Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv"

Átírás

1 L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S

2 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 7 12/13. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelent s szerepük van számos pozitív személyiségvonás kifejlesztésében, tudatosításában. A történelmi eseményekben résztvev k tetteinek ismerete, viselkedésük, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése olyan kulcskompetenciák kialakulását teszik lehet vé, amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a jelenbe vezet utak feltárása pedig segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó m veltségterületek moduljainak feladata, hogy e célok eléréséhez a szükséges tartalmat közvetítsék. Ehhez a történelem és a társadalmi ismeretek elsajátításának olyan körülményeit kell megteremtenünk, ahol a tudás megszerzésének módja örömöt jelent a diákok számára. A történelem, a társadalom, megismerésében növekv szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek. A tanulók tudása ne sz köljön le pusztán a tények ismeretére, hanem mindez problémaérzékenységgel, a tudás b vítésének igényével, az önálló tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai tanulmányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a személyiségek tettei, a m vel déstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük meger sítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felel s magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód fejlesztése, amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes a lehetséges az alternatívák meglátására és értékelésére. Fejlesztési követelmények A gimnáziumi történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelent sen túllép az általános iskolai szinten. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulóknak ismerniük kell a különböz fajtájú els dleges és másodlagos források kezelésének, elemzésének alapszabályait, a tudományos anyaggy jtés elemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjeszt folyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az internetes keres programok és a történelem továbbá társtudományai anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében. A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. Miközben az oksági viszonyok felismertetésével igényt ébresztünk a történelmi jelenségek elrendezésére, a diákoknak tudniuk kell, hogy a történelemben nagyon ritkák az egyértelm összefüggések. Okok és következmények bonyolult hálójában kell bemutatniuk és értelmezniük az egyének és csoportok indítékait, választási lehet ségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott

3 történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. Kívánatos, hogy az egyén felel sséggel viszonyuljon a közügyeihez. Ezt a beállítódást er sítheti a történelemtanítás azzal, ha a reális képet alakít ki a fiatalokban az egyének és csoportok szerepér l az események alakulásában. Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejez képességek fejlesztését l. A történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélését l, az els dleges és másodlagos források pontos tartalmi ismertetését l, gondolatmenetük adatokkal és nevekkel együtt történ felidézését l a beszámolók és kisel adások élvezhet, követhet megtartásáig, a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig. Megfelel en alkalmazva a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és szakkifejezéseit. Szóbeli, vagy írásbeli feladatok elvégzésekor törekedjenek a téma, probléma tömör, egyértelm megfogalmazására, megoldására. A diákok ismerjék a vázlat- és a felelettervkészítés, a kivonatolás és jegyzetelés (él szóban vagy hangfelvételr l elhangzó el adásról, magyarázatról, fejtegetésr l), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkeszt programok alkalmazását. A képi kifejezés módszerei közül a középiskolában lehet séget kell adnunk diagramok, grafikonok elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gy jtésére, válogatására, esetleg készítésére (fénykép, videofelvétel). Fontos feladat az id ben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. Bármelyik történelmi esemény megismerésér l is van szó, a megértés alapvet feltétele, hogy tanulók lássák egységben a topográfiai és a kronológiai adatokat. A diákoknak tudniuk kell az események sorrendjét, fel kell ismerniük az egy id ben zajló eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszer kronológiai táblázatok elkészítése, kronológiai munkák használata. Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. A történelmi térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és becslése, egyszer bb térképvázlat önálló megrajzolása készség szint tudássá kell, hogy váljon. A diákoknak fel kell ismerniük a történelmi tér változásait. A legfontosabb történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében.

4 Kiemelt közös követelmény: Történelem tantervünk ismeretanyaga speciálisan is hordozza a hon- és népismeret, nemzeti kultúránk, kiemelked államférfiaink, világhír magyarok, nemzeti hagyományaink ismeretének követelményeit. Fontos célkit zésünk, hogy a tanulóinkban kialakítsuk az európai és egyetemes emberi kultúra értékeihez kapcsolódó pozitív viszonyt. Fontosnak tartjuk, hogy a történelmi tananyagot helytörténeti vonatkozásokkal is kiegészítsük. Mivel iskolánkban német nemzetiségi osztály is m ködik, hangsúlyt helyezünk a helyi kisebbség történelmének megismerésére is. - A történelem tanításának specifikuma, az id beli látás er sítése. Az azonos idej és megkésett fejlettség kérdések következményeinek bemutatása. - A történelmi ismeretek csak biztos topográfiai ismeretekre épülnek, a tanítás során ezt er síteni kell. - A környezet, a lakóhely eseményeit el kell tudni helyezni a köztörténet f vonalában, a magyar történelmet az egyetemes fejl désben. - Az érdekeltség, majd a tulajdon szerepének megértése, a termelési eszközök, a technika tökéletesítésében, az anyagi el rehaladásban. - A közösségeket összefogó szokások, erkölcs, a különböz vallások szerepe a népek megmaradásában. - A közösségek, népek, államok széthullása, megsemmisülésüket okozó tényez k bemutatása. - A közösségek, népek, államok alkalmazkodási képessége környezetükhöz. - Különböz intézmények kialakulása, fejl dése, ezek jelent sége a fennmaradásban. - Más népek iránti megértés, az általános humánum elvei alapján; ugyanakkor saját értékeink ismerete és védelme. A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség tiszteletére nevelés, a nemzeti és állampolgári tudat er sítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelel társadalmi problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felel sség, tolerancia, értékeket véd magatartás fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához szükséges ismereteket és készségeket megalapozó készségek és képességek kialakítása. Belép tevékenységformák Tájékozottság történelmi ismeretek szerzésében Információforrás képi, tárgyi írásos statisztikai könyvtári informatikai szóbeli komplex Tájékozottság történelmi ismeretek feldolgozásában és értékelésében Feldolgozandó ismeretek jellege vizuális, audiovizuális információk, tárgyi emlékek történelmi jelenségek írásos források adatok, adatsorok Tájékozottság a történelmi ismeretek kifejezésében Tevékenység jellege vizuális információk reprodukciója él beszéd vázlatkészítés Tájékozottság a történelmi térben Tevékenység jellege helyekhez események kapcsolása történelmi és földrajzi térképek összehasonlítá sa változások Tájékozottság a történelmi id ben Tevékenység jellege id rendbe állítás id számítás kronologikus táblázatok készítése szinkrontáblázatok készítése

5 történelmi személyek korszakok összevetés a jelennel megfigyelése, megértése térképrajzolás korszakok események id pontokhoz kapcsolása változások felismerése, összefüggések keresése Az itt felsorolt tevékenységformák jelennek meg az egyes évfolyamok anyagában, lehet ség szerint egyre magasabb és egyre bonyolultabb megismerési szinten. A vizsga általános céljai Kétszint érettségi történelemb l A vizsga azt hivatott mérni, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a történeti gondolkodás kialakulásához szükséges alapokkal, birtokában van-e az alapvet történelmi tényeknek, tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet, képes-e ismereteit szóban és írásban el adni, elsajátította-e azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi eseményeket és jelenségeket értelmezni tudja, képes-e a történelmi forrásokat legyenek akár eredeti, akár a múltról szóló feldolgozások vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan elképzelni, tudja-e értelmezni a jelenkor társadalmi jelenségeit, képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszer történelmi értékeléseket el nyben részesíteni a leegyszer sít véleményekkel szemben. A követelményekben hangsúlyosan szerepelnek a képességjelleg követelmények, azok az elemzési szempontok és történelmi ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek, a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok az ismeretek és készségek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszer bemutatásához szükségesek, a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a m vel dés- és a mentalitástörténet is. A vizsga két szintje A középszint vizsga a jelöltekt l az egyszer bb ismeretszerzési eljárásokat, kifejez képességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvet formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás készségének meglétét várja el. Az emelt szint vizsga a jelöltekt l a középszint követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési és kifejez képességeket, összetettebb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási m veleteket,

6 önállóbb ítéletalkotási készségeket vár el, továbbá a történelmi tények, adatok tágabb körét kéri számon. A két szint közötti különbség az adott téma megközelítési módjában, a tényanyag mennyiségében, a történeti források terjedelmében, sokféleségében, valamint a feladatok eltér nehézségi fokában jelenik meg. A középszint követelmények nélkülözhetetlenek az emelt szint követelmények teljesítéséhez. A középszint érettségi vizsgán számon kérhet évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó az adott témakörhöz rendelhet tantárgyi követelményeivel. Az emelt szint érettségi vizsga egyszer, rövid választ igényl feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák. Az emelt szint érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtend ) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. körét a kerettantervek és a vizsgakövetelmények az adott témaköröknél példák segítségével jelzik. A követelmények felépítése Mind közép-, mind emelt szinten a követelmények kompetenciákhoz és témakörökhöz rendelve jelennek meg. Kompetenciák 1. A források használata és értékelése 2. A szaknyelv alkalmazása 3. Tájékozódás térben és id ben 4. Az eseményeket alakító tényez k feltárása 5. A történelmi események és jelenségek tematikus szempontú (problémaközpontú) bemutatása Témakörök (Számuk mindkét szinten megegyezik, de emelt szinten az egyes témakörökhöz b vebb résztéma lista kapcsolódik.) 1. Az ókor és kultúrája 2. A középkor 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 5. Magyarország függetlenségi harcai és újjászervez dése a Habsburg Birodalomban 6. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 8. Az els világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 9. Magyarország története az els világháborútól a második világháborús összeomlásig 10. Magyarország 1945-t l a rendszerváltásig 11. A jelenkor 12. A mai magyar társadalom és életmód

7 TARTALOM ÓRASZÁMOK hatosztályos képzés négyosztályos képzés Ötosztályos képzés 7. évfolyam heti 2 óra - - XVIII. századtól 1914-ig 8. évfolyam heti 2 óra t l napjainkig 9. évfolyam heti 1, 5(+ 0,5 társ. heti 1, 5(+0, 5 társ. Társadsalomismeret ismeret modul) óra ismeret modul) óra Az skortól a X. Az skortól a X. század történelméig század történelméig 10. évfolyam heti 2 óra A XI -XVII. század történelme 11. évfolyam heti 3 óra A XVIII. századtól 1914-ig 12. évfolyam heti 3 óra 1914-t l napjainkig heti 2 óra A XI -XVII. Század történelme heti 3 óra A XVIII. Századtól 1914-ig heti 3 óra 1914-t l napjainkig heti 1, 5(+0, 5 társ. ismeret modul) óra Az skortól a X. század történelméig heti 2 óra A XI XVII. század történelme heti 3 óra A XVIII. századtól 1914-ig 13. évfolyam - - heti 3 óra 1914-t l napjainkig

8 Megjegyzések: A tananyag és a követelményrendszer minden tagozaton ugyanaz. A német nemzetiségi tagozaton az oktatás német nyelven, bontott csoportokban folyik. Az egyes témáknál megjelenített óraszámokba minden esetben beleértend k az összefoglalásokra és számonkérésekre fordítandó órák számai is. Az el készít évvel induló osztályok társadalomismeretet tanulnak, ennek tanterve, követelményei, feltételei és értékelése a Társadalomismeret tárgy tantárgyi programjában található. A többi 9. illetve az el készít évvel induló 10. évfolyamok esetében a társadalomismeret modulként kapcsolódik a történelem tananyaghoz heti 0, 5 órában. Ennek a részletei szintén a Társadalomismeret tárgy tantárgyi programjában szerepelnek. Hatosztályos képzést 2004/05-ös tanévben indítunk utoljára. A 11/12. illetve a 12/13. évfolyamokon a kétszint érettségire felkészít csoportok (maximum 25 f ) már nem osztálykeretben tanulják a történelmet. A tárgy a középszint érettségi vizsgára készít fel. Az emelt szint képzés esetében az óraszám heti 2 órával még kiegészül. Az új ismeretek tanítása mellett a régebbi témák ismétlésére, szintézisére is sor kerül mindkét szinten. Amennyiben a tanuló a középszintre felkészít csoportból az emelt szint képzésre átjelentkezik, szintemel vizsgát kell tennie. Ennek témaköreit a szaktanár és a munkaközösség határozza meg. A jelen tanterv nem tartalmazza a kétszint érettségire felkészít csoportok tanmenetét. Ezeket a követelményeknek megfelel en a munkaközösség, ill. a szaktanár dolgozza ki. A középszint érettségi szóbeli tételsorát a munkaközösség közösen állítja össze. (A választható, speciális témakörként helytörténeti eseményt - pl. Veszprém a török korban-, vagy a helyi német kisebbség történetét javasoljuk megjelölni.) Az írásbeli dolgozatok javítását a szaktanár végzi a munkaközösség segítségével. Mivel az érettségi követelmények megfogalmazásában az évfolyam szerepel, ezért az alsóbb évfolyamok kerettantervei is megtalálhatóak itt. A kerettantervi minimumot a munkaközösség itt a helyi tantervben kib vítette, melyet a "Részletes követelmények évfolyamokra lebontva" cím részben d lt bet vel jeleztünk. Hangsúlyt fektetünk az Európai Uniós ismeretekre is. A tehetséges tanulók számára szakköri foglalkozásokat, tanulmányi versenyekre (OKTV, OTTV,) való felkészítéseket tartunk. A gyengébb tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, ha szükséges (és ha van rá igény). A mindennapi élet cím résztémáknál az egyik témát a munkaközösség közösen, a másikat a szaktanár választja ki. Fontosnak tartjuk a Magyarországon él nemzetiségek és kisebbségek kultúrájának, földrajzi környezetének megismerését. A német nemzetiségi tagozaton ez kiemelten szerepel. A helytörténeti ismeretek tanítására, a helyi hagyományok ápolására is figyelmet fordítunk. A magyar munkaközösségnek segítséget nyújtunk az iskolai ünnepélyek szervezésénél (márc.15., okt.23., stb.), valamint a munkaközösség feladata két 48-as honvédsír ápolásának szervezése. Az Oktatási Minisztérium által kiadott tantervek (7-8. évfolyamok Monster, évfolyamokon Tószegi és Kozák által írottak) alapján készült. A Lovassy László Gimnázium számára átdolgozta Bereginé Simon Ágnes. A mellékletben szerepl érettségi vizsgakövetelményeket

9 a Kiss Árpád Vizsgafejleszt Központ adta ki. Az évfolyamokra lebontott tanmenetekhez a munkaközösség által használt tankönyvek mellékelt tanmeneteit is felhasználtuk. Értékelés: Alapelvei megegyeznek a Pedagógiai Program általános részében leírtakkal. Negyedévente minimum a heti óraszámának megfelel osztályzata legyen a tanulónak, valamint tekintettel a tárgy jellegére, egy félévben minimum egy jegyet szóbeli számonkérésre kapjon. Minden témából témazáró jeggyel kell rendelkezni a tanulónak, elégtelen témazáró esetén javító dolgozatot kell íratni. A témazáró dolgozatok dönt en befolyásolják az év végi, illetve a félévi osztályzatot. A témáknál leírt követelményeket tekintjük minimum szintnek (elégséges). A jeles szint követelményei az érettségi vizsgaszabályzathoz igazodnak. A társadalomismeret tantárgy 9/10. évfolyamokon modulként épül be a történelem tantárgyba (heti 0, 5 órában). Az osztályzatok helyett "dicséretes /jól megfelelt /megfelelt a tantárgy követelményeinek" min sítést adunk. A megfeleltnél gyengébb teljesítményt nyújtók esetében meg kell találni azokat a fejlesztési módszereket, melyekkel a feltételek teljesíthet k. Iskolaváltoztatás esetén ezek a kategóriák átválthatók osztályzatokra. A középszint érettségi vizsga értékelésében a munkaközösség segíti a szaktanár munkáját.

10 Formái: a ) Szóbeli: egy rövidebb téma szóbeli kifejtése, szóbeli feladat kiegészítése, kérdésekre adott válaszok, fogalommagyarázat, összefügg felelet, referátum, kisel adás, topográfiai felelet, ábra, kép, grafikon, térképvázlat elemzés, összehasonlítás. b) Írásbeli: vázlat, feleletterv készítés, írásbeli feladatlap, témazáró feladatlap, teljesítményteszt. Alapelvei: - legyen rendszeres, folyamatos, változatos, - vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, - terjedjen ki a nevelési, oktatási, képzési folyamat minden mozzanatára, a személyiségfejlesztés valamennyi területér l szerezzen sokoldalú információkat a tanulóról, - ne csak emlékezeti teljesítményeket, hanem az ismeretek alkalmazásának készségét is vizsgálja, - legyen objektív: tükrözze az eredményeket és hiányosságokat, - legyen konstruktív, nevel jelleg, de ne legyen ítélkez, osztályzatközpontú.

11 Feltételek: - történelem szakos egyetemi végzettség tanár, - szertári alapkészlet, javasolt eszközszükséglete: térképek, írásvetít, történelmi arcképek, - diavetít, - televízió, - térképtartó, - térképtároló, - kontúrtérképek, - diasorozatok, - transzparenssorozatok, - videofilmek, - számítógép, Internet hozzáférhet ség - történelmi televízió el adások, - id szalag, - magnetofon, - vetít vászon, - egyéb segédletek: tankönyvek, munkafüzetek, földrajzi atlasz, - tanári segédkönyvek, - módszertani folyóiratok, - szakfolyóiratok (Rubicon, História stb.), - szakkönyvek, - iskolai könyvtár (történelmi vonatkozás), - Internet, számítógép, CD-ROM - továbbképzési lehet ségek. A munkaközösség által használt tankönyvek: (A tankönyvek valamennyi évfolyamon egységesek.) 7. évfolyam: Helméczi Mátyás: Történelem 7. (NT) 8. évfolyam: Helméczi Mátyás: Történelem 8. (NT) 9/10. évfolyam: Száray Miklós: Történelem I/II. (NT/ MK) 10/11. évfolyam: Száray Miklós: Történelem II/III. (NT/ MK) 11/12. évfolyam: Száray Miklós: Történelem III/IV. (NT/ MK) 12/13. évfolyam: Száray Miklós: Történelem IV. (NT/MK) Középiskolai Történelmi Atlasz (Cartographia) A nemzetiségi tagozaton ugyanezen szerz k tankönyveinek tükörfordításait használjuk.

12 Részletes tanterv és tanmenet évfolyamokra lebontva Mivel az érettségi követelmények 5-12/13. évfolyamra vannak megfogalmazva, ezért szerepelnek itt az alsóbb évfolyamos tantervek is. 5. évfolyam Témakörök Élet az skorban Az ókori Kelet világa Ószövetségi történetek Az ókori görögök életéb l Az ókori Róma évszázadai Tartalmak Az sember nyomai a Földön. Hogyan élt a gy jtöget, halászó, vadászó ember. A földm vel és az állattenyészt ember. Az els mesterségek és a csere kialakulása. Természeti népek napjainkban. Varázslat és m vészet. Fogalom: skor, sember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gy jtögetés, vadászat, halászat, földm velés, állattenyésztés, termelés, kézm vesség, csere, mágia (varázslat). Évszám: nagyon régen, régen. A történelem korszakai. Egyiptom, a Nílus ajándéka. A rejtélyes piramisok. Történetek Mezopotámiából. Az írás kialakulása. Mítoszok és mondák az ókori keletr l. Fogalom: ókor, öntözéses földm velés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, ékírás. Helynév: Egyiptom, Nílus, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz. Évszám: kb éve. A Biblia. Bibliai tájak. Ószövetségi történetek. Fogalom: Biblia, Ószövetség, egyistenhit. Név: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon. Helynév: Jeruzsálem. Történetek a görög mondavilágból. Görög istenek és az olimpiai játékok. Hajó és kereskedelem. Görög városállamok: Athén és Spárta. H sök és csaták. Athén Periklész korában. Az athéni népgy lés. Történetek Nagy Sándorról. Fogalom: városállam, piac, kereskedelem, népgy lés, démosz, demokrácia, mítosz, színház. Név: Zeusz, Pallasz Athéné, Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Periklész, Nagy Sándor. Helynév: Olümposz, Olümpia, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Alexandria. Évszám: kb éve. Mondák Róma alapításáról, a királyságról és a köztársaságról. Hadvezérek és csaták: a pun háborúk történetéb l. Szabadok és rabszolgák. Julius Caesar és hadserege. Történetek Augustusról. Egy ókori nagyváros: Róma vízvezetékek, fürd k, amfiteátrumok, bérházak. A rómaiak Magyarország területén. A népvándorlás viharában. Fogalom: királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, amfiteátrum, barbár, népvándorlás. Név: Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus. Helynév: Itália, Róma, Karthágó, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum (és egy lakóhelyhez közeli római kori település). Évszám: kb éve.

13 A kereszténység születése A magyar történelem kezdetei Mindennapi élet, életmódtörténet Történetek Jézus életér l. A kereszténység f tanításai. A keresztény id számítás. Fogalom: keresztény, evangélium, megváltó, apostol, vallás, egyház, püspök. Név: Jézus, Mária, József. Helynév: Betlehem. Évszám: 476. A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az Uráltól a Kárpát-medencéig. A honfoglalás. Fogalom: finnugor, shaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás. Név: Álmos, Árpád. Helynév: Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence. Évszám: 895. A tanév során az alábbi témák közül legalább egyet kötelez feldolgozni: Gy jtöget, halászó, vadászó életmódot folytató népek napjainkban. A család és a gyermek az ókori Görögországban és napjainkban. 6. évfolyam Témakörök Képek a középkori Európa életéb l Tartalmak Nagy Károly birodalmában. Az arab hódítás. A középkori egyház. A kolostorok világa: oklevelek, krónikák, legendák. Milyen volt a középkori uradalom és falu? H bérurak és h béresek. A középkori várak. A lovagi élet. A középkori városok. Céhmesterek és keresked k. Európa a XV. században. Fogalom: középkor, iszlám, kalifa, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, kódex, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, h bérúr, h béres, vár, lovag, középkori város, kiváltság, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat. Név: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc. Helynév: Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizánc, Német-római Császárság. Évszám: 800. Magyarország az Árpádok idején Letelepedés kalandozó hadjáratok. Géza és I. István. István király udvarában. László és Könyves Kálmán. A tatárjárás. Kultúra az Árpád-korban. Fogalom: kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun. Név: Géza fejedelem, I. István, Gellért püspök, I. László, Könyves Kálmán, Julianus barát, IV. Béla. Helynév: Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi. Évszám: , 1301.

14 Virágzó középkor Magyarországon Az újkor kezdetén Magyarország az újkor kezdetén Mindennapi élet, életmódtörténet Károly Róbert. Nagy Lajos, a lovagkirály. Zsigmond, a császár és király. Egy középkori magyar város. Hunyadi János. Mátyás király. Bárók, nemesek, jobbágyok. Mohács. Buda elfoglalása. Fogalom: aranyforint, bandérium, nemes, báró, siség, kilenced, kormányzó, végvár. Név: I. Károly, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. Mátyás, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán. Helynév: Bécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. Évszám: 1456, 1514, 1526, Felfedez k és hódítók. Harc a tengerekért. Szemben a pápával: Luther és Kálvin. A Napkirály udvarában XIV. Lajos. Ablak Európára I. Péter. Az Európán kívüli világ. Kultúra és tudományok az újkor kezdetén. Fogalom: újkor, azték, inka, felfedez, gyarmat, világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, katolikus megújulás, parlament. Név: Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, XIV. Lajos, I. Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. Helynév: Amerika, Versailles, Párizs, London, Szentpétervár. Évszám: 1492, Török világ Magyarországon. A várháborúk h sei. Életképek a királyi Magyarországról. Erdély aranykora. Történetek a függetlenségi küzdelmekr l. Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Fogalom: szpáhi, janicsár, pasa, végvár, kuruc, labanc. Név: Dobó István, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc. Helynév: Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul. Évszám: 1552, 1686, A tanév során az alábbi témák közül legalább egyet kötelez feldolgozni: Mátyás király asztalánál az étkezés történetéb l. Pestis, himl, kolerajárványok a középkortól napjainkig. 7. évfolyam (2004/2005-ös tanévben indítjuk utoljára ezt az évfolyamot) Belép tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képesség Információk gy jtése statisztikai adatokból. Önálló kutatás adott témában, melynek végeredménye rövidebb összefoglaló kisel adás vagy esszé. Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekb l és ismeretterjeszt m vekb l. Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján. Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése. Különböz típusú képi információk gy jtése egy adott témához. Írásos források összegy jtése megadott szempontok alapján. A hírközlési forradalom jelent ségének megértése.

15 Anyaggy jtés tanári segítséggel több szempontból egy adott témában. Különböz képi információk jellegzetességeinek felismerése. Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással. A XIX. századi történelmi eseményekr l szóló dalok, történetek, mondák feldolgozása. Kifejez képesség Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböz statisztikák adatainak felhasználásával. Szerepjáték: valamely korszak jellemz alakjának egyes szám els személy bemutatása. Vázlat készítése csoportmunkában. Összefügg felelet megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával. A megismert sematikus rajzok, ábrák megelevenítése él szóban. Tájékozódás id ben Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján. Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, fejl désének felismertetése. Térségek gazdasági, politikai, társadalmi, technikai jelenségeinek id beli, térbeli összevetése. Ma is el forduló jelenségek, konvenciók, eszmék, intézmények felismerése, összevetése mai jellegzetességeikkel. Kronologikus táblázatok önálló készítése. Események egyidej ségének megállapítása, történelmi események elhelyezése az id ben. Tájékozódás térben A tanult id szak id beli és térbeli változásainak felismertetése történelmi térképek összehasonlításával. Országok területi változásainak megfigyelése különböz térképeken. Témakörök A polgári átalakulás kora 9 óra Képek a XVIII. századi Magyarországról 10 óra A polgárosodás kezdetei Magyarországon 18 óra Tartalmak Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Eszmék, személyiségek és események a felvilágosodás és a francia forradalom korából. Napóleon és Európa. A mez gazdaság és a gépek forradalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei. Életmód a kapitalizálódó Európában. Fogalom: alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak, forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mez gazdasági forradalom, gyár, vállalkozó, haszon, t kés, bérmunkás, kapitalizmus. Név: Washington, Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephenson. Helynév: Boston, Waterloo. Évszám: 1776, 1789, Mária Terézia és II. József. A soknemzetiség Magyarország. A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon. Fogalom: betelepítés, bevándorlás úrbérrendezés, állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika. Név: Mária Terézia, II. József. Évszám: Országgy lések Pozsonyban. A magyar nyelv ügye. Gróf Széchenyi István. Kossuth Lajos. Életképek a reformkori Magyarországon március 15-e. Polgári törvények. Nemzetiségek ébredése. Képek a szabadságharc csatáiból. Fogalom: országgy lés, arisztokrácia, alsótábla, fels tábla, reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felel s kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, trónfosztás. Név: gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Pet fi Sándor, gróf Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem. Helynév: Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad.

16 Évszám: , március 15., október 6. Nemzetállamok kora 11 óra A dualizmus kora 11 óra Az els világháború 8 óra Mindennapi élet, életmódtörténet 3 óra Az amerikai polgárháború. Új európai nemzetállamok. Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. Versenyben a világ felosztásáért. A modern társadalomi csoportok, életmódjuk. A sokarcú munkásmozgalom f áramlatai. Fogalom: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, szocializmus, szociáldemokrácia, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant. Név: Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx. Helynév: Németország, Olaszország. Évszám: , Magyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Képek a politikai életr l. Gazdasági felzárkózás. A polgárosodó magyar társadalom. Világváros születik: Budapest. A millennium: sikerek és válságjelek. Fogalom: emigráció, kiegyezés, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millennium. Név: Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán. Helynév: Osztrák Magyar Monarchia, Budapest. Évszám: 1867, A háború okai, céljai és jellege. Forradalom, Oroszországban. Gy ztesek és vesztesek. Fogalom: villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet. Név: Lenin. Évszám: , A tanév során az alábbi témák közül legalább egyet kötelez feldolgozni: Oktatás a dualista Magyarországon. Mágnások, polgárok, parasztok, cselédek, társadalom és életmód. Ismétlés a tanév végén 4 óra Rendszerez összefoglalás. Ebb l 1-2 óra tanulmányi kirándulásra is fordítható. A továbbhaladás feltételei A diák készítsen önállóan vázlatot adott témáról. Tudjon beszámolót, kisel adást tartani adott történelmi témáról megadott ismeretterjeszt irodalom alapján. Tudjon egyszer történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszer bb forrásokat értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemz it. Tudja, hogy a kerettantervben szerepl személyeknek mi volt a jelent ségük az adott id szakban. Tudja térben és id ben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit. Tudja összehasonlítani különböz id szakok térképeit. Legyen képes egy-egy ország területváltozásait térképr l leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak.

17 8. évfolyam Belép tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képesség Önálló vázlat készítése. Statisztikai adatok gy jtése jelenismereti témában. Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári segítséggel. Korabeli írásos források összevetése saját szempontok alapján. Riport/interjú készítése szemtanúkkal adott témáról megadott szempontok szerint. Adott témájú, de eltér adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak felderítése tanári segítséggel. Dokumentumfilmek elemzése tanári segítséggel. A televízió, a rádió, napi- és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel. Információk szerzése dokumentumfilmekb l, televízióból. Információk szerzése napi- és hetilapokból. Információk szerzése rádióm sorokból. Az iskolai oktatásban megjelen tudományterületek történeti szempontú elemzése (technika, ökológia, fizika stb.) Dokumentumfilmek és játékfilmek jellemz részleteinek értelmezése, mondanivalójának rövid leírása. Kifejez képesség Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek rendszerezése. Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása a tanár által el zetesen megadott szempontok alapján. Gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális jelenségek összefüggéseinek felismerése és megfogalmazása. Adott jelenismereti téma/helyzet megjelenítése szerepjátékkal. Statisztikai adatok bemutatása. Ökológiai problémák összetev inek felismertetése, történeti okainak felderítése. Tájékozódás id ben Önálló kutatás az iskolai oktatásban megjelen tudományterületek változásairól. Szinkronisztikus kronológiai táblázatok készítése. Tájékozódás térben A tanult id szak id beli és térbeli változásainak felismerése történelmi térképek összehasonlításával. Témakörök A világ a 20-as és a 30-as években 12 óra Magyarország a két világháború között 11 óra Tartalmak Európa az els világháború után. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus Németországban. A sztálini Szovjetunió. Az Egyesült Államok és Roosevelt. Út a háború felé. Fogalom: jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzeti szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda. Név: Hitler, Sztálin, Roosevelt. Helynév: Szovjetunió. Évszám: , Forradalom és ellenforradalom. Trianon és következményei. A bethleni konszolidáció. A gazdasági világválság és Magyarország. Kiútkeresés és külpolitika. Életmód és szellemi élet a két világháború között Fogalom: szirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus, kommunisták. Név: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István. Helynév: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély. Évszám: 1918, 1919, 1920.

18 A második világháború 12 óra Európai háborúból világháború. A totális háború. Magyarország a második világháborúban. Magyarország 1944-ben. Az európai és a magyar zsidóság tragédiája. A háború befejezése. Fogalom: totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt, hintapolitika, nyilasok, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús b nös. Név: Churchill, Teleki Pál. Helynév: Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam. Évszám: 1939, 1941, március 19., október 15., május 9., szeptember 2. A globalizálódó világ 14 óra Magyarország története napjainkig 14 óra Állampolgári ismeretek 2 óra Mindennapi élet, életmódtörténet 3 óra Ismétlés 6 óra A kétpólusú világ. Kommunista diktatúrák. A harmadik világ. A világgazdaság. Az európai integráció. Az emberi és polgári jogok. Globális problémák a globalizáció problémái. Fogalom: hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás. Magyarország a keleti blokkban a koalíciós évek. Sztálinizmus Magyarországon a Rákosi-korszak os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak. A magyar társadalom átalakulása. A határon túli magyarok. A rendszerváltozás. Fogalom: pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás. Név: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád. Évszám: 1945, 1948, október 23., Az állam és polgára. A nyilvánosság. A politikai rendszer intézményei. Részvétel a közügyekben. Emberi jogok társadalmi kötelezettségek. A gyermek jogai. Fogalom: állam, nemzet, nemzetiség, etnikum állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás, emberi jogok. A tanév során az alábbi témák közül legalább egyet kötelez feldolgozni: Családom története a XX. században. Diákjogok, diákszervezetek a mai Magyarországon. Tanév végi rendszerez összefoglalás. Ebb l 1-2 óra tanulmányi kirándulásra is fordítható. A továbbhaladás feltételei A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kisel adást tartani. Tudja, mi történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelked eseménye idején. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a technikai-gazdasági fejl dés legfontosabb állomásai között. Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja ismertetni a demokráciák és a diktatúrák legjellemz bb vonásait. Legyen képes néhány jelent s eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet folyamában.

19 9/10. évfolyam Belép tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Lényegkiemelés megadott szempontok szerint. Azonos eseményr l, jelenségr l készült különböz forrásrészletek összehasonlítása. Tudományos-ismeretterjeszt szöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb ismeretforrásokkal. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjeszt folyóiratok repertóriumaiban és az internet valamely magyar nyelv keres programjában. Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása az störténet, az ókor és a középkor kutatásával kapcsolatban. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával. Eltér álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Másodlagos forrásokban fellelhet leegyszer sít vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. Jegyzetkészítés kb. 5 6 percnyi normál beszédtempójú el adásrészletr l. Kivonat készítése rövidebb (4 5 oldalnyi) tudományos-ismeretterjeszt szövegrészletr l, feleletterv készítése megadott témáról. Kifejez képességek Híres ókori és középkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása él szóban. A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott s-, ó- és kora középkori jelenségekben, folyamatokban. Vitaindítók tartása adott témáról tanári útmutatás alapján. Szóbeli ismertet (felelet, kisel adás) tartása el zetes vázlatkészítéssel. El re megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Kiemelked történelmi személyiségeik döntéseinek értékelése. Tájékozódás id ben A keresztény id számítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám id számítással. A magyar störténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az egyetemes vagy az európai történelem nagy korszakaihoz. Id rendi táblázat készítése. Tájékozódás térben Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi térképlapok egymás mellé illesztésével, a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek megkeresése mai helyzetet tükröz térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeir l. A kerettantervi minimumtól való eltérés itt a helyi tantervben d lt bet vel van jelezve.

20 TÉMAKÖRÖK Az skor és az ókori Kelet 9 óra Az ókori Görögország 12 óra TARTALMAK Bevezetés a történelembe. Az emberré válás folyamata. Az élelemtermelés kialakulása. Az si hiedelemvilág. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Városállamok és birodalmak. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Kronológia: A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdetei. Kr. E. 8000, Kr. e 3000 körül, Kr. e XVIII. sz., Kr. e X. sz., Kr. E. 525 Személyek: Kheopsz, Hafre, Menkaure, Aha-Ménész, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Asszurbanapli, Asóka, Buddha, Csin Shi Huang-ti, Konfuciusz. Fogalmak: homo sapiens, Ausztralopithecus, homo sapiens, homo erectus, homo habilis, jávai lelet, sk kor, újk kor, paleolit, neolit, mágia, totem, fétis, rézkor, bronzkor, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, biblia, állam, hieroglifa, vallási dualizmus, kaszt, buddhizmus, brahmanizmus. Topográfia: Rudabánya, Vértessz l s, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Türosz, Judea, Izrael, Jeruzsálem, Neander-völgy, Cro- Magnon, Tigris, Eufrátesz, Gangesz, Indus, Giza, Luxor. A krétai és a mükénéi kultúra. A polisz. A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. A spártai állam. A görög perzsa háborúk. Piac, pénz, kereskedelem a görög világban. Athén és Spárta párharca. A görög hitvilág, m vészet, tudomány és mindennapok. Nagy Sándor birodalma. A hellenizmus.

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez amit betéve tudni kell! Fogalmak őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az emelt szintű érettségire felkészítő képzés helyi tanterve a 11-12. évfolyamon Kerettantervi megfelelés: emeltszint Tankönyvek, tanulói segédletek, taneszközök

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: történelem 11-12. évfolyam 2 A történelem fakultáció mint szabadon választható tantárgy célja az emelt szintű érettségire

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben