EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Vác december 5.

2 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETÉS...4 MINŐSÉGPOLITIKA...4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK INTÉZMÉNYTÍPUS SZERINTI CÉLOK Óvodák Alapfokú oktatási intézmények Középfokú oktatási intézmények...7 MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8 A KÖZOKTATÁSI RENDSZER TERVEZÉSE...8 Az eljárásrend célja...8 Az eljárásrend tárgya...8 Az érintettek köre...9 AZ ELJÁRÁSREND RÉSZLETES LEÍRÁSA...9 A partnerek igényeinek, elégedettségének mérése...9 A hosszú távú tervezés folyamata...9 A stratégiai tervezés bemenő adatai...9 A stratégiai célok meghatározása, az EMIP elkészítése A középtávú tervezés folyamata A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés A KÖZOKTATÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK SZERVEZÉSE Az eljárásrend célja Az eljárásrend tárgya Az érintettek köre Ágazaton belüli partnerek elsősorban: Az ágazatközi kapcsolatok esetében partnerek elsősorban: AZ ELJÁRÁSREND RÉSZLETES LEÍRÁSA A partnerazonosítás folyamata A közoktatási ágazat belső és külső kapcsolatrendszerének működtetése A partnerazonosítás és a kapcsolattartás módjának felülvizsgálata AZ ELLENŐRZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK TERVEZÉSE Az ellenőrzések és értékelések szakmai lebonyolítása AZ ELLENŐRZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMAINAK FELÜLVIZSGÁLATA AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA /17

3 HATÁLYBA LÉPÉS SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYHÁZMEGYE INTÉZMÉNYSPECIFIKUS CÉLJAI AZ EGYES INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓAN Óvodák Általános Iskolák Középfokú Intézmények /17

4 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 219 (5) (6) bek. előírja a közoktatási intézmények és a fenntartók számára saját minőségirányítási programjuk kidolgozását, tágabb értelemben minőségfejlesztési rendszerük kialakítását, illetve működtetését. Az elmúlt évek minőségirányítással kapcsolatos ágazati kezdeményezései igazolták, hogy a közoktatási intézményekben hatékony minőségfejlesztési rendszer csak abban az esetben építhető ki, ha a fenntartó is részese annak. A törvény legújabb módosítása megerősítette a minőségirányítás szerepét és helyét a közoktatási rendszerben, bevezette fenntartói minőségirányítás fogalmát, illetve kötelezettségét. A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának szoros kapcsolatban kell állniuk a Fenntartó minőségirányítási programjával. A fenntartói minőségfejlesztési rendszer kialakítása és alkalmazása kiszámítható feltételeket és együttműködő környezetet hozhat létre a közoktatási intézmények számára feladataik teljesítésében. A Váci Egyházmegye Ordináriusa törvényi kötelezettségének jelen dokumentumban rögzítettek alapján kíván eleget tenni. MINŐSÉGPOLITIKA Küldetésnyilatkozat A Váci Egyházmegye Ordináriusa Pest és Nógrád megyében az egyik legnagyobb közoktatási intézményhálózatot fenntartó jogi személy, mely meghatározó szerepet tölt be az egész régió oktatási szerkezetében. Fontosnak tartjuk a Váci Egyházmegye közoktatásának, mint az Egyház egyik alapvető küldetése minőségének folyamatos javítását. A nevelés feladata és joga különösképpen megilleti az egyházat, mert isteni küldetése van arra, hogy az embereket a keresztény élet teljességének elérésére segítse. (CIC 794. kán. 1..) A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében. (796. kán. 1..) Az egyháznak joga van arra, hogy bármilyen tantárgy oktatására, bármilyen típusú és fokozatú iskolát alapítson és vezessen. (800. kán. 1..) Küldetésünk, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel, valamint újabb erőforrások rendszeres feltárásával, illetve bevonásával minőségi keresztény szemléletű nevelési, oktatási szolgáltatást biztosítsunk polgáraink számára. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a fiatalok és a szülők nemzedékei folyamatosan megújuló, értékes és versenyképes tudást szerezhessenek. 4/17

5 Ezen cél elérése érdekében EKIF Minőségirányítási Programot (EMIP) készítünk és működtetünk, melyben meghatározzuk a közoktatási rendszerünk egészére, illetve az egyes intézményekre vonatkozó minőségi céljainkat, valamint szabályozzuk azon folyamatainkat, melyeket a közoktatási rendszer minőségi működése szempontjából meghatározónak tekintünk. A Minőségirányítási Program célja a közoktatás-irányítással kapcsolatos különböző elvárások legmagasabb színvonalú kielégítése, a közoktatás-irányítási folyamatok külső és belső vevői elégedettséget kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Az EKIF Minőségirányítási Program végrehajtása során az Egyházmegye közoktatásirányításért felelős szervezeti egysége a Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Comenius Minőségirányítási szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerben foglaltakat alkalmazza, valamint épít az egyházmegyei közoktatási rendszert szabályozó belső és külső dokumentumaira. A közoktatás helyi minőségét a közoktatási intézmények, a szolgáltatást igénybevevők, valamint a szakmai szervezetek bevonásával határozzuk meg. OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK A Váci Egyházmegye közoktatási intézményrendszere tekintetében folyamatosan ellenőrzi és értékeli a fejlesztési tervben megfogalmazott célok teljesülését. A változó igényekhez és feltételekhez, jogszabályi követelményekhez alkalmazkodva, és a folyamatos fejlesztés lehetőségeit keresve az egyházmegye ágazati hosszú távú céljait a következőkben fogalmazza meg. Intézményrendszerünk adjon minden iskolahasználónak keresztény elkötelezettségű versenyképes tudást megalapozó oktatást-nevelést. Keresztény alapokon nyugvó, a hitoktatásba integrált mentálhigiénés programmal kívánjuk segíteni tanulóink személyiségfejlődését. Alap- és középfokon egyaránt növeljük az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával növeljük a tanulók magasabb szintű kimeneti képzettségét. Nagyobb számban jussanak be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. A nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében megvizsgáljuk a nyelvi előkészítő oktatás, valamint az arra megfelelő adottságú intézményeinkben, általános iskolában a két tanítási nyelvű képzés bevezetésének lehetőségeit. Valamennyi intézmény készüljön fel és valósítsa meg az integrációt, alakítson ki megfelelő módszertant és feltételrendszert az integráció megvalósítására Az intézményrendszer egészének tekintetében a 10. osztály végéig minden tanuló számára biztosítjuk a rendszer rugalmas átjárhatóságát. A lehetséges tanulási utak követésével, az intézményi szintek együttműködésének koordinálásával biztosítjuk az átjárhatóság és folytathatóságtovábblépési lehetőség elvének érvényesülését az oktatási intézmények között. Az intézmények 5/17

6 rendelkezzenek a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában. Hatékony információs rendszert működtetünk a fenntartó és az intézmények között, továbbá gondoskodunk a különböző szinteken keletkező információk cseréjéről, megismerhetőségéről. Egyházmegyei szintű intézmény-működtetési, valamint szakmai ellenőrzési és értékelési rendszert működtetünk, amely az intézményi önértékelésekre épül. Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük az intézmények munkáját. Segítjük az öntevékeny szakmai műhelyek egyházmegyei szintű koordinációját és együttműködését. Intézményközi vezetői információs rendszert alakítunk ki és tartunk fenn. Biztosítjuk a pályaorientációt az alapfok 5 8. évfolyamán és középfokon is a tanulói képességek, készségek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján. A középfok képzési kínálatának tervezésekor figyelembe vesszük a helyi felsőoktatási intézmények kínálatát, és az összhang megteremtése érdekében rendszeres egyeztetést folytatunk. A fejlesztéseket a jelenlegi Egyházmegyei intézményszerkezet eredményeire, hatékonyságára vonatkozó adatok elemzése, értékelése alapján, illetve a partnerekkel együttműködve indítjuk. A művészeti képzést alap- és középfokon egymásra épülő rendszerként működtetjük, azokban a művészeti ágakban, ahol ez az együttműködés biztosítható. Törekszünk arra, hogy, a lehetőségek függvényében valósuljon meg a 6 12 éves korosztály mindennapos testnevelése. A 6. évfolyam végéig minden gyermek tanuljon meg úszni. Kidolgozzuk az egészségnevelés stratégiai programját, annak érdekében, hogy az adott korosztály egészségi mutatói javuljanak. A működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében pályázati önrészt biztosítunk az intézmények számára a költségvetés függvényében. Biztosítjuk az akadálymentesítés kötelező feltételeit minden közoktatási intézményben. A minőségi szakmai munka érdekében a szakos ellátottság jelenlegi helyzetét megtartjuk, növeljük a képzettségi szintet a képzési kínálatnak megfelelően. A szabad férőhelyek figyelembevételével biztosítjuk az egyházmegyei intézményhálózat keretei között a helyi önkormányzatok által felvenni nem tudott tanulók fogadását, amennyiben ezek a családok elfogadják világnézetünket. Segítjük az intézményeket a megfelelő szakmai szolgáltatás kiválasztásában. Szabályozott ágazatközi kapcsolatrendszert működtetünk Intézménytípus szerinti célok Óvodák Óvodáink gondoskodjanak a magas színvonalú keresztény nevelésről. Programkínálatukkal, családias, katolikus légkörükkel, a szülők számára biztosított előzetes tájékoztatással segítsék elő, hogy nagyobb számban kerüljenek be a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban az óvodába. 6/17

7 Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai programjának kidolgozását és megvalósítását. A hitoktatás részeként jelenjen meg a gyermekek életkor-specifikus, keresztény jellegű személyiségfejlesztése. Az óvodák működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a pályázati lehetőségeket. Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével - biztosítsák a helyi önkormányzati óvodákba fel nem vett gyerekek fogadását. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának egyházmegyei szintű koordinációjában vegyenek részt. A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát. Intézményi szinten fontos a mérési értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi területére Alapfokú oktatási intézmények Intézményeink biztosítsanak elkötelezett katolikus nevelést, és versenyképes tudást diákjaik számára. A hitoktatás részeként jelenjen meg a tanulók keresztény elkötelezettségű mentálhigiénés fejlesztése. Alapfokon növelni kell az idegen nyelvek oktatásának és az informatikaoktatás hatékonyságát. Intézményi szinten fontos a mérési értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed az intézmény minden tevékenységi területére. A működéshez szükséges feltételek biztosítása érdekében készüljenek pályázatok Az intézmények rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a többi egyházi és önkormányzati intézménnyel. Az integrált oktatás megvalósítása érdekében működjön együtt a helyi és megyei nevelési tanácsadókkal. A pályaorientációt az alapfok 5 8. évfolyamán is biztosítani kell. Ennek érdekében rendelkezzen az intézmény pályaorientációs programmal, és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően folyamatosan fejlessze azt. A felhasználói igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell működtetni figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. Az intézmények a szabad férőhelyek figyelembevételével - biztosítsák a helyi önkormányzati iskolákba fel nem vett gyerekek fogadását Középfokú oktatási intézmények Biztosítani kell minden tanuló számára a rugalmas, minimális megterheléssel járó intézményi átjárhatóságot. Az intézmények rendelkezzenek a diákok fogadásához programmal, működjenek együtt az átjárhatóság biztosításában. A pályaorientációt középfokon a tanulói képességek, készségek figyelembe vételével az intézmény belső értékelési rendje alapján kell biztosítani. A hitoktatás részeként jelenjen meg a tanulók keresztény elkötelezettségű mentálhigiénés fejlesztése. 7/17

8 A mindenkori munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakképzési kínálatot kell kialakítani. Középfokon növelni kell az idegen nyelv és az informatikaoktatás hatékonyságát. Az alap- és középfokú intézmények idegen nyelvi és informatikai programjainak összehangolásával növelni kell a tanulók magasabb szintű kimeneti képzettségének elérését. A felhasználói igényeknek megfelelő képzési kínálatot kell működtetni figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait. Intézményi szintű mérés értékelési és önértékelési rendszer működtetése, amely kiterjed intézmény minden tevékenységi területére. Az intézmény-specifikus célokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A kitűzött célok 2015-ig történő megvalósításához az Egyházmegye lehetőségeihez képest erőforrásokat, intézkedési terveket, eljárásokat, kapcsolódó feladatokat, felelősöket és határidőket határoz meg. A célok elérését megvalósításuk közben is rendszeresen méri, értékeli. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER A minőségfejlesztési rendszer keretében azon folyamatokat határozzuk meg, amelyek közvetlen hatással lehetnek a közoktatási rendszer minőségi irányítására. Ezen folyamatokért általában személyesen az EKIF Főigazgató felelős - azzal a megkötéssel, hogy törvényi felhatalmazás, az EKIF szervezeti és működési szabályzata alapján, a Váci Egyházmegye Ordináriusa a folyamatok működtetésének egyszemélyi felelőse. Ennek alapján az eljárásrendekben az EKIF Főigazgató személyéhez kötött felelősségi körök minden esetben egyben az Ordinárius felelősségét is jelentik. A közoktatási rendszer tervezése Az eljárásrend célja A minőségpolitikában megfogalmazott szakmai céljaink következetes megvalósítását és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága éves működésének megalapozását segíti a stratégiai, a középtávú és az éves (operatív) tervezés folyamata. Jelen leírás célja e három, szorosan összefüggő folyamat áttekintése. Az eljárásrend tárgya A leírás az Egyházmegye közoktatási rendszerének irányításával és működtetésével kapcsolatos hosszú-, közép- és rövid távú célok megfogalmazására, valamint az ezek megvalósulását célzó tervek elkészítésére vonatkozik. Az Egyházmegye hosszú távú, stratégiai célkitűzéseit az EKIF Minőségirányítási Program (EMIP) tartalmazza ágazati, intézménytípusonkénti és intézményi bontásban. 8/17

9 Az Egyházmegye középtávú tervezési dokumentuma a Feladat ellátási, intézményhálózatműködtetési, fejlesztési terv (Fejlesztési Terv), mely a Pest és Nógrád megyei fejlesztési tervvel összhangban készül. Az Egyházmegye rövid távú tervezési dokumentuma az EKIF éves munkaterve, mely az EKIF adott évre vonatkozó feladatait tartalmazza a költségek és a felelősök megjelölésével. A stratégiai, a középtávú és az éves célok megfogalmazásánál figyelembe kell venni a minőségtervezésre vonatkozó követelményeket. Az érintettek köre A tervezési folyamat működtetéséért az EKIF Főigazgatója felelős, kivéve a partnerek azonosítása és igényeinek, elégedettségének mérése folyamatát, mely a Minőségügyi Megbízott felelősségi körébe tartozik. A Minőségügyi Megbízott feladata az egyes tervezési dokumentumokhoz szükséges információk beszerzése, a tervezési dokumentumok elkészítése - az éves munkaterv kivételével a dokumentumokkal kapcsolatos döntés előkészítése az EKIF Főigazgatója és az Ordinárius számára, valamint az érintettek széles körű bevonásának és a tervezési dokumentumok nyilvánosságának biztosítása. Az eljárásrend részletes leírása A tervezési dokumentumok elkészítése során az EKIF együttműködik partnereivel az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A partnerek igényeinek, elégedettségének mérése Az EKIF feladatait partnerei igényeinek figyelembe vételével kívánja megtervezni és működtetni. Emellett szükséges, hogy az EKIF saját tevékenységéről is rendszeres visszacsatolást kapjon munkájának folyamatos javítása céljából. Ennek érdekében rendszeresen felméri partnerei igényeit, illetve elégedettségét. A partneri igény- és elégedettségmérés az Intézmények által rendelkezésre bocsátott információk, illetve a további partnerekkel kapcsolatos felmérések alapján készül. Az adatok elemzőértékelő feldolgozása a Minőségügyi Megbízott feladata, melyet az adatok beérkezését követő 30. napig el kell végeznie. Az EKIF SzMSz-ében foglaltak alapján a Minőségügyi Megbízott erről összefoglaló jelentést készít az EKIF Főigazgató számára. A hosszú távú tervezés folyamata Az Egyházmegye közoktatási tevékenységének stratégiai célrendszerét tartalmazó EKIF Minőségirányítási Program elkészíttetése az EKIF Főigazgató, jóváhagyása az Ordinárius feladata. A tervezés előkészítését a Minőségügyi Megbízott végzi. A stratégiai tervezés bemenő adatai A dokumentum elkészítéséhez a Minőségügyi Megbízott és az EKIF Főigazgató az alábbi adatokat, információkat gyűjti be, illetve használja fel: 9/17

10 Törvények, országos és helyi szintű jogszabályok; Érvényes EKIF tervezési dokumentumok: Intézkedési terv, Pest és Nógrád megyei közoktatási koncepció, Nemzeti Fejlesztési Terv; Pest és Nógrád megyei fejlesztési terv, illetve egyéb, a megye vagy a régió közoktatási rendszerét érintő tervezési dokumentum; Partneri igény- és elégedettségmérés eredményei, különös tekintettel a fejlesztési javaslatokra; Demográfiai mutatók; Közoktatással kapcsolatos országos és helyi statisztikák, elemzések; Nemzetközi tapasztalatok, tendenciák, fejlesztési irányok; A közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai: nevelési/pedagógiai programok, kollégiumi nevelési programok, alapító okiratok, intézményi minőségirányítási programok, intézményvezetői pályázatok; Az éves munkatervek megvalósulásának értékeléséből származó adatok. Az adatok, információk rendszeres gyűjtése a Minőségügyi Megbízott feladata. Az adatoknak az EMIP elkészítésének, illetve felülvizsgálatának megkezdése előtt 14 nappal a tervezési folyamatban résztvevők rendelkezésére kell állnia. A stratégiai célok meghatározása, az EMIP elkészítése A megismert adatok és kapott információk alapján az EKIF Főigazgató az általa meghatározott munkamódszerrel és felkért szakemberek bevonásával helyzetelemzést végez, melynek alapján meghatározza a közoktatási rendszerrel kapcsolatos stratégiai célok tartalmát, valamint az EMIP szerkezetét. A célok kialakítása két lépcsőben történik: az első szakaszban megfogalmazásra kerülnek az ágazat általános céljai, illetve ezek alapján az egyes intézménytípusokra vonatkozó célkitűzések. Ezt követően a második szakaszban a közoktatási intézmények bevonásával meghatározzák az egyes intézmények konkrét célrendszerét. Az ágazati célok a minőségpolitikában, az intézménytípusok, illetve az egyes intézmények célrendszere az EMIP mellékleteiben kerülnek dokumentálásra. A stratégiai célok megfogalmazása után az EKIF Főigazgató meghatározza az intézményi minőségirányítási programok (MIP) tartalmi felépítését, és azok elfogadásának Egyházmegyei ütemtervét, mely tartalmazza a MIP-ek szakértői véleményeztetésének folyamatát is. Ezzel párhuzamosan amennyiben erre jogszabály vagy helyi rendelkezés felhatalmazza, illetve ha a minőségcélok megvalósítása indokolttá teszi - az EKIF Főigazgató meghatározza a közoktatási intézmények stratégiai dokumentumai felülvizsgálatának folyamatát, melyet eljuttat az intézmények részére. Az évi LXXIX. közoktatási törvényben megfogalmazott követelmények alapján az EKIF Főigazgató elkészítteti az EMIP részeként a minőségfejlesztési rendszer-leírást, melynek kialakításához meghatározza a szükséges módszereket és a bevonandó szakemberek körét. 10/17

11 A középtávú tervezés folyamata Az EKIF Minőségirányítási Programban megfogalmazott stratégiai célok megvalósítása érdekében az EKIF oktatási igazgatója elkészíti a közoktatási rendszer középtávú céljait tartalmazó Intézkedési tervének tervezetét. Az Intézkedési terv elkészíttetése az EKIF Főigazgató, jóváhagyása az EKIF Főigazgató javaslatára a Megyéspüspök feladata. Az Intézkedési terv elkészítésének és felülvizsgálatának folyamata megegyezik az EMIP kidolgozásának folyamatával, azzal a különbséggel, hogy a középtávú célok megfogalmazásakor elsősorban az EKIF Minőségirányítási Programjában foglaltakat kell figyelembe venni. A rövidtávú tervezés folyamata: az éves tervezés Az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az EKIF Főigazgató javaslatot tesz a Megyéspüspöknek az EKIF következő évi feladataira vonatkozóan. Az EKIF Főigazgató az Ordinárius útmutatása alapján elkészítteti az EKIF éves munkatervét a Comenius Minőségfejlesztési Rendszerben foglaltakat figyelembe véve. Az éves munkaterv elkészítése az EKIF SzMSz-e alapján kell, hogy történjen. Az EKIF éves munkaterve elkészíttetésekor figyelembe kell venni: az intézmények tanév végi beszámolóit, a helyi intézménytípus szintű, igazgatói munkaközösségek javaslatait, az adott évben megvalósult ellenőrzések, értékelések eredményeit, a partneri igény- és elégedettségmérés eredményeit, az Intézkedési Terv adott időszakra vonatkozó feladatait, valamint minden olyan információt, amelyet fontosnak ítél a munkaterv elkészítéséhez. Az éves munkatervben A tanév rendjével, A közoktatási intézményvezetői pályázatokkal, Az Egyházmegyei szintű jutalmazásokkal, elismerésekkel, Az intézményi költségvetések elkészítésével, Szakmai feladatok ellátásával, A tanügyigazgatással, A közoktatáshoz kapcsolódó szociális feladatok ellátásával, Az éves szakmai, kulturális és sportrendezvények lebonyolításával, A partnerkapcsolatok működtetésével, A közoktatási intézmények ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos az éves szintű feladatok ellátásának módja és ütemezése kerül meghatározásra. Az éves munkaterv módosítására az EKIF Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint kerül sor. Amennyiben szükséges, az EKIF Főigazgató dönt az éves munkaterv évközi felülvizsgálatáról. 11/17

12 A közoktatás belső és külső kapcsolatainak szervezése Az eljárásrend célja A belső és külső kommunikáció szabályozásának célja, hogy az EKIF munkája hatásos és hatékony legyen, és minden érintett számára a szükséges, illetve elégséges információ az adott időpontban rendelkezésre álljon a közoktatási rendszer működése során. Az eljárásrend tárgya A szabályozás a közoktatási ágazaton belüli és kívüli partnerek azonosítására, a velük való kapcsolattartásra, valamint e folyamatok elemző értékelésére terjed ki. Az érintettek köre Az EKIF belső és külső partnereinek meghatározásáért, illetve a velük történő kommunikáció működtetéséért a kommunikációs igazgató felelős. A folyamat résztvevői az EKIF munkatársai mellett mindazon szervezetek, intézmények, vagy személyek, amelyeket, illetve akiket az EKIF a partnerazonosítási folyamatában megjelöl. Az ágazatközi kapcsolatok esetében a Váci Egyházmegye szervezeti egységeit (plébániák, egyházi intézmények, szervezetek) tekinti partnernek, mivel ezen egységek rendelkeznek az érintett településen legtöbb információval adott ágazatra vonatkozóan. Emellett mint ahogy a belső partnerek esetében is az EKIF Főigazgató meghatározhat további partnereket is a partnerazonosítás folyamata során. Ágazaton belüli partnerek elsősorban: A közoktatási feladatellátásban résztvevő és támogató intézmények; Felhasználói kör: szülők, tanulók, gyerekek; Szakmai szervezetek, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók; A közoktatásban résztvevő, vagy azt irányító, ellenőrző állami szervezetek. Az ágazatközi kapcsolatok esetében partnerek elsősorban: A gyermek- és ifjúságvédelem területén a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi felelősei, illetve az illetékes gyámügyi hivatalok; Szociálpolitika területén a helyi Caritas-csoportok, illetve az önkormányzatok képviselőtestületei; A munkaerő-gazdálkodás területén a szakmai kamarák megyei szervezetei és a Megyei Munkaügyi Központok; Az egészségügy területén a területileg illetékes kórházak, rendelőintézetek, háziorvosi szolgálatok, ÁNTSZ. 12/17

13 Az eljárásrend részletes leírása A partnerazonosítás folyamata A kommunikációs igazgató a fentiekben felsorolt, illetve a saját hatáskörben megjelölt partnerek esetében meghatározza az azonosított partnerek azon képviselőinek személyét, akik tevékenységük során a helyi oktatásirányítás felé közvetíteni, képviselni tudják a partnerek elvárásait. Az kommunikációs igazgató a partnerekről, illetve a képviselők személyéről listát készít, melyet az EKIF irodában helyez el. A közoktatási ágazat belső és külső kapcsolatrendszerének működtetése A kommunikációs igazgató azonosítja az ágazaton belüli partnerekkel, illetve más ágazatok képviselőivel történő kapcsolattartás csatornáit, eszközeit és gyakoriságát, illetve a partnerek szerepét a döntés-előkészítési folyamatokban. A partnerek szerepvállalását, valamint a döntés-előkészítési folyamatba történő bevonásuk módját és eseteit az EKIF éves munkatervében szükséges rögzíteni, különös tekintettel a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségekre. A kommunikációs igazgató saját hatáskörben dönt arról, hogy az esetlegesen év közben felmerülő, de az éves munkatervben nem tervezett partnerekkel történő kommunikációt milyen módon szervezi meg. A partnerazonosítás és a kapcsolattartás módjának felülvizsgálata Az EKIF Főigazgató az igényeknek megfelelően, de legalább éves rendszerességgel átvizsgálja a partnerlistát, és szükség szerint módosíttatja azt. Az ágazaton belüli és ágazatközi kapcsolattartás megfelelőségét, illetve hatékonyságát az EKIF Főigazgató egyrészt a partneri igény- és elégedettségmérés során, másrészt az éves munkaterv végrehajtásának értékelésekor vizsgálja meg, és amennyiben szükséges, a leírtak szerint módosíttatja azt. Az ellenőrzések, értékelések tervezése Az ellenőrzések, értékelések középtávú tervezésének biztosítása érdekében az EKIF Főigazgató elkészítteti az Ellenőrzési és Értékelési Tervet, melyben meghatározza a közoktatási intézmények ellenőrzésének, értékelésének ütemezését a következő négy tanévre vonatkozóan. Az ütemezés során biztosítani kell, hogy minden közoktatási intézményben a törvényességi és szakmai ellenőrzés, értékelés kétévente, a pénzügyi ellenőrzés, értékelés évente legalább egy alkalommal megtörténjen. Az Ellenőrzési és Értékelési Terv alapján az EKIF Főigazgató az éves tervezési folyamatban állapítja meg az adott tanévre vonatkozó ellenőrzési, értékelési feladatokat a résztvevők, a felelősök, a költségek és a konkrét határidők megjelölésével. Az ellenőrzések és értékelések szakmai lebonyolítása A közoktatási intézmények működésének, szakmai és törvényességi ellenőrzésének alapelveit, módszereit és eszközrendszerét, továbbá a végrehajtás módját az Ellenőrzési és Értékelési terv tartalmazza, amelyet a Váci Egyházmegye Ordináriusa útmutatása alapján az EKIF Főigazgatója az Okta- 13/17

14 tási és a Gazdasági Igazgatóval készíttet el. Az oktatási, nevelési intézmények pénzügyi ellenőrzésénél és értékelésénél az ágazatra vonatkozó törvényi előírásokat kötelező alkalmazni. Az EKIF Minőségirányítási Programban, az Intézkedési Tervben, valamint az egyes közoktatási intézmények minőségirányítási programjában, és nevelési, pedagógiai programjában meghatározott célok, illetve feladatok teljesülését az EKIF rendszeresen vizsgálja és értékeli. Ez elsősorban a következő információk alapján történik: az intézményi minőség-célok teljesülése, a nevelési, oktatási intézmény működési hatékonysági mutatói, az intézményi önértékelési rendszer működtetése eredményességének értékelése, a szakmai munka eredményessége, a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések hatékonysága. Az ellenőrzések és értékelések szabályozó dokumentumainak felülvizsgálata Az EKIF Főigazgató éves rendszerességgel - az éves munkaterv értékelésének keretében - az ellenőrzések és értékelések eredményei alapján köteles elvégezni az Ellenőrzési és Értékelési Terv felülvizsgálatát. Amennyiben a felülvizsgálat során olyan eredmény mutatkozik, amely indokolttá teszi az EKIF Ellenőrzési és Értékelési Terv egészének vagy részeinek korrekcióját, az EKIF Főigazgató dönt a javító-fejlesztő tevékenységek módjáról, melyet beépít az éves tervezési folyamatba. Az EKIF Minőségirányítási Program értékelése, továbbfejlesztése Az EMIP felülvizsgálata az EKIF igazgatóinak feladata. A felülvizsgálatra az EKIF Főigazgató javaslatára szükség szerint, de legalább négyévente kerül sor. A felülvizsgálat során ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint az EMIP kialakításakor azzal a kiegészítéssel, hogy az EMIP felülvizsgálata automatikusan magával vonja az intézményi minőségirányítási programok felülvizsgálatát is, melynek módjáról az EKIF Főigazgató dönt. AZ EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A megyéspüspök az EMIP tartalmának szakmai véglegesítését, illetve a jogszabályok által előírt egyeztetéseket követően jóváhagyja. A jóváhagyást követően az EKIF Főigazgató feladata az EMIP nyilvánosságának biztosítása, illetve a közoktatási intézmények részére történő azonnali megküldése. 14/17

15 HATÁLYBA LÉPÉS Az EKIF Minőségirányítási Programot Dr. Beer Miklós váci püspök 2661/2008. számon fogadta el és hagyta jóvá. Az EKIF Minőségirányítási Programban szereplő minőségpolitika december 12-én lép életbe, a minőségfejlesztési rendszert az intézményi minőségirányítási programok elfogadásának napjától kötelező alkalmazni. Vác, december 5.. Dr. Beer Miklós váci püspök 15/17

16 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az Egyházmegye intézmény specifikus céljai az egyes intézményekre vonatkozóan Óvodák Keresztény Óv oda, Salgótarján (OM azonosító: ) A keresztény értékrend nagyobb hangsúllyal történő megjelenítése a házirendben és a nevelői munkában. A használói igényekhez jobban igazodó munkarend kialakítása. Szoros együttműködés a helyi egyházközséggel. "Názáret" Római Katolikus Óv oda, Nagykőrös (OM azonosító: ) A keresztény értékrend nagyobb hangsúllyal történő megjelenítése a házirendben és a nevelői munkában. Rendezett kapcsolatok kialakítása a helyi önkormányzattal. Deákv ári Római Katolikus Egyházközség "Család" Óv odája, Vác (OM azonosító: ) Az óvodai felvételénél törekedjenek a katolikus családok gyermekeinek befogadására. Az óvoda infrastrukturális fejlesztése idején biztosítsák a színvonalas nevelői munka folyamatosságát. "Laura Vicuna" Római Katolikus Óv oda, Mogyoród (OM azonosító: ) A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondv iselés Óv odája Katolikus Óv oda, Fót (OM azonosító: ) A helyi önkormányzattal történő minél zavartalanabb együttműködés kialakítása. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óv oda, Gödöllő (OM azonosító: ) Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óv oda, Nógrádsipek (OM azonosító: ) Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óv oda, Szolnok (OM azonosító: ) A törvényes működés kereteinek kialakítása, megszilárdítása. Olyan minőségű nevelő munka teljesítése, amely lehetővé teszi újabb csoport indítását. Általános Iskolák Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat (OM azonosító: ) Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola, Albertirsa (OM azonosító: ) Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Pécel (OM azonosító: ) Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola, Cegléd (OM azonosító: ) 16/17

17 Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác (OM azonosító: ) Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óv oda, Gödöllő (OM azonosító: ) Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óv oda, Nógrádsipek (OM azonosító: ) Szent János Katolikus Általános Iskola (OM azonosító: ) Középfokú Intézmények Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium, Balassagyarmat (OM azonosító: ) Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola, Egyházasgerge (OM azonosító: ) 17/17

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (ÖMIP)

ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (ÖMIP) SÁRSZENTÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8126 SÁRSZENTÁGOTA, MÁJUS 1 U. 1. T.:25/509-428 FAX: 509-433 polg.hiv.agota@vnet.hu Verziószám: ÖMIP- 01 /2004 A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére 249/2011. (XI. 18.) KT. sz. határozat melléklete Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére Jóváhagyta: Kiadta: 1 2 3 4 5 Átvette 2011. Aláírás: 1. Bevezetés

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2009. január 12-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004.

Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Partnerközpontú intézményi minőségfejlesztési modell kialakításához a Dalos Oviban Készült a Közoktatási Minisztérium módszertani segédanyaga alapján Budapest, 2004. Tartalomjegyzék I. A MIP alapjául szolgáló

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

A mentori rendszer működésének leírása

A mentori rendszer működésének leírása 1. sz. melléklet A mentori rendszer működésének leírása (kiegészítés az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program szervezeti felépítéséhez) Bevezetés Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program eredményességének

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben