Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Minőségirányítási Program 2004.

2 1

3 Tartalomjegyzék I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei... 4 I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása... 4 I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység vallási, teológiai megalapozása... 4 I. 3 A minőségügyi kulcsfogalmak keresztény értelmezése... 4 I. 4. Az intézmény bemutatása... 5 II. Az intézmény minőségpolitikája... 8 II. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat... 8 II. 2. Intézményi minőségcélok... 8 II. 3. Az intézményvezető elkötelezettsége... 9 III. Az intézmény minőségirányítási rendszere III. 1. A partnerközpontú működés célja III. 2. A partnerazonosítás folyamata, a közvetlen partnerek III. 3. A partnerazonosítás folyamata, közvetett partnerek III. 4. A partneri igény- és elégedettség mérés folyamatábrája III. 5. A partneri igény- és elégedettségvizsgálat elemzésének szempontjai III. 6. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérési, értékelési szabályai III. 7. A partneri igény- és elégedettség méréséhez használatos kérdőívek III. 8. Az irányított önértékelés folyamatszabályozása III Intézményünk irányított önértékelő modelljének felépítése III A kérdőívek összeállítása és szerepe III Az önértékelés módja, munkamódszere III Az önértékelő kérdőívek ötfokozatú pontozásának jelentése III. 9. A tervezés folyamata III Hosszú távú, azaz stratégiai tervezés III A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása III A folyamat leírása III Felelősségek és hatáskörök III A keletkezett dokumentumok és bizonylatok III Rövid távú, azaz éves Munkaterv III A Munkaterv elkészítésének folyamatszabályozása III A folyamat leírása III Felelősségek és hatáskörök III Dokumentumok és bizonylatok rendje III Intézkedési tervek III. 10. Az intézményi ellenőrzés rendszere III Az ellenőrzés célja és feladata III Az ellenőrzés funkciója III Az ellenőrzés szintjei III Az ellenőrzés területei az oktatási intézményekben III Specifikus ellenőrzések III Nem közoktatás-specifikus ellenőrzések III Az ellenőrzés típusai III Az ellenőrzés módszerei III. 11. Az intézményi mérés rendszere III A mérés fogalma az oktatásban

4 III A mérés tervezésének követelményei III. 12. Az intézményi értékelés rendszere III Az értékelés feladata a közoktatásban III Az értékelés szerepe III Az értékeléssel szemben támasztott követelmények III Az értékelés formái III Az értékelés szintjei III Az értékelés típusai III Funkciói szempontjából III Viszonyítási szempontból III Az értékelés területei III A pedagógiai munka értékelése III A vezetői munka értékelése III Az értékelés tervezésének szempontjai III A pedagógus és nem pedagógus dolgozók ösztönzése III. 13. Az intézményi célok és a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges humán erőforrás biztosítása III A felhasználás személyi köre III Tartalmi szabályozás III A továbbképzések támogatásának elvei III A folyamat leírása III Elvárások (pedagógus kompetenciái, elvárt magatartásformák) az új pedagógusok kiválasztásához

5 I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása A Közoktatási Törvény 47. -ának (f) és 48. -ának (1/a) bekezdése meghatározza az iskolában folyó oktató-nevelő munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerét, a szülők, a tanulók, a pedagógusok és alkalmazottak együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. E törvény alapján az Oktatási Minisztérium létrehozta a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztő Programot. A 3/2002-es oktatási miniszteri rendelet is előírja, hogy milyen feladatokat kell ellátnia az intézményeknek a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés érdekében. I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység vallási, teológiai megalapozása A minőség fogalma, a minőségi munka szorosan hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Lényeges eleme a keresztény szellemű oktatásnak, nevelésnek is, amely a Szentírás és az Egyház tanítása szerint közvetíti az alapvető erkölcsi és keresztény értékeket. Tevékenységünk mércéje minden munkaterületen, vagyis a minőségirányítási rendszer egészében Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), és aki a jóság mércéje is számunkra. Partnerközpontúságunk mércéje az a szeretet, amellyel Isten szereti a világot, aki egyszülött fiát adta megváltásunkért. A szolgáltatást végzők elkötelezettségének mércéje is maga Krisztus, aki azt a feladatot bízta ránk, hogy az Ő életének teljességét bontakoztassuk ki saját személyiségünkben és a ránk bízottakban. Nevelésünk célja az, hogy az egész embert Krisztus tanítványává tegyük. A szolgáltatások szervezésének, vagyis a munkatársak minőségfejlesztő tevékenységbe való bevonásának mércéje a keresztény ember- és közösségeszmény, amelyet Szent Pál így fogalmazott meg: A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Isten, aki végbeviszi mindenkiben, ugyanaz (1 Kor 12, 4-5). I. 3 A minőségügyi kulcsfogalmak keresztény értelmezése Minőség az oktatás-nevelés azon jellemzőinek összessége, amelyek egyre teljesebb mértékben teszik láthatóvá a keresztény értékek megvalósulását. Minőségfejlesztés az intézményen belül folyó átgondolt, szervezett, tudatosan ellenőrzött lépésekből álló és folyamatosan tartó tevékenység, amelyet az eredményesség és hatékonyság növelése, valamint az egyetemes értékek, eszmények 4

6 megvalósítása érdekében végzünk, ám a katolikus iskola nevelésének értékét, eredményességét nem lehet a közvetlen hatékonyság fokain lemérni. Minőségirányítás az intézményvezetési feladatok minden olyan eleme, amely a minőség tudatosítására, a minőség javítása érdekében célkitűzések és feladatok megfogalmazására és azok megvalósítására irányul. Legfontosabb eszközei a szakmai és teológiai továbbképzések, lelkigyakorlatok, a nevelői tevékenység kellő hangsúlyozása és elismerése, türelmes és bölcs ösztönzés és a lehetőségek megteremtése ahhoz, hogy minden munkatárs egyre teljesebben azonosuljon a keresztény értékrenddel. Folyamat az olyan egymással kölcsönös kapcsolatban levő erőforrások és tevékenységek összessége, amely a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják, vagyis a pedagógiai hozzáadott érték következtében tudásban, kompetenciában megjelenő értéktöbbletet biztosít. Folyamatos fejlesztés, PDCA SDCA-ciklus modellje szerint bármely tevékenység lebontható négy lépésre. P (plan) tervezés, D (do) megvalósítás, C (check) értékelés és ellenőrzés, A (act) beavatkozás. A ciklus során a tervezett és megvalósított tevékenységek közötti különbség mérése, ellenőrzése és elemzése, valamint a megfelelő beavatkozás alapján érhető el a tervezett, kívánt eredmény. A ciklus újbóli indulása esetén az előző körben szerzett tapasztalatok mintaként, normaként (S standard) szolgálnak, biztosítva azt, hogy a szervezet, a csoport, az egyén ne kövesse el ismét ugyanazt a hibát, hanem a következő folyamatot magasabb minőségi szinten tudja megvalósítani. Iskolánkban a PDCA-ciklushoz hozzátartozik még a kegyelmi tényező, amellyel a keresztény nevelésbe bevont nevelők, növendékek, szülők dialógusa átitatódik. Partnerközpontú működés a katolikus gondolkodás szerint nem a partnerek igényeinek egyértelmű kielégítését jelenti. A keresztény ember odaadóan figyel környezetére, komolyan veszi véleményét, gondjait, örömeit, de messzemenően ügyel a krisztusi értékek épségére és továbbadására. I. 4. Az intézmény bemutatása Egyházközségünk 254 évvel ezelőtt, 1750-ben lett önálló plébánia. Iskolaalapításra azonban csak néhány évvel később, 1756-ban, Budinszky György plébánossága idején került sor. Az első tanító, aki egyben az egyházközség kántora is volt, Bayek József. Az első iskola az akkori kegyuraság, a Harruckern család anyagi áldozatából vásárolt magánházban kezdte meg működését, amely akkor a kántorlak is volt. 5

7 Az új iskola, immár a templom közelében, Bitskoss János plébánossága idején, az 1810-es években épül fel, az egyházközség jelentős anyagi áldozatával. Az 1868-ban elfogadott első népiskolai törvény szabályozta a felekezetek iskolafenntartói jogait és kötelezettségeit is. Az új követelmények, a gyarapodó gyermeklétszám több új iskola építésére késztette az egyházközséget, súlyosan megterhelve a rendelkezésre álló jövedelmi forrásokat. A múlt század utolsó évtizedeiben épült a Szarvasi úti és a Kossuth téri iskola, valamint a kétsopronyi tanyai iskola is, ez utóbbi a Laurinyecz család nagylelkű adományának segítségével. Így amikor 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, már négy belterületi és Kétsopronyban két tanyai iskolát vettek el minden ellenszolgáltatás nélkül az egyházközségtől. A régi iskolában előbb a fiúk, lányok együtt tanultak, majd az új épületek belépésével már külön fiú- és lányiskolák működtek. Az egyes épületeket az ott sokszor több évtizede működő tanítókról nevezték el (pl. Rohály János, Simkó István és mások). A mindenkori kántor, vagy ahogy nálunk nevezték éneklész, a kiegyezést követő években már csak kántorizál, tanítania nem kell. Az iskolák fenntartása az egyházközség feladata volt, részben a hívek iskolai adója képezte ennek anyagi alapját. A tanítók, a kántor javadalmazásának fedezetét az egyházközség birtokában lévő ún. uradalmi földek jövedelme jelentette. Az iskolai munka felügyeletét az 1869-ben megalakult iskolaszék látta el, tagjainak joga volt beleszólni a napi munkába is. Az iskolák építéséről, tatarozásáról a képviselőtestület döntött, és szervezte meg a munkákat. Ugyancsak a testület adta ki a tanítók jövedelmét meghatározó új levelet is. Számos kitűnő tanító oktatta az elmúlt közel két évszázad alatt a kisdiákokat az olvasás, a számtan és a betűvetés tudományára. A tanítás mellett jelen voltak az egyházközség életének számos területén, a képviselőtestületben szavazati joggal bírtak, előbb személyesen, majd képviselet útján. A 90-es évek elején a békéscsabai családok egy része az új idők új szelét megérezve célul tűzte ki egy keresztény iskola megalapítását. Létrejött a KÁNON; a Keresztények Általi Nívós Oktatás Nevelés Alapítvány. Megalakult egy iskolaszervező bizottság, amely megkereste az önkormányzatot (akkor még Városi Tanácsot) és felvette a kapcsolatot hasonló indíttatású és már eredményt elért közösségekkel. 6

8 Az 1992/93-as tanév végén a Szarvasi út 31. szám alatti ingatlant kiürítették, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület visszakerült jogos tulajdonosához. Videofelvétel és fotók tanúskodnak arról, hogy milyen pusztítás és rombolás történt a közel egy évig üresen álló épületben, amelyen az utóbbi években az Önkormányzat nem végzett felújítást, még állagmegóvást sem, mivel tudni lehetett, hogy az ingatlan visszakerül az egyház tulajdonába. Hihetetlen, hogy a XX. század utolsó éveiben egy megyei jogú városban működött még olyan iskola, melyet olaj- és cserépkályhával fűtöttek, a WC pedig az udvaron volt. Ezeket a körülményeket a 2003 tavaszán elkezdődött rekonstrukció változtatta meg és tette az iskola épületét a XXI. század követelményeinek megfelelővé július 1-jén Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök atya megalapította a Katolikus Iskolát, melynek fenntartója a Szeged-Csanádi Püspökség lett. Az iskola nem felmenő rendszerben indult, hanem az 1994/95-ös tanévben az első 7 évfolyammal, amely a következő tanévben teljesedett ki 8 osztályossá. A beiratkozott tanulók létszáma 1994-ben 84 fő. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a minket választó családok gyermekeinek általános iskolai oktatása és valláserkölcsi nevelése. E feladat megvalósításának érdekében intézményünk nyolc évfolyamos általános iskolaként működik. Beiskolázási körzetünk nincs, elsősorban a békéscsabai és a környező településeken élő keresztény családok gyermekeit várjuk, de nyitottak vagyunk mindenki számára, aki elfogadja pedagógiai hitvallásunkat, értékrendünket. Ezen családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. 7

9 II. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat II. Az intézmény minőségpolitikája Mit szeretnénk nyújtani partnereinknek? Gyökereket és szárnyakat! Mit jelent ez? A gyermekközpontúság érvényesítésével, családias légkörben, a keresztény szellemiségre épülve oktatjuk, neveljük tanítványainkat. Színvonalas szakmai munkával a becsületesség és a tolerancia jegyében egymásra és a gyermekekre figyeléssel valósítjuk meg a Pedagógia Program célkitűzéseit, és ezzel elérjük a partnerek elégedettségét. Hivatalos és kulturális rendezvényekkel tesszük nyitottá iskolánkat partnereink számára, különös tekintettel az óvodás gyermekekre és szüleikre, valamint egyházközségünk tagjaira. II. 2. Intézményi minőségcélok Az iskolai oktató-nevelő munka katolikus keresztény szellemiségének erősítése. Mérése a közös liturgikus eseményeken való részvétel számszerű vizsgálatával történik. A szakmai munka színvonalának fejlesztése. Mérése az iskolai, városi és országos szintű mérések és a tanulmányi versenyek eredményeinek vizsgálatával történik. Az alkalmazottak hatékony együttműködésének fejlesztése az iskolai célkitűzések megvalósításában (egyenletes terhelés). Mérése az értekezleteken való aktív részvétel megfigyelésével, a célcsoportok működésének, a nevelőtestületi döntések következetes betartásának ellenőrzésével történik. Az iskolai oktató-nevelő munka családias légkörének erősítése. Mérése a tanulói elégedettséget tudakoló kérdőívvel történik a partnerközpontú működés szerint. A szülők bevonása a keresztény nevelés folyamatába. Mérése a közös rendezvényeken való szülői részvétel számszerű vizsgálatával történik. 8

10 A tanulók egymás közötti és a tanulók és nevelők közötti hatékony együttműködés fejlesztése az egyéni és közösségi célkitűzések megvalósítása érdekében. Mérése az alapvető katolikus keresztény erkölcsi normák betartásának vizsgálatára vonatkozó megfigyelő lapokkal történik. II. 3. Az intézményvezető elkötelezettsége Az intézményvezető kinyilvánítja elkötelezettségét A partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézményi működés minden szintjén: A minőségpolitika és a minőségügyi célok meghatározásában, betartásában, elérésében, valamint rendszeres felülvizsgálatában. A minőségirányítási rendszer időszakos felülvizsgálatában. A rendszer mindenkori kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában. Az intézmény működését szabályozó külső és belső jogrendszer betartásában. A Pedagógiai Program, az éves Munkatervek készítésében. 9

11 III. Az intézmény minőségirányítási rendszere III. 1. A partnerközpontú működés célja Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése Az igények elemzése A célok és a prioritások meghatározása, illetve módosítása Intézkedési terv készítése és megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása III. 2. A partnerazonosítás folyamata, a közvetlen partnerek Közvetlen partnerek pedagógus Nyilvántartást Nyilvántartott adatok Nyilvántartás vezeti helye gazdasági vezető a személyi anyagban: gazdasági iroda önéletrajz erkölcsi biz. adatlap a munkavállaló törzsadatairól oklevelek másolatai munkaszerződés a dolgozó neve, leánykori neve születési helye, ideje lakcíme legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésének szintje munkaköre fizetési osztálya, fokozata következő fizetési fokozatba lépés ideje havi illetménye, illetménypótlékai átsorolások továbbképz. tanúsítványok nyelvvizsga biz. másolatok szem. szám Adatfrissítés ideje szept.15 10

12 Közvetlen partnerek Nyilvántartást vezeti iskolaigazgató Nyilvántartott adatok Nyilvántartás Adatfrissítés ideje helye tantárgyfelosztásban: igazgatói iroda szept.15., febr.20. végzettség kötelező óraszám túlórák tanított tantárgyak órarendfelelős az órarendben: titkárság szept.1., jan.31. az osztályokban tanított tárgyak a tanítás ideje iskolaigazgató továbbképzési tervben: igazgatói iroda márc.31. diploma száma diploma kelte a választott továbbképzés kezdete és befejezésének tervezett időpontja iskolatitkár jegyzőkönyvekben: titkárság szept.15. munkavédelmi jegyzőkönyvekben az oktatás ideje, témája, a résztvevők aláírása tantestületi ülések jegyzőkönyvei, jelenléti ívei gazdasági vezető vasúti igazolványokról: gazdasági iroda márc.31. gazdasági vezető szab.-nyilvánt.-ban: gazdasági iroda dec.31. a szabadságként kivehető napok száma éves szinten a gyermekek után járó napok száma a kedvezmény igénybe vételének, ill. a szabadságolásnak a dátuma 11

13 Közvetlen partnerek Nyilvántartást vezeti Nyilvántartott adatok pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolása: a pedagógus rendelkezésére bocsátott összeg a pedagógus rendelkezésére bocsátott összeg az összegnek megfelelő értékű számla Nyilvántartás helye Adatfrissítés ideje dec.31. iskolaigazgató KSH okt. stat.-ban igazgatói iroda október 1-jén a pedagógusok végzettsége neme életkora tanulók: iskolatitkár a beírási naplóban: titkárság változás esetén név születési hely, idő szülők neve lakcíme beíratás ideje távozás ideje melyik int.-ből érkezett hová távozik évfolyamismétlés osztályfőnök törzslapokon: igazgatói iroda szept.15. név törzslapszám az osztálynapló sorszáma évfolyam születési hely, idő szülők neve tanév végi osztályzatok betűvel mulasztott napok száma a nevelőtestület határozatai 12

14 Közvetlen partnerek Nyilvántartást Nyilvántartott adatok Nyilvántartás Adatfrissítés ideje vezeti helye osztályfőnök osztálynaplókban: tanári szoba szept.15. név születési hely, idő lakcím szülők telefonszámai hogyan hagyhatja el az iskolát vallása testvéreinek száma TAJ száma részvétel szakköri foglalkozásokon részvétel fejlesztő foglalkozásokon részvétel korrepetálásokon gazdasági vezető étkezési támogatásról gazdasági iroda havonta 15-éig tankönyvtámogatásról gazdasági vezető gazdasági vezető bérletvásárlási támogatásról gazdasági iroda szept.30. gazdasági iroda havonta 15-éig könyvtáros könyvtári tagságról könyvtár évente szept.30-áig gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi felelős iskolatitkár hátrányosságról, veszélyeztetettségről titkárság szükség esetén védelembe vételről titkárság diákigazolványokról titkárság szükség esetén évente szept. 15- éig 13

15 III. 3. A partnerazonosítás folyamata, közvetett partnerek Nevelési Tanácsadó Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Igazgató Szakértői Bizottság Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Igazgató Humán Fejlesztési és Információs Központ Oktatási Iroda Iskolatitkár Iskolatitkár Cím, telefon és faxszám, szakértők névsora Cím, telefonés faxszám Titkárság Titkárság Szükség szerint Szükség szerint Igazgató Igazgató Igazgató Irodavezető Levelezés, telefon, személyes találkozás Egyházközség Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Plébános, Képviselő Testület KPSZTI Iskolatitkár Cím, telefon és faxszám, szakértők névsora Titkárság Igazgató Szükség szerint Intézményvezető Közvetett partnerek Nyilvántartást vezeti Nyilvántartott adatok, levél elektronikus cím Nyilvántartás helye Adatfrissítés ideje Kapcsolattartó az intézmény részéről Kapcsolattartó a partner részéről Kapcsolattartás módja 14

16 III. 4. A partneri igény- és elégedettség mérés folyamatábrája START Partneri adatbázis Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs tábla Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása Elégedettségi (megfelelőségi) kritériumok Állami elvárások Intézményi elvárások feltárása Fenntartói elvárások A munkatársak elvárásai Tanulói igényfelmérés Szülők elvárásai Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körének azonosításamintakészítés Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Az igényfelmérésben résztvevők listája Mérési rend / eljárásrend Az eredmények összegzése Tantestületi összefoglaló Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül Éves teljesítmény értékelése Rövid összefoglaló az Évkönyvben Szükséges-e beavatkozás? Indikátorainkban van-e szükség változtatásokra? A partnerek elégedetlenségének kezelése Igen Nem Nem Igen Intézmény működés értékelési folyamata STOP 15

17 III. 5. A partneri igény- és elégedettségvizsgálat elemzésének szempontjai Tartalmazzon összehasonlító elemzést az intézmény nevelési, oktatási programjával, határozza meg a partnerek igényeinek fontossági sorrendjét, tartalmazzon összehasonlító elemzést a partnerek elégedettsége és igényei között (azonosságok, eltérések, lehetséges okok), tartalmazzon összehasonlító elemzést a nyitott értékelés során feltárt külső önkép és a partnerek igényeinek alakulásáról, a visszatérő vizsgálatok esetén az elemzés terjedjen ki a változásokra is (trendvizsgálat), az elemzés tartalmazzon következtetéseket a társadalmi elvárások, a jövőorientáltság, tanulóközpontúság és a több helyen jelentkező partneri igényekre való tekintettel. Feladatok, felelősségek: Az elemzést a minőségfejlesztő és értékelő team tagjai írásban készítik el. Az elemző munkába a szakmai közösséget is be kell vonni. A dokumentum tárolásáról, az eredmények nyilvánosságra hozataláról a minőségügyi vezető gondoskodik. III. 6. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérési, értékelési szabályai Célcsoport Mérés eszköze Mintavétel meghatározása Tanulók Kérdőív Felső tagozatos tanulók Szülők Kérdőív Teljes körű mintavétel Felmérés gyakorisága Évente márciusban Évente márciusban Felmérést végzi Oszt.fők min.team Oszt.fők Min.team Elemzést, értékelést végzi Oszt.fők min.team Oszt.fők Min.team Értékelés módja, eszköze Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Nyilvánosságrahozatal Tantestületi értekezlet Diákönkor mányzati gyűlés Tantestületi értekezlet Szülői érte- Kezlet Tantestület, technikai és gazdasági dolgozók Kérdőív Teljes tantestület aktív része, alkalmazottak Évente márciusban Munkaköz. vezetők Min.team Min.team Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Tantestületi értekezlet 16

18 III. 7. A partneri igény- és elégedettség méréséhez használatos kérdőívek Szülői kérdőív Tisztelt Szülők! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszai név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozza, és jelezze annak fontosságát! Kérjük, karikázza be az Önnek leginkább megfelelőt! Állítások 1. Az iskolában gyermekem személyes törődést is kap. 2. Az iskola más területeken is segíti gyermekem személyiségének kibontakoztatását (sport stb.). 3. Ebbe az iskolába szívesen jár gyermekem. 4. Megfelelőnek tartom gyermekem értékelését. 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg gyermekemtől 7. Ebben az iskolában, jó kezekben van gyermekem a továbbtanulása szempontjából 8. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését 9. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 10. Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozások lehetőségével. ll. Az iskola minden aggodalommal komolyan foglalkozik 12. Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben. 13. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola nevelésével kapcsolatos tevékenységeibe. Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egye t Nincs információ Fontos Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzései és az intézmény fejlesztését segítő javaslatai: Válaszait köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztatni fogja. 17

19 Tanuló kérdőív Tisztelt Tanuló! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszaid név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozd, és jelezd annak fontosságát! Kérjük karikázd be a neked leginkább megfelelőt! Állítások 1. Az iskolában személyesen törődnek velem. 2. Az iskola más területen is biztosít kihívásokat számomra ( sport,...). 3. Szívesen járok ebbe az iskolába. 4. Megfelelőnek tartom a munkám értékelését. 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelem elvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel tőlem. 7. Továbbtanulás szempontjából jó kezekben vagyok ebben az iskolában. 8. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését. 9. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 10. A tanáraimhoz bizalommal fordulhatok problémáimmal. ll. Elégedett vagyok tanáraimmal történő találkozások lehetőségeivel a tanórán kivül. 12. Ugy érzem, hogy hangot tudok adni a véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben. 13. Ismerem és élek jogaimmal. 14. Teljesítem a kötelességeimet. 15. Elegendőnek tartom a.) a tanulmányi előmenetelemről, magatartásomról, valamint b.) az iskolában történtekről hozzám eljutó információkat Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Nincs információ Fontos Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzései és az intézmény fejlesztését segítő javaslatai: Válaszait köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztatni fogja. 18

20 Pedagógus kérdőív Tisztelt Kolléga! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszaid név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozd, és jelezd annak fontosságát! Kérjük, karikázd be a neked leginkább megfelelőt! Állítások Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Nincs információ Fontos 1. A rám bízott diákokkal személyes kontaktust alakítok ki. 2. Szívesen dolgozom ebben az iskolában. 3. Megfelelőnek tartom munkám értékelését. 4. Az iskola más területen is biztosít kihívásokat számomra (szakkörvezetés, tehetséggondozás stb.) 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelem elvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel tőlem. 7. Az iskola továbbtanulási lehetőséget biztosít számomra. 8. Megfelelőnek tartom az iskola berendezési tárgyait és oktatástechnikai felszereltségét. 9. Elégedett vagyok az iskola közvetlen környezetének a.) állapotával b.) tisztaságával. 10. Jónak tartom a napi kapcsolatban az egymás közötti párbeszédet tanárvezető viszonylatban. 11. Iskolánk elegendő információt ad alkalmazottainak. 12. Hangot tudok adni a tanárokat érintő kérdésekben. Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzésed és az intézmény fejlesztését segítő javaslataid:. Válaszaidat köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztat. 19

21 III. 8. Az irányított önértékelés folyamatszabályozása Az önértékelés célja az iskola 4 alappillérének (iskolarendszer; az iskola arculata; tanár-diák kapcsolat; tanárok és diákok személyisége), illetve az iskolai munka 9 területének állapotfelmérése, elemzése, a gyengeségek feltárása. Az elemzések alapján az intézkedési tervek elkészítése és a minőségi problémák megszüntetése, folyamatos fejlesztés megvalósítása. III Intézményünk irányított önértékelő modelljének felépítése A tevékenység, illetve folyamatközpontú önértékelő, helyzetfelmérő modell szerkezetében az EFQM-re épül és a mellékelt kérdőíves értékelési rendszert követi. III A kérdőívek összeállítása és szerepe Az önértékeléssel a külső- és belső intézményi kép, az érdekelt felek (partnerek) meghatározása, igényeinek és elégedettségének felmérése, az igények elemzése a prioritási sorrend kialakítása után a fejlesztési célmeghatározásra egy intézkedési terv készül. Az önértékelés segítésére kérdőíveket állítottunk össze. A kérdőívek kérdései a pedagógiai hozzáadott érték elveinek figyelembevételével készültek. Az elv lényege, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján kimutatható legyen az oktatási intézmény, a vizsgált terület pedagógiai hozzáadott értékének mértéke, javuló vagy hanyatló tendenciája. Az eredmények alapján kitűnjön, biztos-e az intézmény perspektívája, a munkatársak egzisztenciája? A 9 kérdőív kitöltésével, értékelésével meghatározható és rangsorolható az oktatási intézmény minőségügyi képessége és teljesítménye. Összehasonlítási lehetőséget nyújt más oktatási intézmények, szervezetek minőségét megmutató, rangsoroló skálán. Kiindulópontja, jelzése lehet a fejlesztés irányának, mivel megmutatja az oktatási intézmény, szervezet erősségét, lehetőségeit, illetve felhívja a menedzsment figyelmét a gyenge pontokra, a veszélyforrásokra és a javítandó területekre. A kérdőívek minden kérdése egyformán fontos, azonos mértékben járul hozzá a pontozás eredményhez, ezért pártatlan és tényeken alapuló válaszokat igényelnek. Az elfogult, kozmetikázott válaszok félrevezetők, hamis képet festenek az oktatási intézmény, szervezet minőségügyi képességéről, illetve teljesítményéről, tehát hosszú távon több kárt okoznak, mint hasznot. 20

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S Az irányított önértékelés módszeréről az EFQM- modell filozófiájára épített, a STRUKTÚRA Minőségfejlesztési Kft. Által közoktatási intézmények számára kialakított

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193 BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1225. BUDAPEST BARTÓK BÉLA ÚT 6. MELLÉKLET MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK KÉZIKÖNYVE Om: 035193 TARTALOMJEGYZÉK I. Minőségügyi eljárások tartalmi és formai követelményei 3 II. Minőségügyi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

VÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2013 2 Az intézmény adatai: Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. tel: 62/245-877

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola

Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 A minőségirányítás törvényi háttere intézményi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A

2 1. 5 2. 2.1. 2.2. A Tartalomjegyzék Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 2 1. Az Arany János Iskola minőségpolitikai nyilatkozata 5 2. Minőségirányítási rendszer.5 2.1. Minőségcélok.5 2.2. A vezetés felelőssége.6

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2007. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM...1 I BEVEZETÉS A FENNTARTÓ MINŐSÉGPOLITIKÁJÁBAN

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. [Ide írhatja a dokumentum alcímét] PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS [Ide írhatja a dokumentum alcímét] Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 2010.06.15. Készítette: Magyar Andrea, Török Dezsőné LI TARTALOM A PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 A

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben