Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam"

Átírás

1 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

2 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk felépíteni (és életre váltani), amely követendő célként jelöli meg a következőket: A tanításnak kerek egésznek kell lennie. Minden komolyságával és éltető erejével (CT 30) Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, megfelelő elrendezését és rangsorolását. De más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az egyik embercsoport esetében, mint a másiknál. (CT 31) Alapul szolgált továbbá a tanterv elkészítésénél a Magyar Katolikus Püspöki Kar által jóváhagyott Győri Prohászka Ottokár Katolikus Iskola hittan tanterve (Győr, Márton Áron Kiadó). A tantárgyblokk cél-és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része, kötelező óraszámmal. Jelen tantervünk 36 tanítási hétre, heti 2 órával, évi 72 órára készült. Az első évfolyam kivételével az elért eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk. Iskolánk a Mária Iskolatestvérek (francia szerzetesrend) vezetése alatt indult, s bár a testvérek 2009-ben egy új missziót indítottak a keleti országrészben a marista szellemiség értékeit igyekszünk folyamatosan őrizni a mindennapi munkában. A hitoktatás során alapvetően a Testvérek által szerkesztett és kiadott (12 évfolyamos) hittankönyv-sorozatot használjuk. Az iskola kápolnájában tartott mindennapi reggeli szentmisék (osztálymisék), a havonkénti közös misék, a nagyobb ünnepek előtti szentgyónási lehetőség, az évenkénti lelkigyakorlatok, a keresztény szellemiségű táboroztatás. mind részei a lelki-nevelői munkának. A karitatív segítség gyakorlására, lehetőséget nyújtanak: az évenkénti gyűjtések (rászorulóknak), a szomszédos öregek otthona, valamint az iskola lelkigyakorlatos-és üdülőháza a nagy kerttel. A Mária-tisztelet elmélyítésére október hónapban 8 órás folyamatos rózsafüzérezést végzünk az iskola kápolnájában, alkalmanként pedig a székesegyházi vérrel könnyező Mária kegyképnél imádságos énekes Mária-köszöntőt. Az egész nevelő-és dolgozóközösség, valamint a szülők keresztény szellemiségű lelki támogatására imádságos-elmélkedő lelki esteket tartunk adventben és nagyböjtben. Ugyancsak e célt szolgálja helyi plébános által szorgalmazott CURSILLO-s iskola elvégzése, mely a felnőtteknek ad egy átfogó, életszerű képet kereszténységünkről, fölélesztve a résztvevők apostoli, missziós küldetéstudatát az élet azon területén, ahol élnek és dolgoznak. Mindezt kiegészítik az alkalmanként szervezett tematikus előadássorozatok. Igyekszünk jó kapcsolatot tartani a helyi Papnevelő Intézettel: szívesen látjuk a papnövendékeket úgy hospitálásra, mint tanítási és lelkigyakorlaton való segítő munkára. Jelenlétük erősíti a diákokban a teljesebb egyházképben való gondolkodást, és emberközelbe hozza a papi-szerzetesi hivatást. Intézményünkben 2002-től óvoda is működik, így már egészen kis korban kapcsolatba kerülünk a leendő diákok egy jelentős csoportjával ill. családjaikkal, ami - reményeink szerint - erősíti a folyamatos keresztény nevelői munka eredményességét. Elsősorban az óvodások családjainak részvételével havonta tartunk egy vasárnap délutáni ún. családi szentmisét. Iskolánk lehetőséget biztosít igény szerint a történelmi egyházak számára, hogy a diákoknak saját felekezetük szerinti oktatást is tartsanak, az intézmény választásával együtt vállalt katolikus hit-és erkölcstan tanulása mellett. Ugyanakkor évente helyet adunk az itt oktatást folytató más felekezetű lelkészeknek ún. ökumenikus istentisztelet tartására, mely nyitott felnőttek és diákok számára egyaránt.

3 3 2. Cél-és feladatrendszer A tantárgyblokk átfogó célkitűzéseit ~ az Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD - Budapest, SZIT), ~ a Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD Budapest, SZIT), ~ valamint a Magyar Kateketikai Direktórium (MKD Budapest, SZIT) útmutatásai alapján határoztuk meg A katekézis és az iskolai vallásoktatás kiegészítik egymást. Ez utóbbi arra törekszik, hogy a növendékek lelkébe oltsa az Evangéliumot oly módon, hogy az a hit világosságával egész ismeretanyagukat át tudja ragyogni és kapcsolódni tudjon egész emberi kultúrájukhoz. Éppen ezért az iskolai vallásoktatásnak iskolai tantárgyként kell megjelennie, ugyanazzal a rendszerességgel és szigorral, mint a többi tantárgynak. A keresztény üzenetet és eseményt ugyanazzal a komolysággal és mélységgel kell bemutatnia, mellyel a többi tantárgy közli a maga tudását. Helye nem mellettük, valahol a peremen van, hanem egy szükséges, tantárgyak közötti dialógusban. E dialógusnak azon a szinten kell folynia, melyen a többi tantárgy alakítja a növendékek személyiségét. Így a keresztény üzenet bemutatásának hatása van arra, hogyan fogják föl a világ eredetét, a történelem értelmét, az erkölcsi értékek alapját, a vallás feladatát a kultúrában, az ember célját és kapcsolatát a természettel. Az iskolai vallásoktatás e tantárgyak közötti dialógus által megalapozza, fölerősíti, kibontakoztatja és teljessé teszi az iskola nevelő tevékenységét. (KÁD 73.) 2.2. A katekézis célja: nemcsak az, hogy valaki elérkezik Krisztushoz, hanem közösségre is lép Vele, sőt, egészen bensőséges kapcsolatba kerül az Úrral. (KÁD 80.) A katekézis az Ige szolgálatának az a különleges formája, mely a kezdeti megtérést olyan érettségre vezeti, hogy eleven, világos és tevékeny hitvallássá váljék: a katekézis a hit megvallásából fakad és a hit megvallására vezet... Nagyon fontos, hogy a katekézis jól tudja egyesíteni a Krisztusba vetett hitet, Jézus az Úr, a Szentháromságba vetett hittel, Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, mert e kettő ugyanannak a keresztény hitnek más-más megfogalmazása. (KÁD 82.) A katekézis feladatai megfelelnek a hitre nevelés különböző szempontjainak, hiszen a katekézis teljes keresztény képzés, mely nyitott a keresztény élet minden összetevője felé. A hit természete szerint igényli, hogy megismerjék, ünnepeljék és imádkozzák. A katekézis mindezeket a dimenziókat szolgálja. A hit azonban a keresztény közösségben él és a misszióban hirdetik: megosztott és hirdetett hit. A katekézisnek ezeket a dimenziókat is támogatnia kell. (KÁD 84.) Ennek megfelelően a katekézis feladatai: elősegíteni Krisztus misztériumának megismerését, ünneplését (liturgikus nevelés), átélését (erkölcsi nevelés) és szemlélését (imádságra nevelés). S ehhez csatlakozik szervesen a közösségi életre nevelés és a misszióba való beavatás, ami nem más, mint hitvalló életre nevelés a társadalomi, kulturális és szakmai életben; felkészülés a más vallásúakkal való szembesülésre. (KÁD ) 2.3. Rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően kisebb ciklusokban építkeztünk: a./ A kisiskolás (ill. óvodás) kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán alapozzuk és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építünk (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) b./ A személyiségfejlődés következő szakaszában figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a szociális érzés, és a tettrekészség tényezőinek megjelenését a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyerekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján viselkedésük formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. c./ A serdülők és serdültek korcsoportjának adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan bővítjük, kiemelve az ifjú korban tudatosan vállalt katolikus keresztény életszemlélet és gyakorlat fontosságát.

4 A tanterv megvalósításához módszertani szempontból is a Direktóriumok iránymutatásait tartjuk szem előtt: - A hit továbbadásában az Egyháznak nincs saját módszere, sem egyetlen módszere, hanem Isten pedagógiájának fényénél vizsgálja az idők jeleit, és a lélek szabadságával használja mindazt, ami igaz, nemes, igazságos, tiszta és szeretetreméltó, tisztességes és dicséretes (tehát mindazokat az elemeket, melyek nem ellenkeznek az evangéliummal), és annak szolgálatába állítja őket. (KÁD 148.) - A hitoktató személyes munkáját fontosabbnak kell tartani, mint a szövegek vagy a segédeszközök megválasztását. A jó emberi és keresztény tulajdonságok sokkal termékenyebbé teszik a hitoktatást, mint bármilyen módszer. (ÁKD 71.) Ezzel összhangban van az alapító testvérek azon nevelési elve, mely szintén hangsúlyozza a példát és az állandó jelenlétet a gyermekek között. A személyességhez kapcsolódik továbbá: a pontosság, a rend, a jó értelemben vett fegyelem, a felelősség megosztása a csoporton belül és a kölcsönös segítségnyújtás elve. - Mivel nem csak elméleti hitismereteket akarunk adni a diákoknak és nem csak a keresztény műveltség elemeit akarjuk átadni, hanem keresztény életre nevelünk a hittanórák keretein belül alkalmat adunk a fiataloknak arra, hogy hitükkel, mindennapi életükkel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék (s igyekszünk azokat megválaszolni), akkor is, ha azok nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az éppen tárgyalt tananyaghoz. - A katekézis történhet rávezető (induktív) és levezető (deduktív) módon. Vagyis kiindulhatunk az emberi világból (bibliai események, liturgikus, egyházi, mindennapi történések) és haladhatunk az isteni, kinyilatkoztatott dolgok felé, vagy fordítva. Hasonló párost jelent a kérügmatikus ill. az egzisztenciális út. Melynél vagy a hit dokumentumaiból haladhatunk (Szentírás, liturgia, tanítás) az mindennapi élet felé, vagy az emberi problémákból és helyzetekből indulunk ki, s azokat Isten Igéjének fényével világítjuk meg. (vö.: KÁD ) - A memorizálásról: A katekézis része az Egyház azon emlékezetének, mely megörökíti közöttünk az Úr jelenlétét. Az emlékezőképesség gyakoroltatása ezért a kereszténység kezdetétől fogva fontos alkotóeleme a hit pedagógiájának. A mechanikus memorizálás veszélyének elkerülésére, az emlékeztető technika mellett harmonikusan jelen kell lennie a megismerés különböző tevékenységeinek, mint például a spontán válasz és a reflexió, a dialógus és a csönd, a szóbeli beszámoló és az írás. Emlékezetbe vésendők a hit fő formulái, hogy biztosítsák a pontos megfogalmazást és a közös tanításbeli és nyelvi örökséget. A hit nyelvének biztos ismerete a hit szerinti élet elengedhetetlen feltétele. E formulákat azonban megfelelő magyarázat után, összefoglalásként kell adni, és azoknak hűségesnek kell lenniük a keresztény üzenethez. Közéjük tartoznak bizonyos bibliai, dogmatikus, liturgikus szövegek és a keresztény hagyomány jól ismert imádságai.. Arra azonban nagy gondot kell fordítani, hogy ezeket a szövegeket, miközben memorizálják őket lépésről-lépésre egyre jobban meg is értsék, hogy mind közösségileg, mind egyénileg a keresztény élet forrásaivá válhassanak. (KÁD 154.) - A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak a hitoktatásban is az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához, alkalmazásához. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a rajz, a bábozás, a dramatizálás, vagy a kép-meditáció is. Mindezeket korcsoportonként más-más hangsúllyal és céllal kell alkalmaznunk a foglalkozásokon Az ellenőrzés-értékelés-osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, amelynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelőképességet, önnevelésre késztet. A tantárgyak ellenőrzési-értékelési rendszerében így a hittanban is elengedhetetlen követelmény a folyamatosság és a változatosság. Érékelésünknél figyelemmel kell lennünk arra, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető! A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése is, és Isten ítéletére tartozik.

5 5 3. Évfolyamonkénti témák Óvoda : Elindítás a keresztény életbe, vallási környezetismeret megalapozása 1. évfolyam: JÉZUSSAL AZ ÚTON A MENNYEI ATYA FELÉ Keresztény alapismeretek 2. évfolyam: JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN JÁRUNK - Jézus élete, tanítása - alapfokon 3. évfolyam: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL - Elsőáldozási készület 4. évfolyam: SZENTSÉGI ÉLET AZ EGYHÁZBAN - Liturgikus alapismeretek 5. évfolyam: AZ ÜDVÖSSÉGRE VÁRÓ NÉP - Ismerkedés az Ószövetséggel 6. évfolyam: JÉZUS KEZDETTŐL FOGVA JELEN VAN AZ EGYHÁZBAN - Üdvtörténet Krisztussal 7. évfolyam: A KERESZTÉNY HIT ALAPJAI - Isten, Jézus, Egyház, szentségek (Bérmálási készület I.) 8. évfolyam: KERESZTÉNY ÉLET - A krisztusi erkölcs a Szentlélek vezetése alatt (Bérmálási készület II.) 9. évfolyam: A BIBLIA ÜZENETE - Szentírás-ismeret 10. évfolyam: A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG ÚTJA - Erkölcstan 11. évfolyam: ISMEREM ENYÉIMET. Katolikus egyháztörténelem 12. évfolyam: HISZEM, ÉRTEM, VALLOM Vallásosság, kereszténység a mindennapok mérlegén

6 6 Helyi tanterv Katolikus hittan 1. évfolyam

7 7 1. évfolyam - JÉZUSSAL AZ ÚTON A MENNYEI ATYA FELÉ Elöljáróban A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, ez az év a keresztény környezetismeret szerepét tölti be, valamint egyfajta közös szintre való felhozásukat célozza meg hiszen, akik már eleve vallásos, (gyakorló keresztény) közegből jönnek, azok az itt szükséges ismeretagyaggal talán rendelkeznek is. Korukhoz képest kívánunk egyfajta rálátást nyújtani hitünk alapjára és lényegére: Isten atyaságára, Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunkra és az Egyházban való életünkre. Kiemelt szerepet kap e korcsoportban az érzelmi megragadottság elérése: családias légkör megteremtése a katolikus iskolában, melybe mintegy nagy családba minden érintett felnőtt ill. diák beletartozik. Cél-és feladatrendszer A foglalkozások segítsék keresztény szemléletben feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztaltait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is kiegészítve próbáljuk rögzíteni. Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust mint az Atya küldöttét. Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit, néhány evangéliumi példabeszéd feldolgozásának tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjenek meg az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. Nevelési cél: Közös élmények, cselekvések kapcsán a hittancsoport tagjai erősödjenek meg összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé a személyes imádságra, de gyakorolják közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira. Módszertani alapelvek és javaslatok: Az első évben a beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően fogalmi gondolkodásra épülő ismeretszerzés. Ebben az évfolyamban különösen fontos ezért a személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: ~ az érzelmileg motivált személyes beszélgetéseket; ~ megfigyelések végeztetését, értékelését; ~ ítéletalkotások ütköztetését; ~ dramatizálást és élményrajzokat; ~ énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; ~ a rendszerezés, összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan tesztelő feladatait; ~ az áhítat perceinek képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal történő motiválását. Témakörök: 1. Témakör Isten, a mi mennyei Atyánk, aki ismeri és szereti az embereket Javasolt óraszám: 14 Isten ismer engem és a nevemen szólít Isten a mi mennyei Atyánk Isten lát engem és vigyáz rám A mennyei Atya közöttünk van és szól hozzánk Isten mindig mindent megbocsát Isten velünk van Jézus meglátogat minket karácsony Szűz Mária Jézus anyja és a mi égi Édesanyánk

8 8 2. Témakör Isten a teremtett világban fontos szerepet szánt az embernek Javasolt óraszám: 14 Minden nap nagyobb leszek Az élet Isten ajándéka Mi, emberek, Isten munkatársai vagyunk A teremtett világ ugyancsak Isten ajándéka Jézus az én példaképem Életünk átalakul és örökké élünk Isten országában Nagyhét és húsvét: Jézus halála és feltámadása 3. Témakör Jézus azt akarja, hogy testvérként éljünk itt a földön Javasolt óraszám: 14 Jézus barátai vagyunk Amikor együtt vagyunk, velünk van Jézus is Jézus azt akarja, hogy mindig igazat mondjunk A vasárnap ünnepnap Jézus azt kéri, hogy az emberek békességben éljenek Jézus arra tanít bennünket, hogy gondoskodjunk társainkról Jézus imádkozni tanít bennünket: Miatyánk Véget ért a tanév! Kezdődik a szünet! Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10, Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 8 Szabadon felhasználható óraszám: 12 Követelmények: A gyermek ismerje meg a keresztény élet elemeit és gyakorolja azokat: napi ima, rendszeres templomba járás, templomi viselkedés, alapvető imádságok ismerete (Miatyánk, Üdvözlégy, Őrangyalhoz szóló ima, reggeli-esti ima, a szentmise közös imái és az egyszerűbb templomi énekek). Ismerje Jézus életének és tanításának főbb vonásait. Váljon tudatossá benne, hogy ő is Isten gyermekeinek családjába, az Egyházba tartozik. Legyen személyes kapcsolata Istennel. Ellenőrzés, értékelés: A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve (pl. írási problémák) inkább a szóbeli számonkérés javasolt. Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették meg, illetve tették magukévá a gyermekek. A helyes válaszokat, jó meglátásokat dicséretben részesítjük, ami serkenti a gyermekeket az igyekezetben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem nagy szeretettel, tapintattal. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben végzett tanulói tevékenységet. A hittankönyv felépítése folytán a házi feladatnak adott kivágó, színező feladatok elvégzése is értékelhető. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, jó pont, egyéb formák (szentkép, csillag, nyomda.). Első osztályban nincs osztályzás, a hitismeretek elsajátításának értékelésekor a biztos/alapos, a pontatlan, és a hiányos minősítés adjuk. Ajánlott irodalom: Jézussal az úton a mennyei Atya felé (Mária Iskolatestvérek, 1993.) Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Monika Nemetschek Isten a gyermek életében (OMC, 1979.) Elsőáldozók könyve I. rész (OHB, SZIT)

9 9 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 17. Milyen vallásúak vagyunk? 21. Hány Isten van? 22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 24. Ki az Isten? 25. Milyen az Isten? 26. Hol van az Isten? 27. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 33. Milyen irántunk az Isten? 34. Ki teremtette a világot? 36. Hogyan teremtette Isten a világot? 37. Mit tesz Isten a világgal? 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 39. Kik az angyalok? 41. Milyen angyalokat teremtett Isten? 42. Jók maradtak-e mind az angyalok? 43. Milyenek irántunk az angyalok? 44. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak? 53. Kicsoda Jézus Krisztus? 54. Mit jelent Jézus neve? 55. Mit jelent a Krisztus szó? 56. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 59. Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen? 61. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? 62. Hol született Jézus? 63. Hol nevelkedett Jézus? 64. Mikor kezdett Jézus tanítani? 71. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban? 72. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 74. Kénytelen volt-e Jézus szenvedni? 75. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 77. Mit tett Jézus halála után harmadnapon? 116. Mi történik az emberrel, amikor meghal? 117. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet? 118. Mi lesz az ember sorsa a különítélet után? 119. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség? 120. Kik jutnak a mennyországba? 121. Mit jelent a tisztítóhely? 122. Mi az örök halál, vagyis a kárhozat? 123. Kik jutnak a kárhozatra? 124. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet? 125. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után? 174. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van? 175. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? 176. Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát? 300. Hogyan szól a főparancs? 301. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban? 323. Mikor szeretjük magunkat helyesen? 324. Ki a felebarátunk? 325. Mikor szeretjük úgy felebarátunkat, mint magunkat? 326. Miért kell minden embert szeretnünk? 327. Miért kell ellenségeinket is szeretnünk? 366. Mit teszünk, amikor imádkozunk? 372. Mikor kell imádkoznunk? 373. Kikért imádkozunk? 374. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? 375. Melyik a legtökéletesebb imádság? 377. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? (A dőlt betűvel szedett kérdések csak később kerülnek tárgyalásra; a megjelölt helyen a fogalmakat csak előkészíteni kell.)

10 10 Helyi tanterv Katolikus hittan 2. évfolyam

11 11 2. évfolyam - JÉZUS KÖVETSÉGÉBEN JÁRUNK Elöljáróban Az elsőáldozásra való felkészülés első éve: Jézus meghív mennyegzős lakomájára. A második osztályos gyermek már elég érett arra, hogy meg tudja különböztetni az örök élet kenyerét a közönséges kenyértől, a jót a rossztól, elindulhat az önnevelés útján, és kialakítható benne a helyes lelkiismeret. Ebben a korban tudatosítható benne a bűn, a bűnbánat és a lelkiismeret fogalma. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsánattal kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerjék meg Jézus tanítását: Isten irgalmasságáról és a megkezdett örök életről. Ismerjék fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét: ennek jele az, hogy értünk lett emberré, tanított, gyógyított, szenvedett, meghalt és feltámadt, az Oltáriszentségben örökre köztünk maradt. Tanulják meg a Hiszekegyet és a leggyakoribb hagyományos imádságokat. Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templomba-járás, áldozatvállalás, kötelezettség-teljesítés, jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Példánkkal, az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermekek hitét az Eukarisztiában jelen levő Jézus Krisztusban. Segíteni kell annak felismerésében, hogy az Úr Jézusban Isten szeret minket, aki nekünk is megbocsát, és minket is meghív az örök életre. Fel kell készíteni a tanulókat az Úr Jézussal való szentségi találkozásra. Módszertani alapelvek, javaslatok: Ebben az évben nagyon nehéz anyagot kell a gyermekeknek átadni. Nem célszerű belebonyolódni a teológiai magyarázkodásban, hanem legyünk az események és a misztériumok hívő szemlélői. A hívő megértést a következetesen helyes szóhasználat is elősegíti. Csak a legszükségesebb fogalmak megalapozására kell törekedni, a részletesebb magyarázatot a felsőbb osztályok hitoktatására kell bízni. Az elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve: játékos, mozgásos, kreatív elemeket építsünk be az órákba. (Rajzos magyarázat, kép, diavetítés, tábla, dramatizálás.) Jézus tanítása mindig kíván valamit, amit jobban tehetünk, mint eddig. Fontos, hogy a jóra törekvés ne bűnkeresés, hanem a szeretet követelményeire való ráfigyelés legyen. Témakörök 1. Témakör - A mennyei Atya az élet megismerésére hív bennünket Javasolt óraszám: 18 A mennyei Atya teremtette a világot és azt akarja, hogy mi boldogan éljünk benne Isten gyermekei és az emberek felebarátai vagyunk A jó testvérek szeretik egymást és segítenek egymásnak Isten munkatársai vagyunk a teremtésben Az ember Isten szemében mindennél többet ér Isten üdvözíteni akar minket Karácsony: Jézus megváltóként jött közénk Szűz Mária: Isten választottja

12 12 2. Témakör - Jézus, akiben a keresztények hisznek Javasolt óraszám: 14 Jézus Isten egyszülött Fia Jézus, te vagy a legjobb barát! Jézus megbocsát és megbocsátásra tanít Jézus akarata az, hogy az emberek felebarátai legyenek egymásnak Jézus mindenkin segít Nagyhét: Jézus meghalt és feltámadt értünk 3. Témakör - Jézus továbbra is velünk marad a Szentlélek által Javasolt óraszám: 10 A feltámadt Krisztus örökké él Jézus, Te most is velünk vagy Jézus, Te szólsz hozzánk Jézus, Te velünk vagy az Oltáriszentségben Az Anyaszentegyház Isten nagy családja A vasárnap az Úr napja Szeretnénk, ha egész életünk nagy ünneppé válna Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 16 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 6 Szabadon felhasználható óraszám: 8 Követelmények A gyermek ismerje Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsánattal kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét, és azt jóra törekvéssel viszonozza. Természetes követelmény: a rendszeres imádság, a megbízható kötelességteljesítés, az örömteli szentmisére járás és áldozatvállalás, figyelmesség és jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Ellenőrzés, értékelés Folyamatosan számon kérjük az előző órán hallott és feldolgozott evangéliumi történetet vagy tanítást. Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, ill. sajátították el a tanulók Jézus tanítását. A helytelen vagy pontatlan feleleteket javítjuk, pontosítjuk. Értékelésünket szóbeli vagy írott dicsérettel ill. minősítéssel, valamint jutalmazással és osztályzással fejezzük ki. Ajánlott irodalom Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Jézus követségében járunk (Mária Iskolatestvérek 1993.) Elsőáldozók könyve (OHB, SZIT) 2.rész Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen, 1992.) Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szt. Gellért, 1992.) 100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg Verlag, 1989.) György Attila: Vegyétek és egyétek! (Ecclesia,1988.) György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT 1981.)

13 13 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 1. Miért élünk a világon? 2. Hogyan szerette Isten a világot? 3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét? 4. Mit kell hinnünk? 5. Mi a kinyilatkoztatás? 6. Mit üzent Isten az embereknek? 10. Mi a Szentírás? 14. Mi a Szenthagyomány? 21. Hány Isten van? 22. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 24. Ki az Isten? 27. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 33. Milyen irántunk az Isten? 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 45. Ki az ember? 46. Milyennek teremtette Isten az embert? 47. Mi az emberi méltóság alapja? 48. Mi rontotta meg az emberek életét? 49. Mi lett az eredeti bűn következménye? 50. Hogyan könyörült meg Isten az embereken? 51. Ki váltotta meg a világot? 53. Kicsoda Jézus Krisztus? 56. Hogyan lett a Fiúisten emberré? 57. Miért lett a Fiúisten emberré? 58. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 65. Mivel kezdte tanítását Jézus? 66. Mi az Isten országa? 67. Mit tanított az Úr Jézus? 68. Mit tanít Jézus Istenről? 69. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 70. Hogyan váltott meg minket Jézus? 72. Miért szenvedett és halt meg Jézus? 75. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? 76. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus alászállt a poklokra? 77. Mit tett Jézus halála után harmadnapon? 79. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe? 80. Mit jelentenek ezek a szavak: ott ül a mindenható Atyaisten jobbján? 81. Mikor jön el ismét Jézus? 82. Miért jön el Jézus a világ végén? 83. Mit tesz velünk Isten a világ végén? 84. Ki a Szentlélek? 85. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? 86. Miért jött el a Szentlélek? 88. Mi az Anyaszentegyház? 89. Ki alapította az Anyaszentegyházat? 90. Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat? 91. Kihez szól az Egyház küldetése? 92. Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus? 93. Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban? 94. Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon? 95. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai? 99. Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus? 100. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz? 101. Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből? 102. Ki az Anyaszentegyház feje? 103. Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává? 104. Mi a római pápa? 105. Kik az Egyház püspökei? 106. Kik segítik a püspököket küldetésükben? 107. Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban? 108. Kik a szerzetesek? 109. Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma? 110. Mit jelent a szentek közössége? 280. Mi a kegyelem? 281. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? 282. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet? 284. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?

14 14 Helyi tanterv Katolikus hittan 3. évfolyam

15 15 3. évfolyam - TALÁKOZÁS AZ ISTENNEL Elöljáróban A harmadik osztály kiemelt feladata, hogy felkészítsük a gyermekeket az elsőáldozásra és a bűnbocsánat szentségére. A tankönyv segítségével megtanulják, hogyan viselkedik egy keresztény ember, amikor a világ rejtelmeivel, a többi emberrel vagy önmagával találkozik. Még jobban megismerkednek Jézus tanításával, csodáival, példabeszédeivel, és ezek értelmezésén keresztül megtanulják, hogyan kell igazi keresztényként élni. Felkészülünk Jézus méltó fogadására. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A harmadik évfolyamban a gyermekek ismerjék meg Jézus éltét, legfontosabb tanításit. Sajátítsák el a bűnbocsánat szentségével ill. az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tanulják meg a tízparancsolatot és Jézus új parancsát. Ismerjék az evangélium alapján a megváltás és az istengyermeki élet fogalmának egyes elemeit: kegyelem, üdvösség, bűn, áldozat, jóvátétel.; Továbbá a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz szükséges fogalmakat: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, bűnök fajtái, bűnbánat, erős fogadás, szentgyónás, feloldozás, a bűnbánat öröme, elégtétel, áldozás, kegyelmi állapot, Oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézus áldozata, hálaadás, a Jézussal való együttlét öröme. Nevelési cél: A gyermekeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való rendszeres találkozás az Eucharisztiában. A tárgyi tudás építése mellett a lelki fejlődésüket is segítenünk kell, hogy a gyermekek átéljék a Jézussal való találkozás örömét, és ezáltal egyre felkészültebbé váljanak az Oltáriszentség tudatos vételére. Sajátítsák el a szentáldozás és szentgyónás gyakorlati módját. Imaéletük formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját koruknak megfelelő szinten értsék és érezzék az ima fontosságát. Segítenünk kell őket abban, hogy egyre tudatosabban válaszoljanak Jézus szeretetére és törekedjenek a jóra. Módszertani alapelvek, javaslatok: A szentmise, Jézus jelenléte az Oltáriszentségben misztérium. Az elméleti tanításon túl személyes példaadással segítsük a gyermekeket abban, hogy megérezzék a szentmise és a szentáldozás fontosságát. A gyónásra való felkészítést, a lelkiismeret-vizsgálat megtanítását folyamatos feladatnak kell tekintenünk, hiszen minden órán Jézus tanításával, az Ő követelményeivel találkozunk, ami napról napra újabb feladatokat jelent. Fontos, hogy a kiengesztelődés szentségét a gyermekek a tanár példáján keresztül is Isten ajándékának tartsák. Témakörök 1. Témakör - Találkozás a teremtett világgal Javasolt óraszám: 10 Találkozás a természettel Találkozás a munkával Találkozás a gazdagsággal 2. Témakör - Találkozás Isten tízparancsolatával Javasolt óraszám: 10 A főparancs: szeresd Istent és felebarátaidat! Az I-III.parancs: Isten iránti kötelességeink; Ő legyen számunkra a legfontosabb A IV-X.parancs: Embertársaink iránti kötelességeink, felebarátaink és önmagunk helyes szeretete

16 16 3. Témakör Találkozás a bűnbocsánat szentségével Javasolt óraszám: 12 Találkozás a bűnnel Találkozás a megbocsátással a bűnbocsánat szentségének rendje Találkozás a többi emberrel mások hibáinak megbocsátása 4. Témakör Találkozás az Oltáriszentséggel Javasolt óraszám: 10 A szentmiseáldozat Jézus önfeláldozó szeretete; Az utolsó vacsora emlékezete A szentmise részei A szentáldozásra való felkészülés A szentáldozás módja A szentáldozás jelentősége 5. Témakör Találkozás az Egyházzal Javasolt óraszám: 8 Mária, az Egyház édesanyja Jézus jelenléte az Egyházban Ami elrejtve él az Egyházban Tekintély és szolgálat A keresztény élethivatás Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 10 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 6 Szabadon felhasználható óraszám: 6 Követelmények A tanulók ismerjék Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Tudjanak néhány evangéliumi részletet felidézni. Életkoruknak megfelelő szinten ismerjék az Istennel való szeretetkapcsolat alapvető fogalmait A témakörökhöz tartozó katekizmus kérdésekre tudjanak felelni. Sajátítsák el a bűnbocsánat szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudják fejből a tízparancsolatot és a főparancsot. Ismerjék az alapvető imádságokat. Ellenőrzés, értékelés A tanulók munkáját egész évben folyamatosan ellenőrizzük és változatos módon értékeljük. Ellenőrizzük a tananyag megértését, a füzetvezetést és a házi feladatokat. A szóbeli és írásbeli feleleteket, rajzokat, memoritereket, szorgalmi feladatokat jutalmazzuk ill. osztályzattal minősítjük. Ajánlott irodalom Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Találkozás Istennel (Mária Iskolatestvérek 1993.) Az első szentgyónásra és szentáldozásra való felkészülés munkafüzet I-II. (Jézus Szíve Nővérek) Elsőáldozók könyve (OHB, SZIT) 2.rész Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen, 1992.) Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szt. Gellért, 1992.) 100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg Verlag, 1989.) György Attila: Vegyétek és egyétek! (Ecclesia,1988.) György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT 1981.)

17 17 A témakörökhöz tartozó Katekizmus kérdések: 38. Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 48. Mi rontotta meg az emberek életét? 50. Hogyan könyörült meg Isten az embereken? 51. Ki váltotta meg a világot? 52. Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve? 154. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? 155. Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát? 156. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát? 157. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: Ez az én testem, ez az én vérem? 158. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben? 159. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? 160. Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé? 161. Mi a szentmise? 162. Miből áll a szentmise? 163. Mi történik az Ige liturgiájában? 164. Mi történik az Eukarisztia liturgiájában? 165. Hogyan veszünk részt a szentmisén? 166. Mi történik, amikor áldozunk? 167. Ki áldozhat? 168. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? 169. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? 170. Hogyan áldozhatunk? 171. Mit teszünk a szentáldozás után? 172. Mi a szentáldozás hatása? 178. Mi a bűnbocsánat szentsége? 179. Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét? 180. Mi a szentgyónás hatása? 181. Mikor kell gyónni? 182. Miért ajánlatos a gyakori gyónás? 183. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének? 184. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket? 185. Mit kell feltétlenül meggyónnunk? 186. Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás? 187. Mikor van bűnbánatunk? 188. Mi az erős fogadás? 189. Mit cselekszünk, amikor gyónunk? 190. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból? 191. Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt? 192. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? 193. Mit teszünk a szentgyónás után? 194. Mi az elégtétel? 195. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni? 252. Mi a bűn? 253. Ki követ el bűnt? 254. Hányféleképpen követünk el bűnt? 255. Egyenlő-e minden bűn? 256. Ki követ el halálos bűnt? 257. Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel? 258. Ki követ el bocsánatos bűnt? 259. Miért veszélyes a bocsánatos bűn? 263. Mi kísért minket bűnre? 264. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 265. Mi lehet bűnre vezető alkalom?

18 18 Helyi tanterv Katolikus hittan 4. évfolyam

19 19 4. évfolyam - SZENTSÉGI ÉLET AZ EGYHÁZBAN Elöljáróban A harmadik osztály végére a tanulók már bizonyos liturgikus és szentségi tapasztalatokkal rendelkeznek. Több érintőleges ismeretük van az ószövetségi Szentírásból, de sok részletet, alapozó ismeretet nyertek az újszövetségi Szentírásból is korábbi tanulmányaik folyamán. Az év anyaga: ezen ismeretek összefoglalása, rendszerezése, bővítése, valamint a liturgia lényegének bemutatása, fogalmak tisztázása, továbbá az eukarisztikus lelkület elmélyítése. Cél-és feladatrendszer Oktatási cél: A liturgikus alapismeretek bővítése. Az egyházi év, az Úr és a szentek ünnepei. A szentmise és az egyház közös imádságai. A tanulókat életkoruknak megfelelően bevezetjük a szentmise, a szentségek, a liturgikus ünnepek, szent helyek, cselekmények, idők, kellékek és jelkép-rendszerének ismeretébe. Elmélyítjük bennük hitünk megünnepelt igazságainak ismeretét. Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Az egyéni, családi és közösségi imaélet elmélyítése. Elméleti megalapozással segítjük a tanulókat, hogy figyelmesen és tevékenyen vegyenek részt az Egyház liturgikus életében, különösképp a szentmisén: ministrálás, felolvasás, éneklés, imádság. Kapcsolódjanak be az Egyház egyéb imádságos életébe: szentségimádás, rózsafüzér, keresztút. Ismerjék fel, hogy Isten jelen van az életükben, s minden nap szól hozzánk. Módszertani alapelvek, javaslatok: A módszer megválasztásában arra kell törekedni, hogy a gyermekek ne csak megértsék és megtanulják a liturgiával kapcsolatos ismereteket, hanem ez élő hitet is váltson ki belőlük, s eszerint alakítsák életüket. Csak akkor lesz hatékony a hitoktatói munka, ha a tanulók lelkülete folyamatosan fejlődik. A liturgiát át kell élni! Folyamatosan figyelni kell a gyerekek lelki életére: a problémákkal küszködőknek mindig tapintatosan kell segítséget nyújtani. A tanítási folyamatban fontos szerepet kell kapnia az evangéliumi részek ill. a hozzájuk kapcsolódó katekizmus kérdések megbeszélésének. Ebben az évben különösen is törekedni kell arra, hogy a liturgia tanítása kapcsolódjon az egyházi évhez. Ezen évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az énektanítás. Fontos, hogy a gyermekek cselekvően tudjanak bekapcsolódni mind az iskola, mind a templomi közösség liturgikus életébe. Ezért a hittanórákon rendszeresen gyakorolni kell a liturgikus időnek megfelelő énekeket. Témakörök 1. Témakör - Az ünneplés helye, ideje és kellékei Javasolt óraszám: 16 Az örömhír könyve Tornyok és templomok Emléktárgyak 2. Témakör - Ünnepeink, a liturgikus év ünnepei Javasolt óraszám: 10 Advent Szűz Mária ünnepei Karácsony ünnepe A szent család ünnepe Vasárnap az Úr napja Mindenszentek ünnepe, halottak napja 3. Témakör - A húsvéti misztérium ünneplése Javasolt óraszám: 8 Hamvazószerda és a nagyböjt A nagyhét

20 20 A húsvéti ünnepek 4. Témakör - Amire a szentségek és a szentelmények emlékeztetnek Javasolt óraszám: 14 Amire a keresztség emlékeztet Amire a bérmálás emlékeztet Amire a bűnbánat emlékeztet Amire a szentmiseáldozat emlékezetet Amire a szentségek emlékeztetnek (egyházi rend, házasság, betegek kenete) Szentelmények Összefoglalások, ismétlések Javasolt óraszám: 8 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások: Javasolt óraszám: 10 Szabadon felhasználható óraszám: 6 Követelmények A tanév során a tanulók ismerjék meg a liturgikus év ünnepeit, értsék meg az adott ünnep jelentőségét, annak liturgiáját. Ismerjék a leggyakrabban használatos liturgikus tárgyakat, jelképeket. Tudják, mikor, milyen módon fejezzük ki tiszteletünket a templomban. Ismerjék és értsék meg a szentségek lényegét, a legismertebb szentelményeket. Ismerjék saját lelkipásztorukat és plébániatemplomukat. Saját egyházközségükben és az iskola rendezvényein is kapcsolódjanak be a szertartásokba. Vállaljanak templomi szolgálatot. Családi körben is gyakorolják hitüket. Ellenőrzés, értékelés A tanulók munkáját, érdeklődését, a tananyag feldolgozásába való bekapcsolódásukat folyamatosan figyelnünk kell. Sok értékes benyomást szerezetünk így, de a tanulók értékelésének alapja az önálló szóbeli vagy írásbeli feleletadás legyen. Ajánlott irodalom Szentségi élet az Egyházban (Mária Iskolatestvérek 1993.) Újszövetségi Szentírás Magyar Katolikus Katekizmus Várnagy Antal: Liturgika György Attila: Keresztény tanítás rajzokban (SZIT Bp ) Dicsérjétek az Urat! (MKPK Hitoktatási Bizottsága Eger 1992.) Pusztai László: A Katolikus Egyház istentisztelete (Márton Áron Kiadó 1998.) Bruono Ferrero: Bibliai történetek gyerekeknek Don Bosco Kiadó A Bibliából jöttem Játékok a hitoktatásban (Parakletos, 2004) Miklya Zsolt Miklya Luzsányi Mónika: Milyen vagy, Istenem? Munkáltató füzet 9-12 éveseknek (Paraklétosz Kiadó, 1996.) Az egyházi év eseményei (Paraklétosz) Fogassy Judit: Liturgikus év Hogy életük legyen. Kateketikai segédanyad általános iskolásoknak Márton Áron Kiadó P. Szedő Dénes: Szép csillag / Daloskönyv kicsiknek és nagyoknak (a Kapisztrán Szt. Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány - Budapest, 1996) Bajtai Zsigmond: 03. Jézus a mi életünk (Vezérkönyv) Véménd

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez

Előzetes gondolatok az etika tantárgy tantervéhez Etika a négy, öt és hat évfolyamos osztályok számára Készítette: P. Andrásfalvy János SDB tanár Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. Négy évfolyamos 1 1 1 1 Öt évfolyamos

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

Magyar Katolikus Katekizmus

Magyar Katolikus Katekizmus PPEK 25 Magyar Katolikus Katekizmus Magyar Katolikus Katekizmus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 7-12. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL

AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk... AMIT AZ ELSŐÁLDOZÓKNAK TUDNI KELL Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere

6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere 6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere A katekézis alapdokumentumai Általános Kateketikai Direktórium (ÁKD 1971) Evangelii Nuntiandi (EN 1975) Cathechesi Tradendae (CT

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK ( Nyomtatható formában ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály Hit- és erkölcstan tanmenet 6. osztály : 1 óra/hét 33 óra/év (2 óra/hét 66 óra/év) Felhasznált tankönyv: Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben, Pécsi Püspökség, Pécs, 1997. A tartalmi egységek

Részletesebben

Tanmenetek 2016/2017-es tanév

Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanmenetek 2016/2017-es tanév Tanév: 2016/2017 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 9-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 9-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 9-12. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017

VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 VIZSGAKÉRDÉSEK BÉRMÁLKOZÓKNAK 2017 Mezőkövesd, 2017. KÉRDÉSEK BÉRMÁLÁSRA KÉSZŰLŐKNEK AZ ISTEN 1. Miért élünk a világon? Hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.

Részletesebben

Tanmenetek 2013/2014-as tanév

Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanmenetek 2013/2014-as tanév Tanév: 2013/2014 Tantárgy: katolikus hittan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános Iskola

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a világot?

Részletesebben

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között )

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 2014. 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja Nihil obstat Budapest, 1995. febr.

Részletesebben

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA

KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA KATEKÉTIKA SPECIÁLIS IV. ÉVFOLYAM A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Pasztorálteológia Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok

HITTAN Bevezetés Célok és feladatok HITTAN Bevezetés "Az ember értelme nagyobb, mint a világegyetem, épp ezért Isten annak egyetlen méltó tárgya." (Keresztes Szent János). Isten képségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N tantárgy 1-12. évfolyam HITTAN TANTÁRGY A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által

Részletesebben

Elsőáldozási vizsgakérdések

Elsőáldozási vizsgakérdések 1. Mi a katolikus köszönés? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen 2. Milyen vallású vagy? Római katolikus keresztény. 3. Mikor lettél római katolikus keresztény? Amikor megkereszteltek. Elsőáldozási

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Hittanoktatás a múzeumban

Hittanoktatás a múzeumban Hittanoktatás a múzeumban Problémák Kevés iskolás csoport jut el a múzeumba. Anyagi helyzet. Nincs kidolgozott oktatási program az egyes kiállításokhoz. Kevés a tanári segédanyag. Fő feladat: kultúraközvetítés

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve. Bevetetés a Biblia világába, Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A bűnbocsánat szentsége 1. A bűn és az Ószövetség Nincs egységes szó arra, hogy mi is a bűn, HANEM úgy értelmezik, mint: Félrelépés / a helyes útról való letérés a. Ha beismerem

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben