Hírek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek WWW.METODISTA.HU"

Átírás

1 HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ İSZI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZİ Budapest-Óbuda, november MIX VÁNDORCSENDESNAP Budapest-Pest, november 14. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY Balatonszárszó, november Hírek EVANGÉLIIUMI PROTESTÁNS EGYHÁZAK FÓRUMA Október 13-án a metodista Egyházközpontban került megrendezésre a Wesley Egyházi Szövetség és a Kisegyház-kutató Egyesület közös konferenciája. A teológiai nap elıadásai a Magyarországi evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltás után témát járták körbe. Elıadók voltak: Platthy Iván ny. államtitkár, Csepregi András az oktatási és kulturális minisztérium egyházi titkárságának vezetıje, Kıbel Szilvia alkotmányjogász, Fazekas Csaba egyetemi docens, Lakatos Judit történész, Szigeti Jenı professzor emeritus, Tomka Miklós egyetemi tanár, és Rajki Zoltán fıiskolai docens. METODISTA RÁDIÓS ÉS TÉVÉS ISTENTISZTELETEK A Magyar Televízió október 4-én, a Magyar Rádió október 25-én közvetített metodista istentiszteletet. A Szolnok-Tiszaligeten, illetve a Pécsi Gyülekezetben készült felvételek letölthetık és meghallgathatók a honlap MÉDIA tárhelyérıl! ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET Az októberi reformációs hónap ünnepélyes záró istentiszteletének idén a miskolci Avasi református templom adott otthont. Az október 25-i istentiszteleten, amelyet a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak szerveztek, Szebik Imre ny. evangélikus püspök hirdetett igét, és Mészáros Kálmán baptista egyházelnök tett bizonyságot. Az alkalom során Csernák István metodista szuperintendens mondott áldást, Szuhánszky István miskolci metodista lelkész pedig az úrvacsorában mőködött közre. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY BALATONSZÁRSZÓ, NOVEMBER A Protestáns Újságírók Szövetsége (Prúsz), a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóbizottsága, illetve az Evangélikus Élet szerkesztısége szeretettel hív minden érdeklıdıt közös szakmai napjára! A Protestáns Médiamőhely ıszi hétvégéjére a szervezık ezúttal elsısorban azon digitális fényképezıgéppel rendelkezık jelentkezését várják, akik szakemberek segítségével szívesen elmélyülnének a digitális fényképezés rejtelmeiben, különös tekintettel a keresztény lapokban is igényelt sajtófotó mőfajára. Az elméleti elıadásokat gyakorlati foglalkozások egészítik ki, ezért kérjük, hogy az címünkre küldött jelentkezéshez ki-ki mellékelje (1200 x 1600 pixel ajánlott méretben) három legsikerültebbnek vélt tetszıleges témájú felvételét. A részvételi díj 9600 Ft, amely a helyszínen fizetendı, és magában foglalja a szállás és a háromszori étkezés díját is. (Prúsz-tagoknak 30% kedvezmény!) Jelentkezési határidı: november 9., hétfı. Helyszín: Evangélikus Konferencia- és Misszió Otthon (8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41.) Jelentkezni a címen lehet! A jelentkezés elfogadását november 15-ig a részletes program megküldésével igazoljuk vissza! HÁZASSÁG HETE FEBRUÁR Idıben szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Magyar Evangéliumi Aliansz 2010-ben újra, immár harmadszor szervezi meg a Házasság Hete (2010. február 8-14.) rendezvénysorozatát, melynek fı célja, hogy az egész magyar társadalmat megszólítva tegyen hiteles bizonyságot a házasság Istentıl kapott szent intézményének értékérıl. Mind egyetértünk abban, hogy a 21. században a házasságokat számos kihívás éri. Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy mi, akik Isten Igéje alapján gondolkodunk és gyakoroljuk a házasságot, nyíltan és ıszintén merjünk beszélni a házassággal együtt járó örömökrıl és megoldandó nehézségekrıl is. Bátorítsuk a házasokat, hogyan tehetik jobbá kapcsolatukat, tanítsuk a jövı nemzedéket a házassági szövetség fontosságáról, nyújtsunk reményt azoknak, akik problémákkal küzdenek a párkapcsolatukban. Amennyiben szívesen csatlakozna felhívásunkhoz, és szeretne Ön is tenni a házasságok és a Házasság Hete sikerességéért, kérem, mielıbb jelezze vissza szándékát a szervezıknek. Közös érdekünk, hogy olyan országos adatbázist hozzunk létre, mely alapján bárki könnyen eljuthat a legközelebbi ıt érdeklı házassági rendezvényre. Ilyen eseményekhez ötleteket a mellékletben talál. Köszönettel és szeretettel a szervezık nevében: Péterfai János lelkipásztor, Házasság Hete koordinátor, 70/ B. Pintér Márta evangélikus lelkész, 20/ Szuhánszky T. Gábor metodista lelkész, Aliansz fıtitkár, 30/

2 M e t o d i s t a TEOLÓGIA MIVEL TEHÁT MEGIGAZULTUNK HIT ÁLTAL, BÉKESSÉGÜNK VAN ISTENNEL A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL. İÁLTALA KAPTUK HITBEN A SZABAD UTAT AHHOZ A KEGYELEM- HEZ, AMELYBEN VAGYUNK, ÉS DICSEKSZÜNK AZZAL A REMÉNYSÉGGEL IS, HOGY RÉSZE- SÜLÜNK AZ ISTEN DICSİSÉGÉBEN. (RM 5,1-2) A hitbıl élés gyümölcsei KHALED A. LÁSZLÓ FİSZERKESZTİ Óriási mélységő mondatok állnak elıttünk, a teológia, a keresztyén tanítás alapjait rejti ez a néhány szó. Különösen az elsı vers hangzik szinte hitvallásszerő tömörséggel, lényegre törıen, pontokba szedhetıen: 1. Megigazultunk, 2. hit által, 3. békességünk van Istennel, 4. a mi Urunk Jézus Krisztus által. Négy olyan egység egyetlen mondaton belül, amely a hitünk lényegérıl, legmélyérıl szól, arról, hogy mitıl lehet életünk igazán gyümölcstermı élet. Itt minden vesszınek és betőnek hatalmas jelentısége van. Ha ebbıl a szakaszból, és egyáltalán a Római levélbıl a hitbıl élés gyümölcseirıl szeretnénk beszélni, szinte megdöbbentı az a hatás, amivel szembesülünk. HIT ÁLTAL... Miért mondhatjuk ezt? A hitbıl élés gyümölcse ugyanis, nagyon leegyszerősítve a választ, maga a protestantizmus! A protestáns keresztyénség kincsei azok a megtalált páli mondatok, hogy az igaz ember hitbıl él, hit által igazultunk meg, és Jézus által van békességünk az Istennel. Pál római levelének óriási hatása volt a protestantizmus kibontakozására. A reformáció 1517-es indulása elıtti években Luther Márton a Zsoltárok könyve és galatákhoz írt levél mellett éppen a Római levélrıl tartott teológiai elıadásokat. Megkülönböztetett módon jellemezte Luther ezt az újszövetségi iratot: Ez a levél az Újtestamentum valóban legfontosabb részlete és a legvilágosabb Evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztyén ember nem csak hogy szóról szóra, kívülrıl tudja, de napra nap úgy törıdjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Kálvin János, aki 1539-ben elsı bibliamagyarázatát ugyanerrıl a levélrıl írta, hasonlóképpen nyilatkozott: aki ennek a levélnek igazi megértésére eljutott, az elıtt már az Írás legrejtettebb kincsei felé is nyitva van az ajtó ban ez az ajtó nyílt meg Wesley János elıtt, miközben történetesen éppen a Római levélrıl hallgatott egy elıadást. A Wesley által összeállított prédikációs győjtemény melyet a kibontakozó metodista mozgalom lelkipásztorai számára válogatott elsı darabjának a címe: Üdvösség hit által, amelyet a Megigazulás hit által, és a Hitbıl való igazság címő prédikációk követnek. De a Római levél gyakorolt döntı hatást a református Karl Barth-ra is, akinek hatására a 20. századi keresztyén teológiai gondolkodás megújult. Nagy dolgokat rejtenek ezek a szavak és mondatok. Egy olyan igemagja, centruma ez a Bibliának, amely emberek életétében gyökeres fordulóponthoz vezetett, gyökeres változást okozott, generációk sorát képes volt meghatározni, gyümölcsözıvé formálni. MINDEN KEGYELEM! Hit által igazultunk meg, Jézus által van békességünk az Istennel. Mirıl szólnak ezek a mondatok? Mit adtak ezek a protestáns ısöknek? Ezek a szavak arról a tapasztalatról beszélnek, hogy minden kegyelem. Ilyen egyszerően. Az isteni egyszerőségek birodalmába vezetnek ezek a gondolatok. Isten szeretete megelız, mert Isten irgalmas. Még nem is kértem, hogy ilyen legyen, ı már így fordult felém a Názáreti Jézusban. Az ebben való hit békességet szerez, és az Istenre hagyatkozás útján indít el, ahol a Lélek gyümölcsei kezdhetnek el érni, növekedni az emberben. Ez változtatta meg az ágoston rendi szerzetes Luther teljesítmény centrikus gondolkodását, és ugyanez fordította meg az anglikán teljesítmény misszionárius Wesley életét is. Mindketten teljesítmény emberek voltak, akiknek arra kellett rádöbbenniük, hogy valójában minden kegyelem. MME K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 3

3 TEOLÓGIA M e t o d i s t a Ezen a ponton egy pillanatra még nézzünk az elsı versre, ahol a mondaton belül használt igeidıknek is komoly jelentısége van. Azt olvassuk megigazultunk és békességünk van. Egy múltbeli esemény, és egy jelenbeli tapasztalat. Ez is a protestantizmus kincse, ez is egy gyümölcs. Hitbıl megigazultunk, megtörtént, Isten megcselekedte a múltban, amit talán egy helyen, egy idıpontban magunk is ırzünk emlékként. Aminek a következménye pedig az, hogy a jelenben valóság a békességünk. A jelenben biztos a tudatunk, a tapasztalatunk, hogy Isten bennünket igaznak lát, igaznak fogad el, mert megbocsátott. A jelenben bizonyosságunk van, bizonyosságunk lehet, amirıl Wesley megdöbbenve vett tudomást akkor, amikor úton Amerikába a herrnhuti pietisták a viharban is békésen viselkedtek. Meghatározó pillanatok számunkra is azok az élmények, amikor átéltük mit jelent a jelenben a biztos tudat arról, hogy Istennel békességünk van, hogy a dolgaink az alapokat illetıen el vannak rendezve. A GYÜMÖLCSÖK AKTUALITÁSA? A személyes tapasztalatok kapcsán szeretnénk kitérni az aktualitás kérdésére. Menynyire érthetıek, felfoghatók ma azok a kifejezéseink, hogy megigazulás, hit, kegyelem, és békesség? Ki mit ért ezen szavak alatt? Kinek mi jelenik meg a szemei elıtt, ha azt hallja, hogy béke, irgalom? Miféle kép élhet ma az emberek fejében ezekrıl Magyarországon? Vagy akár vehetjük az igazság kérdését is, vagy éppen a hitet, a bizalmat. Vajon válságos napjainkban nem estek-e ezek is áldozatául az embernek? Azt hiszem nagyon eltorzultak ma ezek a fogalmak hazánkban. Az számít igaznak, ha mindig nekem van igazam. A bizalom lényege, hogy ne bízz meg senkiben. A szeretet kedves dolog, de ha elmúlik, akkor majd elköszönünk egymástól. A béke? A békét mindenki kívánja, csak a kívánásnál sokszor nem jutunk tovább. Pedig ma mégis ez a nagy feladatunk, erre szól az elhívásunk: ezeket a szavakat kell ma Magyarországon aktualizálnunk! Ezekben a szavakban kellene Istent ebben az országban aktuálissá tennünk, ezekben a gondolatokban bontakozhat ki életünk gyümölcstermı életté. Nagyon érdekes, hogy a második versben olvasható szabad út kifejezés helyén a bibliai görögben inkább egy olyan tartalmú szót olvassuk, ami bemenetelt, bejárást, hozzáférést jelent. Nincs ott a szabad jelzı. A fordítók talán egy kis lendületet szerettek volna adni a kegyelem megismerése felé. Ez az út a kegyelem felé szabad út. Ez nem egy kötelezés, nem egy kényszer. A gyümölcstermı élet útja a szabadság útja. HITBİL ÉLİ, GYÜMÖLCSÖZİ ÉLETEK LUTHER MÁRTON, KÁLVIN JÁNOS, WESLEY JÁNOS ÉS KARL BARTH DICSEKVİ ÉLETEK Befejezésül a második versbıl szeretnénk kiemelni még egy szót, ami a Római levél 5. fejezetében többször is szemet szúr: dicsekszünk a reménységgel. Ez talán nem egy kifejezetten jellemzı újszövetségi megfogalmazás, és magatartás. Mi az, hogy dicsekszünk? Nem nagyzolás és gıg ez? Meglepı kifejezés, pedig Pál tudatosan használja ezt 11 versben összesen háromszor. Dicsekszünk. Pedig sokszor mi inkább csendesek és békések lennénk, nem hangoskodók, és másokat megzavarók. És Pál mégiscsak ezt mondja. A missziónak van egy ilyen arculata, ilyen jellege is: a dicsekvés. Persze nem magunkkal, hanem az Istenben kapott reménységgel, de dicsekszünk. Ez a misszió: kapcsolatot építünk, és a kapcsolatainkban nem hallgatjuk el a mi reménységünket, az életünk origóját, kiindulópontját, az életünk fényét. Azt, aki a gyümölcseink mögött áll. Az Isten szeretete árad, vagyis folyik, szinte nem lehet mederben tartani, a résbe is bejut. A hitbıl élı, gyümölcstermı életek lényeges jellemzıje ez a kiáradás, a másik felé történı bátor elindulás, kapcsolatfelvétel. 4 Dicsekszünk. Ez a kifejezés egy missziós felkiáltójel számomra. Nem bátortalanul osztunk meg, hanem örömmel beszélünk arról, amit átéltünk, aminek részese lehettünk. A metodista mozgalom kibontakozásának egyik titka lehetett ez is, az örömteli hírül adás, az átélt reménység megosztása, a Jézussal találkozás eleven élménye. Így lehet ma is jézusi értelemben egy ember, egy kis közösség gyümölcsözıvé egy válságos idıszakban, egy válságot élı társadalomban. Vagy egy másik bibliai képpel élve, így lehet életünk olyan, mint a só. Egy kevés, ami mégis sokat ad, ami sokat számít. Így áldja meg Isten szolgálatunkat ebben az országban, hogy érthetı, vonzó módon mutathassunk a minden kegyelem Istenére!

4 M e t o d i s t a PÜSPÖKÜNK NAPLÓJA Figyelmeztetés! DR. PATRICK STREIFF PÜSPÖK AZ EGYHÁZ A SZENTLÉLEK MUNKÁJA Mindjárt az elején figyelmeztetni szeretnék minden kedves olvasót, hogy a most A HÍVİK ÉPÜLÉSÉNEK ÁLTAL ISTEN IMÁDÁSÁNAK, következı cikkben szövegeket fogok i- dézni a Metodista Egyházrendbıl. Azzal ÉS A VILÁG MEGVÁLTÁSÁNAK a rizikóval olvassák a következı sorokat, SZOLGÁLATÁBAN ÁLL. hogy ezt követıen már nem sorolhatják magukat azok közé, akik a metodista egyháznak azt róják fel: Nem veszi komolyan a Bibliát, és nincs egységes profilja. És még egy figyelmeztetés: a lényeget abban lássák, hogy embereket kell Jézus Krisztushoz vezetnünk és ez önökre is érvényes. Egyházrendünk Alkotmányában az elsı bekezdés így kezdıdik: Az egyház minden igaz hívınek élı közössége, Jézus Krisztusnak az ı Urának vezetése alatt. Ez az a megváltott és a megváltás üzenetével a világba küldött közösség, amelyben Isten Igéjét Isten által elhívott férfiak és asszonyok hirdetik, és ahol a szentségeket Krisztus rendelése szerint helyesen kiszolgáltatják. Az egyház a Szentlélek munkája által Isten imádásának, a hívık épülésének és a világ megváltásának szolgálatában áll. (Alkotmány, 1. cikkely) Mindenekelıtt el kell mondanunk, hogy az utolsó mondathoz egyetlen megjegyzés is elegendı: a Szentlélek mőködése nélkül nem létezik egyház. A Szentlélek hatása nagyon széleskörő. Nem korlátozódik a keresztyén ember életében egyénileg tapasztalható lelki adományokra, amelyek gyakran vitatott kérdésként merülnek fel. Isten imádásának, a hívık megerısítésének és a világ megváltásának trilógiáját foglalja magában. Nem lehet az Istent úgy a Lélek által dicsıíteni, hogy közben a világ megváltásában nem vagyunk alkalmas eszközök. A hitbeli épülés, ha Lélekkel betöltött, egyben Isten dicsıítését is elıidézi, és a világban a jó elısegítésén munkálkodik. A három dimenzió olyan, mint egy háromlábú szék. A lábak azonban a valóságban sokszor nem ugyanolyan hosszúak. A szék ugyan megáll, csak sajnos elég ferdén. Melyik lábnak kellene az ön székén megnınie? És miben támogatja ön gyülekezetét, hogy az Isten Lelke mindhárom vonatkozásban hatékony legyen? Figyelmeztettem: veszélyesen személyes lehet az Egyházrendet elolvasni és komolyan venni. (FORDÍTOTTA: DOMBY RAYMUND) CSENDES PERCEK Áhítatok minden napra! Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány, 77 kiadásban, 44 nyelven. Személyes bizonyságtételek, imádságok az év minden napjára, melyeket valamennyi földrészen több mint hatezren olvasnak! Megrendelés: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. TEL.: 061/ EGY SZÁM ÁRA 2010-TİL: 265 FT ELİFIZETÉS EGY ÉVRE: 1590 FT MME K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 5

5 GYÜLEKEZET M e t o d i s t a Betakarítás SZUHÁNSZKY ISTVÁN LELKÉSZ (MISKOLC) İsz van már ugyan, de pünkösd mindig szívünkben él. Az egyház születésnapja volt évszázadokon át az az ünnep, amikor a belépıket megkeresztelték, a jelentkezıket felvették tagjaik sorába. A miskolci gyülekezetünkben egy hosszabb ideje már nem volt ilyen lélekemelı ünneplés. Négy testvérünk fogalmazta meg ezt az igényét, aminek szívesen adtunk helyet: Bonyhayné (Éva), Kérésziné (Judit), Kormos Márk és Szuhánszki Tamás. Amikor ilyentájt a gyülekezeteinkben a hálaoltárokra tekintünk, az érett gyümölcsök néznek vissza ránk, és az odaillı termények szólítanak meg. Beszélnek Isten gondoskodó szeretetérıl, de emlékeztetnek arra a hosszú idıre, amíg a mag szunnyad a mélyben, aztán hihetetlen energiával tör a felszínre és válik láthatóvá. Majd sok viszontagságon át kell még jutnia, míg betakaríthatóvá lesz. Ugyanakkor csendesen figyelmeztet arra is, hogy sokszor más a vetı, más az arató. Most az aratási hálaünnepeink apropóján is megköszönjük Istennek azt a termést, amit lelkekben érlelt. Igen hálásak vagyunk az egyház Urának, aki lélekben és létszámban is gyarapítja a gyülekezetet az üdvözülıkkel. Az alábbiakban néhány vallomást olvashatunk az érintett testvéreinktıl. KÉRÉSZI FERENC KÁROLYNÉ A Metodista Egyházat 1993-ban ismertem meg Szuhánszki Györgyné, Zsuzsika által, aki munkatársam, majd barátom lett. Elıször éppen hálaadó ünnepre hívott meg. Eközben látogattam az Eszterházy kórus elıadásait karácsonyán felléptek a zenemővészeti fıiskola dísztermében. A kórus gyönyörő éneklésén keresztül Isten megérintett, és éreztem, hogy jó lenne idetartoznom. Amikor 96 januárjában az ökumenikus imahéten újra hallottam a kórust, akkor eldöntöttem, hogy belépek. Ettıl kezdve a gyülekezetbe is járni kezdtem. Nagyon megfogott a közösség összetartó ereje, szeretete, családias légköre. Megszerettem az idetartozó embereket. Boldog vagyok, mert úgy érzem, itt magtaláltam a helyem, s Istenben lehetek boldog. Köszönettel és hálával. BONYHAI LAJOSNÉ Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6) Gyermekkorom, vallásos neveltetésem mély nyomot hagyott bennem. Máig kísér. A magvetés ekkor történt. Majd az életem úgy alakult, hogy hosszú ideig nem gyakoroltam vallásomat, nem jártam templomba, de Isten létét sohasem tagadtam. A 80- as, 90-es években az Úr a gyermekemen keresztül szólított meg újra, aki Isten Szentlelkétıl vezérelve gimnazistaként, beiratkozott a minorita templomban hittanra, majd elsıáldozó lett és megbérmálkozott. Máig hívı, vallását családjával együtt gyakorló római katolikus. Késıbb Boglárkán keresztül, akinek a történetét sokan ismeritek. A metodista vallással és gyülekezettel, általa ismerkedtem meg. S mint ahogy ıt, engem is megragadott a kisközösség családias légköre, az istentiszteleteknek a Biblia tiszta interpretálásán alapuló igehirdetése. A közösség tagjainak egymás iránti érdeklıdése, a szeretet, az 6

6 M e t o d i s t a GYÜLEKEZET együttérzés, a segítıkészség, a közbenjáró imádságok. Ma már tudom, hogy Isten mindig jelen volt az életemben, Szentlelke munkálkodott bennem, formált, vezetett, és továbbra is rábízhatom magam. Hálás vagyok az Úrnak a mai napért, szeretetéért, gondviseléséért. Szívemnek kısziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! (Zsolt 73,26) IFJ. SZUHÁNSZKI TAMÁS A futball gyerekkorom óta sokat jelentett számomra. A diósgyıri utánpótlás csapatban játszottam éveken keresztül. Mikor szeptemberben a tanulmányaim Pestre szólítottak a III. kerületben találtam egy jó csapatot. Az utóbbi idıben a futball rám nehezedett; mind fizikailag, mind lelkileg, mivel majdnem másfél órányira volt a kollégiumtól és a sulitól is a III. Ker. TUE. A közlekedési eszközökön tanultam, és tudtam, jóval többet kellene foglalkozni az igével és a tanulmányokkal, és feleslegesen pazarlom az idımet, energiámat. Úgy éreztem a futball egy gát. A GYÜLEKEZETI MUNKA GYÜMÖLCSEI A MISKOLCI GYÜLEKEZET ÚJ TAGJAI A KÖRZET LAIKUS ELÖLJÁRÓJÁVAL ÉS LELKÉSZÉVEL Február 6-án, pénteken este azzal a tudattal mentem haza edzésrıl, hogy vasárnap az elsı edzımeccs és a következı héten átigazolnak Diósgyırbıl. A teológián hétfıtıl szombatig van oktatás. Vasárnap meg bajnoki meccs. Haza sem tudnék utazni, de még istentiszteletre sem tudnék menni, én pedig komolyabban szerettem volna venni a teológiát, ezzel pedig pont az ellenkezıjét érném el. Szóval péntek este útban hazafelé végig azon gondolkoztam, MME mit kéne tenni. Hazaérve így imádkoztam: Uram! İsszel Te elhívtál engem a szolgálatra, de mióta az eszemet tudom, futballozom, a futballhoz értek a legjobban, mi lenne a helyes? Kinyitottam az Útmutatót, és az olvasmányos részének minden szava hozzám szólt, ez volt leírva: Szeretnék neked szolgálni, de nem találom ennek helyes útját. Jöjj te hozzám, Jézusom! Sohasem foglak tudni szeretni, ha nem segítesz nekem! Oldd el a bilincsemet, ha igényt tartasz rám! Ezután úgy döntöttem, hogy vasárnap lejátszom a meccset, és abbahagyom. Kértem az Urat, hogy egy jót játszhassak utoljára. Elmentem vasárnap, melegítés közben végig azon járt az eszem, hogy a templomban kéne lennem. Mit keresek én itt, miközben a családom annyit imádkozik értem? Elkezdıdött a meccs, hihetetlen volt, minden csel, passz remekül jött ki, nem tudtak elválasztani a labdától. Az NB I-es ifi csapat és a mezıny legjobbja voltam. Nagyon jólestek a szülık gratulációi, majd megbeszéltem az edzıvel, hogy abbahagyom a focit. Hazafelé a vonaton úgy éreztem, nem tudok leállni. Olyan jó volt az a meccs, hogy elfelejtettem az elıtte levı félévnyi sínylıdést. Kedden lett volna a következı edzésem. Reggel kinyitottam az Útmutatót, a kiírt ige a Lk. 9,18-27 volt: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Ez valóban így volt; a szurkoló szülıknek, embereknek akartam tetszeni. Nem mentem többet edzésre. K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 7

7 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a Hogy még több gyümölcsöt teremjen... KURDI ZOLTÁN LELKÉSZ (KAPOSVÁR) ÉN VAGYOK AZ IGAZI SZİLİTİ, ÉS AZ ÉN ATYÁM A SZİLİSGAZDA. AZT A SZİLİ- VESSZİT, AMELY GYÜMÖLCSÖT TEREM, MEGTISZTÍTJA, HOGY MÉG TÖBB GYÜMÖL- CSÖT TEREMJEN. (JN 15,1-2) Ez év februárjában vettünk végsı búcsút kedves testvérünktıl, Karola nénitıl, aki több mint fél évszázadig volt kaposvári gyülekezetünk tagja. Hiányérzettel gondolunk rá. İszi hálaadó ünnepünkön is emlegettük, mint akinek a gyümölcsei ma is láthatók, hiszen több testvért ı hozott a gyülekezetbe. Olyan ember volt, aki sokakat nagy érdeklıdéssel számon tudott tartani. Most is többeknek hiányzik érdeklıdı telefonhívása. Olyan volt, mint egy élı gyülekezeti újság, ha beszéltél vele, tudtad a fontosabb eseményeket. Hőségesen kézbentartott sok kapcsolati szálat. Nem csupán szóban, hanem amennyire tıle tellett, ajándékokkal is igyekezett erısíteni a barátságát. Sok emberrıl tudta, mire lenne szüksége, s igyekezett megszerezni részére azt. BOROS VILMOSNÉ KAROLA NÉNI ( ) TUDATOSAN FORDÍTOTTA ÉRDEKLİDÉSÉT A SAJÁT PROBLÉMÁIRÓL MÁSOKÉRA Tette mindezt annál is inkább, mert tragikus módon kellett elengednie néhány családtagját, és fájdalmas anyagi veszteségek is érték: Életének delén veszítette el férjét tragikus hirtelenséggel. Késıbb az egyik leányát, majd az unokáját egy szomorú balesetben, s egyik vejét is. Házát, vagyonát kobozták el családjától, amikor a II. világháborút követıen a svábokat kitelepítették tulajdonukból Ezek a megrázó tapasztalatok élete végéig be nem forrt lelki sebbıl fölfakadó kérdésként kínozták ıt: miért engedte Isten? Miért éppen ıket kellett elveszítenie? Van erre magyarázat? Világunkban a szenvedés, a könyörtelen halál a bőnbeesés óta kíséri az embert. Nem Isten okozza a katasztrófákat, hanem mi magunk zúdítjuk a saját nyakunkba. De Isten végtelen hatalmát, szeretetét mutatja, hogy életünk szomorú, megrázó eseményeit lelki ébresztésünkre használja. Szentlelkének vigasztalásaként Karola néni számára a megválaszolhatatlan fájdalmas kérdések helyett más, fontosabb kérdések jöttek: Miért ad neki Isten kegyelmesen az átlagosnál több tetterıt betegségei ellenére? Miért van olyan jó kapcsolatteremtı és szervezı készsége? És fölismerte életében Isten akaratát, vezetését. Elkötelezte magát a meddı kérdésfeltevések helyett a hitbıl fakadó gyümölcstermésre. Az, hogy Urát szerette, nyilvánvaló volt abban, hogy minden körülmények között kész volt imádkozni és bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Ezzel együtt hívogatott a gyülekezetbe olyanokat, akiknek hitbeli vigasztalásra volt szükségük. Az Úr napját akkor is megszentelte az istentiszteleten való részvétellel, ha sok gyöngeség, betegség kínozta. Szerette lányát, vejét, unokáját mindenkinél jobban. De szerette gyülekezetét, és még sok-sok embert. Ha valakit megbántott, mindig igyekezett bocsánatot kérni, nem nézve azt, hogy ı az idısebb, esetleg neki több baja van. Múlhatatlan érdeklıdéssel kísérte minden ismerısének életét, és ahol csak tudott, segített. Magányos évtizedeiben, idıs korában is nagyon aktív szolgálatot vállalt a Napsugarak kelet felé missziós szervezet magyar összekötıjeként. Segélyszállítmányokat szervezett kórházaknak, iskoláknak, és sok-sok rászorulónak. Tudatosan fordította érdeklıdését a saját problémáiról másokéra. Jellemzı módon, még az utolsó kórházi kezelése alatt is leszervezett mobiltelefonon a kaposvári kórháznak Németországból egy sokmilliós segélyszállítmányt. Életével bizonyságot tett arról, hogy a Krisztusból fakadó szılıvesszı gazdag gyümölcsöt teremhet egy idıs, fájó lelkő ember életében is. Gyümölcsöt, mely ebben a múlandó, kapcsolatoktól, anyagiaktól megfosztó világ törvényei ellenére is megmarad az örök életre. Köszönjük az Úrnak, hogy a Szentírással együtt elmondhatjuk Karola néni életére visszatekintve: Áldásul volt neki a nagy keserőség, és te szeretettel kivontad lelkét a pusztulás gödrébıl. (Ézsaiás 38,17 nyomán) 8

8 M e t o d i s t a RÓLUNK SZÓLVA Elmélkedem az élet koronáján SZABÓ GYÖRGY (BUDAPEST PEST) Akár tetszik, akár nem, megöregedtem. Kissé hihetetlen Most faggatom belsı magamat, e szépkorúság felıl, ha már van, miként ideális. Hogyha hosszan tart? Ha gondtalan? Ez elég silány és sekélyes fölvetés. Hát el is vetem. Effélék jellemzik az utca emberét, ha boldog születésnapot kívánnak egymásnak. Száz évig élj! Gazdagságban, egészségben. Milyen igaz, hogy az embert leleplezik a vágyai! Aki ad magára valamit, magasabbra teszi a mércéjét. Én is ezt teszem, és igyekszem mélyebbre merülni az adott témában! Hasonlítsuk az emberek tudatossági szintjét képzeletben egy piramishoz. És most tegyük fel, hogy e piramis csúcsa a legjobbaké, kissé alább a jóké, majd a következı és igen széles sáv a középszeré. Lent a talapzatán az átlag alattiak vannak. A piramis egész skálájára van rátekintésünk. Figyeljük meg, hogy a jók után, mint valami határ, van egy vízválasztó, egy cezúra, és itt élnek az átlagemberek. A sivár, éretlen és velıtlen tömeg. De mi a vizsgálódásunkat a csúcshoz tartozó, csodálatra méltó óriások körével kezdjük. Ó, itt valami roppant különös dolog ragadja meg a figyelmünket. Isten az itteni szent fıkre vagy egy töviskoronát, vagy egy aranykoronát tesz. Most szinte látom az olvasó elkerekedı szemét, és hallom a felhorkanását: Hát mire fel bánna Isten éppen a legnagyobb szentjeivel ilyen mostohán és igaztalanul? Még hogy töviskoronát! Hát igen, erre valóban nehéz lesz gombot varrni! Bár úgy tetszik, ırült beszéd, de van benne rendszer, ahogy ezt valaha Hamletrıl mondták. Ígérem, máris kibogozzuk e csomót! Tartsuk szem elıtt, hogy itt nem a halál utáni megmérettetésrıl van szó, hanem az életek utolsó szakaszáról. Ott ágaznak kétfelé az utak akképp, hogy egyesek léte ily drámaira fordul. Noha még most sem értjük, kissé mégis tovább feszítem a húrt. Mert amondó vagyok, hogy a kétféle korona közül épp a tövisbıl készült a drágább és rangosabb! Hogyan? Elég, ha arra utalok, hogy Jézus Krisztus is abban részesült. Most már peddzük, miért a legnagyobbaké a töviskorona! Isten nekik adja, mert ez az ı privilégiumuk. Jézus az archetípus. Követték az apostolai, azután a keresztény vértanúk, a mártírok, és akiket börtönökben, lágerekben kínoztak, gyötörnek halálra a hitük miatt! Mert ez a korona típus a megváltás titkáról, a felebarátainkért meghozott életáldozatról szól. Ez számunkra még egy misztérium tremendum, valami felfoghatatlan isteni titok. De térjünk rá azokra, akik az aranykoronát kapják. İk az igazság, a szépség és a hit kereszteslovagjai. İk az alkotásaikkal gyakran még éltes korukban is képesek menynyei fényt a földre hozni. Írók, festık, zeneszerzık, elıadó mővészek, a test és a lélek gyógyászai Ilyen Teréz anya és Albert Schweitzer; Tolsztoj Leo és Mahatma Gandhi. S olykor még anyukák is. Elég, ha Beecher Stowe-t említem. Ez az egyszerő háziasszony, az amerikai polgárháború elıtt megírt Tamás bátya kunyhója címő regényével többet tett a néger rabszolgák felszabadításáért, mint egész regimentek. Érzı szívvel és nemes egyszerőséggel foglal állást az egyenlıség és az igazság ügye mellett, és szabályszerően meglágyította a fehér társadalom szívét az elnyomott négerek iránt. Ismert név Müller Györgyé és a manapság, Erdélyben mőködı Csaba testvéré is. İk az elhagyott gyermekek mentorai. Életük az élı hit kimagasló diadala. Látjuk, a két csoport tagjai más-más funkciót töltenek be Isten üdvtervében. Az egyik a vérét áldozza, a másik pedig az isteni szépséget, igazságot és szeretet revelálja a tettei által. A piramison alább, de azért igen magasan a boldogok vannak, ahogy Jézus nevezi ıket. Az anyagi dolgoktól elbővölt, lármás tömeg sőrőjében képviselik a tiszta Életet. İk a só, a kovász. Isten aratómunkásai, a tanúk, akik példát mutatnak emberség és a tisztesség és hit dolgában. KHALED-ABDO NADA K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 9

9 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a Papok, szerzetesek, egyszerő hívık, és sok olyan is, akiket a külsı vagy a divat szerint szokás szektásnak vagy eretneknek bélyegezni, és kirekeszteni. Pedig a megváltás munkája igen sokrétő. Lehetnénk együtt is boldogok, és fényhordozók a sötétben botorkáló tömegben. Piramisunk közepénél egy vízválasztó van, s alatta hullámzik, zajong, tolong a test és az anyag vágyaitól megrészegült tömeg. E maguknak élık vágyálma a Száz évig élj, gazdagon és jó egészségben! Csak az a baj ezzel, hogy az élet- gazdagság és egészség fogalmak mind retardáltak. A színvonaluk le van fokozva. Egyik sem az, aminek állítják. A tömeg egy hamis értékrend gizgazából és szemetébıl fon a fejére életnek csúfolt koronát. Megkötözött foglyok, meszelt sírok. Szegények, akkor is ha a jómódúak. Itt mindenki hiánybeteg. Mert aki nem egész, az egész/ségtelen. De hogy lenne az egész, aki nem tud a lét értelmérıl? Aki nem ismerte meg önmagát, az nem tud az igazi lehetıségeirıl sem. Tobzódnak és komédiáznak a lelki gödreikben, bugyraikban. Sokan önmaguk, a belsı hang elıl menekülnek mámorba, zajba: kocsmákba, diszkókba, szurkolni sporteseményeken, lamentálni győléseken Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. mondja Jézus. Még szánalomra méltóbbak azok, akik kiégtek és csak a tévére merednek vagy a mőgyönyörbe révedt szenvedélybetegek. Akik öregségükben folyton az elszállt idıket siratják, amikor még voltak valakik. Oda lett a vagyon. Ma már senkik, és szidalmaznak, okolnak másokat, mert úgy mond miattuk ment tönkre az életem. Volt nekik Életük? Azok a régi szép idık! sóhajtozzák. Attól volt pazar, hogy részt vettek a nagy ki szerez, ki élvez többet társasjátékban. Hódolhattak a bálványaik elıtt. És bántotta a fülüket a tiszta beszéd. Az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint győjtenek magoknak tanítókat írja Timóteus (2Tim 4,3). Ó, aki nem akar látni, hallani és érteni, az úgy is marad. Ami az ember értékét adja, az nem a világi kultúrája, sem gyakorlati vagy inventív intelligenciája, hanem az Abszolútummal szemben tanúsított attitődje. mondja Fritjhof Schuon. Vannak persze dolgosak is. Sokszor szakadásig gürcölnek, törekszenek a javak után. De a testeikért. Jaj, a mindenkori gadarénusoknak! Arra kérték Jézust, menjen el tılük, mert a jelenléte ártalmas a disznaikra nézve. Hogy megszabadítja ıket a láncaiktól, az mellékes. Aki nem akar látni, hallani és érteni, az önmagát amortizálja le. Számára marad a tévé, a kártya, a politikai fenekedés, a lökd ide a sört! gyönyöre. Aki stagnál, megkötözve marad. Így fest az egykor szebb napokat látott öregség a zárszámadáskor. Kiesett a ki nevet a végén játékból és rájön, mindent elveszített. Dolgozni, persze kell! De legyen értékrendünk! Add meg az Istennek, ami az övé! Győjtsetek magatoknak kincset a mennynek! Az élet értelme, Istent megtalálni és befogadni magunkba. Anélkül az ember halott. Dante, az Isteni színjáték írója erre a hiányra döbbent rá, és keresni kezdte felé az utat. Erre utal mőve elején: Az emberélet útjának felén / Egy nagy, sötét erdıbe jutottam,/ Mivel az igaz utat nem lelém. Mivel megtalálta Istent, önmagát és küldetését is megtalálta. Ez a beteljesülés az élet koronája és megkoronázása. CSAK GYÖKERES SZÓT ADJ. S KÖZEL A VÉGHEZ EGY PÁTOSZTALAN, KURTA SZÓ ELÉG LESZ. A TÚLSÓ PARTOT LÁTÓ RÉVÜLÉSBEN, A KÉSZEN VAGY? -RA EZT FELELNI: - KÉSZEN. ÁPRILY LAJOS: KÉRÉS AZ ÖREGSÉGHEZ Ha az ember a tudatalatti világában meghallja a zörgetı Jézust és bebocsátván hallgat rá, azzal átlép a piramis felsı régiójába. Túl jut a vízválasztón. Aki pedig nem nyit ajtót, az szemét és gizgaz koronát fon a feje köré. Halmozza a bőneit, noha Jézus szeretné átvenni tıle és megszabadítani tılük. Csak új lélekkel és új útra térve lehet az ember boldog. Aggastyánként ı is elgyengül, de amint az apostol írja: nem csüggedünk; sıt ha a mi külsı emberünk megromol is, a belsı mindazáltal napról-napra újul. (2Kor 4,16) Sıt, ha már a lélekben az Isten országa épül, akkor ez a pozitív erı és belsı harmónia gyakran képes a természet szerinti fizikai romlás ütemét is csökkenteni, fájdalmát enyhíteni. Tudjuk, kinek hittünk. Ezért szabad méltósággal megöregedni, és bizalommal várni a hazatérésünk idejét Nekem valahogy Áprily Lajos leheletfinom áttőnése a rokonszenves. 10

10 M e t o d i s t a 24. DIMENZIÓ Humorunk SZUHÁNSZKI JÁNOS (PÉCS) EZT AZ ÍRÁST A MINDENKIN KÍVÜL AJÁNLOM MÉG GYERMEKKOROM BARÁTAINAK ÉS JÁT- SZÓTÁRSAINAK, AKIKKEL EGYÜTT SIKERÜLT SOKAT NEVETNI. TÖBB KÖZÜLÜK LELKÉSZ LETT. Mögöttünk gyorsuló sebességgel távolodik a nyár. Ilyenkor ısszel láthatjuk azt is, hogy leginkább nem fáradozásunk eredménye az a sok ajándék, amellyel az Úr Isten örvendeztet meg bennünket. Ezek egyrészt a természet gyümölcsei, másrészt a gyümölcsözı élet gyümölcsei. A lélek gyümölcsei, vagy lelki munkánk eredménye pedig egyáltalán nem a mi érdemünk, hanem abszolút Isten kegyelme. Így tekintünk a humorunkra is, mely több lelki gyümölcs és több tálentum is egyben. Nemcsak a fiataloknak, hanem több idısebb testvérnek is sajátja Istennek hála a szellemesség és a tréfa. Több adomázó emberrel is találkozhatunk egyházunkban, akiknek az elıadása helyenként bizarr. A nem mindennapi történetek meghökkentenek. A nyelv változatossága, a szójátékok pedig gyönyörködtetnek. Vagy még többet is adnak? Mi is valójában a humor? A régi latin orvosi jelentése szerint testnedv, mely átjárja a szöveteket. Gyógyító ajándék, mely a testi funkciókat, érzelmeket és az emberi HUMORUNK TÖBB LELKI kapcsolatokat is átrendezheti. 1 A középagyi struktúra és GYÜMÖLCS ÉS számos ismert pálya felelıs a nevetésért. Hajlamunk a TÖBB TÁLENTUM derőre felülírhatja környezetünk rontó szándékának EGYBEN. programját. Kémiává válva a vidámság felerısítheti immunrendszerünket is, mint ahogy a szorongás leronthatja. Bús, depressziós korunkban ritka a nevetés. Nincs okunk rá mondjuk, pedig a pszichológusok melegen ajánlják. Az egészséges lélek feltétele, jellemzıje. Másfelıl a humor olyan nevetés, amely a szenvedések terhe alatt is lehetséges. Nem a problémát oldja meg, hanem a probléma bénító hatását csökkenti, a hozzá való görcsös kötıdést, a viszonyulásunkat változtatja meg. 2 Felvetıdik a kérdés: szabad-e a hívı embernek is nevetni? Fentiek alapján ki kell jelentenünk: igen, sıt ajánlatos. A hit humorát az találja meg, aki érzékeny arra, ami boldogító az életben, ( ) a nyomasztó bajt pozitívan hordozza, és ez örömmel tölti el. 2 Nem hasonlít ez Krisztus Urunk felhívására: Vegyétek fel magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörőséges, és az én terhem könnyő (Máté 11,29-30), vagy Jakab apostol intésére: Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek (Jakab 1,2)? Ám ne vágjunk a dolgok elébe. Bizony felmerülhet bennünk az, amire 60 évvel ezelıtt gondolni sem volt szabad: esetleg a Bibliában nem lelhetı-e fel a humor? Módszeres vizsgálódásai elıdeinknek és a saját kútfınk a teljesség igényére nem is gondolva gazdag forrásait tárta fel a témának e speciális területen. Milyen rendszer szerint vizsgálódhatunk ebben a kutatásban? Több úton is haladhatunk. Mi a központi szereplıt, a Szentháromság Istent tesszük az elsı helyre. Ezután példákat hozunk a humor mőfajaira a Szentírásból, majd a személybeli, fordulatbeli és nyelvi komikumot keressük. 3 A Szent Iratok számos vidám fordulattal jelzik: az Ó- és Újszövetség szereplıi tudnak nevetni, értik a humort. Vajon honnan ered az embernek a közösségteremtı és közöség-erısítı tulajdonsága? Csak nem Istentıl, aki Lelkében már kezdettıl megörvendeztette a világot? Bölcsesség a Teremtı kedvence és gyönyörősége volt. Játszadozott a földjén, és gyönyörködött az emberekben. (Példabeszédek 8, 29-31) Így nagyon valószínő, hogy a saját képmására teremtés kifejezése tartalmazza a gyönyörködı nevetés, a mélyen gyógyító humor minıségeket. MME K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 11

11 24.DIMENZIÓ M e t o d i s t a Nagy derőre adhat okot a következı Genezisbıl származó eset: a 99 éves Ábrahámot elıször egymagában látogatja meg az Úr. Gyermeket ígér neki és azon keresztül nagy népet utódjául. Ábrahám leborul, de nevet. (1Mózes 17,17) Be akar segíteni Istennek: ıneki már van fia a szolgálótól. Igen, ıt is megáldja nagy néppé az Úr, de az ígért feleségétıl, Sárától fog születni. A Mamré tölgyesében újra vendégül látja Ábrahám az Urat. Az Úr megismétli ígéretét. Sára a mögöttes sátorajtóban magában nevet. Átsiklanánk rajta, ha az Úr nem tenné szóvá Ábrahámnak: miért nevetett Sára? A félénk tagadás után aztán ezt mondja az Úr: Nem úgy van, mert bizony nevettél. (1Mózes 18, 12-15) A helyzetkomikum a tetıfokára hág nincs mit mondani. Hát még amikor megszületik a gyermek, és a neve Izsák lesz, vagyis nevet az Isten. Most az Úr nevet. Az nevet, aki utoljára nevet. JÓNÁS ÉS A NAGY HAL EMBERI HIBÁK KIEMELÉSE A szatíra az emberek, vagy egy egész társadalmi csoport hibáinak kiemelése. Mivel a hibákat csak a mellettünk élı emberben látjuk meg, az is elképzelhetı, hogy önvizsgálatra kényszerít. Fejezeteken áthúzódó szatíra a Jónás könyve, ami az Isten elıl menekülı istenfélı emberrıl szól. İ az Istent ismerı istentelen. Jónás hallja és érti is az isteni szót, mégis azzal teljesen ellenkezı irányba indul el. Ebben a darabban a világ fiai azok, akik mindent megtesznek a megmenekülésért, míg Jónás az Isten embere, akinél a megoldás van alszik. Nem úgy tőnik néha, hogy a világ mindent megtesz napjainkban, míg az evangéliummal rendelkezık legjobb esetben passzívak. Az egyház olykor kizáró, nem meghívó jellegő. Tehát nem olyan, amilyennek Jézus szerette volna. A feszültség fokozódik Jónás hajóján: a pogányok imádkoznak., az egyház pedig tovább alszik. Majd a világ fiai ébresztik fel a hívıt: imádkozzál már te is! Az utolsó részben áll leplezetlenül elıttünk a vallásos ember minden gyarlóságával: megharagszunk Istenre, mert nem úgy intézte istentelenek sorsát, ahogyan elvártuk volna. Sehogyan sem bírja Jónás elfogadni, hogy az Úr megkönyörül a gonoszokon. Ha Isten a hívık rendelkezésére állna, nem hullanának sorban a bőnös városok a pokol fenekére? Uram akarod-e, hogy azt mondjuk: szálljon le tőz az égbıl, és égesse meg ıket? (Lukács 9,54) A karikatúra más híreszteléssel ellentétben attól nevetséges, hogy benne egyegy észrevétlen jellemvonás vagy mozdulat hirtelen láthatóvá lesz. Korunk sztárjainak, politikusainak, hírességeinek gúnyrajza a bibliai szíriai király legfıbb embere: Naámán. Azt olvassuk róla, hogy vitéz hıs, de bélpoklos volt. (2Királyok 5,1) İ az a mai embertípus, akinek mindene megvan, mindent elért már, amit ember elérhet, de csak altatóval képes aludni, esetleg drogozik is, házasságtörésben él, vagy szexuális zavarokkal küzd. Vagy akár a 21. század embere a mindent tudó, a teremtés koronája irigykedik, győlölködik, háborúskodik, hajszolja a pénzt ugyanúgy gyerekei. A világegyetemben jár, hiperterekben gondolkodik, de lelkileg-erkölcsileg teljesen romlott leprás. A groteszk a torzat, a rondát állítja szembe a széppel, a jóval. Lehet az egy helyzet vagy egy személy. A komikum e sajátosságára épít Pál apostol, amikor a gyülekezetben fellelhetı kisebbségi komplexusról, ill. felsıbbrendőségrıl beszél (1Korintus 12, 12-27) Az emberi testnek általában legvonzóbb tagja a szem. És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testbıl való. ( ) Ha az egész test szem, hol a hallás? ( vers) El tudjuk képzelni ezt a képet? Szép lenne akkor a test? Az apostol azonban rátesz még: a test tisztességtelenebb tagjainak tartott részeinek nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és az éktelenebbek ékességben részesülnek. Az ékesebbeknek nincs erre szükségük. Egyes természeti népeknél, és egyes vallási közösségekben ez mindmáig így történik. Ha a fent említett szembe még belegondolunk egy gerendát is ahogyan Jézus mondja ez aztán az abszurd! Azt sugallja: vizsgáld meg magad, te lelkigondozó! Csak a saját nagy bőnöd ismeretében tudsz segíteni másokon. FOLYTATJUK! FELHASZNÁLT IRODALOM 1 Magyar Balázs: Nevess és megmondom, ki vagy! Új Ember Gromon András: Ki dobja az elsı követ? Elpídia kiadó, Budapest, Veress László: Humor a Bibliában. Az Út

12 M e t o d i s t a NİKRİL NİKNEK MIT JELENT SZÁMOMRA, MINT Nİ, A GYÜMÖLCSTERMİ ÉLET? NANCY LEE DEMOSS CIKKÉBEN EGYFAJTA ÚTMUTATÁST TALÁLTAM, MIKÖZBEN EZEN A KÉRDÉSEN ELGON- DOLKOZTAM. Biztassuk egymást! NANCY LEE DEMOSS (FORDÍTOTTA: HÁK-KOVÁCS ANDREA) A mai világban, ahol a terrorizmus, a háború, a kegyetlenség és a válás mindennapi téma, az egyik legfontosabb feladat, amit mi nık végezhetünk, az az egymás biztatása. Mindannyian tudjuk, milyen elkeseredettnek lenni. Mindannyiunknak vannak ismerısei, akiknek bátorításra van szükségük. Minden héten felhívnak olyan rádióhallgatók, akik éppen reménytelenséggel és elkeseredettséggel küzdenek. Égetıen szükségük van biztatásra valakire, aki bátorságot, reményt, önbizalmat és vigasztalást önt beléjük. Legtöbbünknek nem jön természetesen az egymás biztatása, de egy hívı ember számára ez nem lehet választás kérdése. Az Újszövetség pontosan 32-szer emlékeztet minket arra, hogy mit is tehetünk egymásért. Ezen parancsolatok egyike az, hogy buzdítsátok egymást (Zsid 3,13). Amikor egymást bátorítjuk, Isten lényét tükrözzük, aki maga a vigasztalás Istene (Rm 15,5). KINEK VAN SZÜKSÉGE BÁTORÍTÁSRA? Gondolj egy kicsit az ismerıseidre és kérd az Úristent, hogy helyezzen eléd kéthárom embert, akinek bátorításra van szüksége. Kezdj a saját családoddal. Képmutatás a részünkrıl, ha mindenki mást a nagyvilágban kész vagyunk biztatni, de elfeledkezünk azoknak a szükségeirıl, akik a saját otthonunk falai között laknak. Ha házas vagy, akkor a férjednek arra van szüksége, hogy te legyél az egyes számú biztatója. Az otthonod menedéket kell, hogy nyújtson a férjed számára, tudnia kell, hogy ez az a hely, ahol mindig biztatva van. Anyukák, a gyerekeiteknek, legyenek kicsik vagy nagyobbak, ugyancsak szüksége van a biztatásotokra. Amikor hozzánk pozitivan, bátoritóan szólnak, ez motivál minket arra, hogy ki is érdemeljük a dicséretet. Minden egyes ember kivirágzik a dicséret hatására. A gyerekeid is ki fognak. KINEK VAN MÉG SZÜKSÉGE BÁTORÍTÁSUNKRA? a lelkészeinknek, az egyházban dolgozóknak, a lelkészfeleségeknek más édesanyáknak, a várandósoknak és az egyedülálló anyáknak is a magányosoknak, egyedülállóknak, az idıseknek a betegeknek, a kórházban fekvıknek a frissen megtérteknek azoknak, akik valamilyen rossz, bőnös szokással küzdenek a gyászolóknak Ahhoz, hogy magad is megtapasztald a várva várt biztatást, a legegyszerőbb az út, ha magad is biztatod a körülötted lévıket. Kérd meg az Úristent, hogy adjon ahhoz segítséget, hogy az İ szemén keresztül lásd a többieket, az İ szívével tudj szeretni másokat, és az İ segítı kezeivel tudj te is segíteni. Ha ez sikerül, az Úristentıl te is biztatást és megerısödést kapsz. HOGYAN BIZTASSUNK? Az imánál jobb biztatást nem ismerek. Imádkozz értük, imádkozz velük. Ha valaki azt mondja Küzdök ezzel vagy azzal, Szükségem van valamire, állj meg, és ha lehetséges, ott rögtön az adott pillanatban imádkozz ezzel az emberrel. K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 13

13 NİKRİL NİKNEK M e t o d i s t a Nem tudom elmondani, mennyit jelent számomra, amikor valaki azt mondja nekem Imádkozom érted és meg is teszi azon nyomban. Van egy barátom, aki szinte soha nem fejez be úgy egy beszélgetést akár személyesen, akár a telefonon, hogy ne imádkozna a beszélgetıpartneréért. Ez a barátom nagyon szép eredményeket tud felmutatni a mások bátorítása terén. A szavainkkal is biztathatunk másokat. A Példabeszédek 12,25 szerint Aki aggódik szívében, levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Biztató szavaid frissítı üdítıként hathatnak valaki életében. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a hozzánk legközelebb állókkal is így viselkedjünk. Idézz fel egy alkalmat, amikor a férjed el volt keseredve. A szavaid még jobban lehúzzák ilyenkor, vagy megerısítik ıt? A szavaid, akár kimondottak, akár írottak, bátorságot és erıt lehelhetnek a reménytelenül levert emberek szívébe. Az ajándékozás is a bátorítás egyik formája lehet és nem feltétlenül drága ajándékokra gondolok. Az elmúlt egy hét alatt több fontos ajándékot is kaptam többek között egy kıbe vésett igét, virágokat, képeslapot és egy CD-t egyszerően azért, mert volt olyan ember, aki emlékeztetni akart, hogy az eszébe jutottam. Ezek a különleges ajándékok mind-mind nagyon biztatóan hatottak rám. A szolgálat is egyfajta módja a bátorításnak: vigyél valakinek ebédet, ajánld fel valakinek, hogy az este vigyázol a gyerekeire, hogy a szülık kettesben elmehessenek egy kicsit, látogass meg egy idıs embert, takarítsd ki egy beteg ismerısöd lakásást, vagy segíts egy kisgyerekes anyukának valamiben. A mai világban, ahol annyira sokan szomorúak, magányosak, bánatosak, biztatnunk kell egymást. Ahogy ezt tesszük, az Isten használni fogja a kezeinket, a szívünket és a szavainkat hogy az İ szíve eljusson az elkeseredettekhez és hogy azok is megtapasztalhassák a kegyelmet Revive Our Hearts OKTÓBER KÖZÖTT REGIONÁLIS NİI CSENDESNAPOKAT TARTOTTAK A SZEGEDI GYÜLEKEZETBEN. A BENSİSÉGES, CSA- LÁDIAS HANGULATÚ HÉTVÉGÉN VADÁSZI ANDRÁS NYUGDÍJAS LELKÉSZ SZOLGÁLT AZ IGÉVEL. A HITBEN VALÓ NÖVEKEDÉS TÉ- MÁT JÁRTÁK KÖRÜL A BUDAPEST-PESTI GYÜLEKEZETBİL ÉRKE- ZETT ASSZONYOK A HELYIEKKEL EGYÜTT A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL- BİL VETT HITHİSÖK PÉLDÁJA NYOMÁN. A KÉT NİI KÖR IMATÉ- MÁKAT CSERÉLT, ÉS IMÁDSÁGON KERESZTÜL SZERETNÉK ERİSÍTE- NI, FENNTARTANI AZ EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLATOT. (KÉPEK A CSENDESNAPOKRÓL.) GYÜLEKEZETI KÖRZETEINK KÖZPONTJAI BUDAKESZI Rákóczi u. 2. (23/ ), BUDAPEST / ÓBUDA III. ker. Kiscelli u. 73. (1/ ), BUDAPEST / PEST VI. ker. Felsıerdısor u. 5. (1/ ), DOMBÓVÁR Bezerédj u. 2/c (74/ ), KAPOSVÁR Tallián Gy. u. 8. (82/ ), MISKOLC Apáczai Csere J. u. 6. (46/ ), NYÍR- EGYHÁZA Színház u. 6. (42/ ), PÉCS Tompa M. u. 52. (72/ ), SZEGED Londoni krt. 30. (62/ ), SZEKSZÁRD Munkácsy M. u. 1. (74/ ), SZOLNOK Kassai u. 15. (56/ ) 14

14 M e t o d i s t a RÓLUNK SZÓLVA Emlékezés Mühl Anna testvérünkre ( ) ID. SCHAUERMANN HENRIK október 2.-án az idén már másodszor kellett kis létszámú hidasi gyülekezetünk egy kedves tagjától, ezúttal Mühl Anna testvérünktıl, akit az Úr váratlanul, egy eddig fel nem ismert betegsége (leukémia) hirtelen fellobbanása következtében 64. életéve elején magához szólított. Koporsóját családja és gyülekezetünk tagjain kívül Hidas lakói a falu létszámához viszonyítva igen nagy számban kísérték végsı nyughelyéhez, amit a sok virággal és koszorúval borítottak el az Annától búcsúzók. A temetési szertartást Gyurkó József és Sztupkai Mihály lelkészek, Gyurkó Donát és Vigh Bence teológushallgatók végezték. Elcsukló hangon beszélt a sírnál Borus Mária hidasi református lelkész, akihez évtizedes bensıséges barátság főzte Anna testvérünket. A temetéshez kapcsolódó énekszolgálatot a körzetünk tagjaiból és a hidasi ökumenikus közösségek képviselıibıl álló csoport végezte. Kedves gesztusként, egyházunk néhány fiatal tagja énekelte el gitárkísérettel Anna kedvenc ifjúsági énekét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy Gyurkó József a temetési prédikáció alapigéjeként 2Tim 4,7-8-at választotta. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ı megjelenését. Annáról az Apostolok cselekedetei példájának párhuzamaként mint hidasi Dorkasról, vagy Tábitáról beszélt, aki nagyon sok rászoruló gondját felvállalta, orvosasszisztensként sok embernek vitt enyhülést, vigaszt betegségében. E szolgálat iránti hálát juttatta kifejezésre a temetésen részt vettek nagy száma. A búcsú nagyon fájdalmas volt, mert nagy őrt hagyott maga után Anna a családban, a gyülekezetben és baráti körében. Hálásak vagyunk, hogy Anna testvérünk lehetett, évtizedeken keresztül missziós lelkülető, szociálisan érzékeny aktív tagja volt gyülekezetünknek. Kérjük Urunkat, adjon kegyelmet, hogy úgy élhessük életünket e földön, hogy odaát majd együtt dicsérhessük İt a mennyei karban. Mühl Anna Hidason született a család harmadik gyermekeként 1946-ban. A család az elsık között csatlakozott a Hidason ekkortájt induló metodista missziós munkához, a késıbbi hidasi metodista gyülekezethez. Anna itt járt gyermekórára, itt konfirmált, itt döntött az Úr követése mellett, és itt végezte hőségesen és csendben szolgálatát addig, amíg az Úr el nem szólította. Élete során Kaposváron szerezte meg betegápolónıi képesítését, Pécsett dolgozott a POTE Gyermekklinikán, majd Hidason volt asszisztensnı a háziorvos mellett. Nagy szeretettel, empátiával és áldozatvállalással viseltetett a betegek, de általában a rászorulók iránt. Aktívan részt vett a falu ökumenikus megmozdulásainak szervezésében, lebonyolításában. A temetés utáni beszámolókból kitőnt, hogy bármely gyülekezetben, amelyben megfordult (Kaposvár, Pécs, Hidas) sok embernek volt lelki társa, imádkozó, lelkigondozó testvére. SZTUPKAINÉ PÁL ZSUZSANNA Anna hazament. jött a rövid sms hétfı délután. Fájó szorítást éreztem a szívemben. Egy hőséges imatársat, évtizedes barátságot veszítettem el. A fiatalok a mindig vidám, mosolygós Anna nénit, aki a hidasi evangélizációs bevetések lelki mozgatója, aktív szervezıje is volt. Karcsi, István a szeretettel gondoskodó, befogadó Annuska nénit, aki halála elıtt néhány nappal még ruhát válogatott számukra a turkálóban. A falu az ápolónıt, aki nemcsak testi gyógyulásukkal törıdött, hanem mindig volt vigasztaló szava az elkeseredettekhez. Nevelt gyermekei Edit és Szilvi Annát, a háttérben gondoskodó anyát veszítették el. A hidasi gyülekezetnek legfiatalabb tagjától kellett megválnia. A több évtizedes Krisztussal töltött életút gyümölcsözıvé tette Anna életét. Soha nem önmagának, mindig másoknak élt és szolgált, terheket hordozott. Hetente egy egész napot az Úrral való közvetlen kapcsolatban töltött. Ilyenkor nem fızött, nem takarított, hanem igét olvasott és imádkozott. Egy kis történet jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Egy ötéves körüli kisfiú megkérdezte az édesanyját, egy sokgyerekes családot látva: Hogyan tudja ez az anyuka mindegyik gyermekét szeretni? Azért, mert a szeretetbıl egyre több lesz, ahogyan egyre többet adunk másoknak. Ezt tette Anna. Szeretetet osztott ıszintén, tiszta szívbıl. Mindannyiunknak hiányozni fog, akik kaphattunk valamit ebbıl az önzetlen szeretetbıl. Pár évvel ezelıtt Schäfer Anna néni halálakor Anna azt mondta. Így szeretnék én is elmenni, ahogyan ezek a hidasi kis öregek elmentek. Csendben és nagy békességgel. Isten meghallgatta kérését és szinte elragadta a betegség nyomorúsága elıl. Anna élete példaértékő volt. Nagy őrt hagyott maga után. K Ö Z É P P O N T B A N A G Y Ü M Ö L C S T E R M İ É L E T 15

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM

2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM MIX A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA ÁRA: 250 FORINT 2009. ÁPRILIS HTTP://MIX.METODISTA.HU IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM A NYÍREGYHÁZI CSENDES CSENDES NAPOK RÁNTOTTA Szóval, az egész úgy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben