Katrin Sepp Az azonos nemű párok életközösségének szabályozása Észtországban közjegyzői közreműködéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katrin Sepp Az azonos nemű párok életközösségének szabályozása Észtországban közjegyzői közreműködéssel"

Átírás

1 Katrin Sepp Az azonos nemű párok életközösségének szabályozása Észtországban közjegyzői közreműködéssel Mocsár Attila Zsolt Tartozás-elismerést tartalmazó közjegyzői okiratba foglalt követelés elévülése Suri Noémi Öröklési eljárás Németországban Steiner Erika Az örökbefogadáshoz kapcsolódó közjegyzői okiratok Franciaországban Sajtófigyelő július-augusztus

2

3 szám * Közjegyzők Közlönye Tartalomjegyzék Katrin Sepp Az azonos nemű párok életközösségének szabályozása Észtországban közjegyzői közreműködéssel... 4 Mocsár Attila Zsolt Tartozás-elismerést tartalmazó közjegyzői okiratba foglalt követelés elévülése... 8 Suri Noémi Öröklési eljárás Németországban Steiner Erika Az örökbefogadáshoz kapcsolódó közjegyzői okiratok Franciaországban Sajtófigyelő... 66

4 Közjegyzők Közlönye * szám Katrin Sepp Az azonos nemű párok életközösségének szabályozása Észtországban közjegyzői közreműködéssel Noha a fenti cím az azonos nemű párok együttélésére utal, a cikk tartalma heteroszexuális párokra egyaránt vonatkozik, mivel az élettársi kapcsolatok tekintetében az észt törvények nem tesznek különbséget a homo- és a heteroszexuális élettársi kapcsolatok között. 1 Ennek megfelelően, a jogi problémák ugyanazok. Az esetek többségében a legnagyobb problémát a párok vagyonjogi helyzete jelenti, köztük az együttélés alatt szerzett vagyontárgyak tulajdonjoga. A vagyontárgyakkal kapcsolatos másik probléma akkor merül fel, amikor a pár valamelyik tagja elhalálozik, mivel az észt törvények értelmében a pár másik tagja csak érvényes végrendelet vagy öröklési szerződés megléte esetén örökli a közös vagyont 2. Ha az élettársak közösen gyermekeket nevelnek, gyakran felmerül az igény a gyermekekkel kapcsolatos problémák szabályozása iránt, például az élettársak különválása vagy az élettársak valamelyikének elhalálozása esetén. Házasságkötéskor a házastársaknak egyértelmű döntést kell hozniuk a jövőbeli vagyontárgyaikat illető tulajdonjogaik és kötelezettségeik tekintetében. A házasságkötési szándék bejelentésekor a házasulók választhatnak, hogy melyik vagyonjogi rendszer a legmegfelelőbb a számukra: a házassági vagyonközösség, a vagyonelkülönítés vagy a vagyongyarapodás megosztása. Házasságon kívüli együttélés esetén az élettársak vagyonjogi viszonyai korántsem ennyire egyértelműek. Másrészt viszont a helyzet egyszerű is lehetne: tekintettel arra, hogy a családjogi törvényben meghatározott vagyonjogi rendszerek a házasságon kívül életközösségekre nem terjednek ki, mindenkinek saját magának kellene rendelkeznie a maga különvagyonával, amelyet 1 A fő különbség abból származik, hogy a hatályos észt törvények nem teszik lehetővé az azonos nemű párok házasságkötését a családjogi törvény 1. paragrafusának 1. bekezdése értelmében, a házasság egy férfi és egy nő között jön létre. 2 A törvényes örökösök az örökhagyó házastársa és rokonai az öröklési törvény 11. paragrafusának 1. bekezdése értelmében. 4

5 szám * Közjegyzők Közlönye önállóan és a saját költségén kezelhet. A valóságban azonban az élettársi kapcsolatban élő párok anyagi szempontból is szoros közösséget alkotnak, például, még ha a pár állandó lakhelyéül szolgáló ingatlan csak az egyik fél tulajdonaként is szerepel a földhivatali tulajdonlapon, az életközösség mindkét tagja közös vagyontárgyakat vásárol a háztartás számára, együtt fizetik a lakáshitelt vagy más közös kötelezettségeket vállalnak mindkettejük érdekében. Gyakran nem jön létre olyan szerződés az élettársak között, amely egyértelműen meghatározná, hogy az egyes vagyontárgyak vagy kötelezettségek melyik fél tulajdonát képezik, vagy melyik felet terhelik. Különösen fontos ez akkor, amikor az élettársi kapcsolat megszűnésekor a közös vagyon, és a feleknek a vagyongyarapodáshoz való hozzájárulásának megosztása tekintetében vita alakul ki a felek között. Az élettársi kapcsolatok tekintetében a bírói gyakorlatban gyakran a polgári jogi partnerségre ( seltsing 3 ), vagy a szerződéses kötelezettségekről szóló törvényben a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezések kerülnek alkalmazásra, amelyek (bizonyos feltételezések mellett) lehetővé teszik a közös vagyon létrehozását, vagy az életközösség megszűnésekor az egymással szembeni anyagi jellegű követelések benyújtását. Ez a gyakorlat bizonyos mértékben előmozdíthatja a gyengébb fél anyagi helyzetét. Ingatlan tulajdonjogát érintő ügyek esetében azonban a partnerségi szerződés meglétének visszamenőleges igazolása, és ezzel együtt az adott ingatlan tulajdonjogának egy olyan félre való átruházása, aki a földhivatali tulajdoni lapon tulajdonosként nem került bejegyzésre, szinte lehetetlen. Az ingatlanszerzéshez kapcsolódó valamennyi tranzakciót közjegyzővel kell hitelesíttetni. Ennek megfelelőn, a viták elkerülése érdekében ésszerű lenne egy közjegyző által hitelesített szerződés megkötése, amely rögzíti, hogy mely vagyontárgyak képezik az élettársi közösséget alkotó felek különvagyonát, illetve a partnerek közös vagyonát, és amely meghatározza a meglévő és a jövőbeli jogok és kötelezettségek megosztását. A szerződéses kötelezettségekről szóló törvény lehetővé teszi az élettársi tartás meghatározását az élettársi közösség fennállása alatt és annak megszakítását követően is. Ennek megfelelően kijelenthetjük, hogy ha szükséges, lehetőség van egy házassághoz hasonló vagyonjogi helyzet létrehozására. Ha az életközösséget alkotó partnerek közösen gyermekeket nevelnek, úgy ugyanazon szerződés rendelkezései a gyermekeket érintő problémák tekintetében is irányadóak. Bizonyos esetekben a felek a szerződésben kikötik, hogy az a partner, aki az adott gyermeknek nem a biológiai szülője, ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel bír, mint a családjogi törvény értelmében a szülőt megillető jogok és kötelezettségek a felek élettársi közösségének fennállása során és annak megszakítását követően is. Például, ezek a jogok magukban foglalják a gyermekneveléshez, a gyermekgondozáshoz, a gyermekkel való időtöltéshez/ együttéléshez, valamint a gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásához fűződő jogokat is. Hasonlóképpen, a gyermekneveléssel 3 Egy partnerségi szerződésben egy vagy több fél (partner) vállalja, hogy együtt egy közös cél megvalósításáért küzdenek, és hogy valamennyien hozzájárulnak a szerződésben meghatározott közös cél eléréséhez. A partnerek hozzájárulása és a partnerség számára beszerzett eszközök és vagyontárgyak a partnerség közös tulajdonát képezik (partnerségi vagyon). A partnerségre vonatkozó szerződések tekintetében a szerződéses kötelezettségekről szóló törvény 7. részének rendelkezései (580. paragrafus stb.) az irányadók. 5

6 Közjegyzők Közlönye * szám kapcsolatos költségek kiszámítása/ megosztása egyaránt képezheti a megállapodás tárgyát, mint ahogyan az is, hogy a másik fél az élettársi kapcsolat megszakítását követően élettársi tartásdíjat fizessen a gyermek biológiai szülője részére. Néha még az az időkeret is meghatározásra kerül, amely során az adott fél az élettársi kapcsolat megszakítását követően a gyermekkel együtt élhet. Ezen felül, olyan igény is felmerült, amely szerződésben kötné ki, hogy amennyiben az azonos nemű párok általi közös örökbefogadás legalizálásra kerül, úgy a felek az örökbefogadásra vonatkozólag szándéknyilatkozatot tehessenek. Vagy ha a törvényhozó a fenti lehetőség legalizálása vagy annak elutasítása mellett dönt, és az ilyen helyzetek jövőbeli szabályozása érdekében inkább egy alternatív megoldást (pl. a kommunikációhoz való jog biztosítását a biológiai szülő élettársa számára az élettársi kapcsolat megszakítását vagy a biológiai szülő elhalálozását követően) javasol, úgy az érintett felek ezt az alternatív megoldást választhassák. Ilyen esetekben azonban a közjegyzőknek tájékoztatniuk kell az érintett feleket a tekintetben, hogy ezek a szerződések összhangban vannak-e a jó erkölccsel, figyelembe véve, hogy Észtországban az azonos nemű párok együttélése és gyermekvállalása még mindig nem elfogadott. A közjegyzőknek arról is tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy egyetlen szülő sem kötelezhető arra, hogy megengedje, hogy egy harmadik fél időt töltsön a gyermekével. Ennek megfelelően, az ilyen kölcsönös megállapodások végső soron nem nyújtanak egyértelműen a szerződéses feleknek olyan jogokat, amelyek más esetben jogszabály által védett jogok lennének, és a bíróságok mindenekelőtt a gyermek jólétét szem előtt tartva kötelesek eljárni. Végrendelet (vagy öröklési szerződés) megléte esetén, a szülő kikötheti, hogy a biológiai szülő elhalálozása esetén a vele együtt élő élettársát nevezzék ki a gyermek törvényes gyámjává. A bíróság azonban az ilyen szerződésre csak, mint véleményezésre tekint, ami azt jelenti, hogy az abban foglaltaktól eltérő döntést is hozhat. Tekintettel arra, hogy az élettársi közösségben élő partnereknek (a házastársaktól eltérő módon) törvényes öröklési jogaik nincsenek a másik vagyonának öröklése tekintetében, célszerű lenne egy végrendelet vagy egy öröklési szerződés létrehozásának a lehetőségét megfontolni. Máskülönben előfordulhat, hogy például azon élettárs elhalálozása esetén, aki az állandó lakhelyként megjelölt ingatlan tulajdonosaként van bejegyezve, a másik fél otthontalanná válik, mivel az adott ingatlan törvényes örököseiként az elhunyt rokonai egyszerűen kidobják őt a lakásból. Ezen felül, abban az esetben, ha az élettársak közös vállalkozás (pl. vállalat) tulajdonosai, úgy a vállalkozó jogai (a vállalat részvényeit is beleértve) annak elhalálozása esetén a törvényes örökösökre szállnak, így a másik fél öröklési szerződés hiányában komoly bajba kerülhet. Öröklési szerződés megléte esetén, az élettársak többek között kölcsönösen megnevezhetik egymást, mint törvényes örökösüket, de azt is meghatározhatják, hogy kire szálljon a túlélő fél tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjoga annak elhalálozása esetén (például a gyermekekre). Míg a végrendeletet bármelyik fél bármikor módosíthatja és törölheti, az öröklési szerződés kizárólag a felek együttes megegyezésével módosítható vagy szüntethető meg, így az egymással kötött megállapodás tekintetében nagyobb biztonságot jelent. 6

7 szám * Közjegyzők Közlönye Összefoglalva kijelenthetjük, hogy az élettársi közösségben élő párok egy közjegyző segítségével a vagyonjogi viszonyok tekintetében kialakíthatnak egy olyan helyzetet, amely hasonlít a házastársakat megillető jogviszonyhoz. E cél érdekében meg kell fontolni, hogy mely területeket kívánják szabályozni, és hogy milyen jellegű megállapodást kívánnak egymással kötni; emellett célszerű lenne átgondolni egy kedvezőtlen forgatókönyv az élettársi kapcsolat megszűnése vagy valamely fél elhalálozása esetén választandó alternatív megoldások lehetőségét is. A fenti probléma az Észtországban jelenleg hatályos szabályozásokra is vonatkozik. Mindezek ellenére, az élettársi kapcsolatok törvényi szabályozása terén új szelek fújnak áprilisában negyven parlamenti képviselő benyújtott egy olyan törvényjavaslatot, amely szabályozni kívánja az élettársi közösségben élő párok (nemre való tekintet nélkül) vagyonjogi és örökléssel kapcsolatos problémáit, valamint az ilyen családokban élő gyermekek gondozására és láthatására vonatkozó jogokat. Például, a törvényjavaslat értelmében az együtt élő pár kiválaszthatja a családjogi törvényben meghatározott vagyonjogi rendszerek valamelyikét: a házassági vagyonközösség, a vagyonelkülönítés vagy a vagyongyarapodás megosztásának lehetőségét. A regisztrált élettársi kapcsolatban élő párok ugyanakkor egymás örökösei is lehetnek. A fenti kérdésekben való döntéshozatalhoz azonban a feleknek egy közjegyző által hitelesített szerződést kell aláírniuk (amennyiben az élettársak legalább egyike észtországi lakos). Az élettársi szerződést regisztrálni kell, amely így bekerül a népesség nyilvántartásba és a házassági/élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába. Más szavakkal, a törvényjavaslat jelenlegi tervezete más helyzetet teremtene azok számára, akik az élettársi kapcsolatukat regisztrálják, mint azoknak, akik csupán együtt élnek, de nem tesznek további lépéseket kapcsolatuk regisztrálása érdekében. Ennek megfelelően, a törvényjavaslat értelmében a közjegyzőknek is fontos szerep jut. A törvény hatályba lépésének tervezett időpontja január 1-je, bár a törvényjavaslat heves vitát váltott ki az észtországi keresztény és konzervatív erők, akik a törvényjavaslat megfogalmazóit a hagyományos családi értékek aláaknázásával vádolják, népszavazást követelnek így bizonytalan, hogy a tervek mikor válnak valóra, és hogy egyáltalán sor kerül-e minderre. 7

8 Közjegyzők Közlönye * szám Mocsár Attila Zsolt Tartozás-elismerést tartalmazó közjegyzői okiratba foglalt követelés elévülése Gondolatok egy jogeset kapcsán Írásomban egy konkrét jogeset kapcsán felmerült két kérdésre keresem a választ: 1) Mikor kérhető a végrehajtás elrendelése közjegyzői okiratba foglalt tartozás-elismerés alapján? 2) A tartozás-elismerést tartalmazó, közokiratba foglalt követelés az okiratban meghatározott teljesítési határidő elteltével csak esedékessé vagy végrehajthatóvá is válik? Bevezető gondolatok Az igényérvényesítés elmulasztása meghatározott idő elteltével megszünteti az alanyi jogot vagy az alanyi jog ugyan nem szűnik meg, de állami kényszerrel már nem érvényesíthető. Az előbbi esetben jogvesztő határidőről, az utóbbi esetben elévülésről beszélünk. Az időmúlásnak tehát az igények érvényesíthetősége szempontjából kétféle anyagi jogi joghatása van: jogvesztés illetve elévülés. Jogvesztő az a határidő, amelynek elmulasztásához a jogszabály a jog elenyészését fűzi. A jogvesztő határidő eltelte utáni teljesítés tartozatlan fizetés. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 324. (1) bekezdésében foglaltak szerint a követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a jogosult a jogszabályban meghatározott idő alatt nem érvényesíti az igényét és a jogszabály jogvesztést nem mond ki, a követelés a meghatározott idő elteltével elévül. 1 Az 1 Bővebben ld. Gellért György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Első kötet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest old. 8

9 szám * Közjegyzők Közlönye elévülés valamennyi olyan kötelmi jellegű követelés állami kényszerrel való érvényesíthetőségét megszünteti, amely nem szűnik meg jogvesztő jellegű határidő következtében. 2 Az elévülés nem jelenti azt, hogy a követelés megszűnne - az elévült tartozás kifizetése nem tartozatlan fizetés -, viszont azt bírósági úton nem lehet érvényesíteni (Ptk (1) bek.). A Ptk (1) bekezdése értelmezéséből következően az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés bírósági úton már érvényesíthetővé válik, ez pedig a követelés esedékességének az időpontja. Az esedékesség ideje leggyakrabban a teljesítési határidő letelte. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 57. -a rendelkezik a végrehajtási jog elévüléséről: a végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. A végrehajtási jog elévülési határidejének letelte után előterjesztett kérelemre nem lehet végrehajtást elrendelni, a már elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni. A végrehajtási jog elévül, ha a fél a végrehajtás lefolytatásához szükséges cselekményt a végrehajtás alapjául szolgáló követelés elévülésére megszabott idő alatt nem végzi el (Legfelsőbb Bíróság PK-GK 2. sz. állásfoglalás). A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A végrehajtás elrendelése körében kiemelt jelentősége van annak, hogy a végrehajtható okiratot csak akkor lehet kiállítani, ha teljesülnek a végrehajtás általános feltételei: azaz szükséges, hogy a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmazzon, a határozat jogerős vagy előzetesen végrehajtható legyen, és a követelés teljesítésére megszabott határidő leteljen (Vht. 13. (1) és (5) bek.). A végrehajtás általános feltételeinek teljesülése esetén a végrehajtható okirat kiállítható, ebben az esetben az okirat közvetlenül alkalmassá válik a végrehajtásra. A végrehajtható követelés A feltett kérdések megoldása okából elsősorban is azt kell néznünk, hogy a magyar jogrendszerben főszabályként a bírósági végrehajtás olyan követelések esetén vehető igénybe, amelyeket a bíróság jogvita keretében elbírált. A jogerős ítélettel megítélt követelés esetén a határozatban megjelölt teljesítési határidő leteltét követően válik esedékessé a követelés, a Ptk (1) bekezdése értelmében ekkor kezdődik meg e követelést illetően az elévülés. Az elévülést a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem szakítja meg, azaz irányadó a Ptk (3) bekezdése, mely szerint: ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Kivételesen azonban lehetőség nyílik azonnali végrehajtásra, amely azt jelenti, hogy egyes okiratok (valamint egyes, nem a bíróság által meghozott határozatok) anélkül végrehajthatóvá válnak, hogy az azokba foglalt követeléseket a bíróság előzetesen vizsgálta volna. Azonnali 2 Bővebben ld. Vékás Lajos (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2012, 348. old. 9

10 Közjegyzők Közlönye * szám végrehajtás esetén a bíróság (és a Vht június 1-től hatályos szabályozása szerint a közjegyző) végrehajtási záradékkal láthatja el a követelést tartalmazó okiratot vagy határozatot, amennyiben fennállnak a záradékolás jogszabályba foglalt feltételei. Végrehajtási záradékkal az a közjegyzői okirat látható el, amely tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, továbbá a teljesítés módját és határidejét. A záradékolás lehetősége az okiratba foglalt teljesítési határidő leteltével nyílik meg. Kölcsönszerződésekkel összefüggésben, napjainkban igen gyakori, hogy a kölcsön felvevője közjegyzői okiratba foglaltan tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, azaz elismeri tartozását, annak összegét és jogcímét, továbbá vállalja meghatározott határidőn belül a tartozás megfizetését. A közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat alapján a kölcsön nyújtója a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a végrehajtás elrendelését kérheti. Ilyenkor egyre többször merül fel kérdésként, hogy a közjegyzői okiratba (közokiratba) foglalt tartozás-elismerés esetén alkalmazásra kerülhet-e a Ptk (3) bekezdése, azaz a közjegyzői okiratba foglalt teljesítési határidő leteltével kezdődő elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják-e meg, vagy különbséget kell-e tenni egyrészről a végrehajtandó okirat: a közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerés, másrészről a végrehajtható határozat: a végrehajtási záradékkal ellátott közokirat között, és amely különbségtétel esetén a Ptk (3) bekezdése valóban csak a záradék kiállítását követően irányadó-e az elévülésre. A vázolt jogkérdésre véleményem szerint - a helyes válasz: a záradékolható okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat az okiratban meghatározott teljesítési határidő elteltével nem csupán esedékessé, hanem végrehajthatóvá is válik, ezért ez esetben a követelésnek és ezzel együtt végrehajtási jogának a teljesítési határidő leteltét követő napon megkezdődő elévülését a Ptk (3) bekezdésének megfelelően csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. A jogeset Írásom apropójául az a bírósági jogeset szolgált, amely egyben jól szemlélteti a felvetett jogkérdést és annak megoldását. A felperes június 4-én közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatban elismerte, hogy kölcsön jogcímén három millió forinttal tartozik az alperesnek és vállalta, hogy tartozását szeptember 22-ig visszafizeti. Az alperes a június 4-én közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat alapján szeptember 22-én kérte a felperessel szemben a végrehajtás elrendelését. A bíróság január 11-én látta el végrehajtási záradékkal a közjegyzői okiratot. A felperes keresetében az ellene indított végrehajtás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy a követelés és a követelés végrehajtásának joga elévült, mivel az alperes a közokirat végrehajtási záradékkal való ellátását az ötéves elévülési idő leteltét követően kérte. Hivatkozott 10

11 szám * Közjegyzők Közlönye arra is, hogy a közjegyzői okiratba foglalt követelést csak végrehajtási cselekmény szakíthatta volna meg, amelyre azonban nem került sor. Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Előadta, hogy a felperes január 15-én elismerte tartozását és ez a tartozáselismerő nyilatkozata a követelés elévülését megszakította. Az ügybeli ítéletek első- és másodfokon - ellentétes döntést tartalmaznak. Az elsőfokú bíróság döntése szerint a végrehajtandó követelés elévült, ezért a bíróság a végrehajtást megszüntette. Az indokolásban kifejtette, hogy a felperesnek legkésőbb szeptember 22-ig vissza kellett volna fizetnie az alperes részére a kölcsöntartozást, s mivel a teljesítési határidő leteltével, azaz szeptember 23-tól a tartozás végrehajthatóvá vált, ezen időponttól kezdődően öt év állt az alperes rendelkezésére, hogy az elévülést megszakító cselekménnyel éljen. Az elévülést kizárólag végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg, azaz minden olyan intézkedés, ami a végrehajtás elrendelésére irányul, azonban nem tartozik ebbe a körbe az alperes által hivatkozott január 15-ei tartozás-elismerés. Az alperes csupán szeptember 22-én kérte a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátását, a követelés és végrehajtásának joga azonban ekkor már elévült. A másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét és elutasította a keresetet. Döntése értelmében a kölcsön visszafizetésére vonatkozó teljesítési határidő eltelte önmagában nem teszi végrehajthatóvá a követelést, ehhez további aktus szükséges, mégpedig a végrehajtási záradék kibocsátása. A végrehajtási záradékkal el nem látott okirat nem végrehajtható határozat, hanem csupán végrehajtandó okirat, ugyanakkor a Ptk ának (3) bekezdése a végrehajtható határozatokra tartalmaz előírást, a végrehajtható határozat meghozatala előtti időszakra nem ez a rendelkezés, hanem a Ptk. általános elévülési szabályai, a 327. (1) bekezdésében foglaltak irányadók, azaz a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása ideértve az egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. Az adott esetben a június 4-én kelt közjegyzői okirat csupán végrehajtandó okirat, míg a január 11-én végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat a végrehajtható határozat. Mivel az alperes a június 4. napján aláírt közjegyzői okirat záradékolását csupán szeptember 22-én kérte, vizsgálta a másodfokú bíróság, hogy ez idő alatt történt-e az elévülést megszakító, a Ptk (1) bekezdésének körébe tartozó jogcselekmény és arra a következtetésre jutott, hogy a január 15-én kelt tartozás-elismerés megszakította az elévülést. A közokiratba foglalt követelés elévülése Amint az előzőekben kifejtettük, a teljesítési határidő leteltével a közjegyzői okiratba foglalt tartozás-elismerés más hatósági eljárás közbeiktatása nélkül végrehajtás útján közvetlenül kikényszeríthetővé válik, másként fogalmazva a tartozás-elismerést tartalmazó közokiratba foglalt 11

12 Közjegyzők Közlönye * szám követelés az okiratban meghatározott teljesítési határidő elteltével nemcsak esedékes, hanem végrehajtható is lesz. Mindezekből az is következik, hogy a végrehajtás elévülésének kezdeteként egyetlen időpont: az okiratba foglalt teljesítési határidő eltelte jöhet számításba, mivel pedig ettől az időponttól kezdve az ilyen követelés egyéb hatósági eljárás közbeiktatása nélkül közvetlenül kikényszeríthető, ezért elévülésének megszakítására a Ptk (3) bekezdése az irányadó. Összegzésképpen megállapítható: a végrehajtási jog elévülése akkor kezdődik, amikor a követelés végrehajtási úton való érvényre juttatásának valamennyi feltétele bekövetkezett, ez pedig az egyéb feltételek fennállása esetén a teljesítési határidő letelte utáni nap. 3 Az ekkor megkezdődő elévülést csak végrehajtási cselekmények szakítják meg, azaz az elévülés megszakítására nem alkalmasak a Ptk ának (1) bekezdésében foglalt cselekmények. A leírtakkal egyezően foglalt állást a bírósági végrehajtásról szóló évi 21. tvr.-hez fűzött kommentár is amely (a tvr.-nek a közjegyzői okirat záradékolására vonatkozó fejezetében) leszögezte: az elévülési határidőt a végrehajtandó követelés teljesítésére a végrehajtás alapjául szolgáló határozatban, illetve okiratban megszabott határidő leteltétől kell számítani. A végrehajtási záradékkal ellátható okiratok ilyen a tartozás-elismerést tartalmazó közjegyzői okirat is alapján közvetlenül végrehajtható követelések az okiratban meghatározott határidő elteltével nemcsak esedékessé, hanem egyszersmind végrehajthatóvá is válnak. Nyilvánvaló, hogy ilyen követeléseknél az elévülés kezdeteként csupán egyetlen időpont jöhet számításba: az okiratban meghatározott határidő eltelte. Mivel pedig ettől az időponttól kezdve az ilyen követelés más hatósági eljárás közbeiktatása nélkül, végrehajtás útján közvetlenül kikényszeríthető, ezért elévülésének megszakítására a Ptk (3) bekezdése az irányadó. Ha ugyanis mód van a végrehajtási kényszer közvetlen alkalmazására, akkor csak a végrehajtási cselekményt lehet olyan célravezető jogérvényesítési lépésnek tekinteni, amely az elévülés megszakítását eredményezheti. 4 Kiemelendő még, hogy a tartozás elismerése olyan cselekmény, amely azt feltételezi, hogy a felek között létrejött egy olyan jogviszony, amelyből az egyik félre jogosultság, a másikra kötelezettség hárult. Ezen jogviszony keretében a felek a kötelezettség teljesítését illetően megállapodtak egy határidőben. A meghatározott határidő leteltét követően a követelés esedékessé vált és egyben megkezdődött a követelés elévülése is. Az elévülési időn belül a kötelezett részéről a tartozás elismerése (Ptk (1) bek.) olyan cselekmény, ami az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadását követően újra kezdődik az elévülési idő. Amennyiben a tartozás elismerését 3 Németh János- Kiss Daisy (szerk.): A bírósági végrehajtás magyarázata. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004., 394. old. 4 A bírósági végrehajtásról szóló, korábban hatályban volt évi 21. tvr. magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 230. old. 12

13 szám * Közjegyzők Közlönye közjegyzői okiratba (közokiratba) foglalták ezzel közvetlenül végrehajthatóvá tettek a követelést - és abban meghatározták a teljesítés határidejét, ennek elteltét követően válik esedékessé és végrehajthatóvá is a követelés, azaz ekkor már az elévülést a Ptk (1) bekezdésébe foglalt cselekmények nem szakítják meg, erre csak a végrehajtási cselekmények (Ptk (3) bek.) alkalmasak. Mindezeknek megfelelően az adott ügyben az alperes végrehajtás alá vont követelése a közokiratba foglalt szeptember 22-i határidő leteltével vált esedékessé és egyben végrehajthatóvá is. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási jog elévülése akkor kezdődött, amikor a követelés végrehajtási úton való érvényre juttatásának valamennyi feltétele bekövetkezett, a végrehajtási jog elévülése a követelés teljesítési határidejének leteltét követő napon megkezdődött és mivel a végrehajtási jog elévülését nem szakították meg végrehajtási cselekmények, öt év elteltével a végrehajtási jog elévülése bekövetkezett. Az alperes az első végrehajtási cselekményt: a végrehajtás elrendelése iránti kérelmét csupán szeptember 22-én nyújtotta be a bírósághoz, azonban ekkorra a végrehajtási jog már elévült. Figyelemmel arra, hogy az elévülést a végrehajtási cselekmények szakíthatták volna meg és a január 15-én kelt tartozáselismerő nyilatkozat nem a végrehajtási jog megszakítását előidéző végrehajtási cselekmény (Vht. 57. (4) bekezdés), ezért az elévülésre kiható jelentősége nincsen. A vázolt jogesetben a Kúria a felülvizsgálati eljárás eredményeként meghozott ítéletével a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 13

14 Közjegyzők Közlönye * szám Suri Noémi Öröklési eljárás Németországban 1. Bevezetés A tanulmány összehasonlító kontextusba helyezve kíván a német öröklési (hagyatéki) eljárásról egy átfogó képet alkotni. Tisztázza és egyben elhatárolja az Erbrecht Nachlassrecht Erbscheinsrecht fogalmi hármasát. Górcső alá veszi a hagyaték jogának rendszerét, s ismerteti a hagyatéki bíróság hatáskörébe tartozó eljárásokat. Az európai öröklési rendelet közeli hatályba lépésével egyre inkább felértékelődik az egyes nemzetállamok által öröklési (hagyatéki) ügyeikben kiadott okiratainak különösen az öröklési tanúsítványnak a jelentősége. Egy, a német öröklési eljárást feltérképezni kívánó vizsgálat sem kerülheti el az öröklési tanúsítvány rendeltetésének bemutatását. Az írás középpontjában a hagyatéki bíróság előtt zajló eljárások közül az öröklési tanúsítvány kiállítására irányuló eljárás áll (az intézmény fogalma, az eljárás célja és rendeltetése, az eljárás menete, közreműködő személyek és szervek, joghatások). Emellett feladatként tűzöm a hagyatéki gondnokság intézményének feltárását, a Nachlasspflegschaft és Nachlassverwaltung fogalmának tisztázását, s a végrendeleti végrehajtóra irányuló nemzeti szabályozás bemutatását. 2. Az öröklési jog és a hagyaték jogának elhatárolása Az öröklési jog ( Erbrecht ) és a hagyaték jogának ( Nachlassrecht ) elhatárolása során a tanulmány Hans Lothar Graf elméletére alapozva az örökség és a hagyaték fogalmából indul ki. Graf álláspontja szerint az Erbschaft, valamint a Nachlass fogalom szempontjából nem különül el egymástól, mind az örökség, mind a hagyaték egy természetes személy (örökhagyó) vagyona, amely haláleset bekövetkezése folytán száll át természetes személyekre (örökösökre). 1 A különbség 1 Hans Lothar Graf ezen elméletét a BGB 1922, Abs. 1 szakaszára alapozza. In. Hans Lothar Graf: Erb- und Nachlassrecht. Köln, Luchterhand, p. 14

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr.

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. Kőfalusi Eszter 1 A kötelezetti pertársaság egyes kérdései a fizetési meghagyásos

Részletesebben

A polgári eljárásjogi alapfogalmak

A polgári eljárásjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A polgári eljárásjogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1) Az igazságszolgáltatás (bíróságok) 2) A bírósági eljárás általában,

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. A polgári eljárásjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. A polgári eljárásjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A polgári eljárásjogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1) Az igazságszolgáltatás (bíróságok) 2) A bírósági eljárás általában,

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Megnyitó beszéd a 21. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumra Dr. Avarkeszi Dezső 2 Az írásbeli

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖRÖKLÉSI JOG... 5 1. Az öröklés helye a jogrendben, meghatározó jogi fogalmai... 5 a) Az öröklés...

Részletesebben

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Dr. Barzó Tímea A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Hosszas előkészítés után 2013. február hó 11-én elfogadásra került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

MagyarM J. Jog. Jogalkotási feladatok az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatosan * A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET FOLYÓIRATA.

MagyarM J. Jog. Jogalkotási feladatok az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatosan * A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET FOLYÓIRATA. 2013. 11. szám TANULMÁNYOK 641 MagyarM J Főszerkesztő: Tóth Mihály Szerkesztő: Szécsényi-Nagy Kristóf Jog. A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET FOLYÓIRATA Répássy Róbert Jogalkotási feladatok az új Ptk. hatálybalépésével

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai

A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai Szakdolgozat Készítette: Markovics-Balogh Boglárka Jogász, Levelező

Részletesebben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A törvény célja, - biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan

Részletesebben

MÁSODIK KÖNYV Családjog 1

MÁSODIK KÖNYV Családjog 1 MÁSODIK KÖNYV Családjog 1 I. Bevezetés A családjognak a Polgári Törvénykönyvbe való integrálásából eredő néhány feladat 1. A családjog anyagának a Polgári Törvénykönyvbe való integrálása minden bizonnyal

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE I Jogszabályok 2009. évi CXX. törvény* a Polgári Törvénykönyvrõl ELSÕ KÖNYV BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása különös tekintettel a társaságokat érintő rendelkezésekre 2006. május Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 II. Közigazgatási jog...1 III.

Részletesebben

A házasság intézményének védelme egykor és ma konferencia (PPKE JÁK, 2008. május 14.)

A házasság intézményének védelme egykor és ma konferencia (PPKE JÁK, 2008. május 14.) Iustum Aequum Salutare IV. 2008/3. 75 90. A házasság intézményének védelme egykor és ma konferencia (PPKE JÁK, 2008. május 14.) A HÁZASSÁG ÉS MÁS EGYÜTTÉLÉSI MODELLEK MAGÁNJOGI TARTALMÁNAK KÖZELEDÉSE A

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset)

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset) ESETI DÖNTÉSEK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset) 1. Gf.I.30.394/2009.: I. A domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást

Részletesebben