VII. évfolyam 3. szám ősz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést több tekintetben is rendkívül szép, ősi szövegek segítségével tesszük. Most hallottuk a mise szentírási szakaszait: a Példabeszédek könyvéből, majd történeti sorrendben Máté evangéliumából és Pál apostolnak az efezusiaknak írt leveléből. Tudnunk kell, hogy ezek egyike sincs semmilyen történeti kapcsolatban Szent István királyunkkal. Olyan ősi és szent szövegek ezek, amelyek illenek a mi magyar XI. századi történeti István-eseményünkre. Azaz, ezek a szövegek remekül kifejezésre juttatják Szent István szándékát. Magyar népe keresztény hitre térítésével István biztos jövőt és még inkább egy gyors európai beilleszkedést kívánt elérni. Nehéz lenne Jézus hasonlatánál találóbbat, jobb képsort segítségül hívni e szándék kifejezéséhez, mint a sziklára, a biztosra építkező okos, bölcs ember tettét szembeállítani az ostoba emberével, aki ingatag talajra, homokra építette házát. Szent István királynak, Főmonosto runk alapítójának évenként vissza térő ünnepe arra késztet mind annyiunkat, hogy újra átgondoljuk saját egyéni és közösségi hiva tásunk és küldetésünk lényegét, irá nyultságát. A Bencés Hírlevél olva sóit Asztrik főapát úr augusztus 20- án elmondott homíliájával erre a múlt és jövő metszéspontját vizsgáló belső utazásra invitáljuk. Szerk. Istvánnak erkölcsi követelményekre is szüksége volt állama megszilárdításához. Erre a helyzetre sem lehetne alkalmasabb párhuzamot találni, mint az első keresztények helyzetét, akik nemrég tértek meg pogány bűneikből és tévelygéseikből és most Krisztust követik. Követik, de kísért a múlt, ezért állandóan figyelmeztetni kell őket, ahogy ezt Pál apostol az efezusiaknak írt levelében teszi: Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok. A frissen megkeresztelt magyarok sem lehettek más helyzetben, ezért nagyszerű a párhuzam! Talán még találóbb, személyesen is kedves a Példabeszédek könyvéből vett részlet, amely ismét István apai törekvésével találkozik. Sok fontos van István számára, egyik legfontosabb mégis fiának, Imrének akit izzó szeretettel szeret nevelése, bölcsességre oktatása, hogy majd a folytatás is jó, és biztos legyen. (Ez a kitűnő szövegalkalmazási technika szinte még tökéletesebb a zsolozsma szövegeinek, az ősi zsoltárok keretverseinek megkomponálásában, összeállításában. István csodálatos egyénisége, tettei és szándékai rajzolódnak ki nagyon szemléletesen, mintegy kockákból összerakott mozaikkép, és mindez az ószövetségi szentírás mozaikjainak segítségével. Olyant idézek, ami monostorunk, Pannonhalma alapítására is vonatkozik: Az Urat hívta segítségül, hozzá kiáltott szent hegyén, meghallgatta és erőssé tette őt, hogy legyőzze minden ellenségét. Egyértelmű e szövegből, hogy István itt imádkozott a Koppány elleni harcba indulva, és meghallgatásra is talált. Vagy Nem volt egyetlen népnek hozzá hasonló királya: mert szerette az Úr s kiválasztotta, hogy vezérelje egész népét. A megmaradt Szent Jobbra is utalást találhatunk ebben az ősi szövegalkalmazásban: Az Úrhoz, a mindenható Istenhez kiáltott, s az Úr erőt adott jobbjának, hogy legyőzze minden ellenségét. ) Az ószövetségből kölcsönzött királyszövegekből megrajzoljuk a XI. századi magyar eseményeket, ill. azok eszményi értelmezését adjuk, és ezt a szent liturgia, a szentmise szövegeinek állandóságával évenként megismételjük. Ezek a szövegek elénk állítják a keresztény uralkodót, aki maga is hisz Jézus Krisztusban, követi is annak erényeit, népét is erre vezeti, és az általa megszervezett állam és a benne létrehozott egyház szerkezetileg és tartalmilag is Krisztus ügyét képviseli és védi. Sőt ez a keresztény állam az egyház intézményrendszerét anyagi tekintetben is támogatja. Krisztus Evangéliuma mintegy felső segítséggel, de nem az égből, hanem a királyi erő magasságából és támogatásával árad a magyar nép szívébe. Mintha minden erő ebbe az irányba hatna, hogy az egész nép a katolikus keresztény hitre jusson és üdvözüljön. Ezek a gondolatok mind a mai óráig meghatározzák a keresztények, a mi gondolkodásunkat. A gond és a baj már régóta ott van, hogy az a történeti háttér, valóság, amit mi a liturgia révén éveként magunknak és a híveknek felvázolunk, nem létezik, nincs meg: pontosabban a valóságban, mert a történelemben már nem a XI. században járunk, hanem a XXI.-ben. Sem kereszténynek nem mondható Európa, sem keresztény királyunk nincsen, sem keresztény magyar államunk nincsen, sőt a sokrétű, pluralista magyar társadalom is elmegy mellettünk, vagy kiáll SZÁMUNK TARTALMÁBÓL A Studia monastica tanulmányi napokról Beszámolók pannonhalmi iskolánk életéből Arcus Temporum művé szeti fesztivál eseményei Tricollis Cuvée 2004 termékismertető A kölni katolikus ifjúsági világtalálkozó élményei Szent Szabina ünnepe a Budapesti Rendházban Beszámoló Tihanyból, Győrből és Tiszaújfaluból Beszélgetés Ágota nővér rel közösségről, misszióról 1 PANNO

2 mögülünk, vagy észrevétlenül már ki is állt mögülünk, és mi gondolkodásmódunkkal légüres térben lebegünk. A régi szép időkről ábrándozunk, visszavágyjuk azokat, és ez sebezhetővé is tesz bennünket. A történelem nem tér vissza, legalábbis nem így tér vissza. Joggal merül fel a kérdés? Hát akkor mit tegyünk? Hogyan közelítsünk történelmünk István-eseményéhez? Nem igaz, amiben eddig hittünk? Igaz volt, testvéreim, csak már ma már nem úgy igaz. Az Evangélium változatlan, a környezete változott meg. Szent István királyunk minden királyi jóakarata, cselekedete és jótéteménye a történelmet akkoron meghatározó feudális modell és hatalmi szerkezeten belül valósult meg. Ez ma nincs, de van egy ország, adott a magyarság, a nemzet, amely manapság sokféle módon gondolkodik, megváltozott a hatalmi szerkezet. Aztán ma is adva van az egyház, amelyet evilági, külső hatalom nem nagyon kíván támogatni, hacsak nem felhasználni céljaira. Erre meg hagyatkozni nem lehet, ill. nem szabad. Összefoglalva: Szent István ünnepe feladatot ad mindannyiunknak. Feladatunk az, hogy a mi történeti István-eseményünknek új olvasatot keressünk. Az egyháznak csak egy, az evangéliumi-gyökerű olvasata lehetséges, amely egyedül Istenre hagyatkozva élővé teszi a Lélekben. Jézus Krisztus egyházának külső erő sem fenntartója, sem megtartója nem lehet. A keresztény élet nem külsődleges tagság, hanem életstílus, életforma, amely itt, a földön már a teljesebb életre vezet, és az örök életre is távlatot nyit. Lehet, hogy kevesebben leszünk, de csak akkor leszünk, ha a hívő, a keresztény életstílust, az evangéliumi normákat tudatosan vállaló keresztényekből áll az egyház és annak közösségei, akik az egyház önállóságára és függetlenségére törekszenek. Az elmúlt ezer esztendőben egy felülről építkező egyház tagjai voltunk, ezt a gondolkodásmódot is örököltük, az új olvasat szerint és valóságban is egy alulról épülő egyházmodellt kell szemünk előtt tartanunk. Szent István Királyunk tettében, hogy népe számára Jézus Krisztus evangéliuma mellett döntött, ez a lehetőség és az új olvasat is benne van. Ha Pál apostol szavait adjuk István ajkára, akkor mára szóló útmutatása teljesen egyértelmű és világos: újuljatok meg gondolkodásmódotokban, újuljatok meg lélekben és érzéseitekben! Olyan keresztényekre van szükség, akik az egyházat Jézus gondolata szerint építik. Olyanokra, akik a felebaráti szeretetet radikálisan valósítják meg elébb az egyház közösségén belül, majd minden jóakaratú ember irányában. Az egyház nem önmagáért, hanem az emberekért van. Nem kíván berendezkedni ebben a világban, mert tudja, hogy Isten történelemben vándorló népe, amelynek Istenen, a feltámadt Jézus Krisztus erején kívül nincs más támasza, legkevésbé külső erőre kíván támaszkodni. Hogyan kell István-eseményünket újraolvasni? István tévedett volna? Nem. Ő az evangéliumot a XI. század körülményei között adta népének, és ha mi hozzá, az ő apostoli tevékenységéhez igazán hűek akarunk maradni, akkor nem a XI. századi állapotokat kell szemünk előtt tartanunk, netán ezt akarnánk visszaállítani, hanem Jézus szabad és független örömhírét a MA keretei között akarjuk megélni és megvalósítani, hogy nekünk is és másoknak is több erő, több öröm fakadjon belőle. Szent István gyermeke az ő magyar népe. Amit Imrének mondott, az ránk is érvényes, és ha az Imrének adott testamentumot, tanácsokat megvalósítjuk, akkor a má-ban lesz életünk. Az intelmek nekünk szólnak, és történelmi helyzetünk új olvasatához segítenek: Szeretett fiam, szívem édessége, jövendő sarjnak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy mindenben és mindenütt a jóságtól vezetve ne csak atyádfiaihoz és rokonságodhoz, a főemberekhez és vezérekhez, a gazdagokhoz, szomszédokhoz és itthoniakhoz légy kegyelmes, hanem az idegenekhez is, és mindazokhoz, akik hozzád jönnek. Mert a jóság gyakorlása mindennél nagyobb boldogsághoz vezet. Légy irgalmas mindazokhoz, akik erőszakot szenvednek Légy türelmes mindenkihez Légy mértéktartó Ez István testamentuma, ezt kell nekünk keresni, megismerni és megvalósítani, ez megújult életünk záloga Jézus Krisztusban. Ámen. TÓTH ANTAL VEREMUND O.S.B. életének 83., szerzetességének 63., áldozópapságának 57. évében, a betegek szentségével megerősítve, június 6-án a são pauloi Szent Gellért apátságban hazatért Mennyei Atyjához. Veremund atya Szakonyból származott. Pappá szentelése után külföldre került: az Innsbrucki Egyetemen és a párizsi Sorbonne-on tanult teológiát, majd a são pauloi Állami Egyetemen szerzett latin-francia szakos tanári oklevelet. Az ötvenes évek elejétől szinte élete végéig nagy odaadással és kitartással vett részt a brazíliai magyar emigráns közösség szellemi-lelki gondozásában. Iskolai és lelkipásztori munkája során számos új intézmény létrehozásában vállalt vezető szerepet (cserkészmozgalom, Könyves Kálmán Szabadegyetem, Nova Santa Rosa-i kisszeminárium, Pax Ifjúsági Mozgalom, Szent Benedek Plébánia). Különös gondoskodással fordult a legszegényebb társadalmi réteg felé: a paraisopolisi favellán plébániát és szociális ellátórendszert alapított, amelyet élete végéig hűséggel szolgált. Irodalmi munkái közül kiemelkedik A magyar irodalom története, mely 1960-ban és 1972-ben jelent meg Buenos Airesben. Idehaza a lorettói litániához fűzött elmélkedéseit ismerhették meg sokan. Elkötelezett bencés szerzetes, a rábízottaknak jó pásztora, hazáját és új népét szolgáló magyar pap volt Veremund testvérünk. A Szűzanya, Szent Benedek Atyánk és Kis Szent Teréz, akiket különösen is tisztelt életében, vezessék őt az Úr színe elé. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11) 2

3 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN Közösségünk egyik elfeledett hagyományát újítottuk fel, amikor Asztrik főapát úr tanulmányi napokat hirdetett meg augusztus re a rendtársak számára. Konstitúciónk 66. pontja a következőképpen fogalmazza meg az ilyen jellegű tanulmányi napok célját: Feltétlenül szükséges nem csak a noviciátusban, hanem továbbra is a studia monastica -nak, a szerzetesélet alapos tanulmányozásának intézményes biztosítása (kurzusok). Ez megfelelő vezetéssel a szerzetesség teológiai és történeti kérdéseivel foglalkozzék. Az Alapító szellemének tanulmányozása ugyanis a szerzetesség megújulásának egyik fontos alapja. A Studia Monastica idei címe Eukarisztia, a közösség misztériuma volt. A témaválasztásnál amelyet a II. János Pál által meghirdetett eukarisztikus év ihletett tekintettel akartunk lenni közösségünk sajátos kérdéseire, és azokat a teológia, monasztikum, az embertudományok, illetve a filozófia oldaláról szerettük volna körüljárni. A négy előadó ennek megfelelően különféle szempontokból beszélt az eukarisztiáról. A két napos program egy-egy délelőtti és délutáni előadásból és az azt követő megbeszélésből állt. Először Orosz Atanáz atya beszélt az Eukarisztia, egyetemes egyház és helyi egyház kapcsolatáról, a keleti atyák és mai ortodox teológusok tanításának tükrében. Az előadás nem pusztán a keleti hagyománnyal való ismerkedéshez volt hasznos, hanem gondolatébresztő volt abból a szempontból is, hogy milyen elemekkel árnyalhatja a mi nyugati egyházképünket a keleti keresztények eukarisztiában gyökerező egység- és egyháztapasztalata. E teológiai alapvetés után Jákó testvér beszélt a korai szerzetesek eukarisztikus gyakorlatairól, különös tekintettel az egyiptomi szerzetesi hagiográfiára. Ezt Atanáz atya tanúságtevő előadása követte a bizánci rítusú egyház szombat-vasárnapi feltámadás-ünnepléséről, amely már a szombat éjjeli virrasztással elkezdődik, és a Szent Liturgia ünneplésében teljesedik ki. A keddi napot Káposztássy Béla, váci egyházmegyés atya előadása indította. Ő az eukarisztikus ünneplést az embertudományok oldaláról közelítette meg; elsősorban a fejlődéslélektan kategóriáival mutatva be, milyen fontosak a hétköznapitól leválasztott rituális idők, terek, tárgyak és aktusok a világ megszelídítésében és az ember kiteljesedésében, gyógyulásában. Előadását csoportos beszélgetés követte, ahol a közösségünkben élő konkrét kérdésekre reflektáltunk: vajon hogyan éljük meg személyesen közösségünk liturgiáját, hogyan találkozik az belső történéseinkkel, mi az, amit nehezen, s mi az, amit örömmel élünk a liturgiából. A tanulmányi napokat Gergely atya meditatív előadása zárta, amelyben az eukarisztikus ünneplést a barátság fogalma felől közelítette meg. Az előadásokat számos kérdés, hozzászólás követte. A résztvevő rendtársak érdeklődése, figyelme bátorítás a jövőre nézve: érdemes közösségi szinten spiritualitással és teológiával foglalkozni, erre időt szánni. Az ilyen jellegű témákról való közös gondolkodás és beszéd lehetőséget ad egy olyan közös nyelv felfedezésére, amely egyrészt a nagy egyházi és szerzetesi tapasztalatból veszi grammatikai struktúráit és szókincsét, de elmondhatóvá és elhelyezhetővé teszi a mi mai közösségi tapasztalatainkat is. E napok tervezésekor arra is figyelmet fordítottunk, hogy ezek ne csupán teológiai és monasztikus tanulmányokban való elmélyülésre, hanem kötetlen testvéri együttlétre és közös pihenésre is alkalmat teremtsenek. Ezt szolgálta a némileg könnyített napirend, a délben ünnepelt eukarisztia, valamint hétfőn este, a bőséges csapadék miatt végül a Szent Márton teremben megrendezett kerti party, amelyet a konyha remeklése és persze a jó hangulat tett emlékezetessé. Külön öröm volt, hogy a keddi déli eukarisztiát az ezüstmisés Ádám atya vezette, és személyes hangvételű homíliájában adott hálát az elmúlt 25 évért. Köszönet mindenkinek, aki akár részvételével, akár munkájával segítette e napok létrejöttét. A közösség fogadókészségét látva bízhatunk a folytatásban Jákó testvér 3 PANNO

4 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG A PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM lehetőséget akar adni azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket katolikus nevelésben szeretnék részesíteni. Iskolánk olyan korszerű szaktárgyi tudást közvetít, amely felkészít az érettségire és a továbbtanulásra is. Ugyanakkor átfogó nevelésre és oktatásra törekszik, amely döntően meghatározza mind az egyes tantárgyakban való oktatást, mind az iskolai élet alakítását. A bencés iskola hagyományának megfelelően több akar lenni, mint tisztán oktatási intézmény. Az iskola a szigorú értelemben vett tanításon-tanuláson kívül beszélgetéseket, játékokat, együtt-ünneplést és találkozásokat jelent. Tudjuk, hogy nem egyedül az oktatás és nem is csak a szakmai tudás teszi az életet értékessé és széppé, hanem a környezet, az iskola légköre, a közös tevékenységek, az öröm teszi azzá, és csak ezek együttese teremthet egy mélyebb és élőbb közösséget. Ennek a tudatában kezdtünk 320 diák az ország különböző részeiről és 42 tanár (szerzetes és világi) ismét egy új tanévet a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban és Kollégiumban. Veni, Sancte Spiritus! 2005 Vártuk már ezt a napot, bár szívesen késletettük volna, hiszen olyan sok szép élményben volt részünk, de mégis vártuk. El kellett jönnie, Kedves Fiúk, mert mindennek megvan a maga ideje: a munkának és a pihenésnek, a vakációnak és az iskolának! Most ismét annak van itt az ideje, hogy iskolába menjünk és tanuljunk. Az iskolának, a benne eltöltött időnek is megvan a maga szépsége és öröme. Szép és örömteli esemény, amikor megérted, mi történik körülötted, s rájössz, hogy a körülötted élők érted is vannak, Isten adta őket neked segítőnek. De elsősorban Isten az, aki segít: ő adja meg, amire a tanuláshoz szükséged van, az értelmet, hogy megérthesd, amivel az órán foglalkozol; az emlékezetet, hogy megtarthasd, amit megtanultál. Gyakran hallod: Csak most villant be! azaz: Most értettem meg teljesen! Most lett világos számomra! Tudnod kell, hogy ki villantja fel a fényt: Isten, akit a Szentírás a világosság Atyjának nevez. Ezért hívtuk a szentmise kezdetén a Szentlelket, hogy ebben a tanévben fényével világossá tegye értelmünket, hogy minden sötétséget vegyen el tőlünk, mellettünk legyen és segítsen döntéseinkben. Szükségünk van erre a világosságra, mert ezerféle lehetőség között kell választanunk, de főként naponta kell döntenünk a jó és a rossz lehetősége között. S ha választottunk is, nehezünkre esik, hogy valamire teljes elszántságunkkal ráálljunk és mellette kitartsunk. Így az a veszély fenyeget, hogy egyéniség nélküli emberré válunk, aki állandóan arról álmodik, hogy mások életét élje. Benyomásaink, az élményeink bősége akadályoz, hogy valami mély és új valóban megérintsen, és megtaláljuk felcserélhetetlen, egyedi arcunkat. Ne vessz el az ezerféle lehetőség illúziójában. Dönts és valósíts meg egyet lehetőségeid közül! Persze ez nem azt jelenti, eltűröd, elszenveded helyzetedet, úgy ahogy van, hanem foglalkozol vele, dolgozol rajta és alakítod, és a legjobbat kihozod belőle. Azt tudnod kell, hogy nem tudsz minden előtted álló utat bejárni. Mondj igent egyre és vele együtt önmagadra! A másik útnak naposabb a pihenőhelye. Azonban nem az a hely a tiéd. Sírj, ha tudsz, sírj, de ne panaszkodj, Téged választott az út és mondj köszönetet érte. (Dag Hammarskjöld) Ha megérkezel erre az útra, ne hasonlítsd össze magad másokkal, és nyugalmat fogsz találni, kiegyensúlyozott leszel. Kedves Testvéreim, Így akarjuk mindnyájan, szülők, tanárok és diákok, ezt az új tanévet Isten oltalma és áldása alá helyezni. Ő adjon nekünk világosságot, hogy helyesen döntsünk, és Ő adjon erőt, hogy döntéseink mellett kitartsunk. 4 Tamás atya

5 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG THIRD INTERNATIONAL BENEDICTINE YOUTH CONGRESS (TIBYC) 2005 You ll never walk alone!, azaz soha nem jársz egyedül volt a jelszava a Harmadik Nemzetközi Bencés Ifjúsági Találkozónak. Augusztus 10-én a mottóhoz híven Horváth Dori Tamás atya és Szita Bánk testvér vezetésével indultunk el Pannonhalmáról Meschedébe. A pannonhalmiakat Márton Andor, Nagy Sándor, Takács Endre, Vass Gergely és Varsányi Kristóf képviseltük, hozzánk csatlakozott a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium két tanulója Fodróczy Péter és Molnár Máté. Útközben megálltunk ausztriai és németországi templomokban és bencés kolostorokban. Másnap, augusztus 11-én, csütörtök délután értünk a vesztfáliai Meschedébe, ahol meleg(en) és bőséges vacsorával fogadtak minket, természetesen mi is nagyon örültünk (mindekettőnek). (Ekkor már Meschedében volt a végzett 12. évfolyam zenekarának néhány tagja, így a magyar delegáció létszáma hárommal nőtt). Vacsora után a TIBYC szervezői bemutatták röviden az iskolákat. Megtudhattuk, hogy körülbelül 350-en vagyunk a találkozón, és a világ minden részéről jöttek diákok (Zambia, Tanzánia, Dél- Afrikai Köztársaság, Sri Lanka, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Ausztrália, USA, Chile, Mexikó, Németország, Anglia és Magyarország) bencések és ciszterek egyaránt. Következő nap, a laudes és a reggeli után, a találkozó résztvevői kirándulni indultak Detmold, Höxter és Corvey városába, amely helyeken megtekintettünk egy skanzent, résztvettünk egy déli imaórán és orgonakoncertet is hallgattunk. Az estét a pannonhalmi schulband koncertje zárta (nyitotta?) elég nagy sikerrel. Másnap kezdődtek az ún. workshop-ok (a.m. műhely), ahol az akciófestészettől kezdve az afrikai dobolásig rengeteg programra lehetett föliratkozni. Ugyanezen a napon kezdődött a mintegy két napon keresztül zajló foci ( világ )bajnokság, amit az egyesült német-magyar válogatott nyert meg (itt érdemes megemlítenünk a magyar csapat szurkolóit, akik felvették a versenyt a népes chilei és ausztrál szurkolótáborokkal; azok legnagyobb bánatára: itt is helyt álltunk ). Az este a dráma -műhely előadását láthattuk, mely a célnak teljes mértékben megfelelt, rendkívűl mulattató volt (én a magam részéről ez idő alatt két zambiai gyerekkel cseréltem címet). Utolsó teljes nap, vasárnap folytatódtak a workshopok. Az egyik műhelyt a magyar küldöttség vezette (ebben segítségünkre voltak a pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium tanulói és a kaliforniai magyar missziót vezető Maurus atya is), ahol népdalokat és néptáncot tanítottunk a résztvevőknek. A műhelynek nagyon nagy sikere volt, a végén már csak az udvaron fértünk el (volt, hogy ötvenen álltunk körbe!). Délután 4 órakor kezdődött a szentmise, amely az egyik legnagyobb élmény volt Meschedében. Több nyelven voltak az énekek, a könyörgések, de ami felejthetetlenné tette, az az afrikaiak felajánlási éneke és tánca volt. Este a városban volt egy barbecue (= wurst, bier) ahol ismét fellépett iskolánk zenekara (a helyi banda mellett), amely koncert később folytatódott a gimnáziumban. Augusztus 15-én, a hosszú estét (és a rövid reggelt) követően elültettük az istenhozzád fáját, majd az áldás után a buszok elindultak Kölnbe, ahol kezdődött a 20. Világifjúsági Találkozó. Mi, pannonhalmiak maradtunk Meschedében, segítettünk eltakarítani a romokat, megnéztünk néhány várost, templomot a környéken, majd másnap, miután rendeztük a sorainkat, hazaindultunk. Azt hiszem, mindnyájan rengeteg tapasztalatot szereztünk, megismertünk másfajta embereket, megtudtuk, hogy néha Chilében is esik hó, rájöttünk, hogy az ausztrál-angolt nem lehet megérteni, hogy a feketék nagyon sokat mosolyognak, hogy a dél-amerikaiak és a magyarok csinálják a legjobb hangulatot, hogy Vesztfáliában rengeteget esik az eső, és hogy valóban jók a német sörök. a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Diákotthon diákcsoportja A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium diákjai és tanárai munkája nyomán az elmúlt tanévben is szép sikerek is születtek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen: Filozófiából Takács Endre 1. helyezést ért el, Kovács Péter 4., Csontos Gergely 7., Szabó Marcell pedig 9. lett. Tanáruk: Rochlitz Kyra, aki kitüntetést is kapott tanári munkásságáért. Latin nyelvből Molnár Márton 13., Csontos Gergely 16., Takács Ágoston 19. lett (tanáruk: Horváth Dori Tamás), Takács Endre pedig 24. lett (tanára Tokodi Péter). Német nyelvből Horváth-Szalai Zoltán 14. helyezést ért el (tanára: Bánhegyi Miksa) Biológiából Lengyel Attila 16., Noll Miklós pedig 24. lett (tanáruk dr. Rékási József) Informatikából Deák Áron 26. helyezést ért el (tanára Szabó Zoltán). Az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgákon is sokan nagyon szép eredményt értek el, az érettségizettek több mint 87 %-át felvették valamelyik felsőoktatási intézménybe. 5

6 25 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 25 ÉVES A TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT PANNONHALMA ÉS MESCHEDE KÖZÖTT Hosszas előkészület után nagy izgalommal vártuk a német testvériskolánkból érkező csoportot. Minden második évben jönnek, illetve mi megyünk hozzájuk. Az egyik legnehezebb feladat a 40 diáknak (kb. 20 lány, 20 fiú) és a felnőtteknek szállást találni az épületben, amikor diákjaink is itt vannak. Évek óta a program azzal kezdődik, hogy a mieink a német vendégeket haza viszik, általában többen összebeszélnek, és együtt tervezik a kirándulásokat. Ebben az évben a testvériskola bencés vezetője (Schulleiter) Klaus-Ludger Söbbeler atya is eljött, akinek azonban az érettségi miatt szerdán vissza kellett utaznia, vele jött a két direktor, Eberhard Borghoff és Heinz-Jürgen Plugge tanár úr, akik a testvériskolai kapcsolat legnagyobb támaszai, valamint Regine Fuhs tanárnő, illetve a muszlim buszsofőr, akit mindenki Sherifnek nevezett. Az egyik délelőtt főapát úr találkozott vendégeinkkel, és az emberi élet céljáról, valamint a testvérkapcsolat 1980-ban való kalandos kezdetéről beszélt, amikor a német és magyar diákok még Bécsben találkoztak. Az iskola folyosóján egy érdekes diákfestmény hívta fel a 25 éves évfordulóra a figyelmet. Csordás Zoltán tanár úr irányításával egy labirintust festettek diákjaink, amely mellett Meschede és Pannonhalma érdekes betűkompozíciója és a 25-ös szám volt látható. A visszaérkezés utáni esti találkozó termét körberaktuk a régi időket ábrázoló fotókkal. Kivetítő segítségével pedig az utóbbi évek képeiből láthattunk öszszeállítást, illetve a meschedei iskolát bemutató kisfilmet néztük meg. Az estét németül végzett imádsággal zártuk a diákkápolnában. Mindig kényes kérdés a diákotthont nem ismerő vendégeinknek az éjszakai élete, de Eberhard és Heinz tanár uraknak az idén sikerült úrrá lenni a problémán. Egy diákunk megmutatta a kolostort és utána egy borász a pincét, délután pedig sportprogram volt. Reméltem, hogy a futballban győzünk, mert tavaly a németek iskolaválogatottja jól kivert bennünket Meschedében, és nagyon büszkék voltak győzelmükre. Reményem fényesen igazolódott; a futballozó és kosárlabdázó német lányok emlékezetes színfoltjai voltak a délutánnak. Az első este a Liget-vendéglőbe mentünk, ahol a vacsora végén öt tortával és mindegyiken öt gyertyával leptük meg vendégeinket, jelezve az évfordulót. Az est csúcspontja diákjaink koncertje volt, és Klaus-Ludger atyának annyira megtetszett a zenéjük, hogy meghívta őket a bencés diákok világtalálkozójára, amelyet augusztusban Meschedében rendeznek. Nekem a fiúk Isztambul című száma tetszett a legjobban, ezen meglepődtek, mert ez a saját szerzeményük volt. Kedden indultunk Szlovákiába, eléggé esett az eső, de mire megérkeztünk Nagyszombatba, már szinte teljesen kiderült. Először az érseki palotába mentünk, amelyet a segédpüspök úr mutatott meg nekünk. Különösen szép volt a Szent Kereszt feltalálása titulusú barokk érseki kápolna, amely jelzi, hogy a barokk korban mennyire jelentős Szent Ilona és a Szentföld kultusza, amely akkor összefüggött a törökellenes küzdelmekkel. Az érsek úr titkára beszélt a híres jezsuita egyetemi templomról. Ez a magyar barokk bölcsője, 6

7 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG és talán legnevezetesebb főoltára. Szent Ambrus, Szent Ágoston és a jezsuita szentek feje fölött a jellemző kagyló-motívumot láthatjuk, amely a földi zarándoklás és az istenkeresés jelképe. Kagylót vittek magukkal a spanyol Compostellába tartó zarándokok, hogy vizet igyanak segítségével. A kagyló Szent Jakab és az istenkeresők jelképe, amelyet XVI. Benedek pápánk is címerének legfontosabb elemévé tett. Elképzeltem magamban, hogy egykor itt mondta el Pázmány Péter híres beszédeit, amelyek a kor szokása szerint legalább 50 percesek voltak. A templom a rendszerváltozás után érseki székesegyház lett, amely mellett áll Magyarország első egyetemének épülete. A városban sok házat és utat javítanak, látszik Nagyszombaton, hogy a szocializmus évtizedeiben teljesen elhanyagolták a kis Rómát. A főtérre visszahelyezték a Szentháromság-szobrot, amelyet kiegészít Mária alakja. Pázmány Péter ide érkezésekor még a protestánsok voltak ebben a városban is többségben. A Mária-szobrok jelzik a katolicizmus térhódítását, akárcsak az evangélikus németek által lakott Selmecbányán. Nyitrán meglepődtem a székesegyház, a szláv szentély környezetének rendezetlenségén. Sajátos hangulatú idegenvezetést hallhattunk, majd vezetőnk Szent Szórád és Benedek remeték, valamint Szent Cirill relikviáinál határozottan imát vezényelt a csoportnak különféle nyelveken, majd a habozáson kissé megsértődve ő kezdte el németül a Miatyánkot. A vezetés végén a német diákok megtapsolták, amire felháborodottan mondta: No theatro, no theatro! Majd olaszul köszönt el tőlünk. Kifelé jövet többen megjegyeztük: igazában ő csinálta a színházat, mi csak meglepett nézők voltunk. Zólyomba mentünk szálláshelyünkre. Drozdík Attila tanár úr szlovák nyelvtudásával, készséges segítségével nélkülözhetetlen segítséget jelentett az úton. Este csocsózhattunk, biliárdozhattunk. Sajnos csocsóban Plugge tanár úr és én veszítettünk az Eberhard Regine páros ellen, gondolkodom is rajta, hogy gyakorolni kellene a következő út előtt, vagy esetleg legközelebb a legjobban játszó magyar diákkal együtt kiállni Eberhardék ellen. A hangulatot fokozta, hogy Nagy Sándor nevű diákunk, aki profi táncos, a német lányokat táncolni hívta. Eleinte nem nagyon volt vállalkozó, de mivel látták, hogy mennyire készségesen segít, egy óra múlva már állt a bál. Egyik diákunkat megkérdeztem, hogy miért nem táncol, erre így felelt: De Elréd atya, én komoly gyerek vagyok, én orgonálok! Mivel én pedig komoly tanár vagyok, tovább noszogattam, és hamarosan ő is beállt táncolni feladva komolyságát. A zólyomi várat is megnéztük, ahol a Szlovák Nemzeti Galéria gyűjteménye van, valószínűleg régi kastélyokból való a csodálatos gyűjtemény jó része. A lőcsei híres szárnyas oltár szobrainak másolatai is ki vannak állítva, köztük Szent Jakab szobrával, homlokán a kagylóval. A kiállítás modern része is nagyon tetszett, érdekes színfolt volt a szocreál festménygyűjtemény, amelyben újra láthattam a már majdnem elfelejtett Lenin elvtárs sapkás mosolyát (szelíd mint a tigris evés után). Nehezen hagytam ott a várat, de a német diákok már elég korán a buszhoz igyekeztek, hogy minél hamarabb aludhassanak, nem ismerve a mondást: aki éjjel legény, legyen nappal is. Zólyomról a csodálatos fekvésű Selmecbányára mentünk, amelyet Mikszáth novelláiból ismerhetünk. Sétánk közben bementünk a műemlékekkel teli Szent Katalin-templomba, amelynek szép üvegfestményeit még az első világháború előtt adományozták. Emlékszem, hogy az egyik üvegfestmény Szent Imrét és Szent Erzsébetet ábrázolta, alatta a felirat: A magy. kir. dohánygyári munkások adománya, Az épületek körülbelül felét már felújították, de van, amelyiket vasak fognak össze, hogy össze ne dőljön. Selmecbányán volt először Európában Bányászati Akadémia (1763), amely erdészeti felsőfokú képzéssel bővült, az egyetemet evangélikus szászok vezették. A középkor leghíresebb festője, M.S. mester is itt alkotott. Itthon Tihanyba kirándultunk, ahol jót fürödtünk és játszottunk a strandon. A kolostor templomában Richárd atya elevenítette fel Wilfried igazgató atya emlékét, akinek köszönhető a testvériskolai kapcsolat, és akit Richárd atya példaképének tart ma is. Eberhard tanár úr figyelmét felhívtam Szent Walburga szobrára, amely Szent Skolasztika oltárát díszíti. Szent Walburga bencés szerzetesnő volt, aki az eredetileg 9. században épített meschedei plébániatemplom védőszentje, sőt ereklyéjét is őrzik a nem olyan rég feltárt ősi falrészek között. Volt diákunk, Csizmazia Bulcsú vezetett végig a kiállításon, humora a társaság hangulatát még inkább felpezsdítette. A szemre is csodálatos, és felejthetetlen ízű hidegtálak csak növelték a nap szépségét. Budapestre is mentünk, ahol a várban a Sándor-palotát néztük meg, a szigorú ellenőrzés után az elnök úr titkárnőjének vezetésével megcsodálhattunk a helyreállított termeket. Utána Szakács Áron, egykori diákunk vezetett bennünket tovább, elmagyarázta a nagy Magyarország címerének pajzsain látható ábrák jelentését, és bemutatta a Mátyás-templomot. Szakács Áron apja festőművész, aki egy képet adományozott a meschedei gimnázium számára. Lenn a városban volt a búcsúvacsora, ahol átadtuk egymásnak ajándékainkat, köszönetet mondtunk a szép napokért. Viszontlátásra 2006 szeptemberében, Meschedében! Elréd atya 7

8 arcus temporum a u g u s z t u s PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (Elhangzott a Magyar Rádió Új Zenei Újság műsorában szeptember 3-án.) Pannonhalma augusztus utolsó hétvégéjén az év egyik legfontosabb zenei eseményének adott otthont. Az idén második ízben megrendezett Arcus Temporum, azaz Időívek elnevezésű fesztiválon Joseph Haydn és az orosz-tatár származású Sofia Gubajdulina művei hangoztak el. A hazai előadóművészetet olyan remek muzsikusok és együttesek képviselték, mint az Auer Vonósnégyes, Csalog Gábor, Gyöngyössy Zoltán, Kelemen Barnabás, Keller András, Várjon Dénes vagy a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok. Két kiváló, Gubajdulinával alkotó-viszonyban álló vendégművész, a csellista Vlagyimir Tonkha és a bajan-játékos Elsbeth Moser pedig a beavatottak elhivatottságával járult hozzá ahhoz, hogy a két nap négy komolyzenei koncertjén általában magas színvonalú muzsikálásban gyönyörködhettünk. A különleges élményhez, a nehezen feledhető hangulathoz természetesen hozzájárult Gubajdulina személyes jelenléte is. Jól szervezett, rendkívül intenzív négy koncertet hallgattam végig. Más fesztiválokkal ellentétben ezúttal az előadások sora után elsősorban nem a részletek emlékeivel, hanem egyetlen, önmagában is érvényes összbenyomással érkeztem haza. Az én esetemben ez az összkép nem a műsorszerkesztők szándéka szerint jött létre, úgy éreztem, hogy Haydn és Gubajdulina kompozíciói között nem jött létre feltűnően intenzív kommunikáció. De ezt nem is különösebben bántam, tökéletesen megelégedtem azzal a felismeréssel, hogy a különleges minőségek között automatikusan kapcsolatok, viszonyok szövődnek és kölcsönhatások lépnek fel. Hogy Haydn zenéje különleges minőségű, azt természetesen nem most kellett megtapasztalnom. Gubajdulináról is tudtam, hogy az élvonalban jegyzik, néhány általam ismert lemezfelvétele alapján ezt a kiemelt pozíciót nem is tartom jogosulatlannak. Igaz, hogy ezek a felvételek inkább az életmű utolsó harmadát reprezentálják és általában nagyobb előadóapparátusra készültek. Utóbbi miatt ezekből a művekből érthető módon egy sem hangzott el Pannonhalmán. Elhangzott viszont sok kamaramű, a szólódarabtól a cselló-oktettig, sőt az utolsó koncerten egy vonószenekarral kísért különleges kettősverseny is. A darabok nagyobb része az életműnek abból a kétharmadából származott, amelyet alig-alig ismertem. A két nap alatt 11 műve csendült fel, egy része feltehetően magyarországi bemutatóként. Hallhatóvá váltak stílusának, technikájának alapelemei, és ami még fontosabbnak tetszik: képet alkottam az életmű alakulásáról, a kifejező eszközök differenciálódásáról. Egy zeneszerző alkotó személyiségét bemutató fesztivál ennél többet aligha nyújthat. Világos volt, hogy Gubajdulina művészetének egyik központi élménye a fájdalom. A fesztiválon levetített német dokumentumfilm leggyakrabban elhangzott kifejezése is mintha a fájdalom lett volna, egy nehezen körülhatárolható, belső fájdalom, mely mindig valamilyen hiányból fakad: az otthon, a haza, a szabadság és elsősorban a transzcendenshez fűződő erős kötelék hiányából. Így válhat Gubajdulina művészetének gyakran hangoztatott központi gondolatává és céljává a re-ligio, azaz az újra-kötés, mely egyben a zeneszerző vallásosságának is kulcsfogalma. A fájdalom jelenléte állandósult az életműben, ugyanolyan erővel dolgozik egy 1962-ben, mint egy 2002-ben komponált darabban. Az évtizedek múltával a fájdalom kifejezéséhez kapcsolódó zenei eszközök azonban részben átalakultak, dramaturgiai helyzetük pedig gyökeres fordulaton esett át. Az 1978-ban keletkezett De profundis és az 1979-es keltezésű In Croce érzelmi tetőpontjain zenei és köznapi értelemben egyaránt olyan artikulálatlan kiáltások és gesztusok jelennek meg, melyeket a kottapapírra vad cselló-glissandóként, elkeseredett tremolóként vagy a bajanon, ezen a jellegzetes orosz harmonikán ököllel lenyomott, nem egyszer megütött, valószínűtlenül sűrű és hatalmas levegővel kieresztett hangfürtökként jegyzett le a szerző. Úgy tűnt, hogy ezek az érzelmi kitörések egyben a kompozíciók szerkezeti csomópontjai is, minden más csak rákészülés, előkészítés vagy lecsendesítés. Jórészt ezt a dramaturgiai szellemet fedezhettem fel az 1982-es Hét szó című kettősversenyben is. A kompozícióról más szempontból a későbbiekben még szólok. A 80-as évek közepétől kezdődően ezek a hangzások feladták kiemelt dramaturgiai pozíciójukat és visszahúzódtak a művek alaprétegébe. Egyszerűbben fogalmazva: ezek adják egy-egy mű alaphangját, hangütését, azt a hangzó kulisszát, melynek előterében a motívumok, a dallamok, nem egyszer az idézetek vagy a parafrázisszerű vendéganyagok kibontakoznak. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a fájdalom Gubajdulina zenéjében alapállapottá, mindennapos tapasztalattá vált, olyan ősforrássá, melyből egy egész zenei univerzum képes kisarjadni. Ilyen műnek hallottam a csellóegyüttesre komponált Délibáb A táncoló Nap és a Szakadék szélén cím darabokat, vagy a hegedűre és zongorára írt Kötéltáncost. A megváltozott dramaturgiai alap- 8

9 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG helyzet a korábbi lineáris szerkezetek helyett egy klasszikus, visszatérésben gondolkodó, keretes formát hozott létre. Az évtizedek során azonban nem változott Gubajdulina időkezelése. Úgy tűnik, hogy őt elsősorban a pillanat sűrűségének megteremtése izgatja s kevésbé a kompozíció teljes idejének sűrűsége, koncentráltsága. Lehet, hogy alkotói szándékot fejez ki az, hogy a művek nagy vonalai, kontúrjai teljesen feloldódnak az időben, amit kevésbé szofisztikáltan úgy is kifejezhetnék, hogy ezek a darabok gyakran hosszúnak tűnnek. A fertőd-eszterházai Haydn-fesztivál felütéseként is értékelhető a koncertsorozat Haydn-programja. Hallhattunk fuvolás trió-divertimentókat, zongoraszonátát, zongorástriót, a népszerű D-dúr zongoraversenyt és két londoni szimfónia Salomon-féle kamarazenei átiratát. Ezúttal az utolsó koncert befejező műsorszámáról, a Krisztus hét szava a kereszten című zenekari műről számolok be részletesebben. A Weiner-Szász Kamaraszimfonikusokat Keller András vezényelte. Annak idején, 1786-ban Haydn a hintón egynapi járóföldre lévő Esterházy birtokról nem ide, hanem Európa túlsó sarkába, a spanyolországi Cadizba küldte el a művet, így e különleges darab pannonhalmi elhangzását magam a darab szimbolikus hazatérésének is éreztem. Élénken él bennem Schiff András és az Európai Kamarazenekar tavaszi, zeneakadémiai koncertjének emléke, most Keller András az akkori előadással egyenértékűen, de radikálisan más felfogásban vezényelte a művet. Schiff a mű kontemplatív jellegét hangsúlyozva az egyes tételek belső logikáját érvényesítette, az ő tolmácsolásában a zárótétel földrengészenéje kapott drámai hangsúlyt. Ebben a felfogásban a természeti katasztrófa az elemi felháborodás metaforájának hatott. Keller a tételek barokkosan retorikus mozzanatait emelte ki, a keresztfán elhangzó szavak szinte mottóként határozták meg az egyes szakaszok hangulatát. Ezáltal a mű szinte végig a tragikus pátosz hangján szólalt meg, és ez a hang a földrengés zenében már fokozhatatlannak bizonyult. Keller tolmácsolásában az utolsó tétel inkább az ige, a prófécia beteljesülését ünneplő fanfárnak hatott. Ez a zaklatott, izzóan drámai előadás közelíteni tudta Haydn remekművét Gubajdulina hasonló tematikájú darabjához, a Hét szó című rendhagyó kettősversenyhez. Az egymás után elhangzó két mű között olyan sziklaszilárd híd épült, mely a keresztségben valószínűleg az Időív nevet kapná. Lehet-e ennél jobban megszerkeszteni egy Időívek elnevezésű fesztivál-programot? Molnár Szabolcs A PANNONHALMI SZEMLE őszi (2005/3.) számának témája: m ú l t t á l e t t j ö v ő BENEY ZSUZSA: Az emlékezés lelke ZAMFIR KORINNA: A pasztorális levelek szerzőségének és szolgálatértelmezésének ökumenikus vonzatai BUZÁSI GÁBOR: Dániel és a vének A Zsuzsanna-történet ókori hányattatásai DETLEF B. LINKE: Az öregek ifjonti lelke LOSONCZI ÁGNES: Az öregségről ahogy a szociológus látja BAGDY EMŐKE: Múlttá lett jövőm Az öregedéshez vezető lelki folyamat néhány jellemzőjéről GYŐRFFY IVÁN: Ellentétek vonzása Otar Joszeliani bölcs bolondjai BODONYI EMŐKE: Festő voltam és vagyok Gondolatok Kmetty János kései műveiről SZÜTS MIKLÓS: Állandóan van valami dolgom... VERES BÁLINT: Időívek bevezetés egy iniciáléba VARGA MÁTYÁS: Bölcsesség és öregkor viszonya a Regulában MACUÓ BASÓ: Keskeny út északra (feljegyzések egy 150 napos vándorútról a 17. század végi Japánból, 2. rész) először magyarul A LAP MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. TARTALOMJEGYZÉK ( ) AZ INTERNETEN: KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETŐ (PDF) FORMÁTUMBAN: 9

10 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG H Í R E K június 1. A megyei bíróságok elnökei keresték fel monostorunkat Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnökének a vezetésével. június 2-4. Monostorunk adott otthont a VI. Országos Pannon Bormustra rendezvényének, melynek keretében a többségében külföldi zsűri több mint 100 pincészet közel 300 borát bírálta el és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat. Külön örömet jelentett, hogy a legjobb 20 fehérbor közé a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Olaszrizling 2003 és Tramini 2004 bora is bekerült. június 2. Szüts Miklós festőművész tartott előadást a gimnázium Teleki-termében Fotográfia: Mitől jó, ha jó? Avagy: Egy művészet, amihez mindenki ért címmel. június 3. A gimnázium tornatermében Leiter Ervin zongoraművész Mozart zongoraestjét hallhattuk. Elhangzott a C-dúr és az A-dúr szonáta. június 6. A gimnázium Asztrik-termében Zellinger Erzsébet nyelvtörténész mutatta be könyvét, amely A Tihanyi Alapítólevél címmel jelent meg a Bencés Kiadónál a 950 éves évforduló kapcsán. június 7. A moszkvai magyar nagykövetségen ebéd keretében találkozott II. Alekszij pátriárkával Asztrik főapát úr. A pravoszláv egyházfő tájékoztatást adott az oroszországi vallási helyzetről és érdeklődött a magyar egyház, különösen is a bencés szerzetesközösség helyzetéről. június 17. A Nyugat- Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kara (Mosonmagyaróvár) által szervezett konferencián Cirill perjel atya előadást tartott Gyógynövénytermesztés és gyógyhatású termékek előállítása a Pannonhalmi Főapátságban címmel. június 28. A pannonhalmi bazilikában adott hálát ötvenéves papi szolgálatáért Szabó Zerind és 10 PANNO Forrai Botond atya, az aranymise főcelebránsa Asztrik főapát úr volt. A Noszvajon megrendezett 35. Műemlékvédelmi Nyári Egyetem rendezvényei keretében Cirill perjel atya előadást tartott Az ezeréves Pannonhalmi Főapátság a világörökség része címmel. június 29. A pannonhalmi bazilikában ünnepélyes örök fogadalommal kötelezte el magát közösségünkhöz Gergely Gellért atya, aki a tihanyi apátságban végez lelkipásztori szolgálatot. július A bencés oblátus/obláta közösségeink számára rendezett lelkigyakorlatot Borián Elréd atya vezette Pannonhalmán. A nyár folyamán a főapátság és a gimnázium számos programnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülő) érettségi találkozók mellett a gimnázium épületében konferenciák, kurzusok és lelkigyakorlatok voltak. Többek között július közepén a Rákóczi Szövetség meghívására a határon túli magyar katolikus pap-növendékek képviselői találkoztak és előadásokat hallgattak. Többen tudtak néhány napot csendben és imádságban eltölteni a monostor falai között. A bencés közösség idén nyárra három olyan lelkigyakorlatot is hirdetett, amelyek a monasztikus élet értékeit, tapasztalatait osztják meg a résztvevőkkel. Várszegi Asztrik főapát úr az Eucharisztiáról mint a Jézussal vállalt sorsközösségről tartott elmélkedéseket (június 8-11). Binzberger Ákos atya és Fehérváry Jákó testvér a szerzetesek imatapasztalatába vezette be az érdeklődőket (július 26-28), ugyanebben az időben Varga Mátyás atya a monasztikus szerzetesség másik nagy tapasztalatának, a csendnek a forrásait segített felfedezni a résztvevőkkel. Augusztusban az előző évekhez hasonlóan két francia színész-drámapedagógus: Sophie Marie Bout és Cécile Maudet tartott színjátszókurzust a gimnáziumunk diákjainak (és néhány szabadkai gimnazista számára). A tíznapos kurzus 14-én zárult a tornate-

11 rem feletti teraszon tartott szabadtéri előadással Itt és most címmel Antoine de Saint- Exupéry: A kis herceg című regénye alapján. Ezzel a kurzussal párhuzamosan Philippe Brame fotóművész vezette be diákjaink egy csoportját a művészi fotózás rejtelmeibe. augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepén Asztrik főapát úr mondott szentmisét Mariazellben. augusztus 19. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szent István napi ünnepségének keretében az ökumenikus istentiszteleten igét hirdetett Asztrik főapát úr, az ünnepi közgyűlésen pedig előadást tartott Csóka Gáspár atya. augusztus 20. Szent István napján az ünnepi szentmisét a bazilikában Asztrik főapát úr tartotta. A könyvtárban bemutatásra került az eredeti Pannonhalmi és Tihanyi Alapítólevél. Napközben a gyerekek játékos program keretében a búza útját követhették nyomon a vetéstől egészen a kenyérsütésig. Délután a bazilikában Mali Katalin orgonaművész hangversenyére került sor, este pedig idén is elhangzott a bazilikában Szent István Intelmeinek a szövege Harsányi Attila színművész előadásában, amit Lőrinszky Attila improvizatív bőgő-játékával kísért (az előadást Mispál Attila rendezte). augusztus A szerzetesközösség tagjai a monasztikus szerzetesélettel kapcsolatos tanulmányi napokon vettek részt Pannonhalmán. Az első napon az első szerzetesközösségek eucharisztikus gyakorlatával ismerkedtek meg (a keleti atyák és a sivatagi atyák hagyományában) Orosz Atanáz atya és Fehérváry Jákó testvér vezetésével. A második napon az Eucharisztia ünneplésének antropológiai vonatkozásait járták körül Káposztássy Béla és Bakos Gergely atya vezetésével. Pannonhalmán ezen alkalommal, Győrött pedig pappá szentelésének évfordulós napján (szeptember 6-án) adott hálát Somorjai Ádám atya huszonötéves papi szolgálatáért. augusztus Idén másodszor került sor az Arcus Temporum (Időívek) című zenei fesztiválra Pannonhalmán. A régi és a kortárs muzsika arányos ötvözeteként Haydn művek mellett a világhírű Németországban élő, orosz származású Szofja Gubajdulina alkotásaiban PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG gyönyörködhettünk a Boldogasszony kápolnában és a bazilikában. Többek között elhangzott a bazilikában Gubajdulina: Hét szó című kompozíciója (csellóra, bajanra és vonószenekarra) és Haydn: Krisztus hét szava a kereszten című műve. A fesztiválon személyesen is jelen volt Szofja Gubajdulina. A különleges zenei élményekhez a testvérmúzsák is csatlakoztak. A fesztivál részeként láthattuk Eifert János fotóművész egyedi számítógépes fotóanimációját, illetve több magyar alternatív színházi társulat produkcióját a botanikus kertben játékukkal utalva Dante Isteni színjátékára. A zsoltárok és a népzene között teremtett kapcsolatot a Muzsikás együttes. augusztus 28. Asztrik főapát úr a csanaki Szent Kereszt plébániatemplomban a Pannonhalmi Területi Apátság diakónusává szentelte Gyurácz-Németh Ferencet. szeptember 4. A Veni Sancté-val megkezdődött az új iskolai év. Végzős diákjaink hosszabb tanulmányi kiránduláson vettek részt Krakkóban illetve Prágában. szeptember 5. A ROP (Regionális Operatív Program) pályázaton nyert támogatás felhasználására vonatkozó kivitelezői szerződést kötött a Pannonhalmi Főapátság a közbeszerzési pályázaton győztes Mozaik Classic Kft-vel. A munkák szeptemberben elkezdődtek, és jövő év végéig fejeződnek be. szeptember 10. A bazilikában Bartl Erzsébet adott orgonahangversenyt, közreműködött a Magyar Hárfaduó: Bélyei Adél és B. Gogolyák Mária. szeptember 12. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Emlékezés híd a jövő felé címmel rendezett konferenciát, amelynek elején Asztrik főapát úr tekintette át az 1998-as pannonhalmi Magyar megfontolások a Soáról című konferenciával kezdődött közös keresztény-zsidó gondolkodást. szeptember 13. Hunyadi János kormányzó szobrát és Lechner Ödön emléktábláját avatta fel Rév- Komáromban Csáky Pál szlovák miniszterelnök-helyettes, majd áldotta meg Asztrik főapát úr. 11

12 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Dobra Modeszt kisegítő lelkész Forrai Botond az Árpádházi Szent Margit Evangelizációs Centrum lelkésze Borián Elréd dr. eddigi munkakörei megtartása mellett a Bencés Kézirattár munkatársa Hardi Titusz gimnáziumi tanár, az Árpádházi Szent Margit Evangelizációs Centrum vezető lelkésze, a Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági referense Keresztfalvi Péter magyar lelkész Alsóőrben (Unterwart) Hortobágyi Arnold a bazilika sekrestyése, hitoktató, lelkipásztori munkatárs, beteggondozó, a Szent Adalbert Otthon mentálhigiénés csoportjának munkatársa TIHANY Gergely Gellért GYŐR Hegedüs Odó dr. Tóth Konstantin lelkész gimnáziumi tanár, véneki lelkész eddigi munkakörei megtartása mellett a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Diákotthon igazgató helyettese ÚJ KIADVÁNYOK BOHDAN CYWIŃSKI: TŰZPRÓBA * Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában II. METEM, Budapest TRICOLLIS CUVÉE 2004 A 2004-es évjárat a megszokottól hűvösebb volt, így inkább a fehér fajták adtak jó minőséget. A kisméretű műanyagrekeszekbe szüretelt szőlőt bogyózászúzás után kíméletesen préseltük. A must tisztítás után került a temperált erjesztőtérbe. Erjesztés után hosszan a finomseprőn hagyva adtunk lehetőséget az íz- és aromaanyagok gazdagodásának. A három dűlőből származó három fajta (olaszrizling, rajnai rizling, fűszeres tramini) házasításából készült bor szalmasárga színét halványzöld villanások tarkítják. Illata tartós és tiszta, mely leginkább mély virágillatra emlékeztet. Ízében összhangban illatával leginkább fehér gyümölcsök valamint citrus ízek mutatkoznak. Jól integrálódott sava szép háttere az évjáratra jellemző testességnek. Hosszú, tartalmas lecsengésű bor. Különbözőképpen elkészített fehérhúsokhoz, ill. sajttálakhoz ajánljuk fogyasztani C hőmérsékleten. Liptai Zsolt borász JOHN MAIN: Szótól a csendig * A keresztény meditáció Bencés lelkiségi füzetek 42 Bencés Kiadó 12 PANNO

13 PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG BESZÁMOLÓ A NÉMETORSZÁGI KATOLIKUS IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓRÓL 1984 óta II. János Pál pápa 20. alkalommal hívta össze a világ fiataljait, hogy együtt megtapasztaljuk Jézus Krisztus szeretetét és az Egyház közösségben megtartó erejét. Idén augusztus között Németország három nagyvárosa (Köln, Bonn és Düsseldorf) adott otthont a világtalálkozónak. A Világtalálkozó jelmondata Máté evangéliumának egyik verse Eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez a mottó segített több százezer fiatalnak útra kelni, hogy személyesen találkozzunk Krisztussal, ahogyan a Napkeleti bölcsek tették. Magyarországról 3600-an vettünk részt a találkozón, köztük 137 a győri és 10 a pannonhalmi egyházmegyéből. Az évek során hagyománnyá vált, hogy a fogadó ország egyházmegyéi néhány napra vendégül látják a zarándokokat. Mi az Erfurti Egyházmegyétől kaptunk meghívást, így társaimmal az Erfurthoz közeli Heiligenstadtban és a környékbeli falvakban leltünk befogadó családra. Örök és felejthetetlen élmény lesz számomra az a szeretetet, ahogyan vendéglátóink üdvözöltek és fogadtak minket. Csodás volt megtapasztalni figyelmüket és érdeklődésüket, amivel körülvették társaimat és engem is. Pár napig közösségük tagjainak érezhettük magunkat, érezve összetartásukat és barátságukat. Az előtalálkozók egységes programja a szociális nap volt, amikor az ott élő fiatalokkal valamilyen közösségi munkát végeztünk, mutatva összetartozásunkat és összefogás erejét. Csoportunk tagjai közül voltak, akik temetőt takarítottak, fát ültettek és óvodában segítettek. Az előtalálkozó központi eseménye a Heiligenstadtban rendezett fesztivál volt, ahol kb. tízezer fiatal ünnepelt. A szentmisén dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr is koncelebrált. Bátorító szavakat intézett hozzánk, miszerint ne féljünk attól, hogy üres kézzel megyünk Jézus Krisztus elé Kölnbe. Hiszen, ahogy a Három Királyok, mi is ajándékokat hordozunk. A kemény és szilárd hitet, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, a reményt, ami mindig bennünk él, és a szeretetet, ami nem fogy el soha. Augusztus 16-án érkeztünk meg Bonnba, ahol százezer lelkes fiatallal együtt nyitó szentmisén vettünk részt. Magyar egyetemistaként, aki társai között kevés hívővel találkozik, megerősítő és felemelő érzés volt ezrekkel együtt megvallani hitünket. Mindannyian a keresztény hit és Jézus Krisztus mellett demonstráltunk. A találkozó alatt a város utcáin hömpölygő tömeg színes forgataggá változott, hiszen minden nemzet próbálta megmutatni kultúráját, hagyományait, ki tánccal, zenével, énekkel vagy rövid színdarabok előadásával, így a belvárosban spontán kis fesztiválok jöttek létre. Nemcsak utcán voltunk, hanem mi magyarok a T-mobil csarnokban közös katekézisen, amelyet fiatal püspökeink tartottak. Az elmélkedések előkészítőül szolgáltak a Benedek pápával való közös esti szentségimádáshoz majd virrasztáshoz. Hihetetlen volt egymillió ember közös imádságát, tapsát, zsibongását érezni még Mária mezejének szélén is, ahol letelepedtünk. A fekete felhők ellenére nem esett ránk az eső, sőt a pápai misén még rövid időre ki is sütött a nap, az eukarisztiában az Úr irgalmát és jóságát kézzelfoghatóan érzékeltetve. A találkozón jó volt megtapasztalni az emberek nyitottságát, hiszen a hétköznapokban az utcákon nem megyünk oda egymáshoz beszélgetni, sajnos ok nélkül nem mosolygunk a másikra, de ez ott mind természetes volt. Két hétig valójában éreztük, hogy testvérek vagyunk, mindnyájan ugyanannak az Atyának a gyermekei. Jó lenne ezt az érzést és mosolyt az arcunkon megőrizni és átadni környezetünknek, talán akkor boldogabban és elégedettebben élhetnénk meg hétköznapjainkat, ünnepeinket. Kint új barátságok köttettek és régiek szilárdultak meg, nekem mindkettőben részem volt. Remélem minden társam ugyanolyan örömmel és mosollyal a szívében gondol vissza az együtt töltött időre, mint én. Kaizinger Katalin Ménfőcsanak, Szent Kereszt Plébánia 13 PANNO

14 BENCÉS RENDHÁZ BUDAPEST A Szent Szabina Kápolna és közössége augusztus 29-én ünnepelte védőszentje, Szent Szabina ünnepét. Az ünnepen a Kápolna életében bekövetkező két fontos eseményért is hálát adhattunk. Az ünnepi vesperásban ugyanis Varga Magdolna nővérünk örök fogadalommal kötelezte el magát az Istennek szentelt életre, a szentmisében pedig az eddigi munkálatok lezárásaként Főapát úr megáldotta a kívülről felújított kápolnát. Mindkét esemény, a fogadalom és a renoválás befejezése is azzal a reménnyel tölt el bennünket, hogy Szent Szabina egyháza eleven és fejlődik. Varga Magdolna nővérünk másfél éve tagja közösségünknek, s ebben az elmúlt időben egyre több feladatot vállal a kápolna életében. Ellátja a kántori szolgálatot, valamint szeptembertől fogva részt vesz a hozzánk tartozó betegek lelkigondozói szolgálatában. A fogadalom liturgiájában Asztrik főapát úr a szüzek rendjének a világban való tanúságtételéről beszélt, amely mostantól Magdolna nővérünk küldetése is. Szent Szabina tanítómesterének, a szolgálólány Szent Szerápiának példáját idézte, aki a keresztény áldozat felől érdeklődő római kormányzónak így felelt: Az én áldozatom az, hogy tisztán őrzöm meg magamat szűzi életmódom folyamán, és az, hogy irgalmassága révén másokat is elvezetek erre a vallásosságra. Ugyanakkor arra is felhívta figyelmünket, hogy szerzetesi és keresztény életünk szükségszerűen a szenvedés tüzes kohóján keresztül vezet át, ahogy Szent Szerápia és Szent Szabina útja is. Ám Magdolna nővérünk és mindannyiunk élete a remény ígéretét is hordozza: Örvendjetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége kinyilvánuláskor is szívből örvendezhessetek (1Pét 4,14). Magdolna nővér Isten szentjeinek segítségül hívása után tette fogadalmát Asztrik főapát úr kezébe. Reméljük és kívánjuk neki, hogy Szent Szabina és Szent Benedek atyánk kísérni fogják hivatása útján. Mi is ezért imádkozunk a szüzek szentelésének imádságával: Te legyél, Urunk, szolgálód dicsősége, öröme és kívánsága. Te legyél vigasza a szomorúságban, tanácsa minden kétségben, védelme a jogtalansággal szemben és ereje minden szenvedésben. Te légy gazdagsága a szegénységben, eledele a böjtölés közepette és orvossága a betegség idején. Engedd, hogy mindent megtaláljon benned, mert mindennél jobban szeretett téged és örökre neked adta magát. Az ünnepi szentmisében nemcsak az élő, de a holt kövekért is hálát adhattunk. Három évvel ezelőtt elkészült a kápolna belső festése, tavaly előtt pedig új tetőzetet kapott a kerengővel együtt. Már csak a külső vakolat volt hátra, amely ezt bizony bevallhatjuk ugyancsak megérett a felújításra. Az elmúlt év során rendszeresen rendeztünk gyűjtést e célra, és a hívők, magánszemélyek valamint a XI. kerületi önkormányzat adományaiból össze is gyűlt a szükséges 2,1 millió forint. A kápolna közösségének támogatása nem merült ki ebben, hanem képviselők révén részt vettek a kivitelező kiválasztásában, valamint a munkák kísérésében és ellenőrzésében is. A felújítás befejezése óta öröm elmenni a kápolna mellett, öröm ránézni a kerengőből vagy éppen a szemközti buszmegállóból. (Ez utóbbiban ugye nekünk, bencéseknek sokszor van részünk egyetemre indulás előtt legalább a kápolna látványa vigasztal.) Köszönet ezért Ábel atyának, a kivitelezőknek, azoknak, akik a munkát kísérték, a minőségellenőrzőknek, valamint mindenkinek, aki adományával támogatta a felújítást. 14 PANNO

15 Az ünnepi szentmisében Asztrik főapát úr Szent Szabina életrajzának magától értetődő egyszerűségére irányította figyelmünket. Szerápia és Szabina keresztény karrierje, a vértanúságig vezető út egyenes és egyszerű volt, mert a megélt hit bizonyosságából fakadt. Ezzel a bizonyossággal különösen is példaképeink lehetnek manapság. A liturgiát követően pedig az agapé keretében alkalom nyílt a kötetlen együttlétre és beszélgetésre is. A bőséges ételt és italt a kápolna híveinek gondossága hozta össze, akiknek köszönet nemcsak az előkészítésért és a főzésért, hanem azért is, mert késő estébe nyúló vidámságot is magukkal hoztak. Augusztus 29. a tanévnek amolyan évnyitója volt: időközben a(z Európa és a világ különböző részeiből hazatért) bencések mellé visszajöttek a premontrei testvérek is, újra elindult a hittan, összegyűltek a különböző csoportok, valamint összeállt a féléves program. Reméljük, hogy munkálkodásunkat a hitnek az a bizonyossága is kísérni fogja, amely Szent Szabina és a vértanúakta szerzője számára annyira kézzelfogható volt, hogy még a dátumozásba is belefoglalta: Szent Szabina a vértanúságot augusztus 29-én szenvedte el, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus uralkodott, aki az Atyaistennel él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen. Konrád testvér és Ábel atya A TANULMÁNYI HÁZ ÉS A SZENT SZABINA KÁPOLNA ŐSZI PROGRAMJA: szept. 24. SZENT GELLÉRT vértanú, püspök ünnepe, a bencés teológia napja Vesperás Adalékok a zsolozsma történetéhez (Kelemen tv. előadása) Kerekasztal beszélgetés a liturgiáról fiatal szerzetesekkel Ünnepi liturgia, főcelebráns: Albin atya okt Taizé-i imaóra Roger Schützért Akathisztosz Himnusz nov. 1. MINDENSZENTEK ünnepe ünnepi liturgia, megemlékezés halottainkról 11. SZENT MÁRTON püspök ünnepe Ünnepi vesperás Káposztássy Béla előadás az eucharisztiáról Ünnepi liturgia, főcelebráns: Káposztássy Béla I. adventi gyertyagyújtás Első roráte közös reggelivel (ezután minden adventi hétköznapon) 15 PANNO TIHANYI APÁTSÁG Amikor a Hírlevél számára ezeket a sorokat írom, odalenn a Balatonon éppen vitorlások serege igyekszik előre az ellenszélben. A szőlősgazdák pedig aggódnak az ismét megjött esőben: kellene még az édesítő napsütés. A németországi testvér-településnek, Deidesheimnek a képviselői vannak itt, hatalmas, szép jubileumi gyertyát hoztak, s a közös éneklés meg a terített asztal a nyelvi határokat könnyen föloldja. A magyarságért való könyörgés sok száz vendégére a Kyrie éneklése közben fölülről ömlött a zuhogó eső a templom melletti téren, majd békében, harsogó énekkel és közös imádsággal folytattuk benn a templomban, bőrig ázva, de igazi ünneplő lélekkel. Felvidéki és erdélyi testvér-közösségek boldogan tartották a piros-fehér-zöld, címeres zászlót. Rengeteg munka, felkészülés, egymásra figyelés: ha más eredménye nem lenne is a jubileumi esztendőnek, önmagában ezért is megérte volna: nagyon sokan közelebb kerültek egymáshoz a szilárd kősziklára épített szentegyház jubileuma alkalmából. A május 21-én megtartott nagy ünnepség volt az egyik pillére az esztendőnek, a szeptember második szombatján, 10-én végzett ökumenikus könyörgés a másik. Erdő Péter bíboros úr volt az igehirdető, Lukáts András református püspökhelyettes Várpalotáról, Ördög Endre evangélikus esperes (volt pannonhalmi diákunk) Bakonyszentlászlóról mondott imádságot. Közel kétszáz fős kórussá egyesültek a vendég énekkarok. Az ünnepség előtt Lukács atya és a Szent Márton kamarakórus segítette ráhangolódni az egybegyűlteket az imádságra. Velünk együtt ünnepelt Asztrik főapát úr is, majd Balás Béla kaposvári püspök atya mondott szentmisét a tömött templomban. Székelyudvarhellyel igazi baráti kapcsolatunk van, kölcsönösen látogatják egymást a tihanyiak és az udvarhelyiek. Az udvarhelyszéki árvízi károk enyhítésére gyűjtöttünk, s a székelyudvarhelyi főesperes úrnak, Kovács Sándor atyának több, mint egymillió forint támogatást tudtunk átadni az egybegyűltek segítőkészségének jeleként.

16 TIHANYI APÁTSÁG Igazi megkoronázása volt ennek az ünnepi napnak egy zenemű ősbemutatója. Csemiczky Miklós zeneszerző készített oratorikus művet a Tihanyi alapítólevélhez kapcsolódva. Záborszky Kálmán karnagy vezetésével szólalt meg ez az egyedülállóan szép alkotás a Szent István Király hangverseny-zenekar és oratórium-kórus előadásában. (November 8-án a Zeneakadémián ismét felhangzik ez a mű.) A jubileumi évben különösen fontos volt Szent Benedek Atyánk nyári ünnepe. Asztrik főapát úr vezette az ünnepi liturgiánkat. Nagyboldogasszony ünnepén, templomunk nyári búcsúnapján főpásztorunk, Márfi Gyula érsek atya volt a vendég. A turisták ebben az évben is szép számban keresték fel a látnivalókat. Júniusban, júliusban kevesebben voltak, mint tavaly, augusztus folyamán azonban felülmúlta a látogatottság az előző éveket. November 17-én, Szent Ányos püspök ünnepén zárjuk a jubileumi évet az 5 órakor kezdődő vesperással és szentmisével. Addig azonban még van tennivalónk: a Chevetogne-csoport konferenciája október 4-7 között (5-én, szerdán ún. nyílt nap lesz, konferencia, az érdeklődők részvételével). Október 26-án a Pannonhalmi Levéltár és az Országos Levéltár közös konferenciájának előadásait hallgathatják meg az érdeklődők. Reméljük, hogy ezen a napon felavathatjuk Csíkszentmihályi Róbert szobrászművésznek a Tihanyi alapítólevelet idéző térplasztikáját. November elején ismét megrendezzük a Kézfogás -t, az egyházi iskolás öregdiákok és tanárok találkozóját. Az előadó Czakó Gábor író lesz. A Tetőtéri esték előadássorozat folytatódik. Október 21-én, pénteken órakor Hartyányi Jaroszlava asszony, a magyarországi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat elnöke tart előadást Ukránság a Szovjetunióban címmel. Szándékunk, hogy körüljárjuk a kisebbség problémakörét (pl. a svábok kitelepítése, csehszlovákiai lakosságcsere, Csángók Baranyában stb.). Az előadások időpontjait tudjuk közölni, a témákat és előadókat még nem. (Előadás: november 4-én, pénteken 5 órakor, december 16-án, pénteken 5 órakor). Szép napja volt közösségünknek Pannonhalmán június 29-én, amikor Gellért atya ünnepélyes fogadalmat tett. Két jelöltünk Budapesten végzi tanulmányait, szombaton-vasárnap általában együtt vannak velünk Tihanyban. Vendégekben hála Isten nincs hiány: volt a látogatóink között indiai püspök, svéd luteránus püspök, nyugdíjas református lelkészek, szerb ortodox szerzetesek, osztrák bencések, amerikai bencés diákok, magas rangú külföldi állami tisztségviselők és zarándok-szívű, imádságos hívek külföldről és az ország sok részéről. Feladatainkat csak munkatársaink segítségével tudjuk ellátni: köszönet a helytállásukért! S köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon támogatja munkánkat. Imádkozzunk egymásért! Richárd atya 16 PANNO A szeptember 10-i ökumenikus könyörgésen

17 SZENT BENEDEK LEÁNYAI TÁRSASÁGA, TISZAÚJFALU Gyarapodni testben és lélekben A tüzesi keresztnél KÖZÖSSÉGI ÉLET. Szent Benedek Atyánk ünnepének vigíliáján Eszter nővér három évre megújította fogadalmát. Az ezt követő héten Ágota nővér és Benedikta nővér részt vehettek Pannonhalmán a Gregorián Kurzuson. Ez azért is volt külön öröm számunkra, mert szeretnénk zeneileg biztosabb alapokra építeni közös istendicséretünket. Augusztus 1-jén, közösségünk alapításának évfordulóján Ágota nővér örökfogadalommal kötelezte el magát köztünk. Az ünnepi szentmisét Korzenszky Richárd atya celebrálta. A liturgiában nagy segítségünkre voltak a pannonhalmi testvérek, amiért szeretnénk ismételten köszönetet mondani. Urunk színeváltozásának ünnepén, augusztus 6-án pannonhalmi kezdeményezésre bekapcsolódtunk a szerzetesi hivatásunkért végzett hálaadásba és könyörgésbe, megújítva ezzel hűségünket és megerősítve elkötelezettségünket. Augusztusban egy másik örömteli ünnepünk is volt. Szent Bertalan apostol ünnepén, egyszerű, csendes liturgia keretében magára öltötte közösségünk szerzetesi ruháját Káposztás Éva jelölt-testvér, aki a Márta nővér nevet kapta. Régi vágyunk vált valóra szeptember 7-én, amikor Berecz Skolasztika egykori missziós területén, a tüzesi szőlőkben Gellért és Botond atyák megáldották az általunk felújított útszéli keresztet. Ezen az estén nagyobb körutat tettünk a Tiszazugban, alapítóink nyomában járva. Szeptember 10-én közösségünk egy része elzarándokolt a 950 éves Tihanyi Bencés Apátságba, hogy együtt adjunk hálát az Isten hűségéért, amely századokon át megtartó erő volt szerzetesek és világiak számára egyaránt. A tiszaújfalui kolostor is jubileumot ünnepel az idén. Szeptember 23-án volt 10 éve, hogy Várszegi Asztrik főapát úr felszentelte a salzburgi bencések adományából épült kolostorunkat. FELÚJÍTÁSOK ELÚJÍTÁSOK. Tíz év nem nagy idő egy kolostor életében, mégis szükségessé vált, hogy kisebb-nagyobb felújításokat végezzünk. Sikerült idén nyáron befejezni a ház belső újrameszelését és a nyílászárók külső átfestését. Kialakítottunk egy tágasabb, praktikusabb vizesblokkot; akadály-mentesítettük a földszintet; kibővítettük az irodahelyiséget. Nagyobb lélegzetvételű munkát jelentett a vendégház teljes felújítása, fűtéskorszerűsítése, akadály-mentesítése. Huszonhét férőhelyet tudunk rendelkezésre bocsátani 10 szobában. Szeretnénk, ha ez a ház sokak számára módot adna testi-lelki pihenésre, felüdülésre, elcsendesedésre. AKIKET NYÁRON VENDÉGÜL L LÁTHATTUNK. Hittancsoportok, Fraternitas Egyesület, Gitár-tábor résztvevői, családok, lelkigyakorlatozók, kirándulók, s pihenésre, csendre vágyó testvérek. Benedikta nővér és Ágota nővér 17 PANNO

18 SZENT BENEDEK LEÁNYAI TÁRSASÁGA BESZÉLGETÉS ÁGOTA NŐVÉRREL a közösségi élet és a misszió esélyeiről Ágota nővér, egy hónappal ezelőtt tettél örökfogadalmat. Milyen segítséget kaptál ezen a nem szokványos, istenkereső úton? Kegyelemből és imádságból éltem élek. Isten akaratából, kegyelméből járhatom az istenkeresés benedeki útját, és azoknak imájából, akik ezt naponta kiesdették, kiesdik számomra. Tizenöt év után is az újrakezdés küzdelmes útját járó, kereső közösség tagja lettem. Sokszor kellett emberi segítséget nélkülözve, megválaszolatlan kérdések súlyát hordozva, lelkivezető nélkül, tapogatózva keresni az utat előre, az Isten felé. Biztos vagyok abban, hogy ezekben az időkben az értem imádkozók és az igaz barátok bátorító bizalma, szeretete tartottak meg a helyes úton. A méltó hála kifejezésére nincsenek szavak. Erre a természetfeletti segítségre továbbra is nagy szükségem van. A másik nagy segítség a teológiával való rendszeres kapcsolat, amely gyakran volt magával ragadó, lelkesítő de vigasztalást, felüdülést is jelentett. Számomra a teológiai gondolkodás egy nagy, szenvedélyes istenkereső út, amelyen időnként gyönyörű kilátás nyílik, ahonnan csak néma csodálattal lehet körülnézni. Ebben a csodálatban nagyon közel van az Isten, ugyanakkor nagyon kicsinek is érzem magam de ebben a kicsinységben határtalan béke, hála és szeretet tapasztalható. A harmadik nagy segítség ugyancsak kissé természetfeletti. Azoknak az Isten közelében élő embereknek, régi és mai szenteknek a példája és a hozzájuk való vonzódás, akikre felnézek, s akiknek jó a közelében lenni, mert sugárzik belőlük, hogy a Lélek jelenlétében élnek. A közelükben lenni vagy akár rájuk gondolni olyan, mint egy mély imádság: eltűnik belőlem a mindennapok feszültsége, a védekezésre felvett páncéling Van egy-két egész közeli, konkrét szentem, akiknek a kezük benne van életutam alakulásában. Ők (még) nem találhatók meg a kanonizált szentek sorában, őket a szívemben őrzöm. Közösséged jelenleg túlnyomórészt idősebb nővérekből áll. Mit jelent számodra, fiatal nővérnek, a közösségbe való beilleszkedés, formálódás; egyáltalán érték-e a közös élet? Ha elméletileg közelítem meg a kérdést, azt kell mondanom, hogy a közösség minden kétséget kizáróan nagy érték. Az egyik legnagyobb érték, hiszen közösségre vagyunk teremtve, közösségre kaptunk meghívást és folytathatnám az érvek sorát, miért létfeltétel az ember számára, hogy közössége legyen. A közös élet gyakorlati megvalósulása viszont kétesélyes. Minden értéke mellett nem egy szomorú példát lehet találni arra is, hogyan fulladhat kudarcba, sőt tragédiába emberek közös élete. A gyümölcsöző, Istennek tetsző és az emberi növekedést segítő közösség építése feladat. Napi feladat sokszor fáradságos, de minden nehézséget felülmúló örömet és békét jelent, ha sikerül rátalálni az ízére. Ennek az örömnek és békének van kisugárzása, ebből merítenek mint tiszta forrásból azok, akik vendégként vagy akár a szerzetesi élet iránt érdeklődőként érkeznek a kolostorba. A mi közösségünkön is sok másikhoz hasonlóan nyitott sebként tátong egy generáció hiánya. Közös életünk eléggé összezárt, intenzív, nincsenek házaink, eléggé szűk a testvérek mozgástere, magán-élettere ahhoz, hogy el tudnánk távolodni egymástól a szó fizikai értelmében. Ennek ellenére, lelkileg nagyon is lehetséges, amely ilyen fizikai közelséggel párosulva akár pokollá is teheti a tagok életét. Ez a veszély serkentőleg hat arra, hogy mihamarabb tisztázzuk a nézeteltéréseket, a kiengesztelődés valóban még napnyugta előtt történjék meg. 18

19 SZENT BENEDEK LEÁNYAI TÁRSASÁGA Nyolc évvel ezelőtt, amikor a közösségbe jöttem, nem éreztem generációs problémákat, pedig szükségszerűen lehettek jelei. Az azóta eltelt években fokozatosan kezdtek megjelenni. A mi sürgető vágyaink a növekedésre, a megújulásra, a továbblépésre; az idősebb testvérek vágya a jól megérdemelt nyugalom után, az áldozatkész lelkületükre és a testükre nehezedő évtizedek gyarapodó súlyából adódó gyengeségek időnként feloldhatatlan problémákban ütköznek össze. Ezek lehetnek egész hétköznapiak, például a súlyosodó hallási problémák és a fiatal hangerő gyengesége, s ezekből fakadóan a közös imádság nehézsége. Összeköt bennünket az, hogy ugyanarra tettük fel az életünket. Ezen belül az Istenhez vezető életút egyéni és egyszeri, mindenkinek testreszabott. Nekünk, fiataloknak, benne nekem személy szerint is szükségem van az előttem járók tapasztalatára, hogy megleljem a saját utam, amelyen olyan szerzetessé válhatok, akiben vonzó példát láthat majd az utánam jövő generáció: érdemes elköteleződni, érdemes megtartani a hűséget Miként látod a Társaság eredeti fő feladatának, az alföldi tanyai missziónak jelenét és jövőjét? Az eredeti célkitűzés, az alapkarizma ugyanaz. Az igazi kérdés szerintem a hogyan. Hogyan valósul meg mindez a jelenben, hogyan kellene megvalósulnia a jövőben, és mit kell ahhoz ma megtennünk, hogy fejlődhessen, kibontakozhasson. Az eredeti célkitűzés tágabban is értelmezhető, mint ahogy az 80 éve konkrétan kialakult és elindult. Egy kicsit olyan ez, mint az egyházon kívül nincs üdvösség kitétel igaz, de meddig terjednek az egyház határai? Valószínűleg már alapítóink sem szemellenzővel gondolkodtak az alföldi tanyai misszióról erre már az első esztendőkben egy budapesti alapítás kihívása taníthatta meg őket. Jelenleg a misszió az alap. Az alföldi most nem igazán kérdés, hiszen csak itt létezünk. A tanyai -ból többnyire annyi maradt, hogy a házunk helyileg tanyák közt van. Ez az adottság azonban jövőbe mutató lehetőségeket rejt. Úgy érzem, ezek a rejtett lehetőségek azok, amelyek izgalmas kihívást jelentenek a jövőre vonatkozóan. Az ötletek halmazában ma még nem áll össze a kép, hogy hogyan, merre kellene megtenni az első lépéseket, ma még hányódunk az igények özönében, de egyre sürgetőbb a közös gondolkodás igénye is bennünk, amelynek nyomán ki kell kristályosodnia, bontakoznia közös utunknak abban a szolgálatban, amit Isten a közösségre bízott, s amit tőlünk elvár. Hogyan lehet jelen egy Isten háta mögötti, kieső helyre épült zárda az egyház vérkeringésében? Szerintem ez nem a holt kövek földrajzi helyzetén, hanem a közösséget alkotó élő kövek hozzáállásán múlik. A mai kor információs és infrastrukturális világában bizonyos szempontból nehéz elszigetelődni. Egyszer sem hívtuk meg hozzánk a média képviselőit, mégis sokszor megtalálnak bennünket és mi megajándékozzuk őket azzal, amink van: az időnkkel, vendégszeretetünkkel. Fontos, hogy meglegyen a közösség tagjaiban az egyházias érzék és szellem, az egyház szeretete, a tanítás ismerete, a helyi- és a világegyház eseményeinek figyelemmel kísérése. Az egyház vérkeringésében való jelenlét élet számunkra. Vannak az országban nálunk kiesőbb helyen lévő plébániák, ahol talán lelkipásztor sincs. Tiszaalpáron van plébános, akivel természetesen együttműködő kapcsolatot ápolunk; az egyházmegye érsekével és a környékbeli lelkipásztorokkal, szerzetesekkel, szerzetesközösségekkel úgyszintén. Nem az egyháztól függetlenül létezünk. A missziós munka pedig egy olyan nagy szőlőskert, amelyben a különböző munkásoknak együttműködve kell dolgozniuk az egyház megbízásából és áldásával. Legutóbb, szakdolgozatodat az eukarisztia tiszteletéről írtad. Azon kívül, hogy az idei évet az eukarisztia évének hirdették meg, mi adja e téma aktualitását? Az eukarisztia aktualitása állandó. Minden egyházi közösség az eukarisztia erőterében él és formálódik; az eukarisztia hozza létre és építi a közösséget, amely ugyanakkor létesíti az eukarisztiát. Így a kettő elválaszthatatlanul összefonódik. A szerzetesi közösség életének, istendicséretének középpontja csúcsa és forrása a liturgia, abban pedig az eukarisztia ünneplése. Hálaadás. A szerzetes életének is hálaadássá kell lennie Engem a kommunió érdekel, az, hogy hogyan él kölcsönösen egymásban egyház és eukarisztia, közösség és eukarisztia, szerzetesi közösség és eukarisztia. Dolgozatom egy rövid határidőre elkészített, jobbára vázlat. Ha valaha lehetőségem adódik még, szeretném felderíteni, hogyan alakultak, alakulnak az egyháztan eukarisztikus szemléletének összefüggései. Ez a téma mindig aktuális, sőt olyan mélységeket rejt, amelyek kimeríthetetlenek. Valóságos kincsestár léleknek, szellemnek egyaránt. És ez így van jól, ennek így kell lennie. 19 készítette: Iván testvér

20 BENCÉS RENDHÁZ, GYŐR Főapát úr dispozíciója szerint szeptember 1-től Keresztfalvi Péter atya a burgenlandi Alsóőr magyar lelkésze lett. Ezúton is köszönjük négy éves hittanári és prefektusi munkáját. Péter atyát a véneki lelkészségben Dr. Hegedűs Odó atya követi, ezért prefektusi munkáját másoknak adta át, de tanári munkáját folytatja. A nyár folyamán elvégezték a gimnáziumban és diákotthonban a szükséges javításokat. A továbbiakban jobban oda kell figyelnünk, hogy tanulóink környezetüket megbecsüljék, óvják, mert az előző esztendő sok rossz tapasztalatot is hozott. Diákjaink, tanáraink vezetésével a nyár folyamán több közös utazáson, túrán vettek részt. Folytatódott a németországi látogatás Bad Driburgban, egy-egy csoport Írországba, Olaszországba utazott, kerékpár túrások jártak a Felvidéken és a Balaton környékén. A Mosoni-Dunára tervezett több kajak-túra a kedvezőtlen időjárás miatt sajnos nem valósulhatott meg. A nyár folyamán a diákotthonban helyet adtunk hitoktatók lelkigyakorlatának, és több csoportnak, amikor Németországba utaztak a Szentatyával való találkozóra. Többen részt vettek a hagyományos Barátok útja gyalogtúrán Odó atyával együtt. Páran Németországban jártak a pápalátogatást megelőző bencés-diák világtalálkozón. Plébániai csoportokhoz kapcsolódva több diák részt vett a kölni ifjúsági találkozón. Minden tanárnak köszönöm felelősségteljes szervező munkáját, az utak irányítását. Az új iskolaévet 397 tanulóval kezdtük. A tanári és nevelői karban is több változás van. Hidi Ernő tanár úr hosszú testnevelői munkája után nyugdíjba vonult. Tanár urat az idősebb és mostani diákok nevében Molnár Zsolt tanár úr, a Bencés Diákok Győri Egyesületének elnöke köszöntötte, megköszönve eredményes munkáját, a kosárlabda iránti elkötelezettségét, és jó egészséget, Isten áldását kérte további életére. (Részletesebben beszámolt erről a Bencés Diákszövetség Hírlevelének legutóbbi száma.) Ugyancsak nyugdíjba vonult Horváth Edit tanárnő. Másutt folytatja munkáját két diákotthoni nevelő. Tanári munkáját iskolánkban kezdi Borbély Marianna, óraadó tanárok lesznek Matkovics Emerica orsolyita nővér és Békési Klára tanárnő. Új prefektusok lesznek a diákotthonban: ifj. Szabó Csaba és Nagy András tanár urak. Szeretettel köszöntjük mindegyiküket. A jó Isten segítse munkájukat. Szeptember 6-án délután templomunkban tartotta ezüstmiséjét Somorjai Ádám bencés atya, aki jelenleg Rómában a vatikáni államtitkárság munkatársa. Ádám atyát ebben a templomban szentelte pappá Pataky Kornél püspök úr, ezért itt adott hálát az elmúlt évekért szűkebb rokonságával, rendtársaival és itteni osztálya számos tagjával. A templom főoltárának restaurálási munkái folyamatosan haladnak, s remélhetőleg karácsonyra nagyobbik része állványok nélkül látható lesz. A Bencés Diákok Győri Egyesülete az idén is megszervezi az un. bencés szabadegyetem előadásait. Az elsőt már Somorjai Ádám atya meg is tartotta a Vatikánról. Ezekre az előadásokra a diákjaink is elmennek, és a győri diákok szüleit is szeretettel várjuk. Az évi programról a diákszövetség ad tájékoztatást. A Bencés Diákszövetség budapesti központja a tanévnyitó alkalmából címeres pólókkal ajándékozta meg a 12. évfolyamos tanulóinkat, az iskolánkban kezdő tanulónknak pedig PAX-os kitűzőt adott. Köszönjük az összetartozást kifejező ajándékokat. Gáspár atya BENCÉS HÍRLEVÉL A Magyar Bencés Kongregáció tájékoztató lapja Megjelenik negyedéveként Kiadó: Pannonhalmi Főapátság Felelős kiadó: Dr. Várszegi Asztrik főapát Szerkeszti a Főapáti Hivatal, főszerkesztő: Hortobágyi T. Cirill Levélcím: Főapáti Hivatal 9090 Pannonhalma, Vár 1. Megrendelhető a szerkesztőség címén. Nyomdai munka: Pénzes Nyomda, Győr. 20 PANNO

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám 2005. tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia

Jubiláns házasok találkozója a Székesegyházban Mátyás Zsófia Meghalt Habsburg Ottó Igazi európai, katolikus keresztény, odaadó családapa 3. oldal A család és a társadalom A család az emberséggel adott érték, lehetőség, kincs 4. oldal Vezércikk Az evangéliumi úton

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben