Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában"

Átírás

1 Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 ALKALMAZOTT HÁLÓZATI ISMERETEK - VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOK AZ INFORMATIKÁBAN ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Munkahelyén, eőy komplex inőormatikai meőoldásokat szállító vállalkozás alkalmazottjaként azt a Őeladatot kapja, hoőy kapcsolódjon be a leőújabb meőrendelés, eőy több telephellyel rendelkez céő inőormatikai hálózatának b vítésében. A feladat komplex, hiszen a meőrendel telephelyein jelenleő is m ködnek már inőormatikai eszközök, ezeket Őoőják vezeték nélküli eszközökkel b víteni és inőormatikai hálózatba inteőrálni, hoőy a meőrendel céő a számítóőépeivel az újonnan telepítend mobil, wiői eszközök (PDA, notebook), a telephelyén belül és a telephelyek között is képesek legyenek adatátvitelre, kommunikációra. Rendelkezésére áll céőének hálózati szakemberei által elkészített hálózati dokumentáció, valamint a tervezett b vítés után m ködtetend hálózat terve. Az ön Őeladata a hálózati tervdokumentáció alapján megismerni a WLAN hálózat kialakításának terveit, valamint közrem ködni az eőyes wi-fi eszközök üzembe helyezésében, elvéőezni a berendezések csatlakoztatását, ellen rizni a csatlakoztatott eőyséőek m ködését. A jelen tananyaő alapvet célja összeőoőlalni azokat a hálózati ismereteket, amelyek a vezeték nélküli (WLAN) számítóőép-hálózatokban használatos aktív elemek Őelhasználásához, rendszerbe állításához, az esetőelvetésben meőőoőalmazott munkahelyzet meőoldása során nélkülözhetetlen. SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 1.BEVEZETÉS 1. Vezeték nélküli hálózatok csoportosítása kiterjedésük alapján 1

3 WPAN: a leőkisebb méret vezeték nélküli hálózattípus, amelyet általában periőériális eszközök számítóőéphez való csatlakoztatására használnak (pl. eőerek, billenty zetek és PDA). Az adatátvitel technolóőiája tipikusan Bluetooth. WLAN: a vezetékes helyi hálózatok méretének a kiterjesztése céljából használják, vaőy olyan helyen, ahol a körülmények nem teszik lehet vé a vezetékes hálózat kiépítését (pl. m emlék épület). A WLAN rádióőrekvenciás technolóőiát használ. A vezetékes hálózathoz való csatlakozás a hozzáőérési pontnak (Acces Point, AP) nevezett eszközön keresztül történik. A hozzáőérési pont teszi lehet vé a vezeték nélküli állomások és az Ethernet kábeles hálózat állomásai között a kommunikációt. WWAN: olyan vezeték nélküli hálózat, amely naőy kiterjedés, Őöldrajzilaő naőyméret területeken biztosít leőedettséőet. Ilyenek például a mobilteleőonos hálózatok. Ilyen hálózatnak tekinthet például a Mobil kommunikáció őlobális rendszere (Global System Őor Mobile Communication, GSM). 2. Az OSI reőerenciamodell és a WIFI kommunikáció kapcsolata A hálózati témakör 22. moduljában már ismertetettük az OSI referenciamodellt, mint a hálózatok modellezésére, m ködésük értelmezésére leőáltalánosabban alkalmazott alapelvet. Az OSI modell Őelelevenítésére, jelen esetőelvetésünk kapcsán azért van szükséő, hogy el tudjuk helyezni az OSI rendszerben a WLAN hálózat alapvet jellemz it. Az 1. ábrán látható, hoőy a WLAN a vezetékes kapcsolatra épül LAN-októl az alsó két réteőben tér el. Ez a tény alapvet en abból adódik, hoőy az inőormációátvitel közeőe nem valamilyen vezetéken keresztül vezetett, hanem a szabad térben terjed, elektromáőneses hullám viszi az inőormációt. 2

4 1. ábra. Az OSI modell és a WLAN kapcsolatáról VEZETÉK NÉLKÜLI LAN SZABVÁNYOK 1. Az IEEE es szabvány A WLAN hálózati kommunikációt, a es IEEE alapszabvány Őoőlalja össze, amely eredetileg 2 vagy 1 Mbps-os bitsebesséőet deőiniált és a 2,4-2,5 GHz-es Őrekvenciatartományt használta. A es IEEE alapszabványt a naőyobb bitsebesséő elérése érdekében tovább b vítették. A leőőontosabb kieőészítései: a A a m ködési tartománya az 5 GHz környéki Őrekvenciasávokon található. (A pontos Őrekvencia a különböz orszáőok hírközlési hatósáőaitól Őüőő.) A szabványban deőiniált maximális adatátviteli sebesséő 54 Mbps, amely ideális Őeltételek között érhet el. Az ideálisnál kedvez tlenebb körülmények között, a rendszer kisebb sebesséőekkel dolőozik. (48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 4 Mbps) 3

5 802.11b A b a naőyobb bitsebesséőeket támoőató Őizikai réteőet szabványosította. M ködési tartománya eőy 2.4 GHz környéki Őrekvenciasávon található g Naőy sávszélesséő elérését teszi lehet vé (54 Mbps elméletben, Mbps a gyakorlatban) a 2.4 Ghz Őrekvencia tartományban. A hordozható újszámítóőépek 95%-a ma kompatibilis a b és ő szabványokkal, amelyek 13 csatornát használnak. A támoőatott adatátviteli sebesséőek 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. Emellett képes eőyüttm ködni a b-vel, CCK modulációval 5,5 és 11 Mbps sebesséőőel, és a el 1 Mbps és 2 Mbps sebesséőőel i Ez a szabvány eőyszerre követeli meő az adatok titkosítását (kódolását) és a Őelhasználók azonosítását/autentikálását (802.1x szabvány), az adatok titkosítása a WPA 2 módszer szerint történhet. Ez a szabvány meőőelel a vállalatok adatbiztonsáői iőényeinek e A szabvány a szolőáltatási min séőőel Őoőlalkozik.(Quality of Service: QoS). Célja, hoőy Őontossáői (prioritási) sorrendbe szervezze a jelőorőalmat (hang, majd video, majd adat). Els sorban a Wi-Fi hálózatokon meővalósított IP alapú hanőátvitelre (Voice over IP) vonatkozik f Lehet vé teszi, hoőy eőyik hozzáőérési pontról a másikra meőszakítás nélkül lépjünk át. (roaminő Őunkció) n A várható elméleti maximális adatátviteli sebesséőe 540 Mbps, amely a g 10-szerese. A sebesséőnövekedést a MIMO (Multiple Input Multiple Output) rendszer bevezetésével érik el. A MIMO lényeőe, hoőy eőyszerre több adó- és vev antennát használnak az eszközök az adattovábbításra. 4

6 2. A x Őontosabb szabványainak összeőoőlalása Szabvány M ködési tartomány Szabványban röőzített elméleti max. átviteli sebesséő Mbps Elméleti max. átviteli sebesséő Mbps Tényleőes max. átviteli sebesséő Mbps Átlaőos beltéri távolsáő ,4GHz/5Ghz 1; m a 5 GHz 6;9;12;18;24;36;48; m b 2,4 GHz 5,5; ,5 50 m g 2,4 GHz 5;9;12;18;24;36;48; m n m 3. A WI-FI eszközök maőyarorszáői használatának szabályai Maőyarorszáőon az évi LXII. számú törvény rendelkezik a Őrekvenciaőazdálkodásról t l a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósáő Őeladata a Őelhasználásra kijelölt Őrekvenciákon m köd rádióállomások kisuőárzott m szaki paramétereinek ellen rzése. Erre azért van szükséő, mert a Őrekvencia (jelenleő) eőy korlátos er Őorrás. A WLAN eszközök számára két Őrekvenciasáv enőedélyezett: 2,4 GHz-es ISM sáv: Ez a sáv 2400 MHz-t l 2483,5 MHz-iő terjed. Összesen 13, eőymással átőedésben lév WLAN csatornát deőiniáltak rajta. A csatornakiosztást a 3. táblázat tartalmazza. A maximálisan enőedélyezett, nem enőedélyköteles adóteljesítmény ebben a sávban 100 MW. Ezt a sávot számos eszköz használja méő a WLAN mellett, ezért őyakran interőerencia adódhat, amely rontja a WLAN teljesítményét. Ilyen eszköz például: Bluetooth, Cordless teleőonok, Mikrohullámú süt stb. Csatorna Frekvencia Csatorna Frekvencia száma MHz Száma MHz GHz környéki sávok: Ez a sáv MHz-iő terjed. A sávban 1 W-os maximális adóteljesítmény enőedélyezett. A WLAN a szabványával kompatibilis eszközök m ködnek ebben a sávban. 5

7 RÁDIÓS ÁTVITEL JELLEMZ I A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOKBAN A rádiós terjedést több tényez is beőolyásolja. A Őalak alapanyaőa (téőla, beton, vasbeton, stb.) és mennyezetek csökkentik a jel er sséőét, visszaverik a jeleket, és a háttérzaj miatt nehéz a jelet visszaállítani az eredeti Őormájára (demodulálni). Eőy tipikus környezetben, az akadályok és Őalakon való ver dések miatt a különböz helyeken tapasztalható árnyékolási jelenséő különböz min séő jelet eredményez. A wi-fi csatorna min séőe id ben nagyon változékony, mivel a környezet nem állandó. A leőtöbb őyártó deőiniálja azt átlaőos maximális hatótávolsáőot, amelyre átlaőos m ködési körülmények mellett, két wi-fi csomópontot (nodet) lehet helyezni. 1. Adóteljesítmény Az adási teljesítményt, a kisuőárzott jel Watt-okban (vagy mw-ban) mért teljesítményével deőiniálják. A gyakorlatban a wi-fi eszközök által el állítható teljesítmény szabályozható, amivel beállítható az optimális vételi körülmények érdekében. Az adási teljesítmény szabályozhatósáőa el seőíti a más rendszerek által okozott interőerencia hatásának csökkentését, de hatása van a Őrekvenciák újraőelhasználására, mivel ha több hálózatot kell eőymáshoz közel üzemeltetni, azok zavarhatják eőymást. A kisebb adási teljesítmény viszont csökkenti a besuőárzott cella méretét. 2. Érzékenyséő Az érzékenyséő annak a leőkisebb jelnek az er sséő, amely méő a vev ben meőbízhatóan érzékelhet, ŐelŐoőható. Ez az adat alapvet en a vev min séőével van összeőüőőésben. Minél kisebb jelet képes érzékelni a wi-ői eszköz, annál jobbnak kell lennie a vev hardverének. Az érzékenyséőet dbm-ben szokás megadni. A tipikus érték 80 dbm körüli, de minél kisebb ez az érték, az érzékenyséő annál jobb (a 90 dbm érték jobb). 3. Csillapítás Minél naőyobb a lehetséőes csillapítás értéke, annál naőyobb lehet a távolsáő két eszköz között. 100 MW-os adási teljesítmény és 80 dbm érzékenyséő mellett, a maximális csillapítás értéke 100 db. A csillapítás az adó és a vev jelének loőaritmikus viszonyát adja meg, azaz a jel csökkenésének mértékét. A leveő ben a távolsáő néőyzetével arányos a csillapítás. 4. Jel/zaj viszony (SNR) A jel/zaj viszony meőadja a vev ben vett jel és zaj teljesítményének a viszonyát. Ahhoz, hoőy a vett jelet sikeresen lehessen dekódolni, a vev ben a jel/zaj viszonynak minimálisnak kell lennie. Ez az érték Őüőő a választott modulációtól és a vev eőyséő min séőét l is. 6

8 5. Elhalkulás (Őadinő) A fading jelenséőe a rádioőrekvenciás jelátvitel őyakorlati alkalmazásának, kezdeteit l Őoőva már ismert jelenséő volt. A jelenséő lényeőe, hogy a wi-ői eszköz környezeti viszonyaitól és a terjedési körülményekt l Őüőő en, eőy rövid idej jeler sséő csökkenés lép Őel olyan környezetben, mint például eőy irodaház vaőy lakóház. A jelenséő maőyarázata, hogy a rádiójelek különböz úton érkeznek a vev be, amelyet a környezeti objektumokról való visszaver dés okoz. A Őadinő átviteli hibákat okoz a jelben, amiket a rendszerben korriőálni kell, a hibák javítása plusz eljárásokat iőényel. Minél naőyobb a hatótávolsáő, a Őadinő jelenséőek annál naőyobb valószín séőőel csökkentik a jeler sséőet, és a kapcsolatvesztés is valószín bb. CSATLAKOZÁS A WIFI HÁLÓZATHOZ 1. Munkaállomás csatlakoztatása A őyárilaő már wi-ői hálózati kártyával ellátott munkaállomások rendelkeznek az adott hálózati kártya menedzselésére szolőáló szoőtverrel, amely tartalmazza azokat a Őunkciókat, amelyek a wi-fi kapcsolat Őelépítéséhez szükséőes beállítási lehet séőeket tartalmazzák. 2. ábra. WLAN csatlakozás Más a helyzet, ha a munkaállomás vezeték nélküli hálózati kártyával történ b vítése utólaő történik. Ekkor a hálózati kártya hardveres illesztésén túl, a hálózati kártya őyári szoőtverének telepítését is el kell véőezni. 7

9 2. Ad-hoc hozzáőérési üzemmód - (IBSS Independent Basic Service Set) A vezeték nélküli állomások közvetlenül eőymással kommunikálnak, hozzáőérési pontok nélkül. Az üzemmód használatával lehet vé válik a vezeték nélküli állomások számára, hoőy hozzáőérési pont hiányában is könnyen, hatékonyan és eőyéb költséőek nélkül létesítsenek eőymással kapcsolatot. Ebben az esetben a Őelüőyel és a vezérl Őeladatot mindiő valamelyik állomás látja el. Ha a kapcsolat Őelvételét kezdeményez eszközök a hatótávolsáő miatt nem látják eőymást, akkor a köztük lév állomások veszik át az átjáró (router) szerepét. Ha eőy kapcsolat Őelépítésének kezdeményezése során az állomás közelében nincs hozzáőérési pont, akkor létrehozhat eőy saját IBSS-t, ezáltal hozzáőérési pontként m ködhet. 3. ábra. Ad-hoc hozzáőérési üzemmód 3. InŐrastrukturális vaőy központosított mód (BSS Basic Service Set) Eőy meőlév vezetékes LAN hálózathoz eőy vaőy több hozzáőérési pont csatlakozik, és a vezeték nélküli állomások ezen keresztül kapcsolódnak a vezetékes LAN hálózathoz. Ebben az esetben a vezetékes LAN hálózat kib vül eőy vezeték nélküli résszel. Ha eőy állomás nem lát be akkora területet, mint amekkora két távoli vezeték nélküli állomás kommunikációjához szükséőes, akkor a központosított módban m köd hálózatok összeőoőhatók eőy naőyobb struktúrába, amelyet b vített szolőálatnak (ESS Extended Service Set) hívnak. Ebben az esetben a hálózat több hozzáőérési ponton keresztül is elérhet. 8

10 4. ábra. Központosított wi-ői üzemmód A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI A WLAN (vaőy más néven wi-fi) által használt vezeték nélküli közeő miatt a biztonsáő őarantálása sokkal Őontosabb szerephez jut, mint a vezetékes hálózatok esetében. Ennek oka, hoőy eőy esetleőes támadó eőy nem meőőelel en védett WLAN hálózathoz eőyszer en Őérhet hozzá (például eőy WLAN-al ellátott épületen kívül is), és innen teljesen anonim módon indíthat támadást. A támadott Őél ekkor úőy érzékeli, hoőy a támadó az áldozat hálózatához tartozó személy (vaőyis számítóőép). A biztonsáő szempontjából a protokollok két Őeladatot látnak el: Hitelesítés (Authentication): a hitelesít rendszer Őeladata eldönteni, hogy egy csatlakozni kívánó Őelhasználó valóban használhatja-e a hálózat er Őorrásait. Vaőyis például kapcsolódhat-e az adott hozzáőérési ponthoz (AP Access Point), és használhatja-e a vezeték nélküli hálózat er Őorrásait, például az internetet. Emellett létezik üzenethitelesítés is, amely már eőy hitelesített viszonyban, a titkosított üzeneteket védi a módosítással szemben (inteőritásvédelem). 9

11 Titkosítás (Encryption): a nyílt adatátviteli közeő Őeltétlenül Őelveti az illetéktelen hozzáőérés kizárásnak a kérdését. A lehallőatás lehet séőének kizárása, az adatok illetéktelenek hozzáőérését l való meővédése alapvet kívánalom. A nyílt adatátviteli közeően történ jelátvitel titkosítása alapvet Őeltétele a WLAN hálózat biztonsáőának. A vezeték nélküli jelátvitel titkosítási eljárásának a leírása a WEP (Wired Equivalent Privacy) a szabványban jelent meő, célja mint ahogy a neve is mutatja a vezetékes szakasszal azonos biztonsáő nyújtása a vezeték nélküli szakaszon. Mint minden titkosítási eljárás, ki van téve annak a szellemi kihívásnak, amely a kódőeltör k számára meőőejtend Őeladatot jelent. A protokollban található hiányossáőokat meg is találták, és 2002-ben sikeresen fel is törték. (MeőŐejtették a titkosított vezeték nélküli jelátvitellel közvetített inőormációt.) Tehát a WEP nem tekinthet a vezetékes szakasszal azonos biztonsáőot nyújtó titkosítási eljárásnak. S t eőyáltalán nem biztonsáőos! A WEP-pel védett hálózatok manapsáő már csak 10 perciő nyújtanak védelmet a lehallőatással és az adatmódosításokkal szemben. A továbbiakban ismertetjük a WEP két hitelesítési eljárását, majd ezt követ en bemutatjuk a WEP rejtjelezési módszerét, és Őoőlalkozunk a WEP keretek Őelépítésével is. Véőezetül meővizsőáljuk, hoőy a bemutatott módszerek miért nem biztonsáőosak, és tárőyaljuk a WEP hibáit is. 5. ábra. WEP titkosítás A WEP HITELESÍTÉSI ELJÁRÁSAI 1. NYÍLT HITELESÍTÉS 6. ábra. Nyílt hitelesítés 10

12 A nyílt hitelesítés esetén a kapcsolódni kívánó munkaállomás eőy Hitelesítés kérés üzenetet küld a keretben az AP-nak, amely mindenőéle Őeltétel nélkül ezt előoőadja, és eőy Hitelesítés válasz -ban jelzi a munkaállomás számára, hoőy csatlakozhat a hálózathoz. Az adatok véőiő titkosítatlanul haladnak. Ezt az eljárást ezért is kicsit túlzás hitelesítésnek nevezni, ez inkább eőyőajta iőénybejelentés a kliens részér l. 2. OSZTOTT KULCSÚ HITELESÍTÉS (shared key authentication) A hitelesítési folyamat Ő bb lépései: 1. lépés: a kliens a hozzáőérési pont Őelé küldött üzenetében megadja, hogy egy osztott kulcsú hitelesítéssel szeretne kapcsolódni (auth = SK), 2. lépés: az AP erre válaszul eőy olyan keretet küld, amelyben szerepel a hitelesítési eljárás típusa, továbbá eőy véletlen számot (RAND) küld kihívásként a kliensnek, 3. lépés: a kliens erre válaszul a saját WEP kulcsával (KEY) titkosítja a kapott véletlen számot (RAND), és ezt elküldi a szervernek, 4. lépés: a szerver ezután ellen rzi, hoőy a kliens valóban ismeri-e a hálózat WEP kulcsát. Ezt úőy teszi meő, hoőy a titkosított véletlen számot kititkosítja a saját WEP kulcsával, és ha íőy az eredeti RAND értéket kapja meő, akkor iően naőy valószín séőőel (közel 100%) biztos lehet benne, hoőy a kliens ismeri a kulcsot, és íőy joőosult a hálózathoz való kapcsolódásra. Az ellen rzést követ en helyes RAND érték esetén jelzi a kliens Őelé, hoőy a hitelesítés sikerült, kapcsolódhat a hálózathoz (OK). Sikertelen hitelesítés esetében természetesen elutasítja a kapcsolódási iőényt. 11

13 7. ábra. Osztott kulcsú hitelesítés A WIFI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Eőy új wi-ői hálózat létrehozása vaőy eőy meőlév b vítése el tt érdemes néhány Őontos szakmai kérdést áttekinteni: - Mekkora sávszélesséőet iőényelnek a hálózaton Őuttatott proőramok? - Hány Őelhasználó Őoőja használni a WLAN-t? - Mekkora leőedettséői területre van szükséő? - Milyen a meőlév, b vítend hálózati kiépítés? - Mekkora a rendelkezésre álló költséővetés? LeŐedettséői terület A vezeték nélküli LAN hozzáőérési hálózat Őeladata, hoőy meőőelel leőedettséő alkalmazásával a területén mobil, és/vaőy Őix kiépítés WLAN kliensek részére a vezetékes LAN hálózathoz történ hozzáőérést biztosítson. A kialakítandó WLAN rendszertechnikai szempontból a WLAN hozzáőérési csomópont által kiterjesztett pont - több pont (PMP) Őelépítés lesz. A WLAN hálózat hatóköre, területi leőedettséőe eőyik kiinduló szempontként vet dhet Őel. Ahoőy a vezetékes hálózatnak az alkalmazott vezetékes technolóőiától Őüőő en van eőy maximális hatóköre, úőy a vezeték nélküli hálózati technolóőiáknak, valamint a környezeti tényez knek a Őüőővénye a hálózat által elérhet terület. 12

14 8. ábra. LeŐedettséői térkép A 8. ábrán példát láthatunk arra, hoőy a meővalósított WLAN hálózat eőyes hozzáőérési pontjai nem valósítják meő a teljes leőedettséőet. Ez az eset nem Őeltétlenül hiba, hiszen lehet, hoőy a meőrendel eleve ilyen módon speciőikálta a Őeladatot. Az biztos, hoőy az ábrán látható épületrészletben nem valósítható meő a Őolyamatos wi-fi kapcsolat. A WLAN kliens A vezeték nélküli LAN hozzáőérési véőpont az AP-kon keresztül teljes joőőal bíró kliense a vezetékes LAN hálózatnak. Ezért uőyanazon alkalmazások Őuttatására van lehet séő, mint a vezetékes LAN hálózatokon keresztül. A vezetékes LAN hálózaton szerepl eőyéb adatok biztonsáőa érdekében, a gyakori meőoldás az internetkapcsolat VLAN technolóőiával történ elkülönítése. A VLAN technolóőiával biztosítható, hogy a WLAN kliensek internet hozzáőérése elkülönítve valósuljon meő. A vezeték nélküli véőponti kliensek azonosítása MAC address alapú, amelyet a WLAN hozzáőérési csomópont konőiőurációs beállítása biztosít. WLAN hálózat Őelüőyelete, menedzselése A vezeték nélküli hozzáőérési hálózat AP berendezései, mind lokálisan, mind távolról elérhet k és konőiőurálhatók. A WLAN kliensek beállításait lokálisan, m ködését távolról ellen rizhetjük, miután kapcsolódott az AP-hoz. Naőyszámú AP Őelépítettséő esetén célszer központosított, szerveralapú hálózatőelüőyeleti seőédszoőtvert alkalmazni, amely nemcsak a hálózatban m köd elemek ellen rzését és beállítását képes elvéőezni, hanem támoőatást nyújt különőéle RF monitorozásban és ideően WLAN elemek kisz résében is. 13

15 A RÁDIÓS ÁTVITEL JELLEMZ I A WLAN-OKBAN A rádiós jelterjedést naőyon sok tényez beőolyásolhatja. A Őalak és mennyezetek anyagi min séőükt l, kialakításuk módjától Őüőő en csökkenthetik a jel er sséőét, visszaverik a jeleket, és a háttérzaj miatt nehéz a jelet a vev eőyséőben detektálni, illetve demodulálni. Az inőormációátviteli csatorna min séőe id ben naőyon változékony, mivel a környezet nem állandó. A leőtöbb őyártó deőiniálja azt az átlaőos maximális hatótávolsáőot, amely átlaőos m ködési körülmények mellett értend. Adóteljesítmény Az adóteljesítményt, a kisuőárzott jel Watt-okban (vagy MW-okban) mért teljesítményével adják meő a őyártók, illetve a szabványok. A szabályozás természetesen korlátozhatja a készülékkel elérhet maximális teljesítmény értékét. Problémát jelenthet a naőy adási teljesítmény, amely el seőíti a más rendszerekkel történ interferenciát, tehát ha több hálózatot kell eőymáshoz közel üzemeltetni, azok zavarhatják eőymást. A kisebb adási teljesítmény viszont csökkenti a cella (vételi körzet) méretét, ezért az AP-k többséőénél meőválasztható az adóteljesítmény értéke. RádióŐrekvenciás kiszóródás Tipikus wi-ői probléma, hoőy az épületek többséőénél meőjelenik a rádióőrekvenciás kiszóródás" jelenséőe, ezáltal a WLAN hálózathoz történ elvi, joőtalan hozzáőérés. Ennek a lehet séőét minimalizálhatjuk, ellensúlyozhatjuk az AP-k kimen teljesítményének csökkentésével vaőy/és meőőelel WLAN security kialakításával. InterŐerencia kialakulási lehet séőek Zárt, beltéri térrészben a minél több suőárzó Őorrás alkalmazása minél több interőerenciás pont kialakulását eredményezheti. Uőyanakkor a meőlév Őémes szerkezetek, újabb reőlexiós pontot, újabb kiindulási határőelületet biztosítanak a rádióőrekvenciás jelnek. Ezért célszer en törekedni kell az optimális bázisállomás, a rádióőrekvenciás adó-vev darabszámának, valamint az alkalmazandó suőárzó Őorrásának helyes meőválasztására. Az AP-ok Őizikai elhelyezésének rendezettséőe lehet séőet ad eőy helyesen meőválasztott frekvencia újraalkalmazására, amely minimalizálja az interőerenciás zavarok kialakulását. Az iskola területén belül biztosítható, hoőy az AP-ok által leőedett térrészek kapcsolódási pontjainál nem alakulnak ki interőerenciás területek, ahol akár 3 AP rádióőrekvenciás viv je is jelen lesz. Ezeken az interőerenciás pontokon, a WLAN kliens rádióőrekvenciás vev eőyséőe képtelen lesz határozott, kiértékelhet vezeték nélküli LAN kapcsolódásra. Interferenciás zavarok - Azonos csatornajelb l származó zavarok Több WLAN hozzáőérési hálózat csomópont eőyüttes m ködtetése esetén, cella alapú hálózati rendszert szükséőes kialakítani a zavarok kialakulásának csökkentése érdekében. Ezen szabály betartásával jártunk el az AP Őrekvenciaviv inek tervezésekor. 14

16 - Más alkalmazásból származó zavarok kialakulása A szabadon használható, azonos WLAN Őrekvenciasávban m köd berendezések eőyüttesen zavart okozhatnak a WLAN kapcsolatokra. Ezért törekedni kell ezen zavaró körülmények, m ködések kiküszöbölése vaőy leőalább a hatásuk csökkentésére a zavarok elkerülése érdekében. Feltételezzük, hoőy csak WLAN hozzáőérési hálózatot kívánunk üzemeltetni. - Vezeték nélküli csatornák Ha eőy WLAN hálózaton belül több eszköz is kommunikál eőymással, akkor a küld - és Őoőadóállomások közötti párbeszédet az eőymás zavarásának kiküszöbölése érdekében el kell különíteni eőymástól. Erre a Őeladatra a csatornák használatát alkalmazzák. A csatornák, a rendelkezésre álló rádióőrekvenciás tartomány részekre bontásával jönnek létre. A csatornák által elkülönített párbeszédek eredményeképpen, több hozzáőérési pont képes eőymáshoz közel üzemelni. A WLAN hálózatok biztonsáőának őyenőeséőei - A szerver alapú azonosítás hiánya Sok WLAN AP esetében körülményes a biztonsáői beállításokat meőváltoztatni és újra érvényesíteni. - A gyenőe azonosítási mód A joőosult WLAN kliensek MAC cím alapú azonosítása meőhamisítható, amennyiben eőy ideően Őelhasználó azt meőismeri. TöbbŐéle olyan wi-ői hálózati kapcsolat kiépítésére alkalmas szoőtver létezik, amely a MAC cím utánzására (MAC klónozásán) építve kerüli ki az azonosítási védelmet. - A joőosultsáő típusának meőújítása A rádióőrekvenciás jel titkosításához statikus kulcsot alkalmaznak, amelynek újbóli meőváltoztatásához az összes hozzáőérési csomópont konőiőurációjának meőváltoztatása szükséőes. Uőyaníőy a véőponti WLAN kliensek esetében is szükséőes Őrissíteni a hálózathoz történ hozzáőérés kulcsát. - WLAN hálózat Őelüőyeleti nehézséőek Az AP-ok elhelyezésének maőassáőa és meőközelíthet séőe a lokális konőiőurálás lehet séőét naőymértékben meőnehezíti. Az esetek többséőében távolról célszer ezen hálózatőelüőyeleti tevékenyséőeket ellátni. LeőkézenŐekv bb telnet, vaőy http (https) alkalmazása, egyéb hálózati Őelüőyeleti szoőtver alkalmazásának hiányában. 15

17 VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE A hálózati témakör 24. moduljában már ismertettünk néhány wi-ői eszköztelepítési alaplépést, az alábbiakban konkrétan vizsőáljuk meő azokat a lépéseket, amelyeket a wi-fi eszközök telepítési és üzemeltetési Őeladatkörébe tartoznak. Az eszközök őyártójától, típusától Őüőő en, iően sokőéle eltérés vaőy változat jöhet szóba a telepítés vaőy az üzemeltetés Őeladatkörét tekintve, ezért néhány tipikus meőoldást villantunk fel. Az inőormatika viláőában alapvet Őeladat az új eszközök használatba vétele el tt a készülékekhez biztosított őyári leírások áttanulmányozása, értelmezése vaőy a készülék üzemeltetése során Őelmerül kérdések meőválaszolásához a szükséőes m szaki leírások Őelkutatása. 1. Access point, wi-ői router használata A készülék üzembe helyezése - Az eszközök elhelyezésénél őondosan, körültekint en kell eljárni, Őiőyelembe véve azokat a körülményeket, amelyek beőolyásolhatják a készülékhez történ rádióőrekvenciás hozzáőérés lehet séőét. Találja meő a meőőelel pontot, ahova biztonsáőosan elhelyezhet a készülék. A leőmeőőelel bb helye az AP (Elérési Pontnak) az a rádiós hálózat középpontja, olyan helyen, ahol minden vezeték nélküli eszköz a hatósuőarába kerülhet. - Állítsa be az antenna irányát. Iőyekezzen olyan módon beállítani az antenna irányát, hoőy a lehet leőjobb vételi lehet séőet biztosítson a tervezett leőedettséői területen. Normális esetben, minél maőasabbra helyezi az antennát, annál jobb lesz a teljesítménye. Az antenna helyzete beőolyásolja a vétel min séőét. - Csatlakoztasson eőy standard Ethernet kábelt az Elérési Ponthoz. A kábel másik véőét eőy switchhez vaőy routerhez. Ily módon az Ön Elérési Pontja csatlakoztatva van a 10/100-as hálózathoz. - Csatlakoztassa az áram-hálózati adaptert az Elérési Pont POWER csatlakozójához. Csak azt az adaptert használja, amelyet az Elérési Ponttal eőyütt kapott csomagban. Az el lap inőormációőorrásai: Általában minden AP-n meőtalálhatók olyan sorszámozott LED-ek, amelyek a hátlapon lév, meőőelel portokról adnak visszajelzést. KétŐéle Őunkciójuk van: ha a LED folyamatosan viláőít, a router az adott porton keresztül meőőelel en csatlakozik eőy eszközhöz. A villoőó LED pediő azt jelzi, hoőy az adott porton hálózati adatőorőalom van. - Power LED: akkor viláőít, ha a router áram alatt van. Ez a LED akkor villog, amikor minden bekapcsolás után a router eőy önellen rz eljárást Őuttat. Amikor ennek Őutása beőejez dött, a LED Őolyamatosan kezd viláőítani. - Wireless LED: akkor viláőít, amikor a router vezeték nélküli Őunkciója be van kapcsolva. Amikor a vezeték nélküli hálózaton adatőorőalom van (a router adatokat küld vaőy Őoőad), a LED villog. 16

18 - Internet LED: akkor viláőít, ha az internet porton keresztül a kapcsolat Őelépült. A LED akkor villoő, ha az Internet porton keresztül adatőorőalom van. 9. ábra. AP el lap A wi-fi beállítási Őeladatai: IP cím: a hálózati tervdokumentáció alapján, a hálózaton belül a készülék eőyedi azonosítására szolőál. Alhálózati Maszk : azonos kell leőyen az Ethernet hálózat hasonló címével. Átjáró: ez a cím meő kell eőyezzen azzal az átjáró címmel amely a helyi hálózat és az Internet között áll Őenn. Channel: itt választhatja ki a megfelel csatornát, amelyen a vezeték nélküli hálózati eszközei kommunikálni fognak. A hálózatban lév azon eszközök, amelyek között a kommunikációt biztosítani szeretnénk, azonos csatornát kell, hogy használjanak! A vezeték nélküli hálózat alapértelmezett nevének beállítása (SSID-jét): a vezeték nélküli hálózatok a őyártó által beállított, alapértelmezett névvel (más néven SSID-vel) rendelkeznek. Ez maga a hálózat neve, ami maximum 32 karakter hosszú lehet. Pl. a Linksys termékek alapértelmezett SSID-je a linksys. Az els lépés mindenképen az, hoőy változtassa meő ezt az alapértelmezett nevet eőy eőyedi azonosítóra. Kerülni kell az olyan nevet, amely valamilyen személyes adatot tartalmaz, hiszen ez a név mindenki számára látható lehet, amikor vezeték nélküli hálózatot keres. Alapértelmezett jelszó: a vezeték nélküli hálózati eszköz eőy jelszó meőadását várja, amikor beállításait módosítani szeretné. Általában az intelliőens wi-fi eszközök eőy alapértelmezett, gyárilag beállított jelszóval rendelkeznek. Pl. a Linksys termékek gyári jelszava: admin. Az illegális hálózati csatlakozást keres k megpróbálhatnak ezzel az alapértelmezett jelszóval belépni, és ha ezt nem cseréli le, megváltoztathatják az alapbeállításait. Alapvet biztonsáői kérdés, hoőy ezt a őyári jelszót mihamarabb meő kell változtatni. 17

19 MAC cím sz rés: tipikus védelmi szolőáltatás a MAC (fizikai) cím sz rési Őunkció, amely egy, az eszközhöz rendelt MAC cím Őiőyelését illetve azonosítását jelenti. Fontos tudni, hogy mint az eőyéb más wi-ői védelmi eljárás, ez sem ad tökéletes védelmet, hiszen léteznek már olyan szoftverek, amelyek a MAC cím klónozás (másolás) módszerével eőy ismert MAC cím b rébe bújva" intéznek támadást. Titkosítás bekapcsolása: a titkosítás, a hálózaton terjed adatok védelme érdekében Őontos eljárás. A Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2), a Wired Equivalency Privacy (WEP) titkosítási eljárások a vezeték nélküli kommunikáció elterjedt biztonsáői meőoldásai. A WPA/WPA2 titkosítási eljárást használó vezeték nélküli hálózatok biztonsáőosabbak, mint a WEP-pel védettek, mert a WPA/WPA2 eljárás a titkosításhoz dinamikus kulcsot használ. Az AP-n átmen adatok biztonsáőa érdekében használja az eszköz által felkínált, legmagasabb biztonsáői szintet képvisel eljárást, amit a készülék méő ismer. A WEP egy réőebbi titkosítási eljárás, amelyet csak abban az esetben érdemes használni, ha a hálózatban olyan eszközök is vannak, amik nem támogatják a WPA-t. A hálózati biztonsáő növelésének lehet séőei A vezeték nélküli hálózatok biztonsáői eljárásai semmit sem érnek, ha a szolgáltatást iőénybe vev eszközök, munkaállomások nem biztonsáőosak. - Minden munkaállomást védjük külön jelszóval! A különleőesen Őontos, kiemelt kockázatot jelent fájlokat külön is védjük jelszóval. A Jelszavait rendszeresen változtassa meg. - Használjon antivírus és személyes t zfal programokat. 2. POWER OVER ETHERNET INJEKTORRAL M KÖD WI-FI HOZZÁFÉRÉSI PONT A PoE, (Power over Ethernet] technolóőia alkalmazása olyan esetekben merül Őel, amikor az eszközök pl. wi-fi AP-k olyan körülmények között kell, hoőy m ködjenek, ahol az eszköz hálózati táplálása nem meőoldott. Pl. túlsáőosan távol van az eszközt l a hálózati táplálás lehet séőe, olyan helyre kellett felszerelni az AP-t (els sorban a rádióőrekvenciás jelterjedés miatt) ahová már nem volt meőoldható a tápőeszültséő eljuttatása. Tehát a PoE eőy olyan technolóőia, amely lehet vé teszi a készülékek számára, hoőy a m ködésükhöz szükséőes áramot az Ethernet csavart érpáras kábelt használó adathálózaton keresztül kapják. A hozzáőérési pontokba inteőrált POE Modul lehet vé teszi, hoőy eőyetlen kábellel lássuk el az RJ45-ös csatlakozóaljzatot és a wi-fi hozzáőérési pontot is. Az Ethernet kapcsolat seőítséőével lehet vé válik, hoőy 12 hozzáőérési pontiő a csavart érpáron 48 Volt és adat kerüljön továbbításra. A Leőrand hálózati rendszerei között található olyan meőoldás, amely az RJ45-ös csatlakozóaljzaton keresztüli hálózati táplálást biztosítja. 18

20 10. ábra. PoE kilépési pont bekötése 1 A PoE kilépési pontján a csavart érpár szállítja az inőormációt és a tápőeszültséőet (48 V) annak érdekében, hoőy a hozzáőérési pontot árammal, illetve adattal is ellássa. Ha a LAN hálózaton keresztül nem lehetséőes enerőiaellátás (PoE, Power over Ethernet), akkor tápeőyséőet kell használni. A kommunikációs iőények fokozatos növekedése mellett a PoE lehet vé teszi, hogy a VoIP igényeinek is megfeleljünk. TANULÁSIRÁNYÍTÓ 1. A Szakmai inőormációtartalom" részben leírtak Őeldolőozását kezdje azzal, hoőy Őelméri az oktatási intézményében m köd wi-ői eszközöket. 2. A Őelmérés térjen ki a wi-ői hálózat hatótávolsáő, az adatátviteli sebesséő, a hálózati kapacitás, a mozőási (roaminő) lehet séő és szolőáltatásmin séő tulajdonsáőokra. 3. A Őelmért eszközök m ködési paramétereir l, m szaki jellemz ir l őy jtsön adatokat az internetr l. Konzultáljon a szakmai tanárával, hoőy a wi-ői hálózat hatókörének kiterjesztésére milyen iőények merültek már Őel. 4. Teőyen javaslatot arra az eszközre, amely meőoldja a meőőoőalmazott iőényt, határozza meg a leőmeőőelel bb technolóőiát és az AP helyét. 1 Forrás: Legrand katalóőus 19

Bevezetés a hálózatok világába

Bevezetés a hálózatok világába dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor Bevezetés a hálózatok világába A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezetékes hálózatok kialakítása a gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezetékes hálózatok kialakítása a gyakorlatban. A követelménymodul megnevezése: Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezetékes hálózatok kialakítása a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem

Részletesebben

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség) Általános elméleti alapok Fizikai átviteli jellemz k és módszerek Webprogramozó + ISGT Sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU)

Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router. Modell: WRT610N (EU) Felhasználói kézikönyv Egyidejű dupla N-csatornás vezetéknélküli router Modell: WRT610N (EU) A kézikönyv használata A kézikönyv használata Az ikonok jelentése A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás

MUNKAANYAG. Virág Miklós. Hálózat- és Internetkezelés. A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás Virág Miklós Hálózat- és Internetkezelés A követelménymodul megnevezése: Szövegfeldolgozás A követelménymodul száma: 0971-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HÁLÓZAT ÉS INTERNETKEZELÉS

Részletesebben

Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása

Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása Bajnóczki János Image-Őájl készítése, ellenőrzése, Őelhasználása A követelménymodul meőnevezése: Hardveres, szoftveres feladatok A követelménymodul száma: 1168-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Varga Gábor Távközlési szolgáltatások beállítása A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router

Wireless-N otthoni vezetéknélküli router FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Wireless-N otthoni vezetéknélküli router Model: WRT120N A kézikönyv használata A kézikönyv használata A kézikönyv olvasása közben különböző ikonokkal találkozhat, melyek egy adott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bedi Péter. Számítógép hálózatok üzemeltetése - Felhasználói környezet kialakítása: Nyomtatás hálózatban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bedi Péter. Számítógép hálózatok üzemeltetése - Felhasználói környezet kialakítása: Nyomtatás hálózatban. A követelménymodul megnevezése: Bedi Péter Számítógép hálózatok üzemeltetése - Felhasználói környezet kialakítása: Nyomtatás hálózatban A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem

Részletesebben

N vezeték nélküli router Felhasználói kézikönyv

N vezeték nélküli router Felhasználói kézikönyv N vezeték nélküli router HU Felhasználói kézikönyv F5D8233qs_4 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 A vezeték nélküli hálózat előnyei... 1 Az N vezeték nélküli router elhelyezése... 3 2. Termék áttekintése...

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv 150Mbps vezeték nélküli, N típusú, AP/ Ismétlő / router kliens WF2411 Minősítés FCC CE FCC Nyilatkozat A készülék a tesztelés alapján megfelel az FCC-szabályok 15. pontjában ismertetett,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK. Szabó Bálint Márföldi Endre Szabó Bálint Márföldi Endre MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Márföldi Endre Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

N vezeték nélküli USB adapter Felhasználói kézikönyv

N vezeték nélküli USB adapter Felhasználói kézikönyv N vezeték nélküli USB adapter HU Felhasználói kézikönyv F5D8053qs Tartalomjegyzék 1 Bevezető 1 A házi hálózat előnyei... 1 A vezeték nélküli hálózat előnyei... 1 A vezeték nélküli hálózati hardver elhelyezése

Részletesebben

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak

Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Hálózati architektúrák és protokollok Gazdasági informatikusoknak Utolsó szerkesztés: 2010. Aug. 27 Végh János (Janos.Vegh@unideb.hu) i Hálózati architektúrák és protokollok Tartalomjegyzék ii I. Kezd

Részletesebben

Hálózattörténet. Hálózati készülékek

Hálózattörténet. Hálózati készülékek Hálózattörténet Az 1940-es években a számítógépek hatalmas, meghibásodásra hajlamos elektromechanikus készülékek voltak. A félvezető tranzisztorok 1947-es feltalálása lehetővé tette kisebb és megbízhatóbb

Részletesebben

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok

1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1. A gyakorlatban előforduló számítógép és kapcsolattípusok 1.1. A hálózatok kialakulása, célja, jelentősége A számítógépek megjelenésekor azokat önálló munkavégzésre tervezték. Ugyanakkor a fejlődés során

Részletesebben

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez.

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez. WIFI Ez a munka egy kis előkészület a nyári hobbielfoglaltságomhoz is, mert szeretném kibővíteni a most üzemelő wifi rendszeremet. A jelenlegi rendszer egy router kicsi botantennája Wep tikosítással, ami

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

IP hálózat. Hálózati elemek

IP hálózat. Hálózati elemek IP hálózat A hálózat típusa A legnépszerűbb LAN technológia az ETHERNET hálózat, mely a végpontok és a hálózati eszközök között teremt kapcsolatot. Az ETHERNET hálózat kommunikációs kábele az RJ45 kábel.

Részletesebben

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan HuWiCo A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan non-profit közösség, melynek célja a vezeték nélküli hálózatok, technológiák terjesztése és népszerűsítése, valamint egy önkéntesek

Részletesebben

DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN

DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 DIGI-LAN SECURITY hálózati kamera, W-LAN Megrend. szám: 75 10 09 A szerelés előtt ellenőrizzük a szállítás teljességét a Szállítás tartalma

Részletesebben

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

Torlódásszabályozás nélküli transzport protokoll tervezése és fejlesztése

Torlódásszabályozás nélküli transzport protokoll tervezése és fejlesztése Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Torlódásszabályozás nélküli transzport protokoll tervezése és fejlesztése Dr.

Részletesebben

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András

Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Informatika 2. : Hálózati ismeretek Dr. h.c. Dr. Szepes, András Lektor : Cseri, Tamás Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április

Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL INFORMATIKAI SZABÁLYZATA. Salgótarján, 2013. április Ikt.szám: NO-B/06/26-1/2013 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Salgótarján, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Az Informatikai Szabályzat elkészítéséhez használt jogszabályok... 3 1. A Szabályzat kiadásának célja

Részletesebben