A levegőben is érződik a barátság szeretete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A levegőben is érződik a barátság szeretete"

Átírás

1

2

3 A levegőben is érződik a barátság szeretete ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS BODELSHAUSENI DÍSZVENDÉGEKKEL Remélték, de talán hinni sem merték tíz évvel ezelőtt, hogy Soltvadkert és Bodelshausen örökre szóló barátságot, megbonthatatlan kapcsolatot pecsétel meg, amikor Berkecz László és Berndt Dieter Esslinger polgár mesterek aláírták a testvérvárosi szerződést. A jubileum tiszteletére tartottak ünnepi testü leti ülést a művelődési ház színháztermében, ahol a német delegáció és a helyi képviselők mellett jelen volt Káposzta Lajos esperes, akinek nagy érdemei vannak a kapcsolat létre jöttében, Geiger János ezredes katasztrófa védelmi parancsnok, az intézmények vezetői és az érdeklődő lakosság. Ezúttal nem kellett döntést hozni, szavazni, vitatkozni, érvelni senkinek. Ünnepelt a vá ros, mint ahogyan a legjobb testvérek köszön tik egymást születésnapjukon. Berkecz László polgármester emlékeit felidéz ve mesélte el a tizenöt évvel ezelőtti esemé nyeket, a kezdeti lépéseket, sőt kudarcokat. Mert amint azt megtudtuk, az első találkozás kor éppen olyan magyaros ételt sikerült tálal ni, amit végképp nem szeret Esslinger úr. Ha lat és a túrós palacsintát. A helyettesítő házi szalámi és sonka azonban bevált! A polgár mester méltatta a kapcsolat építők lelkes munkáját, így az evangélikus egyházközség és a tűzoltók vitathatatlan érdemeit. Mesélt a nagy belvíz idején kapott óriási segítségről, mellyel milliós értékeket mentettek meg né met barátaink. De összeköti a két várost a sport, az iskola és természetesen azok a sze mélyes, családi kapcsolatok, amik erős köte lékként feszülnek a két város között. De további területek várnak kiaknázásra, hiszen Bodelshausenben közel hatvan egyesület mű ködik, akiket szerencsés lenne megkeresni és a vállalkozói szférát is érdemes megmozgatni, hiszen rengeteg lehetőséget tartogat mindkét fél számára. Berkecz László ünnepi gondola taiban megfogalmazta, hogy a barátság ugyan évtizedben mérhető, de múltunk, történelmünk a végtelenségbe nyúlik vissza, és remélhetőleg a végtelenségig tart. Ennek pedig a leghűbb jel képe a karika, mely a végtelenbe fut. Berndt Dieter Esslinger leköszönő polgármesternek a jubileum tiszteletére egy arany pecsétgyűrűt adományozott Soltvadkert városa. A megható pillanatokat a tűzoltóságtól kapott díszsisak oldotta, amikor Esslinger úr a fejére tette a ní vós darabot. A német polgármester sem érkezett üres kéz zel és egy vaskos borítékot adott át Berkecz Lászlónak azzal, hogy a benne található összeget a város javára fordítsák. Esslinger úr hosszan méltatta a vadkerti embe rek kitartó szorgalmát, elszántságát, törhetet len akaratát, vendégszeretetét. Az Önök városa nagyon kedves számunkra, példaként áll előttünk. Önök megfeleltek a saját maguk által meghatározott magas elvárásoknak, büszkék lehetnek Solt vadkertre, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy a testvérvárosunknak, barátainknak tud hatjuk Önöket mondta a polgármester, aki szintén kedves emlékekkel fűszerezte mon dandóját. A testületi ülés valamennyi szóno ka megható és felemelő gondolatokkal tette ünnepivé a találkozót. Esslinger úr az evangélikus egyház üzenetét olvasta fel, melyben a lelkésznő egy vékony fonálhoz hasonlította a kapcsolat kezdetét, és ami erős kötéllé alakult az évek folyamán. Káposzta Lajos esperes németül beszélt a kö zönséghez, és a tőle megszokott ékes szólással méltatta a két település barátságát. Köztudott, hogy az esperes úr is elköszön, mint az egy ház felelős vezetője, önzetlen szolgálója. A nyugdíj számomra a jövőt jelenti, bizonyos értelemben a szabadságot, olyan irányba, ami re eddig kevesebb időm jutott. Szeretném megköszönni a múltat német barátainknak, a jövőnkre pedig kérem Isten áldását mond ta többek között. Sokan léptek még mikrofonhoz, hogy meg osszák élményeiket és megköszönjék Bodels hausen testvéri szeretetét. Így Bajusz Péter, Ledniczky Vilmos, Udvarhelyi Attila, Lehoczki Ferenc alpolgármester, aki egyben a német barátok által készített kiállítás precizi tását, színvonalát, szépségét is kiemelte és aján lotta a jelenlévők figyelmébe. Gieger János a tűzoltóknak nyújtott óriási segítséget köszön te meg. Keresztes Zoltán Sarmaság polgár mestere is megtisztelte az ünnepet, hiszen számukra is sokat jelent bodelshauseni és a soltvadkerti kapcsolat. Települése jókívánsá gait tolmácsolta és egy saját faragású sétabotot, illetve pipát adott át Berkecz Lászlónak, bár hozzátette nem feltétlen kell használnia. A gondosan szervezett és bonyolított találko zón szinkrontolmácsolásban követhették az eseményeket a jelenlévők ifj. Káposzta Lajosnak és Szerényi Imrének köszönhető en, az óriás kivetítőn pedig emlékezetes pilla natokat elevenítettek fel a találkozókról, különböző programokról, ezt ifj. Mátyus Lajos és ifj. Ágó Sándor állították össze. Az ünnepi testületi ülés után hosszasan időz tek a kiállító teremben, nagy felfedezésekre bukkanva egy egy fotó láttán, majd éjszakába nyúló baráti összejövetelen pecsételték meg a további éveket az Anna Vendéglőben. Supka Éva június 3.

4

5 Vadkerti Újság SZOLGÁLATBAN Új parancsnok az rendőrőrs élén A BÛNMEGELÕZÉST ÉS A BIZTONSÁGOT HANGSÚLYOZZA Május elsejétõl új vezetõje van Kiss István személyében a soltvadkerti rendõrõrsnek. A fiatal, ambiciózus törzszászlós Kaskantyún gyerekeskedett, majd a szegedi Damjanich János Katonai Kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait. Az elsõ munkával eltöltött évei Budapesthez kötõdnek, itt dolgozott három éven keresztül, mint civil ruhás rendõr. A nyolcadik kerületi rendõrkapitányságon gazdasági nyomozóként tevékenykedett. Következõ állomásként Kiskõrös következett, ahol szintén nyomozói munkát végzett, 2002-ben átkerült a vizsgálati alosztályra, majd nemrégiben felkérték a soltvadkerti megüresedett állás betöltésére. Jelenleg a Rendõrtiszti Fõiskola rendõrszervezõi szakán tanul. A törzszászlós nyolcadik éve családjával Kiskõrösön él, onnan jár át minden nap Soltvadkertre dolgozni. Felesége Zsuzsi a kiskõrösi Petõfi Sándor Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozik, két kislányuk van, a három és fél éves Adél óvodás, Réka pedig az õsszel már iskolába megy. Jelenleg huszonhét ügyben folytatunk eljárást az őrsön, de ezek mellett több olyan ügyben is folyik nyomozás a Kiskőrösi kapitányságon, amit a mi illetékességi területünkön követtek el, de nagyobb nyomozói apparátust igényel a fel derítése mondja István munkájukról. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk erőnkhöz mérten a lehető legtöbbet megtenni. Úgy szervezzük meg a szolgálatot, hogy az tel jes lefedettséget biztosítson a hozzánk tartozó területekre. Kiemelt figyelmet szeretnék fordí tani a bűnügyekre, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az elkövetett bűncselekmé nyekből minél többet felderítsünk. Milyen reformokat szeretnél megvalósítani az őrsön? Feltétlenül modernizálni kell az informatikai hálózatunkat, hiszen nekünk is lépést kell tarta nunk a bűnüldözés fejlődésével. Dobszai Zoltán vállalkozónak köszönhetően az első lépést már megtettük ezen a téren, így állandó összekötte Hamis kulcsot használt az a betörő, aki Soltvadkerten április végén a délelőtti órák ban hatolt be egy Árpád utcai családi házba, míg a tulajdonos a hátsó udvaron tyúkjait etette. A hívatlan látogató nem talált semmit, és már éppen távozni akart, amikor a gazda tetten érte a betolakodót. Korát meghazudtoló fürgeséggel elkapta, majd lefogta és a rendőr ség kiérkezéséig a szomszédok segítségével visszatartotta a tetten ért besurranót. *** Soltvadkerten hengerzártörés módszerével több családi házba is behatoltak a bűnözők, akik leginkább a késő éjszakai, illetve a kora hajnali órákat választják tetteik elkövetéséhez. Április 21 én az éjszaka leple alatt a soltvadkerti Szőlő utca egyik családi házába hatoltak be a betörők, és egy digitális fényké tést tudtunk kialakítani a központi, Kiskőrösön lévő szerverünkkel. Ez jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja nyomozói munkánkat. Még egy számítógép beszerzését tervezem a járőrirodába is. Két autóval dolgozunk egy Samara, valamint egy Lada Niva áll a rendelkezésünkre a külterü leti járőrözéshez, nemrégiben kaptunk egy új Škoda személygépkocsit is. Köszönettel tartozunk Kévés Ferencnek az Autocent Kft. vezetőjének ezért és Varju Zoltánnak aki a kocsik tisztántartását vállalta. Nagyon jó a kapcsolatunk a polgárőrökkel, s bár lehetőségeik és jogaik korlátozottak, de sok se gítséget kapunk tőlük a tanyavilág bejárásához. Melyik területekre kell a legjobban odafi gyelnetek? Alsócsáboron az elmúlt időben sorozatos be törések történtek, de Bócsa kül és belterületei re is nagyon oda kell figyelnünk, mint ahogyan a soltvadkerti városközpontra is. A felderítések mellett én azonban leginkább a bűnmegelőzés A betörők nem pihennek A GAZDA CSÍPTE NYAKON A TOLVAJT pezőgéppel, némi készpénzzel távoztak. 29 én szintén egy családi házból loptak el egy szá mítógépet félmillió forint értékben. *** A Kossuth utcai vegyes boltba az ajtót feszí tették be április 29 én, ahonnan 130 ezer fo rint értékben lopott el cigarettát. A helyszíni adatgyűjtés során a rendőrség rövid időn be lül elfogta a román állampolgárságú elköve tőt. A kár részben megtérült, hiszen az eltulaj donított javak nagy részét lefoglalták. *** Ismeretlen tettes megrongálta a kerékpárokat és a kukákat a Kossuth utcán Csita presszó előtt április 22 én a hajnali órákban. Az ordítozó, fenyegetőző garázdát a kiérkező rendőrök a tanúk által adott személyleírás alapján előállították. re helyezném a hangsúlyt, a rendőri jelenlét ma ximális biztosításával. Járőrmunkánkhoz a soltvadkerti önkormányzat közalapítványától is minden évben jelentős anyagi segítséget kapunk, amiért köszönettel tartozunk a város vezetésének. A környékre jel lemző tanyavilág rendszeres bejárásához vi szont még több üzemanyagra lenne szüksé günk. Szeretnénk, ha az illetékességi területün kön Soltvadkerten, Tázláron, Bócsán és környé kén mindenki biztonságban érezné magát, je lezve ezzel azt, hogy a rendőrség jól végzi mun káját, mindenki megelégedettségére. Ennek el éréséhez igyekszem közvetlen és kölcsönös bi zalmon alapuló jó kapcsolatot fenntartani a la kossággal. Fontosnak tartom, hogy az őrs mun katársai is hasonló szemléletben végezzék a na pi feladataikat, segítői és koordinálói legyenek a város közbiztonságának, ugyanakkor kellő határozottsággal tegyék meg a szükséges intéz kedéseket. Boda Zsuzsa Vállalkozók az internetre A városi honlap már sokak által jól ismert, az oldalakat külföldről is sokan látogatják. Most újabb bővülési lehetőséget ajánlunk és a vadkerti vállalkozók figyelmét hívjuk fel internetes szolgáltatásunkra. Minden helyi vállalkozás részére lehetővé válik a szemé lyes megjelenés, melynek során szakmai te vékenység, név, vagy cégnév alapján bárki rákereshet az interneten böngészők közül. A megjelenés ára december 31 ig brutto Ft. A portál szervezője és gazdája: Zsikla Miklósné Duchai Judit. ifj. Káposzta Lajos műv. ház igazgató június 5.

6

7 Vadkerti Újság ÉLETÚT Szenvedély nélkül senki nem lehet jó pedagógus A MÁTYUS HÁZASPÁR HIVATÁSÁNAK SZENTELTE ÉLETÉT A Családi krónika megsárgult lapjain osztálykirándulások, ballagások emlékfotói, vidáman mosolygó gyermekek tablóképei, osztályfotók, tantestületi csoportképek a múló évek szerint szépen rendezve sorakoznak. Az egykori tanítványok már régen felnõttek, talán gyermekük fényképe is ott várja valahol beragasztva az albumban, hogy fellapozzuk. Pedagógusnap alkalmából Mátyus Lajos tanár úrnál és feleségénél Böbe néninél jártam látogatóban. A köztiszteletben álló pedagógus házaspár külön- külön is majd fél évszázadot töltött a felnövekvõ generáció okításával. De nemcsak tanították a gyermekeket, hanem arra is nevelték õket, hogyan kell az életben tisztességgel helytállni, becsülettel, igaz emberként élni. A régi képek láttán megelevenedett a múlt, Böbe néni és Lajos bácsi felidézte az egykori éveket. Mindketten tanítóképzőt végeztünk, így ke rültünk a pedagógus pályára meséli Lajos bá csi. Jómagam a kiskunfélegyházi képzőben kóstoltam bele a szakmába, ami később a hi vatásommá vált. Először a Bócsa Fisherbócsa tanyai iskolában kezdtem, itt 1 4 összevont osztályban tanítottam két évig gyerme ket ban Kiskőrösre kerültem, ahol a Já rási Hivatalban, mint népművelési felügyelő dolgoztam, a Vásártéri iskolában pedig testne velés órákat tartottam. Később elvégeztem a tanárképző főiskolát testnevelés földrajz sza kon, majd földrajzból egyetemi végzettséget is szereztem. A Kossuth Lajos iskolában kö zel húsz esztendeig voltam igazgató helyettes, mellette a dolgozók isko láját is irányítottam. Böbe nénivel 1961 ben kötötték össze az életüket. A pedagógus pá lyának köszönhetik házasságukat? Én a kecskeméti képzőben szerez tem meg a pedagógus képesítést, majd később elvégeztem a tanárkép ző főiskola földrajz szakát is veszi át a szót Böbe néni. A tanítás mellett a kezdetektől hobbiként gyermek és felnőtt néptánc csoportot vezettem. Egy fellépés alkalmával ismerked tünk meg Felsőcsáboron. Lajos ak kor, mint népművelés felügyelő vett részt a programon. Másnap Soltvad kerten a megyei néptáncverseny rendezésében tevékenykedett, ahol én is zsűritag voltam. A közös szakma és az azonos érdeklődés könnyen indította a beszélgetést. Két év múlva házasságot kötöttünk. Lajos fiunk szintén pe dagógus, Zoltán vízügyi üzemmérnök. Szeren csésnek mondhatjuk magunkat, hiszen egy életen át, 44 pedagógusi munkával eltöltött esztendőben tudtunk egymás támaszai, kriti kusai lenni. Mennyiben volt más régen tanítani, mint most? Nem túlzok, ha azt mondom, hogy mi a hi vatásunknak szenteltük az életünket folytat ja Lajos bácsi. Együtt mentünk az osztályki rándulásokra, együtt oldottuk meg a nevelési problémákat, de együtt örültünk tanítványa ink sikereinek is. Szívvel és lélekkel tettük a dolgunkat. Nem futottunk el a munka elől, a délután is sokszor az iskolában talált min ket. Persze mindeközben két fiunknak is igye keztünk szeretetteljes, békés családi légkört biztosítani, ahol legjobb tudásunk szerint neveltük fel őket. Az iskolában a fiatal peda Böbe néni Kocsis Balázs és Holczimmer Andor ballagó diákokkal 1995-ben gógus házaspárok jó közösségé kovácsolód tak, a munka után együtt szórakoztunk. A munka tartalmára nagy hangsúlyt fektet tünk, részesei voltunk a szaktantermi oktatás bevezetésének, kidolgoztuk a zártláncú televí ziónak a földrajz oktatásába való hatékony bevonását. Fontosnak tartottuk a folyamatos megújulást, ezért szinte állandóan képeztük magunkat. A gimnáziumi oktatás bevezetésé vel a környéken egyedülálló módon a tantes tület fele egyetemi végzettséggel is rendelke zett. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülői munkaközösséggel és a községi veze téssel, így együtt sokra vittük az oktatás neve lés terén. A megélhetés? Régen sem volt könnyebb, mint manapság veszi vissza a szót Böbe néni. A két pedagógus fizetésből szerényen éltünk, de mindenre tellett, amire szükségünk volt. Az is igaz, hogy a hat vanas években a pedagógus lakásépítési köl csönből meg tudtuk alapozni a jövőnket, nem kellett magas kamatozású hiteleket igénybe venni az építkezéshez, mint a mai fiataloknak. Van pedagógusi hitvallásuk? Hogy mi mindennel kell tisztában lennie an nak, aki tanárnak megy, mi kell hozzá mindenekelőtt? hívja segítségül Böbe néni Füst Milánt egy idézet erejéig. Mélységes és ellenállhatatlan emberszeretet, reménykedés, törhetetlen bizalom, hogy minden meddő fáradozása, minden hiábavaló munka ellenére mégis, még mindig hatni akarjon az emberi lé lekre, hogy nemesíteni akarjon, hogy nevelni akarjon. Ez pedig szenvedély kérdése. Ilyen szenvedély nélkül senki sem lehet jó tanár. Mi sem akartunk mást soha, mint bol dog, elégedett gyermekeket nevelni mondja meghatottan Böbe néni. Ketten közel négyezer gyermeket engedtünk útjára a tudás apró kincseivel. Én a tanítás mellett az osztályfőnöki munkát is nagyon szerettem, hiszen itt tudtam a legtöbbet adni önmagamból. Nemcsak magunkkal szemben állítottunk követelményeket, tanítványainkat is rendre, fegyelemre szoktattuk. Pedagógusi munkánkat azonban mélységes tisztelettel és szeretettel végeztük oly sok éven át. Remél jük beérett a gyümölcse. Boda Zsuzsa június 7.

8

9 Vadkerti Újság DÍSZPOLGÁRI Küzdeni és csatát nyerni fegyver nélkül tudni kell A HARMADIK DÍSZPOLGÁRI TALÁLKOZÓT ÜNNEPELTÉK A város szép hagyománya, hogy évente talál koznak Soltvadkert díszpolgárai. Nagy Péter és Mogyorósi József kezdeményezése, nagy szerű és elismerésre méltó ötlet volt, hiszen szí vesen és örömmel jönnek azok, akik a város legmagasabb társadalmi elismerését vehették át. Idén az Öreg Tó Vendéglő adott otthont az eseménynek, ahonnan sajnos többen hiányoz tak. Részben egészségi állapotuk, illetve a tá volság nem tette lehetővé a részvételt, de nagy szeretettel emlegették őket a többiek és szó esett munkásságukról, emberi nagyságukról. A kis csoportot Nagy Péter a szervezők nevében üdvözölte és az ünnepi hangulatban köszönetet mondott Berkecz Lászlónak a város élén eltöl tött több évtizedes áldozatos munkájáért. A polgármester talán ezen a találkozón jelentet te be elsőként hivatalosan, hogy ősszel átadja a stafétát. Reményét fejezte ki, hogy utódjának legalább olyan fontosak lesznek a város dísz polgárai, mint ahogyan ő pártfogásába vette Soltvadkert büszkeségeit. Annyi bizonyos, hogy az alkotó munka jeles képviselői hatalmas kincset tettek a város aszta lára. Letették a két kezük fáradságával termett gyümölcsöket, szívűk jóságát, emberségüket, mások iránti önzetlenségüket, figyelmüket, ki tartó és odaadó gondoskodásukat, szeretetüket, melyekkel gyarapították Soltvadkertet és öreg bítették jó hírét. Berkecz László mindenkihez személyesen szólt, amikor régi kedves emlékeket és érdeme ket elevenített fel. A város díszpolgárának lenni nagy kitüntetés. Kötelezettséget jelent és még nagyobb oda adást, legalábbis ezt fogalmazták meg vala mennyien. Dr. Bozóky Istvánné Magdi néni öt katonát nevelt a hazának, ma öt, diplomás ember végzi felelősségteljes munkáját az édes anya önfeláldozó figyelmének köszönhetően. Ma már húsz unokája aranyozza be életét. Péczkáné Ibolya néni, sokak kedves óvónénije idén kapja meg az arany diplomáját. A sokoldalú, örökifjú pedagógus egy kedves verssel lepte meg a kis közösséget, melyben arra a küzdelmes életre hívja fel a figyelmet, ami ugyan nehéz és fáradságos terheket hor doz, de vissza visszatérő igazsága: Küzdeni és csatát nyerni fegyver nélkül tudni kell. Ibi né ni verseit már az ország több tájékán ismerik, hiszen verses kötetekbe válogatták műveit. E mellett régi szenvedélyének hódol a festővá szon előtt, minden bizonnyal gyönyörködhe tünk még kiállításában is. Mogyorósi Józsi bácsi a település nagy gyűjtő je, történelmet őriz otthonában, melynek egy szer talán központi helye is lesz Soltvadkerten, hogy láthassa mindenki az ősök hagyatékát, rá csodálkozhasson olyan eszközök re, melyek már szinte csak Józsi bácsi kincstárá ban találhatók. Az ezermester a rímfaragáshoz is ért, legalább százötven vers születésének adott hangulatot a város és a ben ne élő emberek. Hű maradtam a földhöz, a gazdálkodáshoz, amiben már oly sokan nem hisznek mondta Kemény Lajos bácsi, aki 82 évesen is nagy szeretettel műveli a jó anyaföldet. Lehoczki Ferenc alpolgármester külön kiemelte, hogy Lajos bácsi példaértékű gazda és munkaadó, hi szen mindenkor bejelentett munkásokkal dol gozott, akik nyugdíjjogosultságot is szereztek ezáltal. Zsikla Tomi bácsit elsősorban a sport területén jegyezték be a Vadkert történetébe. A hajdani focista, edző beszélt a labdarúgás fénykoráról, és örömmel adott számot a Mátyus Lajos tanár úr által készített könyv születésének, előkészí tésének körülményeiről, melyben aktívan részt vett. Ez a könyv azt az érzést adja vissza, amit csak egy meccsen személyesen lehet érezni, mert még a munkába is másképpen mentek másnap az emberek ha nyert a csapatunk me sélte nagy átéléssel. Természetesen a sport mel lett nem hanyagolható a harminc éves tanácstagi, illetve képviselői munkássága sem. Haskó Misi bácsi keze nyomán sok soltvadkerti házban gyúltak ki a fények, hiszen a település villamosításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ha pénzem nem is volt sok, boldog voltam és elégedett. Az élet azzal fizetett, hogy környezetem elismert, a szakma megbecsült, aranykoszorús villanyszerelő mes ter lettem és a díszpolgári cím tette fel a koro nát mondta meghatódva. Szekeres Sándor az elmúlt évben kapta meg a kitüntetést. Nevével fémjezlett pálinkák, má ra nemzetközi hírnévre tettek szert, keresett és a szakemberek által ajánlott párlat. A fiatalabb generáció azonban már kevésbé tudja, hogy Sanyi bácsi komoly közéleti tevékenységet fejtett ki a tanácsi időszakban, és a református egyház főgondnokaként is sok feladatot, fele lősséget vállal. Nagy Péter a Lovas klub Egyesület elnöke mindenki előtt ismert, nagy szervező. Ha szán tó, vagy főzőverseny zajlik, elengedhetetlenül ott ál az első sorban, mint ahogyan a szüreti fesztiválon, a fogathajtó versenyeken és egyéb lovas programokon, és a díszpolgár találkozó egyik ötletgazdája is volt. Ennyien voltak itt a találkozón. Mély együttér zéssel gondoltak azokra, akiknek már befejező dött földi pályájuk és a finom ebéd, a jó vadkerti borok, no és pálinka mellett azt óhajtották, hogy jövőre sem legyenek kevesebben. Mi is ezt kívánjuk! Supka Éva június 9.

10

11 A rekord nem dőlt meg Nem sikerült megdönteni az őszi rekordot a papírgyűjtőknek, de szégyenkezésre semmi ok, hiszen elismerésre méltó szorgalomról ta núskodnak az eredmények. Összesen 242 ezer forintnyi papír és vashulladék került az alkalmi depóba, de figyelemre méltó a 800 kilónyi akkumulátor és az idei évtől a PET palackok is bekerültek a gyűjtők repertoárjába. Amint azt Szűcsné Martin Erika az akció fő szervezője elmondta, legalább száz diák és sok szülő is segített rendszerezni és felpakolni a hul ladékot. Külön öröm, hogy az idén olyanok is nagy rakományokkal érkeztek, akiknek gyerme ke nem soltvadkertre jár iskolába. Mint mindig ezúttal is a súlyokért ment az osztályverseny, melyben a 7.c bizonyult a leg nehezebbnek. Utánuk a 6.a osztály gyűjtötte a legtöbb hulladékot és a dobogó harmadik fokára a 6. d állhatott. A Diákönkormányzat köszöni mindenki segítségét, és aktív közre működését. é Aranyos hírek Az év tizenkét hónapja közül talán a legkedve sebb hónapunk a május, hiszen sok esemény zaj lik ekkor az óvodánkban. A kiscsoportosok első igazi fellépése Anyák napján, ahol mindhárom csoport nagyszerű és megható műsorral készült. Nem maradt el az ovi hagyományos erőpróbá ja, az Oviolimpia sem. A sikeresen teljesített feladatok után a jól megérdemelt palacsinták is hamar elfogytak, amiket az anyukák sütöttek. Május a kirándulások, a családokkal szerve zett közös programok hónapja is. A kicsik a Vadkerti tó vadregényes ösvényeivel ismer kedtek, és jót játszottak a kellemes környezet ben. A nagyobbak már kicsit távolabbra me részkedtek. Vonzó a Szegedi Vadaspark, a ti szai sétahajóhás és az igényesen kialakított vá rosi játszótér is. Mások a Bugaci Pusztát vá lasztották úti célul. Itt bőven adódik számukra lehetőség az Alföld gazdag növény és állatvi lágának megismerésére. A nagycsoportosok a hónap utolsó napjaiban ellátogattak az iskolá ba, hogy ismerkedjenek egy kicsit a szeptem bertől második otthonukká váló intézménnyel. A középső és nagycsoportos gyerekek június 10 én és 11 én évzáró illetve ballagó ünnep séggel búcsúztatják szeretteik körében az el múlt óvodai éveket a Művelődési Házban. Óvodánk dolgozói nevében mindenkinek kel lemes nyári pihenést és tartalmas időtöltést kívánunk! Bodahelyi Antalné tagóvoda vezető Vadkerti Újság DIÁKÉLET Operajegyet kaptak ajándékba A KERÁMIA TANSZAKOSOK ÚJABB SIKEREI Május 14 én a Budai Reformá tus templom adott otthont az I. Kárpátmedencei bibliai gyer mekrajz pályázat díjkiosztó ün nepségének. A program ünnepi istentisztelet tel kezdődött, majd a gyülekeze ti házba megtekinthettük a mint egy 2000 pályázó alkotásaiból kiválasztott 90 mű egyik felét. A másik felének a várban lévő Kultúra Háza adott otthont. Ezután a gyülekezet vendégei voltunk uzsonnára. Fél egykor kezdődött a gyönyörű neogót temp lomban a díjkiosztás. Három korcsoportban történt. Mi a felső tago zatban voltunk érdekeltek. Itt Bakai Gábor kü löndíjas lett. Annyi könyvet kapott ajándékba, hogy alig bírta hazacipelni. I. díjat kapott Tóth Nikolett 7. d osztályos ta nuló. NAGY SIKERÛ HANGVERSENY KISKÕRÖSÖN Évvégez közeledtével a művészeti alapiskola zenei tanszakán minden zenei együttes és A sok sok könyv mellett két operajegy és Margit szigeti be lépők volt a jutalma. Felkészítő tanáruk Krebsné Tuska Zsuzsanna is a tanár ka tegóriában különdíjat kapott. Ezután a templom előtti téren egy újabb vendéglátás követke zett. Délután közösen felsétáltunk a Várba, ahol is a Kultúra Házá ban volt a rendezvény hivatalos megnyitója. Hasonló szép napokat és sok sok ilyen szép élményt és eredményt kívánunk minden tár sunknak. Köszönet szüleinknek, hogy elvittek erre a ren dezvényre, Zsuzsa néninek pedig, hogy felké szített erre a rangos megmérettetésre. Tóth Nikolett, Bakai Gábor a kerámia tanszak tanulói Mozgalmas évet zár a zenei tanszak Nyári tábor Napközis tábor július 3 14 ig Szervezők: Vass Anikó, Deli Helga, Vassné Szalai Piroska Várják azoknak az általános iskolás korú diákoknak a jelentkezését, akik szeretnék tartalmasan és hasznosan tölteni a szünidőt. Változatos programok: kirándulás, túrázás, fürdés, kézműves foglalkozások, kreatív műhely Jelentkezni az iskolában lehet június 30 ig. A tervezett létszám harminc fő, így a csoportot a jelentkezések sorrendjében állítjuk össze. Részletes információ: 78/ hangszeres növendék bemutatkozott és szá mot adott tudásáról, tehetségéről a népes közönségnek. A hangversenyeknek az iskola díszterme adott otthont, ahol minden alka lommal telt ház tapsolt az ifjú művészpalán táknak, akik közül többen már más települé seken is bemutatkoztak. Az Orff zenekar tagjai kedves ismerősként lépnek fel Kiskőrösön is. Legutóbb a május végén megrendezett Városi Napokon vendégszerepeltek. A helyőrségi klub fennállásának 35. évfordulóján az ima házban dr. Fodor Katalin vezetésével adtak nagy sikerű hangversenyt. sé Fontos időpontok Ballagás: június 16 án 18 óra Iskolai tanévzáró június 18 án 18 óra Művészeti tagozat évzárója Kerámia és a színjátszó tanszak: június 14 én, 17. órakor a Művelődési Házban Zenei tagozat: június 18 án 17 órakor az iskola dísztermében. Beiratkozás az Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe: Június 19 én 8 18 óráig az iskolában június 11.

12

13

14 Vadkerti Újság EMLÉKEZETES A Békás szorostól a Szent Anna tóig SZÉKELYFÖLDÖN JÁRTAK A NYUGDÍJASOK A május sem telt el eseménytelenül a soltvadkerti nyugdíjasok számára. A hónap közepén csatlakoztak a tázlári, a szabadszállási és a kecskeméti nyugdíjasokhoz, hogy részt vegyenek egy erdélyi körutazáson. A kirándulás fergetegesre sikerült, ami egyáltalán nem csoda, ismerve nyugdíjasaink jókedvét, fáradhatatlanságát és tudásszomját. A kényelmes panorámás busz éjszaka vágott neki a nagy útnak, hogy másnap reggel már Erdély gyönyörû tájaiban gyönyörködhessenek. Meseszép tájakat jártunk be meséli Szénásiné Erzsike. Az erdélyi templomok és kastélyok páratlan élményhez jutattak min denkit. Ellátogattunk Európa egyik legnép szerűbb kastélyába a törcsvári Drakula kas télyba, amelyet Brassó lakói építettek a török invázió idején. A Bran kastély valóságos erő dítmény kanyargós folyosóival, a rejtett szögletekkel és titkos kamrák labirintusával. Brassó is csodaszép. A Fekete, vagy más né ven a Plébánia templom, az erdélyi szászok büszkesége. Gyulafehérváron, Gyergyó szentmiklóson, Csikszeredán és Farkaslakán városnéző sétán ismerkedtünk meg a telepü lés nevezetességeivel. Túrázni nem is voltatok? Elzarándokoltunk a világhírű Békás szoros hoz és a Gyilkos tóhoz is. A festői szépségű Békás szoros a Keleti Kárpátok meseszép szurdokvölgye mindannyiunkat lenyűgözött. A közeli Gyilkos tó Székelyföld legszebb ta va, különleges természeti ritkaság, csodaszép turisztikai látványosság. A felejthetetlen lát vány és a kellemes séta mellé társuló tiszta hegyi levegő valósággal megfiatalított min denkit. Megnéztük az európaszerte legismer tebb természeti ritkasá gok közé tartozó Mohos tőzeglápot és az egyet len fennmaradt vulkáni kráter tavat, a Szent An na tavat is. Azért pihenésre is biztosan szakítottatok időt. Egy pihenő kikapcso lódó kirándulást tettünk a parajdi sóbányához, ahol a sósziklák szemet gyönyörködtető termé szeti ritkaságként szegélyezik a környéket. Sétáltunk a légúti megbetegedésekre igen jó hatással bíró bányarészlegben is. Persze min dennap alaposan el is fáradtunk, de esténként azért a finom vacsora után még sokáig be szélgettünk az átélt élményekről. Sőt, Erdély ben is folytattuk hagyományunkat, közös nó tázással emlékeztünk meg a név és születés napjukat áprilisban és májusban ünneplőkről. Azt hiszen mind a negyvenhatan testileg lel kileg felfrissülve érkeztünk haza az ötnapos erdélyi körutazásról. Boda Zsuzsa Még nyílnak a völgyben a kerti virágok TÓPARTI PARTYN AZ IDÕSEKKEL 14. Tóparti partyt szerveztek az Idősek Napközi Otthonában, amelyre idén is, mint minden évben a Vadkerti tó partján az önkormányza ti üdülőben került sor május 24 én. A már há rom éve rendszeresen megtartott programra a vendéglátó soltvadkertiek mindig meghív ják a kiskőrösi Humán Szolgáltató Központ időseit is. Bár kissé hűvös volt az időjárás, annál szeretetteljesebb és melegebb légkör ben zajlott a rendezvény. Hirsch Imréné intézményvezető meghívására megtisztelte jelenlétével az eseményt Berkecz László polgármester, Sörös Éva a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoport vezetője, vala mint Tóth Sándor kiskőrösi alpolgármester is. A kiskőrösiek nagyon vidámak, ezért már igencsak várták időseink a velük való találko zást. Jó egy kicsit kimozdulni a megszokott hétköznapokból, nagyon jól érezzük együtt magunkat közösen. Az elmúlt három évben barátságok is kialakultak, már régi jó isme rősként üdvözlik egymást az emberek. Az ön június kormányzaton kívül az Anna Vendéglő, a Vadkert Pékség és a Frittmann Testvérek Kft. is segített minket abban, hogy egy finom ebéddel meg tudjuk vendégelni az összejöve tel résztvevőit meséli a már hagyományos rendezvényről Hirschné Liza. Berkecz László polgármester is szeretettel köszöntötte a nyugdíjas találkozó résztvevőit, pár tréfás, kedves szóval pillanatok alatt min denkit megnevettetett. Az ebéd előtt Szamosi Józsefné Ilike néni Petőfi Sándor Szeptember végén című versével köszöntötte a vendégeket, majd a Nosztalgia énekegyüttes alapozta meg a jó hangulatot egy vidám nótacsokorral. Hirsch Imrének köszönhetően ebben az évben is finom ebéd került az asztalra, aminek elfogyasztása után még sokáig beszélgettek, énekelgettek, nosz talgiáztak az idősebb korosztály tagjai a tóparti partyn felelevenítve a régmúlt emlé keit. Boda Zsuzsa

Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték

Vasárnap választunk. Norvég támogatás érkezhet. A vállalkozókat köszöntötték Vasárnap választunk Városunkban hat szavazókörben élhetnek állam polgári jogaikkal a választók. Dr. Viszkók Zol tán jegyző tájékoztatója szerint Molnár Tibor a választási bizottság tagja a családsegítő

Részletesebben

A türelem fürdőt terem

A türelem fürdőt terem A türelem fürdőt terem MÉG MINDIG NEM LETTÜNK SOKKAL TÁJÉKOZOTTABBAK A termálprogram érthetően lázban tartja a várost, és mozgásban minden érintettet, akik részt vesznek, vagy vehetnek a projekt megvalósításában.

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Vadkerti. Átadták az új bölcsődét Részletek a 2. oldalon. Újság A TARTALOMBÓL. December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5.

Vadkerti. Átadták az új bölcsődét Részletek a 2. oldalon. Újság A TARTALOMBÓL. December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5. 199 Ft 2011 11. XXIII évfolyam november Soltvadkert város közéleti kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL December 8-án lesz a közmeghallgatás 3. Akikre büszkék vagyunk 5. Segíthetjük a játszótér

Részletesebben

Jubilált az alsósági evangélikus templom

Jubilált az alsósági evangélikus templom Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 15. SZÁM (567) 2012. SZEPTEMBER 28. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Ismét jönnek

Részletesebben

Államalapítónkra emlékeztünk

Államalapítónkra emlékeztünk Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején

Részletesebben

Bársony Mihály emlékév lesz 2015

Bársony Mihály emlékév lesz 2015 XXII. évfolyam X. szám 2014. október Ára: 120 Ft Bársony Mihály emlékév lesz 2015 Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót a hétvégén, ami egyben Mihály-napi vásár

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

Ó, kiscelli Szent Szûz...

Ó, kiscelli Szent Szûz... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 14. SZÁM (566) 2012. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Tanévkezdés

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Sztárparádé Daróczi Dóra a Tháliában debütál (írásunk a 10.oldalon) A TARTALOMBÓL. Régi-új képviselő testület 3.

Vadkerti. Újság. Sztárparádé Daróczi Dóra a Tháliában debütál (írásunk a 10.oldalon) A TARTALOMBÓL. Régi-új képviselő testület 3. 199 Ft 2010 10. XXII évfolyam október Soltvadkert város közéleti és kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Régi-új képviselő testület 3. A pálinkafőzés szabadsága 5. Font János és a vadászat

Részletesebben

Vadkerti. Újság. Fesztiválra készülünk. Képünkön Tribl Norbert és Szűcs Márta. Részletes program a 11-14. oldalon. A TARTALOMBÓL

Vadkerti. Újság. Fesztiválra készülünk. Képünkön Tribl Norbert és Szűcs Márta. Részletes program a 11-14. oldalon. A TARTALOMBÓL 199 Ft 2011 9. XXIII évfolyam szeptember Soltvadkert város közéleti kulturális folyóirata Vadkerti Újság A TARTALOMBÓL Népszámlálás lesz októberben 3. Felejthetetlen a sarmasági hétvége 5. Bizalom a helyi

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját

Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját XIX. évfolyam 6. szám Ára: 2010. június 100 Ft Három helyszínen ünnepelték a hõsök napját Május utolsó vasárnapján a szokásoknak megfelelõen ünnepelték a hõsöket. A 10.g osztály tanulói rövid mûsorral

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás

Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás X. évfolyam 5. szám 2014. május Ára: 120 Ft Helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás Művészet a mindennapi ember szemében címmel, első alkalommal nyílt, csak helyi alkotók műveiből kiállítás a művelődési

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben