A levegőben is érződik a barátság szeretete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A levegőben is érződik a barátság szeretete"

Átírás

1

2

3 A levegőben is érződik a barátság szeretete ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS BODELSHAUSENI DÍSZVENDÉGEKKEL Remélték, de talán hinni sem merték tíz évvel ezelőtt, hogy Soltvadkert és Bodelshausen örökre szóló barátságot, megbonthatatlan kapcsolatot pecsétel meg, amikor Berkecz László és Berndt Dieter Esslinger polgár mesterek aláírták a testvérvárosi szerződést. A jubileum tiszteletére tartottak ünnepi testü leti ülést a művelődési ház színháztermében, ahol a német delegáció és a helyi képviselők mellett jelen volt Káposzta Lajos esperes, akinek nagy érdemei vannak a kapcsolat létre jöttében, Geiger János ezredes katasztrófa védelmi parancsnok, az intézmények vezetői és az érdeklődő lakosság. Ezúttal nem kellett döntést hozni, szavazni, vitatkozni, érvelni senkinek. Ünnepelt a vá ros, mint ahogyan a legjobb testvérek köszön tik egymást születésnapjukon. Berkecz László polgármester emlékeit felidéz ve mesélte el a tizenöt évvel ezelőtti esemé nyeket, a kezdeti lépéseket, sőt kudarcokat. Mert amint azt megtudtuk, az első találkozás kor éppen olyan magyaros ételt sikerült tálal ni, amit végképp nem szeret Esslinger úr. Ha lat és a túrós palacsintát. A helyettesítő házi szalámi és sonka azonban bevált! A polgár mester méltatta a kapcsolat építők lelkes munkáját, így az evangélikus egyházközség és a tűzoltók vitathatatlan érdemeit. Mesélt a nagy belvíz idején kapott óriási segítségről, mellyel milliós értékeket mentettek meg né met barátaink. De összeköti a két várost a sport, az iskola és természetesen azok a sze mélyes, családi kapcsolatok, amik erős köte lékként feszülnek a két város között. De további területek várnak kiaknázásra, hiszen Bodelshausenben közel hatvan egyesület mű ködik, akiket szerencsés lenne megkeresni és a vállalkozói szférát is érdemes megmozgatni, hiszen rengeteg lehetőséget tartogat mindkét fél számára. Berkecz László ünnepi gondola taiban megfogalmazta, hogy a barátság ugyan évtizedben mérhető, de múltunk, történelmünk a végtelenségbe nyúlik vissza, és remélhetőleg a végtelenségig tart. Ennek pedig a leghűbb jel képe a karika, mely a végtelenbe fut. Berndt Dieter Esslinger leköszönő polgármesternek a jubileum tiszteletére egy arany pecsétgyűrűt adományozott Soltvadkert városa. A megható pillanatokat a tűzoltóságtól kapott díszsisak oldotta, amikor Esslinger úr a fejére tette a ní vós darabot. A német polgármester sem érkezett üres kéz zel és egy vaskos borítékot adott át Berkecz Lászlónak azzal, hogy a benne található összeget a város javára fordítsák. Esslinger úr hosszan méltatta a vadkerti embe rek kitartó szorgalmát, elszántságát, törhetet len akaratát, vendégszeretetét. Az Önök városa nagyon kedves számunkra, példaként áll előttünk. Önök megfeleltek a saját maguk által meghatározott magas elvárásoknak, büszkék lehetnek Solt vadkertre, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy a testvérvárosunknak, barátainknak tud hatjuk Önöket mondta a polgármester, aki szintén kedves emlékekkel fűszerezte mon dandóját. A testületi ülés valamennyi szóno ka megható és felemelő gondolatokkal tette ünnepivé a találkozót. Esslinger úr az evangélikus egyház üzenetét olvasta fel, melyben a lelkésznő egy vékony fonálhoz hasonlította a kapcsolat kezdetét, és ami erős kötéllé alakult az évek folyamán. Káposzta Lajos esperes németül beszélt a kö zönséghez, és a tőle megszokott ékes szólással méltatta a két település barátságát. Köztudott, hogy az esperes úr is elköszön, mint az egy ház felelős vezetője, önzetlen szolgálója. A nyugdíj számomra a jövőt jelenti, bizonyos értelemben a szabadságot, olyan irányba, ami re eddig kevesebb időm jutott. Szeretném megköszönni a múltat német barátainknak, a jövőnkre pedig kérem Isten áldását mond ta többek között. Sokan léptek még mikrofonhoz, hogy meg osszák élményeiket és megköszönjék Bodels hausen testvéri szeretetét. Így Bajusz Péter, Ledniczky Vilmos, Udvarhelyi Attila, Lehoczki Ferenc alpolgármester, aki egyben a német barátok által készített kiállítás precizi tását, színvonalát, szépségét is kiemelte és aján lotta a jelenlévők figyelmébe. Gieger János a tűzoltóknak nyújtott óriási segítséget köszön te meg. Keresztes Zoltán Sarmaság polgár mestere is megtisztelte az ünnepet, hiszen számukra is sokat jelent bodelshauseni és a soltvadkerti kapcsolat. Települése jókívánsá gait tolmácsolta és egy saját faragású sétabotot, illetve pipát adott át Berkecz Lászlónak, bár hozzátette nem feltétlen kell használnia. A gondosan szervezett és bonyolított találko zón szinkrontolmácsolásban követhették az eseményeket a jelenlévők ifj. Káposzta Lajosnak és Szerényi Imrének köszönhető en, az óriás kivetítőn pedig emlékezetes pilla natokat elevenítettek fel a találkozókról, különböző programokról, ezt ifj. Mátyus Lajos és ifj. Ágó Sándor állították össze. Az ünnepi testületi ülés után hosszasan időz tek a kiállító teremben, nagy felfedezésekre bukkanva egy egy fotó láttán, majd éjszakába nyúló baráti összejövetelen pecsételték meg a további éveket az Anna Vendéglőben. Supka Éva június 3.

4

5 Vadkerti Újság SZOLGÁLATBAN Új parancsnok az rendőrőrs élén A BÛNMEGELÕZÉST ÉS A BIZTONSÁGOT HANGSÚLYOZZA Május elsejétõl új vezetõje van Kiss István személyében a soltvadkerti rendõrõrsnek. A fiatal, ambiciózus törzszászlós Kaskantyún gyerekeskedett, majd a szegedi Damjanich János Katonai Kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait. Az elsõ munkával eltöltött évei Budapesthez kötõdnek, itt dolgozott három éven keresztül, mint civil ruhás rendõr. A nyolcadik kerületi rendõrkapitányságon gazdasági nyomozóként tevékenykedett. Következõ állomásként Kiskõrös következett, ahol szintén nyomozói munkát végzett, 2002-ben átkerült a vizsgálati alosztályra, majd nemrégiben felkérték a soltvadkerti megüresedett állás betöltésére. Jelenleg a Rendõrtiszti Fõiskola rendõrszervezõi szakán tanul. A törzszászlós nyolcadik éve családjával Kiskõrösön él, onnan jár át minden nap Soltvadkertre dolgozni. Felesége Zsuzsi a kiskõrösi Petõfi Sándor Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozik, két kislányuk van, a három és fél éves Adél óvodás, Réka pedig az õsszel már iskolába megy. Jelenleg huszonhét ügyben folytatunk eljárást az őrsön, de ezek mellett több olyan ügyben is folyik nyomozás a Kiskőrösi kapitányságon, amit a mi illetékességi területünkön követtek el, de nagyobb nyomozói apparátust igényel a fel derítése mondja István munkájukról. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk erőnkhöz mérten a lehető legtöbbet megtenni. Úgy szervezzük meg a szolgálatot, hogy az tel jes lefedettséget biztosítson a hozzánk tartozó területekre. Kiemelt figyelmet szeretnék fordí tani a bűnügyekre, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az elkövetett bűncselekmé nyekből minél többet felderítsünk. Milyen reformokat szeretnél megvalósítani az őrsön? Feltétlenül modernizálni kell az informatikai hálózatunkat, hiszen nekünk is lépést kell tarta nunk a bűnüldözés fejlődésével. Dobszai Zoltán vállalkozónak köszönhetően az első lépést már megtettük ezen a téren, így állandó összekötte Hamis kulcsot használt az a betörő, aki Soltvadkerten április végén a délelőtti órák ban hatolt be egy Árpád utcai családi házba, míg a tulajdonos a hátsó udvaron tyúkjait etette. A hívatlan látogató nem talált semmit, és már éppen távozni akart, amikor a gazda tetten érte a betolakodót. Korát meghazudtoló fürgeséggel elkapta, majd lefogta és a rendőr ség kiérkezéséig a szomszédok segítségével visszatartotta a tetten ért besurranót. *** Soltvadkerten hengerzártörés módszerével több családi házba is behatoltak a bűnözők, akik leginkább a késő éjszakai, illetve a kora hajnali órákat választják tetteik elkövetéséhez. Április 21 én az éjszaka leple alatt a soltvadkerti Szőlő utca egyik családi házába hatoltak be a betörők, és egy digitális fényké tést tudtunk kialakítani a központi, Kiskőrösön lévő szerverünkkel. Ez jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja nyomozói munkánkat. Még egy számítógép beszerzését tervezem a járőrirodába is. Két autóval dolgozunk egy Samara, valamint egy Lada Niva áll a rendelkezésünkre a külterü leti járőrözéshez, nemrégiben kaptunk egy új Škoda személygépkocsit is. Köszönettel tartozunk Kévés Ferencnek az Autocent Kft. vezetőjének ezért és Varju Zoltánnak aki a kocsik tisztántartását vállalta. Nagyon jó a kapcsolatunk a polgárőrökkel, s bár lehetőségeik és jogaik korlátozottak, de sok se gítséget kapunk tőlük a tanyavilág bejárásához. Melyik területekre kell a legjobban odafi gyelnetek? Alsócsáboron az elmúlt időben sorozatos be törések történtek, de Bócsa kül és belterületei re is nagyon oda kell figyelnünk, mint ahogyan a soltvadkerti városközpontra is. A felderítések mellett én azonban leginkább a bűnmegelőzés A betörők nem pihennek A GAZDA CSÍPTE NYAKON A TOLVAJT pezőgéppel, némi készpénzzel távoztak. 29 én szintén egy családi házból loptak el egy szá mítógépet félmillió forint értékben. *** A Kossuth utcai vegyes boltba az ajtót feszí tették be április 29 én, ahonnan 130 ezer fo rint értékben lopott el cigarettát. A helyszíni adatgyűjtés során a rendőrség rövid időn be lül elfogta a román állampolgárságú elköve tőt. A kár részben megtérült, hiszen az eltulaj donított javak nagy részét lefoglalták. *** Ismeretlen tettes megrongálta a kerékpárokat és a kukákat a Kossuth utcán Csita presszó előtt április 22 én a hajnali órákban. Az ordítozó, fenyegetőző garázdát a kiérkező rendőrök a tanúk által adott személyleírás alapján előállították. re helyezném a hangsúlyt, a rendőri jelenlét ma ximális biztosításával. Járőrmunkánkhoz a soltvadkerti önkormányzat közalapítványától is minden évben jelentős anyagi segítséget kapunk, amiért köszönettel tartozunk a város vezetésének. A környékre jel lemző tanyavilág rendszeres bejárásához vi szont még több üzemanyagra lenne szüksé günk. Szeretnénk, ha az illetékességi területün kön Soltvadkerten, Tázláron, Bócsán és környé kén mindenki biztonságban érezné magát, je lezve ezzel azt, hogy a rendőrség jól végzi mun káját, mindenki megelégedettségére. Ennek el éréséhez igyekszem közvetlen és kölcsönös bi zalmon alapuló jó kapcsolatot fenntartani a la kossággal. Fontosnak tartom, hogy az őrs mun katársai is hasonló szemléletben végezzék a na pi feladataikat, segítői és koordinálói legyenek a város közbiztonságának, ugyanakkor kellő határozottsággal tegyék meg a szükséges intéz kedéseket. Boda Zsuzsa Vállalkozók az internetre A városi honlap már sokak által jól ismert, az oldalakat külföldről is sokan látogatják. Most újabb bővülési lehetőséget ajánlunk és a vadkerti vállalkozók figyelmét hívjuk fel internetes szolgáltatásunkra. Minden helyi vállalkozás részére lehetővé válik a szemé lyes megjelenés, melynek során szakmai te vékenység, név, vagy cégnév alapján bárki rákereshet az interneten böngészők közül. A megjelenés ára december 31 ig brutto Ft. A portál szervezője és gazdája: Zsikla Miklósné Duchai Judit. ifj. Káposzta Lajos műv. ház igazgató június 5.

6

7 Vadkerti Újság ÉLETÚT Szenvedély nélkül senki nem lehet jó pedagógus A MÁTYUS HÁZASPÁR HIVATÁSÁNAK SZENTELTE ÉLETÉT A Családi krónika megsárgult lapjain osztálykirándulások, ballagások emlékfotói, vidáman mosolygó gyermekek tablóképei, osztályfotók, tantestületi csoportképek a múló évek szerint szépen rendezve sorakoznak. Az egykori tanítványok már régen felnõttek, talán gyermekük fényképe is ott várja valahol beragasztva az albumban, hogy fellapozzuk. Pedagógusnap alkalmából Mátyus Lajos tanár úrnál és feleségénél Böbe néninél jártam látogatóban. A köztiszteletben álló pedagógus házaspár külön- külön is majd fél évszázadot töltött a felnövekvõ generáció okításával. De nemcsak tanították a gyermekeket, hanem arra is nevelték õket, hogyan kell az életben tisztességgel helytállni, becsülettel, igaz emberként élni. A régi képek láttán megelevenedett a múlt, Böbe néni és Lajos bácsi felidézte az egykori éveket. Mindketten tanítóképzőt végeztünk, így ke rültünk a pedagógus pályára meséli Lajos bá csi. Jómagam a kiskunfélegyházi képzőben kóstoltam bele a szakmába, ami később a hi vatásommá vált. Először a Bócsa Fisherbócsa tanyai iskolában kezdtem, itt 1 4 összevont osztályban tanítottam két évig gyerme ket ban Kiskőrösre kerültem, ahol a Já rási Hivatalban, mint népművelési felügyelő dolgoztam, a Vásártéri iskolában pedig testne velés órákat tartottam. Később elvégeztem a tanárképző főiskolát testnevelés földrajz sza kon, majd földrajzból egyetemi végzettséget is szereztem. A Kossuth Lajos iskolában kö zel húsz esztendeig voltam igazgató helyettes, mellette a dolgozók isko láját is irányítottam. Böbe nénivel 1961 ben kötötték össze az életüket. A pedagógus pá lyának köszönhetik házasságukat? Én a kecskeméti képzőben szerez tem meg a pedagógus képesítést, majd később elvégeztem a tanárkép ző főiskola földrajz szakát is veszi át a szót Böbe néni. A tanítás mellett a kezdetektől hobbiként gyermek és felnőtt néptánc csoportot vezettem. Egy fellépés alkalmával ismerked tünk meg Felsőcsáboron. Lajos ak kor, mint népművelés felügyelő vett részt a programon. Másnap Soltvad kerten a megyei néptáncverseny rendezésében tevékenykedett, ahol én is zsűritag voltam. A közös szakma és az azonos érdeklődés könnyen indította a beszélgetést. Két év múlva házasságot kötöttünk. Lajos fiunk szintén pe dagógus, Zoltán vízügyi üzemmérnök. Szeren csésnek mondhatjuk magunkat, hiszen egy életen át, 44 pedagógusi munkával eltöltött esztendőben tudtunk egymás támaszai, kriti kusai lenni. Mennyiben volt más régen tanítani, mint most? Nem túlzok, ha azt mondom, hogy mi a hi vatásunknak szenteltük az életünket folytat ja Lajos bácsi. Együtt mentünk az osztályki rándulásokra, együtt oldottuk meg a nevelési problémákat, de együtt örültünk tanítványa ink sikereinek is. Szívvel és lélekkel tettük a dolgunkat. Nem futottunk el a munka elől, a délután is sokszor az iskolában talált min ket. Persze mindeközben két fiunknak is igye keztünk szeretetteljes, békés családi légkört biztosítani, ahol legjobb tudásunk szerint neveltük fel őket. Az iskolában a fiatal peda Böbe néni Kocsis Balázs és Holczimmer Andor ballagó diákokkal 1995-ben gógus házaspárok jó közösségé kovácsolód tak, a munka után együtt szórakoztunk. A munka tartalmára nagy hangsúlyt fektet tünk, részesei voltunk a szaktantermi oktatás bevezetésének, kidolgoztuk a zártláncú televí ziónak a földrajz oktatásába való hatékony bevonását. Fontosnak tartottuk a folyamatos megújulást, ezért szinte állandóan képeztük magunkat. A gimnáziumi oktatás bevezetésé vel a környéken egyedülálló módon a tantes tület fele egyetemi végzettséggel is rendelke zett. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülői munkaközösséggel és a községi veze téssel, így együtt sokra vittük az oktatás neve lés terén. A megélhetés? Régen sem volt könnyebb, mint manapság veszi vissza a szót Böbe néni. A két pedagógus fizetésből szerényen éltünk, de mindenre tellett, amire szükségünk volt. Az is igaz, hogy a hat vanas években a pedagógus lakásépítési köl csönből meg tudtuk alapozni a jövőnket, nem kellett magas kamatozású hiteleket igénybe venni az építkezéshez, mint a mai fiataloknak. Van pedagógusi hitvallásuk? Hogy mi mindennel kell tisztában lennie an nak, aki tanárnak megy, mi kell hozzá mindenekelőtt? hívja segítségül Böbe néni Füst Milánt egy idézet erejéig. Mélységes és ellenállhatatlan emberszeretet, reménykedés, törhetetlen bizalom, hogy minden meddő fáradozása, minden hiábavaló munka ellenére mégis, még mindig hatni akarjon az emberi lé lekre, hogy nemesíteni akarjon, hogy nevelni akarjon. Ez pedig szenvedély kérdése. Ilyen szenvedély nélkül senki sem lehet jó tanár. Mi sem akartunk mást soha, mint bol dog, elégedett gyermekeket nevelni mondja meghatottan Böbe néni. Ketten közel négyezer gyermeket engedtünk útjára a tudás apró kincseivel. Én a tanítás mellett az osztályfőnöki munkát is nagyon szerettem, hiszen itt tudtam a legtöbbet adni önmagamból. Nemcsak magunkkal szemben állítottunk követelményeket, tanítványainkat is rendre, fegyelemre szoktattuk. Pedagógusi munkánkat azonban mélységes tisztelettel és szeretettel végeztük oly sok éven át. Remél jük beérett a gyümölcse. Boda Zsuzsa június 7.

8

9 Vadkerti Újság DÍSZPOLGÁRI Küzdeni és csatát nyerni fegyver nélkül tudni kell A HARMADIK DÍSZPOLGÁRI TALÁLKOZÓT ÜNNEPELTÉK A város szép hagyománya, hogy évente talál koznak Soltvadkert díszpolgárai. Nagy Péter és Mogyorósi József kezdeményezése, nagy szerű és elismerésre méltó ötlet volt, hiszen szí vesen és örömmel jönnek azok, akik a város legmagasabb társadalmi elismerését vehették át. Idén az Öreg Tó Vendéglő adott otthont az eseménynek, ahonnan sajnos többen hiányoz tak. Részben egészségi állapotuk, illetve a tá volság nem tette lehetővé a részvételt, de nagy szeretettel emlegették őket a többiek és szó esett munkásságukról, emberi nagyságukról. A kis csoportot Nagy Péter a szervezők nevében üdvözölte és az ünnepi hangulatban köszönetet mondott Berkecz Lászlónak a város élén eltöl tött több évtizedes áldozatos munkájáért. A polgármester talán ezen a találkozón jelentet te be elsőként hivatalosan, hogy ősszel átadja a stafétát. Reményét fejezte ki, hogy utódjának legalább olyan fontosak lesznek a város dísz polgárai, mint ahogyan ő pártfogásába vette Soltvadkert büszkeségeit. Annyi bizonyos, hogy az alkotó munka jeles képviselői hatalmas kincset tettek a város aszta lára. Letették a két kezük fáradságával termett gyümölcsöket, szívűk jóságát, emberségüket, mások iránti önzetlenségüket, figyelmüket, ki tartó és odaadó gondoskodásukat, szeretetüket, melyekkel gyarapították Soltvadkertet és öreg bítették jó hírét. Berkecz László mindenkihez személyesen szólt, amikor régi kedves emlékeket és érdeme ket elevenített fel. A város díszpolgárának lenni nagy kitüntetés. Kötelezettséget jelent és még nagyobb oda adást, legalábbis ezt fogalmazták meg vala mennyien. Dr. Bozóky Istvánné Magdi néni öt katonát nevelt a hazának, ma öt, diplomás ember végzi felelősségteljes munkáját az édes anya önfeláldozó figyelmének köszönhetően. Ma már húsz unokája aranyozza be életét. Péczkáné Ibolya néni, sokak kedves óvónénije idén kapja meg az arany diplomáját. A sokoldalú, örökifjú pedagógus egy kedves verssel lepte meg a kis közösséget, melyben arra a küzdelmes életre hívja fel a figyelmet, ami ugyan nehéz és fáradságos terheket hor doz, de vissza visszatérő igazsága: Küzdeni és csatát nyerni fegyver nélkül tudni kell. Ibi né ni verseit már az ország több tájékán ismerik, hiszen verses kötetekbe válogatták műveit. E mellett régi szenvedélyének hódol a festővá szon előtt, minden bizonnyal gyönyörködhe tünk még kiállításában is. Mogyorósi Józsi bácsi a település nagy gyűjtő je, történelmet őriz otthonában, melynek egy szer talán központi helye is lesz Soltvadkerten, hogy láthassa mindenki az ősök hagyatékát, rá csodálkozhasson olyan eszközök re, melyek már szinte csak Józsi bácsi kincstárá ban találhatók. Az ezermester a rímfaragáshoz is ért, legalább százötven vers születésének adott hangulatot a város és a ben ne élő emberek. Hű maradtam a földhöz, a gazdálkodáshoz, amiben már oly sokan nem hisznek mondta Kemény Lajos bácsi, aki 82 évesen is nagy szeretettel műveli a jó anyaföldet. Lehoczki Ferenc alpolgármester külön kiemelte, hogy Lajos bácsi példaértékű gazda és munkaadó, hi szen mindenkor bejelentett munkásokkal dol gozott, akik nyugdíjjogosultságot is szereztek ezáltal. Zsikla Tomi bácsit elsősorban a sport területén jegyezték be a Vadkert történetébe. A hajdani focista, edző beszélt a labdarúgás fénykoráról, és örömmel adott számot a Mátyus Lajos tanár úr által készített könyv születésének, előkészí tésének körülményeiről, melyben aktívan részt vett. Ez a könyv azt az érzést adja vissza, amit csak egy meccsen személyesen lehet érezni, mert még a munkába is másképpen mentek másnap az emberek ha nyert a csapatunk me sélte nagy átéléssel. Természetesen a sport mel lett nem hanyagolható a harminc éves tanácstagi, illetve képviselői munkássága sem. Haskó Misi bácsi keze nyomán sok soltvadkerti házban gyúltak ki a fények, hiszen a település villamosításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ha pénzem nem is volt sok, boldog voltam és elégedett. Az élet azzal fizetett, hogy környezetem elismert, a szakma megbecsült, aranykoszorús villanyszerelő mes ter lettem és a díszpolgári cím tette fel a koro nát mondta meghatódva. Szekeres Sándor az elmúlt évben kapta meg a kitüntetést. Nevével fémjezlett pálinkák, má ra nemzetközi hírnévre tettek szert, keresett és a szakemberek által ajánlott párlat. A fiatalabb generáció azonban már kevésbé tudja, hogy Sanyi bácsi komoly közéleti tevékenységet fejtett ki a tanácsi időszakban, és a református egyház főgondnokaként is sok feladatot, fele lősséget vállal. Nagy Péter a Lovas klub Egyesület elnöke mindenki előtt ismert, nagy szervező. Ha szán tó, vagy főzőverseny zajlik, elengedhetetlenül ott ál az első sorban, mint ahogyan a szüreti fesztiválon, a fogathajtó versenyeken és egyéb lovas programokon, és a díszpolgár találkozó egyik ötletgazdája is volt. Ennyien voltak itt a találkozón. Mély együttér zéssel gondoltak azokra, akiknek már befejező dött földi pályájuk és a finom ebéd, a jó vadkerti borok, no és pálinka mellett azt óhajtották, hogy jövőre sem legyenek kevesebben. Mi is ezt kívánjuk! Supka Éva június 9.

10

11 A rekord nem dőlt meg Nem sikerült megdönteni az őszi rekordot a papírgyűjtőknek, de szégyenkezésre semmi ok, hiszen elismerésre méltó szorgalomról ta núskodnak az eredmények. Összesen 242 ezer forintnyi papír és vashulladék került az alkalmi depóba, de figyelemre méltó a 800 kilónyi akkumulátor és az idei évtől a PET palackok is bekerültek a gyűjtők repertoárjába. Amint azt Szűcsné Martin Erika az akció fő szervezője elmondta, legalább száz diák és sok szülő is segített rendszerezni és felpakolni a hul ladékot. Külön öröm, hogy az idén olyanok is nagy rakományokkal érkeztek, akiknek gyerme ke nem soltvadkertre jár iskolába. Mint mindig ezúttal is a súlyokért ment az osztályverseny, melyben a 7.c bizonyult a leg nehezebbnek. Utánuk a 6.a osztály gyűjtötte a legtöbb hulladékot és a dobogó harmadik fokára a 6. d állhatott. A Diákönkormányzat köszöni mindenki segítségét, és aktív közre működését. é Aranyos hírek Az év tizenkét hónapja közül talán a legkedve sebb hónapunk a május, hiszen sok esemény zaj lik ekkor az óvodánkban. A kiscsoportosok első igazi fellépése Anyák napján, ahol mindhárom csoport nagyszerű és megható műsorral készült. Nem maradt el az ovi hagyományos erőpróbá ja, az Oviolimpia sem. A sikeresen teljesített feladatok után a jól megérdemelt palacsinták is hamar elfogytak, amiket az anyukák sütöttek. Május a kirándulások, a családokkal szerve zett közös programok hónapja is. A kicsik a Vadkerti tó vadregényes ösvényeivel ismer kedtek, és jót játszottak a kellemes környezet ben. A nagyobbak már kicsit távolabbra me részkedtek. Vonzó a Szegedi Vadaspark, a ti szai sétahajóhás és az igényesen kialakított vá rosi játszótér is. Mások a Bugaci Pusztát vá lasztották úti célul. Itt bőven adódik számukra lehetőség az Alföld gazdag növény és állatvi lágának megismerésére. A nagycsoportosok a hónap utolsó napjaiban ellátogattak az iskolá ba, hogy ismerkedjenek egy kicsit a szeptem bertől második otthonukká váló intézménnyel. A középső és nagycsoportos gyerekek június 10 én és 11 én évzáró illetve ballagó ünnep séggel búcsúztatják szeretteik körében az el múlt óvodai éveket a Művelődési Házban. Óvodánk dolgozói nevében mindenkinek kel lemes nyári pihenést és tartalmas időtöltést kívánunk! Bodahelyi Antalné tagóvoda vezető Vadkerti Újság DIÁKÉLET Operajegyet kaptak ajándékba A KERÁMIA TANSZAKOSOK ÚJABB SIKEREI Május 14 én a Budai Reformá tus templom adott otthont az I. Kárpátmedencei bibliai gyer mekrajz pályázat díjkiosztó ün nepségének. A program ünnepi istentisztelet tel kezdődött, majd a gyülekeze ti házba megtekinthettük a mint egy 2000 pályázó alkotásaiból kiválasztott 90 mű egyik felét. A másik felének a várban lévő Kultúra Háza adott otthont. Ezután a gyülekezet vendégei voltunk uzsonnára. Fél egykor kezdődött a gyönyörű neogót temp lomban a díjkiosztás. Három korcsoportban történt. Mi a felső tago zatban voltunk érdekeltek. Itt Bakai Gábor kü löndíjas lett. Annyi könyvet kapott ajándékba, hogy alig bírta hazacipelni. I. díjat kapott Tóth Nikolett 7. d osztályos ta nuló. NAGY SIKERÛ HANGVERSENY KISKÕRÖSÖN Évvégez közeledtével a művészeti alapiskola zenei tanszakán minden zenei együttes és A sok sok könyv mellett két operajegy és Margit szigeti be lépők volt a jutalma. Felkészítő tanáruk Krebsné Tuska Zsuzsanna is a tanár ka tegóriában különdíjat kapott. Ezután a templom előtti téren egy újabb vendéglátás követke zett. Délután közösen felsétáltunk a Várba, ahol is a Kultúra Házá ban volt a rendezvény hivatalos megnyitója. Hasonló szép napokat és sok sok ilyen szép élményt és eredményt kívánunk minden tár sunknak. Köszönet szüleinknek, hogy elvittek erre a ren dezvényre, Zsuzsa néninek pedig, hogy felké szített erre a rangos megmérettetésre. Tóth Nikolett, Bakai Gábor a kerámia tanszak tanulói Mozgalmas évet zár a zenei tanszak Nyári tábor Napközis tábor július 3 14 ig Szervezők: Vass Anikó, Deli Helga, Vassné Szalai Piroska Várják azoknak az általános iskolás korú diákoknak a jelentkezését, akik szeretnék tartalmasan és hasznosan tölteni a szünidőt. Változatos programok: kirándulás, túrázás, fürdés, kézműves foglalkozások, kreatív műhely Jelentkezni az iskolában lehet június 30 ig. A tervezett létszám harminc fő, így a csoportot a jelentkezések sorrendjében állítjuk össze. Részletes információ: 78/ hangszeres növendék bemutatkozott és szá mot adott tudásáról, tehetségéről a népes közönségnek. A hangversenyeknek az iskola díszterme adott otthont, ahol minden alka lommal telt ház tapsolt az ifjú művészpalán táknak, akik közül többen már más települé seken is bemutatkoztak. Az Orff zenekar tagjai kedves ismerősként lépnek fel Kiskőrösön is. Legutóbb a május végén megrendezett Városi Napokon vendégszerepeltek. A helyőrségi klub fennállásának 35. évfordulóján az ima házban dr. Fodor Katalin vezetésével adtak nagy sikerű hangversenyt. sé Fontos időpontok Ballagás: június 16 án 18 óra Iskolai tanévzáró június 18 án 18 óra Művészeti tagozat évzárója Kerámia és a színjátszó tanszak: június 14 én, 17. órakor a Művelődési Házban Zenei tagozat: június 18 án 17 órakor az iskola dísztermében. Beiratkozás az Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe: Június 19 én 8 18 óráig az iskolában június 11.

12

13

14 Vadkerti Újság EMLÉKEZETES A Békás szorostól a Szent Anna tóig SZÉKELYFÖLDÖN JÁRTAK A NYUGDÍJASOK A május sem telt el eseménytelenül a soltvadkerti nyugdíjasok számára. A hónap közepén csatlakoztak a tázlári, a szabadszállási és a kecskeméti nyugdíjasokhoz, hogy részt vegyenek egy erdélyi körutazáson. A kirándulás fergetegesre sikerült, ami egyáltalán nem csoda, ismerve nyugdíjasaink jókedvét, fáradhatatlanságát és tudásszomját. A kényelmes panorámás busz éjszaka vágott neki a nagy útnak, hogy másnap reggel már Erdély gyönyörû tájaiban gyönyörködhessenek. Meseszép tájakat jártunk be meséli Szénásiné Erzsike. Az erdélyi templomok és kastélyok páratlan élményhez jutattak min denkit. Ellátogattunk Európa egyik legnép szerűbb kastélyába a törcsvári Drakula kas télyba, amelyet Brassó lakói építettek a török invázió idején. A Bran kastély valóságos erő dítmény kanyargós folyosóival, a rejtett szögletekkel és titkos kamrák labirintusával. Brassó is csodaszép. A Fekete, vagy más né ven a Plébánia templom, az erdélyi szászok büszkesége. Gyulafehérváron, Gyergyó szentmiklóson, Csikszeredán és Farkaslakán városnéző sétán ismerkedtünk meg a telepü lés nevezetességeivel. Túrázni nem is voltatok? Elzarándokoltunk a világhírű Békás szoros hoz és a Gyilkos tóhoz is. A festői szépségű Békás szoros a Keleti Kárpátok meseszép szurdokvölgye mindannyiunkat lenyűgözött. A közeli Gyilkos tó Székelyföld legszebb ta va, különleges természeti ritkaság, csodaszép turisztikai látványosság. A felejthetetlen lát vány és a kellemes séta mellé társuló tiszta hegyi levegő valósággal megfiatalított min denkit. Megnéztük az európaszerte legismer tebb természeti ritkasá gok közé tartozó Mohos tőzeglápot és az egyet len fennmaradt vulkáni kráter tavat, a Szent An na tavat is. Azért pihenésre is biztosan szakítottatok időt. Egy pihenő kikapcso lódó kirándulást tettünk a parajdi sóbányához, ahol a sósziklák szemet gyönyörködtető termé szeti ritkaságként szegélyezik a környéket. Sétáltunk a légúti megbetegedésekre igen jó hatással bíró bányarészlegben is. Persze min dennap alaposan el is fáradtunk, de esténként azért a finom vacsora után még sokáig be szélgettünk az átélt élményekről. Sőt, Erdély ben is folytattuk hagyományunkat, közös nó tázással emlékeztünk meg a név és születés napjukat áprilisban és májusban ünneplőkről. Azt hiszen mind a negyvenhatan testileg lel kileg felfrissülve érkeztünk haza az ötnapos erdélyi körutazásról. Boda Zsuzsa Még nyílnak a völgyben a kerti virágok TÓPARTI PARTYN AZ IDÕSEKKEL 14. Tóparti partyt szerveztek az Idősek Napközi Otthonában, amelyre idén is, mint minden évben a Vadkerti tó partján az önkormányza ti üdülőben került sor május 24 én. A már há rom éve rendszeresen megtartott programra a vendéglátó soltvadkertiek mindig meghív ják a kiskőrösi Humán Szolgáltató Központ időseit is. Bár kissé hűvös volt az időjárás, annál szeretetteljesebb és melegebb légkör ben zajlott a rendezvény. Hirsch Imréné intézményvezető meghívására megtisztelte jelenlétével az eseményt Berkecz László polgármester, Sörös Éva a polgármesteri hivatal gazdálkodási csoport vezetője, vala mint Tóth Sándor kiskőrösi alpolgármester is. A kiskőrösiek nagyon vidámak, ezért már igencsak várták időseink a velük való találko zást. Jó egy kicsit kimozdulni a megszokott hétköznapokból, nagyon jól érezzük együtt magunkat közösen. Az elmúlt három évben barátságok is kialakultak, már régi jó isme rősként üdvözlik egymást az emberek. Az ön június kormányzaton kívül az Anna Vendéglő, a Vadkert Pékség és a Frittmann Testvérek Kft. is segített minket abban, hogy egy finom ebéddel meg tudjuk vendégelni az összejöve tel résztvevőit meséli a már hagyományos rendezvényről Hirschné Liza. Berkecz László polgármester is szeretettel köszöntötte a nyugdíjas találkozó résztvevőit, pár tréfás, kedves szóval pillanatok alatt min denkit megnevettetett. Az ebéd előtt Szamosi Józsefné Ilike néni Petőfi Sándor Szeptember végén című versével köszöntötte a vendégeket, majd a Nosztalgia énekegyüttes alapozta meg a jó hangulatot egy vidám nótacsokorral. Hirsch Imrének köszönhetően ebben az évben is finom ebéd került az asztalra, aminek elfogyasztása után még sokáig beszélgettek, énekelgettek, nosz talgiáztak az idősebb korosztály tagjai a tóparti partyn felelevenítve a régmúlt emlé keit. Boda Zsuzsa

15

16 HIRDETÉSEK Anyakönyvi események Házasságot kötöttek: Frank Gábor és Koller Tímea, Keleti István Gábor és Weiszfeld Anita Születtek: Nagy Maja (an: Dolgos Viktória), Moldován Dániel (Moldován Michaela), Orbán Laura (Kőszegi Mónika) Nagy Jázmin Klaudia (Farkas Betti) Elhaláloztak: Lehoczki Ferencné (Dörner Rózsa), Szakács Péterné (Varga Ilona), Martin Józsefné (Lehoczki Margit), Tóth János, Csáki Lászlóné (Hidas Erzsébet), Dudás Pálné (Revák Mária), Gellén Mártonné (Szloboda Ilona) Tanács Sándor IMMOBILIEN PROKAI Német-magyar INGATLANIRODA KERES külföldi érdeklõdõi számára tanyákat, nyaraló ingatlanokat kastélyokat, kúriákat. Az ingatlanfelvétel ingyenes! Tel.:76/ Mobil: 30/ Vadkerti Újság Apróhirdetések Munkagép javításához vagy készítéséhez GAZ 51 es tipusú sebességváltó, kardántengely, kuplungház és kuplungszerkezet, lendke rék, Robur terepváltó permetező kihajtás sal és 4 db rugóköteg eladó. 06/ Állatszállító kutrica (középméretű) eladó. Kecel, Polgárdi u. 2. Tel: 06/ Kiskőrösön nagy építési telek eladó! 20/ ÁLLATORVOSI MAGÁNPRAXIS Dr. Rohonczy Gyula szakállatorvos Soltvadkert, Bocskai u. 29. Tel.: 78/ Mobil: 06-20/ Haszon- és társállatok védõoltása, gyógykezelése, ivartalanítása. Sertések, szarvasmarhák füljelzõvel történõ tartós jelölése. Kutya, cica vadászgörény részére mikrochip beültetése, útlevél kiállítása, veszettség elleni védõoltás. Rendelési idõ hétköznap: óra között óra között óra között. Búcsúszó A Soltvadkerti Nyugdíjas Klub ismét búcsúzik egy kedves és szeretett tagjától Tanács Sándor bácsitól. Összejövetelün kön egy perces néma tiszteletadással adóz tunk emlékének, hiszen hosszú éveken át aktív és önzetlen szereplője volt a klubélet nek. Gondoskodó szeretete, atyáskodása hiányozni fog, mint ahogyan üres lesz a helye a bográcsok mellett is, ahol sok fi nomságot készített nekünk. Kedves Sanyi bácsi! Mindig szeretettel gondolunk rád. A nyugdíjas klub tagjai nevében Szénási Lászlóné PAPRIKA IMMOBILIEN holland - német - svájci érdeklõdõk, befektetõk részére eladó tanyákat, házakat, egyéb ingatlanokat keresek. Mobil: Tel./fax: Tapéta és épület-automatizálás Szaküzletünk széles termékkínálattal próbál megfelelni az Ön, illetve a piac igényeinek, mint például a jól ismert ESPRIT márka vadonatúj, kellemes tapétái, vagy az újra egyre népszerûbb RETRO stílus határozott, extrém megoldásai a szoba díszítésére. Különleges, klasszikus, modern vagy akciós minõségi tapétát keres? Látogasson el üzletünkbe! járjon utána! 20 %- KUPON -20 % Vágja ki, hozza el hozzánk és felmutatásával 20% kedvezményt biztosítunk Önnek minden raktárról vásárolt tapéta, illetve bordûr árából, valamint 10% kedvezményt egyéb termékek esetén! járjon utána! Cím: KECSKEMÉT, Zöldfa u (Praktiker körforgalmánál) Tel: 76/ KECEL, Császártöltési u. 27/2 Tel: 78/ A kupon egész évben, egyszeri vásárlásra vehetõ igénybe június

17

18 június Vadkerti Újság MÚLTIDÉZŐ Az Iskolától a Dr. Grätzerig EGY UTCA NEVÉNEK TÖRTÉNETE I. RÉSZ Egy baráti beszélgetésen a városunk múltjával kapcsolatban hangzott el, hogy az 1930-as, 1940-es években a mostani Dr. Grätzer István utcában néhány gazdálkodót kivéve nagyrészt iparos és kereskedõ családok éltek. Ennek jártam utána, a múlt felidézését Frei László, Frittmann József és Schütt József segítették, akik ott laknak, illetve laktak. Köszönet érte. A község központjában átmenő Kecskemétre vi vő utat, amikor még az utcáknak nem volt hiva talos neve, a népnyelv Iskola utcának nevezte, mert itt volt az evangélikus iskola. Később Szé kács Elemér egykori növénynemesítőről kapta a nevét: Székács utca. Az 1950 es években Sztahanov lett, majd 1961 től Dr. Grätzer István. Neve a köztudatban, mint a szegények orvosa maradt fenn. Zsidó származása miatt 1943 ban deportálták, a lengyelországi híres hírhedt halál táborban hunyt el. Egykori lakásán emléktábla hirdette érdemeit. Az utca elején baloldalt a sarkon Majer Imre gaz dálkodó háza állt az 1980 as évek elejéig, abban tevékenykedett Hargitai József cipész mester. Mellette lévő keskeny kis épület ben Platzki Dániel hentes, majd Benedek József trafik üzlete mű ködött. Helyén ma a Vörös tér szélső üzletei vannak. A mostani Kovács Ferenc kulcs és gépjavító műhelyének helyén a község legjobb szíjgyártó iparosa, Hidas Konrád készítette a díszes lószerszámokat, mellyel számos kiállításon is részt vett. Később Röthy János folytatta itt a mesterséget. Szomszédságában volt az országos hírű Deutsch Jakab borkereske dő háza és mögötte a pincészete. Ma a rendőr ség tulajdona. A mellette lévő mély fekvésű, utcá ra néző nagy kert végében állt Racl Schnürlein féle ház, melléképületében (Schróth) Széplaki János bá dogmester készítette termékeit. Ezen a helyen áll Schiszler István 1960 ban és Schütt József 1974 ben épült lakóháza. Az utcából nyílik a mai Vörös marty, az egykori Régi Posta utca. A következő sarkon állt régi házban Lemle Péter szabómes ter dolgozott. Helyén Széplaki János bádogos épített, most Fülöp Ferenc lakja. Mikó József egykori borügynök házának melléképületében id. Szilágyi János kés és köszörűs gyakorolta mesterségét. Egy ideig Solymári Pál szabómes ter is itt dolgozott. Új telekkialakítás során 1970 ben ide épített kétszintes ikerházat Frittmann József kereskedő és Szilágyi András késes és köszörűs, akinek termékei szinte minden vadkerti házban megta lálható. Mellette lévő polgári házban Suba Fe renc terménykereskedő tevékenykedett. Most Török Zoltán gázszerelő tulajdona, előtte több éven át Kerényi János országgyűlési képviselő lakott benne. Mátyus Zoltán vízmérnök lakta épület helyén Török Mór vegyeskereskedő, ké sőbb Bugyi István cipészmester, majd Szigeti András borügynök lakott. A szomszédos házban egykori (Schmél) Selmeci borbélyműhely mű ködött, később a műhelyt Klam Jakab borbély bérelte több éven át. Jelenleg Hirsch Tibor Gyu la lakja. Vitéz Kis Molnár József bócsai gazdál kodó most is álló öreg házának hátsó részében Frei Gáspár cipész és csizmadia mester dolgo zott. Az utcára néző kert helyére Örkényi Lász ló volt KTSZ elnök kétszintes lapostetős házat épített. Az egykori Reisch Miklós féle házat ké sőbb Hachbold János gazdálkodó lakta. Jelenleg Margó Szentkúti Margit könyvelési irodája működik benne. Az utca baloldalán lévő utolsó házban először Czang János borügynök lakott, majd Mózi József gyümölcskereskedő tulajdona lett. A régi ház helyén az 1970 es évek közepén Révész László kétszintes házat épített. Nemrég Zsikla féle zöldséges bolt nyílt benne. Kérdések: 1. Ki volt Sztahanov? 2. Melyik utcában áll Dr. Grätzer István orvos romos háza? 3. Nevezzen meg két rendőrt, akik legalább öt évig itt dolgoztak! Az előző havi megfejtés: 1. A kõvágói iskolába az utolsó nevelõ Korponai István volt. 2. Az egykori iskolában mûanyagtermék gyártó és forgalmazó cég mûködik. 3. Vezetõje: Csorba Ferenc Nyertesek: 1. Jeszeni Mihályné, Vasút u Csápek Zsófia, Rákóczi u Tóth István, Középcsábor 8. Az új feladvány megfejtését június 22-ig kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 1. sz. szobájába. id. Mátyus Lajos Segítség az egyetemistáknak Az ország legnagyobb felsõoktatási intézményében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karon mûködõ Hallgatói Önkormányzat május 18-án tartotta tisztújító Küldöttgyûlését. A 75 megjelent küldött ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazott két évre bizalmat a HÖK eddigi elnökének, Szávay István történelem-politológia-román szakos egyetemi hallgatónak, városunk polgárának, aki e tisztsége mellett az ELTE Egyetemi HÖK alelnöki feladatai is ellátja. A Karon 10, az Egyetemen 30 ezer diák képviseletét lá tod el. Hogyan tud nád röviden összefog lalni egy hallgatói önkormányzat felada tait? A HÖK tevékeny sége rendkívül szerteágazó. Egyrészt segítjük hallgatóink mindennapjait, tanácsokat adunk tanulmányi kérdésekben, ösztöndíj és állás lehetőségekben, kiadványokat szerkesztünk, tudományos és kulturális programokat szervezünk. Másrészt ellátjuk a hallgatók érdekeinek képviseletét tanulmányi, szociális vagy jogsérelmi kérdésekben, részt veszünk a különböző szabályzatok (pl. kollégiumi vagy vizsgaszabályzat) kidolgozásában. Van e közvetlen beleszólásotok az intéz mény működésébe és a döntések meghozatalá ba? Igen, méghozzá nem is csekély mértékben. Az Egyetem döntéshozó testületeinek, egy harmadát hallgatók adják. Ez a hallgatói érdekek hatékony képviseletének lehetősége mellett igen nagy felelősséget is ró ránk, hiszen számos vitás kérdésben, egy szabály zat elfogadásakor, vagy adott esetben az Egyetem vezetőinek megválasztásakor döntő lehet a hallgatói álláspont. Ezért tehát mun kánk során soha nem szabad szem elől tévesztenünk az Egyetem vagy a Kar érdeke it sem. Bár évek óta Budapesten élsz, mégis meg maradtál soltvadkertinek... Nagyon fontosnak tartom, hogy az innen elkerülő fiatalok ne feledkezzenek meg szülő városukról. Amennyiben lehetőségem van rá, egyetemi kérdésekben továbbra is szívesen segítek vadkerti diáktársaimnak. ifj. Káposzta Lajos

19

20 Vadkerti Újság SPORT Huszonhét mérkőzés után a második helyen NEHÉZ KEZDÉS UTÁN GYÕZELEMSOROZAT AZ IFIKNÉL Az ifjúságiak a megyei I. osztály 16. forduló jában hazai környezetben kaptak ki 2 1 re (0 1) a Bácsalmástól. A csapatból négyen a felnőttek keretében kaptak bizonyítási lehe tőséget, ami érezhető is volt a játékon. A fia talok közül egyedül a gólszerző Tóth Péter teljesítményét lehetett kiemelni. A 17. fordulóban a Kiskunfélegyházi TK ven dégeként 4 1 es (2 1) vereséget szenvedtek. A csapat szépítő találatát Tóth Árpád szerezte, azonban meg kell említeni, hogy 2 1 es hazai vezetésnél előbb Somogyi, majd Gaál is bünte tőt hibázott. A fiatalok közül Fazekas, Tóth Árpád és Boldoczki nyújtott jó teljesítményt. A 18. fordulóban a Tiszakécske gárdáját fogad ták és 5 1 (2 1) arányban nyertek Tóth Árpád 3, Gaál, valamint Engler találataival. A nagy gólarányú győzelmet a 9 emberrel játszó vendé gekkel szemben érték el úgy, hogy a játékosok igen sokat könnyelműsködtek. A mérkőzésen csupán Tóth Árpád nyújtott jó teljesítményt. A 19. fordulóban Solton vendégszerepeltek a fi atalok, ahol 6 2 (2 1) arányú vereséget szen vedtek. A nagyon gyenge teljesítményt nyújtó csapat góljait Tóth Árpád szerezte, akin kívül még a kapus Tóth Csaba nyújtott csak elfogad ható teljesítményt ezen a mérkőzésen. A 20. fordulóban a Szabadszállás ellen nyertek hazai környezetben 11 0 ra (2 0). A gólokat Fazekas 3, Péli 2, Somogyi 2, Ocskai, Boldoczki, valamint Tóth Árpád lőtte. Jó tel jesítményt nyújtott Fazekas, Jávorka és Gaál. A 21. fordulóban Kiskőrösön vendégszerepeltek a fiatalok és a szomszédvári rangadón 3 1 re (1 1) győztek. Ezen a találkozón a hazaiak rend kívül sportszerűtlenül viselkedtek és több sárga lap mellett a kiskőrösiek közül ketten is a kiállí tás sorsára jutottak. A gólokat Holczimmer Ta más, Fazekas és Bada lőtték, akiken kívül még Gaál nyújtott jó teljesítményt. A 22. fordulóban a Nemesnádudvart fogadták és 2 0 ra (2 0) nyertek Bada két találatával. Jó teljesítményt nyújtott Fazekas, Gaál, Bada és Tóth Árpád. 23. fordulóban Dusnokon nyertek 13 0 ra (0 5) a fiatalok Péli 5, Tóth Árpád 4, Bada 2, Gaál és Ocskai találataival. A csapatból ki lehetett emelni Ocskait, Gaált, Badát, Tóth Árpádot és Pélit. A 24. fordulóban a Kunszállás ellen hazai kör nyezetben 1 1 es (1 1) döntetlent játszottak Boldoczki találatának köszönhetően. A csapatból kiemelten játszott Gál, Tóth Árpád és Jávorka. A 25. fordulóban Izsákra látogattak, ahol 7 2 re (1 2) győztek. A fiatalok góljait Holczimmer Tamás 3, Gál, Fazekas, Péli és Jávorka lőt ték. Jó teljesítményt nyújtott Holczimmer Ta más, Gál és Jávorka. A 26. fordulóban a bajnoki címre törő Hartát fo gadták, akiktől 6 1 re (1 5) kikaptak. Az egyetlen hazai találatot Péli szerezte. A 27. fordulóban Kerekegyházán vendégszere peltek, ahol 7 1 re (1 4) győztek Tóth Árpád 3, Péli 2, Ocskai és Bada góljaival. Az együttes ből ki lehetett emelni Ocskait, Gált, Tóth Ár pádot és Gyuriczát. A csapat 27 mérkőzés után jelenleg a tabella 2. helyén áll. FT. 20. Jó úton halad a labdarúgó utánpótlás nevelés Soltvadkerten a különböző korosztályokban a helyi focisuli keretein belül. Az elmúlt hetek ben az 1996 os korosztály csapata két tornán is részt vett Kecskeméten és az igen neves együt tesekből álló, népes mezőnyben mindkétszer a második helyen végeztek. A diákolimpián a fiatalok közül az és az os korosztály együttesei megyei, az asok pedig a területi döntőig jutottak el. A jó szak mai munkát dicséri, hogy ez mellett a feléledő Bozsik Programban valamennyi korosztályban ( ig) a focisulinak van válogatott játékosa. f június A Focisuli sikerei Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítő ANGOL, NÉMET és MAGYAR (külföldieknek) NYELVTANFOLYAM INDUL SZEPTEMBERTŐL SOLTVADKERTEN egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban. Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minőségi garanciát, Áfa mentességet és adókedvezményt is jelent. A tanfolyam díja 650 Ft/óra, a képzési díj 30 % át érvényesítheti adókedvezményként, így jogosultság esetén csak 455 Ft/órába fog kerülni (havi részletfizetés). A vizsgára bejelentkezett tanulóink % a sikeres nyelvvizsgát tett! Jelentkezési határidő június 15 ig. Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap a Művelődési Házban személyesen vagy a 78/ telefonszámon, vagy a hét minden napján 8 19 óráig a nyelviskola vezetőjénél: 06 30/ Referenciáink: MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hűtőipari Rt., Vám és Pénzügyőrség, Vízmű, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelőség, Minisztériumi Világ Nyelves csoportok, Takarékszövetkezetek, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben