Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások"

Átírás

1 1 Frenyó Zoltán Bibliográfia, Elıadások I. Bibliográfia (Kötet, tanulmány, cikk) A tulajdonjog kérdése Aquinói Szent Tamás tanításában, avagy a keresztény gazdaságetika érvénye. Cselényi I. Hoppál K. B. Kormos J. (szerk.): Aquinói Szent Tamás párbeszéde korunkkal. A évi konferenciák elıadásai. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, Bp Szent Ágoston a hazugságról. Valóság, 2009/ Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés. Jel XXI/ április Fogalomharc és létharc. Valóság, 2009/ Molnár Tamás eszmevilága. Új Ember, november Filozófiai kultúra. Válogatott írások. Tinta Kiadó, Bp o. 7. Pünkösd után. Katolikus Kelenvölgy, május. 8. A Kereszt hatalma. Katolikus Kelenvölgy, szeptember. 9. A bölcsesség szeretete. In: Görbe László (szerk.): A Szent Margit Gimnázium Évkönyve, Bp A Hadésztól az Orcusig. Az antik mitológia alvilág-képzetei. In: L. Erdélyi Margit - Peres Imre (szerk.): Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Selye János Egyetem, Révkomárom, Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában. In: Baán István - Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum, II. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Szent István Társulat, Budapest, A Prohászka-Év kegyelmében. Prohászka Ottokár - püspök az emberért. Székesfehérvár-Budapest, Távlatok, / Magyar perszonalista arcképek. Hat lexikonszócikk (Horváth Sándor, Schütz Antal, Barankovics István, Mihelics Vid, Nyíri Tamás, Szabó Ferenc). In: Antonio Pavan (szerk.): Piccola enciclopedia della persona e dei personalisti nel XX. secolo. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (?) 14. A keresztény gazdaságetika érvénye. Jel, 2007/ A tanítás problémája Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás szerint. In: Cselényi I. - Hoppál B. - Kormos J. (szerk.): Aquinói Szent Tamás nyomában. A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciái, Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, Bp Teilhard de Chardin magyarországi hatásának kezdetei. Valóság, 2007/ Keresztényszocializmus - hivatásrendiség - kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet Mihelics Vid életmővében. In: Mészáros József (szerk.): Az élı hagyomány. Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Barankovics István Alapítvány - Gondolat, Bp

2 2 18. Az igazi tudás és ellenségei. Magyar Szemle, 2007/ Andreas Pannonius augusztinizmusa. A "De civitate Dei" eszméi Andreas Pannonius "Libellus de virtutibus" címő mővében. Classica Mediaevalia Neolatina, II. Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis. Ediderunt Ladislaus Havas et Emericus Tegyei. Debrecini, MMVII Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Kairosz, Bp o. 21. Jacques Maritain. Tanulmányok (Társszerzı: Turgonyi Zoltán). L'Harmattan, Bp Az ókeresztény asztrológia-kritika tendenciái. Valóság, 2006/ Lecke az erkölcsi alapról. Magyar Nemzet, május Mihelics Vid keresztény társadalomfilozófiája. In: Veres Ildikó (szerk.): Megidézett reneszánsz. A Hanák Tibor születésének 75. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferencia anyaga. Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár, IX. köt. Miskolc, Puskely Mária: A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára. Kairosz, Budapest, o. Lektorálás H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Prohászka Ottokár: Modern pünkösd. Tinta, Bp Válogatás, szerkesztés, bevezetés, jegyzetek. 570 o. 28. Sajnovics János mőve és hatása. Valóság. 2005/ Walter Brugger: Filozófiai lexikon. Szent István Társulat, Bp Szócikkek fordítása. 30. Élı kereszténység. Prohászka Ottokár indexre került mővei. In: Lévai László (szerk.): Prohászka Ottokár Összegyőjtött Munkái. Corona Sacra Könyvkiadó, CD- ROM, (Kairosz, Bp ) Szerkesztés, utószó. 31. Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek, 3. köt. In: Lévai László (szerk.): Prohászka Ottokár Összegyőjtött Munkái. Corona Sacra Könyvkiadó, CD-ROM, (AGAPÉ Távlatok Ottokár Püspök Alapítvány, Szeged-Székesfehérvár, 1997.) Szerkesztés, jegyzetek. 32. A Szépség hatalma. A filozófia tanúsága és a közoktatás feladata. In: Életminıség - holisztikus szemlélettel. Nádasdy Akadémia Szimpóziumok, Budapest, Az igazság antik és keresztény fogalma. In: Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi. Magyar Napló, Bp Molnár Tamás: Teisták és ateisták. Recenzió. Egyházfórum, 2004/ Az igazi Szent Ágoston. Peter Brown: Szent Ágoston élete. Osiris, Bp Recenzió. Vigilia, 2004/ A tankönyv-ügy. Helyzetkép és tennivalók. Mester és Tanítvány, 2004/ Az asztrológiától a kereszténységig. Firmicus Maternus-problémák. In: Horváth László - Laczkó Krisztina - Mayer Gyula - Takács László (szerk.):. Tanulmányok Bollók János emlékére. Typotex, Bp Filozófia. In: Gazda István - Gervai András (szerk.): Világhíres magyarok. Kossuth, Bp

3 3 39. Philosophy. In: I. Gazda - A. Gervai (Eds.): World Famous Hungarians. Kossuth Publishing, Budapest, p. 40. Philosophie. In: I. Gazda - A. Gervai (Hrsg.): Weltberühmte Ungarn. Kossuth Verlag, Budapest, S. 41. Philosophie. In: I. Gazda - A. Gervai: Hongrois Célèbres. Éditions Kossuth, Budapest, p. 42. Kortársunk, Prohászka Ottokár. Valóság. 2004/ Patrisztika és világnézet. Egyházfórum, 2004/ Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmányok. Szerkesztette: Frenyó Zoltán. L Harmattan Kiadó, Bp o.; Saját írások: Bevezetés. A hazai patrológia múltja és jelene (7-29. o.) és A patrisztika értékelésének tendenciái az újkori gondolkodásban. ( o.) 45. A trichotomizmus és a két halál-elmélet. In: Nemeshegyi Péter - Rihmer Zoltán (szerk.): Studia Patrum. A Magyar Patrisztikai Társaság I. Konferenciája az Ókori Kereszténységrıl. Szent István Társulat, Budapest, o. 46. "A bőnbánat tehát élet." A tékozló fiú parabolája az egyházatyák tanításában. Vigilia, 2003/ o. = 47. Az erény tanulása és az erkölcsi nevelés. Vigilia. 2003/ o. = 48. Az igazság antik és keresztény fogalma. Valóság, 2003/ Paul Johnson: Isten nyomában. Recenzió. Egyházfórum, 2003/ Igazság és szeretet. Vigilia, 2003/ Egy magyar katolikus gondolkodó: Mihelics Vid életmőve. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, o. (= Történettudományi PhD doktori értekezés, Bp ) 52. Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban. Fejezetek a patrisztika történetébıl. Jel Kiadó, Bp o. 53. A trichotomizmus és a két-halál-elmélet. Teológia, 2002/ = Klny.: Bp Kultúra és közösség. MTA Filozófiai Kutatóintézete - Nyitott Egyetem - Filozófia - Vallásfilozófia - Lapozó, 2002/ H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Jacques Maritain és a humanizmus keresztény eszméje. Debreceni Szemle, = Klny.: Debrecen, Az Új Ember szerkesztısége az ÁVÓ megfigyelésében. Új Ember Kalendárium, Maritain magyar hatása. Vigilia, A magyar filozófia a XX. században. In: Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. 5. Köt. Babits Kiadó, Szekszárd,

4 4 60. Egy és más. A keresztény egység szempontjai a keresztényellenesség korában. In: Szabó Lajos Tomka Miklós Horváth Pál (szerk.): Hívek és egyházak egymásról. Balassi Kiadó, Bp Szent Ágoston dícsérete. Új Ember, szeptember Orientations. Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, Ed. by Zoltán Frenyó Ferenc L. Lendvai Marcel F. Fresco Paul van Tongeren. Shaker Publishing, Maastricht, On the Minority Problem: the Case of Rumania. In: Orientations, op.cit Magyarország apostola és tanítómestere (Prohászka Ottokárról Schlosser Mária interjúja). Pázmány Campus, október Levelek Mihelics Vidhez. Közzéteszi F. Z. Vigilia, Maritain-bibliográfia. In: J.Maritain: A garonne-i paraszt. Kairosz, Bp A magyar kereszténydemokrácia a kommunizmus árnyékéban. ÁVH-jelentések a Demokrata Néppártról. In: Bagdy Gábor Gyorgyevics Miklós Mészáros József (szerk.): Kereszténység és közélet. Tisztelgés Kovács K. Zoltán 75. születésnapjára. Barankovics Akadémia Alapítvány, Bp = Magyar Szemle, = Mihelics Vid emlékére. Szegletkı, március A filozófia dícsérete mint keresztény humanizmus és evangelizáció. Gondolatok II. János Pál pápa Fides et ratio kezdető enciklikájáról. Magyar Szemle, Az élet fája. Napi Magyarország, április Katolikum és politikum Mihelics Vid közötti munkásságában. Valóság, l Az ünneplı lélek. Új Pest Megyei Hírlap, április Keresztény politika. Napi Magyarország, május Kereszténység és politika. Új Pest Megyei Hírlap, május Szekta és nemzet. Napi Magyarország, május Patrisztika és skolasztika Prohászka Ottokár mőveiben. Adalékok a keresztény kultúra kérdéséhez. In: Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése, 2. köt. A Távlatok kiadása, Bp Sion apostolai. A Ratisbonne atyák élete és mőködése. Napi Magyarország, október A kereszténység közéleti hivatását vallotta. Mihelics Vid emlékezete. Új Ember, október Mihelics Vid keresztény humanizmusa. Napi Magyarország, október Élı kereszténység. Prohászka Ottokár indexre került mővei. Kairosz, Bp Szerkesztés, utószó.

5 Nagy és nehéz munka. Szent Ágoston Az Isten városáról címő mőve. Szemtanú, A filozófia oktatásáról. MTV1, Szeptember Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek, 3. köt. AGAPÉ Távlatok Ottokár Püspök Alapítvány, Szeged-Székesfehérvár, Szerkesztés, jegyzetek. 84. H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp A Patrisztika és a Skolasztika c. fejezetek fordítása Eszmék és tények professzora. Mihelics Vid ( ). In: Kovács K. Zoltán Rosdy Pál (szerk.): Az idı élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon, Barankovics István Alapítvány, Bp Mőfaj és történelem, avagy Hámántól a Nostra Aetatéig. Válasz Gábor Györgynek. Világosság, A kereszténység jövıje Mihelics Vid munkásságában. Távlatok, A magyarországi szektákról. BBC World Service, május A keresztény Európa eszméje és a mai magyar katolikus gondolkodás. In: Vallásfilozófia Magyarországon. A hazai egyházak szellemi helyzete. MTA Filozófiai Intézete Áron Kiadó, Bp = Világosság, Hadd érezzék meg Kegyeden, hogy Angela! Prohászka Ottokár kiadatlan levelei Prohászka Angelának. Árgus, Katolikus gondolkodó a forradalomban. Mihelics Vid 1956-ban. Új Magyarország, november Az isteni és az emberi természetrıl. Görög egyházatyák mővei, 1-2. köt. Atlantisz, Bp Szerkesztés, bevezetés, jegyzetek. 93. Nesztorianizmus. In: Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp Vértörvényszék Eperjesen. Caraffa tábornok rémtettei. Szemtanú, Az irracionalizmus. In: Hantos István (szerk.): A jóléti állam. Bp Válogatás, bevezetés, jegyzetek. 96. A tudás fája. Az Arany János Gimnázium Évkönyve. Bp Krisztológia és antropológia összefüggései az ókeresztény gondolkodásban. Filozófiai kandidátusi értekezés, Bp Fény az égbıl. XIII. Leó pápa. Szemtanú, Magyar-török barátság. Szemtanú, Filozófiai útkeresések, keresztény önértelmezések. Fejezetek a Katolikus Szemle két háború közötti történetébıl. Magyar Filozófiai Szemle, Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Herder, Bp Latin idézetek fordítása Szulejmán Szigetváron. Új Magyarország, december Szabó Árpád - Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába. Societas Philisophia Classica, Budapest, Lektorálás. 1992

6 A magyar Gironde útjain. Adalékok Mihelics Vid pályaképéhez. Magyar Szemle, november Az Angyali Doktor. Szemtanú, Akik a hegyeket s a völgyeket szeretik. Szemtanú, Filozófiaoktatás a középiskolákban. Magyar Nemzet, február Szótár és teleszkóp. Interpress Magazin, január Alexandriai levél. Szemtanú, A romániai kisebbségi kérdésrıl (10 cikk). Európai Idı (Sepsiszentgyörgy), 1.évf ; 20. sz. (1990. február-június) 111. Transilvania: Il rischio di un genocidio culturale. In: Contro ogni razzismo per una cultura di pace e di non violenza. Fondazione Ferramonti, III jan-dec In the Thick of marxist Ideology. New Hungarian Quarterly Pogányság zsidóság kereszténység. A keresztény filozófia születésének hátterérıl. Világosság, l Melléklet, 34 o Geschichte und Metaphysik. Doxa Történeti világ és eszkatológia. Világosság, Anfänge des Einflußes von Teilhard de Chardin auf das katholische Denken in Ungarn. Doxa A Szentháromság tanáról, Augustinust olvasva. Világosság, Csillagok fényében, császárok árnyékában. Asztrológia, kereszténység, hatalom: Firmicus Maternus sorsa. Világosság, In the Labyrinth of the Theories of Alienation. New Hungarian Quarterly Történelem és metafizika. M.F.Sciacca augusztiniánus antihistoricizmusa. Világosság, A történelem védelmében. Élet és Irodalom, április 23. II. Elıadás 1988 On the development of evaluating Christian culture in Hungary in the past decades. Amerikai-magyar vallásfilozófiai konferencia, ELTE ÁJK, jun Transilvania: Il rischio di un genocidio culturale c. elıadás a Calabriai Egyetemen, Cosenza, ápr. 24.

7 7 On the Minority Problem: the Case of Rumania c. elıadás a Leideni Egyetemen, okt A "keresztény katona" fogalma a patrisztikában. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Katonai Akadémia), október Elıadások a magyar történelemrıl (angolul). Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, augusztus Az európai kultúra keresztény gyökerei. Apor Vilmos Népfıiskola Barankovics István Alapítvány, Vének, ápr. 16. A kereszténység és Európa. Magyar Jacques Maritain Társaság, Bp jun Rudolph Bultmann és Teilhard de Chardin. TIT, József Attila Szabadegyetem, Bp ápr. 29. A keresztény Európa eszméje a magyar katolikus gondolkodásban. Dunabogdány, okt. 11. Kereszténység és európaiság. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp nov A szekták tipológiája. Magyar Jacques Maritain Társaság, Bp máj. 11. A szekták tipológiája. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 14. A magyarországi szektákról. BBC World Service, máj. 25. Keresztény hit és politika. Képek Mihelics Vid életpályájáról. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp okt. 22. Európai integráció keresztény örökség. Faludi Ferenc Akadémia, Dobogókı, Manréza, nov. 16. A görög filozófia története. TIT, József Attila Szabadegyetem, Bp. 8 elıadás: 1996/97: 12 elıadás: 1998/ Kortársunk, Szent Ágoston. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 13. Szent Ágoston: De civitate Dei címő mőve. Szegedi Hittudományi Fıiskola, márc. 3. A bizalom. Modernizáció társadalom erkölcs c. konferencia, MTA, máj. 22. A filozófia oktatásáról. Beszélgetés. MTV szept. 30. Prohászka Ottokár és az egyházatyák. Prohászka-konferencia, Székesfehérvár, okt. 10. Prohászka Ottokár a keresztény kultúráról. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp okt. 28. Mihelics Vid munkássága. ELTE BTK, nov Magyarság és filozófia. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Bp máj. 19. Kereszténydemokrácia és szociáldemokrácia. A Társaság a Történelmi Szociáldemokráciáért, a Forgács Pál Alapítvány és a Századvég Kiadó által megrendezett tanácskozáson. Bp dec

8 8 A Fides et Ratio. Konferencia, MTA Filozófiai Kutatóintézete, Bp jan. 21. Az etika tanulása és az erkölcsi nevelés. Bátorság az etikához c. konferencia, Bp ápr. 3. Demokrácia és humanizmus. MDF XXII. ker. szervezete, máj. 7. A szekták és személyiségkárosító hatásuk. Nemzeti Pedagógus Mőhely, máj. 19. Jacques Maritain magyar hatásának története. Maritain tomizmusa ma c. konferencia, MTA Filozófiai Intézete, jun. 10. Egy és más. A keresztény egység szempontjai a keresztényellenesség korában. Máskép c. konferencia, Evangélikus Hittudományi Egyetem, okt. 29. Jacques Maritain és a keresztény humanizmus fogalma. Maritain-konferencia, J.Maritain Társaság, Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, nov. 24. Prohászka Ottokár, a keresztény kultúra apostola. Dobogókı, Manréza, nov. 19. Prohászka Ottokár és hatása a keresztény értelmiségre. Keresztény Pedagógus Társaság, Bp dec A keresztény humanizmus. Immár kész a leltár c. konferencia, Nemzeti Pedagógus Mühely, febr. 19. A hazai patrológia jelene. MTA Filozófiai Kutatóintézete, okt Kereszténység és politika. Utak és tévutak c. konferencia, Nemzeti Pedagógus Mőhely, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, SOTE, febr. 18. A trichotomizmus és a két halál -elmélet. Konferencia az ókori kereszténységrıl. Magyar Patrisztikus Társaság, Kecskemét, Piarista Rendház, jún Szent Ágoston hermeneutikája és az európai kultúra szelleme. V. Magyar Ókortudományi Konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, május 25. Regula és történetfilozófia Szent Ágoston gondolkodásában. II. Magyar Patrisztikus Konferencia, Kecskemét, június 22. Európa szelleme. KÉSZ, Bp. XIII. k november 14. Igazság és testvériség. Jacques Maritain és az ökumenizmus eszméje c. konferencia. Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, november A "keresztény Európa" eszméje. "Szabaddá az igazság tesz" c. konferencia, NPM- FMA, Bp. Egyetemi Magyar Katolikus Gimnázium, február 16. Az igazság antik és keresztény fogalma. "Szabaddá az igazság tesz" c. konferencia, NPM-FMA, Bp február 17. Az ókeresztény asztrológia-kritika tendenciái. A Magyar Patrisztikai Társaság III. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Kelet és Nyugat: Egység és sokféleség a korai egyházban. Kecskemét, június 26. A nevelés a filozófia és a politika tükrében. Nevelés és érték c. konferencia, NPM, Szent Imre Gimnázium, Bp október 4. A keresztény emberkép. ELTE ÁJK, október 9. Az asztrológiától a kereszténységig. Firmicus Maternus-problémák. Bollók János Emlékkonferencia. Eötvös Collegium, Bp november

9 9 Az emberi politika. Mihelics Vid és a Demokrata Néppárt eszméi, A Nemzeti Pedagógus Mőhely "Emlékezet és remény" címő konferenciája. Budapest, Szent Imre Gimnázium, február 21. Szent Ágoston civitas-tanának jelentısége. VI. Magyar Ókortudományi Konferencia, ELTE, Bp május 28. Szent Ágoston a hazugságról. A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája az ókori kereszténységrıl. Kecskemét, június 25. Mihelics Vid keresztény társadalomfilozófiája. "Megidézett reneszánsz." Hanák Tibor Emlékkonferencia. Miskolci Akadémiai Bizottság, szeptember 11. Magyar katolikus gondolkodók. Elıadások a Magyar Katolikus Rádióban, X.- Az etikaoktatás kérdései. Keresztény Pedagógus Társaság, Bp. Szent Margit Gimnázium, XI Mai kérdések a tankönyvrıl. "Értékek és igényesség a közoktatásban" c. neveléstudományi konferencia, Domony, III. 2. Magyar keresztény gondolkodók. Keresztény Pedagógus Társaság Szent Gellért Akadémiája. Szent Margit Gimnázium, Bp június 3. A tanítás elmélete Aquinói Szent Tamásnál. Az Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciája, PPKE HTK, Bp június 25. Szent Ágoston idıfelfogása és a modern fizika idıfogalmai. Magyar Patrisztikus Társaság, Kecskemét, július 2. A szépség hatalma. A filozófia tanúsága és a közoktatás feladatai. Nádasdy Akadémia, Nádasdladány, július 30. Az emberi jogokról. Beszélgetés. Magyar Katolikus Rádió, július 27. Magyar keresztény gondolkodók. 8 elıadás. Keresztény Pedagógus Társaság Szent Gellért Akadémiája. Szent Margit Gimnázium, Bp IX V. 12. Prohászka Ottokár idıszerősége. Gyarmathy Dóra interjúja. Magyar Katolikus Rádió, IX. 27. Prohászka Ottokár munkássága. Bp. Don Bosco Iskola, IX. 24. Prohászka Ottokár levelei az Akadémia kézirattárában. Prohászka-Emlékkonferencia, Székesfehérvár, X Prohászka Ottokár szellemisége. Pápai Lajos püspökkel és Frenyó Zoltán filozófussal beszélget Zimányi Ágnes. Katolikus Rádió, I Az igazi tudás és ellenségei. "Új bort új tömlıbe" címő konferencia. Nemzeti Pedagógus Mőhely, Bp. Szent Imre Gimnázium, II. 26. Prohászka Ottokár, a nemzetnevelı. Prohászka Ottokár Gimnázium, Budakeszi, március 31. Egy reformnemzedék emlékezete. "Félbemaradt reformkor" c. konferencia. Barankovics Akadémia Alapítvány, Bp. Szent Margit Gimnázium, június 6. Prohászka Ottokár életmőve. Bp. Éghajlat Könyvesház, június 22. Homály és egyszerőség. A Szentírás szerepe Szent Ágoston hermeneutikájában. A Magyar Patrisztikus Társaság Konferenciája, Kecskemét, július 1. Szent Ágoston a hazugságról. Magyar Katolikus Rádió, szeptember 2. Andreas Pannonius augusztinizmusa. A De Civitate Dei. Kolloquium. MTA Filozófiai Kutatóintézete - Magyar Patrisztikus Társaság, Bp szeptember 21.

10 10 Keresztényszocializmus - hivatásrendiség - kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet típusai Mihelics Vid életmővében. "A kereszténydemokrácia Magyarországon. 100 éve született Barankovics István." c. konferencia. Barankovics István Alapítvány - ELTE BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék, ELTE BTK, Bp november 16. Kereszténység és filozófia. A keresztény szerzetesség. Új könyvek. Hit és Értelem, Magyar Katolikus Rádió, XI. 25, XI. 27. A kereszténydemokrácia Magyarországon. Beszámoló egy konferenciáról. Magvetés, Magyar Katolikus Rádió, XI A bolognai folyamat. Ókovács Szilveszter interjúja. HírTV, február A katolikus gazdaságetika érvénye. A Nemzeti Pedagógus Mőhely "Beruházás az emberi tıkébe" c. konferenciája, Szent Imre Gimnázium, Bp február 23. Kereszténység és filozófia. Bp. Éghajlat Könyvesház, március 21. A szép nyomában. Borbás P. Zsuzsanna kiállításának megnyitója. Eger, Szenátor Ház, III. 25. Jézus Krisztus utolsó hét szava a keresztfán. Joseph Haydn oratóriuma. Bp. Városmajori Templom, III. 31. Mihelics Vid és a hazai kereszténydemokrácia. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Bp. XII. ker IV. 18. Mihelics Vid, a kereszténydemokrata gondolkodó. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Pécs, április 19. Szent Ágoston a hazugságról. Bp. MTA Filozófiai Kutatóintézete, IV. 23. A tulajdonjog Aquinói Szent Tamás tanításában. A Magyar Aquinói Szent Tamás Társaság Konferenciája. PPKE HTK, Bp VI. 23. A kegyelemtan útvesztıin. Egy vita margójára. Aranyszájú Szent János, Pelagius, Aeclanumi Julianus és Szent Ágoston a Római levélrıl, az áteredı bőnrıl, a kegyelemrıl és a keresztségrıl. A Magyar Patrisztikai Társaság Konferenciája. Kecskemét, VI. 29. A tulajdonjog a katolikus egyház társadalmi tanításában. Magyar Katolikus Rádió, július 17. Prohászka Ottokár budafoki-kelenvölgyi levelei. Városmisszió-elıadás, Bp. Kelenvölgy, Szentháromság Templom, szeptember 15. Katolikus és protestáns augusztinizmus. A Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Patrisztikai Társaság által, a Magyar Tudomány Napja 2007 tiszteletére megrendezett "A reformáció kezdetei Magyarországon" címő konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, november 7. A kereszténység kultúrfeladatai. Prohászka Ottokár katolikus nagygyőlési beszédei egy évszázad távlatából. A KÉSZ országos értekezlete, Budatétény, Szent Imre Otthon, november Haza a magasban. A nemzetpolitika nyomában. Nemzet és nevelés c. konferencia, NPM. Szent Imre Gimnázium, február 22. Az Aeterni Patris -tól a Fides et Ratio -ig. A keresztény filozófia fogalma és lehetısége. Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság, március 8.

11 11 Keresztény erkölcs és polgári értékek az oktatásban. Esztergomi Kálvin Alapítvány, Esztergom, április 2. Mihelics Vid vallásfilozófiai gondolatvilága. Adalékok az 1960-as évek magyar katolikus gondolkodásához. Elıadás a Magyar Vallástudományi Társaság és az MTA Néprajzi Intézetének Etnológiai Mőhelye által A magyar vallástudomány története címmel megrendezett konferenciáján. Magyar Néprajzi Intézet, Bp. Országház u V. 15. Hitvita és kényszer Szent Ágoston antidonatista leveleiben. Orthodoxia és heterodoxia az egyházatyák korában. A Magyar Patrisztikai Társaság VIII. Konferenciája. Kecskemét, június 27. Gazdaság és erkölcs. Budafoki Református Gyülekezet, Bp szeptember 23. Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés. Jubileumi tudományos konferencia Prohászka Ottokár születésének 150. évfordulója tiszteletére. Székesfehérvár, X. 11. Természet és emberi természet. A tudomány az élhetı Földért. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére. Tomori Pál Fıiskola, Kalocsa, XI Szent Ágoston idıfelfogása és a fizika idıfogalmai. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Bp február 9. Fogalomharc és létharc. A Nemzeti Pedagógus Mőhely Konferenciája. Bp február 27. Humanizmus és kereszténység. Molnár Tamás eszmevilága címő konferencia az MTA, a PPKE és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola szervezésében. Bp október 16. A Prohászka-kutatás újabb eredményeirıl. Székesfehérvár, október 10. *

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya évi beszámolója. I. A tudományos osztály évi tevékenysége Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2013. évi beszámolója I. A tudományos osztály 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos osztály neve: Filozófiai és Történettudományok Osztály 2. A tudományos

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz Fordítások: Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz 1) Borhy, L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, 1998. (10 forrásszöveg fordítása). 2) László, L. Nagy, L. Szabó,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka:

Soós Viktor Attila. Publikációs lista. Önálló kötet: Szerkesztői munka: Soós Viktor Attila Publikációs lista Önálló kötet: 1. Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p EREDMÉNYEK Budapest, 2007. november 11. 50 m férfi gyorsúszás 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p Takács Krisztián Dunaújvárosi Főiskola 24,11 5 p 3. Molnár Dávid Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben