2011. évi törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya"

Átírás

1 2011. évi törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya Szövegállapot: január 10. 1

2 1. Egy magántervezet indokai Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága befejezte munkáját, H/2057. számon (2010. december 20.) benyújtotta az Országgyűlésnek határozati javaslatát Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről címmel (a továbbiakban: a koncepció). 1 A szövegnek jogi kötőereje egyelőre nincs, még magukra az alkotmány-előkészítési munkálatokra nézve sem bír kötelező erővel, hiszen azzal majd csak az Országgyűlés később megszülető határozata fog rendelkezni. Azonban e határozathozatal időpontja (sőt, maga a meghozatal is) kétségesnek látszik. A hivatalos menetrend szerint március 15-től az Országgyűlés már csak az alkotmányozással foglalkozik (ezt egy magát alkotmányozó nemzetgyűléssé nyilvánító politikai nyilatkozattal fogja megerősíteni). Ráadásul kormányzati oldalról a sajtóban jelezték, hogy a jelenlegi koncepció még úgyis változik, vagyis a határozati javaslat nem tekinthető minden további nélkül az alkotmányozás alapjának. Február végén, március elején egy ún. nemzeti konzultáció kezdődik az alkotmányról, és az önkormányzatok is közmeghallgatásokat tartanak majd, amelyek eredménye esetleg ugyancsak kihathat a végső szövegre (a közmeghallgatások terve eleve igen valószínűtlenné teszi, hogy a koncepcióról szóló kérdéses országgyűlési határozat egyáltalán megszületik-e majd). Április 25-ére, húsvét hétfőre pedig már az új Alkotmány kihirdetését tervezik a kormánypártok. Mindez összességében azt jelenti, hogy a szöveg kodifikációs kidolgozására egyszerűen nem marad elegendő idő. Ez természetesen veszélyt jelent a szövegminőségre nézve, hiszen megfelelő színvonalú normaszöveg csak úgy készülhetne, ha a szakmai visszajelzések nyomán fokozatosan csiszolgatni lehetne azt. A kodifikációnak ugyanis csak első lépése a szabályozási koncepció paragrafusokba öntése: a normaszöveg ekkor még nagyon messze van a végső állapotától, hiszen minden nagyobb kodifikációs munka során az első szövegváltozatban hibák, megfogalmazásbeli egyenetlenségek, logikai problémák és joghézagok vannak. Ez elkerülhetetlen. Ahhoz, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen szűrni, időigényes és fáradságos szakmai visszajelzésgyűjtésre van szükség. Tökéletes jogszabály, így tökéletes alkotmány nincs és soha nem is lesz, apróbb hibák sajnos minden szövegben maradnak. Ha ez a kritikus szint alatt marad, akkor az alkotmány működését nem zavarja jelentősen, hiszen teleologikus és rendszertani értelmezéssel ezek a hibák utólag jórészt kiküszöbölhetőek. Hivatalos (minisztériumi) szövegezés érdemben, a pontos és világos politikai paraméterek hiányában jelenleg nem lehetséges. 2 Ezért a megfelelő szövegminőségű új alaptörvény érdekében a hagyományos kodifikációs eljárásokon kívülről kell egy, a demokratikus és jogállami alapelveknek megfelelő szakértői szövegjavaslatot letenni az asztalra, amelyet aztán a politikusok a választókkal szembeni felelősségük tudatában és a lelkiismeretük szerint használhatnak fel vagy hagyhatnak figyelmen kívül. A jelen magántervezet (a továbbiakban: a tervezet) ezt a szerepet igyekszik betölteni. 3 Ez az írás műfajilag sem hivatalos javaslat, hiszen nem tartalmaz indokolást. Ehelyett az egyes paragrafusoknál jelzi, hogy mennyiben változik a hatályos szöveghez képest, és miért. Egy indokolás általában nem küzd esetlegesen elutasítandó konkurens megoldásokkal sem, ez a szöveg azonban igen erre pontosan a politikailag nem eldöntött (illetve a szerző szerint egyelőre rossz irányban eldöntött) kérdések miatt van szükség. A magyarázatok ráadásul részben terjedelmileg is igen változóak: minél fontosabbnak és minél vitatottabbnak láttam egy kérdést, annál részletesebb lett a magyarázat. 1 Elérhető: 2 A koncepció bizonyos kérdéseket (vélhetően részben szándékosan: a kérdések eldöntetlensége miatt) lebegtet, illetve pontatlanul fogalmaz, lásd Jakab András: Az új Alkotmány koncepcióterve: lebegtetés és pontatlanságok origo komment.hu december 9., A nyitott lényegi kérdések miatt a klasszikus minisztériumi kodifikáció még akkor sem lenne lehetséges, ha az Országgyűlés elfogadta volna a koncepciót. 3 Sajnos teljesen nem tudja betölteni, hiszen például állami szervektől vélemény kérése a szokásos eljárásban nem lehetséges. A hivatalosság hiányában csak kollégák önkéntes segítségére lehet számítani. 2

3 2. Jogtechnikai értelemben véve konszolidációs alkotmánytervezet Jakab András, PPKE JÁK, január 10. A tervezet abból indul ki, hogy jogi értelemben nincs alkotmányozási kényszer. Az országnak ugyanis jogállami és demokratikus alkotmánya van 1989 óta. A szimbolikus újrakezdés, illetve a rendszerváltás óta eltelt időszak gazdasági és morális sikertelensége azonban politikailagszimbolikusan indokolhatja egy új Alkotmány elfogadását. 4 A tervezet elfogadása ennek megfelelően jogtechnikailag konszolidációs jellegű alkotmányozást jelentene. 5 Ez a szöveg a korábbi (a rendszerváltás óta született) alkotmánytervezetek ismeretében készült, 6 leginkább mégis az a belátás vezérli, hogy az Alkotmány értelme az, amit a joggyakorlat annak tekint. 7 Vagyis akkor érdemes a szövegen változtatni, ha ezt a kialakult joggyakorlatot akarjuk valamilyen módon (dogmatikailag vagy politikai következményeit illetően) átalakítani. Ezért a magyarázatok mindig arról szólnak, hogy mennyiben és miért tér el az új szöveg a jelenlegitől; vagy esetenként ellenkezőleg: miért maradna meg a hatályos, szemben az esetlegesen felmerült javaslatokkal. 8 A tervezet tehát a hatályos szöveg melletti megdönthető vélelem elvén alapul. Az újítások ugyanis mindig kockázattal járnak: minden módosításnak lehetnek előre nem látható következményei. 9 Ha nem lennének ilyenek, akkor lehetne tökéletes alkotmányt írni, ilyen azonban (amint már szó esett róla) sajnos nem lehetséges. Az alkotmányozás tehát nem kreativitási gyakorlat, és nem is ötletbörze, hanem a politikai akarat kockázatminimalizáló átültetése. Az esetleges újításokkal járó kockázatot jelentősen csökkenti a hasonló külföldi szabályok alkalmazási tapasztalatának és szakirodalmának elemzése. Ehhez a tervezethez elsősorban a német, a lengyel, a dél-afrikai, a svájci, a francia és a spanyol alkotmány hatályos szövege nyújtott segítséget, az alapjogi fejezethez pedig az Európai Unió Alapjogi Chartája, illetve az ezekhez kapcsolódó joggyakorlat. Természetesen lehet olyan politikai akarat, amelyet nem érdemes, vagy alapértékeknek való ellentmondásuk miatt nem szabad átültetni normaszövegbe, és ilyenkor az alkotmányjogász feladata meggyőzni a politikusokat arról, hogy mégis inkább a korábbi szöveg maradjon meg. A tervezet ebben a szellemben mond ellent részben a koncepció néhány elképzelésének, valamint az Alkotmánybíróság jogkörszűkítésére vonatkozó egyes kormányzati nyilatkozatoknak. A tervezet azon az óvatossági (vagy ha úgy tetszik, aggodalmaskodó) belátáson alapul, hogy az alkotmányos rendszerek soktényezős jellegűek, így átalakításukkor számos veszély merülhet fel: a működésképtelen vagy diszfunkcionális megoldások száma végtelen. A működőképes és az alkotmányossági alapértékeknek megfelelő megoldások száma ellenben igencsak korlátozott (lásd például legutóbb a francia Alkotmánytanács eredeti 1958-as modelljének bukását két évvel ezelőtt). A tervezet a veszélyek tudatában ezért általános óvatosságot tükröz. Egy üres papírlapot elővéve nekikezdeni alkotmányírásnak az előzmények, tapasztalatok és minták igénybevétele nélkül reménytelen vállalkozás. Egyrészt tehát a hatályos szövegből, másrészt 4 Ennek részletes kifejtéséhez lásd még Jakab András: Szívműtét előtt. Milyen legyen az alkotmányozás? Magyar Nemzet Magazin o.; elérhető: 5 Ilyen konszolidációs jellegű alkotmányozásra külföldi példa az 1999-es svájci szövetségi alkotmányozás, lásd Giovanni Biaggini: Verfassungsreform in der Schweiz Zeitschrift für öffentliches Recht o. 6 Sajó András: Egy lehetséges alkotmány. Bence György, Halmai Gábor, Pokol Béla és Sós Vilmos bíráló megjegyzéseivel (Budapest: Társadalomtudományi Társaság 1991); Pokol Béla tervezete Jogállam 1994/ o. Petrétei József minisztersége idején az IRM-ben ugyancsak készült egy szövegtervezet Somogyvári István koordinálásával (a továbbiakban: 2006-os IRM tervezet), amelynek nyilvánossága körüli vitákhoz lásd Somody Bernadette: Az alkotmánytervezet nyilvánossága Fundamentum 2007/ o. A Horn-kormány idején a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének keretei közt végzett előkészítő munka eredménye Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete 1995) és az ennél a kiadópárosnál megjelent Alkotmányelőkészítő tanulmányok sorozat többi darabja is. 7 Vö. az amerikai alkotmányjogi közmondással, vagy inkább közhellyel: The Constitution is what the judges say it is [Az Alkotmány az, amit a bírák annak mondanak]. Charles Evans Hughes: Speech at Elmira, május 3., idézi: Bernard Schwartz: Constitutional Law (New York: The Macmillan Company 1972) VII. o. 8 Az AB gyakorlatának fényében a hatályos Alkotmány értelmének azt tekintettem, amit az általam szerkesztett kommentár [Az Alkotmány kommentárja (Budapest: Századvég 2. kiadás 2009)] tartalmaz. Ha részletes utalásokat nem tettem, de AB gyakorlatra utaltam, akkor ez a kötet adhat további eligazítást az olvasónak. 9 Avagy másként megfogalmazva: a szöveg végül soha nem jelenti pontosan azt, amit a kodifikátor jelentésnek szánt. A jogértelmezés, vagyis a jogalkalmazó szervek mindig és elkerülhetetlenül átalakítják az eredeti jelentést. 3

4 konkrét változtatási igény esetén külföldi példákból érdemes dolgozni. A különféle új intézmények ugyanis tanulási időszakot igényelnek és ennek megfelelően társadalmi költséggel járnak. Ha ezt mások már megfizették, akkor lehetőleg mi ne tegyük meg ezt még egyszer. Például a félprezidenciális rendszert Franciaország a weimari példákból okulva módosítva vette át, és (amint az közismert) náluk határozottan jobban is működik a dolog. Németország pedig a második világháború után részben épp a francia harmadik köztársaság kaotikus parlamentáris rendszerére válaszul alakította ki a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét (amelyet a tervezet a koncepcióval ellentétben megtartani javasol). Azaz az intézményeket nem a semmiből feltalálni, hanem inkább átvenni és csiszolni érdemes. Az ilyesfajta (akár külföldi mintára történő) újítások azonban időigényes kutatómunkát igényelnek. Erre jelenleg nincs idő, a már említett igen szoros ütemterv ezt nem teszi lehetővé. Egy érdemben új Alkotmányhoz (amennyiben nem akarunk fölöslegesen kockáztatni a próbáljuk ki, hátha működik elv alapján) jóval hosszabb időre volna szükség. Természetesen néhány hónap alatt is meg lehet írni egy érdemben új Alkotmányt, de az igen kockázatos mutatvány, hiszen könnyen lehet belőle fércmunka. Az új magyar Ptk.-n például a szakértői bizottság mintegy tíz évig dolgozott, és csak idén készül el. Sőt, az 1999-es svájci és az ugyancsak 1999-es finn alkotmányt mintegy harminc évig készítették elő (ami természetesen időben már túlzásnak tűnik, de érdemes megemlíteni). 10 Az 1989-es magyar alkotmányozás persze rövidebb ideig (néhány hónapig) tartott, és ezért is számos hibával járt: kodifikációs szempontból kapkodó alkotmányozásnak minősíthető, 11 amelyet aztán éveken keresztül korrigálgatott az Alkotmánybíróság és maga az alkotmányozó is, mire a 90-es évek közepére egy nagyjából koherens rendszer állt össze. Vélhetően nem akarnánk ugyanezt a tanulóidőt (és az azzal járó államszervezeti jogbizonytalanságokat) ismét végigjátszani. Egyébként a sikertelen 1995/96-os alkotmányozási kísérlet anyagainak használhatósága is korlátozott, hiszen azóta a szöveg (valamint az annak értelmét megállapító alkotmánybírósági gyakorlat) számos módosuláson ment át, és a tervezet mögötti politikai mozgatóerők sem állnak már fenn. A tervezetet az általános óvatosság jellemzi, avagy a ne kísérletezgessünk elve az említett kockázatok miatt. Az alkotmányozás sikeressége rövidtávon nem nagyon látszik, ellenben nagyon el lehet rontani, és a kudarcra hamar fény derülhet. A legutóbbi, 1970 óta több lépcsőben lezajlott belga alkotmányreformmal például újszerű föderális berendezkedést valósítottak meg (politikusok és alkotmányjogász-professzorok együttes közreműködésével): a hatásköröket részben a területi alapon szerveződött régiókra, részben pedig a személyi alapon szerveződő közösségekre ruházták. A választási rendszert is ehhez igazították, és ennek megfelelően a fontosabb szövetségi állami szervekben a pozíciók elosztását is. 12 Ez az újszerű államberendezkedési kísérlet olyan jól sikerült, hogy (jelentős részben ennek köszönhetően) Belgium lényegében évek óta folyamatos kormányválságban vergődik. Egy felelős alkotmányjogásznak ezért kötelessége felébreszteni a veszélyérzetet a politikusokban az alkotmányozással kapcsolatban. Az új kísérletek természete ugyanis az, hogy (meggyőző minták és előzetes megalapozás hiányában) igen gyakran nem működnek, és az alkotmányozási diadalmenetet az experimentalizmus egy egész ország (valamint a mindenkori kormánypártok) számára vesszőfutássá változtathatja. Vagy másként megfogalmazva: az alkotmányozás olyasmi mint egy szívműtét, ahol nem szabad kísérletezni, hanem előre át kell gondolni a műveletet, azt kockázatminimalizálásra törekedve előkészíteni, majd a nyitott mellkast mielőbb be kell zárni, hogy az élet folyhasson tovább a maga menetében. 10 Bernd Wieser: Vergleichendes Verfassungsrecht (Wien, New York: Springer 2005) 66. o. 11 A tartalmi bizonytalanságokon (kül. a 8. és 54. megfogalmazása és egymáshoz való viszonya, a köztársasági elnök jogosultságai, valamint a jelen tervezetben törlésre ítélt számos egyéb paragrafus) felül következetesen ismételgetett egy helyesírási hibát is: a jelen lévő melléknévi kifejezést mindenhol hibásan egybeírta ( jelenlévő ; főnév) a szöveg. Ez mind a mai napig így (tehát helyesírási szempontból hibásan) szerepel minden egyes említésekor az Alkotmány szövegében. 12 André Alen Rusen Ergec: A belga államszövetség az évi negyedik államreform után (Budapest: Nagy és Trócsányi Ügyvédi iroda 1994) o. 4

5 3. Amire nem vállalkozhat egy alkotmány(tervezet) sem: konkrét kormányzati intézkedések Egy alkotmány mindig csak a kormányzás lehetőségéről és kereteiről szólhat. Vagyis az ország problémáit nem alkotmányos szinten kell megoldani, pontosabban azokat nem is lehet alkotmányos szinten megoldani. Magukat az intézkedéseket nem az Alkotmányba kell belefoglalni (bármilyen látványosan lehet is ezt kommunikálni), az Alkotmány csupán az intézkedés lehetőségét teremti meg. Az egészségügyi reform, a környezetvédelem, az adórendszer vagy éppen a szociális támogatások részletszabályai számára az Alkotmány csupán keret. Ez azt jelenti, hogy nem szabad engedni a lobbiérdekeknek, hogy mindenféle részletszabályt feltelepítsünk alkotmányos szintre. Nyilván minden ágazati szervezet, kamara és szakszervezet azt akarja, hogy a saját érdekeiknek, elképzeléseiknek megfelelő öt hat paragrafus bekerüljön az Alkotmányba. És ezt még számos másik érdekképviselet vagy civilszervezet (környezetvédők, műemlékvédők, nyelvművelők, sportszövetségek stb.) is el fogja várni. Az Alkotmány azonban nem konkrét közpolitikák megvalósítására, hanem csak azok lehetőségének megteremtésére való. Ha engedünk az ilyen elvárásoknak, akkor a ös (sikertelen és azóta nagyrészt fiókba tett) osztrák alkotmányozási kísérlet sorsára juthatunk, 13 egy monstre szövegfolyammal, amely aztán a kormányzást számos, ma még előreláthatatlan kérdésben kötné meg erősen. 4. A kétharmados törvények számának csökkentése A tervezet igyekszik követni a hosszú távú alkotmánymérnökség maximáját. Ha ugyanis szimbolikus újrakezdésnek is gondoljuk az Alkotmányt, akkor azt vélhetően hosszú távra szánjuk. A mostani kormánypártoknak azonban kell számolniuk azzal, hogy (amint az minden demokráciában szokásos) nem csupán a kétharmadukat, hanem az egyszerű többségüket is elveszthetik egyszer. Azaz a most minden szabályt bebetonozunk, hogy úgy legyen később is, ahogy most mi akarjuk valójában önsorsrontó és rövidtávú gondolat lenne, hiszen a jelenlegi kormánypártok saját későbbi (kétharmados többség nélküli) kormányzásukat is elnehezítenék. Vagyis az Alkotmánynak egyszerre kell lehetővé tennie az egyszerű többséggel való kormányzást, és biztosítania kell érdemi ellenzéki jogokat is ugyanis mindkettő érinti a jelenlegi kormánypártok lehetséges jövőbeli szerepeit is, és ez a fajta mindenkori kormányozhatóság egyúttal az ország hosszú távú érdeke. Az egyszerű többséggel való kormányzás lehetővé tétele azt teszi szükségessé, hogy a jelenlegi igen széles körre kiterjedő kétharmados törvények számát csökkentsük (hiszen a dolog természetéből fakadóan a kétharmados törvények körében módosítási szükségletek fel fognak merülni, amelyekre nem lehet előre gondolni), az ellenzéki jogok védelme pedig azt teszi szükségessé, hogy bizonyos (például személyi) kérdésekben megmaradjon alkotmányi szinten a kétharmados többség követelménye. A kettő közti egyensúly megtalálása gondos mérlegelést igényel. A koncepció azonban sajnálatos módon sarkalatos törvény elnevezéssel szinte minden jelenleg kétharmados törvényt kétharmados rangban tartana. 14 Ez mind az ország, mind a jelenlegi kormánypártok hosszú távú érdekét tekintve kifogásolhat megoldás volna. A kétharmados törvények számát a mindenkori kormányozhatóság elősegítéséhez jelentősen csökkenteni kell (a törvényhozói visszaélések a korlátját pedig az Alkotmánybíróság jelentené egy demokratikus jogállamban, és nem a racionálisan az obstrukcióban érdekelt mindenkori ellenzék). Manapság gyakorta elhangzik, hogy a konszenzusos demokráciáról többségi demokráciára akarnak áttérni a kormánypártok. Ez képviselhető álláspont, bár a félreértések elkerülése végett érdemes hangsúlyozni, hogy a többségi demokráciákat éppúgy köti az alkotmány, mint a 13 Ehhez részletesen a dokumentációkat, a történetet és a javasolt normaszövegeket lásd 14 A sarkalatos törvény a magyar jogtörténetben egyébként jogforrástanilag merőben mást jelentett, mint a koncepció szerinti sarkalatos törvény. A sarkalatos törvények a második világháború előtt ugyanúgy egyszerű törvények voltak (hiszen akkoriban egyáltalán nem is voltak nehezített eljárású, pl. minősített többségű törvények), csak tartalmuk volt lényegibb az alkotmányos rendszer működése szempontjából. E fontos (különféle századokból származó) törvények sorát nevezték együttesen a történeti alkotmánynak. A koncepció ezzel szemben az egyszerű törvények és az Alkotmány közti jogforrási szinten található kétharmados törvényeket nevezi sarkalatosnak. A jelen tervezet ezért nem is veszi át a koncepció historizáló terminológiáját, hiszen az említettek szerint a kifejezés jogtörténetileg már egy másik fogalom számára foglalt. 5

6 konszenzusos demokráciákat. Az áttérés legfontosabb eleme pontosan a kétharmados törvények számának csökkentése lehetne, hogy akkor is lehessen hatékonyan kormányozni, ha nincs meg a kétharmados többség (vagyis ha a kormányzás technikai részleteit illetően nincs konszenzuskényszer). Ha néhány év múlva a jelenlegi kormánypártok még mindig vagy ismét kormányzati szerepben a homlokukra csapnak, hogy valamit mégis kellene változtatni a számos, eredetileg tökéletesnek vélt kétharmados törvényen (és ilyen biztos lesz, hiszen minden törvényhozás jellegzetessége, hogy eleve hibák csúsznak bele vagy ezek híján is olyan új élethelyzetek alakulnak ki, amelyekre új szabályok kellenek majd), akkor nem mutogathatnak az ellenzékre konszenzus hiányában. Most ugyanis megvan a lehetőség rá, hogy a túlzott számú, a mindenkori kormányzást olykor nehezítő kétharmados törvények számát csökkentsük. A tervezet ennek megfelelően jogforrási kérdésekben több ponton is eltér a koncepciótól, és csupán az állampolgársági törvényt, az alkotmánybírósági törvényt, a választási eljárásról szóló törvényt és az EU-csatlakozási törvényt tartja kétharmados rangban, mivel az állami alapszerkezet működését illetően ezek a legérzékenyebbek. A többi, jelenleg kétharmados törvény vagy kifejezetten a végrehajtó hatalmi jelleg miatt a kormányzás technikai részleteit tartalmazza (rendőrségi vagy honvédségi törvény), vagy a garanciális elemeket implicite úgyis fedi az alkotmánybírósági gyakorlat (alapjogi törvények). Ez tehát jogforrás-technikai tisztázás, amely a kérdéses tárgyköröket nem a politikai fontosság, hanem az alkotmányos rend gördülékeny működése fényében ítéli meg. 15 Nem szabad ezért a különféle lobbiknak engedni, amelyek minden bizonnyal a saját tárgykörük kétharmados szinten tartásával kívánnák saját fontosságukat hangsúlyozni. A demokratikus politikai felelősség mindenkori világosabb érvényesüléséhez a jövőben szükséges lenne ezt a váltást megtenni. 5. Terjedelem és stílus Az Alkotmány szövegezése során két alapvető hibát lehet elkövetni. Az egyik a túlzott terjengősség, a kazuisztikus szabályozás. Ez jelentené azt, amit néha a láthatatlan alkotmány láthatóvá tétele -ként emlegetnek. A láthatatlan alkotmány ugyanis (a félresikerült megnevezés ellenére) nagyon is látható: ez az alkotmánybírósági határozatok rendszerét jelenti, amely bármely alkotmányjogi tankönyvből vagy kommentárból megismerhető. Ha mégis mindent explicite bele akarnánk írni az Alkotmány szövegébe, akkor jó eséllyel a portugál vagy az indiai alkotmányhoz hasonlóan háromszáz oldalas szörnyszülöttet kapnánk (amelyet tankönyvnek csúfolnak a szakirodalomban), és amelyet aztán túlzott részletessége miatt nap mint nap módosítgatni kellene. 16 Ez nyilván rombolná a szöveg tekintélyét, és ezáltal az Alkotmány szimbolikus közösség-összetartó erejét. A szövegezéssel kapcsolatos másik lehetséges hiba, ha a jelenleg hatályos szövegnél jelentősen rövidebbet szeretnénk. Az elképzelés magalkotmány néven vált ismertté. 17 Az álláspontnak különféle értelmezései lehetségesek. (1) Ha ez azt jelentené, hogy a magalkotmány minden más jogi aktus felett áll a jogforrási hierarchiában, akkor az Alkotmányból kikerülő elemek mögötti garancia csökkenne. A garanciaszerep csökkenése egyúttal a szimbolikus szerepet is roncsolja, hiszen a dokumentum fontosságát és ezáltal az érzelmi kötődést jelentős részben pont annak garanciális (jogforrási hierarchiabeli) jelentősége adja. (2) Ha ellenben ugyanolyan szinten állnának majd a magalkotmányon kívüli további dokumentumok, akkor a dokumentum jogilag relatíve ellényegtelenedne és megszűnne a kitüntetett helye a jogrendben. Ez megint csak a szimbolikus szerep roncsolását eredményezné. (2/a) Ráadásul az osztrák példa nyomán ez könnyen az alkotmányjogi rendelkezések kaotikus elburjánzásához is vezethetne. Az osztrák szövetségi alkotmányjog ugyanis számos szövetségi 15 Ahol fennáll az ún. jogrendszerre veszélyes hiba bekövetkezésének lehetősége, ott feltétlenül kétharmados törvényeket kell alkalmazni. A fogalomhoz lásd Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete (Budapest Pécs: DCK 2007) o. 16 A 2006-os IRM tervezetre ez jellemző. A jelenlegi 20 oldalnyi alkotmányszövegből 75 oldalas normaszöveget készít (magában foglalva például majdnem egy teljes kis jogalkotási törvényt), miközben még a jelenlegi tervezetnél is kevesebb benne az érdemi változtatás. 17 Lásd Varga Zs. András szakvéleményét: 6

7 törvényből áll, kezdve a december 21-iki, a Birodalmi Tanácsban képviselt királyságok és országok polgárai általános jogairól szóló Állami Alaptörvénnyel. 18 Ide tartoznak még az alkotmányi szintű nemzetközi szerződések (például az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a Saint-Germaine-i Szerződés [az első világháborút lezáró osztrák békeszerződés]) és az egyszerű törvényekben szereplő egyedi alkotmányos rendelkezések is (például az adatvédelmi törvény 1. -a; az adatvédelmi törvény 2. -a azonban már egyszerű törvényi rangban van). A szövetségi alkotmány központi szövege az évi Osztrák Alkotmány vagy B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz; szó szerinti fordításban szövetségi alkotmánytörvény). Németül ezt a törvényt kötőjellel írják, szemben más (azonos szintű!) alkotmányos törvények címével (például BVG über den umfassenden Umweltschutz, azaz az átfogó környezetvédelemről szóló alkotmánytörvény, BGBl 491/1984). Ez a szétaprózottság átláthatatlan helyzetet teremt, és az osztrák kollégák részéről ma már olyan önkritikus megjegyzések alapjául szolgál, mint amely az alkotmányjogot romhalmaznak nevezi. Az osztrák szövetségi alkotmányjog részletes és széttöredezett (hiszen különféle normatív aktusokba szétszórt) szabályozása igencsak megnehezíti a kormányzást, ha nincsen meg az alkotmánymódosításhoz megkívánt parlamenti többség. Ha hosszú távon nem akarjuk hasonló módon megnehezíteni a saját életünket (pontosabban a kormányozhatóságot) a jövőben, akkor ezt a modellt feltétlenül el kellene kerülni. 19 (2/b) Az azonos jogforrási szintű különtörvények egy másik verziója, ha a magalkotmány csak időleges megoldás (az 1992-es lengyel kisalkotmány mintájára), és a valódi egységes alkotmányszöveg elfogadását csupán kitolnánk időben. Ez esetben azonban a kisalkotmány nálunk egyszerűen szükségtelen volna (ellentétben a lengyel helyzettel), hiszen jelenleg is van működő jogállami, demokratikus alkotmányunk, amelynek felváltását elsősorban szimbolikus okokkal lehet magyarázni. A szimbolikus funkció elérése érdekében teljes, kész és végleges szövegre van szükség. (2/c) És végül az azonos jogforrási szintű különtörvények utolsó változata az lehetne, hogy svéd mintára tartósan több (például négy) törvény volna (ti. például 1. egy néhány paragrafusos alapszöveg az alapértékekről, 2. egy alapjogi törvény, 3. egy államszervezeti törvény, 4. egy közpénzügyi törvény), amely együttesen alkotná az Alkotmányt. Svédországban történeti esetlegességből (és jogtechnikai módon nem túl elegáns módon) valóban négy egyenrangú alkotmányerejű törvény létezik (a kormányzati formáról szóló, a trónöröklési, a sajtószabadsági és a média törvény). A szétdarabolás azonban pontosan a mostani alkotmányozás értelmét venné el, hiszen egyúttal a szimbolikus újrakezdés gesztusát is forgácsolná. Ha egyszerre mind a négy törvény készen volna, akkor eleve semmiféle értelme nem lenne a darabolásnak. Ha ellenben először csak a magalkotmány készülne el, akkor ez annak kínos beismerését jelentené, hogy az ígért időre végül mégsem lett készen a teljes Alkotmány. Nagyszabású házavató ünnepség helyett a feltúrt kertben a cementes zsákokat kerülgetve a frissen lerakott alapokat szemlélhetné meg az összehívott vendégsereg, miközben azt találgathatnák, hogy milyen is lesz majd a ház. Másrészt pedig ez a verzió szükségszerűen lebegtetne számos olyan kérdést, amely a jogállamiság szempontjából nem lebegtethető (különösen alkotmánybíráskodás és az alapjogi katalógus). Ezért a magalkotmány elfogadása csupán kérdéseket vetne fel, de válaszokat nem adna az alkotmányos alapszerkezetre, és valamiféle később bekövetkező svindli bevezető (vagy figyelemelterelő) műveletének tűnhetne. A megoldás ezért nem csupán jogtechnikai okból problematikus, hanem kommunikációs (politikai-szimbolikus) szempontból is öngól lenne. Ezen felül az a további (átmeneti jellegű) jogtechnikai kérdés sem világos, hogy ha az új magalkotmány nem tartalmazna bizonyos a szabályokat, amelyek jelenleg az Alkotmányban vannak, akkor mi történne ezekkel a többi alkotmányerejű résztörvény elkészültéig. Ha ugyanis a hatályos Alkotmányt egészében hatályon kívül helyeznénk az új magalkotmány hatálybalépésével, akkor ez egyúttal veszélyes joghézagot is teremtene. Ha ellenben átmeneti időre megtartunk egy csonkolt évi XX. törvényt, akkor a már említett szimbolikus váltás nem valósulhatna meg. Ha pedig netán az átmeneti időre egy új ideiglenes melléktörvénybe menekítenénk a kérdéses szabályokat, akkor lesz 18 Staatsgrundgesetz vom über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 19 Szakirodalmi utalásokkal részletesen a témához lásd Jakab András: Az európai alkotmányjogi gondolkodás két szembenálló paradigmája: Ausztria és Németország in: Chronowski Nóra és Petrétei József (szerk.): Ádám Antal emlékkönyv [Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 145.] (Pécs: PTE ÁJK 2010) o. 7

8 még egy alkotmányozási időpont (ezáltal az első alkotmányozási időpont jelentőségét csökkentjük), amikor ezek átkerülnek az új alkotmányszintű melléktörvényekbe. Vagyis akármilyen jelentést is tulajdonítunk a magalkotmánynak, azt támogatni nem lehet. Maga a koncepció sem alkalmazza szerencsére az elképzelést; a tervezet sem tesz így. A tervezet a szövegezésre vonatkozóan követi a koncepció általános iránymutatását, amely szerint csak a legfontosabb, kiemelkedő jelentőségű rendelkezések kerüljenek a szövegbe. Vagyis rövid szövegre van szükség. A hatályos szöveg azonban már eleve Európa egyik legrövidebb alkotmánya, azt értelmesen tovább rövidíteni aligha lehet érdemben. Néhány redundancia kiszűrhető azonban a szövegből (ennek megfelelően javasolja a tervezet a normatív tartalommal nem bíró rendelkezések túlnyomó részének törlését), és az alkotmánybírósági gyakorlat kodifikálására irányuló javaslatoknak is igyekszik ellenállni a tervezet. Ez alól azon esetek alkotnak kivételt, amelyekben a tervezet a hatályos alkotmányszöveg nyelvtani értelmezésének ellentmondó alkotmánybírósági gyakorlatot kíván jóváhagyni. Az alkotmányozás nem stílusgyakorlat ugyan, de szöveg a lehetőségekhez képest törekszik a pontos, érthető és elegáns megfogalmazásra Szimbolika A tervezet igyekszik követni azt az elvet, hogy a teljes társadalom számára kell alkotmányozni. Vagyis kerülni kell a nem-kormánypárti szavazók irritálását olyan új (világnézeti) kitételek bevezetésével, amelyek miatt az új Alkotmány akár valamiféle negatív szimbólummá válhat. Ha tehát vallási utalás kerül a preambulumba, akkor olyan kitételre is szükség van, amely a szöveget a nem hívők számára is elfogadhatóvá teszi. Ennél is jobb megoldás azonban olyan szimbolika alkalmazása, amely általános elfogadottsága miatt eleve, önmagában is a lehető legtöbb állampolgár egyetértését tudja kiváltani, és ezáltal az Alkotmány szövegét lehetőség szerint kivonja a szimbolikáról szóló vitákból. Ha ugyanis valóban szimbolikus újrakezdésként akarjuk megjeleníteni az Alkotmányt, akkor ezt leginkább pont az egyoldalú szimbolizmus roncsolhatja hosszú távon. Azt természetesen senki nem gondolja, hogy az ország minden lakosa azonnal azonosulni tud majd érzelmileg az új alkotmánnyal, de a normaszöveg szintjén legalább ennek elvi lehetőségét meg kell adni. Máskülönben a 20. századi csonkolások és öncsonkolások után a nemzetből egy újabb jelentős részt zárnánk ki. 7. Változási és megfelelési táblázatok A régi paragrafusoknak az új szövegben történő azonosíthatóságát, valamint az egyes változások (törlések, új paragrafusok) áttekinthetőségét az alábbi megfelelési táblázat segítheti: paragrafus száma a január 10-én hatályos állapot szerint paragrafus száma az új Alkotmányban a módosítás jellege, megjegyzések (a változások magyarázatát lásd majd az új szövegnél, kivéve ha a szöveg törlésre került) preambulum preambulum módosul 1. [A köztársasági államforma] 1. változatlan 2. [Alkotmányos alapelvek; 2. változatlan ellenállási jog] 2/A. [Európai Unió] 7. módosul 3. [Pártok] 30. módosul 4. [Szakszervezetek] törölve [Szükségtelen rendelkezés, mert a hatályos 70/C. és 63. együtt ugyanezt erősebben tartalmazza.] 5. [Védelmi kötelezettség] törölve [Szükségtelen rendelkezés, mert a 2. (1) bekezdés függetlenség kitétele, a 19/A E., 40/A C. és a 70/H. többszörösen fedi a kérdést. A nép szabadsága és hatalma egyébként a népszuverenitást jelentené, amelyet a szöveg úgyis kifejezetten tartalmaz. A szakasz az évi szöveg maradványa (akkori 3. ).] 6. [Nemzetközi kapcsolatok] 8. módosul 20 A rövidség és a megfogalmazásbeli elegancia kívánalmához részletesen lásd Meinhard Hilf: Die sprachliche Struktur der Verfassung in: Josef Isensee Paul Kirchhof (szerk.): Handbuch des Staatsrechts VII. (Heidelberg: Müller 1992) o. 8

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében

Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Law Working Papers 2011/2 Varga Zs. András: A mag-alkotmány védelmében Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ Varga Zs. András:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége 2011. 08. 22. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS Bevezető gondolatok Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA?

MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA? MIÉRT NINCS SZÜKSÉGÜNK MÁSODIK KAMARÁRA? Jakab András* (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Alkotmányjogi Tanszék) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány a jelenlegi alkotmányozás apropóján elemzi végig

Részletesebben

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon FÓKUSZ 1 Chronowski Nóra egyetemi docens (PTE ÁJK) Drinóczi Tímea egyetemi docens (PTE ÁJK) Zeller Judit egyetemi adjunktus (PTE ÁJK) Túl az alkotmányon Az alkotmányvédelem elméleti és európai kontextusa,

Részletesebben

Bevezetés az alkotmányjogba

Bevezetés az alkotmányjogba Bevezetés az alkotmányjogba Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei Szerkesztette Trócsányi, László és Schanda, Balázs Bevezetés az alkotmányjogba: Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 763/B/1995 Budapest, 2000.05.08 12:00:00 de. Strausz János Dr. Kukorelli István Dr. 13/2000. (V. 12.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK:

VII. évfolyam 2010/4. www.kul-vilag.hu TARTALOMJEGYZÉK: VII. évfolyam 2010/4. TARTALOMJEGYZÉK: Lattmann Tamás Szalai Anikó: Szerkesztői előszó 1 TANULMÁNYOK Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében és a magyar jogrendben

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Budapest, 2010. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERE (1. MODUL) SZERZŐK: 1.

Részletesebben

Nemzetfogalom és történeti narratíva az Alaptörvényben

Nemzetfogalom és történeti narratíva az Alaptörvényben Smuk Péter egyetemi docens, SZE ÁJK Nemzetfogalom és történeti narratíva az Alaptörvényben Absztrakt Kutatásom és tanulmányom az Alaptörvény szimbolikus tartalmához tartozó nemzetfogalmat, nemzeti értékeket

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS *

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁBIT RENÁTA A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS KÖZVETLEN MEGVALÓSULÁSÁNAK FORMÁI, FÓRUMAI EURÓPAI KITEKINTÉS

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

Jakab András: Miért nincs szükségünk második kamarára?

Jakab András: Miért nincs szükségünk második kamarára? Pázmány Law Working Papers 2010/3 Jakab András: Miért nincs szükségünk második kamarára? Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/ 1 Jakab

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA TANKÖNYV TANKÖNYV Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga felsőfokú oktatási és képzési segédanyag,

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Jegyzet Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI alapvizsga Jegyzet Budapest, 2013 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A közigazgatási alapvizsga tankönyv a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program, a versenyvizsga

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 2011-2014

Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 2011-2014 Az egyházak jogi státuszának szabályozása Magyarországon 20-204 Az Eötvös Károly Intézet háttéranyaga a Szabad egyház a szabad államban címmel szervezett konferenciához 204. szeptember Budapest Az Eötvös

Részletesebben

amicus brief a velencei bizottságnak az alaptörvény negyedik módosításáról

amicus brief a velencei bizottságnak az alaptörvény negyedik módosításáról Bánkuti Miklós, Dombos Tamás, Halmai Gábor, Hanák András, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Pap András László, Polgári Eszter, Salát Orsolya, Kim Lane Scheppele, Sólyom Péter, Uitz Renáta amicus brief

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben