bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik."

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben a 34/2001.(XI.22.)* 16/2003.(IV.14.)**., 21/2003(V.1.)***., 31/2003. (VII. 10.)****, 40/2003.(VIII.12.)*****, 47/2003.(X. 22.)****** 4/2004.(I.29)******* 28/2004.(VI.10.)********49/2004.(XI.25.)(9*) 12/2005.(III.18.)10*), 45/2005(X.25.) 11* 1/2006.(I.26.)12 * 12/2006.(II.23.)13* 37/2006.(VI.21.)14* 57/2006.(IX.28.) 15* 64/2006.(XII.7.) 16* 34/2007.(V.24.) 17*, 15/2008.(II.28.)18* 36/2008.(V.29.)19* 4/2009.(II.26.) 20* 33/2010.(X.26.) 21*, 39/2010.(XI.26.)22*, 12/2011.(III.18.) 23* módosító rendeletekkel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv. ) 16. -ának (1) bekezdésében, figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény aiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) ör. rendeletének 44. -ára tekintettel Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról a következı rendeletet alkotja: 11* 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) vagyonára. (2) Hatályát vesztette 10* (3) A lakások és ek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény hatálya alá tartozó lakások és ek bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. (4) E rendelet szabályait az önkormányzati támogatások odaítélésére csak abban az esetben kell alkalmazni, ha Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyéb rendelete eltérıen nem rendelkezik. 18* (5) E rendelet hatálya, a 6. (5) és (6) bekezdések kivételével a) az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzéseire, b) az önkormányzatnak a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseire nem terjed ki. 20* 2. (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll. (2) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A törzsvagyon tárgyait jogszabályok határozzák meg, illetıleg a Képviselı-testület egyedi határozatával is meghatározhat vagy törölhet törzsvagyonba tartozó vagyontárgyakat. (3) A törzsvagyonba nem tartozó vagyontárgyak forgalomképesek. (4) A Képviselı-testület nyilváníthat forgalomképessé forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat, ha az átminısítés nem veszélyezteti a kötelezı önkormányzati feladatok ellátását, valamint nincs az átminısítésnek jogszabályi akadálya. 12* 3. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı vagyontárgyakat a költségvetési év zárónapjával készült vagyonleltárban kell kimutatni értékben és mennyiségben. 1

2 (2) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva a Képviselıtestületnek be kell mutatni. (3) A vagyonleltárt a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) vezeti, annak adatait és készítésének szabályait, valamint a vagyonhasznosítási szerzıdések nyilvántartását és kezelését külön hivatali szabályzat állapítja meg az önkormányzatok tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján. (4) A hivatal és az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek ingatlan, gép, berendezés, felszerelés és jármő eszközeinek mennyiségi felvétellel történı leltározását elegendı kétévenként végrehajtani. 14* 4. (1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét: a) ingatlan vagyon és vagyoni értékő jog esetén az Ipari Park területén található ingatlanok kivételével - 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján;******** Ezen pont alkalmazása során az ingatlan tulajdonjogának csereszerzıdés útján történı átruházása nem minısül értékesítésnek. Ebben az esetben elegendı az arra jogosult személy vagy szervezet által kiállított érték-meghatározó tanúsítvány. 17 * b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján; c) tagsági jogot megtestesítı értékpapír esetén: - a Budapesti Értéktızsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tızsdei árfolyamon; - másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedık által a sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon; - társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján; - egyéb esetben névértéken határozza meg; d) az Ipari Park területén található ingatlanok fajlagos eladási árát minden évben a Képviselı-testület határozatában állapítja meg. Az eladási ár évente felülvizsgálatra kerül.******** (2) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történı szolgáltatásakor kizárólag a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehetı figyelembe. (3) Vagyontárgynak az (1) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a tizenkét havi, ennél rövidebb idejő hasznosítása esetén a tizenkét hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni. (4) Amennyiben a szerzıdés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. (5) Az Önkormányzat által a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások részére nyújtott támogatások tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. -a szerint kell eljárni. 10* 5. (1) A Képviselı-testület a költségvetési koncepció részeként állást foglal a vagyongazdálkodási irányelvekrıl. (2) A vagyongazdálkodási irányelveknek tartalmazniuk kell az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitőzé- 2

3 seket, és tételesen az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyontárgyakat. 6. (1) Az önkormányzatot megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost illetik, illetıleg terhelik. (2) a) A tulajdonosi jogokat ha ez a rendelet vagy az Önkormányzat egyéb rendelete másként nem rendelkezik az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével gyakorolja. 22* b) Húszmillió forint forgalmi érték feletti vagyonértékesítés, a vagyon feletti kezelési jog, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése esetén nyilvános versenytárgyalást kell tartani. Ipari Parkban lévı vagyontárgy tekintetében az ötvenmillió forintot meghaladó forgalmi érték esetén szükséges nyilvános versenytárgyalást tartani. 12* c) Vállalkozás részére történı ingatlanértékesítés, továbbá a húszmillió forint feletti nyilvános versenytárgyalás esetén a Kormányrendelet 7. -a szerint kell eljárni; d) A nyilvános versenytárgyalás útján történı vagyonhasznosítás az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı részére történik; e) A nyilvános versenytárgyalást a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság írja ki, eredményérıl a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a Képviselı-testület dönt. Amennyiben a versenytárgyalást ajánlattevı hiányában eredménytelennek kell nyilvánítani, úgy a versenytárgyalás újbóli, változatlan tartalommal történı kiírásáról, valamint a pályázat eredményérıl a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság dönt. 22 * (3) Hatályát vesztette***** (4) A vagyonkezelıi jogok gyakorlását a Képviselı-testület az Önkormányzat vagyonkezelıi szerveire e rendelet szerint ruházza át. 11* (5) A közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzésrıl a Képviselı-testület közvetlenül, illetve átruházott hatáskörben a közbeszerzési értékhatárig a polgármester a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság egyetértésével dönt. 21 * (6) A közbeszerzésekrıl szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzésekrıl, a beszerzés értékétıl függetlenül a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság dönt. 22* 7. (1) Az önkormányzat vagyonkezelı szervei: a) a hivatal; b) az önkormányzat költségvetési intézményei; c) az önkormányzat gazdasági-, illetve közhasznú társaságai; d) gazdasági társaság. 16* (2) A Képviselı-testület az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési szerzıdéssel e rendelet keretei között bízhatja másra. A vagyonkezelı szervezet, a vele kötött vagyonkezelési szerzıdéssel összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megilletı jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelı kötelezettségeket. (3) Az önkormányzat vagyonkezelı szerveit megilleti a mőködés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. 3

4 (4) Az önkormányzat vagyonkezelı szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megırizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. (5) Az önkormányzat vagyonkezelı szervei jogosultak, illetve kötelesek a mőködés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak: a) birtoklására, használatára, hasznainak a szedésére, a birtokvédelemre; b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra; c) Hatályát vesztette 11* d) a közterhek viselésére. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet szabályai szerint kell gyakorolni. (7) A vagyonkezelı szervek kötelesek a vagyonkezelésükben lévı vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (8) A vagyonkezelı beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet. (9) A polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével vagyontárgyakra vonatkozóan vagyonkezelési szerzıdést köt a 6. (2) bekezdésében foglalt korlátozással. 22* 8. (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy vagy annak megbízottja, illetve a képviselet jogát szerzıdés, meghatalmazás alapján ellátó személy a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintı hatósági eljárásban a tulajdonost illetı nyilatkozattételi jogot.******* (2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak megbízottja gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megilletı jogokat és teljesíti kötelezettségeit. 9. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni, bérbe vagy használatba adni kizárólag: a) meghatározott céllal más önkormányzatnak; b) közérdekő kötelezettségvállalással; c) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet.******** (2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni, bérbe vagy használatba adni más önkormányzat vagy állami szerv részére a vonatkozó feladatés hatáskör átadása kapcsán lehet.******** (3) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, bérbe vagy használatba adásáról a Képviselıtestület határoz.******** (4) Az Önkormányzat a tulajdonát képezı telkeket részletfizetési kedvezménnyel értékesítheti. Ebben az esetben a Képviselıtestület meghatározza a részletfizetés feltételeit (futamidı, törlesztırészlet mértéke, kamat). Az értékesítés feltétele építési telkek esetében a négy éven belüli beépítési kötelezettség vállalása. 21* (5) Fontos közérdekre vagy különös méltánylást érdemlı magánérdekre tekintettel, a Képviselı-testület határozata alapján lehet az (1) bekezdésben meghatározott jogcímektıl eltérı esetben ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni, bérbe vagy használatba adni az önkormányzat vagyonát. 23* (6) Az önkormányzati vagyon ideiglenes bérbe- vagy használatba adásáról a Pénz- 4

5 ügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság határoz. Az ideiglenes bérlet vagy használat idıtartama a hat hónapot nem haladhatja meg. 22* 10. (1) Vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzésérıl az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével dönt. 22* (2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 7. (1) bekezdésében megjelölt vagyonkezelı részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelı nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. 11. (1) Az önkormányzat részben, vagy egészben lemondhat követelésérıl: a) csıdegyezségi megállapodásban; b) bírói egyezség keretében; c) ha a követelés az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthetı; d) ha a kötelezett bizonyítottan nem lelhetı fel. 16* (2) A követelés részben vagy egészben történı lemondásáról az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a Képviselı-testület közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével, az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében a Képviselı-testület dönt. 22* 12. Az önkormányzat vagyonát és várományi vagyonát érintı perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével jogosult. 21* 13. (1) A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthetı el, nem terhelhetı meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. (2) hatályon kívül helyezve 21 *. (3) hatályon kívül helyezve 21 *. (4) A forgalomképtelen törzsvagyont érintı koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a Képviselı-testület dönt. (5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken közmővek, nyomvonal jellegő létesítmények és ezekkel összefüggı építmények létesítéséhez, bıvítéséhez, áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A tulajdonosi hozzájárulást a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság adja meg. A hozzájárulás megadásával kapcsolatos feladatok ellátása kizárólag határozott idıtartamra megbízás útján más személyre ruházható át. 23* 14. (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzésérıl, elidegenítésérıl, bérleti vagy használati jogának átengedésérıl, bármilyen megterhelésérıl vagy gazdasági társaságba való bevitelérıl az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó egymillió forint értékhatárig a polgármester, nettó húszmillió forint forgalmi érték- 5

6 határig a polgármester, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével határoz. 21* (2) Azokban az esetekben amikor más jogszabályok értelmében a vagyontárggyal való rendelkezéshez más személy hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles beszerezni. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzésérıl, elidegenítésérıl, bérleti vagy használati jogának átengedésérıl, bármilyen megterhelésérıl, vagy gazdasági társaságba történı bevitelérıl a 7. (2) bekezdésében foglaltak esetén a vagyonkezelı szervek a velük megkötött vagyonkezelési szerzıdés rendelkezései szerint járhatnak el. (4) A helyi közmővek hasznosítására vonatkozó koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság véleménye alapján a Képviselı-testület dönt. 16* Hatályát vesztette 23* (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhetı forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhetı. (2) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. (3) A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével gyakorolja. A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos államigazgatási eljárási jogorvoslatról vagy fellebbezési jogról történı lemondás, önkormányzati ingatlanon építmény feltüntetés, ingatlanmegosztás, telekalakítás, telkek összevonása, valamennyi kötelezettségvállalással és vagyonváltozással nem járó ügyekben a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével a polgármester jogosult eljárni. 22* (4) Támogatás odaítélésérıl az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben nettó húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester, a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság egyetértésével dönt. 21* (5) Alapítványi forrás átvételérıl és átadásáról értékhatártól függetlenül a Képviselıtestület dönt. 19* (6) Az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogot a tárgyévi költségvetésben erre biztosított elıirányzat terhére az Önkormányzat Képviselı-testülete közvetlenül, illetıleg átruházott hatáskörben húszmillió forint forgalmi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével gyakorolja. 21* (7) A mőemlékingatlanok, a középületek, a természetvédelmi területek és az erdı mővelési ágban nyilvántartott ingatlanok feletti rendelkezési jogot a Képviselı-testület gyakorolja. 21* (8) A középületek, a középületekben lévı ek alkalmi célra történı használatba adásáról Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság dönt. 22* 17. (1) Az önkormányzat intézménye vezetıje az alapító okiratban, illetve a vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult: 6

7 a) Ingatlan vagy annak természetben meghatározott része kettı évet meg nem haladó idıtartamú bérbe- illetve használatba adás útján történı hasznosítására b) ingóvagyon és vagyoni értékő jog megszerzésére, elidegenítésére és egyéb módon történı hasznosítására nettó egymillió forint értékhatárig. 23* (2) Az önkormányzati intézmény vezetıje dönt: a) ingóvagyonnal és vagyoni értékő joggal való rendelkezés tárgyában a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság egyetértésével. 22* b) 17 * hatályát vesztette (3) A vagyon hasznosításából származó bevétel a vagyonkezelıt illeti meg. A vagyonkezelı fenti bevételt a rendelkezésére bocsátott vagyon megırzésére, karbantartására, valamint egyéb tárgyi eszköz vásárlására, illetve beruházásra köteles fordítani.******** 18. A Képviselı-testület dönt a tulajdonában lévı vagyonnal kapcsolatban: a) gazdasági- és közhasznú társaság alapításáról; b) közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról; c) gazdasági és közhasznú társaságban fennálló üzletrésznek értékesítésre kijelölésérıl, pénzben és apport befektetésrıl; d) kötvény kibocsátásról; e)kezességvállalásról, a 6. (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak kivételével; 15* f) behajthatatlan követelés törlésérıl. g) az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok stratégiai vagyonná nyilvánításáról, melynek körét jelen rendelet függeléke tartalmazza. 14* 20. hatályát vesztette 9* 21. hatályát vesztette 9* 22. ******** (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Nem tekintendı folyamatban lévı ügynek, ha a korábban hatályban volt rendelkezések szerint döntésre jogosult szerv, illetıleg személy döntést hozott és a döntés végrehajtása folyamatban van. (2) Hatályát vesztette 11* (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésrıl a hatáskör gyakorlója tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni az önkormányzat illetékes bizottságát. (4) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Esztergom Város Önkormányzatának az esztergomi önkormányzati vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásának szabályairól szóló 15/1998. (VI. 18.) KT. számú rendelete és az azt módosító 34/2000. (XII. 18.) KT. számú rendelet, valamint Esztergom Város Önkormányzatának a közbeszerzési eljárás helyi szabályairól szóló 17/1998. (VI. 18.) KT. számú rendelete és az azt módosító 9/2000. (VI. 1.) KT. számú rendelet. 23. Hatályát vesztette 22* 19. hatályát vesztette 9* 7

8 24. 23* E rendelet alkalmazásában: középület: az Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan. 23* Esztergom, május 24. Meggyes Tamás polgármester Dr. Takáts Attila jegyzı * 34/2001.(XI.22.) rendelettel módosított szöveg ** 16/2003.(IV.14.) rendelettel módosított szöveg *** 21/2003.(V.1.) rendelettel módosított szöveg **** 31/2003.(VII.10.) rendelettel módosított szöveg ***** 40/2003.(VIII.12.) rendelettel módosított szöveg ****** 47/2003.(X. 22.) ör. rendelettel módosított szöveg ******* 4/2004.(I.29.) ör. rendelettel módosított szöveg ********28/2004.(VI.10.) ör. rendelettel módosított szöveg 9* 49/2004.(XI.25.) ör. rendelettel módosított szöveg 10* 12/2005.(III.18.) ör. rendelettel módosított szöveg 11* 45/2005.(X.25.) rendelettel módosított szöveg 12* 1/2006.(I.26.) ör. rendelettel módosított szöveg 13* 12/2006.(II.23.) rendelettel módosított szöveg 14* 37/2006.(VI.21.) rendelettel módosított szöveg 15* 57/2006.(IX.28.) rendelettel módosított szöveg 16* 64/2006.(XII.7.) rendelettel módosított szöveg 17* 34/2007.(V.24.) rendelettel módosított szöveg 18* 15/2008.(II.28.) rendelettel módosított szöveg 19* 36/2008.(V.29.) rendelettel módosított szöveg 20* 4/2009.(II.26.) rendelettel módosított szöveg 21* 33/2010- (X.26.) rendelettel módosított szöveg 22* 39/2010.(XI.26.) rendelettel módosított szöveg 23* 12/2011.(III.18.) rendelettel módosított szöveg Az 1. sz. melléklet hatályát vesztette a 49/2004.(XI.25.) módosító rendelettel A 2. sz. melléklet hatályát vesztette a 37/2006.(VI.21.) módosító rendelettel Függelék módosítások: * 77/2007.(III.8.) esztergomi öh. **79/2007.(III.8.) esztergomi öh. ***790/2009.(XII.10.) esztergomi öh. A 16/2001. (V.24.) esztergomi ör. rendelet melléklete 22* 39/2010.(XI.26.) esztergomi ör. rendelet melléklete Az Önkormányzat stratégiai vagyona Sorszám Helyrajziszám Cím Lakás Nem lakás céljára szolgáló Megjegyzés Esztergom, Mindszenty tér /A/ /A/ /A/ Esztergom, Katona 16309/A/2 - A társasházi alapí- 8

9 István u /A/3 tó okiratban feltüntetett tulajdoni hányad minimum 51 %-a /A/6 Esztergom, Széchenyi tér m 2 nagyságú Esztergom, Széchenyi tér 7. 4 lakás 1 74 m 2 nagyságú Esztergom, Széche /A/10 nyi tér Esztergom, Széchenyi tér 21. Kossuth Lajos u. 5.** 17350/A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ //A/24** 17350/A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/29 A társasházi alapító okiratban feltüntetett tulajdoni hányad minimum 51 %-a Esztergom, Széchenyi tér 23. Kossuth Lajos u /A/ /A/ Esztergom, Bottyán János u Esztergom, Deák Ferenc u Esztergom, Széchenyi tér Esztergom, Széchenyi tér Esztergom, Széchenyi tér /A/7 Esztergom, Széchenyi tér Esztergom, Széchenyi tér Esztergom, Széchenyi tér lakás - 3 lakás 1 43 m 2 nagyságú - az egész ingatlan m 2 nagyságú - 1 A 30 m 2 nagyságú a Széchenyi tér 14. szám felöl közelíthetı meg /A/ m 2 nagyságú /A/ m2 alapterülettel 9

10 /5 Esztergom, Dobogókıi u. 33/A-C Esztergom, Bajcsy- Zsilinszky u Esztergom, Bajcsy- Zsilinszky u /4 Esztergom, Szalézi u. 15/A-E. 45 lakás 17417/A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/ /A/7 75 lakás - A társasházi alapító okiratban feltüntetett tulajdoni hányad minimum 51 %-a 10

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben