Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam"

Átírás

1 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

2 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni (és életre váltani), amely követendő célként jelöli meg a következőket: A tanításnak kerek egésznek kell lennie. Minden komolyságával és éltető erejével (CT 30) Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását. De más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál. (CT 31) Alapul szolgált továbbá a tanterv elkészítésénél a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott Győri Prohászka Ottokár Katolikus Iskola hittan tanterve (Győr, Márton Áron Kiadó). A tantárgyblokk cél-és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része, kötelező óraszámmal. Jelen tantervünk 36 tanítási hétre, heti 2 órával, évi 72 órára készült. Az első évfolyam kivételével az elért eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk. Iskolánk a Mária Iskolatestvérek (francia szerzetesrend) vezetése alatt indult, s bár a testvérek 2009-ben egy új missziót indítottak a keleti országrészben a marista szellemiség értékeit igyekszünk folyamatosan őrizni a mindennapi munkában. A hitoktatás során alapvetően a Testvérek által szerkesztett és kiadott (12 évfolyamos) hittankönyv-sorozatot használjuk. Az iskola kápolnájában tartott mindennapi reggeli szentmisék (osztálymisék), a havonkénti közös misék, a nagyobb ünnepek előtti szentgyónási lehetőség, az évenkénti lelkigyakorlatok, a keresztény szellemiségű táboroztatás. mind részei a lelki-nevelői munkának. A karitatív segítség gyakorlására, lehetőséget nyújtanak: az évenkénti gyűjtések (rászorulóknak), a szomszédos öregek otthona, valamint az iskola lelkigyakorlatos-és üdülőháza a nagy kerttel. A Mária-tisztelet elmélyítésére október hónapban 8 órás folyamatos rózsafüzérezést végzünk az iskola kápolnájában, alkalmanként pedig a székesegyházi vérrel könnyező Mária kegyképnél imádságos énekes Mária-köszöntőt. Az egész nevelő-és dolgozóközösség, valamint a szülők keresztény szellemiségű lelki támogatására imádságos-elmélkedő lelki esteket tartunk adventben és nagyböjtben. Ugyancsak e célt szolgálja helyi plébános által szorgalmazott CURSILLO-s iskola elvégzése, mely a felnőtteknek ad egy átfogó, életszerű képet kereszténységünkről, fölélesztve a résztvevők apostoli, missziós küldetéstudatát az élet azon területén, ahol élnek és dolgoznak. Mindezt kiegészítik az alkalmanként szervezett tematikus előadássorozatok. Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a helyi Papnevelő Intézettel: szívesen látjuk a papnövendékeket úgy hospitálásra, mint tanítási és lelkigyakorlaton való segítő munkára. Jelenlétük erősíti a diákokban a teljesebb egyházképben való gondolkodást, és emberközelbe hozza a papi-szerzetesi hivatást. Intézményünkben 2002-től óvoda is működik, így már egészen kis korban kapcsolatba kerülünk a leendő diákok egy jelentős csoportjával ill. családjaikkal, ami - reményeink szerint - erősíti a folyamatos keresztény nevelői munka eredményességét. Elsősorban az óvodások családjainak részvételével havonta tartunk egy vasárnap délutáni ún. családi szentmisét. Iskolánk lehetőséget biztosít igény szerint a történelmi egyházak számára, hogy a diákoknak saját felekezetük szerinti oktatást is tartsanak, az intézmény választásával együtt vállalt katolikus hit-és erkölcstan tanulása mellett. Ugyanakkor évente helyet adunk az itt oktatást folytató más felekezetű lelkészeknek ún. ökumenikus istentisztelet tartására, mely nyitott felnőttek és diákok számára egyaránt.

3 3 2. Cél-és feladatrendszer A tantárgyblokk átfogó célkitűzéseit ~ az Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD - Budapest, SZIT), ~ a Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD Budapest, SZIT), ~ valamint a Magyar Kateketikai Direktórium (MKD Budapest, SZIT) útmutatásai alapján határoztuk meg A katekézis és az iskolai vallásoktatás kiegészítik egymást. Ez utóbbi arra törekszik, hogy a növendékek lelkébe oltsa az Evangéliumot oly módon, hogy az a hit világosságával egész ismeretanyagukat át tudja ragyogni és kapcsolódni tudjon egész emberi kultúrájukhoz. Éppen ezért az iskolai vallásoktatásnak iskolai tantárgyként kell megjelennie, ugyanazzal a rendszerességgel és szigorral, mint a többi tantárgynak. A keresztény üzenetet és eseményt ugyanazzal a komolysággal és mélységgel kell bemutatnia, mellyel a többi tantárgy közli a maga tudását. Helye nem mellettük, valahol a peremen van, hanem egy szükséges, tantárgyak közötti dialógusban. E dialógusnak azon a szinten kell folynia, melyen a többi tantárgy alakítja a növendékek személyiségét. Így a keresztény üzenet bemutatásának hatása van arra, hogyan fogják föl a világ eredetét, a történelem értelmét, az erkölcsi értékek alapját, a vallás feladatát a kultúrában, az ember célját és kapcsolatát a természettel. Az iskolai vallásoktatás e tantárgyak közötti dialógus által megalapozza, fölerősíti, kibontakoztatja és teljessé teszi az iskola nevelő tevékenységét. (KÁD 73.) 2.2. A katekézis célja: nemcsak az, hogy valaki elérkezik Krisztushoz, hanem közösségre is lép Vele, sőt, egészen bensőséges kapcsolatba kerül az Úrral. (KÁD 80.) A katekézis az Ige szolgálatának az a különleges formája, mely a kezdeti megtérést olyan érettségre vezeti, hogy eleven, világos és tevékeny hitvallássá váljék: a katekézis a hit megvallásából fakad és a hit megvallására vezet... Nagyon fontos, hogy a katekézis jól tudja egyesíteni a Krisztusba vetett hitet, Jézus az Úr, a Szentháromságba vetett hittel, Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, mert e kettő ugyanannak a keresztény hitnek más-más megfogalmazása. (KÁD 82.) A katekézis feladatai megfelelnek a hitre nevelés különböző szempontjainak, hiszen a katekézis teljes keresztény képzés, mely nyitott a keresztény élet minden összetevője felé. A hit természete szerint igényli, hogy megismerjék, ünnepeljék és imádkozzák. A katekézis mindezeket a dimenziókat szolgálja. A hit azonban a keresztény közösségben él és a misszióban hirdetik: megosztott és hirdetett hit. A katekézisnek ezeket a dimenziókat is támogatnia kell. (KÁD 84.) Ennek megfelelően a katekézis feladatai: elősegíteni Krisztus misztériumának megismerését, ünneplését (liturgikus nevelés), átélését (erkölcsi nevelés) és szemlélését (imádságra nevelés). S ehhez csatlakozik szervesen a közösségi életre nevelés és a misszióba való beavatás, ami nem más, mint hitvalló életre nevelés a társadalomi, kulturális és szakmai életben; felkészülés a más vallásúakkal való szembesülésre. (KÁD ) 2.3. Rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően kisebb ciklusokban építkeztünk: a./ A kisiskolás (ill. óvodás) kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán alapozzuk és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építünk (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) b./ A személyiségfejlődés következő szakaszában figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a szociális érzés, és a tettrekészség tényezőinek megjelenését a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyerekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján viselkedésük formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. c./ A serdülők és serdültek korcsoportjának adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan bővítjük, kiemelve az ifjú korban tudatosan vállalt katolikus keresztény életszemlélet és gyakorlat fontosságát.

4 A tanterv megvalósításához módszertani szempontból is a Direktóriumok iránymutatásait tartjuk szem előtt: - A hit továbbadásában az Egyháznak nincs saját módszere, sem egyetlen módszere, hanem Isten pedagógiájának fényénél vizsgálja az idők jeleit, és a lélek szabadságával használja mindazt, ami igaz, nemes, igazságos, tiszta és szeretetreméltó, tisztességes és dicséretes (tehát mindazokat az elemeket, melyek nem ellenkeznek az evangéliummal), és annak szolgálatába állítja őket. (KÁD 148.) - A hitoktató személyes munkáját fontosabbnak kell tartani, mint a szövegek vagy a segédeszközök megválasztását. A jó emberi és keresztény tulajdonságok sokkal termékenyebbé teszik a hitoktatást, mint bármilyen módszer. (ÁKD 71.) Ezzel összhangban van az alapító testvérek azon nevelési elve, mely szintén hangsúlyozza a példát és az állandó jelenlétet a gyermekek között. A személyességhez kapcsolódik továbbá: a pontosság, a rend, a jó értelemben vett fegyelem, a felelősség megosztása a csoporton belül és a kölcsönös segítségnyújtás elve. - Mivel nem csak elméleti hitismereteket akarunk adni a diákoknak és nem csak a keresztény műveltség elemeit akarjuk átadni, hanem keresztény életre nevelünk a hittanórák keretein belül alkalmat adunk a fiataloknak arra, hogy hitükkel, mindennapi életükkel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék (s igyekszünk azokat megválaszolni), akkor is, ha azok nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az éppen tárgyalt tananyaghoz. - A katekézis történhet rávezető (induktív) és levezető (deduktív) módon. Vagyis kiindulhatunk az emberi világból (bibliai események, liturgikus, egyházi, mindennapi történések) és haladhatunk az isteni, kinyilatkoztatott dolgok felé, vagy fordítva. Hasonló párost jelent a kérügmatikus ill. az egzisztenciális út. Melynél vagy a hit dokumentumaiból haladhatunk (Szentírás, liturgia, tanítás) az mindennapi élet felé, vagy az emberi problémákból és helyzetekből indulunk ki, s azokat Isten Igéjének fényével világítjuk meg. (vö.: KÁD ) - A memorizálásról: A katekézis része az Egyház azon emlékezetének, mely megörökíti közöttünk az Úr jelenlétét. Az emlékezőképesség gyakoroltatása ezért a kereszténység kezdetétől fogva fontos alkotóeleme a hit pedagógiájának. A mechanikus memorizálás veszélyének elkerülésére, az emlékeztető technika mellett harmonikusan jelen kell lennie a megismerés különböző tevékenységeinek, mint például a spontán válasz és a reflexió, a dialógus és a csönd, a szóbeli beszámoló és az írás. Emlékezetbe vésendők a hit fő formulái, hogy biztosítsák a pontos megfogalmazást és a közös tanításbeli és nyelvi örökséget. A hit nyelvének biztos ismerete a hit szerinti élet elengedhetetlen feltétele. E formulákat azonban megfelelő magyarázat után, összefoglalásként kell adni, és azoknak hűségesnek kell lenniük a keresztény üzenethez. Közéjük tartoznak bizonyos bibliai, dogmatikus, liturgikus szövegek és a keresztény hagyomány jól ismert imádságai.. Arra azonban nagy gondot kell fordítani, hogy ezeket a szövegeket, miközben memorizálják őket lépésről-lépésre egyre jobban meg is értsék, hogy mind közösségileg, mind egyénileg a keresztény élet forrásaivá válhassanak. (KÁD 154.) - A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak a hitoktatásban is az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához, alkalmazásához. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a rajz, a bábozás, a dramatizálás, vagy a kép-meditáció is. Mindezeket korcsoportonként más-más hangsúllyal és céllal kell alkalmaznunk a foglalkozásokon Az ellenőrzés-értékelés-osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, amelynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelőképességet, önnevelésre késztet. A tantárgyak ellenőrzési-értékelési rendszerében így a hittanban is elengedhetetlen követelmény a folyamatosság és a változatosság. Érékelésünknél figyelemmel kell lennünk arra, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető! A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése is, és Isten ítéletére tartozik.

5 5 3. Évfolyamonkénti témák Óvoda : Elindítás a keresztény életbe, vallási környezetismeret megalapozása 1. évfolyam: JÉZUSSAL AZ ÚTON A MENNYEI ATYA FELÉ Keresztény alapismeretek 2. évfolyam: JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN JÁRUNK - Jézus élete, tanítása - alapfokon 3. évfolyam: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL - Elsőáldozási készület 4. évfolyam: SZENTSÉGI ÉLET AZ EGYHÁZBAN - Liturgikus alapismeretek 5. évfolyam: AZ ÜDVÖSSÉGRE VÁRÓ NÉP - Ismerkedés az Ószövetséggel 6. évfolyam: JÉZUS KEZDETTŐL FOGVA JELEN VAN AZ EGYHÁZBAN - Üdvtörténet Krisztussal 7. évfolyam: A KERESZTÉNY HIT ALAPJAI - Isten, Jézus, Egyház, szentségek (Bérmálási készület I.) 8. évfolyam: KERESZTÉNY ÉLET - A krisztusi erkölcs a Szentlélek vezetése alatt (Bérmálási készület II.) 9. évfolyam: A BIBLIA ÜZENETE - Szentírás-ismeret 10. évfolyam: A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG ÚTJA - Erkölcstan 11. évfolyam: ISMEREM ENYÉIMET. Katolikus egyháztörténelem 12. évfolyam: HISZEM, ÉRTEM, VALLOM Vallásosság, kereszténység a mindennapok mérlegén

6 6 Helyi tanterv Katolikus hittan 1. évfolyam

7 7 1. évfolyam - JÉZUSSAL AZ ÚTON A MENNYEI ATYA FELÉ Elöljáróban A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, ez az év a keresztény környezetismeret szerepét tölti be, valamint egyfajta közös szintre való felhozásukat célozza meg hiszen, akik már eleve vallásos, (gyakorló keresztény) közegből jönnek, azok az itt szükséges ismeretagyaggal talán rendelkeznek is. Korukhoz képest kívánunk egyfajta rálátást nyújtani hitünk alapjára és lényegére: Isten atyaságára, Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunkra és az Egyházban való életünkre. Kiemelt szerepet kap e korcsoportban az érzelmi megragadottság elérése: családias légkör megteremtése a katolikus iskolában, melybe mintegy nagy családba minden érintett felnőtt ill. diák beletartozik. Cél-és feladatrendszer A foglalkozások segítsék keresztény szemléletben feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztaltait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is kiegészítve próbáljuk rögzíteni. Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust mint az Atya küldöttét. Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit, néhány evangéliumi példabeszéd feldolgozásának tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjenek meg az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. Nevelési cél: Közös élmények, cselekvések kapcsán a hittancsoport tagjai erősödjenek meg összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé a személyes imádságra, de gyakorolják közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira. Módszertani alapelvek és javaslatok: Az első évben a beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően fogalmi gondolkodásra épülő ismeretszerzés. Ebben az évfolyamban különösen fontos ezért a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: ~ az érzelmileg motivált személyes beszélgetéseket; ~ megfigyelések végeztetését, értékelését; ~ ítéletalkotások ütköztetését; ~ dramatizálást és élményrajzokat; ~ énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; ~ a rendszerezés, összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan tesztelő feladatait; ~ az áhítat perceinek képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal történő motiválását. Témakörök: 1. Témakör Isten, a mi mennyei Atyánk, aki ismeri és szereti az embereket Javasolt óraszám: 14 Isten ismer engem és a nevemen szólít Isten a mi mennyei Atyánk Isten lát engem és vigyáz rám A mennyei Atya közöttünk van és szól hozzánk Isten mindig mindent megbocsát Isten velünk van Jézus meglátogat minket karácsony Szűz Mária Jézus anyja és a mi égi Édesanyánk

8 8 2. Témakör Isten a teremtett világban fontos szerepet szánt az embernek Javasolt óraszám: 14 Minden nap nagyobb leszek Az élet Isten ajándéka Mi, emberek, Isten munkatársai vagyunk A teremtett világ ugyancsak Isten ajándéka Jézus az én példaképem Életünk átalakul és örökké élünk Isten országában Nagyhét és húsvét: Jézus halála és feltámadása 3. Témakör Jézus azt akarja, hogy testvérként éljünk itt a földön Javasolt óraszám: 14 Jézus barátai vagyunk Amikor együtt vagyunk, velünk van Jézus is Jézus azt akarja, hogy mindig igazat mondjunk A vasárnap ünnepnap Jézus azt kéri, hogy az emberek békességben éljenek Jézus arra tanít bennünket, hogy gondoskodjunk társainkról Jézus imádkozni tanít bennünket: Miatyánk Véget ért a tanév! Kezdődik a szünet! Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10, Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 8 Szabadon felhasználható óraszám: 12 Követelmények: A gyermek ismerje meg a keresztény élet elemeit és gyakorolja azokat: napi ima, rendszeres templomba járás, templomi viselkedés, alapvető imádságok ismerete (Miatyánk, Üdvözlégy, Őrangyalhoz szóló ima, reggeli-esti ima, a szentmise közös imái és az egyszerűbb templomi énekek). Ismerje Jézus életének és tanításának főbb vonásait. Váljon tudatossá benne, hogy ő is Isten gyermekeinek családjába, az Egyházba tartozik. Legyen személyes kapcsolata Istennel. Ellenőrzés, értékelés: A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve (pl. írási problémák) inkább a szóbeli számonkérés javasolt. Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. A helyes válaszokat, jó meglátásokat dicséretben részesítjük, ami serkenti a gyermekeket az igyekezetben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet. A hittankönyv felépítése folytán a házi feladatnak adott kivágó, színező feladatok elvégzése is értékelhető. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, jó pont, egyéb formák (szentkép, csillag, nyomda.). Első osztályban nincs osztályzás, a hitismeretek elsajátításának értékelésekor a biztos/alapos, a pontatlan, és a hiányos minősítés adjuk. Ajánlott irodalom: Jézussal az úton a mennyei Atya felé (Mária Iskolatestvérek, 1993.) Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Monika Nemetschek Isten a gyermek életében (OMC, 1979.) Elsőáldozók könyve I. rész (OHB, SZIT)

9 9 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 17. Milyen vallásúak vagyunk? 21. Hány Isten van? 22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 24. Ki az Isten? 25. Milyen az Isten? 26. Hol van az Isten? 27. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 33. Milyen irántunk az Isten? 34. Ki teremtette a világot? 36. Hogyan teremtette Isten a világot? 37. Mit tesz Isten a világgal? 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 39. Kik az angyalok? 41. Milyen angyalokat teremtett Isten? 42. Jók maradtak-e mind az angyalok? 43. Milyenek irántunk az angyalok? 44. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak? 53. Kicsoda Jézus Krisztus? 54. Mit jelent Jézus neve? 55. Mit jelent a Krisztus szó? 56. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 59. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen? 61. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? 62. Hol született Jézus? 63. Hol nevelkedett Jézus? 64. Mikor kezdett Jézus tanítani? 71. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban? 72. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 74. Kénytelen volt-e Jézus szenvedni? 75. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 77. Mit tett Jézus halála után harmadnapon? 116. Mi történik az emberrel, amikor meghal? 117. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet? 118. Mi lesz az ember sorsa a különítélet után? 119. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség? 120. Kik jutnak a mennyországba? 121. Mit jelent a tisztítóhely? 122. Mi az örök halál, vagyis a kárhozat? 123. Kik jutnak a kárhozatra? 124. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet? 125. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után? 174. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van? 175. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? 176. Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát? 300. Hogyan szól a főparancs? 301. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban? 323. Mikor szeretjük magunkat helyesen? 324. Ki a felebarátunk? 325. Mikor szeretjük úgy felebarátunkat, mint magunkat? 326. Miért kell minden embert szeretnünk? 327. Miért kell ellenségeinket is szeretnünk? 366. Mit teszünk, amikor imádkozunk? 372. Mikor kell imádkoznunk? 373. Kikért imádkozunk? 374. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? 375. Melyik a legtökéletesebb imádság? 377. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? (A dőlt betűvel szedett kérdések csak később kerülnek tárgyalásra; a megjelölt helyen a fogalmakat csak előkészíteni kell.)

10 10 Helyi tanterv Katolikus hittan 2. évfolyam

11 11 2. évfolyam - JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN JÁRUNK Elöljáróban Az elsőáldozásra való felkészülés első éve: Jézus meghív mennyegzős lakomájára. A második osztályos gyermek már elég érett arra, hogy meg tudja különböztetni az örök élet kenyerét a közönséges kenyértől, a jót a rossztól, elindulhat az önnevelés útján, és kialakítható benne a helyes lelkiismeret. Ebben a korban tudatosítható benne a bűn, a bűnbánat és a lelkiismeret fogalma. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsánattal kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerjék meg Jézus tanítását: Isten irgalmasságáról és a megkezdett örök életről. Ismerjék fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét: ennek jele az, hogy értünk lett emberré, tanított, gyógyított, szenvedett, meghalt és feltámadt, az Oltáriszentségben örökre köztünk maradt. Tanulják meg a Hiszekegyet és a leggyakoribb hagyományos imádságokat. Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templomba-járás, áldozatvállalás, kötelezettség-teljesítés, jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Példánkkal, az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermekek hitét az Eukarisztiában jelen levő Jézus Krisztusban. Segíteni kell annak felismerésében, hogy az Úr Jézusban Isten szeret minket, aki nekünk is megbocsát, és minket is meghív az örök életre. Fel kell készíteni a tanulókat az Úr Jézussal való szentségi találkozásra. Módszertani alapelvek, javaslatok: Ebben az évben nagyon nehéz anyagot kell a gyermekeknek átadni. Nem célszerű belebonyolódni a teológiai magyarázkodásban, hanem legyünk az események és a misztériumok hívő szemlélői. A hívő megértést a következetesen helyes szóhasználat is elősegíti. Csak a legszükségesebb fogalmak megalapozására kell törekedni, a részletesebb magyarázatot a felsőbb osztályok hitoktatására kell bízni. Az elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve: játékos, mozgásos, kreatív elemeket építsünk be az órákba. (Rajzos magyarázat, kép, diavetítés, tábla, dramatizálás.) Jézus tanítása mindig kíván valamit, amit jobban tehetünk, mint eddig. Fontos, hogy a jóra törekvés ne bűnkeresés, hanem a szeretet követelményeire való ráfigyelés legyen. Témakörök 1. Témakör - A mennyei Atya az élet megismerésére hív bennünket Javasolt óraszám: 18 A mennyei Atya teremtette a világot és azt akarja, hogy mi boldogan éljünk benne Isten gyermekei és az emberek felebarátai vagyunk A jó testvérek szeretik egymást és segítenek egymásnak Isten munkatársai vagyunk a teremtésben Az ember Isten szemében mindennél többet ér Isten üdvözíteni akar minket Karácsony: Jézus megváltóként jött közénk Szűz Mária: Isten választottja

12 12 2. Témakör - Jézus, akiben a keresztények hisznek Javasolt óraszám: 14 Jézus Isten egyszülött Fia Jézus, te vagy a legjobb barát! Jézus megbocsát és megbocsátásra tanít Jézus akarata az, hogy az emberek felebarátai legyenek egymásnak Jézus mindenkin segít Nagyhét: Jézus meghalt és feltámadt értünk 3. Témakör - Jézus továbbra is velünk marad a Szentlélek által Javasolt óraszám: 10 A feltámadt Krisztus örökké él Jézus, Te most is velünk vagy Jézus, Te szólsz hozzánk Jézus, Te velünk vagy az Oltáriszentségben Az Anyaszentegyház Isten nagy családja A vasárnap az Úr napja Szeretnénk, ha egész életünk nagy ünneppé válna Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 16 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 6 Szabadon felhasználható óraszám: 8 Követelmények A gyermek ismerje Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsánattal kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét, és azt jóra törekvéssel viszonozza. Természetes követelmény: a rendszeres imádság, a megbízható kötelességteljesítés, az örömteli szentmisére járás és áldozatvállalás, figyelmesség és jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Ellenőrzés, értékelés Folyamatosan számon kérjük az előző órán hallott és feldolgozott evangéliumi történetet vagy tanítást. Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, ill. sajátították el a tanulók Jézus tanítását. A helytelen vagy pontatlan feleleteket javítjuk, pontosítjuk. Értékelésünket szóbeli vagy írott dicsérettel ill. minősítéssel, valamint jutalmazással és osztályzással fejezzük ki. Ajánlott irodalom Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Jézus követségében járunk (Mária Iskolatestvérek 1993.) Elsőáldozók könyve (OHB, SZIT) 2.rész Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen, 1992.) Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szt. Gellért, 1992.) 100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg Verlag, 1989.) György Attila: Vegyétek és egyétek! (Ecclesia,1988.) György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT 1981.)

13 13 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 1. Miért élünk a világon? 2. Hogyan szerette Isten a világot? 3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét? 4. Mit kell hinnünk? 5. Mi a kinyilatkoztatás? 6. Mit üzent Isten az embereknek? 10. Mi a Szentírás? 14. Mi a Szenthagyomány? 21. Hány Isten van? 22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 24. Ki az Isten? 27. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 33. Milyen irántunk az Isten? 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 45. Ki az ember? 46. Milyennek teremtette Isten az embert? 47. Mi az emberi méltóság alapja? 48. Mi rontotta meg az emberek életét? 49. Mi lett az eredeti bűn következménye? 50. Hogyan könyörült meg Isten az embereken? 51. Ki váltotta meg a világot? 53. Kicsoda Jézus Krisztus? 56. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 57. Miért lett a Fiúisten emberré? 58. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 65. Mivel kezdte tanítását Jézus? 66. Mi az Isten országa? 67. Mit tanított az Úr Jézus? 68. Mit tanít Jézus Istenről? 69. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 70. Hogyan váltott meg minket Jézus? 72. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 75. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 76. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus alászállt a poklokra? 77. Mit tett Jézus halála után harmadnapon? 79. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe? 80. Mit jelentenek ezek a szavak: ott ül a mindenható Atyaisten jobbján? 81. Mikor jön el ismét Jézus? 82. Miért jön el Jézus a világ végén? 83. Mit tesz velünk Isten a világ végén? 84. Ki a Szentlélek? 85. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? 86. Miért jött el a Szentlélek? 88. Mi az Anyaszentegyház? 89. Ki alapította az Anyaszentegyházat? 90. Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat? 91. Kihez szól az Egyház küldetése? 92. Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus? 93. Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban? 94. Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon? 95. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai? 99. Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus? 100. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz? 101. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből? 102. Ki az Anyaszentegyház feje? 103. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává? 104. Mi a római pápa? 105. Kik az Egyház püspökei? 106. Kik segítik a püspököket küldetésükben? 107. Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban? 108. Kik a szerzetesek? 109. Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma? 110. Mit jelent a szentek közössége? 280. Mi a kegyelem? 281. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? 282. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet? 284. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?

14 14 Helyi tanterv Katolikus hittan 3. évfolyam

15 15 3. évfolyam - TALÁKOZÁS AZ ISTENNEL Elöljáróban A harmadik osztály kiemelt feladata, hogy felkészítsük a gyermekeket az elsőáldozásra és a bűnbocsánat szentségére. A tankönyv segítségével megtanulják, hogyan viselkedik egy keresztény ember, amikor a világ rejtelmeivel, a többi emberrel vagy önmagával találkozik. Még jobban megismerkednek Jézus tanításával, csodáival, példabeszédeivel, és ezek értelmezésén keresztül megtanulják, hogyan kell igazi keresztényként élni. Felkészülünk Jézus méltó fogadására. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A harmadik évfolyamban a gyermekek ismerjék meg Jézus éltét, legfontosabb tanításit. Sajátítsák el a bűnbocsánat szentségével ill. az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tanulják meg a tízparancsolatot és Jézus új parancsát. Ismerjék az evangélium alapján a megváltás és az istengyermeki élet fogalmának egyes elemeit: kegyelem, üdvösség, bűn, áldozat, jóvátétel.; Továbbá a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz szükséges fogalmakat: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, bűnök fajtái, bűnbánat, erős fogadás, szentgyónás, feloldozás, a bűnbánat öröme, elégtétel, áldozás, kegyelmi állapot, Oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézus áldozata, hálaadás, a Jézussal való együttlét öröme. Nevelési cél: A gyermekeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való rendszeres találkozás az Eucharisztiában. A tárgyi tudás építése mellett a lelki fejlődésüket is segítenünk kell, hogy a gyermekek átéljék a Jézussal való találkozás örömét, és ezáltal egyre felkészültebbé váljanak az Oltáriszentség tudatos vételére. Sajátítsák el a szentáldozás és szentgyónás gyakorlati módját. Imaéletük formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját koruknak megfelelő szinten értsék és érezzék az ima fontosságát. Segítenünk kell őket abban, hogy egyre tudatosabban válaszoljanak Jézus szeretetére és törekedjenek a jóra. Módszertani alapelvek, javaslatok: A szentmise, Jézus jelenléte az Oltáriszentségben misztérium. Az elméleti tanításon túl személyes példaadással segítsük a gyermekeket abban, hogy megérezzék a szentmise és a szentáldozás fontosságát. A gyónásra való felkészítést, a lelkiismeret-vizsgálat megtanítását folyamatos feladatnak kell tekintenünk, hiszen minden órán Jézus tanításával, az Ő követelményeivel találkozunk, ami napról napra újabb feladatokat jelent. Fontos, hogy a kiengesztelődés szentségét a gyermekek a tanár példáján keresztül is Isten ajándékának tartsák. Témakörök 1. Témakör - Találkozás a teremtett világgal Javasolt óraszám: 10 Találkozás a természettel Találkozás a munkával Találkozás a gazdagsággal 2. Témakör - Találkozás Isten tízparancsolatával Javasolt óraszám: 10 A főparancs: szeresd Istent és felebarátaidat! Az I-III.parancs: Isten iránti kötelességeink; Ő legyen számunkra a legfontosabb A IV-X.parancs: Embertársaink iránti kötelességeink, felebarátaink és önmagunk helyes szeretete

16 16 3. Témakör Találkozás a bűnbocsánat szentségével Javasolt óraszám: 12 Találkozás a bűnnel Találkozás a megbocsátással a bűnbocsánat szentségének rendje Találkozás a többi emberrel mások hibáinak megbocsátása 4. Témakör Találkozás az Oltáriszentséggel Javasolt óraszám: 10 A szentmiseáldozat Jézus önfeláldozó szeretete; Az utolsó vacsora emlékezete A szentmise részei A szentáldozásra való felkészülés A szentáldozás módja A szentáldozás jelentősége 5. Témakör Találkozás az Egyházzal Javasolt óraszám: 8 Mária, az Egyház édesanyja Jézus jelenléte az Egyházban Ami elrejtve él az Egyházban Tekintély és szolgálat A keresztény élethivatás Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 6 Szabadon felhasználható óraszám: 6 Követelmények A tanulók ismerjék Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Tudjanak néhány evangéliumi részletet felidézni. Életkoruknak megfelelő szinten ismerjék az Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmait A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdésekre tudjanak felelni. Sajátítsák el a bűnbocsánat szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudják fejből a tízparancsolatot és a főparancsot. Ismerjék az alapvető imádságokat. Ellenőrzés, értékelés A tanulók munkáját egész évben folyamatosan ellenőrizzük és változatos módon értékeljük. Ellenőrizzük a tananyag megértését, a füzetvezetést és a házi feladatokat. A szóbeli és írásbeli feleleteket, rajzokat, memoritereket, szorgalmi feladatokat jutalmazzuk ill. osztályzattal minősítjük. Ajánlott irodalom Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Találkozás Istennel (Mária Iskolatestvérek 1993.) Az első szentgyónásra és szentáldozásra való felkészülés munkafüzet I-II. (Jézus Szíve Nővérek) Elsőáldozók könyve (OHB, SZIT) 2.rész Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen, 1992.) Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szt. Gellért, 1992.) 100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg Verlag, 1989.) György Attila: Vegyétek és egyétek! (Ecclesia,1988.) György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT 1981.)

17 17 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 48. Mi rontotta meg az emberek életét? 50. Hogyan könyörült meg Isten az embereken? 51. Ki váltotta meg a világot? 52. Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve? 154. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? 155. Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát? 156. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát? 157. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: Ez az én testem, ez az én vérem? 158. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben? 159. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? 160. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé? 161. Mi a szentmise? 162. Miből áll a szentmise? 163. Mi történik az Ige liturgiájában? 164. Mi történik az Eukarisztia liturgiájában? 165. Hogyan veszünk részt a szentmisén? 166. Mi történik, amikor áldozunk? 167. Ki áldozhat? 168. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? 169. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? 170. Hogyan áldozhatunk? 171. Mit teszünk a szentáldozás után? 172. Mi a szentáldozás hatása? 178. Mi a bűnbocsánat szentsége? 179. Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? 180. Mi a szentgyónás hatása? 181. Mikor kell gyónni? 182. Miért ajánlatos a gyakori gyónás? 183. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének? 184. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket? 185. Mit kell feltétlenül meggyónnunk? 186. Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás? 187. Mikor van bűnbánatunk? 188. Mi az erős fogadás? 189. Mit cselekszünk, amikor gyónunk? 190. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból? 191. Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt? 192. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? 193. Mit teszünk a szentgyónás után? 194. Mi az elégtétel? 195. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni? 252. Mi a bűn? 253. Ki követ el bűnt? 254. Hányféleképpen követünk el bűnt? 255. Egyenlő-e minden bűn? 256. Ki követ el halálos bűnt? 257. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel? 258. Ki követ el bocsánatos bűnt? 259. Miért veszélyes a bocsánatos bűn? 263. Mi kísért minket bűnre? 264. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 265. Mi lehet bűnre vezető alkalom?

18 18 Helyi tanterv Katolikus hittan 4. évfolyam

19 19 4. évfolyam - SZENTSÉGI ÉLET AZ EGYHÁZBAN Elöljáróban A harmadik osztály végére a tanulók már bizonyos liturgikus és szentségi tapasztalatokkal rendelkeznek. Több érintőleges ismeretük van az ószövetségi Szentírásból, de sok részletet, alapozó ismeretet nyertek az újszövetségi Szentírásból is korábbi tanulmányaik folyamán. Az év anyaga: ezen ismeretek összefoglalása, rendszerezése, bővítése, valamint a liturgia lényegének bemutatása, fogalmak tisztázása, továbbá az eukarisztikus lelkület elmélyítése. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A liturgikus alapismeretek bővítése. Az egyházi év, az Úr és a szentek ünnepei. A szentmise és az egyház közös imádságai. A tanulókat életkoruknak megfelelően bevezetjük a szentmise, a szentségek, a liturgikus ünnepek, szent helyek, cselekmények, idők, kellékek és jelkép-rendszerének ismeretébe. Elmélyítjük bennük hitünk megünnepelt igazságainak ismeretét. Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Az egyéni, családi és közösségi imaélet elmélyítése. Elméleti megalapozással segítjük a tanulókat, hogy figyelmesen és tevékenyen vegyenek részt az Egyház liturgikus életében, különösképp a szentmisén: ministrálás, felolvasás, éneklés, imádság. Kapcsolódjanak be az Egyház egyéb imádságos életébe: szentségimádás, rózsafüzér, keresztút. Ismerjék fel, hogy Isten jelen van az életükben, s minden nap szól hozzánk. Módszertani alapelvek, javaslatok: A módszer megválasztásában arra kell törekedni, hogy a gyermekek ne csak megértsék és megtanulják a liturgiával kapcsolatos ismereteket, hanem ez élő hitet is váltson ki belőlük, s eszerint alakítsák életüket. Csak akkor lesz hatékony a hitoktatói munka, ha a tanulók lelkülete folyamatosan fejlődik. A liturgiát át kell élni! Folyamatosan figyelni kell a gyerekek lelki életére: a problémákkal küszködőknek mindig tapintatosan kell segítséget nyújtani. A tanítási folyamatban fontos szerepet kell kapnia az evangéliumi részek ill. a hozzájuk kapcsolódó katekizmus kérdések megbeszélésének. Ebben az évben különösen is törekedni kell arra, hogy a liturgia tanítása kapcsolódjon az egyházi évhez. Ezen évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az énektanítás. Fontos, hogy a gyermekek cselekvően tudjanak bekapcsolódni mind az iskola, mind a templomi közösség liturgikus életébe. Ezért a hittanórákon rendszeresen gyakorolni kell a liturgikus időnek megfelelő énekeket. Témakörök 1. Témakör - Az ünneplés helye, ideje és kellékei Javasolt óraszám: 16 Az örömhír könyve Tornyok és templomok Emléktárgyak 2. Témakör - Ünnepeink, a liturgikus év ünnepei Javasolt óraszám: 10 Advent Szűz Mária ünnepei Karácsony ünnepe A szent család ünnepe Vasárnap az Úr napja Mindenszentek ünnepe, halottak napja 3. Témakör - A húsvéti misztérium ünneplése Javasolt óraszám: 8 Hamvazószerda és a nagyböjt A nagyhét

20 20 A húsvéti ünnepek 4. Témakör - Amire a szentségek és a szentelmények emlékeztetnek Javasolt óraszám: 14 Amire a keresztség emlékeztet Amire a bérmálás emlékeztet Amire a bűnbánat emlékeztet Amire a szentmiseáldozat emlékezetet Amire a szentségek emlékeztetnek (egyházi rend, házasság, betegek kenete) Szentelmények Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 8 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 10 Szabadon felhasználható óraszám: 6 Követelmények A tanév során a tanulók ismerjék meg a liturgikus év ünnepeit, értsék meg az adott ünnep jelentőségét, annak liturgiáját. Ismerjék a leggyakrabban használatos liturgikus tárgyakat, jelképeket. Tudják, mikor, milyen módon fejezzük ki tiszteletünket a templomban. Ismerjék és értsék meg a szentségek lényegét, a legismertebb szentelményeket. Ismerjék saját lelkipásztorukat és plébániatemplomukat. Saját egyházközségükben és az iskola rendezvényein is kapcsolódjanak be a szertartásokba. Vállaljanak templomi szolgálatot. Családi körben is gyakorolják hitüket. Ellenőrzés, értékelés A tanulók munkáját, érdeklődését, a tananyag feldolgozásába való bekapcsolódásukat folyamatosan figyelnünk kell. Sok értékes benyomást szerezetünk így, de a tanulók értékelésének alapja az önálló szóbeli vagy írásbeli feleletadás legyen. Ajánlott irodalom Szentségi élet az Egyházban (Mária Iskolatestvérek 1993.) Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Várnagy Antal: Liturgika György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT Bp ) Dicsérjétek az Urat! (MKPK Hitoktatási Bizottsága Eger 1992.) Pusztai László: A Katolikus Egyház istentisztelete (Márton Áron Kiadó 1998.) Bruono Ferrero: Bibliai történetek gyerekeknek Don Bosco Kiadó A Bibliából jöttem Játékok a hitoktatásban (Parakletos, 2004) Miklya Zsolt Miklya Luzsányi Mónika: Milyen vagy, Istenem? Munkáltató füzet 9-12 éveseknek (Paraklétosz Kiadó, 1996.) Az egyházi év eseményei (Paraklétosz) Fogassy Judit: Liturgikus év Hogy életük legyen. Kateketikai segédanyad általános iskolásoknak Márton Áron Kiadó P. Szedő Dénes: Szép csillag / Daloskönyv kicsiknek és nagyoknak (a Kapisztrán Szt. Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány - Budapest, 1996) Bajtai Zsigmond: 03. Jézus a mi életünk (Vezérkönyv) Véménd

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit.

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

Találkozzunk Jézussal

Találkozzunk Jézussal EDÖCSÉNY ZITA Találkozzunk Jézussal Az elsõáldozásra és elsõ gyónásra való felkészítés Középiskolai tanár, hitoktató és mindenekelõtt három gyermek édesanyja vagyok. Pedagógusként, hitoktatóként és szülõként

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

Pedagógiai program. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141.

Pedagógiai program. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141. Pedagógiai program 2014 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN.

OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. OM: 200702 KERESZTÉNY EMBERRÉ NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN. Kecskemét, 2010. Papp Zsolt igazgató Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) 2 3 TÖRVÉNYI

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben