Minőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Minőségirányítási Program 2004.

2 1

3 Tartalomjegyzék I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei... 4 I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása... 4 I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység vallási, teológiai megalapozása... 4 I. 3 A minőségügyi kulcsfogalmak keresztény értelmezése... 4 I. 4. Az intézmény bemutatása... 5 II. Az intézmény minőségpolitikája... 8 II. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat... 8 II. 2. Intézményi minőségcélok... 8 II. 3. Az intézményvezető elkötelezettsége... 9 III. Az intézmény minőségirányítási rendszere III. 1. A partnerközpontú működés célja III. 2. A partnerazonosítás folyamata, a közvetlen partnerek III. 3. A partnerazonosítás folyamata, közvetett partnerek III. 4. A partneri igény- és elégedettség mérés folyamatábrája III. 5. A partneri igény- és elégedettségvizsgálat elemzésének szempontjai III. 6. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérési, értékelési szabályai III. 7. A partneri igény- és elégedettség méréséhez használatos kérdőívek III. 8. Az irányított önértékelés folyamatszabályozása III Intézményünk irányított önértékelő modelljének felépítése III A kérdőívek összeállítása és szerepe III Az önértékelés módja, munkamódszere III Az önértékelő kérdőívek ötfokozatú pontozásának jelentése III. 9. A tervezés folyamata III Hosszú távú, azaz stratégiai tervezés III A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása III A folyamat leírása III Felelősségek és hatáskörök III A keletkezett dokumentumok és bizonylatok III Rövid távú, azaz éves Munkaterv III A Munkaterv elkészítésének folyamatszabályozása III A folyamat leírása III Felelősségek és hatáskörök III Dokumentumok és bizonylatok rendje III Intézkedési tervek III. 10. Az intézményi ellenőrzés rendszere III Az ellenőrzés célja és feladata III Az ellenőrzés funkciója III Az ellenőrzés szintjei III Az ellenőrzés területei az oktatási intézményekben III Specifikus ellenőrzések III Nem közoktatás-specifikus ellenőrzések III Az ellenőrzés típusai III Az ellenőrzés módszerei III. 11. Az intézményi mérés rendszere III A mérés fogalma az oktatásban

4 III A mérés tervezésének követelményei III. 12. Az intézményi értékelés rendszere III Az értékelés feladata a közoktatásban III Az értékelés szerepe III Az értékeléssel szemben támasztott követelmények III Az értékelés formái III Az értékelés szintjei III Az értékelés típusai III Funkciói szempontjából III Viszonyítási szempontból III Az értékelés területei III A pedagógiai munka értékelése III A vezetői munka értékelése III Az értékelés tervezésének szempontjai III A pedagógus és nem pedagógus dolgozók ösztönzése III. 13. Az intézményi célok és a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges humán erőforrás biztosítása III A felhasználás személyi köre III Tartalmi szabályozás III A továbbképzések támogatásának elvei III A folyamat leírása III Elvárások (pedagógus kompetenciái, elvárt magatartásformák) az új pedagógusok kiválasztásához

5 I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása A Közoktatási Törvény 47. -ának (f) és 48. -ának (1/a) bekezdése meghatározza az iskolában folyó oktató-nevelő munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerét, a szülők, a tanulók, a pedagógusok és alkalmazottak együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. E törvény alapján az Oktatási Minisztérium létrehozta a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztő Programot. A 3/2002-es oktatási miniszteri rendelet is előírja, hogy milyen feladatokat kell ellátnia az intézményeknek a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés érdekében. I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység vallási, teológiai megalapozása A minőség fogalma, a minőségi munka szorosan hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Lényeges eleme a keresztény szellemű oktatásnak, nevelésnek is, amely a Szentírás és az Egyház tanítása szerint közvetíti az alapvető erkölcsi és keresztény értékeket. Tevékenységünk mércéje minden munkaterületen, vagyis a minőségirányítási rendszer egészében Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), és aki a jóság mércéje is számunkra. Partnerközpontúságunk mércéje az a szeretet, amellyel Isten szereti a világot, aki egyszülött fiát adta megváltásunkért. A szolgáltatást végzők elkötelezettségének mércéje is maga Krisztus, aki azt a feladatot bízta ránk, hogy az Ő életének teljességét bontakoztassuk ki saját személyiségünkben és a ránk bízottakban. Nevelésünk célja az, hogy az egész embert Krisztus tanítványává tegyük. A szolgáltatások szervezésének, vagyis a munkatársak minőségfejlesztő tevékenységbe való bevonásának mércéje a keresztény ember- és közösségeszmény, amelyet Szent Pál így fogalmazott meg: A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Isten, aki végbeviszi mindenkiben, ugyanaz (1 Kor 12, 4-5). I. 3 A minőségügyi kulcsfogalmak keresztény értelmezése Minőség az oktatás-nevelés azon jellemzőinek összessége, amelyek egyre teljesebb mértékben teszik láthatóvá a keresztény értékek megvalósulását. Minőségfejlesztés az intézményen belül folyó átgondolt, szervezett, tudatosan ellenőrzött lépésekből álló és folyamatosan tartó tevékenység, amelyet az eredményesség és hatékonyság növelése, valamint az egyetemes értékek, eszmények 4

6 megvalósítása érdekében végzünk, ám a katolikus iskola nevelésének értékét, eredményességét nem lehet a közvetlen hatékonyság fokain lemérni. Minőségirányítás az intézményvezetési feladatok minden olyan eleme, amely a minőség tudatosítására, a minőség javítása érdekében célkitűzések és feladatok megfogalmazására és azok megvalósítására irányul. Legfontosabb eszközei a szakmai és teológiai továbbképzések, lelkigyakorlatok, a nevelői tevékenység kellő hangsúlyozása és elismerése, türelmes és bölcs ösztönzés és a lehetőségek megteremtése ahhoz, hogy minden munkatárs egyre teljesebben azonosuljon a keresztény értékrenddel. Folyamat az olyan egymással kölcsönös kapcsolatban levő erőforrások és tevékenységek összessége, amely a bemeneteket kimenetekké, eredményekké alakítják, vagyis a pedagógiai hozzáadott érték következtében tudásban, kompetenciában megjelenő értéktöbbletet biztosít. Folyamatos fejlesztés, PDCA SDCA-ciklus modellje szerint bármely tevékenység lebontható négy lépésre. P (plan) tervezés, D (do) megvalósítás, C (check) értékelés és ellenőrzés, A (act) beavatkozás. A ciklus során a tervezett és megvalósított tevékenységek közötti különbség mérése, ellenőrzése és elemzése, valamint a megfelelő beavatkozás alapján érhető el a tervezett, kívánt eredmény. A ciklus újbóli indulása esetén az előző körben szerzett tapasztalatok mintaként, normaként (S standard) szolgálnak, biztosítva azt, hogy a szervezet, a csoport, az egyén ne kövesse el ismét ugyanazt a hibát, hanem a következő folyamatot magasabb minőségi szinten tudja megvalósítani. Iskolánkban a PDCA-ciklushoz hozzátartozik még a kegyelmi tényező, amellyel a keresztény nevelésbe bevont nevelők, növendékek, szülők dialógusa átitatódik. Partnerközpontú működés a katolikus gondolkodás szerint nem a partnerek igényeinek egyértelmű kielégítését jelenti. A keresztény ember odaadóan figyel környezetére, komolyan veszi véleményét, gondjait, örömeit, de messzemenően ügyel a krisztusi értékek épségére és továbbadására. I. 4. Az intézmény bemutatása Egyházközségünk 254 évvel ezelőtt, 1750-ben lett önálló plébánia. Iskolaalapításra azonban csak néhány évvel később, 1756-ban, Budinszky György plébánossága idején került sor. Az első tanító, aki egyben az egyházközség kántora is volt, Bayek József. Az első iskola az akkori kegyuraság, a Harruckern család anyagi áldozatából vásárolt magánházban kezdte meg működését, amely akkor a kántorlak is volt. 5

7 Az új iskola, immár a templom közelében, Bitskoss János plébánossága idején, az 1810-es években épül fel, az egyházközség jelentős anyagi áldozatával. Az 1868-ban elfogadott első népiskolai törvény szabályozta a felekezetek iskolafenntartói jogait és kötelezettségeit is. Az új követelmények, a gyarapodó gyermeklétszám több új iskola építésére késztette az egyházközséget, súlyosan megterhelve a rendelkezésre álló jövedelmi forrásokat. A múlt század utolsó évtizedeiben épült a Szarvasi úti és a Kossuth téri iskola, valamint a kétsopronyi tanyai iskola is, ez utóbbi a Laurinyecz család nagylelkű adományának segítségével. Így amikor 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, már négy belterületi és Kétsopronyban két tanyai iskolát vettek el minden ellenszolgáltatás nélkül az egyházközségtől. A régi iskolában előbb a fiúk, lányok együtt tanultak, majd az új épületek belépésével már külön fiú- és lányiskolák működtek. Az egyes épületeket az ott sokszor több évtizede működő tanítókról nevezték el (pl. Rohály János, Simkó István és mások). A mindenkori kántor, vagy ahogy nálunk nevezték éneklész, a kiegyezést követő években már csak kántorizál, tanítania nem kell. Az iskolák fenntartása az egyházközség feladata volt, részben a hívek iskolai adója képezte ennek anyagi alapját. A tanítók, a kántor javadalmazásának fedezetét az egyházközség birtokában lévő ún. uradalmi földek jövedelme jelentette. Az iskolai munka felügyeletét az 1869-ben megalakult iskolaszék látta el, tagjainak joga volt beleszólni a napi munkába is. Az iskolák építéséről, tatarozásáról a képviselőtestület döntött, és szervezte meg a munkákat. Ugyancsak a testület adta ki a tanítók jövedelmét meghatározó új levelet is. Számos kitűnő tanító oktatta az elmúlt közel két évszázad alatt a kisdiákokat az olvasás, a számtan és a betűvetés tudományára. A tanítás mellett jelen voltak az egyházközség életének számos területén, a képviselőtestületben szavazati joggal bírtak, előbb személyesen, majd képviselet útján. A 90-es évek elején a békéscsabai családok egy része az új idők új szelét megérezve célul tűzte ki egy keresztény iskola megalapítását. Létrejött a KÁNON; a Keresztények Általi Nívós Oktatás Nevelés Alapítvány. Megalakult egy iskolaszervező bizottság, amely megkereste az önkormányzatot (akkor még Városi Tanácsot) és felvette a kapcsolatot hasonló indíttatású és már eredményt elért közösségekkel. 6

8 Az 1992/93-as tanév végén a Szarvasi út 31. szám alatti ingatlant kiürítették, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület visszakerült jogos tulajdonosához. Videofelvétel és fotók tanúskodnak arról, hogy milyen pusztítás és rombolás történt a közel egy évig üresen álló épületben, amelyen az utóbbi években az Önkormányzat nem végzett felújítást, még állagmegóvást sem, mivel tudni lehetett, hogy az ingatlan visszakerül az egyház tulajdonába. Hihetetlen, hogy a XX. század utolsó éveiben egy megyei jogú városban működött még olyan iskola, melyet olaj- és cserépkályhával fűtöttek, a WC pedig az udvaron volt. Ezeket a körülményeket a 2003 tavaszán elkezdődött rekonstrukció változtatta meg és tette az iskola épületét a XXI. század követelményeinek megfelelővé július 1-jén Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök atya megalapította a Katolikus Iskolát, melynek fenntartója a Szeged-Csanádi Püspökség lett. Az iskola nem felmenő rendszerben indult, hanem az 1994/95-ös tanévben az első 7 évfolyammal, amely a következő tanévben teljesedett ki 8 osztályossá. A beiratkozott tanulók létszáma 1994-ben 84 fő. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a minket választó családok gyermekeinek általános iskolai oktatása és valláserkölcsi nevelése. E feladat megvalósításának érdekében intézményünk nyolc évfolyamos általános iskolaként működik. Beiskolázási körzetünk nincs, elsősorban a békéscsabai és a környező településeken élő keresztény családok gyermekeit várjuk, de nyitottak vagyunk mindenki számára, aki elfogadja pedagógiai hitvallásunkat, értékrendünket. Ezen családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. 7

9 II. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat II. Az intézmény minőségpolitikája Mit szeretnénk nyújtani partnereinknek? Gyökereket és szárnyakat! Mit jelent ez? A gyermekközpontúság érvényesítésével, családias légkörben, a keresztény szellemiségre épülve oktatjuk, neveljük tanítványainkat. Színvonalas szakmai munkával a becsületesség és a tolerancia jegyében egymásra és a gyermekekre figyeléssel valósítjuk meg a Pedagógia Program célkitűzéseit, és ezzel elérjük a partnerek elégedettségét. Hivatalos és kulturális rendezvényekkel tesszük nyitottá iskolánkat partnereink számára, különös tekintettel az óvodás gyermekekre és szüleikre, valamint egyházközségünk tagjaira. II. 2. Intézményi minőségcélok Az iskolai oktató-nevelő munka katolikus keresztény szellemiségének erősítése. Mérése a közös liturgikus eseményeken való részvétel számszerű vizsgálatával történik. A szakmai munka színvonalának fejlesztése. Mérése az iskolai, városi és országos szintű mérések és a tanulmányi versenyek eredményeinek vizsgálatával történik. Az alkalmazottak hatékony együttműködésének fejlesztése az iskolai célkitűzések megvalósításában (egyenletes terhelés). Mérése az értekezleteken való aktív részvétel megfigyelésével, a célcsoportok működésének, a nevelőtestületi döntések következetes betartásának ellenőrzésével történik. Az iskolai oktató-nevelő munka családias légkörének erősítése. Mérése a tanulói elégedettséget tudakoló kérdőívvel történik a partnerközpontú működés szerint. A szülők bevonása a keresztény nevelés folyamatába. Mérése a közös rendezvényeken való szülői részvétel számszerű vizsgálatával történik. 8

10 A tanulók egymás közötti és a tanulók és nevelők közötti hatékony együttműködés fejlesztése az egyéni és közösségi célkitűzések megvalósítása érdekében. Mérése az alapvető katolikus keresztény erkölcsi normák betartásának vizsgálatára vonatkozó megfigyelő lapokkal történik. II. 3. Az intézményvezető elkötelezettsége Az intézményvezető kinyilvánítja elkötelezettségét A partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézményi működés minden szintjén: A minőségpolitika és a minőségügyi célok meghatározásában, betartásában, elérésében, valamint rendszeres felülvizsgálatában. A minőségirányítási rendszer időszakos felülvizsgálatában. A rendszer mindenkori kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában. Az intézmény működését szabályozó külső és belső jogrendszer betartásában. A Pedagógiai Program, az éves Munkatervek készítésében. 9

11 III. Az intézmény minőségirányítási rendszere III. 1. A partnerközpontú működés célja Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése Az igények elemzése A célok és a prioritások meghatározása, illetve módosítása Intézkedési terv készítése és megvalósítása Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése Korrekciós terv készítése és megvalósítása III. 2. A partnerazonosítás folyamata, a közvetlen partnerek Közvetlen partnerek pedagógus Nyilvántartást Nyilvántartott adatok Nyilvántartás vezeti helye gazdasági vezető a személyi anyagban: gazdasági iroda önéletrajz erkölcsi biz. adatlap a munkavállaló törzsadatairól oklevelek másolatai munkaszerződés a dolgozó neve, leánykori neve születési helye, ideje lakcíme legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésének szintje munkaköre fizetési osztálya, fokozata következő fizetési fokozatba lépés ideje havi illetménye, illetménypótlékai átsorolások továbbképz. tanúsítványok nyelvvizsga biz. másolatok szem. szám Adatfrissítés ideje szept.15 10

12 Közvetlen partnerek Nyilvántartást vezeti iskolaigazgató Nyilvántartott adatok Nyilvántartás Adatfrissítés ideje helye tantárgyfelosztásban: igazgatói iroda szept.15., febr.20. végzettség kötelező óraszám túlórák tanított tantárgyak órarendfelelős az órarendben: titkárság szept.1., jan.31. az osztályokban tanított tárgyak a tanítás ideje iskolaigazgató továbbképzési tervben: igazgatói iroda márc.31. diploma száma diploma kelte a választott továbbképzés kezdete és befejezésének tervezett időpontja iskolatitkár jegyzőkönyvekben: titkárság szept.15. munkavédelmi jegyzőkönyvekben az oktatás ideje, témája, a résztvevők aláírása tantestületi ülések jegyzőkönyvei, jelenléti ívei gazdasági vezető vasúti igazolványokról: gazdasági iroda márc.31. gazdasági vezető szab.-nyilvánt.-ban: gazdasági iroda dec.31. a szabadságként kivehető napok száma éves szinten a gyermekek után járó napok száma a kedvezmény igénybe vételének, ill. a szabadságolásnak a dátuma 11

13 Közvetlen partnerek Nyilvántartást vezeti Nyilvántartott adatok pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás elszámolása: a pedagógus rendelkezésére bocsátott összeg a pedagógus rendelkezésére bocsátott összeg az összegnek megfelelő értékű számla Nyilvántartás helye Adatfrissítés ideje dec.31. iskolaigazgató KSH okt. stat.-ban igazgatói iroda október 1-jén a pedagógusok végzettsége neme életkora tanulók: iskolatitkár a beírási naplóban: titkárság változás esetén név születési hely, idő szülők neve lakcíme beíratás ideje távozás ideje melyik int.-ből érkezett hová távozik évfolyamismétlés osztályfőnök törzslapokon: igazgatói iroda szept.15. név törzslapszám az osztálynapló sorszáma évfolyam születési hely, idő szülők neve tanév végi osztályzatok betűvel mulasztott napok száma a nevelőtestület határozatai 12

14 Közvetlen partnerek Nyilvántartást Nyilvántartott adatok Nyilvántartás Adatfrissítés ideje vezeti helye osztályfőnök osztálynaplókban: tanári szoba szept.15. név születési hely, idő lakcím szülők telefonszámai hogyan hagyhatja el az iskolát vallása testvéreinek száma TAJ száma részvétel szakköri foglalkozásokon részvétel fejlesztő foglalkozásokon részvétel korrepetálásokon gazdasági vezető étkezési támogatásról gazdasági iroda havonta 15-éig tankönyvtámogatásról gazdasági vezető gazdasági vezető bérletvásárlási támogatásról gazdasági iroda szept.30. gazdasági iroda havonta 15-éig könyvtáros könyvtári tagságról könyvtár évente szept.30-áig gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi felelős iskolatitkár hátrányosságról, veszélyeztetettségről titkárság szükség esetén védelembe vételről titkárság diákigazolványokról titkárság szükség esetén évente szept. 15- éig 13

15 III. 3. A partnerazonosítás folyamata, közvetett partnerek Nevelési Tanácsadó Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Igazgató Szakértői Bizottság Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Igazgató Humán Fejlesztési és Információs Központ Oktatási Iroda Iskolatitkár Iskolatitkár Cím, telefon és faxszám, szakértők névsora Cím, telefonés faxszám Titkárság Titkárság Szükség szerint Szükség szerint Igazgató Igazgató Igazgató Irodavezető Levelezés, telefon, személyes találkozás Egyházközség Iskolatitkár Cím, telefonés faxszám Titkárság Szükség szerint Igazgató Plébános, Képviselő Testület KPSZTI Iskolatitkár Cím, telefon és faxszám, szakértők névsora Titkárság Igazgató Szükség szerint Intézményvezető Közvetett partnerek Nyilvántartást vezeti Nyilvántartott adatok, levél elektronikus cím Nyilvántartás helye Adatfrissítés ideje Kapcsolattartó az intézmény részéről Kapcsolattartó a partner részéről Kapcsolattartás módja 14

16 III. 4. A partneri igény- és elégedettség mérés folyamatábrája START Partneri adatbázis Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs tábla Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és aktualizálása Elégedettségi (megfelelőségi) kritériumok Állami elvárások Intézményi elvárások feltárása Fenntartói elvárások A munkatársak elvárásai Tanulói igényfelmérés Szülők elvárásai Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körének azonosításamintakészítés Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Az igényfelmérésben résztvevők listája Mérési rend / eljárásrend Az eredmények összegzése Tantestületi összefoglaló Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül Éves teljesítmény értékelése Rövid összefoglaló az Évkönyvben Szükséges-e beavatkozás? Indikátorainkban van-e szükség változtatásokra? A partnerek elégedetlenségének kezelése Igen Nem Nem Igen Intézmény működés értékelési folyamata STOP 15

17 III. 5. A partneri igény- és elégedettségvizsgálat elemzésének szempontjai Tartalmazzon összehasonlító elemzést az intézmény nevelési, oktatási programjával, határozza meg a partnerek igényeinek fontossági sorrendjét, tartalmazzon összehasonlító elemzést a partnerek elégedettsége és igényei között (azonosságok, eltérések, lehetséges okok), tartalmazzon összehasonlító elemzést a nyitott értékelés során feltárt külső önkép és a partnerek igényeinek alakulásáról, a visszatérő vizsgálatok esetén az elemzés terjedjen ki a változásokra is (trendvizsgálat), az elemzés tartalmazzon következtetéseket a társadalmi elvárások, a jövőorientáltság, tanulóközpontúság és a több helyen jelentkező partneri igényekre való tekintettel. Feladatok, felelősségek: Az elemzést a minőségfejlesztő és értékelő team tagjai írásban készítik el. Az elemző munkába a szakmai közösséget is be kell vonni. A dokumentum tárolásáról, az eredmények nyilvánosságra hozataláról a minőségügyi vezető gondoskodik. III. 6. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérési, értékelési szabályai Célcsoport Mérés eszköze Mintavétel meghatározása Tanulók Kérdőív Felső tagozatos tanulók Szülők Kérdőív Teljes körű mintavétel Felmérés gyakorisága Évente márciusban Évente márciusban Felmérést végzi Oszt.fők min.team Oszt.fők Min.team Elemzést, értékelést végzi Oszt.fők min.team Oszt.fők Min.team Értékelés módja, eszköze Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Nyilvánosságrahozatal Tantestületi értekezlet Diákönkor mányzati gyűlés Tantestületi értekezlet Szülői érte- Kezlet Tantestület, technikai és gazdasági dolgozók Kérdőív Teljes tantestület aktív része, alkalmazottak Évente márciusban Munkaköz. vezetők Min.team Min.team Részletes összehasonlítás az előző évi adatokkal, a változások kiemelésével. Tantestületi értekezlet 16

18 III. 7. A partneri igény- és elégedettség méréséhez használatos kérdőívek Szülői kérdőív Tisztelt Szülők! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszai név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozza, és jelezze annak fontosságát! Kérjük, karikázza be az Önnek leginkább megfelelőt! Állítások 1. Az iskolában gyermekem személyes törődést is kap. 2. Az iskola más területeken is segíti gyermekem személyiségének kibontakoztatását (sport stb.). 3. Ebbe az iskolába szívesen jár gyermekem. 4. Megfelelőnek tartom gyermekem értékelését. 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelemelvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel meg gyermekemtől 7. Ebben az iskolában, jó kezekben van gyermekem a továbbtanulása szempontjából 8. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését 9. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 10. Elégedett vagyok a pedagógusokkal történő személyes találkozások lehetőségével. ll. Az iskola minden aggodalommal komolyan foglalkozik 12. Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a gyermekemet érintő kérdésekben. 13. Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az iskola nevelésével kapcsolatos tevékenységeibe. Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egye t Nincs információ Fontos Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzései és az intézmény fejlesztését segítő javaslatai: Válaszait köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztatni fogja. 17

19 Tanuló kérdőív Tisztelt Tanuló! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszaid név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozd, és jelezd annak fontosságát! Kérjük karikázd be a neked leginkább megfelelőt! Állítások 1. Az iskolában személyesen törődnek velem. 2. Az iskola más területen is biztosít kihívásokat számomra ( sport,...). 3. Szívesen járok ebbe az iskolába. 4. Megfelelőnek tartom a munkám értékelését. 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelem elvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel tőlem. 7. Továbbtanulás szempontjából jó kezekben vagyok ebben az iskolában. 8. Helyénvalónak találom az iskola belső díszítését. 9. Elégedett vagyok az iskola külső megjelenésével. 10. A tanáraimhoz bizalommal fordulhatok problémáimmal. ll. Elégedett vagyok tanáraimmal történő találkozások lehetőségeivel a tanórán kivül. 12. Ugy érzem, hogy hangot tudok adni a véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben. 13. Ismerem és élek jogaimmal. 14. Teljesítem a kötelességeimet. 15. Elegendőnek tartom a.) a tanulmányi előmenetelemről, magatartásomról, valamint b.) az iskolában történtekről hozzám eljutó információkat Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Nincs információ Fontos Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzései és az intézmény fejlesztését segítő javaslatai: Válaszait köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztatni fogja. 18

20 Pedagógus kérdőív Tisztelt Kolléga! Iskolánk a minőségbiztosítás kialakítása érdekében az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztési programban vesz részt. A kérdésekre adott őszinte válaszaid név nélkül kerülnek feldolgozásra, és annak eredménye nagy segítséget nyújt intézményünk minőségfejlesztési programjának megvalósításához. Az állításokat osztályozd, és jelezd annak fontosságát! Kérjük, karikázd be a neked leginkább megfelelőt! Állítások Teljes mértékben egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Nincs információ Fontos 1. A rám bízott diákokkal személyes kontaktust alakítok ki. 2. Szívesen dolgozom ebben az iskolában. 3. Megfelelőnek tartom munkám értékelését. 4. Az iskola más területen is biztosít kihívásokat számomra (szakkörvezetés, tehetséggondozás stb.) 5. Elégedett vagyok az iskola fegyelem elvárásával. 6. Az iskola magas színvonalú teljesítményt követel tőlem. 7. Az iskola továbbtanulási lehetőséget biztosít számomra. 8. Megfelelőnek tartom az iskola berendezési tárgyait és oktatástechnikai felszereltségét. 9. Elégedett vagyok az iskola közvetlen környezetének a.) állapotával b.) tisztaságával. 10. Jónak tartom a napi kapcsolatban az egymás közötti párbeszédet tanárvezető viszonylatban. 11. Iskolánk elegendő információt ad alkalmazottainak. 12. Hangot tudok adni a tanárokat érintő kérdésekben. Nem fontos Egyéb fontosnak tartott megjegyzésed és az intézmény fejlesztését segítő javaslataid:. Válaszaidat köszönjük, az összesítés után az elemzésről az intézmény vezetése tájékoztat. 19

21 III. 8. Az irányított önértékelés folyamatszabályozása Az önértékelés célja az iskola 4 alappillérének (iskolarendszer; az iskola arculata; tanár-diák kapcsolat; tanárok és diákok személyisége), illetve az iskolai munka 9 területének állapotfelmérése, elemzése, a gyengeségek feltárása. Az elemzések alapján az intézkedési tervek elkészítése és a minőségi problémák megszüntetése, folyamatos fejlesztés megvalósítása. III Intézményünk irányított önértékelő modelljének felépítése A tevékenység, illetve folyamatközpontú önértékelő, helyzetfelmérő modell szerkezetében az EFQM-re épül és a mellékelt kérdőíves értékelési rendszert követi. III A kérdőívek összeállítása és szerepe Az önértékeléssel a külső- és belső intézményi kép, az érdekelt felek (partnerek) meghatározása, igényeinek és elégedettségének felmérése, az igények elemzése a prioritási sorrend kialakítása után a fejlesztési célmeghatározásra egy intézkedési terv készül. Az önértékelés segítésére kérdőíveket állítottunk össze. A kérdőívek kérdései a pedagógiai hozzáadott érték elveinek figyelembevételével készültek. Az elv lényege, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján kimutatható legyen az oktatási intézmény, a vizsgált terület pedagógiai hozzáadott értékének mértéke, javuló vagy hanyatló tendenciája. Az eredmények alapján kitűnjön, biztos-e az intézmény perspektívája, a munkatársak egzisztenciája? A 9 kérdőív kitöltésével, értékelésével meghatározható és rangsorolható az oktatási intézmény minőségügyi képessége és teljesítménye. Összehasonlítási lehetőséget nyújt más oktatási intézmények, szervezetek minőségét megmutató, rangsoroló skálán. Kiindulópontja, jelzése lehet a fejlesztés irányának, mivel megmutatja az oktatási intézmény, szervezet erősségét, lehetőségeit, illetve felhívja a menedzsment figyelmét a gyenge pontokra, a veszélyforrásokra és a javítandó területekre. A kérdőívek minden kérdése egyformán fontos, azonos mértékben járul hozzá a pontozás eredményhez, ezért pártatlan és tényeken alapuló válaszokat igényelnek. Az elfogult, kozmetikázott válaszok félrevezetők, hamis képet festenek az oktatási intézmény, szervezet minőségügyi képességéről, illetve teljesítményéről, tehát hosszú távon több kárt okoznak, mint hasznot. 20

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S Az irányított önértékelés módszeréről az EFQM- modell filozófiájára épített, a STRUKTÚRA Minőségfejlesztési Kft. Által közoktatási intézmények számára kialakított

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben