A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR"

Átírás

1 A B O N Y H Á D I P E R C Z E L M ÓR K Ö Z G A Z D A S Á G I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A É S K O L L É G I U M A L A P Í T Á S Á N A K 6 0. É V F O R D U L Ó J Á R A Bonyhád, 2005.

2 S z e r k e s z t e t t e : P e t z J ó z s e f n é Kiadja: a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Bonyhád Felelős kiadó: Petz Józsefné igazgató A szedést készítette: Török Nóra tanár Nyomdai munkák: Völgység Nyomda, Bonyhád Felelős vezető: Pálffy József 2

3 TARTALOM Előszó Dr. Kolta László: Az első évtized Az intézmény egykori igazgatóinak visszaemlékezéseinek rövidített változata Dr. Kende Ferenc ig Ezer Mihály ig Dr. Bábel Ernő ig Petz Józsefné : Az intézmény napjainkban Eckert Jánosné: A kollégium története és élete Tantermek névadói- Iskolai emlékezet - Dr. Kolta László - Dr. Pfeifer Mária - Dr. Pfeifer Mária: Visszaemlékezése Interjúk az Öregdiákokkal Az intézményben érettségizett és szakmai bizonyítványt kapott diákok névsora Irodalom 3

4 Előszó Minden kerek évforduló, kötödjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez, eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel. Iskolánk 2005-ben lett 60 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva a 60 év nem túl hosszú egy intézmény életében, számunkra mégis jelentős időszak. Ilyenkor nemcsak kötelező, de célszerű is számvetést készíteni, hiszen nem létezik jövő múlt és jelen nélkül. Úgy gondolom, az iskola tényszerű történetét és eddigi életét évkönyvben is illik rögzíteni. Nem lehetett könnyű feladata 1945-ben a gimnázium akkori igazgatójának Rózsa Sándornak és tantestületének a kereskedelmi középiskolai képzés megindítása Bonyhádon. Egy iskola életében 60 év igen nagy idő, sok-sok eredménnyel, kudarccal, pozitív és kevésbé előnyös változásokkal. Az elmúlt időszak oktatáspolitikai változásai iskolánkra is hatást gyakoroltak, ez megmutatkozott a gyakori név- és profilváltozásokban is október 1-jén a kereskedelmi középiskola I. osztályában, 27 tanulóval kezdődött meg a tanrend szerinti szabályos tanítás. Bár az intézmény már az 1949/50. iskolai évtől kezdve közgazdasági gimnáziumként működik, majd a továbbiakban, egészen napjainkig fő profilja a közgazdasági képzés, mégis az itt tanuló diákok, oktató tanárok és a város lakói számára ez az iskola a Keri. Köszöntöm tehát a volt és jelenlegi keriseket, az intézmény volt és jelenlegi pedagógusait és alkalmazottait, mindazokat, akik segítették és segítik e nagymúltú iskola fennmaradását! Köszönet mindazoknak, akik emlékkönyvünk létrejöttét segítették, ötleteikkel, munkáikkal közreműködtek. Bonyhád, július 2. Petz Józsefné igazgató 4

5 - Dr. Kolta László AZ ELSŐ ÉVTIZED A gyakorlati életpálya felé ban Bonyhád drámai események színhelye. A német megszállást követően a hitleri haláltáborokba ezer bonyhádi zsidót deportáltak. Ősszel a Volksbund helyi vezetői az összeomló Német Birodalomba menekültek. Az tanévben az iskolai oktatás hónapokig szünetelt, ugyanis a gimnáziumot és a diákotthont előbb a német katonaság, majd decembertől a szovjet hadsereg vette igénybe (a célbútorzat és szertári felszerelés javarésze megsemmisült) ben elkezdődött a kollektív bűnös -nek nyilvánított német nyelvű lakosság üldözése (málenkij robot, vagyonelkobzás, internálás, elűzés), helyükre a bukovinai bácskai és erdélyi menekült székelyeket, majd az elűzött felvidéki magyarokat telepítették. A közállapotot rontotta az élelmiszerhiány és az infláció. Ebben a feszült légkörben a bonyhádi evangélikus gimnázium tantestülete az szeptemberi tanévnyitó értekezletén megvitatta Rózsa Sándor igazgató távlatokat nyitó javaslatát: A mai élet szükségessé teszi, hogy ifjúságunkat a gyakorlati életpálya felé irányítsuk. Egy gazdasági iskola létesítésének anyagi akadályai nincsenek. A kereskedelmi középiskola indítását Bonyhád társadalma is támogatta. A hivatalos felterjesztésre rövidesen megérkezett a Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium válasza: A koedukációs kereskedelmi középiskolai tagozat felállítására az elvi engedélyt megadom (30,631/1945. szept. 12. sz.). A sikeres toborzás nyomán az előkészítő tagozat -ban október elején megkezdődött a tanítás harminc diákkal. A gimnázium nevelői önzetlenül vállalták a tanórák ellátását. A tantestület azt is elhatározta, hogy a következő tanévben 25 vidéki leánytanuló számára internátust nyit a régi algimnázium épületében. A minisztériumok váratlan átszervezése azonban bonyodalmat okozott. Az új Kereskedelmi és Szövetkezeti Minisztérium (KSZM) közölte, hogy az elvi engedély nem jelent működési engedély -t. Hónapokig elhúzódtak a tárgyalások az evangélikus püspöki hivatal, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a KSZM között. Végül a tanév befejezése előtt megérkezett a KSZM június 8-dikán kelt 24411/I számú döntése: Hozzájárulok ahhoz, hogy a bonyhádi államilag segélyezett evangélikus gimnáziummal kapcsolatban kereskedelmi tagozatot létesítsen Az I. osztály részére a folyó iskolai évre az államérvényes bizonyítvány kiadásának jogát megadom. A keristák két évig a gimnázium Kossuth Lajos utcai épületében tanultak szeptemberében az üresen álló régi algimnázium egyik szárnyában berendezték a leányinternátust (Bajcsy-Zsilinszky utca 38. szám). A következő tanévben a kereskedelmi tagozat osztálytermei is ott kaptak helyet. (E nagy kiterjedésű, földszintes házat a 18. század közepén a bonyhádi izraelita hitközség építette karitatív célokra, majd 1870-ben az evangélikus egyházmegye megvásárolta a Sárszentlőrincről Bonyhádra áthelyezett algimnáziuma részére. Amikor 1908-ban a főgimnáziummá fejlesztett iskola új, emeletes épületébe költözött, az algimnázium termeit huszonöt évig fiúinternátusnak használták, majd két évtizeden át a kereskedelmiközgazdasági középiskola otthona volt.) 5

6 1948 nyarán államosították az iskolákat. A bonyhádi középiskolai intézményekből négy önálló egységet szerveztek: - gimnázium, - kereskedelmi középiskola, - fiúdiákotthon, - leányinternátus A felügyeleti jogot a Közoktatásügyi Minisztérium, a székesfehérvári Tankerületi Főigazgatóság, majd 1950-től a Tolna Megyei Tanács gyakorolta. A szocialista iskolarendszer kialakítása során az új bonyhádi szakközépiskola profilját gyakran változtatták: : Evangélikus Kereskedelmi Középiskola, : Állami Kereskedelmi Középiskola, : Közgazdasági Gimnázium : Közgazdasági Középiskola, : Közgazdasági Technikum Mezőgazdasági Tagozat. A közgazdasági technikumok szakosított (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési, pénzügyi, statisztikai) tagozataiban az államosított üzemek részére középkádereket képeztek. A bonyhádi középiskolában az első érettségi vizsgát 1949-ben tartották; 1951-től képesítő vizsgá -val zárták tanulmányaikat a diákok. A bizonyítvány középiskolai könyvelőnek, statisztikusnak és vállalati tervezőnek, valamint felsőbb tanulmányok folytatására képesítette a sikeresen vizsgázókat. Az új iskolatípus hamar népszerűvé vált. Vonzereje kiterjedt Tolna megyére és az észak-baranyai térségre, így kedvezően alakult a munkás- és parasztszármazású tanulók előírt aránya is. Az első évek statisztikai adatai: Tanév Évfolyam Osztályok Diákok I. II. III. IV. száma fő A leánytanulók tömeges jelentkezése miatt 1952-ben a technikus új tagozatot indított: a kétéves Gépíró- Gyorsíró- és Irodakezelői Szakiskolában irodai ügyintézőket (adminisztrátorokat) képeztek négy évtizeden át. Az intézmény sikeres benépesedésével párhuzamosan gyarapodott a tantestület létszáma. A közismereti tárgyak tanításában a gimnázium tanárai segítettek, a szaktárgyak oktatására a Közgazdaságtudományi Egyetem felgyorsította a tanárképzést (1952-ben öt fiatal közgazdász-tanárt helyeztek Bonyhádra). 6

7 Az iskola névadója P e r c z e l M ó r Az 1948-ban államosított oktatási intézmények számára előírták a névválasztást. Bár a szocialista kormányzat a munkásmozgalom vezetőinek nevét szorgalmazta, a bonyhádi iskolák Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Perczel Mór mellett döntöttek. Perczel Mór ( ) radikális reformpolitikus, az évi forradalom és szabadságharc népszerű vezetője Bonyhád mezőváros szülötte. A település büszke is nagy fiára: 1906-ban utcát neveztek el a tábornokról, nemzeti ünnepeinken kálváriai sírjánál tisztelegnek, 1933-ban a főtéren felavatták A HAZÁÉRT feliratú Perczel Mór emlékművet, 1948-ban Országos Perczel Napokat rendeztek, 1953-ban a közgazdasági technikum felvette a nevét. Perczel Mór neveléséről a szülei (Perczel Sándor, Kajdachy Erzsébet) és között Vörösmarty Mihály házitanító gondoskodtak. A fiatal költő nevelési elveit A volt tanítványaimhoz című költeményéből ismerjük: Fognak titeket is kísérni s csalni magokhoz Nagy számú tündér Gonoszok, de kíváncsi szemet ne Vessetek a nyájas külsőre, ha belseje undok. Adjatok a jónak tágas helyet ép szívetekben, Hogy minden szilaj érzések kiszoruljanak onnan Foglalatossággal győzzétek üdőtök unalmát (Mert ez sok rossznak nevelő dajkája); s ha néha Játszotok: a játék nemes ifjúhoz legyen illő. Perczel Mór és Vörösmarty kapcsolata barátsággá mélyült. A tanítvány idős korában is hálával emlékezett meg erről: Ami nemes érzéseket, fogékonyságot a jó és szép iránt, s kivált hazaszeretetet s szabadelvű hajlamokat belénk a természet ültetett, azokat gondosan ő fejtette, emelte és erősítette. A Tolna megyei közigazgatásban megyei aljegyzőként, majd főszolgabíróként tevékenykedő Perczel Mór lelkesen terjesztette a reformeszméket, a Szabadság! Egyenlőség! Testvériség! gondolatát. Az évi rendi országgyűlésen Tolna megye követe, a radikális csoport vezéregyénisége, hatásos szónoka. Növekvő népszerűsége országos szereplésre késztette: Tudatosan tűztem ki magamnak hazánk felszabadítását írta ben rövid ideig országos rendőrfőnök, majd népfelkelők toborzója, a szabadságharcban hadseregparancsnok, tábornok. A bonyhádi közgazdasági középiskola azért választotta Perczel Mórt névadójának, mert az ország gyarmati függése helyett Magyarország függetlenségéért és a gazdaság korszerűsítéséért harcolt. Közgazdasági ismereteit az angol Smith, a német Friedrich List, a magyar Berzeviczky Gergely és Magda Pál tanulmányaiból merítette. Perczel Mór programja Magyarország gazdasági felemelkedéséről a következőkben foglalható össze: Felismertem azt, hogy mi a joga, kötelessége, mi a teendője a magyarnak indusztriális, commerciális és financiális érdekei tekintetében Cselekedni kell, mert Magyarország naponként elszegényedik, létező ipara elsatnyul Ha nem bírja, ha elmulasztja magát Ausztria karjai közül kiszabadítani, na nem tudja megszüntetni gyarmati alárendeltségét, úgy nem is érdemes 7

8 arra, hogy politikai alkotmányos önállóságát kifejleszthesse, biztosíthassa Oly intézkedéseket kell előállítani, melyek hazánkban munkásságot, értelmességet terjesztenek, milyenek nevelési intézetek, nemzeti bank, jó utak, csatornák, politechnikumok. De ezeket nem lehet másként eszközölni, mint országos adózás útján; majdnem a lehetetlenséggel kell küzdeni, ha a nemesség részesülni vonakodik Szerte fogunk mi barangolni az egész országban fennhangon kürtölendő a kormány igazságtalanságát. És ha vagyonunkat, életünket kell is feláldozni, iparkodni fogunk a népben egységet szerezni, és igazi értékei megóvására fellelkesíteni Ismételve mondom, minket e honból kitúrni éppoly kevéssé foghatnak, mint bilincseink széttörésében meggátolni. Nem vagyunk erősek: szükséges ezt tudatni a nemzettel, hogy felébredve a mámorból mindent elkövessen tehetségei kifejtésére, az alkotmányos jogok, az érdekegység terjesztése által erejének növelésére. Nekünk, a nemzet képviselőinek kötelességünkben áll a nemzet becsületét fenntartani. Mozgósító erejű szavait Perczel Mór tettekkel párosította ben Tolnai Véd- Egylet elneveléssel mozgalmat indított a hazai ipar támogatására. Az egyesület tagjai esküvel fogadták, hogy csak hazai iparcikkeket és gyártmányokat használnak, még akkor is, ha azok esetleg drágábbak a külföldi áruknál. A magyar termékek népszerűsítése érdekében Perczel Szekszárdon, majd Bonyhádon ipari kiállítást is rendezett. A Tolna megyei példát több vármegye követte. A lelkesedés országos mozgalommá erősödött, s 1844-ben megalakult az Országos Védegylet Kossuth Lajos, Batthyány Kázmér, Teleki László vezetésével. E siker hatására Perczel Mór a rendi országgyűlésen szorgalmazta a védővámok bevezetését, hogy az ország megszüntesse az ő gyarmati alárendeltségét. Világosan megfogalmazta: e javaslatának előfeltétele a feudális kötöttségek felszámolása és Magyarország függetlensége. A bonyhádi Közgazdasági Technikum 1953 novemberében felvette Perczel Mór nevét, iskolazászlót avatott Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar felirattal. A tábornok szülőházán emléktáblát helyezett el: E házban született és dolgozott a haza javára Perczel Mór tábornok. Emlékét kegyelettel őrzi Az állami Perczel Mór Közgazdasági Technikum tanári testülete és ifjúsága. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola minden évben a névadó születésnapján Iskolanap -ot rendez, amelyen felidézi a politikus, a közgazdász, a katona emlékét és napjainkban is időszerű üzenetét. 8

9 Az intézmény egykori igazgatói Rózsa Sándor az alapító ( ) Dr. Kárpáti Ede ( ) Dr. Kolta László ( ) Dr. Kende Ferenc ( ) Ezer Mihály ( ) Láng Gáspár ( ) Dr. Bábel Ernő 1 ( ) Petz Józsefné (2000- ) 9

10 Az intézmény három egykori igazgatójának vezetése alatt történt események rövid bemutatása Dr. Kende Ferenc 2 ( ) Hétéves, hagyományokkal nem rendelkező iskola élére került 1952-ben. Alapvető feladatának tekintette az iskolai hagyományok rendszerének kialakítását és elmélyítését, hogy az iskola színvonalas nevelő és oktatómunkával, színes és tartalmas életével vonzó legyen a középiskolai továbbtanulást választó fiatalok számára, s ily módon az iskola véglegesen gyökeret verjen Bonyhádon és Tolna megye iskolarendszerében. Az iskola 60 éves jubileumi évfordulója igazolja, hogy törekvése sikerrel járt. Húsz évig szolgálta igazgatóként a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolát, illetve a különböző neveket viselt elődjeit. A négy osztályban alig száz diáknak tanulási lehetőséget biztosító mezőgazdasági tagozatú közgazdasági technikumból fejlesztette ki a több speciális képzési irányt biztosító közgazdasági szakközépiskolát 12 osztály részére. Szívós és kitartó munkájának eredményeként megépült az új, a jelenlegi iskolaépület, így elhagyhatták a múlt századi algimnáziumi épületet, mely 1968 szeptemberéig volt az iskola diákjainak otthona. Az iskola fennállásának 25 éves jubileumát már az új, modern iskolaépületben ünnepelhették. A megoldandó feladatok és problémák sokaságával kellett megküzdeniük - tantestületnek, tanulóifjúságnak - a húsz év során. Kemény, kudarcoktól sem mentes, de sikeres évek voltak! Hagyományokkal és jó eredményekkel rendelkező, jóhírű iskolaként mutatkozhattak be a Magyar Televízió nyilvánossága révén - ország, világ előtt az iskola alapításának 25. évfordulóján rendezett reprezentatív ünnepi napokon, 1970-ben. Ő kezdeményezte, hogy november 14-én ünnepélyes keretek között az iskola felvette Perczel Mór nevét, ezzel városunk legnagyobb fiát állították példaként a tanulóifjúság elé. Ezt a névfelvételt a város polgárai is tudomásul vették, hiszen ezen a napon avatták fel Perczel Mór emléktábláját az egykori Perczel kúria falán, ahol a honvédtábornok élete nagy részét leélte. Azóta, 1953 novembere óta, minden év novemberében - születésnapjára emlékezve az iskolában hagyománnyá váltak a Perczel-napok. Méltó helyet kapott ezeken az ünnepi napokon a szakma is, hiszen minden évben ilyenkor rendezték meg a versenyt Az iskola legjobb közgazdásza megtisztelő címért. Iskolanapi ünnepségekre akkor is és azóta is szalagtűző bállal tettek pontot. Igazgatói tevékenységének idején, ötévenként a Perczel-napok jubileumi ünnepségekké bővültek. Ezeknek az ötévenként megrendezett jubileumi ünnepségeknek (1955., 1960., 1965., 1970.) a programja bővebb és ünnepélyesebb volt a közbeeső évek iskolanapjainál, és kiállítást is rendeztek, melyen bemutatták az iskola 5 évenkénti fejlődését és bővülését. Ezzel a város lakossága számára is érzékeltették egyre növekvő szerepüket, és akkoriban - megyei beiskolázási intézmény lévén - jelentőségüket a megye iskolarendszerében. Az évenkénti novemberi ünnepségek és a Perczel kultusz elmélyítését szolgálták márciusában megjelentették a tábornok rövid életrajzát. A tanulmányt az iskola történelemtanára, dr. Kolta László írta. A legmagasabb iskolai kitüntetést is Perczel Mór nevéhez kapcsolták. Az 1969/70. tanév tanévzáró ünnepélyén adták át először a Perczel Mór emlékplakett kitüntetést. Ezt a 2 Dr. Kende Ferenc munkáját leröviditte Petz Józsefné 10

11 kitüntetést a tantestület 4 évi kiemelkedő teljesítményért (tanulmányi munka, közösségi tevékenység és sport) adományozhatta tanévenként 1-2 végzős növendéknek. Az első Iskolanap -on, 1953 novemberében felavatott iskolai zászlóra a tábornok nevelőjének, Vörösmarty Mihálynak sorai kerültek: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HĺVE OH MAGYAR! Az iskolai zászló kultusza az érettségiző diákok ballagásában is szerepet kapott. A búcsúzó diákok ballagási menetének élén az iskolazászló haladt és halad ma is. Figyelemmel kísérték a Perczel emlékeket az iskolán kívül is. Amikor a városközpont korszerűsítésekor lebontották a rk. templom előtt emelt Perczel Mórt ábrázoló relieft, akkor megőrzésre átvették azt, és később elhelyezték új iskolaépületünkben. A tábornokról készült szobrot, Bertalan Sándor bonyhádi művész alkotását először a régi épület zsibongójában helyezték el, majd az új iskolaépület birtokbavételekor áthelyezték annak zsibongójába. Mint iskolaigazgató nagy gondot fordított a diákok tájékoztatására, művelődésére november 14-én jelent meg, szerény stencilezett formában az iskola első újsága, a BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ, azzal a céllal, hogy ne csak a jelenlegi diákság lapja lenne, hanem az öregdiákok is bekapcsolódjanak a szerkesztők és az olvasók táborába. A Bonyhádi Közgazdász felelős szerkesztőjeként mindig szívügyének tekintette annak sorsát, megjelenését. Igazgatói tevékenységének első évtizedében az tanévről jelent először az iskolai évkönyv, melynek a tájékoztatás és iskolatörténet rögzítése mellett fontos szerepe volt a hagyományok ápolásában, - az összehasonlítás és elemzés útján - nevelő és oktató munka korszerűsítésében és továbbfejlesztésében. * Az építkezési gondok és az új iskolaépületért folytatott kemény harc végig kísérte szinte az egész igazgatói pályafutását. A Bajcsy Zsilinszky utcai régi épületben 1960 tavaszára elkészült a zsibongó és a két új tanterem. Mire elfogadható körülményeket teremtettek az oktatás számára, határozat született az iskola 8 osztályúvá fejlesztéséről. Megindult hát a harc az új 8 osztályos középiskola igényeit kielégítő iskolaépületért. Ez a harc hosszúra nyúlt, évekig tartott szeptember 30-a felejthetetlen dátum volt minden akkori bonyhádi kerista számára. E napon vették birtokba új iskolaépületet. Mivel közben határozat született az iskola 12 osztályossá való fejlesztésére, máris megindult a harc az új épület, valamint a kollégium bővítéséért. Erre meg is kapták az ígéretet március 22-én, új iskolaépület avatási ünnepségén. * Ez idő tájt a tanulók kiváló teljesítményt nyújtottak, és dobogós helyezéseket értek el az országos középiskolai tanulmányi versenyeken és országos pályázatokon. A dobogó legmagasabb fokán álltak a diákok matematikából, statisztikából, könyvvitelből is, de volt korcsoportos országos gépíró bajnok is. A Központi Statisztikai Hivatal évenként megrendezett országos statisztikai pályázatán évekig nem tudták leszorítani a bonyhádi keriseket az első helyről. A tehetséggondozó munkára nagy gondot fordítottak. A tehetséges tanítványokra felfigyeltek, tervszerűen és tudatosan irányították és segítették tehetségük kibontakoztatását, hogy érdeklődési irányuknak megfelelő területen maximális teljesítmény nyújtására legyenek képesek. 11

12 * Igazgatóként mindig arra törekedett, hogy a tantestület igényessége az ellenőrzésben és a teljesítmények értékelésében egyensúlyban legyen azzal, amit diákoknak a tanítási órákon és azokon kívül nyújtottak. Értékrendjük realitását igazolták a tények. A felsőfokú továbbtanulásra jelentkezett diákok túlnyomó többségben felvételt nyertek, és sikeresen be is fejezték tanulmányaikat a választott főiskolákon, egyetemeken. A felsőfokú tanulmányokat folytatott diákok közül többen közgazdasági diplomát szereztek, de orvosok, mérnökök, jogászok, tanárok és tanítók is találhatók öregdiákjaink között. Ebben az időszakban, az iskolában érettségizettek számára vonzó volt, hogy a felsőfokú tanulmányok nélkül is szakma volt a kezükben. A végzettek nagyobb része középfokú közgazdasági végzettséggel indult el életútján s azt különböző képzési formákban tovább fejlesztve a legtöbben sikeres pályát futottak be, sokan vezető állásba kerültek. * Az iskolai sportéletben az Ép testben - ép lélek volt az irányelv.. Elsősorban arra törekedtek, hogy a diákok tömegesen sportoljanak, mozogjanak a testnevelési órákon kívül is. A tehetséges sportolók különböző szakosztályokban fejleszthették tudásukat, felkészültségüket. A sport jellemformáló erejét mindenkor hasznosítani kívánták. A fiúk létszámának állandó csökkenésével a lányok szerepe folyamatosan növekedett iskolai sportéletben. Elsősorban a női kézilabda szakosztály erősödött meg, s ennek következtében évekig a megye kézilabda sportjának jelentős szereplői voltak. * Dr. Kende Ferenc húszévi igazgatói pályafutását a tisztességes szándék, a tanulóifjúság szeretete, az iskola iránti elkötelezettség jellemezte. Ilyen nehéz korban végzett munka lényegét, elemzését és értékelését talán nem sikerült egészen e néhány oldalba sűríteni, de talán érződik, hogy egy olyan ember munkásságáról szól a történet, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez az iskola mai is létezzen. 12

13 Ezer Mihály 3 ( ) Az intézmény szakosodása 1972 szeptemberével megváltozott. Az egyik osztályban számviteli gazdálkodási ágazaton ipari és mezőgazdasági csoportban, a másik osztályban pénzügyi, a harmadikban igazgatási ügyintéző képzés folyt. Lényeges tartalmi változást jelentett még - a közben 12 osztályossá növekvő iskolában - a szakmai gyakorlat megszűnése, ami az úgynevezett 5+1-es oktatás végét jelentette. Helyette módosult tantervekkel folyt tovább a képzés, amelyben a leglényegesebb változás az volt, hogy elindult most már külön tantárgyi szinten az ügyvitel-technikai ismeretek oktatása. Ezzel új korszak kezdődött a szakmai oktatás területén! A korábbi üzemi szakmai gyakorlat megszerzését az ugyanekkor kísérleti jelleggel bevezetett, majd később miniszteri rendelettel kötelezővé tett nyári szakmai gyakorlat jelentette. A második, illetve harmadik tanév oktatásának befejezése után kellett ezt a tanulóknak teljesíteni a továbbhaladás feltételeként. Nappali tagozatos közgazdasági képzés Tanév Osztályok száma Csoportok Tanulók száma a tanév végén száma (*) 1971/ / / / / / / / / / (*) szakmai ágazati bontás szerint Az intézményből évente fő állt munkába végzettségének megfelelő munkakörben. Alacsonyra tehető az úgynevezett pályaelhagyók száma (becslések szerint 5% körüli). Gép- és Gyorsíró iskolai képzés Tanév Osztályok száma Tanulók száma a tanév végén 1971/ / / / / / / / / / Ezer Mihály munkáját lerövídítte Petz Józsefné 13

14 Az 1970-es évek második felében a gazdaságban bekövetkezett adminisztratív létszámleépítés ezen alacsony általános képzettségű munkaerőt érintette leginkább. (A beiratkozás feltétele az általános iskola elvégzéséről szóló érvényes bizonyítvány volt. Bár az egyik úgynevezett felnőtt osztályban mindig volt gimnáziumi vagy más érettségi bizonyítvánnyal is rendelkező tanuló.) Ezért az osztályok száma háromról kettőre csökkent. Ezt követően azért emelkedett ismét háromra, mert két tanévig kihelyezett osztály volt Tamásiban. (1977/78. és 1978/79.) A nyolcvanas évek elejére e képzés szakiskolai szintre emelődött, ha kicsit késve is, de az 1980/81-es tanévben megkezdődött a gép- és gyorsírók szakiskolai képzése. Ez nappali tagozatos, több közismereti és szakmai tárgyas képzést jelentett. A következő tanévben a régi tanfolyami képzés befejeződött. (1981/82. tanév) Levelező tagozatos képzés Tanév Osztályok száma Tanulók száma a tanév végén 1971/ / / / / / / / / / A levelező (esti) tagozatos képzés a nappali tagozatos oktatás 12 osztályossá történő fejlesztésének kezdetekor szűnt meg. (1968/69. tanév) Az igények és elvárások alapján indult újra a négy éves közgazdasági szakközépiskolai, ipari tagozatos képzés. Öt év beiskolázása után azonban folyamatosan megszűnt. (1980/81. tanév) Új oktatási feladatot jelentett a szakmunkások szakközépiskolája. Szakmával rendelkezők jelentkezhettek e képzési formára, általános műveltségük növelése érdekében, bizonyítván ezt az érettségi vizsga letételével. E képzési forma az 1975/76-os tanévben vette kezdetét. Az 1976/77-es tanévben új feladatot jelentett, hogy a fennálló rendelkezések értelmében az iskolához csatolták az érettségizettek, kétéves, pénzügyi tagozatos, levelezős képzést. Addig ez a képzés Szekszárdon történt iskolai szervezeti keretek nélkül, majd a Szekszárdi Kereskedelmi Szakközépiskolában. 14

15 Személyi és tárgyi adottságok A tanári állomány alakulása Tanév Szükséges Betöltött Dolgozó Hiány %-ban (100-D/SZ) l é t s z á m 1971/ / / / / / (+7) 30 (+7) 26 (+7) / (+7) 31 (+7) 25 (+7) / (+7) 30 (+7) 25 (+7) / (+7) 31 (+7) 27 (+7) / (+7) 31 (+7) 28 (+7) 15 (+7) kollégiumi adatok A tábla adatainak értékeléséhez ismerni kell azt, hogy a 70-es években még pedagógushiány volt az országban. A kisközségekben az általános iskolákban, a nagyközségekben a középiskolákban is nehéz volt a tanerő biztosítása. Az iskolában e közben éves átlagban 1-1 fővel növelni kellett a létszámot a jelentkező feladatok függvényében. Ez nagyjából sikerült is, de a dolgozó létszám jelentősen alatta maradt a szükségletnek. Az alacsony bérek és a szolgálati lakások hiánya eredményezte azt, hogy az állásokat rendszerint fiatalokkal sikerült betölteni. Egy-két év után pedig a tanárnők GYED-re, GYES-re mentek, a férfiakat pedig bevitték katonai szolgálatra. A tanerőhiányt csak az 1980-as években sikerült lényegében felszámolni. (Több esetben főiskolát végzett pedagógusokkal, illetve tanári képesítés nélküli közgazdász szakemberekkel sikerült betölteni az üres álláshelyeket, de ezt követően az előírt végzettség megszerzéséhez biztosítani kellett a tanulmányi szabadságot.) Tárgyi ellátottság Az 1971/72-es tanév végére nyilvánvalóvá vált, hogy az új iskolaépületben az oktatás körülményei egyre rosszabbak. A 8 osztályos épületben az 1971/72-es tanévben 11 osztály, az 1972/73-as tanévben pedig 12 osztály elhelyezéséről kellett gondoskodni. Eddig a helyzetet javította, hogy a napi ötórás szakmai gyakorlatokat a régi épületünkben tartották. Ez fokozatosan megszűnt, mert az épület kellő karbantartás hiányában lassan baleset- és életveszélyes állapotba került, valamint az 1972/73-as tanévre érvényes új tanterv megszüntette I. osztálytól kezdve a napi 5 órás szakmai gyakorlatot. Bevezetésre került az ügyviteltechnika tantárgy oktatása, mely osztályonként két-két óra gyakorlattal párosult. Ennek megoldása csak a következő tanévben szükségmegoldással vált lehetségesé. Elengedhetetlenné vált az iskola betervezett 6 millió forintos beruházásának kivitelezése (4 osztályterem, 2 ügyviteli gépterem, műhely) mert nélküle veszélybe került volna indítani 3 első osztály indítása. 15

16 Sajnos a beruházás késett. Még a következő három /73-as, az 1973/74-es, 1974/75-ös - tanév oktatása is változatlan körülmények között történt. Újabb helyiségeket kellett oktatás céljából igénybe venniük (KISZ VB-terem, fiúöltöző, a korábbi fotó-, testnevelő szoba, szertárak és a leválasztott folyosóvégek után) után 1975 őszén az intézmény tanulói és dolgozói ismét ünnepelhettek. Ünnepelték az iskola bővítését, és a jubileumi 30. tanévet! A megtakarított beruházási pénzből vásárolhattak 1 millió forintért - egy PRACTICOMP-4000 számítógépet is a több gyűjtővel rendelkező könyvelőgép mellé. A következő tanév elejére elkészült a 100 férőhelyes - a régi részhez képest modernebb - kollégium november elejére elkészült a fűtési rendszer, és a 400 adagos konyha. Ekkor szűnt meg a már régen túlterhelt 200 adagos iskolai menza, ahol az étterem szűk kapacitása miatt, sokszor a délutánba nyúlt a déli étkeztetés. A kollégiumot összesen 200 férőhelyessé nyilvánították. Ez már lehetővé tette azt, hogy a tanulók beiskolázása az egész megye területéről történjen - a feladatnak megfelelően októberében a kollégium önállósága megszűnt. A következő évtől közös gazdálkodás alá vonták az iskolával. Ettől kezdve a kollégium korábbi igazgatónője, mint az intézmény igazgatóhelyettese dolgozott tovább. Az 1979-es gazdálkodási évtől a Tolna Megyei Tanács intézményfenntartó feladatát Bonyhád Város Tanácsa vette át. Ettől kezdve adott volt annak lehetősége, hogy az intézményről a döntéseket helyben - a városban - illetve az iskolában hozzák. Ilyen döntés eredményeként valósult meg az udvar területének jelentős bővítése, rendezése, valamint megépült a sportpálya (1980). Az iskolában nagy gondot fordítottak a tanulók érettségi utáni nyomon követésére, a különböző versenyeken helyezést elért diákok dicsőségfalának ápolására, (azoknak tanulóknak a fényképeit helyezték ki és helyezik ki mai is az iskola dicsőségfalára, akik valamilyen országos versenyt nyerve, vagy legalább I-X. helyezést elérve hírnevet szereztek az iskolának, Bonyhádnak. Továbbra is működött a korábban önálló iskolaszövetkezet. Évente megtartották az iskolanapokat - igaz hogy tavasszal az úgynevezett Forradalmi Ifjúsági Napok keretében. Minden évben megrendezésre került a Közgazdász Vetélkedő, és az iskola fennállásának 30. évfordulóján az igazgató kezdeményezte - a dél-dunántúli közgazdasági szakközépiskolák szakmai és sport versenyének évenkénti más-más iskolában történő megrendezését. A helyszínek és általában a résztvevő iskolák a következők voltak: Bonyhád, Kaposvár, Marcali, Pécs, Bonyhád, Baja, Komló, 1982.!!! 1979-ban felavatták Bonyhád szülöttének, az iskola névadójának - Perczel Mór tábornoknak - szobrát, Szabó György szobrászművész alkotását. Nem sikerült viszont folytatniuk a korábbi iskolastúdió munkáját, kiadni a Közgazdász iskolai folyóiratot és megjelentetni az iskolai évkönyveket. 16

17 Dr. Bábel Ernő 4 ( ) Láng Gáspár 3 éves, sokaknak máig is emlékezetes igazgatóságát követve, dr. Bábel Ernő nyarától augusztus végéig 16 éven át vezette iskolánkat. Dr Kende Ferenc 20 éves működése után Ő töltötte a leghosszabb időt az igazgatói poszton. Dr. Bábel Ernő krónikájában sorra véve a tanéveket minden fontos eseményt megemlített. Ebből az óriási esemény és adathalmazból évenként csak a legfontosabbakat emelem ki őszének legfontosabb eseménye akárcsak az egész városban a gázfűtésre való átállás volt. A tanév végén Gerst Gyöngyi 3. helyezése könyvvitelből több év után először szerzett nagy örömet iskolánknak és kezdő szaktanárának, Konstanczerné Nübl Erzsébetnek novemberében az iskola 40 éves évfordulóját ünnepeltük. Dr. Pfeifer Mária és dr. Kolta László tanárok előadásai és visszaemlékezései az iskola alapításáról és működéséről tanároknak és diákoknak sokáig emlékezetes maradt; erről a témáról korábban soha nem is volt szó! Az 1986/87-es esztendőben a tanári hiányok és hiányzások megsokasodtak. Nem feltétlenül ezzel összefüggésben, de az évtized egyik leggyengébb tanulmányi átlag eredményét érték el a tanulók. Hanol Teréz statisztikából 8. helyezést ért el az OSZTV-n, tanárai dr. Pfeifer Mária és Pogonyi Gáborné voltak ben kezdődött meg a számítógépes fejlesztés 11 db TVC gép megvásárlásával. Ugyancsak műszaki fejlesztést jelentett az iskolában a 3 üzemelő kazán kicserélése, a kollégiumban pedig a víz és szennyvíz vezetékek teljes cseréje. 1988/89-ben a felfutó tanulólétszám mellett 3 fővel gyarapodott a tanári állomány is. A tanulmányi eredmény magasba lendült, ugyanakkor az érettségi vizsgák összesített átlaga az évtizedben a mélypontra süllyedt ben először indult 4 első osztály, a demográfiai hullám tetőpontjának eredményeként az első évfolyam együttes létszáma 145 fő lett. Így a szakközépiskolába 434 fő iratkozott be. Az iskola épületében a két szakiskolai osztállyal együtt ezután 15 osztályt kellett délelőttönként elhelyezni. A tanulmányi eredmény tovább javult. Az iskolaépület fűtéscsöveit a padló alól a falakra vezették át, ezzel gazdaságosabb is lett az épület fűtése. Az 1990/91-es tanév: Az első évfolyamon már nem indítottunk orosz nyelvet, helyette német és angol közül választhattak a tanulók. Ősszel visszatért az intézményhez Ezer Mihály korábbi igazgató, az egyre jelentősebb pénzügyi tantárgyak tanításában vállalt főszerepet. E tanévben 1,5 millió Ft ráfordítással szereltük fel az első modern számítógéptermet. Újdonság, hogy a kollégiumba 16 fiú is került; számukra új vizesblokkot kellett a földszinten kialakítani. 4 Dr. Bábel Ernő munkáját lerövídítte és kiegészítte Pogonyi Gábor, az intézmény tanára 17

18 1991. szeptemberében alakult ki a szakközépiskolai csúcslétszám 459 fővel. Szeptember 18-án átéltük az első bombariadót! A tanári kar nagymértékben változott, többen távoztak és új kartársak is érkeztek. Az 1992/93. tanév végén 4 osztályunk érettségizett, kiemelkedően jó, 3, 7-es összesített átlag eredménnyel végeztek. A tanulók teljesítményét tovább emeli az, hogy ekkor a szakmai tantárgyak tananyagában menet közben kellett változtatni. Az előző esztendőben törölték el az ágazati megkülönböztetést, egységes könyvvitelből /már egy évvel előtte is/ és egységes üzleti statisztikából és merőben új pénzügyi tananyagból kellett érettségi vizsgát tenni. Az OSZTV-n Enyedi Angelika statisztikából 2. helyezést ért el, szaktanára Pogonyi Gáborné volt. Az 1848-ról meghirdetett vetélkedő döntőjén iskolánk csapata a 8. helyen végzett, a felkészítő tanár dr. Kretz István volt. 1993/94-ben már a 3. számítógépterem eszközeit rendeltük meg. Továbbra is kedvezőtlen a tanerő ellátottság, 5 álláshely is betöltetlenül maradt. Az iskolai asztalok-padok fedőlapját kb. 25 év használat után, lecserélték, a vasvázra új lapok kerültek március 18-án iskolánkban is megkezdte működését az iskolaszék. Első elnöke Ábrahám Géza, titkára Pogonyi Gábor lett. A tavaszi hónapokban megkezdtük az V. évfolyam szervezését, Győrbe látogattunk, a Baross Gábor Szakközépiskola tapasztalatait beszéltük meg az ottani kollégákkal. 1994/95-ben el is indult az új, fizetős, önkéntes V. évfolyam. A tanév végére derült ki, hogy közben változtattak a képzettségen, a vizsgarendszeren és egyéb feltételeken is. Ennek ellenére a vizsgák jó eredménnyel zárultak és vállalkozási ügyintézőket bocsátottunk ki. Az 1995-ös év 3 %-os bértartalékolással indult. Működési feltételeink javítására alig gondolhattunk. A szakképzési hozzájárulások terhére azonban egyik elavult számítógéptermünket 1, 9 millió Ft-ért modernizáltuk. A szakiskolai tanulók létszáma drasztikusan csökkent, csak 17 tanulót fogadtunk szeptemberben. A kollégiumi létszám is jelentősen csökkent. A tanévzáró értekezleten a tantestület elfogadta az intézmény szakmai fejlesztésének főbb pontjait, a következő tanévben a közismereti tárgyak kerülnek előtérbe, a szakmai oktatás a III-IV-V. évfolyamon történik. Dr. Bábel Ernő igazgató úr tavaszával fejezte be krónikáját. Az Ő írása is belekerült az 50 éves jubileumi Évkönybe, ami több évtized kimaradása után újból kiadásra került. Az Évkönyvet éveken át az érettségi találkozókon is árultuk, nagy sikere volt. Az évfordulót az novemberi Perczel napok kiemelt eseményeként ünnepeltük meg. Kiállítást rendeztünk, ünnepi műsorokat tartottunk az akkori diákoknak, öregdiákoknak, volt tanárainknak is. Kötetlen találkozókon eleveníthettük fel a régi-régi emlékeket. Ezen az őszön indult el az új, saját, helyi tantervünk szerinti tanítás. Ez a rendszer - akkor még nem tudtuk 6 éven át volt érvényben, a kerettanterv váltotta fel. Ekkor az iskolában egy évfolyamon mindenki azonosat tanult, egyformán csak közismereti érettségi vizsgát tett 5 tantárgyból /magyar, történelem, matematika, közgazdaságtan, idegen nyelv csak szóbeli/. A közismereti tantárgyak túlsúlya mellett a számítástechnika is nagyobb óraszámot kapott a korábbiaknál. A szakmát csak később indítottuk, minden tantárgyból alapoztunk, a későbbi szakképző évfolyamot készítettük elő. 18

19 1998-ig önkéntes V. évfolyamokat indítottunk, változó létszámmal, sikerrel és különböző szakmai végzettségekkel. Egyszer 1 évig mérlegképes képzésünk is volt. Ez nagyon nehéz, problémákkal teli esztendő volt, a végén alig sikerült levizsgázni a tanulóknak, még a többszöri javítási lehetőségekkel élve sem tudott mindenki képesítést szerezni szeptemberében indult el az első szakképző évfolyam, akkor már 13.-nak neveztük. Külön számviteli és külön pénzügyi ügyintéző képesítést szereztek dupla vizsgázással. Ez a rendszer néhány éven át volt érvényben. Egy évvel később ügyintéző titkári képzést is indítottunk tavaszán jelentős tanulmányi eredményeket értek el tanulóink az országos versenyeken. Hahner Ferenc 3 tantárgyból is helyezett lett: pénzügyi ismeretekből 2., közgazdaságtanból 5. és könyvvitelből 8. helyezést szerzett. Szaktanárai Ezer Mihály és Velnerné Szőcs Gyöngyi voltak. Salamon Melinda pedig statisztikából 2. lett, szaktanára Pogonyi Gábor volt. Ebben az időszakban két alkalommal utoljára adtunk ki sok évtizede megszokott bizonyítványokat júniusában végeztek az utolsó gépírósok, a kétéves szakiskola örökre megszűnt júniusában állítottuk ki az utolsó érettségi-képesítő bizonyítványokat. Ezzel lényegében lezárult a 4 éves szakképzés öt évtizedes rendszere között az évtizedben másodszor is volt egy 4 osztályos évfolyamunk, ennek lehetősége már nem a demográfiai okokkal magyarázható, hanem egyértelműen a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola jó híre, kiváló munkája, tanulmányi sikerei álltak az érdeklődés megnövekedése hátterében. Az intézmény vezetését a es évek során a. Bábel Ernő Rausch János igazgató igazgató helyettesi páros jelentette. Rausch János igazgató helyettest, kollégánkat tavaszán búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmával. A következő tanév szeptemberétől az igazgató helyettesi posztra a tantestület közgazdász tanárai közül dr. Strigensné Lajtai Katalin került. Dr. Bábel Ernő igazgatóságának utolsó éveiben felülvizsgáltuk, újratárgyaltuk. a NAT-ot, a helyi tanterveket, és a kerettantervi előírásokat. 19

20 Petz Józsefné (2000- ) AZ INTÉZMÉNY NAPJAINBAN I. AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI CÉLJA Az érettségi követelményeknek és az Országos Képzési Jegyzék követelményrendszerének megfelelő képzettségű tanulók képzése. Olyan közgazdasági oktatás biztosítása, amely munkára készíti fel a tanulókat, s ezzel az egyénnek a kenyérkeresés, az életfenntartás eszközeit adja meg. (Pedagógiai Program 2004) A szakközépiskolai oktatás jellegéből fakadóan az iskola vezetését, tantestületét, az iskolába beiratkozó tanulókat és szüleiket elsősorban az motiválja, hogy az iskola elvégzése után a diákok az oktatás eredményeként keresett munkaerő pozícióba kerüljenek. Alapvető célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámoló-készítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátására. Megfelelő anyanyelvi és idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek legyenek gépíró, gyorsíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására. Jártasak legyenek a protokoll területén. Tájékozottak legyenek a közgazdasági, közigazgatási munka törvényszerűségeinek felismerésében. Önállóan használják az ügyviteli, kommunikációs és informatikai technikákat. 1. Az intézményben folyó oktató-nevelő munka Az oktató-nevelő munka szakaszai a középiskolai képzésben Nyelvi előkészítő osztály órában idegen nyelv - 4 órában informatika - a többi óra a közismereti tárgyak szinten tartására szolgál (az itt tanuló diákok 5 év elteltével tesznek érettségi vizsgát) évfolyam: Általános műveltséget megszilárdító szakasz - tananyagát a közismereti tárgyak uralják - emelt óraszám közismereti tárgyakból és számítástechnikából - idegen nyelvi kínálat: német, angol (kezdő, középhaladó és haladó csoportokkal) évfolyam: Általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz - szakmai alapozó ismeretek (heti 8 órában) - számviteli, pénzügyi, statisztikai, közgazdasági ismeretek, informatika, gépírás, szövegszerkesztés és szakmai idegen nyelv (a szakiránytól függően) 20

É V K Ö N Y V. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Bonyhád, 1995.

É V K Ö N Y V. A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. Bonyhád, 1995. É V K Ö N Y V A bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára Bonyhád, 1995. 1 Szerkesztette: Dr. Bábel Ernő Kiadja: a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013.

Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013. Az ózdi Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2013. T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó 4 Iskolánk története 7 Az iskola jellemzői: az intézmény

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum Lectori salutem A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2008.03.25 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 1 I. Az iskola

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program

Nevelési és pedagógiai program Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 2008.03.25 2010.03.29 I.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság:

Szakmai önéletrajz. Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: Szakmai önéletrajz Nevem: Tolnoi Róbert Zsolt Lakcím: Telefon: Email: Állampolgárság: 975. december 3-án születtem a romániai Sarmaság községben 2000 augusztusában, tanulmányaim elvégzése után érkeztem

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Intézménytörténet (1963-2013)

Intézménytörténet (1963-2013) ISKOLATÖRTÉNET K I S E GÍT Ő I S K O L A (1963-1985.) 8. S Z. Á L T A L Á NOS I S K O L A (1986-2002.) B A RTOS S Á N D O R Á L T A L Á NOS I S K O L A (2003-) 1 Intézménytörténet (1963-2013) Önálló körzeti

Részletesebben