SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE (1860-1950)"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATÁNAK TÖRTÉNETE ( ) Készítette: Petrás Éva Történelem szak Témavezető: Dr. Kőfalvi Tamás Docens 2008

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...2 I. A Társulat eredete, alapítói...3 II. A Társulat története 1860 és 1911 között...6 II. 1. A Társulat megtelepedése és önállósulása Kalocsán...6 II. 2. Franz Mária Terézia élete...10 II. 3. A Társulatot érintő főbb események és a szerzetesnők oktató-nevelő tevékenysége.11 II. 4. A Társulat terjeszkedése, zárdaalapítások...17 III. A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Kalocsai Iskolanővérek Társulatának felépítése, szabályai és szokásai...20 IV. A Társulat története 1911 és 1950 között...24 IV. 1. A szerzetesrend életének fontosabb eseményei a második világháborúig...24 IV. 2. A Társulat működése a második világháború idején...30 IV. 3. Az utolsó néhány év eseményei a feloszlatásig...32 Epilógus...40 Felhasznált irodalom...41 A téma tanításának módszertani lehetőségei

3 Bevezetés Dolgozatomban a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának történetét mutatom be 1860 és 1950 között. Témaválasztásomnak nagyrészt személyes okai vannak. Kalocsaiként érdeklődöm szülő- és lakóhelyem története iránt, s úgy gondolom, hogy az Iskolanővérek története és tevékenysége helytörténetünknek nagyon fontos fejezete. Az első részben időben visszatekintve a rend gyökereiről és alapítóiról esik szó, ezt követően kerül bemutatásra a tárgyalt korszak, melyet két fő fejezetre osztottam. Korszakhatárként az 1911-es dátumot jelöltem meg, több okból is. Részben azért, mert az első fél évszázad történetét összekapcsolja az első általános főnöknő, Franz Mária Terézia alakja, szerepe. Másrészt meghatározó és a későbbiekhez képest nyugodt, kiegyensúlyozott időszak ez: önállósulás, fejlődés, növekedés, főbb intézménytípusok kialakulása, zavartalan oktató-nevelő munka. Ezzel szemben 1911 után a történelem sodrában egy sokkal viszontagságosabb, s egyre nehezebb időszak vár az Iskolanővérekre: háborúk, diktatúra, korlátozások, feloszlatás. Az államosítás és feloszlatás ismertetéséhez egy személyes beszámolót is felhasználtam. A történeti áttekintés mellett egy rövidebb fejezet foglalkozik a Társulat felépítésével, belső életével, szabályzatával. Lényeges megemlítenem, hogy a dolgozat a teljesség igénye nélkül készült. Ez alatt azt értem, hogy elsősorban a kalocsai anyaházban történteket veszem sorra, de a munka természetesen rövidebben vagy említés szintjén a rend más zárdájának életébe is bepillantást enged. Ez a zárdaalapításokról szóló alfejezetre és különösen az 1911 utáni részre vonatkozik. 2

4 I. A Társulat eredete, alapítói Noha a Társulat Kalocsán csak a XIX. században jelent meg, gyökerei sokkal korábbiak, és a XVI. század végi, a XVII. század eleji Lotharingiában keresendők. Alapítói: Fourier Péter és Le Clerc Alice, akik létrehozták a Miasszonyunkról Nevezett szerzetesnők rendjét. 1 Fourier Péter ( ) a lotharingiai Mirecourt városában született. A helyi jezsuitáknál végzett tanulmányait követően húsz éves korában belépett az ágostonos kanonokok rendjébe. Pappá szentelése és doktorátusa megszerzése után két évvel, 1597-ben, mint plébános került egy siralmas állapotú, elhanyagolt hitéletű faluba, Mattaincourtba, melyet rövid idő alatt, nagyrészt haladó gondolkodásának és a nép iránti szeretetének köszönhetően felvirágoztatott Fourier Péter Az ingyenes oktatás szükségességét is felismerte, s egy olyan intézmény létrehozását tűzte ki célul, melyben az ősi ágostonos lelkiség összekapcsolódik az elhanyagolt lányoktatás színvonalának emelésével. 3 Elképzelése megvalósítását segítette a jómódú, polgári családból származó Alix Le Clerc ( ), aki, miután élete tartalmatlanságára rádöbbent, négy társával együtt 1597 karácsonyán közösségi életet kezdett élni, céljuk pedig a kor és társadalom által 2. Alix Le Clerc tudatlanságra ítélt lányok oktatása volt. 4 Első iskolájuk Poussayban nyílt meg 1598-ban, a második Mattincourtban. 5 Ugyanebben az évben ideiglenes jóváhagyást kaptak szabályzatukkal együtt a touli püspöktől, amit V. Pál pápa 1615-ben először szintén csak ideiglenesesen, majd két év múlva véglegesen is megerősített. VIII. Orbán pápa 1628-ban kiváltságokban is részesítette a Társulatot és 1 Franz Mária Terézia Tisztelendő Anyának a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek alapítójának és első általános főnöknőjének élete és a szerzetes Társulat története Írta: Két kalocsai iskolanővér. Kalocsa, A továbbiakban: Franz Mária Terézia 2 Szentek élete. Szerkesztette: Scütz Antal. Pantheon Kiadó, Fourier haladó gondolkodását, szociális érzékét számos dolog mutatja, például kölcsönintézet fölállítása, takarékpénztár, életbiztosító intézet, választott bíróság szervezése. Uo Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek letelepedése Kalocsán. In: Kalocsa történetéből. Szerkesztette: Koszta László. Kalocsa, o. A továbbiakban: Kőfalviné Ónodi Márta 4 Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz I. Budapest, Bencés kiadó, A továbbiakban: Puskely I. 5 Uo. 22., 40. 3

5 A Miasszonyunkról Nevezett kanonokrendi szerzetesnők kongregációja, Szent Ágoston szabályai szerint néven jóváhagyta a működésüket. 6 Az alapítók tevékenységét jóval haláluk után az egyház méltón elismerte, hiszen Fourier Pétert 1730-ban XIII. Benedek pápa boldoggá, XIII. Leó 1897-ben szentté 7, Alix Le Clercet pedig XII. Pius 1947-ben boldoggá 8 avatta. Mivel a Társulat a korban a leánynevelés és oktatás úttörőjének számított, gyorsan terjedt Európa más országaiban is ben már 90 kolostorban 4000 apáca oktatott, de iskoláikat a francia forradalom megsemmisítette. 9 A 18. század végétől Európa-szerte az egyház mellőzésével kívántak a népoktatás ügyével foglalkozni, s 1802-ben a tanítórendeket feloszlatták. Az intézkedés a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővéreket sem kerülte el: a bajorországi Stadtamhofban az 1734-ben alapított rendházukat 1809-ben bezárták. 10 Wittmann Mihály regensburgi kanonok-plébános, későbbi püspök kezdeményezésére került sor a kongregáció újjászervezésére. Ennek érdekében a rend három korábbi növendékét felkészítette a tanítói pályára és szerzetesi életre. Halála után tanítványa és barátja, Franz Sebastian Job, a regensburgi katolikus gimnázium igazgatója folytatta a renddel kapcsolatos törekvéseket. Neunburgban otthont teremtett a nővéreknek, s egy új szabályzat összeállításán túl a Társulat nevét is megváltoztatta Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérekre. Az új szabályzat egyben az alapító okirat is ben Schwäbl püspök jóváhagyta az Iskolanővérek működését és annak új szabályzatát, valamint kinevezte a Társulat főnöknőjévé Karolina Gerhardingert, (Wittmann három tanítványának egyike) aki a szerzetességben a Mária Terézia nevet vette fel ban a rend anyaházát áthelyezték Münchenbe, a klarisszák egykori kolostorába. Az új szerzetesrendet IX. Pius pápa véglegesen jóváhagyta július 21-én ben Csehországban is megjelent a Társulat 12, az itteni jelenlétükről azért szükséges szólni, mert a cseh ág közvetlen kapcsolatban van a kalocsaival. A csehországi lánynevelés ügyét Schneider Gábor, Hirschau plébánosa karolta fel, aki zárda építésébe kezdett őszén kereste fel Gerhardinger Mária Terézia anyát, a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek főnöknőjét azzal a céllal, hogy leányok 6 Franz Mária Terézia Uo Puskely I Puskely Mária: Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Zrínyi Kiadó, Budapest, A továbbiakban: Puskely: Szerzetesek 10 Kőfalviné Ónodi Márta Franz Mária Terézia Uo. 6. 4

6 számára iskola és nevelőintézet megnyitására kérje fel Hirschauban. Erre a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyása után november 30-án került sor, s főnöknője a Münchenből érkezett Mária Fortunáta nővér lett. 13 A zárda megnyitását követően a hirschaui plébános tárgyalásokat kezdett a müncheni érsekkel a ház önállósága és függetlenség érdekében. Reisach Károly Ágost engedélyezte azt, így 1853-ban a cseh zárda elszakadt a müncheni anyaháztól. Az onnan korábban érkező nővérek is elhagyták Hirschaut, így a megcsappant létszámú új zárdára feloszlatás várt. Ilyen viszonyok között jelentkezett Franz Coelestina a későbbi Franz Mária Terézia, a kalocsai Iskolanővérek alapítója és első általános főnöknője a hirschaui zárdába. 14 Az új szerzetesi intézmény gyors virágzásnak indult. A szülők csakhamar meggyőződtek, hogy gyermekeik a hirschaui nevelőintézetben igen szép előmenetelt tesznek a hasznos és szép ismeretekben, de különösen a zenében és a francia nyelvben. A növendékek Csehország minden részéről oly nagy számban özönlöttek ide, hogy helyszűke miatt sokszor vissza kellett utasítani. A szülők teljes bizalommal adták gyermekeiket az Iskolanővérek nevelőintézetébe; a kis zárda hírneve csakhamar elterjedt a határokon túl is. 15 A kis zárda gyors fejlődése gonddal is járt, hiszen nagyobb épületre volt szükség. A hívek adományaiból sikerült megvásárolnia a közelben fekvő Horazdiowitz város felújításra szoruló minorita kolostorát, ahová 1854-ben átköltöztek a nővérek. Itt került sor ez év október 29-én Franz Mária Terézia örök fogadalmának letételére és 30-án általános főnöknővé választására, akinek az önállóság elnyerése miatt legfontosabb feladata egy új szabályzat megírása volt. 16 A Társulat jó hírét jelzi, hogy néhány éven belül tíz új zárda épült. 17 Működésüket 1859-ben IX. Pius pápa okiratban ismerte el Franz Mária Terézia Uo Uo Uo , A zárdaiskolák helyszínei: Przibram, Einsiedl, Bistritz, Zleb, Prága, Königgrätz, Karlsbad, Kermaumestec, Reichenberg, Bydzov. Az alapításukról és működésükről bővebben: Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek története Írta: Az intézet egyik tanára. Kalocsa, A továbbiakban: A Miasszonyunkról Nevezett 5

7 II. A Társulat története 1860 és 1911 között II. 1. A Társulat megtelepedése és önállósulása Kalocsán A nőnevelés szükségességére Kunszt József Kalocsa érseke ( ) figyelt fel. Szándékát egy 1856-ban írt levél mutatja először, melyben azt is kifejezi, hogy először fiúk neveléséről és oktatásáról kíván gondoskodni a jezsuiták segítségével, s csak azután a lányokéról. 19 Megértette e nagy érsek, hogy ha igazán mély vallásos életet akar egyházmegyéjében teremteni, akkor első sorban jól nevelt, vallásos és szellemileg is művelt anyákat kell adnia, akik a családi élet szentélyében zajtalan, de annál mélyebbre ható nevelést fognak majd adni gyermekeiknek, a hazának pedig egy jobb és boldogabb új nemzedéket. 20 A leányiskola szükségességét támasztotta alá az is, hogy ebben az időben az iskolaköteles korú fiataloknak csak egy 3. Kunszt József része járt iskolába, a mulasztók közül pedig a lányok száma lényegesen meghaladta a fiúkét. 21 Az érsek 1857 nyarán marienbadi szanatóriumban tartózkodott, ahol a nőnevelésre vonatkozó tervét ismertette Bonnaz Sándor kanonokkal. Bonnaz ekkor felhívta Kunszt figyelmét a szintén ott levő Jirsik János Valérián budweisi püspökre, akinek egyházmegyéjében, Horazdiowitzban már működött a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek anyaháza. Ezen kívül személyesen is megismerkedett a rend két nővérével (Mária Remigia és Mária Szalézia), akik ekkor szintén Marienbadban tartózkodtak A Miasszonyunkról Nevezett Winkler Pál: Kalocsa története. Kalocsa, Kőfalviné Ónodi Márta Franz Mária Terézia

8 Az érsek, miután székvárosába visszatért, még ugyanezen év őszén levélben kérte a budweisi püspököt, hogy küldjön néhány nővért a Kalocsán alapítandó zárdába. A levél konkrét elképzelésekről tanúskodik: Eleinte beérném néhány szerzetesnővel, de szükséges lesz, hogy számuk nemsokára tizenkettőre emelkedjék. 23 A nővérek előtt álló feladatokat is világosan összefoglalja: a városi gyermekeket a külső iskolákban oktatni, azután a belső intézetben a jobb osztályok gyermekeinek kiváló nevelése és oktatása és egyidejűleg gondoskodás megfelelő szerzetesutódok neveléséről. 24 A levélből az is kitűnik, hogy az érsek nem csak Kalocsán tervezi a nővérek működését: ha három év alatt Kalocsán megtelepednek, az ifjúság nevelésével és oktatásával egyházmegyém távoli vidékeit is bevilágítanák, s( ) nemsokára más helyekre is szolgáltathatnának csemetéket. 25 A püspök leiratban közli Kunszt kérését Franz Mária Terézia főnökasszonnyal, aki a meghívást elfogadta, mert Isten akaratát látta benne. A püspökhöz intézett levelében azt javasolta, hogy Kunszt küldjön a cseh zárdába pár magyar jelöltnőt, főként a nyelvi akadályok könnyebb áthidalása miatt. A felhívásra egy zombori és négy bajai lány jelentkezett, akik 1858 júliusában Kubinszky Mihály kíséretében elutaztak Horazdiowitzba. Az érsek ezt követően már közvetlenül Franz Mária Teréziával folytatta a tárgyalásokat. Kunszt a zárda építése ügyében kapcsolatba lépett Rösner Károllyal, a bécsi képzőművészeti akadémia tanárával. Az épületek kivitelezésénél a cseh anyaház igényeit, terveit is figyelembe vették nyarán a főnöknő és a kalocsai főpásztor Marienbadban személyesen is találkozott. Ekkor az érsek meghívta Franz Mária Teréziát a következő év őszére, hogy tekintse meg az épülő templomot és zárdát Kalocsán szeptemberében a főnöknő egy nővér és a horazdiowitzi lelki igazgató társaságában el is látogatott Kalocsára. Kunszt József ekkor kérte, hogy a főnöknő maga kísérje majd el Magyarországra a nővéreket és azt is megemlítette, hogy a Társulat székhelyét esetleg áthelyezhetnék Kalocsára. 27 Amikor a cseh anyaház növendékei tudomást szereztek arról, hogy néhány tanítójuk elhagyja őket, Kalocsa nevét kitörölték térképükről. 28 Kalocsa viszont örült a nővéreknek és a leánynevelő intézet alapításának, a város tanácsa 1860 júliusában egy, az érseknek címzett levélben fejezte ki köszönetét és háláját 29. A nőnevelő intézet létesítését előzőleg természetesen engedélyeznie 23 Uo Uo. A levél teljes szövege A Miasszonyunkról Nevezett c. könyvben is olvasható az 5-6. oldalon 25 Franz Mária Terézia Uo Kőfalviné Ónodi Márta Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett

9 kellett a budai Helytartótanácsnak. Az ezt kérelmező beadványt Kunszt már ez év április 10-én benyújtotta, június 26-án pedig megtörtént az engedélyezés. 30 Horazdiowitzból szeptember 3-án indult útra tizenkét nővér és három jelöltnő Franz Mária Terézia vezetésével, a kis csapat szeptember 7-én érkezett Kalocsára Az alapításkor Csehországból érkezett iskolanővérek közül öten A zárdában nem győzték eléggé csodálni a szép nagy termeket, a célszerű felszerelést. Mindig újabb és újabb dolgokat fedeztek fel, melyek figyelmüket magukra vonták. Szép és tökéletes volt az épület egészében és részeiben, de a legszebb volt a templom, onnan alig bírtak távozni. 32 Másnap, szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén először hallgattak szentmisét a már korábban felszentelt zárdatemplomban. A zárda felszentelésére a következő nap került sor. 33 A felszentelés ünnepélyes keretek között zajlott, fontos eseménye volt az alapító okirat 30 Asbóth Miklós - Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kiadja Kalocsa Város Önkormányzata. Kalocsa, A továbbiakban: Asbóth-Romsics 31 Uo A 15 név is itt, a 15. oldalon olvasható. December 5-én újabb egy nővér és három jelöltnő érkezett Horazdiovizból Kalocsára. A Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia Uo ; Winkler munkájában a zárda és a templom felszentelésének időpontját egy napra, szeptember 9-re helyezi. Winkler 84. 8

10 felolvasása, melyből az is kiderül, hogy az érsek anyagilag a zárda számára örökös gondoskodást ígér. 34 Franz Mária Terézia, amikor 1860-ban nővéreivel Kalocsára érkezett, mindössze egy évet szeretett volna maradni, s azután visszatérni Csehországba. Azonban rádöbbent, hogy az isteni Gondviselés Kalocsát állandó tartózkodási helyül rendelte számára. 35 Hamarosan megkezdődtek a kalocsai Társulat végleges elválásához szükséges tárgyalások Kunszt érsek és a budweisi püspök között, melynek eredményeként Kalocsa a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulatának független, önálló anyaháza lett, Franz Mária Terézia anya irányítása alatt. 36 Természetesen a Csehországban maradt nővérekkel továbbra is jó viszonyban maradt, ezt a velük folytatott levelek is bizonyítják. 37 Az önállósodás után saját szabályzat is szükségessé vált. A Csehországi szabályokat a főnöknő Kubinszky Mihály 38 közreműködésével átdolgozta, s azokat Kunszt József érsek január 15-én jóváhagyta, valamint egyszerű fogadalmas szerzetes társulatként megerősítette az Iskolanővéreket. 39 A szabályok pápai megerősítésére csak jóval később, hosszú levelezések után került sor. Császka György érseksége idején 1903 januárjában az Apostoli Szentszék a Társulatot véglegesen jóváhagyta, szabályait pedig három évre megerősítette. A regulák végleges jóváhagyása február 25-én történt Városy Gyula idején Kubinszky Mihály 34 Az 1860 szeptember 4-én kelt okirat megtalálható: Franz Mária Terézia és A Miasszonyunkról Nevezett Megjegyezném, hogy a korábbi, 1900-ban keletkezett munkában, azaz A Miasszonyunkról Nevezett c. könyvben a Társulat tagjai Miasszonyunkról Nevezett Iskolanénékként szerepelnek, a másik munkában (Franz Mária Terézia) pedig az Iskolanővérek szó fordul elő ben módosították a Társulat magyar nevét, ekkor váltotta fel az Iskolanénék kifejezést az Iskolanővérek a köznyelv változása miatt. Bangó Beáta: A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának története ig. Kiadja: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata. Budapest, A továbbiakban: Bangó Beáta. Tehát a megnevezésben lévő eltérés ezzel indokolható, hiszen a Franz Mária Teréziáról szóló könyv a névváltoztatás után egy évvel, 1925-ben íródott. A Társulat nevéből a Szegény jelzőt csak 1989-ben hagyta el. Uo Franz Mária Terézia Vissza nem térésében jelentős szerepet játszott a német anyanyelvűek elleni cseh mozgalom. Uo. 36 Uo Öt levél, ill. levélrészlet megtalálható: Franz Mária Terézia Kalocsai főszékesegyházi kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, az Iskolanővérek lelki igazgatója, iskolaigazgatója. Uo. 71. A könyv egy egész fejezetben méltatja érdemeit Uo Uo , 192. A pápai jóváhagyásokról szóló, mindkét határozat szövege magyar nyelven megtalálható: A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes-Társulatának Szabályai. Harmadik 9

11 II. 2. Franz Mária Terézia élete Drezdában született vegyes vallású családban november 14-én Franz Terézia Coelestina néven. A szilárd jellemű és feddhetetlen erkölcsű édesapa, Franz Frigyes kamarazenészként szolgált a királyi udvarnál. Édesanyja, Böhme Karolina, mélyen vallásos protestáns nő. 41 A katolikus neveltetésben részesült Coelestina a család öt gyermeke közül elsőként született. A kis Tinchen mint becézve nevezték kedves, eleven gyermek volt. Égszínkék szemeiből az ártatlanság bája ragyogott; dús szőke fürtjei, mint arany koszorú, övezték üde, rózsás arcát. Az egész családnak a kedvence volt A kis Tinchen korán fejlett, igen élénk és rendkívül szellemes gyermek volt. Öt éves korában már folyékonyan olvasott németül s csakhamar megtanult franciául is. olvasható az életéről szóló könyvben. 42 Az alsóbb osztályok elvégzése után Drezda elsőrangú intézményeiben folytatta tanulmányait, melynek befejeztével a korabeli társadalom által elismert műveltség birtokába jutott, több nyelven kiválóan beszélt. Már 16 éves kora körül elhatározta, hogy Istennek szenteli életét és szerzetesnek áll. Édesapját ekkor arra kérte, hogy írassa cisztercita nevelőintézetbe, ám édesanyja heves tiltakozása miatt ez nem történt meg. Édesapja és egyik fivére halála után elhagyta a szülői házat, hogy különböző nemesi családoknál nevelőnőként készülhessen fel jövendő hivatására. A zárdai életre egyre nagyobb belső késztetést érzett, s amikor már-már belebetegedett a vágyba, az addig ellenkező édesanyja is megenyhült. 43 A huszonhét éves Coelestina 1853 áprilisában lépett be a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek hirschaui zárdájába, ahol tudásával és erényeivel hamar felhívta magára a figyelmet október 29-én örök fogadalmat tett, a szerzetességben a Mária Terézia nevet kapta. A következő napon fiatal kora ellenére egyhangúlag generális főnöknővé választották. 44 Amint fentebb olvasható, 1860-ban Franz Mária Terézia elutazott Kalocsára, hogy átvegye az ottani zárda irányítását. A Társulat pápai jóváhagyását követően haláláig általános generális főnöknőként őrködött a kalocsai nővérek felett. Áldozatos munkájáért számos kitüntetésben részesült január 20-án személyesen vette át a kalocsai zárdában az arany érdemkeresztet, melyet Ferenc József adományozott, de Kiadás. Árpád Rt. Kalocsa. (kiadási dátum nem szerepel rajta, a szabályzat végén annyi derül ki, hogy 1930-ban hagyták jóvá.) A továbbiakban: Szabályzat 41 Franz Mária Terézia, Uo Uo Uo , 27., 32.,

12 Franz Mária Terézia szerénységét mutatja, hogy a későbbiekben sosem lehetett rábírni, hogy ünnepségek alkalmával viselje azt. Tíz évvel később újabb elismerésben részesült, XIII. Leó pápa a Pro Ecclesia et Pontifice érdemkereszttel tüntette ki szeptember 9-én a kalocsai anyaház fennállásának negyvenéves évfordulóján rendezett jubileumi ünnepség során Ferenc József újra elismerését fejezte ki, ezúttal koronás arany érdemkeresztet juttatott az anyának. Mindezek mellé 1910-ben megkapta a II. osztályú Erzsébet-rendet májusában egészségi állapota megrendült. 17-én megkapta az utolsó kenet szentségét. A beteg ágyánál az akkori kalocsai érsek Városy Gyula is jelen volt. Az idős nővér állapota idővel annyira megjavult, hogy még két évig kormányozhatta a Társulatot. Március 11-én X. Pius pápa apostoli áldását küldte neki. Városy érsek utóda, Csernoch János székvárosába érkezése után néhány nappal meglátogatta a beteg nővért, s főpásztori áldásban részesítette. Mária Terézia június 24-én hunyt el. A két nappal későbbi temetési szertartást Csernoch érsek végezte. Hamvai a zárdatemplomban nyugszanak. 46 II. 3. A Társulatot érintő főbb események és a szerzetesnők oktató-nevelő tevékenysége Az iskolanővérek október 3-án kezdték meg tevékenységüket Kalocsán. 47 A munkájuk kettő iskolatípusban folyt. Az egyiket a bejáró, kalocsai lánytanulók számára hozták létre, akik az időközben feleslegessé vált és megszüntetett városi lányiskola helyett a zárdában folytatták tanulmányaikat ők voltak az ún. külső növendékek. A növendékek másik köre a művelt családok leánygyermekei közül került ki, akik vagy díjfizetés 48 ellenében, vagy az alapító érsek támogatásának köszönhetően ingyen 49 az intézményben laktak őket belső növendéknek is nevezték. Mindkét iskola négyosztályos volt, bár az első évben a bejáró, városi tanulók számára három tanítónő vezetésével csak három osztály, a belső növendékek számára pedig két nővér irányításával kettő osztály indult. A kor tanügyi viszonyai között a két iskola lényegében nem különbözött egymástól, bár az ún. belső iskola növendékei bővebben, részletesebben tanulhatták a tananyagot. Ennek 45 Uo Uo A Miasszonyunkról Nevezett 22. Franz Mária Terézia 61. E munkákban szereplő azonos dátumtól eltérően Winkler könyvében október 5. szerepel. Winkler A tanítás és élelmezés díja évi 128 forint, negyedévenként előre fizetve. Ezen felül minden leány az intézetbe való belépéskor összesen öt forintot fizet a bútorhasználatért és a háziorvosnak. Továbbá a mosásért és néhány tantárgy oktatásáért is fizetni kellett. A Miasszonyunkról Nevezett Kunszt nőnöveldei alap címen jelentős összeggel támogatta az intézetet, de ebből már csak az érsek halála után, 1868-ban jött létre alapítvány, mely kezdetben 12 ingyenes férőhelyet biztosított. A helyek száma folyamatosan nőtt, 1897-től már 48. A Miasszonyunkról Nevezett

13 hátterében mindössze az állt, hogy ezek a fiatalok műveltebb családból érkezve nagyobb értelmi fejlettséggel rendelkeztek. Amíg ez utóbbi növendékek termei az iskola emeleti helyiségeiben voltak, addig a külsős növendékek a földszinten tanultak, így a két iskolatípus tanulói nem érintkeztek egymással. 50 A lányok életkorát tekintve is volt némi különbség, hiszen míg a külső iskolába 5-12 éves, addig a belsőbe 8-16 év közötti lányokat vettek fel. 51 Az intézetben a tanítás két nyelven folyt, magyarul és németül. A tanítás kiterjeszkedik minden, a nyilvános és szabályszerűen szervezett nőtanodákban kötelezett tárgyakra, melyek: vallástan, magyar és német nyelv, ( ) készséggel- és kifejezéssel olvasás, szemléleti, gondolkodási s beszédgyakorlatok, nyelvtani alaktan és mondattan, helyesírási s fogalmazási ( ) gyakorlatok, továbbá szépírás, számolás és ennek alkalmazása a gyakorlati életben, végül földrajz, hazai a világtörténelem, terményrajz és természettan. 52 Az alapvető tantárgyak oktatásán túl nagy hangsúlyt fektettek az olyan női munkák elsajátítására is, mint például a kötés, varrás, ágyazás, sütés-főzés. Szülői igény alapján és fizetés ellenében lehetőség volt angol-és francia nyelvet tanulni, valamint rajz-, zongora-, és énekórákra járni. Fontos megjegyezni, hogy a külső tanulók a belső növendékek foglakozásain nem vehettek részt, még magánoktatást sem kaphattak. 53 Az intézet tanulóinak száma az alábbiak szerint alakult az első tanévben: 385 bejáró és 42 bentlakó növendék. 54 Az első iskolai évet sikeres vizsgák zárták. Az iskola szabályzat alapján az internátusban lakó növendékeknek a szünidőt a zárdában kellett tölteni, csak a második tanév végén mehettek haza. A nyári hónapokat is igyekeztek a nővérek hasznossá tenni, és feledtetni az otthon hiányát: kézimunkás-, zenés-, énekes-, játékos foglakozásokat és kirándulásokat szerveztek. 55 Mária Terézia anya nemcsak kormányozta a Társulatot, hanem a tanításból is kivette részét. Francia-, angol-, és zongoraórákat tartott. Sokszor megjelent a növendékek körében, érdeklődött irántuk, társalgott velük. Szorgalmukat igyekezett fenntartani, minden hónap végén szóban kitüntette az arra érdemeseket. Gondoskodása a külső növendékekre is kiterjedt, ünnepek alkalmával reggelivel kedveskedett nekik. Nagy hangsúlyt helyezett a leányok keresztény jellemének formálására. Ebben szerepe volt az intézetben alakult Mária- 50 A Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia Kőfalviné Ónodi Márta A Miasszonyunkról Nevezett Uo Uo Franz Mária Terézia Franz Mária Terézia

14 kongregációnak, melyet a főnöknő kérésére Povischill Richárd hittanár és lelkiigazgató hozott létre. A kisebb lányok körében létrejött az Őrangyaltársulat, a hátrányosabb helyzetű, iskolából kimaradt lányok számára pedig megalakult a Leánykör. 56 Az intézetet a Kalocsára érkező egyházi méltóságok mindig érdeklődéssel tekintették meg. Ferenc József az alapító érseket 1861 végén a nőnevelés terén végzett érdemeiért elismerésben részesítette. 57 A városnak és a Társulatnak is komoly megpróbáltatást jelentett az 1862 február eleji árvíz. A zárdaépületbe beözönlő víz komoly károkat okozott, az oktatást nem lehetett folytatni. Kunszt ebben a nehéz helyzetben az árvíz idejére az érseki kastély egyik kétszintes épületszárnyát a szerzetesnők és növendékeik részére bocsátotta. A belső tanulók tanítása itt zavartalanul folytatódhatott, ám a külső iskolák egy ideig nem működtek. Mintegy két hét múlva költöztek csak vissza a zárdába, miután az árvíz elvonult és az épület sérüléseit is kijavították január 5-én váratlanul elhunyt az alapító-érsek Kunszt József, akinek az intézet oly sokat köszönhetett. 59 Rövid ideig Lonovics János az utódja, akit korán elragadott a halál június 4-én foglalta el érseki székét Haynald Lajos, aki főpásztorsága idején minden erejével támogatta és elősegítette a Társulat fejlődését. 60 Haladás volt az ő vezérszava. S mivel minden üdvös haladásnak a keresztény nevelés és tanítás az alapja, azért negyedszázados főpásztori tevékenységét és áldozatait főképp ennek a megvalósítására szentelte. 61 Az intézet életébe alapvető változást hozott az 1868-as népiskolai törvény 38. cikkelye. A külső növendékek iskoláját fokozatosan átszervezték hatosztályos elemi népiskolává, a belső iskola pedig ezzel párhuzamosan négyosztályos polgári iskola lett. Ez utóbbinak tanulói 1911-ig továbbra is csak bennlakók lehettek. 62 Amint arról fentebb már említés történt, Kunszt érsek többször kifejezte azon óhaját, hogy a nővérek az egyházmegye más településeire is eljussanak, ám ehhez feltétlen szükséges volt egy tanítóképző beindítása az anyaházban. Annak létesítését az a tény is elősegítette, hogy az 56 Uo Uo. 62. A Miasszonyunkról Nevezett 29. Az első látogatók között volt Peitler Antal váci-, Bonnáz Sándor csanádi püspök, gróf Pálffy Móric helytartó, Falcinelli M. pápai követ. Uo. 58 Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia Uo Uo. 62 Kőfalviné Ónodi Márta Haynald Lajos 13

15 imént említett népoktatási törvény a tanítónőktől okleveles szakképzettséget követelt. 63 A megvalósítás Haynald Lajosra maradt, aki az 1869/70-es tanévben nyitotta meg az első kezdetben miniszteri, majd 1877-től pedig a püspökkari tanterv szerint működő elemi tanítónőképzőt két évfolyammal és 8-8 növendékkel. 64 Mivel a törvény három éves képzést írt elő, ezért ezt az első két évben úgy oldották meg, hogy a második évben a harmadik év tananyagát is elvégezték. A rákövetkező évben már rendesen, három évfolyamos a képzés. Ekkor összesen 38 növendéke van, akik közül 30-an világiak, 8-an pedig szerzetesnő jelöltek. A világiak közül a többség, 28 fő az intézet lakója. 1883/84-es iskolai évben már negyedik évfolyam is indult. A tanítóképző előnye volt, hogy a harmadévesek az elméleti képzés mellett némi gyakorlatot is szerezhettek, mert az épületben elemi iskolai osztályok is működtek. A tanári kar a következő: Kubinszky Mihály pápai prelátus, aki igazgatói és tanári feladatokat egyaránt ellát, egy papi tanár, valamint öt iskolanővér. 65 Haynald anyagiakkal is támogatta a tanítónőképzést: nagyobb összegekkel járult hozzá az épület bővítéséhez, természettani eszközök, valamint a tanárok részére tan- és irodaszerek beszerzéséhez és a tantermek fűtéséhez. 66 A bejáró leányok részére az 1888/89-es tanévben megnyílt a két évfolyamos felső népiskola, melynek célja a tanítónőképzőbe jelentkező a bentlakók polgári iskolájában 1911-ig nem tanulható külső növendékek felkészítése a felvételi vizsgára. Ez az iskolatípus 1911-ben feleslegessé vált és megszűnt /76-os iskolai évben a legmagasabb képesítést adó iskolatípussal, a polgári iskolai tanítónőképzővel bővült a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek zárdája. Eleinte két évfolyamos volt, de egyszerre csak egy évfolyamot oktattak és minden második évben lehetett bekerülni. Az 1883/84-es évtől már három évfolyamos, de továbbra is minden harmadik évben vettek fel új növendékeket. Csak egy évtizeddel később kezdődött meg mindhárom évfolyam oktatása. Az itt oktatottak száma sokáig nagyon alacsony volt, hiszen csak a rend legtehetségesebb nővérei vehettek részt az órákon. Ám az 1880-as évek végén megváltozott a helyzet: hazánkban ez idáig a lányneveléssel és tanítással foglalkozó női szerzetesrendeknek kivéve a kalocsai iskolanővéreket nélkülözniük kellett 63 A Miasszonyunkról Nevezett A Miasszonyunkról Nevezett Kőfalviné Ónodi Márta 327. A Miasszonyunkról Nevezett Kubinszky Mihály mellett a tanárok kezdetben a következők: Szulik József, Stockinger Mária Remigia, Michael Mária Szalézia, Toadwen Mária Vincenzia, Szűcs Mária Jozefa, valamint Küsswieder Mária Augusztina. A Miasszonyunkról Nevezett Uo Kőfalviné Ónodi Márta

16 a polgári iskolai tanítónői oklevelet. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy magas tudásuk és műveltségük ellenére sem volt egyenértékű a képzést igazoló oklevelük az állami intézetek bizonyítványaival ben azonban az Angolkisasszonyok egri rendházának főnöknője továbbképzési megállapodást kötött a kalocsai intézménnyel, melynek következtében már az 1889/90-es tanév végén a rend hat tagja tett le sikeres különbözeti vizsgát. Hamarosan újabb és újabb szerzetesrendek küldték jelöltnőiket a hazai magasabb leányiskolában működő tanerők képzésére nézve mintegy országos központtá vált 68 kalocsai iskolanővérek intézetébe, ahol az 1900/01-es tanév végéig 7 női szerzetesrend 62 tagja szerzett oklevelet. 69 Mindezek mellett a főpásztornak gondja volt a kisdedekre is. A szükséges szakképzettség megszerzése végett két nővért 1866-ban Prágába küldött. Vezetésükkel nyílt meg 1868-ban a kisdedóvó Kalocsán. Az óvodát két évfolyamos óvónőképző felállítása követte az 1877/78-as tanévben, de növendékei az 1890-es évek elejéig csak szerzetesnők lehettek. 70 Kubinszky Mihály az óvónőképző feladatát így foglalta össze tömören: Ezen óvótanítónőképezdének (mely külföldön is több esetekben a nőtanítóképezdéhez csatlakozik) föladata, kellő ismeretekkel ellátott, a gyermekek iránt őszinte szeretettel lelkesülő egyéneket értelmileg és kedély szerint oly irányba képezni, hogy dolgaikat, feladatukat, mint óvónők és nevelők kellőleg teljesítsék. 71 Az 1896/97-es tanévtől Haynald érsek utóda, Császka György az óvónőképzőt áthelyezte Zomborba, de 1905-ben ismét visszakerült Kalocsára ben a túlképzettség miatt ideiglenesen felfüggesztették az intézmény működését. 73 Az iskolanővérek az óvodában, iskolában végzett munkán kívül az árvákkal is sokat törődtek. Az egyházmegye területén működő első, kalocsai árvaház létrejötte szintén a kalocsai érsekek anyagi áldozatvállalásainak köszönhető. Klobusiczky Péter érsek volt az 68 A Miasszonyunkról Nevezett Uo Kőfalviné Ónodi Márta 329. Franz Mária Terézia Kőfalviné Ónodi Márta Idézi: A Miasszonyunkról Nevezett 42. Az óvónő-és tanítónőképző közötti kapcsolatot mutathatja, hogy Kalocsán kezdetben a tanítónőképző harmadéves tanulói az óvodai nevelés terén is szereztek némi gyakorlatot. Kőfalviné Ónodi Márta Franz Mária Terézia Uo. 8. Kisdedóvó 15

17 első, aki az árvanevelés céljaira alapítványt hozott létre. Az 1831-es nagy kolerajárvány következtében elárvult gyerekek javára tizennégyezer pengőt ajánlott fel. Utóda Nádasdy Ferenc, végrendeletében tízezer pengővel gyarapította az árvaalapot. Haynald érsek összevonta és további összeggel gyarapította a korábbi alapítványokat, s 1872-ben megalapította húsz fiú és húsz leánygyermek számára az első árvaházat, mely az iskolanővérek anyaháza mellett épült fel. Hét évvel később, a bíborossá történő kinevezése alkalmából rendezett ünnepség emlékére kizárólag a kalocsai árvák javára néggyel megemelte a felvehető gyermekek számát. Ez a szám a későbbiekben még kettővel emelkedik, így összesen 46 árvának biztosított a Haynald-árvaház menedéket, ellátást valamint keresztény nevelést az iskolanővérek révén, akikre az érsek rábízta az intézet irányítását. Természetesen gondoskodtak az árvák iskoláztatásáról, a lányok a zárdai iskolában, a fiúk pedig fiúiskolában tanultak. Elsősorban a kalocsai egyházmegye területéről 3 és 8 év közötti árvákat vettek fel, akik, miután betöltötték a 12 éves kort, távoztak az árvaházból. A fiúk nevelője mintegy negyedszázadig Pilger Mária Johanna nővér volt, a lányoké Neorcsis Mária Angéla. 74 Az úgynevezett Szokások kézikönyve, melyről alább még részletesebben lesz szó, külön fejezetben 75 tárgyalja az árvaházak és árvanevelés kérdéskörét, részletes útmutatást ad a nővéreknek a feladatokra vonatkozóan. Hangsúlyozza a gyermekek állandó felügyeletét. A nevelésükkel megbízott nővér legyen jelen minden gyakorlatnál: az imánál, a munkánál, étkezésnél, játéknál; aludjék náluk a hálóteremben, ahol egész éjjel égjen egy kis mécses. 76 Ezen kívül kitér az árvák táplálkozására, öltözetére, kisebb munkavégzésükre, s a gyermekek esetleges büntetésére is. Adminisztrációs feladatokra is felhívja a figyelmet, ami azt jelenti, hogy az árvaház köteles anyakönyvet vezetni, melybe a gyermek felvételének idejét, keresztlevelének adatait, valamint a távozás időpontját kell rögzíteni között összesen 263 gyermeknek (134 fiú és 129 lány) adott otthont az árvaház. 78 Mivel a kalocsai árvaház képtelen volt a jelentkezők mindegyikét befogadni, így idővel újabb árvaházak megnyitása vált szükségessé az egyházmegyében: Bács (1884), Zombor 74 Uo Szokások kézikönyve a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes-Társulatában. Kiadási dátum nem szerepel rajta, csak annyi, hogy az és évi általános káptalan jóváhagyásával, valamint kézirat gyanánt. XIV. fejezet, A továbbiakban: Szokások 76 Szokások Uo A Miasszonyunkról Nevezett

18 (1891), Horgos (1898), Futak (1900). 79 Megemlítendő a kalocsai árvaház áthelyezése Hajósra Városy Gyula főpásztori szolgálata alatt, 1907-ben. 80 Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek július elején elhunyt. 81 Mária Terézia anya egyik levelében joggal nevezte az intézet második alapítójának. 82 II. 4. A Társulat terjeszkedése, zárdaalapítások Az iskolanővérek elterjedésére az egyházmegyében az alapító érsek halálát követően, nagynevű utódainak idejében került sor. A fiókházak megalakulása két korszakra bontható, Haynald Lajos és Császka György idejére. 83 Időrendben az első zárdaalapításra 1868-ban került sor Óbecsén. Mária Terézia anya a közösség vezetésével Stürzl Mária Andréziát bízta meg, aki egyike volt azoknak, akik még 1860-ban telepedtek meg Kalocsán. Óbecsén a szerény kezdetet követően néhány év múlva egy szép nagy emeletes zárda épült, ahol az elemi iskolában és óvodában közel 600 gyermek oktatása és nevelése folyt. 84 Közben egy mélyen vallásos főúri család szintén zárda és katolikus leányiskola létesítését határozta el bácstopolyai uradalmán, melynek vezetését valamely női szerzetesrendre szerették volna bízni. A kalocsai főpásztor közbenjárásával felvették a kapcsolatot az iskolanővérekkel, akik 1869-ben be is költöztek az újonnan felszentelt bácstopolyai zárdába, melynek vezetésével a generális anya Michael Mária Staniszlava testvért bízta meg. Három tanterem és óvoda is létesült Császka György A harmadik zárda alapkövének letételére 1870-ben, felszentelésére ugyanezen év október 23-án került sor Baján. A szertartást személyesen az érsek úr végezte, aki ezen alkalommal a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta a városban. A zárda első főnöknője Kindermann Mária Kalazancia nővér volt. Az intézet az évek során jelentősen fejlődött, hatosztályos elemi népiskola, felső népiskola, polgári iskola és óvoda is működött Mindezekről bővebben Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett A Miasszonyunkról Nevezett 33. Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett Uo. 57. Franz Mária Terézia A Miasszonyunkról Nevezett 57. Franz Mária Terézia Franz Mária Terézia

19 A szabadkai zárda 1874 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Mint az intézet legnagyobb jótevője, Haynald érsek ez évben 24 ezer, majd négy év múlva további 13 ezer forintot adományozott az épület bővítésére. Támogatásában Kubinszky és később Császka érsek is részt vállal. Az elemi iskola mellé négyosztályos polgári iskola és árvaház is szerveződött. A zárda első vezetői Michael Mária Staniszlava, majd Piukovics Mária Baptista nővérek. 87 Bácson, az érsekség második székhelyén 1876 augusztusában nyílt meg a főpásztor saját költségén építtetett zárda. Idővel az elemi iskola és az óvoda mellett árvaház is létesült a városban. Első főnöknője Bottea Mária Alojzia, majd Küsswieder Mária Augusztina ban Újvidékre hívták meg a nővéreket, akik csendben, minden külső ünnepiesség nélkül vonultak be a városba, de fogadtatásuk annál bensőbb és melegebb volt. 89 Népszerűségüket jelzi, hogy nemcsak katolikusok, hanem más vallású szülők is szívesen íratták be gyerekeiket iskoláikba. Az intézet fejlesztésében nagy szerepe volt Michael Mária Szalézia főnöknőnek, aki egyike volt annak a 12 nővérnek, akik Kunszt érsek meghívására 1860-ban Kalocsára érkeztek ban Kunbaján, a következő évben Jánoshalmán és Temerinben telepedtek meg a nővérek. Ez utóbbi község egymaga képtelen volt az alapítással járó költségeket előteremteni, ám Haynald érsek és Kubinszky püspök 7000 forintos adományából elkezdődhetett a zárda építése. A belső felszereléseket az iskolanővérek maguk biztosították. 91 A moholi zárda 1882-ben, a bácsalmási 1886-ban, a zombori egy év múlva, 1887 őszén nyílt meg. A nővérek zombori rendháza melynek felszentelése Haynald érsek utolsó nyilvános ténykedése volt nagysága és modern berendezése tekintetében egyaránt kiemelkedett a Társulat összes épülete közül. Tíz tanteremmel kezdte meg oktató munkáját. Császka György mint már fentebb említettem a kalocsai óvónőképzőt egy időre áthelyezte Zomborba. 92 A 19. század utolsó évtizedében még további öt zárda alapítására került sor a Kalocsa-bácsi főegyházmegye területén: Péterréve (1891), Foktő (1894), Horgos (1897) Hódság (1899) és Futak (1900). 93 A század legelején 1901-ben három zárda alapítására is sor került: Palánkán, Magyarkanizsán és Mélykúton Uo A Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia Uo Uo Uo Uo Uo A horgosi és a futaki alapításra vonatkozóan: A Miasszonyunkról Nevezett Franz Mária Terézia

20 1902 őszén öt nővér és két jelöltnő beköltözhetett az újonnan létrehozott adai zárdába, s még ugyanebben az évben öt tanteremben megkezdték a leányifjúság oktatását A nővérek itteni sikerét támasztja alá az a tény, hogy az első években az iskolát több mint félezer fiatal látogatta. 95 A nővérek szentfülöpi megtelepedése nem zajlott zökkenőmentesen. Bár Császka érsek támogatásával az építkezés megkezdődött és a zárda az előírt határidőig felépült, a község néhány előkelő lakosa mindent megtett, hogy az iskolanővéreket távol tartsa. Hosszas tárgyalásokat követően augusztus végén hatan utaztak a településre, hogy átvegyék a gyermekek nevelését. Munkájukat nehezítette, hogy a lakosság kizárólag német ajkú volt. Szentfülöp egyike azon községeknek, ahonnan a legtöbb lány belépett a Társulatba. 96 A kiskunfélegyházi zárda az első a Társulat házai közül, amely a kalocsai egyházmegyén kívül található. Az itteni leánynevelő intézet az alapítóról, Schuszter Konstantin váci püspökről kapta a Constantinum nevet, melynek építése 1907-ben kezdődött és a következő évben már a nővérek rendelkezésére állt. Az intézetben elemi és polgári iskola, s tanítónőképző is működött. 97 A martonosi zárdát és a leányiskolát a helyi plébános aktív közreműködésével a katolikus hívek építették alapítványi összegből. Amíg a korábbi alapításokat Mária Terézia anya személyesen is felkereste, addig ez utóbbit előrehaladott kora miatt már nem tudta, de mindvégig érdeklődést tanúsított iránta. Három tanteremben folyt az oktatás, a zárda vezetője Budweiser Mária Borromea lett ben Bácsszentivánban nyílt iskola és óvoda, majd Pozsony megyében, Alsókorompán létesült az utolsó zárda, amelynek megnyitását Franz Mária Terézia anya még megélte Uo Uo Uo Uo Uo

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata 6. sz. melléklet A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata A jelölést és a választást a gimnázium intézményvezetője által megbízott háromtagú bizottság irányítja, amelynek tagjai: egy fő az iskolavezetés

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt BESZÁMOLÓ Erasmus+-program, 2016. április 12-19. Weiden - Neustadt 2014. április 12-19. között Varga László és Sima Péter kollegák Németországban jártunk az Erasmus3-program keretén belül. Látogatásunk

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben