A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR"

Átírás

1 A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A É S K O L L É G I U M A L A P Í T Á S Á N A K 6 0. É V F O R D U L Ó J Á R A Bonyhád, 2005.

2 S z e r k e s z t e t t e : P e t z J ó z s e f n é Kiadja: a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Bonyhád Felelős kiadó: Petz Józsefné igazgató A szedést készítette: Török Nóra tanár Nyomdai munkák: Völgység Nyomda, Bonyhád Felelős vezető: Pálffy József 2

3 TARTALOM Előszó Dr. Kolta László: Az első évtized Az intézmény egykori igazgatóinak visszaemlékezéseinek rövidített változata Dr. Kende Ferenc ig Ezer Mihály ig Dr. Bábel Ernő ig Petz Józsefné : Az intézmény napjainkban Eckert Jánosné: A kollégium története és élete Tantermek névadói- Iskolai emlékezet - Dr. Kolta László - Dr. Pfeifer Mária - Dr. Pfeifer Mária: Visszaemlékezése Interjúk az Öregdiákokkal Az intézményben érettségizett és szakmai bizonyítványt kapott diákok névsora Irodalom 3

4 Előszó Minden kerek évforduló, kötödjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel. Iskolánk 2005-ben lett 60 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva a 60 év nem túl hosszú egy intézmény életében, számunkra mégis jelentős időszak. Ilyenkor nemcsak kötelező, de célszerű is számvetést készíteni, hiszen nem létezik jövő múlt és jelen nélkül. Úgy gondolom, az iskola tényszerű történetét és eddigi életét évkönyvben is illik rögzíteni. Nem lehetett könnyű feladata 1945-ben a gimnázium akkori igazgatójának Rózsa Sándornak és tantestületének a kereskedelmi középiskolai képzés megindítása Bonyhádon. Egy iskola életében 60 év igen nagy idő, sok-sok eredménnyel, kudarccal, pozitív és kevésbé előnyös változásokkal. Az elmúlt időszak oktatáspolitikai változásai iskolánkra is hatást gyakoroltak, ez megmutatkozott a gyakori név- és profilváltozásokban is október 1-jén a kereskedelmi középiskola I. osztályában, 27 tanulóval kezdődött meg a tanrend szerinti szabályos tanítás. Bár az intézmény már az 1949/50. iskolai évtől kezdve közgazdasági gimnáziumként működik, majd a továbbiakban, egészen napjainkig fő profilja a közgazdasági képzés, mégis az itt tanuló diákok, oktató tanárok és a város lakói számára ez az iskola a Keri. Köszöntöm tehát a volt és jelenlegi keriseket, az intézmény volt és jelenlegi pedagógusait és alkalmazottait, mindazokat, akik segítették és segítik e nagymúltú iskola fennmaradását! Köszönet mindazoknak, akik emlékkönyvünk létrejöttét segítették, ötleteikkel, munkáikkal közreműködtek. Bonyhád, július 2. Petz Józsefné igazgató 4

5 - Dr. Kolta László AZ ELSŐ ÉVTIZED A gyakorlati életpálya felé ban Bonyhád drámai események színhelye. A német megszállást követően a hitleri haláltáborokba ezer bonyhádi zsidót deportáltak. Ősszel a Volksbund helyi vezetői az összeomló Német Birodalomba menekültek. Az tanévben az iskolai oktatás hónapokig szünetelt, ugyanis a gimnáziumot és a diákotthont előbb a német katonaság, majd decembertől a szovjet hadsereg vette igénybe (a célbútorzat és szertári felszerelés javarésze megsemmisült) ben elkezdődött a kollektív bűnös -nek nyilvánított német nyelvű lakosság üldözése (málenkij robot, vagyonelkobzás, internálás, elűzés), helyükre a bukovinai bácskai és erdélyi menekült székelyeket, majd az elűzött felvidéki magyarokat telepítették. A közállapotot rontotta az élelmiszerhiány és az infláció. Ebben a feszült légkörben a bonyhádi evangélikus gimnázium tantestülete az szeptemberi tanévnyitó értekezletén megvitatta Rózsa Sándor igazgató távlatokat nyitó javaslatát: A mai élet szükségessé teszi, hogy ifjúságunkat a gyakorlati életpálya felé irányítsuk. Egy gazdasági iskola létesítésének anyagi akadályai nincsenek. A kereskedelmi középiskola indítását Bonyhád társadalma is támogatta. A hivatalos felterjesztésre rövidesen megérkezett a Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium válasza: A koedukációs kereskedelmi középiskolai tagozat felállítására az elvi engedélyt megadom (30,631/1945. szept. 12. sz.). A sikeres toborzás nyomán az előkészítő tagozat -ban október elején megkezdődött a tanítás harminc diákkal. A gimnázium nevelői önzetlenül vállalták a tanórák ellátását. A tantestület azt is elhatározta, hogy a következő tanévben 25 vidéki leánytanuló számára internátust nyit a régi algimnázium épületében. A minisztériumok váratlan átszervezése azonban bonyodalmat okozott. Az új Kereskedelmi és Szövetkezeti Minisztérium (KSZM) közölte, hogy az elvi engedély nem jelent működési engedély -t. Hónapokig elhúzódtak a tárgyalások az evangélikus püspöki hivatal, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a KSZM között. Végül a tanév befejezése előtt megérkezett a KSZM június 8-dikán kelt 24411/I számú döntése: Hozzájárulok ahhoz, hogy a bonyhádi államilag segélyezett evangélikus gimnáziummal kapcsolatban kereskedelmi tagozatot létesítsen Az I. osztály részére a folyó iskolai évre az államérvényes bizonyítvány kiadásának jogát megadom. A keristák két évig a gimnázium Kossuth Lajos utcai épületében tanultak szeptemberében az üresen álló régi algimnázium egyik szárnyában berendezték a leányinternátust (Bajcsy-Zsilinszky utca 38. szám). A következő tanévben a kereskedelmi tagozat osztálytermei is ott kaptak helyet. (E nagy kiterjedésű, földszintes házat a 18. század közepén a bonyhádi izraelita hitközség építette karitatív célokra, majd 1870-ben az evangélikus egyházmegye megvásárolta a Sárszentlőrincről Bonyhádra áthelyezett algimnáziuma részére. Amikor 1908-ban a főgimnáziummá fejlesztett iskola új, emeletes épületébe költözött, az algimnázium termeit huszonöt évig fiúinternátusnak használták, majd két évtizeden át a kereskedelmiközgazdasági középiskola otthona volt.) 5

6 1948 nyarán államosították az iskolákat. A bonyhádi középiskolai intézményekből négy önálló egységet szerveztek: - gimnázium, - kereskedelmi középiskola, - fiúdiákotthon, - leányinternátus A felügyeleti jogot a Közoktatásügyi Minisztérium, a székesfehérvári Tankerületi Főigazgatóság, majd 1950-től a Tolna Megyei Tanács gyakorolta. A szocialista iskolarendszer kialakítása során az új bonyhádi szakközépiskola profilját gyakran változtatták: : Evangélikus Kereskedelmi Középiskola, : Állami Kereskedelmi Középiskola, : Közgazdasági Gimnázium : Közgazdasági Középiskola, : Közgazdasági Technikum Mezőgazdasági Tagozat. A közgazdasági technikumok szakosított (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési, pénzügyi, statisztikai) tagozataiban az államosított üzemek részére középkádereket képeztek. A bonyhádi középiskolában az első érettségi vizsgát 1949-ben tartották; 1951-től képesítő vizsgá -val zárták tanulmányaikat a diákok. A bizonyítvány középiskolai könyvelőnek, statisztikusnak és vállalati tervezőnek, valamint felsőbb tanulmányok folytatására képesítette a sikeresen vizsgázókat. Az új iskolatípus hamar népszerűvé vált. Vonzereje kiterjedt Tolna megyére és az észak-baranyai térségre, így kedvezően alakult a munkás- és parasztszármazású tanulók előírt aránya is. Az első évek statisztikai adatai: Tanév Évfolyam Osztályok Diákok I. II. III. IV. száma fő A leánytanulók tömeges jelentkezése miatt 1952-ben a technikus új tagozatot indított: a kétéves Gépíró- Gyorsíró- és Irodakezelői Szakiskolában irodai ügyintézőket (adminisztrátorokat) képeztek négy évtizeden át. Az intézmény sikeres benépesedésével párhuzamosan gyarapodott a tantestület létszáma. A közismereti tárgyak tanításában a gimnázium tanárai segítettek, a szaktárgyak oktatására a Közgazdaságtudományi Egyetem felgyorsította a tanárképzést (1952-ben öt fiatal közgazdász-tanárt helyeztek Bonyhádra). 6

7 Az iskola névadója P e r c z e l M ó r Az 1948-ban államosított oktatási intézmények számára előírták a névválasztást. Bár a szocialista kormányzat a munkásmozgalom vezetőinek nevét szorgalmazta, a bonyhádi iskolák Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Perczel Mór mellett döntöttek. Perczel Mór ( ) radikális reformpolitikus, az évi forradalom és szabadságharc népszerű vezetője Bonyhád mezőváros szülötte. A település büszke is nagy fiára: 1906-ban utcát neveztek el a tábornokról, nemzeti ünnepeinken kálváriai sírjánál tisztelegnek, 1933-ban a főtéren felavatták A HAZÁÉRT feliratú Perczel Mór emlékművet, 1948-ban Országos Perczel Napokat rendeztek, 1953-ban a közgazdasági technikum felvette a nevét. Perczel Mór neveléséről a szülei (Perczel Sándor, Kajdachy Erzsébet) és között Vörösmarty Mihály házitanító gondoskodtak. A fiatal költő nevelési elveit A volt tanítványaimhoz című költeményéből ismerjük: Fognak titeket is kísérni s csalni magokhoz Nagy számú tündér Gonoszok, de kíváncsi szemet ne Vessetek a nyájas külsőre, ha belseje undok. Adjatok a jónak tágas helyet ép szívetekben, Hogy minden szilaj érzések kiszoruljanak onnan Foglalatossággal győzzétek üdőtök unalmát (Mert ez sok rossznak nevelő dajkája); s ha néha Játszotok: a játék nemes ifjúhoz legyen illő. Perczel Mór és Vörösmarty kapcsolata barátsággá mélyült. A tanítvány idős korában is hálával emlékezett meg erről: Ami nemes érzéseket, fogékonyságot a jó és szép iránt, s kivált hazaszeretetet s szabadelvű hajlamokat belénk a természet ültetett, azokat gondosan ő fejtette, emelte és erősítette. A Tolna megyei közigazgatásban megyei aljegyzőként, majd főszolgabíróként tevékenykedő Perczel Mór lelkesen terjesztette a reformeszméket, a Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! gondolatát. Az évi rendi országgyűlésen Tolna megye követe, a radikális csoport vezéregyénisége, hatásos szónoka. Növekvő népszerűsége országos szereplésre késztette: Tudatosan tűztem ki magamnak hazánk felszabadítását írta ben rövid ideig országos rendőrfőnök, majd népfelkelők toborzója, a szabadságharcban hadseregparancsnok, tábornok. A bonyhádi közgazdasági középiskola azért választotta Perczel Mórt névadójának, mert az ország gyarmati függése helyett Magyarország függetlenségéért és a gazdaság korszerűsítéséért harcolt. Közgazdasági ismereteit az angol Smith, a német Friedrich List, a magyar Berzeviczky Gergely és Magda Pál tanulmányaiból merítette. Perczel Mór programja Magyarország gazdasági felemelkedéséről a következőkben foglalható össze: Felismertem azt, hogy mi a joga, kötelessége, mi a teendője a magyarnak indusztriális, commerciális és financiális érdekei tekintetében Cselekedni kell, mert Magyarország naponként elszegényedik, létező ipara elsatnyul Ha nem bírja, ha elmulasztja magát Ausztria karjai közül kiszabadítani, na nem tudja megszüntetni gyarmati alárendeltségét, úgy nem is érdemes 7

8 arra, hogy politikai alkotmányos önállóságát kifejleszthesse, biztosíthassa Oly intézkedéseket kell előállítani, melyek hazánkban munkásságot, értelmességet terjesztenek, milyenek nevelési intézetek, nemzeti bank, jó utak, csatornák, politechnikumok. De ezeket nem lehet másként eszközölni, mint országos adózás útján; majdnem a lehetetlenséggel kell küzdeni, ha a nemesség részesülni vonakodik Szerte fogunk mi barangolni az egész országban fennhangon kürtölendő a kormány igazságtalanságát. És ha vagyonunkat, életünket kell is feláldozni, iparkodni fogunk a népben egységet szerezni, és igazi értékei megóvására fellelkesíteni Ismételve mondom, minket e honból kitúrni éppoly kevéssé foghatnak, mint bilincseink széttörésében meggátolni. Nem vagyunk erősek: szükséges ezt tudatni a nemzettel, hogy felébredve a mámorból mindent elkövessen tehetségei kifejtésére, az alkotmányos jogok, az érdekegység terjesztése által erejének növelésére. Nekünk, a nemzet képviselőinek kötelességünkben áll a nemzet becsületét fenntartani. Mozgósító erejű szavait Perczel Mór tettekkel párosította ben Tolnai Véd- Egylet elneveléssel mozgalmat indított a hazai ipar támogatására. Az egyesület tagjai esküvel fogadták, hogy csak hazai iparcikkeket és gyártmányokat használnak, még akkor is, ha azok esetleg drágábbak a külföldi áruknál. A magyar termékek népszerűsítése érdekében Perczel Szekszárdon, majd Bonyhádon ipari kiállítást is rendezett. A Tolna megyei példát több vármegye követte. A lelkesedés országos mozgalommá erősödött, s 1844-ben megalakult az Országos Védegylet Kossuth Lajos, Batthyány Kázmér, Teleki László vezetésével. E siker hatására Perczel Mór a rendi országgyűlésen szorgalmazta a védővámok bevezetését, hogy az ország megszüntesse az ő gyarmati alárendeltségét. Világosan megfogalmazta: e javaslatának előfeltétele a feudális kötöttségek felszámolása és Magyarország függetlensége. A bonyhádi Közgazdasági Technikum 1953 novemberében felvette Perczel Mór nevét, iskolazászlót avatott Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar felirattal. A tábornok szülőházán emléktáblát helyezett el: E házban született és dolgozott a haza javára Perczel Mór tábornok. Emlékét kegyelettel őrzi Az állami Perczel Mór Közgazdasági Technikum tanári testülete és ifjúsága. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola minden évben a névadó születésnapján Iskolanap -ot rendez, amelyen felidézi a politikus, a közgazdász, a katona emlékét és napjainkban is időszerű üzenetét. 8

9 Az intézmény egykori igazgatói Rózsa Sándor az alapító ( ) Dr. Kárpáti Ede ( ) Dr. Kolta László ( ) Dr. Kende Ferenc ( ) Ezer Mihály ( ) Láng Gáspár ( ) Dr. Bábel Ernő 1 ( ) Petz Józsefné (2000- ) 9

10 Az intézmény három egykori igazgatójának vezetése alatt történt események rövid bemutatása Dr. Kende Ferenc 2 ( ) Hétéves, hagyományokkal nem rendelkező iskola élére került 1952-ben. Alapvető feladatának tekintette az iskolai hagyományok rendszerének kialakítását és elmélyítését, hogy az iskola színvonalas nevelő és oktatómunkával, színes és tartalmas életével vonzó legyen a középiskolai továbbtanulást választó fiatalok számára, s ily módon az iskola véglegesen gyökeret verjen Bonyhádon és Tolna megye iskolarendszerében. Az iskola 60 éves jubileumi évfordulója igazolja, hogy törekvése sikerrel járt. Húsz évig szolgálta igazgatóként a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolát, illetve a különböző neveket viselt elődjeit. A négy osztályban alig száz diáknak tanulási lehetőséget biztosító mezőgazdasági tagozatú közgazdasági technikumból fejlesztette ki a több speciális képzési irányt biztosító közgazdasági szakközépiskolát 12 osztály részére. Szívós és kitartó munkájának eredményeként megépült az új, a jelenlegi iskolaépület, így elhagyhatták a múlt századi algimnáziumi épületet, mely 1968 szeptemberéig volt az iskola diákjainak otthona. Az iskola fennállásának 25 éves jubileumát már az új, modern iskolaépületben ünnepelhették. A megoldandó feladatok és problémák sokaságával kellett megküzdeniük - tantestületnek, tanulóifjúságnak - a húsz év során. Kemény, kudarcoktól sem mentes, de sikeres évek voltak! Hagyományokkal és jó eredményekkel rendelkező, jóhírű iskolaként mutatkozhattak be a Magyar Televízió nyilvánossága révén - ország, világ előtt az iskola alapításának 25. évfordulóján rendezett reprezentatív ünnepi napokon, 1970-ben. Ő kezdeményezte, hogy november 14-én ünnepélyes keretek között az iskola felvette Perczel Mór nevét, ezzel városunk legnagyobb fiát állították példaként a tanulóifjúság elé. Ezt a névfelvételt a város polgárai is tudomásul vették, hiszen ezen a napon avatták fel Perczel Mór emléktábláját az egykori Perczel kúria falán, ahol a honvédtábornok élete nagy részét leélte. Azóta, 1953 novembere óta, minden év novemberében - születésnapjára emlékezve az iskolában hagyománnyá váltak a Perczel-napok. Méltó helyet kapott ezeken az ünnepi napokon a szakma is, hiszen minden évben ilyenkor rendezték meg a versenyt Az iskola legjobb közgazdásza megtisztelő címért. Iskolanapi ünnepségekre akkor is és azóta is szalagtűző bállal tettek pontot. Igazgatói tevékenységének idején, ötévenként a Perczel-napok jubileumi ünnepségekké bővültek. Ezeknek az ötévenként megrendezett jubileumi ünnepségeknek (1955., 1960., 1965., 1970.) a programja bővebb és ünnepélyesebb volt a közbeeső évek iskolanapjainál, és kiállítást is rendeztek, melyen bemutatták az iskola 5 évenkénti fejlődését és bővülését. Ezzel a város lakossága számára is érzékeltették egyre növekvő szerepüket, és akkoriban - megyei beiskolázási intézmény lévén - jelentőségüket a megye iskolarendszerében. Az évenkénti novemberi ünnepségek és a Perczel kultusz elmélyítését szolgálták márciusában megjelentették a tábornok rövid életrajzát. A tanulmányt az iskola történelemtanára, dr. Kolta László írta. A legmagasabb iskolai kitüntetést is Perczel Mór nevéhez kapcsolták. Az 1969/70. tanév tanévzáró ünnepélyén adták át először a Perczel Mór emlékplakett kitüntetést. Ezt a 2 Dr. Kende Ferenc munkáját leröviditte Petz Józsefné 10

11 kitüntetést a tantestület 4 évi kiemelkedő teljesítményért (tanulmányi munka, közösségi tevékenység és sport) adományozhatta tanévenként 1-2 végzős növendéknek. Az első Iskolanap -on, 1953 novemberében felavatott iskolai zászlóra a tábornok nevelőjének, Vörösmarty Mihálynak sorai kerültek: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HĺVE OH MAGYAR! Az iskolai zászló kultusza az érettségiző diákok ballagásában is szerepet kapott. A búcsúzó diákok ballagási menetének élén az iskolazászló haladt és halad ma is. Figyelemmel kísérték a Perczel emlékeket az iskolán kívül is. Amikor a városközpont korszerűsítésekor lebontották a rk. templom előtt emelt Perczel Mórt ábrázoló relieft, akkor megőrzésre átvették azt, és később elhelyezték új iskolaépületünkben. A tábornokról készült szobrot, Bertalan Sándor bonyhádi művész alkotását először a régi épület zsibongójában helyezték el, majd az új iskolaépület birtokbavételekor áthelyezték annak zsibongójába. Mint iskolaigazgató nagy gondot fordított a diákok tájékoztatására, művelődésére november 14-én jelent meg, szerény stencilezett formában az iskola első újsága, a BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ, azzal a céllal, hogy ne csak a jelenlegi diákság lapja lenne, hanem az öregdiákok is bekapcsolódjanak a szerkesztők és az olvasók táborába. A Bonyhádi Közgazdász felelős szerkesztőjeként mindig szívügyének tekintette annak sorsát, megjelenését. Igazgatói tevékenységének első évtizedében az tanévről jelent először az iskolai évkönyv, melynek a tájékoztatás és iskolatörténet rögzítése mellett fontos szerepe volt a hagyományok ápolásában, - az összehasonlítás és elemzés útján - nevelő és oktató munka korszerűsítésében és továbbfejlesztésében. * Az építkezési gondok és az új iskolaépületért folytatott kemény harc végig kísérte szinte az egész igazgatói pályafutását. A Bajcsy Zsilinszky utcai régi épületben 1960 tavaszára elkészült a zsibongó és a két új tanterem. Mire elfogadható körülményeket teremtettek az oktatás számára, határozat született az iskola 8 osztályúvá fejlesztéséről. Megindult hát a harc az új 8 osztályos középiskola igényeit kielégítő iskolaépületért. Ez a harc hosszúra nyúlt, évekig tartott szeptember 30-a felejthetetlen dátum volt minden akkori bonyhádi kerista számára. E napon vették birtokba új iskolaépületet. Mivel közben határozat született az iskola 12 osztályossá való fejlesztésére, máris megindult a harc az új épület, valamint a kollégium bővítéséért. Erre meg is kapták az ígéretet március 22-én, új iskolaépület avatási ünnepségén. * Ez idő tájt a tanulók kiváló teljesítményt nyújtottak, és dobogós helyezéseket értek el az országos középiskolai tanulmányi versenyeken és országos pályázatokon. A dobogó legmagasabb fokán álltak a diákok matematikából, statisztikából, könyvvitelből is, de volt korcsoportos országos gépíró bajnok is. A Központi Statisztikai Hivatal évenként megrendezett országos statisztikai pályázatán évekig nem tudták leszorítani a bonyhádi keriseket az első helyről. A tehetséggondozó munkára nagy gondot fordítottak. A tehetséges tanítványokra felfigyeltek, tervszerűen és tudatosan irányították és segítették tehetségük kibontakoztatását, hogy érdeklődési irányuknak megfelelő területen maximális teljesítmény nyújtására legyenek képesek. 11

12 * Igazgatóként mindig arra törekedett, hogy a tantestület igényessége az ellenőrzésben és a teljesítmények értékelésében egyensúlyban legyen azzal, amit diákoknak a tanítási órákon és azokon kívül nyújtottak. Értékrendjük realitását igazolták a tények. A felsőfokú továbbtanulásra jelentkezett diákok túlnyomó többségben felvételt nyertek, és sikeresen be is fejezték tanulmányaikat a választott főiskolákon, egyetemeken. A felsőfokú tanulmányokat folytatott diákok közül többen közgazdasági diplomát szereztek, de orvosok, mérnökök, jogászok, tanárok és tanítók is találhatók öregdiákjaink között. Ebben az időszakban, az iskolában érettségizettek számára vonzó volt, hogy a felsőfokú tanulmányok nélkül is szakma volt a kezükben. A végzettek nagyobb része középfokú közgazdasági végzettséggel indult el életútján s azt különböző képzési formákban tovább fejlesztve a legtöbben sikeres pályát futottak be, sokan vezető állásba kerültek. * Az iskolai sportéletben az Ép testben - ép lélek volt az irányelv.. Elsősorban arra törekedtek, hogy a diákok tömegesen sportoljanak, mozogjanak a testnevelési órákon kívül is. A tehetséges sportolók különböző szakosztályokban fejleszthették tudásukat, felkészültségüket. A sport jellemformáló erejét mindenkor hasznosítani kívánták. A fiúk létszámának állandó csökkenésével a lányok szerepe folyamatosan növekedett iskolai sportéletben. Elsősorban a női kézilabda szakosztály erősödött meg, s ennek következtében évekig a megye kézilabda sportjának jelentős szereplői voltak. * Dr. Kende Ferenc húszévi igazgatói pályafutását a tisztességes szándék, a tanulóifjúság szeretete, az iskola iránti elkötelezettség jellemezte. Ilyen nehéz korban végzett munka lényegét, elemzését és értékelését talán nem sikerült egészen e néhány oldalba sűríteni, de talán érződik, hogy egy olyan ember munkásságáról szól a történet, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez az iskola mai is létezzen. 12

13 Ezer Mihály 3 ( ) Az intézmény szakosodása 1972 szeptemberével megváltozott. Az egyik osztályban számviteli gazdálkodási ágazaton ipari és mezőgazdasági csoportban, a másik osztályban pénzügyi, a harmadikban igazgatási ügyintéző képzés folyt. Lényeges tartalmi változást jelentett még - a közben 12 osztályossá növekvő iskolában - a szakmai gyakorlat megszűnése, ami az úgynevezett 5+1-es oktatás végét jelentette. Helyette módosult tantervekkel folyt tovább a képzés, amelyben a leglényegesebb változás az volt, hogy elindult most már külön tantárgyi szinten az ügyvitel-technikai ismeretek oktatása. Ezzel új korszak kezdődött a szakmai oktatás területén! A korábbi üzemi szakmai gyakorlat megszerzését az ugyanekkor kísérleti jelleggel bevezetett, majd később miniszteri rendelettel kötelezővé tett nyári szakmai gyakorlat jelentette. A második, illetve harmadik tanév oktatásának befejezése után kellett ezt a tanulóknak teljesíteni a továbbhaladás feltételeként. Nappali tagozatos közgazdasági képzés Tanév Osztályok száma Csoportok Tanulók száma a tanév végén száma (*) 1971/ / / / / / / / / / (*) szakmai ágazati bontás szerint Az intézményből évente fő állt munkába végzettségének megfelelő munkakörben. Alacsonyra tehető az úgynevezett pályaelhagyók száma (becslések szerint 5% körüli). Gép- és Gyorsíró iskolai képzés Tanév Osztályok száma Tanulók száma a tanév végén 1971/ / / / / / / / / / Ezer Mihály munkáját lerövídítte Petz Józsefné 13

14 Az 1970-es évek második felében a gazdaságban bekövetkezett adminisztratív létszámleépítés ezen alacsony általános képzettségű munkaerőt érintette leginkább. (A beiratkozás feltétele az általános iskola elvégzéséről szóló érvényes bizonyítvány volt. Bár az egyik úgynevezett felnőtt osztályban mindig volt gimnáziumi vagy más érettségi bizonyítvánnyal is rendelkező tanuló.) Ezért az osztályok száma háromról kettőre csökkent. Ezt követően azért emelkedett ismét háromra, mert két tanévig kihelyezett osztály volt Tamásiban. (1977/78. és 1978/79.) A nyolcvanas évek elejére e képzés szakiskolai szintre emelődött, ha kicsit késve is, de az 1980/81-es tanévben megkezdődött a gép- és gyorsírók szakiskolai képzése. Ez nappali tagozatos, több közismereti és szakmai tárgyas képzést jelentett. A következő tanévben a régi tanfolyami képzés befejeződött. (1981/82. tanév) Levelező tagozatos képzés Tanév Osztályok száma Tanulók száma a tanév végén 1971/ / / / / / / / / / A levelező (esti) tagozatos képzés a nappali tagozatos oktatás 12 osztályossá történő fejlesztésének kezdetekor szűnt meg. (1968/69. tanév) Az igények és elvárások alapján indult újra a négy éves közgazdasági szakközépiskolai, ipari tagozatos képzés. Öt év beiskolázása után azonban folyamatosan megszűnt. (1980/81. tanév) Új oktatási feladatot jelentett a szakmunkások szakközépiskolája. Szakmával rendelkezők jelentkezhettek e képzési formára, általános műveltségük növelése érdekében, bizonyítván ezt az érettségi vizsga letételével. E képzési forma az 1975/76-os tanévben vette kezdetét. Az 1976/77-es tanévben új feladatot jelentett, hogy a fennálló rendelkezések értelmében az iskolához csatolták az érettségizettek, kétéves, pénzügyi tagozatos, levelezős képzést. Addig ez a képzés Szekszárdon történt iskolai szervezeti keretek nélkül, majd a Szekszárdi Kereskedelmi Szakközépiskolában. 14

15 Személyi és tárgyi adottságok A tanári állomány alakulása Tanév Szükséges Betöltött Dolgozó Hiány %-ban (100-D/SZ) l é t s z á m 1971/ / / / / / (+7) 30 (+7) 26 (+7) / (+7) 31 (+7) 25 (+7) / (+7) 30 (+7) 25 (+7) / (+7) 31 (+7) 27 (+7) / (+7) 31 (+7) 28 (+7) 15 (+7) kollégiumi adatok A tábla adatainak értékeléséhez ismerni kell azt, hogy a 70-es években még pedagógushiány volt az országban. A kisközségekben az általános iskolákban, a nagyközségekben a középiskolákban is nehéz volt a tanerő biztosítása. Az iskolában e közben éves átlagban 1-1 fővel növelni kellett a létszámot a jelentkező feladatok függvényében. Ez nagyjából sikerült is, de a dolgozó létszám jelentősen alatta maradt a szükségletnek. Az alacsony bérek és a szolgálati lakások hiánya eredményezte azt, hogy az állásokat rendszerint fiatalokkal sikerült betölteni. Egy-két év után pedig a tanárnők GYED-re, GYES-re mentek, a férfiakat pedig bevitték katonai szolgálatra. A tanerőhiányt csak az 1980-as években sikerült lényegében felszámolni. (Több esetben főiskolát végzett pedagógusokkal, illetve tanári képesítés nélküli közgazdász szakemberekkel sikerült betölteni az üres álláshelyeket, de ezt követően az előírt végzettség megszerzéséhez biztosítani kellett a tanulmányi szabadságot.) Tárgyi ellátottság Az 1971/72-es tanév végére nyilvánvalóvá vált, hogy az új iskolaépületben az oktatás körülményei egyre rosszabbak. A 8 osztályos épületben az 1971/72-es tanévben 11 osztály, az 1972/73-as tanévben pedig 12 osztály elhelyezéséről kellett gondoskodni. Eddig a helyzetet javította, hogy a napi ötórás szakmai gyakorlatokat a régi épületünkben tartották. Ez fokozatosan megszűnt, mert az épület kellő karbantartás hiányában lassan baleset- és életveszélyes állapotba került, valamint az 1972/73-as tanévre érvényes új tanterv megszüntette I. osztálytól kezdve a napi 5 órás szakmai gyakorlatot. Bevezetésre került az ügyviteltechnika tantárgy oktatása, mely osztályonként két-két óra gyakorlattal párosult. Ennek megoldása csak a következő tanévben szükségmegoldással vált lehetségesé. Elengedhetetlenné vált az iskola betervezett 6 millió forintos beruházásának kivitelezése (4 osztályterem, 2 ügyviteli gépterem, műhely) mert nélküle veszélybe került volna indítani 3 első osztály indítása. 15

16 Sajnos a beruházás késett. Még a következő három /73-as, az 1973/74-es, 1974/75-ös - tanév oktatása is változatlan körülmények között történt. Újabb helyiségeket kellett oktatás céljából igénybe venniük (KISZ VB-terem, fiúöltöző, a korábbi fotó-, testnevelő szoba, szertárak és a leválasztott folyosóvégek után) után 1975 őszén az intézmény tanulói és dolgozói ismét ünnepelhettek. Ünnepelték az iskola bővítését, és a jubileumi 30. tanévet! A megtakarított beruházási pénzből vásárolhattak 1 millió forintért - egy PRACTICOMP-4000 számítógépet is a több gyűjtővel rendelkező könyvelőgép mellé. A következő tanév elejére elkészült a 100 férőhelyes - a régi részhez képest modernebb - kollégium november elejére elkészült a fűtési rendszer, és a 400 adagos konyha. Ekkor szűnt meg a már régen túlterhelt 200 adagos iskolai menza, ahol az étterem szűk kapacitása miatt, sokszor a délutánba nyúlt a déli étkeztetés. A kollégiumot összesen 200 férőhelyessé nyilvánították. Ez már lehetővé tette azt, hogy a tanulók beiskolázása az egész megye területéről történjen - a feladatnak megfelelően októberében a kollégium önállósága megszűnt. A következő évtől közös gazdálkodás alá vonták az iskolával. Ettől kezdve a kollégium korábbi igazgatónője, mint az intézmény igazgatóhelyettese dolgozott tovább. Az 1979-es gazdálkodási évtől a Tolna Megyei Tanács intézményfenntartó feladatát Bonyhád Város Tanácsa vette át. Ettől kezdve adott volt annak lehetősége, hogy az intézményről a döntéseket helyben - a városban - illetve az iskolában hozzák. Ilyen döntés eredményeként valósult meg az udvar területének jelentős bővítése, rendezése, valamint megépült a sportpálya (1980). Az iskolában nagy gondot fordítottak a tanulók érettségi utáni nyomon követésére, a különböző versenyeken helyezést elért diákok dicsőségfalának ápolására, (azoknak tanulóknak a fényképeit helyezték ki és helyezik ki mai is az iskola dicsőségfalára, akik valamilyen országos versenyt nyerve, vagy legalább I-X. helyezést elérve hírnevet szereztek az iskolának, Bonyhádnak. Továbbra is működött a korábban önálló iskolaszövetkezet. Évente megtartották az iskolanapokat - igaz hogy tavasszal az úgynevezett Forradalmi Ifjúsági Napok keretében. Minden évben megrendezésre került a Közgazdász Vetélkedő, és az iskola fennállásának 30. évfordulóján az igazgató kezdeményezte - a dél-dunántúli közgazdasági szakközépiskolák szakmai és sport versenyének évenkénti más-más iskolában történő megrendezését. A helyszínek és általában a résztvevő iskolák a következők voltak: Bonyhád, Kaposvár, Marcali, Pécs, Bonyhád, Baja, Komló, 1982.!!! 1979-ban felavatták Bonyhád szülöttének, az iskola névadójának - Perczel Mór tábornoknak - szobrát, Szabó György szobrászművész alkotását. Nem sikerült viszont folytatniuk a korábbi iskolastúdió munkáját, kiadni a Közgazdász iskolai folyóiratot és megjelentetni az iskolai évkönyveket. 16

17 Dr. Bábel Ernő 4 ( ) Láng Gáspár 3 éves, sokaknak máig is emlékezetes igazgatóságát követve, dr. Bábel Ernő nyarától augusztus végéig 16 éven át vezette iskolánkat. Dr Kende Ferenc 20 éves működése után Ő töltötte a leghosszabb időt az igazgatói poszton. Dr. Bábel Ernő krónikájában sorra véve a tanéveket minden fontos eseményt megemlített. Ebből az óriási esemény és adathalmazból évenként csak a legfontosabbakat emelem ki őszének legfontosabb eseménye akárcsak az egész városban a gázfűtésre való átállás volt. A tanév végén Gerst Gyöngyi 3. helyezése könyvvitelből több év után először szerzett nagy örömet iskolánknak és kezdő szaktanárának, Konstanczerné Nübl Erzsébetnek novemberében az iskola 40 éves évfordulóját ünnepeltük. Dr. Pfeifer Mária és dr. Kolta László tanárok előadásai és visszaemlékezései az iskola alapításáról és működéséről tanároknak és diákoknak sokáig emlékezetes maradt; erről a témáról korábban soha nem is volt szó! Az 1986/87-es esztendőben a tanári hiányok és hiányzások megsokasodtak. Nem feltétlenül ezzel összefüggésben, de az évtized egyik leggyengébb tanulmányi átlag eredményét érték el a tanulók. Hanol Teréz statisztikából 8. helyezést ért el az OSZTV-n, tanárai dr. Pfeifer Mária és Pogonyi Gáborné voltak ben kezdődött meg a számítógépes fejlesztés 11 db TVC gép megvásárlásával. Ugyancsak műszaki fejlesztést jelentett az iskolában a 3 üzemelő kazán kicserélése, a kollégiumban pedig a víz és szennyvíz vezetékek teljes cseréje. 1988/89-ben a felfutó tanulólétszám mellett 3 fővel gyarapodott a tanári állomány is. A tanulmányi eredmény magasba lendült, ugyanakkor az érettségi vizsgák összesített átlaga az évtizedben a mélypontra süllyedt ben először indult 4 első osztály, a demográfiai hullám tetőpontjának eredményeként az első évfolyam együttes létszáma 145 fő lett. Így a szakközépiskolába 434 fő iratkozott be. Az iskola épületében a két szakiskolai osztállyal együtt ezután 15 osztályt kellett délelőttönként elhelyezni. A tanulmányi eredmény tovább javult. Az iskolaépület fűtéscsöveit a padló alól a falakra vezették át, ezzel gazdaságosabb is lett az épület fűtése. Az 1990/91-es tanév: Az első évfolyamon már nem indítottunk orosz nyelvet, helyette német és angol közül választhattak a tanulók. Ősszel visszatért az intézményhez Ezer Mihály korábbi igazgató, az egyre jelentősebb pénzügyi tantárgyak tanításában vállalt főszerepet. E tanévben 1,5 millió Ft ráfordítással szereltük fel az első modern számítógéptermet. Újdonság, hogy a kollégiumba 16 fiú is került; számukra új vizesblokkot kellett a földszinten kialakítani. 4 Dr. Bábel Ernő munkáját lerövídítte és kiegészítte Pogonyi Gábor, az intézmény tanára 17

18 1991. szeptemberében alakult ki a szakközépiskolai csúcslétszám 459 fővel. Szeptember 18-án átéltük az első bombariadót! A tanári kar nagymértékben változott, többen távoztak és új kartársak is érkeztek. Az 1992/93. tanév végén 4 osztályunk érettségizett, kiemelkedően jó, 3, 7-es összesített átlag eredménnyel végeztek. A tanulók teljesítményét tovább emeli az, hogy ekkor a szakmai tantárgyak tananyagában menet közben kellett változtatni. Az előző esztendőben törölték el az ágazati megkülönböztetést, egységes könyvvitelből /már egy évvel előtte is/ és egységes üzleti statisztikából és merőben új pénzügyi tananyagból kellett érettségi vizsgát tenni. Az OSZTV-n Enyedi Angelika statisztikából 2. helyezést ért el, szaktanára Pogonyi Gáborné volt. Az 1848-ról meghirdetett vetélkedő döntőjén iskolánk csapata a 8. helyen végzett, a felkészítő tanár dr. Kretz István volt. 1993/94-ben már a 3. számítógépterem eszközeit rendeltük meg. Továbbra is kedvezőtlen a tanerő ellátottság, 5 álláshely is betöltetlenül maradt. Az iskolai asztalok-padok fedőlapját kb. 25 év használat után, lecserélték, a vasvázra új lapok kerültek március 18-án iskolánkban is megkezdte működését az iskolaszék. Első elnöke Ábrahám Géza, titkára Pogonyi Gábor lett. A tavaszi hónapokban megkezdtük az V. évfolyam szervezését, Győrbe látogattunk, a Baross Gábor Szakközépiskola tapasztalatait beszéltük meg az ottani kollégákkal. 1994/95-ben el is indult az új, fizetős, önkéntes V. évfolyam. A tanév végére derült ki, hogy közben változtattak a képzettségen, a vizsgarendszeren és egyéb feltételeken is. Ennek ellenére a vizsgák jó eredménnyel zárultak és vállalkozási ügyintézőket bocsátottunk ki. Az 1995-ös év 3 %-os bértartalékolással indult. Működési feltételeink javítására alig gondolhattunk. A szakképzési hozzájárulások terhére azonban egyik elavult számítógéptermünket 1, 9 millió Ft-ért modernizáltuk. A szakiskolai tanulók létszáma drasztikusan csökkent, csak 17 tanulót fogadtunk szeptemberben. A kollégiumi létszám is jelentősen csökkent. A tanévzáró értekezleten a tantestület elfogadta az intézmény szakmai fejlesztésének főbb pontjait, a következő tanévben a közismereti tárgyak kerülnek előtérbe, a szakmai oktatás a III-IV-V. évfolyamon történik. Dr. Bábel Ernő igazgató úr tavaszával fejezte be krónikáját. Az Ő írása is belekerült az 50 éves jubileumi Évkönybe, ami több évtized kimaradása után újból kiadásra került. Az Évkönyvet éveken át az érettségi találkozókon is árultuk, nagy sikere volt. Az évfordulót az novemberi Perczel napok kiemelt eseményeként ünnepeltük meg. Kiállítást rendeztünk, ünnepi műsorokat tartottunk az akkori diákoknak, öregdiákoknak, volt tanárainknak is. Kötetlen találkozókon eleveníthettük fel a régi-régi emlékeket. Ezen az őszön indult el az új, saját, helyi tantervünk szerinti tanítás. Ez a rendszer - akkor még nem tudtuk 6 éven át volt érvényben, a kerettanterv váltotta fel. Ekkor az iskolában egy évfolyamon mindenki azonosat tanult, egyformán csak közismereti érettségi vizsgát tett 5 tantárgyból /magyar, történelem, matematika, közgazdaságtan, idegen nyelv csak szóbeli/. A közismereti tantárgyak túlsúlya mellett a számítástechnika is nagyobb óraszámot kapott a korábbiaknál. A szakmát csak később indítottuk, minden tantárgyból alapoztunk, a későbbi szakképző évfolyamot készítettük elő. 18

19 1998-ig önkéntes V. évfolyamokat indítottunk, változó létszámmal, sikerrel és különböző szakmai végzettségekkel. Egyszer 1 évig mérlegképes képzésünk is volt. Ez nagyon nehéz, problémákkal teli esztendő volt, a végén alig sikerült levizsgázni a tanulóknak, még a többszöri javítási lehetőségekkel élve sem tudott mindenki képesítést szerezni szeptemberében indult el az első szakképző évfolyam, akkor már 13.-nak neveztük. Külön számviteli és külön pénzügyi ügyintéző képesítést szereztek dupla vizsgázással. Ez a rendszer néhány éven át volt érvényben. Egy évvel később ügyintéző titkári képzést is indítottunk tavaszán jelentős tanulmányi eredményeket értek el tanulóink az országos versenyeken. Hahner Ferenc 3 tantárgyból is helyezett lett: pénzügyi ismeretekből 2., közgazdaságtanból 5. és könyvvitelből 8. helyezést szerzett. Szaktanárai Ezer Mihály és Velnerné Szőcs Gyöngyi voltak. Salamon Melinda pedig statisztikából 2. lett, szaktanára Pogonyi Gábor volt. Ebben az időszakban két alkalommal utoljára adtunk ki sok évtizede megszokott bizonyítványokat júniusában végeztek az utolsó gépírósok, a kétéves szakiskola örökre megszűnt júniusában állítottuk ki az utolsó érettségi-képesítő bizonyítványokat. Ezzel lényegében lezárult a 4 éves szakképzés öt évtizedes rendszere között az évtizedben másodszor is volt egy 4 osztályos évfolyamunk, ennek lehetősége már nem a demográfiai okokkal magyarázható, hanem egyértelműen a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola jó híre, kiváló munkája, tanulmányi sikerei álltak az érdeklődés megnövekedése hátterében. Az intézmény vezetését a es évek során a. Bábel Ernő Rausch János igazgató igazgató helyettesi páros jelentette. Rausch János igazgató helyettest, kollégánkat tavaszán búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmával. A következő tanév szeptemberétől az igazgató helyettesi posztra a tantestület közgazdász tanárai közül dr. Strigensné Lajtai Katalin került. Dr. Bábel Ernő igazgatóságának utolsó éveiben felülvizsgáltuk, újratárgyaltuk. a NAT-ot, a helyi tanterveket, és a kerettantervi előírásokat. 19

20 Petz Józsefné (2000- ) AZ INTÉZMÉNY NAPJAINBAN I. AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI CÉLJA Az érettségi követelményeknek és az Országos Képzési Jegyzék követelményrendszerének megfelelő képzettségű tanulók képzése. Olyan közgazdasági oktatás biztosítása, amely munkára készíti fel a tanulókat, s ezzel az egyénnek a kenyérkeresés, az életfenntartás eszközeit adja meg. (Pedagógiai Program 2004) A szakközépiskolai oktatás jellegéből fakadóan az iskola vezetését, tantestületét, az iskolába beiratkozó tanulókat és szüleiket elsősorban az motiválja, hogy az iskola elvégzése után a diákok az oktatás eredményeként keresett munkaerő pozícióba kerüljenek. Alapvető célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámoló-készítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátására. Megfelelő anyanyelvi és idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek legyenek gépíró, gyorsíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására. Jártasak legyenek a protokoll területén. Tájékozottak legyenek a közgazdasági, közigazgatási munka törvényszerűségeinek felismerésében. Önállóan használják az ügyviteli, kommunikációs és informatikai technikákat. 1. Az intézményben folyó oktató-nevelő munka Az oktató-nevelő munka szakaszai a középiskolai képzésben Nyelvi előkészítő osztály órában idegen nyelv - 4 órában informatika - a többi óra a közismereti tárgyak szinten tartására szolgál (az itt tanuló diákok 5 év elteltével tesznek érettségi vizsgát) évfolyam: Általános műveltséget megszilárdító szakasz - tananyagát a közismereti tárgyak uralják - emelt óraszám közismereti tárgyakból és számítástechnikából - idegen nyelvi kínálat: német, angol (kezdő, középhaladó és haladó csoportokkal) évfolyam: Általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz - szakmai alapozó ismeretek (heti 8 órában) - számviteli, pénzügyi, statisztikai, közgazdasági ismeretek, informatika, gépírás, szövegszerkesztés és szakmai idegen nyelv (a szakiránytól függően) 20

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma

Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Általános tájékoztató nyolcadikosoknak 2017/2018. tanév Zalaegerszegi SzC Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma Kedves nyolcadik osztályos Tanuló! Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Raktári száma, neve, terjedelme: 96 doboz = Raktári száma, neve,

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben