2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország"

Átírás

1 2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. << A magyar nemzet földjeként, hazájaként a keresztény Magyarország 1000 éve létezik; a megemlékező és egyúttal a jövőbe is tekintő ünnepségek augusztus 20.-án - Szt. István király napján - zárulnak. Az Ószövetségi Szentírásban (Mózes I. könyve 15.rész 1. és 7.vers, Mózes V. könyve 7. rész 9.és13.vers részletei) ezeket az Igéket mondja Isten a haza - nemzeti történelem által megszentelt - földjéről (a szent szerzők szavaival):...így szólt az Úr...: Én az Úr vagyok, aki... neked adom ezt a földet örökségül.;...tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr... állhatatos..., aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait...,(az Úr) szeretni fog, megáld és megsokasít téged... azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja., [ és a Királyok I. Könyve 8.rész 31.~37. vers szerint: veszély, baj, szorongatott helyzet, csapások idején, (de máskor is) hittel, reménységgel elmondott imáinkat ] Te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, - ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül Te ismered minden embernek a szívét -, hogy féljenek Téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Az Újszövetségi Szentírásban megőrzöttek alapján pedig egy évezrede gondolja bele a Miatyánk záró hitvallás-sorába minden keresztény magyar ember - méltán -, hogy Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország. Mert hitünk szerint Isten Országa, Isten hatalma, Isten dicsősége egyfelől valóban a megdicsőült lelkekből összetevődő diadalmas egyház-rész révén is a Mennyek Országának szférájában, a színről-színre látás világában van. Másfelől azonban mindez megtapasztalható valóság és örök feladat itt a földön is, az úton lévő, vándorló egyház-rész keresztényeinek életében is. Hiszen ebben a mi itteni hazánkban-országunkban immár 1 évezrede a keresztény jelképekkel gazdagon ékes magyar SzentKorona a (köz)hatalom szimbóluma. És a magyarok országában a nép mindig is, a keresztény egyház egésze pedig - igaz, felekezetenként különböző idő óta - mára már kivétel nélkül magyarul dicséri, dicsőíti Istent. A magyarság nem a Kárpát-medencében találkozott először a krisztusi megváltást hirdető kinyilatkoztatással, hanem korábbi szállás-(őshaza-) ill. mozgásterületein is. A Hún Birodalom alkotó elemeként őseink Szt. Jeromos jóvoltából hallhattak először az Isten és a teremtett világ között megköttetett Új és Örök Szövetségről: Jeromos körül a - Kaukázustól D-re a K-Római Birodalom határvidékén kalandozó - húnok között folytatott missziós Ige-hirdetést. ( Egyébként Szt. Jeromos az egyetemes egyháztörténet egyik legjelentősebb alakja: ő fordította le héber eredetiből az Ó-, és görög eredetiből az Újszövetségi Szentírást saját kora és utána még vagy másfél ezer évnyi idő művelt hallgatóinak nyelvére: latinra. Annyira közhasznú és - elterjedése miatt - általános lett ez a mű, hogy mindmáig Vulgata a neve ). A

2 belső-ázsiai kiinduló pontú, részben hún gyökerű korai avar népvándorlás után - a VI./VII. sz. fordulójától - (kisebb népmozgásoktól, átrendeződésektől eltekintve) a K-európai~pontusi síkságon nyugalom honolt, és népei intenzív gazdasági ill. kulturális kapcsolatba kerültek a keresztény K-Római Birodalommal, majd jogutódjával: Bizánccal. A Fekete-tenger É-i partvidékén és a Volga alsó szakasza mentén keresztény közösségek jöttek létre. A VII. sz. középső harmadában itt virágzott - igaz, csak kb. másfél nemzedéknyi ideig - a bolgár-törökök keresztény állama. Ebben a kultúrakörben érlelődött 7 törzs tartós, sőt állandó szövetségévé a levédiai, utóbb: etelközi magyarság. Nem véletlen tehát, hogy a IX. sz. végén több hullámban a Kárpát-medencébe költözés = az Álmos és Árpád vezette honfoglalás nemzedékének sírjaiban meghökkentően sok kereszt, Krisztus-szimbólumos medál található, ( leletkénti elhelyezkedésükből egyértelmű, hogy az illető viseletéhez tartoztak életében ). Szt. Konstantin/Cirill 860 körül még valahol a Fekete-tenger É-i partjai közelében prédikált a magyaroknak, testvére Szt. Metód már a Duna mentén hirdette a keresztény tanokat őseink honfoglalás-előkészítő egyik csoportjának 882-ben. Mindezt kortársként (!) maga a 2 szent - akik mára (Szt. Benedek mellett) szintén Európa védőszentjei(!) - jegyezte fel emlékirataiban, és innen került be legendáriumukba is. Árpád magyarjai részben a húnok, részben a korai és a kései avarok rokonainak ill. utódainak tartották magukat, és egyhangúlag ugyanezt tudta róluk Európa többi népe is. A Kárpát-medencei Közép-és Kései Avaria a 670/680-as évekbeli honfoglalók eredeti, pontusi kultúrája és Kuvrát kagán keresztény bolgár-török államából vagy annak szomszédságából hozott hagyományaik alapján kezdettől fogva Bizánc görög kereszténysége felé puhatolódzott. Sőt pl. a D-i Morava-folyó aldunai torkolatvidékén és a Szerémség peremén kialakult *Marót törzsnevű határ-(ütköző-) tartományuk lakossága egyértelműen orthodox kereszténységű, ez a [ D-i] Ó-Morávia; a mohamedán földrajzi-kereskedelmi leírásokban a népét és földjét *mrd/mrt-nek írják, 670/680-as honfoglalású, K-i eredetű tartomány-szervező nem szláv népe alapján. A *morəbə/[d-i]morva nevűek pedig az ókori *B/Mərg [Hérodotosz: Brog n(osz), a hún időkben: Marg(us) ] folyónak is új nevet adó délszláv betelepülők voltak.{ Bizánci feljegyzésekben ( a sok száz km-rel északnyugatabbra lévő, azonosan Moráviának írt nevű, de csak Avaria államiságának megszűnése után (!) kialakuló É-itól egyértelmű megkülönböztetés végett ez a D-i is mindig égtáj-jelzéssel írandó! ) A kései Avar Államot és a területén élő magyar, pl. székely-magyar nemzetrészeket, és más (utóbb a magyarságba olvadó) rokon észak-turáni népcsoportokat a VIII/IX. sz. fordulóján a latin-keresztény Nagy Károly császár hűbéresei által vezetett frank hadsereg hódította meg, kirabolva az avar uralkodó-dinasztia híres kincstárát, majd Európa-szerte hűbéri ill. egyházfenntartói-kegyúri ajándékként szétosztogatva a hatalmas zsákmány nagyobb részét. A zömmel még pogány népességű Bolgár Kaganátus hadserege népirtó hadjáratokkal É-i határsávjává tette a D-Alföldet ( a marótok nem kis hányada pl. a Felvidék középső részeibe ill. a Körösökhöz menekült ), és D-Erdélyt.

3 A teljes történelmét tekintve negyedévezredes múltú Avariát felnégyelték : 3 utódállam (Frank Birodalom, Ó-Morávia, Bolgár Kaganátus) annektálta az eredeti felségterületeikkel határos Avaria-i országrészeket, míg a mindegyiküktől legtávolabb lévő Kárpát-medencei tájakon (a Garamtól K-re a Felvidéken, az Alföld középső és É-i részein, É-Erdélyben) a késő avar-kori törzseket vagy törzs-csoportokat, népeket ill. szállásterületeiket saját helyi és/vagy regionális vezetőik irányították, igazgatták; (a IX. sz. legvégére ez utóbbiak egy része a Bolgár Kaganátus Marostól É-ra irányuló É-D-i kereskedelmében is vállalta a tranzitszerepet). Mivel az önálló állami életüket mindössze 9 évtizedre (= kereken 3 nemzedéknyi időre) ugyan elvesztő, de identitásukat, így nyelvüket ez alatt is, az utód-szervezetekben (tehát pl. az utódállamokban!) is megőrző kései avar-kori lakosok - köztük a magyar nyelvűek, pl. a székely-magyarok is - szövetségesként és mindenben együttműködve fogadták a IX. sz. végén honfoglaló Hétmagyar testvéreiket, a korábban itt lakó rokon népekkel egyetértve a Hétmagyarok is saját jogos örökségük részének tekintették a egykori frank hadizsákmányt, ezért valamennyi dél-és nyugat-európai hadjáratukon törekedtek e művészettörténetileg is páratlan, és nem kis részben már eredeti előállítási helyükön: a Kárpát-medencei Avariában is keresztény eszmeiségű kincsek visszaszerzésére. Egyébként: ma már történészek közmegegyezése, hogy szinte egyetlen hadjáratukra sem mentek a magyarok ottani keresztény hatalom hívása, sőt szövetségkötése nélkül; tehát valójában ottani térségi politikai rivalizálásokban vettek részt valamelyik keresztény fél oldalán. E - megtévesztően kalandozásoknak nevezett - hadjáratok egy részében személyesen is részt vett a rendszeres nyári szállását éppen itt, a Szigetköz szívében felütő, között a Hétmagyar Törzsszövetség/Nagyfejedelemség államfője: Falicsi, más néven Fajsz nagyfejedelem is, akinek a nevét e település még sokáig megőrizte akkor is, amikor a későbbi várat már - alapítójáról - Hédervárnak hívták. 973 Húsvétjára I.(Nagy)Ottó német-római császár Quedlinburgba meghívta Géza nagyfejedelmünk küldöttségét is: itt a tartós béke érdekében kölcsönösen elismerték a Melk/Wachau és az Enns-folyócska közti korábbi magyar gyepűt közös határként, amelyet a magyar határvédelem csapatai ekkor kiürítettek (= így lett nyugati gyepű-elve, tehát a gyepűn = őrzött határsávon túli terület, senki földje). A Bécsi-medence egésze, így maga Bécs is azonban továbbra is magyar maradt; a Stephanskirche régészeti feltárása során a közelmúltban találtak rá a korai magyar határőrök tárgyi emlékeire. Géza térítő papok fogadására is hajlandó volt; annál is inkább, mert apósa Erdélybe már 953-ban behívta Bizáncból Hierotheosz püspököt és paptársait, s Géza felesége: az erdélyi Sarolt maga is görög szertartású keresztény volt. II. Ottó császár már nem tartotta magát apja megfontoltabb keleti politikájához. A konfliktusok nemcsak magyar erődemonstrációs hadjáratokhoz vezettek, hanem a német-római birodalomból kilógó bajorokkal való szövetségkötéshez is, amit dinasztikus házassággal is megpecsételtek: bajor Gizella így kötött házasságot 995-ben Regensburgban a latin-keresztény neveltetésű Vajkkal, keresztény nevén Istvánnal. Közös életük

4 első éveit Nagy-Duna bal parti kisalföldi birtokaikon töltötték, nyitrai székhellyel. 997-től (Géza halálától) István lett az ország nagyfejedelme, és tényleges hatalmi területén intenzív térítő~egyházszervező munkába kezdett. Ezt ismerte el kora egyik legműveltebb embere, II. Szilveszter pápa az Karácsonyán = Jézus Krisztus megtestesülésének 1. millenniumán Istvánnak és országának megígért ( majd ben - húsvéti áldással felszentelve - Nagyboldogasszony ünnepére hazánkba eljuttatott ) koronával és a keresztény király egyéb felségjelvényeivel. Ez a keresztény magyar állam születésnapja. Az egyházszervezés is új lendületet nyert. István kiválóan beszélt - és ami az ő korában unikumnak számított - olvasott és írt latinul; levelezésben állt kora egyházreformjának kiválóságával, Odilo Cluny-i bencés apáttal is; zarándokházat alapított Jeruzsálemben, Konstantinápolyban, Rómában. Fia, Szt. Imre herceg a ma Pozsonyhoz tartozó oroszvári központból irányította a nyugati határ védelmét, eközben sem feledkezve meg a - saját lelki élményein is alapuló - hittérítés elősegítéséről. A vetés Szt. László és Könyves Kálmán idejére ért be: független - Európában szokatlan mértékben még Rómától is részben független - keresztény magyar állam, stabil gazdaság, biztonságosan őrzött határok. És akik Isten kegyelméből és segítségével mindezt megalkották: --- a kereszténységnek legtöbb szentet adó európai dinasztia = a magyar Árpád-ház jeles férfi-és nőtagjai, ( és mindaz a néhány szentéletű férfi, akiket művük teljessé tételéhez munkatársul külhonból segítségül hívtak ). Pozsonyban a Koronázó-templomban - mint a történelmi Magyarország ezeréves államhatárainak közelében mindenütt - a templom védőszentje ( Pozsonyban Szt. Márton, a mi földünk által még az ókorban a kereszténységnek adott 1. szent ) főoltár fölötti ábrázolása jobb oldalán Szt. István király, bal oldalán Szt. László király szobra áll: tisztük szerint - amiképpen életükben, azonképpen üdvözült állapotukban is - őrzik a hitet, a Szt.Korona tagjait ( = az országlakosok egyetemességét ) és földjét, ezen belül tehát őrzik a magyarságot, a magyar nemzet egészét, és a magyar földet, a magyar hazát, (amely nemcsak ma nem egyezik meg a közigazgatási, pl. az államhatárokkal...). Maga Szt. István király 24 ún. ország-belseji és 24 határvármegyét szervezett, előbbiek között Győr vármegyét, utóbbiak között Moson és Pozsony vármegyét. E megszervezett 3 szentistváni vármegye közös hármas-határ pontja éppen ezen a megszentelt helyen volt egészen 1578-ig!, (a XIII. században épült eredeti kőtemplom elé már akkor több céllal, köztük határpontul is ültetett tölgyfában, amelyet a XV. sz.-ban épült mostani templom építése során is gondosan megőriztek. Mára ez a mai államterületen a legidősebb kocsányos tölgy. Makkjaiból nevelt és ugyanide elültetett utódfácskáival - mintegy biológiai-genetikai jogfolytonosságként is - meg kell őriznünk e helyet!) ban az éppen elkészült várkastély saroktornyába helyezték át a pontot azzal, hogy Hédervár teljes

5 közigazgatási külterülete Győr vármegyéhez tartozzon. Majd csak a II. József-kori katonai-térképészeti fölmérés során döntöttek úgy, hogy a 3 vármegye 3 találkozó községhatár-pontja - jelesül a Győr vármegyei Hédervár, a Moson vármegyei Novák és a Pozsony vármegyei Zseli állandósított határának a Zseli- Parázsszeg D-i részén lévő közös pontja - legyen a hivatalos hármas-határ. Végül a Nagy-Duna főmedrének szabályozása folytán Pozsonnyal, mint vármegyeszékhellyel való kapcsolattartás megnehezülése miatt re néhány községet átcsatoltak Moson vármegyéhez, és ekkor a hármas-határ pont az ásványi Öntéssziget DK-i sarkára került; (egyébként mind a Parázsszeg, mind az Öntéssziget ide légvonalban csak pár km-re van). Tehát soha nem felejtendő, hogy a Szigetközben csakis a Mosoni-Dunaág melletti ill. közeli bal parti települések tartoztak a szentistváni Moson vármegyéhez, mint Arak, (a tatárjárás után Novák is), (Magyar-)Kimle, Kálnok, Halászi, Feketeerdő, a jobb partiak közül Mecsér, (Horvát-)Kimle, Moson, Magyaróvár, Bezenye, Rajka, Csúny, és a Dunaág kiágazása felett még Oroszvár is. Viszont 9 évszázadnyi időtartamban Pozsony vármegye része volt az Árpád-kortól 1884-ig a szigetközi Kiliti, Püski, Remete, Lipót, Darnó és Zseli. Sőt még az 1884-es átcsatolás után is Pozsony vármegyénél maradtak a Nagy-Duna bal parti, azaz csallóközi anyatelepülések jobb parti, azaz szigetközi filiái, szigetei, mint a Csölösztőhöz és Révkörtvélyeshez tartozó, azok szigetközi határrészének számító Csölösztő-sziget, a Tejfaluhoz tartozó Tejfalu-sziget, a Doborgazhoz tartozó Doborgaz-sziget (mára ez önálló nevű községünk), a Keszölcéshez tartozó Sérfenyő-sziget, a Vajkához tartozó Cikola-sziget és Nagy-sziget, a Sűlyhöz tartozó Sűly-sziget (ezek együttesen mára: Dunasziget nevű községünk), végül a csallóközi (ma: Nagy-) Bodakhoz tartozó szigetközi (mai Kis-) Bodak. Pozsonyban tehát mi - többek között ennek okán is - o t t h o n vagyunk, ma is. És e 9 évszázadot megért közigazgatási beosztásban is világosan visszaköszön, hogy őseink felismerték a közép-dunai hordalékkúp - vagyis együttesen a Csallóköz és a Szigetköz - természet-és gazdaságföldrajzi egységét. (Az őslakos magyaroknak ezt a szemléletet vette át az [először nagyobb tömegben a tatárjárás után Moson ill. Pozsony vármegyébe költöző] németség tájnév-adása is: a már viszonylag kialakuló, bár konkrét medreit gyakran váltogató, a hordalékkúp tetején, tehát ún. függőmederben lezúduló Nagy-Duna főág és a hordalékkúp északi peremén a vizeket összegyűjtő-levezető Csallóközi Kis-Dunaág közti területrészt Nagy Áradmányos-szigetnek, a Nagy-Duna és a hordalékkúp déli peremén a vizeket összegyűjtő-levezető (korábban Győrinek mondott) mai Mosoni-Dunaág közti területrészt Kis Áradmányos-szigetnek hívták. Mindkettő neve elé írásban is, térképeken is minden esetben odatéve az őslakosság túlnyomó részének nemzeti hovatartozására utaló ungarische = magyar jelzőt; azaz: a közép-dunai német földrajzi névhasználatban a Csallóköz = Ungarische Große Schüttinsel, a Szigetköz pedig Ungarische Kleine Schüttinsel; ilyen értelemben teljesen függetlenül e 2 kistáj egyes részeinek mindenkori közigazgatási (pl. vármegye-) hovatartozásától is. [ A Schütt (=áradmány!) kései áthallása a žito (=gabona), ebből lett a ma hivatalos Žitny ; és odaát dehogyis tükör-fordítanák le manapság az ungarische -t ].

6 Magyarország a szt.istváni alapokon egy évezreden át az európai fejlődés élvonalához tartozott, amit többek között a Kárpát-koszorú = az 1000 éves államhatár keleti szegélyén az építőkövekkel igazolhatóan megállt gótika, reneszánsz, barokk, és az eszmékkel igazolhatóan ugyanott megállt humanizmus, kálvini reformáció, vagy a nemzeti szabadságharcok is mindennél jobban mutatnak. Az 1000 év, a keresztény magyar millennium ma valamennyi magyar keresztény közös ünnepe. A magyar szellem, identitás-tudat ma már szétválaszthatatlan egységben látja és éli meg a történelmi keresztény felekezetek által a nemzet egészének adott-nevelt szellemóriásaink nevét és tetteit. Csak felvillantva néhányukat --- olyanokat, akik megélték, és nyíltan, egyértelműen megvallották kereszténységüket: A megözvegyült katolikus Zrínyi Ilona 2. férje az evangélikus Thököly Ferenc kuruc fejedelem volt; a katolikus II. Rákóczi Ferenc tisztikarának és hadseregének zöme protestánsokból tevődött össze; az Erdély és a többi magyar országrész újraegyesítését (= unióját, ld. majd 1848-ban a Tizenkét pontból a 12.-et!) elsőként szorgalmazó református Bocskai István fejedelmet Kolozsvár katolikus főtemplomában ravatalozták fel; a katolikus Pázmány Péter érsek Erdély politikai-gazdasági önállóságára és fejlesztésére bíztatta a református Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet, aki viszont saját jövedelmeiből is támogatta a Pázmány védnöksége alatt a Királyi Magyarországon kiadott magyar nyelvű katolikus Biblia megjelenését, terjesztését. És van-e nagyobb magyar helység, település, ahol ne lenne utca, tér elnevezve a katolikus Széchenyi Istvánról, az evangélikus Kossuthról, Petőfiről, a református Jókairól, Arany Jánosról? És vajon hányan tartják számon - és ma már miért is tartanák számon? -, hogy a katolikus Vörösmarty által írt Szózatot a református Egressy Béni, a református Kölcsey által írt Himnuszt a katolikus Erkel Ferenc zenésítette meg? És van-e újkori magyar esztétika, újkori magyar polgári életérzés a református Ady, a katolikus Babits, Kodály, Pilinszky, az evangélikus Reményik Sándor, az unitárius József Attila vagy Bartók nélkül? És vajon közülünk, erdészek közül hányan tudják, hogy legnagyobb elődünk, kálnoki Bedő Albert erdőmérnök az ugyancsak történelmi magyar protestáns felekezet, az unitáriusok egyik legmagasabb egyházi tisztségét töltötte be élete végéig. Arról az unitárius felekezetről van szó, amelynek egyik szervező lángelméje - a többi felekezet erdélyi képviselőinek egyetértésével ban a tordai országgyűlésen - terjesztette elő, és hagyatta törvényként jóvá - a világon először (!) - a lelkiismereti és vallásszabadságot. Valamennyi itt és most néven nevezett, és a néven nem nevezett sokmillió magyar Szt. István óta megvallotta és élete alapélményének, vezérelvének tartotta keresztény hitét, és gyakorolta vallását. Ennek a következménye, hogy Európában az egyetlen K-ről jött nép a magyarság, amely államalkotóként fenn tudott maradni, és ha külső túlerő vagy nagyhatalmi politikai bűn, gonoszság miatt időszakosan nemzetrészekre szakították is, mint pl. Mohács vagy Trianon után, annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. A kereszténység és a magyar nemzet 1000 éves egységét jelzi akár itt, a szentistváni alapítású Győri Püspökséghez tartozó hédervári katolikus kápolnában is egy konkrét példasor, amely a magyar történelem 3

7 tragikus sorsfordulóját egy-egy győri püspök önkéntes - hazájukért ill. híveikért vállalt - mártíromsága által is híven mutatja: a tatár megszálló hadsereg elleni honvédő csatában Muhinál vesztette életét Gergely győri püspök, a török megszálló hadsereg elleni honvédő csatában Mohácsnál vesztette életét Paksy Balázs győri püspök, és a II. világháború végén a szovjet megszálló hadsereg egyik tisztjének géppuska-sorozatába halt bele 1945 Húsvétján a híveit védő Apor Vilmos győri püspök. (E tragikusságában is figyelemre méltó gondolatsort Mindszenty József hercegprímás mondta el hallgatóságának Győrött, nem sokkal rákosistasztalinista letartóztatása előtt). A keresztény magyar államiság Kárpát-medencei évezredét megyeszerte jelképezik a tavaly és az idén felállított emlék-keresztek. Ezek nagy része apostoli kettős-kereszt, amelynek alkalmazása Szt. István hittérítő apostolkodása jogán illeti meg a mindenkori magyar államot, a magyar nemzetet, ezért kerülhetett bele történelmi címereinkbe, így a jelenlegi címerbe is. Noha értékrendi válságokkal küzdő korunkban történnek kísérletek ún. kilúgozásokra extrém liberális vagy ateista vagy hitközönyös részről, a magyar történelem elmúlt 1000 évéből nem törölhető ki a keresztény eszmeiség, mint nemzet-megtartó, a nemzet egészséges fejlődését mindenkor alapvetően elősegítő erő. A hívő keresztény/keresztyén pedig tudja, hogy ennek az erőnek a forrása - a múltban is, a jelenben is, a jövőben is - a Mindenható, Kegyelmes Isten. Megemlékezésünk alkalmából babérkoszorút készíttettünk, amelynek nemzeti szalagjain a következő felirat olvasható : A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAMISÁG MILLENNIUMA TISZTELETÉRE Országos Erdészeti Egyesület - Hédervár, 2001.június 23. Felkérem Káldy József erdőmérnök urat, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, dr. Kondor Antal erdőmérnök urat, a Soproni Erdészeti Technikum nyugalmazott tanárát, továbbá mai rendezvényünk két helyi szervezőjét: Kovács Péter és Tóth István erdésztechnikus urakat, hogy a koszorút helyezzék el az oltárasztalra a kegyelem írott forrása, a Szent Biblia mellé. Befejezésül valamennyien együtt kérjük a Kegyelmes Istent, hogy a Kárpát-medence egészében is, a jelenlévők többsége számára az édes haza illetve a szülőföld élményét közvetlenül jelentő Győr, Moson, Pozsony és Sopron szentistváni vármegyék területén is további évezredet adjon a magyarságnak: közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar Himnuszt. Írta, és án a hédervári Boldogasszony kápolnában - a 90. zsoltár 1.versszakának hitvalláskénti elmondása, majd a Boldogasszony anyánk régi magyar népének közös eléneklése után - felolvasta Bolla Sándor

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló Katolikus Iskolák Takáts Sándor Országos Történelmi Versenye Levelezési cím: 1114 Budapest, Villányi u. 5-7 vagy 1518 Budapest, Pf. 41 Telefon: 06 1 381 09 09 E-mail: titkarsag@szmg.hu vagy iskola@szmg.hu

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár.

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Engesztelő szentmise: 2013. december 03.-án kedden 12 00 -kor a Sopron, Jereván-lakótelepi

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A Mezőladányi Önkormányzat 9/2001./VI.25./ Ökt. sz r e n d e l e t e Az önkormányzati jelképekről és használatuk szabályairól

A Mezőladányi Önkormányzat 9/2001./VI.25./ Ökt. sz r e n d e l e t e Az önkormányzati jelképekről és használatuk szabályairól A Mezőladányi Önkormányzat 9/2001./VI.25./ Ökt. sz r e n d e l e t e Az önkormányzati jelképekről és használatuk szabályairól (egységes szerkezetben) Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007 1. A mintáról Kárpátalja Kárpátalján a Kárpát Panel kutatás keretében 350 fős mintát vettünk a háztartások szintjén többlépcsős véletlen

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Magyarversünnep a magyar nyelv napján

Magyarversünnep a magyar nyelv napján Magyarversünnep a magyar nyelv napján Amikor Ipolyság jeles költő fiát a Magyar Tudományos Akadémia (levelező ) tagjai sorába iktatta, Négyesy László, az esztétika jeles professzora e szavakkal méltatta

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20.

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Kedves Magyarjaim! A hagyományos augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben