Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus"

Átírás

1 Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Szakdolgozat Készítette: Kun Anna ELTE Bölcsészettudományi Kar Konzulens oktatók: Történelem szak Dr. Gergely Jenő prof Hegedűs Judit egyetemi tanársegéd

2 TARTALOMJEGYZÉK KLEBELSBERG KUNÓ ÉS A NEONACIONALIZMUS... 5 Bevezetés... 5 I. Kultúra és művelődés a Trianon utáni Magyarországon... 6 A keresztény-nemzeti értékrendszer... 7 Kultúrpolitikánk 1922-ig... 7 II. Klebelsberg Kunó neonacionalizmusa politikai hitvallásának tükrében A magyar nacionalizmus változása az évszázadok sodrában A magyar neonacionalizmus Reálpolitika és neonacionalizmus Népbarát neonacionalizmus A neonacionalizmus nemzetközi kapcsolatai III. Klebelsberg Kunó kultúrpolitikai elvei és céljai A középosztály szerepe a klebelsbergi kultúrpolitikában A kultúra és neonacionalizmus kapcsolata Klebelsberg politikájában A klebelsbergi kultúrpolitika gyakorlati megvalósulása IV. Klebelsberg ideológiai elképzelésének alapja, az iskolaépítés A népiskolák, mint a nemzeti gondolat újjászületésének eszközei Az évi VII. törvénycikk Az ötezredik elemi népiskola felavatása Klebelsberg Kunó népiskola-programjának mérlege V. Az egyházak és a neonacionalizmus Trianon utáni magyar egyházszervezet Klebelsberg és a magyar egyház VI. A klebelsbergi népiskola-koncepció megvalósulása A népoktatás általános helyzete A népiskola, mint iskolatípus szervezete és tanterve Az elemi mindennapi iskola A továbbképző (ismétlő) iskola A népiskolák tanítói, igazgatásuk és felügyeletük Az 1925-ös, új népiskolai tanterv A népiskolák tanítói Az elemi iskolai tankönyvek

3 VII. A bethleni konszolidáció a XX. század második felének történelemtankönyveiben VIII. Klebelsberg Kunó és kultuszminiszteri tevékenysége napjaink történelemóráján Fejlesztési feladatok a NAT alapján Az RJR-modell Egyéb ötletek Klebelsberg kultuszminiszteri tevékenységének tanításához IX. A klebelsbergi életmű összegzése MELLÉKLETEK számú melléklet Gróf Klebelsberg Kunó életrajza számú melléklet sz. táblázat A VKM költségvetésének alakulása Klebelsberg Kunó minisztersége alatt sz. táblázat A magyarországi tanítóképző intézetek száma az 1920-as évek végére sz. táblázat A hallgatók létszáma a tudományegyetemeken sz. táblázat A működési költségek, vagyis az elméleti és gyakorlati oktatásra szánt kiadások az 1920-as évek végén sz. táblázat Az 1920-as népszámlálás hat évnél idősebb analfabétákról szóló kimutatása szerint sz. táblázat Az 1920-as népszámlálás hat évnél idősebb analfabétákról szóló kimutatása szerint sz. táblázat Magyarország népességének felekezeti megoszlása, sz. táblázat Felekezeti viszonyok között Magyarországon sz. táblázat Az elemi népiskolák heti óraterve (1925) sz. táblázat Az elemi népiskolák, tanítóik és tanulóik száma sz. táblázat Kimutatás az évi július hó 1-jétől kezdve járó fizetésekről sz. táblázat A gimnázium általános óraterve sz. melléklet Bibliográfia

4 Tisztelt Kéri Katalin! A Magyar Pedagógusok Háza Portálon találtam rá az Ön elektronikus könyvtárának (http://kerikata.hu) honlapjára, melyben azt írja, szeretettel vár minden történelemmel, illetve pedagógiával foglalkozó írást. Ezúton szeretném elküldeni Önnek szakdolgozatomat, melynek témája Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter munkássága. Idén nyáron végeztem az ELTE Bölcsészettudományi karán történelem tanárként és kulturális menedzserként. Dolgozatom integrált szakdolgozat, ami azt jelenti, hogy két nagyobb részből áll. Az első rész a szakos szakdolgozatom, melyben Klebelsberg ideológiáján, a neonacionalizmuson keresztül igyekeztem bemutatni munkásságát, második nagyobb része pedig a pedagógiai követelményeket teljesíti. Ez utóbbi sokkal inkább az iskolapolitikára koncentrál, illetve arra, hogy az elmúlt 50 évben, a kommunizmus időszakában, valamint napjainkban hogyan is tanítják ezt a témát az iskolákban. Köszönettel és tisztelettel: Kun Anna 4

5 Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Bevezetés A vesztett világháború után létrejött trianoni Magyarország szűk politikai és gazdasági mozgásterét a külső hatalmi tényezők és az országban összetorlódott értékrendszerek kaotikus állapota határozta meg. Kitörési pontokat kellett keresnie a nemzeti katasztrófa okozta kilátástalannak tűnő helyzetből. A csonka Magyarországon a közhangulatot a rend és a stabilizáció iránti vágy jellemezte. A régi hatalmi elit értékei elhasználódtak, a rendet a keresztény-nemzeti gondolatkörre támaszkodó konzervatív reform valósította meg. Ebben egyszerre fejeződtek ki különböző érdekek: a hagyományos társadalmi csoportok és a katolikus egyház kiváltságai, valamint a tőkés fejlődés elemei. A magyar politikai elit felismerte, hogy az országnak csak a kultúra, a tudás, a szellem erejének segítségével vannak kitörési esélyei a válságból. Kis nép vagyunk, amely elsősorban szellemiekben hivatott nagyot alkotni." Ez a gondolat, mely a 20-as évek Magyarországán született, fejezi ki legjobban azokat a kultúrpolitikai törekvéseket, melyek a két világháború közötti időszakban történtek. A megváltozott területi viszonyok, a nehéz gazdaságpolitikai helyzet új, átfogó kultúrpolitikai koncepciót igényelt. S ekkor Magyarországnak szerencséje volt. Két olyan kiváló államférfi vette kezébe a Trianonban meghagyott maradék ország sorsának alakítását, mint gróf Bethlen István miniszterelnök és gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter. Az ő együttgondolkodásuk, az ő együttműködésük révén alakult ki az a kormányzati stratégia, amelynek eredményeként Magyarország képes volt a trianoni tragédia után talpra állni és megerősödni. Dolgozatom témájául ezért is választottam Klebelsberg Kunó kultuszminiszteri tevékenységének bemutatását. Nem akartam viszont abba a hibába esni, hogy több oldalon keresztül csupán felvázolom munkásságát, igyekeztem mindezt Klebelsberg ideológiájának, vagyis a neonacionalizmusnak a szemszögéből bemutatni. Arra a kérdésre igyekeztem választ keresni, vajon hogyan kapcsolódott össze az eszme a gyakorlati megvalósítással, vagyis a neonacionalizmus a Trianon utáni kultúrpolitikával. 5

6 I. Kultúra és művelődés a Trianon utáni Magyarországon Mert lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni. (Bethlen István gróf) 1920 júniusa a történelemben addig soha elő nem forduló kényszerpálya felé sodorta Magyarországot. A versailles-i Trianon-kastélyban az első világháborúból győztesen kikerült nagyhatalmak egyetlen tollvonással pecsételték meg hazánk jövőjét, szakítottak el nemzetiségeket nemzetiségektől, magyarokat magyaroktól, embereket hazájuktól. A békeszerződés értelmében Magyarország területéből háromnegyed részt, a magyarul beszélő és magát magyarnak valló lakosságból három és fél milliót elveszített. Tragédia, katasztrófa, szerencsétlenség volt mindez egyben, amivel a kis hazában maradt, de a határon túlra került magyaroknak is előbb-utóbb, de szembe kellett nézniük. Belenyugodni nagyon kevesen tudtak, talpra állni azonban még nehezebb volt. A megsemmisülés veszélyével kellett szembe néznie a magyar államnak, társadalomnak, a magyar nyelvnek, s a magyar kultúrának. A világháború, s azzal együtt a hazánkra kirótt békediktátum, a honvédelem, a közlekedés, a kereskedelmi és gazdaság élet mellett elpusztította az addig virágzó magyar kultúrát is. Egyszerre volt itt jelen egy bizonyíthatóan haladni vágyó művészet és kultúra, s egy szélsőséges, maradi álkultúra. Más szóval az egész emberiséget átölelni vágyó humanizmus és a mindenkit - aki nem magyar - kiirtani kész indulat. 1 A békeszerződést megelőzően a tanácsköztársaság működése alatt a művelődésről, s magáról a magyar kultúráról összességében véve kevés mondható el. Az intézkedések, illetve szándékok jórészt csak papíron maradtak, megvalósításukra nem került sor. Az azonban tény, hogy ez idő alatt százezrek jutottak a kultúra közvetlen közelébe, kiállítások nyíltak, irodalmi felolvasóesteket, hangversenyeket rendeztek. A tanácskormány kommunisztikus terrorintézkedései azonban sokakat elriasztottak mindettől. 2 1 Nemeskürty István: Kis Magyar Művelődéstörténet. (Szent István Társulat), Bp., p. 2 U.o.: 152. p. 6

7 A keresztény-nemzeti értékrendszer A tanácsköztársaságot követően Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszterré történő kinevezéséig az egymást követő kultuszminiszterek ideje alatt vált központi ideológiai eszmévé a keresztény-nemzeti gondolat. De mi is volt ennek a célja, illetve feladata, miért is vált ezen értékrendszer a Trianon utáni magyar társadalom vezető ideájává? Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése, a világháború okozta pusztítások, a békediktátum igazságtalan pontjai mind-mind arra adtak okot, hogy a magyar földön egyre másra szülessenek meg azok az eszmék és ideák, melyek segíthetnek a magyar társadalomnak, egyáltalán, a magyar államnak e szerencsétlen helyzetből való kilábalásban. A születő ideológiák azonban éppen céljukat nem érték el. A darabjaira hullott magyarságnak a nemzeti cél érdekében való összevonása látszott legsürgősebb feladatnak.. 3 Mindezt, illetve a sokak által áhított rend megvalósítását a kereszténynemzeti értékrendszer vállalta magára, egyszerre fejezve ki a tőkés Magyarország viszonylagos elmaradottságát és a polgári fejlődés feudális elemeinek konzerváló jellegét. Az értékrendszer legfőbb képviselője az egyház volt, melynek intézményrendszere a trianoni határokon kívül is érintetlen maradt, így őrizve meg autonómiáját, s így biztosítva továbbra is értékterjesztő érvényességét. 4 A nemzeti cél érdekében történő politizálás, a magyarság etnikai és területi egységének helyreállítása vált tehát elsődleges feladattá. S mivel a hazánkra kényszerített trianoni békediktátum katonai rendelkezései szigorúan korlátozták a magyar haderő nagyságát, s ezzel együtt erejét is, nem maradt más, mint szellemben naggyá válni, s maradni. Az össznemzeti érdek kifejezője tehát a kultúra lett. Az a kultúra, melynek középpontjában a magyar állam által is támogatott keresztény-nemzeti értékek álltak. Kultúrpolitikánk 1922-ig augusztusától november végéig Huszár Károly töltötte be a Friedrichkormány kultuszminiszteri posztját, aki aztán március 15-ig miniszterelnökként tevékenykedett. Elnöksége alatt választották meg Horthy Miklóst az I. tc. értelmében Magyarország kormányzójává. 3 T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. (MMI - Mikszáth Kiadó), Bp., p. 4 U.o.: 10. ill. 12. p. 7

8 Kultuszminiszterként a keresztényszocialista mozgalom eszméit képviselte, a keresztény kulturális alapokhoz való visszatérés szükségességét hangsúlyozta, s ezt kívánta összeegyeztetni a modern kor szociális követelményeivel október elején szózatot intézett a magyar tanítókhoz, melynek elsődleges célja volt a magyar iskola becsületének visszaszerzése, az alsóbb néposztályok felemelése, az ifjúság testi nevelése, ezen célból pedig a testnevelési törvény előkészítése. Az 1919 szeptemberében kiadott miniszteri körrendeletében a nemzetnevelés szempontjainak az elemi népiskolákban való érvényesítését hangsúlyozza. Véleménye szerint a nevelésnek új, vezető szempontjául a nemzeti gondolatot kell kitűzni. A tanítóknak pedig feladatuk, hogy minden gyermeket a nemzet értékes tagjává, s hasznos állampolgárrá neveljenek. 5 A felnőttek oktatását is meg kívánta szervezni, ezért kulturális tanfolyam indítását irányozta elő számukra novemberében az erről szóló beszédében Huszár már a nacionalizmus ideológiájával foglalkozik, a magyarság vezércsillagaként az őszinte, bátor és tevékeny nacionalizmust, a kereszténységet és a szociális gondolatot jelöli meg. Úgy gondolta hasonlóan az őt követő kultuszminiszterekhez hogy a nemzeti múlt hagyományaiból az értékest tovább kell vinni, erősíteni, s gyarapítani kell. 6 Ezek a gondolatok már a klebelsbergi koncepciót vetíthetik elénk, miként majd néhány évvel később Klebelsberg, úgy már ekkor Huszár is az építő és alkotó kultúrideál megvalósítását tűzte zászlajára, bízva a magyarság szellemi felemelkedésében. Huszár számára a keresztényszocializmus gondolatköre adta tevékenységének alapeszméjét, kiegészítve azt a nacionalizmus, s a nemzetnevelés központi gondolatával. Ebben látta meg a magyar nép felemelkedésének, s a társadalmi béke megvalósításának lehetőségét, nacionalizmusa pedig jó alapul szolgált a későbbi klebelsbergi neonacionalizmus gondolatkörének kiterjesztésére novemberének végétől 1920 decemberéig Huszár Károlyt Haller István követte a vallás- és közoktatásügyi tárca élén a Huszár-, Simonyi- és Teleki-kormányok minisztereként. Huszárhoz hasonlóan ő is magáévá tette a keresztényszocializmus eszméjét, beszédeiben pedig már élesen kirajzolódott a klebelsbergi koncepció másik központi gondolata, a kultúrfölény elmélete. Klebelsberget megelőzően úgy gondolta, 5 Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepcióik a két világháború között. (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Bp., p. 6 U.o.: p. 8

9 hogy a magyar nép értékes faj, melynek létezése az egész világ érdeke. Hangsúlyozta, azt a kultúrfölényt, melyben a hódítókkal szemben vagyunk, feltétlen meg kell tartanunk, s minél gyorsabban fel kell azt emelnünk. 7 A kultúrfölény elmélete azonban nem ekkor, az 1920-as években született meg. Már a XIX. században is volt arra példa, hogy a kultúrát politikai eszközként használták fel. Gróf Csáky Albin kultuszminiszter 1889-ben például a magyar állam kulturális missziójáról beszél, báró Wlassics Gyula pedig - aki 1895 és 1903 között szintén kultuszminiszterként tevékenykedett már a magyar műveltség felsőbbségét hangsúlyozta, mert ebben látta a biztosítékát annak, hogy a magyar földön élő népek között megtarthassa jogi és történelmi hegemóniájából származó vezető szerepét. Csáky és Wlassics mellett Teleki Pál és Lukács György volt kultuszminisztereket is ide sorolhatjuk, ők is a magyar szellem felsőbbségében és annak megtartó erejében hittek. 8 A világháborút követő kultúrfölény elmélet azonban mégis csak más volt, mint az elmúlt századé. A Trianon diktálta határok egyszeriben teremtettek új helyzetet, megváltoztatva ezzel a magyar állam mind politikai, gazdasági, mind kultúrpolitikai célkitűzéseit. Visszatérve Haller Istvánhoz, az áprilisi miniszteri programbeszédében többek között az oktatásügy gondjai mellett élesen bírálta a dualizmus időszakának nevelésügyét, úgy gondolta, nem fordítottak akkor kellő figyelmet a nemzeti öntudat kialakítására, elhanyagolták a testi nevelést, s nem törekedtek az iskola és az élet közötti kapcsolat kifejlesztésére. Az iskola elsődleges feladatának tartotta a magyar nemzeti érzés kibontakoztatását, s a keresztény világfelfogás erősítését minden magyar gyermekben. Haller tehát, aki egykor még keresztényszocialista politikusként tevékenykedett, ekkor már egyértelműen állást foglalt a kor kibontakozó ideológiája, a kereszténynemzeti eszme mellett. 9 Minisztersége ideje alatt került sor a trianoni békeszerződés aláírására. Az ország megcsonkításának következtében az oktatásügy helyzete is katasztrofálissá vált. Az alsó- és középfokú iskolák több mint fele, egyetemeink közül a kolozsvári és a pozsonyi az elcsatolt területeken maradt. Az új országhatáron kívül maradt magyar értelmiségi-hivatalnoki réteg a boldogulást keresve családjaival menekült az anyaország területére. Az egyetemek túlzsúfolttá váltak, az értelmiségi pályát választók száma 7 U.o.: p. 8 T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. (MMI - Mikszáth Kiadó), Bp., p 9

10 között. 13 Minisztersége alatt a hazafias nevelés erősítése érdekében rendeletet adtak egyre csak növekedett. A már fentebb említett kereszténynemzeti eszme kezdett kibővülni a revízió, illetve az antiszemitizmus egyre erősödő gondolatával. 10 A békediktátum aláírását követően néhány hónappal később került sor a numerus clausus törvény elfogadására az 1920: XXV. tc-ben. A törvényjavaslatot Haller terjesztette be, aki akkor beszédében abból indult ki, hogy olyan értelmiségre van szükség, akik elsősorban a magyar talajban, a magyar történelemben, a magyar lélekben kutassanak, akiknek az legyen a céljuk és feladatuk, hogy azt, ami a magyar földben, a magyar lélekben, a magyar históriában kincs és értékes, azt derítsék fényre, azt fejlesszék tovább. Felvetette az egyetemek decentralizálásának szükségességét, a hallgatók vidéki egyetemekre irányítását, ami néhány évvel később szintén a klebelsbergi koncepció központi részét fogja képezni. Hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat nem tartalmaz semmiféle faji, illetve felekezeti szempontot, de az számára is egyértelmű volt, hogy a zsidóságot mindezek a korlátozások hátrányosan fogják érinteni. 11 Haller István nevéhez fűződik még többek között a Közgazdaságtudományi Kar felállítása is, melyet ugyan a dualizmus idején már többen kezdeményeztek, de gyakorlati megvalósítására csak most került sor. Minisztersége ideje alatt került sor a tanítóképzés átszervezésére is, melynek értelmében négy évről hat évre emelkedett a pedagógiai képzés időtartama. Elődjéhez hasonlóan Haller is kiállt az ifjúság testi nevelése mellett, s folytatni kívánta a középiskolák reformjával kapcsolatos kezdeményezést is, mely aztán a kultuszminiszteri tárca élén őt követő Vass Józsefen keresztül vezetett el Klebelsberg évi középiskolai reformjához. 12 Vass József a Teleki- majd a Bethlen-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcáját december 16. és június 16. között töltötte be. Mindezzel egy ideig párhuzamosan, április végéig közélelmezési miniszteri kinevezést is kapott. IV. Károly visszatérési kísérletei során ő közvetített a király és Horthy Miklós közre. Vass József ebben azt hangsúlyozza, hogy minden tanítónak, tanári testületnek 9 U.o.: p. 10 U.o.: 17. p. 11 Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepcióik a két világháború között. (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Bp., p. 12 U.o.: p. 13 U.o.: p. 10

11 elsődlegesen fontos feladata a közszellem és az erkölcs javítása, az ifjúság hazafias érzésének, jellemének ápolása. 14 Elődeihez hasonlóan ő is támogatta a felsőoktatás decentralizálását, a vidék hangsúlyának növelését, az évi törvényjavaslatában pedig a pozsonyi és a kolozsvári egyetemek ideiglenes áthelyezését szorgalmazta. 15 Emellett kezdeményezte tudományegyetemeink névavatását is. A budapesti Pázmány Péter, a debreceni egyetem pedig Tisza István nevét vette fel. 16 A testnevelésről szóló törvényjavaslat elfogadására is minisztersége ideje alatt, július 15-én került sor. Ennek jelentőségét Vass abban tartotta, hogy nemzeti erősbödésünket, az ország sorsának jobbra fordulását csak az ifjúságtól remélhetjük, ezért testileg és szellemileg egyaránt meg kell erősíteni őket. A törvény értelmében minden ifjúnak 12 éves korától 21 éves koráig kötelező volt valamely leventeintézménybe járnia. Az 1921: 53. tc. pedig minden iskolában kötelezővé tette a testnevelést fiúknak és lányoknak egyaránt. 17 Vass folytatta a már Haller István minisztersége alatt megkezdett középiskolai reformot, illetve a reálgimnázium kialakításának munkálatait is. Javaslata szerint az eddig meglévő gimnázium és reáliskola továbbra is fennmaradna, új középiskolai iskolatípusként viszont megjelenne a reálgimnázium, ahol a reáltárgyakat nagyobb óraszámban tanítanák a latin és más humán jellegű tárgyakhoz képest. 18 Köztudottan ez az elképzelés is Klebelsberg ideje alatt fog megvalósulni, de ami még érdekesebb, Vass felvetette a gazdasági középiskolák felállításának szükségességet is, ami pedig majd csak egy bő évtized múlva, Hóman Bálint minisztersége idején valósul meg. A már oly sokat emlegetett középiskolai reformot Vass már 1922-ben szerette volna bevezetni, de ez is csak utódjának sikerült 1924-ben. 19 Vass József nevéhez köthetjük még az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének biztosításáról szóló 1921: 30. tc-t is, melynek alapelve, hogy a gondviselő által be nem iratott gyermeket az illetékes iskolai hatóság hivatalból beírja az iskolába, s ha az ily módon beírt gyermek nem tesz eleget kötelezettségének, gondviselőjét a hatóság pénzbüntetéssel, illetve elzárással sújthatja. A tankötelezettséget abban állapítja meg, 14 U.o.: 22. p évi XXV. tc. 16 Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepcióik a két világháború között. (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Bp., p. 17 Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepcióik a két világháború között. (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Bp., p. 18 U.o.: 23. p. 11

12 hogy minden 6. életévét betöltött gyermek azt követően 9 tanéven át nyilvános oktatásban részesüljön. 20 S ha a mindehhez szükséges infrastrukturális feltételeket is majd csak Klebelsberg valósítja meg, annyit mégis elmondhatunk, hogy Vass József rövid minisztersége ellenére is sokat tett a beiskolázatlanok számának csökkentése érdekében, s elképzelései szilárd alappal szolgáltak az elkövetkező évtized vívmányai számára. Összegezve az eddigieket, elmondhatjuk, hogy a tanácsköztársaságot követő kéthárom év vallás- és közoktatásügyi minisztereinek közös célja volt a meggyengült és a békediktátum következtében megcsonkított Magyarország felemelése. Közös céljuk volt a nemzeti öntudat érzésének erősítése, az iskolákban a hazafias nevelés középpontba állítása, a magyar szellem erősbítése és ápolása. A revízió gondolatával átitatott keresztény-nemzeti eszme pedig mindehhez határtalan erőt és kitartást nyújtott számukra. A bátor, tevékeny és őszinte nacionalizmusuk lett az alapja Klebelsberg Kunó neonacionalizmusának. 19 U.o.: p. 20 U.o.: 24. p. 12

13 II. Klebelsberg Kunó neonacionalizmusa politikai hitvallásának tükrében Eszmények nélkül nem lehet élni; illúziókban nem szabad élni. (Gróf Klebelsberg Kunó) A magyar nacionalizmus változása az évszázadok sodrában Magyarnak lenni mindig büszkeséggel töltötte el a szíveket. A magyar föld, a magyar vér, a magyar nyelv volt mindig is az, ami hazafiságunkat erősítette, a történelem kihívásai és megpróbáltatásai előtt mindig erőt adott a magyar lelkeknek. Ha visszatekintünk a régmúlt századokra, láthatjuk, hogy ez a fajta nacionalizmus, ez a fajta hazaszeretet soha sem volt hivalkodó, soha sem volt türelmetlen, s más nemzetekkel szemben soha sem volt lekicsinylő. Sokkal inkább volt elfogadó és segítő szándékú. Gondoljunk csak a Trianon előtt időkre, mikor egy hazában élt magyar a románnal, horváttal, szlávokkal. Nem azok ellehetetlenítésére vagy megsemmisítésére törekedett, hanem jó szívvel ápolta azokat. Büszkén vállalva a neki szánt szerepet, a Nyugat védőbástyájaként mindig kitartott önmaga és Európa mellett is. A török elnyomástól megszabadulva hosszas tétlenség után kezdett kialakulni a szellemiségében megújhodott, rendi jellegű nacionalizmus. A restaurációtól elnyomott szellemi erők ezt követően előbb a romantika, majd 1830-ban a rendiséget eltörölni kívánó reform-nacionalizmus mozgalmában gyülekeztek, illetve erősödtek meg. A magyarság újfajta szellemiségének születése példaként állt a közép- és kelet-európai térség kisebb népei előtt is. 21 A rendi nacionalizmus korlátaiból való kibontakozásra két eszköz létezhetett: az egyik az ősi hagyományokhoz, illetve az azokat őrző nép szelleméhez való visszatérést jelentette, míg a másik alternatíva az európai demokratikus gondolkodás átvétele volt. Ez azonban közelről sem volt ilyen egyszerű. A régi, népi magyarság került előterébe, s íróink, költőink tollaiból szóltak a rendi nacionalizmust támadó gondolatok. Kisfaludy 21 Szekfű Gyula: Rövid magyar történet, Szerk.: Soós István, Pótó János. (Osiris), Bp., p. 13

14 Károly, Kölcsey, Kazinczy, Vörösmarty, s még folytathatnánk a sort, mind-mind a szélesebb körű nacionalizmus úttörői voltak. Írásaikban - gondoljunk csak egyszerű példaként nemzeti Himnuszunkra a vitéz és hősi múlt mellett a katasztrófák, a pusztulás, a bűnhődés képei jelennek meg, éreztetve ezzel új szellemiségű nacionalizmusunk tragikus színezetét. 22 Nacionalizmusunk másik nagy képviselője, a reformkor, s a magyar történelem méltán neves alakja volt Széchenyi István. A modern nyugati nacionalizmus három eleme közül népnemzet, nemzetállam, s ezek mindenekfelettvalósága csak egyet fogadott el, mely nem volt más, mint a népnemzet fogalma. Széchenyi a nemzetállam eszményét elvetette, véleménye szerint ez a magyar viszonyokra alkalmazhatatlan, a mindenekfelettiséget pedig mélyen vallásos, keresztény lelkülete utasította el magától. Nacionalizmusának középpontjában az erkölcsi parancsok álltak. Nincs nálam jobb magyar, de ha van is oly hű, oly őszinte magyar, mint én, akárhány, nálamnál őszintébb és hűbb egy sincs, erre esküszöm mondta Széchenyi. 23 A magyarság felemelkedését, a nemzetisülést, magyarodást, akárcsak egy szűk évszázaddal később Klebelsberg, Széchenyi is a szellemi, illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális felemelkedésben látta. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. - hirdette. Nem az anyagi megerősödéstől várta a felemelkedést, ellenkezőleg, nyíltan kijelentette, hogy csak úgy remélünk ránk és utódainkra nézve üdvöt, ha szellemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk, ha szellemi alapokon emelkedik anyagi kiképzésünk; és nem viszont. 24 Széchenyit gondolatai miatt többen is támadták. Az 1840-es évek első felében hatása már megszűnt a közvéleményre. Mikor az 1842-es akadémiai elnöki beszédében a nemzet méltóságát és valódi érdekeit veszi védelmébe a túlhévvel szemben, az egész nemzeti közvélemény szinte egységesen szólal fel ellene. De még ekkor is, ahogy egész élete során, küzdött a magyarság és a magyar nyelv érdekében, s támadta azt a nacionalizmust, mely beéri a külsőségekkel, magyaros ruhával és nyelvvel, mintha ezek jelentenék az őszinte magyarságot és hazafiságot forradalmi eseményei és a szabadságharc vérbe fojtása egyet jelentett a magyar nemzet autonómiájának teljes porba tiprásával. Legnagyobbjaink haltak 22 Szekfű Gyula: Rövid magyar történet, Szerk.: Soós István, Pótó János. (Osiris), Bp., p. 23 Joó Tibor: A magyar nacionalizmus. (Athenaeum), Szeged, p. 24 U.o.: 215. p. 25 U.o.: 224. p. 14

15 vértanú-halált, majd a provizórium szűk egy évtizedében, mikor hazánk közvetlenül az osztrák kormány irányítása alá került, egymás után születtek meg a magyar- és nemzetellenes intézkedések. Ekkor hirdette meg Deák Ferenc a passzív ellenállás politikáját, ezzel is tiltakozva a Bach-rendszer beolvasztási kísérletei ellen. A kiegyezés időszakától kezdve, az 1860-as évek második felétől a magyar nacionalizmusról csak keveset mondhatunk el. Ezt követően ugyanis csak nemzetiségi kérdés létezik. Sikereket azonban ez sem ért el, éppen ellenkezőleg. A nyugati nacionalizmussal karöltve, a Kárpátok szívében évszázadok óta együtt elő nemzeteket lelkileg darabolta szét, még mielőtt ez területileg is megtörtént volna. 26 De ekkor, Ausztriától teljesen elszakadva, a 400 éves osztrák kérdés egyszerre tárgytalanná vált... Amint korábban a 48-as ideológiában, úgy most, ennek tárgytalanná válása után, az ország rekonstrukciójában és annak sikeréből táplálkozó nemzeti reményekben inkarnálódik a magyar nacionalizmus. 27 A trianoni békediktátum aláírást, illetve Teleki Pál kormányát követően Horthy Miklós április 14-én Bethlen Istvánt bízta meg kormányalakítással december 3. és június 16. között Klebelsberg Kunó a belügyminisztériumi tárca élén állva vett részt a Bethlen-kormányban. Nevéhez fűződik az új választójogi törvénytervezet kidolgozása. Az újjáalakuló Bethlen-kormányban június 16-tól augusztus 24-ig vezeti a vallás- és közoktatásügyi tárcát. 28 Kultuszminiszterként egy erős és tekintélyes kormány második embere volt, öntudatos hazafi, aki tudta, hogy a politikában egyszerre kell rugalmasnak és kompromisszum képesnek lenni. Klebelsberg történelemszemlélete a neohumanista látásmódon alapult. Eszerint az emberiség életében a fejlődés a meghatározó történelemformáló erő, és a társadalom az alkalmi visszaesésektől eltekintve mégis mindig előre és felfelé halad. Ezt a megállapítást érvényesnek tartja a magyar történelemre is, azzal a különbséggel, hogy az országot ért csapások miatt gyakori volt a visszaesés. Különösen nagy kárt okoztak a török kor veszteségei, melynek következtében Magyarország etnikai térképe jelentősen megváltozott. A magyarság legnemesebb tulajdonsága a vereségeket és a szerencsétlenségeket feldolgozni és meghaladni képes tetterő és gondolkodás Joó Tibor: A magyar nacionalizmus. (Athenaeum), Szeged, p. 27 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., ill p. 28 Klebelsberg Kunó életrajzát lásd az 1. sz. mellékletben. 29 Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. (MTA), Bp., p. 15

16 A trianoni békeszerződés aláírása után, a magyarlakta vidékek elcsatolását követően a magyar társadalom számára nem maradt más, mint hinni egy majdani revízió gondolatában. A békeszerződést a magyar nemzet rá nézve igazságtalannak érezte, s minden erejével megpróbált harcolni az igazságért, Nagy-Magyarország határainak visszaállításáért. A kilátástalannak tűnő helyzetben a magyar politikai és kulturális elit felismerte, hogy Magyarországnak csak a kultúra segítségével vannak kitörési esélyei súlyos válságából. De mit is értettek ez alatt a kortársak? Miért is gondolta Klebelsberg, hogy a magyarság a szellem fegyverével fogja túltenni magát addigi történelmének egyik legválságosabb problémáján? A választ e kérdésre a kulturális egység elve, az 1920 után újra meghirdetett kultúrfölény-program adja meg számunkra. Ahogy arról már az első fejezetben is szóltam, e koncepció nem ekkor, hanem már a XIX. században megszületett, erre itt már nem térnék ki újra. A trianoni békeszerződés katonai rendelkezéseinek értelmében a magyar haderő létszáma nem haladhatta meg a főt, emellett pedig az általános hadkötelezettség is megszűnt Magyarországon. Már önmagában ez súlyos csapást jelentett hazánkra nézve. Ami fegyvere maradt a magyar nemzetnek, az nem volt más, mint a kultúra és a szellem. Ezt ismerték fel ekkor olyan sokan, s Klebelsberg is ezt igyekezett hirdetni. Kultúrfölény-elmélete az akkori viszonyokhoz alkalmazkodva valójában a kultúra területeire lokalizálta a területi revízió programját. 30 Meg kellett őriznünk kulturális, szellemi fölényünket a kelet-közép-európai országokkal szemben, ezért is mondta Klebelsberg hogy ma, amikor a kezünk annyi téren meg van kötve, a szellem régióiban ellenben korlátlanul cselekedhetünk, éppen a nagy kulturális erőfeszítéseknek van most itt az ideje. 31. Klebelsberg szerint a kultúra nemcsak együttműködés, hanem harc, amelyben ha az ország elbukik, eltűnik a térképről. Értelmezésében a nemzeti hatalmat legitimáló kulturális intézményrendszer kiépítése és radikális modernizációja Magyarország számára nem választás kérdése, hanem életbevágóan fontos. Nem lehet tehát lemaradni és a második vonalba kerülni. Elképzelései aztán egymás után váltak valóra, s szolgálták a magyarság felemelkedését, a keresztény-nemzeti értékterjesztést. De mi is segítette mindebben Klebelsberget? Mi is volt az, ami erőt és kitartást nyújtott neki mindehhez? Ez nem volt más, mint a neonacionalizmus. Egy eszme, mely 30 T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. (MMI - Mikszáth Kiadó), Bp., p. 31 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., p. 16

17 segített előbbre vinni egy egész nemzetet, mely valami újat tartogatott, valami egészen mást, mint eddig volt. A magyar neonacionalizmus A harmincas évek közeledtével a megváltozott kül- illetve belpolitikai helyzet lehetővé tette a nemzeti gondolat addigi fogalmának átértelmezését és új formáinak kijelölését. Klebelsberg Kunó 1928-ban jelentette meg az ötven hírlapi cikkét és két beszédét tartalmazó könyvét, melynek a Neonacionalizmus címet adta. Ekkor már megszülettek az ország kulturális modernizációját szolgáló törvények, és a gyakorlatban is jelentős szerkezetváltáson estek át a művelődés színterei. Nacionalizmus, neonacionalizmus - egymáshoz nagyon hasonló eszmék, gondolatok, valamiben azonban mégis nagy különbség van a kettő között. A neonacionalizmus, ahogy nevében is benne van, új tartalommal igyekszik megtölteni a nacionalizmus ideológiáját. Klebelsberg, ahogy azt már említettem, az 1920-as évek vége felé publikálta neonacionalista elméletét. A kultusztárca évi költségvetésének képviselőházi tárgyalása alkalmával tartott miniszteri beszédében teljes képet igyekezett nyújtani a neonacionalizmus kultúrpolitikájáról és pedagógiájáról, a Magyar Történelmi Társulatban tartott elnöki megnyitó beszédében pedig elméletileg igyekezett megalapozni a neonacionalizmus ideológiáját. 32 De mit is értett Klebelsberg ezen eszme alatt? A pozitív, az aktív, a produktív, a konstruktív emberek szolidaritását; a munkás, az alkotó emberek szent összefogását a rombadőlt haza újjáépítésének nagyszerű munkájában; öntudatos összefogást a kritika túltengéseivel... A neonacionalizmus a korábbi idők szónokló, ünneplő, civódó és kesergő hazaszeretetével szemben a munkás hazaszeretetet hangsúlyozza. Ép úgy szembeszáll a jogosulatlan önámítással, mint a nemzet önbizalmának kishitű lefokozásával 33. Klebelsberg tehát egy újfajta, a korábbi nacionalizmushoz képest egy önbizalommal, tenni akarással teli, tevékeny nacionalizmust és embertípust hirdetett meg a korábbi passzív, negatív és destruktív magyar típus helyére. Klebelsberg szerint minden kornak megvan a maga nacionalizmusa. 34 Trianon után azonban a magyar nacionalizmus új helyzetbe került, régi tartalmát, régi céljait nagyrészt elvesztette. Mert mi volt az elmúlt négy évszázadban a magyar 32 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., p. 33 U.o.: 6. p. 34 U.o.: 128. p. 17

18 nacionalizmus tartalma? Elsősorban küzdelem az osztrák centralizáló és germanizáló törekvésekkel szemben. 35 A XVIII-XIX. században a magyar nacionalizmus célja tehát a nemzetállam kialakítása volt, a XX. századra azonban ez megváltozott. Ekkor már nem csupán a régi nemzetállam visszaállítása volt a cél, hanem egy új állam megteremtése. 36 Ahogy Klebelsberg is írja: a régi érzés elé új célokat kell állítani. 37 A Pesti Napló január 1-i számában azt fejtegeti, hogy a legyőzött és megcsonkított kis Magyarország sok tekintetben konszolidáltabb képet nyújt, mint több úgynevezett győztes állam. Bethlen István szilárd platformot teremtett új ország épült fel a régi romokból, a régi alapokon, de új erőkkel. Valami új közszellem van kialakulóban. 38 A régi célok, miután tartalmukban lényegtelenné váltak, letűntek tehát a színről, s a magyar nacionalizmusnak csak két másik célja maradt Klebelsberg szemében: művelt és jómódú nemzet akarunk lenni, fajsúlyosabb, mint a bennünket környező népek. 39 Nem akarunk mindig félárnyékban ülni, nem akarunk mindig nyomorogni és nélkülözni, pusztulni és tengődni, hanem az erkölcs és a tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni a magyar munka termékenységét e révén függetlenebbek és mindenekfelett öntudatosabban magyarok akarunk lenni. Ez a magyar neonacionalizmus egészséges célja. 40 A magyar neonacionalizmus programja tehát munkára és alkotásra ösztönöz. Célja volt Klebelsbergnek, hogy ez a fajta gondolkodás, melyet ő képvisel, minél szélesebb körökben teret és elfogadást nyerjen. Csillapíthatatlan tenniakarását egy egész nemzetre kívánta kivetíteni, ezzel szolgálva a magyarság jobb sorsra fordulását. Reálpolitika és neonacionalizmus Klebelsberg merőben újat hozó gondolatait és elméleteit azonban sokan kétkedve fogadták, illetve kifogásolták. Köztük volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Berzeviczy Albert ( ), volt kultuszminiszter is. Klebelsberg Reálpolitika és neonacionalizmus címmel a Pesti Napló január 8-i számában 35 U.o.: 123. p. 36 T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. (MMI - Mikszáth Kiadó), Bp., p. 37 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., p. 38 U.o.: 122. p. 39 U.o.: 124. p. 40 U.o.: 126. p. 18

19 reagált Berzeviczy felvetésére, miszerint szerencsésen konstruált jelszó-e a neonacionalizmus. 41 Szerinte ugyanis e fölött vitatkozni lehet, s ennek Klebelsberg helyt is ad, mivel ő, magát a szót: neonacionalizmus, nem jelszónak szánta. A következőket írja: Én a neonacionalizmus szóval egy átváltozási folyamatot akartam kifejezni, amely a magyar nacionalizmusban máris beállott, a nélkül azonban, hogy a közvélemény széles rétegei tudatára ébredtek volna. A neonacionalizmus nem jelszó, hanem műszó akart lenni Ha egy régi eszme új viszonyok között és új tartalommal lép fel, akkor használjuk a neo szót. 42 Klebelsberg tehát úgy látta ahogy azt már fentebb is említettem -, hogy Trianon után a magyar nacionalizmus régi tartalmát elvesztette, így szerinte nyugodtan lehet neonacionalizmusról beszélni, mint ahogyan a művészettörténet is teljes joggal nevezi neoklasszicizmusnak Winkelmann esztétikáját. 43 Klebelsberg az ellenforradalmi időkben olyan nagyon felerősödött turanizmus példáját is felemlegeti: megint csak egy latin műszó, szintén afféle izmus. 44 Szerinte a turanizmus alapérzése nem volt más, mint a Trianonban a magyar nemzet ellen elkövetett igazságtalanság Európa részéről illetve, hogy a nyugat elfeledte hazánk évszázadokon át kitartó és védelmező szerepét a keleti népekkel szemben. E hálátlanság miatt fordultak el sokan a nyugattól, de Klebelsberg szerint e rokonnépekkel, mint a japánok vagy a törökök, irodalmi és érzelmi kapcsolatokat lehet ápolni, de a magyar reálpolitika szempontjából ezektől a törekvésektől aránylag kevesebbet várhatunk s különösen külpolitikai és kultúrpolitikai orientáció tengelyévé e törekvéseket nem tehetjük. 45 A szellemi kapcsolatokat tehát szívesen ápolja e nemzetekkel Klebelsberg, de kultúrpolitikájában a domináló szempontnak másnak kell lennie. ápolnunk kell a kapcsolatokat a hálátlan Nyugattal, tetőtől talpig európéereknek kell lennünk, hiszen Európa közepén élünk. 46 Az ellenforradalmi idők másik nagy jelszavaként említi Klebelsberg a fajvédelem jelszavát. Szerinte ha faji álláspontra helyezkednénk, akkor a tízmillió magyarból bizony nem lehetne mindenkit magyarnak tekinteni. Ezzel szemben úgy látja, hogy mindenkit magyarnak kell tekinteni ebben az országban, aki velünk 41 U.o.: 127. p. 42 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., p. 43 U.o.: 128. p. 44 U.o.: 128. p. 45 U.o.: 129. p. 46 U.o.: 129. p. 19

20 érzelemben, lelkiségben és nyelvben teljesen és fenntartás nélkül összeolvad. 47 Valaki tót vagy német származású és nevű lehet, de ha magát szívvel-lélekkel a magyar szellemi javak s hagyomány közös részesének érzi, akkor ugyanúgy a magyar nemzet tagja, mint az, aki őséről azt hiszi, hogy Árpád fejedelemmel együtt ügetett át a Vereckei-szoroson a Tisza síkságára. - írja Kornis Gyula. 48 A fajvédelem azonban Klebelsberg szerint nem is egészen világos fogalom, ugyanis sokan a zsidóság ellen irányítják érzelmeiket. Ebben az esetben pedig már antiszemitizmusról kell beszélni, amit azonban itt Klebelsberg nem kíván megtenni. Véleménye szerint az antiszemitizmus negatív politikai elv, ellenben a neonacionalizmussal, melynek tartalma pozitív kell hogy legyen. 49 Klebelsberg tehát a nemzethez tartozás türelmes formáját képviseli, másrészt nem csak az 1918 és 1919-es rendszereket, hanem az azokat megelőzőket is bírálja. Nacionalizmusunknak és nemzeti politikánknak szerinte népiesnek kell lennie, hogy a népet megtarthassuk nemzeti alapon. A népiesség pedig sokkal inkább a kormányzat és a közigazgatás népbarát vonalán dől el, s nem például a választójog szűkebb vagy tágabb megvonásán. A népművelés Klebelsberg véleménye szerint legalább annyira gazdasági, mint kultúrpolitikai kérdés is. Minél magasabb egy országban a hozzáértés és a belátás, annál magasabb lesz a gazdaságban egyértelműen érezhető munkateljesítmény. S itt érnek össze a kultúrpolitika legmagasabb kérdései a nemzeti termelés sorsdöntő problémáival. 50 Népbarát neonacionalizmus A Nemzeti Újság március 1-i számában Népbarát neonacionalizmus címmel írt cikkében Klebelsberg az 1920-as években a bolsevizmussal kapcsolatban felhozott vádakat foglalja össze. Az írás előzményének tekinthető az a két korábbi cikke, melyekben az Il canto del lavoro-t, vagyis a Mussolini által kezdeményezett, majd az akkor élő legnagyobb olasz komponistával, Pietro Mascagni-val megzenésített legújabb olasz himnusz strófáit magyarázza. 51 Első erről szóló írásaiban Klebelsberg a harmadik, utolsó szakaszt, a következőben az első szakaszt elemzi. A középső versszakot e cikkében taglalja, ennek oka pedig szerinte nem más, minthogy annak 47 U.o.: 130. p. 48 Kornis Gyula: Nemzeti megújhodás. (1929.) In: Kornis Gyula: Kultúra és nemzet. (Franklin-Társulat), Bp., p. 49 Neonacionalizmus. Gróf Klebelsberg Kunó összegyűjtött újságcikkei. (Athenaeum), Bp., p. 50 U.o.: 133. p. 20

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék

AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON. Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 315 331. (1995) AZ 1920-AS ÉVEK NÉPOKTATÁSA ÉS A NYOLCOSZTÁLYOS NÉPISKOLA MAGYARORSZÁGON Pornói Imre Bessenyei György Tanárképző Főiskola Pedagógiai Tanszék A gondolat

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE

A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE T. Kiss Tamás A KULTURÁLIS ÉLET KÖZTEHERVISELÉSÉNEK KLEBELSBERGI MODELLJE A rendszerváltást követő években felbátorodó kutatók zöme Klebelsberg Kuno kultuszminiszterségének időszakát az 1920-as éveket

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat.

Kedves Olvasóink! Joghistória. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. Kedves Olvasóink! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör (MÁJT TDK) nevében szeretettel köszöntjük régi és új olvasóinkat. A Joghistória legfrissebb számában többek között az emberi jogok történeti

Részletesebben

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig

A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK A zsombói iskola története és szerepe 1890-2011-ig Konzulens: Ormándi János tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK Tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta:

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi:

Részletesebben

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái

A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái Monographiae Comaromienses 15. Szerkesztőbizottság Horváthová, Kinga Liszka József (elnök) H. Nagy Péter Tóth János Sándor Vajda Barnabás Pukánszky

Részletesebben

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 Szabari Vera 1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.50 Absztrakt Az első világháború végétől egy átalakuló és egyre erősödő antiszemitizmus

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST

KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST KÜZDELMEK KÖNYVE GRÓF KLEBELSBERG KUNO ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA, BUDAPEST 13791. Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest. Nagybányai vitéz HORTHY MIKLÓS Ő Főméltóságának, Magyarország

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő

Sorozatszerkesztő Horváth Jenő Tóth Ágnes Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2009 1 Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép

A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban 1. térkép Donáth Péter A református tanító(nő)képzők államosításáról 1918-1919-ben és 1946-1948-ban A terjedelmi korlátokra tekintettel csak az előadás címében jelzett téma néhány aspektusának felvillantására vállalkozhatunk,

Részletesebben

AlbertG_kotet_veg1111hasa.qxd 2006.11.27 8:37 Page 1. Albert B. Gábor Súlypontok és hangsúlyeltolódások

AlbertG_kotet_veg1111hasa.qxd 2006.11.27 8:37 Page 1. Albert B. Gábor Súlypontok és hangsúlyeltolódások AlbertG_kotet_veg1111hasa.qxd 2006.11.27 8:37 Page 1 Albert B. Gábor Súlypontok és hangsúlyeltolódások AlbertG_kotet_veg1111hasa.qxd 2006.11.27 8:37 Page 2 AlbertG_kotet_veg1111hasa.qxd 2006.11.27 8:37

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás Könyvtár Szak Fenyő Miksa és a Nyugat A dolgozatot a szerző engedélye nélkül sem másolni, sem sokszorosítani, belőle idézni, felhasználni csak a szabályoknak

Részletesebben

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években

Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években Fordulatok a magyar kultúrpolitikában az 1940-es években PORNÓI Imre Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza porimrit@t-online.hu A Horthy - rendszer utolsó közoktatási reformja: 1940:XX.tc.

Részletesebben

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid Titkok és mítoszok Rozványi Dávid 2 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Angyalné Kovács Anikó megkért, hogy beszéljek a tanítványainak arról, mit jelent magyarnak lenni. A kérésnek

Részletesebben

tehát szakértelemmé nő. A modern állami szerkezet fejlődése magával hozza a korszerű adminisztráció kiépülését. Európa államai történetének 1880 és

tehát szakértelemmé nő. A modern állami szerkezet fejlődése magával hozza a korszerű adminisztráció kiépülését. Európa államai történetének 1880 és GLATZ FERENC: Konzervatív reform kultúrpolitika. Gróf Klebelsberg konzervatív reformeszméi In: Tudomány, kultúra, politika. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai (1917 1932) (Vál., az előszót

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/

SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/ GÖNCZŐL KATALIN SZEGÉNYSÉG ÉS BŰNÖZÉS /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/ "... ki évekig gonoszok társaságában élve a bün képzetével megbarátkozott, kit e világhoz

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben