EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Vác december 5.

2 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETÉS...4 MINŐSÉGPOLITIKA...4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK INTÉZMÉNYTÍPUS SZERINTI CÉLOK Óvodák Alapfokú oktatási intézmények Középfokú oktatási intézmények...7 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8 A KÖZOKTATÁSI RENDSZER TERVEZÉSE...8 Az eljárásrend célja...8 Az eljárásrend tárgya...8 Az érintettek köre...9 AZ ELJÁRÁSREND RÉSZLETES LEÍRÁSA...9 A partnerek igényeinek, elégedettségének mérése...9 A hosszú távú tervezés folyamata...9 A stratégiai tervezés bemenő adatai...9 A stratégiai célok meghatározása, az EMIP elkészítése A középtávú tervezés folyamata A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés A KÖZOKTATÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK SZERVEZÉSE Az eljárásrend célja Az eljárásrend tárgya Az érintettek köre Ágazaton belüli partnerek elsősorban: Az ágazatközi kapcsolatok esetében partnerek elsősorban: AZ ELJÁRÁSREND RÉSZLETES LEÍRÁSA A partnerazonosítás folyamata A közoktatási ágazat belső és külső kapcsolatrendszerének működtetése A partnerazonosítás és a kapcsolattartás módjának felülvizsgálata AZ ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK TERVEZÉSE Az ellenőrzések és értékelések szakmai lebonyolítása AZ ELLENŐRZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMAINAK FELÜLVIZSGÁLATA AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA /17

3 HATÁLYBA LÉPÉS SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYHÁZMEGYE INTÉZMÉNYSPECIFIKUS CÉLJAI AZ EGYES INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓAN Óvodák Általános Iskolák Középfokú Intézmények /17

4 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 219 (5) (6) bek. előírja a közoktatási intézmények és a fenntartók számára saját minőségirányítási programjuk kidolgozását, tágabb értelemben minőségfejlesztési rendszerük kialakítását, illetve működtetését. Az elmúlt évek minőségirányítással kapcsolatos ágazati kezdeményezései igazolták, hogy a közoktatási intézményekben hatékony minőségfejlesztési rendszer csak abban az esetben építhető ki, ha a fenntartó is részese annak. A törvény legújabb módosítása megerősítette a minőségirányítás szerepét és helyét a közoktatási rendszerben, bevezette fenntartói minőségirányítás fogalmát, illetve kötelezettségét. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának szoros kapcsolatban kell állniuk a Fenntartó minőségirányítási programjával. A fenntartói minőségfejlesztési rendszer kialakítása és alkalmazása kiszámítható feltételeket és együttműködő környezetet hozhat létre a közoktatási intézmények számára feladataik teljesítésében. A Váci Egyházmegye Ordináriusa törvényi kötelezettségének jelen dokumentumban rögzítettek alapján kíván eleget tenni. MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozat A Váci Egyházmegye Ordináriusa Pest és Nógrád megyében az egyik legnagyobb közoktatási intézményhálózatot fenntartó jogi személy, mely meghatározó szerepet tölt be az egész régió oktatási szerkezetében. Fontosnak tartjuk a Váci Egyházmegye közoktatásának, mint az Egyház egyik alapvető küldetése minőségének folyamatos javítását. A nevelés feladata és joga különösképpen megilleti az egyházat, mert isteni küldetése van arra, hogy az embereket a keresztény élet teljességének elérésére segítse. (CIC 794. kán. 1..) A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében. (796. kán. 1..) Az egyháznak joga van arra, hogy bármilyen tantárgy oktatására, bármilyen típusú és fokozatú iskolát alapítson és vezessen. (800. kán. 1..) Küldetésünk, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel, valamint újabb erőforrások rendszeres feltárásával, illetve bevonásával minőségi keresztény szemléletű nevelési, oktatási szolgáltatást biztosítsunk polgáraink számára. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a fiatalok és a szülők nemzedékei folyamatosan megújuló, értékes és versenyképes tudást szerezhessenek. 4/17

5 Ezen cél elérése érdekében EKIF Minőségirányítási Programot (EMIP) készítünk és működtetünk, melyben meghatározzuk a közoktatási rendszerünk egészére, illetve az egyes intézményekre vonatkozó minőségi céljainkat, valamint szabályozzuk azon folyamatainkat, melyeket a közoktatási rendszer minőségi működése szempontjából meghatározónak tekintünk. A Minőségirányítási Program célja a közoktatás-irányítással kapcsolatos különböző elvárások legmagasabb színvonalú kielégítése, a közoktatás-irányítási folyamatok külső és belső vevői elégedettséget kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Az EKIF Minőségirányítási Program végrehajtása során az Egyházmegye közoktatásirányításért felelős szervezeti egysége a Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Comenius Minőségirányítási szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerben foglaltakat alkalmazza, valamint épít az egyházmegyei közoktatási rendszert szabályozó belső és külső dokumentumaira. A közoktatás helyi minőségét a közoktatási intézmények, a szolgáltatást igénybevevők, valamint a szakmai szervezetek bevonásával határozzuk meg. OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK A Váci Egyházmegye közoktatási intézményrendszere tekintetében folyamatosan ellenőrzi és értékeli a fejlesztési tervben megfogalmazott célok teljesülését. A változó igényekhez és feltételekhez, jogszabályi követelményekhez alkalmazkodva, és a folyamatos fejlesztés lehetőségeit keresve az egyházmegye ágazati hosszú távú céljait a következőkben fogalmazza meg. Intézményrendszerünk adjon minden iskolahasználónak keresztény elkötelezettségű versenyképes tudást megalapozó oktatást-nevelést. Keresztény alapokon nyugvó, a hitoktatásba integrált mentálhigiénés programmal kívánjuk segíteni tanulóink személyiségfejlődését. Alap- és középfokon egyaránt növeljük az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával növeljük a tanulók magasabb szintű kimeneti képzettségét. Nagyobb számban jussanak be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. A nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében megvizsgáljuk a nyelvi előkészítő oktatás, valamint az arra megfelelő adottságú intézményeinkben, általános iskolában a két tanítási nyelvű képzés bevezetésének lehetőségeit. Valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant és feltételrendszert az integráció megvalósítására Az intézményrendszer egészének tekintetében a 10. osztály végéig minden tanuló számára biztosítjuk a rendszer rugalmas átjárhatóságát. A lehetséges tanulási utak követésével, az intézményi szintek együttműködésének koordinálásával biztosítjuk az átjárhatóság és folytathatóságtovábblépési lehetőség elvének érvényesülését az oktatási intézmények között. Az intézmények 5/17

6 rendelkezzenek a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában. Hatékony információs rendszert működtetünk a fenntartó és az intézmények között, továbbá gondoskodunk a különböző szinteken keletkező információk cseréjéről, megismerhetőségéről. Egyházmegyei szintű intézmény-működtetési, valamint szakmai ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk, amely az intézményi önértékelésekre épül. Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük az intézmények munkáját. Segítjük az öntevékeny szakmai műhelyek egyházmegyei szintű koordinációját és együttműködését. Intézményközi vezetői információs rendszert alakítunk ki és tartunk fenn. Biztosítjuk a pályaorientációt az alapfok 5 8. évfolyamán és középfokon is a tanulói képességek, készségek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján. A középfok képzési kínálatának tervezésekor figyelembe vesszük a helyi felsőoktatási intézmények kínálatát, és az összhang megteremtése érdekében rendszeres egyeztetést folytatunk. A fejlesztéseket a jelenlegi Egyházmegyei intézményszerkezet eredményeire, hatékonyságára vonatkozó adatok elemzése, értékelése alapján, illetve a partnerekkel együttműködve indítjuk. A művészeti képzést alap- és középfokon egymásra épülő rendszerként működtetjük, azokban a művészeti ágakban, ahol ez az együttműködés biztosítható. Törekszünk arra, hogy, a lehetőségek függvényében valósuljon meg a 6 12 éves korosztály mindennapos testnevelése. A 6. évfolyam végéig minden gyermek tanuljon meg úszni. Kidolgozzuk az egészségnevelés stratégiai programját, annak érdekében, hogy az adott korosztály egészségi mutatói javuljanak. A működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében pályázati önrészt biztosítunk az intézmények számára a költségvetés függvényében. Biztosítjuk az akadálymentesítés kötelező feltételeit minden közoktatási intézményben. A minőségi szakmai munka érdekében a szakos ellátottság jelenlegi helyzetét megtartjuk, növeljük a képzettségi szintet a képzési kínálatnak megfelelően. A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítjuk az egyházmegyei intézményhálózat keretei között a helyi önkormányzatok által felvenni nem tudott tanulók fogadását, amennyiben ezek a családok elfogadják világnézetünket. Segítjük az intézményeket a megfelelő szakmai szolgáltatás kiválasztásában. Szabályozott ágazatközi kapcsolatrendszert működtetünk Intézménytípus szerinti célok Óvodák Óvodáink gondoskodjanak a magas színvonalú keresztény nevelésről. Programkínálatukkal, családias, katolikus légkörükkel, a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítsék elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. 6/17

7 Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. A hitoktatás részeként jelenjen meg a gyermekek életkor-specifikus, keresztény jellegű személyiségfejlesztése. Az óvodák működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket. Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével - biztosítsák a helyi önkormányzati óvodákba fel nem vett gyerekek fogadását. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának egyházmegyei szintű koordinációjában vegyenek részt. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát. Intézményi szinten fontos a mérési értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi területére Alapfokú oktatási intézmények Intézményeink biztosítsanak elkötelezett katolikus nevelést, és versenyképes tudást diákjaik számára. A hitoktatás részeként jelenjen meg a tanulók keresztény elkötelezettségű mentálhigiénés fejlesztése. Alapfokon növelni kell az idegen nyelvek oktatásának és az informatikaoktatás hatékonyságát. Intézményi szinten fontos a mérési értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi területére. A működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében készüljenek pályázatok Az intézmények rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a többi egyházi és önkormányzati intézménnyel. Az integrált oktatás megvalósítása érdekében működjön együtt a helyi és megyei nevelési tanácsadókkal. A pályaorientációt az alapfok 5 8. évfolyamán is biztosítani kell. Ennek érdekében rendelkezzen az intézmény pályaorientációs programmal, és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően folyamatosan fejlessze azt. A felhasználói igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell működtetni figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével - biztosítsák a helyi önkormányzati iskolákba fel nem vett gyerekek fogadását Középfokú oktatási intézmények Biztosítani kell minden tanuló számára a rugalmas, minimális megterheléssel járó intézményi átjárhatóságot. Az intézmények rendelkezzenek a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában. A pályaorientációt középfokon a tanulói képességek, készségek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján kell biztosítani. A hitoktatás részeként jelenjen meg a tanulók keresztény elkötelezettségű mentálhigiénés fejlesztése. 7/17

8 A mindenkori munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakképzési kínálatot kell kialakítani. Középfokon növelni kell az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával növelni kell a tanulók magasabb szintű kimeneti képzettségének elérését. A felhasználói igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell működtetni figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. Intézményi szintű mérés értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed intézmény minden tevékenységi területére. Az intézmény-specifikus célokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A kitűzött célok 2015-ig történő megvalósításához az Egyházmegye lehetőségeihez képest erőforrásokat, intézkedési terveket, eljárásokat, kapcsolódó feladatokat, felelősöket és határidőket határoz meg. A célok elérését megvalósításuk közben is rendszeresen méri, értékeli. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A minőségfejlesztési rendszer keretében azon folyamatokat határozzuk meg, amelyek közvetlen hatással lehetnek a közoktatási rendszer minőségi irányítására. Ezen folyamatokért általában személyesen az EKIF Főigazgató felelős - azzal a megkötéssel, hogy törvényi felhatalmazás, az EKIF szervezeti és működési szabályzata alapján, a Váci Egyházmegye Ordináriusa a folyamatok működtetésének egyszemélyi felelőse. Ennek alapján az eljárásrendekben az EKIF Főigazgató személyéhez kötött felelősségi körök minden esetben egyben az Ordinárius felelősségét is jelentik. A közoktatási rendszer tervezése Az eljárásrend célja A minőségpolitikában megfogalmazott szakmai céljaink következetes megvalósítását és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága éves működésének megalapozását segíti a stratégiai, a középtávú és az éves (operatív) tervezés folyamata. Jelen leírás célja e három, szorosan összefüggő folyamat áttekintése. Az eljárásrend tárgya A leírás az Egyházmegye közoktatási rendszerének irányításával és működtetésével kapcsolatos hosszú-, közép- és rövid távú célok megfogalmazására, valamint az ezek megvalósulását célzó tervek elkészítésére vonatkozik. Az Egyházmegye hosszú távú, stratégiai célkitűzéseit az EKIF Minőségirányítási Program (EMIP) tartalmazza ágazati, intézménytípusonkénti és intézményi bontásban. 8/17

9 Az Egyházmegye középtávú tervezési dokumentuma a Feladat ellátási, intézményhálózatműködtetési, fejlesztési terv (Fejlesztési Terv), mely a Pest és Nógrád megyei fejlesztési tervvel összhangban készül. Az Egyházmegye rövid távú tervezési dokumentuma az EKIF éves munkaterve, mely az EKIF adott évre vonatkozó feladatait tartalmazza a költségek és a felelősök megjelölésével. A stratégiai, a középtávú és az éves célok megfogalmazásánál figyelembe kell venni a minőségtervezésre vonatkozó követelményeket. Az érintettek köre A tervezési folyamat működtetéséért az EKIF Főigazgatója felelős, kivéve a partnerek azonosítása és igényeinek, elégedettségének mérése folyamatát, mely a Minőségügyi Megbízott felelősségi körébe tartozik. A Minőségügyi Megbízott feladata az egyes tervezési dokumentumokhoz szükséges információk beszerzése, a tervezési dokumentumok elkészítése - az éves munkaterv kivételével a dokumentumokkal kapcsolatos döntés előkészítése az EKIF Főigazgatója és az Ordinárius számára, valamint az érintettek széles körű bevonásának és a tervezési dokumentumok nyilvánosságának biztosítása. Az eljárásrend részletes leírása A tervezési dokumentumok elkészítése során az EKIF együttműködik partnereivel az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A partnerek igényeinek, elégedettségének mérése Az EKIF feladatait partnerei igényeinek figyelembe vételével kívánja megtervezni és működtetni. Emellett szükséges, hogy az EKIF saját tevékenységéről is rendszeres visszacsatolást kapjon munkájának folyamatos javítása céljából. Ennek érdekében rendszeresen felméri partnerei igényeit, illetve elégedettségét. A partneri igény- és elégedettségmérés az Intézmények által rendelkezésre bocsátott információk, illetve a további partnerekkel kapcsolatos felmérések alapján készül. Az adatok elemzőértékelő feldolgozása a Minőségügyi Megbízott feladata, melyet az adatok beérkezését követő 30. napig el kell végeznie. Az EKIF SzMSz-ében foglaltak alapján a Minőségügyi Megbízott erről összefoglaló jelentést készít az EKIF Főigazgató számára. A hosszú távú tervezés folyamata Az Egyházmegye közoktatási tevékenységének stratégiai célrendszerét tartalmazó EKIF Minőségirányítási Program elkészíttetése az EKIF Főigazgató, jóváhagyása az Ordinárius feladata. A tervezés előkészítését a Minőségügyi Megbízott végzi. A stratégiai tervezés bemenő adatai A dokumentum elkészítéséhez a Minőségügyi Megbízott és az EKIF Főigazgató az alábbi adatokat, információkat gyűjti be, illetve használja fel: 9/17

10 Törvények, országos és helyi szintű jogszabályok; Érvényes EKIF tervezési dokumentumok: Intézkedési terv, Pest és Nógrád megyei közoktatási koncepció, Nemzeti Fejlesztési Terv; Pest és Nógrád megyei fejlesztési terv, illetve egyéb, a megye vagy a régió közoktatási rendszerét érintő tervezési dokumentum; Partneri igény- és elégedettségmérés eredményei, különös tekintettel a fejlesztési javaslatokra; Demográfiai mutatók; Közoktatással kapcsolatos országos és helyi statisztikák, elemzések; Nemzetközi tapasztalatok, tendenciák, fejlesztési irányok; A közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai: nevelési/pedagógiai programok, kollégiumi nevelési programok, alapító okiratok, intézményi minőségirányítási programok, intézményvezetői pályázatok; Az éves munkatervek megvalósulásának értékeléséből származó adatok. Az adatok, információk rendszeres gyűjtése a Minőségügyi Megbízott feladata. Az adatoknak az EMIP elkészítésének, illetve felülvizsgálatának megkezdése előtt 14 nappal a tervezési folyamatban résztvevők rendelkezésére kell állnia. A stratégiai célok meghatározása, az EMIP elkészítése A megismert adatok és kapott információk alapján az EKIF Főigazgató az általa meghatározott munkamódszerrel és felkért szakemberek bevonásával helyzetelemzést végez, melynek alapján meghatározza a közoktatási rendszerrel kapcsolatos stratégiai célok tartalmát, valamint az EMIP szerkezetét. A célok kialakítása két lépcsőben történik: az első szakaszban megfogalmazásra kerülnek az ágazat általános céljai, illetve ezek alapján az egyes intézménytípusokra vonatkozó célkitűzések. Ezt követően a második szakaszban a közoktatási intézmények bevonásával meghatározzák az egyes intézmények konkrét célrendszerét. Az ágazati célok a minőségpolitikában, az intézménytípusok, illetve az egyes intézmények célrendszere az EMIP mellékleteiben kerülnek dokumentálásra. A stratégiai célok megfogalmazása után az EKIF Főigazgató meghatározza az intézményi minőségirányítási programok (MIP) tartalmi felépítését, és azok elfogadásának Egyházmegyei ütemtervét, mely tartalmazza a MIP-ek szakértői véleményeztetésének folyamatát is. Ezzel párhuzamosan amennyiben erre jogszabály vagy helyi rendelkezés felhatalmazza, illetve ha a minőségcélok megvalósítása indokolttá teszi - az EKIF Főigazgató meghatározza a közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai felülvizsgálatának folyamatát, melyet eljuttat az intézmények részére. Az évi LXXIX. közoktatási törvényben megfogalmazott követelmények alapján az EKIF Főigazgató elkészítteti az EMIP részeként a minőségfejlesztési rendszer-leírást, melynek kialakításához meghatározza a szükséges módszereket és a bevonandó szakemberek körét. 10/17

11 A középtávú tervezés folyamata Az EKIF Minőségirányítási Programban megfogalmazott stratégiai célok megvalósítása érdekében az EKIF oktatási igazgatója elkészíti a közoktatási rendszer középtávú céljait tartalmazó Intézkedési tervének tervezetét. Az Intézkedési terv elkészíttetése az EKIF Főigazgató, jóváhagyása az EKIF Főigazgató javaslatára a Megyéspüspök feladata. Az Intézkedési terv elkészítésének és felülvizsgálatának folyamata megegyezik az EMIP kidolgozásának folyamatával, azzal a különbséggel, hogy a középtávú célok megfogalmazásakor elsősorban az EKIF Minőségirányítási Programjában foglaltakat kell figyelembe venni. A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés Az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az EKIF Főigazgató javaslatot tesz a Megyéspüspöknek az EKIF következő évi feladataira vonatkozóan. Az EKIF Főigazgató az Ordinárius útmutatása alapján elkészítteti az EKIF éves munkatervét a Comenius Minőségfejlesztési Rendszerben foglaltakat figyelembe véve. Az éves munkaterv elkészítése az EKIF SzMSz-e alapján kell, hogy történjen. Az EKIF éves munkaterve elkészíttetésekor figyelembe kell venni: az intézmények tanév végi beszámolóit, a helyi intézménytípus szintű, igazgatói munkaközösségek javaslatait, az adott évben megvalósult ellenőrzések, értékelések eredményeit, a partneri igény- és elégedettségmérés eredményeit, az Intézkedési Terv adott időszakra vonatkozó feladatait, valamint minden olyan információt, amelyet fontosnak ítél a munkaterv elkészítéséhez. Az éves munkatervben A tanév rendjével, A közoktatási intézményvezetői pályázatokkal, Az Egyházmegyei szintű jutalmazásokkal, elismerésekkel, Az intézményi költségvetések elkészítésével, Szakmai feladatok ellátásával, A tanügyigazgatással, A közoktatáshoz kapcsolódó szociális feladatok ellátásával, Az éves szakmai, kulturális és sportrendezvények lebonyolításával, A partnerkapcsolatok működtetésével, A közoktatási intézmények ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos az éves szintű feladatok ellátásának módja és ütemezése kerül meghatározásra. Az éves munkaterv módosítására az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint kerül sor. Amennyiben szükséges, az EKIF Főigazgató dönt az éves munkaterv évközi felülvizsgálatáról. 11/17

12 A közoktatás belső és külső kapcsolatainak szervezése Az eljárásrend célja A belső és külső kommunikáció szabályozásának célja, hogy az EKIF munkája hatásos és hatékony legyen, és minden érintett számára a szükséges, illetve elégséges információ az adott időpontban rendelkezésre álljon a közoktatási rendszer működése során. Az eljárásrend tárgya A szabályozás a közoktatási ágazaton belüli és kívüli partnerek azonosítására, a velük való kapcsolattartásra, valamint e folyamatok elemző értékelésére terjed ki. Az érintettek köre Az EKIF belső és külső partnereinek meghatározásáért, illetve a velük történő kommunikáció működtetéséért a kommunikációs igazgató felelős. A folyamat résztvevői az EKIF munkatársai mellett mindazon szervezetek, intézmények, vagy személyek, amelyeket, illetve akiket az EKIF a partnerazonosítási folyamatában megjelöl. Az ágazatközi kapcsolatok esetében a Váci Egyházmegye szervezeti egységeit (plébániák, egyházi intézmények, szervezetek) tekinti partnernek, mivel ezen egységek rendelkeznek az érintett településen legtöbb információval adott ágazatra vonatkozóan. Emellett mint ahogy a belső partnerek esetében is az EKIF Főigazgató meghatározhat további partnereket is a partnerazonosítás folyamata során. Ágazaton belüli partnerek elsősorban: A közoktatási feladatellátásban résztvevő és támogató intézmények; Felhasználói kör: szülők, tanulók, gyerekek; Szakmai szervezetek, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók; A közoktatásban résztvevő, vagy azt irányító, ellenőrző állami szervezetek. Az ágazatközi kapcsolatok esetében partnerek elsősorban: A gyermek- és ifjúságvédelem területén a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi felelősei, illetve az illetékes gyámügyi hivatalok; Szociálpolitika területén a helyi Caritas-csoportok, illetve az önkormányzatok képviselőtestületei; A munkaerő-gazdálkodás területén a szakmai kamarák megyei szervezetei és a Megyei Munkaügyi Központok; Az egészségügy területén a területileg illetékes kórházak, rendelőintézetek, háziorvosi szolgálatok, ÁNTSZ. 12/17

13 Az eljárásrend részletes leírása A partnerazonosítás folyamata A kommunikációs igazgató a fentiekben felsorolt, illetve a saját hatáskörben megjelölt partnerek esetében meghatározza az azonosított partnerek azon képviselőinek személyét, akik tevékenységük során a helyi oktatásirányítás felé közvetíteni, képviselni tudják a partnerek elvárásait. Az kommunikációs igazgató a partnerekről, illetve a képviselők személyéről listát készít, melyet az EKIF irodában helyez el. A közoktatási ágazat belső és külső kapcsolatrendszerének működtetése A kommunikációs igazgató azonosítja az ágazaton belüli partnerekkel, illetve más ágazatok képviselőivel történő kapcsolattartás csatornáit, eszközeit és gyakoriságát, illetve a partnerek szerepét a döntés-előkészítési folyamatokban. A partnerek szerepvállalását, valamint a döntés-előkészítési folyamatba történő bevonásuk módját és eseteit az EKIF éves munkatervében szükséges rögzíteni, különös tekintettel a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségekre. A kommunikációs igazgató saját hatáskörben dönt arról, hogy az esetlegesen év közben felmerülő, de az éves munkatervben nem tervezett partnerekkel történő kommunikációt milyen módon szervezi meg. A partnerazonosítás és a kapcsolattartás módjának felülvizsgálata Az EKIF Főigazgató az igényeknek megfelelően, de legalább éves rendszerességgel átvizsgálja a partnerlistát, és szükség szerint módosíttatja azt. Az ágazaton belüli és ágazatközi kapcsolattartás megfelelőségét, illetve hatékonyságát az EKIF Főigazgató egyrészt a partneri igény- és elégedettségmérés során, másrészt az éves munkaterv végrehajtásának értékelésekor vizsgálja meg, és amennyiben szükséges, a leírtak szerint módosíttatja azt. Az ellenőrzések, értékelések tervezése Az ellenőrzések, értékelések középtávú tervezésének biztosítása érdekében az EKIF Főigazgató elkészítteti az Ellenőrzési és Értékelési Tervet, melyben meghatározza a közoktatási intézmények ellenőrzésének, értékelésének ütemezését a következő négy tanévre vonatkozóan. Az ütemezés során biztosítani kell, hogy minden közoktatási intézményben a törvényességi és szakmai ellenőrzés, értékelés kétévente, a pénzügyi ellenőrzés, értékelés évente legalább egy alkalommal megtörténjen. Az Ellenőrzési és Értékelési Terv alapján az EKIF Főigazgató az éves tervezési folyamatban állapítja meg az adott tanévre vonatkozó ellenőrzési, értékelési feladatokat a résztvevők, a felelősök, a költségek és a konkrét határidők megjelölésével. Az ellenőrzések és értékelések szakmai lebonyolítása A közoktatási intézmények működésének, szakmai és törvényességi ellenőrzésének alapelveit, módszereit és eszközrendszerét, továbbá a végrehajtás módját az Ellenőrzési és Értékelési terv tartalmazza, amelyet a Váci Egyházmegye Ordináriusa útmutatása alapján az EKIF Főigazgatója az Okta- 13/17

14 tási és a Gazdasági Igazgatóval készíttet el. Az oktatási, nevelési intézmények pénzügyi ellenőrzésénél és értékelésénél az ágazatra vonatkozó törvényi előírásokat kötelező alkalmazni. Az EKIF Minőségirányítási Programban, az Intézkedési Tervben, valamint az egyes közoktatási intézmények minőségirányítási programjában, és nevelési, pedagógiai programjában meghatározott célok, illetve feladatok teljesülését az EKIF rendszeresen vizsgálja és értékeli. Ez elsősorban a következő információk alapján történik: az intézményi minőség-célok teljesülése, a nevelési, oktatási intézmény működési hatékonysági mutatói, az intézményi önértékelési rendszer működtetése eredményességének értékelése, a szakmai munka eredményessége, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések hatékonysága. Az ellenőrzések és értékelések szabályozó dokumentumainak felülvizsgálata Az EKIF Főigazgató éves rendszerességgel - az éves munkaterv értékelésének keretében - az ellenőrzések és értékelések eredményei alapján köteles elvégezni az Ellenőrzési és Értékelési Terv felülvizsgálatát. Amennyiben a felülvizsgálat során olyan eredmény mutatkozik, amely indokolttá teszi az EKIF Ellenőrzési és Értékelési Terv egészének vagy részeinek korrekcióját, az EKIF Főigazgató dönt a javító-fejlesztő tevékenységek módjáról, melyet beépít az éves tervezési folyamatba. Az EKIF Minőségirányítási Program értékelése, továbbfejlesztése Az EMIP felülvizsgálata az EKIF igazgatóinak feladata. A felülvizsgálatra az EKIF Főigazgató javaslatára szükség szerint, de legalább négyévente kerül sor. A felülvizsgálat során ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint az EMIP kialakításakor azzal a kiegészítéssel, hogy az EMIP felülvizsgálata automatikusan magával vonja az intézményi minőségirányítási programok felülvizsgálatát is, melynek módjáról az EKIF Főigazgató dönt. AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A megyéspüspök az EMIP tartalmának szakmai véglegesítését, illetve a jogszabályok által előírt egyeztetéseket követően jóváhagyja. A jóváhagyást követően az EKIF Főigazgató feladata az EMIP nyilvánosságának biztosítása, illetve a közoktatási intézmények részére történő azonnali megküldése. 14/17

15 HATÁLYBA LÉPÉS Az EKIF Minőségirányítási Programot Dr. Beer Miklós váci püspök 2661/2008. számon fogadta el és hagyta jóvá. Az EKIF Minőségirányítási Programban szereplő minőségpolitika december 12-én lép életbe, a minőségfejlesztési rendszert az intézményi minőségirányítási programok elfogadásának napjától kötelező alkalmazni. Vác, december 5.. Dr. Beer Miklós váci püspök 15/17

16 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az Egyházmegye intézmény specifikus céljai az egyes intézményekre vonatkozóan Óvodák Keresztény Óv oda, Salgótarján (OM azonosító: ) A keresztény értékrend nagyobb hangsúllyal történő megjelenítése a házirendben és a nevelői munkában. A használói igényekhez jobban igazodó munkarend kialakítása. Szoros együttműködés a helyi egyházközséggel. "Názáret" Római Katolikus Óv oda, Nagykőrös (OM azonosító: ) A keresztény értékrend nagyobb hangsúllyal történő megjelenítése a házirendben és a nevelői munkában. Rendezett kapcsolatok kialakítása a helyi önkormányzattal. Deákv ári Római Katolikus Egyházközség "Család" Óv odája, Vác (OM azonosító: ) Az óvodai felvételénél törekedjenek a katolikus családok gyermekeinek befogadására. Az óvoda infrastrukturális fejlesztése idején biztosítsák a színvonalas nevelői munka folyamatosságát. "Laura Vicuna" Római Katolikus Óv oda, Mogyoród (OM azonosító: ) A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondv iselés Óv odája Katolikus Óv oda, Fót (OM azonosító: ) A helyi önkormányzattal történő minél zavartalanabb együttműködés kialakítása. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óv oda, Gödöllő (OM azonosító: ) Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óv oda, Nógrádsipek (OM azonosító: ) Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óv oda, Szolnok (OM azonosító: ) A törvényes működés kereteinek kialakítása, megszilárdítása. Olyan minőségű nevelő munka teljesítése, amely lehetővé teszi újabb csoport indítását. Általános Iskolák Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat (OM azonosító: ) Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola, Albertirsa (OM azonosító: ) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Pécel (OM azonosító: ) Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola, Cegléd (OM azonosító: ) 16/17

17 Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác (OM azonosító: ) Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óv oda, Gödöllő (OM azonosító: ) Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óv oda, Nógrádsipek (OM azonosító: ) Szent János Katolikus Általános Iskola (OM azonosító: ) Középfokú Intézmények Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat (OM azonosító: ) Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola, Egyházasgerge (OM azonosító: ) 17/17

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (ÖMIP)

ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (ÖMIP) SÁRSZENTÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8126 SÁRSZENTÁGOTA, MÁJUS 1 U. 1. T.:25/509-428 FAX: 509-433 polg.hiv.agota@vnet.hu Verziószám: ÖMIP- 01 /2004 A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére 249/2011. (XI. 18.) KT. sz. határozat melléklete Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére Jóváhagyta: Kiadta: 1 2 3 4 5 Átvette 2011. Aláírás: 1. Bevezetés

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2010. (I.7.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2010. január 7-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben