi a célunk velük? 4. Mi a szerepe a néprajzkutatónak, a tudományos munkának a társadalmasított múzeum mőködésében? 5. Hogyan tovább néprajzi tárgygyőjtés? Megerısíti a néprajzi muzeológiát a szellemi kulturális örökség? Tárgy-centrikus a mai néprajzi muzeológia, vagy rálépett a tárgynélküliség útjára? 6. Addig és azért kell néprajzi múzeum és néprajzi muzeológia (szaktudás), amíg a néprajzi győjtemények megırzése biztosítható, garantálható? És fordítva? Ha a néprajzi győjtemények megırzése biztosított, szükség van néprajzi múzeumra? Az elıttem elhangzott elıadás nyomán is feltehetünk egy kérdéscsoportot: 7. Fenntartható, fenn kell-e tartani az osztályozás históriai örökségét? Mi tartja azt fenn? Lehetséges-e a néprajz és néprajzi muzeológia új kategorizációs helyzetérıl s funkciójáról beszélni? Mit kezdjünk azzal, hogy a diszciplínák mint szilárd határú tudáskészletek erodálódtak? Az elsı két pont az eredeti, Nina Simon által megfogalmazott kérdést fordítja át saját szakterületünkre. Ilyet utoljára a maga módján Györffy István kérdezett. Ezeket egyegy, a hozzászólásokban felvetett szemponttal egészítettem ki. A következı négy a hozzászólások alapján adaptált kérdés. Kényelmetlen, zavaró kérdések. Nem szokás így és ilyeneket kérdezni, pedig ha ezekrıl gondolkodnánk, ezekkel kapcsolatban fogalmaznánk meg érvényes válaszokat, jobban közelíthetnénk Nina Simon harmadik pontjához, vagyis: hogyan kellene intézményeinket felépíteni, programjainkat finanszírozni, hogy az 1 és a 2 megvalósuljon? Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy korántsem a szabad választás lehetıségérıl van itt szó. Egyébként a szerzı sem erre gondol, de kétségtelen, hogy ı más szabadabb, ám kiszámíthatatlanabb piaci körülmények között mőködı múzeumi rendszert ismer, mint mi. Mégis úgy vélem, mindebben az alapgondolat, a kérdésfelvetés módja tanulságos. A múzeum nem önmagáért van, még akkor sem, ha a fenyegetı veszélyek közepette az intézményes túlélés tőnik a legfontosabbnak. Vannak olyan helyzetek, amikor világosan intézményeket kell védeni. Vagy azért, mert a múzeum mint örök

5 5 civilizációs érték védelmére Európában talán joggal lehet alapozni, vagy azért, mert úgy gondoljuk, a múzeum releváns társadalomjobbító képességgel rendelkezik. De mégis, a mi végre árnya, rávetül mindenre: az alapkérdéseknél vagyunk, azokat kell feltenni. Az aktuális magyar helyzetben mind az állami források csökkenése, sıt elapadása, mind a mőködéshez elengedhetetlen bevételek megszerzésének szőkülése arra ösztönöz, hogy megmagyarázzuk a múzeum s létünk értelmét. Úgy tőnik, a kultúra, a közgyőjtemények a boldogabb idık luxusának számítanak. Ma arra kényszerülünk, hogy bizonygassuk: van helyünk a nap alatt egy-egy múzeum akár önmagában a többivel, vagy egy másikkal szemben, akár együttesen más szektorokkal szemben a forrásokért és a legitimitásért versengve. Mennyivel könnyebb volt egy évtizede arról gondolkodni, hogy mivel vethetjük meg lábunkat a kulturális piacon, hogyan teremthetjük meg közönségünket, hogyan veszünk részt a nemzeti kánon kijelölésében és folyamatos újra értékelésében. Ma amellett kell érveket keresni, hogy szükség van-e a kulturális piacra és egyes szereplıire, többek között a múzeumokra. Nyomasztó kérdés, hogy ehhez egy-egy intézmény mit, milyen keveset tud hozzá tenni, miközben világos, hogy munkatársai nem ülhetnek ölbe tett kézzel. Itt visszatérek a kiinduló érvekre, azokra, amelyek nálunk is fel-fel tőnnek mint a lehetséges kiutak vezérelvei. Alkalmazzunk több és jobb mőködési modelleket! Nem kétséges, még mindig lenne mit tanulni és átvenni a piaci modellekbıl. A pénzügyi kormányzat nem is szőnik meg ezt hangsúlyozni, jóllehet a feltételrendszert ehhez még a maga mozgásterében sem biztosítja. Ahogy a források csökkennek, úgy nı a kontroll és bürokrácia nyomása. Azonban épp azt kell látni, hogy a vállalati modell, a fogyasztáskultúrában sikereket arató múzeumideál világszerte válságba jutott. Lehet, s hívei ebben bíznak, hogy csak átmenetileg. Egyelıre nem tudjuk, hogy újra megnyílik-e a szponzorok erszénye, visszatérnek-e a fizetıképes látogatók tömegei a múzeumokba és a múzeumi shopokba, lehetséges-e újra mega költségvetéső tárlatokat rendezni, s továbbra is ott lesz-e a high pop kulturális színpadán néhány mert csak errıl beszélhetünk múzeumi termék. 4 Most az látszik, hogy erre a múzeumoknak még szőkebb köre képes, mint korábban. A mezei hadak a közösségi együttmőködésbe vetik reményüket, és ebben fogalmazzák meg küldetésüket, létük értelmét. Ebben a mikroklímában kétségtelenül innovatív megoldások születnek. Az állami forrásokról soha le nem vált intézmények túlélési esélyei viszont nem sok jót ígérnek, mert az állam amely egyszerre mint túlhízott, drága szervezetnek számít folyamatosan visszavonulóban van a kultúrából. Kézenfekvı, hogy azok a múzeumok, amelyek pedig a vállalati modell alapján, vagy annak bizonyos elemeit átvéve mőködnek, saját mintájuk kilábalási forgatókönyveit bújják. Az üzleti világban azonban az eddig látott lehetıségekhez, a hirdetett elvekhez képest mást lehet tapasztalni. Lássunk egy idézetet! Egy vállalat fejlıdése emberi cselekvés, de nem emberi terv eredménye. Egyre többen látják, hogy a stratégiai tervezés meglehetısen öncélú, szinte magáért a tervezésért 4 Vö. Fejıs Zoltán: Múzeumi utak a high pop és a slow food vidékén. Múzeumi Közlemények, (http://www.museum.hu/services/mk/mk.php?idmk=331)

6 6 történik ( ) Azt is látják, hogy az utánzás csak túlkínálathoz vezethet. Ha azonban az új jövıkép kirajzolódik és a megújulási hangulat életre kel, akkor jó ötletek születnek. Néha a fejlesztınek, néha a kereskedınek, néha a leányvállalat vezetıjének, és ki tudja még, hol és kinek lehet izgalmas megújító ötlete. Hiba lenne, ha továbbra is csak a fentrıl jövı okos stratégiára várnának. Ahogy a megújulási hangulat életre kel, és jönnek a megújító ötletek, innovációk, úgy a stratégiai partnerek és a vállalatvezetı fokozatosan kialakítják és rugalmasan módosítják a láthatatlan, de kirajzolódó jövıképhez vezetı stratégiát. Elkerülhetetlen, hogy ne vegyék mindig figyelembe a folytonosan felbukkanó élményalapú innovációkat. Itt az ideje, hogy bátorítsuk erre az embereket. 5 A piac korábbi normái tehát változnak, nem stratégia kell, hanem olyan jövıkép, ami nem hideg kalkulációkon nyugszik, hanem az élményalapú innovációkra. Ehhez bátorítani kell az embereket. Új szakember jelenik meg a színen: a stratégiai partner. 6 (A láthatatlan látásának mővészete) Az ı dolga, hogy a láthatatlan jövıképhez vezetı utat felderítse és a vállalatvezetés számára hihetı történetbe ágyazza. A bővszó a storytelling, a hıs akadályokat leküzdı kalandjainak meséje. Hogyan lehet meghatározni egy roppant bizonytalan jövıt, hogyan lehet az ehhez vezetı lehetséges utat, utakat meggyızı történetekben elıre vetíteni? Lehet példa Antoine Saint-Exupéry tanácsa: Ha hajót akarsz építeni írja, akkor az embereket nem favágáshoz kell összetrombitálni, nem feladatokkal kell ıket ellátni, hanem beszélni kell nekik a tengeren utazás gyönyöreirıl. Némi aktualitást is keverhetünk ide: a most elhunyt Steve Jobs vallotta, hogy egy cég jövıjérıl csak történetekben lehet beszélni. Ma semmi nem biztos, a racionális célképzetek összeomlottak, a stratégiai tervek láttuk az idézetben önmagukért születnek, voltaképpen nem segítik elı a kreatív adaptációt. S az alapkérdések felvetését, a rájuk adandó válaszokkal való kísérletezést sem. Az én szememben a Nina Simon által exponált kérdések ugyanerre a zárlatra utalnak. Amire ösztönözni kíván, azt nem tudjuk elıre, de keresnünk kell a jövıképet, amit még nem, vagy csak alig látunk. Történetek kellenek mondják a stratégiai partnerek, mint a museum 2.0 blog szerzıje. Ez a site nem is más, mint a láthatatlan (múzeumi) jövıkép fürkészése. A jövıképet a stratégiai partner történeteken keresztül helyezi kontextusba, melynek lényege, hogy hihetık legyenek, és nem az, hogy igazak. 7 A határozott célokra, racionális stratégiai tervek alapján felépített múzeumi munka sokat segített a múzeumok modernizációjában. A racionalizációt, az elért hatékonyságot kár lenne tagadni, ennek tartós és védendı értékei vannak. A racionális stratégia azonban csak addig érvényes, amíg a környezet racionális, s legalább fı vonásaiban átlátható. Ma ez nem jellemzı, a mai történések csak arra sarkallnak, hogy hihetı jövıképet keressünk, mert a növekedés bővöletének igazsága szertefoszlott. Úgy vélem, hogy a néprajzi muzeológia ez egy egyszerő, nem is túl szerencsés kifejezése egy múzeumi praxisnak és világképnek, nos ez a tevékenység ebben a helyzetben elınyösen kerülhet ki a krízisbıl. Idézett tíz évvel ezelıtti elıadásomat azzal zártam, hogy a népraj- 5 Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, a stratégiai partner szak ajánlása: 6 Vö. A láthatatlan látásának mővészete 7 Velencei Júlia: Jönnek a stratégiai partnerek! (online)

7 7 zi múzeumok funkciója a mediáció, az értelmezı közvetítés, mégpedig két szemszögbıl is: a szakmai munka jellege és az intézmény aktív társadalmi jelenléte egyaránt ezt igényli. Ezt továbbra is érvényesnek tartom, ha (ismét) elıvesszük alapkérdéseinket és megtaláljuk hasznosságunk hihetı történeteit. Nekem is van most egy történetem. Nagy történet, de megnyugtató, hogy a fentiek fényében nem kell stratégiának nevezni. Ahogy az idézett tanácsadók, a stratégiai partnerek tanítják, akkor tehetjük hihetıvé, ha majd a láthatatlan meglátásának sok résztörtébe ágyazzuk. Kisebb kihagyásokkal idézek egy hivatalos célból készült idei nyári írásomból: Az Andrássy-negyed részeként elképzelt új múzeumi negyed megfelelı megoldásnak tőnik a Néprajzi Múzeum új épületben való méltó elhelyezésére. ( ) Az új múzeumi negyed új győjteményi és intézményes keretet jelent minden oda kerülı szervezetnek. Ez messze nem adminisztratív kérdés, de nem is csak városépítészeti probléma, még ha ez utóbbi önmagában is rendkívül gondosságot és figyelmet igényel. Az itt kialakuló új múzeumi egység mint az egész magyarországi (fıvárosi) múzeumi rendszer kiemelkedıen fontos része a kultúráról a kulturális örökségrıl és emlékezetrıl, a jövıt illetı elgondolásokról vallott elképzeléseink, céljaink kifejezıdése, s egyben megvalósulási kerete, sokrétő csatornarendszere lesz. A győjteményi különbségek ellenére az intézmények újra gondolt kapcsolathálója és együttmőködési területei elınyösen befolyásolhatják az intézményenként széttagolt forrásanyag, szaktudás össztársadalmi hasznosítását. A Néprajzi Múzeum többszörös kapcsolódási potenciállal rendelkezik, s ez talán legértékesebb adottsága. Az új múzeumi negyedben megnı ennek jelentısége. Az új kontextus elısegíti a tágan felfogott néprajz tudományos, mővelıdéspolitikai mondanivalójának kiaknázását. A Néprajzi Múzeum többes vegyértékét elınyösen lehet itt kamatoztatni a magyarországi kulturális élet sokszínő palettájának kibontakoztatásában és nemzeti kulturális politika céljainak érvényesítésében. Ezúttal négy összefüggést célszerő kiemelni, amelyek érveket jelentenek a Néprajzi Múzeumnak a múzeumi negyedben való elhelyezéséhez. (a) A Néprajzi Múzeum győjteménye a nemzeti kulturális örökség kiemelkedı egysége. Nélküle nem lehet a magyar társadalom többségét kitevı közrendőek történelmérıl valós képet alkotni. A győjtemény gerincét olyan mővelıdéstörténetileg pótolhatatlan emlékanyag alkotja, amely a nemzeti történelemnek a reformkorban fogant nemes eszméi alapján halmozódott föl. Ekkor született az a felismerés, hogy a nép a nemzet integráns részét alkotja, mőveltsége ısidıkbe nyúlik, ugyanakkor a nemzet jövıjét alapozza meg. Ennek az eszmének elsıdleges tárgyi forrásanyagát legteljesebben a Néprajzi Múzeum ırzi. A múzeum ugyanakkor a kulturális közösség önképét azáltal is termékenyen befolyásolja, hogy a mi és mások, a magyarság és a nagyvilág nagy kérdéseit is elıtárja hagyományos győjteményei alapján, s a múlt és a jelen vizsgálatán keresztül. A Néprajzi Múzeum kiállításai olyan komplex kapcsolatrendszert képviselnek, jelenítenek meg, amelynek szálai egyrészt a Nemzeti Múzeum, a közelben lévı Mezıgazdasági Múzeum történeti megközelítései felé mutatnak, másrészt kapcsolódnak az új helyen szintén szomszédos mővészeti intézményekhez, harmadrészt a folyton változó jelennel szerves kapcsolatban álló kulturális intézmények

8 8 széles kapcsolati körébe illeszkednek. A hagyományos és az átalakuló, az újat kifejezı-megjelenítı néprajzi győjtemények, a hozzájuk tapadó különleges szaktudás az új múzeumközi kontextusban felértékelıdik, egyszerre szolgálja a társadalom múltra, közösségi emlékezetre alapozott önismeretét, a különbözı hagyományok, kulturális regiszterek közötti megértést, a választást és mindezek identitáspolitikai funkcióit. (b) A Néprajzi Múzeum a világ kultúrái megismerésének elsıdleges magyarországi közgyőjteménye a forrásanyag korlátai, töredékessége ellenére is. Ebbıl származó funkcióját erısíteni kell, hiszen a mai globális színtérré tágult világról elengedhetetlen, hogy az oktatást, a közérdeklıdést a médián túl, esetenként azt kiegyensúlyozva, tárgyszerő, kritikailag feldolgozott valós ismeretek szolgálják. Ebben a múzeum szerepe megkerülhetetlen. Az új, központi elhelyezéső múzeumot úgy kellene kialakítani, hogy épülete az interkulturális találkozások kitüntetett országos központja legyen. Ez építészetileg is jól megalapozható. Az egyetemes látószög, a kulturális diverzitás elismerése, a mai mozgó és változó identitások megértése hozzá tartozik a nemzeti önismeret és identitásalakítás gyakorlatához. Mindennek referenciális pontjává válhat a Néprajzi Múzeum, ahogy erre példát mutatott pl. A Másik címő kiállításával és komplex programjaival (2008 9). A múzeum egyetemes győjteménye, tudományos tevékenysége és a közelben lévı Szépmővészeti Múzeum hasonló irányultsága egymást erısítené. (c) A Néprajzi Múzeum győjteménye, a néprajzi tárgykutatás kezdetek óta kapcsolatban áll az esztétikai, mővészeti kérdésekkel. Ez a kapcsolat sokrétő. A néprajz által vizsgált tárgyi kultúra esztétikuma népmővészet ennek kézenfekvı területe, de más szinten a néprajz, a kulturális antropológia és a mővészi szemlélet különbségei, újszerő kapcsolódásai a kortárs múzeumi gyakorlatot jelentısen befolyásolják. Múzeumi vonatkozásban itt történetileg két erısen különbözı múzeumi módszerrıl van szó, de ma világszerte éppen az figyelhetı meg, hogy az etnográfiai múzeumok elıszeretettel élnek kortárs mővészeti alkotásokkal és mővészeti projektek felismeréseivel, míg a mővészeti múzeumok az antropológiai szemlélet megtermékenyítı inspirációjára támaszkodnak. A néprajzi kontra esztétikai gondolkodás a múzeum új fizikai kontextusában sokszorosan újra értelmezhetı és új értelmezésekkel kecsegtet. A hagyományos szemlélet képviselte kettısség a magas mővészet és populáris kultúra között ma erısen revízióra szorul, ami akár győjtemények hatásainak újra értékelését is eredményezheti. A kulturális-mővészi gyakorlat határai, a vizualitás egyetemessége nem annyira az egymást kizáró értelmezéseket igényelnek, inkább ezek egységes szemléletét, az eltérı győjteményezési és vizsgálati módszerek komplementer stratégiáját. A vizualitás a Néprajzi Múzeum kapcsolódási felületeinek jól kiaknázható területe. Sajátos kapcsolati tıkét jelenthet a fotográfia is. A néprajz-antropológia és a fotográfia párhuzamos történettét pl. be lehet olyan (állandó) kiállításban mutatni, ami a fotográfiát esztétikaimővészi természetétıl részben elvonatkoztatva kezeli. Ez a megközelítés szerencsés kiegészítése lenne / lehetne a fotót mővészetként interpretáló mővészeti múzeumok kontextusában. (d) A Néprajzi Múzeum a kortárs világ reflexív helyszíne. A jelenkori globális és lokális folyamatok, a mindennapi kulturális színterek, a mediális tömegközlés árnyéká-

9 9 ban létrejövı kifejezési formák, a különbözı kulturális ellenállások, útkeresések stb. befogadásának, győjteményközpontú interpretálásának intézménye. A múzeum ilyen irányultsága vagy kapcsolódási potenciálja mindhárom elıbbi oldallal összefüggésben áll. A mai múzeum a kortárs kultúra szerves intézménye, nem csupán a látogatók kiszolgálásával, hanem a mai társadalom és kultúra megfigyelésével, interpretációjával járul hozzá a társadalmi integrációhoz és szolidaritáshoz. Az új múzeumi negyedben e múzeumi funkció betöltésében a Néprajzi Múzeum kiemelkedı szerepet játszana. Idáig az idézet. Építsünk tehát új múzeumot, ami számít! Szó volt róla: lényegesebb a tenni (építeni), és az, hogy számítson ; az intézmény csak eszköz, hogy az alapkérdésekkel foglalkozzunk. Sok történetre, hihetı forgatókönyvre van szükség. akik részletesen írják le a jövıt olvasom 8, el fogják veszíteni hitelességüket, azokat a stratégákat, akik homályos képet festenek, követni fogják. 8 Uo.

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem ügyérıl

Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem ügyérıl RO 3400 Cluj/Kolozsvár Calea Motilor/Mócok útja 16. Jud. Cluj/Kolozs megye Tel/Fax: 40-(0)64-196 056 e-posta: iszekely@rmdsz.ro www.hhrf.org/magyarkisebbseg/ Tanulmányok a romániai magyar állami egyetem

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén

A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén A Mikróvállalkozások jövıjérıl - İszintén Elıszó helyett: Az Élet Himnusza Az élet az egyetlen esély - vedd komolyan! Az élet szépség - csodáld meg! Az élet boldogság - ízleld! Az élet álom - tedd valósággá!

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Olvasás közben. Pintér Róbert: A finn csoda titka. Finnország mint a castellsi elmélet próbája

Olvasás közben. Pintér Róbert: A finn csoda titka. Finnország mint a castellsi elmélet próbája Olvasás közben Pintér Róbert: A finn csoda titka Castells, Manuel Himanen, Pekka (2002): The Information Society and the Welfare State The Finnish Model (Oxford University Press, Sitra s Publication Series

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén

A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén A kulcskompetenciák környezeti nevelés területén történı fejlesztésének pedagógiai kérdései Nahalka István Bevezetés A környezeti nevelésnek a kulcskompetenciák fejlesztésében játszott szerepét taglaló

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Budapest, 2008. november Szerkesztette és a kutatást irányította: Dr. habil Báger Gusztáv egyetemi tanár, az ÁSZ

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVHEZ 1

MEGJEGYZÉSEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVHEZ 1 MEGJEGYZÉSEK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERVHEZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS Az alábbi vélemény alapvetıen elfogadja az Új Széchenyi Terv (a továbbiakban ÚSzT v. Vitairat) legfontosabb célkitőzéseit. A részletes

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe:

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Az értekezés címe: 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS PANNON EGYETEM GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetıje: Prof.Dr.Török Ádám akadémikus Az értekezés címe: Az e-learning technológiák nemzetközi

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS 2 TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye 3 SZERKESZTETTE SZERKESZTİBIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Második rész

TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Második rész Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS MOZAIK 6. kötet Második rész 2009 ISBN 978-963-88162-1-4 Ö ISBN 978-963-88162-3-8 Kiadó: Tomori Pál Fıiskola Felelıs vezetı: Dr. Meszlényi Rózsa Tomori Pál Fıiskola TUDOMÁNYOS

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa 2006 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Írta és szerkesztette: Eszik Zoltán ISBN: Az Országos Tranzitfoglalkoztatási

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben