2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország"

Átírás

1 2. Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. << A magyar nemzet földjeként, hazájaként a keresztény Magyarország 1000 éve létezik; a megemlékező és egyúttal a jövőbe is tekintő ünnepségek augusztus 20.-án - Szt. István király napján - zárulnak. Az Ószövetségi Szentírásban (Mózes I. könyve 15.rész 1. és 7.vers, Mózes V. könyve 7. rész 9.és13.vers részletei) ezeket az Igéket mondja Isten a haza - nemzeti történelem által megszentelt - földjéről (a szent szerzők szavaival):...így szólt az Úr...: Én az Úr vagyok, aki... neked adom ezt a földet örökségül.;...tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr... állhatatos..., aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait...,(az Úr) szeretni fog, megáld és megsokasít téged... azon a földön, amelyről esküvel ígérte atyáidnak, hogy neked adja., [ és a Királyok I. Könyve 8.rész 31.~37. vers szerint: veszély, baj, szorongatott helyzet, csapások idején, (de máskor is) hittel, reménységgel elmondott imáinkat ] Te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, - ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül Te ismered minden embernek a szívét -, hogy féljenek Téged egész életükben, amíg csak azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál. Az Újszövetségi Szentírásban megőrzöttek alapján pedig egy évezrede gondolja bele a Miatyánk záró hitvallás-sorába minden keresztény magyar ember - méltán -, hogy Uram, Tiéd az ország --- Tiéd Magyarország. Mert hitünk szerint Isten Országa, Isten hatalma, Isten dicsősége egyfelől valóban a megdicsőült lelkekből összetevődő diadalmas egyház-rész révén is a Mennyek Országának szférájában, a színről-színre látás világában van. Másfelől azonban mindez megtapasztalható valóság és örök feladat itt a földön is, az úton lévő, vándorló egyház-rész keresztényeinek életében is. Hiszen ebben a mi itteni hazánkban-országunkban immár 1 évezrede a keresztény jelképekkel gazdagon ékes magyar SzentKorona a (köz)hatalom szimbóluma. És a magyarok országában a nép mindig is, a keresztény egyház egésze pedig - igaz, felekezetenként különböző idő óta - mára már kivétel nélkül magyarul dicséri, dicsőíti Istent. A magyarság nem a Kárpát-medencében találkozott először a krisztusi megváltást hirdető kinyilatkoztatással, hanem korábbi szállás-(őshaza-) ill. mozgásterületein is. A Hún Birodalom alkotó elemeként őseink Szt. Jeromos jóvoltából hallhattak először az Isten és a teremtett világ között megköttetett Új és Örök Szövetségről: Jeromos körül a - Kaukázustól D-re a K-Római Birodalom határvidékén kalandozó - húnok között folytatott missziós Ige-hirdetést. ( Egyébként Szt. Jeromos az egyetemes egyháztörténet egyik legjelentősebb alakja: ő fordította le héber eredetiből az Ó-, és görög eredetiből az Újszövetségi Szentírást saját kora és utána még vagy másfél ezer évnyi idő művelt hallgatóinak nyelvére: latinra. Annyira közhasznú és - elterjedése miatt - általános lett ez a mű, hogy mindmáig Vulgata a neve ). A

2 belső-ázsiai kiinduló pontú, részben hún gyökerű korai avar népvándorlás után - a VI./VII. sz. fordulójától - (kisebb népmozgásoktól, átrendeződésektől eltekintve) a K-európai~pontusi síkságon nyugalom honolt, és népei intenzív gazdasági ill. kulturális kapcsolatba kerültek a keresztény K-Római Birodalommal, majd jogutódjával: Bizánccal. A Fekete-tenger É-i partvidékén és a Volga alsó szakasza mentén keresztény közösségek jöttek létre. A VII. sz. középső harmadában itt virágzott - igaz, csak kb. másfél nemzedéknyi ideig - a bolgár-törökök keresztény állama. Ebben a kultúrakörben érlelődött 7 törzs tartós, sőt állandó szövetségévé a levédiai, utóbb: etelközi magyarság. Nem véletlen tehát, hogy a IX. sz. végén több hullámban a Kárpát-medencébe költözés = az Álmos és Árpád vezette honfoglalás nemzedékének sírjaiban meghökkentően sok kereszt, Krisztus-szimbólumos medál található, ( leletkénti elhelyezkedésükből egyértelmű, hogy az illető viseletéhez tartoztak életében ). Szt. Konstantin/Cirill 860 körül még valahol a Fekete-tenger É-i partjai közelében prédikált a magyaroknak, testvére Szt. Metód már a Duna mentén hirdette a keresztény tanokat őseink honfoglalás-előkészítő egyik csoportjának 882-ben. Mindezt kortársként (!) maga a 2 szent - akik mára (Szt. Benedek mellett) szintén Európa védőszentjei(!) - jegyezte fel emlékirataiban, és innen került be legendáriumukba is. Árpád magyarjai részben a húnok, részben a korai és a kései avarok rokonainak ill. utódainak tartották magukat, és egyhangúlag ugyanezt tudta róluk Európa többi népe is. A Kárpát-medencei Közép-és Kései Avaria a 670/680-as évekbeli honfoglalók eredeti, pontusi kultúrája és Kuvrát kagán keresztény bolgár-török államából vagy annak szomszédságából hozott hagyományaik alapján kezdettől fogva Bizánc görög kereszténysége felé puhatolódzott. Sőt pl. a D-i Morava-folyó aldunai torkolatvidékén és a Szerémség peremén kialakult *Marót törzsnevű határ-(ütköző-) tartományuk lakossága egyértelműen orthodox kereszténységű, ez a [ D-i] Ó-Morávia; a mohamedán földrajzi-kereskedelmi leírásokban a népét és földjét *mrd/mrt-nek írják, 670/680-as honfoglalású, K-i eredetű tartomány-szervező nem szláv népe alapján. A *morəbə/[d-i]morva nevűek pedig az ókori *B/Mərg [Hérodotosz: Brog n(osz), a hún időkben: Marg(us) ] folyónak is új nevet adó délszláv betelepülők voltak.{ Bizánci feljegyzésekben ( a sok száz km-rel északnyugatabbra lévő, azonosan Moráviának írt nevű, de csak Avaria államiságának megszűnése után (!) kialakuló É-itól egyértelmű megkülönböztetés végett ez a D-i is mindig égtáj-jelzéssel írandó! ) A kései Avar Államot és a területén élő magyar, pl. székely-magyar nemzetrészeket, és más (utóbb a magyarságba olvadó) rokon észak-turáni népcsoportokat a VIII/IX. sz. fordulóján a latin-keresztény Nagy Károly császár hűbéresei által vezetett frank hadsereg hódította meg, kirabolva az avar uralkodó-dinasztia híres kincstárát, majd Európa-szerte hűbéri ill. egyházfenntartói-kegyúri ajándékként szétosztogatva a hatalmas zsákmány nagyobb részét. A zömmel még pogány népességű Bolgár Kaganátus hadserege népirtó hadjáratokkal É-i határsávjává tette a D-Alföldet ( a marótok nem kis hányada pl. a Felvidék középső részeibe ill. a Körösökhöz menekült ), és D-Erdélyt.

3 A teljes történelmét tekintve negyedévezredes múltú Avariát felnégyelték : 3 utódállam (Frank Birodalom, Ó-Morávia, Bolgár Kaganátus) annektálta az eredeti felségterületeikkel határos Avaria-i országrészeket, míg a mindegyiküktől legtávolabb lévő Kárpát-medencei tájakon (a Garamtól K-re a Felvidéken, az Alföld középső és É-i részein, É-Erdélyben) a késő avar-kori törzseket vagy törzs-csoportokat, népeket ill. szállásterületeiket saját helyi és/vagy regionális vezetőik irányították, igazgatták; (a IX. sz. legvégére ez utóbbiak egy része a Bolgár Kaganátus Marostól É-ra irányuló É-D-i kereskedelmében is vállalta a tranzitszerepet). Mivel az önálló állami életüket mindössze 9 évtizedre (= kereken 3 nemzedéknyi időre) ugyan elvesztő, de identitásukat, így nyelvüket ez alatt is, az utód-szervezetekben (tehát pl. az utódállamokban!) is megőrző kései avar-kori lakosok - köztük a magyar nyelvűek, pl. a székely-magyarok is - szövetségesként és mindenben együttműködve fogadták a IX. sz. végén honfoglaló Hétmagyar testvéreiket, a korábban itt lakó rokon népekkel egyetértve a Hétmagyarok is saját jogos örökségük részének tekintették a egykori frank hadizsákmányt, ezért valamennyi dél-és nyugat-európai hadjáratukon törekedtek e művészettörténetileg is páratlan, és nem kis részben már eredeti előállítási helyükön: a Kárpát-medencei Avariában is keresztény eszmeiségű kincsek visszaszerzésére. Egyébként: ma már történészek közmegegyezése, hogy szinte egyetlen hadjáratukra sem mentek a magyarok ottani keresztény hatalom hívása, sőt szövetségkötése nélkül; tehát valójában ottani térségi politikai rivalizálásokban vettek részt valamelyik keresztény fél oldalán. E - megtévesztően kalandozásoknak nevezett - hadjáratok egy részében személyesen is részt vett a rendszeres nyári szállását éppen itt, a Szigetköz szívében felütő, között a Hétmagyar Törzsszövetség/Nagyfejedelemség államfője: Falicsi, más néven Fajsz nagyfejedelem is, akinek a nevét e település még sokáig megőrizte akkor is, amikor a későbbi várat már - alapítójáról - Hédervárnak hívták. 973 Húsvétjára I.(Nagy)Ottó német-római császár Quedlinburgba meghívta Géza nagyfejedelmünk küldöttségét is: itt a tartós béke érdekében kölcsönösen elismerték a Melk/Wachau és az Enns-folyócska közti korábbi magyar gyepűt közös határként, amelyet a magyar határvédelem csapatai ekkor kiürítettek (= így lett nyugati gyepű-elve, tehát a gyepűn = őrzött határsávon túli terület, senki földje). A Bécsi-medence egésze, így maga Bécs is azonban továbbra is magyar maradt; a Stephanskirche régészeti feltárása során a közelmúltban találtak rá a korai magyar határőrök tárgyi emlékeire. Géza térítő papok fogadására is hajlandó volt; annál is inkább, mert apósa Erdélybe már 953-ban behívta Bizáncból Hierotheosz püspököt és paptársait, s Géza felesége: az erdélyi Sarolt maga is görög szertartású keresztény volt. II. Ottó császár már nem tartotta magát apja megfontoltabb keleti politikájához. A konfliktusok nemcsak magyar erődemonstrációs hadjáratokhoz vezettek, hanem a német-római birodalomból kilógó bajorokkal való szövetségkötéshez is, amit dinasztikus házassággal is megpecsételtek: bajor Gizella így kötött házasságot 995-ben Regensburgban a latin-keresztény neveltetésű Vajkkal, keresztény nevén Istvánnal. Közös életük

4 első éveit Nagy-Duna bal parti kisalföldi birtokaikon töltötték, nyitrai székhellyel. 997-től (Géza halálától) István lett az ország nagyfejedelme, és tényleges hatalmi területén intenzív térítő~egyházszervező munkába kezdett. Ezt ismerte el kora egyik legműveltebb embere, II. Szilveszter pápa az Karácsonyán = Jézus Krisztus megtestesülésének 1. millenniumán Istvánnak és országának megígért ( majd ben - húsvéti áldással felszentelve - Nagyboldogasszony ünnepére hazánkba eljuttatott ) koronával és a keresztény király egyéb felségjelvényeivel. Ez a keresztény magyar állam születésnapja. Az egyházszervezés is új lendületet nyert. István kiválóan beszélt - és ami az ő korában unikumnak számított - olvasott és írt latinul; levelezésben állt kora egyházreformjának kiválóságával, Odilo Cluny-i bencés apáttal is; zarándokházat alapított Jeruzsálemben, Konstantinápolyban, Rómában. Fia, Szt. Imre herceg a ma Pozsonyhoz tartozó oroszvári központból irányította a nyugati határ védelmét, eközben sem feledkezve meg a - saját lelki élményein is alapuló - hittérítés elősegítéséről. A vetés Szt. László és Könyves Kálmán idejére ért be: független - Európában szokatlan mértékben még Rómától is részben független - keresztény magyar állam, stabil gazdaság, biztonságosan őrzött határok. És akik Isten kegyelméből és segítségével mindezt megalkották: --- a kereszténységnek legtöbb szentet adó európai dinasztia = a magyar Árpád-ház jeles férfi-és nőtagjai, ( és mindaz a néhány szentéletű férfi, akiket művük teljessé tételéhez munkatársul külhonból segítségül hívtak ). Pozsonyban a Koronázó-templomban - mint a történelmi Magyarország ezeréves államhatárainak közelében mindenütt - a templom védőszentje ( Pozsonyban Szt. Márton, a mi földünk által még az ókorban a kereszténységnek adott 1. szent ) főoltár fölötti ábrázolása jobb oldalán Szt. István király, bal oldalán Szt. László király szobra áll: tisztük szerint - amiképpen életükben, azonképpen üdvözült állapotukban is - őrzik a hitet, a Szt.Korona tagjait ( = az országlakosok egyetemességét ) és földjét, ezen belül tehát őrzik a magyarságot, a magyar nemzet egészét, és a magyar földet, a magyar hazát, (amely nemcsak ma nem egyezik meg a közigazgatási, pl. az államhatárokkal...). Maga Szt. István király 24 ún. ország-belseji és 24 határvármegyét szervezett, előbbiek között Győr vármegyét, utóbbiak között Moson és Pozsony vármegyét. E megszervezett 3 szentistváni vármegye közös hármas-határ pontja éppen ezen a megszentelt helyen volt egészen 1578-ig!, (a XIII. században épült eredeti kőtemplom elé már akkor több céllal, köztük határpontul is ültetett tölgyfában, amelyet a XV. sz.-ban épült mostani templom építése során is gondosan megőriztek. Mára ez a mai államterületen a legidősebb kocsányos tölgy. Makkjaiból nevelt és ugyanide elültetett utódfácskáival - mintegy biológiai-genetikai jogfolytonosságként is - meg kell őriznünk e helyet!) ban az éppen elkészült várkastély saroktornyába helyezték át a pontot azzal, hogy Hédervár teljes

5 közigazgatási külterülete Győr vármegyéhez tartozzon. Majd csak a II. József-kori katonai-térképészeti fölmérés során döntöttek úgy, hogy a 3 vármegye 3 találkozó községhatár-pontja - jelesül a Győr vármegyei Hédervár, a Moson vármegyei Novák és a Pozsony vármegyei Zseli állandósított határának a Zseli- Parázsszeg D-i részén lévő közös pontja - legyen a hivatalos hármas-határ. Végül a Nagy-Duna főmedrének szabályozása folytán Pozsonnyal, mint vármegyeszékhellyel való kapcsolattartás megnehezülése miatt re néhány községet átcsatoltak Moson vármegyéhez, és ekkor a hármas-határ pont az ásványi Öntéssziget DK-i sarkára került; (egyébként mind a Parázsszeg, mind az Öntéssziget ide légvonalban csak pár km-re van). Tehát soha nem felejtendő, hogy a Szigetközben csakis a Mosoni-Dunaág melletti ill. közeli bal parti települések tartoztak a szentistváni Moson vármegyéhez, mint Arak, (a tatárjárás után Novák is), (Magyar-)Kimle, Kálnok, Halászi, Feketeerdő, a jobb partiak közül Mecsér, (Horvát-)Kimle, Moson, Magyaróvár, Bezenye, Rajka, Csúny, és a Dunaág kiágazása felett még Oroszvár is. Viszont 9 évszázadnyi időtartamban Pozsony vármegye része volt az Árpád-kortól 1884-ig a szigetközi Kiliti, Püski, Remete, Lipót, Darnó és Zseli. Sőt még az 1884-es átcsatolás után is Pozsony vármegyénél maradtak a Nagy-Duna bal parti, azaz csallóközi anyatelepülések jobb parti, azaz szigetközi filiái, szigetei, mint a Csölösztőhöz és Révkörtvélyeshez tartozó, azok szigetközi határrészének számító Csölösztő-sziget, a Tejfaluhoz tartozó Tejfalu-sziget, a Doborgazhoz tartozó Doborgaz-sziget (mára ez önálló nevű községünk), a Keszölcéshez tartozó Sérfenyő-sziget, a Vajkához tartozó Cikola-sziget és Nagy-sziget, a Sűlyhöz tartozó Sűly-sziget (ezek együttesen mára: Dunasziget nevű községünk), végül a csallóközi (ma: Nagy-) Bodakhoz tartozó szigetközi (mai Kis-) Bodak. Pozsonyban tehát mi - többek között ennek okán is - o t t h o n vagyunk, ma is. És e 9 évszázadot megért közigazgatási beosztásban is világosan visszaköszön, hogy őseink felismerték a közép-dunai hordalékkúp - vagyis együttesen a Csallóköz és a Szigetköz - természet-és gazdaságföldrajzi egységét. (Az őslakos magyaroknak ezt a szemléletet vette át az [először nagyobb tömegben a tatárjárás után Moson ill. Pozsony vármegyébe költöző] németség tájnév-adása is: a már viszonylag kialakuló, bár konkrét medreit gyakran váltogató, a hordalékkúp tetején, tehát ún. függőmederben lezúduló Nagy-Duna főág és a hordalékkúp északi peremén a vizeket összegyűjtő-levezető Csallóközi Kis-Dunaág közti területrészt Nagy Áradmányos-szigetnek, a Nagy-Duna és a hordalékkúp déli peremén a vizeket összegyűjtő-levezető (korábban Győrinek mondott) mai Mosoni-Dunaág közti területrészt Kis Áradmányos-szigetnek hívták. Mindkettő neve elé írásban is, térképeken is minden esetben odatéve az őslakosság túlnyomó részének nemzeti hovatartozására utaló ungarische = magyar jelzőt; azaz: a közép-dunai német földrajzi névhasználatban a Csallóköz = Ungarische Große Schüttinsel, a Szigetköz pedig Ungarische Kleine Schüttinsel; ilyen értelemben teljesen függetlenül e 2 kistáj egyes részeinek mindenkori közigazgatási (pl. vármegye-) hovatartozásától is. [ A Schütt (=áradmány!) kései áthallása a žito (=gabona), ebből lett a ma hivatalos Žitny ; és odaát dehogyis tükör-fordítanák le manapság az ungarische -t ].

6 Magyarország a szt.istváni alapokon egy évezreden át az európai fejlődés élvonalához tartozott, amit többek között a Kárpát-koszorú = az 1000 éves államhatár keleti szegélyén az építőkövekkel igazolhatóan megállt gótika, reneszánsz, barokk, és az eszmékkel igazolhatóan ugyanott megállt humanizmus, kálvini reformáció, vagy a nemzeti szabadságharcok is mindennél jobban mutatnak. Az 1000 év, a keresztény magyar millennium ma valamennyi magyar keresztény közös ünnepe. A magyar szellem, identitás-tudat ma már szétválaszthatatlan egységben látja és éli meg a történelmi keresztény felekezetek által a nemzet egészének adott-nevelt szellemóriásaink nevét és tetteit. Csak felvillantva néhányukat --- olyanokat, akik megélték, és nyíltan, egyértelműen megvallották kereszténységüket: A megözvegyült katolikus Zrínyi Ilona 2. férje az evangélikus Thököly Ferenc kuruc fejedelem volt; a katolikus II. Rákóczi Ferenc tisztikarának és hadseregének zöme protestánsokból tevődött össze; az Erdély és a többi magyar országrész újraegyesítését (= unióját, ld. majd 1848-ban a Tizenkét pontból a 12.-et!) elsőként szorgalmazó református Bocskai István fejedelmet Kolozsvár katolikus főtemplomában ravatalozták fel; a katolikus Pázmány Péter érsek Erdély politikai-gazdasági önállóságára és fejlesztésére bíztatta a református Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet, aki viszont saját jövedelmeiből is támogatta a Pázmány védnöksége alatt a Királyi Magyarországon kiadott magyar nyelvű katolikus Biblia megjelenését, terjesztését. És van-e nagyobb magyar helység, település, ahol ne lenne utca, tér elnevezve a katolikus Széchenyi Istvánról, az evangélikus Kossuthról, Petőfiről, a református Jókairól, Arany Jánosról? És vajon hányan tartják számon - és ma már miért is tartanák számon? -, hogy a katolikus Vörösmarty által írt Szózatot a református Egressy Béni, a református Kölcsey által írt Himnuszt a katolikus Erkel Ferenc zenésítette meg? És van-e újkori magyar esztétika, újkori magyar polgári életérzés a református Ady, a katolikus Babits, Kodály, Pilinszky, az evangélikus Reményik Sándor, az unitárius József Attila vagy Bartók nélkül? És vajon közülünk, erdészek közül hányan tudják, hogy legnagyobb elődünk, kálnoki Bedő Albert erdőmérnök az ugyancsak történelmi magyar protestáns felekezet, az unitáriusok egyik legmagasabb egyházi tisztségét töltötte be élete végéig. Arról az unitárius felekezetről van szó, amelynek egyik szervező lángelméje - a többi felekezet erdélyi képviselőinek egyetértésével ban a tordai országgyűlésen - terjesztette elő, és hagyatta törvényként jóvá - a világon először (!) - a lelkiismereti és vallásszabadságot. Valamennyi itt és most néven nevezett, és a néven nem nevezett sokmillió magyar Szt. István óta megvallotta és élete alapélményének, vezérelvének tartotta keresztény hitét, és gyakorolta vallását. Ennek a következménye, hogy Európában az egyetlen K-ről jött nép a magyarság, amely államalkotóként fenn tudott maradni, és ha külső túlerő vagy nagyhatalmi politikai bűn, gonoszság miatt időszakosan nemzetrészekre szakították is, mint pl. Mohács vagy Trianon után, annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. A kereszténység és a magyar nemzet 1000 éves egységét jelzi akár itt, a szentistváni alapítású Győri Püspökséghez tartozó hédervári katolikus kápolnában is egy konkrét példasor, amely a magyar történelem 3

7 tragikus sorsfordulóját egy-egy győri püspök önkéntes - hazájukért ill. híveikért vállalt - mártíromsága által is híven mutatja: a tatár megszálló hadsereg elleni honvédő csatában Muhinál vesztette életét Gergely győri püspök, a török megszálló hadsereg elleni honvédő csatában Mohácsnál vesztette életét Paksy Balázs győri püspök, és a II. világháború végén a szovjet megszálló hadsereg egyik tisztjének géppuska-sorozatába halt bele 1945 Húsvétján a híveit védő Apor Vilmos győri püspök. (E tragikusságában is figyelemre méltó gondolatsort Mindszenty József hercegprímás mondta el hallgatóságának Győrött, nem sokkal rákosistasztalinista letartóztatása előtt). A keresztény magyar államiság Kárpát-medencei évezredét megyeszerte jelképezik a tavaly és az idén felállított emlék-keresztek. Ezek nagy része apostoli kettős-kereszt, amelynek alkalmazása Szt. István hittérítő apostolkodása jogán illeti meg a mindenkori magyar államot, a magyar nemzetet, ezért kerülhetett bele történelmi címereinkbe, így a jelenlegi címerbe is. Noha értékrendi válságokkal küzdő korunkban történnek kísérletek ún. kilúgozásokra extrém liberális vagy ateista vagy hitközönyös részről, a magyar történelem elmúlt 1000 évéből nem törölhető ki a keresztény eszmeiség, mint nemzet-megtartó, a nemzet egészséges fejlődését mindenkor alapvetően elősegítő erő. A hívő keresztény/keresztyén pedig tudja, hogy ennek az erőnek a forrása - a múltban is, a jelenben is, a jövőben is - a Mindenható, Kegyelmes Isten. Megemlékezésünk alkalmából babérkoszorút készíttettünk, amelynek nemzeti szalagjain a következő felirat olvasható : A KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAMISÁG MILLENNIUMA TISZTELETÉRE Országos Erdészeti Egyesület - Hédervár, 2001.június 23. Felkérem Káldy József erdőmérnök urat, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, dr. Kondor Antal erdőmérnök urat, a Soproni Erdészeti Technikum nyugalmazott tanárát, továbbá mai rendezvényünk két helyi szervezőjét: Kovács Péter és Tóth István erdésztechnikus urakat, hogy a koszorút helyezzék el az oltárasztalra a kegyelem írott forrása, a Szent Biblia mellé. Befejezésül valamennyien együtt kérjük a Kegyelmes Istent, hogy a Kárpát-medence egészében is, a jelenlévők többsége számára az édes haza illetve a szülőföld élményét közvetlenül jelentő Győr, Moson, Pozsony és Sopron szentistváni vármegyék területén is további évezredet adjon a magyarságnak: közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar Himnuszt. Írta, és án a hédervári Boldogasszony kápolnában - a 90. zsoltár 1.versszakának hitvalláskénti elmondása, majd a Boldogasszony anyánk régi magyar népének közös eléneklése után - felolvasta Bolla Sándor

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló

Feladatok. 1. Kérdés. Magyarok tündöklő csillaga Szent István és kora (950-1050) Történelmi vetélkedő 2015/2016. II. forduló Katolikus Iskolák Takáts Sándor Országos Történelmi Versenye Levelezési cím: 1114 Budapest, Villányi u. 5-7 vagy 1518 Budapest, Pf. 41 Telefon: 06 1 381 09 09 E-mail: titkarsag@szmg.hu vagy iskola@szmg.hu

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár.

Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Dr. Kondor Antal 1922 ~ 2013 2013. november 25.-én, 92. életévében elhunyt dr. Kondor Antal erdőmérnök-tanár. Engesztelő szentmise: 2013. december 03.-án kedden 12 00 -kor a Sopron, Jereván-lakótelepi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Magyarversünnep a magyar nyelv napján

Magyarversünnep a magyar nyelv napján Magyarversünnep a magyar nyelv napján Amikor Ipolyság jeles költő fiát a Magyar Tudományos Akadémia (levelező ) tagjai sorába iktatta, Négyesy László, az esztétika jeles professzora e szavakkal méltatta

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007 1. A mintáról Kárpátalja Kárpátalján a Kárpát Panel kutatás keretében 350 fős mintát vettünk a háztartások szintjén többlépcsős véletlen

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20.

Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Mindszenty József bíboros beszéde Szent István király ünnepén 1 Bécs, Pázmáneum, 1974. augusztus 20. Kedves Magyarjaim! A hagyományos augusztus 20-án ünnepeljük Szent István királyunkat, az ezeréves történelemnek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok

TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1 TÖRTÉNELEMVERSENY, FELNŐTTOKTATÁS REFORMKOR 2006. március 10. Szóbeli feladatok 1. Villámkérdések IGAZ/NEM IGAZ (5 perc) 5 pont 1. Deák szerint a börtönviszonyok javítása sürgősebb, mint a büntetőjogi

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

HATÁRTALANUL! JÓ UTAZÁS

HATÁRTALANUL! JÓ UTAZÁS HATÁRTALANUL! JÓ UTAZÁS Határtalan jókedvvel vágott neki 43 felsővárosi hetedikes diák és 5 kísérő tanár az őszi Határtalanul! kirándulásnak. Úti célunk Erdély, szálláshelyünk, ahogy a gyerekek nevezték:

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben