Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások"

Átírás

1 1 Frenyó Zoltán Bibliográfia, Elıadások I. Bibliográfia (Kötet, tanulmány, cikk) A tulajdonjog kérdése Aquinói Szent Tamás tanításában, avagy a keresztény gazdaságetika érvénye. Cselényi I. Hoppál K. B. Kormos J. (szerk.): Aquinói Szent Tamás párbeszéde korunkkal. A évi konferenciák elıadásai. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, Bp Szent Ágoston a hazugságról. Valóság, 2009/ Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés. Jel XXI/ április Fogalomharc és létharc. Valóság, 2009/ Molnár Tamás eszmevilága. Új Ember, november Filozófiai kultúra. Válogatott írások. Tinta Kiadó, Bp o. 7. Pünkösd után. Katolikus Kelenvölgy, május. 8. A Kereszt hatalma. Katolikus Kelenvölgy, szeptember. 9. A bölcsesség szeretete. In: Görbe László (szerk.): A Szent Margit Gimnázium Évkönyve, Bp A Hadésztól az Orcusig. Az antik mitológia alvilág-képzetei. In: L. Erdélyi Margit - Peres Imre (szerk.): Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Selye János Egyetem, Révkomárom, Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában. In: Baán István - Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum, II. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Szent István Társulat, Budapest, A Prohászka-Év kegyelmében. Prohászka Ottokár - püspök az emberért. Székesfehérvár-Budapest, Távlatok, / Magyar perszonalista arcképek. Hat lexikonszócikk (Horváth Sándor, Schütz Antal, Barankovics István, Mihelics Vid, Nyíri Tamás, Szabó Ferenc). In: Antonio Pavan (szerk.): Piccola enciclopedia della persona e dei personalisti nel XX. secolo. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (?) 14. A keresztény gazdaságetika érvénye. Jel, 2007/ A tanítás problémája Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás szerint. In: Cselényi I. - Hoppál B. - Kormos J. (szerk.): Aquinói Szent Tamás nyomában. A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciái, Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, Bp Teilhard de Chardin magyarországi hatásának kezdetei. Valóság, 2007/ Keresztényszocializmus - hivatásrendiség - kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet Mihelics Vid életmővében. In: Mészáros József (szerk.): Az élı hagyomány. Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Barankovics István Alapítvány - Gondolat, Bp

2 2 18. Az igazi tudás és ellenségei. Magyar Szemle, 2007/ Andreas Pannonius augusztinizmusa. A "De civitate Dei" eszméi Andreas Pannonius "Libellus de virtutibus" címő mővében. Classica Mediaevalia Neolatina, II. Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis. Ediderunt Ladislaus Havas et Emericus Tegyei. Debrecini, MMVII Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Kairosz, Bp o. 21. Jacques Maritain. Tanulmányok (Társszerzı: Turgonyi Zoltán). L'Harmattan, Bp Az ókeresztény asztrológia-kritika tendenciái. Valóság, 2006/ Lecke az erkölcsi alapról. Magyar Nemzet, május Mihelics Vid keresztény társadalomfilozófiája. In: Veres Ildikó (szerk.): Megidézett reneszánsz. A Hanák Tibor születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár, IX. köt. Miskolc, Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. Kairosz, Budapest, o. Lektorálás H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Prohászka Ottokár: Modern pünkösd. Tinta, Bp Válogatás, szerkesztés, bevezetés, jegyzetek. 570 o. 28. Sajnovics János mőve és hatása. Valóság. 2005/ Walter Brugger: Filozófiai lexikon. Szent István Társulat, Bp Szócikkek fordítása. 30. Élı kereszténység. Prohászka Ottokár indexre került mővei. In: Lévai László (szerk.): Prohászka Ottokár Összegyőjtött Munkái. Corona Sacra Könyvkiadó, CD- ROM, (Kairosz, Bp ) Szerkesztés, utószó. 31. Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek, 3. köt. In: Lévai László (szerk.): Prohászka Ottokár Összegyőjtött Munkái. Corona Sacra Könyvkiadó, CD-ROM, (AGAPÉ Távlatok Ottokár Püspök Alapítvány, Szeged-Székesfehérvár, 1997.) Szerkesztés, jegyzetek. 32. A Szépség hatalma. A filozófia tanúsága és a közoktatás feladata. In: Életminıség - holisztikus szemlélettel. Nádasdy Akadémia Szimpóziumok, Budapest, Az igazság antik és keresztény fogalma. In: Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi. Magyar Napló, Bp Molnár Tamás: Teisták és ateisták. Recenzió. Egyházfórum, 2004/ Az igazi Szent Ágoston. Peter Brown: Szent Ágoston élete. Osiris, Bp Recenzió. Vigilia, 2004/ A tankönyv-ügy. Helyzetkép és tennivalók. Mester és Tanítvány, 2004/ Az asztrológiától a kereszténységig. Firmicus Maternus-problémák. In: Horváth László - Laczkó Krisztina - Mayer Gyula - Takács László (szerk.):. Tanulmányok Bollók János emlékére. Typotex, Bp Filozófia. In: Gazda István - Gervai András (szerk.): Világhíres magyarok. Kossuth, Bp

3 3 39. Philosophy. In: I. Gazda - A. Gervai (Eds.): World Famous Hungarians. Kossuth Publishing, Budapest, p. 40. Philosophie. In: I. Gazda - A. Gervai (Hrsg.): Weltberühmte Ungarn. Kossuth Verlag, Budapest, S. 41. Philosophie. In: I. Gazda - A. Gervai: Hongrois Célèbres. Éditions Kossuth, Budapest, p. 42. Kortársunk, Prohászka Ottokár. Valóság. 2004/ Patrisztika és világnézet. Egyházfórum, 2004/ Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok. Szerkesztette: Frenyó Zoltán. L Harmattan Kiadó, Bp o.; Saját írások: Bevezetés. A hazai patrológia múltja és jelene (7-29. o.) és A patrisztika értékelésének tendenciái az újkori gondolkodásban. ( o.) 45. A trichotomizmus és a két halál-elmélet. In: Nemeshegyi Péter - Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. Konferenciája az Ókori Kereszténységrıl. Szent István Társulat, Budapest, o. 46. "A bőnbánat tehát élet." A tékozló fiú parabolája az egyházatyák tanításában. Vigilia, 2003/ o. = 47. Az erény tanulása és az erkölcsi nevelés. Vigilia. 2003/ o. = 48. Az igazság antik és keresztény fogalma. Valóság, 2003/ Paul Johnson: Isten nyomában. Recenzió. Egyházfórum, 2003/ Igazság és szeretet. Vigilia, 2003/ Egy magyar katolikus gondolkodó: Mihelics Vid életmőve. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, o. (= Történettudományi PhD doktori értekezés, Bp ) 52. Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban. Fejezetek a patrisztika történetébıl. Jel Kiadó, Bp o. 53. A trichotomizmus és a két-halál-elmélet. Teológia, 2002/ = Klny.: Bp Kultúra és közösség. MTA Filozófiai Kutatóintézete - Nyitott Egyetem - Filozófia - Vallásfilozófia - Lapozó, 2002/ H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Jacques Maritain és a humanizmus keresztény eszméje. Debreceni Szemle, = Klny.: Debrecen, Az Új Ember szerkesztısége az ÁVÓ megfigyelésében. Új Ember Kalendárium, Maritain magyar hatása. Vigilia, A magyar filozófia a XX. században. In: Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. 5. Köt. Babits Kiadó, Szekszárd,

4 4 60. Egy és más. A keresztény egység szempontjai a keresztényellenesség korában. In: Szabó Lajos Tomka Miklós Horváth Pál (szerk.): Hívek és egyházak egymásról. Balassi Kiadó, Bp Szent Ágoston dícsérete. Új Ember, szeptember Orientations. Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, Ed. by Zoltán Frenyó Ferenc L. Lendvai Marcel F. Fresco Paul van Tongeren. Shaker Publishing, Maastricht, On the Minority Problem: the Case of Rumania. In: Orientations, op.cit Magyarország apostola és tanítómestere (Prohászka Ottokárról Schlosser Mária interjúja). Pázmány Campus, október Levelek Mihelics Vidhez. Közzéteszi F. Z. Vigilia, Maritain-bibliográfia. In: J.Maritain: A garonne-i paraszt. Kairosz, Bp A magyar kereszténydemokrácia a kommunizmus árnyékéban. ÁVH-jelentések a Demokrata Néppártról. In: Bagdy Gábor Gyorgyevics Miklós Mészáros József (szerk.): Kereszténység és közélet. Tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapjára. Barankovics Akadémia Alapítvány, Bp = Magyar Szemle, = Mihelics Vid emlékére. Szegletkı, március A filozófia dícsérete mint keresztény humanizmus és evangelizáció. Gondolatok II. János Pál pápa Fides et ratio kezdető enciklikájáról. Magyar Szemle, Az élet fája. Napi Magyarország, április Katolikum és politikum Mihelics Vid közötti munkásságában. Valóság, l Az ünneplı lélek. Új Pest Megyei Hírlap, április Keresztény politika. Napi Magyarország, május Kereszténység és politika. Új Pest Megyei Hírlap, május Szekta és nemzet. Napi Magyarország, május Patrisztika és skolasztika Prohászka Ottokár mőveiben. Adalékok a keresztény kultúra kérdéséhez. In: Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése, 2. köt. A Távlatok kiadása, Bp Sion apostolai. A Ratisbonne atyák élete és mőködése. Napi Magyarország, október A kereszténység közéleti hivatását vallotta. Mihelics Vid emlékezete. Új Ember, október Mihelics Vid keresztény humanizmusa. Napi Magyarország, október Élı kereszténység. Prohászka Ottokár indexre került mővei. Kairosz, Bp Szerkesztés, utószó.

5 Nagy és nehéz munka. Szent Ágoston Az Isten városáról címő mőve. Szemtanú, A filozófia oktatásáról. MTV1, Szeptember Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek, 3. köt. AGAPÉ Távlatok Ottokár Püspök Alapítvány, Szeged-Székesfehérvár, Szerkesztés, jegyzetek. 84. H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Eszmék és tények professzora. Mihelics Vid ( ). In: Kovács K. Zoltán Rosdy Pál (szerk.): Az idı élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, Barankovics István Alapítvány, Bp Mőfaj és történelem, avagy Hámántól a Nostra Aetatéig. Válasz Gábor Györgynek. Világosság, A kereszténység jövıje Mihelics Vid munkásságában. Távlatok, A magyarországi szektákról. BBC World Service, május A keresztény Európa eszméje és a mai magyar katolikus gondolkodás. In: Vallásfilozófia Magyarországon. A hazai egyházak szellemi helyzete. MTA Filozófiai Intézete Áron Kiadó, Bp = Világosság, Hadd érezzék meg Kegyeden, hogy Angela! Prohászka Ottokár kiadatlan levelei Prohászka Angelának. Árgus, Katolikus gondolkodó a forradalomban. Mihelics Vid 1956-ban. Új Magyarország, november Az isteni és az emberi természetrıl. Görög egyházatyák mővei, 1-2. köt. Atlantisz, Bp Szerkesztés, bevezetés, jegyzetek. 93. Nesztorianizmus. In: Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp Vértörvényszék Eperjesen. Caraffa tábornok rémtettei. Szemtanú, Az irracionalizmus. In: Hantos István (szerk.): A jóléti állam. Bp Válogatás, bevezetés, jegyzetek. 96. A tudás fája. Az Arany János Gimnázium Évkönyve. Bp Krisztológia és antropológia összefüggései az ókeresztény gondolkodásban. Filozófiai kandidátusi értekezés, Bp Fény az égbıl. XIII. Leó pápa. Szemtanú, Magyar-török barátság. Szemtanú, Filozófiai útkeresések, keresztény önértelmezések. Fejezetek a Katolikus Szemle két háború közötti történetébıl. Magyar Filozófiai Szemle, Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Herder, Bp Latin idézetek fordítása Szulejmán Szigetváron. Új Magyarország, december Szabó Árpád - Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába. Societas Philisophia Classica, Budapest, Lektorálás. 1992

6 A magyar Gironde útjain. Adalékok Mihelics Vid pályaképéhez. Magyar Szemle, november Az Angyali Doktor. Szemtanú, Akik a hegyeket s a völgyeket szeretik. Szemtanú, Filozófiaoktatás a középiskolákban. Magyar Nemzet, február Szótár és teleszkóp. Interpress Magazin, január Alexandriai levél. Szemtanú, A romániai kisebbségi kérdésrıl (10 cikk). Európai Idı (Sepsiszentgyörgy), 1.évf ; 20. sz. (1990. február-június) 111. Transilvania: Il rischio di un genocidio culturale. In: Contro ogni razzismo per una cultura di pace e di non violenza. Fondazione Ferramonti, III jan-dec In the Thick of marxist Ideology. New Hungarian Quarterly Pogányság zsidóság kereszténység. A keresztény filozófia születésének hátterérıl. Világosság, l Melléklet, 34 o Geschichte und Metaphysik. Doxa Történeti világ és eszkatológia. Világosság, Anfänge des Einflußes von Teilhard de Chardin auf das katholische Denken in Ungarn. Doxa A Szentháromság tanáról, Augustinust olvasva. Világosság, Csillagok fényében, császárok árnyékában. Asztrológia, kereszténység, hatalom: Firmicus Maternus sorsa. Világosság, In the Labyrinth of the Theories of Alienation. New Hungarian Quarterly Történelem és metafizika. M.F.Sciacca augusztiniánus antihistoricizmusa. Világosság, A történelem védelmében. Élet és Irodalom, április 23. II. Elıadás 1988 On the development of evaluating Christian culture in Hungary in the past decades. Amerikai-magyar vallásfilozófiai konferencia, ELTE ÁJK, jun Transilvania: Il rischio di un genocidio culturale c. elıadás a Calabriai Egyetemen, Cosenza, ápr. 24.

7 7 On the Minority Problem: the Case of Rumania c. elıadás a Leideni Egyetemen, okt A "keresztény katona" fogalma a patrisztikában. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Katonai Akadémia), október Elıadások a magyar történelemrıl (angolul). Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, augusztus Az európai kultúra keresztény gyökerei. Apor Vilmos Népfıiskola Barankovics István Alapítvány, Vének, ápr. 16. A kereszténység és Európa. Magyar Jacques Maritain Társaság, Bp jun Rudolph Bultmann és Teilhard de Chardin. TIT, József Attila Szabadegyetem, Bp ápr. 29. A keresztény Európa eszméje a magyar katolikus gondolkodásban. Dunabogdány, okt. 11. Kereszténység és európaiság. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp nov A szekták tipológiája. Magyar Jacques Maritain Társaság, Bp máj. 11. A szekták tipológiája. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 14. A magyarországi szektákról. BBC World Service, máj. 25. Keresztény hit és politika. Képek Mihelics Vid életpályájáról. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp okt. 22. Európai integráció keresztény örökség. Faludi Ferenc Akadémia, Dobogókı, Manréza, nov. 16. A görög filozófia története. TIT, József Attila Szabadegyetem, Bp. 8 elıadás: 1996/97: 12 elıadás: 1998/ Kortársunk, Szent Ágoston. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 13. Szent Ágoston: De civitate Dei címő mőve. Szegedi Hittudományi Fıiskola, márc. 3. A bizalom. Modernizáció társadalom erkölcs c. konferencia, MTA, máj. 22. A filozófia oktatásáról. Beszélgetés. MTV szept. 30. Prohászka Ottokár és az egyházatyák. Prohászka-konferencia, Székesfehérvár, okt. 10. Prohászka Ottokár a keresztény kultúráról. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp okt. 28. Mihelics Vid munkássága. ELTE BTK, nov Magyarság és filozófia. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 19. Kereszténydemokrácia és szociáldemokrácia. A Társaság a Történelmi Szociáldemokráciáért, a Forgács Pál Alapítvány és a Századvég Kiadó által megrendezett tanácskozáson. Bp dec

8 8 A Fides et Ratio. Konferencia, MTA Filozófiai Kutatóintézete, Bp jan. 21. Az etika tanulása és az erkölcsi nevelés. Bátorság az etikához c. konferencia, Bp ápr. 3. Demokrácia és humanizmus. MDF XXII. ker. szervezete, máj. 7. A szekták és személyiségkárosító hatásuk. Nemzeti Pedagógus Mőhely, máj. 19. Jacques Maritain magyar hatásának története. Maritain tomizmusa ma c. konferencia, MTA Filozófiai Intézete, jun. 10. Egy és más. A keresztény egység szempontjai a keresztényellenesség korában. Máskép c. konferencia, Evangélikus Hittudományi Egyetem, okt. 29. Jacques Maritain és a keresztény humanizmus fogalma. Maritain-konferencia, J.Maritain Társaság, Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, nov. 24. Prohászka Ottokár, a keresztény kultúra apostola. Dobogókı, Manréza, nov. 19. Prohászka Ottokár és hatása a keresztény értelmiségre. Keresztény Pedagógus Társaság, Bp dec A keresztény humanizmus. Immár kész a leltár c. konferencia, Nemzeti Pedagógus Mühely, febr. 19. A hazai patrológia jelene. MTA Filozófiai Kutatóintézete, okt Kereszténység és politika. Utak és tévutak c. konferencia, Nemzeti Pedagógus Mőhely, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, SOTE, febr. 18. A trichotomizmus és a két halál -elmélet. Konferencia az ókori kereszténységrıl. Magyar Patrisztikus Társaság, Kecskemét, Piarista Rendház, jún Szent Ágoston hermeneutikája és az európai kultúra szelleme. V. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, május 25. Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában. II. Magyar Patrisztikus Konferencia, Kecskemét, június 22. Európa szelleme. KÉSZ, Bp. XIII. k november 14. Igazság és testvériség. Jacques Maritain és az ökumenizmus eszméje c. konferencia. Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, november A "keresztény Európa" eszméje. "Szabaddá az igazság tesz" c. konferencia, NPM- FMA, Bp. Egyetemi Magyar Katolikus Gimnázium, február 16. Az igazság antik és keresztény fogalma. "Szabaddá az igazság tesz" c. konferencia, NPM-FMA, Bp február 17. Az ókeresztény asztrológia-kritika tendenciái. A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Kelet és Nyugat: Egység és sokféleség a korai egyházban. Kecskemét, június 26. A nevelés a filozófia és a politika tükrében. Nevelés és érték c. konferencia, NPM, Szent Imre Gimnázium, Bp október 4. A keresztény emberkép. ELTE ÁJK, október 9. Az asztrológiától a kereszténységig. Firmicus Maternus-problémák. Bollók János Emlékkonferencia. Eötvös Collegium, Bp november

9 9 Az emberi politika. Mihelics Vid és a Demokrata Néppárt eszméi, A Nemzeti Pedagógus Mőhely "Emlékezet és remény" címő konferenciája. Budapest, Szent Imre Gimnázium, február 21. Szent Ágoston civitas-tanának jelentısége. VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, ELTE, Bp május 28. Szent Ágoston a hazugságról. A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Kecskemét, június 25. Mihelics Vid keresztény társadalomfilozófiája. "Megidézett reneszánsz." Hanák Tibor Emlékkonferencia. Miskolci Akadémiai Bizottság, szeptember 11. Magyar katolikus gondolkodók. Elıadások a Magyar Katolikus Rádióban, X.- Az etikaoktatás kérdései. Keresztény Pedagógus Társaság, Bp. Szent Margit Gimnázium, XI Mai kérdések a tankönyvrıl. "Értékek és igényesség a közoktatásban" c. neveléstudományi konferencia, Domony, III. 2. Magyar keresztény gondolkodók. Keresztény Pedagógus Társaság Szent Gellért Akadémiája. Szent Margit Gimnázium, Bp június 3. A tanítás elmélete Aquinói Szent Tamásnál. Az Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája, PPKE HTK, Bp június 25. Szent Ágoston idıfelfogása és a modern fizika idıfogalmai. Magyar Patrisztikus Társaság, Kecskemét, július 2. A szépség hatalma. A filozófia tanúsága és a közoktatás feladatai. Nádasdy Akadémia, Nádasdladány, július 30. Az emberi jogokról. Beszélgetés. Magyar Katolikus Rádió, július 27. Magyar keresztény gondolkodók. 8 elıadás. Keresztény Pedagógus Társaság Szent Gellért Akadémiája. Szent Margit Gimnázium, Bp IX V. 12. Prohászka Ottokár idıszerősége. Gyarmathy Dóra interjúja. Magyar Katolikus Rádió, IX. 27. Prohászka Ottokár munkássága. Bp. Don Bosco Iskola, IX. 24. Prohászka Ottokár levelei az Akadémia kézirattárában. Prohászka-Emlékkonferencia, Székesfehérvár, X Prohászka Ottokár szellemisége. Pápai Lajos püspökkel és Frenyó Zoltán filozófussal beszélget Zimányi Ágnes. Katolikus Rádió, I Az igazi tudás és ellenségei. "Új bort új tömlıbe" címő konferencia. Nemzeti Pedagógus Mőhely, Bp. Szent Imre Gimnázium, II. 26. Prohászka Ottokár, a nemzetnevelı. Prohászka Ottokár Gimnázium, Budakeszi, március 31. Egy reformnemzedék emlékezete. "Félbemaradt reformkor" c. konferencia. Barankovics Akadémia Alapítvány, Bp. Szent Margit Gimnázium, június 6. Prohászka Ottokár életmőve. Bp. Éghajlat Könyvesház, június 22. Homály és egyszerőség. A Szentírás szerepe Szent Ágoston hermeneutikájában. A Magyar Patrisztikus Társaság Konferenciája, Kecskemét, július 1. Szent Ágoston a hazugságról. Magyar Katolikus Rádió, szeptember 2. Andreas Pannonius augusztinizmusa. A De Civitate Dei. Kolloquium. MTA Filozófiai Kutatóintézete - Magyar Patrisztikus Társaság, Bp szeptember 21.

10 10 Keresztényszocializmus - hivatásrendiség - kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet típusai Mihelics Vid életmővében. "A kereszténydemokrácia Magyarországon. 100 éve született Barankovics István." c. konferencia. Barankovics István Alapítvány - ELTE BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék, ELTE BTK, Bp november 16. Kereszténység és filozófia. A keresztény szerzetesség. Új könyvek. Hit és Értelem, Magyar Katolikus Rádió, XI. 25, XI. 27. A kereszténydemokrácia Magyarországon. Beszámoló egy konferenciáról. Magvetés, Magyar Katolikus Rádió, XI A bolognai folyamat. Ókovács Szilveszter interjúja. HírTV, február A katolikus gazdaságetika érvénye. A Nemzeti Pedagógus Mőhely "Beruházás az emberi tıkébe" c. konferenciája, Szent Imre Gimnázium, Bp február 23. Kereszténység és filozófia. Bp. Éghajlat Könyvesház, március 21. A szép nyomában. Borbás P. Zsuzsanna kiállításának megnyitója. Eger, Szenátor Ház, III. 25. Jézus Krisztus utolsó hét szava a keresztfán. Joseph Haydn oratóriuma. Bp. Városmajori Templom, III. 31. Mihelics Vid és a hazai kereszténydemokrácia. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Bp. XII. ker IV. 18. Mihelics Vid, a kereszténydemokrata gondolkodó. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Pécs, április 19. Szent Ágoston a hazugságról. Bp. MTA Filozófiai Kutatóintézete, IV. 23. A tulajdonjog Aquinói Szent Tamás tanításában. A Magyar Aquinói Szent Tamás Társaság Konferenciája. PPKE HTK, Bp VI. 23. A kegyelemtan útvesztıin. Egy vita margójára. Aranyszájú Szent János, Pelagius, Aeclanumi Julianus és Szent Ágoston a Római levélrıl, az áteredı bőnrıl, a kegyelemrıl és a keresztségrıl. A Magyar Patrisztikai Társaság Konferenciája. Kecskemét, VI. 29. A tulajdonjog a katolikus egyház társadalmi tanításában. Magyar Katolikus Rádió, július 17. Prohászka Ottokár budafoki-kelenvölgyi levelei. Városmisszió-elıadás, Bp. Kelenvölgy, Szentháromság Templom, szeptember 15. Katolikus és protestáns augusztinizmus. A Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Patrisztikai Társaság által, a Magyar Tudomány Napja 2007 tiszteletére megrendezett "A reformáció kezdetei Magyarországon" címő konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, november 7. A kereszténység kultúrfeladatai. Prohászka Ottokár katolikus nagygyőlési beszédei egy évszázad távlatából. A KÉSZ országos értekezlete, Budatétény, Szent Imre Otthon, november Haza a magasban. A nemzetpolitika nyomában. Nemzet és nevelés c. konferencia, NPM. Szent Imre Gimnázium, február 22. Az Aeterni Patris -tól a Fides et Ratio -ig. A keresztény filozófia fogalma és lehetısége. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, március 8.

11 11 Keresztény erkölcs és polgári értékek az oktatásban. Esztergomi Kálvin Alapítvány, Esztergom, április 2. Mihelics Vid vallásfilozófiai gondolatvilága. Adalékok az 1960-as évek magyar katolikus gondolkodásához. Elıadás a Magyar Vallástudományi Társaság és az MTA Néprajzi Intézetének Etnológiai Mőhelye által A magyar vallástudomány története címmel megrendezett konferenciáján. Magyar Néprajzi Intézet, Bp. Országház u V. 15. Hitvita és kényszer Szent Ágoston antidonatista leveleiben. Orthodoxia és heterodoxia az egyházatyák korában. A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. Konferenciája. Kecskemét, június 27. Gazdaság és erkölcs. Budafoki Református Gyülekezet, Bp szeptember 23. Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés. Jubileumi tudományos konferencia Prohászka Ottokár születésének 150. évfordulója tiszteletére. Székesfehérvár, X. 11. Természet és emberi természet. A tudomány az élhetı Földért. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére. Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa, XI Szent Ágoston idıfelfogása és a fizika idıfogalmai. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Bp február 9. Fogalomharc és létharc. A Nemzeti Pedagógus Mőhely Konferenciája. Bp február 27. Humanizmus és kereszténység. Molnár Tamás eszmevilága címő konferencia az MTA, a PPKE és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola szervezésében. Bp október 16. A Prohászka-kutatás újabb eredményeirıl. Székesfehérvár, október 10. *

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz

Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz Gáspár Csaba László Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: cslgaspar@gmail.com Személyes adatok: Budapesten születtem 1956. május 1.-én Végzettség: 1975 1978 Pénzügyi és Számviteli F ıiskola Szervezési

Részletesebben

Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Baán István tudományos publikációs jegyzéke Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította,

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke

Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Dr. Fülöp Tamás levéltár-igazgató Megjelentetett kötetek, tanulmányok, forrásközlések és elıadások jegyzéke Doktori disszertáció Fülöp Tamás: Gróf Széchenyi István történelemszemlélete a reformkor politikai

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1. A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Kínai bibliográfia Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Összeállította: Fődi Attila Utolsó frissítés: 2008. november

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Kínai-magyar bibliográfia

Kínai-magyar bibliográfia Kínai-magyar bibliográfia A kínai szerzők, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Összeállította: Fődi Attila Utolsó frissítés: 2007. október 15. Bibliográfiai

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.)

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.) ADAMIK TAMÁS (klasszika filológus) Nagy magyar gondolkodók II. félév : Kerényi Károly öröksége 2010.04.08. Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan,

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben