KÓSA LÁSZLÓ. Művelődés, egyház, társadalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓSA LÁSZLÓ. Művelődés, egyház, társadalom"

Átírás

1 KÓSA LÁSZLÓ Művelődés, egyház, társadalom Tanulmányok AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST, 2011

2 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága támogatásával ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2011 Kósa László, 2011 A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. Igazgatója Szerkesztette: Gilicze Gábor Felelős szerkesztő: Tárnok Irén Termékmenedzser: Egri Róbert Nyomdai előkészítés: Candid Kft. A nyomdai munkálatokat az Akadémiai Nyomda Kft. végezte Felelős vezető: Ujvárosi Lajos Martonvásár, 2011 Kiadványszám: TK Megjelent 32,75 (A/5) ív terjedelemben Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 Tartalom Bevezetés. Keresztények és keresztyének: a magyar kultúra katolikus protestáns tagoltsága A kereszt jele a magyarországi protestánsoknál A magánélet vallásossága a biedermeier idején Történetkutató kisvárosi értelmiség a reformkorban Gyula alföldi mezőváros református presbitériuma a 19. században Az egyházak és az állam viszonyának változásai a 19. századi Magyarországon A polgári szabadság kapujában: a református egyház 1848-ban Katolikus és protestáns magatartásformák az abszolutizmus korában A vallási közönyösség növekedése Magyarországon a 19. század közepén Vallási mozgalmak Dél-Magyarországon az újkorban A szlavóniai magyar reformátusok egyházi és társadalmi állapota 1885-ben Tordince horvát református falu Maradék. Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a század fordulóján A kunágotai áttérés A református egyház az egyház-politikai küzdelmek idején Egyházi értekezletek. Újítási törekvések a református egyházban az évi egyházügyi törvények meghozatala után Az elberfeld debreceni diákcsere. A magyar református egyház és a német hitvalló egyház kapcsolatának egy fejezete A kultúrprotestantizmus bírálata avagy önbírálata: Szabó Dezső

4 Németh László protestantizmusa A történész Révész Imre fordulata Történelemértelmezés a 20. század derekán az evangélikus és a református egyházban Református ifjúsági körök bomlasztása Budapesten az 1960-as évek első felében Zsindelyné Tüdős Klára és az Országos Református Nőszövetség Ravasz László leányfalui évei: ki most Gutenberg előtti időben él Az önéletíró Ravasz László A kötetben közölt tanulmányok első megjelenési helye

5 Bevezetés Keresztények és keresztyének: a magyar kultúra katolikus protestáns tagoltsága Írhatnánk a címben keresztény és keresztyén magyarok -at, de szükségtelen, mert a fenti két szó is kifejezi: csak magyarokról lehet szó. Ez a kettősség a magyar nyelv sajátja, más nyelvekben nincs párja. Jelentésük egyfelől eltér egymástól, mert felekezetekhez tartozást fejez (fejezett) ki, másfelől ugyanaz, mert megtartotta a görög eredeti jelentést is, amely a khrisztianosz (= Krisztus-hívő) volt. Az újtestamentumi korban, a szíriai Antiochiában kívülállók kezdték ezt a kifejezést használni (Apostolok Cselekedetei 11,26). A khrisztianoszból származó magyar szóalak, a keresztyén eredete az idők folyamán elhalványult, amit a 16. században etimologizálással igyekeztek tisztázni, egyébként logikus módon Krisztus keresztjével hozva összefüggésbe. Bár mindkettő forgott a köznyelvben, egészen a 20. századig a keresztény elsősorban a katolikus szóhasználatban, a keresztyén a protestánsban élt. Mára az előbbi használata már nemcsak katolikusnak, hanem általánosnak, míg az utóbbi régiesnek és felekezeti kötődésű protestánsnak számít. Ezt az ismert kettősséget mint a magyar kultúra vallási tagolódásának sajátos jelét idéztük föl. A tagolódás nyelvi mezeje ennél sokkal szélesebb. Ha felütjük a modern katolikus (1973) és a protestáns (1974) bibliafordításokat, szembetűnik a névalakok írásának eltérése. Például: Izaiás/Ézsaiás, Bileám/Bálám, Sziszera/Sisera vagy a helyneveknél: Szamária/Samária, Kafernaum/Kapernaum, Getszemáni/Gecsemáné. A katolikus fordítók igyekeztek nyelvileg pontos, modern átírást adni, míg a protestánsok inkább ragaszkodtak a hagyományos, megszokott formákhoz. Ez utóbbiak gyakran a reformáció előtti középkori gyakorlatból származnak. A teljes Szentírás első magyar fordítója, a református Károli Gáspár korábbi részfordításokból és egyházi nyelvből vette át őket. Tegyük hozzá: akkor még nem létezett külön katolikus és protestáns hagyomány. Ugyanezért 7

6 találkozunk szólásainkban felekezeti jelleg nélkül Bálám szamarával vagy Sisera-haddal, akár a székelyek körében még nemrég népszerű Ézsaiás alakváltozattal. Legtöbbször a klasszikus latin ejtéstől való eltérés áll a kettős szóalakok hátterében, ami nem magyar sajátság, számos európai nyelv kialakította a maga jellemző latin hangzását. Ugyancsak változó a sorsa középkori latin jövevényszavainknak. Ezúttal arra utalunk, hogy egész csoport, a Bibliával és az egyházzal kapcsolatos szót használunk ma is felekezeti színezet nélkül (például próféta), de kialakultak eltérések is, részben, mert a fogalom a protestánsoknál hiányzik (például mise), részben, mert mást jelent (például zsinat). Ezek a nyelvi tények történeti-művelődéstörténeti tanulságokat is hordoznak. Nemzeti művelődésünk és tudatunk, különösen a múltról alkotott vélemény, a történelemkép, sőt az irodalmi-művészeti értékrend egészen a közelmúltig viselhette a felekezeti eltérés vetületét. A két világháború között közkeletűen megkülönböztették például a katolikus és a protestáns történetírást, ami akár történelmi szereplők, akár események bizonyos fokig ellentétes értékelését is jelenthette, illetőleg meghatározott nézőpontokból protestánsnak vagy katolikusnak minősült. Az élet különböző területein, ízlésben, mentalitásban, mindennapos és ünnepi szokásokban is föllelhetők hasonló eltérések nyomai. Ilyen természetű jellegzetes színt sem a bizánci rítusú egyház, sem a zsidó vallás nem kölcsönzött a magyar művelődésnek. Rokon tagolódással a hagyományosan többvallású társadalmakban másutt is találkozunk Európában. (Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy a hagyományos jelzőt nagyjából a 20. század közepéig tartjuk fenntartás nélkül érvényesnek, ugyanis a század második felében földrészünk számos országának vallási képét a fölgyorsuló szekularizáció és számos kisegyház, valamint a keleti kultuszok elterjedése módosította.) Történetileg ahány eset, szinte annyi változattal találkozunk. A legösszetettebb példa a német kultúra, melynek helyzetét a felekezeti arányok kiegyenlítődöttsége és a több államhoz tartozás bonyolítja. A holland kultúrában a református meghatározottság mellett kevésbé ismert, hogy mindig karakteres volt a katolikus alkotóelem is. A kisebbségben lévő szlovák evangélikusok nemzeti műveltségben vállalt szerepe hasonlít a magyar reformátusokéhoz. Ha Franciaországban az ellenreformáció idején majdnem teljesen meg- 8

7 semmisült reformátusok (hugenották) köréből kerül ki egy-egy politikus, pénzügyi szakember vagy művész, felekezeti hátterét külön figyelemre méltatják, mert sajátos társadalmi hagyományt képvisel. Hogy ne csupán katolikus protestáns viszonylatokat említsünk, utalunk a majdnem teljesen evangélikus finnek és észtek ortodox népcsoportjaira. Állítjuk, hogy a többvallású társadalmak kultúráját a vallási tagolódás gazdagította. Igaz ez akkor is, ha a tétel ezúttal megfordíthatatlan, mert természetesen nem mondhatunk szegényebbnek egy kultúrát, ha hiányzik belőle a vallási hátterű rétegződés, mert másféle eltérések tagolták és formálták, amelyek egyedien meghatározzák. Általában és a magyar felekezeti hagyománykettősséggel kapcsolatban is fölvetődik azonban a jól ismert társadalomtudományi tétel: a történelem folyamán a társadalmi és politikai ellentétek gyakran öltöttek vallási köntöst. Sőt az önálló vallási motivációt teljesen kizáró nézetek is születtek. Míg ez utóbbi szerintünk elfogadhatatlan, az előbbi lehetőségét tagadni aligha lehet. Ám ezek az állítások meg is fordíthatók, ha profán dolog, esemény, gondolat bármely okból vallási vagy egyházi kötődésű lesz, már megközelíthető felekezeti szempontból is. Ezúttal eltekintve a hittani vitáktól, illusztrációul részletekbe bocsátkozás és művek említése nélkül néhány historiográfiai példát vázolunk föl. A felekezetiességre gondolva, nem lephetnek meg a reformációnak általában mint történelmi eseménynek, továbbá társadalmi vagy kulturális értékelésének olykor egészen nagy különbségei. Ezek mentén az okokat keresve a katolikusok a hierarchia fontosságának megfelelően az egyház szervezeti és erkölcsi hanyatlását, a protestánsok Luther lelkiismereti vívódását és a korabeli európai társadalom erkölcsi válságával összefüggően a tömegek megigazulási vágyát emelik ki. A protestánsok az emberek lelki igényeire hivatkoznak, amelyeket a középkori egyház nem elégített ki. Ez a szempont a katolikus oldalon nem hangsúlyos. A protestánsok az uralkodók és főurak hitbuzgó pártolását, a katolikusok az egyházi birtokok szekularizációjának vágyát és Magyarországon a hódoltságban szétzilálódott katolicizmus bénultságát emelik ki. A magyarázatok sorában egészen sajátos végletekkel is találkozunk. A rekatolizáció gyors, a jobbágytömegeket nem meggyőzéssel, hanem a földesurak vallása után visszatérítő sikerei fölvetették ennek a folyamatnak a szellemi értékét. A katolikus elkötelezettségű szerzők erre a reformáció felületi hatásában 9

8 keresték az igazolást. A gondolatnak megvan a protestáns párja, mely a reformáció viszonylag gyors sikerét azzal is magyarázza, hogy a katolicizmus nem mélyült el igazán. Sőt, amint kötetünk egyik tanulmányában találkozni fog vele az olvasó ugyan nem szaktudományos megnyilatkozásként, egészen extrém véleményként az is fölmerült, hogy a magyarság úgymond a lelke mélyén pogány maradt, és a protestantizmusban a karakterének inkább megfelelő vallást fogadta el. Végül művelődéstörténeti jelentőségét egyelőre a 16. századnál maradva a protestáns oldal az írásbeliség magyar nyelvűvé válásában játszott főszerepében, az irodalom kivirágzásában, nemzeti tudatformáló hatásának kialakulásában, a Vizsolyi Biblia irodalmi nyelvet alapozó voltában, nyomdák és iskolák programszerű alapításában látja. Ezzel szemben a katolikusok a késő középkori magyar nyelvű szövegek jelentőségét vagy a kiemelkedő protestáns kollégiumok plébániai iskolaelőzményét hangsúlyozzák. Továbblépve a szorosabb egyháztörténeti vonatkozásokon, a magyar múlt és benne a művelődés mély osztottságait mint a nyugati keleti (kulturális orientációra és földrajzi helyzetre egyaránt érthető), a labanc kuruc vagy akár a népi urbánus ellentétpárt vitákban nemegyszer megfeleltették már a katolikus protestáns polarizáltságnak. Kiemelve a kuruc labanc ellentétpárt, az erős függetlenségi tradíció dacára a protestánsok nem fordultak mindig és kizárólagosan az ellen, hogy Magyarország a Habsburg Birodalomban találja meg a helyét (lásd a jozefinistákat és a kiegyezés híveit!). Tudvalévő, hogy a közjogi megosztottságban Habsburg- és Bécs-ellenes katolikus tábor is folyamatosan létezett. Ismeretes, hogy az Erdélyi Fejedelemségben 1568-tól Európában páratlan vallásbéke volt érvényben, amely a további hittani újítás és a felekezetek háborgatása tilalmán nyugodott. Ezek értelmezése azonban nem mindig zárta ki a türelmetlenséget sem a katolikusok, sem a protestánsok részéről. Hosszú ideig például nem volt a római katolikus egyházmegyének püspöke. A Magyar Királyságban a lipóti abszolutizmus és folytatása idején a rekatolizációval bekövetkezett összeütközések nyomán a protestánsok súlyos veszteségeket szenvedtek, vallásgyakorlatukat komolyan korlátozták egészen II. József türelmi rendeletéig. A 17. században politikai és társadalmi okokból a rendi-függetlenségi és a vallási kérdések szorosan összefonódtak Magyarországon. A 19. szá- 10

9 zadban a formálódó modern nemzeti tudatban ugyanez új, általánosabb jelentéseket kapott. A polgári korszakban a hazai protestantizmus szellemi beállítottsága és értékelése változott. A sorozatnyi különbség közül talán a legfontosabb, hogy a felvilágosodás és a romantika hatására az európai szellemi életben sokan mint a bontakozó liberalizmus egyik ősére tekintettek a reformációra. A felvilágosodás vallásellenes vonulatának következményeit kiheverni nem tudó világkatolicizmus úgy fogadta ezt a gondolatot, hogy a történelembe visszatekintve minden olyan szellemi áramlat, amely a katolikus egyháznak kárt okozott, a reformációra vezethető vissza. Nálunk ezeket az elképzeléseket a nemzeti függetlenséghez való fentebb már érintett viszonyulás alaposan átszínezte. A rendi és a vallási szabadság hajdani összefüggése, valamint a katolikus egyház államegyház volta, mely szorosan kapcsolta az uralkodóházhoz, érveket szolgáltatott ahhoz, hogy a protestánsok a mindenkori függetlenségi eszmék letéteményeseként tűnjenek föl. Sok katolikus is csatlakozott ehhez a véleményhez. Kultúránk vallási rétegzettségéhez kapcsolódó kérdés: vajon a modern magyar nemzeti tudatot formálók között melyik oldalnak volt nagyobb befolyása, és ez a befolyás hogyan viszonyul a teljes népességen belüli vallási arányokhoz? Egy másik, hasonló kérdés: vajon a hazai egyházak a maguk nemzetközi családjában mennyiben képviselnek sajátos színt? Gondoljunk a nemzeti szentek és a Mária-kultusz sajátságaira vagy a Szent Korona-tan kialakulására, másfelől mind a lutheri, mind a kálvini irányt követő protestánsok egyedi egyházszervezetére, politikai szerepére, társadalmi összetételére! A reformátusok szívesen idézik Illyés Gyulának a genfi reformáció-emlékműről költött sorát: hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? A kérdésben rejlő állítás igaz, de úgy gondoljuk, nem sértjük sem a költőt, sem a költeményt, ha írásunk összefüggésében ezúttal fokozzuk az állítást, amely akkor válik valóban igazzá, ha más hazai vallásokkal kapcsolatosan megismételjük. Egy verssor értelmezése költői vélemény magyarázata, de természetesen nem felelet kérdéseinkre és a bonyolult kérdéskörre. Ismerjük el, hogy a fölsorolt példák sok viszonylagosságot tartalmaznak, értelmezésük gyakran ellentétes vagy nemegyszer bizonytalan, ami még inkább aláhúzza a vallási kötődések tisztázásának szükségességét. A történetkutatásnak rengeteg adóssága van ezen a téren. Mint Európaszerte, nálunk is az egyháztörténetet teológiai végzettségűek művelték, 11

10 ami eleve az említett felekezeti meghatározottsággal járt. A saját egyház történetén belül is jelentős eltolódások alakultak ki. A katolikus oldalon a figyelem elsősorban a középkorra, az egyházkormányzási egységekre vagy a szerzetesrendekre, utóbb a katolikus megújulásra és a barokk korra esett. A protestánsok ezzel szemben sokat foglalkoztak a reformáció és az ellenreformáció századaival. A századot mindkét oldal általában elhanyagolta. Laikus egyháztörténet-írással már a 19. században is találkozunk, de a felekezeti szempontokat ez sem nélkülözte. A vallási háttér hiányával valójában csak a 20. század derekától számolhatunk, ekkor azonban a marxizmus ideológiai elkötelezettsége lépett a helyébe. Ráadásul ez a korszak nem is kedvezett a tárgy iránti érdeklődésnek. Az utóbbi néhány évtizedben miközben hosszú aléltságából a felekezeti kutatás is föléledt egyre inkább teret nyert a vallási háttértől független laikus kutatás is. Mindemellett a korábbi mulasztások pótlása nem könnyű feladat. Ma egyetlen magyar egyház történetének sincs korszerű monográfiája, nemhogy szintetizáló műveket vehetnénk a kezünkbe. Ez utóbbin egy adott korszak minden egyházának párhuzamos és egymásra vonatkoztatott történetét értjük, amit tőlünk nyugatra évtizedek óta művelnek. *** A kötet tanulmányait a címével jelölt széles témakörben 1978 és 2009 között készült írásaimból válogattam össze. Munkám során elsősorban az foglalkoztatott, hogy a kétezer éves keresztény keresztyén egyház hogyan találja meg a helyét a felvilágosodás után kialakuló polgári társadalomban (mindenekelőtt a változó kulturális viszonyok között), hogyan alakítja azokat és azok hogyan hatnak vissza rá. Esetenként korábbi korok, illetőleg a szocializmus évei is tudományos érdeklődésem körébe esnek. Ha az imént említett hiányokra és aránytalanságokra gondolunk, azokból a század történéseinek vizsgálatával igyekszem valamelyest törleszteni. Ha egyháztörténetként olvassuk ezeket az írásokat, nem teológiai alapú kutatások, mert hittani kérdéseket csak nagyon áttételesen érintek, hanem művelődés- és társadalomtörténeti, esetenként történeti néprajzi alapozásúak. Törekszem abból az igényből is valamennyit kielégíteni, amelyet fentebb jobb szó híján szintetikus megközelítésnek neveztem. A tanulmányok egy részében több egyház és felekezet kérdése- 12

11 inek együttes elemzését, de legalább egymáshoz viszonyításukat végzem el. Az írások nagyobb részében azonban a protestánsokkal, többségében a reformátusokkal foglalkozom. Legátfogóbb célom minden írással a magyar művelődés és a magyar múlt felekezeti tagoltságának bemutatását gazdagítani. Szeretném, ha az olvasó nem a megoszlást, hanem még a szembenállások és ellentmondások mögött is elsősorban kultúránk egységén belül a színek és elemek egymást kiegészítő voltát látná. Néhány írást kisebb mértékben az eredeti tartalmat érdemben módosító, saját újabb kutatási eredményekkel szükségesnek tartottam kiegészíteni, amit az első megjelenés helyének közléséhez kapcsolódva jelzek. Különben csak apróbb stiláris javításokat végeztem a szövegeken, vállalva az újabb szakirodalom idézésének hiányát és az egyes tanulmányok közötti óhatatlanul előforduló átfedéseket. Ezen a helyen is köszönöm Róna Juditnak és T. Katona Zsuzsannának a kötet gondozásához nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 13

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ

A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ MEGJELENÉSÉNEK VALLÁSTÖRTÉNETI KONTEXTUSA KHALED A. LÁSZLÓ 1. 1830-1900 A SZEKULARIZÁCIÓ HETVEN ÉVE A Magyarországi Metodista Egyház budapesti gyülekezete 2005-ben ünnepelte

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában OROVA CSABA Absztrakt: A vallási jelenségeket, különösen a vallási fundamentalizmust

Részletesebben

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA Nagy Péter Tibor NPT_Oktatas.indd 1 2012.05.10. 13:54:19 Iskolakultúra-könyvek 44. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS NPT_Oktatas.indd 2 2012.05.10. 13:54:21 Oktatás -történet,

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

ÁBRAHÁM Barna. Nemzeti vallások Magyarhonban a 19. században. Bevezetés

ÁBRAHÁM Barna. Nemzeti vallások Magyarhonban a 19. században. Bevezetés ÁBRAHÁM Barna Nemzeti vallások Magyarhonban a 19. században Bevezetés Előadásomban a népesebb - mai terminológiával: történelmi - felekezeteknek illetve egyházaknak a magyarhoni etnikumok nemzetté válási

Részletesebben

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1

Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 Halmos Károly Zsidók és zsidóság neves történészek 1945 előtti munkáiban 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.24 Absztrakt Egy elfogadott eszmetörténeti közelítési mód szerint az eszmék az őket hordozó nyelven

Részletesebben

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség.

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség. kritika Két CD-ROM közgyűjteményekről A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében Minden érettségizett ember ismeri első királyunk rendeletét: Minden tíz falu templomot építsen.... A könyvtárosok azonban

Részletesebben

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére.

Részletesebben

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében

Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében KRITIKA Gönczi Andrea Magyarok és nemzetiségek az I. világháború elsõ szakaszában egy nélkülözhetetlen forrásgyûjtemény tükrében 746 Adualizmus korának nemzetiségi problémakörét feldolgozó forráskiadvány

Részletesebben

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség 978-963-89463-1-7 Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Rendi társadalom polgári társadalom 25. Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Felekezeti

Részletesebben

VALLÁS A TÁRSADALOMBAN RELIGION IN SOCIETY 2 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK AZ ÍROTT SAJTÓBAN

VALLÁS A TÁRSADALOMBAN RELIGION IN SOCIETY 2 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK AZ ÍROTT SAJTÓBAN VALLÁS A TÁRSADALOMBAN RELIGION IN SOCIETY 2 VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK AZ ÍROTT SAJTÓBAN Vallás a társadalomban Religion in Society 2 Sorozatszerkesztõ: MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS Máté-Tóth András Juhász Valéria Vallási

Részletesebben

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3

1DISPUTATartalom. Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Küszöb Szénási Miklós: Van is, meg nincsen is talán... 3 Főtér Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa, nemzetképek, előítéletek... 4 Pallai László: Közép-Európa térben és időben... 9 Gadó János: Közép-Európa zsidósága...

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS

A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS 93 A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETÉS ÉS A DEBRECENI KOLLÉGIUM 1848/49-BEN GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND Reformkori előzmények Látandjuk honunk ama lángeszű s kristályszívű dicső fijait, kiket az isteni

Részletesebben

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008.

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008. 2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2008. A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése együttmûködésével

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben